BURLÖVS KOMMUN Kommunledningskontoret

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BURLÖVS KOMMUN 2012-03-06 Kommunledningskontoret"

Transkript

1 BURLÖVS KOMMUN Kommunledningskontoret Preliminärt bokslut 2011 för Burlövs kommun (2010 års siffror inom parentes) Årets resultat uppgick till totalt + 12,4 mnkr (+38,8 mnkr). I resultatet ingår inga jämförelsestörande poster (2010:+5,2 mnkr). Exkl jämförelsestörande poster har resultatet försämrats från +33,6 mnkr till +12,4 mnkr, dvs med 21,2 mnkr. Orsaken till resultatförsämringen är främst det tillfälliga statsbidrag (konjunkturstöd) som erhölls under Detta minskade med 12 mnkr och förklarar således större delen av resultatförsämringen mellan 2010 och Övrig del av resultatförsämringen, 9 mnkr, beror på att nettokostnaderna ökat snabbare än intäkterna från skatter och statsbidrag. Nettokostnaderna har ökat kraftigt, med 7,0 % (2,9 %) eller 44 mnkr (18 mnkr). Drygt hälften av ökningen, 24 mnkr, avser volymförändringar i verksamheterna medan övriga delen är huvudsakligen pris- löne- och pensionskostnadsökningar. Volymökningen är den kraftigaste kommunen har haft men får ses mot bakgrund av att volymökningen under 2010 var mycket låg, vilket delvis förklarade det mycket goda resultatet det året. Intäkterna från skatter och statsbidrag har ökat med 3,4 % (6,2 %) eller 23 mnkr (42 mnkr), dvs betydligt lägre än utvecklingen av nettokostnaderna. Den låga ökningen beror till stor del på nedtrappningen av det tillfälliga statsbidraget som utgick under De finansiella posterna har förbättrats något, från + 6 mnkr till + 8 mnkr, huvudsakligen som en följd av höjt ränteläge och förbättrad avkastning på likvida medel. Åtaganden gentemot Trafikverket (övertäckning i Åkarp, pendlarstation i Arlöv) har medfört en finansiell kostnad på 4,6 mnkr, 2 mnkr mer än Budgeten för 2011 visade ett resultat på + 0,4 mnkr. Utfallet, +12,4 mnkr, blev således 10 mnkr bättre än budgeterat. Den positiva budgetavvikelsen beror i sin helhet på att skatteintäkterna blivit högre än beräknat. Finansiell målsättning: I 2011 års budget har en finansiell målsättning antagits som innebär att årets resultat, exkl jämförelsestörande poster, skall uppgå till ett belopp som motsvarar ökningen av ansvarsförbindelsen för pensionsåtaganden i budgeten bedömd till ca 3 mnkr. Till följd av ändringar i de allmänna pensionerna blev ökningen av kommunens åtagande högre än beräknat, 6,7 mnkr. Eftersom årets resultat blev + 12,4 mnkr har den finansiella målsättningen trots detta uppnåtts. Avstämning mot balanskrav: Kommunallagen innehåller bestämmelser om kommunernas resultat. Det innebär att intäkterna varje år måste överstiga kostnaderna. Om detta inte uppnås ska resultatet återställas inom 3 år. Det finns vidare regler om hur resultatet skall beräknas. Reavinster och orealiserade förluster i värdepapper skall exempelvis inte inräknas i resultatet. I årets bokslut ingår inga sådana poster. Balanskravet har således klarats med marginal.

2 Resultaträkning 2011: Bokslut Bokslut Förändring Budget Budgetav /2011 % 2011 vikelse Resultatbudget: Nettokostnader -632,4-676,9-44,5 7,0 % -676,2-0,7 Avskrivningar -31,9-31,8,1-33,7 1,9 = Verksamhetens nettokostnad -664,3-708,7-44,4-709,9 1,2 Skatter, statsbidrag 694,4 717,7 23,3 3,4 % 705,7 12,0 Finansiella poster 6,0 8,0 2,0 6,6 1,4 Uppräkn. avtal Trafikverket -2,5-4,6-2,1-2,0-2,6 Årets resultat exkl 33,6 12,4-21,2,4 12,0 jämförelsestörande poster Jämförelsestörande poster: Exploateringsverksamheten 1,2 Reavinst fastighetsförsäljningar 4,0 Årets resultat 38,8 12,4 Resultatutveckling: Analyserna i det följande avser resultaten exkl jämförelsestörande poster. Resultatet exkl jämförelsestörande poster har utvecklats enl nedan: mnkr Förändring 2003: + 10,2 2004: + 2,9-7, ,2 + 1,3 2006: + 6,5 + 2,3 2007: + 20,2 + 13,7 2008: + 26,6 + 6,4 2009: + 16,8-9,8 2010: + 33,6 + 16,8 2011: + 12,4-21,2 Mellan 2005 och 2008 förbättrades resultaten successivt, huvudsakligen till följd av kraftigt ökade skatteintäkter. På grund av den finansiella krisen som utvecklades 2008 bröts denna utveckling under 2009 och resultatet försämrades med 9,8 mnkr. Försämringen berodde på en låg ökning av skatteintäkterna kombinerat med att de finansiella intäkterna sjönk till följd av kraftigt sänkt ränteläge. Till detta kom en ökning av kommunens bidrag till det nationella utjämningssystemet för LSS-verksamheten. Det förbättrade av resultatet 2010 berodde till stor del på kraftigt höjda statsbidrag, samtidigt som kostnadsutvecklingen begränsades genom en restriktiv budget och att ett antal stora underhållsprojekt inte blev utförda som planerat.

