ÅSTORPS KOMMUNKONCERN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅSTORPS KOMMUNKONCERN"

Transkript

1 ÅSTORPS KOMMUNKONCERN Gyllenbielkeska hospitalet i Kvidinge (mer information på bladets baksida). Foto: Mats Peterson ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2

2 Gyllenbielkeska Hospitalet Tack vare en karolins testamente kan vi i dag njuta av den vackra byggnaden kallad Gyllenbielkeska Hospitalet belägen väster om Kvidinge kyrka. Denna karolin var smålänningen Håkan Wenberg f 166. Efter en militär karriär sårades han i Posen 174 och blev hemskickad till Sverige för att där bli militär rekryterings- och utbildningschef med chefsbostad på Tomarp och övningsområde på Kvidingehed. 175 blev han adlad och fick namnet Gyllenbielke. Det är inte de krigiska bedrifterna som gör att många kommuninvånare idag känner till Håkan Gyllenbielke. Det är istället det hospital vilket möjliggjordes genom att han testamenterade en mycket stor del av sin förmögenhet härtill. På denna tiden fanns ingen allmän fattigvård och det var då inte vanligt att inrätta donationer av denna omfattning utifrån enskilt initiativ. Var Gyllenbielke hade fått idén till inrättningen vet vi inte. Han hade emellertid tillbringat en del tid i Tyskland och kanske där inspirerats av de där belägna herrnhutiska barmhärtighetsinrättningarna. Efter Håkan Gyllinbielkes död 1719 påbörjades arbetet med att förverkliga Gyllenbielkes testamente. Nedan följer en uppställning av kostnader för uppförande av anläggningen: Huvudbyggnad uppförd daler silvermynt Brygghus och bakstugor Hospitalkyrkan Källarbyggnad Div. arbeten 1 78 Total kostnad Den totala summan säger kanske inte så mycket men som kuriosa kan nämnas att vid den tidpunkten motsvarade den värdet av hela Skillinge gods. I byggnaden inrymdes fyra salar alla med eget kök. Varje sal hade plats för ca 1 gäster. Här levde människor i helg och söcken i över 2 år. Den sista inneboende flyttade ut Under 195- talet började man undersöka möjligheterna att använda det nedlagda hospitalet till andra ändamål. Detta utmynnade i att byggnaden försåldes till Kvidinge församling som här inrättade samlingslokaler. En förutsättning för köpet var att byggnaden skyddades som kulturminne och att norra salen behölls oförändrad. Genom detta kan vi än idag se hur hospitalet en gång fungerade. Kvidinge sockens hembygdsförening ansvarar för visning av norra salen där även ett museum finns inrättat. Det är öppet på lördag eftermiddagar under juni-augusti. Hembygdsföreningen berättar gärna om denna intressanta donation och det liv som levdes här i mer än 2 år. Källa: Karolinens testamente, Lennart Olsson, Kvidinge sockens hembygdsförenings skriftserie VI. Åstorps kommun har sparat pengar genom att: Årsredovisningen har tagits fram av Kommunledningskontoret ekonomi i samarbete med övriga förvaltningar. Årsredovisningen är liminbunden av Kommunledningskontorets vaktmästeri och utskriven med Xerox Phaser 1235 DX på Xerox papper Colotech +, 9 gr.

3 Upplaga nr: 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kommunstyrelsens ordförande... 1 Tio år i sammandrag - nyckeltal, Åstorps kommun... 3 Uppföljning av kommunens övergripande inriktningar... 5 Uppföljning av ekonomiska mål... 7 Koncernöversikt Koncernen... 8 Koncernens resultat... 8 Finansnetto... 9 Koncernens ekonomiska ställning... 9 Ekonomisk översikt Åstorps kommun... 1 Ekonomiskt utfall... 1 Årets resultat... 1 Finansnetto Kapitalförvaltning Resultat Soliditet Låneskuld Pensionsskuld Investeringar Affärsmässig verksamhet Framtiden Kommunens personal Resultaträkning Balansräkning Finansieringsanalys Nämndernas ekonomiska resultat Noter till resultat- och balansräkning samt finansieringsanalys... 24

4 Redovisningsprinciper för Åstorps kommun... 3 Pågående/avslutade investeringsprojekt per INNEHÅLLSFÖRTECKNING, fortsättning Förvaltningsberättelser Åstorps kommun Kommunfullmäktige Kommunstyrelse Kommunstyrelse Kommunledningskontor Kommunstyrelse Tekniskt kontor affärsdrivande verksamhet Tekniskt kontor anslagsfinansierad verksamh Räddningstjänst Byggnadsnämnd Kultur- och fritidsnämnd Barn- och utbildningsnämnd Socialnämnd, Individ- och familjeomsorg Socialnämnd, Vård- och omsorgsförvaltning Miljönämnd Budgetredovisning för Åstorps kommun Kommunfullmäktige Revision Kommunstyrelse Kommunstyrelse Kommunledningskontor Tekniskt kontor affärsdrivande verksamhet Tekniskt kontor anslagsfinansierad verksamh Räddningstjänst Byggnadsnämnd Kultur- och fritidsnämnd Barn- och utbildningsnämnd... 55

5 Socialnämnd Miljönämnd Revisionsberättelse. 6

6 1 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE, ÅSTORPS KOMMUN Efter fem år med vikande befolkningsunderlag kom det under fjolåret ett trendbrott (?) då befolkningen i kommunen ökade med 74 personer. Förutsättningar finns för inflyttning till kommunen då bl a Kalvaliden nu är klar för bebyggelse. Ett av de bästa områden i Nordvästra Skåne för egnahem som borde bli eftertraktat. Tyvärr har inte kommunen stöd av de lokala bankerna för att hjälpa intresserade med lån till goda villkor utan det är faktiskt andra banker som visar större intresse för området och nybyggarna. Jag är ändå övertygad om att området före årsslutet kommer att vara i det närmaste fulltecknat. Jan Nilsson (s) Positivt år för Åstorps kommun 2-talets inledande år blev mycket positivt för vår kommun. Ekonomiskt blev det ett positivt utfall och därmed kan man säga att kommunen återställt det egna kapitalet men också likviditeten som naggades i kanten under mitten av 199- talet. Under de senaste årens har ett omfattande ekonomiskt saneringsarbete ägt rum och med uppgörelsen med SPINTAB är nu de stora problemen och hindren för en sund ekonomi för Åstorps kommun undanröjda. Trots en nettoutgift på närmare 39 miljoner kronor får man anse att den segdragna tvisten fick en lyckad upplösning. Tack vare en stor politisk enighet om slutförandet av affären kunde det positiva överväga och när det gäller efterfrågan på de numera kommunala bostäderna kan man tala om succé. Det finns nämligen en kö till eventuellt lediga lägenheter. Det är mycket glädjande att denna i sig olustiga affär fick en sådan god upplösning. Arbetslöshetssiffrorna, som varit alltför höga under en rad av år, gick under fjolåret ner på ett glädjande snabbt sätt. Vi är nu nere på samma tal som i början av 199-talet. Trots vissa oroande tecken på en avmattning av konjunkturen så fortsätter det glädjande nog en tillströmning av lediga arbeten. Åstorps Seminarium för Företagande har under året lett ett antal kurser i nyföretagande och det har givit uttryck i att nyföretagandet ökat i förhållande till 1999 med 24 % eller exakt 73 nya företag. Samarbetsavtal har slutits med Lunds Universitet om stöd för den nya linjen, College of Communication och det följer den strategin, att kommunen skall satsa på utbildning och att vara aktiv på nya områden som på sikt gagnar kommunen och dess invånare. Om- och tillbyggnaden av Hyllinge skola var den största investeringen under året. Nya handelsetableringar i samhället gör att intresset även riktas mot ytterligare utveckling av kommundelen. Där skolan har sin givna plats i centrum för utvecklingen. En annan framtidssatsning är medlemskapet i Europakorridoren. Ett koncept för satsning på höghastighetståg och därmed en järnvägstunnel mellan Helsingborg och Helsingör. Orosmolnet för kommunen är fortsatta ökade sociala kostnader. Där vi måste vi alla bli bättre på samarbete och riktat preventivt arbete mot i första hand ungdomar. Ett viktigt redskap i detta arbete kan vara det barn- och ungdomspolitiska program som antogs i höstas. Till sist ett stort tack till alla som med god vilja och stor energi arbetar för att Åstorps kommun skall vara en god kommun att leva och verka i. Åstorp i april 2. Jan Nilsson Kommunstyrelsens ordförande (s)

