American Express SafetyFirst villkor 1 januari 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "American Express SafetyFirst villkor 1 januari 2015"

Transkript

1 American Express SafetyFirst villkor 1 januari 2015 Dessa försäkringsvillkor gäller för avtalet om medlemskap i SafetyFirst. Avtalet har ingåtts mellan Affinion International AB, Box 19154, Birger Jarlsgatan 58, Stockholm, Sverige, nedan kallat Affinion, och medlem i SafetyFirst, nedan kallad kunden. Dessa villkor gäller från 1 januari 2015 och fram till dess att de ersätts eller medlemskapet i SafetyFirst upphör. Medlemskapet i SafetyFirst träder i kraft omedelbart vid tecknandet och gäller i ett år och därefter löpande fram till dess det sägs upp av endera parten med en månads varsel eller medlemmens American Express-kort upphör att gälla. Vid dödsfall upphör medlemskapet med omedelbar verkan. Uppsägning måste göras skriftligen och gälla hela tjänsten. Premien framgår av registreringsformuläret och debiteras kundens American Express-kort varje månad via American Express Services Europe Ltd, England, filial. Vid utebliven betalning av premien har Affinion rätt att säga upp medlemskapet med verkan fjorton dagar efter att Affinion har skickat ett meddelande om uppsägningen av medlemskapet. Försäkringsanspråk ska anmälas till Affinion International så snart kunden har fått kännedom om skadan. Om kunden inte anmäler försäkringsanspråk inom den angivna tidsperioden, och denna försummelse åsamkar Affinion förlust eller skada som annars inte skulle uppstått, kan det medföra att den ersättning kunden har rätt till minskas i skälig utsträckning. Sammanfattning av SafetyFirsts tjänster Spärrtjänst Registrering av svenska, norska, finska och danska betal- och kreditkort och andra viktiga handlingar (pass*, körkort*, mobiltelefonabonnemang och personnummer**). Tillgång till SafetyFirsts Servicecenter, nedan kallat servicecentret, för anmälan av förlorade kort/värdehandlingar samt spärrning av dessa hos respektive utfärdare. Servicecenteret är öppet dygnet runt. Om kunden så önskar beställer Affinion ersättningskort om utfärdande bank tillåter det. Tillgång till Servicecenter för anmälan av förlust av mobiltelefoner och spärrning av mobiltelefonabonnemang. Hjälp vid polisanmälan av förlusten för de tjänster som ingår. * Kan registreras, men inte spärras. ** Kan läggas på bevakning. Betalkortsskydd och försäkring mot förlust av kontanter utomlands Kunden är försäkrad mot ekonomiska förluster orsakade av obehörig användning av registrerade betal- och kreditkort när kundens kod använts vid transaktionerna och kunden ej agerat vårdslöst i samband med förlust av koden.. Förlorat kort ska anmälas snarast, dock senast inom 24 timmar. Försäkringen täcker även förlust av kontanter vid resor utanför Sverige, när dessa förloras samtidigt som de registrerade korten. Betalkortsskydd och försäkring mot förlust av kontanter utomlands omfattar även försäkringshavarens make/maka/sammanboende och/eller hemmavarande barn under 21 år. Nödkontanter och nödbiljetter Tillgång till nödkontanter och ersättning av förlorade biljetter som kunden är i behov av vid förlust av registrerade betal- och kreditkort samt giltiga biljetter vid resa utanför Sverige. Meddelandeservice 24/7 Meddelanden kan lämnas till namngivna personer via fax, telefon, e-post eller sms dygnet runt. Säkerhetsdekaler Kunden erhåller säkerhetsdekaler märkta med en unik registrerad sifferkod för att fästa på sina tillhörigheter. Upphittaren uppmanas att kontakta Affinion som i sin tur kontaktar kunden. Bagageservice Kunden erhåller två bagagebrickor märkta med en unik registrerad sifferkod. Upphittaren uppmanas att kontakta Affinion som i sin tur kontaktar kunden. Nyckelservice Kunden erhåller två nyckelbrickor märkta med en unik registrerad sifferkod. Identitetskoden innebär att kundens nycklar returneras kostnadsfritt direkt via post. Lås och nyckelförsäkring Kunden är försäkrad mot kostnader för akuta reparationer av lås och nycklar samt reseutgifter för en fackman (låssmed) om kunden inte kan komma in i bostaden eller försäkrat fordon på grund av att nycklarna saknas eller låset är skadat. SafetyFirst samordnar och anlitar den fackman som krävs samt återbetalar kostnaden till kunden när kostnadsräkning tagits emot. ID-Skydd och identitetsstöldförsäkring Kunden får hjälp med att förhindra och minska konsekvenserna av identitetsstöld Försäkringen täcker kostnader för nödvändig juridisk hjälp och utgifter för att utfärda nya identitetshandlingar, förutsatt att fallet har polisanmälts och godkänts av Affinion. Om kunden måste ta ledigt från sitt arbete för att lösa praktiska frågor i samband med identitetsstölden, täcker försäkringen förlorad lön för sådana tillfällen inom de första tolv månaderna efter att en identitetsstöld har upptäckts. Mobiltelefonförsäkring Den mobiltelefon som kunden registrerat (kan inkludera Blackberry, smart phone eller iphone om den är registrerad under mobiltelefonförsäkringen) är försäkrad mot skada till följd av olyckshändelse, stöld, förlust och obehöriga samtal. 1. Allmänna bestämmelser Ångerrätt vid distansförsäljning Kunden har rätt att säga upp avtalet i enlighet med svensk lag, när köpet görs på distans. Ångerfristen är 14 dagar från den tidpunkt avtalet ingåtts och kunden har fått all information som krävs enligt lag. Om kunden ångrar sitt köp av SafetyFirst ska kunden meddela Affinion inom ångerfristen. Det är inte nödvändigt att ange orsak och det finns inga formkrav för meddelandet, men skriftligt är att föredra, t.ex. genom brev, fax eller e-post. Återbetalning till kunden sker inom 14 dagar efter det att Affinion har mottagit meddelandet om att ångerrätten åberopas. Om anmälningsavgift avtalats, kan kunden inte återkräva den. Kunden skall på motsvarande sätt inom 14 dagar betala för tjänster som redan konsumerats. Affinions hantering av personuppgifter Affinion registrerar och hanterar kundens personuppgifter och data i samband med kundens användning av SafetyFirst enligt den svenska personuppgiftslagen (PUL). Exempelvis registreras kundens namn, adress och personnummer tillsammans med information om kundens användning av tjänsterna. Affinion har även rätt att ta kreditupplysningar på kunden. Syftet med att registrera kundens personuppgifter är för att kunna utföra och hantera tjänster för kunden, däribland transaktioner, fakturering och rådgivning, att skydda såväl kundens som Affinions rättigheter och skyldigheter samt att marknadsföra produkter till kunden. Kundens personuppgifter kan lämnas ut till sådana myndigheter som har rätt att erhålla informationen. Personuppgifter kan även vidarebefordras till en tredje part i samband med skuldindrivning från tredje part, bokföring och datorbearbetning av personuppgifter på uppdrag av Affinion, i Sverige eller i annat land. Personuppgifter kan även bearbetas av andra företag knutna till Affinion Group i enlighet med PUL. Kunden har rätt att när som helst kontakta Affinion för att återkalla sitt samtycke till att använda personuppgifter i marknadsföringssyfte. Affinion har rätt att använda kundens personuppgifter i statistik- och bokföringssyfte. Kunden har rätt att på begäran få veta vilka personuppgifter som innehas av Affinion och hur dessa uppgifter hanteras och bearbetas. Kundens uppgifter kommer endast att användas så lång tid som krävs för utförande av SafetyFirst om inte kunden ger sitt samtycke till att uppgifterna behålls, eller lagringen av uppgifterna görs av statistikskäl eller krävs enligt lag. Affinion ansvarar för hantering och bearbetning av personuppgifter enligt beskrivningen ovan. Information i enlighet med svenska lagen om försäkringsförmedling Affinion, med org.nr , är registrerat som försäkringsförmedlare av konsumentförsäkringar hos Bolagsverket, Sundsvall, tel , e-postadress: hemsida: Informationen finns att tillgå hos Bolagsverket. Finansinspektionen, Box 6750, Stockholm, hemsida: är tillsynsmyndighet för försäkringsmedlare och kan på begäran upplysa om en anställd hos Affinion har rätt att förmedla försäkringar. Försäkringsmedlare regleras i Lagen om försäkringsförmedling som trädde i kraft den 1 juli Som försäkringsmedlare har Affinion tecknat en ansvarsförsäkring hos A F Beazley m.fl., Syndicate 2623 vid Lloyd s of London, med säte på Plantation Place South, 60, Great Tower Street, London, EC3R 5AD, tel. +44 (0) Registrering på Internet Utöver traditionell registrering och personlig kontakt med servicecentret har kunden möjlighet att kontakta spärrtjänsten via Internet. Vid inloggning uppmanas Kunden att ange ett personligt lösenord. Affinion ska alltid uppfylla sina skyldigheter via Internet, men ansvarar inte för virus, sabotage eller andra okända händelser som Internetsystemet kan utsättas för. Samtal mellan SafetyFirst och kunden upptas på ljudmedia som en försäkran om att ingen information går förlorad. 2. Villkor för spärrtjänst Spärrtjänsten fungerar från den tidpunkt då kortet/mobiltelefonen registreras hos Affinion. Affinion är inte ersättningsskyldigt för skada, förlust eller dröjsmål på grund av lag- eller myndighetsbestämmelser, krigshandlingar, strejk, lockout, uppror, brand, explosion eller liknande force majeure-händelser. Affinion har även rätt att säga upp spärrtjänsten om kunden missbrukar tjänsten, agerar oaktsamt och/eller inte följer avtalsvillkoren och utställarens riktlinjer. Skriftlig bekräftelse på spärrade betal- och kreditkort och faktura som täcker Sid 1 av 6 20-mar-2015 AXP Internal Page 1 of 6