3 Förändringar i Årets resultat mellan åren kan förklaras av följande delposter: (- = ökad kostnad/minskad intäkt) (+ = miskad kostnad/ökad intäkt) mnkr Förändring Förändring Förändring % mnkr mnkr % Nettokostnader - 18,9-17,7 + 2,9 % - 44,5 + 7,0 % Avskrivningar - 1,5-2,5 + 0,1 Skatter, statsbidrag + 18,1 + 41,9 + 6,2 % + 23,3 + 3,3 % Finansiell poster - 7,5-2,4 + 2,0 Bidrag Trafikverket - 2,5-2,1 Summa förändring - 9,8 mnkr + 16,8 mnkr -21,2 mnkr i Årets resultat Mellan 2010 och 2011 har nettokostnaderna ökat kraftigt, delvis som en följd av att tidigare planerade projekt har genomförts under Av ökningen på 44 mnkr avser drygt hälften, 24 mnkr volymökningar i verksamheterna. Under 2010 och 2011 har sysselsättningen återhämtat sig från 2009 års kris. Skatteunderlaget har därigenom ökat kraftigt och skatteinkomsterna ökat av denna anledning. Detta uppväger till stor del minskningen av statsbidragen från Totalt sett ökade inkomsterna med drygt 3 % vilket ligger en bit över de allmänna pris- och löneökningarna. De finansiella intäkterna har förbättrats jämfört med 2010, från + 6 mnkr till + 8 mnkr. Avkastningen på likvida medel har förbättrats till följd av höjt ränteläge. VA SYD erlägger från och med 2011 ränta på det lån som kommunen lämnat för att täcka köpeskillingen för vaanläggningarna som övertogs Kommunen har under 2011 träffat avtal med Trafikverket om uppförande av sk pendlarstation i Arlöv. Kommunen ska lämna ett infrastrukturbidrag på 21,5 mnkr. Bidraget har beslutats med stöd av den nya lagstiftningen om Bidrag till statlig infrastruktur. Bokföringsmässigt innebär detta bland annat att beloppet skall påföras resultaträkningen under en 20 årig period. Under 2011 har därför tkr belastat verksamhetens kostnad. Därutöver skall bidraget räknas upp med index. Detta redovisas som finansiell kostnad. För 2011 är beloppet 885 tkr Kommunen träffade under 2008 ett avtal med Banverket rörande utbyggnaden av Södra Stambanan genom Burlöv. Avtalet innebär bland annat att Burlöv skall lämna ett bidrag med 75 mnkr som ersättning för utökad överdäckning i Åkarp. Beloppet är indexreglerat. Den årliga ökningen redovisas som en finansiell kostnad. För 2011 är beloppet 3,7 mnkr, vilket är 1,1 mnkr mer än 2010.

4 Nettokostnadsutveckling Nettokostnaderna (exkl avskrivningar) har under 2011 ökat med 7,0 % vilket är betydligt högre än under 2010 (2,9 %) och 2009 (3,2 %). Räknat i fasta priser (dvs exkl pris och personalkostnadsökningar) har nettokostnaderna ökat med drygt 24 mnkr vilket är betydligt högre än 2010 (ca 3 mnkr) och 2009 (ca 13 mnkr). Nettokostnadsförändringarna, 18,9 mnkr under 2009, 17,7 mnkr under 2010 och 44,4 mnkr under 2011, kan förklaras av följande delposter: (- = ökad kostnad) mnkr Löneökningar, mm - 13,3-9,1-9,3 Arbetsgivaravgifter + 10,9 + 0,5-0,1 Prisutveckling - 5,7-4,9-4,2 Pensioner + 1,5-1,5-3,7 Täckningsbidrag VA-verk - 0,9 Pendlarstation, periodisering - 1,1 Övrigt + 0,4-0,9 Volymförändring - 12,7-2,7-24,2 Summa: - 18,9-17,7-44,4 Under 2009 hölls nettokostnadsutvecklingen nere av de kraftigt sänkta arbetsgivaravgifterna vilket kompenserade för volymutvecklingen i verksamheten. Arbetsgivaravgifterna har legat kvar på denna nivå även under 2010 och 2011 genom att premierna för avtalsförsäkringarna återbetalts. De avtalsenliga löneökningarna har sjunkigt jämfört med För 2011 blev ökningen ca 2,2 %. Prisutvecklingen har beräknat schablonmässigt till ca 2 %. Pensionskostnaderna har ökat med 3,7 mnkr, vilket till större delen beror på samordningseffekter mot den allmänna pensionen för pensionsåtaganden före VA-verksamheten övertogs i början av 2011 av kommunalförbundet VA SYD. En av effekterna blev att det täckningsbidrag för verksamhetsgemensamma kostnader som vaverksamheten lämnat upphörde. Under 2011 har volymutvecklingen, dvs nettokostnadsutvecklingen räknat i fasta priser, varit mycket hög, drygt 24 mnkr. Detta får dock ses mot bakgrund av att volymtillväxten under 2010 var osedvanligt låg, vilket bland annat berodde på att ett antal planerade underhållsprojekt ej kom till utförande. En del av dessa har genomfört under 2011 vilket då ökar volymtillväxten detta år.