7 2 Fontän i förgrunden med nya torget och kommunparken i bakgrunden. Foto: Mats Peterson Utsikt från Klintgatan i Åstorp med Kullaberg i bakgrunden. Foto: Mats Peterson

8 3 Tio år i sammandrag för Åstorps kommun ÅR Soliditet 1 * 48,4 47,5 45,2 22,8 19,5 24,3 25,3 24,2 27,1 35,4 Soliditet 2 **** 28, 26,8 19,7 Balanslikviditet ** 1,7 2,5,4,3,6,5,6,8 1,4 1,4 Nettokostnadernas och finansnettots andel av generellt statsbidrag, nettoutjämningsbidrag*** 97,5 96,1 98,8 82,2 95,7 94,7 93,3 Eget kapital i Mkr * 328,8 319,8 245,1 116,9 77,1 84,6 83,4 77,6 71,8 88,8 Eget kapital /invånare i kr* Låneskuld netto i mkr** Låneskuld /invånare i kr Borgensåtagande/ invånare i kr exkl Kommuninvest Årets resultat, dvs förändring av eget kapital Mkr* 9 76,1 3,7 39,7-1,2 1,1 5,8 11,6 4, -38,2 Finansnetto mkr 5,4 6,2 4,8,6 -,3-1,1-3,4-5,3-12,1-9,4 Resultat efter skatteintäkter och finansnetto Mkr*** 7,7 13,5 3,7 6,4 22,7 23,3 26, 16,8 32,6 14,6 Nettoinvesteringar Mkr 17,1 11, 7,9 26,1 16,8 21,4 24,1 47,4 22,7 13,9 Antal tillsvidareanställd personal 31/ Utdebitering kommunen (kr) ***** 2,11 2,11 19,95 19,95 19,95 18,3 18,3 18,3 18,3 16, Antal invånare 31/ * Förändrade redovisningsprinciper 1998 (pensionsskuld). ** Fr o m 1993 redovisas nästkommande års amorteringar som kortfristig skuld sanerades kommunens bostadsbolag genom att fordringar som internbanken hade på bostadsbolagen reglerades mot ägartillskott. Denna åtgärd ökade kommunens nettolåneskuld. *** Resultaträkning förändrad **** Samtliga pensionsförpliktelser räknas här som långfristig skuld. ***** Skatteväxlingar med landstinget har skett 1999 och 1996.

9 4 Tomarps kungsgård Foto: Mats Peterson Vy över Perslund i Åstorp Foto: Mats Peterson

10 5 UPPFÖLJNING AV KOMMUNENS ÖVERGRIPANDE INRIKTNINGAR 2 BEFOLKNING Målsättningen är att kommunens befolkning långsiktigt skall öka. För första gången på flera år uppvisar kommunen en befolkningsökning. Denna uppgick till 74 personer. Efterfrågan på främst småhus är relativt stor. En mängd företagsetableringar och därav följande anställningar kommer att inverka positivt på kommunens befolkningsutveckling Antal ÅSTORPS KOMMUN Befolkning 31/ År NÄRINGSLIV Antal invånare För förstärkning av attraktionskraften i kommunen skall det finnas en välutvecklad samverkan med näringslivet. Denna konkretiseras lämpligen i ett speciellt näringslivsforum. Särskild vikt och kraft skall läggas på att utveckla entreprenörskap, småföretagande och verksamheter med inriktning på framtiden. Kommunens näringslivsprojekt har fortsatt planenligt. Inom projektet finns - utöver näringslivsutvecklaren två förändringsledare engagerade. Goda relationer är under uppbyggnad med näringslivet och med grannkommunerna. Detta bäddar för en mängd samverkansprojekt som ytterligare kommer att stärka kommunens attraktionskraft. KOMMUNIKATION Kommunen skall verka för att utveckla snabba och täta förbindelser med omgivande orter samt Malmö/Lundområdet. Det senare skall ske främst genom att aktivt arbeta för trafikering av Söderåsbanan. Kommunens kommunikationer är utomordentligt goda. Med Helsingborg finns måndag till fredag ett 6-tal dagliga förbindelser sammanlagt med buss och tåg. Lobbyverksamheten för att få till stånd trafik på Söderåsbanan pågår ständigt. BOENDE Vi skall kunna erbjuda ett attraktivt boende med bra miljö såväl i centrala lägen som i närhet till naturen. Grönområden och planteringar i kommunens tätorter skall prioriteras. Under året har attraktiva bostadsområden färdigställts. Ett område - Kalvaliden på nordsluttningen av Söderåsen - är klart att bebygga. Detaljplanen för ett område på Björnås (östra delen) har vunnit laga kraft, medan den västra delen ännu ej är klar. På begagnade hus och på småhustomter har det funnits en stor efterfrågan under hela året. CENTRUM Med cityplaneringen som grund skall kommunen utveckla ett levande centrum med bostäder, handel, kultur och annan service.

