ÅSTORPS KOMMUNKONCERN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅSTORPS KOMMUNKONCERN"

Transkript

1 ÅSTORPS KOMMUNKONCERN Gyllenbielkeska hospitalet i Kvidinge (mer information på bladets baksida). Foto: Mats Peterson ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2

2 Gyllenbielkeska Hospitalet Tack vare en karolins testamente kan vi i dag njuta av den vackra byggnaden kallad Gyllenbielkeska Hospitalet belägen väster om Kvidinge kyrka. Denna karolin var smålänningen Håkan Wenberg f 166. Efter en militär karriär sårades han i Posen 174 och blev hemskickad till Sverige för att där bli militär rekryterings- och utbildningschef med chefsbostad på Tomarp och övningsområde på Kvidingehed. 175 blev han adlad och fick namnet Gyllenbielke. Det är inte de krigiska bedrifterna som gör att många kommuninvånare idag känner till Håkan Gyllenbielke. Det är istället det hospital vilket möjliggjordes genom att han testamenterade en mycket stor del av sin förmögenhet härtill. På denna tiden fanns ingen allmän fattigvård och det var då inte vanligt att inrätta donationer av denna omfattning utifrån enskilt initiativ. Var Gyllenbielke hade fått idén till inrättningen vet vi inte. Han hade emellertid tillbringat en del tid i Tyskland och kanske där inspirerats av de där belägna herrnhutiska barmhärtighetsinrättningarna. Efter Håkan Gyllinbielkes död 1719 påbörjades arbetet med att förverkliga Gyllenbielkes testamente. Nedan följer en uppställning av kostnader för uppförande av anläggningen: Huvudbyggnad uppförd daler silvermynt Brygghus och bakstugor Hospitalkyrkan Källarbyggnad Div. arbeten 1 78 Total kostnad Den totala summan säger kanske inte så mycket men som kuriosa kan nämnas att vid den tidpunkten motsvarade den värdet av hela Skillinge gods. I byggnaden inrymdes fyra salar alla med eget kök. Varje sal hade plats för ca 1 gäster. Här levde människor i helg och söcken i över 2 år. Den sista inneboende flyttade ut Under 195- talet började man undersöka möjligheterna att använda det nedlagda hospitalet till andra ändamål. Detta utmynnade i att byggnaden försåldes till Kvidinge församling som här inrättade samlingslokaler. En förutsättning för köpet var att byggnaden skyddades som kulturminne och att norra salen behölls oförändrad. Genom detta kan vi än idag se hur hospitalet en gång fungerade. Kvidinge sockens hembygdsförening ansvarar för visning av norra salen där även ett museum finns inrättat. Det är öppet på lördag eftermiddagar under juni-augusti. Hembygdsföreningen berättar gärna om denna intressanta donation och det liv som levdes här i mer än 2 år. Källa: Karolinens testamente, Lennart Olsson, Kvidinge sockens hembygdsförenings skriftserie VI. Åstorps kommun har sparat pengar genom att: Årsredovisningen har tagits fram av Kommunledningskontoret ekonomi i samarbete med övriga förvaltningar. Årsredovisningen är liminbunden av Kommunledningskontorets vaktmästeri och utskriven med Xerox Phaser 1235 DX på Xerox papper Colotech +, 9 gr.

3 Upplaga nr: 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kommunstyrelsens ordförande... 1 Tio år i sammandrag - nyckeltal, Åstorps kommun... 3 Uppföljning av kommunens övergripande inriktningar... 5 Uppföljning av ekonomiska mål... 7 Koncernöversikt Koncernen... 8 Koncernens resultat... 8 Finansnetto... 9 Koncernens ekonomiska ställning... 9 Ekonomisk översikt Åstorps kommun... 1 Ekonomiskt utfall... 1 Årets resultat... 1 Finansnetto Kapitalförvaltning Resultat Soliditet Låneskuld Pensionsskuld Investeringar Affärsmässig verksamhet Framtiden Kommunens personal Resultaträkning Balansräkning Finansieringsanalys Nämndernas ekonomiska resultat Noter till resultat- och balansräkning samt finansieringsanalys... 24

4 Redovisningsprinciper för Åstorps kommun... 3 Pågående/avslutade investeringsprojekt per INNEHÅLLSFÖRTECKNING, fortsättning Förvaltningsberättelser Åstorps kommun Kommunfullmäktige Kommunstyrelse Kommunstyrelse Kommunledningskontor Kommunstyrelse Tekniskt kontor affärsdrivande verksamhet Tekniskt kontor anslagsfinansierad verksamh Räddningstjänst Byggnadsnämnd Kultur- och fritidsnämnd Barn- och utbildningsnämnd Socialnämnd, Individ- och familjeomsorg Socialnämnd, Vård- och omsorgsförvaltning Miljönämnd Budgetredovisning för Åstorps kommun Kommunfullmäktige Revision Kommunstyrelse Kommunstyrelse Kommunledningskontor Tekniskt kontor affärsdrivande verksamhet Tekniskt kontor anslagsfinansierad verksamh Räddningstjänst Byggnadsnämnd Kultur- och fritidsnämnd Barn- och utbildningsnämnd... 55

5 Socialnämnd Miljönämnd Revisionsberättelse. 6

6 1 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE, ÅSTORPS KOMMUN Efter fem år med vikande befolkningsunderlag kom det under fjolåret ett trendbrott (?) då befolkningen i kommunen ökade med 74 personer. Förutsättningar finns för inflyttning till kommunen då bl a Kalvaliden nu är klar för bebyggelse. Ett av de bästa områden i Nordvästra Skåne för egnahem som borde bli eftertraktat. Tyvärr har inte kommunen stöd av de lokala bankerna för att hjälpa intresserade med lån till goda villkor utan det är faktiskt andra banker som visar större intresse för området och nybyggarna. Jag är ändå övertygad om att området före årsslutet kommer att vara i det närmaste fulltecknat. Jan Nilsson (s) Positivt år för Åstorps kommun 2-talets inledande år blev mycket positivt för vår kommun. Ekonomiskt blev det ett positivt utfall och därmed kan man säga att kommunen återställt det egna kapitalet men också likviditeten som naggades i kanten under mitten av 199- talet. Under de senaste årens har ett omfattande ekonomiskt saneringsarbete ägt rum och med uppgörelsen med SPINTAB är nu de stora problemen och hindren för en sund ekonomi för Åstorps kommun undanröjda. Trots en nettoutgift på närmare 39 miljoner kronor får man anse att den segdragna tvisten fick en lyckad upplösning. Tack vare en stor politisk enighet om slutförandet av affären kunde det positiva överväga och när det gäller efterfrågan på de numera kommunala bostäderna kan man tala om succé. Det finns nämligen en kö till eventuellt lediga lägenheter. Det är mycket glädjande att denna i sig olustiga affär fick en sådan god upplösning. Arbetslöshetssiffrorna, som varit alltför höga under en rad av år, gick under fjolåret ner på ett glädjande snabbt sätt. Vi är nu nere på samma tal som i början av 199-talet. Trots vissa oroande tecken på en avmattning av konjunkturen så fortsätter det glädjande nog en tillströmning av lediga arbeten. Åstorps Seminarium för Företagande har under året lett ett antal kurser i nyföretagande och det har givit uttryck i att nyföretagandet ökat i förhållande till 1999 med 24 % eller exakt 73 nya företag. Samarbetsavtal har slutits med Lunds Universitet om stöd för den nya linjen, College of Communication och det följer den strategin, att kommunen skall satsa på utbildning och att vara aktiv på nya områden som på sikt gagnar kommunen och dess invånare. Om- och tillbyggnaden av Hyllinge skola var den största investeringen under året. Nya handelsetableringar i samhället gör att intresset även riktas mot ytterligare utveckling av kommundelen. Där skolan har sin givna plats i centrum för utvecklingen. En annan framtidssatsning är medlemskapet i Europakorridoren. Ett koncept för satsning på höghastighetståg och därmed en järnvägstunnel mellan Helsingborg och Helsingör. Orosmolnet för kommunen är fortsatta ökade sociala kostnader. Där vi måste vi alla bli bättre på samarbete och riktat preventivt arbete mot i första hand ungdomar. Ett viktigt redskap i detta arbete kan vara det barn- och ungdomspolitiska program som antogs i höstas. Till sist ett stort tack till alla som med god vilja och stor energi arbetar för att Åstorps kommun skall vara en god kommun att leva och verka i. Åstorp i april 2. Jan Nilsson Kommunstyrelsens ordförande (s)

