SAMRÅDSDOKUMENT. Översyn av riktlinjerna för statligt stöd till undsättning och omstrukturering av företag i svårigheter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMRÅDSDOKUMENT. Översyn av riktlinjerna för statligt stöd till undsättning och omstrukturering av företag i svårigheter"

Transkript

1 SV SV SV

2 SAMRÅDSDOKUMENT Översyn av riktlinjerna för statligt stöd till undsättning och omstrukturering av företag i svårigheter Enkätsvar Regeringskansliet (Sverige) 1. Inledning Gemenskapens nuvarande riktlinjer för statligt stöd till undsättning och omstrukturering av företag i svårigheter 1 (nedan kallade undsättnings- och omstruktureringsriktlinjerna) skulle ursprungligen upphöra att gälla den 9 oktober Med hänsyn till den ekonomiska krisen och behovet av kontinuitet och rättslig förutsebarhet vid handläggningen av statligt stöd till företag i ekonomiska svårigheter beslutade kommissionen att fortsätta tillämpa de nuvarande riktlinjerna till den 9 oktober Dessutom har undsättning och omstrukturering av finansinstitut ända sedan finanskrisens början varit föremål för särskilda regler enligt artikel b i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (nedan kallat EUF-fördraget) på grund av krisens omfattning och behovet av snabba åtgärder mot marknadens förlorade förtroende för tillgångsvärdena i bankernas balansräkningar. Syftet har varit att slå vakt om den finansiella stabiliteten och upprätthålla en tillräcklig nivå på utlåningen till realekonomin 2. Kommissionen rådfrågade redan hösten 2007 medlemsstater och andra berörda parter om tillämpningen av gemenskapens riktlinjer för statligt stöd till undsättning och omstrukturering av företag i svårigheter 3. Syftet med detta samråd är att få feedback från medlemsstater och berörda parter om deras aktuella erfarenheter av undsättning och omstrukturering av såväl industriföretag som finansinstitut, särskilt mot bakgrund av den ekonomiska krisen. Det aktuella samrådet är också ett led i den konsekvensanalys rörande framtiden för undsättnings- och omstruktureringsriktlinjerna som kommissionens avdelningar kommer att göra i enlighet med de tillämpliga riktlinjerna 4. Stöd till undsättning och omstrukturering är en mycket snedvridande form av statligt marknadsingripande, eftersom det håller kvar ineffektiva företag på marknaden och därmed sannolikt vältrar över ekonomiska och sociala nackdelar på andra, effektivare producenter och medlemsstater EUT C 244, , s. 2. Kommissionens meddelande om återställandet av lönsamheten och bedömningen av omstruktureringsåtgärder inom finanssektorn under den rådande krisen enligt reglerna om statligt stöd (EUT C 195, , s. 9). Se kommissionens riktlinjer för konsekvensanalys: SV 1 SV

3 Det förefaller inte lämpligt att automatiskt förbjuda allt stöd till undsättning och omstrukturering i sig, men däremot måste sådant stöd förenas med stränga villkor. I detta syfte har Europeiska kommissionen utarbetat riktlinjer som innehåller exakta kriterier som medlemsstaterna ska följa när de beviljar stöd till undsättning och omstrukturering. Riktlinjerna grundar sig på artikel c i EUF-fördraget och antogs De garanterar att stöd till undsättning och omstrukturering förenas med stränga kriterier för stödberättigande och att omstruktureringsprocessen genomförs enligt regler som har till syfte att begränsa en snedvridning av marknaden. 2. Hur bidrar man till samrådet? Medlemsstater och andra berörda parter uppmanas att fylla i frågeformuläret. Frågorna kan besvaras på samtliga officiella EU-språk. Med tanke på eventuella dröjsmål vad gäller översättningen av synpunkter som lämnats på vissa språk ser kommissionen gärna att svaren finns färdigt översatta till något av kommissionens arbetsspråk (engelska, franska eller tyska). Vissa frågor riktar sig enbart till myndigheter eller specifika berörda aktörer, och därför behöver ni inte besvara alla frågor i detta frågeformulär. Om ni inte berörs av en viss fråga, svara med ej tillämpligt. Svaren ska skickas in senast Svaren ska skickas till Europeiska kommissionen, GD Konkurrens, registreringsenheten för statligt stöd, 1049 Bryssel, HT.1117, helst per e- post till Kommissionens avdelningar planerar att göra svaren på detta frågeformulär tillgängliga på sin webbplats. Därför ska de som inte vill att deras identitet eller delar av deras svar avslöjas ange detta tydligt och samtidigt lämna in en icke-konfidentiell version. Om inga konfidentiella uppgifter har angetts utgår kommissionens avdelningar från att svaret inte innehåller någonting som är konfidentiellt och att det kan offentliggöras i sin helhet. SV 2 SV

4 FRÅGEFORMULÄR ER PROFIL Regler om skydd av personuppgifter finns på webbplatsen EUROPA: Särskilda regler för personuppgiftsskyddet: Era svar och personuppgifter kommer att läggas ut på Internet, såvida ni inte motsätter er detta för att det skulle skada era legitima intressen. I så fall kan vi offentliggöra ert bidrag anonymt. Annars kommer bidraget inte att offentliggöras alls och synpunkterna kommer i princip inte heller att beaktas. Ange kontaktuppgifter nedan. Namn Magnus Lindbäck Organisation som företräds Regeringskansliet Ort (land) Stockholm (Sverige) E-postadress: Beskriv den huvudsakliga verksamhet som företaget/organisationen/sammanslutningen ni företräder bedriver. AVSNITT A: TILLÄMPNING AV RIKTLINJERNA FÖR UNDSÄTTNING OCH OMSTRUKTURERING, SÄRSKILT MOT BAKGRUND AV DEN AKTUELLA KRISEN A1 Stödets syfte De nuvarande undsättnings- och omstruktureringsriktlinjerna anger klart och tydligt att det allmänpolitiska målet är social- eller regionalpolitiska överväganden, behovet av att beakta de små och medelstora företagens positiva roll eller det önskvärda i att upprätthålla en konkurrenspräglad marknadsstruktur. Riktlinjerna kräver dock inte att det ska visas hur stödet bidrar till uppnåendet av ett sådant allmänpolitiskt mål jämfört med andra verktyg som gör det möjligt att nå samma mål eller jämfört med den situation som skulle råda om stödet inte beviljades (den kontrafaktiska situationen). Ange, på grundval av era erfarenheterna under den ekonomiska krisen, vilka allmänpolitiska mål av gemensamt intresse som stödet bör inriktas på och varför. Motivera. De åtgärder som vidtagits i Sverige under krisen för att rädda eller omstrukturera företag har i huvudsak avsett banker. Åtgärderna har föranletts av risken för att det finansiella systemet skulle hotas om stödet/möjligheten till stöd inte fanns. Den grundläggande orsaken till stödet är med andra ord att den potentiella skadan för samhällsekonomin av en konkurs är för stor för att kunna accepteras. Övriga åtgärder som vidtagits under den finansiella krisen, då främst avseende svensk fordonsindustri har föranletts av att marknadsmisslyckandet i samband med krisen (fördyringen/avsaknaden av lån och riskkapital) varit tillfälligt och att de potentiella stödmottagarnas sätt att bedriva sin verksamhet inte kunnat påverka/förebygga marknadsmisslyckandet (lånebubblan i USA, riskbenägna banker m.m.). Mot denna bakgrund har det tillfälliga regelverket tillämpats avseende garantier till SAAB, N 541/2009 och N SA.31896(N 520/2010) avseende Volvo PV. Regeringen införde under 2009 genom SV 3 SV

