BURLÖVS KOMMUN Kommunledningskontoret

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BURLÖVS KOMMUN 2012-03-06 Kommunledningskontoret"

Transkript

1 BURLÖVS KOMMUN Kommunledningskontoret Preliminärt bokslut 2011 för Burlövs kommun (2010 års siffror inom parentes) Årets resultat uppgick till totalt + 12,4 mnkr (+38,8 mnkr). I resultatet ingår inga jämförelsestörande poster (2010:+5,2 mnkr). Exkl jämförelsestörande poster har resultatet försämrats från +33,6 mnkr till +12,4 mnkr, dvs med 21,2 mnkr. Orsaken till resultatförsämringen är främst det tillfälliga statsbidrag (konjunkturstöd) som erhölls under Detta minskade med 12 mnkr och förklarar således större delen av resultatförsämringen mellan 2010 och Övrig del av resultatförsämringen, 9 mnkr, beror på att nettokostnaderna ökat snabbare än intäkterna från skatter och statsbidrag. Nettokostnaderna har ökat kraftigt, med 7,0 % (2,9 %) eller 44 mnkr (18 mnkr). Drygt hälften av ökningen, 24 mnkr, avser volymförändringar i verksamheterna medan övriga delen är huvudsakligen pris- löne- och pensionskostnadsökningar. Volymökningen är den kraftigaste kommunen har haft men får ses mot bakgrund av att volymökningen under 2010 var mycket låg, vilket delvis förklarade det mycket goda resultatet det året. Intäkterna från skatter och statsbidrag har ökat med 3,4 % (6,2 %) eller 23 mnkr (42 mnkr), dvs betydligt lägre än utvecklingen av nettokostnaderna. Den låga ökningen beror till stor del på nedtrappningen av det tillfälliga statsbidraget som utgick under De finansiella posterna har förbättrats något, från + 6 mnkr till + 8 mnkr, huvudsakligen som en följd av höjt ränteläge och förbättrad avkastning på likvida medel. Åtaganden gentemot Trafikverket (övertäckning i Åkarp, pendlarstation i Arlöv) har medfört en finansiell kostnad på 4,6 mnkr, 2 mnkr mer än Budgeten för 2011 visade ett resultat på + 0,4 mnkr. Utfallet, +12,4 mnkr, blev således 10 mnkr bättre än budgeterat. Den positiva budgetavvikelsen beror i sin helhet på att skatteintäkterna blivit högre än beräknat. Finansiell målsättning: I 2011 års budget har en finansiell målsättning antagits som innebär att årets resultat, exkl jämförelsestörande poster, skall uppgå till ett belopp som motsvarar ökningen av ansvarsförbindelsen för pensionsåtaganden i budgeten bedömd till ca 3 mnkr. Till följd av ändringar i de allmänna pensionerna blev ökningen av kommunens åtagande högre än beräknat, 6,7 mnkr. Eftersom årets resultat blev + 12,4 mnkr har den finansiella målsättningen trots detta uppnåtts. Avstämning mot balanskrav: Kommunallagen innehåller bestämmelser om kommunernas resultat. Det innebär att intäkterna varje år måste överstiga kostnaderna. Om detta inte uppnås ska resultatet återställas inom 3 år. Det finns vidare regler om hur resultatet skall beräknas. Reavinster och orealiserade förluster i värdepapper skall exempelvis inte inräknas i resultatet. I årets bokslut ingår inga sådana poster. Balanskravet har således klarats med marginal.

2 Resultaträkning 2011: Bokslut Bokslut Förändring Budget Budgetav /2011 % 2011 vikelse Resultatbudget: Nettokostnader -632,4-676,9-44,5 7,0 % -676,2-0,7 Avskrivningar -31,9-31,8,1-33,7 1,9 = Verksamhetens nettokostnad -664,3-708,7-44,4-709,9 1,2 Skatter, statsbidrag 694,4 717,7 23,3 3,4 % 705,7 12,0 Finansiella poster 6,0 8,0 2,0 6,6 1,4 Uppräkn. avtal Trafikverket -2,5-4,6-2,1-2,0-2,6 Årets resultat exkl 33,6 12,4-21,2,4 12,0 jämförelsestörande poster Jämförelsestörande poster: Exploateringsverksamheten 1,2 Reavinst fastighetsförsäljningar 4,0 Årets resultat 38,8 12,4 Resultatutveckling: Analyserna i det följande avser resultaten exkl jämförelsestörande poster. Resultatet exkl jämförelsestörande poster har utvecklats enl nedan: mnkr Förändring 2003: + 10,2 2004: + 2,9-7, ,2 + 1,3 2006: + 6,5 + 2,3 2007: + 20,2 + 13,7 2008: + 26,6 + 6,4 2009: + 16,8-9,8 2010: + 33,6 + 16,8 2011: + 12,4-21,2 Mellan 2005 och 2008 förbättrades resultaten successivt, huvudsakligen till följd av kraftigt ökade skatteintäkter. På grund av den finansiella krisen som utvecklades 2008 bröts denna utveckling under 2009 och resultatet försämrades med 9,8 mnkr. Försämringen berodde på en låg ökning av skatteintäkterna kombinerat med att de finansiella intäkterna sjönk till följd av kraftigt sänkt ränteläge. Till detta kom en ökning av kommunens bidrag till det nationella utjämningssystemet för LSS-verksamheten. Det förbättrade av resultatet 2010 berodde till stor del på kraftigt höjda statsbidrag, samtidigt som kostnadsutvecklingen begränsades genom en restriktiv budget och att ett antal stora underhållsprojekt inte blev utförda som planerat.

