American Express SafetyFirst villkor 1 januari 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "American Express SafetyFirst villkor 1 januari 2015"

Transkript

1 American Express SafetyFirst villkor 1 januari 2015 Dessa försäkringsvillkor gäller för avtalet om medlemskap i SafetyFirst. Avtalet har ingåtts mellan Affinion International AB, Box 19154, Birger Jarlsgatan 58, Stockholm, Sverige, nedan kallat Affinion, och medlem i SafetyFirst, nedan kallad kunden. Dessa villkor gäller från 1 januari 2015 och fram till dess att de ersätts eller medlemskapet i SafetyFirst upphör. Medlemskapet i SafetyFirst träder i kraft omedelbart vid tecknandet och gäller i ett år och därefter löpande fram till dess det sägs upp av endera parten med en månads varsel eller medlemmens American Express-kort upphör att gälla. Vid dödsfall upphör medlemskapet med omedelbar verkan. Uppsägning måste göras skriftligen och gälla hela tjänsten. Premien framgår av registreringsformuläret och debiteras kundens American Express-kort varje månad via American Express Services Europe Ltd, England, filial. Vid utebliven betalning av premien har Affinion rätt att säga upp medlemskapet med verkan fjorton dagar efter att Affinion har skickat ett meddelande om uppsägningen av medlemskapet. Försäkringsanspråk ska anmälas till Affinion International så snart kunden har fått kännedom om skadan. Om kunden inte anmäler försäkringsanspråk inom den angivna tidsperioden, och denna försummelse åsamkar Affinion förlust eller skada som annars inte skulle uppstått, kan det medföra att den ersättning kunden har rätt till minskas i skälig utsträckning. Sammanfattning av SafetyFirsts tjänster Spärrtjänst Registrering av svenska, norska, finska och danska betal- och kreditkort och andra viktiga handlingar (pass*, körkort*, mobiltelefonabonnemang och personnummer**). Tillgång till SafetyFirsts Servicecenter, nedan kallat servicecentret, för anmälan av förlorade kort/värdehandlingar samt spärrning av dessa hos respektive utfärdare. Servicecenteret är öppet dygnet runt. Om kunden så önskar beställer Affinion ersättningskort om utfärdande bank tillåter det. Tillgång till Servicecenter för anmälan av förlust av mobiltelefoner och spärrning av mobiltelefonabonnemang. Hjälp vid polisanmälan av förlusten för de tjänster som ingår. * Kan registreras, men inte spärras. ** Kan läggas på bevakning. Betalkortsskydd och försäkring mot förlust av kontanter utomlands Kunden är försäkrad mot ekonomiska förluster orsakade av obehörig användning av registrerade betal- och kreditkort när kundens kod använts vid transaktionerna och kunden ej agerat vårdslöst i samband med förlust av koden.. Förlorat kort ska anmälas snarast, dock senast inom 24 timmar. Försäkringen täcker även förlust av kontanter vid resor utanför Sverige, när dessa förloras samtidigt som de registrerade korten. Betalkortsskydd och försäkring mot förlust av kontanter utomlands omfattar även försäkringshavarens make/maka/sammanboende och/eller hemmavarande barn under 21 år. Nödkontanter och nödbiljetter Tillgång till nödkontanter och ersättning av förlorade biljetter som kunden är i behov av vid förlust av registrerade betal- och kreditkort samt giltiga biljetter vid resa utanför Sverige. Meddelandeservice 24/7 Meddelanden kan lämnas till namngivna personer via fax, telefon, e-post eller sms dygnet runt. Säkerhetsdekaler Kunden erhåller säkerhetsdekaler märkta med en unik registrerad sifferkod för att fästa på sina tillhörigheter. Upphittaren uppmanas att kontakta Affinion som i sin tur kontaktar kunden. Bagageservice Kunden erhåller två bagagebrickor märkta med en unik registrerad sifferkod. Upphittaren uppmanas att kontakta Affinion som i sin tur kontaktar kunden. Nyckelservice Kunden erhåller två nyckelbrickor märkta med en unik registrerad sifferkod. Identitetskoden innebär att kundens nycklar returneras kostnadsfritt direkt via post. Lås och nyckelförsäkring Kunden är försäkrad mot kostnader för akuta reparationer av lås och nycklar samt reseutgifter för en fackman (låssmed) om kunden inte kan komma in i bostaden eller försäkrat fordon på grund av att nycklarna saknas eller låset är skadat. SafetyFirst samordnar och anlitar den fackman som krävs samt återbetalar kostnaden till kunden när kostnadsräkning tagits emot. ID-Skydd och identitetsstöldförsäkring Kunden får hjälp med att förhindra och minska konsekvenserna av identitetsstöld Försäkringen täcker kostnader för nödvändig juridisk hjälp och utgifter för att utfärda nya identitetshandlingar, förutsatt att fallet har polisanmälts och godkänts av Affinion. Om kunden måste ta ledigt från sitt arbete för att lösa praktiska frågor i samband med identitetsstölden, täcker försäkringen förlorad lön för sådana tillfällen inom de första tolv månaderna efter att en identitetsstöld har upptäckts. Mobiltelefonförsäkring Den mobiltelefon som kunden registrerat (kan inkludera Blackberry, smart phone eller iphone om den är registrerad under mobiltelefonförsäkringen) är försäkrad mot skada till följd av olyckshändelse, stöld, förlust och obehöriga samtal. 1. Allmänna bestämmelser Ångerrätt vid distansförsäljning Kunden har rätt att säga upp avtalet i enlighet med svensk lag, när köpet görs på distans. Ångerfristen är 14 dagar från den tidpunkt avtalet ingåtts och kunden har fått all information som krävs enligt lag. Om kunden ångrar sitt köp av SafetyFirst ska kunden meddela Affinion inom ångerfristen. Det är inte nödvändigt att ange orsak och det finns inga formkrav för meddelandet, men skriftligt är att föredra, t.ex. genom brev, fax eller e-post. Återbetalning till kunden sker inom 14 dagar efter det att Affinion har mottagit meddelandet om att ångerrätten åberopas. Om anmälningsavgift avtalats, kan kunden inte återkräva den. Kunden skall på motsvarande sätt inom 14 dagar betala för tjänster som redan konsumerats. Affinions hantering av personuppgifter Affinion registrerar och hanterar kundens personuppgifter och data i samband med kundens användning av SafetyFirst enligt den svenska personuppgiftslagen (PUL). Exempelvis registreras kundens namn, adress och personnummer tillsammans med information om kundens användning av tjänsterna. Affinion har även rätt att ta kreditupplysningar på kunden. Syftet med att registrera kundens personuppgifter är för att kunna utföra och hantera tjänster för kunden, däribland transaktioner, fakturering och rådgivning, att skydda såväl kundens som Affinions rättigheter och skyldigheter samt att marknadsföra produkter till kunden. Kundens personuppgifter kan lämnas ut till sådana myndigheter som har rätt att erhålla informationen. Personuppgifter kan även vidarebefordras till en tredje part i samband med skuldindrivning från tredje part, bokföring och datorbearbetning av personuppgifter på uppdrag av Affinion, i Sverige eller i annat land. Personuppgifter kan även bearbetas av andra företag knutna till Affinion Group i enlighet med PUL. Kunden har rätt att när som helst kontakta Affinion för att återkalla sitt samtycke till att använda personuppgifter i marknadsföringssyfte. Affinion har rätt att använda kundens personuppgifter i statistik- och bokföringssyfte. Kunden har rätt att på begäran få veta vilka personuppgifter som innehas av Affinion och hur dessa uppgifter hanteras och bearbetas. Kundens uppgifter kommer endast att användas så lång tid som krävs för utförande av SafetyFirst om inte kunden ger sitt samtycke till att uppgifterna behålls, eller lagringen av uppgifterna görs av statistikskäl eller krävs enligt lag. Affinion ansvarar för hantering och bearbetning av personuppgifter enligt beskrivningen ovan. Information i enlighet med svenska lagen om försäkringsförmedling Affinion, med org.nr , är registrerat som försäkringsförmedlare av konsumentförsäkringar hos Bolagsverket, Sundsvall, tel , e-postadress: hemsida: Informationen finns att tillgå hos Bolagsverket. Finansinspektionen, Box 6750, Stockholm, hemsida: är tillsynsmyndighet för försäkringsmedlare och kan på begäran upplysa om en anställd hos Affinion har rätt att förmedla försäkringar. Försäkringsmedlare regleras i Lagen om försäkringsförmedling som trädde i kraft den 1 juli Som försäkringsmedlare har Affinion tecknat en ansvarsförsäkring hos A F Beazley m.fl., Syndicate 2623 vid Lloyd s of London, med säte på Plantation Place South, 60, Great Tower Street, London, EC3R 5AD, tel. +44 (0) Registrering på Internet Utöver traditionell registrering och personlig kontakt med servicecentret har kunden möjlighet att kontakta spärrtjänsten via Internet. Vid inloggning uppmanas Kunden att ange ett personligt lösenord. Affinion ska alltid uppfylla sina skyldigheter via Internet, men ansvarar inte för virus, sabotage eller andra okända händelser som Internetsystemet kan utsättas för. Samtal mellan SafetyFirst och kunden upptas på ljudmedia som en försäkran om att ingen information går förlorad. 2. Villkor för spärrtjänst Spärrtjänsten fungerar från den tidpunkt då kortet/mobiltelefonen registreras hos Affinion. Affinion är inte ersättningsskyldigt för skada, förlust eller dröjsmål på grund av lag- eller myndighetsbestämmelser, krigshandlingar, strejk, lockout, uppror, brand, explosion eller liknande force majeure-händelser. Affinion har även rätt att säga upp spärrtjänsten om kunden missbrukar tjänsten, agerar oaktsamt och/eller inte följer avtalsvillkoren och utställarens riktlinjer. Skriftlig bekräftelse på spärrade betal- och kreditkort och faktura som täcker Sid 1 av 6 20-mar-2015 AXP Internal Page 1 of 6