11 6 UPPFÖLJNING AV ÖVERGRIPANDE INRIKTNINGAR 2 Under året har ett idéutkast till centrumplan för Åstorps kommun färdigställts. Arbetet med att få fram en planering för samhällets utveckling kommer att fortsätta. OMSORG OCH UTBILDNING Vi ska ha en utbildning och omsorg med hög kvalitet. Kommunen skall erbjuda goda möjligheter till utveckling och livslångt lärande. Utbildningen skall inriktas mot samhällets behov. Såväl omsorg som utbildning har under året haft hög prioritet. Inriktningarna har i allt väsentligt följts. De uppställda målen har uppnåtts och i vissa fall t o m överträffats. KULTUR OCH FRITID Inom Åstorps kommun ska det finnas kultur- och fritidsutbud med en lokal identitet som uppmärksammas även utanför kommunens gränser. Från och med år 1999 handläggs kultur- och fritidsfrågorna av en och samma politiska nämnd. Härigenom har en bättre samordning av verksamheten uppnåtts. Nämnden har under året nått uppställda mål. IT-UTVECKLING Kommunen skall vidareutveckla IT-kommunikationen och göra en särskild satsning på de förtroendevalda. Kontakten med och informationen till medborgarna skall också uppmärksammas. Verksamheten har fortskridit planenligt. Tekniken expanderar mycket kraftigt, vilket har inneburit att uppsatta mål kunnat nås. TSR - tekniken har byggts ut så att den sammanbinder samliga tätorter.ca 6 % av de förtroendevalda kan nu nås med . AGENDA 21 Intentionerna i Agenda 21 skall genomsyra all verksamhet för att få en långsiktigt hållbar utveckling med inriktning mot ett uthålligt samhälle. De uppsatta målen har följts och vid alla beslut har de långsiktiga målen beaktats. MARKNADSFÖRING Kommunen skall göra en särskild ansats när det gäller marknadsföringen, dels internt riktat mot förtroendemän och anställda, dels externt riktat mot omvärlden i form av invånare, företag, besökare etc. Marknadsföringsansatserna uppvisar ett brett spektrum av åtgärder. Exempelvis har en ny, av näringslivet delfinansierad broschyr på temat "närhet" tagits fram. Våra nya bostadsområden har marknadsförts i TV4. Kommunen har också deltagit i det av NOSAM lancerade projektet "Norra Öresund". Alla som flyttar in till kommunen får ett välkomstbrev med information mm. SAMVERKAN Kommunen skall vidareutveckla samverkan inom kommunen och mellan kommunerna i regionen. Syftet skall vara att sammantaget och för den enskilda kommunen eftersträva sänkta kostnader - samtidigt som kvaliteten på levererade tjänster bibehålls eller till och med höjs. En särskild ansats skall göras för att utveckla en fruktbringande samverkan mellan socialnämndens, barn- och utbildningsnämndens samt kultur- och fritidsnämndens ansvarsområden. Samverkan inom kommunen har skett i en mängd olika projekt, Ett har lett till att ett ungdomsråd inrättats. Mellan kommuner har samverkan skett inom N O S A M och inom 4K. Inom 4K har b l a personalutbildningsinsatser gjorts. Tack vare samverkan har kostnaderna för dessa utbildningar kunnat begränsas.

12 7 Uppföljning av ekonomiska mål för år 2 1 Utdebiteringen av kommunalskatten ska vara oförändrad under planeringsperioden 2-22, dvs 2:11 kr per skkr. Utdebiteringen har under 2 varit 2,11 kr. 2 Upprättande av budgeten skall vila på tre grunder: A Balanskravet skall uppfyllas. Balanskravet har uppfyllts för 2 eftersom det ekonomiska resultatet för blev en ökning av eget kapital med 9 mkr. B God ekonomisk hushållning skall tillämpas, dvs det egna kapitalet skall öka. Det egna kapitalet har ökat med 9 mkr. C Budgeten skall vara realistisk för den verksamhet den möter under året. Budgeten för socialnämnden har inte varit realistisk eftersom man har överskridit sitt anslag med 4,6 mkr. 3 Kommunens budget skall upprättas så att god ekonomisk hushållning uppnås, dvs ökningen av eget kapital skall vara minst 3 mkr för år 2 och framåt. Ökningen av eget kapital blev 9 mkr för 2. 4 Kommunens finansnetto skall vara positivt. Finansnetto för 2 blev positivt med 5,4 mkr. 5 Någon nyupplåning för Åstorps kommun ska inte ske under perioden. Internbanken har rätt att ta upp nya lån för utlåning till de kommunala bolagen. Kommun har ökat sin långfristiga låneskuld med 35 mkr men upplåningen har skett med 5 mkr till BBAB och BFAB. Lånen har amorterats med 15 mkr. Någon nyupplåning har inte skett under 2 för Åstorps kommuns räkning. 6 Kommunens låneskuld ska minskas varje år genom amortering, vilket ger lägre räntekostnader och som i sin tur ger ett större investeringsutrymme 7 Amorteringarna till internbanken minskar den totala låneskulden. De kommunala bolagens amorteringar till kommunen uppgår till 4 mkr. Eftersom 14,6 mkr har amorterats på den totala låneskulden anser vi att de 4 mkr som bolagen amorterat har använts till att amortera den totala låneskulden. 8 Den affärsmässiga verksamheten d v s VA och samt tillhandahållande av lokaler och bostäder måste ha full kostnadstäckning inom hela kommunkoncernen och inte belasta skattekollektivet. VA-verksamheten redovisar en vinst på,5 mkr som används till att täcka balanserade förluster. 9 Kommunens rörelsekapital skall under de närmaste åren ökas. Rörelsekapitalet har under året minskat med 19.4 mkr. 1 Kommunal borgen skall i princip endast tecknas för kommunala bolag. Någon ny borgensförbindelse har ej tecknats under året. 11 Kommunkoncernens soliditet, dvs det egna kapitalet ska öka. Kommunkoncernens egna kapital har ökat med 11,5 mkr och den reella soliditeten, d v s då vår gamla pensionsskuld före 1998 räknats med, har ökat från 26,8 % till 28%. 12 Enligt balansbudget kommer Åstorps kommuns soliditet, dvs det egna kapitalets storlek i förhållande till totala tillgångar att uppgå till: ÅR BOKSLUT BALANS- BUDGET ,3 % ,1 % ,4 % ,9 % ,6 % ,2 % ,6 % 48, % 2 48,4 % 46,2 % 21 47,6 % 22 49, % Åstorps kommuns nettolåneskuld har under 2 amorterat med 14,6 mkr.