5 förordning (2009:19) om lån till företag i fordonsindustrin möjligheter att, inom ramen för Gemenskapens riktlinjer för statligt stöd till undsättning och omstrukturering av företag i svårigheter, bevilja undsättningslån på upp till 5 miljarder kronor till företag inom fordonsklustret som befann sig i ekonomiska svårigheter. Förordningen kom emellertid aldrig att utnyttjas, varför inga stöd anmäldes till kommissionen. I enlighet med det tidigare svaret från 2007 har ingen svensk regering från 80-talet till den finansiella krisen oavsett politisk färg sett ett behov av att stödja kommersiella företag i svårigheter annat än när det gäller banksektorn. De situationer där marknadsmässiga investeringar inte är möjliga riskerar att bli vanligare om staten skickar signalen att den räddar företag i svårigheter. Det finns en risk att en mer uttalad möjlighet skapar en efterfrågan från marknadens aktörer som då skulle efterfråga statlig intervention istället för att söka privata lösningar. Risken för en sådan utveckling var stor under den finansiella krisen vilket visar att de tillfälliga statsstödsreglerna snarast måste avskaffas för att visa att marknaderna är mogna att stå på egna ben och att konkurrenter inom EU inte ska behöva riskera att möta statsstödsdopad konkurrens. A2 Kriterier för stödberättigande: koppling till nationella lagar och förfaranden på konkurs- och insolvensområdet Lagstiftningen och förfarandena i fråga om konkurs och insolvens kan inverka på omstruktureringar då de avgör vilka alternativ som står till buds för företag i svårigheter. Anser ni att lagstiftning och förfaranden på konkurs- och insolvensområdet i ert land erbjuder ett alternativ till stöd för undsättning och omstrukturering som ett sätt att lösa ett företags ekonomiska svårigheter? Är lagstiftning och förfaranden på konkurs- och insolvensområdet i ert land tillräckliga för att garantera fortlevnaden av sådana företag, t.ex. i stället för stöd till undsättning? Bör endast företag som är föremål för konkurs- eller insolvensförfaranden vara berättigade till stöd för undsättning och omstrukturering? Förklara varför. Den generella lagstiftningen för företagsrekonstruktioner i Sverige kan inte fullt ut täcka de marknadsmisslyckanden som selektiva stödåtgärder skulle kunna behöva avse. Ett exempel på detta är den finansiella krisen. De svenska reglerna för konkurs-, insolvensförfaranden respektive möjligheten till företagsrekonstruktion genom ackord beskrivs nedan och dessa regler är i vanliga fall tillräckliga för att säkerställa det allmännas intressen. De kriterier som ställs upp för en företagsrekonstruktion är dock inte uppfyllda i alla fall då statligt stöd kan aktualiseras. Begreppen konkurs/insolvens och de regelverk dessa bygger på är inte heller harmoniserade vilket innebär att det kan finnas behov av kompletterande unionsrättsliga definitioner för att likställa förutsättningarna för statligt stöd för undsättning/omstrukturering av företag. Nedan följer en redogörelse för den svenska lagstiftningen avseende konkurs, likvidation och företagsrekonstruktioner.... Konkurs En konkurs innebär att gäldenärens verksamhet avvecklas, att samtliga tillgångar realiseras och att överskottet fördelas mellan borgenärerna. Att all gäldenärens egendom tas i anspråk på detta sätt för att tillgodose ett samlat borgenärskollektiv brukar kallas för generalexekution. En grundläggande princip i konkursrätten är den s.k. SV 4 SV

6 likabehandlingsprincipen. Principen innebär att borgenärerna ska tillgodoses proportionellt i förhållande till storleken på sina fordringar. Genom att ett flertal fordringsslag har förmånsrätt är dock likabehandlingsprincipen i praktiken av begränsad betydelse. Staten och kommuner i Sverige anses inte kunna bli föremål för konkurs, eftersom de har beskattningsrätt och därmed kan öka sina intäkter. Annars gäller konkurslagen generellt. Alla typer av företag, liksom fysiska personer kan försättas i konkurs. Om konkursgäldenären är en juridisk person, t.ex. ett aktiebolag medför en konkurs att bolaget i sig avvecklas och därmed likvideras. I Sverige är konkurs det enda generalexekutiva institutet. Bestämmelser om konkurs finns huvudsakligen i konkurslagen (1987:672), förkortad KonkL. I samband med en konkurs berörs dock även annan lagstiftning, inte minst förmånsrättslagen och lönegarantilagen. Konkursansökan och konkursbeslut Enligt 1 kap. 2 första stycket konkurslagen (KonkL) ska en gäldenär som är på obestånd försättas i konkurs om inte annat är föreskrivet. Med obestånd (insolvens) avses att gäldenären inte rätteligen kan betala sina skulder och att denna oförmåga inte är endast tillfällig. En ansökan om konkurs kan göras av gäldenären själv eller av en borgenär. En gäldenärs konkursansökan ska i regel prövas genast av tingsrätten, medan en ansökan av en borgenär ska prövas vid en förhandling (2 kap. 14 och 16 KonkL). En uppgift av gäldenären att han eller hon är insolvent ska normalt godtas enligt 2 kap. 7 KonkL, vilket i praktiken innebär att ansökan bifalls samma dag som ansökningen kommer in eller senast dagen därpå. En borgenär däremot, måste dels styrka sin behörighet att begära gäldenären i konkurs, dels visa att gäldenären är på obestånd. Med behörighet avses i sammanhanget helt enkelt att borgenären verkligen är borgenär, dvs. har en fordran mot gäldenären. I 2 kap. 8 och 9 KonkL finns presumtionsregler som anger när en gäldenär ska anses vara på obestånd. Dessa presumtionsregler tillämpas i det stora flertalet fall när någon försätts i konkurs. Verkningar av konkurs När tingsrätten meddelar ett beslut om konkurs ska den genast kungöra konkursbeslutet samt snarast utse en förvaltare. Sedan ett beslut om konkurs har meddelats får gäldenären inte längre råda över sin egendom. Han eller hon får inte heller åta sig förbindelser som kan göras gällande i konkursen. Detta följer av 3 kap. 1 KonkL. Rådigheten utövas i stället av förvaltaren. Förvaltningen av boet står under tillsyn av Tillsynsmyndigheten i konkurs (TSM) som sorterar under Kronofogdemyndigheten. Den egendomsmassa som ingår i konkursen kallas konkursbo som är en juridisk person. Till konkursboet räknas, enligt 3 kap. 3 KonkL, all egendom som tillhörde gäldenären vid konkursbeslutet eller som tillfaller denne under konkursen. I vissa fall kan rättshandlingar som konkursgäldenären begått före konkursbeslutet bringas att återgå, s.k. återvinning. Bestämmelser om återvinning finns i 4 kap. KonkL. Även egendom som tillfaller boet efter återvinning hör till konkursboet. Förvaltarens huvudsakliga uppgift är att snabbt avveckla boet för att tillfredsställa borgenärskollektivets intressen. I 8 kap. 2 KonkL föreskrivs att förvaltaren för SV 5 SV

