Delårsrapport jan-aug 2008 Närsjukvården i centrala Östergötland

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport jan-aug 2008 Närsjukvården i centrala Östergötland"

Transkript

1 Delårsrapport jan-aug 2008 Närsjukvården i centrala Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer Handlingsplaner 1

2 Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion...3 Styrkorts, verksamhet och resultat...4 MEDBORGARPERSPEKTIVET... 4 FÖRNYELSEPERSPEKTIVET... 7 PROCESSPERSPEKTIVET... 8 MEDARBETARPERSPEKTIVET EKONOMIPERSPEKTIVET Bilagor 1 Bilaga 1 Resultat- och balansräkning Bilaga 2 Läkemedel Bilaga 3 Förnyelseperspektivet Bilaga 4 Processperspektivet Bilaga 5 Medarbetarperspektivet Bilaga 6 Ekonomiperspektivet 1 Rubrikerna justeras utifrån aktuell rapport 2

3 Till Landstingsstyrelsen ENHETSCHEFENS REFLEKTION Utmaningen under detta år är att få budget i balans utan att äventyra den medicinska kvalitet, patienternas tillgänglighet till vården eller medarbetarnas arbetsmiljö. Under våren 2008 påbörjades ett antal åtgärder: -översyn av läkemedelsanvändningen och medicinsk service -utredning av möjligheten att dra ned antalet vårdplatser -utredning av att samlokalisera och samverka inom slutenvårdsverksamheten för geriatrik och LAH -utredning av att reducera antalet sekreterare efter införande av elektronisk patientjournal -utredning av att reducera antal primärjourslinjer. -med hjälp av anställningsstoppet pågår en extra noggrann prövning av alla anställningar Efter ovannämnda utredningar har antalet slutenvårdsplatser reducerats med 8 inför hösten. Översynen av läkemedel och medicinsk service har medfört en inbromsning av kostnadsökningen. Mycket restriktiv attityd till nyrekryteringar har medfört att antalet heltidsanställda minskat med 59 sedan mars Bedömningen i dagsläget är att NSC klarar uppsatta budgetmål för Närsjukvården i centrala Östergötland Steen Ekdahl Närsjukvårdsdirektör 3

4 STYRKORTSUPPFÖLJNING, VERKSAMHET OCH RESULTAT MEDBORGARPERSPEKTIVET Framgångsfaktor kopplat till Hälso- och sjukvård som skapar trygghet och förtroende är tillgänglighet. Andelen läkarbesök inom sju dagar uppgick mars 2008 till 92%, motsvarande LiÖ-siffra var 90%. Andel besvarade samtal var för NSC 81%, motsvarande LiÖ-siffra var 81%. Med hänsyn till fortsatt högt tryck på slutenvården samt införande av Cosmic har handlingsplanen i princip varit aktiverad hela tiden Pga övergång till nytt IT-stöd finns fn inga uppgifter om antalet väntande till besök och behandling Inom NSC pågår arbete med att implementera och genomföra dels de landstingsövergripande vårdprocessprogrammen dels de inom NSC prioriterade programmen. Se för övrigt under processperspektivet Under 2007 har tre patientenkäter genomförts som riktar sig till patienter som besökt primärvården samt öppen och sluten sjukhusvård. Målet är att 90% av patienterna ska vara nöjda, NSC s resultat ligger för de tre områdena mellan 64 och 68%. Här finns förbättringspotential. Erfarenhetsmässigt vet vi att verksamheter med akutvård alltid får lägre betyg i nöjdhetsbedömningar än elektiv vård. Analys och reflektion NSC har bättre resultat, vad gäller andelen läkarbesök inom sju dagar, än Lio totalt. Det kraftiga reduceringsarbetet inom NSC medför dock något sämre tillgänglighet än motsvarande resultat i mars men fortfarande i nivå med landstingssnittet. Bedömning av måluppfyllelse För alla enheter inom NSC har tillgängligheten mycket hög prioritet. NSC ligger mycket nära målvärdet och trenden är att vi ökar tillgängligheten hela tiden. Vad gäller vårdprocessprogram har vi nått målen. En annan prioriterad verksamhet inom NSC är att öka patienter och anhörigas delaktighet i vården liksom att öka informationen kring patientens tillstånd. 4

