SJ storsatsar för ännu fler resenärer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SJ storsatsar för ännu fler resenärer"

Transkript

1 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2009 SJ storsatsar för ännu fler resenärer Delårsperioden januari juni 2009 Nettoomsättningen uppgick till MSEK (4 401). Resultat efter finansiella poster uppgick till MSEK 251 (365). Resultat efter skatt uppgick till MSEK 185 (264). Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till SEK 46 (66). Avkastning på eget kapital uppgick till 11,3 % (13,7). Resandet med SJ minskade med 3%, justerat för Öresundsavtalet ökade resandet dock med 1%. Resultatförsämringen beror främst på förlusten av Öresundsavtalet och en stagnerande tillväxt. Aktuellt kvartal april juni 2009 Nettoomsättningen uppgick till MSEK (2 286). Resultat efter finansiella poster uppgick till MSEK 170 (213). Resultat efter skatt uppgick till MSEK 125 (155). Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till SEK 31 (39). Avkastning på eget kapital uppgick till 11,3 % (13,7). Resandet med SJ minskade med 5 %, justerat för Öresundsavtalet minskade resandet med 1%. Riksdagen beslutade den 16 juni att bifalla regeringens proposition Konkurrens på spåret. SJ varslade 215 personer i juni. Utsikter SJ hade en svagare resandetillströmning under andra kvartalet 2009 än föregående år vilket är en effekt av den rådande lågkonjunkturen. Den fortsatta utvecklingen är svårbedömd då nettoeffekten av konjunktur och graden av hur många fler som väljer tåget av miljöskäl är svår att uppskatta. För att möta en sämre konjunktur och kommande avreglering av persontågtrafikmarknaden, genomförs ett effektiviseringsprogram som skall minska kostnaderna och leda till en fortsatt stabil lönsamhet.

2 Nyckeltal Koncernöversikt Apr-jun Apr-jun Jan-jun Jan-jun Belopp i MSEK Rörelsens intäkter varav nettoomsättning Rörelseresultat Rörelsemarginal, % 7,9 10,3 6,1 9,4 Resultat efter finansiella poster Periodens resultat Avkastning på eget kapital, % 11,3 13,7 11,3 13,7 Skuldsättningsgrad, ggr 1,0 1,1 1,0 1,1 Soliditet, % 38,2 37,1 38,2 37,1 Investeringar Medelantalet anställda Kommentarer från VD SJ kraftsamlar inför fri konkurrens på spåren Trots en ihållande lågkonjunktur, som ingen riktigt kan se slutet på ännu, fortsatte resandet med SJs tåg att öka med 1 procent under årets första sex månader. Det är en välgärning för miljön samtidigt som tåget som färdmedel är svårslaget när det kommer till avkoppling, socialt umgänge eller tid för arbete på våra tåg med både Internet och servering ombord. Generellt sett ökar antalet resenärer, både bland affärsresenärer och privatpersoner samt i första och andra klass. På sträckan Stockholm- Göteborg ökade antalet resor med 1 procent under årets två första kvartal. Motsvarande siffror för sträckorna Stockholm-Malmö och Stockholm-Sundsvall var under samma period 4 respektive 6 procent. Inte lika drabbade som andra SJs resandetillväxt har avtagit jämfört med föregående år men är fortfarande positiv trots den rådande lågkonjunkturen. Det är glädjande att notera denna utveckling med tanke på att inrikesflyget minskade med 15 procent och nybilsregistreringen av personbilar minskade med 24 procent under kvartal 2. Vi har dock god beredskap för ytterligare försämrad marknadsutveckling. Effektiviserar för starkare ekonomi SJs effektiviseringsprogram fortskrider enligt plan och vi skall anpassa vår kostnadsnivå, för att lönsamhet och konkurrenskraft ska bestå. Det är huvudskälet till att vi arbetar med ett effektiviseringsprogram där SJs kostnader ska minska med cirka femton procent till och med utgången av Därför gäller bland annat anställningsstopp och färre konsulter. I slutet av juni varslade SJ 215 personer. Det handlar om tjänster där SJ kan göra effektiviseringar eller sammanslagningar. I september tas beslut om hur många av varslen som leder till uppsägningar. Målsättningen är att i samarbete med de fackliga organisationerna försöka minimera det slutgiltiga antalet. I första hand är ambitionen att lösa övertaligheten med pensionsavgångar, beviljade tjänstledigheter eller omfördelning av tjänster. Fritt fram för konkurrenter 16 juni klubbade riksdagen förslaget om att järnvägstrafiken avregleras från och med 1 juli. SJ är väl förberett inför den fria konkurrensen och kommer att erbjuda resenärerna en rad nyheter och förbättringar. SJ står starkt ekonomiskt och vi har en lång tradition av att hålla ihop transporter av människor med tåg över hela Sverige. Storsatsar för fler resenärer Inför den fria konkurrensen storsatsar SJ på att kunna erbjuda de bästa alternativen för resenärerna. Hösten 2010 sätts 20 helt nya snabbtåg i trafik, en investering på 2 miljarder kronor. 160 personvagnar på InterCity-tågen upprustas för 350 miljoner som får nya stolar, ny belysning och eluttag vid varje säte. Hela SJs ombordpersonal har genomgått en serviceutbildning i världsklass på SJ Service Academy. Dessutom tänker vi nytt på många områden och förbereder en rad nya koncept som alla kommer att gynna resenärerna och framställa SJ som den mest attraktiva tågoperatören. 2

3 Fler tåg i tid Sedan hösten 2008 har SJ tillsammans med Banverket arbetat intensivt och med högsta prioritet för att förbättra punktligheten för X Månad för månad har punktligheten blivit bättre för att på våren och försommaren ha etablerats på en hög och stabil nivå. Punktligheten var under kvartal 2 84 respektive 93 procent, räknat som mindre än fem respektive femton minuters försening vid ankomst. Samtidigt var punktligheten under kvartalet 93 procent för alla SJs tåg. Trots att vi har uppnått mycket goda resultat slår vi oss inte till ro utan fortsätter att arbeta för ännu bättre punktlighet. På så sätt ökar vi möjligheterna för att ännu fler skall välja SJ och tåget också i framtiden. Jan Forsberg Verkställande direktör 3