7 konkursboets räkning får fortsätta driften av konkursgäldenärens rörelse om det kan anses ändamålsenligt. Konkursens avslutande En konkurs avslutas genom att den avskrivs eller genom att rätten fastställer förvaltarens utdelningsförslag. I de många fall där det inte finns tillgångar som räcker till betalning av uppkomna och väntade konkurskostnader och andra skulder som boet har ådragit sig ska konkursen avskrivas. Om konkursen inte avskrivs ska ett utdelningsförfarande ske. Det åligger förvaltaren att upprätta ett utdelningsförslag. När rätten fastställer utdelningsförslaget är konkursen avslutad. Företagsrekonstruktion Syftet med företagsrekonstruktion är att ett företag som mer eller mindre tillfälligt har drabbats av betalningssvårigheter, men som långsiktigt bedöms ha överlevnadsförmåga, ska kunna rekonstrueras under ordnade former i stället för att försättas i konkurs. Till skillnad från konkursförfarandet behåller gäldenären i vart fall formellt rådigheten under rekonstruktionsförfarandet. Han eller hon kan alltså disponera över sin egendom och rättshandla på vanligt sätt. Tillsammans med en, av domstol utsedd, rekonstruktör ska gäldenären försöka förbättra rörelsens resultat samt eventuellt förhandla med sina borgenärer om en ekonomisk uppgörelse. Bestämmelser om företagsrekonstruktion finns i lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion, förkortad LFR. Lagen är i princip tillämplig på alla näringsidkare, såväl fysiska som juridiska personer. Dock undantas, förutom staten och kommuner, även banker, försäkringsbolag, värdepappersbolag m. fl. (1 kap. 3 LFR). Ett skäl för detta undantag är att sådana företag står under tillsyn av Finansinspektionen. Ansökan och beslut om företagsrekonstruktion En ansökan om företagsrekonstruktion får göras av gäldenären själv eller av en borgenär. Ansökan ska, enligt 2 kap. 1 LFR, ges in till den tingsrätt där gäldenären bör svara i tvistemål som angår betalningsskyldighet i allmänhet. Av 2 kap. 6 LFR följer att en förutsättning för att ett beslut om företagsrekonstruktion ska meddelas är att det kan antas att gäldenären inte kan betala sina förfallna skulder eller att sådan oförmåga inträder inom kort. Det räcker således med att det kan antas att gäldenären är illikvid eller att det föreligger risk för det för att ett förfarande ska kunna inledas. En gäldenärs ansökan ska i regel prövas genast, medan en ansökan av en borgenär ska prövas vid ett sammanträde. Detta framgår av 2 kap. 7 och 8 LFR. När rätten beslutar om företagsrekonstruktion ska den enligt 2 kap. 10 LFR samtidigt utse en rekonstruktör och bestämma tidpunkt för ett borgenärssammanträde inför rätten. Av 2 kap. 11 LFR följer att en rekonstruktör ska ha den särskilda insikt och erfarenhet som uppdraget kräver, ha borgenärernas förtroende samt även i övrigt vara lämplig för uppdraget. Rekonstruktionsförfarandet Rekonstruktören ska undersöka gäldenärens ekonomiska ställning och i samråd med denne upprätta en rekonstruktionsplan, 2 kap. 12 LFR. Inom en vecka från beslutet om företagsrekonstruktion ska rekonstruktören vidare enligt 2 kap. 13 LFR underrätta samtliga kända borgenärer om beslutet. SV 6 SV

8 Gäldenären är, enligt 2 kap. 14 LFR, skyldig att till rekonstruktören lämna alla upplysningar om sina ekonomiska förhållanden som är av betydelse för rekonstruktionen av verksamheten. Han eller hon är också skyldig att följa rekonstruktörens anvisningar om hur verksamheten får bedrivas. Av 2 kap. 15 följer att gäldenären, utan rekonstruktörens samtycke, inte får vidta vissa rättshandlingar under förfarandet. Gäldenären får t.ex. inte betala skulder som uppkommit före beslutet om företagsrekonstruktion eller åta sig nya förpliktelser. Vid borgenärssammanträdet ska borgenärerna beredas tillfälle att uttala sig i frågan om företagsrekonstruktionen bör fortsätta. Under den tid en företagsrekonstruktion pågår får enligt, 2 kap. 17 LFR utmätning eller annan verkställighet enligt utsökningsbalken i princip inte äga rum mot gäldenären. I 2 kap. 10 a KonkL föreskrivs vidare att rätten på begäran av gäldenären ska vilandeförklara en borgenärs konkursansökan om en företagsrekonstruktion pågår. Ackord och avslutande av rekonstruktionsförfarandet I de fall där gäldenären och borgenärerna inte kan träffa en frivillig överenskommelse kan ett offentligt ackord komma till stånd enligt 3 kap. 1 LFR. Enligt bestämmelsen kan gäldenären tilltvinga sig en ekonomisk uppgörelse. En förutsättning för ett offentligt ackord är att borgenärerna får betalt med minst 25 procent av sina fordringsbelopp. Av 3 kap. 2 LFR följer vidare att ackordet ska ge likaberättigade borgenärer lika rätt. Ett fastställt ackord är bindande för alla borgenärer som omfattas av ackordet. Borgenärer som har en fordran med förmånsrätt deltar inte i ackordsförhandlingen, 3 kap. 3 LFR. För dem omfattar ackordet endast de belopp som inte kan tas ur egendomen som omfattas av förmånsrätten. Ett offentligt ackord fastsälls av tingsrätten. En företagsrekonstruktion ska upphöra om syftet med förfarandet kan anses uppnått. Den ska också upphöra om gäldenären begär det eller om syftet med förfarandet inte kan antas bli uppnått, 4 kap. 7 LFR. Vidare följer av 4 kap. 8 LFR att en företagsrekonstruktionen i regel ska upphöra tre månader efter beslutet om företagsrekonstruktion. Om det finns särskilda eller synnerliga skäl kan dock rätten besluta att företagsrekonstruktionen får pågå ytterligare högst tre eller sex månader. En företagsrekonstruktion upphör också om gäldenären försätts i konkurs. Under alla förhållanden får en företagsrekonstruktion inte pågå under längre tid en sammanlagt ett år om inte ackordsförfarande har beslutats. A3 Stödform undsättningsstöd De nuvarande riktlinjerna gör skillnad mellan stöd till undsättning och stöd till omstrukturering. Det förra omfattas av krav som gäller form, kostnader och varaktighet (i regel tillfälligt och reversibelt likviditetsstöd under en sexmånadersperiod till normala marknadsräntor). Det senare (i regel permanent stöd utan särskilda krav rörande form, varaktighet och kostnader) är endast tillåtet som en del av ett fullständigt omstruktureringskoncept och omfattas av stränga krav för att säkerställa att det nödlidande företaget blir lönsamt igen utan statligt stöd, att kostnaderna för omstrukturering fördelas på ett lämpligt sätt mellan staten, företaget och dess berörda parter och att åtgärder vidtas för att begränsa en snedvridning av konkurrensen och onödigt risktagande (moralisk risk). På grundval av erfarenheterna av den ekonomiska krisen, anser ni att en sådan distinktion fortfarande är lämplig? Om inte, varför? Om svaret är ja, vilka förbättringar skulle ni SV 7 SV