5 Utfall nyckelindikatorer Strategi 1: Hälso- och sjukvård som skapar trygghet och förtroende Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan Målvärde 2 Utfall 3 Senast föreg. utfall 4 Hälso- och sjukvård Andel som får kontakt med som är tillgänglig när sjukvårdsrådgivningen och den behövs vårdcentralen samma dag 100%, 100% 100% Andel som får läkarkontakt hos vårdcentralen för nya medicinska problem inom 7 dagar, 100 % 92 % 91% Andel som får tid för bedömning hos specialist inom 90 dagar 100 % 96% Andel som får tid för beslutad operation/ behandling inom 90 dagar. 100 % - - Beläggning inom slutenvården och antal lediga vårdplatser vid vårdplatsinventering Handlings planen är i princip aktiverad hela tiden 85% Beläggning 85 %, ingen aktiverad handlingsplan Strategi 2: Patienter med kroniska sjukdomar skall erbjudas en god sjukvård i integrerade vårdprocesser Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan Målvärde Utfall Senast föreg. utfall Vården skall, när så Framtagna är möjligt, bygga på vårdprocessprogram för 100 % av definierade 100% evidensbaserade prioriterade sjukdomar och VP och vårdprogram och på vårdprocesser. VPP bästa möjliga medicinska praxis. 2 Enligt enhetens styrkort Senast mätta utfall under År och månad för mätning av senaste utfall 5

6 Det skall finnas en systematisk resultat bl a genom medverkan i nationella kvalitetsregister. Antal kliniker som medverkar i befintliga nationella kvalitetsregister. 100 % av möjliga 100% Strategi 3: Patienter och anhöriga skall uppleva delaktighet och få god kunskap om deras sjukdomstillstånd Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan Målvärde Utfall Senast föreg. utfall Patienternas och Patienternas och anhörigas 90 % nöjda 68% i pv 64% 2007 anhörigas delaktighet skall systematiskt efterfrågas och metoder för information och utbildning för patienter och anhöriga skall finnas. upplevelse av vården skall efterfrågas och följas upp genom enkäter. 64% i sv 65% i öv vid sjukhus 70% 64%

7 FÖRNYELSEPERSPEKTIVET FoU-råd har bildats under året. Rådet består av 11 personer med varierande yrkestillhörighet och kompetens och ledamöterna representerar också olika kliniker inom NSC. Rådets uppgift är att stimulera och tydliggöra forskning och utveckling inom NSC. En FoU strategi har uppdaterats och vidareutvecklats utifrån den tidigare gällande FoU-planen. Målet är att skapa en stark klinisk och patientnära forskning med deltagande av båda primärvårds- och sjukhusenheter. FoU-luncher arrangeras 8 ggr/år. FoU fond finns nu där medarbetare inom NSC kan ansöka om projektmedel för klinisk tillämpbara eller patientnära projekt. Bedömning av måluppfyllelse Verksamhetens mål kommer att formuleras i styrkortet. Utfall nyckelindikatorer Strategi 1: Forskning och utbildning som stödjer verksamhets- och kvalitetsutveckling Framgångsfaktor Systematisk avvikelse- och riskhantering Nyckelindikator/annan Har riskanalyser genomförts inom två arbetsprocesser som visar störst antal avvikelser enligt synergi Målvärde Utfall Senast föreg. utfall 100 % Nej 7

8 Strategi 2: Det skall finnas en positiv miljö för forskning och utveckling. Framgångsfaktor Definierad budget för FoU. Avsatt tid för forskning och skapa utrymme i vardagsarbetet för utveckling. Nyckelindikator/annan Förändring i ALF tilldelning. Antal basgruppshandledare Antalet strimmagrupper. Målvärde Utfall Senast föreg. utfall Relativ Ökar ökning Ökning Oför Oför Oför Antal enheter som har avsatt tid för forskning och som har definierad forsknings- och utvecklingsbudget 100% 100% HU är representerad i alla relevanta ledningsgrupper Andel patienter och medarbetare som anser att det sker en kontinuerlig utveckling inom landstinget (enkät) Ökning Två kliniska adjunkter för medellånga vårdutbildningar PROCESSPERSPEKTIVET Ledningsgruppen inom NSC, har identifierat fyra processer, äldre, depression, stroke och hjärtsvikt, vars utveckling ska prioriteras under ,. Hjärtsviktsprocessen kommer att ingå som en delprocess i äldrevårdsprocessen. Processledare och processgrupper för äldre- och strokeprocessen är utsedda. Uppdragsbeskrivningar för dessa processer är framtagna och det konkreta genomförandet enligt handlingsplaner påbörjas under september månad. För att stödja och systematisera utvecklingen av processerna så har en arbetsmodell för processutveckling utarbetats. Arbetet med att förbereda och införa Cosmic pågår enligt tidplanen. Samtliga vårdcentraler kommer under hösten att införa Cosmic. Samtidigt som breddinförandet pågår så har arbete påbörjats med att ta fram hur vi skall utveckla användandet av Cosmic. Under hösten 2008 kommer en ledardag med fokus på patientsäkerhet att genomföras i samverkan med Patientsäkerhetsenheten. En arbetsmetod för att göra kapacitetsplaneringar har tagits fram och två pilotenheter kommer att testa konceptet under