2 alla eventuella nödkontanter och/eller nödbiljetter skickas till kunden. Betalning från kund ska ske inom 28 dagar. Vid försenad betalning utgår ränta med Riksbankens aktuella referensränta plus åtta procentenheter. Affinion är inte ersättningsskyldigt för eventuella krav som härrör från förlusten av registrerade kort/mobiltelefoner, inte heller för skadestånd eller ekonomisk förlust som beror på försummelse från kundens sida eller på grund av att kunden inte följt utställarens riktlinjer. Dubbel försäkring Om den risk som täcks av denna försäkring även täcks av en eller flera andra försäkringar som innehåller en bestämmelse om nekad ersättningsskyldighet vid dubbel försäkring gäller samma bestämmelse för denna försäkring. Ersättningsskyldigheten fördelar sig i dessa fall mellan försäkringarna i enlighet med vad som gäller för respektive försäkring. Kunden har dock inte rätt att erhålla ett högre ersättningsbelopp än det som skulle utgått om det bara funnits en försäkring. Förutsättningar En förutsättning för att använda spärrtjänsterna för registrerade kort/mobiltelefoner är att kunden anmäler sin förlust genom att ringa till servicecentret. En annan förutsättning för att använda spärrtjänsten är att kunden förvarar sina kort/mobiltelefoner på ett säkert sätt i enlighet med utställarens riktlinjer. Anmälan via meddelandeservicen, som är öppen dygnet runt, sker på egen risk och eget ansvar. Affinion ansvarar endast för att i görligaste mån vidarebefordra kundens meddelanden till angiven mottagare. Om meddelandet är olagligt, bryter mot normal anständighet eller sekretesslagstiftningen har Affinion rätt att, utan ersättningsskyldighet, avstå från att vidarebefordra meddelandet. Förlorade nyckelbrickor som mottagits av Affinion vidarebefordras kostnadsfritt till kunden. Ersättningsansvar för kortbedrägeri innan kortförlusten anmäls till Affinion Beskrivs under rubriken Betalkortsskydd och försäkring mot förlust av kontanter utomlands. Skydd för kortbedrägeri och missbruk av mobiltelefoner efter att förlusten har anmälts till Affinion När kunden har anmält förlust av betal- eller kreditkort/mobiltelefon förutsatt att kunden uppfyller ovan nämnda kriterier (under för kortbedrägeri innan kortförlusten anmäls till Affinion ) är kunden försäkrad mot förlust med anledning av obehörig användning av sådana kort/mobiltelefonabonnemang från den tidpunkt Affinion meddelades om förlusten. Affinion ersätter all obehörig användning från den tidpunkt förlusten anmälts fram till den tidpunkt utställarens/operatörens ersättningsskyldighet träder i kraft. Skydd för kortbedrägeri och missbruk av mobiltelefoner efter det att Affinion fått meddelande om att begäran om spärrning har mottagits Affinion är ersättningsskyldigt till dess att meddelande inkommit om att begäran om spärrning har mottagits, exempelvis via fax. Vid denna tidpunkt träder kortutställarens/operatörens ersättningsskyldighet i kraft enligt avtalet mellan utställaren/operatören och kortinnehavaren (kunden). Affinion kontaktar respektive kortutställare/operatör för kundens räkning med de rättigheter och skyldigheter som föreskrivs i avtalet mellan utställaren/operatören och kunden. Nödkontanter och nödbiljetter Vid anmälan om förlust utanför Sverige av registrerat betal- eller kreditkort kan kunden låna upp till SEK i tillfälliga nödkontanter. Beloppet betalas ut i lokal valuta där kunden befinner sig, beräknat enligt gällande växelkurs. Om biljetter har förlorats utomlands har kunden rätt att boka ersättningsbiljetter till ett värde av högst SEK. Kunden måste alltid kunna styrka sin identitet för att få nödkontanter och/eller nödbiljetter utbetalade. Om kunden inte kan styrka sin identitet kan utbetalningen av nödkontanter begränsas eller utebli. Om tidigare betalningsförseningar eller andra förhållanden kan indikera att kunden inte har förmåga eller för avsikt att återbetala sådana kontanta förskott, har Affinion rätt att neka kunden kredit. Affinion har även rätt att göra sedvanlig kreditprövning innan nödkontanter skickas till kunden. 3. Skyldigheter enligt försäkringsavtalet Försäkringen är en del av en Master Policy försäkring som utfärdats av Affinion International, som till 100 % garanteras av Lloyd s of London genom medlemmarna i Syndicate 5820, som förvaltas av ANV Syndicates Limited. ANV Syndicates Limited är auktoriserat av Financial Conduct Authority i Storbritannien, som även är tillsynsmyndighet. Adressen till Lloyd s of London, vars huvudsakliga verksamhet är försäkring, är Lloyd s of London, One Lime Street, London EC3M 7HA, Storbritannien. Försäkringsgivarnas skyldigheter enligt försäkringsavtalet är inte solidariskt utan begränsas för var och en till de försäkringsklasser respektive försäkringsgivare tecknat. Föräkringsgivarna är inte ansvariga för eventuell medtecknande försäkringsgivare som av något skäl inte uppfyller alla eller delar av sina skyldigheter. Försäkringsförmedlare: Affinion International AB, Birger Jarlsgatan 58, Stockholm, här kallat Affinion. Försäkringstagare: Försäkringstagaren är en svensk American Express Kort-innehavare som har ingått ett avtal om SafetyFirst med Affinion. Det tillkommer inga separata avgifter utöver priset för SafetyFirst. 4. Betalkortsskydd och försäkring mot förlust av kontanter utomlands Kunden har rätt till ersättning från försäkringsgivaren för ekonomisk förlust motsvarande självriskbeloppet på SEK vid obehörigt brukande av registrerat betalkort då kundens personliga kod använts vid transaktionerna och kunden ej agerat vårdslöst i samband med förlust av sin personliga kod. Förlust av kort måste anmälas snarast, dock senast inom 24 timmar från det att kunden upptäckt förlusten för att försäkringen skall gälla. Förlust av kontanter utomlands Denna försäkring ger kunden rätt till ersättning för kontanter som förkommer eller stjäls vid resa utanför Sverige, förutsatt att kunden förlorar kontanterna vid samma tidpunkt som de registrerade kredit- och betalkorten, och att kunden anmäler förlusten till servicecentret omedelbart efter att ha upptäckt förlusten. Förlustanmälan/spärrning av kort Kunden ska hos servicecentret registrera alla sina kreditkort och andra betalkort, som utfärdats av ett företag i Sverige, Norge, Danmark eller Finland (t.ex. sparbanker, banker och varuhus) och som har en betalfunktion (t.ex. kreditkort och eurocheckgarantikort). Registrering av betalkort, manuellt eller via Internet. 1. Kunden är skyldig att informera servicecentret omedelbart efter att ha upptäckt förlusten av sina registrerade kreditkort och andra betalkort och att spärra korten. Vid förlust av kreditkort och andra betalkort till följd av brott ska kunden utan dröjsmål göra en polisanmälan (endast vid inbrott/rån). Kunden kan spärra sina kort genom ett telefonsamtal till servicecentret. Servicecentret ska vidarebefordra information om spärrning av kreditkort eller andra betalkort till företaget/företagen som utfärdat korten. 2. Vid mottagandet av meddelandet om förlusten ska servicecentret omedelbart informera kortutställaren om spärrningen av korten. 3. Kunden ska lämna fullständig, korrekt och nödvändig information för att servicen ska kunna utföras på rätt sätt. Kunden ska även bekräfta/inte försumma att utan dröjsmål informera servicecentret om eventuella förändringar av den registrerade informationen för att servicecentret ska kunna vidarebefordra begäran om spärrning av korten till spärrningscentren på rätt sätt. Fall klassificeras som inbrott om tjuven: 1. bryter sig in eller tar sig in i ett rum i en byggnad med falsk nyckel eller andra redskap. En nyckel anses falsk om nyckeln som passar i låset inte tillverkats eller godkänts av en behörig person. Användningen av falsk nyckel anses inte automatiskt bevisad om det fastställts att försäkrade objekt har försvunnit; 2. bryter upp en förvaringsbox i ett rum i en byggnad eller använder falska nycklar eller andra redskap för att öppna det; 3. stjäl föremål från ett låst rum i en byggnad efter att ha smugit in i eller gömt sig i byggnaden; 4. tas på bar gärning med att utföra en stöld i ett rum i en byggnad och använder något av de redskap som nämns i punkt 1 eller 2 ovan för att tillskansa sig stöldgodset; 5. får tillträde till ett rum i en byggnad genom att använda rätt nyckel eller öppnar en förvaringsbox med rätt nyckel, som han/hon tidigare tillskansat sig genom inbrott eller rån utanför den försäkrade lokalen; eller 6. får tillträde till ett rum i en byggnad med rätt nyckel, som han/hon tidigare tillskansat sig genom stöld, inklusive stöld utanför den försäkrade lokalen, förutsatt att stölden inte beror på att kunden/hyresgästen varit försumlig. Fall klassificeras som rån om tjuven: 1. använder våld mot kunden för att förhindra att kunden gör motstånd mot tjuvens försök att stjäla de försäkrade objekten; 2. hotar att gå till angrepp mot kunden, vilket skulle utgöra ett hot mot liv och lem, i den försäkrade lokalen, vilket tvingar kunden att överlämna försäkrade objekt eller möjliggör att försäkrade objekt stjäls; eller 3. tar försäkrade objekt från kunden eftersom kundens fysiska tillstånd förhindrar kunden från att göra motstånd på grund av en olyckshändelse eller annan orsak där tjuven inte är vållande. Kortutställarens villkor som godkänts av kunden när kortavtalet ingicks med kortutställaren reglerar hur kunden ska använda och hantera sitt betalkort. Har en personlig kod använts vid en obehörig transaktion ska kunden stå för ett begränsat belopp uppgående till SEK. Försäkringsgivaren ersätter kunden för ekonomisk förlust motsvarande självriskbeloppet, under förutsättning att denne inte agerat vårdslöst i samband med förlust av sin personliga kod, med maximalt SEK per registrerat kort, dock högst SEK per försäkringstillfälle (d.v.s. max 10 registrerade kort). Sid 2 av 6 20-mar-2015 AXP Internal Page 2 of 6

