Årsredovisning Impact Europe Group AB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning. 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB"

Transkript

1 Årsredovisning Impact Europe Group AB

2 Innehåll Sid Impact Europe Group 2 Kalendarium 3 Förvaltningsberättelse 4 Resultat- och balansräkningar - Koncernen 12 Kassaflödesanalys och förändring Eget Kapital - Koncernen 16 Resultat- och balansräkningar - Moderbolaget 18 Kassaflödesanalys och förändring Eget Kapital Moderbolaget Noter Nyckeltalsdefinitioner 46 Kontaktinformation 46 Revisionsberättelse 47 Impact Europe Group Impact Europe Group är ledande leverantör av audiovisuella systemlösningar för ljud-, bilddata- och videokommunikation i realtid (audiovisuella lösningar). Vidare erbjuds service, support, facility management, olika tjänster och uthyrning av audiovisuell utrustning. Vår affärsidé är att erbjuda medelstora och stora företag samt organisationer möjlighet till professionella presentationer och effektiv kommunikation i realtid. Vår vision är att vara ett marknadsledande audiovisuellt integrations- och tjänsteföretag på de marknader där vi agerar. 2 (47)

3 Kalendarium Årsstämma maj 2011 Delårsrapport januari - juni 2011 September 2011 Bokslutskommuniké 2011 Mars (47)

4 Förvaltningsberättelse VERKSAMHETEN Impact Europe Group AB (publ), org nr och dess helägda dotterföretag utgör en koncern, Impact Europe Group, som erbjuder kompletta audiovisuella system inklusive tjänster och uthyrning i Storbritannien. Verksamheten i Storbritannien bedrivs under namnet Impact Marcom med kontor i London (Sunbury), Manchester (Stockport), Skottland (Falkirk) och på Nordirland (Belfast). Under våren 2010 såldes de dotterbolag i koncernen som bedrev verksamhet i Sverige och Norge till Atea-koncernen. Koncernens verksamhet är i huvudsak indelad i fyra verksamhetsområden: Systemlösningar Produkter Service & tjänster Uthyrning Systemlösningar Impact Europe s största verksamhetsområden omfattar leverans av audiovisuella system för t ex konferensrum, hörsalar, videokonferens, detaljhandel och kontrollväggar. Orderstorleken varierar från exempelvis beställning av ett videokonferenssystem med installation till komplett audiovisuell utrustning för ett helt större kontorshus. En audiovisuell systeminstallation för ett avancerat konferensrum kan bestå av ljudanläggning, bild/video, videokonferens, interaktiva skrivtavlor, audiovisuellt anpassad inredning, design och konsulttjänster. Elektronisk utrustning kan anslutas till företagets LAN/WAN och kan övervakas samt underhållas på distans genom IPanvändning. Produkter Verksamhetsområdet produkter omfattar försäljning av audiovisuella produkter där det inte ingår någon design eller installation. De mest sålda enskilda produkterna är projektorer, displayer och videokonferenssystem. 4 (47)

5 Service och tjänster Impact Europe tillhandahåller en rad olika tjänster inom bla områdena drift, service, support, utbildning och facility management. När en audiovisuell systemlösning installerats och driftsatts erbjuder Impact Europe drift och support av systemen som stöd i kundens egen verksamhet. Impact Europe anställer och utbildar personal som hyrs ut till kunderna på korta uppdrag eller för att ansvara för en hel funktion stationerade på längre tid ute hos kunden. Uthyrning Inom verksamhetsområdet uthyrning hyrs audiovisuella produkter och lösningar med tillhörande tjänster ut för evenemang, konferenser, bolagsstämmor, mm. Uthyrning sker oftast på relativt kort tid. Nettoomsättningens fördelning per verksamhetsområde. 3% 5% 21% 71% System sales Product sales Service, FM Rental Omsättningens fördelning på verksamhetsområden räkenskapsåret KOMMENTARER TILL OMSÄTTNING OCH RESULTAT, exklusive avyttrade verksamheter. Under 2010 har de helägda dotterbolagen i Sverige och Norge sålts till Atea-koncernen. Koncernmässig vinst är 35,5 miljoner kronor. Köpeskillingen uppgick till 37 miljoner kronor. Överlåtelsedagen var den 30 april vilket medför att denna rapport inkluderar resultatet för dotterbolagens verksamhet för perioden jan april Koncernen bedriver fortsatt verksamheten vidare i Storbritannien. Denna verksamhet har tidigare utgjort större delen av koncernens totala verksamhet. Verksamheten i Storbritannien redovisade förlust under året. Förlusten beror i huvudsak av en satsning på tjänsteutveckling. Genom god försäljning samt en till synes uppåtgående konjunktur har överskott redovisats för första kvartalet Koncernens nettoomsättning för kvarvarande verksamheter uppgick till 221,6 (220,7) miljoner kronor, vilket är i nivå med föregående år. Koncernens nettoomsättning inklusive avvecklade verksamheter uppgick till 285,2 (408,8) miljoner kronor, en minskning med 123,6 miljoner kronor (30 procent) jämfört med föregående år. 5 (47)