13 8 EKONOMISK ÖVERSIKT ÅSTORPS KOMMUNKONCERN KONCERNEN Åstorps kommunkoncern består, , förutom av kommunens verksamheter drivna i förvaltningsform också av Björnekulla Fastighets AB (BFAB), AB Kvidingebyggen (AB KvB) och Björnekulla Bostads AB (BBAB) samt Stiftelsen Åstorps Bostäder (SÅB). ÅSTORPS KOMMUN Kommunledningskontor Tekniskt kontor Räddningstjänst Barn- och utbildningsförvaltning Socialförvaltning Kultur- och Fritidsförvaltning Miljöförvaltning Finansförvaltning KOMMUNKONCERNEN ÅSTORPS KOMMUN BJÖRNEKULLA FASTIGHETS AB B F A B 1 % AB KVIDINGE- BYGGEN AB KVB 1 % BJÖRNEKULLA BOSTADS AB BBAB 1% ÅSTORPS BOSTÄDER S Å B 1% Björnekulla Bostads AB är ett allmännyttigt bostadsföretag som äger och förvaltar 14 hyreslägenheter i Åstorp. Bolagets bildades under 2 av två bostadsrättsföreningar. Dessa föreningar hade ett lån hos SPINTAB som Åstorps kommun gått i borgen för. Det har varit en mycket lång tvist med SPINTAB om detta borgensåtagande. Under år 2 nåddes en förlikning, vilket innebar att kommunen betalade 79 mkr för detta åtagande. I denna uppgörelse ingick två fastigheter till ett marknadsvärde av 4 mkr. Bostadsrättsföreningarna avvecklades och ett nytt kommunalt bostadsbolag Björnekulla Bostads AB skapades. Förvärvet av fastigheterna finansierades genom nyupplåning av BBAB via internbanken. Åstorps kommun hade reserverat 4 mkr i 1999 års bokslut för inlösen av detta borgensåtagande. Kostnaden för borgensåtagandet och fastighetsregleringen uppgick till 38,8 mkr. Björnekulla Fastighets AB är ett helägt fastighetsbolag som endast äger och förvaltar lokaler för kommunala verksamheter. Antalet anställda är 4 personer. AB Kvidingebyggen är ett allmännyttigt bostadsföretag som äger och förvaltar kommersiella lägenheter. Bolaget har 157 lägenheter i Kvidinge och 116 i Åstorp. Antalet anställda personer är 3. F r o m 1998 blev bolaget ett dotterbolag till Björnekulla Fastighets AB. Stiftelsen Åstorps Bostäder bedriver inte längre någon verksamhet. Den kommer att avvecklas när vissa lantmäteriförrättningar blir klara. KONCERNENS RESULTAT Kommunkoncernens samlade ekonomiska resultat, d v s förändringen av eget kapital blev positivt för år 2 med en ökning på 11,5 mkr. ÅSTORPS KOMMUN B F A B A B K V B B B A B S Å B KONCERNRESULTAT ÅSTORPS KOMMUN KONCERN RESULTAT 2 -,2,1,5,5 1 Minskning av eget kapital För att få fram detta resultat har alla koncerninterna poster inom koncernen eliminerats. MKR Åstorps kommun redovisar ett resultat på 9 mkr, Björnekulla Fastighets AB,5 mkr, AB Kvidingebyggen,5 mkr och Björnekulla Bostads AB,1 samt Stiftelsen Åstorps Bostäder,2 mkr. Kommunkoncernens resultat framgår av följande diagram: 9 11,5 Ökning av eget kapital

14 9 MKR ,8-6,8 Åstorps kommunkoncern Förändring av eget kapital Minskning av eget kapital Ökning av eget kapital Årets resultat ,6-2,6-4,2-3,9-3, ÅR Koncernredovisning infördes Under tiden har kommunkoncernen visat ett negativt resultat och 2 är de första åren som koncernen som helhet ger ett positivt resultat tillsammans på 78,6 mkr. En sund ekonomisk utveckling kräver, att kommunkoncernen som helhet också kommande år lämnar ett positivt resultat, dvs en ökning av det egna kapitalet. KONCERNENS FINANSNETTO ÅSTORPS KOMMUNKONCERN FINANSNETTO FINANSIELLA INTÄKTER - KOSTNADER MKR ÅR Finansiella intäkter Finansiella kostnader 67,1 FINANSNETTO 11,5 som upprättats vid försäljningen av kommunala fastigheter till BFAB som ger dessa intäkter. Kommunkoncernen har totalt per ,2 mkr i externa finansiella intäkter och 17,8 mkr i externa finansiella kostnader. Koncernens totala finansnetto slutar för 2 på 1,5 mkr. KONCERNENS EKONOMISKA STÄLLNING Den ekonomiska ställningen för koncernen som helhet framgår av koncernbalansräkningen och av följande diagram: % Åstorps kommunkoncern Soliditet i % ,4 39,5 4, ÅR Soliditet koncernen Pensionsskuld fram t o m 1997 är ej med. Endast ny pensionsskuld fr o m Soliditeten, d v s det egna kapitalets andel av summa totala tillgångar, slutar för kommunkoncernen på 4,7% för år 2. Den officiella soliditeten enligt balansräkningen är 4,7 % för år 2. Den reella, verkliga soliditeten för kommunkoncernen uppgår detta år till 18 %. Detta framgår av följande diagram: Åstorps kommunkoncern Soliditet i % Koncernens finansnetto är negativt och har nu ökat med,2 mkr i förhållande till 1999 och uppgår för år 2 till -1,6 mkr. Koncernens negativa finansnetto bör på sikt minska. MKR ÅSTORPS KOMMUNKONCERN FINANSIELLA INTÄKTER OCH -KOSTNADER % 9,7 7,5 1,1 9,7 1,1 8,5 7,4 16, ÅR Soliditet koncernen Inkl pensionsskuld fr o m och ansvarsförbindelse pensionsskuld och ny pensionsskuld fr o m ,5 23, ,2,8, , ,2-14,3-17, ,8-5 Kommun B F A B AB KVB Totalt Koncernen Finansiella intäkter Finansiella kostnader Kommunen har 22,5 mkr av de totala finansiella intäkterna. Det är utlåningen via internbanken till de kommunala bolagen och räntan på den revers Kommunens pensionsskuld på 138,5 mkr försvinner inte ur verkligheten bara för att man flyttar den från långfristiga skulder i balansräkningen till att ange den inom linjen, d v s att notera den i texten som en ansvarsförbindelse i balansräkningen. Rent ekonomisk är detta felaktigt, men den blandade modellen är en politisk redovisning som ingår i redovisningslagen.

15 1 EKONOMISK ANALYS ÅSTORPS KOMMUN EKONOMISKT UTFALL 2 års ekonomiska resultat för Åstorps kommun blev en ökning av det egna kapitalet med 9 mkr. När budget för 2 antogs i fullmäktige var förändringen av eget kapital budgeterad till en ökning på 3,7 mkr. Resultatuppföljning har skett vid tre tillfällen under året och prognoserna för det totala resultatet har stigit vid varje tillfälle. I april månad stod det klart att socialnämnden förmodligen inte skulle klara sig med budgeterade anslag KKR 3746 ÅSTORPS KOMMUN Resultatuppföljning 2 Prognoser över förändring av eget kapital samt slutligt utfall på räntemarknaden och detta har givit en ränteintäkt på 4,9 mkr. Kommunens kapitalplaceringar hos Carnegie och Öhmans har minskat i värde från 1 mkr i november till 95,7 mkr. Det har skett en nedskrivning av dessa portföljers värde med 4,3 mkr, vilket belastar finansnettot I följande diagram redovisas nämndernas resultat i förhållande till erhållna anslag. Kommunfullmäktige Revision Kommunstyrelse Kommunledningskontor Tekniskt kontor Exploatering VA och renhållning Räddningstjänst Byggnadsnämnd Kultur & Fritidsnämnd Barn- & Utbildningsnämnd Socialnämnd Miljönämnd Summa nämnder DRIFTREDOVISNING 2 ÅSTORPS KOMMUN Budgetavvikelse i kkr KKR ÅB2 ÅSF KB Ökning eget kapital Nämnderna och kommunstyrelsens förvaltningar lämnar i förhållande till antagen tilläggsbudget 2 ett underskott tillsammans på 1,2 mkr. Finansförvaltningen redovisar i förhållande till budget ett underskott på 1,3 mkr. Detta underskott beror på i huvudsak att kostnad för försäkringspremie avseende efterlevande pension för åren har bokförts under år 2. Något anslag för denna kostnad fanns inte eftersom vi planerat denna kostnad först för år 21. Skatteintäkterna redovisar ett överskott på 5,7 mkr i förhållande till budget. Detta beror på att skatteunderlaget och antalet kommuninvånare har ökat. Finansnettot visar ett överskott på 1,9 mkr i förhållande till budget. Denna avvikelse beror på att det har lånats på korta perioder för att få en så låg ränta som möjligt. Vi har haft försäljningslikviden för Björnekulla Energi AB, BEAB placerad under året Här följer avvikelserna i % i förhållande till erhållna anslag i budget. Kommunfullmäktige Revision Kommunstyrelse Kommunledningskontor Tekniskt kontor VA och renhållning Räddningstjänst Byggnadsnämnd Kultur & Fritidsnämnd Barn- & Utbildningsnämnd Socialnämnd Miljönämnd Summa nämnder DRIFTREDOVISNING 2 ÅSTORPS KOMMUN 21,8,9,6 3,3 7-3,2 5,1 2,6,3-4,4 -,2 -, Procent ÅRETS RESULTAT Årets resultat är ett plus 9 mkr hade kommunen stora realisationsvinster vid försäljningen av 9,5 Budgetavvikelse i %

