BURLÖVS KOMMUN Kommunledningskontoret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BURLÖVS KOMMUN 2012-03-06 Kommunledningskontoret"

Transkript

1 BURLÖVS KOMMUN Kommunledningskontoret Preliminärt bokslut 2011 för Burlövs kommun (2010 års siffror inom parentes) Årets resultat uppgick till totalt + 12,4 mnkr (+38,8 mnkr). I resultatet ingår inga jämförelsestörande poster (2010:+5,2 mnkr). Exkl jämförelsestörande poster har resultatet försämrats från +33,6 mnkr till +12,4 mnkr, dvs med 21,2 mnkr. Orsaken till resultatförsämringen är främst det tillfälliga statsbidrag (konjunkturstöd) som erhölls under Detta minskade med 12 mnkr och förklarar således större delen av resultatförsämringen mellan 2010 och Övrig del av resultatförsämringen, 9 mnkr, beror på att nettokostnaderna ökat snabbare än intäkterna från skatter och statsbidrag. Nettokostnaderna har ökat kraftigt, med 7,0 % (2,9 %) eller 44 mnkr (18 mnkr). Drygt hälften av ökningen, 24 mnkr, avser volymförändringar i verksamheterna medan övriga delen är huvudsakligen pris- löne- och pensionskostnadsökningar. Volymökningen är den kraftigaste kommunen har haft men får ses mot bakgrund av att volymökningen under 2010 var mycket låg, vilket delvis förklarade det mycket goda resultatet det året. Intäkterna från skatter och statsbidrag har ökat med 3,4 % (6,2 %) eller 23 mnkr (42 mnkr), dvs betydligt lägre än utvecklingen av nettokostnaderna. Den låga ökningen beror till stor del på nedtrappningen av det tillfälliga statsbidraget som utgick under De finansiella posterna har förbättrats något, från + 6 mnkr till + 8 mnkr, huvudsakligen som en följd av höjt ränteläge och förbättrad avkastning på likvida medel. Åtaganden gentemot Trafikverket (övertäckning i Åkarp, pendlarstation i Arlöv) har medfört en finansiell kostnad på 4,6 mnkr, 2 mnkr mer än Budgeten för 2011 visade ett resultat på + 0,4 mnkr. Utfallet, +12,4 mnkr, blev således 10 mnkr bättre än budgeterat. Den positiva budgetavvikelsen beror i sin helhet på att skatteintäkterna blivit högre än beräknat. Finansiell målsättning: I 2011 års budget har en finansiell målsättning antagits som innebär att årets resultat, exkl jämförelsestörande poster, skall uppgå till ett belopp som motsvarar ökningen av ansvarsförbindelsen för pensionsåtaganden i budgeten bedömd till ca 3 mnkr. Till följd av ändringar i de allmänna pensionerna blev ökningen av kommunens åtagande högre än beräknat, 6,7 mnkr. Eftersom årets resultat blev + 12,4 mnkr har den finansiella målsättningen trots detta uppnåtts. Avstämning mot balanskrav: Kommunallagen innehåller bestämmelser om kommunernas resultat. Det innebär att intäkterna varje år måste överstiga kostnaderna. Om detta inte uppnås ska resultatet återställas inom 3 år. Det finns vidare regler om hur resultatet skall beräknas. Reavinster och orealiserade förluster i värdepapper skall exempelvis inte inräknas i resultatet. I årets bokslut ingår inga sådana poster. Balanskravet har således klarats med marginal.

