ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Årsredovisning 2009

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Årsredovisning 2009"

Transkript

1 ÖREBRO LÄNS LANDSTING 2009 Årsredovisning 2009

2 2 Förvaltningsberättelse

3 Årsredovisning 2009 Antagen av landstingsfullmäktige 28 april 2010 Örebro läns landsting, Ledningskansliet, 2010 Producerad av Örebro läns landsting, Lednings- och verksamhetsstöd, Område Information och Dokumentation, april 2010 Idé och grafisk form L Köhlström Foto Weine Ahlstrand, Kristin Lundström, Magnus Westerborn Trio Tryck AB, Örebro, 2010 Papper inlaga 100 g Multidesign original natural Papper omslag 200 g Multidesign original natural Typsnitt Frutiger och Adobe Garamond 3

4 Innehåll Förord 6 Landstingets vision 9 Landstingets uppdrag 10 Landstingets organisation roller och ansvar 11 Uppföljning och utvärdering 13 Rapportering, mål och måluppfyllelse 15 God ekonomisk hushållning 16 Folkhälsa 19 God vård 25 Forskning och högskoleutbildning 35 Regional tillväxt, kultur och bildning 37 Insyn och demokrati 39 Miljö 40 Personal och kompetens 42 Finansiella mål för god ekonomisk hushållning 47 Ekonomisk analys 51 Omvärldsanalys 53 Resultatanalys 55 Finansiell ställning 60 Resultaträkning 63 Driftredovisning 64 Investeringsredovisning 65 Sammanställd redovisning 66 4 Förvaltningsberättelse

5 Sammanfattande bedömningar och framtida utmaningar 71 Bilagor 75 Resultaträkning 76 Kassaflödesanalys 77 Balansräkning 78 Noter till resultaträkning 79 Noter till kassaflödesanalys 81 Noter till balansräkning 82 Landstinget i siffror 86 Redovisningsprinciper 87 Begreppsförklaringar 90 Sammanställd resultaträkning 91 Sammanställd balansräkning 92 Antal medarbetare 94 Deltid 98 Sjukfrånvaro 99 Övertid/visstid 99 Timanställda 100 Revisionsberättelse 103 5

6 Händelserikt år med goda resultat År 2009 var på flera sätt ett händelserikt år för Örebro läns landsting där vår organisation, våra medarbetare och vår förmåga prövades ordentligt. De ekonomiska förutsättningarna för verksamheten försämrades kraftigt under året. Skatteintäkterna år 2009 understiger budget med 200 miljoner kronor som följd av den ekonomiska krisen. Trots detta kan vi redovisa ett positivt resultat på 120 miljoner kronor vilket är sjätte året i rad där landstingets ekonomi är i balans. Samtidigt har tillgängligheten till vården förbättrats för medborgarna i vårt län. Ingen kunde heller ana att världen under året skulle drabbas av en influensapandemi. Under några månader under hösten vaccinerades drygt länsbor i en vaccinationskampanj utan motstycke i landstingets historia. Vår förmåga att snabbt kunna ställa om vår verksamhet för att klara en svår uppgift prövades och var framgångsrik. Trygghet, tillgänglighet, kvalitet och långsiktigt arbete det har varit viktiga utgångspunkter för landstingets verksamheter under En jämlik, tillgänglig vård med hög kvalitet för alla länsbor det ger trygghet. En stark fokusering på att öka tillgängligheten präglade verksamheten under året. Det gäller såväl slutenvård som primärvård, psykiatri, habilitering och tandvård. Landstinget satsade extra pengar bland annat för att uppfylla vårdgarantin och för att utveckla barn- och ungdomspsykiatrin samt vuxenpsykiatrin. Vi kan konstatera att arbetet har varit resultatrikt vilket också gett extra statsbidrag för arbetet med vårdgaranti, rehabiliteringsgaranti och sjukskrivningsprocessen. 90 procent av patienterna som väntar på besök eller behandling på sjukhus får det inom vårdgarantins ram, 90 dagar. Inom primärvården har fler patienter med lättare eller medelsvåra psykiska besvär eller långvarig smärta, fått hjälp inom rehabiliteringsgarantins ram. Också arbetet med att förbättra sjukskrivningsprocessen har varit framgångsrikt. Inom Folktandvården tas nya patienter om hand inom tre månader vid samtliga kliniker. Samarbete inom landstinget och länet, och samverkan med andra län är viktiga framgångsfaktorer för Örebro läns landsting. Nya länsgemensamma samverkansgrupper mellan specialiteter på de tre sjukhusen har vuxit fram under året och bidragit till att tillgängligheten har förbättrats. Att länets patienter är allas ansvar är en självklarhet. Arbetet inom detta område intensifierades under året och måste fortsätta. Vår samverkan med andra landsting har en lång tradition omkring den högspecialiserade vården, men också omkring den regionala utvecklingen. 6 Förvaltningsberättelse