3 För förlust av kontanter utomlands utgår ersättning med ett belopp om högst SEK per händelse och totalt för samtliga händelser under en sammanhängande 12-månadersperiod. omedelbart anmäla eventuella egendomsbrott till polisen. uppvisa eventuella originaldokument som Affinion efterfrågar och som rimligen kan förväntas av kunden. Andra kostnader som uppstår direkt eller indirekt till följd av obehörig användning är inte försäkrad. Territoriella begränsningar för betalkortsskydd och försäkring mot förlust av kontanter utomlands Försäkringen gäller i hela världen. Ansvarsbegränsning Obehöriga transaktioner som belastar kundens betalkort täcks inte av försäkringen i följande fall: 1. kortutställaren är ersättningsskyldig vid obehörig användning. 2. obehörig användning där kunden, familjemedlem eller medlem av hushållet är inblandad. 3. grov oaktsamhet från kundens sida vid fullgörandet av skyldigheter som att förvara kreditkort och andra betalkort säkert, hålla PIN-koden hemlig, att snarast göra spärranmälan eller genom egen medverkan bidra till den obehöriga användningen. Om begäran om ersättning avslås på grund av sådan anledning från kortutgivarens sida gäller avslaget även för denna försäkring. 4. förlust av kontanter som inte har anmälts samtidigt som skadan anmäldes. 5. Lås och nyckelförsäkring Rätten till tjänsterna som beskrivs i detta avsnitt av villkoren förutsätter att kunden kontaktar servicecentret och samordnar vidare assistans med servicecentret. Försäkrade händelser ska därför rapporteras omedelbart till servicecentret på telefonnummer: +46 (0) et omfattar den fasta bostaden i Sverige, inklusive hemmakontor. Fast bostad är den plats i Sverige som registrerats hos behörig myndighet (hyreslägenhet, bostadsrätt, hyrt eller eget hus som används av kunden (ej lägenhet med separat ingång)). Vidare gäller försäkringsskyddet för alla motorfordon registrerade i kundens namn i Sverige, i den utsträckning dessa huvudsakligen används privat. Dessa är personbilar, motorcyklar, lätta motorcyklar (ej fyr- och trehjulingar) samt husvagnar och husbilar upp till fyra ton totalvikt. et omfattar täckning av kostnader för akuta reparationer inklusive mindre komponenter samt reseutgifter för anlitad servicetekniker upp till SEK per händelse och för högst tre tillfällen per försäkringsår. Affinion anlitar servicetekniker och återbetalar kostnaden till kunden när kostnadsräkning tagits emot. En försäkringshändelse föreligger om villkoren för rätt till tjänster enligt tillämpningsområdet för försäkringsavsnittet ovan i villkoren är uppfyllda och bekräftats av Affinion. Territoriella begränsningar för lås- och nyckelförsäkring Försäkringen omfattar endast fast bostad och motorfordon registrerade i Sverige. Bostadsnyckel akuta låssmedstjänster Om kunden inte kommer in i sin försäkrade, fasta bostad på grund av att nycklar saknas/förlorats eller att låset är skadat, ombesörjer Affinion öppning av bostadsdörren genom fackman och påtar sig kostnaden, inklusive kostnaden för ett nytt lås, upp till högst SEK per försäkrad händelse. Bilnyckel akuta låssmedstjänster Om kunden inte kommer in i försäkrat fordon på grund av att nycklar saknas/förlorats eller att låset är skadat, ombesörjer Affinion öppning av fordonsdörren genom fackman och påtar sig kostnaden, inklusive kostnaden för ett nytt lås, upp till högst SEK per försäkrad händelse. Om ersättningsnyckel inte kan skaffas fram inom 24 timmar ombesörjer Affinion hyrbil och påtar sig kostnaden för denna med upp till högst SEK per dag och i högst tre dagar per försäkrad händelse. Självrisken är 250 SEK per försäkrad händelse. Ansvar och risk Försäkringsgivaren betalar ingen ersättning för skada oavsett orsak vid: 1. avsiktlig eller grov försummelse från kundens sida. 2. brister som redan existerade när försäkringen trädde i kraft och borde ha varit kända för kunden. 3. elektriska och elektroniska apparater samt elmätare. 4. skador utanför kundens hushåll, och skador för vilka kunden inte bär risken. Skyldigheter I samband med inträffat försäkringsfall ska kunden: omedelbart anmäla händelsen till servicecentret. så långt som möjligt undvika och minimera förlusten. Inhämta instruktioner från Affinion för att undvika och minimera förlust eventuellt även muntligen per telefon, beroende på omständigheterna. följa Affinions instruktioner för att undvika och minimera förlust i görligaste mån. Om en tredje part har rätt till avtalsenlig ersättning från försäkringsgivaren måste han/hon också uppfylla ovan beskrivna skyldigheter så långt detta är möjligt med hänsyn till faktiska och juridiska omständigheter. Konsekvenser vid försummelse av skyldigheter Om något av dessa villkor överträds på ett brottsligt eller uppsåtligt sätt befrias försäkringsgivaren från sina skyldigheter enligt avtalet. Vid grov försumlighet av skyldigheterna har försäkringsgivaren rätt att minska försäkringsskyddet i proportion till hur allvarlig kundens försumlighet varit (kunden bär bevisbördan för att grov försumlighet inte föreligger), såvida överträdelsen inte inverkar på bedömningen av den försäkrade händelsen eller omfattningen av ersättningsskyldigheten. Ingen ersättningsskyldighet vid särskilda skäl Försäkringsgivaren är inte ersättningsskyldig om kunden bedrägligen vilseleder eller försöker vilseleda försäkringsgivaren beträffande fakta som är relevanta för ersättningens grund eller omfattning. Om vilseledandet eller försöket att vilseleda fastställs vara bedrägeri eller bedrägeriförsök i en juridiskt bindande dom mot kunden anses ovanstående villkor vara bevisade. Ansvarsbegränsning Försäkringsgivarens medverkan har som enda syfte att hjälpa kunden genom att anlita en tjänsteleverantör. Försäkringsgivaren är inte ersättningsskyldig för kvaliteten på det arbete som utförs av tjänsteleverantörer, för dröjsmål eller problem vid utförandet av tjänsterna enligt tillämpningsområdet för försäkringsavsnittet ovan. Vidare är försäkringsgivaren inte ansvarig för skada orsakad av tjänsteleverantörerna.. Överlåtelse Rätten till försäkringsförmånerna kan inte överlåtas eller pantförskrivas före deras slutliga värdering utan uttryckligt tillstånd från försäkringsgivaren. Meddelanden och avsiktsförklaringar Alla meddelanden och avsiktsförklaringar anses mottagna av försäkringsgivaren så snart de har mottagits av Affinion. 6. Försäkring mot identitetsstöld Kunden är försäkrad om kunden utsätts för identitetsstöld och upptäcker detta under försäkringsperioden. Definition av identitetsstöld Varje situation där någon bedrägligt och för ekonomisk vinning använder sig av kundens identitet för att i kundens namn utföra rättshandlingar, som att handla varor på nätet, öppna ett bankkonto, ansöka om kreditkort eller lån, ansöka om identitetshandling eller registrera ett telefonabonnemang eller annan form av abonnemang. Förlust som härrör från enstaka eller pågående rättshandling eller flera, upprepade eller sammanhängande rättshandlingar, anses utgöra ett fall av identitetsstöld. Med kundens identitet förstås varje form av identifikation som styrker kundens identitet, exempelvis pass,,, körkort, personnummer, digitala signaturer och liknande. Territoriella begränsningar för försäkring mot identitetsstöld Försäkringen täcker endast identitetsstöld som begåtts i Sverige. För ett fall av identitetsstöld enligt Definition av identitetsstöld täcker nödvändiga juridiska kostnader, inkomstbortfall och kostander för nya identitetshandlingar, resor och porto för totalt t SEK. Juridiska kostnader Kostnader för: 1. försvar vid åtal och/eller för att förhindra butiksägare eller deras indrivningsbyråer att väcka talan mot kunden. 2. avvärjande av eventuella straffrättsliga eller civilrättsliga påföljder som oriktigt ådöms kunden. 3. bestridande av riktigheten eller fullständigheten av informationen i en kreditupplysning. Med juridiska kostnader avses rimliga och sedvanligt debiterade arvoden och utgifter från juridiskt ombud (advokat eller annan person utsedd med Affinions samtycke för att representera kunden). et förutsätter att försäkringsgivaren har godkänt och beslutat att juridiskt ombud ska anlitas. Inkomstbortfall Inkomstbortfall på grund av att kunden måste ta ledigt från arbetet för att lösa praktiska frågor i samband med identitetsstölden (möten med polisen, kreditupplysningsbyråer, advokater, intyg, vittnesmål och liknande). Ersättningskrav avseende inkomstbortfall från egenföretagare måste stödjas av, och kommer att baseras på, föregående års självdeklaration. Sid 3 av 6 20-mar-2015 AXP Internal Page 3 of 6