9 rekommendera och varför? Ange framför allt vilka ändringar av undsättningsstödet ni vill rekommendera. Ja. För det fall riktlinjer för andra sektorer än finansmarknaderna skulle anses nödvändiga är det rimligt att dessa utformas på samma sätt som idag. Riktlinjer kan dock inte vara ett verktyg för att reglera alla typer av händelser. Det som drabbat världens finansiella marknader de senaste åren hade inte kunnat förutsägas och just därför är riktlinjer knappast det bästa sättet att hantera nästa eventuella kris. För att säkerställa varaktig konkurrenskraft krävs effektiv konkurrens och en öppen inre marknad. Det är därför angeläget att säkerställa att EU:s medlemsstater inte snedvrider konkurrensen genom att hålla olönsamma företag under armarna. One-time-last-time principen och kraven i samband med en omstrukturering är nödvändiga krav för att hindra detta. Att inleda ett omstruktureringsförfarande med tillfälligt likviditetsstöd kan bidra till att hålla stödet till ett minimum alternativet ge stödmottagaren möjlighet att hitta privat kapital. Det är i princip aldrig rimligt att ge statligt stöd för att företag ska kunna hantera situationer som följer av konjunkturcykler eller andra förekommande inslag i marknadernas funktionssätt. Statligt stöd ska endast användas i den omfattning som behövs för att komma tillrätta med marknadsmisslyckanden. Att låta företag som misslyckats med att i konkurrens nå lönsamhet försöka igen, i värsta fall utan förändrad styrning/arbetssätt, är antagligen den mest skadliga formen av statligt stöd. Företag som kan bli livskraftiga bör därför bli det genom investeringar som inte snedvrider konkurrensen, dvs. investeringar på marknadsmässiga villkor. Företag som inte klarar detta bör avvecklas under ordnade former om Europa ska behålla sin internationella konkurrenskraft. Stöd i detta skede bör inriktas på att säkra arbetstagarnas omställningsmöjligheter. Det är svårt att förutse varje tänkbart scenario och därför är troligen en restriktiv bedömning i det enskilda fallet ett bättre alternativ än en reglering som omöjligt kan anpassas till alla tänkbara situationer. För det fall riktlinjer för räddning och omstrukturering anses behövas även fortsättningsvis bör dessa därför vara snävt utformade såsom alla undantag i EUFfördraget. A4 Omstruktureringsstöd: återställd lönsamhet När det gäller omstruktureringsstöd kräver de nuvarande undsättnings- och omstruktureringsriktlinjerna att det stödmottagande företaget lämnar in en omstruktureringsplan som visar att företaget inte kan återställa sin lönsamhet utan statligt stöd. På grundval av erfarenheterna av den ekonomiska krisen, anser ni att det kravet bör ändras? Om så är fallet, på vilket sätt? Motivera. Nej, se ovan. Stöd måste alltid begränsas till det minsta nödvändiga. A5 Omstruktureringsstöd: Eget bidrag/fördelning av bördan Enligt de nuvarande riktlinjerna måste det stödmottagande företaget bidra till en viss andel av omstruktureringskostnaderna antingen med egna medel eller med (privata) medel från tredje man, beroende på företagets storlek. På grundval av erfarenheterna av den ekonomiska krisen, anser ni att ett sådant krav bör ändras? Varför i så fall? Motivera. På grundval av erfarenheterna av omstruktureringen av banker, hur borde fördelningen av bördan utformas för icke-finansiella institut för att SV 8 SV

10 garantera att aktieägare och borgenärer deltar tillräckligt i omstruktureringskostnaderna och för att begränsa kostnaderna för skattebetalarna? Vore det lämpligt att fastställa principer för vinstutdelning och/eller räntebetalning och för kostnaderna för stödet? Nej, kravet är rimligt och adekvat för att hantera situationer då artikel b i EUFfördraget inte kan tillämpas. Det är svårt att jämföra omstruktureringsåtgärderna under krisen med normala omstruktureringsåtgärder. I typfallet är länken mellan bolagets eget agerande och svårigheterna klarare. Normalt är värdet av att sätta tak för vinstutdelning och räntebetalning för ett företag som genomgått omstrukturering begränsat. Åtgärden riskerar att begränsa/fördyra bolagets möjlighet att attrahera privat riskkapital eftersom kraven minskar värdet av det omstrukturerade företaget. Kraven på det stödmottagande företaget måste säkerställa att stödet inte blir större än nödvändigt redan i samband med omstruktureringen. Det är dock nödvändigt att genom incitament påskynda själva omstruktureringsfasen, stegvis dyrare lånevillkor eller liknande kan vara ett sätt att lösa detta problem. De positiva effekterna av möjligheten till att begränsa avkastning och vinstutdelning från ett företag är snarare kopplad till situationer då det inte är fråga om omstruktureringsstöd och företag i svårigheter. En rimligare lösning är att skattemedlen ger en rätt till del av framtida vinst, exempelvis genom röstlösa preferensaktier. Med hänsyn till att staten kanske normalt inte är den mest kvalificerade ägaren av företag kan alternativ som inte ger ett direkt inflytande över företagets beslutsfattande vara att föredra. Statens ägande eller rätt till vinst bör säljas så snart som möjligt efter att de förvärvats enligt procedurer som säkerställer marknadsmässig ersättning och minimerar skadan för skattebetalarna. A6 Omstruktureringsstöd åtgärder för att begränsa snedvridning av konkurrensen (kompenserande åtgärder) De nuvarande riktlinjerna kräver att det stödmottagande företaget ska förbinda sig att vidta åtgärder för att begränsa den snedvridning av konkurrensen som stödet orsakar. Ett sådant krav leder i allmänhet till att det nödlidande företaget antingen säljer eller lägger ner företagsenheter (som annars hade blivit tillgängliga för konkurrenter och för marknaden genom sådana ackords- eller konkursförfaranden). På grundval av erfarenheterna av den ekonomiska krisen, anser ni att det kravet bör ändras? Varför i så fall? Motivera. Bör snedvridning av konkurrensen definieras bättre? Hur? Skulle en bättre analys av den kontrafaktiska situationen vara till hjälp i detta avseende? På grundval av erfarenheterna av omstrukturering av banker, bör åtgärder för att rätta till en snedvridning av konkurrensen ha en direktare koppling till snedvridning av konkurrensen på själva kärnmarknaden å ena sidan och till stödbeloppet å andra sidan? Bör sådana åtgärder också ha en direktare koppling till delandet av kostnaderna för att omstrukturera företaget ( fördelning av bördan ) och i vilken utsträckning i så fall? Om svaret är ja, hur skulle det påverka utformandet av kompenserande åtgärder eller det egna bidraget? Kravet bör kvarstå i någon form även om valet av åtgärder bör ses över och analyseras. Dylika åtgärder är normalt sett motiverade vad gäller företag i behov av omstruktureringsstöd eftersom det är viktigt att det felaktiga agerandet som gett upphov till svårigheterna inte leder till att företaget ges konkurrensfördelar. Kommissionen bör dock vara medveten om att den typ av krav på avyttringar och liknande som förekommit under SV 9 SV