2 alla eventuella nödkontanter och/eller nödbiljetter skickas till kunden. Betalning från kund ska ske inom 28 dagar. Vid försenad betalning utgår ränta med Riksbankens aktuella referensränta plus åtta procentenheter. Affinion är inte ersättningsskyldigt för eventuella krav som härrör från förlusten av registrerade kort/mobiltelefoner, inte heller för skadestånd eller ekonomisk förlust som beror på försummelse från kundens sida eller på grund av att kunden inte följt utställarens riktlinjer. Dubbel försäkring Om den risk som täcks av denna försäkring även täcks av en eller flera andra försäkringar som innehåller en bestämmelse om nekad ersättningsskyldighet vid dubbel försäkring gäller samma bestämmelse för denna försäkring. Ersättningsskyldigheten fördelar sig i dessa fall mellan försäkringarna i enlighet med vad som gäller för respektive försäkring. Kunden har dock inte rätt att erhålla ett högre ersättningsbelopp än det som skulle utgått om det bara funnits en försäkring. Förutsättningar En förutsättning för att använda spärrtjänsterna för registrerade kort/mobiltelefoner är att kunden anmäler sin förlust genom att ringa till servicecentret. En annan förutsättning för att använda spärrtjänsten är att kunden förvarar sina kort/mobiltelefoner på ett säkert sätt i enlighet med utställarens riktlinjer. Anmälan via meddelandeservicen, som är öppen dygnet runt, sker på egen risk och eget ansvar. Affinion ansvarar endast för att i görligaste mån vidarebefordra kundens meddelanden till angiven mottagare. Om meddelandet är olagligt, bryter mot normal anständighet eller sekretesslagstiftningen har Affinion rätt att, utan ersättningsskyldighet, avstå från att vidarebefordra meddelandet. Förlorade nyckelbrickor som mottagits av Affinion vidarebefordras kostnadsfritt till kunden. Ersättningsansvar för kortbedrägeri innan kortförlusten anmäls till Affinion Beskrivs under rubriken Betalkortsskydd och försäkring mot förlust av kontanter utomlands. Skydd för kortbedrägeri och missbruk av mobiltelefoner efter att förlusten har anmälts till Affinion När kunden har anmält förlust av betal- eller kreditkort/mobiltelefon förutsatt att kunden uppfyller ovan nämnda kriterier (under för kortbedrägeri innan kortförlusten anmäls till Affinion ) är kunden försäkrad mot förlust med anledning av obehörig användning av sådana kort/mobiltelefonabonnemang från den tidpunkt Affinion meddelades om förlusten. Affinion ersätter all obehörig användning från den tidpunkt förlusten anmälts fram till den tidpunkt utställarens/operatörens ersättningsskyldighet träder i kraft. Skydd för kortbedrägeri och missbruk av mobiltelefoner efter det att Affinion fått meddelande om att begäran om spärrning har mottagits Affinion är ersättningsskyldigt till dess att meddelande inkommit om att begäran om spärrning har mottagits, exempelvis via fax. Vid denna tidpunkt träder kortutställarens/operatörens ersättningsskyldighet i kraft enligt avtalet mellan utställaren/operatören och kortinnehavaren (kunden). Affinion kontaktar respektive kortutställare/operatör för kundens räkning med de rättigheter och skyldigheter som föreskrivs i avtalet mellan utställaren/operatören och kunden. Nödkontanter och nödbiljetter Vid anmälan om förlust utanför Sverige av registrerat betal- eller kreditkort kan kunden låna upp till SEK i tillfälliga nödkontanter. Beloppet betalas ut i lokal valuta där kunden befinner sig, beräknat enligt gällande växelkurs. Om biljetter har förlorats utomlands har kunden rätt att boka ersättningsbiljetter till ett värde av högst SEK. Kunden måste alltid kunna styrka sin identitet för att få nödkontanter och/eller nödbiljetter utbetalade. Om kunden inte kan styrka sin identitet kan utbetalningen av nödkontanter begränsas eller utebli. Om tidigare betalningsförseningar eller andra förhållanden kan indikera att kunden inte har förmåga eller för avsikt att återbetala sådana kontanta förskott, har Affinion rätt att neka kunden kredit. Affinion har även rätt att göra sedvanlig kreditprövning innan nödkontanter skickas till kunden. 3. Skyldigheter enligt försäkringsavtalet Försäkringen är en del av en Master Policy försäkring som utfärdats av Affinion International, som till 100 % garanteras av Lloyd s of London genom medlemmarna i Syndicate 5820, som förvaltas av ANV Syndicates Limited. ANV Syndicates Limited är auktoriserat av Financial Conduct Authority i Storbritannien, som även är tillsynsmyndighet. Adressen till Lloyd s of London, vars huvudsakliga verksamhet är försäkring, är Lloyd s of London, One Lime Street, London EC3M 7HA, Storbritannien. Försäkringsgivarnas skyldigheter enligt försäkringsavtalet är inte solidariskt utan begränsas för var och en till de försäkringsklasser respektive försäkringsgivare tecknat. Föräkringsgivarna är inte ansvariga för eventuell medtecknande försäkringsgivare som av något skäl inte uppfyller alla eller delar av sina skyldigheter. Försäkringsförmedlare: Affinion International AB, Birger Jarlsgatan 58, Stockholm, här kallat Affinion. Försäkringstagare: Försäkringstagaren är en svensk American Express Kort-innehavare som har ingått ett avtal om SafetyFirst med Affinion. Det tillkommer inga separata avgifter utöver priset för SafetyFirst. 