3 Förändringar i Årets resultat mellan åren kan förklaras av följande delposter: (- = ökad kostnad/minskad intäkt) (+ = miskad kostnad/ökad intäkt) mnkr Förändring Förändring Förändring % mnkr mnkr % Nettokostnader - 18,9-17,7 + 2,9 % - 44,5 + 7,0 % Avskrivningar - 1,5-2,5 + 0,1 Skatter, statsbidrag + 18,1 + 41,9 + 6,2 % + 23,3 + 3,3 % Finansiell poster - 7,5-2,4 + 2,0 Bidrag Trafikverket - 2,5-2,1 Summa förändring - 9,8 mnkr + 16,8 mnkr -21,2 mnkr i Årets resultat Mellan 2010 och 2011 har nettokostnaderna ökat kraftigt, delvis som en följd av att tidigare planerade projekt har genomförts under Av ökningen på 44 mnkr avser drygt hälften, 24 mnkr volymökningar i verksamheterna. Under 2010 och 2011 har sysselsättningen återhämtat sig från 2009 års kris. Skatteunderlaget har därigenom ökat kraftigt och skatteinkomsterna ökat av denna anledning. Detta uppväger till stor del minskningen av statsbidragen från Totalt sett ökade inkomsterna med drygt 3 % vilket ligger en bit över de allmänna pris- och löneökningarna. De finansiella intäkterna har förbättrats jämfört med 2010, från + 6 mnkr till + 8 mnkr. Avkastningen på likvida medel har förbättrats till följd av höjt ränteläge. VA SYD erlägger från och med 2011 ränta på det lån som kommunen lämnat för att täcka köpeskillingen för vaanläggningarna som övertogs Kommunen har under 2011 träffat avtal med Trafikverket om uppförande av sk pendlarstation i Arlöv. Kommunen ska lämna ett infrastrukturbidrag på 21,5 mnkr. Bidraget har beslutats med stöd av den nya lagstiftningen om Bidrag till statlig infrastruktur. Bokföringsmässigt innebär detta bland annat att beloppet skall påföras resultaträkningen under en 20 årig period. Under 2011 har därför tkr belastat verksamhetens kostnad. Därutöver skall bidraget räknas upp med index. Detta redovisas som finansiell kostnad. För 2011 är beloppet 885 tkr Kommunen träffade under 2008 ett avtal med Banverket rörande utbyggnaden av Södra Stambanan genom Burlöv. Avtalet innebär bland annat att Burlöv skall lämna ett bidrag med 75 mnkr som ersättning för utökad överdäckning i Åkarp. Beloppet är indexreglerat. Den årliga ökningen redovisas som en finansiell kostnad. För 2011 är beloppet 3,7 mnkr, vilket är 1,1 mnkr mer än 2010.