9 Analys och reflektion Det finns en struktur hur arbetet med processutveckling skall ske både vad gäller organisation och hur vi praktiskt skall gå till väga. Arbetet med Äldrevårds- och Strokeprocessen kommer att ligga till grund för arbetet som sedan skall påbörjas kring de andra prioriterade processerna. Många av verksamheterna inom NSC har infört Cosmic och det finns ett stort efterfrågat behov av att arbeta vidare med att utveckla rutiner och arbetssätt. Det känns viktigt att detta prioriteras och att verksamheterna får stöd i denna utveckling. Inom NSC behövs tydligare strategier för hur vi skall utveckla patientsäkerhetsarbetet. Ledardagen kommer vara en inspirationskälla för detta. Bedömning av måluppfyllelse För strategi 1 går inte målvärdet att mäta pga. byte av journalsystem Vad gäller målvärdena för en säker vård så är dessa i stort sett uppfyllt vad gäller handlingsprogram för avvikelsehantering. Vi har inte uppnått målvärdena vad gäller punkterna som handlar om riskanalysutbildning och genomförandet av riskanalyser av prioriterade arbetsprocesser. Utfall nyckelindikatorer Strategi 1: Effektiva vårdprocesser Framgångsfaktor Resurser som omsätts till mesta möjliga patientnytta. Nyckelindikator/annan Produktivitetsförbättringar (Summa DRG/personalkostnad) Målvärde Utfall 5 Senast föreg. utfall 2% Uppgifter är inte tillgängliga 6 Påbörja implementeringen av vårdprocessprogrammen, VPP. Utkommunicerade VPP till klinikledningar/ nyckelpersoner 100% Pågår Patienter med komplexa vård- och omsorgsbehov ska vara identifierade Antal identifierade patienter med komplexa vård- och omsorgsbehov 100% Uppgifter är inte tillgängliga Patienter med komplexa vård- och omsorgsbehov ska en individuell handlingsplan, IHP Andel patienter med komplexa vård- och omsorgsbehov som har en IHP 50% Uppgifter är inte tillgängliga 5 Senast mätta utfall under År och månad för mätning av senaste utfall 9

10 Prioritering av övergripande vårdprocesser som stödjer NSC s vision En trygg och säker vård i en hel vårdkedja Planera och påbörja arbete kring ett processorienterat arbetssätt 2 processer 100% 50% Strategi 2: Vården skall vara säker. Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan Vi skall ha Handlingsprogram för integrerade system för avvikelse- och att dokumentera och patientsäkerhetsarbete på följa upp avvikelser. centrumnivå Målvärde Utfall Senast föreg. utfall 100 % 100% Antal enheter med handlingsprogram och samordnare för avvikelsehantering 100% 100% 95% Var enhet ska ha ett handlingsprogram för sitt avvikelsearbete 100 % 100% 95% Två medarbetare på varje enhet/klinik ska genomgå risk- och händelseanalysutbildning 50% 15% 15% Samtliga enheter ska ha medarbetare utbildade i risk- och händelseanalys Riskanalyserna ska vara arbetsmetod för att utvärdera de arbetsprocesser i synergi som genererat flest avvikelser 100% pågår pågår Resultaten av riskanalyserna utgör en viktig del i varje enhets/kliniks patientsäkerhetsarbete Förbättringsarbete tagna ur prioriterade arbetsområden i vardera riskanalys ska generera nya patientsäkerhetsarbeten på varje enhet 100% pågår pågår 10

11 MEDARBETARPERSPEKTIVET Vad gäller bemanningssituationen så är bristen oförändrad vad gäller psykiater, allmänläkare och neurologer. Brist finns fortfarande rörande distriktssköterskor och sköterskor med vidareutbildning inom psykiatri. Påtagliga bemanningssvårigheter finns just nu framförallt på två vårdcentraler, Skäggetorp och Berga. Ett intensivt arbete pågår för att lösa situationerna. Den s k utbildningsmottagning på Skäggetorp Vårdcentral startade under september. Där kommer en helt ny pedagogik att tillämpas som kan bilda modell för liknande verksamhet i andra delar av länet. Medarbetarenkäten visade generellt bättre resultat jämfört med förra enkäten. Varje klinik/vårdcentral arbetar nu med resultatet utifrån sina perspektiv. NSC:s resultat ligger av förklarliga skäl många gånger väldigt lika det totala landstingsresultatet. Två frågor vill vi dock ha fokus på under året; 1) Chefers förutsättningar samt 2) möjligheten för medarbetare att vara delaktiga i verksamhetens utveckling. Införandet av datajournal pågår enligt tidplan, men kräver en del extra resurser. Analys och reflektion En situation med kompetensbrister inom vissa områden och kategorier, samtidigt som vi har anställningsstopp är ett pedagogiskt dilemma. Anställningsstoppet har påverkat bemanningssituationen på alla arbetsplatser inom NSC. Bedömning av måluppfyllelse De mätetal som är satta som mål utgår i huvudsak från medarbetarenkät Enkäten som genomfördes 2007 har andra sätt att redovisa resultat varför flera av dessa inte är jämförbara med Där jämförelser inte går att göra med blockindex görs jämförelsen istället med en annan, bästa jämförbara, fråga från enkäten Sjukfrånvaron är generellt låg under sommarmånaderna och därför kommer sjukfrånvaron för hela 2008 uppskattningsvis att bli runt 5%. Utfall nyckelindikatorer Strategi 1: Medarbetare som motiveras att göra goda arbetsinsatser Framgångsfaktor Hälsofrämjande arbetsplatser Nyckelindikator/annan Total sjukfrånvaro i % Målvärde Utfall Senast föreg. utfall 5,0% 3,8% 5,7% Medarbetarenkät, fyrfältare angående stress: 35% 34% 29%