4. Betalkortsskydd och försäkring mot förlust av kontanter utomlands Kunden har rätt till ersättning från försäkringsgivaren för ekonomisk förlust motsvarande självriskbeloppet på SEK vid obehörigt brukande av registrerat betalkort då kundens personliga kod använts vid transaktionerna och kunden ej agerat vårdslöst i samband med förlust av sin personliga kod. Förlust av kort måste anmälas snarast, dock senast inom 24 timmar från det att kunden upptäckt förlusten för att försäkringen skall gälla. Förlust av kontanter utomlands Denna försäkring ger kunden rätt till ersättning för kontanter som förkommer eller stjäls vid resa utanför Sverige, förutsatt att kunden förlorar kontanterna vid samma tidpunkt som de registrerade kredit- och betalkorten, och att kunden anmäler förlusten till servicecentret omedelbart efter att ha upptäckt förlusten. Förlustanmälan/spärrning av kort Kunden ska hos servicecentret registrera alla sina kreditkort och andra betalkort, som utfärdats av ett företag i Sverige, Norge, Danmark eller Finland (t.ex. sparbanker, banker och varuhus) och som har en betalfunktion (t.ex. kreditkort och eurocheckgarantikort). Registrering av betalkort, manuellt eller via Internet. 1. Kunden är skyldig att informera servicecentret omedelbart efter att ha upptäckt förlusten av sina registrerade kreditkort och andra betalkort och att spärra korten. Vid förlust av kreditkort och andra betalkort till följd av brott ska kunden utan dröjsmål göra en polisanmälan (endast vid inbrott/rån). Kunden kan spärra sina kort genom ett telefonsamtal till servicecentret. Servicecentret ska vidarebefordra information om spärrning av kreditkort eller andra betalkort till företaget/företagen som utfärdat korten. 2. Vid mottagandet av meddelandet om förlusten ska servicecentret omedelbart informera kortutställaren om spärrningen av korten. 3. Kunden ska lämna fullständig, korrekt och nödvändig information för att servicen ska kunna utföras på rätt sätt. Kunden ska även bekräfta/inte försumma att utan dröjsmål informera servicecentret om eventuella förändringar av den registrerade informationen för att servicecentret ska kunna vidarebefordra begäran om spärrning av korten till spärrningscentren på rätt sätt. Fall klassificeras som inbrott om tjuven: 1. bryter sig in eller tar sig in i ett rum i en byggnad med falsk nyckel eller andra redskap. En nyckel anses falsk om nyckeln som passar i låset inte tillverkats eller godkänts av en behörig person. Användningen av falsk nyckel anses inte automatiskt bevisad om det fastställts att försäkrade objekt har försvunnit; 2. bryter upp en förvaringsbox i ett rum i en byggnad eller använder falska nycklar eller andra redskap för att öppna det; 3. stjäl föremål från ett låst rum i en byggnad efter att ha smugit in i eller gömt sig i byggnaden; 4. tas på bar gärning med att utföra en stöld i ett rum i en byggnad och använder något av de redskap som nämns i punkt 1 eller 2 ovan för att tillskansa sig stöldgodset; 5. får tillträde till ett rum i en byggnad genom att använda rätt nyckel eller öppnar en förvaringsbox med rätt nyckel, som han/hon tidigare tillskansat sig genom inbrott eller rån utanför den försäkrade lokalen; eller 6. får tillträde till ett rum i en byggnad med rätt nyckel, som han/hon tidigare tillskansat sig genom stöld, inklusive stöld utanför den försäkrade lokalen, förutsatt att stölden inte beror på att kunden/hyresgästen varit försumlig. Fall klassificeras som rån om tjuven: 1. använder våld mot kunden för att förhindra att kunden gör motstånd mot tjuvens försök att stjäla de försäkrade objekten; 2. hotar att gå till angrepp mot kunden, vilket skulle utgöra ett hot mot liv och lem, i den försäkrade lokalen, vilket tvingar kunden att överlämna försäkrade objekt eller möjliggör att försäkrade objekt stjäls; eller 3. tar försäkrade objekt från kunden eftersom kundens fysiska tillstånd förhindrar kunden från att göra motstånd på grund av en olyckshändelse eller annan orsak där tjuven inte är vållande. Kortutställarens villkor som godkänts av kunden när kortavtalet ingicks med kortutställaren reglerar hur kunden ska använda och hantera sitt betalkort. Har en personlig kod använts vid en obehörig transaktion ska kunden stå för ett begränsat belopp uppgående till SEK. Försäkringsgivaren ersätter kunden för ekonomisk förlust motsvarande självriskbeloppet, under förutsättning att denne inte agerat vårdslöst i samband med förlust av sin personliga kod, med maximalt SEK per registrerat kort, dock högst SEK per försäkringstillfälle (d.v.s. max 10 registrerade kort). Sid 2 av 6 20-mar-2015 AXP Internal Page 2 of 6