7 Under året har diskussioner förts med omkringliggande län om bildandet av en regionkommun. Diskussioner har förts med landsting i vår hälsooch sjukvårdsregion. Vi har också inbjudits och tagit beslut att ingå i samverkan med Stockholms läns landsting och landstingen i Västmanland och Sörmland. En samverkan som bygger på de enskilda landstingens vilja till landstingsövergripande samverkan för medborgarna och patienterna i respektive läns bästa. Trots att vi kan se tillbaka på ett resultatrikt år, ligger en rad utmaningar framför oss. Därför är det med stor tillfredsställelse som vi kan konstatera att vi är ett landsting som uppfyllt alla våra mål för god ekonomisk hushållning. Finansieringen av vår verksamhet är dock en av framtidens stora utmaningar. Vi ser en fortsatt svag utveckling av skatteintäkterna de närmast kommande åren och det finns en oklarhet om statsbidragen för En stor utmaning är också den ojämlika hälsan som vi kan se såväl i hela landet som i Örebro län. Landstingen är en viktig aktör i arbetet med att främja hälsan, men inte den enda. Orsaker till skillnaderna i hälsa är utbildningsnivå, socioekonomi, etnicitet, ålder och kön. Inte minst är det viktigt att främja goda livsvillkor och levnadsvanor hos ungdomar där alkohol, tobak och fysisk aktivitet är områden som kräver insatser från många håll. Kunskap och kompetens är en viktig utmaning som vi vill lyfta fram. Det är bara tack vare utvecklingsinriktade och kompetenta medarbetare som landstinget utvecklas vidare och kan erbjuda patienter en god och säker vård. Arbetet med att rekrytera och behålla kompetent personal har en fortsatt hög prioritet i vårt landsting. De gjorda erfarenheterna, och de goda resultaten från 2009, tar vi nu med oss som en stabil grund att stå på inför kommande utmaningar. Marie-Louise Forsberg-Fransson Landstingsstyrelsens ordförande Bo Anderson Landstingsdirektör 7

8 8 Förvaltningsberättelse "Hälsa och livskraft genom trygghet, kvalitet och hållbar utveckling."

9 Örebro läns landsting Årsredovisning 2009 Vision Landstingets vision "Hälsa och livskraft genom trygghet, kvalitet och hållbar utveckling" antogs enhälligt av landstingsfullmäktige i november 2006 och är grunden i all vår verksamhet. Tillsammans med värdegrunden anvisar den landstingets inriktning, men också hur medarbetarna ska förhålla sig till varandra och medborgarna. Vi skapar förtroende genom att vara lyhörda, öpp na, samspelta och engagerade i en utveckling för människornas bästa. Vi visar respekt för allas lika värde och delaktighet. Vi finns nära medborgarna under hela livet. Vi ser behoven hos varje person. 9

10 Landstingets uppdrag Landstingets främsta uppgift är att erbjuda länsinvånarna hälso- och sjukvård inklusive tandvård utifrån befolkningens behov. Genom särskilda avtal erbjuder Universitetssjukhuset Örebro högspecialiserad vård till personer från andra län. Dessutom ger Karlskoga lasarett länsdelssjukvård till invånare i östra Värmland. Landstinget bedriver forskning och utbildning tillsammans med Örebro universitet. Landstinget verkar också för en god regional tillväxt genom kultur och bildning tillsammans med Regionförbundet Örebro och genom medlemskap i regionala, nationella och internationella organisationer. Landstinget äger och driver två folkhögskolor, samt skapar förutsättningar för ett gott liv, en god service och livskraft för länsinvånarna genom ekonomiskt stöd till studieförbund och organisationer. I direktiven för planeringsperioden pekas fyra fokusområden ut för landstingets långsiktiga verksamhet: God ekonomisk hushållning. Hög tillgänglighet. Gott bemötande. God kvalitet och patientsäkerhet. 1 Direktiv för planeringsperioden , Örebro läns landsting, antaget av fullmäktige 20 juni Förvaltningsberättelse

11 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Landstingets organisation roller och ansvar Örebro läns landstings Örebro politiska läns landstings organisation från 2007 politiska organisation Valberedning Plan- och org kommitté Demokratigrupp Genusis Vilt- o naturv kommitté Patientnämnd Hälso- och sjukvårdsnämnd Länsberedning Norr Länsberedning Väster Länsberedning Söder Länsberedning Örebro/Lekeberg Tandvårdsberedning Beredning för funktionshinder Forskningsnämnd * Inter- och intraregionala frågor ** Gemensam nämnd med Örebro och Kumla kommuner * Inter- och intraregionala frågor ** Gemensam nämnd med Örebro kommun LANDSTINGSFULLMÄKTIGE LANDSTINGSSTYRELSE Programgrupp Programgrupp Programgrupp Landstingets revisorer Personalpolitiska utskottet Ekonomi- och investeringsutskottet Miljöberedning Produktionsberedning Beredning för tillväxt och bildning* Etiskt råd Barn- och ungdomsråd Länshandikappråd Pensionärsråd Gemensam nämnd för samverkan ang företagshälsovård och tolkförmedling** Antagen av landstingsfullmäktige 25 april 2006 Inför mandatperioden gjordes en revidering och fördjupning av medborgarmodellen. Den sätter fokus på länsinvånarnas behov och hälsa, på vad som ska göras och effekten av det som görs. Politikerna företräder medborgarna och ställer krav på verksamheten. Verksamheten drivs av ledare och medarbetare med utgångspunkt i landstingets övergripande verksamhetsplan med budget. Landstingsfullmäktige är landstingets högsta beslutande organ. Fullmäktige innehar finansiärens roll och fördelar medel mellan landstingets olika nämnder och förvaltningar. Landstingsstyrelsen är landstingets verkställande organ och har rollen som ägar- och produktionsföreträdare tillsammans med sina två utskott och tre beredningar. Hälso- och sjukvårdsnämnden med sina sex beredningar, respektive forskningsnämnden, har en beställarroll. De tecknar årliga överenskommelser om vad som ska göras av landstingets egna förvaltningar och landstingsfinansierade entreprenörer. Till detta kommer en gemensam nämnd med Örebro och Kumla kommuner för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice. Patientnämnden och revisorerna är direkt underställda landstingsfullmäktige. Till landstingsstyrelsen finns också åtta rådgivande organ knutna, vart och ett med sitt sakområde; planering och organisation, demokrati, etik, jämställdhet, vilt- och naturvård, barn och ungdom, handikapp samt pensionärsråd. De ska bevaka sina respektive sakområden och ta tillvara brukarnas intressen. Under mandatperioden är mandatfördelningen i landstingsfullmäktige denna: S = 31 C = 5 MP = 3 M = 13 FP = 5 SD = 3 KD = 6 V = 5 = 71 11

