Delårsrapport jan-aug 2008 Närsjukvården i centrala Östergötland

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport jan-aug 2008 Närsjukvården i centrala Östergötland"

Transkript

1 Delårsrapport jan-aug 2008 Närsjukvården i centrala Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer Handlingsplaner 1

2 Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion...3 Styrkorts, verksamhet och resultat...4 MEDBORGARPERSPEKTIVET... 4 FÖRNYELSEPERSPEKTIVET... 7 PROCESSPERSPEKTIVET... 8 MEDARBETARPERSPEKTIVET EKONOMIPERSPEKTIVET Bilagor 1 Bilaga 1 Resultat- och balansräkning Bilaga 2 Läkemedel Bilaga 3 Förnyelseperspektivet Bilaga 4 Processperspektivet Bilaga 5 Medarbetarperspektivet Bilaga 6 Ekonomiperspektivet 1 Rubrikerna justeras utifrån aktuell rapport 2

3 Till Landstingsstyrelsen ENHETSCHEFENS REFLEKTION Utmaningen under detta år är att få budget i balans utan att äventyra den medicinska kvalitet, patienternas tillgänglighet till vården eller medarbetarnas arbetsmiljö. Under våren 2008 påbörjades ett antal åtgärder: -översyn av läkemedelsanvändningen och medicinsk service -utredning av möjligheten att dra ned antalet vårdplatser -utredning av att samlokalisera och samverka inom slutenvårdsverksamheten för geriatrik och LAH -utredning av att reducera antalet sekreterare efter införande av elektronisk patientjournal -utredning av att reducera antal primärjourslinjer. -med hjälp av anställningsstoppet pågår en extra noggrann prövning av alla anställningar Efter ovannämnda utredningar har antalet slutenvårdsplatser reducerats med 8 inför hösten. Översynen av läkemedel och medicinsk service har medfört en inbromsning av kostnadsökningen. Mycket restriktiv attityd till nyrekryteringar har medfört att antalet heltidsanställda minskat med 59 sedan mars Bedömningen i dagsläget är att NSC klarar uppsatta budgetmål för Närsjukvården i centrala Östergötland Steen Ekdahl Närsjukvårdsdirektör 3

4 STYRKORTSUPPFÖLJNING, VERKSAMHET OCH RESULTAT MEDBORGARPERSPEKTIVET Framgångsfaktor kopplat till Hälso- och sjukvård som skapar trygghet och förtroende är tillgänglighet. Andelen läkarbesök inom sju dagar uppgick mars 2008 till 92%, motsvarande LiÖ-siffra var 90%. Andel besvarade samtal var för NSC 81%, motsvarande LiÖ-siffra var 81%. Med hänsyn till fortsatt högt tryck på slutenvården samt införande av Cosmic har handlingsplanen i princip varit aktiverad hela tiden Pga övergång till nytt IT-stöd finns fn inga uppgifter om antalet väntande till besök och behandling Inom NSC pågår arbete med att implementera och genomföra dels de landstingsövergripande vårdprocessprogrammen dels de inom NSC prioriterade programmen. Se för övrigt under processperspektivet Under 2007 har tre patientenkäter genomförts som riktar sig till patienter som besökt primärvården samt öppen och sluten sjukhusvård. Målet är att 90% av patienterna ska vara nöjda, NSC s resultat ligger för de tre områdena mellan 64 och 68%. Här finns förbättringspotential. Erfarenhetsmässigt vet vi att verksamheter med akutvård alltid får lägre betyg i nöjdhetsbedömningar än elektiv vård. Analys och reflektion NSC har bättre resultat, vad gäller andelen läkarbesök inom sju dagar, än Lio totalt. Det kraftiga reduceringsarbetet inom NSC medför dock något sämre tillgänglighet än motsvarande resultat i mars men fortfarande i nivå med landstingssnittet. Bedömning av måluppfyllelse För alla enheter inom NSC har tillgängligheten mycket hög prioritet. NSC ligger mycket nära målvärdet och trenden är att vi ökar tillgängligheten hela tiden. Vad gäller vårdprocessprogram har vi nått målen. En annan prioriterad verksamhet inom NSC är att öka patienter och anhörigas delaktighet i vården liksom att öka informationen kring patientens tillstånd. 4

5 Utfall nyckelindikatorer Strategi 1: Hälso- och sjukvård som skapar trygghet och förtroende Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan Målvärde 2 Utfall 3 Senast föreg. utfall 4 Hälso- och sjukvård Andel som får kontakt med som är tillgänglig när sjukvårdsrådgivningen och den behövs vårdcentralen samma dag 100%, 100% 100% Andel som får läkarkontakt hos vårdcentralen för nya medicinska problem inom 7 dagar, 100 % 92 % 91% Andel som får tid för bedömning hos specialist inom 90 dagar 100 % 96% Andel som får tid för beslutad operation/ behandling inom 90 dagar. 100 % - - Beläggning inom slutenvården och antal lediga vårdplatser vid vårdplatsinventering Handlings planen är i princip aktiverad hela tiden 85% Beläggning 85 %, ingen aktiverad handlingsplan Strategi 2: Patienter med kroniska sjukdomar skall erbjudas en god sjukvård i integrerade vårdprocesser Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan Målvärde Utfall Senast föreg. utfall Vården skall, när så Framtagna är möjligt, bygga på vårdprocessprogram för 100 % av definierade 100% evidensbaserade prioriterade sjukdomar och VP och vårdprogram och på vårdprocesser. VPP bästa möjliga medicinska praxis. 2 Enligt enhetens styrkort Senast mätta utfall under År och månad för mätning av senaste utfall 5

6 Det skall finnas en systematisk resultat bl a genom medverkan i nationella kvalitetsregister. Antal kliniker som medverkar i befintliga nationella kvalitetsregister. 100 % av möjliga 100% Strategi 3: Patienter och anhöriga skall uppleva delaktighet och få god kunskap om deras sjukdomstillstånd Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan Målvärde Utfall Senast föreg. utfall Patienternas och Patienternas och anhörigas 90 % nöjda 68% i pv 64% 2007 anhörigas delaktighet skall systematiskt efterfrågas och metoder för information och utbildning för patienter och anhöriga skall finnas. upplevelse av vården skall efterfrågas och följas upp genom enkäter. 64% i sv 65% i öv vid sjukhus 70% 64%

7 FÖRNYELSEPERSPEKTIVET FoU-råd har bildats under året. Rådet består av 11 personer med varierande yrkestillhörighet och kompetens och ledamöterna representerar också olika kliniker inom NSC. Rådets uppgift är att stimulera och tydliggöra forskning och utveckling inom NSC. En FoU strategi har uppdaterats och vidareutvecklats utifrån den tidigare gällande FoU-planen. Målet är att skapa en stark klinisk och patientnära forskning med deltagande av båda primärvårds- och sjukhusenheter. FoU-luncher arrangeras 8 ggr/år. FoU fond finns nu där medarbetare inom NSC kan ansöka om projektmedel för klinisk tillämpbara eller patientnära projekt. Bedömning av måluppfyllelse Verksamhetens mål kommer att formuleras i styrkortet. Utfall nyckelindikatorer Strategi 1: Forskning och utbildning som stödjer verksamhets- och kvalitetsutveckling Framgångsfaktor Systematisk avvikelse- och riskhantering Nyckelindikator/annan Har riskanalyser genomförts inom två arbetsprocesser som visar störst antal avvikelser enligt synergi Målvärde Utfall Senast föreg. utfall 100 % Nej 7