3 För förlust av kontanter utomlands utgår ersättning med ett belopp om högst SEK per händelse och totalt för samtliga händelser under en sammanhängande 12-månadersperiod. omedelbart anmäla eventuella egendomsbrott till polisen. uppvisa eventuella originaldokument som Affinion efterfrågar och som rimligen kan förväntas av kunden. Andra kostnader som uppstår direkt eller indirekt till följd av obehörig användning är inte försäkrad. Territoriella begränsningar för betalkortsskydd och försäkring mot förlust av kontanter utomlands Försäkringen gäller i hela världen. Ansvarsbegränsning Obehöriga transaktioner som belastar kundens betalkort täcks inte av försäkringen i följande fall: 1. kortutställaren är ersättningsskyldig vid obehörig användning. 2. obehörig användning där kunden, familjemedlem eller medlem av hushållet är inblandad. 3. grov oaktsamhet från kundens sida vid fullgörandet av skyldigheter som att förvara kreditkort och andra betalkort säkert, hålla PIN-koden hemlig, att snarast göra spärranmälan eller genom egen medverkan bidra till den obehöriga användningen. Om begäran om ersättning avslås på grund av sådan anledning från kortutgivarens sida gäller avslaget även för denna försäkring. 4. förlust av kontanter som inte har anmälts samtidigt som skadan anmäldes. 5. Lås och nyckelförsäkring Rätten till tjänsterna som beskrivs i detta avsnitt av villkoren förutsätter att kunden kontaktar servicecentret och samordnar vidare assistans med servicecentret. Försäkrade händelser ska därför rapporteras omedelbart till servicecentret på telefonnummer: +46 (0) et omfattar den fasta bostaden i Sverige, inklusive hemmakontor. Fast bostad är den plats i Sverige som registrerats hos behörig myndighet (hyreslägenhet, bostadsrätt, hyrt eller eget hus som används av kunden (ej lägenhet med separat ingång)). Vidare gäller försäkringsskyddet för alla motorfordon registrerade i kundens namn i Sverige, i den utsträckning dessa huvudsakligen används privat. Dessa är personbilar, motorcyklar, lätta motorcyklar (ej fyr- och trehjulingar) samt husvagnar och husbilar upp till fyra ton totalvikt. et omfattar täckning av kostnader för akuta reparationer inklusive mindre komponenter samt reseutgifter för anlitad servicetekniker upp till SEK per händelse och för högst tre tillfällen per försäkringsår. Affinion anlitar servicetekniker och återbetalar kostnaden till kunden när kostnadsräkning tagits emot. En försäkringshändelse föreligger om villkoren för rätt till tjänster enligt tillämpningsområdet för försäkringsavsnittet ovan i villkoren är uppfyllda och bekräftats av Affinion. Territoriella begränsningar för lås- och nyckelförsäkring Försäkringen omfattar endast fast bostad och motorfordon registrerade i Sverige. Bostadsnyckel akuta låssmedstjänster Om kunden inte kommer in i sin försäkrade, fasta bostad på grund av att nycklar saknas/förlorats eller att låset är skadat, ombesörjer Affinion öppning av bostadsdörren genom fackman och påtar sig kostnaden, inklusive kostnaden för ett nytt lås, upp till högst SEK per försäkrad händelse. Bilnyckel akuta låssmedstjänster Om kunden inte kommer in i försäkrat fordon på grund av att nycklar saknas/förlorats eller att låset är skadat, ombesörjer Affinion öppning av fordonsdörren genom fackman och påtar sig kostnaden, inklusive kostnaden för ett nytt lås, upp till högst SEK per försäkrad händelse. Om ersättningsnyckel inte kan skaffas fram inom 24 timmar ombesörjer Affinion hyrbil och påtar sig kostnaden för denna med upp till högst SEK per dag och i högst tre dagar per försäkrad händelse. Självrisken är 250 SEK per försäkrad händelse. Ansvar och risk Försäkringsgivaren betalar ingen ersättning för skada oavsett orsak vid: 1. avsiktlig eller grov försummelse från kundens sida. 2. brister som redan existerade när försäkringen trädde i kraft och borde ha varit kända för kunden. 3. elektriska och elektroniska apparater samt elmätare. 4. skador utanför kundens hushåll, och skador för vilka kunden inte bär risken. Skyldigheter I samband med inträffat försäkringsfall ska kunden: omedelbart anmäla händelsen till servicecentret. så långt som möjligt undvika och minimera förlusten. Inhämta instruktioner från Affinion för att undvika och minimera förlust eventuellt även muntligen per telefon, beroende på omständigheterna. följa Affinions instruktioner för att undvika och minimera förlust i görligaste mån. Om en tredje part har rätt till avtalsenlig ersättning från försäkringsgivaren måste han/hon också uppfylla ovan beskrivna skyldigheter så långt detta är möjligt med hänsyn till faktiska och juridiska omständigheter. Konsekvenser vid försummelse av skyldigheter Om något av dessa villkor överträds på ett brottsligt eller uppsåtligt sätt befrias försäkringsgivaren från sina skyldigheter enligt avtalet. Vid grov försumlighet av skyldigheterna har försäkringsgivaren rätt att minska försäkringsskyddet i proportion till hur allvarlig kundens försumlighet varit (kunden bär bevisbördan för att grov försumlighet inte föreligger), såvida överträdelsen inte inverkar på bedömningen av den försäkrade händelsen eller omfattningen av ersättningsskyldigheten. Ingen ersättningsskyldighet vid särskilda skäl Försäkringsgivaren är inte ersättningsskyldig om kunden bedrägligen vilseleder eller försöker vilseleda försäkringsgivaren beträffande fakta som är relevanta för ersättningens grund eller omfattning. Om vilseledandet eller försöket att vilseleda fastställs vara bedrägeri eller bedrägeriförsök i en juridiskt bindande dom mot kunden anses ovanstående villkor vara bevisade. Ansvarsbegränsning Försäkringsgivarens medverkan har som enda syfte att hjälpa kunden genom att anlita en tjänsteleverantör. Försäkringsgivaren är inte ersättningsskyldig för kvaliteten på det arbete som utförs av tjänsteleverantörer, för dröjsmål eller problem vid utförandet av tjänsterna enligt tillämpningsområdet för försäkringsavsnittet ovan. Vidare är försäkringsgivaren inte ansvarig för skada orsakad av tjänsteleverantörerna.. Överlåtelse Rätten till försäkringsförmånerna kan inte överlåtas eller pantförskrivas före deras slutliga värdering utan uttryckligt tillstånd från försäkringsgivaren. Meddelanden och avsiktsförklaringar Alla meddelanden och avsiktsförklaringar anses mottagna av försäkringsgivaren så snart de har mottagits av Affinion. 6. Försäkring mot identitetsstöld Kunden är försäkrad om kunden utsätts för identitetsstöld och upptäcker detta under försäkringsperioden. Definition av identitetsstöld Varje situation där någon bedrägligt och för ekonomisk vinning använder sig av kundens identitet för att i kundens namn utföra rättshandlingar, som att handla varor på nätet, öppna ett bankkonto, ansöka om kreditkort eller lån, ansöka om identitetshandling eller registrera ett telefonabonnemang eller annan form av abonnemang. Förlust som härrör från enstaka eller pågående rättshandling eller flera, upprepade eller sammanhängande rättshandlingar, anses utgöra ett fall av identitetsstöld. Med kundens identitet förstås varje form av identifikation som styrker kundens identitet, exempelvis pass,,, körkort, personnummer, digitala signaturer och liknande. Territoriella begränsningar för försäkring mot identitetsstöld Försäkringen täcker endast identitetsstöld som begåtts i Sverige. För ett fall av identitetsstöld enligt Definition av identitetsstöld täcker nödvändiga juridiska kostnader, inkomstbortfall och kostander för nya identitetshandlingar, resor och porto för totalt t SEK. Juridiska kostnader Kostnader för: 1. försvar vid åtal och/eller för att förhindra butiksägare eller deras indrivningsbyråer att väcka talan mot kunden. 2. avvärjande av eventuella straffrättsliga eller civilrättsliga påföljder som oriktigt ådöms kunden. 3. bestridande av riktigheten eller fullständigheten av informationen i en kreditupplysning. Med juridiska kostnader avses rimliga och sedvanligt debiterade arvoden och utgifter från juridiskt ombud (advokat eller annan person utsedd med Affinions samtycke för att representera kunden). et förutsätter att försäkringsgivaren har godkänt och beslutat att juridiskt ombud ska anlitas. Inkomstbortfall Inkomstbortfall på grund av att kunden måste ta ledigt från arbetet för att lösa praktiska frågor i samband med identitetsstölden (möten med polisen, kreditupplysningsbyråer, advokater, intyg, vittnesmål och liknande). Ersättningskrav avseende inkomstbortfall från egenföretagare måste stödjas av, och kommer att baseras på, föregående års självdeklaration. Sid 3 av 6 20-mar-2015 AXP Internal Page 3 of 6