5 Volymförändringarna fördelar sig på de olika nämnderna enl följande (år ): (- = ökad volym/kostnad i fasta priser, + = minskad volym/kostnad i fasta priser) mnkr Kommunstyrelse - 1,7 + 3,4-0,1-2,1 Teknisk nämnd - 4,9-2,3-1,8-10,2 Miljö- och byggnämnd + 0,6 (ingår i TN) Kultur- o fritid - 2,0 + 0,3-0,6-0,7 Barn- o utbildning - 1,9-5,2-0,7 + 0,7 Socialnämnd - 1,9-8,9 0,0-11,8 Övrigt - 0,2 Summa volymändring -12,6-12,7-2,6-24,2 Volymförändringarna för nämnderna 2011 påverkas av under året genomförda omorganisationer: inrättande av planeringsavdelningen inom kommunledningskontoret samt överföring av personal mm från teknisk nämnd till bygg- och anläggningsnämnd. Effekterna av dessa har inte kunnat rensas bort i ovanstående tabell. För kommunen totalt har detta dock ingen effekt. Volymökningen, dvs kostnadsförändringarna exklusive löne- och prisförändringarna, inom resp nämnd kommer att analyseras närmare i nämndernas verksamhetsberättelser. Några större förändringar kan dock redovisas redan här: Kommunstyrelsen: Av volymökningen svarar omorganisation av planeringsavdelning för 1,4 mnkr (omfört från Teknisk nämnd). Egentlig volymökning blir då ca 0,7 mnkr vilket är hänförligt till ökade insatser inom den fysiska planeringen (Översiktsplan mm) samt kommunledningskontoret (tidigare vakanta tjänster mm) Teknisk nämnd: Nettokostnaderna har ökat kraftigt. Exkl minskade kostnader tfa omorganisation har nettokostnaderna ökat med 11,5 mnkr. Av ökningen avser 6,5 mnkr fastighetsunderhåll, 2 mnkr gatuunderhåll mm, 1 mnkr hyra av paviljonger. Vidare har förvaltningsintäkterna minskat med knappt 1 mnkr efter det VA-verket övergått till VA SYD. Kultur- och fritidsnämnd: Nettokostnaderna har ökat med 0,7 mnkr, av vilket 0,5 mnkr avser fritidsgårdverksamheten. Barn och utbildningsnämnd: Nettokostnaderna har i stort sett varit oförändrade, en minskning med 0,6 mnkr. Den största kostnadsminskningen finns inom grundskolan som minskat sina kostnader med 4 mnkr, delvis som en följd av något färre elever. Den största kostnadsökningen finns inom förskolan där nettokostnaderna ökat med 4 mnkr, huvudsakligen som en följd av ett ökat antal platser (38 platser fler än under 2010) Socialnämnden: Nettokostnaderna har ökat kraftigt, med 12 mnkr. Flyttningen från Segegårdens äldreboende till Boklunden har medfört extra kostnader för dubbel hyra och flyttkostnader, 4 mnkr. Kostnaderna för hemtjänst och särskilt boende har ökat med 2 mnkr till följd av fler vårdtagare. LSS-vården har efter en minskning under 2010 åter ökat, drygt 2 mnkr. Även vårdkostnaderna för barn och unga har åter ökat, 1,6 mnkr, efter en minskning under Slutligen har kostnaderna för ekonomiskt bistånd ökat, med 3,5 mnkr.

6 Budgetavvikelser: Analyserna ovan har gällt förändringar i kostnader och intäkter mm mellan 2010 och 2011, dvs utvecklingen mellan dessa år. I detta avsnitt kommer 2011 års utfall att jämföras med vad som planerades för 2011, dvs kommunfullmäktiges budgetbeslut från november Det som då redovisas benämner vi avvikelse, dvs skillnaden mellan vad som planerades och hur det verkliga utfallet blev. Budgeten för 2011 visade på ett resultat (exkl jämförelsestörande poster) på + 0,4 mnkr. Resultatet, + 12,4 mnkr, blev således 12,0 mnkr bättre än budgeterat/planerat. Avvikelsen beror på följande: (+ = lägre kostnad/högre intäkt än budgeterat) Budgetavvikelse, mnkr 2011 Nettokostnader - 0,7 Avskrivningar + 1,9 Skatter, statsbidrag + 12,0 Finansiella poster + 1,4 Uppräkning avtal Trafikverket - 2,6 Summa + 12,0 Skatteintäkterna blev 12 mnkr högre än budgeterat. Differensen består av en kraftig upprevidering av bedömningen av skatteunderlagsutvecklingen under Utvecklingen blev, efter nu kända prognoser, betydligt bättre än vad som antogs hösten Återhämtningen efter 2009 års finanskris gick snabbare än beräknat. De finansiella posterna blev 1,4 mnkr bättre än beräknat till följd av högre likviditet än beräknat. Likviditeten vid 2011 års slut var drygt 40 mnkr högre än budgeterat, till största delen beroende på att en stor del av planerade investeringar ej genomfördes. Uppräkning av bidragen till Trafikverket baseras på prisutvecklingen av bland annat stålprodukter. Indexutvecklingen är omöjlig att beräkna med någon säkerhet. Nettokostnaderna har blivit 0,7 mnkr högre än budgeterat. Budgetavvikelsen fördelas enl följande: (- = högre kostnad än budgeterat, + = lägre kostnad än budgeterat).