12 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Landstingsdirektören är landstingets högste tjänsteman och ledningskansliet utgör också landstingsstyrelsens kansli. Till hälso- och sjukvårdsnämnden är hälsokansliet knutet, liksom kansliet för forskning och utbildning är knutet till forskningsnämnden. Örebro läns landstings Örebro läns landstings verksamhetsorganisation verksamhetsorganisation Läkemedelskommitté LANDSTINGSDIREKTÖR Under landstingsdirektören finns fem förvaltningar för hälso- och sjukvård samt tandvård. Därutöver finns en förvaltning för Lednings- och verksamhetsstöd samt två folkhögskolor och Landstingshälsan. Även patientnämndens kansli och Centrum för utvärdering av medicinsk metodik, CAMTÖ, rapporterar till landstingsdirektören. Hälsokansliet Samhällsmedicin Ledningskansliet Folkhögskolor CAMTÖ Patientnämndens kansli Universitetssjukhuset Örebro Karlskoga lasarett Lindesbergs lasarett Primärvård, psykiatri och habilitering Folktandvården Landstinget har ett helägt förvaltningsbolag med dotterbolagen Länsgården Fastigheter AB och Länsteatern i Örebro AB. Forskningskansliet Lednings- och verksamhetsstöd Landstingshälsan LTS-info 24 april Förvaltningsberättelse

13 Uppföljning och utvärdering Under 2009 har verksamhetsplanen med budget följts upp och utvärderats utifrån organisationens olika roller. Hälso- och sjukvårdsnämnden har tillsammans med hälsokansliet följt upp de överenskommelser som nämnden träffat med respektive förvaltning. På samma sätt har forskningsnämnden och dess kansli följt upp överenskommelser om forskning. Landstingsstyrelsen har tillsammans med ledningskansliet följt upp samtliga kanslier och förvaltningar. Det har skett genom skriftliga delårsrapporter två gånger under året och verksamhetsberättelser. Till detta kommer sammanlagt åtta periodbokslut som redovisats för landstingsstyrelsen. Ledningskansliet har muntligt följt upp hälso- och sjukvårdsförvaltningarna vid sex tillfällen och kanslierna vid två tillfällen under året. Under våren hölls en hearing mellan landstingsstyrelsen och dess produktionsberedning, samt företrädare för hälso- och sjukvården, om verksamheternas situation och utmaningar inför framtiden. Den låg sedan till grund för den fortsatta planeringsprocessen inför

14 14 Förvaltningsberättelse

15 Rapportering, mål och måluppfyllelse God ekonomisk hushållning Folkhälsa God vård Forskning och högskoleutbildning Regional tillväxt, kultur och bildning Insyn och demokrati Miljö Personal och kompetens Finansiella mål för god ekonomisk hushållning 15

16 Rapportering, mål och måluppfyllelse Rapportering, mål och måluppfyllelse kopplas till de åtta strategiska målområden som återfinns i verksamhetsplan med budget för 2009 God ekonomisk hushållning, Folkhälsa, God vård, Forskning och högskoleutbildning, Regional tillväxt, kultur och bildning, Insyn och demokrati, Miljö, Personal och kompetens samt Finansiella mål och god ekonomisk hushållning. Samtliga dessa målområden med sina mål och uppdrag anknyter till den långsiktiga inriktningen som presenterats i direktiven för mandatperioden God ekonomisk hushållning Grundtanken med god ekonomisk hushållning är att varje generation av invånare ska bära sina kostnader för den service som de själva beslutar om och drar nytta av samt att gjorda investeringar ska kunna ersättas. En annan avsikt med god ekonomisk hushållning är att skapa förtroende för landstingets förmåga att fullgöra sina ekonomiska åtaganden utan att statsmakterna behöver ingripa. I verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning ska finnas ett samband mellan resurser, prestationer och effekter. Det innebär att, med utgångspunkt i landstingets vision och värdegrund, ska verksamheten bedrivas utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet, samt på ett etiskt försvarbart sätt. Landstingsfullmäktige har i budget 2009 formulerat mål och uppdrag som syftar till god ekonomisk hushållning. Målen och uppdragen kan indelas i såväl verksamhetsmål som finansiella mål för god ekonomisk hushållning. Vissa målområden är särskilt viktiga för att uppnå god ekonomisk hushållning med landstingets resurser. Detta gäller framför allt Folkhälsa, God vård, Miljö, Personal och kompetens samt Finansiella mål. Viktiga händelser under 2009 Verksamhetsåret 2009 har för Örebro läns landsting i allt väsentligt bedrivits så att mål och uppdrag uppfyllts under året. Några större händelser, och områden som varit föremål för ett omfattande arbete, kan lyftas fram. Tillgängligheten Arbetet med att uppfylla vårdgarantin, samt att få del av regeringens så kallade kömiljard, har bedrivits med stor framgång. Landstinget satsade 22 miljoner kronor för extra insatser inom ortopedi, kirurgi, primärvård och psykiatri. Vid slutet av året kunde 90 procent av dem som väntade på ett mottagnings- 16 Förvaltningsberättelse