6 Orderstockens storlek per 31 december 2010 uppgick till 94,8 miljoner kronor, vilket är 4,1 miljoner kronor mindre än vid ingången av året. Balansdagens orderbok i Storbritannien är dock väsentligt högre än vid samma tid föregående år. Bruttomarginalen uppgick till 39 (43) procent. Totala omkostnader uppgick till 99,6 (88,0) miljoner kronor, en ökning med 11,6 miljoner (13 procent). Mätt i relation till omsättningen uppgick omkostnaderna till 45 (40) procent. Resultatet före skatt (EBT) uppgick till -26,4 (0,4) miljoner kronor. Resultat inklusive avvecklade verksamheter uppgick till 8,5 (1,6) miljoner kronor. Baserat på det impairment test styrelsen gjort har nedskrivning av Goodwill skett med 7 miljoner kronor. Se not 2. Antalet anställda den 31 december 2010 uppgick till 149 (207) personer vilket innebär en nettominskning med 58 personer under året. Minskningen beror på försäljningen av dotterbolagen i Sverige och Norge. Resultaträkningar, kortversion Koncernen Tkr Nettoomsättning Handelsvaror Omkostnader Rörelseresultat före avskrivningar Av- och nedskrivningar på immateriella och materiella anläggningstillgångar Rörelseresultat Finansiella poster Resultat före skatt Skatter mm Årets resultat I ovanstående ingår omsättning och resultat hänförligt till avyttrade verksamheter fram till avyttringsdagen. För beskrivning av effekterna av de verksamheter som avyttrats se not 26. Finansiell ställning Koncernen redovisar ett kassanegativt resultat för året genom att resultat före avskrivningar belastat med finansiella poster exklusive ej realiserade valutakursdifferenser uppgick till -16,9 (5,9) miljoner kronor. Totalt kassaflöde under 2010 uppgick till 1,4 (-4,1) miljoner kronor. Koncernens räntebärande skulder inklusive användandet av fakturakrediter har under året minskat med 7,6 miljoner kronor. Koncernens soliditet är 8 (18) procent och skuldsättningsgraden 3,6 (0,9). Moderbolaget redovisar soliditet på 86 (74) procent och en skuldsättningsgrad på 0,0 (0,0). Investeringar Årets investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 5,5 (5,4) miljoner kronor. 6 (47)

7 Aktiekapitalet och antalet aktier Under första halvåret 2010 har den Unitemission som vid årsskiftet 2009/2010 var pågående avslutats. I denna emission var varje Unit uppdelad på ett skuldebrev respektive teckningsoptioner för tecknande av aktier i bolaget. Emission fulltecknades. Vid årsstämman den 29 juni 2010 beslutades bland annat om nedsättning av aktiekapitalet i bolaget för att därmed möjliggöra utbetalning till aktieägarna med 5 öre per aktie samt täckande av förlust. Utbetalningen till aktieägarna har gjorts under andra halvåret Vid året slut uppgick antalet aktier till stycken B-aktier motsvarande ett kapital om :79 kronor. Bemyndigande Vid årsstämma den 29 juni 2010 beslutades att fram till nästkommande bolagsstämma ge styrelsen bemyndigande att fatta beslut om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller emission av konvertibler intill en total omfattning motsvarande högst 10 % av antalet aktier vid beslutstillfället. Bemyndigandet har ej nyttjats av styrelsen. Ägarstruktur Antalet registrerade aktieägare i Impact Europe Group AB (publ) uppgick den 31 december 2010 till (3 582). Vid samma tidpunkt kontrollerade de tio största ägarna 86,6 (85,0) procent av kapitalet och rösterna i Impact Europe Group AB. Samtliga aktier är B-aktier. Aktien är sedan 30 september 2008 ej noterad eller listad. Ägarstruktur Impact Europe Group AB 31 december Ägare Totalt Andel 1 Staff Private Equity AS ,7% 2 BH Holding AS ,6% 3 Spinoza AS ,3% 4 GHG Bostäder AB ,6% 5 Gustafsson, Birgitta ,7% 6 Gill Johannessen AS ,3% 7 Vaerbitt AS ,7% 8 Sander Invest AS ,5% 9 STT Condigi Holding AB ,3% 10 Lean Invest ,1% SUMMA 10 STÖRSTA ,6% Övriga aktieägare ,4% Totalt antal aktier ,0% Tio största aktieägarna. 7 (47)

8 Nyckeltal jan-dec 2010 jan-dec 2009 Räntabilitet på eget kapital neg 6,1% Räntabilitet på sysselsatt kapital neg 7,8% Räntabilitet på totalt kapital neg 3,0% EBITA neg 0,5% Vinstmarginal neg 0,4% Soliditet 8% 18% Räntetäckningsgrad, ggr neg 1,5 Nettoskuldsättningsgrad, ggr 3,6 0,9 Eget kapital per aktie 0,01 0,06 Resultat per aktie, kr 0,01 0,00 Kassaflöde per aktie, kr 0,00 neg Koncernens nyckeltal inklusive resultat från avyttrade verksamheter fram till avyttringsdagen. Valutakurseffekter Impact Europe-koncernen tillämpar ingen valutasäkring av betydelse inom den löpande verksamheten då transaktioner av långsiktig karaktär i utländsk valuta förekommer i mycket liten utsträckning. Valutasäkring sker inte heller av innehav i utländska dotterföretag varför det egna kapitalet under året har påverkats av omräkningsdifferenser mm uppgående till ca -1,3 miljoner kronor. Tillämpade valutakurser vid omräkning av dotterföretagens resultat- och balansräkningar framgår av noter till årsredovisningen. Forskning och utveckling Koncernen har under året inte haft några betydande utgifter för forskning och utveckling. Utvecklingsarbetet som sker är relaterat till koncept- och affärsutveckling. Även utveckling av kundspecifika lösningar sker fortlöpande. Risker och osäkerhetsfaktorer De främsta riskerna i Impact Europe Groups omvärld är relaterade till externa faktorer såsom marknadstillväxt, konkurrens och prisutveckling samt interna faktorer som likviditet/kassaflöde och personal/kompetens. Därtill finns även risker relaterade till exempelvis valuta, typ av uppdrag/försäljningsmix och felansvar. Koncernen är beroende av förändringar i marknadsmässiga räntenivåer då en del av verksamheten är finansierad med främmande kapital. Räntevillkor avtalas årsvis med aktuella kreditinstitut. Koncernens framtida utveckling är beroende av den allmänna utvecklingen på AV-marknaden - som i sig är känslig för det allmänna konjunkturläget. AV-marknaden och dess tillväxt styrs av investeringsbenägenheten hos potentiella kunder. En svag konjunktur leder ofta till en reducerad investeringsbenägenhet. En långvarigt svagare tillväxt än väntat eller en negativ marknadsutveckling kan påverka koncernens försäljning och resultat negativt. En svag konjunktur och låg efterfrågan kan även bidra till ökad konkurrens vilket ofta leder till pressade priser och reducerade marginaler. Impact Europe fokuserar sin verksamhet på försäljning av systemlösningar som innefattar hela värdekedjan från projektering till installation och service. Sådana uppdrag ger normalt högre 8 (47)

9 marginaler än ren produktförsäljning. En reduktion i andelen systemförsäljning kan således leda till sämre marginaler och lägre resultat än beräknat. Koncernens utveckling är starkt beroende av att en god likviditet skapas genom positiva kassaflöden från verksamheten. Många större projekt kräver att det finns likviditet inom koncernen för att finansiera projekten innan fakturering kan ske till kunden. Flera större projekt som genomförs parallellt kan orsaka problem genom att binda kapital under projekttiden. Impact Europe Groups verksamhet bygger i hög grad på kvalificerade medarbetare. Att kunna rekrytera och behålla personal med rätt kompetens är mycket viktigt för koncernens utveckling. Konkurrensen om kvalificerad personal är hård vilket även kan leda till högre personalkostnader. Koncernen är i viss mån exponerad för effekterna av valutaförändringar. Nettoinvesteringar i utländsk valuta bedöms dock inte vara av sådan omfattning att det finns behov av valutasäkringsåtgärder. Rörelserelaterade flöden i utländsk valuta är relativt begränsade då produkter huvudsakligen köps lokalt på den marknad där försäljning sker. Felansvar inom ramen för de kunduppdrag som genomförs medför risker i det fall egen personal orsakar skada hos kund eller annan och i den mån ersättningsskyldigheten är omfattande och överstiger koncernens försäkringsskydd. Ersättningskrav, rättsliga tvister eller dålig publicitet i samband med denna typ av skador kan innebära betydande negativa konsekvenser för koncernen. Risker ur finansiellt perspektiv finns beskrivna i separat not. Personal Antalet anställda i koncernen den 31 december 2010 uppgick till 149 (207) personer. Andelen kvinnor uppgick till 20 (19) procent Moderbolaget 0 1 Sverige exkl. moderbolaget 0 43 Norge 0 15 Storbritannien Koncernen Antalet anställda per den 31 december 2010 Medelantalet anställda under året har uppgått till 168 (209) varav 19 (18) procent kvinnor. 9 (47)

10 Väsentliga händelser 2010 Efter beslut på extra bolagsstämma 14 januari 2010 har en Unitemission genomförts. Denna emission fulltecknades och tillförde bolaget kronor i form av lån från aktieägare. Till lånet kopplades optionsrätter för teckning av aktier i bolaget. Vid fullt nyttjande av tilldelade optionsrätter blir utspädningen ca 10 procent. Se not 27. Samtliga aktier i det Svenska dotterbolaget och det Norska dotterbolaget har sålts till Atea-koncernen. Köpeskillingen uppgick till 37 miljoner kronor. Koncernens verksamhet koncentreras därmed till Storbritannien. Årsstämman den 29 juni beslutade om nedsättning av aktiekapitalet i bolaget med totalt 46,7 miljoner kronor. Varav 17,3 miljoner kronor ianspråktagits för täckande av förlust och 29,4 miljoner kronor för återbetalning till aktieägarna. Under hösten 2010 utskiftades ca 26 miljoner kronor morsvarande 5 öre per aktie. Händelser efter balansdagen Efter balansdagen har inga väsentliga händelser inträffat. Moderbolaget Koncernens moderbolag Impact Europe Group AB (publ) bedriver koncerngemensam administration och ledning genom aktivt arbete från styrelsen. Moderbolagets nettoomsättning uppgick till 1,3 (6,2) miljoner kronor och består huvudsakligen av fakturering till dotterföretagen. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 19,7 (3,0) miljoner kronor. Av överskottet avser 28,3 miljoner kronor försäljning av aktier i dotterbolag. Styrelsen Styrelsen i Impact Europe Group AB består av tre ordinarie ledamöter: Ivar S. Eide (ordförande), Lars Staff och Thomas Doyon. Under 2010 hölls totalt 3 protokollförda styrelsemöten. Framtida utveckling Efter försäljningen av dotterbolagen i Sverige och Norge koncentreras koncernens verksamhet till Storbritannien. Marknadsläget och konjunkturen i Storbritannien har förbättrats, vilket även visats i resultatet för första kvartalet Lönsamhet och kassaflöde beräknas bla därför att utvecklas positivt. Förslag till vinstdisposition Styrelsen föreslår att de balanserade vinstmedlen ,34 kronor, inklusive årets vinst om ,80 kronor, överförs i ny räkning. Styrelsens intyg Årsredovisning och koncernredovisning för Impact Europe Group AB (publ) avseende år 2010 har godkänts för publicering enligt styrelsebeslut den 16 maj Årsredovisning och koncernredovisning föreslås fastställas på årsstämman 31 maj (47)

11 Solna den 16 maj 2011 Impact Europe Group AB (publ) Ivar S. Eide Ordförande Lars Staff Styrelseledamot Thomas Doyon Styrelseledamot Min revisionsberättelse har avgivits den 16 maj Stefan Lindahl Auktoriserad revisor Ernst & Young AB 11 (47)

12 Koncernens resultaträkning Koncernen Tkr Not Kvarvarande verksamheter: Nettoomsättning 3, Rörelsens kostnader Handelsvaror Övriga externa kostnader 5, Personalkostnader Av- och nedskrivningar anläggningstillgångar Rörelseresultat Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat efter finansiella poster Skatt Årets resultat från kvarvarande verksamheter Avvecklade verksamheter: Årets resultat från avvecklade verksamheter Årets resultat Resultat hänförligt till : Moderbolagets aktieägare Innehav utan bestämmande inflytande Resultat per aktie, räknat på resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare under året (kr per aktie) Resultat per aktie före utspädning Resultat från kvarvarande verksamheter -0,06 0,01 Resultat från avvecklade verksamheter 0,07-0,01 Årets resultat 0,01 0,00 Resultat per aktie efter utspädning Resultat från kvarvarande verksamheter -0,06 0,01 Resultat från avvecklade verksamheter 0,07-0,01 Årets resultat 0,01 0,00 12 (47)

13 Koncernens rapport över totalresultat Årets resultat Övrigt totalresultat: Omräkningsdifferenser Övrigt totalresultat för året Summa totalresultat för året (47)

14 Koncernens balansräkningar Koncernen Tkr Not Tillgångar Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar 12 Goodwill Övriga immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar 13 Förbättringsutgifter på annans fastighet Maskiner och inventarier Finansiella anläggningstillgångar Uppskjuten skattefordran Andra långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Handelsvaror Kortfristiga fordringar Kundfordringar Skattefordran Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Likvida medel Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar (47)

15 Koncernens balansräkningar (forts.) Koncernen Tkr Not Eget kapital och skulder Eget kapital 11 Aktiekapital aktier Övrigt tillskjutet kapital Omräkningsdifferenser Balanserade vinstmedel inkl. årets resultat Summa Eget Kapital Skulder Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Fakturabelåningskredit Leverantörsskulder Förlagslån Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Evantualförpliktelser (47)

16 Koncernens kassaflödesanalys Koncernen Tkr Den löpande verksamheten Resultat före skatt Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Av- och nedskrivningar på anläggningstillgångar Skatt 29 - Ej realiserade valutakursdifferenser Reavinst netto Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning (-) / minskning (+) av varulager Ökning (-) / minskning (+) av kundfordringar Ökning (-) / minskning (+) av övriga rörelsefordringar Ökning (+) / minskning (-) av leverantörsskulder Ökning (+) / minskning (-) av övriga rörelseskulder Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv (-) / avyttring (+) av dotterföretag Förvärv av anläggningstillgångar (netto) Försäljning av anläggningstillgångar (netto) Förvärv (-) / avyttring (+) av långfristiga fordringar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Nyemissioner, återbetalning aktieägare Emissionskostnader -385 Förändring checkkredit Upptagna förlagslån Amortering av lån (-) Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut (47)

17 KONCERNEN Övrigt tillskjutet kapital Aktiekapital Omräkningsreserv Balanserad vinst inkl årets resultat Summa eget kapital Ingående eget kapital Totalresultat Årets resultat Övrigt totalresultat Omräkningsdifferenser Summa övrigt totalresultat Summa totalresultat Ingående eget kapital Totalresultat Årets resultat Övrigt totalresultat Omräkningsdifferenser Summa övrigt totalresultat Summa totalresultat Transaktioner med aktieägare Minskning av aktiekapital Emissionskostnader Återbetalning till aktieägarna Summa transaktioner med aktieägare Utgående balans per * Vid årsstämman den 29 juni 2010 beslöts om nedsättning av aktiekapitalet med totalt KSEK varav KSEK ianspråktas för förlusttäckning och KSEK för återbetalning till aktieägarna. Beslutad minskning skedde utan indragning av aktier. Under hösten 2010 återbetalades ett belopp uppgående till KSEK motsvarande 5 öre per aktie till aktieägarna. 17 (47)

18 Moderbolagets resultaträkning Moderbolaget Tkr Not Nettoomsättning Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader 5, Personalkostnader Jämförelsestörande poster 6 Resultat från avyttring av koncernföretag - - Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar Rörelseresultat Nedskrivning och värdejustering av andelar i dotterföretag Resultat från andelar i koncernföretag Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Skatt 0 0 Årets resultat (47)

19 Moderbolagets balansräkningar Moderbolaget Tkr Not Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar 13 Maskiner och inventarier Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Andra långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Fordringar hos koncernföretag Skattefordran Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Likvida medel Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar (47)

20 Moderbolagets balansräkningar (forts.) Moderbolaget Tkr Not Eget kapital och skulder Eget kapital Bundet Eget Kapital Aktiekapital aktier Fritt Eget Kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Förlagslån Skulder till koncernföretag Övriga skulder 0 30 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Eventualförpliktelser (47)

21 Moderbolagets kassaflödesanalys Moderbolaget Tkr Den löpande verksamheten Resultat före skatt Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Poster hänförliga till IFRS införande Av- och nedskrivningar på anläggningstillgångar Nedskrivning av fordringar på dotterföretag mm Övriga poster som inte ingår i kassaflödet inkl nedskr. lån Betald skatt - - Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning (-) / minskning (+) av övriga rörelsefordringar Ökning (+) / minskning (-) av leverantörsskulder Ökning (+) / minskning (-) av övriga rörelseskulder Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv (-) / avyttring (+) av dotterföretag Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Nyemissioner, återbetalning aktieägare Lån från aktieägare Emissionskostnader Amortering av lån (-) Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut (47)

22 MODERBOLAG Aktiekapital Reservfond Balanserat resultat inkl årets resultat Summa eget kapital Ingående eget kapital Totalresultat Årets resultat Övrigt totalresultat Koncernbidrag Skatt på koncernbidrag Summa övrigt totalresultat Summa totalresultat Ingående balans per Totalresultat Årets resultat Summa totalresultat Transaktioner med aktieägare Minskning av aktiekapital Emissionskostnader Återbetalning till aktieägarna Summa transaktioner med aktieägare Utgående balans per * Vid årsstämman den 29 juni 2010 beslöts om nedsättning av aktiekapitalet med totalt KSEK varav KSEK ianspråktas för förlusttäckning och KSEK för återbetalning till aktieägarna. Beslutad minskning skedde utan indragning av aktier. Under hösten 2010 återbetalades ett belopp uppgående till KSEK motsvarande 5 öre per aktie till aktieägarna. 22 (47)

23 Noter Samtliga belopp anges i tkr om inget annat anges. Not 1 Allmän information Impact Europe Group AB (publ) (Moderbolaget, organisationsnummer ) och dess dotterföretag (sammantaget Koncernen) erbjuder kompletta audiovisuella system inklusive tjänster och uthyrning. Verksamheten bedrivs via bolag i Storbritannien. Moderbolaget är ett aktiebolag registrerat i och med säte i Solna. Adressen till huvudkontoret är Box 64, Vällingby. Moderbolagets aktie är ej noterad/listad. Denna årsredovisning och koncernredovisning har godkänts av styrelsen för offentliggörande den 16 maj Not 2 Redovisnings- och värderingsprinciper Allmänna redovisningsprinciper Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) utgivna av International Accounting Standards Board (IASB) samt tolkningsuttalanden från International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) såsom de har godkänts av EU-kommissionen för tillämpning inom EU. Vidare har Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner tillämpats. Moderbolagets redovisning är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och RFR 2 Redovisning för juridiska personer. Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med dem som tillämpades föregående år med de undantag som framgår nedan. ÄNDRADE REDOVISNINGSPRINCIPER 2010 Nedan beskrivs vilka ändrade redovisningsprinciper som koncernen tillämpar från och med 1 januari Övriga ändringar av IFRS med tillämpning från och med 2010 har inte haft någon väsentlig effekt på koncernens redovisning. Från och med den 1 januari 2010 tillämpar koncernen omarbetad IFRS 3 Rörelseförvärv samt ändrad IAS 27 Koncernredovisning och separata finansiella rapporter. De ändrade redovisningsprinciperna medför bland annat att definitionen av rörelse ändras, att villkorade köpeskillingar fastställs till verkligt värde vid förvärvstidpunkten och att effekter av omvärdering av skulder relaterade till villkorade köpeskillingar redovisas som en intäkt eller kostnad i årets resultat. Ändringarna i IAS 27 innebär bland annat att resultat hänförligt till minoritetsaktieägare alltid ska redovisas även om det innebär att minoritetsandelen är negativ, att transaktioner med minoritetsaktieägare alltid ska redovisas i eget kapital samt att i de fall ett moderföretag mister det bestämmande inflytandet ska den eventuella kvarvarande andelen omvärderas till verkligt värde. Ändringarna av principerna har inte haft någon retroaktiv effekt på företagets finansiella rapporter, vilket alltså innebär att inga belopp i de finansiella rapporterna har justerats. Utöver IFRS 3 och IAS 27 tillkommer ändringar i IFRS Aktierelaterade ersättningar med avseende på kontantreglerade koncerninterna ersättningar, IAS 39 Finansiella instrument: Redovisning och värdering 23 (47)

24 med avseende på poster berättigade för säkringsredovisning samt ett antal förändringar i IFRS inom ramen för IASB:s årliga så kallade improvementprojekt. Ingen av dessa förändringar har påverkat koncernens finansiella rapporter. ÄNDRADE REDOVISNINGSPRINCIPER 2011 OCH FRAMÅT Följande standarder eller ändringar har utgivits av IASB och träder i kraft under 2011 och framåt. Impact har valt att inte tillämpa några av dessa standarder i förtid. I den mån förväntade effekter på de finansiella rapporterna av tillämpningen av nedanstående nya eller ändrade standarder och tolkningsuttalanden inte beskrivs nedan, har Impact ännu inte gjort en bedömning av dess effekter. Ingen av förändringarna nedan förväntas ha någon materiell inverkan på Impacts resultat eller finansiella ställning vid den slutliga tillämpningen. Ändrad IAS 24 Upplysningar om närstående innebär ändringar i närståendedefinitionen vilket medför att några speciella relationer tillkommer medan andra försvinner. Vidare tillkommer ändringar i IAS 32 Finansiella instrument; Klassificering avseende nyemissioner samt IFRIC 19 Utsläckning av finansiella skulder med egetkapitalinstrument. Tillämpade värderingsgrunder och klassificering Moderbolagets funktionella valuta är svenska kronor vilket även utgör rapporteringsvaluta för moderbolaget och för koncernen. Samtliga belopp är, om inte annat anges, avrundade till närmaste tusental. Tillgångar och skulder är redovisade till historiska anskaffningsvärden med avdrag för värdeminskningsavdrag och nedskrivningar i de fall det varit tillämpligt. Tillgångar klassificeras som omsättningstillgångar om de förväntas bli sålda under eller är avsedda för försäljning eller förbrukning under företagets normala verksamhetscykel, om de innehas främst för handelsändamål, om de förväntas bli realiserade inom tolv månader efter balansdagen eller om de utgörs av likvida medel. Alla andra tillgångar klassificeras som anläggningstillgångar. Skulder klassificeras som kortfristiga skulder om de förväntas bli reglerade under företagets normala verksamhetscykel, om de innehas främst för handelsändamål, om de förväntas bli reglerade inom tolv månader efter balansdagen eller om företaget inte har en ovillkorad rättighet att senarelägga skuldens reglering i minst tolv månader efter balansdagen. Alla andra skulder klassificeras som långfristiga skulder. Bedömningar och uppskattningar i de finansiella rapporterna Att upprätta de finansiella rapporterna i enlighet med IFRS kräver att företagsledningen gör bedömningar och uppskattningar samt gör antaganden som påverkar tillämpningen av redovisningsprinciperna och de redovisade beloppen av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader. Det verkliga utfallet kan avvika från dessa uppskattningar och bedömningar. De områden som innefattar en hög grad av bedömning, som är komplexa eller sådana områden där antaganden och uppskattningar är av väsentlig betydelse är främst antaganden för prövning av nedskrivningsbehov för goodwill, värdering av varulager och kundfordringar samt värdet på uppskjutna skattefordringar. De viktigaste källorna till osäkerhet i bedömningarna framgår nedan. Goodwill Källor till osäkerhet är uppskattningar av den långsiktiga tillväxttakten, växelkursernas långsiktiga utveckling och inflationstakten. För beskrivning av de antaganden som styrelsen gjort vid nedskrivningstest av goodwill 2010 se not 12. Varulager Källor till osäkerhet är progostiserade volymer och uppskattningar av nettoförsäljningsvärde. 24 (47)

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Bokslutskommuniké 2004 Impact Europe Group AB

Bokslutskommuniké 2004 Impact Europe Group AB Bokslutskommuniké Impact Europe Group AB Nettoomsättning 410,5 (468,6) MSEK Resultat före skatt 12,7 (-1,3) MSEK Positivt resultat exklusive norska dotterbolaget, 4,4 MSEK Strukturella förändringar i den

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Historisk finansiell information

Historisk finansiell information Historisk finansiell information för räkenskapsåren 2015 och 2016 i FlexQube AB (publ) 556905-3944 KONCERNENS RESULTATRÄKNING SEK Not Nettoomsättning 19 260 497 16 482 017 Övriga rörelseintäkter 2 914

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2015

Delårsrapport Januari mars 2015 Delårsrapport Januari mars 2015 Period 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgår till 68 650 (62 493) kkr motsvarande en tillväxt om 10 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 4 365

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Torsås Fjärrvärmenät AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2012 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2012-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2012 Årsredovisning för BTH Bygg AB 556447-6140 Styrelsen och verkställande direktören för BTH BYGG AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Årsredovisningen

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 Fortnox International AB (publ) Fortnox International Box 10, 351 06 Växjö +46 470-32 20 00 info@fortnoxinternational.se www.fortnoxinternational.se Tredje kvartalet 2012 > Nettoomsättningen

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SENAB SERVICES AB 2015

ÅRSREDOVISNING SENAB SERVICES AB 2015 ÅRSREDOVISNING SENAB SERVICES AB 2015 1(15) Senab Services AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014/15

Bokslutskommuniké 2014/15 Bokslutskommuniké 1 april 2014 31 mars 2015 (12 månader) Nettoomsättningen för ökade med 12 procent till 2 846 MSEK (2 546). Den organiska tillväxten mätt i lokal valuta uppgick till 5 procent för jämförbara

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Fibernät i Mellansverige AB (publ)

Fibernät i Mellansverige AB (publ) Fibernät i Mellansverige AB (publ) Halvårsrapport 2017 8 februari 30 juni 2017 KONTAKTINFORMATION Fibernät i Mellansverige AB (publ) ett företag förvaltat av Pareto Business Management AB Jacob Anderlund,

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2011 Årsredovisning för BTH Bygg AB 556447-6140 Styrelsen och verkställande direktören för BTH BYGG AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Årsredovisningen

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006 Nettoomsättning 0 58 0 84 443 Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Balansomslutning 1 227 5 726 36 145 68 186 Eget kapital 1 148 675 12 995 22 029 Soliditet

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2016

Delårsrapport Januari mars 2016 Delårsrapport Januari mars 2016 Period 1 januari - 31 mars 2016 Nettoomsättningen uppgår till 72 353 (68 650) kkr motsvarande en tillväxt om 5,4 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 2 339

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(10) Utveckling i Gävle AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport juli september 2017 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2017 2016 2017 2016 2016 Nettoomsättning 256,9 245,4 851,0 847,4 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) (556817-1812) Räkenskapsåret 100831-101231 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2015 Kommentarer koncernen Koncernens räntenetto uppgick 2015 till 416 Mkr (338). Det ökade räntenettot beror på högre ränteintäkter till följd av ökad koncernintern

Läs mer

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden Sida 1 av 9 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2009-01-01 2009-03-31 Rapportperioden 2009-01-01 2009-03-31 Koncernens nettoomsättning i första kvartalet uppgick till 819 (1 068) tkr.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G K O N C E R N R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G K O N C E R N R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G och K O N C E R N R E D O V I S N I N G för Easyfill AB (publ) Org.nr. Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Delårsrapport januari till juni 2013. conpharm ab (publ)

Delårsrapport januari till juni 2013. conpharm ab (publ) Delårsrapport januari till juni 2013 conpharm ab (publ) Sammandrag koncern (motsvarande period 2012) Omsättning, Q2 Omsättning, första halvåret 195 tsek (120 tsek) 196 tsek (149 tsek) Resultat efter skatt,

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913 1(9) Årsredovisning QuickCool AB Styrelsen och verkställande direktören för QuickCool AB får härmed lämna sin redogörelse för bolagets utveckling under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Om inte annat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT Verkställande direktören och styrelsen för New Equity Ventures International AB avger härmed följande delårsrapport för perioden 2013-01-01-2013-06-30. * Periodens intäkter under första halvåret minskade

Läs mer

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamheten Bolaget skall bedriva resebyråverksamhet, anordna reserarrangemang och därmed förenlig verksamhet, liksom äga och förvalta fastigheter såväl i Sverige som utomlands.

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 2 (16) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Ekeforshus AB har under 2014 namnändrat till. bedriver utveckling, tillverkning och försäljning av monteringsfärdiga trähus. Företagets huvudkontor

Läs mer

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar.

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar. Sid 1 Styrelsen och verkställande direktören för Petrokraft AB får härmed avgiva årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 1 juli 2010-30 juni 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Bolaget bedriver

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2010-01-01 2010-12-31

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2010-01-01 2010-12-31 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20100101 20101231 Koncernens rörelseintäkter uppgick till 1 351,6 (1 132,5) MSEK, en ökning med 19%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 251,4 (171,7)

Läs mer

QBank. Årsredovisning 2014. QBNK Holding AB (publ) 556958-2439. För räkenskapsåret 2014-01-13-2014-12-31

QBank. Årsredovisning 2014. QBNK Holding AB (publ) 556958-2439. För räkenskapsåret 2014-01-13-2014-12-31 QBank Årsredovisning 2014 QBNK Holding AB (publ) 556958-2439 För räkenskapsåret 2014-01-13 - QBNK Holding AB (publ) erbjuder företag och myndigheter molnbaserade produkter och tjänster inom Digital Asset

Läs mer

Finansiella rapporter

Finansiella rapporter Finansiella rapporter Resultaträkning KONCERNEN, MKR NOT 2012 2011 Nettoomsättning 2 17 852 18 656 Övriga rörelseintäkter 3 621 661 Förändring varulager -34 176 Råvaror och förnödenheter -9 802-10 280

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Trav 1609 AB (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Halvårsrapport Januari - juni 2016

Halvårsrapport Januari - juni 2016 Halvårsrapport Januari - juni 2016 Period 1 april 30 juni 2016 Nettoomsättningen uppgår till 100 849 (90 655) kkr motsvarande en tillväxt om 11,2 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 10

Läs mer

SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB

SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB 1(6) Delårsrapport Januari Mars 2005 Perioden i sammandrag för SP-koncernen Omsättning och resultat Under årets första tre månader omsatte koncernen 139,6

Läs mer

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen.

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen. Noter och kommentarer till resultat- och balansräkning. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2017

Delårsrapport januari-mars 2017 Acrinova AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2017 Acrinova AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2017 Sida 1 av 11 Väsentliga händelser under perioden Fastighets AB Lennart B Eriksson som Acrinova äger

Läs mer

Nettoomsättningen uppgick till 26 585 (21 406) TSEK, en ökning med 24%. EBITDA uppgick till 5 492 (4 496) TSEK en ökning med 996 TSEK motsvarande 22%. EBITDA-marginalen uppgick till 20,7 (21,0)%,. Årets

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

Bilaga 1 Effekter av övergång till redovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS)

Bilaga 1 Effekter av övergång till redovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) Bilaga 1 Effekter av övergång till redovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) Effekter i moderbolagets redovisning I samband med övergången till redovisning enligt IFRS

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB

SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB 1(5) Delårsrapport januari juni 2006 Org. nr 556464-6874 Perioden i sammandrag för SP-koncernen Verksamheten Ägarens uppdrag till SP är att som en del av den nya institutsstrukturen genom behovsmotiverad

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Förvaltnings Aktiebolaget Utsikten (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-09-01-2016-08-31 Innehåll Sida

Läs mer

Delårsrapport Januari - september 2016

Delårsrapport Januari - september 2016 Delårsrapport Januari - september 2016 Period 1 juli 30 september 2016 Nettoomsättningen uppgår till 90 929 (83 192) kkr motsvarande en tillväxt om 9,3 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011.

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. STOCKHOLM 2011-04-21 DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. Viktiga händelser under första kvartalet Omsättningen

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Avgångsredovisning för räkenskapsåret

Avgångsredovisning för räkenskapsåret Avgångsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-04-22 Styrelsen och verkställande direktören för Hyresfastigheter Holding IV Vit AB i likvidation avger härmed följande följande redovisning, för tid

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005 Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924 Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Balansomslutning 5 726 36 145 68 186 90 673 Eget kapital 675 12 995 22 029 35

Läs mer

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr Årsredovisning 2014 för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG 2 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tyresö Näringslivsaktiebolag avger härmed följande

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2017

Delårsrapport Januari mars 2017 Delårsrapport Januari mars 2017 Period 1 januari - 31 mars 2017 Nettoomsättningen uppgår till 84 399 (72 353) kkr motsvarande en tillväxt om 16,6 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 2 394

Läs mer

Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Resultat Q2 uppgick till -35 tkr (-50 tkr). Resultat H1 uppgick till -282 tkr (-306 tkr). Nettoomsättning Q2 uppgick till 1 997 tkr (1 761

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ)

Net Gaming Europe AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2013 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Casinotillväxt,

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2016

Inission AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2016 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Finansiella rapporter

Finansiella rapporter Finansiella rapporter Resultaträkning KONCERNEN, MKR NOT 2011 2010 Nettoomsättning 2 18 656 17 581 Övriga rörelseintäkter 3 661 862 Förändring varulager 176 0 Råvaror och förnödenheter -10 280-9 800 Personalkostnader

Läs mer

WEIFA ASA TREDJE KVARTALET 2017 RESULTAT. Den 10 november 2017

WEIFA ASA TREDJE KVARTALET 2017 RESULTAT. Den 10 november 2017 WEIFA ASA TREDJE KVARTALET 2017 RESULTAT Den 10 november 2017 Detta dokument utgör en översättning av Weifa ASA:s delårsrapport för perioden januari september 2017. Denna översättning är upprättad med

Läs mer

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen.

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen. Noter och kommentarer till resultat- och balansräkning. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Kvartalsrapport Januari september 2016

Kvartalsrapport Januari september 2016 Kvartalsrapport Januari september 2016 SenseAir AB Org. Nr 556475 5519 Denna rapport har ej varit föremål för extern revision. 2 Sammanfattning Nettoomsättningen för SenseAir koncernen uppgick under perioden

Läs mer