16 11 EKONOMISK ÖVERSIKT, ÅSTORPS KOMMUN alla kommunala fastigheter till BFAB var det återigen stora realisationsvinster som uppstod vid försäljningen av Björnekulla Energi AB. 8 FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL ÅRETS RESULTAT ÅSTORPS KOMMUN MKR ,1 % 1 88, ÅSTORPS KOMMUN Egen skattekraft i förhållande till medelskattekraften i riket ,6 5,8 1, ÅR I följande diagram är alla realisationsvinster exkluderade. Under åren hade kommunen ett negativt resultat MKR 4 11,6 5,8 1,2 Eget kapital och soliditeten visar utvecklingen av kommunens ekonomiska ställning. -1,2-1,2 Årets resultat 2 för Åstorps kommun var en ökning av eget kapital med 9 mkr. Det innebär att Åstorps kommun har klarat av balanskravet för år 2. Förändringen av eget kapital beskriver inte vad kommuninvånarna har fått för sina pengar. För information om detta hänvisas till nämndernas och förvaltningarnas årsredogörelser. Det ekonomiska resultatet kan följas upp t ex genom att studera utvecklingen av verksamhetens nettokostnader, resultatet efter skatteintäkter och finansnetto samt förändringen av eget kapital. Eftersom kommunen har en lägre skattekraft än medelskattekraften i riket får vi bidrag från inkomstutjämningen. Skattekraften för kommunen var 88 % av medelskattekraften i riket för år 2. 39,7 FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL ÅRETS RESULTAT ÅSTORPS KOMMUN exklusive realisationsvinster ÅR -3,8 3,7-6,9 13,5 9 7, ÅR Egen skattekraft Skatteintäkterna, generella statsbidraget och nettoutjämningsbidraget är kommunens största inkomstkällor. Det som bestämmer skatteinkomsterna är skatteunderlagets ökning men också vilken nivå den kommunala utdebitering legat på MKR Utdebiteringen år 2 har varit 2,11. Medelutdebiteringen i riket var detta år 2,57 och medelutdebiteringen i Skåne var 2,7. Detta framgår av följande diagram där även kommunernas utdebitering i regionen visas. Medelutdebitering i Riket Bjuv Landsskrona Eslöv Perstorp Åstorp Medelutdebitering i Skåne Klippan Svalöv Helsingborg Höganäs Båstad Ängelholm Örkelljunga Åstorps kommun Intäkter för finansiering av kommunens verksamhet ÅR Skatteintäker Bidrag region Skåne Utjämning Generella statsbidrag Finansiella intäkter Utdebitering år 2 till primärkommun 2,57 2,49 2,24 2,24 2,11 2,11 2,7 2,1 19,99 19,71 19,73 19,61 18,86 18, Kommunal utdebiering per skkr

17 12 EKONOMISK ÖVERSIKT, ÅSTORPS KOMMUN De procentuella förändringarna av dessa tre viktiga inkomster och verksamhetens nettokostnader finns med i följande tabell: År Skatteintäkter mm förändring I % Verksamhetens nettokostnader förändring i % Differens ,3 16,1-3, ,2 7,1 1, ,5 11,8 9, ,1 42,4-19, ,5-1,4 2, ,1 3,6-2, ,3 1,8-1, , 4,6-2, ,9 6, -2, ,4 7,3 3,1 2 4,8 5,8-1 Finansnetto belastas med 4, 3 mkr som är nedskrivning av värdet för våra portföljer som Carnegie och Öhmans förvaltar. 1 mkr placerades i november och per var värdet 95,7 mkr. Dessa placeringar är gjorda för mycket lång tid, dvs 2 år eller längre. Därför kan man inte uttala sig om hur förvaltningen gått förrän efter minst 2-3 år. I december 1999 erhöll kommunen 145 mkr som försäljningslikvid för Björnekulla Energi AB. Denna likvid har använt till att betala SPINTAB 38,8 mkr för borgensåtagande vid halvårsskiftet. Under tiden fram till november månad har denna försäljningslikvid varit placerad i företagscertifikat och givit en avkastning på 4,9 mkr. Räntekostnaden för kommunens lån uppgick år 2 till 12,3 mkr och blev 1,2 mkr lägre än budgeterat. Det har arbetats aktivt med att hitta förmånliga placeringar av kommunkoncernens lån. När budgeten upprättas överstiger inte verksamhetens nettokostnader skatteintäkternas ökningstakt. Att verksamhetens nettokostnader överstiger skatteintäkternas ökningstakt beror på att verksamheten totalt överskrider sina anslag. FINANSNETTO Kommunens finansnetto är positivt, dvs de finansiella kostnaderna är mindre än de finansiella intäkterna. Kommunens finansnetto har varit positivt sedan Finansnettot 2 slutar på plus 5,3 mkr. Utvecklingen av finansiella intäkter och kostnader samt finansnetto framgår av följande diagram: MKR MKR Finansiella intäkter ÅSTORPS KOMMUN FINANSNETTO Finansiella intäkter - kostnader 1993 ÅR Finansiella kostnader FINANSNETTO ÅSTORPS KOMMUNS FINANSNETTO PER DEN 31/12-7,3-7,3 Finansiella kostnader minus finansiella intäkter FINANSNETTO -9,4-5,3-3,4-12, ÅR -1,1 -,3,6 4,8 6,3 5,3 KAPITALFÖRVALTNING Under 2 beslutade Kommunfullmäktige om policy för kapitalförvaltning. Där normalfördelningen mellan svenska aktier, utländska aktier och räntepapper skall vara 3/3/4. 1 mkr skulle placeras hos två förvaltare. Efter sommaren skedde en upphandling av kapitalförvaltartjänster. Det blev Carnegie och Öhmans som tilldelades 5 mkr var att förvaltas i enlighet med den policy som kommunfullmäktige beslutat. 1 mkr betalades ut till Carnegie och Öhmans under november månad. Förvaltningen som redovisas här är två månader d v s november och december för år Åstorps kommun Kapitalförvaltning Carnegie MKR 5 start nov TID Svenska aktier Utländska aktier Räntepapper Kassa var värdet på kommunens portfölj hos Carnegie 47,5 mkr. Under dessa två månder hade portföljen minskat med 2,6 mkr. 47,5