7 2 Fontän i förgrunden med nya torget och kommunparken i bakgrunden. Foto: Mats Peterson Utsikt från Klintgatan i Åstorp med Kullaberg i bakgrunden. Foto: Mats Peterson

8 3 Tio år i sammandrag för Åstorps kommun ÅR Soliditet 1 * 48,4 47,5 45,2 22,8 19,5 24,3 25,3 24,2 27,1 35,4 Soliditet 2 **** 28, 26,8 19,7 Balanslikviditet ** 1,7 2,5,4,3,6,5,6,8 1,4 1,4 Nettokostnadernas och finansnettots andel av generellt statsbidrag, nettoutjämningsbidrag*** 97,5 96,1 98,8 82,2 95,7 94,7 93,3 Eget kapital i Mkr * 328,8 319,8 245,1 116,9 77,1 84,6 83,4 77,6 71,8 88,8 Eget kapital /invånare i kr* Låneskuld netto i mkr** Låneskuld /invånare i kr Borgensåtagande/ invånare i kr exkl Kommuninvest Årets resultat, dvs förändring av eget kapital Mkr* 9 76,1 3,7 39,7-1,2 1,1 5,8 11,6 4, -38,2 Finansnetto mkr 5,4 6,2 4,8,6 -,3-1,1-3,4-5,3-12,1-9,4 Resultat efter skatteintäkter och finansnetto Mkr*** 7,7 13,5 3,7 6,4 22,7 23,3 26, 16,8 32,6 14,6 Nettoinvesteringar Mkr 17,1 11, 7,9 26,1 16,8 21,4 24,1 47,4 22,7 13,9 Antal tillsvidareanställd personal 31/ Utdebitering kommunen (kr) ***** 2,11 2,11 19,95 19,95 19,95 18,3 18,3 18,3 18,3 16, Antal invånare 31/ * Förändrade redovisningsprinciper 1998 (pensionsskuld). ** Fr o m 1993 redovisas nästkommande års amorteringar som kortfristig skuld sanerades kommunens bostadsbolag genom att fordringar som internbanken hade på bostadsbolagen reglerades mot ägartillskott. Denna åtgärd ökade kommunens nettolåneskuld. *** Resultaträkning förändrad **** Samtliga pensionsförpliktelser räknas här som långfristig skuld. ***** Skatteväxlingar med landstinget har skett 1999 och 1996.

9 4 Tomarps kungsgård Foto: Mats Peterson Vy över Perslund i Åstorp Foto: Mats Peterson

10 5 UPPFÖLJNING AV KOMMUNENS ÖVERGRIPANDE INRIKTNINGAR 2 BEFOLKNING Målsättningen är att kommunens befolkning långsiktigt skall öka. För första gången på flera år uppvisar kommunen en befolkningsökning. Denna uppgick till 74 personer. Efterfrågan på främst småhus är relativt stor. En mängd företagsetableringar och därav följande anställningar kommer att inverka positivt på kommunens befolkningsutveckling Antal ÅSTORPS KOMMUN Befolkning 31/ År NÄRINGSLIV Antal invånare För förstärkning av attraktionskraften i kommunen skall det finnas en välutvecklad samverkan med näringslivet. Denna konkretiseras lämpligen i ett speciellt näringslivsforum. Särskild vikt och kraft skall läggas på att utveckla entreprenörskap, småföretagande och verksamheter med inriktning på framtiden. Kommunens näringslivsprojekt har fortsatt planenligt. Inom projektet finns - utöver näringslivsutvecklaren två förändringsledare engagerade. Goda relationer är under uppbyggnad med näringslivet och med grannkommunerna. Detta bäddar för en mängd samverkansprojekt som ytterligare kommer att stärka kommunens attraktionskraft. KOMMUNIKATION Kommunen skall verka för att utveckla snabba och täta förbindelser med omgivande orter samt Malmö/Lundområdet. Det senare skall ske främst genom att aktivt arbeta för trafikering av Söderåsbanan. Kommunens kommunikationer är utomordentligt goda. Med Helsingborg finns måndag till fredag ett 6-tal dagliga förbindelser sammanlagt med buss och tåg. Lobbyverksamheten för att få till stånd trafik på Söderåsbanan pågår ständigt. BOENDE Vi skall kunna erbjuda ett attraktivt boende med bra miljö såväl i centrala lägen som i närhet till naturen. Grönområden och planteringar i kommunens tätorter skall prioriteras. Under året har attraktiva bostadsområden färdigställts. Ett område - Kalvaliden på nordsluttningen av Söderåsen - är klart att bebygga. Detaljplanen för ett område på Björnås (östra delen) har vunnit laga kraft, medan den västra delen ännu ej är klar. På begagnade hus och på småhustomter har det funnits en stor efterfrågan under hela året. CENTRUM Med cityplaneringen som grund skall kommunen utveckla ett levande centrum med bostäder, handel, kultur och annan service.