4 et begränsas till inkomstbortfall under de första 12 månaderna efter att en identitetsstöld upptäckts, och täcker inte förlust av framtida lön. Ersättning för inkomstbortfall utgår med högst SEK. Kostnader Kostnader i samband med utställande av nya kredit-/betalkort och /eller andra identitetshandlingar i samband med återställande av den stulna identiteten och kostnader i samband med ansökningar (avgifter), resor och porto. Försäkringen täcker endast förlust som åsamkas kunden privat. Eventuella förluster som rör kundens kommersiella ställning till följd av identitetsstöld ingår inte. Eventuella tvister med påstådda borgenärer ska lösas så rättvist som möjligt. Om en tvist kan lösas av en besvärsnämnd är kunden skyldig att använda denna instans i första hand. Ingen självrisk. Undantag 1. Alla kostnader rörande lån som tagits genom bedrägeri. 2. Varje förlust där kunden inte kontaktar Affinion omedelbart efter upptäckt av misstänkt identitetsstöld. 3. Ersättning för inkomstbortfall täcker inte avbrott i verksamhet eller framtida lön. 4. Utgifter och juridiska kostnader på grund av bedräglig, ohederlig eller brottslig handling av kunden eller annan person som handlar i samförstånd med kunden, eller kundens befullmäktigade ombud, oberoende av om denne agerat på egen hand eller i samförstånd med andra. 5. Förlust som beror på att kunden överlagt, medvetet, avsiktligt eller oaktsamt förbisett behovet av att vidta alla rimliga åtgärder för att undvika, förhindra och begränsa identitetsstöld. 6. Juridiska kostnader som Affinion inte har godkänt skriftligen. 7. Juridiska kostnader som avser ansökan om domstolsprövning. 8. Juridiska kostnader som uppstår i samband med tvist mellan kunden och försäkringsgivaren. 9. Böter eller andra påföljder som kunden ådöms av domstol. 10. Förlust där kunden har rätt att erhålla ersättning från myndighet, bank, finansinstitut eller annan part. 11. Förlust som härrör från kundens kommersiella verksamheter. 12. Skada på eller förlust av data. 13. Alla andra förluster än de som anges under. 14. Identitetsstöld som sker innan försäkringsskyddet har trätt i kraft. 15. Rättsanspråk från annat land som riktas mot kunden. Anmälan av identitetsstöld till Affinion och polisen m.m. Kunden ska omedelbart vid upptäckt eller misstanke om identitelsstöld,, anmäla detta till servicecentret. Affinion kommer härvid att göra en försäkringskontroll och hjälpa kunden att fastställa om en identitetsstöld har ägt rum och, om så visar sig vara fallet, omfattningen på stölden. Affinion ska informera kunden om de åtgärder kunden omedelbart ska vidta för att begränsa följderna och förhindra ekonomisk förlust. Kunden ska omedelbart informera kreditkorts- och betalkortsutställare, banker, myndigheter och andra som behöver informeras om identitetsstölden. Vid upptäckt av identitetsstöld ska kunden anmäla detta till polisen snarast möjligt. Anmälningsblanketten och polisens bekräftelse på mottagandet ska skickas till Affinion så snart som möjligt. 1. Skada på grund av olyckshändelse: om kundens mobiltelefon skadas under försäkringsperioden till följd av en olyckshändelse betalar försäkringsgivaren reparationskostnaderna, om möjligt. Om detta inte är möjligt eller ekonomiskt försvarbart kan försäkringsgivaren i stället besluta att betala kostnaden för att ersätta kundens mobiltelefon. 2. Stöld: om kundens mobiltelefon blir stulen under försäkringsperioden ersätter försäkringsgivaren mobiltelefonen. Om endast en del eller delar av kundens mobiltelefon har stulits betalar försäkringsgivaren endast kostnaden för att ersätta den delen eller de delarna. 3. Förlust: om kundens mobiltelefon förloras under försäkringsperioden betalar försäkringsgivaren kostnaden för att ersätta telefonen. Om endast en del eller delar av kundens mobiltelefon förloras betalar försäkringsgivaren endast kostnaden för att ersätta den delen eller de delarna. 4. Obehöriga samtal: om kundens mobiltelefonabonnemang är föremål för giltigt ersättningskrav på grund av stöld eller förlust av mobiltelefonen betalar försäkringsgivaren kostnaden för obehöriga samtal som debiterats kundens mobiltelefonräkning med upp till högst SEK per händelse. Om kunden har en mobiltelefon med kontantkort och kundens mobiltelefonabonnemang är föremål för ett giltigt ersättningskrav på grund av stöld eller förlust betalar försäkringsgivaren värdet på oanvänd samtalstid enligt uppgift från kontantkortsleverantören med upp till högst SEK per händelse. Beträffande skada på grund av olyckshändelse, stöld och förlust enligt ovan: om den försäkrade mobiltelefonen inte kan ersättas med en identisk mobiltelefon betalar försäkringsgivaren kostnaden för en mobiltelefon med vad som kan anses vara jämförbar standard, upp till inköpspriset för mobiltelefonen eller försäkringens takbelopp, beroende på vilket som är lägst. Om inget alternativ finns tillgängligt ersätter försäkringsgivaren kunden för kostnaden för att ersätta mobiltelefonen eller försäkringens takbelopp, beroende på vilket som är lägst. Affinion bekräftar formellt mottagandet av kundens registrerade mobiltelefon. Kunden kan endast framställa två ersättningskrav inom en sammanhängande12-månadersperiod. Det högsta belopp försäkringsgivaren betalar för samtliga ersättningskrav för en mobiltelefon är återanskaffningspriset eller SEK, beroende på vilket som är lägst. Det högsta belopp försäkringsgivaren betalar för samtliga ersättningskrav för obehöriga samtal som debiterats kundens mobiltelefonräkning är SEK per händelse, SEK per händelse avseende oanvänd samtalstid på kontantkort. Territoriella begränsningar för mobiltelefonförsäkring Försäkringen gäller i Sverige och upp till 90 dagar över hela världen inom en sammanhängande 12-månadersperiod. Viktigt för kunden att tänka på 1. Använd mobiltelefonen enligt tillverkarens anvisningar. 2. Iaktta normal aktsamhet för att förhindra förlust av, stöld av eller skada på mobiltelefonen. Om det bedöms att kunden inte har varit aktsam kan det medföra att kundens ersättningskrav avslås. 3. Informera Affinion om dina personuppgifter förändras, om du byter mobiltelefon som ska ingå i försäkringsskyddet eller mobiltelefonnummer. Kunden skall också uppvisa och spara all dokumentation som är eller kan bli relevant i ärendet, och efter bästa förmåga uppriktigt besvara Affinions frågor samt informera Affinion om allt som är eller kan vara av betydelse för den fortsatta handläggningen av ärendet. Om kunden framställer ersättningskrav för inkomstbortfall krävs att kunden kan uppvisa intyg från sin arbetsgivare om att han/hon har tagit ledigt från arbetet utan lön och att sådan ledighet var nödvändig. Om kunden inte uppfyller skyldigheterna i denna bestämmelse kan försäkringsersättning utebli eller jämkas i enlighet med vad som föreskrivs i Försäkringsavtalslagen. Ersättningskrav som riktas mot kunden inom en 12-månadersperiod efter försäkringens upphörande, och som är kopplade till ett fall av identitetsstöld som begåtts före försäkringens upphörande, täcks av försäkringen om ersättningskravet anmäls till Affinion utan dröjsmål efter att det framställts mot kunden. En försäkringshändelse föreligger om villkoren för rätt till assistans och/eller ersättning enligt tillämpningsområdet för försäkringsavsnittet ovan i villkoren är uppfyllda och bekräftats av servicecentret 7. Mobiltelefonförsäkring För att mobiltelefon försäkringen ska gälla är det en förutsättning att det er kundens mobil som registreras. Kunden ska förvara kvittot på sin mobiltelefon på en säker plats för att vid behov kunna styrka ersättningskrav. Uppgifter om försäkringsskyddet Kundens mobiltelefon är försäkrad mot: Åtgärder vid ersättningskrav från mobiltelefonförsäkring För krav som rör stöld/förlust och obehöriga samtal 1. Kunden måste göra polisanmälan inom 24 timmar efter upptäckten av stölden eller förlusten och få ett anmälannummer för brott/egendomsförlust. Kunden ska notera numret samt polisstationens adress och polistjänstemannens namn. 2. Samtidigt som kunden kontaktar servicecentretför att aktivera spärrtjänsten, ska kunden även underrätta servicecentret om att simkortet ska spärras inom 24 timmar efter upptäckt av förlusten eller stölden. Detta förhindrar att eventuella ytterligare obehöriga samtal rings. 3. Kunden ska ha mobiltelefonnumret till hands när servicecentret kontaktas. 4. Affinion äger rätt att reglera kundens krav efter eget gottfinnande genom reparation, ersättning med ny telefon eller kontantutbetalning. Affinion antingen täcker reparationskostnaden skickar kunden eller en kontantutbetalning. Affinion drar av självrisken om 250 kronor från det utbetalda beloppet. Om ett ersättningskrav avslås meddelar Affinion kunden skriftligen. Undantag 1. Alla kostnader för ersättning eller återställning av data eller information lagrad på mobiltelefonen. 2. De första 250 SEK av varje ersättningskrav. 3. Ersättningskrav där försäkringshändelsen infaller inom 14 dagar efter att den försäkrade mobiltelefonen registrerats hos Affinion. 4. Mekaniskt eller elektroniskt fel. 5. Skada genom olyckshändelse orsakad av: a) Att kunden använt telefonen annat än för privatbruk. b) att tillverkarens anvisningar inte har följts. c) att kunden avsiktligt skadat eller hanterat mobiltelefonen oaktsamt. Sid 4 av 6 20-mar-2015 AXP Internal Page 4 of 6