12 Strategi 2: Landstinget ska värna om nuvarande medarbetare och attrahera nya Framgångsfaktor Ett gott ledar- och medarbetarskap Nyckelindikator/annan Medarbetarenkät. Jag har förtroende för min närmaste chefs sätt att leda verksamheten Målvärde 7 Utfall 8 Senast föreg. utfall 80% 70% Medarbetarenkät. Jag har förtroende för klinikvårdcentralschefens ledning av verksamheten 60% 59% 47% Motiverade och nöjda medarbetare Medarbetarenkät: fyrfältare ang Motivation 70% 74% 64% Strategi 3: Medarbetarna ges utrymme att både utveckla sitt eget kunnande och hela organisationens arbetssätt Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan Målvärde Utfall Senast föreg. utfall Goda möjligheter till Medarbetarenkät: Jag har kompetensutvecklin den kompetens jag behöver 90% 89% g för att kunna utföra mina arbetsuppgifter Delaktighet i Medarbetarenkät: Jag verksamhetsutveckli känner mig delaktig i ng kvalitets- och utvecklingsarbete på min arbetsplats 65% 63% 51% Enligt enhetens styrkort Senast mätta utfall under År och månad för mätning av senaste utfall 12

13 EKONOMIPERSPEKTIVET ingen för NSC beräknas hamna på godkänd budget d v s ett underskott med 8 mkr. Detta motsvarar en resultatförbättring jämfört med bokslut 2007 med 59 mkr. Det positiva resultatet förklaras av; att NSC:s planerade åtgärdsplan till största delen ger önskad effekt under året. att det internt inom NSC under våren lades ytterligare ett generellt reduceringskrav motsvarande 1% i syfte att möta de kraftigt ökande kostnaderna för klinikläkemedel inom framförallt Neurologi samt ökade kostnader för hjälpmedel inom Primärvård och Habilitering. att det av landstinget beslutade anställningsstoppet gett en positiv ekonomisk effekt för NSC:s resultat. Analys och reflektion NSC kan uppvisa ett resultat som motsvarar godkänd budget för 2008 d v s ett underskott med 8 mkr. Nedan följer en sammanställning över respektive enhets bokslut 2007, delårsbokslut för samt helårsbedömning för 2008 (mkr). bokslut delår 2007 delår 2008 prognos 2007 jan-aug jan-aug helår 2008 Akutklinik -13,2-7,8 0,3 0 Neurologi -15,1-9,1-7,5-9,0 Geriatrik -2,3-0,5 2,2 1,0 Rehabmedicin 0,1 0,7 1,2 0,3 Bemanningsenhet 0-0,6-0,3 0 Psykiatri -14,0-6,8 1,9-1,0 Barnpsyk 0,9 2,4 0,6 1,5 Beroendeklinik 1,6 0,6 1,1 0,5 Habilitering -1,8-1,9-1,1-1,0 NP team -1,0-2,6-0,6 0 Primärvård -23,2-6,0 10,4 0 Gemensamt NSC 4,5 0,8 0,7 4,3 Räntekostnader -3,3-3,1-3,1-4,6 NSC totalt -66,8-33,9 5,8-8,0 NSC:s åtgärdsplaner i kombination med anställningsstoppet har fått ett genomslag i organisationen och medfört ett kraftigt förbättrat ekonomiskt resultat. Jämfört med bokslutet 2007 beräknas resultatet förbättras med ca 59 mkr och jämfört med delårsbokslut förbättras resultatet med ca 40 mkr. Att NSC så framgångsrikt lyckats med så stora reduceringar är tack vare ett stenhårt arbete på alla kliniker och vårdcentraler för att med ett ökat fokus på kostnadsmedvetenhet nå budgetbalans. Kraftiga resultatförbättringar har skett inom Primärvård, från underskott med ca 23 mkr till ett nollresultat, vilket bl a förklaras av reduceringar av allmänläkemedel, successivt minskat behov av hyrläkare, återhållsamhet vid tillsättning av vikarier mm. Inom Psykiatrin förbättras resultatet med 13 13