11 6 UPPFÖLJNING AV ÖVERGRIPANDE INRIKTNINGAR 2 Under året har ett idéutkast till centrumplan för Åstorps kommun färdigställts. Arbetet med att få fram en planering för samhällets utveckling kommer att fortsätta. OMSORG OCH UTBILDNING Vi ska ha en utbildning och omsorg med hög kvalitet. Kommunen skall erbjuda goda möjligheter till utveckling och livslångt lärande. Utbildningen skall inriktas mot samhällets behov. Såväl omsorg som utbildning har under året haft hög prioritet. Inriktningarna har i allt väsentligt följts. De uppställda målen har uppnåtts och i vissa fall t o m överträffats. KULTUR OCH FRITID Inom Åstorps kommun ska det finnas kultur- och fritidsutbud med en lokal identitet som uppmärksammas även utanför kommunens gränser. Från och med år 1999 handläggs kultur- och fritidsfrågorna av en och samma politiska nämnd. Härigenom har en bättre samordning av verksamheten uppnåtts. Nämnden har under året nått uppställda mål. IT-UTVECKLING Kommunen skall vidareutveckla IT-kommunikationen och göra en särskild satsning på de förtroendevalda. Kontakten med och informationen till medborgarna skall också uppmärksammas. Verksamheten har fortskridit planenligt. Tekniken expanderar mycket kraftigt, vilket har inneburit att uppsatta mål kunnat nås. TSR - tekniken har byggts ut så att den sammanbinder samliga tätorter.ca 6 % av de förtroendevalda kan nu nås med . AGENDA 21 Intentionerna i Agenda 21 skall genomsyra all verksamhet för att få en långsiktigt hållbar utveckling med inriktning mot ett uthålligt samhälle. De uppsatta målen har följts och vid alla beslut har de långsiktiga målen beaktats. MARKNADSFÖRING Kommunen skall göra en särskild ansats när det gäller marknadsföringen, dels internt riktat mot förtroendemän och anställda, dels externt riktat mot omvärlden i form av invånare, företag, besökare etc. Marknadsföringsansatserna uppvisar ett brett spektrum av åtgärder. Exempelvis har en ny, av näringslivet delfinansierad broschyr på temat "närhet" tagits fram. Våra nya bostadsområden har marknadsförts i TV4. Kommunen har också deltagit i det av NOSAM lancerade projektet "Norra Öresund". Alla som flyttar in till kommunen får ett välkomstbrev med information mm. SAMVERKAN Kommunen skall vidareutveckla samverkan inom kommunen och mellan kommunerna i regionen. Syftet skall vara att sammantaget och för den enskilda kommunen eftersträva sänkta kostnader - samtidigt som kvaliteten på levererade tjänster bibehålls eller till och med höjs. En särskild ansats skall göras för att utveckla en fruktbringande samverkan mellan socialnämndens, barn- och utbildningsnämndens samt kultur- och fritidsnämndens ansvarsområden. Samverkan inom kommunen har skett i en mängd olika projekt, Ett har lett till att ett ungdomsråd inrättats. Mellan kommuner har samverkan skett inom N O S A M och inom 4K. Inom 4K har b l a personalutbildningsinsatser gjorts. Tack vare samverkan har kostnaderna för dessa utbildningar kunnat begränsas.

12 7 Uppföljning av ekonomiska mål för år 2 1 Utdebiteringen av kommunalskatten ska vara oförändrad under planeringsperioden 2-22, dvs 2:11 kr per skkr. Utdebiteringen har under 2 varit 2,11 kr. 2 Upprättande av budgeten skall vila på tre grunder: A Balanskravet skall uppfyllas. Balanskravet har uppfyllts för 2 eftersom det ekonomiska resultatet för blev en ökning av eget kapital med 9 mkr. B God ekonomisk hushållning skall tillämpas, dvs det egna kapitalet skall öka. Det egna kapitalet har ökat med 9 mkr. C Budgeten skall vara realistisk för den verksamhet den möter under året. Budgeten för socialnämnden har inte varit realistisk eftersom man har överskridit sitt anslag med 4,6 mkr. 3 Kommunens budget skall upprättas så att god ekonomisk hushållning uppnås, dvs ökningen av eget kapital skall vara minst 3 mkr för år 2 och framåt. Ökningen av eget kapital blev 9 mkr för 2. 4 Kommunens finansnetto skall vara positivt. Finansnetto för 2 blev positivt med 5,4 mkr. 5 Någon nyupplåning för Åstorps kommun ska inte ske under perioden. Internbanken har rätt att ta upp nya lån för utlåning till de kommunala bolagen. Kommun har ökat sin långfristiga låneskuld med 35 mkr men upplåningen har skett med 5 mkr till BBAB och BFAB. Lånen har amorterats med 15 mkr. Någon nyupplåning har inte skett under 2 för Åstorps kommuns räkning. 6 Kommunens låneskuld ska minskas varje år genom amortering, vilket ger lägre räntekostnader och som i sin tur ger ett större investeringsutrymme 7 Amorteringarna till internbanken minskar den totala låneskulden. De kommunala bolagens amorteringar till kommunen uppgår till 4 mkr. Eftersom 14,6 mkr har amorterats på den totala låneskulden anser vi att de 4 mkr som bolagen amorterat har använts till att amortera den totala låneskulden. 8 Den affärsmässiga verksamheten d v s VA och samt tillhandahållande av lokaler och bostäder måste ha full kostnadstäckning inom hela kommunkoncernen och inte belasta skattekollektivet. VA-verksamheten redovisar en vinst på,5 mkr som används till att täcka balanserade förluster. 9 Kommunens rörelsekapital skall under de närmaste åren ökas. Rörelsekapitalet har under året minskat med 19.4 mkr. 1 Kommunal borgen skall i princip endast tecknas för kommunala bolag. Någon ny borgensförbindelse har ej tecknats under året. 11 Kommunkoncernens soliditet, dvs det egna kapitalet ska öka. Kommunkoncernens egna kapital har ökat med 11,5 mkr och den reella soliditeten, d v s då vår gamla pensionsskuld före 1998 räknats med, har ökat från 26,8 % till 28%. 12 Enligt balansbudget kommer Åstorps kommuns soliditet, dvs det egna kapitalets storlek i förhållande till totala tillgångar att uppgå till: ÅR BOKSLUT BALANS- BUDGET ,3 % ,1 % ,4 % ,9 % ,6 % ,2 % ,6 % 48, % 2 48,4 % 46,2 % 21 47,6 % 22 49, % Åstorps kommuns nettolåneskuld har under 2 amorterat med 14,6 mkr.

13 8 EKONOMISK ÖVERSIKT ÅSTORPS KOMMUNKONCERN KONCERNEN Åstorps kommunkoncern består, , förutom av kommunens verksamheter drivna i förvaltningsform också av Björnekulla Fastighets AB (BFAB), AB Kvidingebyggen (AB KvB) och Björnekulla Bostads AB (BBAB) samt Stiftelsen Åstorps Bostäder (SÅB). ÅSTORPS KOMMUN Kommunledningskontor Tekniskt kontor Räddningstjänst Barn- och utbildningsförvaltning Socialförvaltning Kultur- och Fritidsförvaltning Miljöförvaltning Finansförvaltning KOMMUNKONCERNEN ÅSTORPS KOMMUN BJÖRNEKULLA FASTIGHETS AB B F A B 1 % AB KVIDINGE- BYGGEN AB KVB 1 % BJÖRNEKULLA BOSTADS AB BBAB 1% ÅSTORPS BOSTÄDER S Å B 1% Björnekulla Bostads AB är ett allmännyttigt bostadsföretag som äger och förvaltar 14 hyreslägenheter i Åstorp. Bolagets bildades under 2 av två bostadsrättsföreningar. Dessa föreningar hade ett lån hos SPINTAB som Åstorps kommun gått i borgen för. Det har varit en mycket lång tvist med SPINTAB om detta borgensåtagande. Under år 2 nåddes en förlikning, vilket innebar att kommunen betalade 79 mkr för detta åtagande. I denna uppgörelse ingick två fastigheter till ett marknadsvärde av 4 mkr. Bostadsrättsföreningarna avvecklades och ett nytt kommunalt bostadsbolag Björnekulla Bostads AB skapades. Förvärvet av fastigheterna finansierades genom nyupplåning av BBAB via internbanken. Åstorps kommun hade reserverat 4 mkr i 1999 års bokslut för inlösen av detta borgensåtagande. Kostnaden för borgensåtagandet och fastighetsregleringen uppgick till 38,8 mkr. Björnekulla Fastighets AB är ett helägt fastighetsbolag som endast äger och förvaltar lokaler för kommunala verksamheter. Antalet anställda är 4 personer. AB Kvidingebyggen är ett allmännyttigt bostadsföretag som äger och förvaltar kommersiella lägenheter. Bolaget har 157 lägenheter i Kvidinge och 116 i Åstorp. Antalet anställda personer är 3. F r o m 1998 blev bolaget ett dotterbolag till Björnekulla Fastighets AB. Stiftelsen Åstorps Bostäder bedriver inte längre någon verksamhet. Den kommer att avvecklas när vissa lantmäteriförrättningar blir klara. KONCERNENS RESULTAT Kommunkoncernens samlade ekonomiska resultat, d v s förändringen av eget kapital blev positivt för år 2 med en ökning på 11,5 mkr. ÅSTORPS KOMMUN B F A B A B K V B B B A B S Å B KONCERNRESULTAT ÅSTORPS KOMMUN KONCERN RESULTAT 2 -,2,1,5,5 1 Minskning av eget kapital För att få fram detta resultat har alla koncerninterna poster inom koncernen eliminerats. MKR Åstorps kommun redovisar ett resultat på 9 mkr, Björnekulla Fastighets AB,5 mkr, AB Kvidingebyggen,5 mkr och Björnekulla Bostads AB,1 samt Stiftelsen Åstorps Bostäder,2 mkr. Kommunkoncernens resultat framgår av följande diagram: 9 11,5 Ökning av eget kapital