4 Nettokostnadsutveckling Nettokostnaderna (exkl avskrivningar) har under 2011 ökat med 7,0 % vilket är betydligt högre än under 2010 (2,9 %) och 2009 (3,2 %). Räknat i fasta priser (dvs exkl pris och personalkostnadsökningar) har nettokostnaderna ökat med drygt 24 mnkr vilket är betydligt högre än 2010 (ca 3 mnkr) och 2009 (ca 13 mnkr). Nettokostnadsförändringarna, 18,9 mnkr under 2009, 17,7 mnkr under 2010 och 44,4 mnkr under 2011, kan förklaras av följande delposter: (- = ökad kostnad) mnkr Löneökningar, mm - 13,3-9,1-9,3 Arbetsgivaravgifter + 10,9 + 0,5-0,1 Prisutveckling - 5,7-4,9-4,2 Pensioner + 1,5-1,5-3,7 Täckningsbidrag VA-verk - 0,9 Pendlarstation, periodisering - 1,1 Övrigt + 0,4-0,9 Volymförändring - 12,7-2,7-24,2 Summa: - 18,9-17,7-44,4 Under 2009 hölls nettokostnadsutvecklingen nere av de kraftigt sänkta arbetsgivaravgifterna vilket kompenserade för volymutvecklingen i verksamheten. Arbetsgivaravgifterna har legat kvar på denna nivå även under 2010 och 2011 genom att premierna för avtalsförsäkringarna återbetalts. De avtalsenliga löneökningarna har sjunkigt jämfört med För 2011 blev ökningen ca 2,2 %. Prisutvecklingen har beräknat schablonmässigt till ca 2 %. Pensionskostnaderna har ökat med 3,7 mnkr, vilket till större delen beror på samordningseffekter mot den allmänna pensionen för pensionsåtaganden före VA-verksamheten övertogs i början av 2011 av kommunalförbundet VA SYD. En av effekterna blev att det täckningsbidrag för verksamhetsgemensamma kostnader som vaverksamheten lämnat upphörde. Under 2011 har volymutvecklingen, dvs nettokostnadsutvecklingen räknat i fasta priser, varit mycket hög, drygt 24 mnkr. Detta får dock ses mot bakgrund av att volymtillväxten under 2010 var osedvanligt låg, vilket bland annat berodde på att ett antal planerade underhållsprojekt ej kom till utförande. En del av dessa har genomfört under 2011 vilket då ökar volymtillväxten detta år.

5 Volymförändringarna fördelar sig på de olika nämnderna enl följande (år ): (- = ökad volym/kostnad i fasta priser, + = minskad volym/kostnad i fasta priser) mnkr Kommunstyrelse - 1,7 + 3,4-0,1-2,1 Teknisk nämnd - 4,9-2,3-1,8-10,2 Miljö- och byggnämnd + 0,6 (ingår i TN) Kultur- o fritid - 2,0 + 0,3-0,6-0,7 Barn- o utbildning - 1,9-5,2-0,7 + 0,7 Socialnämnd - 1,9-8,9 0,0-11,8 Övrigt - 0,2 Summa volymändring -12,6-12,7-2,6-24,2 Volymförändringarna för nämnderna 2011 påverkas av under året genomförda omorganisationer: inrättande av planeringsavdelningen inom kommunledningskontoret samt överföring av personal mm från teknisk nämnd till bygg- och anläggningsnämnd. Effekterna av dessa har inte kunnat rensas bort i ovanstående tabell. För kommunen totalt har detta dock ingen effekt. Volymökningen, dvs kostnadsförändringarna exklusive löne- och prisförändringarna, inom resp nämnd kommer att analyseras närmare i nämndernas verksamhetsberättelser. Några större förändringar kan dock redovisas redan här: Kommunstyrelsen: Av volymökningen svarar omorganisation av planeringsavdelning för 1,4 mnkr (omfört från Teknisk nämnd). Egentlig volymökning blir då ca 0,7 mnkr vilket är hänförligt till ökade insatser inom den fysiska planeringen (Översiktsplan mm) samt kommunledningskontoret (tidigare vakanta tjänster mm) Teknisk nämnd: Nettokostnaderna har ökat kraftigt. Exkl minskade kostnader tfa omorganisation har nettokostnaderna ökat med 11,5 mnkr. Av ökningen avser 6,5 mnkr fastighetsunderhåll, 2 mnkr gatuunderhåll mm, 1 mnkr hyra av paviljonger. Vidare har förvaltningsintäkterna minskat med knappt 1 mnkr efter det VA-verket övergått till VA SYD. Kultur- och fritidsnämnd: Nettokostnaderna har ökat med 0,7 mnkr, av vilket 0,5 mnkr avser fritidsgårdverksamheten. Barn och utbildningsnämnd: Nettokostnaderna har i stort sett varit oförändrade, en minskning med 0,6 mnkr. Den största kostnadsminskningen finns inom grundskolan som minskat sina kostnader med 4 mnkr, delvis som en följd av något färre elever. Den största kostnadsökningen finns inom förskolan där nettokostnaderna ökat med 4 mnkr, huvudsakligen som en följd av ett ökat antal platser (38 platser fler än under 2010) Socialnämnden: Nettokostnaderna har ökat kraftigt, med 12 mnkr. Flyttningen från Segegårdens äldreboende till Boklunden har medfört extra kostnader för dubbel hyra och flyttkostnader, 4 mnkr. Kostnaderna för hemtjänst och särskilt boende har ökat med 2 mnkr till följd av fler vårdtagare. LSS-vården har efter en minskning under 2010 åter ökat, drygt 2 mnkr. Även vårdkostnaderna för barn och unga har åter ökat, 1,6 mnkr, efter en minskning under Slutligen har kostnaderna för ekonomiskt bistånd ökat, med 3,5 mnkr.