2 Resultaträkning 2011: Bokslut Bokslut Förändring Budget Budgetav /2011 % 2011 vikelse Resultatbudget: Nettokostnader -632,4-676,9-44,5 7,0 % -676,2-0,7 Avskrivningar -31,9-31,8,1-33,7 1,9 = Verksamhetens nettokostnad -664,3-708,7-44,4-709,9 1,2 Skatter, statsbidrag 694,4 717,7 23,3 3,4 % 705,7 12,0 Finansiella poster 6,0 8,0 2,0 6,6 1,4 Uppräkn. avtal Trafikverket -2,5-4,6-2,1-2,0-2,6 Årets resultat exkl 33,6 12,4-21,2,4 12,0 jämförelsestörande poster Jämförelsestörande poster: Exploateringsverksamheten 1,2 Reavinst fastighetsförsäljningar 4,0 Årets resultat 38,8 12,4 Resultatutveckling: Analyserna i det följande avser resultaten exkl jämförelsestörande poster. Resultatet exkl jämförelsestörande poster har utvecklats enl nedan: mnkr Förändring 2003: + 10,2 2004: + 2,9-7, ,2 + 1,3 2006: + 6,5 + 2,3 2007: + 20,2 + 13,7 2008: + 26,6 + 6,4 2009: + 16,8-9,8 2010: + 33,6 + 16,8 2011: + 12,4-21,2 Mellan 2005 och 2008 förbättrades resultaten successivt, huvudsakligen till följd av kraftigt ökade skatteintäkter. På grund av den finansiella krisen som utvecklades 2008 bröts denna utveckling under 2009 och resultatet försämrades med 9,8 mnkr. Försämringen berodde på en låg ökning av skatteintäkterna kombinerat med att de finansiella intäkterna sjönk till följd av kraftigt sänkt ränteläge. Till detta kom en ökning av kommunens bidrag till det nationella utjämningssystemet för LSS-verksamheten. Det förbättrade av resultatet 2010 berodde till stor del på kraftigt höjda statsbidrag, samtidigt som kostnadsutvecklingen begränsades genom en restriktiv budget och att ett antal stora underhållsprojekt inte blev utförda som planerat.

3 Förändringar i Årets resultat mellan åren kan förklaras av följande delposter: (- = ökad kostnad/minskad intäkt) (+ = miskad kostnad/ökad intäkt) mnkr Förändring Förändring Förändring % mnkr mnkr % Nettokostnader - 18,9-17,7 + 2,9 % - 44,5 + 7,0 % Avskrivningar - 1,5-2,5 + 0,1 Skatter, statsbidrag + 18,1 + 41,9 + 6,2 % + 23,3 + 3,3 % Finansiell poster - 7,5-2,4 + 2,0 Bidrag Trafikverket - 2,5-2,1 Summa förändring - 9,8 mnkr + 16,8 mnkr -21,2 mnkr i Årets resultat Mellan 2010 och 2011 har nettokostnaderna ökat kraftigt, delvis som en följd av att tidigare planerade projekt har genomförts under Av ökningen på 44 mnkr avser drygt hälften, 24 mnkr volymökningar i verksamheterna. Under 2010 och 2011 har sysselsättningen återhämtat sig från 2009 års kris. Skatteunderlaget har därigenom ökat kraftigt och skatteinkomsterna ökat av denna anledning. Detta uppväger till stor del minskningen av statsbidragen från Totalt sett ökade inkomsterna med drygt 3 % vilket ligger en bit över de allmänna pris- och löneökningarna. De finansiella intäkterna har förbättrats jämfört med 2010, från + 6 mnkr till + 8 mnkr. Avkastningen på likvida medel har förbättrats till följd av höjt ränteläge. VA SYD erlägger från och med 2011 ränta på det lån som kommunen lämnat för att täcka köpeskillingen för vaanläggningarna som övertogs Kommunen har under 2011 träffat avtal med Trafikverket om uppförande av sk pendlarstation i Arlöv. Kommunen ska lämna ett infrastrukturbidrag på 21,5 mnkr. Bidraget har beslutats med stöd av den nya lagstiftningen om Bidrag till statlig infrastruktur. Bokföringsmässigt innebär detta bland annat att beloppet skall påföras resultaträkningen under en 20 årig period. Under 2011 har därför tkr belastat verksamhetens kostnad. Därutöver skall bidraget räknas upp med index. Detta redovisas som finansiell kostnad. För 2011 är beloppet 885 tkr Kommunen träffade under 2008 ett avtal med Banverket rörande utbyggnaden av Södra Stambanan genom Burlöv. Avtalet innebär bland annat att Burlöv skall lämna ett bidrag med 75 mnkr som ersättning för utökad överdäckning i Åkarp. Beloppet är indexreglerat. Den årliga ökningen redovisas som en finansiell kostnad. För 2011 är beloppet 3,7 mnkr, vilket är 1,1 mnkr mer än 2010.