11 krisen kanske inte alltid är ändamålsenliga. Många gånger kan krav på avyttring av verksamhet utanför kärnverksamheten leda till värdeförstöring eller till begränsad konkurrens på andra marknader. Avyttring till nya aktörer riskerar också att skada de bolag som inte har hamnat i svårigheter eftersom även de möts av ökad konkurrens. Såsom påtalats ovan kan rätt till del i värdeutveckling/vinst/ägande för stödgivaren vara ett bättre incitament än krav på försäljning av delar av verksamheten eller begränsning av verksamhetens agerande då det senare får konsekvenser som kan vara svåra att överblicka och som kan förvärra situationen för oskyldiga konkurrenter. Samtidigt måste det beaktas att det kan vara svårt för att staten att kliva ur ett ägande när det väl blivit ett faktum. Sammantaget är detta en del av orsaken till att Sverige inte har använt sig av riktlinjerna för att betala ut stöd till företag i svårigheter. Vår bild är att reglering och kravställning normalt är ett sämre verktyg än fri konkurrens när det gäller att skapa väl fungerande marknader. Situationen är till viss del annorlunda i relation till en så exceptionell situation som den finansiella krisen då väldigt få europeiska marknadsaktörer utanför den finansiella sektorn kan lastas för den situation som uppstod på finansmarknaden. Kommissionens bruk av undantaget i artikel b i EUF-fördraget var därför motiverat under denna begränsade period. A7 Användning av andra instrument för att hjälpa företag i svårigheter Socioekonomiska problem i samband med konkurser blev ett extra tydligt fenomen under den senaste finanskrisen, då många banker och företag i realekonomin tvingades kämpa med allvarliga problem, som i sin tur föranledde staten att stödja dem med statliga medel. Som åtgärd mot dessa exceptionella omständigheter tillät kommissionen under en viss tid statliga stödåtgärder på grundval av artikel b i EUF-fördraget för att lindra företagens osedvanligt stora svårigheter att få tillgång till finansiering. Detta omfattade dock inte företag som var i svårigheter redan i juli Förklara hur myndigheterna i ert land hanterat företag i svårigheter under den tillfälliga ramens giltighetstid (juli 2008 december 2010) Har de beviljat stöd enligt undsättnings- och omstruktureringsriktlinjerna? Dokumentera detta. Har det undsättningsstöd som beviljats varit tillräckligt eller har det behövt följas upp med omstruktureringsstöd? Hur många av de företag som fått stöd enligt undsättnings- och omstruktureringsriktlinjerna under perioden i fråga har ansökt om ackords- eller konkursförfaranden? Carnegie är den enda aktör som fått undsättnings- eller räddningsstöd i Sverige under krisen. Efter ett försök att rädda Carnegie med statliga lån togs banken över varefter den såldes genom ett öppet anbudsförfarande. Se kommissionens beslut NN 64/2008 och NN 18/2010. Carnegie har inte ansökt om ackords- eller konkursförfaranden. Har myndigheter i ert land beviljat stöd till företag i svårigheter enligt den tillfälliga ramen? Har ert företag fått stöd enligt den tillfälliga ramen medan det varit i svårigheter? Om svaret är ja, kan ni ange de viktigaste åtgärderna som kommit ert företag till godo och vad som kännetecknat dem? Dokumentera detta. Har man uppnått målet att med hjälp av den tillfälliga ramen ge tillfälligt ekonomiskt stöd till de företagen eller till era företag? Hur många av de företag som har tagit emot stöd enligt den tillfälliga ramen har ansökt om ett ackords- eller konkursförfarande? Har ert företag ansökt om ett ackords- eller konkursförfarande efter att ha fått stöd enligt den tillfälliga ramen? Förklara varför. 5 SV 10 SV

12 Vår bedömning är att beviljade stöd har bidragit till att uppnå målen. Stöd enligt det tillfälliga ramverket har betalats ut genom statliga lån enligt det tillfälliga regelverket och garantier enligt garantimeddelandet. Målet förefaller ha uppnåtts eftersom inget av företagen som fått stöd enligt den tillfälliga ramen har ansökt om något ackords- eller konkursförfarande. Har myndigheterna i ert land använt andra instrument för att underlätta undsättning och omstrukturering av företag i svårigheter medan krisen pågick? Dokumentera detta. Generella regler om konkurrens, likvidation och företagsrekonstruktioner har spelat en viktig roll. Ett exempel står att finna i en underleverantör i fordonssektorn Plastal som försattes i konkurs. Företagets konkursbo övertogs av Handelsbanken som även var största fordringsägare. Merparten av arbetstillfällena kunde räddas. Med anledning av den finansiella krisen under hösten 2008 infördes en möjlighet för arbetsgivare att få anstånd med betalning med avdragen skatt och arbetsgivaravgifter för två redovisningsperioder under Syftet med lagen var att hjälpa sunda och livskraftiga företag över en tillfällig svår period med akut likviditetsbrist. Åtgärden var alltså generell och inte inriktad mot företag i svårigheter. På anståndsbeloppet debiterades marknadsmässig ränta. AVSNITT B: UNDSÄTTNING OCH OMSTRUKTURERING AV FINANSINSTITUT Banker har traditionellt omfattats av samma regler för undsättning och omstrukturering som industriföretag. På grundval av detta har man med framgång handlagt flera enskilda ärenden, t.ex. Crédit Lyonnais, Banco di Napoli och Bankgesellschaft Berlin. De nuvarande riktlinjerna innehåller dock särskilda bestämmelser som tillåter att uttryckligen banker beviljas andra typer av undsättningsstöd än lån och garantier. Sedan finanskrisens början har undsättning och omstrukturering av finansinstitut omfattats av särskilda regler enligt artikel b i EUFfördraget på grund av krisens omfattning och behovet av att reagera snabbt på marknadens förlorade förtroende för värdet på bankernas tillgångar. Syftet har varit att slå vakt om den finansiella stabiliteten och upprätthålla en tillräcklig nivå på utlåningen till realekonomin. Bankmeddelandet möjliggjorde införandet av stödordningar som grundar sig på strukturella åtgärder (t.ex. kapitaltillskott) till förmån för banker. Meddelandet om omstrukturering av banker angav i detalj vad som måste ingå i en omstruktureringsplan (eller en lönsamhetsplan) för att krisrelaterat statligt stöd ska få beviljas på grundval av artikel b i EUF-fördraget. De erfarenheter ni har haft av dessa regler under finanskrisen ger kommissionen värdefull information om hur reglerna för undsättning och omstrukturering av finansinstitut ska inriktas i normala tider. Framför allt måste man fråga sig om det kan vara befogat att ha kvar en del av reglerna för krisrelaterat stöd när man återgår till de regler för bedömning av undsättningsoch omstruktureringsärenden inom finanssektorn som tillämpades före krisen. Ja, eftersom bankerna uppfyller centrala funktioner när det gäller betalningsförmedling, kapitalförsörjning och riskhantering, samtliga av stor betydelse för ett fungerande ekonomiskt liv. Om dessa funktioner särskilt betalningsförmedlingen allvarligt skadas, skulle samhällsekonomin utsättas för stora påfrestningar och kostnader. Dessutom är finansmarknaderna så integrerade att det finns en stor risk för att en enskild kris kan få allvarliga spridningseffekter i det finansiella systemet. SV 11 SV