17 besök eller behandling i Örebro läns landsting erbjudas detta inom vårdgarantin. Arbetet gav landstinget ett statsbidrag på 30 miljoner kronor. Även primärvården, psykiatrin, habiliteringen och Folktandvården har under året förbättrat tillgängligheten. Arbetet med att erbjuda rehabilitering enligt den nya rehabiliteringsgarantin har också varit framgångsrikt och gett extra statsbidrag. Garantin inriktas mot patienter med de diagnoser som är de vanligaste orsakerna till sjukskrivning. Sjukskrivningsprocessen har också varit föremål för ett intensivt arbete för att påskynda och kvalitetssäkra hela processen. Också detta arbete har varit framgångsrikt och gett extra statsbidrag. Tillgängligheten till rådgivning har också förbättrats genom att landstinget under året anslutit sig till den nationella sjukvårdsrådgivningen, 1177, för rådgivning. Den finns både per telefon och webbplats. Inom Folktandvården infördes abonnemangstandvård som ger länsborna möjlighet att till fast pris få tillgång till tandvård. Beslut om att införa Vårdval/Hälsoval togs under året, liksom en kravspecifikation som anger förutsättningarna för att få bedriva primärvård i Örebro län. Under året togs första spadtaget för en ny vård- och hälsocentral i Örebro, Hälsans hus, på Ladugårdsängen. Den nya vårdcentralen väntas avlasta andra vårdcentraler i området och på så sätt öka tillgängligheten. I Hälsans hus kommer också Örebro kommun att bedriva verksamhet genom en familjecentral och ett äldreboende. Utvecklingsfrågor Ett kompetenscentrum för psykiatrins nationella kvalitetsregister förlades under året till Örebro. Uppdraget kommer från Sveriges Kommuner och Landsting och bedrivs i samarbete med Landstinget i Uppsala län. Kvalitetsregister ska byggas upp för att utveckla den psykiatriska vården. Örebro läns landsting är först i landet med att pröva nationell patientöversikt (NPÖ). Det innebär att landstinget gör den medicinska informationen tillgänglig för kommunal hälso- och sjukvårdspersonal. Projektet är nationellt men drivs från Örebro och planeras på sikt bli infört i hela landet. Allmän vaccination mot den nya influensan A(H1N1) Under hösten genomfördes en stor insats genom den allmänna vaccineringen mot den nya influensan A(H1N1). Vaccin köptes in till landstinget och beslut togs om att ingen patientavgift skulle tas ut. Statsbidrag ges till delar av kostnaderna. Under några månader vaccinerades drygt länsbor i en framgångsrik vaccinationskampanj utan motstycke i landstingets historia. Vaccineringen bedöms ha minskat antal insjuknade och döda i den nya influensan. 17

18 Samverkan med andra landsting Landstinget har under året arbetet intensivt med samverkansfrågor både vad gäller länsdels- och högspecialiserad vård. Från Karlskoga lasarett köper Landstinget i Värmland vård för befolkningen i östra Värmland. Landstinget har också träffat ett nytt avtal med Landstinget i Värmland omkring den högspecialiserade vården vid Universitetssjukhuset Örebro. Avtalet sträcker sig över fyra år och ligger på ungefär samma volym som tidigare. Universitetssjukhuset Örebro har under året också arbetat intensivt med Landstinget Västmanlands och Landstinget Sörmlands upphandling av högspecialiserad vård. Frågan om en ny regionkommunbildning har också inneburit såväl samverkan som intensiva diskussioner under året med flera parter. Landstingen Gävleborg, Dalarna och Uppsala lämnade tillsammans in en ansökan till Kammarkollegiet om att bilda en ny region där också Örebro läns landsting skulle ha en plats. Ansökan avslogs, men landstinget deltar fortfarande i diskussioner med de tre landstingen. Örebro läns landsting bjöds också in att delta i ett Mälardalssamarbete med Stockholms läns landsting samt Landstinget Västmanland och Landstinget Sörmland. Områdena som berörs är utvecklingsprojekt inom hälso- och sjukvård, forskning, utbildning, kultur och upphandling. 18 Förvaltningsberättelse