7 Avräkning mot nämndernas totalanslag: Kommunstyrelse + 6,5 Teknisk nämnd inkl MBN - 1,4 Kultur- o fritidsnämnd - 1,1 Barn- o utbildningsnämnd + 6,1 Socialnämnd - 3,3 Summa nämnderna + 7,1 Avgår tilläggsanslag under ,4 Pensioner - 1,2 Beräknade löneökningar + 1,7 Arbetsgivaravgifter mm + 2,0 Pendlarstation periodisering - 1,1 Semesterlöneskuld - 0,7 Totalt - 0,7 Nämndernas budgetavvikelser påverkas av i vilken mån överskott från 2010 har förts över till 2011 års budget samt om tilläggsanslag beslutats. Totalt har resultatöverföring skett med 10,4 mnkr och tilläggsanslag beviljats med 2,6 mnkr samt 4,6 mnkr dragits tillbaka (ny förskoleplan). Sammantaget har nämndernas budgetar justerats med 8,4 mnkr jämfört med vad som beslutades i budgeten för Nämndernas budgetavvikelser kommer att beskrivas i kommande verksamhetsberättelser för Vissa större avvikelser kan dock redovisas redan här: - Inom kommunstyrelsen har från 2010 överförda medel, 3 mnkr, inte uttnyttjats. Jämfört med ursprungliga budgeten har kostnaderna blivit 3,5 mnkr lägre. Sammantaget finns således en positiv budgetavvikelse på 6,5 mnkr. Lägre kostnader än budgeterat finns framför allt inom fysisk planering, kommunledningskontor och intern service. - Budgeten för teknisk nämnd har överskridits med 1,4 mnkr. Det är främst energikostnaderna och fastighetsunderhållet som blivit högre än beräknat, 1,5 resp 2,3 mnkr, medan administrationskostnaderna blivit lägre än beräknat, 1,5 mnkr. - Kultur- och fritidsnämnden visar i likhet med 2010 ett stort budgetöverskridande, 1,1 mnkr. Intäkterna på Burlövsbadet har inte kommit upp i budgeterad nivå pga att man tvingats hålla stängt till följd av reparationer. Även för fritidsgårdsverksamheten finns ett stort överskridande, 0,4 mnkr. - Barn- och utbildningsnämnden redovisar ett stort överskott. Kostnaderna har blivit 6 mnkr lägre budgeterat. Stora överskott finns inom grundskola, 3 mnkr, gymnasieskola, 3 mnkr samt Komvux 2 mnkr. - Socialnämnden har överskridit sin budget med 3 mnkr. Högre kostnader än budgetarat finns för externa vårdplatser, 2 mnkr, hemvård, 2 mnkr, samt ekonomiskt bistånd 5 mnkr. Lägre kostnader än budgeterat finns för flyktingmottagning, arbetsmarknadsåtgärder och socialkontor.

8 Finansieringsanalys Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Årets resultat 33,6 12,4 0,4 12,0 + avskrivningar 31,9 31,8 33,7-1,9 + periodisering Pendlarstation 1,1 1,1 Nettoinvesteringar -44,5-33,1-105,8 72,7 Försäljning mark o fastigheter 4,4 0,0 14,0-14,0 Exploateringsverksamheten,5-1,2 28,7-29,9 Medelsförvaltning, återinvestering -3,3-2,0-1,5-0,5 Avsättning avtal Trafikverket 2,5 4,6 4,6 Lån till Kommuninvest -2,9 Amortering upptagna lån -0,6-0,6 Amortering utlämnade lån 0,9 0,9 Förändring avsättningar,6 0,8 0,8 Förändringar skulder -29,7-16,3-16,3 Förändring fordringar -4,9-14,8-16,0 1,2 Likviditetsförändring -11,8-16,4-46,5 30,1 Likvida medel - vid årets början 224,4 212,6 199,9 12,7 - vid årets slut 212,6 196,2 153,4 42,8 Finansieringsanalysen visar vilka poster som påverkar likviditeten samt hur denna har förändrats. -Årets resultat: Ett positivt resultat innebär en förbättrad likviditet. Årets resultat belastas av en kostnad för avskrivningar av kommunens anläggningstillgångar (byggnader, inventarier mm) med 31,8 mnkr. Denna avskrivningskostnad utgörs inte av utbetalningar varför posten Årets resultat måste korrigeras för att få fram likviditetspåverkan. Den löpande verksamhet, exkl jämförelsestörande poster 2011 gav då upphov till en likviditetsökning på 12,4 mnkr + 31,8 mnkr = 44,2 mnkr. - Nettoinvesteringar har genomförts med 33,1 mnkr vilket minskar likviditeten. De största Investeringsobjekten har varit konstgräsplan i Åkarp, 6,7 mnkr, utrustning till Boklunden, 4,0 mnkr, nytt tak Dalslunds förskola, 1,6 mnkr, hiss Komvux, 1,9 mnkr, brandlarmsinstallationer, 1,6 mnkr, samt ombyggnad av korsningen Alnarpsvägen/ Lundavägen, 2,4 mnkr. - Genomförda investeringar, 33 mnkr, är betydligt lägre än vad som budgeterades för 2011, 105 mnkr. Dvs endast 1/3 av budgeterade investeringar har genomförts. Det är några objekt som inte kommit igång som beräknat: Ny förskola Östra Dalslund, LSS-boende i Åkarp och ny förskola i Arlöv. - Inga fastighetsförsäljningar har skett under året. Budgeterade försäljningar, 14 mnkr, förväntas bli genomförda under Inte heller inom exploateringsverksamheten har några försäljningar skett under Planerade försäljningar inom Stora Bernstorp har försenats till följd av att ny detaljplan för området inte har kunnat slutföras. - Medelsförvaltning, återinvestering. Fullmäktige har beslutat avsätta 50 mnkr för pensionskostnader samt 75 mnkr för bidrag till Södra Stambanan att förvaltas långsiktigt i form av aktie- och räntefonder. Utdelningar mm från fonderna ingår bland de finansiella intäkterna men återinvesteras i fonderna och tillförs därför inte de likvida medlen. Totalt har 2,0 mnkr återinvesterats under Marknadsvärdet för fonderna uppgick vid årsskiftet till