14 9 MKR ,8-6,8 Åstorps kommunkoncern Förändring av eget kapital Minskning av eget kapital Ökning av eget kapital Årets resultat ,6-2,6-4,2-3,9-3, ÅR Koncernredovisning infördes Under tiden har kommunkoncernen visat ett negativt resultat och 2 är de första åren som koncernen som helhet ger ett positivt resultat tillsammans på 78,6 mkr. En sund ekonomisk utveckling kräver, att kommunkoncernen som helhet också kommande år lämnar ett positivt resultat, dvs en ökning av det egna kapitalet. KONCERNENS FINANSNETTO ÅSTORPS KOMMUNKONCERN FINANSNETTO FINANSIELLA INTÄKTER - KOSTNADER MKR ÅR Finansiella intäkter Finansiella kostnader 67,1 FINANSNETTO 11,5 som upprättats vid försäljningen av kommunala fastigheter till BFAB som ger dessa intäkter. Kommunkoncernen har totalt per ,2 mkr i externa finansiella intäkter och 17,8 mkr i externa finansiella kostnader. Koncernens totala finansnetto slutar för 2 på 1,5 mkr. KONCERNENS EKONOMISKA STÄLLNING Den ekonomiska ställningen för koncernen som helhet framgår av koncernbalansräkningen och av följande diagram: % Åstorps kommunkoncern Soliditet i % ,4 39,5 4, ÅR Soliditet koncernen Pensionsskuld fram t o m 1997 är ej med. Endast ny pensionsskuld fr o m Soliditeten, d v s det egna kapitalets andel av summa totala tillgångar, slutar för kommunkoncernen på 4,7% för år 2. Den officiella soliditeten enligt balansräkningen är 4,7 % för år 2. Den reella, verkliga soliditeten för kommunkoncernen uppgår detta år till 18 %. Detta framgår av följande diagram: Åstorps kommunkoncern Soliditet i % Koncernens finansnetto är negativt och har nu ökat med,2 mkr i förhållande till 1999 och uppgår för år 2 till -1,6 mkr. Koncernens negativa finansnetto bör på sikt minska. MKR ÅSTORPS KOMMUNKONCERN FINANSIELLA INTÄKTER OCH -KOSTNADER % 9,7 7,5 1,1 9,7 1,1 8,5 7,4 16, ÅR Soliditet koncernen Inkl pensionsskuld fr o m och ansvarsförbindelse pensionsskuld och ny pensionsskuld fr o m ,5 23, ,2,8, , ,2-14,3-17, ,8-5 Kommun B F A B AB KVB Totalt Koncernen Finansiella intäkter Finansiella kostnader Kommunen har 22,5 mkr av de totala finansiella intäkterna. Det är utlåningen via internbanken till de kommunala bolagen och räntan på den revers Kommunens pensionsskuld på 138,5 mkr försvinner inte ur verkligheten bara för att man flyttar den från långfristiga skulder i balansräkningen till att ange den inom linjen, d v s att notera den i texten som en ansvarsförbindelse i balansräkningen. Rent ekonomisk är detta felaktigt, men den blandade modellen är en politisk redovisning som ingår i redovisningslagen.

15 1 EKONOMISK ANALYS ÅSTORPS KOMMUN EKONOMISKT UTFALL 2 års ekonomiska resultat för Åstorps kommun blev en ökning av det egna kapitalet med 9 mkr. När budget för 2 antogs i fullmäktige var förändringen av eget kapital budgeterad till en ökning på 3,7 mkr. Resultatuppföljning har skett vid tre tillfällen under året och prognoserna för det totala resultatet har stigit vid varje tillfälle. I april månad stod det klart att socialnämnden förmodligen inte skulle klara sig med budgeterade anslag KKR 3746 ÅSTORPS KOMMUN Resultatuppföljning 2 Prognoser över förändring av eget kapital samt slutligt utfall på räntemarknaden och detta har givit en ränteintäkt på 4,9 mkr. Kommunens kapitalplaceringar hos Carnegie och Öhmans har minskat i värde från 1 mkr i november till 95,7 mkr. Det har skett en nedskrivning av dessa portföljers värde med 4,3 mkr, vilket belastar finansnettot I följande diagram redovisas nämndernas resultat i förhållande till erhållna anslag. Kommunfullmäktige Revision Kommunstyrelse Kommunledningskontor Tekniskt kontor Exploatering VA och renhållning Räddningstjänst Byggnadsnämnd Kultur & Fritidsnämnd Barn- & Utbildningsnämnd Socialnämnd Miljönämnd Summa nämnder DRIFTREDOVISNING 2 ÅSTORPS KOMMUN Budgetavvikelse i kkr KKR ÅB2 ÅSF KB Ökning eget kapital Nämnderna och kommunstyrelsens förvaltningar lämnar i förhållande till antagen tilläggsbudget 2 ett underskott tillsammans på 1,2 mkr. Finansförvaltningen redovisar i förhållande till budget ett underskott på 1,3 mkr. Detta underskott beror på i huvudsak att kostnad för försäkringspremie avseende efterlevande pension för åren har bokförts under år 2. Något anslag för denna kostnad fanns inte eftersom vi planerat denna kostnad först för år 21. Skatteintäkterna redovisar ett överskott på 5,7 mkr i förhållande till budget. Detta beror på att skatteunderlaget och antalet kommuninvånare har ökat. Finansnettot visar ett överskott på 1,9 mkr i förhållande till budget. Denna avvikelse beror på att det har lånats på korta perioder för att få en så låg ränta som möjligt. Vi har haft försäljningslikviden för Björnekulla Energi AB, BEAB placerad under året Här följer avvikelserna i % i förhållande till erhållna anslag i budget. Kommunfullmäktige Revision Kommunstyrelse Kommunledningskontor Tekniskt kontor VA och renhållning Räddningstjänst Byggnadsnämnd Kultur & Fritidsnämnd Barn- & Utbildningsnämnd Socialnämnd Miljönämnd Summa nämnder DRIFTREDOVISNING 2 ÅSTORPS KOMMUN 21,8,9,6 3,3 7-3,2 5,1 2,6,3-4,4 -,2 -, Procent ÅRETS RESULTAT Årets resultat är ett plus 9 mkr hade kommunen stora realisationsvinster vid försäljningen av 9,5 Budgetavvikelse i %