13 Eftersom tillämpningen av aktuella stödformer kan få stora konsekvenser för konkurrensförhållandena är det dock angeläget att tydligt definiera vilka mål som medlemsstaterna kan hänvisa till för att motivera sina stödinsatser. Statlig stödgivning måste ges ett litet och väldefinierat utrymme. Sverige har infört en ordning i form av lagen (2008:814) om statligt stöd till kreditinstitut (stödlagen) som innebär att stöd får lämnas till kreditinstitut om det behövs för att motverka en allvarlig risk för det finansiella systemet i Sverige. Det stöd som lämnas ska förenas med villkor i syfte att säkerställa att en sund incitamentsstruktur upprätthålls i vilken kreditinstitutets eget ansvar besvaras, att statens långsiktiga kostnader för stödet minimeras, att det i första hand är institutet och dess ägare som får stå för eventuella förluster, samt att statens som regel får ersättning eller annan kompensation för sitt risktagande. Anser ni att det behövs en särskild ny ram för undsättning och omstrukturering av finansinstitut därför att de har vissa särdrag eller bör det finnas en enda uppsättning undsättnings- och omstruktureringsriktlinjer, eventuellt kompletterade med ett fåtal specialregler för att beakta viss särdrag inom finanssektorn? Ingen uppfattning Om svaret är ja, exakt hur omfattande ska tillämpningsområdet för en sådan särskild ram vara (ska den t.ex. begränsas enbart till inlåningsinstitut eller även omfatta andra finansinstitut som t.ex. konglomerat, försäkringsgivare eller hedgefonder)? Det är kreditinstituten som har nyckelrollen i det finansiella systemet. Sveriges lagstiftning om stödåtgärder inom det finansiella systemet reglerar därför endast stöd till kreditinstitut. B2 Förfarandena vid undsättningsstöd Kräver finanssektorns särdrag andra förfaranden för undsättning av finansinstitut i svårigheter jämfört med företag i andra sektorer? Ja, i vart fall när det är fråga om systemviktiga institut vars kollaps utgör ett hot mot stabiliteten i det finansiella systemet. Har era myndigheter infört en avvecklingsordning (resolution scheme) eller andra särskilda rutiner för sådana ändamål eller planerar de att göra det? Om svaret är ja, kan ni beskriva ordningens viktigaste egenskaper? Hur har regler för statligt stöd integrerats i ordningen? Sverige har inte infört någon särskild avvecklingsordning för kreditinstitut, men enligt stödlagen har regeringen eller stödmyndigheten när situationen så kräver - möjlighet att med kort varsel lämna stöd i olika former till kreditinstitut. Sådant stöd kan lämnas för både rekonstruktion och avveckling i ordnade former. Stöd ska lämnas i den form som bedöms som mest ändamålsenlig och får bl.a. lämnas i form av garantier och kapitaltillskott. Huvudregeln är att stöd lämnas efter det att avtal om stöd ingåtts mellan staten och kreditinstitutet. Allt statligt stöd ska som utgångspunkt utformas på ett sätt som i möjligaste mån undviker att snedvrida konkurrensen gentemot de företag som inte får stöd. Ett övergripande krav är därför att ersättningen utformas affärsmässigt; ersättningen till staten för stödet ska så nära som möjligt avspegla ett marknadspris. Kostnaderna ska i första hand bäras av det institut som erhåller stödet. Staten ska tillförsäkras ersättning för sitt risktagande antingen genom en SV 12 SV

14 avgift eller en del i eventuell värdestegring om ett institut som erhållit stöd återfår sin lönsamhet. B3 Typ av undsättningsstöd (akuta krisinsatser) Fotnot 3 i de nuvarande undsättnings- och omstruktureringsriktlinjerna öppnar möjligheten att undsättningsstödet omfattar mer än likviditetsstöd i form av lånegarantier eller lån inom finanssektorn, men däremot utesluter den uttryckligen strukturella finansieringsåtgärder som är förknippade med finansinstitutets egna medel för att säkerställa att stödet förblir tillfälligt och inte går längre än att bevara status quo. Reglerna för krisrelaterat stöd tillåter rekapitalisering och åtgärder för övertagande av värdeminskade tillgångar redan under undsättningsfasen, mot lämplig ersättning. Anser ni att det system som ska gälla efter krisen bör tillåta andra strukturella åtgärder (t.ex. kapitaltillskott) redan i undsättningsfasen? Vilka strukturella åtgärder i så fall, och varför? Sverige förordar ett flexibelt ramverk som ger myndigheterna tillgång till en bred verktygslåda i de fall det finansiella systemet hotas, eftersom detta ökar myndigheternas möjligheter att i varje situation välja den för samhället mest kostnadseffektiva åtgärden. Om det är mest kostnadseffektivt att låta ett krisdrabbat institut leva vidare bör det därför vara möjligt att lämna kapitaltillskott och/eller garantier. Detta gäller oberoende av i vilken fas institutet befinner sig i; det avgörande är i stället om det är nödvändigt med ett statligt stöd för att motverka en risk för allvarlig störning av det finansiella systemet. Det är dock olämpligt att befintliga aktieägare gynnas av sådana statliga stödåtgärder. En framtida värdetillväxt i institutet bör därför tillfalla staten och inte tidigare aktieägare. Detta kan uppfyllas genom att staten ges möjlighet att överta aktierna i den krisdrabbade banken. En sådan hantering bidrar till att snabbt återställa förtroendet för institutet och till att banken inom kort åter kan tillhandahålla för samhället nödvändiga banktjänster. Vilka åtgärder anser ni bör införas för att undvika att undsättningsstöd leder till oåterkalleligt stöd även när det inte är nödvändigt? Genom ett flexibelt regelverk för de situationer som hotar det finansiella systemet kan undvikas att myndigheter lämnar oåterkalleligt stöd trots att detta inte är nödvändigt. I Sverige är ställda kreditgarantier oåterkalleliga, dvs. staten träder in om institutet inte själv kan fullgöra sina åtaganden enligt det garanterade lånet. För garantin ska institutet betala en avgift till en stabilitetsfond. Om ett garanterat lån/en garanti infrias ska utbetalningen av lånet finansieras via stabilitetsfonden. Enligt det svenska bankstödsregelverket finns dock möjlighet att lämna även andra former av stöd. B4 Bör man behålla vissa regler i meddelandet om omstrukturering av banker? Finns det några särskilda regler som under krisen infördes genom meddelandet om omstrukturering av banker som bör finnas med i den ordning för omstrukturering av banker som kommer efter krisen? Varför? Motivera. SV 13 SV