6 Budgetavvikelser: Analyserna ovan har gällt förändringar i kostnader och intäkter mm mellan 2010 och 2011, dvs utvecklingen mellan dessa år. I detta avsnitt kommer 2011 års utfall att jämföras med vad som planerades för 2011, dvs kommunfullmäktiges budgetbeslut från november Det som då redovisas benämner vi avvikelse, dvs skillnaden mellan vad som planerades och hur det verkliga utfallet blev. Budgeten för 2011 visade på ett resultat (exkl jämförelsestörande poster) på + 0,4 mnkr. Resultatet, + 12,4 mnkr, blev således 12,0 mnkr bättre än budgeterat/planerat. Avvikelsen beror på följande: (+ = lägre kostnad/högre intäkt än budgeterat) Budgetavvikelse, mnkr 2011 Nettokostnader - 0,7 Avskrivningar + 1,9 Skatter, statsbidrag + 12,0 Finansiella poster + 1,4 Uppräkning avtal Trafikverket - 2,6 Summa + 12,0 Skatteintäkterna blev 12 mnkr högre än budgeterat. Differensen består av en kraftig upprevidering av bedömningen av skatteunderlagsutvecklingen under Utvecklingen blev, efter nu kända prognoser, betydligt bättre än vad som antogs hösten Återhämtningen efter 2009 års finanskris gick snabbare än beräknat. De finansiella posterna blev 1,4 mnkr bättre än beräknat till följd av högre likviditet än beräknat. Likviditeten vid 2011 års slut var drygt 40 mnkr högre än budgeterat, till största delen beroende på att en stor del av planerade investeringar ej genomfördes. Uppräkning av bidragen till Trafikverket baseras på prisutvecklingen av bland annat stålprodukter. Indexutvecklingen är omöjlig att beräkna med någon säkerhet. Nettokostnaderna har blivit 0,7 mnkr högre än budgeterat. Budgetavvikelsen fördelas enl följande: (- = högre kostnad än budgeterat, + = lägre kostnad än budgeterat).

7 Avräkning mot nämndernas totalanslag: Kommunstyrelse + 6,5 Teknisk nämnd inkl MBN - 1,4 Kultur- o fritidsnämnd - 1,1 Barn- o utbildningsnämnd + 6,1 Socialnämnd - 3,3 Summa nämnderna + 7,1 Avgår tilläggsanslag under ,4 Pensioner - 1,2 Beräknade löneökningar + 1,7 Arbetsgivaravgifter mm + 2,0 Pendlarstation periodisering - 1,1 Semesterlöneskuld - 0,7 Totalt - 0,7 Nämndernas budgetavvikelser påverkas av i vilken mån överskott från 2010 har förts över till 2011 års budget samt om tilläggsanslag beslutats. Totalt har resultatöverföring skett med 10,4 mnkr och tilläggsanslag beviljats med 2,6 mnkr samt 4,6 mnkr dragits tillbaka (ny förskoleplan). Sammantaget har nämndernas budgetar justerats med 8,4 mnkr jämfört med vad som beslutades i budgeten för Nämndernas budgetavvikelser kommer att beskrivas i kommande verksamhetsberättelser för Vissa större avvikelser kan dock redovisas redan här: - Inom kommunstyrelsen har från 2010 överförda medel, 3 mnkr, inte uttnyttjats. Jämfört med ursprungliga budgeten har kostnaderna blivit 3,5 mnkr lägre. Sammantaget finns således en positiv budgetavvikelse på 6,5 mnkr. Lägre kostnader än budgeterat finns framför allt inom fysisk planering, kommunledningskontor och intern service. - Budgeten för teknisk nämnd har överskridits med 1,4 mnkr. Det är främst energikostnaderna och fastighetsunderhållet som blivit högre än beräknat, 1,5 resp 2,3 mnkr, medan administrationskostnaderna blivit lägre än beräknat, 1,5 mnkr. - Kultur- och fritidsnämnden visar i likhet med 2010 ett stort budgetöverskridande, 1,1 mnkr. Intäkterna på Burlövsbadet har inte kommit upp i budgeterad nivå pga att man tvingats hålla stängt till följd av reparationer. Även för fritidsgårdsverksamheten finns ett stort överskridande, 0,4 mnkr. - Barn- och utbildningsnämnden redovisar ett stort överskott. Kostnaderna har blivit 6 mnkr lägre budgeterat. Stora överskott finns inom grundskola, 3 mnkr, gymnasieskola, 3 mnkr samt Komvux 2 mnkr. - Socialnämnden har överskridit sin budget med 3 mnkr. Högre kostnader än budgetarat finns för externa vårdplatser, 2 mnkr, hemvård, 2 mnkr, samt ekonomiskt bistånd 5 mnkr. Lägre kostnader än budgeterat finns för flyktingmottagning, arbetsmarknadsåtgärder och socialkontor.