16 11 EKONOMISK ÖVERSIKT, ÅSTORPS KOMMUN alla kommunala fastigheter till BFAB var det återigen stora realisationsvinster som uppstod vid försäljningen av Björnekulla Energi AB. 8 FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL ÅRETS RESULTAT ÅSTORPS KOMMUN MKR ,1 % 1 88, ÅSTORPS KOMMUN Egen skattekraft i förhållande till medelskattekraften i riket ,6 5,8 1, ÅR I följande diagram är alla realisationsvinster exkluderade. Under åren hade kommunen ett negativt resultat MKR 4 11,6 5,8 1,2 Eget kapital och soliditeten visar utvecklingen av kommunens ekonomiska ställning. -1,2-1,2 Årets resultat 2 för Åstorps kommun var en ökning av eget kapital med 9 mkr. Det innebär att Åstorps kommun har klarat av balanskravet för år 2. Förändringen av eget kapital beskriver inte vad kommuninvånarna har fått för sina pengar. För information om detta hänvisas till nämndernas och förvaltningarnas årsredogörelser. Det ekonomiska resultatet kan följas upp t ex genom att studera utvecklingen av verksamhetens nettokostnader, resultatet efter skatteintäkter och finansnetto samt förändringen av eget kapital. Eftersom kommunen har en lägre skattekraft än medelskattekraften i riket får vi bidrag från inkomstutjämningen. Skattekraften för kommunen var 88 % av medelskattekraften i riket för år 2. 39,7 FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL ÅRETS RESULTAT ÅSTORPS KOMMUN exklusive realisationsvinster ÅR -3,8 3,7-6,9 13,5 9 7, ÅR Egen skattekraft Skatteintäkterna, generella statsbidraget och nettoutjämningsbidraget är kommunens största inkomstkällor. Det som bestämmer skatteinkomsterna är skatteunderlagets ökning men också vilken nivå den kommunala utdebitering legat på MKR Utdebiteringen år 2 har varit 2,11. Medelutdebiteringen i riket var detta år 2,57 och medelutdebiteringen i Skåne var 2,7. Detta framgår av följande diagram där även kommunernas utdebitering i regionen visas. Medelutdebitering i Riket Bjuv Landsskrona Eslöv Perstorp Åstorp Medelutdebitering i Skåne Klippan Svalöv Helsingborg Höganäs Båstad Ängelholm Örkelljunga Åstorps kommun Intäkter för finansiering av kommunens verksamhet ÅR Skatteintäker Bidrag region Skåne Utjämning Generella statsbidrag Finansiella intäkter Utdebitering år 2 till primärkommun 2,57 2,49 2,24 2,24 2,11 2,11 2,7 2,1 19,99 19,71 19,73 19,61 18,86 18, Kommunal utdebiering per skkr

17 12 EKONOMISK ÖVERSIKT, ÅSTORPS KOMMUN De procentuella förändringarna av dessa tre viktiga inkomster och verksamhetens nettokostnader finns med i följande tabell: År Skatteintäkter mm förändring I % Verksamhetens nettokostnader förändring i % Differens ,3 16,1-3, ,2 7,1 1, ,5 11,8 9, ,1 42,4-19, ,5-1,4 2, ,1 3,6-2, ,3 1,8-1, , 4,6-2, ,9 6, -2, ,4 7,3 3,1 2 4,8 5,8-1 Finansnetto belastas med 4, 3 mkr som är nedskrivning av värdet för våra portföljer som Carnegie och Öhmans förvaltar. 1 mkr placerades i november och per var värdet 95,7 mkr. Dessa placeringar är gjorda för mycket lång tid, dvs 2 år eller längre. Därför kan man inte uttala sig om hur förvaltningen gått förrän efter minst 2-3 år. I december 1999 erhöll kommunen 145 mkr som försäljningslikvid för Björnekulla Energi AB. Denna likvid har använt till att betala SPINTAB 38,8 mkr för borgensåtagande vid halvårsskiftet. Under tiden fram till november månad har denna försäljningslikvid varit placerad i företagscertifikat och givit en avkastning på 4,9 mkr. Räntekostnaden för kommunens lån uppgick år 2 till 12,3 mkr och blev 1,2 mkr lägre än budgeterat. Det har arbetats aktivt med att hitta förmånliga placeringar av kommunkoncernens lån. När budgeten upprättas överstiger inte verksamhetens nettokostnader skatteintäkternas ökningstakt. Att verksamhetens nettokostnader överstiger skatteintäkternas ökningstakt beror på att verksamheten totalt överskrider sina anslag. FINANSNETTO Kommunens finansnetto är positivt, dvs de finansiella kostnaderna är mindre än de finansiella intäkterna. Kommunens finansnetto har varit positivt sedan Finansnettot 2 slutar på plus 5,3 mkr. Utvecklingen av finansiella intäkter och kostnader samt finansnetto framgår av följande diagram: MKR MKR Finansiella intäkter ÅSTORPS KOMMUN FINANSNETTO Finansiella intäkter - kostnader 1993 ÅR Finansiella kostnader FINANSNETTO ÅSTORPS KOMMUNS FINANSNETTO PER DEN 31/12-7,3-7,3 Finansiella kostnader minus finansiella intäkter FINANSNETTO -9,4-5,3-3,4-12, ÅR -1,1 -,3,6 4,8 6,3 5,3 KAPITALFÖRVALTNING Under 2 beslutade Kommunfullmäktige om policy för kapitalförvaltning. Där normalfördelningen mellan svenska aktier, utländska aktier och räntepapper skall vara 3/3/4. 1 mkr skulle placeras hos två förvaltare. Efter sommaren skedde en upphandling av kapitalförvaltartjänster. Det blev Carnegie och Öhmans som tilldelades 5 mkr var att förvaltas i enlighet med den policy som kommunfullmäktige beslutat. 1 mkr betalades ut till Carnegie och Öhmans under november månad. Förvaltningen som redovisas här är två månader d v s november och december för år Åstorps kommun Kapitalförvaltning Carnegie MKR 5 start nov TID Svenska aktier Utländska aktier Räntepapper Kassa var värdet på kommunens portfölj hos Carnegie 47,5 mkr. Under dessa två månder hade portföljen minskat med 2,6 mkr. 47,5