14 mkr bl a beroende på att behovet av hyrläkare i stort sett har upphört, minskade kostnader för behandlingshemsplatser mm. Överlag har resultatförbättringar skett inom samtliga enheter. Inom Neurologi ligger dock ett kraftigt underskott på 9 mkr främst orsakat av ökade kostnader för MSläkemedel. Bedömning av måluppfyllelse NSC:s ekonomiska resultat ligger inom av landstinget given budgetram. NSC uppnår därmed uppsatt mål. Utfall nyckelindikatorer Strategi 1: Ekonomin skall ge handlingsfrihet Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan Målvärde 10 Utfall 11 Senast föreg. utfall Verksamheten är anpassad efter intäktsutveckling. Lönekostnadsutveckling 3,1% 5,8% 1) 7,2% Avtal och ersättning i paritet med uppdrag och åtagande. 1) Exkl akutläkarprojektet Balans Balans Strategi 2: Vi skall ha en kostnadseffektiv verksamhet. Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan Målvärde Utfall Senast föreg. utfall Utvecklade nyckeltal för verksamhet och ekonomisk och styrning. KPP. Antal enheter med genomförda KPP beräkningar. 100 % 100% 100% Enligt enhetens styrkort Senast mätta utfall under År och månad för mätning av senaste utfall 14

15 Strategi 3: Vi skall ha utrymme för investeringar och verksamhetsutveckling. Framgångsfaktor Hög kostnadsmedvetenhet inom enheterna. Nyckelindikator/annan Målvärde Utfall Senast föreg. utfall Ekonomiskt resultat. >0 >0 <

16 Bilaga 1 PE 207 Närsjukvården i centrala Östergötland Resultaträkning (tkr) Intäkter Budget 2008 Bokslut 2007 Landstingsbidrag Koncernbidrag Patientavgift sjukvård/tandvård Försäljning sjukvård tandvård Försäljning utbildning Övriga intäkter, huvudverksamhet Försäljning övriga tjänster Statsbidrag Bidrag för personal Övriga bidrag Sålt material varor övr intäkter Summa intäkter Kostnader Lönekostnader Arbetsgivaravgifter Övriga personalkostnader Summa personalkostnader Kostnader för köpt verksamhet Verksamhetsnära material och varor Lämnade bidrag Övriga verksamhetskostnader Summa övriga kostnader Summa verksamhetens kostnader Avskrivningar Netto Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat före extraord poster Årets resultat Noter till resultaträkning:

17 Bilaga 1 PE nr Namn Finansieringsanalys Tillförda medel Årets resultat Justering för avskrivningar Försäljning av anläggningstillg (bokfört värde) 0 Minskning av långfristiga fordringar 0 Nya långfristiga lån 0 Minskning av förråd 0 Minskning av kortfristiga fordringar Ökning av kortfristiga skulder Övrigt 0 Summa tillförda medel Använda medel Nettoinvesteringar Ökning av långfristiga fordringar 0 Amortering av långfristiga lån 0 Ökning av förråd 0 Ökning av kortfristiga fordringar 0 Minskning av kortfristiga skulder Övrigt 0 Summa använda medel Förändring av likvida medel Noter till finansieringsanalysen: Investeringsredovisning Nettoinvestering Budget 2008 Bokslut 2007 Immateriella tillgångar Byggnader Mark Inventarier Datorutrustning Medicinteknisk apparatur Byggnadsinventarier Bilar och andra transportmedel Jord-, skogs- och trädgårdsmaskiner Konst Aktier, andelar, bostadsrätter Summa Noter till Investeringsredovisning:

18 Bilaga 1 PE nr Namn Balansräkning (tkr) Bokslut 2007 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Byggnader Mark Pågående investeringar maskiner och invent Inventarier Datorutrustning Medicinskteknisk apparatur Byggnadsinventarier Bilar och andra transportmedel Jord-, skogs och trädgårdsmaskiner Konst Aktier, andelar, bostadsrätter Långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Förråd och lager Kundfordringar Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader o upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Balanserat eget kapital Årets förändring Summa eget kapital Långfristiga skulder Långfristiga skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Personalens skatter, avgifter o övr löneavdrag Semesterlöneskuld, okomp övertid mm Upplupna kostnader o förutbetalda intäkter Övriga kortfristiga skulder Summa kortfristiga skulder Summa skulder Summa skulder och eget kapital Noter till balansräkningen