5 d) rutinmässig service, inspektion, underhåll eller rengöring. e) slitage eller gradvis prestandaförsämring. f) felaktig användning. g) effekter av väder såsom regn, åskväder, översvämning eller hård blåst. h) tillbehör eller kringutrustning som inte är en inbyggd del i originalinstallationen. i) programvara. j) all form av virus eller programvarufel. 6. Reparationskostnader för: a) arbete i anledning av tillverkares återkallelse av mobiltelefonen. b) av kunden ersättningsbara engångsartiklar som exempelvis batterier. c) kosmetiska skador, däribland, dock ej begränsat till, märken, repor, jack, fläckar, rost eller korrosion. d) skador orsakade av främmande objekt eller medel som normalt inte används i samband med mobiltelefonen. e) reparationer som utförs av personer utan godkännande från Affinion. f) rutinmässig service, inspektion, underhåll eller rengöring. g) byte eller justering av skal/skydd och tillbehör, kontrollrattar/knappar, batterier och antenner. 7. Stöld: a) från ett kommersiellt fordon, en cabriolet eller en personbil med sufflett. b) från motorfordon när kunden har lämnat fordonet utan uppsikt, såvida inte mobiltelefonen placerats i ett låst handskfack, låst bagageutrymme, monterad låst taxbox, monterade låsta eller andra dolda interna förvaringsutrymmen och fordonet är låst med alla säkerhetssystem aktiverade och våld eller tvång använts för att komma in i både fordon och handskfack eller annat dolt internt förvaringsutrymme. En kopia av serviceverkstadens intygande av sådan skada på fordonet måste bifogas varje ersättningskrav. c) om mobiltelefonen har lämnats utan uppsiktpå allmän plats eller stulits från en byggnad eller annan fastighet om inte: våld, som resulterat i skada på byggnaden, har använts för att ta sig in eller ut; eller mobiltelefonen förvarades i en monterad, låst behållare och våld användes för att ta sig in i denna behållare. d) från kunden direkt, förutom: när telefonen är dold på kundens kropp; eller fysiskt våld eller hot om våld riktats mot personen. 8. Förlust där omständigheterna kring förlusten inte klart kan fastställas. 9. Kostnad som åsamkats kunden till följd av att försäkrade objekt/mobiltelefon(er) inte kunnat användas eller annan kostnad än för reparation eller ersättning av försäkrade objekt/mobiltelefon(er). 10. Kostnad för skada på grund av olyckshändelse orsakad av att elektriska apparater, datorutrustning, programvara, mikro-controller, mikrochip, tillbehör eller relaterad utrustning inte korrekt känner igen och bearbetar kalenderdatum eller tid. 11. Kostnader som täcks av fabriksgarantin. 12. Kostnad på grund av att mobiltelefonen har modifierats från tillverkarens originalspecifikation. 13. Kostnad annan än för ersättning av mobiltelefonen. 14. Kostnad för uppdatering av kundens mobiltelefon inklusive, men inte begränsat till, programvara och inbyggd programvara. 15. Kostnad rörande SIM-kort (Subscriber Identity Module), minneskort eller nätverkskort, medan detta har varit avlägsnat från kundens mobiltelefon. Med utan uppsikt avses utanför kundens syn- och räckhåll. 8. Allmänna undantag i försäkringsskyddet för alla försäkringar tillhandahållna av Lloyd's of London Undantag 1. Varje skyldighet enligt lag, direkt eller indirekt orsakad av, medverkad till eller härrörande från: a) joniserande strålning eller kontamination av radioaktivitet från kärnbränsle eller kärnavfall från förbränning av kärnbränsle. b) radioaktiv, giftig, explosiv eller andra farliga egenskaper hos explosiv nukleär enhet eller däri ingående komponent. 2. Förlust, skada eller ersättningsskyldighet, direkt eller indirekt föranledd av/ inträffad genom/till följd av krig, terrorism, invasion, främmande makts handlingar, krigshandlingar (oberoende om dessa leder till krigsförklaring eller inte), inbördeskrig, uppror, revolution, revolt, militärt angrepp, eller konfiskering, förstatligande, tvångsutlämning eller förstörelse av egendom genom eller på order av myndighet eller offentlig eller lokal myndighet. 3. Skada direkt åsamkad av tryckvågor från flygplan eller annat luftfartyg som färdas med ljudets hastighet eller med överljudshastighet. 4. Skada orsakad av eller beroende på extern elektromagnetisk strålning inklusive, men inte begränsad till, elektromagnetisk strålning från soleruption. 9. Begäran om försäkringsersättning Den ifyllda blanketten med all nödvändig dokumentation skickas utan dröjsmål till: Affinion International AB Box Stockholm Sverige Det framgår av skadeanmälningsblanketten vilken typ av dokumentation som skall bifogas. Nödvändig dokumentation omfattar all information Affinion behöver för att behandla ersättningskravet och beräkna rätt ersättningsbelopp. Vid ersättningskrav vid förlust av kontanter utomlands krävs belägg för att pengar antingen tagits ut från ett konto eller lämnats till kunden av en tredje part. Affinion informeras Kunden om vilket ersättningsbelopp som kommer att sättas in på kundens bankkonto alternativt orsaken till att ersättningskraven inte godkänns. En försäkringshändelse föreligger om villkoren för rätt till tjänster enligt tillämpningsområdet för försäkringsavsnittet ovan i villkoren är uppfyllda och ersättningskravet faktiskt bekräftats av Affinion Jurisdiktion För denna försäkring gäller svensk lag och jurisdiktion. Svensk lag tillämpas också i detta avtal och avtalet följer den svenska marknadsföringslagen. Dessa villkor tillhandahållas på svenska. Affinion kommer under avtalstiden kommunicera med Kunden på svenska. Tillsynsmyndighet för Lloyd s och Lloyd s garanter är Financial Conduct Authority (FCA) i Storbritannien. Tillsynsmyndighet för svenska företag är Finansinspektionen. Information om SafetyFirst: Kunden kan vända sig till SafetyFirst med eventuella frågor avseende denna försäkring. Begränsning För att vara berättigad till full ersättning enligt dessa villkor ska kunden inkomma med skadeanmälan/ersättningskrav till servicecentret så snart som kunden fått kännedom om skadan. En kund som vill framställa krav på försäkringsersättning måste, för att behålla rätten till ersättning, väcka talan i domstol mot försäkringsgivaren inom tre år från det att kunden fick kännedom om att ersättningskrav kunde ställas, eller i vart fall inte senare än tio år efter den tidpunkt som ersättningskravet tidigast kunde ha framställts. I annat fall förlorar kunden rätten till ersättning. När ett ersättningskrav har framförts till försäkringsgivaren inom denna tidsfrist, ska den tidsperiod som avses i första meningen alltid vara minst sex månader från det datum då försäkringsgivaren uppger att slutgiltigt beslut om ersättningskravet har fattats. Klagomål I händelse av tvist i samband med detta avtal eller på grund av förmedling av försäkringar kan kunden kontakta SafetyFirst på telefon Om kunden inte är nöjd med hanteringen av klagomålet kommer Lloyds generalrepresentant i Sverige att kontakta Lloyds klagomålsavdelning i London utan att detta påverkar kundens rättigheter enligt svensk lag. All kommunikation beträffande denna försäkring anses mottagen av försäkringsgivaren förutsatt att den adresseras till: General Representative for Sweden Lloyd's Sveavägen 20, 6 tr SE STOCKHOLM SWEDEN Tel: (41) Vidare kan vägledning om klagomål fås från: Konsumenternas Försäkringsbyrå Box Stockholm Tel I egenskap av konsument kan kunden alltid vända sig med klagomål till: Allmänna Reklamationsnämnden Box Stockholm Tel Skadeanmälningsblankett finns på Amex hemsida eller kan rekvireras hos SafetyFirst på telefonnummer: +46 (0) Blanketten ska vara fullständigt ifylld och undertecknad av kunden (undertecknande av blanketten för betalkortskydd ger samtidigt kortutställaren rätt att vidarebefordra uppgifterna om den obehöriga användningen av betalkorten till Affinion). Oberoende av vad som sägs ovan äger kunden alltid rätt att, om kunden inte är nöjd med försäkringsgivarens beslut, väcka talan mot försäkringsgivaren i tingsrätten på sin hemort i Sverige, på ort där försäkringsgivaren har sitt säte eller på ort där förlusten ägde rum, om inget annat föreskrivs enligt Sveriges internationella överenskommelser. Talan mot försäkringsgivarens beslut skall väckas inom tre år efter det att försäkringstagaren informerats skriftligen om försäkringsgivarens beslut och tidsfristen, och i vart fall inte senare än inom tio från den tidigaste tidpunkten som ersättningskravet kunde ha framställts, annars förlorar kunden rätten till ersättning. Sid 5 av 6 20-mar-2015 AXP Internal Page 5 of 6