8 Strategi 2: Det skall finnas en positiv miljö för forskning och utveckling. Framgångsfaktor Definierad budget för FoU. Avsatt tid för forskning och skapa utrymme i vardagsarbetet för utveckling. Nyckelindikator/annan Förändring i ALF tilldelning. Antal basgruppshandledare Antalet strimmagrupper. Målvärde Utfall Senast föreg. utfall Relativ Ökar ökning Ökning Oför Oför Oför Antal enheter som har avsatt tid för forskning och som har definierad forsknings- och utvecklingsbudget 100% 100% HU är representerad i alla relevanta ledningsgrupper Andel patienter och medarbetare som anser att det sker en kontinuerlig utveckling inom landstinget (enkät) Ökning Två kliniska adjunkter för medellånga vårdutbildningar PROCESSPERSPEKTIVET Ledningsgruppen inom NSC, har identifierat fyra processer, äldre, depression, stroke och hjärtsvikt, vars utveckling ska prioriteras under ,. Hjärtsviktsprocessen kommer att ingå som en delprocess i äldrevårdsprocessen. Processledare och processgrupper för äldre- och strokeprocessen är utsedda. Uppdragsbeskrivningar för dessa processer är framtagna och det konkreta genomförandet enligt handlingsplaner påbörjas under september månad. För att stödja och systematisera utvecklingen av processerna så har en arbetsmodell för processutveckling utarbetats. Arbetet med att förbereda och införa Cosmic pågår enligt tidplanen. Samtliga vårdcentraler kommer under hösten att införa Cosmic. Samtidigt som breddinförandet pågår så har arbete påbörjats med att ta fram hur vi skall utveckla användandet av Cosmic. Under hösten 2008 kommer en ledardag med fokus på patientsäkerhet att genomföras i samverkan med Patientsäkerhetsenheten. En arbetsmetod för att göra kapacitetsplaneringar har tagits fram och två pilotenheter kommer att testa konceptet under

9 Analys och reflektion Det finns en struktur hur arbetet med processutveckling skall ske både vad gäller organisation och hur vi praktiskt skall gå till väga. Arbetet med Äldrevårds- och Strokeprocessen kommer att ligga till grund för arbetet som sedan skall påbörjas kring de andra prioriterade processerna. Många av verksamheterna inom NSC har infört Cosmic och det finns ett stort efterfrågat behov av att arbeta vidare med att utveckla rutiner och arbetssätt. Det känns viktigt att detta prioriteras och att verksamheterna får stöd i denna utveckling. Inom NSC behövs tydligare strategier för hur vi skall utveckla patientsäkerhetsarbetet. Ledardagen kommer vara en inspirationskälla för detta. Bedömning av måluppfyllelse För strategi 1 går inte målvärdet att mäta pga. byte av journalsystem Vad gäller målvärdena för en säker vård så är dessa i stort sett uppfyllt vad gäller handlingsprogram för avvikelsehantering. Vi har inte uppnått målvärdena vad gäller punkterna som handlar om riskanalysutbildning och genomförandet av riskanalyser av prioriterade arbetsprocesser. Utfall nyckelindikatorer Strategi 1: Effektiva vårdprocesser Framgångsfaktor Resurser som omsätts till mesta möjliga patientnytta. Nyckelindikator/annan Produktivitetsförbättringar (Summa DRG/personalkostnad) Målvärde Utfall 5 Senast föreg. utfall 2% Uppgifter är inte tillgängliga 6 Påbörja implementeringen av vårdprocessprogrammen, VPP. Utkommunicerade VPP till klinikledningar/ nyckelpersoner 100% Pågår Patienter med komplexa vård- och omsorgsbehov ska vara identifierade Antal identifierade patienter med komplexa vård- och omsorgsbehov 100% Uppgifter är inte tillgängliga Patienter med komplexa vård- och omsorgsbehov ska en individuell handlingsplan, IHP Andel patienter med komplexa vård- och omsorgsbehov som har en IHP 50% Uppgifter är inte tillgängliga 5 Senast mätta utfall under År och månad för mätning av senaste utfall 9

10 Prioritering av övergripande vårdprocesser som stödjer NSC s vision En trygg och säker vård i en hel vårdkedja Planera och påbörja arbete kring ett processorienterat arbetssätt 2 processer 100% 50% Strategi 2: Vården skall vara säker. Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan Vi skall ha Handlingsprogram för integrerade system för avvikelse- och att dokumentera och patientsäkerhetsarbete på följa upp avvikelser. centrumnivå Målvärde Utfall Senast föreg. utfall 100 % 100% Antal enheter med handlingsprogram och samordnare för avvikelsehantering 100% 100% 95% Var enhet ska ha ett handlingsprogram för sitt avvikelsearbete 100 % 100% 95% Två medarbetare på varje enhet/klinik ska genomgå risk- och händelseanalysutbildning 50% 15% 15% Samtliga enheter ska ha medarbetare utbildade i risk- och händelseanalys Riskanalyserna ska vara arbetsmetod för att utvärdera de arbetsprocesser i synergi som genererat flest avvikelser 100% pågår pågår Resultaten av riskanalyserna utgör en viktig del i varje enhets/kliniks patientsäkerhetsarbete Förbättringsarbete tagna ur prioriterade arbetsområden i vardera riskanalys ska generera nya patientsäkerhetsarbeten på varje enhet 100% pågår pågår 10