8 Finansieringsanalys Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Årets resultat 33,6 12,4 0,4 12,0 + avskrivningar 31,9 31,8 33,7-1,9 + periodisering Pendlarstation 1,1 1,1 Nettoinvesteringar -44,5-33,1-105,8 72,7 Försäljning mark o fastigheter 4,4 0,0 14,0-14,0 Exploateringsverksamheten,5-1,2 28,7-29,9 Medelsförvaltning, återinvestering -3,3-2,0-1,5-0,5 Avsättning avtal Trafikverket 2,5 4,6 4,6 Lån till Kommuninvest -2,9 Amortering upptagna lån -0,6-0,6 Amortering utlämnade lån 0,9 0,9 Förändring avsättningar,6 0,8 0,8 Förändringar skulder -29,7-16,3-16,3 Förändring fordringar -4,9-14,8-16,0 1,2 Likviditetsförändring -11,8-16,4-46,5 30,1 Likvida medel - vid årets början 224,4 212,6 199,9 12,7 - vid årets slut 212,6 196,2 153,4 42,8 Finansieringsanalysen visar vilka poster som påverkar likviditeten samt hur denna har förändrats. -Årets resultat: Ett positivt resultat innebär en förbättrad likviditet. Årets resultat belastas av en kostnad för avskrivningar av kommunens anläggningstillgångar (byggnader, inventarier mm) med 31,8 mnkr. Denna avskrivningskostnad utgörs inte av utbetalningar varför posten Årets resultat måste korrigeras för att få fram likviditetspåverkan. Den löpande verksamhet, exkl jämförelsestörande poster 2011 gav då upphov till en likviditetsökning på 12,4 mnkr + 31,8 mnkr = 44,2 mnkr. - Nettoinvesteringar har genomförts med 33,1 mnkr vilket minskar likviditeten. De största Investeringsobjekten har varit konstgräsplan i Åkarp, 6,7 mnkr, utrustning till Boklunden, 4,0 mnkr, nytt tak Dalslunds förskola, 1,6 mnkr, hiss Komvux, 1,9 mnkr, brandlarmsinstallationer, 1,6 mnkr, samt ombyggnad av korsningen Alnarpsvägen/ Lundavägen, 2,4 mnkr. - Genomförda investeringar, 33 mnkr, är betydligt lägre än vad som budgeterades för 2011, 105 mnkr. Dvs endast 1/3 av budgeterade investeringar har genomförts. Det är några objekt som inte kommit igång som beräknat: Ny förskola Östra Dalslund, LSS-boende i Åkarp och ny förskola i Arlöv. - Inga fastighetsförsäljningar har skett under året. Budgeterade försäljningar, 14 mnkr, förväntas bli genomförda under Inte heller inom exploateringsverksamheten har några försäljningar skett under Planerade försäljningar inom Stora Bernstorp har försenats till följd av att ny detaljplan för området inte har kunnat slutföras. - Medelsförvaltning, återinvestering. Fullmäktige har beslutat avsätta 50 mnkr för pensionskostnader samt 75 mnkr för bidrag till Södra Stambanan att förvaltas långsiktigt i form av aktie- och räntefonder. Utdelningar mm från fonderna ingår bland de finansiella intäkterna men återinvesteras i fonderna och tillförs därför inte de likvida medlen. Totalt har 2,0 mnkr återinvesterats under Marknadsvärdet för fonderna uppgick vid årsskiftet till