6 När ett ersättningskrav har framförts till försäkringsgivaren inom denna tidsfrist, ska den tidsperiod som avses i första meningen alltid vara minst sex månader från det datum då försäkringsgivaren uppger att slutgiltigt beslut om ersättningskravet har fattats. Kontakt information och generell information om Affinion Bolagsnamn: Affinion International AB Kontor: Birger Jarlsgatan 58, Stockholm Postadress : Box 19154, Stockholm,Sverige Telefon: Org nr: Affinions huvudsakliga verksamhet är erbjudande av marknadsföringsstrategier och tjänster avseende medlemsbaserade lojalitetsprogram. Affinion är registrerad som försäkringsförmdelare av konsumentförsäkringar hos Bolagsverket. Sid 6 av 6 20-mar-2015 AXP Internal Page 6 of 6

Meddelandeservice Om Kunden önskar, kan AI vidareförmedla meddelande från Kunden till den Kunden önskar nå.

Meddelandeservice Om Kunden önskar, kan AI vidareförmedla meddelande från Kunden till den Kunden önskar nå. Mervärdesprogrammet Mer Dessa bestämmelser gäller från och med oktober 2008 Mervärdesprogrammet Mer omfattar flera olika banktjänster, kort samt de tjänster som framgår av de allmänna kundvillkoren nedan.

Läs mer

GE MONEY BANK MASTERCARD MITT KORT 203-09 Kontokredit för konsumentbruk Maj 2013

GE MONEY BANK MASTERCARD MITT KORT 203-09 Kontokredit för konsumentbruk Maj 2013 203-09 sida 1 (4) Representativt exempel Kreditbelopp: 25 000 kr Årsränta: 14,95 % Räntefritt: 30 dagar Avbetalning: Återbetalt under 12 månader Effektiv ränta: 13,34 % Genomsnittlig månadsbetalning: 2

Läs mer

1.2 Bambora och Säljföretaget benämns i det följande gemensamt Parterna och var för sig Part.

1.2 Bambora och Säljföretaget benämns i det följande gemensamt Parterna och var för sig Part. BAMBORA ONE ALLMÄNNA VILLKOR 1 Bakgrund, definitioner m.m. 1.1 Dessa allmänna villkor ( Allmänna villkoren ) utgör del av det avtal ( Avtalet ) som har ingåtts mellan Euroline AB, 556233-9423, ( Bambora

Läs mer

ANSÖKAN samt AVTAL om DIGITALA TJÄNSTER

ANSÖKAN samt AVTAL om DIGITALA TJÄNSTER Sida 1 (4) S9635-1A ANSÖKAN samt AVTAL om DIGITALA TJÄNSTER KUND Namn, efternamn och tilltalsnamn/firma, fullständigt namn Telefon dagtid, inkl. riktnummer Person-/Organisationsnummer Telefon mobil TJÄNSTEN

Läs mer

Ansök om Visa Business Card

Ansök om Visa Business Card 1. Fyll i övergripande företagsuppgifter Ansök om Visa Business Card OBLIGATORISKA UPPGIFTER FÖRETAG Företagets /Enskilda Firmans fullständiga namn Utdelningsadress Företagets organisationsnummer Postadress

Läs mer

Internet- och telefontjänst privat

Internet- och telefontjänst privat Allmänna villkor från 2011-11-14 1 Definitioner I dessa allmänna villkor avses med följande uttryck: Allmänna villkor De villkor som återfinns i detta dokument. Länsförsäkringar Varje bolag inom länsförsäkringsgruppen

Läs mer

RESEFÖRSÄKRING KOMPLETT

RESEFÖRSÄKRING KOMPLETT RESEFÖRSÄKRING KOMPLETT En heltäckande och komplett reseförsäkring för dig som saknar hemförsäkring eller skall vara borta mer än 45 dagar. RESEFÖRSÄKRING KOMPLETT FÖRLÄNGER GRUNDRESESKYDDET I HEMFÖRSÄKRINGEN

Läs mer

RESEFÖRSÄKRING KOMPLETT

RESEFÖRSÄKRING KOMPLETT RESEFÖRSÄKRING KOMPLETT En heltäckande och komplett reseförsäkring för dig som saknar hemförsäkring eller skall vara borta mer än 45 dagar. RESEFÖRSÄKRING KOMPLETT FÖRLÄNGER GRUNDRESESKYDDET I HEMFÖRSÄKRINGEN

Läs mer

Placeringskonto för näringsidkare

Placeringskonto för näringsidkare Allmänna villkor från 2012-01-01 1 Definitioner med mera 1.1 Definitioner Banken är i detta avtal Länsförsäkringar Bank AB (publ). Bankdag är en dag när medverkande betaltjänstleverantör har öppet för

Läs mer

Privatkonto. 2 Allmän produktbeskrivning. 1 Definitioner med mera. Allmänna villkor från 2012-01-01. 1.1 Definitioner. 2.1 Allmänt om kontot

Privatkonto. 2 Allmän produktbeskrivning. 1 Definitioner med mera. Allmänna villkor från 2012-01-01. 1.1 Definitioner. 2.1 Allmänt om kontot Allmänna villkor från 2012-01-01 1 Definitioner med mera 1.1 Definitioner Banken är i detta avtal Länsförsäkringar Bank AB (publ). Bankdag är en dag när en medverkande betaltjänstleverantör har öppet för

Läs mer

Ansökan/Avtal Lilla Privatlånet

Ansökan/Avtal Lilla Privatlånet Ansökan/Avtal Lilla Privatlånet från 10 000 kr upp till 30 000 kr OBS! Glöm inte bifoga en kopia på gilitig ID-handling Önskat belopp: Återbetalningstid WEBB 10 000 kr 15 000 kr 20 000 kr 25 000 kr 30

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION MERKON_uppdat.150507 8999_ 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Organisationsnummer Adress Kreditförmedlare Organisationsnummer

Läs mer

Reseförsäkring. Viktiga kontaktuppgifter

Reseförsäkring. Viktiga kontaktuppgifter Viktiga kontaktuppgifter Kundtjänst: (för frågor om er reseförsäkring): Tel: +6 771 01 00 Online: www.fritidsresor.se/kundservice/kontaktaoss/ Akut hjälp vid sjukdomar och olyckor dygnet runt: i fall av