11 MEDARBETARPERSPEKTIVET Vad gäller bemanningssituationen så är bristen oförändrad vad gäller psykiater, allmänläkare och neurologer. Brist finns fortfarande rörande distriktssköterskor och sköterskor med vidareutbildning inom psykiatri. Påtagliga bemanningssvårigheter finns just nu framförallt på två vårdcentraler, Skäggetorp och Berga. Ett intensivt arbete pågår för att lösa situationerna. Den s k utbildningsmottagning på Skäggetorp Vårdcentral startade under september. Där kommer en helt ny pedagogik att tillämpas som kan bilda modell för liknande verksamhet i andra delar av länet. Medarbetarenkäten visade generellt bättre resultat jämfört med förra enkäten. Varje klinik/vårdcentral arbetar nu med resultatet utifrån sina perspektiv. NSC:s resultat ligger av förklarliga skäl många gånger väldigt lika det totala landstingsresultatet. Två frågor vill vi dock ha fokus på under året; 1) Chefers förutsättningar samt 2) möjligheten för medarbetare att vara delaktiga i verksamhetens utveckling. Införandet av datajournal pågår enligt tidplan, men kräver en del extra resurser. Analys och reflektion En situation med kompetensbrister inom vissa områden och kategorier, samtidigt som vi har anställningsstopp är ett pedagogiskt dilemma. Anställningsstoppet har påverkat bemanningssituationen på alla arbetsplatser inom NSC. Bedömning av måluppfyllelse De mätetal som är satta som mål utgår i huvudsak från medarbetarenkät Enkäten som genomfördes 2007 har andra sätt att redovisa resultat varför flera av dessa inte är jämförbara med Där jämförelser inte går att göra med blockindex görs jämförelsen istället med en annan, bästa jämförbara, fråga från enkäten Sjukfrånvaron är generellt låg under sommarmånaderna och därför kommer sjukfrånvaron för hela 2008 uppskattningsvis att bli runt 5%. Utfall nyckelindikatorer Strategi 1: Medarbetare som motiveras att göra goda arbetsinsatser Framgångsfaktor Hälsofrämjande arbetsplatser Nyckelindikator/annan Total sjukfrånvaro i % Målvärde Utfall Senast föreg. utfall 5,0% 3,8% 5,7% Medarbetarenkät, fyrfältare angående stress: 35% 34% 29%

12 Strategi 2: Landstinget ska värna om nuvarande medarbetare och attrahera nya Framgångsfaktor Ett gott ledar- och medarbetarskap Nyckelindikator/annan Medarbetarenkät. Jag har förtroende för min närmaste chefs sätt att leda verksamheten Målvärde 7 Utfall 8 Senast föreg. utfall 80% 70% Medarbetarenkät. Jag har förtroende för klinikvårdcentralschefens ledning av verksamheten 60% 59% 47% Motiverade och nöjda medarbetare Medarbetarenkät: fyrfältare ang Motivation 70% 74% 64% Strategi 3: Medarbetarna ges utrymme att både utveckla sitt eget kunnande och hela organisationens arbetssätt Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan Målvärde Utfall Senast föreg. utfall Goda möjligheter till Medarbetarenkät: Jag har kompetensutvecklin den kompetens jag behöver 90% 89% g för att kunna utföra mina arbetsuppgifter Delaktighet i Medarbetarenkät: Jag verksamhetsutveckli känner mig delaktig i ng kvalitets- och utvecklingsarbete på min arbetsplats 65% 63% 51% Enligt enhetens styrkort Senast mätta utfall under År och månad för mätning av senaste utfall 12

13 EKONOMIPERSPEKTIVET ingen för NSC beräknas hamna på godkänd budget d v s ett underskott med 8 mkr. Detta motsvarar en resultatförbättring jämfört med bokslut 2007 med 59 mkr. Det positiva resultatet förklaras av; att NSC:s planerade åtgärdsplan till största delen ger önskad effekt under året. att det internt inom NSC under våren lades ytterligare ett generellt reduceringskrav motsvarande 1% i syfte att möta de kraftigt ökande kostnaderna för klinikläkemedel inom framförallt Neurologi samt ökade kostnader för hjälpmedel inom Primärvård och Habilitering. att det av landstinget beslutade anställningsstoppet gett en positiv ekonomisk effekt för NSC:s resultat. Analys och reflektion NSC kan uppvisa ett resultat som motsvarar godkänd budget för 2008 d v s ett underskott med 8 mkr. Nedan följer en sammanställning över respektive enhets bokslut 2007, delårsbokslut för samt helårsbedömning för 2008 (mkr). bokslut delår 2007 delår 2008 prognos 2007 jan-aug jan-aug helår 2008 Akutklinik -13,2-7,8 0,3 0 Neurologi -15,1-9,1-7,5-9,0 Geriatrik -2,3-0,5 2,2 1,0 Rehabmedicin 0,1 0,7 1,2 0,3 Bemanningsenhet 0-0,6-0,3 0 Psykiatri -14,0-6,8 1,9-1,0 Barnpsyk 0,9 2,4 0,6 1,5 Beroendeklinik 1,6 0,6 1,1 0,5 Habilitering -1,8-1,9-1,1-1,0 NP team -1,0-2,6-0,6 0 Primärvård -23,2-6,0 10,4 0 Gemensamt NSC 4,5 0,8 0,7 4,3 Räntekostnader -3,3-3,1-3,1-4,6 NSC totalt -66,8-33,9 5,8-8,0 NSC:s åtgärdsplaner i kombination med anställningsstoppet har fått ett genomslag i organisationen och medfört ett kraftigt förbättrat ekonomiskt resultat. Jämfört med bokslutet 2007 beräknas resultatet förbättras med ca 59 mkr och jämfört med delårsbokslut förbättras resultatet med ca 40 mkr. Att NSC så framgångsrikt lyckats med så stora reduceringar är tack vare ett stenhårt arbete på alla kliniker och vårdcentraler för att med ett ökat fokus på kostnadsmedvetenhet nå budgetbalans. Kraftiga resultatförbättringar har skett inom Primärvård, från underskott med ca 23 mkr till ett nollresultat, vilket bl a förklaras av reduceringar av allmänläkemedel, successivt minskat behov av hyrläkare, återhållsamhet vid tillsättning av vikarier mm. Inom Psykiatrin förbättras resultatet med 13 13

14 mkr bl a beroende på att behovet av hyrläkare i stort sett har upphört, minskade kostnader för behandlingshemsplatser mm. Överlag har resultatförbättringar skett inom samtliga enheter. Inom Neurologi ligger dock ett kraftigt underskott på 9 mkr främst orsakat av ökade kostnader för MSläkemedel. Bedömning av måluppfyllelse NSC:s ekonomiska resultat ligger inom av landstinget given budgetram. NSC uppnår därmed uppsatt mål. Utfall nyckelindikatorer Strategi 1: Ekonomin skall ge handlingsfrihet Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan Målvärde 10 Utfall 11 Senast föreg. utfall Verksamheten är anpassad efter intäktsutveckling. Lönekostnadsutveckling 3,1% 5,8% 1) 7,2% Avtal och ersättning i paritet med uppdrag och åtagande. 1) Exkl akutläkarprojektet Balans Balans Strategi 2: Vi skall ha en kostnadseffektiv verksamhet. Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan Målvärde Utfall Senast föreg. utfall Utvecklade nyckeltal för verksamhet och ekonomisk och styrning. KPP. Antal enheter med genomförda KPP beräkningar. 100 % 100% 100% Enligt enhetens styrkort Senast mätta utfall under År och månad för mätning av senaste utfall 14

15 Strategi 3: Vi skall ha utrymme för investeringar och verksamhetsutveckling. Framgångsfaktor Hög kostnadsmedvetenhet inom enheterna. Nyckelindikator/annan Målvärde Utfall Senast föreg. utfall Ekonomiskt resultat. >0 >0 <