4 Marknad och försäljning SJ ser ut att klara sig förhållandevis bra trots rådande lågkonjunktur. Resandet med SJs tåg har fortsatt att öka under året, men kurvan planar nu ut och under andra kvartalet visar resandet en svag minskning. På de viktiga sträckorna Göteborg-Stockholm och Malmö-Stockholm var ökningen cirka 2 procent under årets två första kvartal. Även pendelresandet med tåg (främst resor mellan bostad och arbete) är fortsatt stabilt. När det gäller biljettförsäljningen är Internet en allt viktigare kanal. Biljettförsäljningen via Internet har hittills i år ökat med 10 procent och är nu uppe i 48 procent. Två av tre biljetter till SJs snabbtåg X 2000 säljs via webben. Personliga biljetter införs under hösten. Fortsätter ta marknadsandelar från både flyg och bil Under det andra kvartalet fortsatte SJs tåg att ta marknadsandelar från främst flyget. För affärsresorna stärker tåget sin position och när det gäller fritidsresorna tar tåget främst från bilresandet enligt Turistdatabasen, TDB. Enligt TDB ökade tågets andel för all trafik i form av långväga resor över 30 mil till cirka 29 procent. SJ fortsätter att ta marknadsandelar på halvlånga och långa sträckor i förhållande till flyget. SJs marknadsandelar är nu följande: Göteborg-Stockholm 68 procent, Skåne-Stockholm 28, Sundsvall- Stockholm 65, Jönköping-Stockholm 85 och Värmland-Stockholm 89. Norrlands- och Köpenhamnstrafiken ökar SJs satsning på nattågstrafiken till övre Norrland fyllde ett år i juni. Antalet resenärer ligger över de förväntningar Norrlandståg hade när trafiken inleddes. Under sommaren har SJ satt in extra kapacitet i form av separata tåg på sträckorna Göteborg-Kiruna och Stockholm-Kiruna. På Västkustbanan mellan Göteborg och Malmö ökade också SJ kapaciteten under sommarperioden. Även på den nya sträckan Stockholm-Köpenhamn och Göteborg-Köpenhamn ligger resenärsökningen över förväntningarna. Nytt kundrelationsprogram riktat mot företag I början av juni introducerade SJ sitt nya kundrelationsprogram för företag efter mer än ett och ett halvt års förberedelser. SJ lanserade då SJ Biz, som innebär ett tätare samarbete med både företag och resebyråledet. Målsättningen med SJ Biz är att skapa en mer kundnära produkt vid affärsresande. Det innebär bland annat att företagskunderna får lättare att skräddarsy sina resor efter varje företags önskemål. Bättre uppföljning och statistik ger företagen en tydligare bild av det egna resandet. SJ kan då både effektivisera och göra kundföretagets totala resande billigare. SJs samarbete med resebyråerna utvecklas allt mer vilket märks genom att resebyråernas andel av affärsresebokningar stadigt ökar. SJ räknar i år med att skriva minst 1500 nya reseavtal med svenska företag. Snabbare och billigare Internet ombord En annan betydande nyhet är SJs utveckling av Internet ombord. Genom att samarbeta med flera 3Goperatörer säkras tillförlitligheten oavsett var i landet tåget befinner sig och tester visar att surfhastigheten nu är goda 2 Mbit per sekund. I slutet av juni sänkte SJ priserna på Internet ombord och under semesterperioden infördes en kampanj med ännu billigare erbjudanden. Nya resebutiker med upplevelsen i centrum Under det andra kvartalet invigde SJ sitt nya resebutikskoncept på två orter, Västerås och Hässleholm. Butikerna har helt gjorts om för att bli mer serviceinriktade för resenärerna. SJ tar därmed ytterligare ett steg från enkel biljettförsäljning till att erbjuda reseupplevelser. 4

5 Utbud och beläggning SJ AB Utbud och beläggning SJ AB Jan-jun Index mot 2009 föregående år Personkilometer (miljoner) Platskilometer (miljoner) Beläggningsgrad (%) Antal resor (miljoner) 13,3 95 Säsongseffekter Rörelsens intäkter varierar normalt under året med en nedgång vid halvårsskiftet på grund av minskat affärsresande. 900 Nettoomsättning (MSEK) jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Organisation och medarbetare SJ satsar på att utbilda sina medarbetare. Utbildning framförallt inom trafiksäkerhet och service har skett av cirka respektive medarbetare under året. Finansiella mål SJ skall vara ett modernt reseföretag som uthålligt agerar affärsmässigt och kommersiellt. Ägarens finansiella mål är en soliditet på minst 30 procent och en avkastning på eget kapital uppgående till minst 10 procent efter skatt. Översikt finansiella mål Jan-jun Jan-jun Helår Mål Belopp i MSEK Soliditet, % 38,2 37,1 40,4 30,0 Avkastning på eget kapital, % 11,3 13,7 13,5 10,0 Risker och osäkerhetsfaktorer Den risk som identifierats som mest väsentlig är konsekvenser av politiska beslut såsom exempelvis förändrade trafikeringsrättigheter. Riksdagen beslutade den 16 juni att bifalla regeringens proposition 2008/09:179, beslut kring avreglering av järnvägstrafiken i Sverige. SJs mest väsentliga risker beskrivs utförligt i Årsredovisning - Finansiell rapport 2008 på sidorna

6 Aktuellt kvartal april juni 2009 Ekonomisk utveckling Av koncernens totala intäkter svarar moderbolaget SJ AB för 80,2 procent. Moderbolagets andel av koncernens resultat är 82,4 procent. Rörelsens intäkter Rörelsens intäkter uppgick till MSEK (2 287), vilket är 3 procent lägre än i fjol. Det förklaras främst av att Öresundstrafiken övergick till annan tågoperatör under januari Justerat för detta har resandet med SJ minskat med 1 procent mot föregående år. Rörelseresultat Koncernens rörelseresultat blev MSEK 176 (236), vilket är 25 procent lägre än i fjol. Huvudorsaken är de lägre intäkterna. Kostnaderna minskade på grund av Öresundsavtalet men bland annat el- och infrastrukturkostnaderna steg på grund av högre priser och ökade avgifter. Totalt ligger kostnaderna i nivå med fjolåret. Rörelsemarginal Rörelsemarginalen uppgick till 7,9 procent (10,3). Resultat före skatt Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till MSEK 170 (213). Finansnettot uppgick till MSEK -6 (-23). Förbättringen förklaras främst av lägre räntor men också av att förvaltning av bolagets kassa varit gynnsam. Skatt på periodens resultat Periodens skatt uppgick till MSEK -45 (-58). Från och med 2009 har bolagsskattesatsen ändrats från 28 procent till 26,3 procent. Periodens resultat Periodens resultat uppgick till MSEK 125 (155). Investeringar Investeringar under perioden uppgick till MSEK 84 (505) varav MSEK 43 (440) avsåg fordon. Föregående år delbetalades den första delen av de kommande nya snabbtågen. Investeringar i immateriella tillgångar uppgick till MSEK 35 (29) varav MSEK 20 är investeringar i ett kundrelationsprogram. Kassaflöde Periodens kassaflöde är MSEK högre än motsvarande period 2008 vilket till största delen beror på upptagande av lån, ökning av kortfristiga placeringar samt att föregående år betalades en del av de nya snabbtågen. Koncernöversikt Apr-jun Apr-jun Jan-jun Jan-jun Belopp i MSEK Rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Rörelseresultat Rörelsemarginal, % 7,9 10,3 6,1 9,4 Periodens resultat Investeringar Medelantalet anställda

7 Delårsperioden januari juni 2009 Ekonomisk utveckling Av koncernens totala intäkter svarar moderbolaget SJ AB för 79,9 procent. Moderbolagets andel av koncernens resultat är 80,0 procent. Bland övriga rörelseintäkter ingår en realisationsvinst avseende fordon på MSEK 34. Rörelsens intäkter Rörelsens intäkter uppgick till MSEK (4 402), vilket är i nivå med föregående år. Resandet med SJ AB har ökat med 1 procent justerat för Öresundstrafiken som övergick till annan tågoperatör under januari Rörelseresultat Rörelseresultatet uppgick till MSEK 266 (412), vilket är en minskning med MSEK 146. Förklaringen till resultatminskningen beror framförallt på ökade kostnader för el och infrastruktur på grund av ökade priser samt ökade personalkostnader under kvartal 1. De ökade personalkostnaderna förklaras av de satsningar som påbörjades under kvartal för att förbättra servicen på våra tåg genom ökad bemanning, se diagram nedan. Minskningen av antalet anställda mellan kvartal och kvartal förklaras av anställda som arbetade med Öresundstrafiken. Medelantalet anställda Q1 Q2 Q3 Q4 Rörelsemarginal Rörelsemarginalen är 6,1 procent (9,4). Resultat efter finansiella poster Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till MSEK 251 (365). Finansnettot uppgick till MSEK -14 (-47). Förbättringen förklaras främst av lägre räntor men också av att förvaltning av bolagets kassa varit gynnsam. Skatt på periodens resultat Periodens skatt uppgick till MSEK 66 (101). Periodens resultat Periodens resultat uppgick till MSEK 185 (264). Investeringar Periodens investeringar uppgick till MSEK 520 (592). Investeringar i fordon uppgår till MSEK 447 (473). Dessa består till största delen av delbetalning av de kommande nya snabbtågen. 7

8 Finansiering Koncernens långfristiga räntebärande skulder bestod per huvudsakligen av betalningsåtaganden för SJs finansiella leasingkontrakt och uppgick till MSEK (4 212). Total finansiell leasingskuld avseende dubbeldäckarna uppgick på balansdagen, till MSEK (1 732). Av denna skuld betecknas MSEK (1 613) som långfristig, medan MSEK 123 (123) är kortfristig och avser den del av skulden som förfaller till betalning inom ett år. För äldre fordon finns leasingkontrakt om MSEK (2 394). Den genomsnittliga löptiden för erhållna kreditlöften uppgick till 4,0 år (4,4) och den genomsnittliga räntebindningstiden uppgick till 1,1 år (1,4). Nettoskulden uppgick per till MSEK (1 811), vilket är en minskning med MSEK 490 sedan motsvarande tidpunkt föregående år. Sedan årsskiftet har nettoskulden, tack vare att rörelsen genererat ett starkt kassaflöde, minskat med MSEK 178. Kassaflöde Kassaflödet har förbättrats med MSEK jämfört med föregående år och uppgick till MSEK (-78). Detta beror på upptagande av ett lån samt ökning av kortfristiga placeringar. 8

9 Rapport över totalresultat Koncernen Apr-Jun Apr-jun Jan-jun Jan-jun Belopp i MSEK Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Summa rörelsens intäkter Personalkostnader Avskrivningar Övriga kostnader Summa kostnader Resultat från andelar i intressebolag Rörelseresultat Ränteintäkter och liknande poster Räntekostnader och liknande poster Resultat före skatt Skatt på periodens resultat Periodens resultat Övrigt totalresultat Kassaflödessäkringar Uppskjuten skatt på kassaflödessäkringar Övrigt totalresultat för perioden Totalresultat för perioden Resultat för perioden hänförligt till: Moderbolagets aktieägare Minoritetsintresse Totalresultat för perioden hänförligt till: Moderbolagets aktieägare Minoritetsintresse Resultat per aktie (före och efter utspädning), SEK Genomsnittligt antal aktier, tusental

10 Resultaträkning i sammandrag Moderbolag Apr-jun Apr-jun Jan-jun Jan-jun Belopp i MSEK Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Summa rörelsens intäkter Övriga kostnader Personalkostnader Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Summa kostnader Rörelseresultat Intäkter från övriga värdepapper och fordringar Räntekostnader och liknande kostnader Resultat före skatt Skatt på periodens resultat Periodens resultat Övrigt totalresultat Kassaflödessäkringar Uppskjuten skatt på kassaflödessäkringar Övrigt totalresultat för perioden Totalresultat för perioden

11 Rapporter över finansiell ställning Koncernen 30 juni 30 juni 31 dec Belopp i MSEK TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Immateriella tillgångar Finansiella tillgångar Uppskjutna skattefordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Kortfristiga fordringar Kortfristiga placeringar Likvida medel Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare Eget kapital Långfristiga skulder Avsättningar Räntebärande skulder Icke räntebärande skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Avsättningar Räntebärande skulder Icke räntebärande skulder Summa kortfristiga skulder Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

12 Moderbolag 30-jun 30-jun 31 dec Belopp i MSEK TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Uppskjuten skattefordran Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Kortfristiga fordringar Kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Skulder Avsättningar Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

13 Rapport över kassaflöden Koncernen Apr-jun Apr-jun Jan-jun Jan-jun Belopp i MSEK Den löpande verksamheten Resultat före skatt Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Av och nedskrivningar Förändring avsättningar Realisationsvinst Förändring övrigt Resultat från andelar i intressebolag Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning(-)/Minskning(+) av varulager Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar Förvärv av immateriella tillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar Förvärv / försäljning av aktier och andelar Kortfristiga placeringar ( dagar) Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Övriga långfristiga räntebärande fordringar Utlåning Amortering av leasingskuld Upptagna lån Övriga långfristiga skulder Aktieutdelning Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut

14 Rapport över förändring i eget kapital Koncernen 1 jan - 30 jun 1 jan - 30 jun Belopp i MSEK Ingående balans enligt tidigare tillämpade redovisningsprinciper Effekt vid byte av redovisningsprincip till IFRIC Ingående balans efter byte av redovisningsprinciper till IFRIC Intäkter och kostnader som redovisats direkt mot eget kapital Utdelning till aktieägare Totalresultat för perioden Utgående balans

15 Nyckeltal koncernen Koncernen Jan-jun Jan-jun Helår Helår Helår Helår Helår Rörelsens intäkter, MSEK varav nettoomsättning Rörelseresultat, MSEK Resultat före skatt, MSEK Periodens resultat, MSEK Resultat per aktie, SEK Periodens kassaflöde, MSEK Investeringar, MSEK Marginaler Rörelsemarginal, % 6,1 9,4 8,8 9,9 8,8 11,6 6,0 Vinstmarginal, % 5,7 8,3 8,1 8,4 7,2 9,9 3,5 Kapitalstruktur vid periodens utgång Eget kapital, MSEK Sysselsatt kapital, MSEK Räntebärande nettoskuld, MSEK Skuldsättningsgrad, ggr 1,0 1,1 0,9 1,2 1,3 1,4 1,9 Soliditet, % 38,2 37,1 40,4 36,6 33,2 31,7 23,9 Medelantalet anställda Jan-jun Jan-jun Helår Helår Helår Helår Helår Avkastningsmått Avkastning på sysselsatt kapital, % 9,6 11,4 11,6 11,1 8,8 11,2 8,2 Avkastning på eget kapital, % 11,3 13,7 13,5 13,8 11,5 49,8 12,1 15

16 Nyckeltal moderbolaget Översikt moderbolaget Apr-jun Apr-jun Jan-jun Jan-jun Helår Belopp i MSEK Rörelsens intäkter varav nettoomsättning Rörelseresultat Rörelsemarginal, % 8,3 12,0 6,3 11,0 10,1 Resultat efter finansiella poster Periodens resultat Avkastning på eget kapital, % 10,4 16,3 10,4 16,3 12,9 Eget kapital Balansomslutning Soliditet, % 38,0 37,6 40,3 37,6 40,3 Investeringar Medelantalet anställda Redovisningsprinciper Denna delårsrapport har för koncernen upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och IAS 34, Delårsrapportering. Moderbolaget redovisar i enlighet med Årsredovisningslagen. De redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som tillämpas i delårsrapporten är de som beskrivs i årsredovisningen för 2008 förutom att tolkningsutlåtandet IFRIC 13 för redovisning av kundlojalitetsprogrammet tillämpas för SJ Prio. Tolkningsutlåtandet trädde i kraft den 1 juli 2008 och skall tillämpas för det första räkenskapsåret efter ikraftträdandet. Jämförelseåret 2008 har omräknats beträffande effekten av tillämpningen av IFRIC 13, se not 2. I övriga tabeller har 2007 och 2008 års jämförelsetal justerats. Vid den initiala försäljningen delas inkomster upp enligt komponentmetoden, vilket innebär att del av inkomsten avsätts som en betalningsförpliktelse för det framtida bonusåtagandet. När kunden utnyttjar bonusen och SJ uppfyllt sin förpliktelse redovisas inkomsten som en intäkt. Det framtida bonusåtagandet värderas till verkligt värde genom uppskattning av framtida utnyttjandegrad av förmånen. Från och med 2009 tillämpas IFRS 8, Rörelsesegment. Standarden är godkänd av EU-kommissionen och trädde i kraft den 1 januari Införande av standarden medför utökade upplysningskrav kring produkter och tjänster samt väsentliga kunder i de finansiella rapporterna. Segmentsrapportering enligt IFRS 8 utgår från ett företagsledningsperspektiv. Ett rörelsesegment är en affärsenhet som bedriver affärsverksamhet där intäkter kan erhållas och kostnader kan uppstå (inkluderar intäkter och kostnader i samband med transaktioner med andra delar i samma företag), och vars rörelseresultat granskas regelbundet av bolagets företagsledning och styrelse som underlag för beslut om tilldelning av resurser. Det innebär att det måste finnas separat finansiell information för de segment som rapporteras externt. De segment som redovisas externt ska stå för minst 75 procent av företagets totala intäkter. Därtill finns även krav på att redovisa information om väsentliga kunder (det vill säga om kundens omsättning uppgår till minst 10 procent av den totala omsättningen för samtliga segment). Koncernen kommer att rapportera följande segment: SJ AB, Stockholmståg KB och Övriga dotterbolag, se not 1. 16

17 Noter Not 1 Rörelsesegment April-juni 2009 Belopp i MSEK SJ AB Stockholmståg Övrigt elim Totalt Intäkter från externa kunder Intäkter från interna transaktioner Summa intäkter Resultat före skatt Tillgångar April-juni 2008 Belopp i MSEK SJ AB Stockholmståg Övrigt elim Totalt Intäkter från externa kunder Intäkter från interna transaktioner Summa intäkter Resultat före skatt Tillgångar Januari-juni 2009 Belopp i MSEK SJ AB Stockholmståg Övrigt elim Totalt Intäkter från externa kunder Intäkter från interna transaktioner Summa intäkter Resultat före skatt Tillgångar Januari-juni 2008 Belopp i MSEK SJ AB Stockholmståg Övrigt elim Totalt Intäkter från externa kunder Intäkter från interna transaktioner Summa intäkter Resultat före skatt Tillgångar

18 Not 2 Sammanställning av effekter av övergången till IFRIC 13 SJ Prio togs i bruk under Sammanställningen nedan redovisar effekterna i resultaträkningen 2008 medan i balansräkningen beaktas även 2007 års resultat. Koncernen Apr-jun Jan-jun Belopp i MSEK Periodens resultat enligt tidigare tillämpade redovisningsprinciper Nettoomsättning Övriga kostnader 2 5 Periodens skatt 1 3 Periodens resultat -4-8 Periodens resultat efter införandet av IFRIC Koncernen 30 jun 31 dec Belopp i MSEK Tillgångar enligt tidigare tillämpade redovisningsprinciper Uppskjuten skattefordran 8 12 Tillgångar efter införandet av IFRIC Skulder enligt tidigare tillämpade redovisningsprinciper Effekter av anpassning till IFRIC 13 Långfristiga avsättningar Långfristiga icke räntebärande skulder Skulder efter införandet av IFRIC Eget kapital enligt tidigare tillämpade redovisningsprinciper Balanserat resultat i eget kapital Periodens resultat i eget kapital Eget kapital efter införandet av IFRIC Eget kapital och skulder efter införandet av IFRIC

19 Not 3 Transaktioner med närstående Affärsverket Statens järnvägar. Per den 30 juni 2009 hade SJ långfristiga räntebärande fordringar respektive skulder till det närstående affärsverket Statens järnvägar om MSEK - (470) respektive (2 394). Not 4 Eventualförpliktelser I avtal om persontrafik på järnväg i Bergslagen åtog sig SJ att för Tåg i Bergslagens räkning bedriva persontrafik mellan vissa orter under tiden 17 juni 2001 till den 17 juni Enligt trafikavtalet hade Tåg i Bergslagen vidare rätt att ensidigt utlösa en förlängning av trafikavtalet med tre år och därigenom förlänga trafikavtalet till och med den 13 juni Emellertid undertecknade parternas verkställande direktörer den 5 november 2002 ett tilläggsavtal varigenom avtalades att en förlängning av avtalstiden skulle ske endast om båda parter gemensamt samtyckte därtill. Sedan tvist om optionens giltighet uppkommit i april 2003, förklarade sig Tåg i Bergslagen under våren 2004 utlösa optionen, medan SJ förklarade att trafikavtalet skulle upphöra i juni Tingsrätten meddelade dom den 22 februari 2008 vilken fastställde att tilläggsavtalet inte är gällande mot Tåg i Bergslagen och att parterna därför alltjämt var bundna av avtalstexten rörande optionen när Tåg i Bergslagen påkallade densamma och att SJ därför är skyldigt att utge skadestånd till Tåg i Bergslagen för visad skada. Svea hovrätt har i dom den 29 mars 2009 fastställt tingsrättens dom. Högsta Domstolen fann inte skäl att meddela prövningstillstånd. Hovrättens dom står därmed fast. Arbetet med att behandla Tåg i Bergslagens skadeståndskrav har inletts. Tåg i Bergslagen måste kunna påvisa en direkt skada föranledd av att SJ inte fullgjorde sitt åtagande enligt optionen. Det går i dagsläget inte att uppskatta ett möjligt skadeståndsbelopp och någon avsättning har därför inte gjorts. 19

20 Rapporttillfällen Delårsrapport januari-september oktober, 2009 Bokslutskommuniké 2009 februari, 2010 Ekonomisk information kan beställas från SJ AB, Kommunikation, Stockholm. SJs presstjänst har telefonnummer Finansiell information finns även på vår hemsida: Denna delårsrapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer. Undertecknade försäkrar att halvårsrapporten ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför. Stockholm den 14 augusti 2009 Ulf Adelsohn Björn Mikkelsen Monica Caneman Styrelsens ordförande Styrelseledamot Styrelseledamot Ingela Tuvegran Eivor Andersson Lars-Olof Gustavsson Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot Elisabet Salander Björklund Nils-Gunnar Nyholm Thomas Winäs Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot Erik Johannesson Styrelseledamot Jan Forsberg Verkställande direktör 20

Allt fler reser med SJ

Allt fler reser med SJ DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2008 Allt fler reser med SJ Delårsperioden januari-mars 2008 Nettoomsättningen ökade till MSEK 2 124 (1 989). Resultat efter finansiella poster ökade till MSEK

Läs mer

SJ effektiviserar verksamheten

SJ effektiviserar verksamheten DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 SJ effektiviserar verksamheten Delårsperioden januari mars 2009 Nettoomsättningen uppgick till MSEK 2 112 (2 116). Resultat före skatt uppgick till MSEK

Läs mer

SJs tillväxt fortsätter med mycket god lönsamhet

SJs tillväxt fortsätter med mycket god lönsamhet DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2007 Utsikt från ett tågfönster i Värmland, väster om Arvika. SJs tillväxt fortsätter med mycket god lönsamhet Delårsperioden januari mars 2007 Nettoomsättningen

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

SJ effektiviserar starkt resultat trots lågkonjunktur

SJ effektiviserar starkt resultat trots lågkonjunktur DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2009 SJ effektiviserar starkt resultat trots lågkonjunktur Delårsperioden januari september 2009 Nettoomsättningen uppgick till MSEK 6 430 (6 599). Resultat

Läs mer

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014 Fortsatt tillväxt och god lönsamhet Perioden april juni Omsättningen ökade till 72.7 MSEK (60.9), vilket motsvarar en tillväxt om 19.7 % Rörelseresultatet uppgick till 7.0 MSEK (4.5) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 35,3 MSEK (25,4), en ökning med 39 % (37). Rörelseresultatet under första kvartalet 2008 ökade med 29 % till 4,3 MSEK (3,3),

Läs mer

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal JANUARI MARS (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 9,9 MSEK (9,3) Rörelseresultatet

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK.

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK. Delårsrapport 1 januari 30 september 2016 Koncernrapport 11 november 2016 Svagare tredje kvartal än förväntat JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Q3 2016 Nettoomsättningen minskade

Läs mer

Svagare kvartal än förväntat

Svagare kvartal än förväntat Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Koncernrapport 17 augusti 2012 Svagare kvartal än förväntat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 11% till 9,9 (11,2) MSEK.

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport juli september 2017 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2017 2016 2017 2016 2016 Nettoomsättning 256,9 245,4 851,0 847,4 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)

Läs mer

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 %

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Perioden juli - sep Omsättningen uppgick till 69,7 MSEK (54,2), vilket motsvarar en tillväxt på 29,0 % Rörelseresultatet uppgick till 7,2 MSEK (4,7)

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Starkt tredje kvartal med ökad omsättning och rörelseresultat Omsättningen tredje kvartalet ökade med 50% och uppgick till 217,3 MSEK (144,9). Rörelseresultatet

Läs mer

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt.

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt. God tillväxt och ökad rörelsemarginal Perioden juli - september Omsättningen uppgick till 74,4 MSEK (69,7), vilket motsvarar en tillväxt på 6,5 % (29,0) Rörelseresultatet uppgick till 8,1 MSEK (7,2) vilket

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 2015/2016 FÖR NOVUS

HALVÅRSRAPPORT 2015/2016 FÖR NOVUS HALVÅRSRAPPORT 2015/2016 FÖR NOVUS Kvartalet oktober -- december 2015/2016 -Nettoomsättningen uppgick till ksek 12 547 (12 826) -Rörelseresultatet uppgick till ksek 2 370 (1 355) -Rörelseresultat efter

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS Kvartalet oktober -- december 2014/2015 -Nettoomsättningen uppgick till ksek 12 826 (11 958) -Rörelseresultatet uppgick till ksek 1 355 (1 566) -Rörelseresultat efter

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

Rekordresultat och nya investeringar för framtiden

Rekordresultat och nya investeringar för framtiden BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR PERIODEN 1 JANUARI-31 DECEMBER 2007 X 2000 mellan Alingsås och Göteborg Rekordresultat och nya investeringar för framtiden Helåret januari-december 2007 Nettoomsättningen ökade till

Läs mer

Delårsrapport Q2 januari juni 2014

Delårsrapport Q2 januari juni 2014 Delårsrapport Q2 januari juni 2014 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 96,3 Mkr (92,9) Nettoomsättning 195,9 Mkr (194,9) Resultat före skatt 12,1 Mkr (-1,1*) Resultat före skatt 25,4 Mkr

Läs mer

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal.

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal. Fortsatt tillväxt med god rörelsemarginal Perioden juli september Omsättningen uppgick till 79,7 MSEK (74,4), vilket motsvarar en tillväxt på 7,7 % (6,5) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,1) vilket

Läs mer

+20% 0,7% +65% Q % omsättningstillväxt

+20% 0,7% +65% Q % omsättningstillväxt Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016 Koncernrapport 19 augusti 2016 20% omsättningstillväxt APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 20% till 11,2 (9,3) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 31 MARS (Q1, Q2 och Q3) 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 98,6* (82,1) MSEK, en ökning med

Läs mer

Rörelsemarginalen har fortsatt öka och uppgick för första kvartalet till 10,6 % och närmar sig det mål om 12 % som SJR:s styrelse lagt fast.

Rörelsemarginalen har fortsatt öka och uppgick för första kvartalet till 10,6 % och närmar sig det mål om 12 % som SJR:s styrelse lagt fast. Fortsatt ökad omsättning och rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 76,8 MSEK (62,2), vilket motsvarar en tillväxt om 23,4 % Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (4,5) vilket

Läs mer

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016 Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal Perioden april juni Omsättningen ökade till 87,3 MSEK (82,2), vilket motsvarar en tillväxt om 6,2 % (13,1) Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (8,2)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr )

Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr ) Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr. 556322-3782) RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 28 Orderingången ökade till 78,6 MSEK (74,4) Omsättningen ökade till 65,4 MSEK (65,2) Bruttomarginalen förbättrades till 47,5

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0).

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0). Q4 Bokslutskommuniké januari december 2011 Koncernen januari december oktober december Nettoomsättning 436,7 Mkr (435,4) Nettoomsättning 112,2 Mkr (114,1) Resultat före skatt 68,1 Mkr (62,0) Resultat före

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

Utsikterna för kvartal fyra ser bra ut och målet för 2011 är att nå en betydande resultattillväxt.

Utsikterna för kvartal fyra ser bra ut och målet för 2011 är att nå en betydande resultattillväxt. Delårsrapport 1 januari 30 september 2011 Koncernrapport 11 november 2011 Nya finansiella mål och etablering i Tyskland JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade

Läs mer

1 april 31 december 2011 (9 månader)

1 april 31 december 2011 (9 månader) 1 april 31 december 2011 (9 månader) Nettoomsättningen för årets första nio månader ökade med 13 procent till 1 663 (1 478). Rörelseresultatet ökade med 29 procent till 132 (102). Rörelsemarginalen uppgick

Läs mer

Bokslutskommuniké för koncernen

Bokslutskommuniké för koncernen Bokslutskommuniké för koncernen januari december 2014 Dubblerat resultat och höjd utdelning oktober-december januari-december Nettoomsättning 103,6 Mkr (100,0) Nettoomsättning 381,8 Mkr (369,9) Resultat

Läs mer

Handel 50%(51) Egna produkter 26%(26) Nischproduktion 15%(13) Systemintegration 6%(7) Serviceintäkter 3%(3) Övrig försäljning 1%(0)

Handel 50%(51) Egna produkter 26%(26) Nischproduktion 15%(13) Systemintegration 6%(7) Serviceintäkter 3%(3) Övrig försäljning 1%(0) Omsättning per land 6 mån 2011/12 (6 mån ) Omsättning per affärstyp 6 mån 2011/12 (6 mån ) Sverige 48%(47) Danmark 33%(33) Norge 8%(7) Finland 6%(7) Tyskland 4%(5) Övriga 1%(1) Handel 50%(51) Egna produkter

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2015 Januari - juni. Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första halvåret 2015.

DELÅRSRAPPORT 2015 Januari - juni. Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första halvåret 2015. STOCKHOLM 2015-08-25 DELÅRSRAPPORT 2015 Januari - juni Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första halvåret 2015. Januari-juni Rörelseresultatet (EBITDA) under perioden uppgick till 1 529

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

NetOnNet AB (publ) Org.nr Delårsrapport för första kvartalet 2008/ maj juli Stark tillväxt inleder året

NetOnNet AB (publ) Org.nr Delårsrapport för första kvartalet 2008/ maj juli Stark tillväxt inleder året NetOnNet AB (publ) Org.nr 556520-4137 Delårsrapport för första kvartalet 2008/2009 1 maj 2008 31 juli 2008 Stark tillväxt inleder året Koncernen, första kvartalet (maj-juli) * Försäljningen uppgick till

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015 Ökad omsättning med bra rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 84,1 MSEK (76,8), vilket motsvarar en tillväxt om 9,4 % (23,4) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,2) vilket

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Malmbergs Elektriska AB (publ) Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2005 Q2 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 216 485 (191 954) kkr Resultatet efter finansiella poster ökade

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april juni 2016

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april juni 2016 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april 2016 30 juni 2016 April Juni 2016 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,7 (-0,8) MSEK. Resultat efter

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 1(5) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 Bokslutskommunikén i sammanfattning Omsättningen uppgick till 351,3 MSEK (296,6), en ökning med 18,5%. Rörelseresultatet uppgick till 20,2 MSEK (17,7),

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Intäkter per marknad Jul - sep 2014 Jul - sep 2013 Jan - sep 2014 Jan - sep 2013

Intäkter per marknad Jul - sep 2014 Jul - sep 2013 Jan - sep 2014 Jan - sep 2013 Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 Koncernrapport 7 november 2014 Fokus på tre marknader för lönsam tillväxt JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade

Läs mer

Delårsrapport 1/2015

Delårsrapport 1/2015 Delårsrapport 1/2015 Januari-mars 2015, AMHULT 2 AB (publ) Nettoomsättning för perioden uppgick till 1 990 (790)TSEK. Resultatet för perioden -418 (-304) TSEK efter skatt. Resultat per aktie (före och

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2015

Delårsrapport Januari mars 2015 Delårsrapport Januari mars 2015 Period 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgår till 68 650 (62 493) kkr motsvarande en tillväxt om 10 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 4 365

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2016 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 2016 2015 2016 2015 2015 Nettoomsättning 245,4 261,8 847,4 842,8 1 112,6 Rörelseresultat 18,9

Läs mer

Kvartalsrapport Dentware 1 januari 31 mars 2016

Kvartalsrapport Dentware 1 januari 31 mars 2016 Kvartalsrapport koncernen 1 1 januari 31 mars 2016 Nettoomsättningen uppgick till 5.0 MSEK Rörelseresultatet blev -2.9 MSEK Rörelsemarginalen blev -57% Periodens resultat efter skatt uppgick till -2.9

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 1 Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 Periodens resultat - 1,4 MSEK (- 14,7) Fortsatt positivt kassaflöde 8,7 MSEK (- 0,8) Affärsidé Gandalf är verksam som en nordisk leverantör

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 Omsättningstillväxt och stärkt varumärke Omsättningen uppgick till 341,2 MSEK (219,5), en ökning med 55%. Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (11,7), motsvarande

Läs mer

Avstämning segment och koncern. 12 mån 2009/10 Q /11 Q /10 Q / mån 2009/10 Q /11 MSEK. Omsättning per land 3 mån 2010/11

Avstämning segment och koncern. 12 mån 2009/10 Q /11 Q /10 Q / mån 2009/10 Q /11 MSEK. Omsättning per land 3 mån 2010/11 Omsättning per land 3 mån 2010/11 Omsättning per affärstyp 3 mån 2010/11 Sverige 49% Danmark 31% Finland 8% Norge 6% Tyskland 5% Övriga 1% Handel 51% Egna produkter 25% Nischproduktion 13% Systemintegration

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 1 (8) Duni AB Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 Koncernen i sammanfattning mkr Jan juni Juli 2005- Helår 2006 2005 juni 2006 2005 Nettoomsättning 3.119 2.642 6.441 5.964 Rörelseresultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Delårsrapport H SWEMET AB. Epost Telefon ORG NUMMER

Delårsrapport H SWEMET AB. Epost Telefon ORG NUMMER Delårsrapport H1 2016 SWEMET AB ORG NUMMER Epost info@swemet.se Telefon 013-100580 Halvårsrapport januari - juni 2016 1 januari- 30 juni 2016 Nettoomsättningen minskade till 4865 (5967) TSEK Rörelseresultatet

Läs mer

-4% 5,0% -65% Q Första kvartalet något svagare än förväntat

-4% 5,0% -65% Q Första kvartalet något svagare än förväntat Delårsrapport 1 januari 31 mars 2016 Koncernrapport 11 maj 2016 Första kvartalet något svagare än förväntat JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 4% till 10,9

Läs mer

Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat. Perioden juli september. Perioden januari september. Vd:s kommentar

Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat. Perioden juli september. Perioden januari september. Vd:s kommentar Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat Perioden juli september Omsättningen uppgick till 90,1 MSEK (79,7), vilket motsvarar en tillväxt på 12,7 % (7,7) Rörelseresultatet uppgick till 9,9 MSEK

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2017

Delårsrapport Januari mars 2017 Delårsrapport Januari mars 2017 Period 1 januari - 31 mars 2017 Nettoomsättningen uppgår till 84 399 (72 353) kkr motsvarande en tillväxt om 16,6 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 2 394

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Bokslutskommuniké, Förbättrat resultat i fjärde kvartalet Under fjärde kvartalet 2014 visade Vendator ett positivt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till 2,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2002 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - juni 2002 Försäljningen uppgick till 176,1 Mkr (169,3) Resultatet efter finansiella poster uppgick

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 Q4 Q4 2013 2012 2013 2012 Nettoomsättning, ksek 227 983 203 787 59 691 46 651 Bruttoresultat, ksek 148 789 126 457 37 041 28 308 Bruttomarginal,

Läs mer

VELCORA HOLDING AB Delårsrapport andra kvartalet 2016

VELCORA HOLDING AB Delårsrapport andra kvartalet 2016 VELCORA HOLDING AB Delårsrapport andra kvartalet 2016 Denna delårsrapport kompletterar tidigare publicerad delårsrapport avseende andra kvartalet 2016, vilken publicerades den 11 augusti 2016. Andra kvartalet

Läs mer

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017 Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal Perioden januari mars 2017 Omsättningen uppgick till 99,2 MSEK (84,7), vilket motsvarar en tillväxt om 17,2 % (0,7) Rörelseresultatet uppgick till 10,5

Läs mer

NOVUS HALVÅRSRAPPORT 2016/2017

NOVUS HALVÅRSRAPPORT 2016/2017 NOVUS HALVÅRSRAPPORT Novus Group nternational AB (publ) Kvartalet oktober december Nettoomsättningen uppgick till ksek 13 881 (12 547) Rörelseresultatet uppgick till ksek 1 903 (2 370) Rörelseresultat

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1 Göteborg 2012-10-19 Delårsrapport perioden januari-september 2012 Kvartal 3 (juli september) ) 2012 Omsättningen uppgick till 12,4 (10,1) Mkr, en ökning med 2,3 Mkr eller 23 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

All time high. Perioden oktober-december. Perioden januari december

All time high. Perioden oktober-december. Perioden januari december All time high Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 70,3 MSEK (57,6), vilket motsvarar en tillväxt med 21,9 % Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (3,7) vilket ger en rörelsemarginal om

Läs mer

Genom att stärka vår marknadsnärvaro och utveckla organisationen fortsätter vi att skapa goda förutsättningar för en långsiktig tillväxt.

Genom att stärka vår marknadsnärvaro och utveckla organisationen fortsätter vi att skapa goda förutsättningar för en långsiktig tillväxt. Orderingång 26,0 MSEK (41,9) Omsättning 27,7 MSEK (24,5) Bruttomarginal 44,7 procent (45,7) Rörelseresultat 2,6 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 1,9 MSEK (1,6) Kommentarer från VD En viktig del i JLT:s

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006 Omsättningen ökade med 56 procent och byråintäkten med 19 procent för jämförbara enheter Rörelseresultat om 3,2 Mkr, en ökning med 3,5 Mkr för jämförbara

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

januari juni 2016 FÖRSTA ANDRA KVARTALET 2016 JANUARI-JUNI 2016 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET För ytterligare information, kontakta

januari juni 2016 FÖRSTA ANDRA KVARTALET 2016 JANUARI-JUNI 2016 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET För ytterligare information, kontakta Q 2 Delårsrapport januari juni 2016 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2016 2015 2016 2015 2015 Nettoomsättning 303,4 288,4 602,0 581,0 1 112,6 Rörelseresultat 23,6 27,7 61,7 59,2 85,7 Rörelsemarginal,

Läs mer

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2)

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2) Q2 Delårsrapport januari juni 2012 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr

Läs mer

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2015 Kommentarer koncernen Koncernens räntenetto uppgick 2015 till 416 Mkr (338). Det ökade räntenettot beror på högre ränteintäkter till följd av ökad koncernintern

Läs mer

SJ AB Delårsrapport 1 JANUARI 30 JUNI 2002 KONCERNÖVERSIKT

SJ AB Delårsrapport 1 JANUARI 30 JUNI 2002 KONCERNÖVERSIKT SJ AB Delårsrapport 1 JANUARI 30 JUNI 2002 Resandet ökade med 4 procent, vilket främst förklaras av ökat långväga resande. Resandet i X 2000 utvecklades mycket positivt. s resultat efter finansiella poster

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JULI-DECEMBER 2006 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI DECEMBER 2006 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007

DELÅRSRAPPORT JULI-DECEMBER 2006 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI DECEMBER 2006 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 DELÅRSRAPPORT JULI DECEMBER 2006 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 31 DECEMBER (Q1 och Q2) 2006 Nettoomsättningen uppgick till 59,3* (44,5) MSEK, en ökning med 33,3

Läs mer