18 13 EKONOMISK ÖVERSIKT, ÅSTORPS KOMMUN Kommunens portfölj hos Öhmans var värd 48,3 mkr. Värdet har minskat med 1,7 mkr Kassaflödet uppgick som lägst till minus 6,6 mkr för 1998 enligt föregående diagram Åstorps kommun Kapitalförvaltning Öhman MKR 5 48,3 start nov TID Svenska aktier Utländska aktier Räntepapper Kassa Kassaflödet var budgeterat till 3,7 mkr 2 och resultatet av kassaflödet blev 7,8 mkr. SOLIDITET Soliditeten mäts genom att ställa det egna kapitalet i relation till de totala tillgångarna. Soliditeten ger uttryck för den finansiella styrkan hos kommunen och den långsiktiga betalningsförmågan. Utvecklingen av soliditeten bestäms av förändringen på tillgångar och skulder samt resultatutvecklingen för året. Portföljernas värdeförändring skall varje år bokföras som en kostnad vid en minskning och som en intäkt vid ökning upp till anskaffningsvärdet. Värdeminskningen på dessa två portföljer har bokförts som en kostnad och därmed minskat kommunens resultat. 1 ÅSTORPS KOMMUN Kapitalförvaltning Marknadsvärde 31/ , 95, EGET KAPITAL I FÖRHÅLLANDE TILL SUMMA TOTALA TILLGÅNGAR SOLIDITET PROCENT 45,2 47,6 48, ÅR Soliditet i % Pensionsskuld fr o m 1998 ingår Öhmans Carnegie Den officiella soliditeten enligt balansräkningen är 48,4% för 2. Den reella, verkliga soliditeten uppgår till 28 % eftersom ansvarsförbindelsen för pensioner före 1997 är en långfristig skuld som måste tas med för att den verkliga soliditeten skall komma fram. RESULTAT 2 Kassaflödet visar hur mycket årets resultat kan bidra med att finansiera investeringar och amorteringar på lån samt att öka likviditeten. 2 1 MKR ÅSTORPS KOMMUN RESULTAT 2 KASSAFLÖDE Resultat efter skatteintäkter och finansnetto exklusive jämförelsestörande poster 13,5 7,8 Detta framgår PROCENT av följande diagram: EGET KAPITAL I FÖRHÅLLANDE TILL SUMMA TOTALA TILLGÅNGAR SOLIDITET ,7 26, ÅR Soliditet i % Ansvarsförbindelse för pensionskuld tom 1998 ingår och ny pensionsskuld fr o m ,2-1,9-6, ÅR RESULTAT 2 negativt RESULTAT 2 positivt Att soliditeten ökat år 2 beror på att pensionsskulden har minskat genom utbetalning av hela den individuella delen av de anställdas pensioner men också på att lånen har amorterats samt att resultatet för 2 är positivt.

19 14 LÅNESKULD EKONOMISK ÖVERSIKT, ÅSTORPS KOMMUN Den långfristiga låneskulden brutto år 2 inkl nästa års amorteringar uppgår till 257 mkr. Av dessa är 92 mkr utlånade till de kommunala bolagen. Checkräkningskrediten uppgår på balansdagen till 4 mkr. MKR ÅSTORPS KOMMUN LÅNESKULD 31/12 Avser checkräkningskredit, nästa års amorteringar samt långfristig låneskuld Internbankens utlåning per ÅR var följande Låneskuld 31/12 Utlämnade lån internbank 31/ Checkräkningskredit kommunens totala låneskuld amorterats med 14,6 mkr. PENSIONSSKULD Kommunen betalar kompletteringspension till alla före detta anställda ålderspensionärer. Pensionen tjänar personalen in under sin anställningstid i kommunen. Under åren byggs det upp en pensionsskuld till de anställda. Pensionsskulden är uppskjuten lön till de anställda. K P A som administrerar ålderspensionen, har lämnat underlag för beräkning av pensionsskulden. Den gamla pensionsskulden fram to m 1997 är beräknad till 138,5 mkr per K P A har lämnat prognos över pensionsskuldens utveckling fram t o m år 25, vilket framgår av följande diagram: Internbankens utlåning till de kommunala bolagen framgår av följande diagram: MKR ÅSTORPS KOMMUN Utlämnade lån internbanken TIDPUNKT Björnekulla Bostads AB AB Kvidingebyggen Björnekulla Fastighets AB Nettolåneskulden visar hur stor enbart Åstorps kommuns låneskuld är. I följande diagram har utlåningen via internbanken till de kommunala bolagen tagits bort och utnyttjande av checkkredit samt nästa års amorteringar lagts till MKR Nettolåneskulden har minskat de två senaste åren och var den 165 mkr. Under 2 har 16, ,5 ÅSTORPS KOMMUN NETTOLÅNESKULD 31/12 Avser checkräkningskredit, nästa års amorteringar samt långfristig låneskuld ÅR Låneskuld 31/12 Nettolåneskuld= bruttolåneskuld - internbankens utlåning till koncernen ÅR Från och med 1998 gäller den s k blandmodellen. Den innebär att pensionsskulden fram t o m 1997 ej längre redovisningsmässigt betraktas som en långfristig skuld och därför har tagits ut ur balansräkningen. MKR 15 ÅSTORPS KOMMUNS PENSIONSSKULD PER DEN 31/12 MKR 44,8 ANSVARSFÖRBINDELSE 79,5 LÖPANDE PENSIONSKOSTNAD I ÅSTORPS KOMMUN Prognos fr o m ,5 4 4,2 4,5,7 1 1,3 1, ,8 2, ÅR VERKLIG KOSTNAD Gamla utbetalningar AV KPA BERÄKNAD PENSIONSSKULD 138,2139,9138,5139,1 143,5148,4156,6158,6 11,2 12,2126,8 11,3 93,4 Garantipension Nya utbetaln 1,7 1,7 1,6 1,9 11, Individuell del Finansiell kostnad Utbetalningarna för pensionsskulden fram till och med 1997 uppgår under år 2 till 4,5 mkr. Beslut har fattats under år 2 om att betala ut hela pensionsökningen f r o m 1998 till de anställda