16 Bilaga 1 PE 207 Närsjukvården i centrala Östergötland Resultaträkning (tkr) Intäkter Budget 2008 Bokslut 2007 Landstingsbidrag Koncernbidrag Patientavgift sjukvård/tandvård Försäljning sjukvård tandvård Försäljning utbildning Övriga intäkter, huvudverksamhet Försäljning övriga tjänster Statsbidrag Bidrag för personal Övriga bidrag Sålt material varor övr intäkter Summa intäkter Kostnader Lönekostnader Arbetsgivaravgifter Övriga personalkostnader Summa personalkostnader Kostnader för köpt verksamhet Verksamhetsnära material och varor Lämnade bidrag Övriga verksamhetskostnader Summa övriga kostnader Summa verksamhetens kostnader Avskrivningar Netto Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat före extraord poster Årets resultat Noter till resultaträkning:

17 Bilaga 1 PE nr Namn Finansieringsanalys Tillförda medel Årets resultat Justering för avskrivningar Försäljning av anläggningstillg (bokfört värde) 0 Minskning av långfristiga fordringar 0 Nya långfristiga lån 0 Minskning av förråd 0 Minskning av kortfristiga fordringar Ökning av kortfristiga skulder Övrigt 0 Summa tillförda medel Använda medel Nettoinvesteringar Ökning av långfristiga fordringar 0 Amortering av långfristiga lån 0 Ökning av förråd 0 Ökning av kortfristiga fordringar 0 Minskning av kortfristiga skulder Övrigt 0 Summa använda medel Förändring av likvida medel Noter till finansieringsanalysen: Investeringsredovisning Nettoinvestering Budget 2008 Bokslut 2007 Immateriella tillgångar Byggnader Mark Inventarier Datorutrustning Medicinteknisk apparatur Byggnadsinventarier Bilar och andra transportmedel Jord-, skogs- och trädgårdsmaskiner Konst Aktier, andelar, bostadsrätter Summa Noter till Investeringsredovisning:

18 Bilaga 1 PE nr Namn Balansräkning (tkr) Bokslut 2007 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Byggnader Mark Pågående investeringar maskiner och invent Inventarier Datorutrustning Medicinskteknisk apparatur Byggnadsinventarier Bilar och andra transportmedel Jord-, skogs och trädgårdsmaskiner Konst Aktier, andelar, bostadsrätter Långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Förråd och lager Kundfordringar Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader o upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Balanserat eget kapital Årets förändring Summa eget kapital Långfristiga skulder Långfristiga skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Personalens skatter, avgifter o övr löneavdrag Semesterlöneskuld, okomp övertid mm Upplupna kostnader o förutbetalda intäkter Övriga kortfristiga skulder Summa kortfristiga skulder Summa skulder Summa skulder och eget kapital Noter till balansräkningen

19 Ledningsstaben Lena Alsén Melin Bilaga 2 Rapportering av helårsbedömning samtliga läkemedelskostnader i syfte att ge god kännedom om kostnadsutvecklingen samt underlag till kvalitetsarbete rörande läkemedel Produktionsenhet 207 NSC Bedömningen gjord av Ekonomichef Jan-Erik Rösth Utfall kostn per 03 Utfall kostn per 08 (tkr) 3) (tkr) 3) Reglering av kostn av utifrån PV överkostn exkl regl PV /underskott över-/underskott (tkr) allmänläkemedel ing av kostn inkl regl PV över- /underskott (tkr) Allmänläkemedel 1) Övriga läkemedel 2) PE totalt Tidpunkt för rapportering: Rapporteringssätt: enligt fastställd tidplan som bilaga till delårsrapport 1) Avser hanteringskostn Apodos konto 55940, läkemedelskonto 56123, I kolumnen för reglering av över/- underskott allmänläkemedel redovisas konto ( Av den del som avser primärvård 2) Avser läkemedel på recept (öppen vård) konto (stängd ), 56124, 56127, 56130, läkemedel via rekvisition konto 56110, 56111, 56112, samt I kolumnen för reglering av över-/ underskott allmänläkemede redovisas konto (av den del som avser sjukhuset) 3) Aktuell periods utfall och föregående perioders utfall anges i respektive kolumn Bilaga 2 läkemedel.xls/

20 Annan rapportering Tjänsteställe Ledningsstaben Therese Persson Bilaga 3 Förnyelseperspektivet Produktionsenhet: NSC Uppgiftslämnare: Ekonomichef Jan-Erik Rösth Har produktionsenheten under den senaste 12-månadersperioden genomfört systematiska utvecklingsprojekt och verkställt resultatet? Projekt A (projektnamn och något om resultatet) Projekt B Förklaring: * Rapporteras efter december. * Om fler än fem projekt använd blankett 4A. * Avser centruminterna projekt. Projekt C osv Använder verksamhetsenheterna sina kliniska resultat i s- och utvecklingsarbete? Ett kontinuerligt och systematiskt s- och utvecklingsarbete sker kontinuerligt inom samtliga enheter. Ja Nej Förklaring: * Varje verksamhetsenhet på egen rad. * Rapporteras efter augusti.

21 Annan rapportering Tjänsteställe Ledningsstaben Therese Persson Bilaga 4 Processperspektivet Produktionsenhet: NSC Uppgiftslämnare: Ekonomichef Jan-Erik Rösth Har verksamhetsenheterna genomfört kapacitetsplanering (enligt VPC-modell)? Barnpsykiatri och Ryds vårdcentral utgör pilotenheter inom NSC där arbetet har påbörjats. Ja Nej Förklaring: * Gäller vårdande verksamhetsenheter samt medicinsk service. * Varje verksamhetsenhet på egen rad. * Rapporteras efter augusti och december.

22 Annan rapportering Tjänsteställe Ledningsstaben Therese Persson Bilaga 5 Medarbetarperspektivet Produktionsenhet: Uppgiftslämnare: Har produktionsenheten en rutin för avgångssamtal? Ja Nej Förklaring: Nej * Rapporteras efter augusti Använder verksamhetsenheterna modell för befattningsutveckling? Ja Ja Nej Förklaring: * Rapporteras efter augusti

23 Annan rapportering Tjänsteställe Ledningsstaben Therese Persson Bilaga 6 Ekonomiperspektivet Produktionsenhet: NSC Uppgiftslämnare: Ekonomichef Jan-Erik Rösth Har klinikerna något KPP-relaterat nyckeltal i sin verksamhetsplan eller motsvarande? Nyckeltal håller successivt på att införas Ja Nej Förklaring: * Endast sjukhuskliniker * Rapporteras efter augusti Kan klinikerna redovisa kostnader för sina största vårdprocesser? NSC fokuserar på fyra huvudprocesser nämligen stroke, äldre-multisjuka, depression och hjärtsvikt. Arbetet har påbörjats att beräkna kostnaderna för dessa. Ja Nej Förklaring: * Endast sjukhuskliniker * Rapporteras efter augusti

Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland

Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland Till Landstingsstyrelsen ENHETSCHEFENS KOMMENTAR Måste tyvärr justera helårsbedömningen från minus 5 mkr till minus 10 mkr. Orsakerna är

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Katastrofmedicinskt Centrum

Katastrofmedicinskt Centrum Katastrofmedicinskt Centrum Kommentarer till helårsbedömningen period 10, år 2005. Ekonomi Trots minskat bidrag från landstinget med 600 tkr beräknas resultatet till minus 31 kr. Detta förklaras främst

Läs mer

Förvaltningsberättelse för Rekonstruktionscentrum i Östergötland 08/2005

Förvaltningsberättelse för Rekonstruktionscentrum i Östergötland 08/2005 Centrumchef 2005-09-20 Landstingsstyrelsen Förvaltningsberättelse för Rekonstruktionscentrum i Östergötland 08/2005 Vision: Rekonstruktionscentrum (RC) skall vara ett betydande regionalt kunskapscentrum

Läs mer

Ledningsstaben Annika Hjertkvist

Ledningsstaben Annika Hjertkvist Blankett 1 Ledningsstaben 2005-04-27 Annika Hjertkvist Resultaträkning Produktionsenhets chefens godkännande: - obs anges i tkr Finansieringsanalys 2005 Tillförda medel 2005 Landstingsbidrag Koncernbidrag

Läs mer

Inom Barn- och ungdomshabiliteringen överstiger hjälpmedelskostnaderna ersättningen med uppskattningsvis 3 mkr.

Inom Barn- och ungdomshabiliteringen överstiger hjälpmedelskostnaderna ersättningen med uppskattningsvis 3 mkr. Till Landstingsstyrelsen Närsjukvården i centrala Östergötland Helårsbedömning 08 2005 I helårsbedömningen befaras ett underskott efter åtgärder på 30 mkr. För att hantera underskottet krävs i första hand

Läs mer

Styrkortsuppföljning, verksamhet och resultat 4

Styrkortsuppföljning, verksamhet och resultat 4 Delårsrapport jan-mars 2008 Folktandvården Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier er Nyckelindikatorer Handlingsplaner

Läs mer

Delårsrapport jan-aug 2008 Informationscentrum

Delårsrapport jan-aug 2008 Informationscentrum Delårsrapport jan-aug 2008 Informationscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkortsuppföljning. Folkhälsovetenskapligt centrum

Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkortsuppföljning. Folkhälsovetenskapligt centrum 2006-09-20 LiÖ 2006-XX 1 (9) Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkorts Folkhälsovetenskapligt centrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET

Läs mer

Årsredovisning 2004. Centrum för verksamhetsutveckling

Årsredovisning 2004. Centrum för verksamhetsutveckling Årsredovisning 2004 Centrum för verksamhetsutveckling Förvaltningsberättelse för CQ Centrum för verksamhetsutveckling 2004 CQ:s Vision: Steget före. CQ:s Uppdrag: Att stödja verksamhetsansvariga chefer

Läs mer

Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum

Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum 2009-11-27 sidan 2 av 3 Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Bilagor HELÅRSBEDÖMNING RESULTATRÄKNING MM 2 2009-11-27 sidan 3 av 3 Till Landstingsstyrelsen

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2008 Bildmedicinskt centrum i Östergötland

Delårsrapport jan-mars 2008 Bildmedicinskt centrum i Östergötland Delårsrapport jan-mars Bildmedicinskt centrum i Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer

Läs mer

Delårsrapport period 03 2006 inkl styrkortsuppföljning. Resurscentrum

Delårsrapport period 03 2006 inkl styrkortsuppföljning. Resurscentrum -04-21 LiÖ -03 1 (8) Delårsrapport period 03 inkl styrkorts Resurscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2007 Lunnevads folkhögskola

Delårsrapport jan-mars 2007 Lunnevads folkhögskola Delårsrapport jan-mars 2007 Lunnevads folkhögskola Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Delårsrapport januari-oktober 2007 Bildmedicinskt centrum i Östergötland

Delårsrapport januari-oktober 2007 Bildmedicinskt centrum i Östergötland Delårsrapport januari-oktober 2007 Bildmedicinskt centrum i Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2008 Informationscentrum

Delårsrapport jan-mars 2008 Informationscentrum Delårsrapport jan-mars 2008 Informationscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkortsuppföljning UPPHANDLINGSCENTRUM

Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkortsuppföljning UPPHANDLINGSCENTRUM 2006-09-21 Upph-2006-74 1 (8) Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkorts UPPHANDLINGSCENTRUM Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET

Läs mer

Delårsrapport jan-aug 2008 Bildmedicinskt centrum i Östergötland

Delårsrapport jan-aug 2008 Bildmedicinskt centrum i Östergötland Delårsrapport jan-aug 2008 Bildmedicinskt centrum i Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer

Läs mer

Delårsrapport jan-mar 2008 563, Lunnevads folkhögskola

Delårsrapport jan-mar 2008 563, Lunnevads folkhögskola Delårsrapport jan-mar 2008 563, Lunnevads folkhögskola Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2007 Informationscentrum

Delårsrapport jan-mars 2007 Informationscentrum Delårsrapport jan-mars 2007 Informationscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Delårsrapport period inkl styrkortsuppföljning. Vårdprocesscentrum

Delårsrapport period inkl styrkortsuppföljning. Vårdprocesscentrum 2006-04-21 VPC 2006-22 1 (8) Delårsrapport period 03 2006 inkl styrkorts Vårdprocesscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET

Läs mer

Årsredovisning 2007 Folktandvården

Årsredovisning 2007 Folktandvården Årsredovisning 2007 Folktandvården Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2008 Barn- och kvinnocentrum i Östergötland

Delårsrapport jan-mars 2008 Barn- och kvinnocentrum i Östergötland Delårsrapport jan-mars 2008 Barn- och kvinnocentrum i Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer

Läs mer

Delårsrapport jan-aug 2011 563 Lunnevads folkhögskola

Delårsrapport jan-aug 2011 563 Lunnevads folkhögskola Delårsrapport jan-aug 2011 563 Lunnevads folkhögskola 2011-09-20 sidan 2 av 12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 4

Läs mer

Sammanlagt resultat således 9,0 mkr. jmf med godkänd budget 15 mkr.

Sammanlagt resultat således 9,0 mkr. jmf med godkänd budget 15 mkr. Linköping, 2004-03-01 Verksamhetsredovisning 2003 Anestesi - Operationscentrum, US Centrumet består av de tidigare enheterna på Universitetssjukhuset; Anestesi- och intensivvårdskliniken samt Operationscentralen.