9 64 mnkr för pensionsmedlen och 81 mnkr för medlen till bidrag Södra Stambanan. Föregående årsskifte uppgick värdena till 78 mnkr resp 84 mnkr. - Övrigt: Likviditeten påverkas i övrigt även av förändringar i kortfristiga fordringar och skulder. De kortfristiga skulderna har minskat med 16 mnkr och de kortfristaga fordringarna har ökat med 15 mnkr. Sammantaget innebär det en negativ påverkan på likviditeten med 31 mnkr. Hela beloppet är hänförligt till avräkningen av skattemedel gentemot staten. - De likvida medlen minskade under året från 212,6 mnkr till 196,2, dvs med drygt 16 mnkr. Den budgeterade minskningen av likvida medel var 46 mnkr, dvs betydligt mer. Differensen, 30 mnkr, beror på det förbättrade resultat samt lägre investeringar än planerat. Personalekonomisk redovisning: Förändring Antal årsarbetare Antal anställda Varav: Kvinnor Män Tillsvidareanställda Visstidsanställda Heltidsanställda Deltidsanställda Sjukdagar: 1-14 dagar dagar dagar dagar Totalt Sjukfrånvaro i % av tillgänglig arbetstid: 6,0 % 6,4 % + 0,4 % Att antalet årsarbetare, dvs arbetade timmar totalt under året, minskar samtidigt som antalet anställda ökar beror att antalet anställda minskade mycket kraftigt i början av året i samband med att Svenshögs äldreboende övergick till entreprenaddrift. Därefter har antalet anställda successivt ökat under året för att vid årsskiftet överstiga antalet vid föregående årsskifte. Samma effekt har övergången till entreprenaddrift av städverksamheten som skedde i slutet av februari Det innebär att antalet arbetade timmar minskar mellan 2010 och 2011utan att antalet anställda vid årsskiftena förändras. KOMMUNLEDNINGSKONTORET Carin Hillåker Kommunchef Kjell Andersson Ekonomichef

10

Delårsrapport 2010:2. - perioden januari-augusti 2010 - prognos för helåret

Delårsrapport 2010:2. - perioden januari-augusti 2010 - prognos för helåret Delårsrapport 2010:2 - perioden januari-augusti 2010 - prognos för helåret 1 SAMMANFATTNING DELÅRSBOKSLUTET Utfallet för perioden januari-augusti innebär ett positivt resultat med 236 miljoner. Resultatet

Läs mer

Innehåll och produktion: Kommunledningskontorets ekonomienhet, Eslövs kommun Layout: Analysera AB Foto: Ulf Axelsson Tryck: Printing, Malmö Eslövs

Innehåll och produktion: Kommunledningskontorets ekonomienhet, Eslövs kommun Layout: Analysera AB Foto: Ulf Axelsson Tryck: Printing, Malmö Eslövs ESLÖVS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2009 2 Innehåll och produktion: Kommunledningskontorets ekonomienhet, Eslövs kommun Layout: Analysera AB Foto: Ulf Axelsson Tryck: Printing, Malmö Eslövs kommun 2010 Kommunstyrelsens

Läs mer

Delårsredovisning 2012-08-31

Delårsredovisning 2012-08-31 Delårsredovisning 2012-08-31 DELÅrsredovisning 2012 - Östra Göinge Kommun 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Inledning 3-4 Utveckling i sammandrag 3 Östra Göinge kommuns organisation 4 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1

Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1 Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1 1 Innehåll Förvaltningsberättelse Resultat, måluppfyllelse och kvalitet... 3 2 Sammanfattning 2011... 13 Framtidsbedömning... 14 Omvärldsanalys... 16 Finansiell

Läs mer

DELÅRSRAPPORT per 31 augusti 2011

DELÅRSRAPPORT per 31 augusti 2011 rapport per 31 augusti ÖSTERSUNDS KOMMUN Kommunledningsförvaltningen Dnr: 725- - 09-29 DELÅRSRAPPORT per 31 augusti 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING rapport per 31 augusti Förvaltningsberättelse... 3 Sammanfattning

Läs mer

Verksamhetsberättelser från styrelser/ nämnder. 01 Förvaltningsberättelse 02. Övriga delårsrapportuppgifter

Verksamhetsberättelser från styrelser/ nämnder. 01 Förvaltningsberättelse 02. Övriga delårsrapportuppgifter 2 01 Förvaltningsberättelse 02 2 2 4 5 13 15 15 17 17 18 19 20 21 21 22 23 27 28 Inledning Sammanfattning Omvärldsanalys Bedömning av uppfyllelse av mål Finansiell analys Finansiella rapporter kommunen

Läs mer

2006 2005 2004 2003 2002 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 741 18 684 18 865 18 879 18 930 Årlig förändring 57-181 -14-51 -27

2006 2005 2004 2003 2002 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 741 18 684 18 865 18 879 18 930 Årlig förändring 57-181 -14-51 -27 Alvesta under fem år 2006 2005 2004 2003 2002 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 741 18 684 18 865 18 879 18 930 Årlig förändring 57-181 -14-51 -27 Kommunens skattesats (Total kommunal skattesats

Läs mer

Budget 2012. Flerårsplan 2013-2014. Hagalidskolans bibliotek. Utsett till årets skolbibliotek 2009. Foto: Ulrika Vendelbo

Budget 2012. Flerårsplan 2013-2014. Hagalidskolans bibliotek. Utsett till årets skolbibliotek 2009. Foto: Ulrika Vendelbo Budget 2012 Flerårsplan 2013-2014 Hagalidskolans bibliotek. Utsett till årets skolbibliotek 2009. Foto: Ulrika Vendelbo INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida 1. VISIONSSTYRNING 1.1 Varför visionsstyrning? 1 1.2 Vår

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING ÖSTERSUNDS KOMMUN 2010. Årsredovisning 2010. Del 1

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING ÖSTERSUNDS KOMMUN 2010. Årsredovisning 2010. Del 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2010 Del 1 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2 Innehåll FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Förvaltningsberättelse Finansiella rapporter kommunen Sammanställd redovisning koncernen Personalekonomisk

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 HAGFORS KOMMUN

ÅRSREDOVISNING 2014 HAGFORS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 Nya sporthallen vid Älvstranden bildningscentrum Framtidsarvets galamiddag i Hagfors stadshus Hagfors nya busstation Kommunstyrelsens ordförande Åsa Johansson under

Läs mer

Kommunplan 2015-2017. Nybro kommun. Förslag från C, M, Kd, Fp och SPI

Kommunplan 2015-2017. Nybro kommun. Förslag från C, M, Kd, Fp och SPI Kommunplan 2015-2017 Nybro kommun Förslag från C, M, Kd, Fp och SPI 1 Vi vill att hela Nybro kommun ska leva och vara en bra plats att bo och verka i. Vi vill bidra till ett demokratiskt samhälle präglat

Läs mer

Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommundirektören kommenterar 4 Viktiga händelser under året 5 Femårsöversikt 6 Vad kostar det?

Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommundirektören kommenterar 4 Viktiga händelser under året 5 Femårsöversikt 6 Vad kostar det? Årsredovisning 2007 Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommundirektören kommenterar 4 Viktiga händelser under året 5 Femårsöversikt 6 Vad kostar det? 7 Förvaltningsberättelse Resultat, måluppfyllelse

Läs mer

Lerums kommun. Budget. Verksamhetsplan Årsredovisning

Lerums kommun. Budget. Verksamhetsplan Årsredovisning Lerums kommun Budget 2011 Verksamhetsplan Årsredovisning Omslaget: Lerum ska i all kommunal verksamhet arbeta aktivt med bemötande ur ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv. Det innebär bland annat

Läs mer

Mjölby kommun Årsredovisning 2011

Mjölby kommun Årsredovisning 2011 Mjölby kommun Årsredovisning 2011 Sammanfattning Årets resultat Årets resultat uppgår till 34,4 mkr mot ett budgeterat resultat på 11,4 mkr. Nämnderna visar ett underskott jämfört med budget på -1,8 mkr.

Läs mer

Förvaltningsberättelse Avstämning nämndsövergripande mål 8 Ekonomisk översikt och analys 9 Personalekonomisk redovisning 14

Förvaltningsberättelse Avstämning nämndsövergripande mål 8 Ekonomisk översikt och analys 9 Personalekonomisk redovisning 14 Årsredovisning 2009 Innehållsförteckning Inledning Kommunledningen har ordet 3 Några korta kommentarer om kommunens ekonomi 4 Vart gick skattepengarna? 5 Organisationsskiss 6 Fem år i sammandrag 7 Förvaltningsberättelse

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2008

VILHELMINA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2008 VILHELMINA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2008 I kommunala redovisningslagen (KRL) finns allmänna bestämmelser om årsredovisningen. Syftet med årsredovisningen är att redogöra för utfallet av verksamheten, dess

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2011 Ludvika kommun

ÅRSREDOVISNING 2011 Ludvika kommun ÅRSREDOVISNING 2011 Ludvika kommun ÅRSREDOVISNING 2011 Ludvika kommun LUDVIKA KOMMUN 771 82 LUDVIKA TELEFON: 0240-860 00 LUDVIKA.SE Årsredovisning 2011 Innehållsförteckning Sidan Kommunstyrelsens ordförande

Läs mer

Människors lika värde

Människors lika värde Människors lika värde en grund för trygg utveckling I tider av oro och lågkonjunktur är det viktigt att kunna blicka framåt. Efter regn kommer sol! Vi i Örnsköldsvik valde att börja det nya året 2009 med