18 13 EKONOMISK ÖVERSIKT, ÅSTORPS KOMMUN Kommunens portfölj hos Öhmans var värd 48,3 mkr. Värdet har minskat med 1,7 mkr Kassaflödet uppgick som lägst till minus 6,6 mkr för 1998 enligt föregående diagram Åstorps kommun Kapitalförvaltning Öhman MKR 5 48,3 start nov TID Svenska aktier Utländska aktier Räntepapper Kassa Kassaflödet var budgeterat till 3,7 mkr 2 och resultatet av kassaflödet blev 7,8 mkr. SOLIDITET Soliditeten mäts genom att ställa det egna kapitalet i relation till de totala tillgångarna. Soliditeten ger uttryck för den finansiella styrkan hos kommunen och den långsiktiga betalningsförmågan. Utvecklingen av soliditeten bestäms av förändringen på tillgångar och skulder samt resultatutvecklingen för året. Portföljernas värdeförändring skall varje år bokföras som en kostnad vid en minskning och som en intäkt vid ökning upp till anskaffningsvärdet. Värdeminskningen på dessa två portföljer har bokförts som en kostnad och därmed minskat kommunens resultat. 1 ÅSTORPS KOMMUN Kapitalförvaltning Marknadsvärde 31/ , 95, EGET KAPITAL I FÖRHÅLLANDE TILL SUMMA TOTALA TILLGÅNGAR SOLIDITET PROCENT 45,2 47,6 48, ÅR Soliditet i % Pensionsskuld fr o m 1998 ingår Öhmans Carnegie Den officiella soliditeten enligt balansräkningen är 48,4% för 2. Den reella, verkliga soliditeten uppgår till 28 % eftersom ansvarsförbindelsen för pensioner före 1997 är en långfristig skuld som måste tas med för att den verkliga soliditeten skall komma fram. RESULTAT 2 Kassaflödet visar hur mycket årets resultat kan bidra med att finansiera investeringar och amorteringar på lån samt att öka likviditeten. 2 1 MKR ÅSTORPS KOMMUN RESULTAT 2 KASSAFLÖDE Resultat efter skatteintäkter och finansnetto exklusive jämförelsestörande poster 13,5 7,8 Detta framgår PROCENT av följande diagram: EGET KAPITAL I FÖRHÅLLANDE TILL SUMMA TOTALA TILLGÅNGAR SOLIDITET ,7 26, ÅR Soliditet i % Ansvarsförbindelse för pensionskuld tom 1998 ingår och ny pensionsskuld fr o m ,2-1,9-6, ÅR RESULTAT 2 negativt RESULTAT 2 positivt Att soliditeten ökat år 2 beror på att pensionsskulden har minskat genom utbetalning av hela den individuella delen av de anställdas pensioner men också på att lånen har amorterats samt att resultatet för 2 är positivt.

19 14 LÅNESKULD EKONOMISK ÖVERSIKT, ÅSTORPS KOMMUN Den långfristiga låneskulden brutto år 2 inkl nästa års amorteringar uppgår till 257 mkr. Av dessa är 92 mkr utlånade till de kommunala bolagen. Checkräkningskrediten uppgår på balansdagen till 4 mkr. MKR ÅSTORPS KOMMUN LÅNESKULD 31/12 Avser checkräkningskredit, nästa års amorteringar samt långfristig låneskuld Internbankens utlåning per ÅR var följande Låneskuld 31/12 Utlämnade lån internbank 31/ Checkräkningskredit kommunens totala låneskuld amorterats med 14,6 mkr. PENSIONSSKULD Kommunen betalar kompletteringspension till alla före detta anställda ålderspensionärer. Pensionen tjänar personalen in under sin anställningstid i kommunen. Under åren byggs det upp en pensionsskuld till de anställda. Pensionsskulden är uppskjuten lön till de anställda. K P A som administrerar ålderspensionen, har lämnat underlag för beräkning av pensionsskulden. Den gamla pensionsskulden fram to m 1997 är beräknad till 138,5 mkr per K P A har lämnat prognos över pensionsskuldens utveckling fram t o m år 25, vilket framgår av följande diagram: Internbankens utlåning till de kommunala bolagen framgår av följande diagram: MKR ÅSTORPS KOMMUN Utlämnade lån internbanken TIDPUNKT Björnekulla Bostads AB AB Kvidingebyggen Björnekulla Fastighets AB Nettolåneskulden visar hur stor enbart Åstorps kommuns låneskuld är. I följande diagram har utlåningen via internbanken till de kommunala bolagen tagits bort och utnyttjande av checkkredit samt nästa års amorteringar lagts till MKR Nettolåneskulden har minskat de två senaste åren och var den 165 mkr. Under 2 har 16, ,5 ÅSTORPS KOMMUN NETTOLÅNESKULD 31/12 Avser checkräkningskredit, nästa års amorteringar samt långfristig låneskuld ÅR Låneskuld 31/12 Nettolåneskuld= bruttolåneskuld - internbankens utlåning till koncernen ÅR Från och med 1998 gäller den s k blandmodellen. Den innebär att pensionsskulden fram t o m 1997 ej längre redovisningsmässigt betraktas som en långfristig skuld och därför har tagits ut ur balansräkningen. MKR 15 ÅSTORPS KOMMUNS PENSIONSSKULD PER DEN 31/12 MKR 44,8 ANSVARSFÖRBINDELSE 79,5 LÖPANDE PENSIONSKOSTNAD I ÅSTORPS KOMMUN Prognos fr o m ,5 4 4,2 4,5,7 1 1,3 1, ,8 2, ÅR VERKLIG KOSTNAD Gamla utbetalningar AV KPA BERÄKNAD PENSIONSSKULD 138,2139,9138,5139,1 143,5148,4156,6158,6 11,2 12,2126,8 11,3 93,4 Garantipension Nya utbetaln 1,7 1,7 1,6 1,9 11, Individuell del Finansiell kostnad Utbetalningarna för pensionsskulden fram till och med 1997 uppgår under år 2 till 4,5 mkr. Beslut har fattats under år 2 om att betala ut hela pensionsökningen f r o m 1998 till de anställda

20 15 EKONOMISK ÖVERSIKT, ÅSTORPS KOMMUN för enskild fondering. Kostnaden för de årliga individuella avsättningarna framgår av följande diagram INDIVIDUELL AVSÄTTNING ENLIGT PFA 98 I ÅSTORPS KOMMUN 2-25 Prognos fr o m 21 MKR 5,4 5,6 5,8 6 6,2 6,4 6,5 6, ÅR Verklig kostnad Prognos MKR 2,9 13,9 ÅSTORPS KOMMUN Nettoinvesteringar 22,7 47, ÅR Åstorps kommun Björnekulla Bostads AB ,1 21,5 De största investeringsprojekten 2 har varit följande för Åstorps kommun: 16,8 26,1 14,7 18,6 Björnekulla Fastighets AB AB Kvidingebyggen 72,8 Försäljningen av BEAB har givit kommunen möjlighet att externt fondera 1 mkr, vilket är större delen av försäljningsintäkten på 146 mkr minus infriande av borgensåtagande på 38,8 mkr. Tanken bakom denna fondering är att avkastningen med tiden skall användas till löpande pensionskostnader för den gamla pensionsskulden, d v s ansvarförbindelsen. Kkr ÅSTORPS KOMMUN Prognos för löpande pensionskostnader för skuld t o m 1997 i löpande priser Pensionskostnad ÅR Avser tiden De löpande pensionskostnaderna för den gamla skulden kommer att öka kraftigt under de kommande åren för att nå en topp år 225. INVESTERINGAR Åstorps kommun har investerat för 17,1 mkr 2. Björnekulla Bostads AB har investerat 4 mkr genom inköp av två fastigheter, Björnekulla Fastighets AB investerat i kommunala fastigheter för 15,6 mkr. Totalt har det investerats för 72,8 mkr i kommunkoncernen. Exploatering av Kalvaliden 4,9 mkr, exploatering Björnåsområdet 2,4 mkr, Topasvägen i Hyllinge 2,3 mkr, inventarier Hyllinge skola 1 mkr, exploatering Södra Industriområdet,7 mkr och anslutningsvägar busshållplats,6 mkr. De större investeringarna för Björnekulla Fastighets AB år 2 var: Tillbyggnad Hyllinge skola 13,5 mkr, värmeanläggning Kvidingebadet,8 mkr och ombyggnad Östra skolan. Från och med 1998 sker alla investeringar i kommunala verksamhetsfastigheter genom Björnekulla Fastighets AB. Några investeringar i fastigheter finns inte längre med i kommunens investeringsbudget. AFFÄRSMÄSSIG VERKSAMHET VATTEN OCH AVLOPP Kostnadstäckningsgraden talar om hur stor del av kostnaderna som täcks av intäkter KOSTNADSTÄCKNINGSGRAD I % FÖR VATTEN- OCH AVLOPPSVERKSAMHETEN 89,3 96,7 97,1 1 14,7 1 17,4 12,5 12,4 1 PROCENT ÅR Kostnadstäckningsgrad i % Budgeterad kostnadstäckn.grad