19 Folkhälsa Hälso- och sjukvårdsnämnden har under året fortsatt analysera förändringen i hälsoläget utifrån befolkningsundersökningarna om livsvillkor, levnadsvanor och hälsa. Undersökningarna Liv och hälsa ung åren 2005 och 2007 har analyserats med fokus på hörselskadade ungdomar. En ny undersökning av Liv och hälsa ung genomfördes under våren Redovisningar har även skett av resultat från Liv & hälsa Fördjupade analyser av de stora sjukdomsgrupperna och hälsans sociala fördelning har genomförts. Med hjälp av samhällsmedicinska enheten har resultat från befolkningsundersökningarna Liv & hälsa och Liv och hälsa ung förmedlats till alla kommuner i länet. Nämndens länsberedningar har haft möten med kommunerna för avstämning av avtalen om lokalt folkhälsoarbete. Resultat ur enkätstudier av tandvård och tandhälsa, hos dels 30- och 40-åringar i Örebro län 2008, dels 65- och 75-åringar i Örebro län, har redovisats för hälso- och sjukvårdsnämnden. Nämnden har under året genomfört hearings om ångest och depression, om diabetes och om demens och startat ett programarbete om ångest och depression. Under året har också en rapport tagits fram, Underlag för Behovsanalys 2009, som ger ett aktuellt kortfattat kunskapsunderlag om folkhälsan i länet och om ett antal viktiga behovs- och sjukdomsgrupper som påverkar hälsan i befolkningen. Beskrivningarna kan utgöra basen i olika former av behovsanalyser. Mot bakgrund av analyser, rapporter och annan information har hälso- och sjukvårdsnämnden tecknat överenskommelser med hälso- och sjukvårdsförvaltningarna och tandvårdsförvaltningen för Överenskommelserna fastställer att hälso- och sjukvården ska bedrivas enligt principerna för evidensbaserad hälso- och sjukvård och med ett hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande perspektiv. Överenskommelserna innehåller bland annat nämndens krav på förvaltningarnas arbete inom områdena kunskapsbaserad vård, samverkan, kvalitet, patientsäkerhet och hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete. Genom uppföljning av överenskommelserna, och förvaltningarnas redovisning för målrelaterad ersättning, får hälsooch sjukvårdsnämnden årlig återkoppling på vilka resultat varje förvaltning uppnått. Hälsa och levnadsvanor i Örebro län Hälsan är i dag inte jämlikt fördelad i befolkningen. Skillnader i hälsa har snarare ökat än minskat de senaste åren. Orsaker till skillnaderna är utbildningsnivå, socioekonomi, etnicitet, ålder och kön. I Örebro län finns också skillnader mellan länsdelarna om hur man upplever sitt hälsotillstånd. Medellivslängden i Örebro län är 82 år för kvinnor och 78 år för män. Den högsta medellivslängden är för kvinnor 84 år i Laxå kommun, och den lägsta, 80 år, i Hallsbergs kommun. Männens högsta medellivs- 19

20 längd är 80 år i Lekebergs kommun, och den lägsta, 76 år, i Ljusnarsbergs kommun. Undersökningen Liv och hälsa ung 2009 visar att den tidigare trenden med ökande andelar elever i skolår 9 som aldrig rökt ser ut att ha brutits. Andelen elever som inte druckit alkohol har ökat konstant över tid. Bland elever i skolår 7 och 9, samt i gymnasiets år 2, ses en tendens till ökning av andelen med övervikt och fetma mellan åren 2005 och Data från barnavårdscentralerna i länet visar att ökningen av övervikt och fetma bland 4-åringarna i länet förefaller ha avstannat. Det är genomgående en högre andel pojkar än flickor som anger att de mår bra eller mycket bra. En högre andel flickor än pojkar har ofta känt sig nedstämda eller ängsliga/oroliga. Jämfört med ungdomar med normal hörsel är ungdomar med hörselskada en högriskgrupp när det gäller användning av alkohol, tobak och narkotika. De är mer utsatta för mobbning, kränkning och stress och upplever även hälsan som sämre än ungdomar med normal hörsel. Undersökningen Liv & hälsa 2008 visar att andelen dagligrökare, och andelen fysiskt inaktiva på fritiden i åldern år, fortsatt att minska i länet mellan åren 2000 och Andelen personer med riskabla alkoholvanor är lägre i Örebro län än genomsnittet för riket. Andelen personer med övervikt och fetma ökar konstant. Män bedömer generellt sin hälsa som något bättre än kvinnorna. Andelen män som bedömer sin hälsa som mycket bra eller bra har ökat mellan åren 2004 och 2008, medan andelen bland kvinnor har minskat. Andelen män med långvarig sjukdom eller annat långvarigt hälsoproblem har minskat, medan andelen bland kvinnor är densamma båda åren. Det är nära dubbelt så vanligt bland kvinnor än bland män att ha lågt psykiskt välbefinnande. Det finns tecken på att barn och ungdomars tandhälsa inte förbättras i samma utsträckning som tidigare. Den genomsnittliga kariesfrekvensen hos barn och ungdomar i Örebro län ligger i nivå med riksgenomsnittet. Kariesbilden varierar stort mellan olika delar av länet. Bland vuxna uppger nästan tre fjärdedelar av de svarande i Liv & Hälsa 2008 att de har en bra eller mycket bra tandhälsa. Andelen med bra tandhälsa minskar med högre ålder. Tandhälsan hos vuxna har förbättrats något sedan år Stora sjukdomsgrupper i Örebro län Hjärt- och kärlsjukdomar är fortfarande de sjukdomar som ger mest ohälsa i befolkningen. Hjärtinfarkt är den vanligaste dödsorsaken även om dödlighet och sjuklighet minskar. Akut hjärtinfarkt är vanligare hos män än hos kvinnor. Cirka 90 procent av orsakerna till hjärtinfarkt kan förklaras av levnadsvanor, psykosocial påverkan och biologiska riskmarkörer (övervikt, hypertoni, blodfettsrubbning, diabetes). Människor med låg socioekonomisk status löper störst risk att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar. 20 Förvaltningsberättelse