9 64 mnkr för pensionsmedlen och 81 mnkr för medlen till bidrag Södra Stambanan. Föregående årsskifte uppgick värdena till 78 mnkr resp 84 mnkr. - Övrigt: Likviditeten påverkas i övrigt även av förändringar i kortfristiga fordringar och skulder. De kortfristiga skulderna har minskat med 16 mnkr och de kortfristaga fordringarna har ökat med 15 mnkr. Sammantaget innebär det en negativ påverkan på likviditeten med 31 mnkr. Hela beloppet är hänförligt till avräkningen av skattemedel gentemot staten. - De likvida medlen minskade under året från 212,6 mnkr till 196,2, dvs med drygt 16 mnkr. Den budgeterade minskningen av likvida medel var 46 mnkr, dvs betydligt mer. Differensen, 30 mnkr, beror på det förbättrade resultat samt lägre investeringar än planerat. Personalekonomisk redovisning: Förändring Antal årsarbetare Antal anställda Varav: Kvinnor Män Tillsvidareanställda Visstidsanställda Heltidsanställda Deltidsanställda Sjukdagar: 1-14 dagar dagar dagar dagar Totalt Sjukfrånvaro i % av tillgänglig arbetstid: 6,0 % 6,4 % + 0,4 % Att antalet årsarbetare, dvs arbetade timmar totalt under året, minskar samtidigt som antalet anställda ökar beror att antalet anställda minskade mycket kraftigt i början av året i samband med att Svenshögs äldreboende övergick till entreprenaddrift. Därefter har antalet anställda successivt ökat under året för att vid årsskiftet överstiga antalet vid föregående årsskifte. Samma effekt har övergången till entreprenaddrift av städverksamheten som skedde i slutet av februari Det innebär att antalet arbetade timmar minskar mellan 2010 och 2011utan att antalet anställda vid årsskiftena förändras. KOMMUNLEDNINGSKONTORET Carin Hillåker Kommunchef Kjell Andersson Ekonomichef

10

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0 Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

PENSIONSENHETEN. - Pensionsenheten - Nämndernas VB 2008

PENSIONSENHETEN. - Pensionsenheten - Nämndernas VB 2008 273 PENSIONSENHETEN Sammanfattning Pensionsenheten omfattar kommunens samtliga kostnader för nyintjänade pensionsförmåner enligt KollektivAvtalad Pension KAP-KL. Därutöver ingår kostnaden för förändring

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se VILHELMINA KOMMUN

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 1 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 BNP* 2,9 1,3 0,9 2,7 3,6 3,8 2,9 Sysselsättning, timmar* 2,0 0,7 0,4 0,6 1,4

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari april med årsprognos visar på ett resultat på 25,2 mnkr vilket är 20,2 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos

Läs mer

Preliminärt bokslut 2014

Preliminärt bokslut 2014 Preliminärt bokslut Kommunstyrelsen 2015-02-03 Innehållsförteckning En tillbakablick på... 3 Preliminärt bokslut... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Öckerö kommun. Granskning av bokslut 2014-12-31

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Öckerö kommun. Granskning av bokslut 2014-12-31 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Öckerö kommun Granskning av bokslut 2014-12-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING... 2 2. BALANSKRAVET... 2 3. GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING VERKSAMHETSMÄSSIGA-

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Delårsrapport 2 2014-08-31

Delårsrapport 2 2014-08-31 Delårsrapport 2 2014-08-31 Nu skriver Nu skriver Pajala morgondagens historia. I hjärtat av Tornedalen kombineras storslagen natur med unik drivkraft. Här finns ett positivt företagsklimat, en kraftigt

Läs mer

Preliminärt bokslut 2013

Preliminärt bokslut 2013 Preliminärt bokslut 2013 Kommunstyrelsen 2014-02-04 Innehållsförteckning En tillbakablick på 2013... 3 Preliminärt bokslut 2013... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Lidingö Stad Granskning av delårsrapport 2009 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 2 3 Granskning av delårsrapport...

Läs mer

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation.... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Nämndernas budgetar

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011. Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna

ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011. Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011 Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Uppdrag

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bokslutsberedningen. Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bokslutsberedningen. Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande 1(7) Plats och tid KS-salen 08:00-16:00 Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande Hans Nilsson (HEL) Björn Källman (HEL) 26 Johanna Söderberg (C) Hans-Peter Jessen (S) 26 Dan Säterman (S), tjänstgörande

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 RESULTATRÄKNING Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 Verksamhetens intäkter, not 1 0 117 024 105 405 11 619 Jämförelsestörande post, exploateringsintäkter i not 1 0 7 013 3 000 4 013 Verksamhetens

Läs mer

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%) Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2010

Granskning av årsredovisning 2010 2010 Revisionsrapport April 2011 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Revisionsfråga och metod... 4 3 Granskningsresultat...