19 Ledningsstaben Lena Alsén Melin Bilaga 2 Rapportering av helårsbedömning samtliga läkemedelskostnader i syfte att ge god kännedom om kostnadsutvecklingen samt underlag till kvalitetsarbete rörande läkemedel Produktionsenhet 207 NSC Bedömningen gjord av Ekonomichef Jan-Erik Rösth Utfall kostn per 03 Utfall kostn per 08 (tkr) 3) (tkr) 3) Reglering av kostn av utifrån PV överkostn exkl regl PV /underskott över-/underskott (tkr) allmänläkemedel ing av kostn inkl regl PV över- /underskott (tkr) Allmänläkemedel 1) Övriga läkemedel 2) PE totalt Tidpunkt för rapportering: Rapporteringssätt: enligt fastställd tidplan som bilaga till delårsrapport 1) Avser hanteringskostn Apodos konto 55940, läkemedelskonto 56123, I kolumnen för reglering av över/- underskott allmänläkemedel redovisas konto ( Av den del som avser primärvård 2) Avser läkemedel på recept (öppen vård) konto (stängd ), 56124, 56127, 56130, läkemedel via rekvisition konto 56110, 56111, 56112, samt I kolumnen för reglering av över-/ underskott allmänläkemede redovisas konto (av den del som avser sjukhuset) 3) Aktuell periods utfall och föregående perioders utfall anges i respektive kolumn Bilaga 2 läkemedel.xls/

20 Annan rapportering Tjänsteställe Ledningsstaben Therese Persson Bilaga 3 Förnyelseperspektivet Produktionsenhet: NSC Uppgiftslämnare: Ekonomichef Jan-Erik Rösth Har produktionsenheten under den senaste 12-månadersperioden genomfört systematiska utvecklingsprojekt och verkställt resultatet? Projekt A (projektnamn och något om resultatet) Projekt B Förklaring: * Rapporteras efter december. * Om fler än fem projekt använd blankett 4A. * Avser centruminterna projekt. Projekt C osv Använder verksamhetsenheterna sina kliniska resultat i s- och utvecklingsarbete? Ett kontinuerligt och systematiskt s- och utvecklingsarbete sker kontinuerligt inom samtliga enheter. Ja Nej Förklaring: * Varje verksamhetsenhet på egen rad. * Rapporteras efter augusti.

21 Annan rapportering Tjänsteställe Ledningsstaben Therese Persson Bilaga 4 Processperspektivet Produktionsenhet: NSC Uppgiftslämnare: Ekonomichef Jan-Erik Rösth Har verksamhetsenheterna genomfört kapacitetsplanering (enligt VPC-modell)? Barnpsykiatri och Ryds vårdcentral utgör pilotenheter inom NSC där arbetet har påbörjats. Ja Nej Förklaring: * Gäller vårdande verksamhetsenheter samt medicinsk service. * Varje verksamhetsenhet på egen rad. * Rapporteras efter augusti och december.

22 Annan rapportering Tjänsteställe Ledningsstaben Therese Persson Bilaga 5 Medarbetarperspektivet Produktionsenhet: Uppgiftslämnare: Har produktionsenheten en rutin för avgångssamtal? Ja Nej Förklaring: Nej * Rapporteras efter augusti Använder verksamhetsenheterna modell för befattningsutveckling? Ja Ja Nej Förklaring: * Rapporteras efter augusti

23 Annan rapportering Tjänsteställe Ledningsstaben Therese Persson Bilaga 6 Ekonomiperspektivet Produktionsenhet: NSC Uppgiftslämnare: Ekonomichef Jan-Erik Rösth Har klinikerna något KPP-relaterat nyckeltal i sin verksamhetsplan eller motsvarande? Nyckeltal håller successivt på att införas Ja Nej Förklaring: * Endast sjukhuskliniker * Rapporteras efter augusti Kan klinikerna redovisa kostnader för sina största vårdprocesser? NSC fokuserar på fyra huvudprocesser nämligen stroke, äldre-multisjuka, depression och hjärtsvikt. Arbetet har påbörjats att beräkna kostnaderna för dessa. Ja Nej Förklaring: * Endast sjukhuskliniker * Rapporteras efter augusti

Delårsrapport jan-mars 2008 Barn- och kvinnocentrum i Östergötland

Delårsrapport jan-mars 2008 Barn- och kvinnocentrum i Östergötland Delårsrapport jan-mars 2008 Barn- och kvinnocentrum i Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer

Läs mer

FC 2011-46 ÅRSREDOVISNING 2010 FM CENTRUM

FC 2011-46 ÅRSREDOVISNING 2010 FM CENTRUM FC 2011-46 ÅRSREDOVISNING 2010 FM CENTRUM 2011-02-28 Årsredovisning 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE PRODUKTIONSENHETSCHEFENS REFLEKTION...3 PRESENTATION AV PRODUKTIONSENHETEN...5 VERKSAMHETER...6

Läs mer

Årsredovisning 2004 Årsredovisning 2004. Hjärtcentrum i Östergötland

Årsredovisning 2004 Årsredovisning 2004. Hjärtcentrum i Östergötland Årsredovisning 2004 Hjärtcentrum i Östergötland Presentation av Hjärtcentrum, Universitetssjukhuset i Linköping L Årsredovisning 2004 LLLLLL Upptagningsområde Landstingen i Östergötland, Jönköpings län