Läs mer

Försäkringsvillkor Bil. Januari 2009. Ring oss gärna på: 08-541 705 36

Försäkringsvillkor Bil. Januari 2009. Ring oss gärna på: 08-541 705 36 Försäkringsvillkor Bil Januari 2009 Ring oss gärna på: 08-541 705 36 Några ord om din försäkring För bil som du använder i trafiken är du tvungen att ha en trafikförsäkring. Den ersätter de skador som

Läs mer

TRYGGHETS- AVTAL. Skydd vid olyckshändelser & funktionsfel

TRYGGHETS- AVTAL. Skydd vid olyckshändelser & funktionsfel TRYGGHETS- AVTAL Skydd vid olyckshändelser & funktionsfel 1 ELECTRO WORLDS TRYGGHETSAVTAL Nöjda kunder är det viktigaste för oss och det får man genom en snabb och smidig hantering samt genom att erbjuda

Läs mer

Försäkringsvillkor för Nordic Choice Club MasterCard Reseförsäkring utfärdad av Trygg-Hansa

Försäkringsvillkor för Nordic Choice Club MasterCard Reseförsäkring utfärdad av Trygg-Hansa Försäkringsvillkor för Nordic Choice Club MasterCard Reseförsäkring utfärdad av Trygg-Hansa Gäller för resor köpta från och med den 1 januari 2009. Försäkring nr: TH0110-1 Reseförsäkringen gäller för följande

Läs mer

Information angående villkorstexter

Information angående villkorstexter Information angående villkorstexter 27 december 2010 1 (18) B4 Följande villkor är inkluderade: Läsanvisning - övrig information 2 Hur du läser de försäkringshandlingar du fått 2 Korrekt försäkring? 2

Läs mer

trygghetsavtal Skydda dina produkter mot olyckshändelser... Vi erbjuder dig extra trygghet

trygghetsavtal Skydda dina produkter mot olyckshändelser... Vi erbjuder dig extra trygghet Skydda dina produkter mot olyckshändelser... Vi erbjuder dig extra trygghet VARFÖR TRYGGHETSAVTAL? En trygghet för din nya produkt som innebär: SKYDD MOT OLYCKSHÄNDELSER Tappskador, vätskeskador, otur

Läs mer

SEB:s Bolåneskydd/ SEB:s Låneskydd i samarbete med Genworth Financial

SEB:s Bolåneskydd/ SEB:s Låneskydd i samarbete med Genworth Financial Villkor 2009 SEB:s Bolåneskydd/ SEB:s Låneskydd i samarbete med Genworth Financial (Uppdaterade per 2015-04-01) Frivillig gruppförsäkring SEB:s Bolåneskydd/Låneskydd Dessa försäkringsvillkor gäller för

Läs mer

Villkor. Betalkonton och Betaltjänster, m.m. - Privat Gäller fr.o.m. 2015-06-01. Innehållsförteckning. 1 Inledning

Villkor. Betalkonton och Betaltjänster, m.m. - Privat Gäller fr.o.m. 2015-06-01. Innehållsförteckning. 1 Inledning Villkor Betalkonton och Betaltjänster, m.m. - Privat Gäller fr.o.m. 2015-06-01 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Definitioner och begreppsförklaringar 3 Användarmanualer 4 Tillgång till tjänster m.m.

Läs mer

Reseförsäkring KOMPLETT

Reseförsäkring KOMPLETT Reseförsäkring KOMPLETT - Komplett trygghet på resan Med Reseskydd KOMPLETT väljer du själv för vilka resdagar försäkringen ska gälla och den inne-håller många moment som generellt inte omfattas i grundreseskyddet

Läs mer

Gothia Sakmäkleri AB Att: Kihlbaum, Jan Stampgatan 38 411 01 GÖTEBORG

Gothia Sakmäkleri AB Att: Kihlbaum, Jan Stampgatan 38 411 01 GÖTEBORG Gothia Sakmäkleri AB Att: Kihlbaum, Jan Stampgatan 38 411 01 GÖTEBORG Försäkringsvillkor försäkringsnummer SP55138 17 april 2012 1 (1) SAMFÄLLIGHETEN FÖR UDDARED III ÅKE ANDERSSON TRANBÄRSV 119 448 37

Läs mer

Allmänna villkor för Tjänstereseförsäkring genom

Allmänna villkor för Tjänstereseförsäkring genom Allmänna villkor för Tjänstereseförsäkring genom Swedbanks kort Visa Business Card utgivet av EnterCard Sverige AB Försäkringsnummer 502017-7753NF17 Kort som omfattas: I villkorstexten är försäkringsgivaren

Läs mer

Villkor. Visa Business Card Tjänstereseförsäkring Gäller från och med 10 oktober 2006

Villkor. Visa Business Card Tjänstereseförsäkring Gäller från och med 10 oktober 2006 Villkor Visa Business Card Tjänstereseförsäkring Gäller från och med 10 oktober 2006 1 Visa Business Card gör jobbet enklare. Där andra inbjuder till lyx och förströelse erbjuder vi varken mer eller mindre

Läs mer

Betalskydd medlemslån

Betalskydd medlemslån Betalskydd medlemslån Swedbank/Sparbankerna Villkor gruppförsäkring > 2011-01-01 - Innehållsförteckning Försäkringsgivare 1 1 Allmänt 1 2 Hur gäller försäkringen 1 3 Ersättning från försäkringen 2 4 Övergång

Läs mer

Avbeställningsförsäkring Försäkringsvillkor HIB0900200SECN

Avbeställningsförsäkring Försäkringsvillkor HIB0900200SECN Avbeställningsförsäkring Försäkringsvillkor HIB0900200SECN Att teckna försäkring Samtliga färdhandlingar som bokas genom MSC försorg. Avbeställningsförsäkringen ska tecknas samtidigt med bokning av resa.

Läs mer

Gruppförsäkringsvillkor för Audi Låneskydd för bilfinansiering Dessa försäkringsvillkor gäller fr.o.m. 2012-08-01 och tillsvidare.

Gruppförsäkringsvillkor för Audi Låneskydd för bilfinansiering Dessa försäkringsvillkor gäller fr.o.m. 2012-08-01 och tillsvidare. Försäkringsgivare Försäkringsgivare för livskyddet är BNP Paribas Cardif Livförsäkring AB org.nr 516406-0559 och för övriga försäkringar BNP Paribas Cardif Försäkring AB org.nr 516406-0567. Bolagen kallas

Läs mer

TRYGGHETSPAKET SOLID OTURSFÖRSÄKRING OCH SIBA UTÖKAD GARANTI. Lägre priser bättre service. I samarbete med

TRYGGHETSPAKET SOLID OTURSFÖRSÄKRING OCH SIBA UTÖKAD GARANTI. Lägre priser bättre service. I samarbete med TRYGGHETSPAKET SOLID OTURSFÖRSÄKRING OCH SIBA UTÖKAD GARANTI Lägre priser bättre service I samarbete med FÖRMÅNLIGT TRYGGHETSPAKET När du köper en produkt av SIBA rekommenderar vi att du tecknar ett förmånligt

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR 93:8 2015-01-01. Seniorförsäkring Grupp

ALLMÄNNA VILLKOR 93:8 2015-01-01. Seniorförsäkring Grupp ALLMÄNNA VILLKOR 93:8 2015-01-01 Seniorförsäkring Grupp 2 Seniorförsäkring Grupp 93:8 Seniorförsäkring Grupp 93:8 3 SENIORFÖRSÄKRING GRUPP 93:8 INNEHÅLL A. FÖRSÄKRINGENS OMFATTNING Var försäkringen gäller

Läs mer

Villkor för. Spelkort och Spelkonto

Villkor för. Spelkort och Spelkonto Villkor för Spelkort och Spelkonto 1. Allmänt 1.1 Tillämpliga regler Dessa villkor reglerar vad som gäller för nyttjande av Spelkort och Spelkonto hos AB Svenska Spel ( Svenska Spel ). Att vara Spelkortskund

Läs mer