4 et begränsas till inkomstbortfall under de första 12 månaderna efter att en identitetsstöld upptäckts, och täcker inte förlust av framtida lön. Ersättning för inkomstbortfall utgår med högst SEK. Kostnader Kostnader i samband med utställande av nya kredit-/betalkort och /eller andra identitetshandlingar i samband med återställande av den stulna identiteten och kostnader i samband med ansökningar (avgifter), resor och porto. Försäkringen täcker endast förlust som åsamkas kunden privat. Eventuella förluster som rör kundens kommersiella ställning till följd av identitetsstöld ingår inte. Eventuella tvister med påstådda borgenärer ska lösas så rättvist som möjligt. Om en tvist kan lösas av en besvärsnämnd är kunden skyldig att använda denna instans i första hand. Ingen självrisk. Undantag 1. Alla kostnader rörande lån som tagits genom bedrägeri. 2. Varje förlust där kunden inte kontaktar Affinion omedelbart efter upptäckt av misstänkt identitetsstöld. 3. Ersättning för inkomstbortfall täcker inte avbrott i verksamhet eller framtida lön. 4. Utgifter och juridiska kostnader på grund av bedräglig, ohederlig eller brottslig handling av kunden eller annan person som handlar i samförstånd med kunden, eller kundens befullmäktigade ombud, oberoende av om denne agerat på egen hand eller i samförstånd med andra. 5. Förlust som beror på att kunden överlagt, medvetet, avsiktligt eller oaktsamt förbisett behovet av att vidta alla rimliga åtgärder för att undvika, förhindra och begränsa identitetsstöld. 6. Juridiska kostnader som Affinion inte har godkänt skriftligen. 7. Juridiska kostnader som avser ansökan om domstolsprövning. 8. Juridiska kostnader som uppstår i samband med tvist mellan kunden och försäkringsgivaren. 9. Böter eller andra påföljder som kunden ådöms av domstol. 10. Förlust där kunden har rätt att erhålla ersättning från myndighet, bank, finansinstitut eller annan part. 11. Förlust som härrör från kundens kommersiella verksamheter. 12. Skada på eller förlust av data. 13. Alla andra förluster än de som anges under. 14. Identitetsstöld som sker innan försäkringsskyddet har trätt i kraft. 15. Rättsanspråk från annat land som riktas mot kunden. Anmälan av identitetsstöld till Affinion och polisen m.m. Kunden ska omedelbart vid upptäckt eller misstanke om identitelsstöld,, anmäla detta till servicecentret. Affinion kommer härvid att göra en försäkringskontroll och hjälpa kunden att fastställa om en identitetsstöld har ägt rum och, om så visar sig vara fallet, omfattningen på stölden. Affinion ska informera kunden om de åtgärder kunden omedelbart ska vidta för att begränsa följderna och förhindra ekonomisk förlust. Kunden ska omedelbart informera kreditkorts- och betalkortsutställare, banker, myndigheter och andra som behöver informeras om identitetsstölden. Vid upptäckt av identitetsstöld ska kunden anmäla detta till polisen snarast möjligt. Anmälningsblanketten och polisens bekräftelse på mottagandet ska skickas till Affinion så snart som möjligt. 1. Skada på grund av olyckshändelse: om kundens mobiltelefon skadas under försäkringsperioden till följd av en olyckshändelse betalar försäkringsgivaren reparationskostnaderna, om möjligt. Om detta inte är möjligt eller ekonomiskt försvarbart kan försäkringsgivaren i stället besluta att betala kostnaden för att ersätta kundens mobiltelefon. 2. Stöld: om kundens mobiltelefon blir stulen under försäkringsperioden ersätter försäkringsgivaren mobiltelefonen. Om endast en del eller delar av kundens mobiltelefon har stulits betalar försäkringsgivaren endast kostnaden för att ersätta den delen eller de delarna. 3. Förlust: om kundens mobiltelefon förloras under försäkringsperioden betalar försäkringsgivaren kostnaden för att ersätta telefonen. Om endast en del eller delar av kundens mobiltelefon förloras betalar försäkringsgivaren endast kostnaden för att ersätta den delen eller de delarna. 4. Obehöriga samtal: om kundens mobiltelefonabonnemang är föremål för giltigt ersättningskrav på grund av stöld eller förlust av mobiltelefonen betalar försäkringsgivaren kostnaden för obehöriga samtal som debiterats kundens mobiltelefonräkning med upp till högst SEK per händelse. Om kunden har en mobiltelefon med kontantkort och kundens mobiltelefonabonnemang är föremål för ett giltigt ersättningskrav på grund av stöld eller förlust betalar försäkringsgivaren värdet på oanvänd samtalstid enligt uppgift från kontantkortsleverantören med upp till högst SEK per händelse. Beträffande skada på grund av olyckshändelse, stöld och förlust enligt ovan: om den försäkrade mobiltelefonen inte kan ersättas med en identisk mobiltelefon betalar försäkringsgivaren kostnaden för en mobiltelefon med vad som kan anses vara jämförbar standard, upp till inköpspriset för mobiltelefonen eller försäkringens takbelopp, beroende på vilket som är lägst. Om inget alternativ finns tillgängligt ersätter försäkringsgivaren kunden för kostnaden för att ersätta mobiltelefonen eller försäkringens takbelopp, beroende på vilket som är lägst. Affinion bekräftar formellt mottagandet av kundens registrerade mobiltelefon. Kunden kan endast framställa två ersättningskrav inom en sammanhängande12-månadersperiod. Det högsta belopp försäkringsgivaren betalar för samtliga ersättningskrav för en mobiltelefon är återanskaffningspriset eller SEK, beroende på vilket som är lägst. Det högsta belopp försäkringsgivaren betalar för samtliga ersättningskrav för obehöriga samtal som debiterats kundens mobiltelefonräkning är SEK per händelse, SEK per händelse avseende oanvänd samtalstid på kontantkort. Territoriella begränsningar för mobiltelefonförsäkring Försäkringen gäller i Sverige och upp till 90 dagar över hela världen inom en sammanhängande 12-månadersperiod. Viktigt för kunden att tänka på 1. Använd mobiltelefonen enligt tillverkarens anvisningar. 2. Iaktta normal aktsamhet för att förhindra förlust av, stöld av eller skada på mobiltelefonen. Om det bedöms att kunden inte har varit aktsam kan det medföra att kundens ersättningskrav avslås. 3. Informera Affinion om dina personuppgifter förändras, om du byter mobiltelefon som ska ingå i försäkringsskyddet eller mobiltelefonnummer. Kunden skall också uppvisa och spara all dokumentation som är eller kan bli relevant i ärendet, och efter bästa förmåga uppriktigt besvara Affinions frågor samt informera Affinion om allt som är eller kan vara av betydelse för den fortsatta handläggningen av ärendet. Om kunden framställer ersättningskrav för inkomstbortfall krävs att kunden kan uppvisa intyg från sin arbetsgivare om att han/hon har tagit ledigt från arbetet utan lön och att sådan ledighet var nödvändig. Om kunden inte uppfyller skyldigheterna i denna bestämmelse kan försäkringsersättning utebli eller jämkas i enlighet med vad som föreskrivs i Försäkringsavtalslagen. Ersättningskrav som riktas mot kunden inom en 12-månadersperiod efter försäkringens upphörande, och som är kopplade till ett fall av identitetsstöld som begåtts före försäkringens upphörande, täcks av försäkringen om ersättningskravet anmäls till Affinion utan dröjsmål efter att det framställts mot kunden. En försäkringshändelse föreligger om villkoren för rätt till assistans och/eller ersättning enligt tillämpningsområdet för försäkringsavsnittet ovan i villkoren är uppfyllda och bekräftats av servicecentret 7. Mobiltelefonförsäkring För att mobiltelefon försäkringen ska gälla är det en förutsättning att det er kundens mobil som registreras. Kunden ska förvara kvittot på sin mobiltelefon på en säker plats för att vid behov kunna styrka ersättningskrav. Uppgifter om försäkringsskyddet Kundens mobiltelefon är försäkrad mot: Åtgärder vid ersättningskrav från mobiltelefonförsäkring För krav som rör stöld/förlust och obehöriga samtal 1. Kunden måste göra polisanmälan inom 24 timmar efter upptäckten av stölden eller förlusten och få ett anmälannummer för brott/egendomsförlust. Kunden ska notera numret samt polisstationens adress och polistjänstemannens namn. 2. Samtidigt som kunden kontaktar servicecentretför att aktivera spärrtjänsten, ska kunden även underrätta servicecentret om att simkortet ska spärras inom 24 timmar efter upptäckt av förlusten eller stölden. Detta förhindrar att eventuella ytterligare obehöriga samtal rings. 3. Kunden ska ha mobiltelefonnumret till hands när servicecentret kontaktas. 4. Affinion äger rätt att reglera kundens krav efter eget gottfinnande genom reparation, ersättning med ny telefon eller kontantutbetalning. Affinion antingen täcker reparationskostnaden skickar kunden eller en kontantutbetalning. Affinion drar av självrisken om 250 kronor från det utbetalda beloppet. Om ett ersättningskrav avslås meddelar Affinion kunden skriftligen. Undantag 1. Alla kostnader för ersättning eller återställning av data eller information lagrad på mobiltelefonen. 2. De första 250 SEK av varje ersättningskrav. 3. Ersättningskrav där försäkringshändelsen infaller inom 14 dagar efter att den försäkrade mobiltelefonen registrerats hos Affinion. 4. Mekaniskt eller elektroniskt fel. 5. Skada genom olyckshändelse orsakad av: a) Att kunden använt telefonen annat än för privatbruk. b) att tillverkarens anvisningar inte har följts. c) att kunden avsiktligt skadat eller hanterat mobiltelefonen oaktsamt. Sid 4 av 6 20-mar-2015 AXP Internal Page 4 of 6

5 d) rutinmässig service, inspektion, underhåll eller rengöring. e) slitage eller gradvis prestandaförsämring. f) felaktig användning. g) effekter av väder såsom regn, åskväder, översvämning eller hård blåst. h) tillbehör eller kringutrustning som inte är en inbyggd del i originalinstallationen. i) programvara. j) all form av virus eller programvarufel. 6. Reparationskostnader för: a) arbete i anledning av tillverkares återkallelse av mobiltelefonen. b) av kunden ersättningsbara engångsartiklar som exempelvis batterier. c) kosmetiska skador, däribland, dock ej begränsat till, märken, repor, jack, fläckar, rost eller korrosion. d) skador orsakade av främmande objekt eller medel som normalt inte används i samband med mobiltelefonen. e) reparationer som utförs av personer utan godkännande från Affinion. f) rutinmässig service, inspektion, underhåll eller rengöring. g) byte eller justering av skal/skydd och tillbehör, kontrollrattar/knappar, batterier och antenner. 7. Stöld: a) från ett kommersiellt fordon, en cabriolet eller en personbil med sufflett. b) från motorfordon när kunden har lämnat fordonet utan uppsikt, såvida inte mobiltelefonen placerats i ett låst handskfack, låst bagageutrymme, monterad låst taxbox, monterade låsta eller andra dolda interna förvaringsutrymmen och fordonet är låst med alla säkerhetssystem aktiverade och våld eller tvång använts för att komma in i både fordon och handskfack eller annat dolt internt förvaringsutrymme. En kopia av serviceverkstadens intygande av sådan skada på fordonet måste bifogas varje ersättningskrav. c) om mobiltelefonen har lämnats utan uppsiktpå allmän plats eller stulits från en byggnad eller annan fastighet om inte: våld, som resulterat i skada på byggnaden, har använts för att ta sig in eller ut; eller mobiltelefonen förvarades i en monterad, låst behållare och våld användes för att ta sig in i denna behållare. d) från kunden direkt, förutom: när telefonen är dold på kundens kropp; eller fysiskt våld eller hot om våld riktats mot personen. 8. Förlust där omständigheterna kring förlusten inte klart kan fastställas. 9. Kostnad som åsamkats kunden till följd av att försäkrade objekt/mobiltelefon(er) inte kunnat användas eller annan kostnad än för reparation eller ersättning av försäkrade objekt/mobiltelefon(er). 10. Kostnad för skada på grund av olyckshändelse orsakad av att elektriska apparater, datorutrustning, programvara, mikro-controller, mikrochip, tillbehör eller relaterad utrustning inte korrekt känner igen och bearbetar kalenderdatum eller tid. 11. Kostnader som täcks av fabriksgarantin. 12. Kostnad på grund av att mobiltelefonen har modifierats från tillverkarens originalspecifikation. 13. Kostnad annan än för ersättning av mobiltelefonen. 14. Kostnad för uppdatering av kundens mobiltelefon inklusive, men inte begränsat till, programvara och inbyggd programvara. 15. Kostnad rörande SIM-kort (Subscriber Identity Module), minneskort eller nätverkskort, medan detta har varit avlägsnat från kundens mobiltelefon. Med utan uppsikt avses utanför kundens syn- och räckhåll. 8. Allmänna undantag i försäkringsskyddet för alla försäkringar tillhandahållna av Lloyd's of London Undantag 1. Varje skyldighet enligt lag, direkt eller indirekt orsakad av, medverkad till eller härrörande från: a) joniserande strålning eller kontamination av radioaktivitet från kärnbränsle eller kärnavfall från förbränning av kärnbränsle. b) radioaktiv, giftig, explosiv eller andra farliga egenskaper hos explosiv nukleär enhet eller däri ingående komponent. 2. Förlust, skada eller ersättningsskyldighet, direkt eller indirekt föranledd av/ inträffad genom/till följd av krig, terrorism, invasion, främmande makts handlingar, krigshandlingar (oberoende om dessa leder till krigsförklaring eller inte), inbördeskrig, uppror, revolution, revolt, militärt angrepp, eller konfiskering, förstatligande, tvångsutlämning eller förstörelse av egendom genom eller på order av myndighet eller offentlig eller lokal myndighet. 3. Skada direkt åsamkad av tryckvågor från flygplan eller annat luftfartyg som färdas med ljudets hastighet eller med överljudshastighet. 4. Skada orsakad av eller beroende på extern elektromagnetisk strålning inklusive, men inte begränsad till, elektromagnetisk strålning från soleruption. 9. Begäran om försäkringsersättning Den ifyllda blanketten med all nödvändig dokumentation skickas utan dröjsmål till: Affinion International AB Box Stockholm Sverige Det framgår av skadeanmälningsblanketten vilken typ av dokumentation som skall bifogas. Nödvändig dokumentation omfattar all information Affinion behöver för att behandla ersättningskravet och beräkna rätt ersättningsbelopp. Vid ersättningskrav vid förlust av kontanter utomlands krävs belägg för att pengar antingen tagits ut från ett konto eller lämnats till kunden av en tredje part. Affinion informeras Kunden om vilket ersättningsbelopp som kommer att sättas in på kundens bankkonto alternativt orsaken till att ersättningskraven inte godkänns. En försäkringshändelse föreligger om villkoren för rätt till tjänster enligt tillämpningsområdet för försäkringsavsnittet ovan i villkoren är uppfyllda och ersättningskravet faktiskt bekräftats av Affinion Jurisdiktion För denna försäkring gäller svensk lag och jurisdiktion. Svensk lag tillämpas också i detta avtal och avtalet följer den svenska marknadsföringslagen. Dessa villkor tillhandahållas på svenska. Affinion kommer under avtalstiden kommunicera med Kunden på svenska. Tillsynsmyndighet för Lloyd s och Lloyd s garanter är Financial Conduct Authority (FCA) i Storbritannien. Tillsynsmyndighet för svenska företag är Finansinspektionen. Information om SafetyFirst: Kunden kan vända sig till SafetyFirst med eventuella frågor avseende denna försäkring. Begränsning För att vara berättigad till full ersättning enligt dessa villkor ska kunden inkomma med skadeanmälan/ersättningskrav till servicecentret så snart som kunden fått kännedom om skadan. En kund som vill framställa krav på försäkringsersättning måste, för att behålla rätten till ersättning, väcka talan i domstol mot försäkringsgivaren inom tre år från det att kunden fick kännedom om att ersättningskrav kunde ställas, eller i vart fall inte senare än tio år efter den tidpunkt som ersättningskravet tidigast kunde ha framställts. I annat fall förlorar kunden rätten till ersättning. När ett ersättningskrav har framförts till försäkringsgivaren inom denna tidsfrist, ska den tidsperiod som avses i första meningen alltid vara minst sex månader från det datum då försäkringsgivaren uppger att slutgiltigt beslut om ersättningskravet har fattats. Klagomål I händelse av tvist i samband med detta avtal eller på grund av förmedling av försäkringar kan kunden kontakta SafetyFirst på telefon Om kunden inte är nöjd med hanteringen av klagomålet kommer Lloyds generalrepresentant i Sverige att kontakta Lloyds klagomålsavdelning i London utan att detta påverkar kundens rättigheter enligt svensk lag. All kommunikation beträffande denna försäkring anses mottagen av försäkringsgivaren förutsatt att den adresseras till: General Representative for Sweden Lloyd's Sveavägen 20, 6 tr SE STOCKHOLM SWEDEN Tel: (41) Vidare kan vägledning om klagomål fås från: Konsumenternas Försäkringsbyrå Box Stockholm Tel I egenskap av konsument kan kunden alltid vända sig med klagomål till: Allmänna Reklamationsnämnden Box Stockholm Tel Skadeanmälningsblankett finns på Amex hemsida eller kan rekvireras hos SafetyFirst på telefonnummer: +46 (0) Blanketten ska vara fullständigt ifylld och undertecknad av kunden (undertecknande av blanketten för betalkortskydd ger samtidigt kortutställaren rätt att vidarebefordra uppgifterna om den obehöriga användningen av betalkorten till Affinion). Oberoende av vad som sägs ovan äger kunden alltid rätt att, om kunden inte är nöjd med försäkringsgivarens beslut, väcka talan mot försäkringsgivaren i tingsrätten på sin hemort i Sverige, på ort där försäkringsgivaren har sitt säte eller på ort där förlusten ägde rum, om inget annat föreskrivs enligt Sveriges internationella överenskommelser. Talan mot försäkringsgivarens beslut skall väckas inom tre år efter det att försäkringstagaren informerats skriftligen om försäkringsgivarens beslut och tidsfristen, och i vart fall inte senare än inom tio från den tidigaste tidpunkten som ersättningskravet kunde ha framställts, annars förlorar kunden rätten till ersättning. Sid 5 av 6 20-mar-2015 AXP Internal Page 5 of 6