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2011 Informationscentrum

Delårsrapport jan-mars 2011 Informationscentrum Delårsrapport jan-mars 2011 Informationscentrum INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 4 MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET...4

Läs mer

Delårsrapport. Jan-mars 2012 Närsjukvården i centrala Östergötland

Delårsrapport. Jan-mars 2012 Närsjukvården i centrala Östergötland Delårsrapport Jan-mars 2012 Närsjukvården i centrala Östergötland Delårsrapport Jan-mars 2012 Närsjukvården i centrala Östergötland Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens

Läs mer

Dnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild

Dnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum Dnr2014-00048 2014-11-25 Bild Innehållsförteckning Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 2 Bilaga 1: Helårsbedömning

Läs mer

Delårsrapport. Jan okt 2012 Närsjukvården i östra Östergötland

Delårsrapport. Jan okt 2012 Närsjukvården i östra Östergötland Delårsrapport Jan okt 2012 Närsjukvården i östra Östergötland 2012 11 21 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 2 Ekonomisk redovisning

Läs mer

Delårsrapport jan-augusti 2007 Vårdprocesscentrum

Delårsrapport jan-augusti 2007 Vårdprocesscentrum Delårsrapport jan-augusti 2007 Vårdprocesscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Förvaltningsberättelse Naturbruksgymnasiet i Östergötland

Förvaltningsberättelse Naturbruksgymnasiet i Östergötland Till Landstingsstyrelsen i Östergötlands län 2005-09-13 Förvaltningsberättelse Naturbruksgymnasiet i Östergötland Allmänt Verksamheten bedrivs planenligt vid våra båda anläggningar Himmelstalundsgymnasiet

Läs mer

Delårsrapport. Jan mars 2013 Informationscentrum

Delårsrapport. Jan mars 2013 Informationscentrum Delårsrapport Jan mars 2013 Informationscentrum Delårsrapport 03 2013 2 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Medborgar / kundperspektivet 2 Processperspektivet

Läs mer

Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkortsuppföljning. Länspsykiatriskt centrum i Östergötland

Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkortsuppföljning. Länspsykiatriskt centrum i Östergötland 2006-09-21 LiÖ 2006-XX 1 (13) Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkorts Länspsykiatriskt centrum i Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET

Läs mer

Bilaga 1 571 Pensionsförvaltningen Resultaträkning (tkr) Bokslut 2014 Budget 2014 Bokslut 2013 Not Personalkostnader Arbetsgivaravgifter 441 847 464 212 390 752 Övriga personalkostnader -518 163-502 216-484

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2008 Kirurgi- och onkologicentrum i Östergötland

Delårsrapport jan-mars 2008 Kirurgi- och onkologicentrum i Östergötland Delårsrapport jan-mars 2008 Kirurgi- och onkologicentrum i Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier

Läs mer

Delårsrapport jan-aug 2007 Närsjukvården i centrala Östergötland

Delårsrapport jan-aug 2007 Närsjukvården i centrala Östergötland Delårsrapport jan-aug 2007 Närsjukvården i centrala Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer

Läs mer

Produktionsenheten Katastrofmedicinskt Centrum balanserade styrkort inklusive årsbudget 2007

Produktionsenheten Katastrofmedicinskt Centrum balanserade styrkort inklusive årsbudget 2007 Produktionsenheten Katastrofmedicinskt Centrum balanserade styrkort inklusive årsbudget 2007 Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET

Läs mer

Delårsrapport. Jan mars 2012 Folktandvården

Delårsrapport. Jan mars 2012 Folktandvården Delårsrapport Jan mars 2012 Folktandvården Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 5 Medborgar / kundperspektivet 6 Processperspektivet 8 Medarbetarperspektivet

Läs mer

Delårsrapport. Jan-augusti 2013 Informationscentrum DNR 2013-08

Delårsrapport. Jan-augusti 2013 Informationscentrum DNR 2013-08 Delårsrapport Jan-augusti 2013 Informationscentrum DNR 2013-08 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Medborgar-/ kundperspektivet 2 Processperspektivet 3 Medarbetarperspektivet

Läs mer

Delårsrapport. Jan augusti 2012 Folktandvården

Delårsrapport. Jan augusti 2012 Folktandvården Delårsrapport Jan augusti 2012 Folktandvården Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 5 Medborgar / kundperspektivet 6 Processperspektivet 8 Medarbetarperspektivet

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2011 SinnesCentrum. SinnesCentrum i Östergötland

Delårsrapport jan-mars 2011 SinnesCentrum. SinnesCentrum i Östergötland Delårsrapport jan-mars 2011 SinnesCentrum SinnesCentrum i Östergötland 2011-04 -20 sidan 2 av 15 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2010 PrioriteringsCentrum

Delårsrapport januari-mars 2010 PrioriteringsCentrum Delårsrapport januari-mars 2010 PrioriteringsCentrum 2010-04-19 sidan 2 av 13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 4

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:16 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 1 784 2 441 Verksamhetens kostnader 2-27 220-22 569 Avskrivningar och nedskrivningar 0 0

Läs mer

Delårsrapport. Jan augusti 2012 Informationscentrum

Delårsrapport. Jan augusti 2012 Informationscentrum Delårsrapport Jan augusti 2012 Informationscentrum Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Medborgar / kundperspektivet 2 Processperspektivet 3 Medarbetarperspektivet

Läs mer

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Frölunda Specialistsjukhus Resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys Belopp i tkr Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 143 002 139 275 Verksamhetens kostnader 2,3-138

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2010 Informationscentrum

Delårsrapport jan-mars 2010 Informationscentrum Delårsrapport jan-mars 2010 Informationscentrum 2010-04-21 sidan 2 av 12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 5 MEDBORGAR-/

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2007 Laboratoriemedicinskt centrum i Östergötland

Delårsrapport jan-mars 2007 Laboratoriemedicinskt centrum i Östergötland Delårsrapport jan-mars 2007 Laboratoriemedicinskt centrum i Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier

Läs mer

Delårsrapport. Jan oktober 2012 Naturbruksgymnasiet

Delårsrapport. Jan oktober 2012 Naturbruksgymnasiet Delårsrapport Jan oktober 2012 Naturbruksgymnasiet Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 3 Ekonomisk redovisning Helårsbedömning:

Läs mer

www.lio.se Delårsrapport jan - aug 2009 563, Lunnevads folkhögskola

www.lio.se Delårsrapport jan - aug 2009 563, Lunnevads folkhögskola www.lio.se Delårsrapport jan - aug 2009 563, Lunnevads folkhögskola 2009-09-21 sidan 2 av 16 Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Styrkorts, verksamhet och resultat 5 MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET

Läs mer

Delårsrapport 2013. Januari mars (Helårsbedömning) Trafiknämnden

Delårsrapport 2013. Januari mars (Helårsbedömning) Trafiknämnden Delårsrapport 2013 Januari mars (Helårsbedömning) Trafiknämnden Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Inledning 1 Medborgar / kundperspektivet 2 Processperspektivet 3 Ekonomiperspektivet 4 Fördjupad

Läs mer

Delårsrapport jan-aug 2007 PrioriteringsCentrum

Delårsrapport jan-aug 2007 PrioriteringsCentrum Delårsrapport jan-aug 2007 PrioriteringsCentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier er Nyckelindikatorer Handlingsplaner

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 298 33 562 Verksamhetens kostnader 2-2 624 004-2 462 301 Avskrivningar och nedskrivningar

Läs mer

Delårsrapport och helårsbedömning period inkl styrkortsuppföljning. 211 Ortopedicentrum

Delårsrapport och helårsbedömning period inkl styrkortsuppföljning. 211 Ortopedicentrum 2006-09-20 LiÖ 2006-08 1 (X) Delårsrapport och helårsbedömning period 2006 inkl styrkorts 211 Ortopedicentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET

Läs mer

Delårsrapport. Jan mars 2012 Centrum för Hälso och Vårdutveckling (CHV)

Delårsrapport. Jan mars 2012 Centrum för Hälso och Vårdutveckling (CHV) Delårsrapport Jan mars 2012 Centrum för Hälso och Vårdutveckling (CHV) Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Medborgar / kundperspektivet 2 Processperspektivet

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Driftbudget tkr Bokslut Budget Budget Förändring semesterlöneskuld -238 1 800 1 800 Avsatt till pensioner -15 639-9 469-11 344 Avsättning för särskild löneskatt

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2009 Försörjningscentrum

Delårsrapport jan-mars 2009 Försörjningscentrum Delårsrapport jan-mars 2009 Försörjningscentrum 2009-04-27 sidan 2 av 12 Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Styrkorts, verksamhet och resultat 4 MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET... 4 FÖRNYELSEPERSPEKTIVET...

Läs mer

Informationscentrums verksamhetsplan inklusive årsbudget 2008

Informationscentrums verksamhetsplan inklusive årsbudget 2008 Informationscentrums verksamhetsplan inklusive årsbudget 2008 Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer

Läs mer

Delårsrapport period 8 2006 inkl styrkortsuppföljning. Försörjningscentrum i Östergötland

Delårsrapport period 8 2006 inkl styrkortsuppföljning. Försörjningscentrum i Östergötland 2006-09-21 FC-2006-00697 1 (9) Delårsrapport period 8 2006 inkl styrkorts Försörjningscentrum i Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET

Läs mer

Resultaträkning

Resultaträkning Resultaträkning 1999-07-01-1999-12-31 1998-07-01-1999-06-30 Kkr 6 månader 12 månader* Rörelsens intäkter m m Visa rad Visa rad Nettoomsättning 9 837 8 289 Aktiverat arbete för egen räkning 0 1 215 Summa

Läs mer

Periodrapport OKTOBER

Periodrapport OKTOBER Periodrapport OKTOBER 2013 l Resultat januari oktober -102 mnkr (219 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,0 % (2,7 %) l Skatter och statsbidrag 2,3 % (3,3 %) l Helårsprognos -190 mnkr (136 mnkr) Omvärldsanalys

Läs mer

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Bokslutsdokument RR KF BR Västtrafik AB 2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Verksamhetens intäkter 7 596 854 7 071 871 Verksamhetens kostnader -7 207 998-6 905 657 Avskrivningar

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2009 Rekonstruktionscentrum i Östergötland

Delårsrapport jan-mars 2009 Rekonstruktionscentrum i Östergötland Delårsrapport jan-mars 2009 Rekonstruktionscentrum i Östergötland Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Styrkorts, verksamhet och resultat 4 MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET... 4 FÖRNYELSEPERSPEKTIVET...

Läs mer

Delårsrapport 03/2008 Hälso- och sjukvårdsnämnden

Delårsrapport 03/2008 Hälso- och sjukvårdsnämnden BESLUTSUNDERLAG 1(5) Hälso- och sjukvårdsnämnden Delårsrapport 03/2008 Hälso- och sjukvårdsnämnden De månatliga delårsrapporterna utgår från det balanserade styrkortet. I denna rapport redovisas data i

Läs mer

Delårsbokslut 07/2004 Hälso- och sjukvårdsnämnden

Delårsbokslut 07/2004 Hälso- och sjukvårdsnämnden 1 (5) Hälso- och sjukvårdsnämnden Delårsbokslut 07/2004 Hälso- och sjukvårdsnämnden Delårsrapporten utgår från det balanserade styrkortet. I denna rapport redovisas data i ekonomiperspektivet. Övriga nyckeltal

Läs mer

Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26

Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26 Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26 Finansplan 2014 2016 Tjänstemannaförslag 2013 10 21 Innehåll 1. Inledning 2 2. Ekonomi 2 3. Utdebitering 2 4. Balanskrav 2 5. Ekonomiska förutsättningar

Läs mer

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr

Läs mer

Resultatbudget (Mkr) progn 2000 2001 2002 2003

Resultatbudget (Mkr) progn 2000 2001 2002 2003 BILAGA 1 Resultatbudget (Mkr) progn 2000 2001 2002 2003 Specialdestinerade statsbidrag 2 126 2 146 2 202 2 259 Övriga intäkter 3 289 3 296 3 348 3 401 Verksamhetens intäkter 5 415 5 442 5 550 5 660 Personalkostnader

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2009 Anestesi- och operationscentrum i Östergötland

Delårsrapport jan-mars 2009 Anestesi- och operationscentrum i Östergötland Delårsrapport jan-mars 2009 Anestesi- och operationscentrum i Östergötland 2009-04-22 Sid 1 (11) Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 2 Styrkortsuppföljning, verksamhet och resultat 3 UPPDRAG

Läs mer

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934 Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) 5 år i sammandrag (tkr) 2014 2013 2012 2011 2010 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 4 679 4 209 4 295 3 949 3 784 Gåvor 90-konto

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och

Läs mer

Delårsrapport Jan-augusti 2014 Lunnevads folkhögskola. Dnr LU 2014-12

Delårsrapport Jan-augusti 2014 Lunnevads folkhögskola. Dnr LU 2014-12 Delårsrapport Jan-augusti 2014 Lunnevads folkhögskola Dnr LU 2014-12 Innehållsförteckning Produktionsenhetschefens reflektion 1 Medborgar-/ kundperspektivet 3 Processperspektivet 4 Medarbetarperspektivet

Läs mer

52% 64% 76% 86% 84% 87% 82% 90% 90% 85% 120% 100% 80% 60% 40% 20% Åk09 Åk10 Åk11 0% NA NI SA EK ES TE HU FT VF BF EE HA BA VO HV NB RL HT IN JGY Årskull 11 100% 80% 60% 40% 20% 0% 160 140 135 138 120

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2011

Delårsrapport jan-okt 2011 Delårsrapport jan-okt 2011 Närsjukvården i västra Östergötland Ohälsotalet i oktober 2011 Östergötland: 28,1 dagar (34,7/21,8) -33,1 33,2-36,4 26,7 (32,8/21,0) 36,5-40,0 40,1-41,8 (51,2/32,9) Finspång

Läs mer

Genline AB - året som gått

Genline AB - året som gått PRESSMEDDELANDE 2007-02-28 Genline AB Rökerigatan 5 121 62 Johanneshov Phone +46 8 600 33 10 Fax +46 8 600 33 20 E-mail info@genline.se www.genline.se Bokslutskommuniké från Genline AB (publ.) för 2006

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Bokslut 2014 Landstinget Blekinge

Bokslut 2014 Landstinget Blekinge Bokslut 2014 Landstinget Blekinge 1 2 Resultat 2014 Årets resultat + 49,2 mnkr Nettokostnadsutveckling 4,0 % 3 Engångskostnader 2014 Nedskrivningar fastigheter 48,6 mnkr Komponentredovisning 20,6 mnkr

Läs mer

Delårsrapport. januari oktober 2012 Närsjukvården i västra Östergötland

Delårsrapport. januari oktober 2012 Närsjukvården i västra Östergötland Delårsrapport januari oktober 2012 Närsjukvården i västra Östergötland Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 3 Ekonomisk redovisning

Läs mer

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Bokslutsdokument RR KF BR Närhälsan vårdvalsverksamhet Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 2 827 724 2 546 597 Verksamhetens kostnader 2-2 753 537-2 514 775 Avskrivningar

Läs mer

Informationscentrum verksamhetsplan 2011 inklusive årsbudget

Informationscentrum verksamhetsplan 2011 inklusive årsbudget Informationscentrum verksamhetsplan 2011 inklusive årsbudget 1 Innehållsförteckning 1. Vision (och verksamhetsidé) 3 2. Medborgar - kundperspektivet 4 3. Processperspektivet 5 4. Medarbetarperspektivet

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2007 Försörjningscentrum

Delårsrapport jan-mars 2007 Försörjningscentrum Delårsrapport jan-mars 2007 Försörjningscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Folkhälsokommittén

Bokslutsdokument RR KF BR. Folkhälsokommittén Bokslutsdokument RR KF BR 2016-04-14 13:35 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1603 1503 Verksamhetens intäkter 1 0 258 Verksamhetens kostnader 2,3-7 874-8 305 Avskrivningar och nedskrivningar 4-1 -1 Verksamhetens

Läs mer

Årsredovisning 2002. www.lio.se

Årsredovisning 2002. www.lio.se Årsredovisning 2002 www.lio.se PRESENTATION Vid Östgötahälsan bedrivs företagshälsovård. Med företagshälsovård avses en oberoende expertresurs inom områdena arbetsmiljö och rehabilitering. Företagshälsovården

Läs mer

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen 2015-05-13 Dnr 15LS1947 BALANSERAT STYRKORT 2016 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstinget använder balanserad styrning/balanserat styrkort

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande 2

Läs mer

Almi Företagspartner AB Org.nr 556481-6204. Koncernens resultaträkning Mkr 2012 2011 1 januari - 30 juni

Almi Företagspartner AB Org.nr 556481-6204. Koncernens resultaträkning Mkr 2012 2011 1 januari - 30 juni Koncernens resultaträkning Mkr 2012 2011 1 januari - 30 juni Intäkter Ränteintäkter & andra finansiella intäkter 238,2 240,4 Anslag 165,0 154,4 Övriga rörelseintäkter 75,5 88,2 478,7 483,0 Rörelsens kostnader

Läs mer

Bokslutsrapport för Biosurface Pharma AB (publ) 2001

Bokslutsrapport för Biosurface Pharma AB (publ) 2001 Bokslutsrapport för Biosurface Pharma AB (publ) 2001 Första delen av de studier som begärts av Läkemedelsverket har avslutats. Ansökan om godkännande för försäljning av Salinum i Europa har godkänts av

Läs mer

Uppföljning av BALANSERAT STYRKORT FÖR KIRURGI- och ONKOLOGICENTRUM i ÖSTERGÖTLAND januari-mars 2005

Uppföljning av BALANSERAT STYRKORT FÖR KIRURGI- och ONKOLOGICENTRUM i ÖSTERGÖTLAND januari-mars 2005 2005-05-23 Uppföljning av BALANSERAT STYRKORT FÖR KIRURGI- och ONKOLOGICENTRUM i ÖSTERGÖTLAND januari-mars 2005 För första gången redovisar KC med utgångspunkt från vårt styrkort. Allt går inte ännu att

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

Delårsrapport. 1 januari 30 september 2014. Kvartalet 1 juli 30 september 2014 (Q3) Kassaflöden från den löpande verksamheten - 1,7MSEK (- 0,1)

Delårsrapport. 1 januari 30 september 2014. Kvartalet 1 juli 30 september 2014 (Q3) Kassaflöden från den löpande verksamheten - 1,7MSEK (- 0,1) Delårsrapport 1 januari 30 september Nettoomsättningen uppgick till 4,3 MSEK (3,2) Rörelseresultatet blev - 5,4 MSEK (- 5,7) Rörelsemarginalen blev - 127 % (- 176 %) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Informationscentrums balanserade styrkort inklusive årsbudget 2007

Informationscentrums balanserade styrkort inklusive årsbudget 2007 Informationscentrums balanserade styrkort inklusive årsbudget 2007 Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer

Läs mer

Reflektioner från föregående vecka

Reflektioner från föregående vecka Reflektioner från föregående vecka Investeringsbedömning (forts) Resultat- och balansräkning Finansieringsanalys av ett bostadsköp Jämförelse mellan bostadsrätt och villa Boendekostnadskalkyl Hur ska köpet

Läs mer

Månadsuppföljning september 2007

Månadsuppföljning september 2007 Primärvården Skåne Sydost Gina Klint, ekonom Tel 040-62 393 09 gina.klint@skane.se Datum 2007-11-07 Dnr Månadsuppföljning september 2007 1 Sammanfattning Verksamhetsresultatet för Primärvården Skåne Sydost

Läs mer

Produktionsenheten 211 Ortopedicentrum i Östergötland verksamhetsplan inklusive årsbudget 2008

Produktionsenheten 211 Ortopedicentrum i Östergötland verksamhetsplan inklusive årsbudget 2008 Produktionsenheten 211 Ortopedicentrum i Östergötland verksamhetsplan inklusive årsbudget 2008 Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

KVARTALSRAPPORT (Q1) JAN-MARS 2015. XAVITECH AB (publ) (ORG. NR. 556675-2837)

KVARTALSRAPPORT (Q1) JAN-MARS 2015. XAVITECH AB (publ) (ORG. NR. 556675-2837) KVARTALSRAPPORT (Q1) JAN-MARS 2015 XAVITECH AB (publ) (ORG. NR. 556675-2837) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning av kvartalet VD har ordet Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys SAMMANFATTNING

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814 Innehållsförteckning Sida RESULTATRÄKNING 2 BALANSRÄKNING 3 BALANSRÄKNING 4 KASSAFLÖDESANALYS 5 NYCKELTAL OCH EGET KAPITAL 6 BYTE

Läs mer

Towork Sverige AB (publ) 556713-1056

Towork Sverige AB (publ) 556713-1056 Halvårsrapport för Towork Sverige AB (publ) 5567131056 20090101 20090630 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 2 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella händelser 2 Principer för delårsrapportens

Läs mer