21 I Örebro län uppskattas cirka personer per år insjukna i hjärtinfarkt. Örebro län har ett sämre läge i flera avseenden vad gäller hjärt-kärlsjuklighet jämfört med många övriga delar av Sverige. Stroke är den vanligaste orsaken till funktionshinder i vuxen ålder och den tredje vanligaste dödsorsaken. Det är något fler kvinnor än män som insjuknar i stroke. Personer med stroke har 2 4 gånger ökad risk att drabbas av höftfraktur och fall. Med utgångspunkt från nationella beräkningar insjuknar personer i stroke varje år i Örebro län. År 2008 var drygt personer med diagnosen stroke aktuella inom primärvården i Örebro län. Risken att insjukna i stroke är hög för den som fått en TIA (övergående cirkulationsstörning). TIA drabbar ungefär 250 personer per år i Örebro län. Cirka tio procent av dem som har en TIA får en stroke inom två dagar. Ungefär fyra procent av Sveriges befolkning har diabetes. Diabetes är vanligare med stigande ålder. En bedömning är att antalet personer med diabetes kommer att öka med tio procent inom de närmaste åren. Andelen överviktiga, och graden av fysisk aktivitet i befolkningen, är faktorer som också påverkar antalet som insjuknar i diabetes. I Örebro län uppskattas antalet personer med diabetes till Enligt nationella uppskattningar insjuknar cirka personer i diabetes varje år i Örebro län. År 2008 var drygt personer med diagnosen diabetes aktuella inom primärvården i Örebro län. Drygt nya fall av cancer upptäcks varje år i Örebro län. Något fler än hälften av alla personer som får en cancersjukdom botas helt och hållet. Bröstcancer är den vanligaste formen av cancer bland kvinnor. År 2008 insjuknade 202 kvinnor i Örebro län i bröstcancer. Prostatacancer är den vanligaste cancerformen hos män. År 2008 fick 264 män i Örebro län diagnosen prostatacancer. År 2008 insjuknade 103 personer i tjocktarmscancer och 75 personer i ändtarmscancer i Örebro län. I Örebro län insjuknade 117 personer i lungcancer år Det är en klar tendens att andelen kvinnor med lungcancer ökar. Av alla lungcancerfall orsakas procent av rökning. Insjuknandet i respektive cancerform varierar från år till år. Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) är ett samlingsbegrepp för kroniska lungsjukdomar som ger ständig luftvägsobstruktion. KOL förekommer företrädesvis hos äldre personer, cirka 4 6 procent av den vuxna befolkningen har KOL. Uppskattningsvis finns det personer i Örebro län som har KOL. KOL som dödsorsak har ökat sedan 1990-talet och mycket talar för en fortsatt ökning särskilt bland kvinnor beroende på tidigare rökvanor. Med stigande ålder ökar förekomsten av nästan alla sjukdomar, till exempel hjärtsvikt, stroke, diabetes, cancersjukdomar och demens. Ett ökat antal äldre i befolkningen medför att antalet individer med flera samtidiga sjukdomar, multisjuka, ökar och därmed ökar också behovet av insatser från hälso- och sjuk- 21

22 vården. Antalet multisjuka i Örebro län uppskattas till drygt personer. Fallolyckor bland äldre är ett stort folkhälsoproblem. Hos äldre personer står olycksfallen för omkring 75 procent av samtliga dödsfall till följd av skadehändelser. De flesta skadorna är skador på höft och lår. Den psykosociala hälsan varierar i länet. Det uppskattas att omkring procent av primärvårdens besökare har en social/psykisk del i sin problematik. Metabola syndromet är en sjukdomsbild som kännetecknas av ett antal riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdomar. Riskfaktorerna kan sammanfattas med dåligt sockerläge, bukfetma, förhöjt blodtryck och kombinerad blodfettsrubbning. Det metabola syndromet ökar risken för insjuknande i hjärt-kärlsjukdomar, typ 2-diabetes och även vanliga cancerformer. Livsstilförändringar är grunden i att förebygga eller behandla det metabola syndromet. Behandlingen syftar till att minska den framtida risken för sjukdom genom att reducera olika riskfaktorer. (GRÖN markering 3nedan anger att målet är uppfyllt eller uppdraget genomfört. RÖD markering X anger att målet inte är uppfyllt eller att uppdraget inte är genomfört. GUL markering anger att arbete pågår med att uppfylla mål eller genomföra uppdraget.) Mål 1: Landstinget har fått en fördjupad kunskap om folkhälsans utveckling inom de stora folksjukdomarna. Särskilt fokus läggs på hälsans fördelning när det gäller kön, etnicitet och social bakgrund. Kunskapen använder hälso- och sjukvårdsnämnden i sin uppdragsgivning i överenskommelser och avtal med länets sjukvård under kommande år. Måluppfyllelse: Fortsatt analys av data i befolkningsundersökningarna Liv & hälsa, genomförda utredningar, medborgardialoger och sjukvårdsdata har bidragit till fördjupad kunskap om hälsoläget. Mål 2: Hälso- och sjukvårdsnämnden tydliggör i överenskommelser och avtal med sjukvården att det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet ingår som en naturlig del i hälso- och sjukvårdens arbete med levnadsvanorna rökvanor, kostvanor, alkoholvanor samt fysisk aktivitet. Måluppfyllelse: Följt upp att uppdragen i överenskommelser och avtal genomförts på föreskrivet sätt. Levnadsvanor ingår i den målrelaterade ersättningen. Mål 3: Landstinget ska bedriva ett aktivt arbete för jämlik och jämställd hälsa i samverkan med andra aktörer. Folkhälsoavtalen med länets kommuner har medfört en ökad samverkan mellan landstinget och länets kommuner inom folkhälsoområdet. Måluppfyllelse: Hälso- och sjukvårdsnämndens länsberedningar har dialogmöten för regelbundna avstämningar med kommunerna. Uppföljning av avtalen för 2008 ägde rum i hälso- och sjukvårdsnämnden i januari På uppdrag av nämnden samarbetar folkhälsopedagogerna i respektive länsdel i stor utsträckning med skolorna. 22 Förvaltningsberättelse