Läs mer

Detaljbudget 2015 NU-sjukvården. 1. Sammanfattning. Sida 1(20)

Detaljbudget 2015 NU-sjukvården. 1. Sammanfattning. Sida 1(20) Sida 1(20) Detaljbudget 2015 NU-sjukvården 1. Sammanfattning NU-sjukvårdens Verksamhetsplan med Förändringsagenda 2015 baseras på regionfullmäktiges budget för 2015 och den vårdöverenskommelse som NU-sjukvården

Läs mer

Ta bort sängar för att ge plats till patienterna

Ta bort sängar för att ge plats till patienterna Ta bort sängar för att ge plats till patienterna Bakgrund Medicinkliniken på Höglandssjukhuset i Eksjö har ett upptagningsområde på ca 115 invånare. Höglandet består av 6 kommuner och 6 primärvårdsområden.

Läs mer

LANDSTINGET I KALMAR LÄN LANDSTINGSPLAN 2015-2017 TRYCK: TMG TABERGS FOTO: BJÖRN WANHATALO, INFORMATIONSENHETEN PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN

LANDSTINGET I KALMAR LÄN LANDSTINGSPLAN 2015-2017 TRYCK: TMG TABERGS FOTO: BJÖRN WANHATALO, INFORMATIONSENHETEN PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN Landstingsplan 2015-2017 1 LANDSTINGET I KALMAR LÄN LANDSTINGSPLAN 2015-2017 TRYCK: TMG TABERGS FOTO: BJÖRN WANHATALO, INFORMATIONSENHETEN PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN ANTAGEN AV LANDSTINGSFULLMÄKTIGE

Läs mer

4 Uppföljningsrapport 1 för Region Halland RS150113

4 Uppföljningsrapport 1 för Region Halland RS150113 Ärende 4 RS 2015-05-27 4 Uppföljningsrapport 1 för Region Halland RS150113 Ärendet Den ekonomiska obalansen för Hallands sjukhus kvarstår med en prognos på helåret på minus182 miljoner kronor. Kostnaderna

Läs mer

Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015

Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015 Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015 Reviderad plan från 2011-2014 Beslutad av landstingsfullmäktige den 24 september 2012 Innehåll 1. Förord...

Läs mer

Strategisk plan 2016-2018

Strategisk plan 2016-2018 Styrande dokument Måldokument Plan Sida 1 (48) Strategisk plan 2016-2018 Till landstingsfullmäktige 9-10 juni 2015 GÄLLER FÖR VERKSAMHET [Norrbottens läns landsting] GODKÄNT DATUM [Godkänt datum] DOKUMENT-ID

Läs mer

Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommundirektören kommenterar 4 Viktiga händelser under året 5 Femårsöversikt 6 Vad kostar det?

Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommundirektören kommenterar 4 Viktiga händelser under året 5 Femårsöversikt 6 Vad kostar det? Årsredovisning 2007 Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommundirektören kommenterar 4 Viktiga händelser under året 5 Femårsöversikt 6 Vad kostar det? 7 Förvaltningsberättelse Resultat, måluppfyllelse

Läs mer

Nyckeltal som spelar roll. Förbättra styrningen med hjälp av nyckeltal

Nyckeltal som spelar roll. Förbättra styrningen med hjälp av nyckeltal Nyckeltal som spelar roll Förbättra styrningen med hjälp av nyckeltal Innehållsförteckning Förord...3 1. Nyckeltal i styrprocessen en sann utmaning!...4 2. Att genomföra en väsentlighetsanalys...7 2.1

Läs mer

Innehåll. Inledning Innehåll

Innehåll. Inledning Innehåll Årsredovisning 2012 Inledning Innehåll Innehåll Inledning Femårsöversikt...4 Kommunstyrelsens ordförande har ordet...5 Ekonomichefens sammanfattande bedömning...6 Strategikarta 2012-2014...7 Kommunens

Läs mer

Landstinget i Jönköpings län

Landstinget i Jönköpings län Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Landstinget i Jönköpings län Granskning av landstingets styrning av tillgänglighet Innehåll 1. Inledning... 4 1.1. Bakgrund... 4 1.2. Syfte...

Läs mer

Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen?

Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen? Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen? Sammanfattning av uppföljning och utvärdering som genomförts under perioden september 2012 till augusti 2014 Lena Karlsson, utvecklingsstrateg

Läs mer

STRATEGISK PLAN 2013 2015 Kommunfullma ktige. Antagen 2012-09-03/Reviderad 2012-12-17

STRATEGISK PLAN 2013 2015 Kommunfullma ktige. Antagen 2012-09-03/Reviderad 2012-12-17 STRATEGISK PLAN 2013 2015 Kommunfullma ktige Antagen 2012-09-03/Reviderad 2012-12-17 3 (42) PRESENTATION AV KOMMUNENS STYRMODELL EU 2020 STRATEGIN är EU:s gemensamma tillväxt- och sysselsättningsstrategi