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012 4 november 2013 KS-2013/1409.189 1 (9) HANDLÄGGARE Ralph Strandqvist 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt

Läs mer

Granskningsnoteringar balansräkning 2008-12-31

Granskningsnoteringar balansräkning 2008-12-31 Bilaga till Revisionsrapport Granskningsnoteringar balansräkning 2008-12-31 Östersunds kommun 8 april 2009 Hans Stark Anneth Nyqvist Erik Palmgren Innehållsförteckning Tillgångar...3 1.1 Materiella anläggningstillgångar...3

Läs mer

Månadsrapport november 2013

Månadsrapport november 2013 Månadsrapport november Ekonomiskt resultat -11-30 140,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet uppgår till 140,5 mkr. I resultatet ingår följande jämförelsestörande poster förändrad

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2007

Granskning av årsredovisning 2007 Revisionsrapport* Granskning av årsredovisning 2007 Krokoms kommun 2008-04-07 Hans Stark Kjell Pettersson Maj-Britt Åkerström Certifierade kommunala revisorer *connectedthinking Innehållsförteckning 1

Läs mer

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2011-08-30 Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2 Förvaltningsberättelse Delårsrapporten Enligt kommunala redovisningslagen(krl) ska delårsrapporten omfatta minst sex och högst åtta månader.

Läs mer

2012-04-20. Kommunstyrelsen. Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82

2012-04-20. Kommunstyrelsen. Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82 2012-04-20 Kommunstyrelsen Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82 Ärendet Kommunstyrelsen ställer krav på information månatligen om nämndernas/kontorens och stadens resultat för perioden samt prognos över

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Ombudgetering, tilläggsanslag och reviderad budget 2011

Ombudgetering, tilläggsanslag och reviderad budget 2011 1(11) KS 2011/0010 Ombudgetering, tilläggsanslag och reviderad budget 2011 Denna samordnas med ärendet KS 2011/0009 som gäller Budgetprognos 1, år 2011. Förslaget förutsätter fastighetsnämndens förslag

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Alvesta kommun Kristina Lindhe Caroline Liljebjörn 10 september 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Piteå kommun Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Johan Lidström Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Resultatbudget 2016, opposition

Resultatbudget 2016, opposition Resultatbudget 2016, opposition ver 5 5 Verksamhetens intäkter 459 967 520 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 570 505-1 664 288-1 723 844-1 775 083-1 813 338 Avskrivningar - 47 440-46

Läs mer

Tjänsteutlåtande. Tertialrapport avseende kommunens finansnetto och medelsförvaltning tertial 1 2012

Tjänsteutlåtande. Tertialrapport avseende kommunens finansnetto och medelsförvaltning tertial 1 2012 Sidan 1 av 7 Kommunstyrelsen Tertialrapport avseende kommunens finansnetto och medelsförvaltning tertial 1 2012 Förslag till beslut Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå fullmäktige besluta

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(1) Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 25 augusti 2015 kl. 8:30 Plats KS-salen, stadshuset Enligt uppdrag Anette Mellström Föredragningslista Val av protokollsjusterare

Läs mer

Rapport. Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun

Rapport. Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Rapport Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Maria Andersson Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2007

Granskning av årsredovisning 2007 Revisionsrapport* Granskning av årsredovisning 2007 Orsa kommun 2008-05-06 Hans Stark Certifierad kommunal revisor Johan Skeri *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4

Läs mer

Tilläggsbudget för år 2015

Tilläggsbudget för år 2015 2014-11-21 1 (7) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2014/240-241 Kommunstyrelsen för år 2015 Förslag till beslut Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att Nacka kommun ska ingå avtal om överlåtelse av

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning Revisorerna 1 (1) Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Revisorerna har uppdragit till KPMG att granska bokslut och årsredovisning per 2013-12-31, se bifogad rapport.

Läs mer

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31.

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31. Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium 2013-04-14 Revisionsrapport Granskning av bokslut per 2013-12-31 Revisionen har via KPMG genomfört

Läs mer

Svar på granskningsrapport: Granskning av årsredovisning

Svar på granskningsrapport: Granskning av årsredovisning UTDRAG 1 (2) Sammanträdesdatum 2014-09-02 Kommunstyrelsen 137 Svar på granskningsrapport: Granskning av årsredovisning 2013 Dnr KS 2014/0092 Handlingar Kommunens revisorers skrivelse den 24 april 2014.

Läs mer

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879 RESULTATRÄKNING Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 135.383 134.026 120.085 Verksamhetens kostnader NOT 1-619.231-570.550-535.214 Avskrivningar -25.691-24.651-23.995 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och

Läs mer

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Revisionsrapport* Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Oxelösunds kommun 2007-09-26 Matti Leskelä Pär Lindberg *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1 1.2

Läs mer

Populärt vinternöje i Vallentuna skridskoåkning på Vallentunasjön!

Populärt vinternöje i Vallentuna skridskoåkning på Vallentunasjön! Årsredovisning 2000 Populärt vinternöje i Vallentuna skridskoåkning på Vallentunasjön! (Foto: Sonia Blom) 0 VALLENTUNA KOMMUN Årsredovisning 2000 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Del 1 ÅRSREDOVISNING Kommunalrådets

Läs mer

Granskning av bokslut 2012 RappOIi

Granskning av bokslut 2012 RappOIi Värmlands läns Vårdförbund Granskning av bokslut 01 RappOIi Audjt KPMGAB Antal sidor: 6 II Rapport 0 1 V årdförbundet.docx 013 KPMG AB, a Swedish limited liahility company and a member firm oflhe KPMG

Läs mer

Månadsuppföljning. Mars 2010

Månadsuppföljning. Mars 2010 A Månadsuppföljning Mars 21 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 mars 29 Jämfört med budget visar skatteprognosen per 21-2-15 att skatteintäkterna beräknas bli 4,2 mkr högre än när kommunfullmäktige fastställde

Läs mer

PRELIMINÄR BOKSLUTSRAPPORT. December 2011

PRELIMINÄR BOKSLUTSRAPPORT. December 2011 PRELIMINÄR BOKSLUTSRAPPORT December 2011 Resultatet Årets resultat är 35 Mkr, vilket är 32 Mkr bättre än budget men 14 Mkr sämre än föregående år. Budgetavvikelser för 2011: Nämnderna 2 Mkr bättre än budget.