15 Reglerna om ansvarsfördelning. För att begränsa snedvridningarna av konkurrensen och hindra ett överdrivet risktagande (moral hazard) bör stöd begränsas till vad som är absolut nödvändigt och stödmottagaren bör lämna ett eget bidrag till omstruktureringskostnaderna. Banker som mottagit stöd och deras kapitalinnehavare ska ta ett skäligt ansvar för sitt tidigare beteende och så långt som möjligt med egna resurser bidra till bankens omstrukturering (p.22-24). En sådan reglering är nödvändig för att skapa lämpliga incitament för deras framtida beteende. Det är viktigt att staten erhåller lämplig ersättning för stödet (p.34). B5 Fördelning av bördan När det gäller att dela kostnaderna för omstrukturering av banker ( fördelning av bördan ), infördes genom meddelandet om omstrukturering av banker särskilda regler för banker som gällde kapitalägartillskott, jämfört med de nuvarande undsättnings- och omstruktureringsriktlinjerna. Har ni haft problem med att utforma och genomföra system för att fördela bördan i särskilda fall av finansiell omstrukturering? Med tanke på det system som kommer efter krisen, hur borde fördelningen av bördan utformas för att garantera att aktieägare och borgenärer deltar tillräckligt i omstruktureringskostnaderna och för att begränsa kostnaderna för skattebetalarna? Det stödsystem som införts i Sverige finansieras genom stabilitetsfonden. Stabilitetsfonden finansieras av kreditinstituten genom av dem erlagda avgifter. Avgiften beräknas av stödmyndigheten och är utformat så att avgifterna avspeglar den risk som olika kreditinstitut tar på sig. B6 Kompenserande åtgärder Vilka typer av snedvridning anser ni att kompenserande åtgärder för finansinstitut ska vara inriktade på? Utifrån era erfarenheter av kompenserande åtgärder eller konkurrensåtgärder under finanskrisen, vilka slag av kompenserande åtgärder anser ni vara lämpligast när det gäller att lösa konkurrensproblem? Vilka slags problem har ni haft när ni föreslagit eller genomfört kompenserande åtgärder? Har de kompenserande åtgärderna i enskilda fall visat sig vara tillräckliga för att undvika risken för snedvridning av konkurrensen? Vilka är era erfarenheter? Varför? Varför inte? Motivera. Se svar ovan under A6. Ett avgörande inslag i lagen om statligt stöd till kreditinstitut är att villkoren för stöd ska utformas så att institutets ägare i första hand ska stå för institutets förluster. Statliga garantier av värdet på det egna kapitalet ska därför inte kunna utfärdas. När stöd lämnas i form av kapitaltillskott eller på annat sätt ska det utformas så att staten får ersättning för sitt risktagande och så långt som möjligt får ersättning för sitt risktagande, företrädesvis genom att staten erhåller preferensaktier med stark rösträtt. B7 Övervakning När det gäller övervakningsfasen, vilka goda rutiner som tillämpades i samband med omstruktureringen av banker under finanskrisen bör tas med i de allmänna reglerna för omstrukturering? Har ni eventuellt några erfarenheter av att tillsätta en övervakande förvaltare? - SV 14 SV

16 AVSNITT C: ÖVRIGA FRÅGOR Har ni några andra kommentarer om tillämpningen av undsättnings- och omstruktureringsriktlinjerna eller några förslag till ändring av riktlinjerna på andra områden än de som behandlas i frågorna ovan eller i det frågeformulär som offentliggjordes den 30 september 2007? Inga andra synpunkter än de som framförts ovan. Vänligen bifoga kopior på dokument eller undersökningar som kan vara relevanta för denna översyn. Ange om kommissionens avdelningar vid behov får kontakta er för närmare detaljer om den information ni har lämnat. Ja TACK FÖR ATT NI HAR BESVARAT DETTA FRÅGEFORMULÄR. SV 15 SV

INSOLVENS Vad gör du i en konkurssituation?

INSOLVENS Vad gör du i en konkurssituation? INSOLVENS Vad gör du i en konkurssituation? Hamilton Advokatbyrå ger vägledning om hur du hanterar obestånd och rekonstruktioner. ,, Sinne för affärer är A och O för lyckad konkursförvaltning. Hamilton

Läs mer

Skuldnedskrivningsverktyget ur ett svenskt perspektiv

Skuldnedskrivningsverktyget ur ett svenskt perspektiv Skuldnedskrivningsverktyget ur ett svenskt perspektiv Elin Eliasson, Emil Jansson och Thomas Jansson* Författarna är eller har varit verksamma vid Riksbankens avdelning för finansiell stabilitet samt Riksbankens

Läs mer

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2014/25/EU

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2014/25/EU 28.3.2014 Europeiska unionens officiella tidning L 94/243 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2014/25/EU av den 26 februari 2014 om upphandling av enheter som är verksamma på områdena vatten, energi,

Läs mer

Allmänna råd om begränsning av lån mot säkerhet i bostad

Allmänna råd om begränsning av lån mot säkerhet i bostad BESLUTSPROMEMORIA Datum 2010-07-08 FI Dnr 10-1533 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Allmänna råd

Läs mer

Utvärdering av insatser inom företagsfinansiering i Västra Götalandsregionen

Utvärdering av insatser inom företagsfinansiering i Västra Götalandsregionen Utvärderingsrapporter 2014:1 Regional utveckling Utvärdering av insatser inom företagsfinansiering i Västra Götalandsregionen En utvärdering genomförd av Kontigo AB Utvärderingsrapporter 2014:1 Regional

Läs mer

2008:10. Prissättning vid överlåtelse av offentlig verksamhet till kommunal personal (s.k. avknoppning) kommunalrättsliga och EG/EUrättsliga

2008:10. Prissättning vid överlåtelse av offentlig verksamhet till kommunal personal (s.k. avknoppning) kommunalrättsliga och EG/EUrättsliga 2008:10 Prissättning vid överlåtelse av offentlig verksamhet till kommunal personal (s.k. avknoppning) kommunalrättsliga och EG/EUrättsliga aspekter MISSIV DATUM DIARIENR 2008-04-29 2008/59-5 ERT DATUM

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1 KARLSTADS KOMMUN Ärende 1 Dnr KS-2012-206 Dpl01 sid 1 (2) KARLSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Ekonomi- och verksamhetsstyrning Tjänsteskrivelse 2012-04-04 Per Björkengren, 054-5401046 per. bjorkengren@karlstad.se

Läs mer

Utköpsproblematik i små aktiebolag

Utköpsproblematik i små aktiebolag Utköpsproblematik i små aktiebolag Vilka är de centrala problemen och vad kan göras för att begränsa dessa? Juridiska institutionen Juristutbildningen 2011 Tillämpade studier 30 hp Författare: Gustaf Larsson

Läs mer

Ändrade fondföreskrifter m.m.