Läs mer

Vägen till medborgarnas primärvård

Vägen till medborgarnas primärvård Vägen till medborgarnas primärvård PRIMÄRVÅRDEN OCH PATIENTENS RESURSER SKA UTNYTTJAS EFFEKTIVT PRIMÄRVÅRDENS ENHETER SKA HA EGET HANDLINGS- UTRYMME PRIMÄRVÅRDEN SKA VARA EN TILLTALANDE ARBETSPLATS PRIMÄRVÅRDEN

Läs mer

Delårsredovisning 2012-08-31

Delårsredovisning 2012-08-31 Delårsredovisning 2012-08-31 DELÅrsredovisning 2012 - Östra Göinge Kommun 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Inledning 3-4 Utveckling i sammandrag 3 Östra Göinge kommuns organisation 4 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsbokslut/årsprognos 2014

Delårsbokslut/årsprognos 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2014-09-02 Ks/2014:109 042 Bokslut/ekonomiuppföljning Delårsbokslut/årsprognos 2014

Läs mer

Verksamhetsberättelser från styrelser/ nämnder. 01 Förvaltningsberättelse 02. Övriga delårsrapportuppgifter

Verksamhetsberättelser från styrelser/ nämnder. 01 Förvaltningsberättelse 02. Övriga delårsrapportuppgifter 2 01 Förvaltningsberättelse 02 2 2 4 5 13 15 15 17 17 18 19 20 21 21 22 23 27 28 Inledning Sammanfattning Omvärldsanalys Bedömning av uppfyllelse av mål Finansiell analys Finansiella rapporter kommunen

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Vård och omsorg December 2013 Per-Olof Frick, Kvalitetscontroller 076 724 41 43 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Antagen av nämnden 2013-12-11 Ledningssystem

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Styr- och ledningssystem Styr- och ledningssystem 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Personal- och utbildningsbokslut

Personal- och utbildningsbokslut Personal- och utbildningsbokslut 2013 1 Innehåll Personal- och utbildningsbokslut 2013...3 Kompetens och engagemang förutsättning för utveckling...4 Attraktiv arbetsgivare allt vi gör har betydelse...5

Läs mer

verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan

verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan  verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan Verksamhetsplan 2015 2017 verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan

Läs mer

LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Revisionen

LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Revisionen LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Revisionen Granskning av ändamålsenlighet och tillgänglighet i den ortopediska verksamheten Rapport SAMMANFATTNING HiQ Stockholm AB, nedan nämnt HiQ, har fått i uppdrag av Landstingets

Läs mer

Delårsbokslut/årsprognos 2013

Delårsbokslut/årsprognos 2013 Tjänsteskrivelse Sida 1(1) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2013-09-04 Ks/2013:78 042 Bokslut/ekonomiuppföljning Delårsbokslut/årsprognos 2013

Läs mer

En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro.

En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro. En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro.se En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros

Läs mer

Svensk Försäkrings rapportserie Vår framtida välfärd Del 2. Välfärdstjänsterna idag och det offentliga åtagandet

Svensk Försäkrings rapportserie Vår framtida välfärd Del 2. Välfärdstjänsterna idag och det offentliga åtagandet Svensk Försäkrings rapportserie Vår framtida välfärd Del 2 Välfärdstjänsterna idag och det offentliga åtagandet INNEHÅLLsförteckning Förord Inledning Offentliga välfärdstjänster och privata alternativ

Läs mer

Förvaltningsberättelse Avstämning nämndsövergripande mål 8 Ekonomisk översikt och analys 9 Personalekonomisk redovisning 14

Förvaltningsberättelse Avstämning nämndsövergripande mål 8 Ekonomisk översikt och analys 9 Personalekonomisk redovisning 14 Årsredovisning 2009 Innehållsförteckning Inledning Kommunledningen har ordet 3 Några korta kommentarer om kommunens ekonomi 4 Vart gick skattepengarna? 5 Organisationsskiss 6 Fem år i sammandrag 7 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Innehållsförteckning Bilder framsida: Creative Commons CC BY CC BY

Innehållsförteckning Bilder framsida: Creative Commons CC BY CC BY Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 På väg mot 150 000 invånare... 3 Vad innehåller detta dokument?... 4 Processen för styrning, uppföljning och utveckling av Örebro... 5 Strategiska områden

Läs mer

2006 2005 2004 2003 2002 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 741 18 684 18 865 18 879 18 930 Årlig förändring 57-181 -14-51 -27

2006 2005 2004 2003 2002 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 741 18 684 18 865 18 879 18 930 Årlig förändring 57-181 -14-51 -27 Alvesta under fem år 2006 2005 2004 2003 2002 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 741 18 684 18 865 18 879 18 930 Årlig förändring 57-181 -14-51 -27 Kommunens skattesats (Total kommunal skattesats

Läs mer