6 När ett ersättningskrav har framförts till försäkringsgivaren inom denna tidsfrist, ska den tidsperiod som avses i första meningen alltid vara minst sex månader från det datum då försäkringsgivaren uppger att slutgiltigt beslut om ersättningskravet har fattats. Kontakt information och generell information om Affinion Bolagsnamn: Affinion International AB Kontor: Birger Jarlsgatan 58, Stockholm Postadress : Box 19154, Stockholm,Sverige Telefon: Org nr: Affinions huvudsakliga verksamhet är erbjudande av marknadsföringsstrategier och tjänster avseende medlemsbaserade lojalitetsprogram. Affinion är registrerad som försäkringsförmdelare av konsumentförsäkringar hos Bolagsverket. Sid 6 av 6 20-mar-2015 AXP Internal Page 6 of 6

American Express SafetyFirst villkor 1 januari 2012 1 (6)

American Express SafetyFirst villkor 1 januari 2012 1 (6) American Express SafetyFirst villkor 1 januari 2012 1 (6) Dessa försäkringsvillkor gäller för avtalet om medlemskap i SafetyFirst. Avtalet har ingåtts mellan Affinion International AB, Box 19154, Birger

Läs mer

Fullständiga villkor för försäkringsprodukten finns att hämta på www.aigdirekt.se. Försäkringen innehåller följande moment:

Fullständiga villkor för försäkringsprodukten finns att hämta på www.aigdirekt.se. Försäkringen innehåller följande moment: Förköpsinformation För oss är det viktigt att du som kund vet vad du får. Vi uppmanar dig därför att ta del av förköpsinformationen nedan samt de fullständiga villkoren innan du tecknar försäkring. Allmänt

Läs mer

Försäkringsförmedlingen omfattas av Willis ABs Ansvarsförsäkring för Ren Förmögenhetsskada med försäkringsbelopp enligt vid varje tidpunkt gällande

Försäkringsförmedlingen omfattas av Willis ABs Ansvarsförsäkring för Ren Förmögenhetsskada med försäkringsbelopp enligt vid varje tidpunkt gällande Personuppgifter Willis AB åtar sig att behandla personuppgifter i enlighet med Personuppgiftslagen (1998:204), PUL. Willis AB behandlar sådana personuppgifter som är nödvändiga för fullgörande av våra

Läs mer

Allmänna avtalsbestämmelser

Allmänna avtalsbestämmelser Allmänna avtalsbestämmelser God Man och Förvaltare Allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2015-04-01 Detta försäkringsvillkor ingår i en serie av villkor. 1 (5) 1 Allmänna avtalsbestämmelser God

Läs mer

1 000 kr 350 kr 245 kr 1 350 kr 5 896 % 2 000 kr * 500 kr 350 kr 2 500 kr 1 822 % 3 000 kr ** 650 kr 455 kr 3 650 kr 1 183 %

1 000 kr 350 kr 245 kr 1 350 kr 5 896 % 2 000 kr * 500 kr 350 kr 2 500 kr 1 822 % 3 000 kr ** 650 kr 455 kr 3 650 kr 1 183 % Allmänna villkor Expresskredit Norden AB (hädanefter långivaren) förmedlar blancolån via SMS och på webben (sammanfattas hädanefter som mikrolån) till privatpersoner (hädanefter låntagaren) som uppfyller

Läs mer

Allmänna bestämmelser Smart Safety Spärrservice

Allmänna bestämmelser Smart Safety Spärrservice Allmänna bestämmelser Smart Safety Spärrservice Smart Safety Spärrservice Tjänsten Smart Safety tillhandahålls av S Reg AB (nedan S Reg) och avtalet gällande tjänsten gäller mellan S Reg och kunden. Vill

Läs mer

Försäkringstagare Försäkringstagare är den fysiska eller juridiska person som anges i försäkringsbeviset.

Försäkringstagare Försäkringstagare är den fysiska eller juridiska person som anges i försäkringsbeviset. OMFATTNINGSBESTÄMMELSER ID-HANDLING IDSE2011:1 Försäkringens omfattning 1. Kostnader för att återanskaffa ID-handling Försäkringen ersätter kostnader för att återanskaffa stulna ID handlingar, körkort,

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR H00:1

ALLMÄNNA VILLKOR H00:1 ALLMÄNNA VILLKOR H00:1 NORDEUROPA FÖRSÄKRING FÖRSÄKRINGSGIVAREN ÄR HISCOX INS. COMPANY LTD (LONDON) DESSA VILLKOR ÄR COPYRIGHTSKYDDADE AV FÖRSÄKRINGSBOLAGET En smidig integrerad försäkringslösning för

Läs mer

Försäkringsvillkor gäller från och med 1.5.2016 och tillämpas för skadefall som sker 1.5.2016 eller senare. Försäkringsnummer 200-119-6627.

Försäkringsvillkor gäller från och med 1.5.2016 och tillämpas för skadefall som sker 1.5.2016 eller senare. Försäkringsnummer 200-119-6627. Om de olika språkversionerna avviker från varandra, tillämpas den finska versionen. Kortinnehavarens försäkring för Identitetsstöld för Ålandsbankens MasterCard Premium Gold, MasterCard Private Banking

Läs mer

Allmänna villkor Hosting

Allmänna villkor Hosting Allmänna villkor Hosting 1 Allmänt 2 Tjänsterna 3 Avtalstid och uppsägning 4 Domännamn 5 Avgifter 6 Överlåtelse av Tjänsterna 7 Leafstudios ansvar 8 Kunds ansvar 9 Force majeure 10 Övrigt 1 Allmänt 1.

Läs mer

Löneförsäkring försäkringsvillkor Extra

Löneförsäkring försäkringsvillkor Extra Löneförsäkring försäkringsvillkor Extra Innehåll Din försäkringen omfattar 3 Sådant som försäkringen inte omfattar 4 Skadehantering 4 Information du bör ta del av 5 Ändringar som har betydelse för din

Läs mer

Försäkringstagare Försäkringstagare är den fysiska eller juridiska person som anges i försäkringsbeviset.

Försäkringstagare Försäkringstagare är den fysiska eller juridiska person som anges i försäkringsbeviset. OMFATTNINGSBESTÄMMELSER SPORTUTRUSTNING SPSE2011:1 Försäkringens omfattning Försäkringen ersätter det belopp (självrisken) med vilket försäkringstagarens hemförsäkringsbolag eller resebolag minskat skadeersättningen

Läs mer

Ditt kort från Santander Consumer Bank

Ditt kort från Santander Consumer Bank Ditt kort från Santander Consumer Bank ger dig extra trygghet När du betalar med kortet i den butik eller kedja som du ansökte om kortet får du automatiskt en köpförsäkring utan extra kostnad! Försäkringsvillkor

Läs mer

Förköpsinformation Information vid distansavtal

Förköpsinformation Information vid distansavtal Förköpsinformation Information vid distansavtal Delkasko/Vagnskadeförsäkring Förköpsinformation och Information vid distansavtal Detta är en kort sammanfattning av det försäkringsvillkor som gäller för

Läs mer

Allmänna bestämmelser Smart Safety Spärrservice

Allmänna bestämmelser Smart Safety Spärrservice Allmänna bestämmelser Smart Safety Spärrservice Gällande Smart Safety Spärrservice utförd av S Reg AB Tjänsten Smart Safety tillhandahålls av S Reg AB (nedan S Reg) och avtalet gällande tjänsten gäller

Läs mer

Information till kund om förmedlaren (del 1) Förmedlarföretag, namn och org.nr.

Information till kund om förmedlaren (del 1) Förmedlarföretag, namn och org.nr. Uppgifter om förmedlare Information till kund om förmedlaren (del 1) Förmedlarföretag, namn och org.nr. Försäkringsförmedlare - efternamn, förnamn Försäkringsförmedlarassistent - efternamn, förnamn Besöksadress

Läs mer

VILLKOR. Särskilt villkor Förmögenhetsbrottsförsäkring GÄLLER FRÅN 2007-01-01

VILLKOR. Särskilt villkor Förmögenhetsbrottsförsäkring GÄLLER FRÅN 2007-01-01 VILLKOR Särskilt villkor Förmögenhetsbrottsförsäkring GÄLLER FRÅN 2007-01-01 Detta särskilda villkor gäller i anslutning till de allmänna villkoren för Företags- respektive Fastighetsförsäkring. Försäkringen

Läs mer

Kunden, Kund Fysisk eller juridisk person som träffat avtal om medlemskap med Grandeur.

Kunden, Kund Fysisk eller juridisk person som träffat avtal om medlemskap med Grandeur. Grandeur Sweden AB, 556885-4367 Dessa gäller för samtliga tjänster som Grandeur Sweden AB tillhandahåller sina kunder. Genom att teckna avtal om medlemskap med Grandeur Sweden AB godkänner Kunden dessa.

Läs mer

Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Individuell GR-14:2

Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Individuell GR-14:2 Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Individuell GR-14:2 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringen gäller för den beställare (försäkrade) som angivits i försäkringsbrevet. 2. Vad försäkringen gäller

Läs mer

Allmänna villkor för Alectas internetkontor för företag

Allmänna villkor för Alectas internetkontor för företag Allmänna villkor för Alectas internetkontor för företag 1. Allmänt 1.1. Alectas internetkontor för företag ger företag som är kunder hos Alecta ( Företag ) en överblick över de anställdas försäkringsuppgifter

Läs mer

Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Kollektiv GR-13:1

Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Kollektiv GR-13:1 Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Kollektiv GR-13:1 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringstagare är Villaägarnas Riksförbund, som tecknar försäkringen kalenderårsvis (Försäkringsår) med början

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB SÄRSKILDA VILLKOR ANSVARSFÖRSÄKRING FÖR REN FÖRMÖGENHETSSKADA N23:3 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll sid 6.4 Ansvarsförsäkring för förmögenhetsskada 3 6.4.1

Läs mer

Nyckelservice Nyckelbricka för identifiering och återfinnande av förlorade nycklar. Återfunna nycklar sändes av Affinion till Kunden.

Nyckelservice Nyckelbricka för identifiering och återfinnande av förlorade nycklar. Återfunna nycklar sändes av Affinion till Kunden. Tjänsten, utföres av Affinion International AB (Affinion) på uppdrag av EnterCard Sverige AB(EnterCard) för Swedbank och Sparbankernas räkning. Mottagare av tjänsten är innehavare av Betal-och kreditkort

Läs mer

4. Ansvarsförsäkring Med tillägg till allmänna villkor avsnitt 4 Ansvarsförsäkring, gäller för VD- och styrelseansvarsförsäkringen följande.

4. Ansvarsförsäkring Med tillägg till allmänna villkor avsnitt 4 Ansvarsförsäkring, gäller för VD- och styrelseansvarsförsäkringen följande. Särskilt villkor Gäller från 2009-04-01 Genom detta särskilda villkor utökas försäkringen att omfatta VD och styrelseledamots ansvar vid skadeståndsskyldighet för ren förmögenhetsskada i försäkrat aktiebolag.

Läs mer

Försäkringsförmedlaren

Försäkringsförmedlaren Sida 1 av 6 Försäkringsförmedlaren - din partner på försäkringsmarknaden Sida 2 av 6 Vad är en försäkringsförmedlare? Med försäkringsförmedling avses att yrkesmässigt: lägga fram och förslå försäkringsavtal

Läs mer

Kundfinans kan endast bevilja lån till myndiga personer som klarar av Kundfinans krav och har en god fastställd betalningsförmåga.

Kundfinans kan endast bevilja lån till myndiga personer som klarar av Kundfinans krav och har en god fastställd betalningsförmåga. Allmänna villkor Kreditgivare är SMS Pengar Norden AB, 556221-6902 (hädanefter Kundfinans), som bedriver verksamhet under varumärket Kundfinans. Kundfinans tillhandhåller konsumentkrediter (hädanefter

Läs mer

ACCEPT FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG. Löneförsäkring 2014:1/01. Försäkringsgivare är sedan 2012-05-01 Accept försäkringsaktiebolag (publ).

ACCEPT FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG. Löneförsäkring 2014:1/01. Försäkringsgivare är sedan 2012-05-01 Accept försäkringsaktiebolag (publ). ACCEPT FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG Löneförsäkring 2014:1/01 Försäkringsgivare är sedan 2012-05-01 Accept försäkringsaktiebolag (publ). Innehåll sidan: Löneförsäkring 3 1. Definitioner 3 2. Din försäkring omfattar

Läs mer

RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING MILJÖBROTT

RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING MILJÖBROTT ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING MILJÖBROTT SRF 1009:3 GÄLLER FRÅN 2015-01-01 Stockholmsregionens Försäkring AB Adress: Organisationsnr : 516406-0641 Wallingatan 33 111 24 Stockholm VILLKORSINSTRUKTION...

Läs mer

Ändring av priset för Tjänsten meddelas Kunden till den e-mailadress Kunden anmält till Trust-IT.

Ändring av priset för Tjänsten meddelas Kunden till den e-mailadress Kunden anmält till Trust-IT. 1. Avtalet och parterna 1.1 Om Tjänsten, 556538-4699 (Trust-IT), tillhandahåller en webbaserad tjänst som heter TimeOrganizer (Tjänsten). Det är en tidsrapporteringstjänst med GPSpositionering för både

Läs mer

Allmänna villkor. DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB

Allmänna villkor. DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB Allmänna villkor DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB 1. Inledning 1.1 Dessa allmänna villkor ( Villkoren ) gäller för användning av DPOrganizer som är en programvara tillhandahållen av Beyano AB, org.

Läs mer

AFA Försäkrings kundwebb

AFA Försäkrings kundwebb v 1.02 augusti 2011 Allmänna villkor för Privatpersoner vid nyttjande av AFA Försäkrings kundwebb 1. Bakgrund 1.1 AFA Försäkring är samlingsnamnet för de tre bolagen AFA Sjukförsäkringsaktiebolag, AFA

Läs mer

Jag försäkrar att de uppgifter jag lämnat är riktiga. Jag har tagit del av villkoren i detta Kontoavtal 1702-06, vilka jag förbinder mig att följa.

Jag försäkrar att de uppgifter jag lämnat är riktiga. Jag har tagit del av villkoren i detta Kontoavtal 1702-06, vilka jag förbinder mig att följa. Jag försäkrar att de uppgifter jag lämnat är riktiga. Jag har tagit del av villkoren i detta Kontoavtal, vilka jag förbinder mig att följa. Jag lämnar härmed samtycke till behandling av personuppgifter

Läs mer

FÖRKÖPSINFORMATION. MediaMarkt konto. Allriskförsäkring för hemelektronik och hushållsmaskiner (5 år) Gällande från 2015-04-01

FÖRKÖPSINFORMATION. MediaMarkt konto. Allriskförsäkring för hemelektronik och hushållsmaskiner (5 år) Gällande från 2015-04-01 FÖRKÖPSINFORMATION MediaMarkt konto Allriskförsäkring för hemelektronik och hushållsmaskiner (5 år) FÖRKÖPSINFORMATION Media Markt konto Allriskförsäkring för hemelektronik och hushållsmaskiner (5 år)

Läs mer

Allmänna Villkor för Tjänsten

Allmänna Villkor för Tjänsten Allmänna Villkor för Tjänsten 2014-12-23 1. OMFATTNING OCH DEFINITIONER 1.1. Dessa Allmänna Villkor för Kund gäller när Joblife AB (nedan kallad Joblife ) ger privatpersoner ( Användare ) tillgång till

Läs mer

Avtal om PRI Pensionsgarantis webbtjänst

Avtal om PRI Pensionsgarantis webbtjänst 1 (2) Avtal om PRI Pensionsgarantis webbtjänst Avtal avser behörighetsansvarig för företaget eller företagsgruppen och måste undertecknas av behörig firmatecknare på respektive företag eller annan person

Läs mer

Visma Utvecklarpaket för eget bruk

Visma Utvecklarpaket för eget bruk Visma Utvecklarpaket för eget bruk Tack för ditt intresse att köpa Visma Utvecklarpaket för eget bruk. Bifogat med detta e-brev finns vårt avtal med tillhörande bilagor. Visma Spcs är en av Sveriges största

Läs mer

Användning av PRI Pensionsgarantis webbtjänst

Användning av PRI Pensionsgarantis webbtjänst Användning av PRI Pensionsgarantis webbtjänst PRI Pensionsgarantis kunder har möjlighet att utnyttja de webbtjänster som erbjuds på PRI Pensionsgarantis webbplats. För att kunna börja använda tjänsten

Läs mer

Produktinformation. Patientförsäkring

Produktinformation. Patientförsäkring Produktinformation Patientförsäkring Produktinformation Patientförsäkring Denna information är en kortfattad beskrivning av försäkringsvillkoret Patientförsäkring A 720. För försäkringen gäller alltid

Läs mer

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning. S&A Sverige AB 556678-2677, november 2011

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning. S&A Sverige AB 556678-2677, november 2011 Lånevillkor S&A Sverige AB 556678-2677, november 2011 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren)

Läs mer

RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING MILJÖBROTT

RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING MILJÖBROTT ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING MILJÖBROTT SRF 1009:2 GÄLLER FRÅN 2013-01-01 Stockholmsregionens Försäkring AB Adress: Organisationsnr : 516406-0641 Wallingatan 11 111 60 Stockholm VILLKORSINSTRUKTION...

Läs mer

Produktinformation. Förmögenhetsbrottsförsäkring FB:5. Gäller från

Produktinformation. Förmögenhetsbrottsförsäkring FB:5. Gäller från Produktinformation Förmögenhetsbrottsförsäkring FB:5 Gäller från 2017-02-01 Produktinformation Förmögenhetsbrottsförsäkring FB:5 Denna information är en kortfattad beskrivning av försäkringsvillkoret Förmögenhetsbrottsförsäkring

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL Version, 2015-05-07 Dessa användarvillkor gäller för Licenstagares användning av digitala produkter och tjänster vilka tillhandahålls

Läs mer

Kompletterande egendomsförsäkring URA

Kompletterande egendomsförsäkring URA Kompletterande egendomsförsäkring URA Försäkringsvillkor 2015-07-01 Dnr 899-10188-14 [Titel 3] Sid 2 (8) Innehåll 1 OMFATTNING OCH SJÄLVRISK... 3 1.1 När och var gäller försäkringen?... 3 1.2 Vem gäller

Läs mer

1.2 Fastighetsägaren får genom Fibergruppens nät möjlighet att ingå avtal med Tjänsteleverantör om att erhålla Bredbandstjänster.

1.2 Fastighetsägaren får genom Fibergruppens nät möjlighet att ingå avtal med Tjänsteleverantör om att erhålla Bredbandstjänster. Allmänna villkor för Fibergruppen nät Rev 2012-12-20 1 Inledning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då Fibergruppen Sverige AB ( Fibergruppen ) till en småhusägare ( Fastighetsägaren ) tillhandahåller installation

Läs mer

Leverantör: Telecom3 Sverige AB ( T3 ), Org.nr: 556642-1763, Västra Esplanaden 2, 903 26 Umeå. Tel: 0770-350 330

Leverantör: Telecom3 Sverige AB ( T3 ), Org.nr: 556642-1763, Västra Esplanaden 2, 903 26 Umeå. Tel: 0770-350 330 Detta Kundavtal ("Avtalet") mellan Telecom3 Sverige AB ("T3") och den fysiska person som anges under punkten 1 nedan ("Kunden") gäller för de tjänster och den utrustning som T3 tillhandahåller Kunden från

Läs mer

Användarvillkor - Ladda kort

Användarvillkor - Ladda kort Lingua Fastigheter AB Användarvillkor - Ladda kort Reviderad 2014-08-19 Kort från Lingua fastigheter AB (Café Cupcake, Språkskolan i Umeå), nedan kallat Lingua. Dessa allmänna villkor gäller för Lingua

Läs mer

Villkor för rapportering av derivattransaktioner

Villkor för rapportering av derivattransaktioner Villkor för rapportering av derivattransaktioner Gäller från november 2013 Dessa villkor ( Villkoren ) för rapportering av derivattransaktioner gäller mellan kunden ( Kunden ) och Danske Bank A/S ( Danske

Läs mer

VÅRA TILLSTÅND SOM FÖRSÄKRINGSFÖRMEDLARE

VÅRA TILLSTÅND SOM FÖRSÄKRINGSFÖRMEDLARE VÅR VISION Centrum Pensions vision är att förändra marknaden för pensioner och försäkringar i grunden. Något som är svårt, tråkigt och jobbigt ska kännas inspirerande, spännande men framför allt tryggt.

Läs mer

Dessa allmänna villkor är tillämpliga för betalningstransaktioner till och från ett betalkonto i Netfonds Bank.

Dessa allmänna villkor är tillämpliga för betalningstransaktioner till och från ett betalkonto i Netfonds Bank. Allmänna villkor för betaltjänster Sida 1 av 6 Allmänna villkor för betaltjänster 1. Definitioner Netfonds Bank Netfonds Bank AS, org.nr. 976 546 180 Bankdag En dag när medverkande betaltjänstleverantörer

Läs mer

FÖRSÄLJNINGSVILLKOR FÖR GROUPONS VOUCHERS SVERIGE

FÖRSÄLJNINGSVILLKOR FÖR GROUPONS VOUCHERS SVERIGE FÖRSÄLJNINGSVILLKOR FÖR GROUPONS VOUCHERS SVERIGE 1. Allmän information 1.1 Dessa Försäljningsvillkor gäller för varje Voucher ni köper från Groupon. 1.2 Groupon avser Groupon AB, ett företag registrerat

Läs mer

V I L L KOR. Sida 1 av 5

V I L L KOR. Sida 1 av 5 V I L L KOR S E P A C O R E D I R E C T D E B E T, f ö r B e t a l a r e ( n e d a n k a l l a t S D D C o r e ) f ö r K o n s u m e n t / I c k e - k o n s u m e n t Sida 1 av 5 Villkor för SDD Core utgörs

Läs mer

Förköpsinformation Bilförsäkring

Förköpsinformation Bilförsäkring Förköpsinformation Bilförsäkring För- och efterköpsinformation Här finner du en kortfattad beskrivning av försäkringen, som du enligt lag har rätt till. Fullständiga villkor finner du på vår hemsida eller

Läs mer

(1) Västsvenska Handelskammaren Service AB, org.nr , Box 5253, SE Göteborg ( Handelskammaren ) och

(1) Västsvenska Handelskammaren Service AB, org.nr , Box 5253, SE Göteborg ( Handelskammaren ) och DEPOSITIONSAVTAL (1) Västsvenska Handelskammaren Service AB, org.nr 556063-6796, Box 5253, SE-402 25 Göteborg ( Handelskammaren ) och (2) XXXXX, XXXX, org.nr 000000-000, ( Deponenten ) och (3) XXXXXX,

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR. 1. Allmänt. 2. Tjänsten och villkor för tillträde till denna

ANVÄNDARVILLKOR. 1. Allmänt. 2. Tjänsten och villkor för tillträde till denna ANVÄNDARVILLKOR 1. Allmänt 1.1 Dessa användarvillkor ( Användarvillkoren ) gäller när du som användare ( Användare ) ingår avtal ( Avtalet ) med M.C. WITTE of Sweden AB, org. nr 556871-4298, med adress

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om försäkringsförmedling; SFS 2005:411 Utkom från trycket den 14 juni 2005 utfärdad den 2 juni 2005. Regeringen föreskriver följande. 1 kap. Definitioner 1 I denna

Läs mer

Fine Art by Hiscox Försäkringsvillkor

Fine Art by Hiscox Försäkringsvillkor Fine Art by Hiscox Försäkringsvillkor Innehåll Inledning 2 Definitioner 3 Försäkringsskyddet 3 Övrigt försäkringsskydd 4 Undantag 4 Så här gör du när en skada inträffar 4 Vår garanti 4 Allmänna villkor

Läs mer

Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst

Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst 1 Allmänt 1.1 Nore 862 AB, org. nr 556902-0091 ("Horse1"), tillhandahåller på www.horse1.se, eller på annan av Horse1 anvisad webbplats ("Webbplatsen")

Läs mer

Standardbolag Internet

Standardbolag Internet Standardbolag Internet allmänna villkor för internettjänster och registrering av domän Sida 2 Allmänna villkor för Svenska Standardbolag Internettjänster Sida 3-5 Allmänna villkor för Standardbolag Internets

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB FÖRSÄKRINGSVILLKOR SPECIALFÖRSÄKRING N39:3 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll sid 4 Speciella försäkringar - Egendom 3 4.3 Specialförsäkring 3 4.3.1 Vem f örsäkringen

Läs mer

Förköpsinformation. Detta gäller för Vitalas Olycksfallsförsäkring: Hushållsnära tjänster. Sjukhusvistelse. Tandskador

Förköpsinformation. Detta gäller för Vitalas Olycksfallsförsäkring: Hushållsnära tjänster. Sjukhusvistelse. Tandskador Förköpsinformation är ett samarbete mellan försäkringsbolaget AIG och Vitalas. Produkten kan tecknas av Vitalas kunder i åldern 18-80 år och gäller till 85 års ålder. Försäkringen innehåller ersättning

Läs mer

KRISFÖRSÄKRING ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR SRF 1008:3 GÄLLER FRÅN 2015-01-01. Stockholmsregionens Försäkring AB

KRISFÖRSÄKRING ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR SRF 1008:3 GÄLLER FRÅN 2015-01-01. Stockholmsregionens Försäkring AB ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR KRISFÖRSÄKRING SRF 1008:3 GÄLLER FRÅN 2015-01-01 Stockholmsregionens Försäkring AB Adress: Organisationsnr : 516406-0641 Wallingatan 33 111 24 Stockholm VILLKORSINSTRUKTION...

Läs mer

Produktinformation. Rättskyddsförsäkring

Produktinformation. Rättskyddsförsäkring Produktinformation Rättskyddsförsäkring Produktinformation Rättskyddsförsäkring Denna information är en kortfattad beskrivning av försäkringsvillkoret Rättsskyddsförsäkring R 1. För försäkringen gäller

Läs mer

Försäkringsvillkor 2012-11-08

Försäkringsvillkor 2012-11-08 Försäkringsvillkor 2012-11-08 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringstagare är den person som tecknat HemGaranti24 försäkring och fått denna bekräftad genom att motta försäkringsbevis från försäkringsgivaren.

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor. Gäller från och med 2010-03-01

Allmänna avtalsvillkor. Gäller från och med 2010-03-01 Allmänna avtalsvillkor Gäller från och med 2010-03-01 1. ALLMÄNT 1. Dessa villkor avser din beställning och användning av Produkter och Tjänster som erbjuds av Webbfabriken Ltd, Tryffelslingan 12, 18157

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT Dessa allmänna villkor gäller från den 27 mars 2015. 1. Parter Dessa allmänna villkor gäller för kredit som efter godkänd ansökan beviljas företagskund ("Kunden") av

Läs mer

AVTAL FÖR MEDLEMSKAP I SKOLFEDERATION. För Användarorganisation

AVTAL FÖR MEDLEMSKAP I SKOLFEDERATION. För Användarorganisation 1 av 6 Part AVTAL FÖR MEDLEMSKAP I SKOLFEDERATION Stiftelsen för Internetinfrastruktur Box 7399 103 91 Stockholm Org nr 802405-0190 För Användarorganisation (i det följande kallad IIS ) (i det följande

Läs mer

Olycksfallsförsäkring med livskydd i sammarbete med Eurocard Förköpsinformation

Olycksfallsförsäkring med livskydd i sammarbete med Eurocard Förköpsinformation Olycksfallsförsäkring med livskydd i sammarbete med Eurocard Förköpsinformation Om du ska teckna en försäkring är det viktigt att först läsa den här förköpsinformationen och att ta del av försäkringens

Läs mer

Rådgivardokumentation

Rådgivardokumentation Rådgivardokumentation Uppgifter om förmedlare Kontor: Adress: Postnr: Tel: Hemsida: E-post: Personnummer: Namn: Eisfelds Consulting AB Ekeberg 16 552 92 Jönköping 036-12 24 00 www.eisfelds.se nicholas@eisfelds.se

Läs mer

Behörighet i Alectas internetkontor - Ombud

Behörighet i Alectas internetkontor - Ombud Behörighet i Alectas internetkontor - Ombud Nyanmälan. Vi anmäler oss till internetkontoret för första gången. Byte av behörighetsansvarig. Avregistrera nuvarande behörighetsansvarig (i samband med byte

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR SWISH KONSUMENT [2015-10-23]

ALLMÄNNA VILLKOR SWISH KONSUMENT [2015-10-23] ALLMÄNNA VILLKOR SWISH KONSUMENT [2015-10-23] 1. ALLMÄNT Tjänsterna i dessa allmänna villkor tillhandahålls av Sparbanken Syd Banken, org.nr. 548000-7425, Box 252, 271 25 YSTAD, tfn 0411-82 20 00, webbsida:

Läs mer

Genom detta försäkringsvillkor ges skydd för skadeståndskrav till följd av

Genom detta försäkringsvillkor ges skydd för skadeståndskrav till följd av GJAF 50:2 FÖRSÄKRING FÖR REN FÖRMÖGENHETS- SKADA allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2009-10-01 Dessa bestämmelser för ansvarsförsäkring ingår i en serie av villkor för Företagsförsäkring. Inledning

Läs mer

förmögenhetsskada För God Man och Förvaltare Allmänt försäkringsvillkor

förmögenhetsskada För God Man och Förvaltare Allmänt försäkringsvillkor Ren förmögenhetsskada För God Man och Förvaltare Allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2015-04-01 Detta försäkringsvillkor ingår i en serie av villkor. 1 (6) 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringen

Läs mer

Allmänna villkor: Köpare

Allmänna villkor: Köpare Allmänna villkor: Köpare Uppskattningar Uppskattningar av objektpris baseras på marknadsvärderingar. Slagpris kan skilja sig nämnvärt från uppskattning. Föremålens skick Objekt säljs "i befintligt skick"

Läs mer

Musical Instruments Försäkringsvillkor

Musical Instruments Försäkringsvillkor Musical Instruments Försäkringsvillkor Innehåll Inledning 2 Definitioner 3 Försäkringsskyddet 3 Övrigt försäkringsskydd 4 Undantag 4 Så här gör du när en skada inträffar 5 Vår garanti 5 Allmänna villkor

Läs mer

PALAVER VILLKOR FÖR GÄSTER

PALAVER VILLKOR FÖR GÄSTER 1. ALLMÄNT PALAVER VILLKOR FÖR GÄSTER Dessa villkor (nedan dessa villkor eller villkoren ) gäller när Palaver Place AB, org.nr 559062-9902, Aroseniusvägen 26, 168 50 Bromma (nedan Palaver Place, vi, oss

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON. ( RBAV01 FÖRETAGSSPAR ) Gällande fr o m 2010-08-01. Sid 1 (5)

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON. ( RBAV01 FÖRETAGSSPAR ) Gällande fr o m 2010-08-01. Sid 1 (5) ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON Sid 1 (5) ( RBAV01 FÖRETAGSSPAR ) Gällande fr o m 2010-08-01 Information om Resurs Bank Resurs Bank AB, org.nr. 516401-0208, Box 222 09, 250 24 Helsingborg, Tfn växel:

Läs mer

Allriskförsäkring för Elev-PC,

Allriskförsäkring för Elev-PC, 2012-10-11 Allriskförsäkring för Elev-PC, 2010-06-01 Försäkringen gäller för dator i skolverksamhet, som har ett värde understigande 10 000 kr. 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringen gäller för lease-/hyrestagare/köpare,

Läs mer

Kunden den person som genom undertecknande av fullmakt, skriftligt eller muntligt, har gett RefundFlight i uppdrag att utföra Tjänsten.

Kunden den person som genom undertecknande av fullmakt, skriftligt eller muntligt, har gett RefundFlight i uppdrag att utföra Tjänsten. Allmänna villkor Allmänt Dessa allmänna villkor, inklusive eventuella ändringar, utgör del av avtalet mellan Kunden och företaget RefundFlight Europe AB (RefundFlight). Eventuella tillägg eller ändringar

Läs mer

Försäkring för ren förmögenhetsskada PS50

Försäkring för ren förmögenhetsskada PS50 Gäller från och med 2016-07-01 Genom detta försäkringsvillkor ges skydd för skadeståndskrav till följd av rådgivande verksamhet. Försäkringen gäller dock med vissa begränsningar. T.ex. gäller den inte

Läs mer

FAR Ansvarsförsäkring för revisionsföretag FAR 1:4

FAR Ansvarsförsäkring för revisionsföretag FAR 1:4 FAR Ansvarsförsäkring för revisionsföretag FAR 1:4 Denna information lämnas i enlighet med gällande lagstiftning och är en översiktlig sammanställning av försäkringens omfattning, så kallad förköpsinformation.

Läs mer

INLEDNING 2.0 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ATT BEVILJA FÖRSÄKRINGSSKYDD 1.0 DEFINITIONER. Försäkringsgivare

INLEDNING 2.0 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ATT BEVILJA FÖRSÄKRINGSSKYDD 1.0 DEFINITIONER. Försäkringsgivare SBAB Låneskydd Liv Försäkringsvillkor nr 1-2010 i utdrag från gruppförsäkring SBSWL0110 så som den överenskommits mellan försäkringstagaren och försäkringsgivaren Stockholm, Maj 2011 INLEDNING SBAB Låneskydd

Läs mer

Villkor och bestämmelser Lojalitetsprogram för registrerade partners (LPRP) Villkor och bestämmelser

Villkor och bestämmelser Lojalitetsprogram för registrerade partners (LPRP) Villkor och bestämmelser Villkor och bestämmelser Lojalitetsprogram för registrerade partners (LPRP) Villkor och bestämmelser Genom att delta i lojalitetsprogrammet för registrerade partners ( LPRP ), samtycker Partnern till att

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN Välkommen till Illusionen! Tack för att du använder Illusionen som tillhandahålls av Fotboll 2000. Detta är villkoren för användning av denna webbplats och programvara, bilder,

Läs mer

AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT

AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT mellan TeliaSonera Network Sales AB och OPERATÖREN AB 1 TeliaSonera Network Sales AB, org.nr 556458-0040, 123 86 Farsta, nedan Network Sales, och OPERATÖREN AB, org.nr,,

Läs mer

Allmänna villkor. 1. Tillämplighet. 2. Nyttjanderätt. 3. Avhämtning och återlämnande. För uthyrning av maskiner m.m.

Allmänna villkor. 1. Tillämplighet. 2. Nyttjanderätt. 3. Avhämtning och återlämnande. För uthyrning av maskiner m.m. Allmänna villkor För uthyrning av maskiner m.m. 1. Tillämplighet 1.1 Dessa allmänna villkor gäller vid uthyrning av maskiner och annan utrustning eller liknande som Uthyraren tillhandahåller Hyrestagaren.

Läs mer

AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT

AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT Avtalsnummer: AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT mellan TeliaSonera Network Sales AB och OPERATÖREN AB 1 TeliaSonera Network Sales AB, org.nr 556458-0040, 123 86 Farsta, nedan Network Sales, och OPERATÖREN AB, org.nr,,

Läs mer

LEVERANSVILLKOR FÖR SAUNALAHTIS SERVICEPAKET

LEVERANSVILLKOR FÖR SAUNALAHTIS SERVICEPAKET LEVERANSVILLKOR FÖR SAUNALAHTIS SERVICEPAKET 1.1.2012 1. Avtalsobjekt Avtalet Saunalahti Servicepaket är ett tidsbundet avtal till paketpris som omfattar ett abonnemang för mobil kommunikation samt utrustning

Läs mer

Nyckelskyddsförsäkring

Nyckelskyddsförsäkring Ifall det förekommer skillnader i de olika språkversionerna, tillämpas den finskspråkiga versionen. Nyckelskyddsförsäkring Försäkringsvillkoren är ikraft från 1.12.2012 och dessa tillämpas från 1.12.2012

Läs mer

KRISFÖRSÄKRING ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR SRF 1008:2 GÄLLER FRÅN 2013-01-01. Stockholmsregionens Försäkring AB

KRISFÖRSÄKRING ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR SRF 1008:2 GÄLLER FRÅN 2013-01-01. Stockholmsregionens Försäkring AB ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR KRISFÖRSÄKRING SRF 1008:2 GÄLLER FRÅN 2013-01-01 Stockholmsregionens Försäkring AB Adress: Organisationsnr : 516406-0641 Wallingatan 11 111 60 Stockholm VILLKORSINSTRUKTION...

Läs mer

KÖPEVILLKOR. Avtalstext:

KÖPEVILLKOR. Avtalstext: KÖPEVILLKOR Avtalstext: Genom att slutföra köpet blir du skyldig att betala för den vara du beställt. Du får din vara skickad hem med post tillsammans med din faktura. Betalningsvillkor: Kredittiden för

Läs mer

Nordic Försäkring & Riskhantering ABs Allmänna Leveransvillkor för försäkringsförmedlartjänster 06:6

Nordic Försäkring & Riskhantering ABs Allmänna Leveransvillkor för försäkringsförmedlartjänster 06:6 Nordic Försäkring & Riskhantering ABs Allmänna Leveransvillkor för försäkringsförmedlartjänster 06:6 1 Nordic Försäkring och kunden Nordic Försäkring & Riskhantering AB, Org Nr 556418-5014 Anders Personsgatan

Läs mer

Bedrägerier det spelar roll vad du gör!

Bedrägerier det spelar roll vad du gör! Bedrägerier det spelar roll vad du gör! Köp och sälj säkert på internet! Falska fakturor anmäl och bestrid! Du ska vara du. Skydda din identitet! Köp och sälj säkert på internet! Köper eller säljer du

Läs mer

För att förenkla för dig som kund har vi nedan tagit fram några av de vanligaste frågorna kring avtalsvillkoren med tillhörande svar

För att förenkla för dig som kund har vi nedan tagit fram några av de vanligaste frågorna kring avtalsvillkoren med tillhörande svar VILLKOR Särskilda villkor för installation och nätanslutning av småhus med fiber Gällande fr o m 2015-12-01 För att förenkla för dig som kund har vi nedan tagit fram några av de vanligaste frågorna kring

Läs mer

Tandvårdsförsäkring. Förebygga. Här lämnas information som försäkringsföretag ska lämna enligt lag.

Tandvårdsförsäkring. Förebygga. Här lämnas information som försäkringsföretag ska lämna enligt lag. Tandvårdsförsäkring Förebygga Här lämnas information som försäkringsföretag ska lämna enligt lag. Detta produktblad innehåller en sammanfattning av de viktigaste delarna från försäkringsvillkoren avseende

Läs mer

Dessa villkor ("Avtalsvillkoren") gäller för köp hos Lunds universitet, Media-Tryck.

Dessa villkor (Avtalsvillkoren) gäller för köp hos Lunds universitet, Media-Tryck. Avtalsvillkor Dessa villkor ("Avtalsvillkoren") gäller för köp hos Lunds universitet, Media-Tryck. Allmänt Media-Tryck säljer böcker i olika format via Internet till dess kunder ("Kund") i Sverige och

Läs mer

Villkor. Allmän information. S&A Sverige AB 556678-2677, september 2015

Villkor. Allmän information. S&A Sverige AB 556678-2677, september 2015 Villkor S&A Sverige AB 556678-2677, september 2015 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren) som

Läs mer

AVTAL FÖR AUKTORISERING AV MOTTAGNING

AVTAL FÖR AUKTORISERING AV MOTTAGNING LS xxxxx Sid 1 (5) Mellan 1. Stockholms läns landsting, organisationsnummer 232100-0016, genom Hälso- och sjukvårdsnämnden ( Beställaren ); och 2. [**], organisationsnummer [**] ( Vårdgivaren ), har slutits

Läs mer

AVTALSVILLKOR VID LÅN AV DATORUTRUSTNING

AVTALSVILLKOR VID LÅN AV DATORUTRUSTNING Datum 2014-09-03 AVTALSVILLKOR VID LÅN AV DATORUTRUSTNING 1 Allmänna villkor 1.1 Detta avtal reglerar villkoren för elevens lån av en dator med kringutrustning så som exempelvis ström- och nätadapter samt

Läs mer

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Husvagnsförsäkring

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Husvagnsförsäkring Villkorssammanfattning Husvagnsförsäkring Mekonomen BilLivetförsäkring Vår husvagnsförsäkring ger ett bra skydd för din husvagn. Du kan välja mellan halv- och helförsäkring. Dragfordonets trafikförsäkring

Läs mer