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879 RESULTATRÄKNING Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 135.383 134.026 120.085 Verksamhetens kostnader NOT 1-619.231-570.550-535.214 Avskrivningar -25.691-24.651-23.995 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2003 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift har varit att

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2002 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift är att iordningställa,

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Delårsrapport 2 2014-08-31

Delårsrapport 2 2014-08-31 Delårsrapport 2 2014-08-31 Nu skriver Nu skriver Pajala morgondagens historia. I hjärtat av Tornedalen kombineras storslagen natur med unik drivkraft. Här finns ett positivt företagsklimat, en kraftigt

Läs mer

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001 Resultaträkning/kommunen Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 142 626 135.383 134.026 Verksamhetens kostnader NOT 1-635 228-619.231-570.550 Avskrivningar -26 518-25.691-24.651 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31.

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31. Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium 2013-04-14 Revisionsrapport Granskning av bokslut per 2013-12-31 Revisionen har via KPMG genomfört

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2011-08-30 Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2 Förvaltningsberättelse Delårsrapporten Enligt kommunala redovisningslagen(krl) ska delårsrapporten omfatta minst sex och högst åtta månader.

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Rapport. Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun

Rapport. Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Rapport Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Maria Andersson Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%) Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015-

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015- Ekonomi -KS-dagar 28/1 2015- Innehåll Resultat och balansräkning Budgetuppföljning Bokslut Investeringar i anläggningstillgångar Resultat och balans INTÄKTER Värdet av varuleveranser och utförda tjänster

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Bilaga 1 571 Pensionsförvaltningen Resultaträkning (tkr) Bokslut 2014 Budget 2014 Bokslut 2013 Not Personalkostnader Arbetsgivaravgifter 441 847 464 212 390 752 Övriga personalkostnader -518 163-502 216-484

Läs mer

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Solrosen Fastighetsförvaltning HB Org nr 916624-1837 SOLROSEN FASTIGHETSFÖRVALTNING HB Org.nr. 916624-1837 Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen.

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen. Årsredovisning 2008 556447-6140 Verksamhet Bolaget är helägt dotterbolag till Unikaboxen AB org nr 556320-8452 med säte i Stockholm, och utgör moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Mark och

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Populärt vinternöje i Vallentuna skridskoåkning på Vallentunasjön!

Populärt vinternöje i Vallentuna skridskoåkning på Vallentunasjön! Årsredovisning 2000 Populärt vinternöje i Vallentuna skridskoåkning på Vallentunasjön! (Foto: Sonia Blom) 0 VALLENTUNA KOMMUN Årsredovisning 2000 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Del 1 ÅRSREDOVISNING Kommunalrådets

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Assessorerna Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01--2010-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse - resultaträkning - balansräkning

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 RESULTATRÄKNING Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 Verksamhetens intäkter, not 1 0 117 024 105 405 11 619 Jämförelsestörande post, exploateringsintäkter i not 1 0 7 013 3 000 4 013 Verksamhetens

Läs mer

Extraordinära intäkter - - - Extraordinära kostnader - - - Årets resultat 17,1 35,4 12,2

Extraordinära intäkter - - - Extraordinära kostnader - - - Årets resultat 17,1 35,4 12,2 RESULTATRÄKNING Verksamhetens intäkter 1 207,0 216,5 201,5 Verksamhetens kostnader 2-1 067,1-1 000,9-971,2 Avskrivningar 3-35,9-35,5-36,3 Verksamhetens nettokostnader -896,0-819,9-806,0 Skatteintäkter

Läs mer

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69 Finansiella rapporter 2003 Resultaträkning 66 Balansräkning 67 Förändring av eget 68 Kassaflödesanalys 69 Redovisningsprinciper och noter 70 65 Resultaträkning Mkr 2003 2002 2003 2002 Hyresintäkter Not

Läs mer

Preliminärt bokslut 2013

Preliminärt bokslut 2013 Preliminärt bokslut 2013 Kommunstyrelsen 2014-02-04 Innehållsförteckning En tillbakablick på 2013... 3 Preliminärt bokslut 2013... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Bokslutsdokument RR KF BR Västtrafik AB 2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Verksamhetens intäkter 7 596 854 7 071 871 Verksamhetens kostnader -7 207 998-6 905 657 Avskrivningar

Läs mer

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT STÅNGÅSTADEN Delårsrapport januari augusti 212 Delårsrapport januari augusti 212 AB Stångåstaden (publ) Resultat före skatt visar att utfallet de första 8 månaderna uppgår till 178 mkr vilket är betydligt

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763

Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763 RESULTATRÄKNING 1 JANUARI - 31 DECEMBER RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter och hyror Not 1 6 844 970 6 570 505 Övriga rörelseintäkter 7 153 118 161 6 852 123 6 688 666 RÖRELSENS KOSTNADER Not 2 Fastighetsskötsel

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 011 Götene kommun Hans Axelsson Anna Teodorsson mars 01 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Inledning.1 Bakgrund. Revisionsfråga och metod 3 Granskningsresultat

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Lidingö Stad Granskning av delårsrapport 2009 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 2 3 Granskning av delårsrapport...

Läs mer

Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB 556621-6650 VA-verksamheten

Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB 556621-6650 VA-verksamheten Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB VA-verksamheten RESULTATRÄKNING VA Belopp i kr Not 2013-01-01-2012-01-01- 2013-12-31 2012-12-31 Verksamhetens intäkter Brukningsavgifter 12 094 363 11

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2009 Årsredovisning för BTH Bygg AB 556447-6140 Styrelsen och verkställande direktören för BTH BYGG AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr).