20 15 EKONOMISK ÖVERSIKT, ÅSTORPS KOMMUN för enskild fondering. Kostnaden för de årliga individuella avsättningarna framgår av följande diagram INDIVIDUELL AVSÄTTNING ENLIGT PFA 98 I ÅSTORPS KOMMUN 2-25 Prognos fr o m 21 MKR 5,4 5,6 5,8 6 6,2 6,4 6,5 6, ÅR Verklig kostnad Prognos MKR 2,9 13,9 ÅSTORPS KOMMUN Nettoinvesteringar 22,7 47, ÅR Åstorps kommun Björnekulla Bostads AB ,1 21,5 De största investeringsprojekten 2 har varit följande för Åstorps kommun: 16,8 26,1 14,7 18,6 Björnekulla Fastighets AB AB Kvidingebyggen 72,8 Försäljningen av BEAB har givit kommunen möjlighet att externt fondera 1 mkr, vilket är större delen av försäljningsintäkten på 146 mkr minus infriande av borgensåtagande på 38,8 mkr. Tanken bakom denna fondering är att avkastningen med tiden skall användas till löpande pensionskostnader för den gamla pensionsskulden, d v s ansvarförbindelsen. Kkr ÅSTORPS KOMMUN Prognos för löpande pensionskostnader för skuld t o m 1997 i löpande priser Pensionskostnad ÅR Avser tiden De löpande pensionskostnaderna för den gamla skulden kommer att öka kraftigt under de kommande åren för att nå en topp år 225. INVESTERINGAR Åstorps kommun har investerat för 17,1 mkr 2. Björnekulla Bostads AB har investerat 4 mkr genom inköp av två fastigheter, Björnekulla Fastighets AB investerat i kommunala fastigheter för 15,6 mkr. Totalt har det investerats för 72,8 mkr i kommunkoncernen. Exploatering av Kalvaliden 4,9 mkr, exploatering Björnåsområdet 2,4 mkr, Topasvägen i Hyllinge 2,3 mkr, inventarier Hyllinge skola 1 mkr, exploatering Södra Industriområdet,7 mkr och anslutningsvägar busshållplats,6 mkr. De större investeringarna för Björnekulla Fastighets AB år 2 var: Tillbyggnad Hyllinge skola 13,5 mkr, värmeanläggning Kvidingebadet,8 mkr och ombyggnad Östra skolan. Från och med 1998 sker alla investeringar i kommunala verksamhetsfastigheter genom Björnekulla Fastighets AB. Några investeringar i fastigheter finns inte längre med i kommunens investeringsbudget. AFFÄRSMÄSSIG VERKSAMHET VATTEN OCH AVLOPP Kostnadstäckningsgraden talar om hur stor del av kostnaderna som täcks av intäkter KOSTNADSTÄCKNINGSGRAD I % FÖR VATTEN- OCH AVLOPPSVERKSAMHETEN 89,3 96,7 97,1 1 14,7 1 17,4 12,5 12,4 1 PROCENT ÅR Kostnadstäckningsgrad i % Budgeterad kostnadstäckn.grad

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004

DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004 DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004 KOMMUNSTYRELSE Intäkter -1 898-2 419-2 026 Kostnader 36 984 37 273 35 497 Nettokostnader 35 086 34 854 33 471 SERVICEAVDELNING Intäkter -7 945-8

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Sammanställd redovisning

Sammanställd redovisning Ludvika kommun Utbildningscentrum LudvikaHem AB 100 % Energi 28,6 % Kraft AB 42 % GGAB 100 % Elförsäljning Elnät Sammanställd redovisning Allmänt En betydande andel av den kommunala verksamheten bedrivs

Läs mer

Ekonomisk översikt. Årets resultat. Kommunkoncernens resultat

Ekonomisk översikt. Årets resultat. Kommunkoncernens resultat Ekonomisk översikt Årets resultat Kommunens resultat (förändring av eget kapital) visar för verksamhetsåret 26 ett överskott om 12,5 Mkr, vilket är bättre än tidigare gjorda prognoser. Vännäs Bostäder

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport Mars 2010 Lena Sörell Godkänd revisor Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 Våra noteringar från granskningen för respektive avsnitt framgår

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Boksluts- kommuniké 2007

Boksluts- kommuniké 2007 s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt

Läs mer

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879 RESULTATRÄKNING Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 135.383 134.026 120.085 Verksamhetens kostnader NOT 1-619.231-570.550-535.214 Avskrivningar -25.691-24.651-23.995 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:16 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 1 784 2 441 Verksamhetens kostnader 2-27 220-22 569 Avskrivningar och nedskrivningar 0 0

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Org. nr

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Org. nr SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB 1(6) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Org. nr 556464-6874 Perioden i sammandrag för SP-koncernen Verksamheten Ägarens uppdrag till SP är att som en del av

Läs mer

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001 Resultaträkning/kommunen Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 142 626 135.383 134.026 Verksamhetens kostnader NOT 1-635 228-619.231-570.550 Avskrivningar -26 518-25.691-24.651 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Frölunda Specialistsjukhus Resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys Belopp i tkr Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 143 002 139 275 Verksamhetens kostnader 2,3-138

Läs mer

Finansiell analys kommunen

Finansiell analys kommunen Finansiell analys kommunen Budget 2010, plan 2011-2013 Årets resultat 2010 budgeteras till 19,3 mkr och nettoinvesteringarna inklusive beräknad ombudgetering uppgår till 123,6 mkr. Årets resultat motsvarar

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2014 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

Rullande tolv månader.

Rullande tolv månader. Koncernens nyckeltal 2017 2016 2016 Kv 1 Kv 1 Helår Omsättning, Mkr 86,6 81,4 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,7 11,1-30,9 Rörelsemarginal, % 14,7 13,7 neg Resultat efter finansiella poster, Mkr 12,2 10,9-31,8

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Solrosen Fastighetsförvaltning HB Org nr 916624-1837 SOLROSEN FASTIGHETSFÖRVALTNING HB Org.nr. 916624-1837 Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr

Läs mer

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015-

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015- Ekonomi -KS-dagar 28/1 2015- Innehåll Resultat och balansräkning Budgetuppföljning Bokslut Investeringar i anläggningstillgångar Resultat och balans INTÄKTER Värdet av varuleveranser och utförda tjänster

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-mars 2016

Delårsrapport. för. januari-mars 2016 Delårsrapport för januari-mars 2016 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2016-03-31 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31 Delårsrapport För perioden 2015-01-01 2015-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2015-01-01-2015-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006 Nettoomsättning 0 58 0 84 443 Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Balansomslutning 1 227 5 726 36 145 68 186 Eget kapital 1 148 675 12 995 22 029 Soliditet

Läs mer

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Resultaträkning Not 2012-12-31 2011-12-31 Nettoomsättning 1 8 065 055 8 077 988 Fastighetskostnader Drift 2-4

Läs mer

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Preliminär Bokslutsrapport December 2016

Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Resultatet uppgår till 59 mkr Nämndernas resultat är sammanlagt 22 mkr bättre än budget Kommunen har investerat för 175 mkr. Samtliga fyra finansiella mål nås.

Läs mer

RESULTATBUDGET Prognos Utgifts- Sammanst Sammanst Sammanst tak juni 2015 2015 2016 2017 2018

RESULTATBUDGET Prognos Utgifts- Sammanst Sammanst Sammanst tak juni 2015 2015 2016 2017 2018 RESULTATBUDGET 2015 2015 2016 2017 2018 NÄMNDERNAS NETTOKOSTNADER -2 794,6-3 091,6-3 080,5-3 169,8-3 285,6 Avskrivningar -155,0-162,4-161,0-167,0-174,0 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -2 949,6-3 254,0-3 241,5-3

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Assessorerna Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01--2010-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse - resultaträkning - balansräkning

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 298 33 562 Verksamhetens kostnader 2-2 624 004-2 462 301 Avskrivningar och nedskrivningar

Läs mer

Bilaga 1 571 Pensionsförvaltningen Resultaträkning (tkr) Bokslut 2014 Budget 2014 Bokslut 2013 Not Personalkostnader Arbetsgivaravgifter 441 847 464 212 390 752 Övriga personalkostnader -518 163-502 216-484

Läs mer

Periodrapport OKTOBER

Periodrapport OKTOBER Periodrapport OKTOBER 2013 l Resultat januari oktober -102 mnkr (219 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,0 % (2,7 %) l Skatter och statsbidrag 2,3 % (3,3 %) l Helårsprognos -190 mnkr (136 mnkr) Omvärldsanalys

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Landstingets finanser

Landstingets finanser 5 Landstingets finanser Landstingets finanser Avsnittet behandlar lanstingets ekonomi. I tabellerna har i vissa fall en uppdelning skett mellan landstinget och hela landstingskoncernen där samtliga landstingsägda

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2003 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift har varit att

Läs mer

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31.