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

Revisionsrapport. Pensionsåtagande. Jämtlands läns landsting. Oktober 2008 Allan Andersson Certifierad kommunal revisor

Revisionsrapport. Pensionsåtagande. Jämtlands läns landsting. Oktober 2008 Allan Andersson Certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Pensionsåtagande Jämtlands läns landsting Oktober 2008 Allan Andersson Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och förslag till åtgärder...3 2. Revisionsfråga...4

Läs mer

Budget 2015-2017. Målet uppnås sett över treårsperioden, dock inte det första året, 2015:

Budget 2015-2017. Målet uppnås sett över treårsperioden, dock inte det första året, 2015: 1 Budget 2015-2017 Budgetprocessen under valår Budgeten fastställdes av kommunfullmäktige den 18 december. Som regel beslutar kommunfullmäktige om budget vid sitt sammanträde i juni. Härmed är processen

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Årsredovisning från bostadsrättsföreningen Anden

Årsredovisning från bostadsrättsföreningen Anden Årsredovisning från bostadsrättsföreningen Anden för räkenskapsåret den 1 maj 2013 till och med den 30 april 2014 Ordlista Förvaltningsberättelse: Den del av årsredovisningen som

Läs mer

Vid utskicket av kungörelsen är inte kommunstyrelsens protokoll justerat. Ärende Beteckning Sida

Vid utskicket av kungörelsen är inte kommunstyrelsens protokoll justerat. Ärende Beteckning Sida BURLÖVS KOMMUN Kallelse Kommunfullmäktige 2013-11-07 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2013-11-18 kl. 17:00 OBS! Sammanträdet startar kl 17.00. Denna kallelse utgår även till ersättarna

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning 1(1) Gäller från Diarienummer 2013-01-01 2013/586 040 Antagen: kommunstyrelsen 2013-11-18 139. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Se bilaga 1(5) Datum 2013-05-29 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Läs mer

Revisionsrapport. Pensionsåtagandet. Östersunds kommun. 20 oktober 2009. Allan Andersson, Certifierad kommunal revisor

Revisionsrapport. Pensionsåtagandet. Östersunds kommun. 20 oktober 2009. Allan Andersson, Certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Pensionsåtagandet Östersunds kommun 20 oktober 2009 Allan Andersson, Certifierad kommunal revisor 2009-10-20 Anneth Nyqvist, uppdragsledare Allan Andersson, projektledare Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Anders Thulin, Auktoriserad revisor, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Granskning av delårsrapport 2013 Båstads kommun Christina Widerstrand, Certifierad kommunal

Läs mer

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Revisionsrapport Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Katrineholms kommun 31 mars 2009 Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Bakgrund och syfte...3 2 Metod...3 3 Sammanfattande

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2009 Allmänt om verksamheten Riksbankens styrränta som vid årets ingång uppgick till 2 procent sänktes löpande under året till 0,50 procent vid halvårsskiftet.

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna februari 2015 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB Granskning av årsbokslut 2014 Innehåll 1. Inledning...3 2. Förbundets

Läs mer

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001 Resultaträkning/kommunen Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 142 626 135.383 134.026 Verksamhetens kostnader NOT 1-635 228-619.231-570.550 Avskrivningar -26 518-25.691-24.651 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport april 2014

Ekonomisk månadsrapport april 2014 Kommunstyrelsens kontor 2014-05-19 Ekonomisk månadsrapport april 2014 Månadsrapportens syfte är att ge en snabb bild av det ekonomiska läget och hur viktiga poster i kommunens ekonomi utvecklas. Rapporten

Läs mer

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Driftbudget tkr Bokslut Budget Budget Förändring semesterlöneskuld -238 1 800 1 800 Avsatt till pensioner -15 639-9 469-11 344 Avsättning för särskild löneskatt

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2014

Granskning av årsredovisning 2014 www.pwc.se Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisonskonsult Granskning av årsredovisning 2014 Kalix kommun Mars 2015 Innehållsförteckning 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga och metod...

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2014

Granskning av årsredovisning 2014 www.pwc.se Conny Erkheikki Auktoriserad revisor mars 2015 Granskning av årsredovisning 2014 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga

Läs mer

Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017

Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017 1 av 5 Kommunstyrelseförvaltningen Jan Lorichs Ekonomichef Kommunstyrelsen Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017 Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige fastställer

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Caroline Liljebjörn 6 maj 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2.

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september 2014 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Granskning av delårsrapport 2014 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 3. Förbundets

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR)

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2013-11-21 KS 2013/0865 Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) Förslag till beslut

Läs mer

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 1 (5) EKONOMIKONTORET MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 Dokumentnamn April 2 (5) SAMMANFATTNING AV PROGNOS APRIL 2011 Övergripande April månads uppföljning pekar på en negativ avvikelse mot budget om 4,4 mnkr.

Läs mer

Delårsrapport 2007-08-31

Delårsrapport 2007-08-31 Revisionsrapport* Delårsrapport 2007-08-31 Vänersborgs kommun 2007-10-18 Marianne Wolmebrandt Certifierad kommunal revisor Henrik Bergh *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...3

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning 2014-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning 2014-12-31 Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående område.

Läs mer

Kommunens planering och framförhållning avseende kommande pensionsåtaganden.