Ändrade fondföreskrifter m.m. BESLUTSPROMEMORIA Datum 2011-06-28 FI Dnr 10-5045 Ändrade fondföreskrifter m.m. Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 150/2011 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 i lagen om statsborgen för ett europeiskt finansiellt stabiliseringsinstrument PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bruxelles, 29.4.2013 SWD(2013) 53 final/2 ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR Vägledning om hur Europeiska unionens bestämmelser om statligt stöd, offentlig upphandling

Läs mer

riksrevisionen granskar: offentliga finanser Överskuldsättning hur fungerar samhällets stöd och insatser? rir 2015:14

riksrevisionen granskar: offentliga finanser Överskuldsättning hur fungerar samhällets stöd och insatser? rir 2015:14 riksrevisionen granskar: offentliga finanser Överskuldsättning hur fungerar samhällets stöd och insatser? rir 2015:14 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet

Läs mer

Den nya definitionen av SMF-företag Användarhandbok och mall för försäkran

Den nya definitionen av SMF-företag Användarhandbok och mall för försäkran PUBLIKATIONER OM NÄRINGSLIV OCH INDUSTRI Den nya definitionen av SMF-företag Användarhandbok och mall för försäkran Europeiska kommissionen Europeiska kommissionen, 2006 http://europa.eu.int/comm/enterprise/enterprise_policy/sme_definition/index_fr.htm

Läs mer

snabbanalys Ny lag om tillämpningen av Europeiska unionens statsstödsregler snabbanalys sabo tittar närmare på statsstödsregler april 2013

snabbanalys Ny lag om tillämpningen av Europeiska unionens statsstödsregler snabbanalys sabo tittar närmare på statsstödsregler april 2013 snabbanalys sabo tittar närmare på statsstödsregler april 2013 snabbanalys För mer information kontakta: Jörgen Mark-Nielsen 08-406 55 40 jorgen.mark-nielsen@sabo.se Lars Matton 08-406 55 32 lars.matton@sabo.se

Läs mer

Regelverk för emittenter. Nasdaq Stockholm

Regelverk för emittenter. Nasdaq Stockholm Regelverk för emittenter Nasdaq Stockholm 1 januari 2015 Inledning Enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden ska en börs ha tydliga och öppet redovisade regler för notering av finansiella instrument.

Läs mer

Svensk kod för bolagsstyrning

Svensk kod för bolagsstyrning Svensk kod för bolagsstyrning Gällande från 1 februari 2010 Denna skrift kan laddas ner eller beställas kostnadsfritt på Kollegiets webbplats, www.bolagsstyrningskollegiet.se Producerad av Hallvarsson

Läs mer

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR 24.12.2013 Europeiska unionens officiella tidning L 352/1 II (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1407/2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107

Läs mer

ESV 2003:21. Ekonomiskt mål för konkurrensutsatt. verksamhet. Regeringsuppdrag

ESV 2003:21. Ekonomiskt mål för konkurrensutsatt. verksamhet. Regeringsuppdrag ESV 2003:21 Ekonomiskt mål för konkurrensutsatt verksamhet Regeringsuppdrag 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING...3 1 INLEDNING...5 1.1 BAKGRUND...5 1.2 REGERINGENS UPPDRAG...5 1.3 GENOMFÖRANDE...5

Läs mer

Nya föreskrifter och allmänna råd om viss verksamhet med konsumentkrediter

Nya föreskrifter och allmänna råd om viss verksamhet med konsumentkrediter 2014-06-16 BESLUTSPROMEMORIA FI Dnr 13-6297 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Nya föreskrifter och

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN HARMONISERING AV REDOVISNINGSSYSTEMET: EN NY STRATEGI I FÖRHÅLLANDE TILL DET INTERNATIONELLA HARMONISERINGSSYSTEMET

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN HARMONISERING AV REDOVISNINGSSYSTEMET: EN NY STRATEGI I FÖRHÅLLANDE TILL DET INTERNATIONELLA HARMONISERINGSSYSTEMET COM 95 (508) SUE MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN HARMONISERING AV REDOVISNINGSSYSTEMET: EN NY STRATEGI I FÖRHÅLLANDE TILL DET INTERNATIONELLA HARMONISERINGSSYSTEMET 1. Inledning och sammanfattning 1.1 I de

Läs mer

Process mot bolag på obestånd Matilda Scherlin

Process mot bolag på obestånd Matilda Scherlin JURIDISKA INSTITUTIONEN Stockholms universitet Process mot bolag på obestånd Matilda Scherlin Examensarbete i Processrätt, 30 hp Examinator: Henrik Edelstam Stockholm, Vårterminen 2014 Förkortningar ABL

Läs mer

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2009/65/EG

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2009/65/EG L 302/32 Europeiska unionens officiella tidning 17.11.2009 DIREKTIV EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2009/65/EG av den 13 juli 2009 om samordning av lagar och andra författningar som avser företag

Läs mer

En mer rationell konkurshantering

En mer rationell konkurshantering R2B RAPPORT 1 (107) FÖRFATTARE GODKÄND AV En mer rationell konkurshantering Slutrapport 551 81 Jönköping Besöksadress: Kyrkogatan 34 Telefon: 036-15 53 00 Fax: 036-16 57 21 domstolsverket@dom.se www.domstol.se

Läs mer

Förslag till nya regler om krav på amortering av bolån

Förslag till nya regler om krav på amortering av bolån REMISSPROMEMORIA FI Dnr 14-16628 Förslag till nya regler om krav på amortering av bolån Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se

Läs mer

Pantsättning och överlåtelse av bostadsrätt i ljuset av det senaste förslaget om bostadsrättsregister

Pantsättning och överlåtelse av bostadsrätt i ljuset av det senaste förslaget om bostadsrättsregister Pantsättning och överlåtelse av bostadsrätt i ljuset av det senaste förslaget om bostadsrättsregister Examensarbete med praktik Fastighetsrätt, 30 högskolepoäng Författare: Maria Bramfeldt Handledare:

Läs mer

GRÖNBOK. Att bygga en kapitalmarknadsunion. {SWD(2015) 13 final}

GRÖNBOK. Att bygga en kapitalmarknadsunion. {SWD(2015) 13 final} EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 18.2.2015 COM(2015) 63 final GRÖNBOK Att bygga en kapitalmarknadsunion {SWD(2015) 13 final} SV SV Förord Kommissionens prioritering Europas prioritering är sysselsättning

Läs mer

Upphandlingsreglerna en introduktion

Upphandlingsreglerna en introduktion Upphandlingsreglerna en introduktion Om du vill ha informationen i ett alternativt format, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00. Juli 2014 ISBN 978-91-88566-23-2

Läs mer

Allmänna villkor. Till kundavtal med Allra Pension AB 2014-08-13

Allmänna villkor. Till kundavtal med Allra Pension AB 2014-08-13 Allmänna villkor Till kundavtal med Allra Pension AB 2014-08-13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INFORMATION OM ALLRA PENSION AB:S TJÄNSTER... 1 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT... 6 RIKTLINJER

Läs mer

Osund kommunal konkurrens

Osund kommunal konkurrens JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Kristina Ekstrand Osund kommunal konkurrens Examensarbete 20 poäng Handledare: Katarina Olsson Ämnesområde: Konkurrensrätt Termin 9 1 Innehåll SAMMANFATTNING...5

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLEMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLEMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.12.2011 KOM(2011) 851 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLEMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN om mervärdesskattens framtid

Läs mer