LANDSTINGET I KALMAR LÄN LANDSTINGSPLAN 2015-2017 TRYCK: TMG TABERGS FOTO: BJÖRN WANHATALO, INFORMATIONSENHETEN PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN

LANDSTINGET I KALMAR LÄN LANDSTINGSPLAN 2015-2017 TRYCK: TMG TABERGS FOTO: BJÖRN WANHATALO, INFORMATIONSENHETEN PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN Landstingsplan 2015-2017 1 LANDSTINGET I KALMAR LÄN LANDSTINGSPLAN 2015-2017 TRYCK: TMG TABERGS FOTO: BJÖRN WANHATALO, INFORMATIONSENHETEN PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN ANTAGEN AV LANDSTINGSFULLMÄKTIGE

Läs mer

Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015

Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015 Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015 Reviderad plan från 2011-2014 Beslutad av landstingsfullmäktige den 24 september 2012 Innehåll 1. Förord...

Läs mer

En god och jämlik hälsa i Örebro län?

En god och jämlik hälsa i Örebro län? ÖREBRO LÄNS LANDSTING Samhällsmedicinska enheten En god och jämlik hälsa i Örebro län? Välfärdsbokslut år 2012 2013 för äldre personer och för personer med funktionsnedsättnig En god och jämlik hälsa i

Läs mer

Utvärdering av handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa

Utvärdering av handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa Rapport 2014:6 Utvärdering av handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa Lägesrapport 2014 2014 Citera gärna ur Vårdanalys publikationer, men ange alltid källa. Myndigheten för vårdanalys Grafisk form: Les Creatives

Läs mer

M Myyter och fakta om vården i Sverige

M Myyter och fakta om vården i Sverige Myter och faktaa om vården i Sverigee 2 Förord Vi har i Sverige en vård av högsta internationella klass! Vi har också en intensiv debatt om den svenska vården. Det är naturligt i välfärdssamhället att

Läs mer

Cancervård i Sverige 80 CANCERFONDSRAPPORTEN 2013 CANCERFONDSRAPPORTEN 2013 81

Cancervård i Sverige 80 CANCERFONDSRAPPORTEN 2013 CANCERFONDSRAPPORTEN 2013 81 Cancervård i Sverige Svensk cancervård håller världsklass. Men cancervården är splittrad, fortfarande finns skillnader mellan olika regioner och mellan patienter med olika socioekonomisk status. Den nationella

Läs mer

FÖREBYGGA eller BOTA CDUST. Om kostnadseffektiva sjukdomsförebyggande metoder i hälso- och sjukvård

FÖREBYGGA eller BOTA CDUST. Om kostnadseffektiva sjukdomsförebyggande metoder i hälso- och sjukvård FÖREBYGGA eller BOTA CDUST. Om kostnadseffektiva sjukdomsförebyggande metoder i hälso- och sjukvård Redaktionen Lars Hagberg Samhällsmedicinska enheten Örebro läns landsting 019-602 58 00 lars.hagberg@orebroll.se

Läs mer

Ojämna villkor för hälsa och vård. Jämlikhetsperspektiv på hälsooch sjukvården

Ojämna villkor för hälsa och vård. Jämlikhetsperspektiv på hälsooch sjukvården Ojämna villkor för hälsa och vård Jämlikhetsperspektiv på hälsooch sjukvården Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men

Läs mer

Öppna jämförelser och utvärdering 2010 PSYKIATRISK VÅRD. ett steg på vägen

Öppna jämförelser och utvärdering 2010 PSYKIATRISK VÅRD. ett steg på vägen Öppna jämförelser och utvärdering 2010 PSYKIATRISK VÅRD ett steg på vägen Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. ISBN 978-91-86585-26-6 Artikelnr 2010-6-6 Omslagsfoto

Läs mer

Mot en mer jämställd sjukvård och socialtjänst

Mot en mer jämställd sjukvård och socialtjänst Mot en mer jämställd sjukvård och socialtjänst Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Lägesbeskrivning. Det innebär att den innehåller redovisning och analys av

Läs mer

målområde 6 En mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård

målområde 6 En mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård Kunskapsunderlag till folkhälsopolitisk rapport 2005 målområde 6 En mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård statens folkhälsoinstitut www.fhi.se Kunskapsunderlag till Folkhälsopolitisk rapport 2005 målområde

Läs mer

Strategisk plan 2016-2018

Strategisk plan 2016-2018 Styrande dokument Måldokument Plan Sida 1 (48) Strategisk plan 2016-2018 Till landstingsfullmäktige 9-10 juni 2015 GÄLLER FÖR VERKSAMHET [Norrbottens läns landsting] GODKÄNT DATUM [Godkänt datum] DOKUMENT-ID

Läs mer

Tillsammans kan vi besegra cancer. Intressepolitiskt. program

Tillsammans kan vi besegra cancer. Intressepolitiskt. program Tillsammans kan vi besegra cancer Intressepolitiskt program Cancerfondens intressepolitiska program antaget av Cancerfondens styrelse den 8 april 2014. Foto sid 4 Cancerfonden, sid 5 Karl Gabor, sid 9

Läs mer

Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa

Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa Innehållsförteckning Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa... 0 framväxt, beskrivning av nuläget och vägen framåt... 0 Inledning... 2 Historik

Läs mer

Gör jämlikt gör skillnad!