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Årsrapport 2008 Tolv månader i korthet avseende koncernen Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Nettoomsättningen för koncernen ökade med 9 % och uppgick till

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 DELÅRSRAPPORT AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 Perioden 1 september 2014 28 februari 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Rörelseresultatet uppgick till - 0,4 (-

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning 1(1) Gäller från Diarienummer 2013-01-01 2013/586 040 Antagen: kommunstyrelsen 2013-11-18 139. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Se bilaga 1(5) Datum 2013-05-29 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

Resultatbudget 2016, opposition

Resultatbudget 2016, opposition Resultatbudget 2016, opposition ver 5 5 Verksamhetens intäkter 459 967 520 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 570 505-1 664 288-1 723 844-1 775 083-1 813 338 Avskrivningar - 47 440-46

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna februari 2015 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB Granskning av årsbokslut 2014 Innehåll 1. Inledning...3 2. Förbundets

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31 s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen hemställer om att kommunstyrelsen

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Org. nr 556464-6874

Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Org. nr 556464-6874 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB 1(5) Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Org. nr 556464-6874 Perioden i sammandrag för SP-koncernen Verksamheten Ägarens uppdrag till SP är att som en del

Läs mer

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Revisionsrapport* Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Oxelösunds kommun 2007-09-26 Matti Leskelä Pär Lindberg *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1 1.2

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF RÅDMANNEN I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF RÅDMANNEN I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF RÅDMANNEN I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten och kompletterar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/1 2013 31/12 2013 BRF KAPRIFOLEN I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/1 2013 31/12 2013 BRF KAPRIFOLEN I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/1 2013 31/12 2013 BRF KAPRIFOLEN I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten och kompletterar

Läs mer

Driftredovisning resultaträkning per nämnd, mkr 2013

Driftredovisning resultaträkning per nämnd, mkr 2013 Driftredovisning resultaträkning per nämnd, mkr 2013 NÄMND Bokslut 2012 Kom ers Prest ers Intäkter S:a intäkt Kostnader Resultat Bokslut 2012 INTÄKTER/KOSTNADER 2013 Kom ers Prest ers Intäkter S:a intäkt

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning 2014 Brf Linnégatan 41-45

Årsredovisning 2014 Brf Linnégatan 41-45 Årsredovisning 2014 Brf Linnégatan 41-45 Ekonomisk ordlista Årsredovisning Den redovisning styrelsen avger över ett avslutat räkenskapsår och som ska behandlas av ordinarie föreningsstämma. Den ska omfatta

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/5 2013 30/4 2014 HSB BRF FOSIETORP I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/5 2013 30/4 2014 HSB BRF FOSIETORP I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/5 2013 30/4 2014 HSB BRF FOSIETORP I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/9 2012 31/8 2013 HSB BRF OXIEGÅRDEN I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/9 2012 31/8 2013 HSB BRF OXIEGÅRDEN I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/9 2012 31/8 2013 HSB BRF OXIEGÅRDEN I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten

Läs mer

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall 38111 Specialdestinerade statsbidrag, externt 31201 Såld vård, sjukhusvård övrigt, externt 38933

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF MYRSTACKEN I OXIE

ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF MYRSTACKEN I OXIE ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF MYRSTACKEN I OXIE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten och

Läs mer

Kassaflödesanalys. SSABs kassaflödesanalys. Kap 24 Kassaflödesanalys Kap 25 Utvidgad finansiell analys. Koncernen. ME1001 Industriell ekonomi GK

Kassaflödesanalys. SSABs kassaflödesanalys. Kap 24 Kassaflödesanalys Kap 25 Utvidgad finansiell analys. Koncernen. ME1001 Industriell ekonomi GK Kassaflödesanalys Kap 24 Kassaflödesanalys Kap 25 Utvidgad finansiell analys ME1001 Industriell ekonomi GK 1 2011 Vt period 4 Tomas Sörensson 1 SSABs kassaflödesanalys Koncernen Koncernens kassaflödesanalys

Läs mer

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättning under 2012 för Mabi Rent AB var 235 263 TKR (151 802), en ökning med 65% jämfört med 2011. Resultat efter finansiella poster var 3 298 TKR (6

Läs mer

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation.... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Nämndernas budgetar

Läs mer

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Bokslutskommuniké 2009 01 01 2009 12 31 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Nettoomsättningen har minskat med 12 % i förhållande till föregående år och uppgick till 145 469 tkr (164 402 tkr).

Läs mer

Granskningsnoteringar balansräkning 2008-12-31

Granskningsnoteringar balansräkning 2008-12-31 Bilaga till Revisionsrapport Granskningsnoteringar balansräkning 2008-12-31 Östersunds kommun 8 april 2009 Hans Stark Anneth Nyqvist Erik Palmgren Innehållsförteckning Tillgångar...3 1.1 Materiella anläggningstillgångar...3

Läs mer

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport Q1 2012 Happy minds make happy people Väsentliga händelser under första kvartalet 2012 Under det första kvartalet har H1 startat sitt utökade samarbete med Homeenter

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun KS.2013.0361 2013-08-16 Tomas Nilsson Kommunfullmäktige Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun Ärendebeskrivning Riksdagen har beslutat, prop.2011/12:172, att ge möjlighet för kommuner och

Läs mer

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Resultaträkning Not 2011-12-31 2010-12-31 Nettoomsättning 1 8 077 988 7 573 717 Fastighetskostnader Drift 2-4

Läs mer

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 "%M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 %M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna LERUMS KOMMUN Sektor hfrasupporr 2011-03-17 "%M /Vendetyp Lerums Kommun Granskning av bokslut 2010-12-31 =U ERNST ÅYOUNG Qualityln Everything We

Läs mer

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Halvårsrapport 2009 01 01 2009 06 30 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Den totala omsättningen minskade med 11 % i förhållande till motsvarande period föregående år och uppgick till 74 986 tkr

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Omsättning 234,9 miljoner euro (228,9 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 21,4 miljoner euro (24,3 milj. euro) Räkenskapsperiodens vinst 13,1 miljoner euro

Läs mer

Årsredovisning 2010 HSB Bostadsrättsförening Kornet i Göteborg produkt Miljövänlig

Årsredovisning 2010 HSB Bostadsrättsförening Kornet i Göteborg produkt Miljövänlig Årsredovisning 2010 HSB Bostadsrättsförening Kornet i Göteborg Förklaringar Förvaltningsberättelse: Texten i årsredovisningen, där styrelsen berättar om verksamheten, kallas förvaltningsberättelse. Förvaltningsberättelsen

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning 2010 / 2011 HSB Täppan Göteborg

Årsredovisning 2010 / 2011 HSB Täppan Göteborg Årsredovisning 2010 / 2011 HSB Täppan Göteborg Förklaringar Förvaltningsberättelse: Texten i årsredovisningen, där styrelsen berättar om verksamheten, kallas förvaltningsberättelse. Förvaltningsberättelsen

Läs mer

Bokslutskommuniké för Fastighetsaktiebolaget Melitho AB (publ) med dotterbolag

Bokslutskommuniké för Fastighetsaktiebolaget Melitho AB (publ) med dotterbolag Bokslutskommuniké för Fastighetsaktiebolaget med dotterbolag Bokslutskommuniké för 2014 Omsättningen för januari-december 2014 uppgick till 11 082 KSEK Rörelseresultatet före engångshändelser och omvärderingar

Läs mer

ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011. Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna

ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011. Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011 Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Uppdrag

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Piteå kommun Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Johan Lidström Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Driftbudget tkr Bokslut Budget Budget Förändring semesterlöneskuld -238 1 800 1 800 Avsatt till pensioner -15 639-9 469-11 344 Avsättning för särskild löneskatt

Läs mer

Kommunens planering och framförhållning avseende kommande pensionsåtaganden.

Kommunens planering och framförhållning avseende kommande pensionsåtaganden. Revisionsrapport Kommunens planering och framförhållning avseende kommande pensionsåtaganden. Mjölby kommun Annika Hansson Certifierad kommunal revisor 12 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Bakgrund

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2010

Granskning av årsredovisning 2010 2010 Revisionsrapport April 2011 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Revisionsfråga och metod... 4 3 Granskningsresultat...

Läs mer