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31. Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium 2013-04-14 Revisionsrapport Granskning av bokslut per 2013-12-31 Revisionen har via KPMG genomfört

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Ekonomiska rapporter

Ekonomiska rapporter Ekonomiska rapporter 1. Resultaträkning (utfall januari-april) 2. Resultaträkning (helårsprognos) 3. Kassaflödesanalys 4. Balansräkning 5. Resultat och prognos per nämnd, förvaltning och bolag 6. Investeringsuppföljning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Täby kommun September 2008 Åsa Sandgren Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4 2.2 Syfte och omfattning...4

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 6 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 DELÅRSRAPPORT För perioden 2008-09-01 2008-11-30 (3 månader) KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och dotterbolagen

Läs mer

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Bokslutsdokument RR KF BR Västtrafik AB 2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Verksamhetens intäkter 7 596 854 7 071 871 Verksamhetens kostnader -7 207 998-6 905 657 Avskrivningar

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn 8 september 2014 Granskning av delårsrapport 2014 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%) Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46

Läs mer

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Bokslut för BRF Morkullan HSB Stockholm

Bokslut för BRF Morkullan HSB Stockholm Bokslut för BRF Morkullan 2003-01-01-2003-12-31 HSB Stockholm Resultaträkning 03-01 - 03-12 01-09 -02-12 Nettoomsättning Not 1 8 277 115 11 221 143 Fastighetskostnader Drift Not 2-4 206 588-5 506 617 Planerat

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2002 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift är att iordningställa,

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-september 2015

Delårsrapport. för. januari-september 2015 Delårsrapport för januari-september 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-09-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-09-30 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Finansiella rapporter

Finansiella rapporter Finansiella rapporter Resultaträkning KONCERNEN, MKR NOT 2012 2011 Nettoomsättning 2 17 852 18 656 Övriga rörelseintäkter 3 621 661 Förändring varulager -34 176 Råvaror och förnödenheter -9 802-10 280

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Org. nr 556464-6874

Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Org. nr 556464-6874 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB 1(5) Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Org. nr 556464-6874 Perioden i sammandrag för SP-koncernen Verksamheten Ägarens uppdrag till SP är att som en del

Läs mer

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 2012-11-08 Dnr TN 2012-49 Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 - årsbudget - 2012-11-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING _Toc340145143 Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Årsbudget... 4 Bilaga 1: Resultaträkning,

Läs mer

Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB 556621-6650 VA-verksamheten

Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB 556621-6650 VA-verksamheten Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB VA-verksamheten RESULTATRÄKNING VA Belopp i kr Not 2013-01-01-2012-01-01- 2013-12-31 2012-12-31 Verksamhetens intäkter Brukningsavgifter 12 094 363 11

Läs mer

Delårsrapport 2 2014-08-31

Delårsrapport 2 2014-08-31 Delårsrapport 2 2014-08-31 Nu skriver Nu skriver Pajala morgondagens historia. I hjärtat av Tornedalen kombineras storslagen natur med unik drivkraft. Här finns ett positivt företagsklimat, en kraftigt

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen.

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen. Årsredovisning 2008 556447-6140 Verksamhet Bolaget är helägt dotterbolag till Unikaboxen AB org nr 556320-8452 med säte i Stockholm, och utgör moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Mark och

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31

Delårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31 Delårsrapport För perioden 2008-01-01 2008-08-31 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2008-01-01 2008-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte prognos för helåret.

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september 2016

Delårsrapport perioden januari-september 2016 Göteborg 2016-10-18 Delårsrapport perioden januari-september 2016 Kvartal 3 (juli september) 2016 Omsättningen uppgick till 10,1 (8,5) Mkr, en ökning med 1,6 Mkr eller 19 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT STÅNGÅSTADEN Delårsrapport januari augusti 212 Delårsrapport januari augusti 212 AB Stångåstaden (publ) Resultat före skatt visar att utfallet de första 8 månaderna uppgår till 178 mkr vilket är betydligt

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 011 Götene kommun Hans Axelsson Anna Teodorsson mars 01 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Inledning.1 Bakgrund. Revisionsfråga och metod 3 Granskningsresultat

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763

Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763 RESULTATRÄKNING 1 JANUARI - 31 DECEMBER RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter och hyror Not 1 6 844 970 6 570 505 Övriga rörelseintäkter 7 153 118 161 6 852 123 6 688 666 RÖRELSENS KOSTNADER Not 2 Fastighetsskötsel

Läs mer

Bokslut för BRF Alfågeln HSB Stockholm

Bokslut för BRF Alfågeln HSB Stockholm Bokslut för BRF Alfågeln 2004-01-01-2004-12-31 HSB Stockholm Resultaträkning 04-01 - 04-12 03-01 - 03-12 Nettoomsättning Not 1 11 349 109 10 150 735 Fastighetskostnader Drift Not 2-5 895 303-5 826 687

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31 Delårsrapport För perioden 2012-01-01 2012-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2012-01-01-2012-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Resultaträkning Not 2011-12-31 2010-12-31 Nettoomsättning 1 8 077 988 7 573 717 Fastighetskostnader Drift 2-4

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2014

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2014 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2014 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och

Läs mer

Resultaträkning

Resultaträkning Resultaträkning 1999-07-01-1999-12-31 1998-07-01-1999-06-30 Kkr 6 månader 12 månader* Rörelsens intäkter m m Visa rad Visa rad Nettoomsättning 9 837 8 289 Aktiverat arbete för egen räkning 0 1 215 Summa

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69 Finansiella rapporter 2003 Resultaträkning 66 Balansräkning 67 Förändring av eget 68 Kassaflödesanalys 69 Redovisningsprinciper och noter 70 65 Resultaträkning Mkr 2003 2002 2003 2002 Hyresintäkter Not

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. Årsredovisning för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. 769000-0356 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a., med säte i Lidköping, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr).

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Årsrapport 2008 Tolv månader i korthet avseende koncernen Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Nettoomsättningen för koncernen ökade med 9 % och uppgick till

Läs mer

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 1 Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 Periodens resultat - 1,4 MSEK (- 14,7) Fortsatt positivt kassaflöde 8,7 MSEK (- 0,8) Affärsidé Gandalf är verksam som en nordisk leverantör

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-juni 2016

Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Göteborg 2016-08-26 Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Kvartal 2 (april juni) 2016 Omsättningen uppgick till 12,3 (10,3) Mkr, en ökning med 2,0 Mkr eller 19,1 procent Rörelseresultatet (EBIT) ökade

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2013 2012

RESULTATRÄKNING 2013 2012 RESULTATRÄKNING 2013 2012 Intäkter Hyresintäkter 3 726 068 3 708 806 Intäkter varmvatten 143 029 134 510 Övriga intäkter 12 1 581 Summa intäkter 3 869 109 3 844 897 Övriga kostnader Värme -512 514-507

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer