SJ storsatsar för ännu fler resenärer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SJ storsatsar för ännu fler resenärer"

Transkript

1 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2009 SJ storsatsar för ännu fler resenärer Delårsperioden januari juni 2009 Nettoomsättningen uppgick till MSEK (4 401). Resultat efter finansiella poster uppgick till MSEK 251 (365). Resultat efter skatt uppgick till MSEK 185 (264). Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till SEK 46 (66). Avkastning på eget kapital uppgick till 11,3 % (13,7). Resandet med SJ minskade med 3%, justerat för Öresundsavtalet ökade resandet dock med 1%. Resultatförsämringen beror främst på förlusten av Öresundsavtalet och en stagnerande tillväxt. Aktuellt kvartal april juni 2009 Nettoomsättningen uppgick till MSEK (2 286). Resultat efter finansiella poster uppgick till MSEK 170 (213). Resultat efter skatt uppgick till MSEK 125 (155). Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till SEK 31 (39). Avkastning på eget kapital uppgick till 11,3 % (13,7). Resandet med SJ minskade med 5 %, justerat för Öresundsavtalet minskade resandet med 1%. Riksdagen beslutade den 16 juni att bifalla regeringens proposition Konkurrens på spåret. SJ varslade 215 personer i juni. Utsikter SJ hade en svagare resandetillströmning under andra kvartalet 2009 än föregående år vilket är en effekt av den rådande lågkonjunkturen. Den fortsatta utvecklingen är svårbedömd då nettoeffekten av konjunktur och graden av hur många fler som väljer tåget av miljöskäl är svår att uppskatta. För att möta en sämre konjunktur och kommande avreglering av persontågtrafikmarknaden, genomförs ett effektiviseringsprogram som skall minska kostnaderna och leda till en fortsatt stabil lönsamhet.

2 Nyckeltal Koncernöversikt Apr-jun Apr-jun Jan-jun Jan-jun Belopp i MSEK Rörelsens intäkter varav nettoomsättning Rörelseresultat Rörelsemarginal, % 7,9 10,3 6,1 9,4 Resultat efter finansiella poster Periodens resultat Avkastning på eget kapital, % 11,3 13,7 11,3 13,7 Skuldsättningsgrad, ggr 1,0 1,1 1,0 1,1 Soliditet, % 38,2 37,1 38,2 37,1 Investeringar Medelantalet anställda Kommentarer från VD SJ kraftsamlar inför fri konkurrens på spåren Trots en ihållande lågkonjunktur, som ingen riktigt kan se slutet på ännu, fortsatte resandet med SJs tåg att öka med 1 procent under årets första sex månader. Det är en välgärning för miljön samtidigt som tåget som färdmedel är svårslaget när det kommer till avkoppling, socialt umgänge eller tid för arbete på våra tåg med både Internet och servering ombord. Generellt sett ökar antalet resenärer, både bland affärsresenärer och privatpersoner samt i första och andra klass. På sträckan Stockholm- Göteborg ökade antalet resor med 1 procent under årets två första kvartal. Motsvarande siffror för sträckorna Stockholm-Malmö och Stockholm-Sundsvall var under samma period 4 respektive 6 procent. Inte lika drabbade som andra SJs resandetillväxt har avtagit jämfört med föregående år men är fortfarande positiv trots den rådande lågkonjunkturen. Det är glädjande att notera denna utveckling med tanke på att inrikesflyget minskade med 15 procent och nybilsregistreringen av personbilar minskade med 24 procent under kvartal 2. Vi har dock god beredskap för ytterligare försämrad marknadsutveckling. Effektiviserar för starkare ekonomi SJs effektiviseringsprogram fortskrider enligt plan och vi skall anpassa vår kostnadsnivå, för att lönsamhet och konkurrenskraft ska bestå. Det är huvudskälet till att vi arbetar med ett effektiviseringsprogram där SJs kostnader ska minska med cirka femton procent till och med utgången av Därför gäller bland annat anställningsstopp och färre konsulter. I slutet av juni varslade SJ 215 personer. Det handlar om tjänster där SJ kan göra effektiviseringar eller sammanslagningar. I september tas beslut om hur många av varslen som leder till uppsägningar. Målsättningen är att i samarbete med de fackliga organisationerna försöka minimera det slutgiltiga antalet. I första hand är ambitionen att lösa övertaligheten med pensionsavgångar, beviljade tjänstledigheter eller omfördelning av tjänster. Fritt fram för konkurrenter 16 juni klubbade riksdagen förslaget om att järnvägstrafiken avregleras från och med 1 juli. SJ är väl förberett inför den fria konkurrensen och kommer att erbjuda resenärerna en rad nyheter och förbättringar. SJ står starkt ekonomiskt och vi har en lång tradition av att hålla ihop transporter av människor med tåg över hela Sverige. Storsatsar för fler resenärer Inför den fria konkurrensen storsatsar SJ på att kunna erbjuda de bästa alternativen för resenärerna. Hösten 2010 sätts 20 helt nya snabbtåg i trafik, en investering på 2 miljarder kronor. 160 personvagnar på InterCity-tågen upprustas för 350 miljoner som får nya stolar, ny belysning och eluttag vid varje säte. Hela SJs ombordpersonal har genomgått en serviceutbildning i världsklass på SJ Service Academy. Dessutom tänker vi nytt på många områden och förbereder en rad nya koncept som alla kommer att gynna resenärerna och framställa SJ som den mest attraktiva tågoperatören. 2

3 Fler tåg i tid Sedan hösten 2008 har SJ tillsammans med Banverket arbetat intensivt och med högsta prioritet för att förbättra punktligheten för X Månad för månad har punktligheten blivit bättre för att på våren och försommaren ha etablerats på en hög och stabil nivå. Punktligheten var under kvartal 2 84 respektive 93 procent, räknat som mindre än fem respektive femton minuters försening vid ankomst. Samtidigt var punktligheten under kvartalet 93 procent för alla SJs tåg. Trots att vi har uppnått mycket goda resultat slår vi oss inte till ro utan fortsätter att arbeta för ännu bättre punktlighet. På så sätt ökar vi möjligheterna för att ännu fler skall välja SJ och tåget också i framtiden. Jan Forsberg Verkställande direktör 3

4 Marknad och försäljning SJ ser ut att klara sig förhållandevis bra trots rådande lågkonjunktur. Resandet med SJs tåg har fortsatt att öka under året, men kurvan planar nu ut och under andra kvartalet visar resandet en svag minskning. På de viktiga sträckorna Göteborg-Stockholm och Malmö-Stockholm var ökningen cirka 2 procent under årets två första kvartal. Även pendelresandet med tåg (främst resor mellan bostad och arbete) är fortsatt stabilt. När det gäller biljettförsäljningen är Internet en allt viktigare kanal. Biljettförsäljningen via Internet har hittills i år ökat med 10 procent och är nu uppe i 48 procent. Två av tre biljetter till SJs snabbtåg X 2000 säljs via webben. Personliga biljetter införs under hösten. Fortsätter ta marknadsandelar från både flyg och bil Under det andra kvartalet fortsatte SJs tåg att ta marknadsandelar från främst flyget. För affärsresorna stärker tåget sin position och när det gäller fritidsresorna tar tåget främst från bilresandet enligt Turistdatabasen, TDB. Enligt TDB ökade tågets andel för all trafik i form av långväga resor över 30 mil till cirka 29 procent. SJ fortsätter att ta marknadsandelar på halvlånga och långa sträckor i förhållande till flyget. SJs marknadsandelar är nu följande: Göteborg-Stockholm 68 procent, Skåne-Stockholm 28, Sundsvall- Stockholm 65, Jönköping-Stockholm 85 och Värmland-Stockholm 89. Norrlands- och Köpenhamnstrafiken ökar SJs satsning på nattågstrafiken till övre Norrland fyllde ett år i juni. Antalet resenärer ligger över de förväntningar Norrlandståg hade när trafiken inleddes. Under sommaren har SJ satt in extra kapacitet i form av separata tåg på sträckorna Göteborg-Kiruna och Stockholm-Kiruna. På Västkustbanan mellan Göteborg och Malmö ökade också SJ kapaciteten under sommarperioden. Även på den nya sträckan Stockholm-Köpenhamn och Göteborg-Köpenhamn ligger resenärsökningen över förväntningarna. Nytt kundrelationsprogram riktat mot företag I början av juni introducerade SJ sitt nya kundrelationsprogram för företag efter mer än ett och ett halvt års förberedelser. SJ lanserade då SJ Biz, som innebär ett tätare samarbete med både företag och resebyråledet. Målsättningen med SJ Biz är att skapa en mer kundnära produkt vid affärsresande. Det innebär bland annat att företagskunderna får lättare att skräddarsy sina resor efter varje företags önskemål. Bättre uppföljning och statistik ger företagen en tydligare bild av det egna resandet. SJ kan då både effektivisera och göra kundföretagets totala resande billigare. SJs samarbete med resebyråerna utvecklas allt mer vilket märks genom att resebyråernas andel av affärsresebokningar stadigt ökar. SJ räknar i år med att skriva minst 1500 nya reseavtal med svenska företag. Snabbare och billigare Internet ombord En annan betydande nyhet är SJs utveckling av Internet ombord. Genom att samarbeta med flera 3Goperatörer säkras tillförlitligheten oavsett var i landet tåget befinner sig och tester visar att surfhastigheten nu är goda 2 Mbit per sekund. I slutet av juni sänkte SJ priserna på Internet ombord och under semesterperioden infördes en kampanj med ännu billigare erbjudanden. Nya resebutiker med upplevelsen i centrum Under det andra kvartalet invigde SJ sitt nya resebutikskoncept på två orter, Västerås och Hässleholm. Butikerna har helt gjorts om för att bli mer serviceinriktade för resenärerna. SJ tar därmed ytterligare ett steg från enkel biljettförsäljning till att erbjuda reseupplevelser. 4

5 Utbud och beläggning SJ AB Utbud och beläggning SJ AB Jan-jun Index mot 2009 föregående år Personkilometer (miljoner) Platskilometer (miljoner) Beläggningsgrad (%) Antal resor (miljoner) 13,3 95 Säsongseffekter Rörelsens intäkter varierar normalt under året med en nedgång vid halvårsskiftet på grund av minskat affärsresande. 900 Nettoomsättning (MSEK) jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Organisation och medarbetare SJ satsar på att utbilda sina medarbetare. Utbildning framförallt inom trafiksäkerhet och service har skett av cirka respektive medarbetare under året. Finansiella mål SJ skall vara ett modernt reseföretag som uthålligt agerar affärsmässigt och kommersiellt. Ägarens finansiella mål är en soliditet på minst 30 procent och en avkastning på eget kapital uppgående till minst 10 procent efter skatt. Översikt finansiella mål Jan-jun Jan-jun Helår Mål Belopp i MSEK Soliditet, % 38,2 37,1 40,4 30,0 Avkastning på eget kapital, % 11,3 13,7 13,5 10,0 Risker och osäkerhetsfaktorer Den risk som identifierats som mest väsentlig är konsekvenser av politiska beslut såsom exempelvis förändrade trafikeringsrättigheter. Riksdagen beslutade den 16 juni att bifalla regeringens proposition 2008/09:179, beslut kring avreglering av järnvägstrafiken i Sverige. SJs mest väsentliga risker beskrivs utförligt i Årsredovisning - Finansiell rapport 2008 på sidorna

6 Aktuellt kvartal april juni 2009 Ekonomisk utveckling Av koncernens totala intäkter svarar moderbolaget SJ AB för 80,2 procent. Moderbolagets andel av koncernens resultat är 82,4 procent. Rörelsens intäkter Rörelsens intäkter uppgick till MSEK (2 287), vilket är 3 procent lägre än i fjol. Det förklaras främst av att Öresundstrafiken övergick till annan tågoperatör under januari Justerat för detta har resandet med SJ minskat med 1 procent mot föregående år. Rörelseresultat Koncernens rörelseresultat blev MSEK 176 (236), vilket är 25 procent lägre än i fjol. Huvudorsaken är de lägre intäkterna. Kostnaderna minskade på grund av Öresundsavtalet men bland annat el- och infrastrukturkostnaderna steg på grund av högre priser och ökade avgifter. Totalt ligger kostnaderna i nivå med fjolåret. Rörelsemarginal Rörelsemarginalen uppgick till 7,9 procent (10,3). Resultat före skatt Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till MSEK 170 (213). Finansnettot uppgick till MSEK -6 (-23). Förbättringen förklaras främst av lägre räntor men också av att förvaltning av bolagets kassa varit gynnsam. Skatt på periodens resultat Periodens skatt uppgick till MSEK -45 (-58). Från och med 2009 har bolagsskattesatsen ändrats från 28 procent till 26,3 procent. Periodens resultat Periodens resultat uppgick till MSEK 125 (155). Investeringar Investeringar under perioden uppgick till MSEK 84 (505) varav MSEK 43 (440) avsåg fordon. Föregående år delbetalades den första delen av de kommande nya snabbtågen. Investeringar i immateriella tillgångar uppgick till MSEK 35 (29) varav MSEK 20 är investeringar i ett kundrelationsprogram. Kassaflöde Periodens kassaflöde är MSEK högre än motsvarande period 2008 vilket till största delen beror på upptagande av lån, ökning av kortfristiga placeringar samt att föregående år betalades en del av de nya snabbtågen. Koncernöversikt Apr-jun Apr-jun Jan-jun Jan-jun Belopp i MSEK Rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Rörelseresultat Rörelsemarginal, % 7,9 10,3 6,1 9,4 Periodens resultat Investeringar Medelantalet anställda

7 Delårsperioden januari juni 2009 Ekonomisk utveckling Av koncernens totala intäkter svarar moderbolaget SJ AB för 79,9 procent. Moderbolagets andel av koncernens resultat är 80,0 procent. Bland övriga rörelseintäkter ingår en realisationsvinst avseende fordon på MSEK 34. Rörelsens intäkter Rörelsens intäkter uppgick till MSEK (4 402), vilket är i nivå med föregående år. Resandet med SJ AB har ökat med 1 procent justerat för Öresundstrafiken som övergick till annan tågoperatör under januari Rörelseresultat Rörelseresultatet uppgick till MSEK 266 (412), vilket är en minskning med MSEK 146. Förklaringen till resultatminskningen beror framförallt på ökade kostnader för el och infrastruktur på grund av ökade priser samt ökade personalkostnader under kvartal 1. De ökade personalkostnaderna förklaras av de satsningar som påbörjades under kvartal för att förbättra servicen på våra tåg genom ökad bemanning, se diagram nedan. Minskningen av antalet anställda mellan kvartal och kvartal förklaras av anställda som arbetade med Öresundstrafiken. Medelantalet anställda Q1 Q2 Q3 Q4 Rörelsemarginal Rörelsemarginalen är 6,1 procent (9,4). Resultat efter finansiella poster Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till MSEK 251 (365). Finansnettot uppgick till MSEK -14 (-47). Förbättringen förklaras främst av lägre räntor men också av att förvaltning av bolagets kassa varit gynnsam. Skatt på periodens resultat Periodens skatt uppgick till MSEK 66 (101). Periodens resultat Periodens resultat uppgick till MSEK 185 (264). Investeringar Periodens investeringar uppgick till MSEK 520 (592). Investeringar i fordon uppgår till MSEK 447 (473). Dessa består till största delen av delbetalning av de kommande nya snabbtågen. 7

8 Finansiering Koncernens långfristiga räntebärande skulder bestod per huvudsakligen av betalningsåtaganden för SJs finansiella leasingkontrakt och uppgick till MSEK (4 212). Total finansiell leasingskuld avseende dubbeldäckarna uppgick på balansdagen, till MSEK (1 732). Av denna skuld betecknas MSEK (1 613) som långfristig, medan MSEK 123 (123) är kortfristig och avser den del av skulden som förfaller till betalning inom ett år. För äldre fordon finns leasingkontrakt om MSEK (2 394). Den genomsnittliga löptiden för erhållna kreditlöften uppgick till 4,0 år (4,4) och den genomsnittliga räntebindningstiden uppgick till 1,1 år (1,4). Nettoskulden uppgick per till MSEK (1 811), vilket är en minskning med MSEK 490 sedan motsvarande tidpunkt föregående år. Sedan årsskiftet har nettoskulden, tack vare att rörelsen genererat ett starkt kassaflöde, minskat med MSEK 178. Kassaflöde Kassaflödet har förbättrats med MSEK jämfört med föregående år och uppgick till MSEK (-78). Detta beror på upptagande av ett lån samt ökning av kortfristiga placeringar. 8

9 Rapport över totalresultat Koncernen Apr-Jun Apr-jun Jan-jun Jan-jun Belopp i MSEK Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Summa rörelsens intäkter Personalkostnader Avskrivningar Övriga kostnader Summa kostnader Resultat från andelar i intressebolag Rörelseresultat Ränteintäkter och liknande poster Räntekostnader och liknande poster Resultat före skatt Skatt på periodens resultat Periodens resultat Övrigt totalresultat Kassaflödessäkringar Uppskjuten skatt på kassaflödessäkringar Övrigt totalresultat för perioden Totalresultat för perioden Resultat för perioden hänförligt till: Moderbolagets aktieägare Minoritetsintresse Totalresultat för perioden hänförligt till: Moderbolagets aktieägare Minoritetsintresse Resultat per aktie (före och efter utspädning), SEK Genomsnittligt antal aktier, tusental

10 Resultaträkning i sammandrag Moderbolag Apr-jun Apr-jun Jan-jun Jan-jun Belopp i MSEK Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Summa rörelsens intäkter Övriga kostnader Personalkostnader Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Summa kostnader Rörelseresultat Intäkter från övriga värdepapper och fordringar Räntekostnader och liknande kostnader Resultat före skatt Skatt på periodens resultat Periodens resultat Övrigt totalresultat Kassaflödessäkringar Uppskjuten skatt på kassaflödessäkringar Övrigt totalresultat för perioden Totalresultat för perioden

11 Rapporter över finansiell ställning Koncernen 30 juni 30 juni 31 dec Belopp i MSEK TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Immateriella tillgångar Finansiella tillgångar Uppskjutna skattefordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Kortfristiga fordringar Kortfristiga placeringar Likvida medel Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare Eget kapital Långfristiga skulder Avsättningar Räntebärande skulder Icke räntebärande skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Avsättningar Räntebärande skulder Icke räntebärande skulder Summa kortfristiga skulder Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

12 Moderbolag 30-jun 30-jun 31 dec Belopp i MSEK TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Uppskjuten skattefordran Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Kortfristiga fordringar Kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Skulder Avsättningar Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

13 Rapport över kassaflöden Koncernen Apr-jun Apr-jun Jan-jun Jan-jun Belopp i MSEK Den löpande verksamheten Resultat före skatt Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Av och nedskrivningar Förändring avsättningar Realisationsvinst Förändring övrigt Resultat från andelar i intressebolag Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning(-)/Minskning(+) av varulager Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar Förvärv av immateriella tillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar Förvärv / försäljning av aktier och andelar Kortfristiga placeringar ( dagar) Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Övriga långfristiga räntebärande fordringar Utlåning Amortering av leasingskuld Upptagna lån Övriga långfristiga skulder Aktieutdelning Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut

14 Rapport över förändring i eget kapital Koncernen 1 jan - 30 jun 1 jan - 30 jun Belopp i MSEK Ingående balans enligt tidigare tillämpade redovisningsprinciper Effekt vid byte av redovisningsprincip till IFRIC Ingående balans efter byte av redovisningsprinciper till IFRIC Intäkter och kostnader som redovisats direkt mot eget kapital Utdelning till aktieägare Totalresultat för perioden Utgående balans

15 Nyckeltal koncernen Koncernen Jan-jun Jan-jun Helår Helår Helår Helår Helår Rörelsens intäkter, MSEK varav nettoomsättning Rörelseresultat, MSEK Resultat före skatt, MSEK Periodens resultat, MSEK Resultat per aktie, SEK Periodens kassaflöde, MSEK Investeringar, MSEK Marginaler Rörelsemarginal, % 6,1 9,4 8,8 9,9 8,8 11,6 6,0 Vinstmarginal, % 5,7 8,3 8,1 8,4 7,2 9,9 3,5 Kapitalstruktur vid periodens utgång Eget kapital, MSEK Sysselsatt kapital, MSEK Räntebärande nettoskuld, MSEK Skuldsättningsgrad, ggr 1,0 1,1 0,9 1,2 1,3 1,4 1,9 Soliditet, % 38,2 37,1 40,4 36,6 33,2 31,7 23,9 Medelantalet anställda Jan-jun Jan-jun Helår Helår Helår Helår Helår Avkastningsmått Avkastning på sysselsatt kapital, % 9,6 11,4 11,6 11,1 8,8 11,2 8,2 Avkastning på eget kapital, % 11,3 13,7 13,5 13,8 11,5 49,8 12,1 15

16 Nyckeltal moderbolaget Översikt moderbolaget Apr-jun Apr-jun Jan-jun Jan-jun Helår Belopp i MSEK Rörelsens intäkter varav nettoomsättning Rörelseresultat Rörelsemarginal, % 8,3 12,0 6,3 11,0 10,1 Resultat efter finansiella poster Periodens resultat Avkastning på eget kapital, % 10,4 16,3 10,4 16,3 12,9 Eget kapital Balansomslutning Soliditet, % 38,0 37,6 40,3 37,6 40,3 Investeringar Medelantalet anställda Redovisningsprinciper Denna delårsrapport har för koncernen upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och IAS 34, Delårsrapportering. Moderbolaget redovisar i enlighet med Årsredovisningslagen. De redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som tillämpas i delårsrapporten är de som beskrivs i årsredovisningen för 2008 förutom att tolkningsutlåtandet IFRIC 13 för redovisning av kundlojalitetsprogrammet tillämpas för SJ Prio. Tolkningsutlåtandet trädde i kraft den 1 juli 2008 och skall tillämpas för det första räkenskapsåret efter ikraftträdandet. Jämförelseåret 2008 har omräknats beträffande effekten av tillämpningen av IFRIC 13, se not 2. I övriga tabeller har 2007 och 2008 års jämförelsetal justerats. Vid den initiala försäljningen delas inkomster upp enligt komponentmetoden, vilket innebär att del av inkomsten avsätts som en betalningsförpliktelse för det framtida bonusåtagandet. När kunden utnyttjar bonusen och SJ uppfyllt sin förpliktelse redovisas inkomsten som en intäkt. Det framtida bonusåtagandet värderas till verkligt värde genom uppskattning av framtida utnyttjandegrad av förmånen. Från och med 2009 tillämpas IFRS 8, Rörelsesegment. Standarden är godkänd av EU-kommissionen och trädde i kraft den 1 januari Införande av standarden medför utökade upplysningskrav kring produkter och tjänster samt väsentliga kunder i de finansiella rapporterna. Segmentsrapportering enligt IFRS 8 utgår från ett företagsledningsperspektiv. Ett rörelsesegment är en affärsenhet som bedriver affärsverksamhet där intäkter kan erhållas och kostnader kan uppstå (inkluderar intäkter och kostnader i samband med transaktioner med andra delar i samma företag), och vars rörelseresultat granskas regelbundet av bolagets företagsledning och styrelse som underlag för beslut om tilldelning av resurser. Det innebär att det måste finnas separat finansiell information för de segment som rapporteras externt. De segment som redovisas externt ska stå för minst 75 procent av företagets totala intäkter. Därtill finns även krav på att redovisa information om väsentliga kunder (det vill säga om kundens omsättning uppgår till minst 10 procent av den totala omsättningen för samtliga segment). Koncernen kommer att rapportera följande segment: SJ AB, Stockholmståg KB och Övriga dotterbolag, se not 1. 16

17 Noter Not 1 Rörelsesegment April-juni 2009 Belopp i MSEK SJ AB Stockholmståg Övrigt elim Totalt Intäkter från externa kunder Intäkter från interna transaktioner Summa intäkter Resultat före skatt Tillgångar April-juni 2008 Belopp i MSEK SJ AB Stockholmståg Övrigt elim Totalt Intäkter från externa kunder Intäkter från interna transaktioner Summa intäkter Resultat före skatt Tillgångar Januari-juni 2009 Belopp i MSEK SJ AB Stockholmståg Övrigt elim Totalt Intäkter från externa kunder Intäkter från interna transaktioner Summa intäkter Resultat före skatt Tillgångar Januari-juni 2008 Belopp i MSEK SJ AB Stockholmståg Övrigt elim Totalt Intäkter från externa kunder Intäkter från interna transaktioner Summa intäkter Resultat före skatt Tillgångar

18 Not 2 Sammanställning av effekter av övergången till IFRIC 13 SJ Prio togs i bruk under Sammanställningen nedan redovisar effekterna i resultaträkningen 2008 medan i balansräkningen beaktas även 2007 års resultat. Koncernen Apr-jun Jan-jun Belopp i MSEK Periodens resultat enligt tidigare tillämpade redovisningsprinciper Nettoomsättning Övriga kostnader 2 5 Periodens skatt 1 3 Periodens resultat -4-8 Periodens resultat efter införandet av IFRIC Koncernen 30 jun 31 dec Belopp i MSEK Tillgångar enligt tidigare tillämpade redovisningsprinciper Uppskjuten skattefordran 8 12 Tillgångar efter införandet av IFRIC Skulder enligt tidigare tillämpade redovisningsprinciper Effekter av anpassning till IFRIC 13 Långfristiga avsättningar Långfristiga icke räntebärande skulder Skulder efter införandet av IFRIC Eget kapital enligt tidigare tillämpade redovisningsprinciper Balanserat resultat i eget kapital Periodens resultat i eget kapital Eget kapital efter införandet av IFRIC Eget kapital och skulder efter införandet av IFRIC

19 Not 3 Transaktioner med närstående Affärsverket Statens järnvägar. Per den 30 juni 2009 hade SJ långfristiga räntebärande fordringar respektive skulder till det närstående affärsverket Statens järnvägar om MSEK - (470) respektive (2 394). Not 4 Eventualförpliktelser I avtal om persontrafik på järnväg i Bergslagen åtog sig SJ att för Tåg i Bergslagens räkning bedriva persontrafik mellan vissa orter under tiden 17 juni 2001 till den 17 juni Enligt trafikavtalet hade Tåg i Bergslagen vidare rätt att ensidigt utlösa en förlängning av trafikavtalet med tre år och därigenom förlänga trafikavtalet till och med den 13 juni Emellertid undertecknade parternas verkställande direktörer den 5 november 2002 ett tilläggsavtal varigenom avtalades att en förlängning av avtalstiden skulle ske endast om båda parter gemensamt samtyckte därtill. Sedan tvist om optionens giltighet uppkommit i april 2003, förklarade sig Tåg i Bergslagen under våren 2004 utlösa optionen, medan SJ förklarade att trafikavtalet skulle upphöra i juni Tingsrätten meddelade dom den 22 februari 2008 vilken fastställde att tilläggsavtalet inte är gällande mot Tåg i Bergslagen och att parterna därför alltjämt var bundna av avtalstexten rörande optionen när Tåg i Bergslagen påkallade densamma och att SJ därför är skyldigt att utge skadestånd till Tåg i Bergslagen för visad skada. Svea hovrätt har i dom den 29 mars 2009 fastställt tingsrättens dom. Högsta Domstolen fann inte skäl att meddela prövningstillstånd. Hovrättens dom står därmed fast. Arbetet med att behandla Tåg i Bergslagens skadeståndskrav har inletts. Tåg i Bergslagen måste kunna påvisa en direkt skada föranledd av att SJ inte fullgjorde sitt åtagande enligt optionen. Det går i dagsläget inte att uppskatta ett möjligt skadeståndsbelopp och någon avsättning har därför inte gjorts. 19

20 Rapporttillfällen Delårsrapport januari-september oktober, 2009 Bokslutskommuniké 2009 februari, 2010 Ekonomisk information kan beställas från SJ AB, Kommunikation, Stockholm. SJs presstjänst har telefonnummer Finansiell information finns även på vår hemsida: Denna delårsrapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer. Undertecknade försäkrar att halvårsrapporten ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför. Stockholm den 14 augusti 2009 Ulf Adelsohn Björn Mikkelsen Monica Caneman Styrelsens ordförande Styrelseledamot Styrelseledamot Ingela Tuvegran Eivor Andersson Lars-Olof Gustavsson Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot Elisabet Salander Björklund Nils-Gunnar Nyholm Thomas Winäs Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot Erik Johannesson Styrelseledamot Jan Forsberg Verkställande direktör 20

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Rekordresultat och nya investeringar för framtiden

Rekordresultat och nya investeringar för framtiden BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR PERIODEN 1 JANUARI-31 DECEMBER 2007 X 2000 mellan Alingsås och Göteborg Rekordresultat och nya investeringar för framtiden Helåret januari-december 2007 Nettoomsättningen ökade till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Starkt tredje kvartal med ökad omsättning och rörelseresultat Omsättningen tredje kvartalet ökade med 50% och uppgick till 217,3 MSEK (144,9). Rörelseresultatet

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS Kvartalet oktober -- december 2014/2015 -Nettoomsättningen uppgick till ksek 12 826 (11 958) -Rörelseresultatet uppgick till ksek 1 355 (1 566) -Rörelseresultat efter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 Omsättningstillväxt och stärkt varumärke Omsättningen uppgick till 341,2 MSEK (219,5), en ökning med 55%. Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (11,7), motsvarande

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Delårsrapport 1/2015

Delårsrapport 1/2015 Delårsrapport 1/2015 Januari-mars 2015, AMHULT 2 AB (publ) Nettoomsättning för perioden uppgick till 1 990 (790)TSEK. Resultatet för perioden -418 (-304) TSEK efter skatt. Resultat per aktie (före och

Läs mer

SJ har nått ägarens lönsamhetskrav och föreslår utdelning

SJ har nått ägarens lönsamhetskrav och föreslår utdelning BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 DECEMBER 2006 Utsikt från ett tågfönster i Södermanland SJ har nått ägarens lönsamhetskrav och föreslår utdelning Helåret januari december 2006 Nettoomsättningen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015 Ökad omsättning med bra rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 84,1 MSEK (76,8), vilket motsvarar en tillväxt om 9,4 % (23,4) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,2) vilket

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

JLT Delårsrapport januari - juni 2014

JLT Delårsrapport januari - juni 2014 JLT Delårsrapport januari - juni Omsättning 34,6 MSEK (26,6) Bruttomarginal 34,9 procent (31,1) Rörelseresultat 2,7 MSEK (-1,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (-1,4) Orderingång 38,9 MSEK (30,4) Kommentarer

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2)

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2) Q2 Delårsrapport januari juni 2012 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr

Läs mer

Fortsatt positivt rörelseresultat trots minskad omsättning

Fortsatt positivt rörelseresultat trots minskad omsättning 1 av 7 Fortsatt positivt rörelseresultat trots minskad omsättning Omsättningen för det andra kvartalet uppgick till 163 miljoner kronor, en minskning med 35 procent jämfört med samma period föregående

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011.

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. STOCKHOLM 2011-04-21 DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. Viktiga händelser under första kvartalet Omsättningen

Läs mer

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011 Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari juni Header Compression Sweden Holding AB (publ) Delårsrapport januarijuni Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari

Läs mer

Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30

Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30 Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30 Online Brands Nordic AB (publ) 73 % ökning i e-handeln driver försäljningstillväxt Sammanfattning första kvartalet 2015 Omsättningstillväxten är 14 %, försäljningen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Fler resande och lägre kostnader ger rekordresultat i tredje kvartalet Periodens resultat efter skatt uppgick till:

Fler resande och lägre kostnader ger rekordresultat i tredje kvartalet Periodens resultat efter skatt uppgick till: DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2005 Utsikt från ett tågfönster i Jämtland. Fler resande och lägre kostnader ger rekordresultat i tredje kvartalet Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 SEX MÅNADER SEX MÅNADER Q2 Q2 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 136 007 109 955 74 935 58 928 Bruttoresultat, ksek 87 889 75 682 48

Läs mer

FÖRSÄLJNING PER MARKNAD MSEK

FÖRSÄLJNING PER MARKNAD MSEK DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20130101 20130331 Koncernens rörelseintäkter uppgick till 439,3 (402,9) MSEK, en ökning med 9%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 64,1 (52,9) MSEK, en ökning

Läs mer

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS Done Management and Systems AB (publ) Omsättningen för perioden uppgick till 21,4 MSEK (21,3 för motsvarande period föregående år). Resultatet (EBITA) för perioden

Läs mer

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Free2move laddar för kraftig expansion Nettointäkterna Q1 uppgick till 2,5 MSEK Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK Orderstock 14,2 MSEK 2,5 2 1,5

Läs mer

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 117 % tillväxt i e-handel Sammanfattning första kvartalet 2012 Tillväxt på 117 % i e-handeln i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. Total tillväxt i Hedbergs

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 Insplanet skördar fortsatta framgångar > Nettoomsättningen ökade med 153 procent till 36 832 (14 540) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades kraftigt

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2011 Under tredje kvartalet har det sedan tidigare beslutade effektiviseringsprogrammet

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014 DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars Perioden januari - mars i sammandrag Nettoomsättningen för perioden januari - mars blev 41,1 (34,4) Rörelseresultatet för årets första kvartal uppgick till +1,8 (-2,1) Resultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport Q1 2012 Happy minds make happy people Väsentliga händelser under första kvartalet 2012 Under det första kvartalet har H1 startat sitt utökade samarbete med Homeenter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 Oförändrat kundflöde och minskande beståndsintäkter Första kvartalet Intäkterna minskade totalt med 10 procent till 18,9 (20,9) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Seamless Delårsrapport januari-mars 2007

Seamless Delårsrapport januari-mars 2007 Seamless Delårsrapport januari-mars 2007 Seamless Distribution AB (publ) Dalagatan 100, 113 43 Stockholm Telefon: 08-564 878 00 www.seamless.se Organisationsnummer: 556610-2660 JANUARI TILL MARS 2007 3

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

Uniflex fortsätter att öka marknadsandelen och redovisar rekordresultat för första halvåret 2008

Uniflex fortsätter att öka marknadsandelen och redovisar rekordresultat för första halvåret 2008 1 av 7 VD Jan Bengtsson kommenterar Uniflex delårsrapport 1 januari 30 juni 2008: Uniflex fortsätter att öka marknadsandelen och redovisar rekordresultat för första halvåret 2008 Uniflex redovisar ett

Läs mer

NetOnNet AB (publ) Org.nr 556520-4137. Delårsrapport för andra kvartalet 2007/2008 1 maj 2007 31 oktober 2007. NetOnNet förbättrar resultatet.

NetOnNet AB (publ) Org.nr 556520-4137. Delårsrapport för andra kvartalet 2007/2008 1 maj 2007 31 oktober 2007. NetOnNet förbättrar resultatet. NetOnNet AB (publ) Org.nr 556520-4137 Delårsrapport för andra kvartalet 2007/2008 1 maj 2007 31 oktober 2007 NetOnNet förbättrar resultatet. Kvarvarande verksamhet; Andra kvartalet Försäljningen uppgick

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 46 procent till 20,8 (14,2) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 59 procent till 6,8

Läs mer

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 DELÅRSRAPPORT AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 Perioden 1 september 2014 28 februari 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Rörelseresultatet uppgick till - 0,4 (-

Läs mer

Rekordomsättning med god vinst!

Rekordomsättning med god vinst! 1 av 8 Rekordomsättning med god vinst! Omsättningen för det andra kvartalet uppgick till 281 miljoner kronor, en ökning med 72 procent jämfört med samma period föregående år. Det är den högsta omsättningen

Läs mer

Delårsrapport Januari-juni 2015

Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport januari juni 2015 Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster och ser

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Nettoomsättning 40,7 (32,0) MSEK Rörelseresultat 3,6 (2,1) MSEK Resultat efter skatt 2,8 (1,6) MSEK Resultat per aktie 0,47 (0,27) SEK

Läs mer

Lernia Delårsrapport 1 januari 31 mars

Lernia Delårsrapport 1 januari 31 mars Lernia Delårsrapport 1 januari 31 mars Nettoomsättningen minskade med 32 procent till 380 (556) mkr för första kvartalet jämfört med samma period föregående år Rörelseresultatet för första kvartalet uppgick

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

VD-kommentar. Verksamhetsutveckling. Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002

VD-kommentar. Verksamhetsutveckling. Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002 Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002 Resultatet förbättrades till 2,5 (-1,5) MSEK före goodwillavskrivningar. Rörelseintäkterna ökade med 47 procent till 29,7 (20,2) MSEK. Kostnaderna sänks ytterligare

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2013

Delårsrapport jan-mars 2013 Delårsrapport jan-mars 2013 världens näst största receptsajt - 21 miljoner besökare på HIttarecept globalt i mars Styrelsen och verkställande direktören för 203 Web Group AB (publ) avger härmed följande

Läs mer

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16%

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16% Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2011 Koncernrapport 17 februari 2012 Svagare resultat men starkt kassaflöde och höjd utdelning OKTOBER - DECEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen

Läs mer

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet.

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet. Delårsrapport H1-2015 SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 SWEMET H1 2015 FÖRSTA HALVÅRET 2015 Intäkterna uppgick till 6,3 MSEK (6,1) Resultatet

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari juni 2015.

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari juni 2015. Kvartalsrapport januari juni, Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari juni. Malmö, 31 Augusti - Mobile Loyalty, som utvecklar och säljer online och mobila annonslösningar, (AktieTorget

Läs mer

Resultatet per aktie för perioden uppgår till 0,00 SEK (-0,01 SEK) / 196 milj aktier (196 milj aktier).

Resultatet per aktie för perioden uppgår till 0,00 SEK (-0,01 SEK) / 196 milj aktier (196 milj aktier). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 31/3 2015 Resultatet efter skatt för perioden uppgår till 0,0 MSEK (-2,0 MSEK) en ökning med 2,0 MSEK. Jämförelsesiffrorna för föregående år har

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2012

Delårsrapport januari mars 2012 Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966 Apoteksgruppen har sedan omregleringen av apoteksmarknaden haft i uppdrag att sälja 150 apotek till småföretagare samt att skapa en stöd- och serviceorganisation

Läs mer

Delårsrapport: Januari Juni 2011

Delårsrapport: Januari Juni 2011 Delårsrapport: Januari Juni 1 Omsättningen ökade till 52,9 MSEK (36,7) Resultat efter skatt -1,2 MSEK (-2,9) Fortsatt ökad orderingång 59,7 MSEK (50,5) Positiv trend i andra kvartalet o Omsättning 30 MSEK

Läs mer

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Bokslutskommuniké 2009 01 01 2009 12 31 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Nettoomsättningen har minskat med 12 % i förhållande till föregående år och uppgick till 145 469 tkr (164 402 tkr).

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Omsättning 234,9 miljoner euro (228,9 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 21,4 miljoner euro (24,3 milj. euro) Räkenskapsperiodens vinst 13,1 miljoner euro

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 Fortsatt lönsam tillväxt utökade satsningar i Tyskland och Storbritannien Under andra kvartalet uppgick Pooliakoncernens intäkter

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2006

Delårsrapport januari-september 2006 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2006 Delårsrapport januari-september 2006 Nettoomsättningen för årets första nio månader uppgick till 7,5 MSEK (8,2 MSEK för helår 2005) Rörelseresultat -24,5 MSEK (-32,7

Läs mer

VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT

VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT januari - juni 2015 HALVÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 JUNI 2015 Volvo Treasury AB (publ) är ett helägt dotterbolag till AB Volvo (publ) Göteborg (556012-5790). Företaget

Läs mer

Ökad omsättning och förbättrat resultat

Ökad omsättning och förbättrat resultat Nolato delårsrapport 1 januari 31 mars 26, sid 1 av 8 Nolato AB (publ) delårsrapport tre månader 26 Ökad omsättning och förbättrat resultat Koncernens omsättning ökade med 9 % till 594 Mkr (543) Stark

Läs mer

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.)

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2012 Andra kvartalet 2012 Omsättning för koncernen uppgick till 13.023 Tkr. Resultatet för de operativa enheterna (före avskrivningar och finansiella

Läs mer

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättning under 2012 för Mabi Rent AB var 235 263 TKR (151 802), en ökning med 65% jämfört med 2011. Resultat efter finansiella poster var 3 298 TKR (6

Läs mer

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september 2013

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september 2013 Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Koncernens omsättning för perioden uppgick till 5,2

Läs mer

Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000

Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000 Untitled Document Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000 Den positiva utvecklingen för den svenska delen av The Empire fortsätter. Kraftfulla åtgärder har satts in för att få det finska

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög.

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Hexatronic Scandinavia AB (publ) Kvartalsrapport 1 för perioden 1 september 2010 till 30 november 2010 Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Försäljningsansträngningar inom båda bolagets

Läs mer