Gör jämlikt gör skillnad! Gör jämlikt gör skillnad! SAMLING FÖR SOCIAL HÅLLBARHET MINSKAR SKILLNADER I HÄLSA Gör jämlikt gör skillnad! 1 Förord Det genomsnittliga hälsoläget i Sverige blir allt bättre. Det är en positiv utveckling

Läs mer

Sveriges läkarförbund 2013. Svante Pettersson, utredare Sveriges läkarförbund Åsa Jaktlund, statistiker Sveriges läkarförbund

Sveriges läkarförbund 2013. Svante Pettersson, utredare Sveriges läkarförbund Åsa Jaktlund, statistiker Sveriges läkarförbund RAPPORT Mars 2013 Sveriges läkarförbund 2013 Svante Pettersson, utredare Sveriges läkarförbund Åsa Jaktlund, statistiker Sveriges läkarförbund Sveriges läkarförbund Box 5610, 114 86 Stockholm Telefon:

Läs mer

Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet

Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda

Läs mer

Bra sjukvård kan bli bättre

Bra sjukvård kan bli bättre Bra sjukvård kan bli bättre 1 En sammanfattning baserad på Närsjukvårdsutredningens rapport Framtidens hälso- och sjukvård i Norrbotten hot, möjligheter och vägval inför år 2020 2 Att möta framtiden Du

Läs mer

Nationella indikatorer för God vård. Hälso- och sjukvårdsövergripande indikatorer Indikatorer i Socialstyrelsens nationella riktlinjer

Nationella indikatorer för God vård. Hälso- och sjukvårdsövergripande indikatorer Indikatorer i Socialstyrelsens nationella riktlinjer Nationella indikatorer för God vård Hälso- och sjukvårdsövergripande indikatorer Indikatorer i Socialstyrelsens nationella riktlinjer Artikelnr 2009-11-5 Publicerad www.socialstyrelsen.se, november 2009

Läs mer

Nämnden för tillväxt, kultur och bildning BILAGA 4 Nämnden för tillväxt, kultur och bildning Delårsrapport januari-augusti 2012 12OLLxx Nämnden för tillväxt, kultur och bildning avlämnar här sin delårsrapport

Läs mer

LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Revisionen

LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Revisionen LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Revisionen Granskning av ändamålsenlighet och tillgänglighet i den ortopediska verksamheten Rapport SAMMANFATTNING HiQ Stockholm AB, nedan nämnt HiQ, har fått i uppdrag av Landstingets

Läs mer

Nationell strategi för att förebygga och behandla kroniska sjukdomar

Nationell strategi för att förebygga och behandla kroniska sjukdomar 2014 2017 Nationell strategi för att förebygga och behandla kroniska sjukdomar Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Tryck: Elanders 2014 Omslagsfoto: Johnér Artikelnr: S2014.005 Innehåll Därför

Läs mer

Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende. Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län

Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende. Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län Form: Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning, Kommunikation Illustratör: Johnny

Läs mer

Nyckeltal som spelar roll. Förbättra styrningen med hjälp av nyckeltal

Nyckeltal som spelar roll. Förbättra styrningen med hjälp av nyckeltal Nyckeltal som spelar roll Förbättra styrningen med hjälp av nyckeltal Innehållsförteckning Förord...3 1. Nyckeltal i styrprocessen en sann utmaning!...4 2. Att genomföra en väsentlighetsanalys...7 2.1

Läs mer

Vägen till medborgarnas primärvård

Vägen till medborgarnas primärvård Vägen till medborgarnas primärvård PRIMÄRVÅRDEN OCH PATIENTENS RESURSER SKA UTNYTTJAS EFFEKTIVT PRIMÄRVÅRDENS ENHETER SKA HA EGET HANDLINGS- UTRYMME PRIMÄRVÅRDEN SKA VARA EN TILLTALANDE ARBETSPLATS PRIMÄRVÅRDEN

Läs mer

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 2016 Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Ester Sorri Artikelnummer:

Läs mer

Regional folkhälsostrategi för Skåne 2010 2013

Regional folkhälsostrategi för Skåne 2010 2013 Regional folkhälsostrategi för Skåne 2010 2013 1 REGIONAL FOLKHÄLSOSTRATEGI 2010--2013 FÖRORD En god folkhälsa är ett centralt politiskt mål och ses alltmer som en viktig del i den regionala utvecklingen.

Läs mer

Psykisk ohälsa hos vuxna. Program för Landstinget i Uppsala län

Psykisk ohälsa hos vuxna. Program för Landstinget i Uppsala län Psykisk ohälsa hos vuxna Program för Landstinget i Uppsala län Antaget av landstingsfullmäktige den 18 december 2002 Förord Landstinget påbörjade år 2001 ett arbete för att ta fram program kring olika

Läs mer

Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad?

Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad? Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad? En kartläggning av primärvårdens användning av och uppfattning om evidensbaserad praktik vid kronisk sjukdom Rapport April 2015 Hur vill primärvården bli mer

Läs mer

Samverka för barns bästa

Samverka för barns bästa Samverka för barns bästa en vägledning om barns behov av insatser från flera aktörer Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer