SJ storsatsar för ännu fler resenärer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SJ storsatsar för ännu fler resenärer"

Transkript

1 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2009 SJ storsatsar för ännu fler resenärer Delårsperioden januari juni 2009 Nettoomsättningen uppgick till MSEK (4 401). Resultat efter finansiella poster uppgick till MSEK 251 (365). Resultat efter skatt uppgick till MSEK 185 (264). Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till SEK 46 (66). Avkastning på eget kapital uppgick till 11,3 % (13,7). Resandet med SJ minskade med 3%, justerat för Öresundsavtalet ökade resandet dock med 1%. Resultatförsämringen beror främst på förlusten av Öresundsavtalet och en stagnerande tillväxt. Aktuellt kvartal april juni 2009 Nettoomsättningen uppgick till MSEK (2 286). Resultat efter finansiella poster uppgick till MSEK 170 (213). Resultat efter skatt uppgick till MSEK 125 (155). Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till SEK 31 (39). Avkastning på eget kapital uppgick till 11,3 % (13,7). Resandet med SJ minskade med 5 %, justerat för Öresundsavtalet minskade resandet med 1%. Riksdagen beslutade den 16 juni att bifalla regeringens proposition Konkurrens på spåret. SJ varslade 215 personer i juni. Utsikter SJ hade en svagare resandetillströmning under andra kvartalet 2009 än föregående år vilket är en effekt av den rådande lågkonjunkturen. Den fortsatta utvecklingen är svårbedömd då nettoeffekten av konjunktur och graden av hur många fler som väljer tåget av miljöskäl är svår att uppskatta. För att möta en sämre konjunktur och kommande avreglering av persontågtrafikmarknaden, genomförs ett effektiviseringsprogram som skall minska kostnaderna och leda till en fortsatt stabil lönsamhet.

2 Nyckeltal Koncernöversikt Apr-jun Apr-jun Jan-jun Jan-jun Belopp i MSEK Rörelsens intäkter varav nettoomsättning Rörelseresultat Rörelsemarginal, % 7,9 10,3 6,1 9,4 Resultat efter finansiella poster Periodens resultat Avkastning på eget kapital, % 11,3 13,7 11,3 13,7 Skuldsättningsgrad, ggr 1,0 1,1 1,0 1,1 Soliditet, % 38,2 37,1 38,2 37,1 Investeringar Medelantalet anställda Kommentarer från VD SJ kraftsamlar inför fri konkurrens på spåren Trots en ihållande lågkonjunktur, som ingen riktigt kan se slutet på ännu, fortsatte resandet med SJs tåg att öka med 1 procent under årets första sex månader. Det är en välgärning för miljön samtidigt som tåget som färdmedel är svårslaget när det kommer till avkoppling, socialt umgänge eller tid för arbete på våra tåg med både Internet och servering ombord. Generellt sett ökar antalet resenärer, både bland affärsresenärer och privatpersoner samt i första och andra klass. På sträckan Stockholm- Göteborg ökade antalet resor med 1 procent under årets två första kvartal. Motsvarande siffror för sträckorna Stockholm-Malmö och Stockholm-Sundsvall var under samma period 4 respektive 6 procent. Inte lika drabbade som andra SJs resandetillväxt har avtagit jämfört med föregående år men är fortfarande positiv trots den rådande lågkonjunkturen. Det är glädjande att notera denna utveckling med tanke på att inrikesflyget minskade med 15 procent och nybilsregistreringen av personbilar minskade med 24 procent under kvartal 2. Vi har dock god beredskap för ytterligare försämrad marknadsutveckling. Effektiviserar för starkare ekonomi SJs effektiviseringsprogram fortskrider enligt plan och vi skall anpassa vår kostnadsnivå, för att lönsamhet och konkurrenskraft ska bestå. Det är huvudskälet till att vi arbetar med ett effektiviseringsprogram där SJs kostnader ska minska med cirka femton procent till och med utgången av Därför gäller bland annat anställningsstopp och färre konsulter. I slutet av juni varslade SJ 215 personer. Det handlar om tjänster där SJ kan göra effektiviseringar eller sammanslagningar. I september tas beslut om hur många av varslen som leder till uppsägningar. Målsättningen är att i samarbete med de fackliga organisationerna försöka minimera det slutgiltiga antalet. I första hand är ambitionen att lösa övertaligheten med pensionsavgångar, beviljade tjänstledigheter eller omfördelning av tjänster. Fritt fram för konkurrenter 16 juni klubbade riksdagen förslaget om att järnvägstrafiken avregleras från och med 1 juli. SJ är väl förberett inför den fria konkurrensen och kommer att erbjuda resenärerna en rad nyheter och förbättringar. SJ står starkt ekonomiskt och vi har en lång tradition av att hålla ihop transporter av människor med tåg över hela Sverige. Storsatsar för fler resenärer Inför den fria konkurrensen storsatsar SJ på att kunna erbjuda de bästa alternativen för resenärerna. Hösten 2010 sätts 20 helt nya snabbtåg i trafik, en investering på 2 miljarder kronor. 160 personvagnar på InterCity-tågen upprustas för 350 miljoner som får nya stolar, ny belysning och eluttag vid varje säte. Hela SJs ombordpersonal har genomgått en serviceutbildning i världsklass på SJ Service Academy. Dessutom tänker vi nytt på många områden och förbereder en rad nya koncept som alla kommer att gynna resenärerna och framställa SJ som den mest attraktiva tågoperatören. 2

3 Fler tåg i tid Sedan hösten 2008 har SJ tillsammans med Banverket arbetat intensivt och med högsta prioritet för att förbättra punktligheten för X Månad för månad har punktligheten blivit bättre för att på våren och försommaren ha etablerats på en hög och stabil nivå. Punktligheten var under kvartal 2 84 respektive 93 procent, räknat som mindre än fem respektive femton minuters försening vid ankomst. Samtidigt var punktligheten under kvartalet 93 procent för alla SJs tåg. Trots att vi har uppnått mycket goda resultat slår vi oss inte till ro utan fortsätter att arbeta för ännu bättre punktlighet. På så sätt ökar vi möjligheterna för att ännu fler skall välja SJ och tåget också i framtiden. Jan Forsberg Verkställande direktör 3

4 Marknad och försäljning SJ ser ut att klara sig förhållandevis bra trots rådande lågkonjunktur. Resandet med SJs tåg har fortsatt att öka under året, men kurvan planar nu ut och under andra kvartalet visar resandet en svag minskning. På de viktiga sträckorna Göteborg-Stockholm och Malmö-Stockholm var ökningen cirka 2 procent under årets två första kvartal. Även pendelresandet med tåg (främst resor mellan bostad och arbete) är fortsatt stabilt. När det gäller biljettförsäljningen är Internet en allt viktigare kanal. Biljettförsäljningen via Internet har hittills i år ökat med 10 procent och är nu uppe i 48 procent. Två av tre biljetter till SJs snabbtåg X 2000 säljs via webben. Personliga biljetter införs under hösten. Fortsätter ta marknadsandelar från både flyg och bil Under det andra kvartalet fortsatte SJs tåg att ta marknadsandelar från främst flyget. För affärsresorna stärker tåget sin position och när det gäller fritidsresorna tar tåget främst från bilresandet enligt Turistdatabasen, TDB. Enligt TDB ökade tågets andel för all trafik i form av långväga resor över 30 mil till cirka 29 procent. SJ fortsätter att ta marknadsandelar på halvlånga och långa sträckor i förhållande till flyget. SJs marknadsandelar är nu följande: Göteborg-Stockholm 68 procent, Skåne-Stockholm 28, Sundsvall- Stockholm 65, Jönköping-Stockholm 85 och Värmland-Stockholm 89. Norrlands- och Köpenhamnstrafiken ökar SJs satsning på nattågstrafiken till övre Norrland fyllde ett år i juni. Antalet resenärer ligger över de förväntningar Norrlandståg hade när trafiken inleddes. Under sommaren har SJ satt in extra kapacitet i form av separata tåg på sträckorna Göteborg-Kiruna och Stockholm-Kiruna. På Västkustbanan mellan Göteborg och Malmö ökade också SJ kapaciteten under sommarperioden. Även på den nya sträckan Stockholm-Köpenhamn och Göteborg-Köpenhamn ligger resenärsökningen över förväntningarna. Nytt kundrelationsprogram riktat mot företag I början av juni introducerade SJ sitt nya kundrelationsprogram för företag efter mer än ett och ett halvt års förberedelser. SJ lanserade då SJ Biz, som innebär ett tätare samarbete med både företag och resebyråledet. Målsättningen med SJ Biz är att skapa en mer kundnära produkt vid affärsresande. Det innebär bland annat att företagskunderna får lättare att skräddarsy sina resor efter varje företags önskemål. Bättre uppföljning och statistik ger företagen en tydligare bild av det egna resandet. SJ kan då både effektivisera och göra kundföretagets totala resande billigare. SJs samarbete med resebyråerna utvecklas allt mer vilket märks genom att resebyråernas andel av affärsresebokningar stadigt ökar. SJ räknar i år med att skriva minst 1500 nya reseavtal med svenska företag. Snabbare och billigare Internet ombord En annan betydande nyhet är SJs utveckling av Internet ombord. Genom att samarbeta med flera 3Goperatörer säkras tillförlitligheten oavsett var i landet tåget befinner sig och tester visar att surfhastigheten nu är goda 2 Mbit per sekund. I slutet av juni sänkte SJ priserna på Internet ombord och under semesterperioden infördes en kampanj med ännu billigare erbjudanden. Nya resebutiker med upplevelsen i centrum Under det andra kvartalet invigde SJ sitt nya resebutikskoncept på två orter, Västerås och Hässleholm. Butikerna har helt gjorts om för att bli mer serviceinriktade för resenärerna. SJ tar därmed ytterligare ett steg från enkel biljettförsäljning till att erbjuda reseupplevelser. 4

5 Utbud och beläggning SJ AB Utbud och beläggning SJ AB Jan-jun Index mot 2009 föregående år Personkilometer (miljoner) Platskilometer (miljoner) Beläggningsgrad (%) Antal resor (miljoner) 13,3 95 Säsongseffekter Rörelsens intäkter varierar normalt under året med en nedgång vid halvårsskiftet på grund av minskat affärsresande. 900 Nettoomsättning (MSEK) jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Organisation och medarbetare SJ satsar på att utbilda sina medarbetare. Utbildning framförallt inom trafiksäkerhet och service har skett av cirka respektive medarbetare under året. Finansiella mål SJ skall vara ett modernt reseföretag som uthålligt agerar affärsmässigt och kommersiellt. Ägarens finansiella mål är en soliditet på minst 30 procent och en avkastning på eget kapital uppgående till minst 10 procent efter skatt. Översikt finansiella mål Jan-jun Jan-jun Helår Mål Belopp i MSEK Soliditet, % 38,2 37,1 40,4 30,0 Avkastning på eget kapital, % 11,3 13,7 13,5 10,0 Risker och osäkerhetsfaktorer Den risk som identifierats som mest väsentlig är konsekvenser av politiska beslut såsom exempelvis förändrade trafikeringsrättigheter. Riksdagen beslutade den 16 juni att bifalla regeringens proposition 2008/09:179, beslut kring avreglering av järnvägstrafiken i Sverige. SJs mest väsentliga risker beskrivs utförligt i Årsredovisning - Finansiell rapport 2008 på sidorna

6 Aktuellt kvartal april juni 2009 Ekonomisk utveckling Av koncernens totala intäkter svarar moderbolaget SJ AB för 80,2 procent. Moderbolagets andel av koncernens resultat är 82,4 procent. Rörelsens intäkter Rörelsens intäkter uppgick till MSEK (2 287), vilket är 3 procent lägre än i fjol. Det förklaras främst av att Öresundstrafiken övergick till annan tågoperatör under januari Justerat för detta har resandet med SJ minskat med 1 procent mot föregående år. Rörelseresultat Koncernens rörelseresultat blev MSEK 176 (236), vilket är 25 procent lägre än i fjol. Huvudorsaken är de lägre intäkterna. Kostnaderna minskade på grund av Öresundsavtalet men bland annat el- och infrastrukturkostnaderna steg på grund av högre priser och ökade avgifter. Totalt ligger kostnaderna i nivå med fjolåret. Rörelsemarginal Rörelsemarginalen uppgick till 7,9 procent (10,3). Resultat före skatt Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till MSEK 170 (213). Finansnettot uppgick till MSEK -6 (-23). Förbättringen förklaras främst av lägre räntor men också av att förvaltning av bolagets kassa varit gynnsam. Skatt på periodens resultat Periodens skatt uppgick till MSEK -45 (-58). Från och med 2009 har bolagsskattesatsen ändrats från 28 procent till 26,3 procent. Periodens resultat Periodens resultat uppgick till MSEK 125 (155). Investeringar Investeringar under perioden uppgick till MSEK 84 (505) varav MSEK 43 (440) avsåg fordon. Föregående år delbetalades den första delen av de kommande nya snabbtågen. Investeringar i immateriella tillgångar uppgick till MSEK 35 (29) varav MSEK 20 är investeringar i ett kundrelationsprogram. Kassaflöde Periodens kassaflöde är MSEK högre än motsvarande period 2008 vilket till största delen beror på upptagande av lån, ökning av kortfristiga placeringar samt att föregående år betalades en del av de nya snabbtågen. Koncernöversikt Apr-jun Apr-jun Jan-jun Jan-jun Belopp i MSEK Rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Rörelseresultat Rörelsemarginal, % 7,9 10,3 6,1 9,4 Periodens resultat Investeringar Medelantalet anställda

7 Delårsperioden januari juni 2009 Ekonomisk utveckling Av koncernens totala intäkter svarar moderbolaget SJ AB för 79,9 procent. Moderbolagets andel av koncernens resultat är 80,0 procent. Bland övriga rörelseintäkter ingår en realisationsvinst avseende fordon på MSEK 34. Rörelsens intäkter Rörelsens intäkter uppgick till MSEK (4 402), vilket är i nivå med föregående år. Resandet med SJ AB har ökat med 1 procent justerat för Öresundstrafiken som övergick till annan tågoperatör under januari Rörelseresultat Rörelseresultatet uppgick till MSEK 266 (412), vilket är en minskning med MSEK 146. Förklaringen till resultatminskningen beror framförallt på ökade kostnader för el och infrastruktur på grund av ökade priser samt ökade personalkostnader under kvartal 1. De ökade personalkostnaderna förklaras av de satsningar som påbörjades under kvartal för att förbättra servicen på våra tåg genom ökad bemanning, se diagram nedan. Minskningen av antalet anställda mellan kvartal och kvartal förklaras av anställda som arbetade med Öresundstrafiken. Medelantalet anställda Q1 Q2 Q3 Q4 Rörelsemarginal Rörelsemarginalen är 6,1 procent (9,4). Resultat efter finansiella poster Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till MSEK 251 (365). Finansnettot uppgick till MSEK -14 (-47). Förbättringen förklaras främst av lägre räntor men också av att förvaltning av bolagets kassa varit gynnsam. Skatt på periodens resultat Periodens skatt uppgick till MSEK 66 (101). Periodens resultat Periodens resultat uppgick till MSEK 185 (264). Investeringar Periodens investeringar uppgick till MSEK 520 (592). Investeringar i fordon uppgår till MSEK 447 (473). Dessa består till största delen av delbetalning av de kommande nya snabbtågen. 7

8 Finansiering Koncernens långfristiga räntebärande skulder bestod per huvudsakligen av betalningsåtaganden för SJs finansiella leasingkontrakt och uppgick till MSEK (4 212). Total finansiell leasingskuld avseende dubbeldäckarna uppgick på balansdagen, till MSEK (1 732). Av denna skuld betecknas MSEK (1 613) som långfristig, medan MSEK 123 (123) är kortfristig och avser den del av skulden som förfaller till betalning inom ett år. För äldre fordon finns leasingkontrakt om MSEK (2 394). Den genomsnittliga löptiden för erhållna kreditlöften uppgick till 4,0 år (4,4) och den genomsnittliga räntebindningstiden uppgick till 1,1 år (1,4). Nettoskulden uppgick per till MSEK (1 811), vilket är en minskning med MSEK 490 sedan motsvarande tidpunkt föregående år. Sedan årsskiftet har nettoskulden, tack vare att rörelsen genererat ett starkt kassaflöde, minskat med MSEK 178. Kassaflöde Kassaflödet har förbättrats med MSEK jämfört med föregående år och uppgick till MSEK (-78). Detta beror på upptagande av ett lån samt ökning av kortfristiga placeringar. 8

9 Rapport över totalresultat Koncernen Apr-Jun Apr-jun Jan-jun Jan-jun Belopp i MSEK Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Summa rörelsens intäkter Personalkostnader Avskrivningar Övriga kostnader Summa kostnader Resultat från andelar i intressebolag Rörelseresultat Ränteintäkter och liknande poster Räntekostnader och liknande poster Resultat före skatt Skatt på periodens resultat Periodens resultat Övrigt totalresultat Kassaflödessäkringar Uppskjuten skatt på kassaflödessäkringar Övrigt totalresultat för perioden Totalresultat för perioden Resultat för perioden hänförligt till: Moderbolagets aktieägare Minoritetsintresse Totalresultat för perioden hänförligt till: Moderbolagets aktieägare Minoritetsintresse Resultat per aktie (före och efter utspädning), SEK Genomsnittligt antal aktier, tusental

10 Resultaträkning i sammandrag Moderbolag Apr-jun Apr-jun Jan-jun Jan-jun Belopp i MSEK Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Summa rörelsens intäkter Övriga kostnader Personalkostnader Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Summa kostnader Rörelseresultat Intäkter från övriga värdepapper och fordringar Räntekostnader och liknande kostnader Resultat före skatt Skatt på periodens resultat Periodens resultat Övrigt totalresultat Kassaflödessäkringar Uppskjuten skatt på kassaflödessäkringar Övrigt totalresultat för perioden Totalresultat för perioden

11 Rapporter över finansiell ställning Koncernen 30 juni 30 juni 31 dec Belopp i MSEK TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Immateriella tillgångar Finansiella tillgångar Uppskjutna skattefordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Kortfristiga fordringar Kortfristiga placeringar Likvida medel Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare Eget kapital Långfristiga skulder Avsättningar Räntebärande skulder Icke räntebärande skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Avsättningar Räntebärande skulder Icke räntebärande skulder Summa kortfristiga skulder Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

12 Moderbolag 30-jun 30-jun 31 dec Belopp i MSEK TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Uppskjuten skattefordran Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Kortfristiga fordringar Kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Skulder Avsättningar Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

13 Rapport över kassaflöden Koncernen Apr-jun Apr-jun Jan-jun Jan-jun Belopp i MSEK Den löpande verksamheten Resultat före skatt Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Av och nedskrivningar Förändring avsättningar Realisationsvinst Förändring övrigt Resultat från andelar i intressebolag Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning(-)/Minskning(+) av varulager Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar Förvärv av immateriella tillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar Förvärv / försäljning av aktier och andelar Kortfristiga placeringar ( dagar) Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Övriga långfristiga räntebärande fordringar Utlåning Amortering av leasingskuld Upptagna lån Övriga långfristiga skulder Aktieutdelning Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut

14 Rapport över förändring i eget kapital Koncernen 1 jan - 30 jun 1 jan - 30 jun Belopp i MSEK Ingående balans enligt tidigare tillämpade redovisningsprinciper Effekt vid byte av redovisningsprincip till IFRIC Ingående balans efter byte av redovisningsprinciper till IFRIC Intäkter och kostnader som redovisats direkt mot eget kapital Utdelning till aktieägare Totalresultat för perioden Utgående balans

15 Nyckeltal koncernen Koncernen Jan-jun Jan-jun Helår Helår Helår Helår Helår Rörelsens intäkter, MSEK varav nettoomsättning Rörelseresultat, MSEK Resultat före skatt, MSEK Periodens resultat, MSEK Resultat per aktie, SEK Periodens kassaflöde, MSEK Investeringar, MSEK Marginaler Rörelsemarginal, % 6,1 9,4 8,8 9,9 8,8 11,6 6,0 Vinstmarginal, % 5,7 8,3 8,1 8,4 7,2 9,9 3,5 Kapitalstruktur vid periodens utgång Eget kapital, MSEK Sysselsatt kapital, MSEK Räntebärande nettoskuld, MSEK Skuldsättningsgrad, ggr 1,0 1,1 0,9 1,2 1,3 1,4 1,9 Soliditet, % 38,2 37,1 40,4 36,6 33,2 31,7 23,9 Medelantalet anställda Jan-jun Jan-jun Helår Helår Helår Helår Helår Avkastningsmått Avkastning på sysselsatt kapital, % 9,6 11,4 11,6 11,1 8,8 11,2 8,2 Avkastning på eget kapital, % 11,3 13,7 13,5 13,8 11,5 49,8 12,1 15

16 Nyckeltal moderbolaget Översikt moderbolaget Apr-jun Apr-jun Jan-jun Jan-jun Helår Belopp i MSEK Rörelsens intäkter varav nettoomsättning Rörelseresultat Rörelsemarginal, % 8,3 12,0 6,3 11,0 10,1 Resultat efter finansiella poster Periodens resultat Avkastning på eget kapital, % 10,4 16,3 10,4 16,3 12,9 Eget kapital Balansomslutning Soliditet, % 38,0 37,6 40,3 37,6 40,3 Investeringar Medelantalet anställda Redovisningsprinciper Denna delårsrapport har för koncernen upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och IAS 34, Delårsrapportering. Moderbolaget redovisar i enlighet med Årsredovisningslagen. De redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som tillämpas i delårsrapporten är de som beskrivs i årsredovisningen för 2008 förutom att tolkningsutlåtandet IFRIC 13 för redovisning av kundlojalitetsprogrammet tillämpas för SJ Prio. Tolkningsutlåtandet trädde i kraft den 1 juli 2008 och skall tillämpas för det första räkenskapsåret efter ikraftträdandet. Jämförelseåret 2008 har omräknats beträffande effekten av tillämpningen av IFRIC 13, se not 2. I övriga tabeller har 2007 och 2008 års jämförelsetal justerats. Vid den initiala försäljningen delas inkomster upp enligt komponentmetoden, vilket innebär att del av inkomsten avsätts som en betalningsförpliktelse för det framtida bonusåtagandet. När kunden utnyttjar bonusen och SJ uppfyllt sin förpliktelse redovisas inkomsten som en intäkt. Det framtida bonusåtagandet värderas till verkligt värde genom uppskattning av framtida utnyttjandegrad av förmånen. Från och med 2009 tillämpas IFRS 8, Rörelsesegment. Standarden är godkänd av EU-kommissionen och trädde i kraft den 1 januari Införande av standarden medför utökade upplysningskrav kring produkter och tjänster samt väsentliga kunder i de finansiella rapporterna. Segmentsrapportering enligt IFRS 8 utgår från ett företagsledningsperspektiv. Ett rörelsesegment är en affärsenhet som bedriver affärsverksamhet där intäkter kan erhållas och kostnader kan uppstå (inkluderar intäkter och kostnader i samband med transaktioner med andra delar i samma företag), och vars rörelseresultat granskas regelbundet av bolagets företagsledning och styrelse som underlag för beslut om tilldelning av resurser. Det innebär att det måste finnas separat finansiell information för de segment som rapporteras externt. De segment som redovisas externt ska stå för minst 75 procent av företagets totala intäkter. Därtill finns även krav på att redovisa information om väsentliga kunder (det vill säga om kundens omsättning uppgår till minst 10 procent av den totala omsättningen för samtliga segment). Koncernen kommer att rapportera följande segment: SJ AB, Stockholmståg KB och Övriga dotterbolag, se not 1. 16

17 Noter Not 1 Rörelsesegment April-juni 2009 Belopp i MSEK SJ AB Stockholmståg Övrigt elim Totalt Intäkter från externa kunder Intäkter från interna transaktioner Summa intäkter Resultat före skatt Tillgångar April-juni 2008 Belopp i MSEK SJ AB Stockholmståg Övrigt elim Totalt Intäkter från externa kunder Intäkter från interna transaktioner Summa intäkter Resultat före skatt Tillgångar Januari-juni 2009 Belopp i MSEK SJ AB Stockholmståg Övrigt elim Totalt Intäkter från externa kunder Intäkter från interna transaktioner Summa intäkter Resultat före skatt Tillgångar Januari-juni 2008 Belopp i MSEK SJ AB Stockholmståg Övrigt elim Totalt Intäkter från externa kunder Intäkter från interna transaktioner Summa intäkter Resultat före skatt Tillgångar

18 Not 2 Sammanställning av effekter av övergången till IFRIC 13 SJ Prio togs i bruk under Sammanställningen nedan redovisar effekterna i resultaträkningen 2008 medan i balansräkningen beaktas även 2007 års resultat. Koncernen Apr-jun Jan-jun Belopp i MSEK Periodens resultat enligt tidigare tillämpade redovisningsprinciper Nettoomsättning Övriga kostnader 2 5 Periodens skatt 1 3 Periodens resultat -4-8 Periodens resultat efter införandet av IFRIC Koncernen 30 jun 31 dec Belopp i MSEK Tillgångar enligt tidigare tillämpade redovisningsprinciper Uppskjuten skattefordran 8 12 Tillgångar efter införandet av IFRIC Skulder enligt tidigare tillämpade redovisningsprinciper Effekter av anpassning till IFRIC 13 Långfristiga avsättningar Långfristiga icke räntebärande skulder Skulder efter införandet av IFRIC Eget kapital enligt tidigare tillämpade redovisningsprinciper Balanserat resultat i eget kapital Periodens resultat i eget kapital Eget kapital efter införandet av IFRIC Eget kapital och skulder efter införandet av IFRIC

19 Not 3 Transaktioner med närstående Affärsverket Statens järnvägar. Per den 30 juni 2009 hade SJ långfristiga räntebärande fordringar respektive skulder till det närstående affärsverket Statens järnvägar om MSEK - (470) respektive (2 394). Not 4 Eventualförpliktelser I avtal om persontrafik på järnväg i Bergslagen åtog sig SJ att för Tåg i Bergslagens räkning bedriva persontrafik mellan vissa orter under tiden 17 juni 2001 till den 17 juni Enligt trafikavtalet hade Tåg i Bergslagen vidare rätt att ensidigt utlösa en förlängning av trafikavtalet med tre år och därigenom förlänga trafikavtalet till och med den 13 juni Emellertid undertecknade parternas verkställande direktörer den 5 november 2002 ett tilläggsavtal varigenom avtalades att en förlängning av avtalstiden skulle ske endast om båda parter gemensamt samtyckte därtill. Sedan tvist om optionens giltighet uppkommit i april 2003, förklarade sig Tåg i Bergslagen under våren 2004 utlösa optionen, medan SJ förklarade att trafikavtalet skulle upphöra i juni Tingsrätten meddelade dom den 22 februari 2008 vilken fastställde att tilläggsavtalet inte är gällande mot Tåg i Bergslagen och att parterna därför alltjämt var bundna av avtalstexten rörande optionen när Tåg i Bergslagen påkallade densamma och att SJ därför är skyldigt att utge skadestånd till Tåg i Bergslagen för visad skada. Svea hovrätt har i dom den 29 mars 2009 fastställt tingsrättens dom. Högsta Domstolen fann inte skäl att meddela prövningstillstånd. Hovrättens dom står därmed fast. Arbetet med att behandla Tåg i Bergslagens skadeståndskrav har inletts. Tåg i Bergslagen måste kunna påvisa en direkt skada föranledd av att SJ inte fullgjorde sitt åtagande enligt optionen. Det går i dagsläget inte att uppskatta ett möjligt skadeståndsbelopp och någon avsättning har därför inte gjorts. 19

20 Rapporttillfällen Delårsrapport januari-september oktober, 2009 Bokslutskommuniké 2009 februari, 2010 Ekonomisk information kan beställas från SJ AB, Kommunikation, Stockholm. SJs presstjänst har telefonnummer Finansiell information finns även på vår hemsida: Denna delårsrapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer. Undertecknade försäkrar att halvårsrapporten ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför. Stockholm den 14 augusti 2009 Ulf Adelsohn Björn Mikkelsen Monica Caneman Styrelsens ordförande Styrelseledamot Styrelseledamot Ingela Tuvegran Eivor Andersson Lars-Olof Gustavsson Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot Elisabet Salander Björklund Nils-Gunnar Nyholm Thomas Winäs Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot Erik Johannesson Styrelseledamot Jan Forsberg Verkställande direktör 20

2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend

2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend 2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend 2E Group Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 (Samtliga belopp i msek om ej annat anges) Tredje kvartalet: 1 juli 30 september

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2010

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2010 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 3 JUNI 21 Kvartalsperioden april-juni na uppgick till 334,6 (324,2) Rörelseresultatet uppgick till,7 (4,9) et före skatt uppgick till,6 (5,6) et efter skatt uppgick till,2 (3,9),

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2014

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2014 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2014 Kvartalsperioden juli-september, kvarvarande verksamhet Redovisade intäkter, resultat, kassaflöde och nyckeltal avser kvarvarande verksamhet, dvs. exklusive Utvecklingshuset

Läs mer

JULI-SEPTEMBER 2013 JANUARI-SEPTEMBER 2013

JULI-SEPTEMBER 2013 JANUARI-SEPTEMBER 2013 JULI-SEPTEMBER 2013 JANUARI-SEPTEMBER 2013 Nettoomsättningen uppgick till 9 306 (8 959) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till 247 (165) MSEK. Periodens resultat uppgick till 184 (123) MSEK. Kassaflödet

Läs mer

God tillväxt BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010. Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) Helåret (sep 2009 - aug 2010) VD kommenterar

God tillväxt BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010. Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) Helåret (sep 2009 - aug 2010) VD kommenterar BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010 God tillväxt Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) KappAhls nettoomsättning under perioden uppgick till 1 290 (1 226) MSEK, en ökning med 5,2 procent. Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 Omsättningstillväxt och stärkt varumärke Omsättningen uppgick till 341,2 MSEK (219,5), en ökning med 55%. Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (11,7), motsvarande

Läs mer

Crown Energy AB (publ)

Crown Energy AB (publ) 14 maj 2014 Crown Energy AB (publ) Delårsrapport kvartal 1 2014 Crown Energy AB (publ) med dess dotterbolag ( Crown Energy, Bolaget eller Koncernen ) är en internationell olje- och gaskoncern som bedriver

Läs mer

Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011

Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011 Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011 Styrelsen för TrustBuddy International AB, noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande bokslutskommunike januari - december 2011 Inledande

Läs mer

2E Group Delårsrapport

2E Group Delårsrapport Sid: 1 av (18) 2E Group Delårsrapport 1 januari 30 juni 2011 (Samtliga belopp i MSEK om ej annat anges) April juni 2011 Jan juni 2011 Nettoomsättning: 163,9 (127,6) Rr f. gw.avskrivn (EBITA): -9,2 (-8,6)

Läs mer

INTELLECTA DELÅRSRAPPORT Q3

INTELLECTA DELÅRSRAPPORT Q3 INTELLECTA DELÅRSRAPPORT Q3 1 januari 30 september INTELLECTA DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september Q3 Effekterna av Intellectas strategi syns allt tydligare Nettoomsättning och byråintäkter ökade mer än

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Starkt tredje kvartal med ökad omsättning och rörelseresultat Omsättningen tredje kvartalet ökade med 50% och uppgick till 217,3 MSEK (144,9). Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2013

Delårsrapport januari-mars 2013 Q1 Delårsrapport januari-mars 2013 Januari-mars Försäljningsintäkter 925 (1 033) MSEK Rörelseresultat EBITA 74 (242) MSEK Rörelseresultat EBITA exkl. reavinst 66 (84) MSEK Rörelsemarginal EBITA 8,0 (23,4)

Läs mer

Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter

Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT FÖR FÖRSTA HALVÅRET JANUARI JUNI 2008 Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter 1 april 30 juni 2008 Varumärkesförsäljningen* ökade med 15 procent till 477 MSEK (414).

Läs mer

Micro Holding AB Årsredovisning 2005

Micro Holding AB Årsredovisning 2005 Micro Holding AB Årsredovisning 2005 Innehåll År 2005 i korthet sid 3 VD-ord sid 4 Powerit och Micro - två bolag blir ett sid 6 Korta fakta om Micro sid 7 Mål och strategi sid 8 Grunden för efterfrågan

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2009. Störst i Norden. Rörelseintäkterna minskade med 21 procent till 152,1 MSEK (192,9 MSEK)

Delårsrapport januari-mars 2009. Störst i Norden. Rörelseintäkterna minskade med 21 procent till 152,1 MSEK (192,9 MSEK) Delårsrapport januari-mars 2009 Störst i Norden Rörelseintäkterna minskade med 21 procent till 152,1 MSEK (192,9 MSEK) Resultatet efter skatt minskade med 34 procent till 25,3 MSEK (38,1 MSEK) Resultatet

Läs mer

5 5 6 5 7 3-6 5 0 0 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 8

5 5 6 5 7 3-6 5 0 0 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 8 5 5 6 5 7 3-6 5 Å R S R E D O V I S N I N G 2 8 Innehåll Affärsidé och strategi...4 Marknaden...5 Affärsmodell och affärsområden...6 Erbjudanden och kunder...7 Geografisk närvaro...9 Branschorganisationen

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2014

Delårsrapport januari mars 2014 Delårsrapport januari mars Bra start på året för ICA Gruppen I ICA Gruppens koncernredovisning ingår ICA AB som ett helägt dotterbolag från och med den 27 mars då förvärvet av Aholds aktier i ICA AB slutfördes.

Läs mer

Helåret 2011: Bästa helårsresultatet sedan verksamheten bildades 2008

Helåret 2011: Bästa helårsresultatet sedan verksamheten bildades 2008 CONCENTRICS HELÅRSRAPPORT JANUARI DECEMBER 2011 Helåret 2011: Bästa helårsresultatet sedan verksamheten bildades 2008 Försäljningen ökade 16% till 2 283 MSEK (1 977) under helåret 2011 jämfört med 2010.

Läs mer

Vi levererar det stora företagets IT-kompetens med det lilla företagets själ och den enskilde konsultens engagemang

Vi levererar det stora företagets IT-kompetens med det lilla företagets själ och den enskilde konsultens engagemang Vi levererar det stora företagets IT-kompetens med det lilla företagets själ och den enskilde konsultens engagemang KNOW IT AB DELÅRSRAPPORT Resultat per aktie ökade med 46 procent Omsättningen steg med

Läs mer

Första kvartalet 2015 (1 kv 2014) Händelser under första kvartalet 2015. Första kvartalet i sammandrag

Första kvartalet 2015 (1 kv 2014) Händelser under första kvartalet 2015. Första kvartalet i sammandrag Delårsrapport Januari mars 2015 Evolution Gaming Group AB (publ) Första kvartalet 2015 (1 kv 2014) Intäkterna ökade med 43% till 15,4 MEUR (10,8) Periodens resultat uppgick till 1,4 MEUR (2,1) Vinst per

Läs mer

Kvartalsrapport januari mars 2015

Kvartalsrapport januari mars 2015 Kvartalsrapport januari mars 2015 Om Collector Collector är ett kreditmarknadsbolag, en nischaktör som erbjuder nytänkande finanslösningar för privat- och företagskunder. Innovation är en av våra största

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2014

Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 Juli september 2014 Omsättningen för tredje kvartalet uppgick till 3,7 (3,8) MSEK. Rörelseresultatet (EBIT) för tredje kvartalet blev 3,7 (- 4,3) MSEK. Resultatet

Läs mer

OCH. VIKTIGA Omsättningen för OM PROBI. Probi. SKATT uppgick till 4,9 MSEK (16,0). MSEK (31,9). RESULTATT EFTER SKATT SEK (0,48).

OCH. VIKTIGA Omsättningen för OM PROBI. Probi. SKATT uppgick till 4,9 MSEK (16,0). MSEK (31,9). RESULTATT EFTER SKATT SEK (0,48). PROBI AB DELÅRSRAPPORT 211-1 - 1-211 - 6-3 FORTSATT HÖG TILLVÄXT RESULTATFÖRBÄTTRING OCH KRAFTIG ANDRAA KVARTALET 211 NETTOOMSÄTTNINGEN uppgick till 24, MSEK (16,). RÖRELSERESULTATET uppgick till 6,3 MSEK

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ikano Bank SE Org nr 517100-0051

Årsredovisning 2011. Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Årsredovisning 2011 2011 Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse... 4 5 år i sammandrag... 7 Resultaträkning... 9 Rapport över totalresultat... 9 Balansräkning...

Läs mer

Raising our game INTELLECTA 2014

Raising our game INTELLECTA 2014 Raising our game INTELLECTA 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT 8 KONCERNENS RAPPORT ÖVER finansiell ställning 10 s rapport över förändringar i eget kapital 12

Läs mer

Årsredovisning 2013/14

Årsredovisning 2013/14 Årsredovisning 2013/14 Innehåll Förvaltningsberättelse 2 Räkenskapstabeller 10 Noter 20 Revisionsberättelse 38 Styrelse och revisorer 39 Ledning 39 Flerårsöversikt 40 Aktien 42 Adresser 44 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Kavaj 399:- ÅRSREDOVISNING DEL 2 H&M i siffror 2011

Kavaj 399:- ÅRSREDOVISNING DEL 2 H&M i siffror 2011 Kavaj 399:- ÅRSREDOVISNING DEL 2 H&M i siffror 2011 versace for H&M Klänning 1299:- innehåll del 2 H&M i siffror 2011 Årsredovisning och koncernredovisning 5 Förvaltningsberättelse inklusive förslag till

Läs mer

Den här årsredovisningen redogör för Norrbärke Sparbanks 154:e verksamhetsår.

Den här årsredovisningen redogör för Norrbärke Sparbanks 154:e verksamhetsår. Årsredovisning 2013 Innehåll VD har ordet... 5-9 Förvaltningsberättelse... 14-15 Fem år i sammandrag...17-18 Resultaträkning...19 Totalresultat...19 Balansräkning...20 Sammandrag avseende förändring av

Läs mer

Stark. och VD. Nettoomsättning. procent. Orderingång PRESENTATION CFO. Simo Pykälistö. den 27 maj, 2014, kl. 09:00 på. via: sectra/140527/

Stark. och VD. Nettoomsättning. procent. Orderingång PRESENTATION CFO. Simo Pykälistö. den 27 maj, 2014, kl. 09:00 på. via: sectra/140527/ Sectras boksllutskommuniké maj april 1 (20) Bokslutskommuniké /: Stark avslutning på verksamhetsåret Sectra nårr rörelsemarginalmålet Kvartalet Perioden MSEK Kv 4 / Kv 4 2012/ Förändr. % Kv 1-4 / Kv 1-4

Läs mer

Atlas Copco Rapport för fjärde kvartalet och sammandrag av helåret 2009 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer)

Atlas Copco Rapport för fjärde kvartalet och sammandrag av helåret 2009 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer) Pressmeddelande från Atlas Copco-gruppen 2 februari 2010 Atlas Copco Rapport för fjärde kvartalet och sammandrag av helåret 2009 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer) Bra vinst, starkt kassaflöde

Läs mer