Läs mer

4 Uppföljningsrapport 1 för Region Halland RS150113

4 Uppföljningsrapport 1 för Region Halland RS150113 Ärende 4 RS 2015-05-27 4 Uppföljningsrapport 1 för Region Halland RS150113 Ärendet Den ekonomiska obalansen för Hallands sjukhus kvarstår med en prognos på helåret på minus182 miljoner kronor. Kostnaderna

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013. Invigning av Johan Falkmans konstverk i Hörbysalen, Kommunförvaltningen i maj 2013. www.horby.se

ÅRSREDOVISNING 2013. Invigning av Johan Falkmans konstverk i Hörbysalen, Kommunförvaltningen i maj 2013. www.horby.se ÅRSREDOVISNING 2013 Invigning av Johan Falkmans konstverk i Hörbysalen, Kommunförvaltningen i maj 2013. www.horby.se Innehållsförteckning Inledning Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 3 Organisationsöversikt...

Läs mer

Budget 2013, Plan 2014-2015. Hofors kommun

Budget 2013, Plan 2014-2015. Hofors kommun Hofors kommun Innehållsförteckning 1 Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 4 2 Kommunchefen har ordet... 5 3 Organisation... 6 4 Kommunens vision... 8 5 Omvärldsanalys... 9 6 Målstyrning... 10 6.1 Målstyrningsmodell...

Läs mer

ningg 20009 Stadsskoggens förskolla Ulricehamnns kommuns förs rsta lågenergihu

ningg 20009 Stadsskoggens förskolla Ulricehamnns kommuns förs rsta lågenergihu Årssred dovvisn ningg 20009 Stadsskoggens förskolla Ulricehamnns kommuns förs rsta lågenergihu us Läsanvisningar I årsredovisningen används trafikljus som symboler för att ge läsaren en snabb uppfattning

Läs mer

Innehåll. Inledning Innehåll

Innehåll. Inledning Innehåll Årsredovisning 2012 Inledning Innehåll Innehåll Inledning Femårsöversikt...4 Kommunstyrelsens ordförande har ordet...5 Ekonomichefens sammanfattande bedömning...6 Strategikarta 2012-2014...7 Kommunens

Läs mer

Budget 2015 LOMMA KOMMUN

Budget 2015 LOMMA KOMMUN Budget 2015 LOMMA KOMMUN SAMT PLAN FÖR EKONOMIN ÅREN 2016-2017 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 3 Fem år i sammandrag... 4 Vart går skattepengarna?... 5 Styrprocess

Läs mer

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN BUDGET MUNKFORS KOMMUN Beslutad KF -10-30 Mål justerade enligt Sn 83, -11-06 INLEDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING inledning MUNKFORS KOMMUN 1 INLEDNING 1 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET 2 ORGANISATIONSÖVERSIKT

Läs mer

verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan

verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan  verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan Verksamhetsplan 2015 2017 verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan

Läs mer

Delårsrapport tertial 1 2012

Delårsrapport tertial 1 2012 Delårsrapport tertial 1 TERTIALRAPPORT JANUARI - APRIL PROGNOS JANUARI - DECEMBER INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse 5 Finansiella rapporter, kommunen Resultat- och balansräkning

Läs mer

Delårsbokslut/årsprognos 2014

Delårsbokslut/årsprognos 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2014-09-02 Ks/2014:109 042 Bokslut/ekonomiuppföljning Delårsbokslut/årsprognos 2014

Läs mer

Mål och budget 2015. med plan 2016 2017. Kommunfullmäktige 2014-12-16

Mål och budget 2015. med plan 2016 2017. Kommunfullmäktige 2014-12-16 Mål och budget 2015 med plan 2016 2017 Kommunfullmäktige 2014-12-16 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 1 2 Planeringsförutsättningar... 4 2.1 Omvärld... 4 2.1.1 Budgetpropositionen för 2015... 4

Läs mer

STRATEGISK PLAN 2013 2015 Kommunfullma ktige. Antagen 2012-09-03/Reviderad 2012-12-17

STRATEGISK PLAN 2013 2015 Kommunfullma ktige. Antagen 2012-09-03/Reviderad 2012-12-17 STRATEGISK PLAN 2013 2015 Kommunfullma ktige Antagen 2012-09-03/Reviderad 2012-12-17 3 (42) PRESENTATION AV KOMMUNENS STYRMODELL EU 2020 STRATEGIN är EU:s gemensamma tillväxt- och sysselsättningsstrategi

Läs mer