Kommunens planering och framförhållning avseende kommande pensionsåtaganden. Revisionsrapport Kommunens planering och framförhållning avseende kommande pensionsåtaganden. Mjölby kommun Annika Hansson Certifierad kommunal revisor 12 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Bakgrund

Läs mer

Kommunens planering och framförhållning avseende kommande pensionsåtaganden.

Kommunens planering och framförhållning avseende kommande pensionsåtaganden. Revisionsrapport Kommunens planering och framförhållning avseende kommande pensionsåtaganden. Motala kommun Annika Hansson Certifierad kommunal revisor 7 februari 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

2015-02-12. Dnr Kst 2015/74 Verksamhetsberättelse 2014 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen

2015-02-12. Dnr Kst 2015/74 Verksamhetsberättelse 2014 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2015-02-12 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2015/74 Verksamhetsberättelse 2014 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31 s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen hemställer om att kommunstyrelsen

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 011 Götene kommun Hans Axelsson Anna Teodorsson mars 01 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Inledning.1 Bakgrund. Revisionsfråga och metod 3 Granskningsresultat

Läs mer

2014-02-12. Dnr Kst 2014/71 Verksamhetsberättelse 2013 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen

2014-02-12. Dnr Kst 2014/71 Verksamhetsberättelse 2013 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (7) 2014-02-12 kommunstyrelsen Dnr Kst 2014/71 Verksamhetsberättelse 2013 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens

Läs mer

PM - Granskning av årsredovisning 2006*

PM - Granskning av årsredovisning 2006* Öhrlinas PM - Granskning av årsredovisning 2006* Strömstads kommun april 2007 Håkan Olsson Henrik Bergh *connectedthin king I STROMSTADS KOMMUN I I Kommunstyrelsen KC/ZDD? - 0lsi 1 Dnr:........... I Innehållsförteckning

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Kortversion av Gislaveds kommuns årsredovisning 2014: En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1443 miljoner kronor och utförs av 2530 medarbetare (vilket

Läs mer

Delårsrapport för januari september 2012

Delårsrapport för januari september 2012 Delårsrapport för januari september 2012 1 Innehållsförteckning Delårsrapport för januari september 2012 sid 3 Siffror i sammandrag sid 3 Resultaträkning sid 4 Rapport över totalresultat sid 4 Balansräkning

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport 2009. Vallentuna kommun 2009-11-05. Carin Hultgren. Certifierad kommunal yrkesrevisor.

Revisionsrapport. Delårsrapport 2009. Vallentuna kommun 2009-11-05. Carin Hultgren. Certifierad kommunal yrkesrevisor. Revisionsrapport Delårsrapport 2009 Vallentuna kommun 2009-11-05 Carin Hultgren Certifierad kommunal yrkesrevisor Frida Enocksson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2

Läs mer

Månadsrapport juli 2014

Månadsrapport juli 2014 Månadsrapport juli Ekonomiskt resultat -07-31 184,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med juli uppgår till 184,5 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet exklusive

Läs mer

RUR i praktiken Resultatutjämningsreserv Balanskravsutredning

RUR i praktiken Resultatutjämningsreserv Balanskravsutredning RUR i praktiken Resultatutjämningsreserv Balanskravsutredning Skriften kan laddas ned från http://www.skl.se/vi_arbetar_med/ekonomi/publikationerekonomi/rur-i-praktiken Syftet med RUR i lagstiftningen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om underlag för årsredovisning för staten; SFS 2011:231 Utkom från trycket den 22 mars 2011 utfärdad den 10 mars 2011. Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelser

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Strängnäs kommun Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 5 2.1 Bakgrund... 5

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2007 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

Extraordinära intäkter - - - Extraordinära kostnader - - - Årets resultat 17,1 35,4 12,2

Extraordinära intäkter - - - Extraordinära kostnader - - - Årets resultat 17,1 35,4 12,2 RESULTATRÄKNING Verksamhetens intäkter 1 207,0 216,5 201,5 Verksamhetens kostnader 2-1 067,1-1 000,9-971,2 Avskrivningar 3-35,9-35,5-36,3 Verksamhetens nettokostnader -896,0-819,9-806,0 Skatteintäkter

Läs mer

2014-02-05 Ks 140/2015. Bokslutskommuniké. Preliminärt bokslut 2014. Örebro kommun

2014-02-05 Ks 140/2015. Bokslutskommuniké. Preliminärt bokslut 2014. Örebro kommun 2014-02-05 Ks 140/2015 Bokslutskommuniké Preliminärt bokslut 2014 Örebro kommun Bokslutskommuniké Bokslutskommunikén är en preliminär rapport av årets ekonomiska utfall. Årsredovisningen som är en uppföljning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2006-08-31 Landstinget Halland

Granskning av delårsrapport 2006-08-31 Landstinget Halland Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport 2006-08-31 Landstinget Halland Datum 2006-10-25 Anita Andersson Leif Jacobsson Leif Johansson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3

Läs mer

Månadsrapport september 2014

Månadsrapport september 2014 Månadsrapport september Ekonomiskt resultat -09-30 215,4 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med september uppgår till 215,4 mkr. I resultatet ingår jämförelsestörande

Läs mer

Uppföljning finansiella placeringar per den 31 oktober 2014

Uppföljning finansiella placeringar per den 31 oktober 2014 1 (6) Kommunledningskontoret 20-11-12 Ekonomiavdelningen Uppföljning finansiella placeringar per den 31 oktober 20 Inledning Uppföljning av finansiella placeringar är en förenklad Finansrapport. Uppföljning

Läs mer