4 Nettokostnadsutveckling Nettokostnaderna (exkl avskrivningar) har under 2011 ökat med 7,0 % vilket är betydligt högre än under 2010 (2,9 %) och 2009 (3,2 %). Räknat i fasta priser (dvs exkl pris och personalkostnadsökningar) har nettokostnaderna ökat med drygt 24 mnkr vilket är betydligt högre än 2010 (ca 3 mnkr) och 2009 (ca 13 mnkr). Nettokostnadsförändringarna, 18,9 mnkr under 2009, 17,7 mnkr under 2010 och 44,4 mnkr under 2011, kan förklaras av följande delposter: (- = ökad kostnad) mnkr Löneökningar, mm - 13,3-9,1-9,3 Arbetsgivaravgifter + 10,9 + 0,5-0,1 Prisutveckling - 5,7-4,9-4,2 Pensioner + 1,5-1,5-3,7 Täckningsbidrag VA-verk - 0,9 Pendlarstation, periodisering - 1,1 Övrigt + 0,4-0,9 Volymförändring - 12,7-2,7-24,2 Summa: - 18,9-17,7-44,4 Under 2009 hölls nettokostnadsutvecklingen nere av de kraftigt sänkta arbetsgivaravgifterna vilket kompenserade för volymutvecklingen i verksamheten. Arbetsgivaravgifterna har legat kvar på denna nivå även under 2010 och 2011 genom att premierna för avtalsförsäkringarna återbetalts. De avtalsenliga löneökningarna har sjunkigt jämfört med För 2011 blev ökningen ca 2,2 %. Prisutvecklingen har beräknat schablonmässigt till ca 2 %. Pensionskostnaderna har ökat med 3,7 mnkr, vilket till större delen beror på samordningseffekter mot den allmänna pensionen för pensionsåtaganden före VA-verksamheten övertogs i början av 2011 av kommunalförbundet VA SYD. En av effekterna blev att det täckningsbidrag för verksamhetsgemensamma kostnader som vaverksamheten lämnat upphörde. Under 2011 har volymutvecklingen, dvs nettokostnadsutvecklingen räknat i fasta priser, varit mycket hög, drygt 24 mnkr. Detta får dock ses mot bakgrund av att volymtillväxten under 2010 var osedvanligt låg, vilket bland annat berodde på att ett antal planerade underhållsprojekt ej kom till utförande. En del av dessa har genomfört under 2011 vilket då ökar volymtillväxten detta år.

5 Volymförändringarna fördelar sig på de olika nämnderna enl följande (år ): (- = ökad volym/kostnad i fasta priser, + = minskad volym/kostnad i fasta priser) mnkr Kommunstyrelse - 1,7 + 3,4-0,1-2,1 Teknisk nämnd - 4,9-2,3-1,8-10,2 Miljö- och byggnämnd + 0,6 (ingår i TN) Kultur- o fritid - 2,0 + 0,3-0,6-0,7 Barn- o utbildning - 1,9-5,2-0,7 + 0,7 Socialnämnd - 1,9-8,9 0,0-11,8 Övrigt - 0,2 Summa volymändring -12,6-12,7-2,6-24,2 Volymförändringarna för nämnderna 2011 påverkas av under året genomförda omorganisationer: inrättande av planeringsavdelningen inom kommunledningskontoret samt överföring av personal mm från teknisk nämnd till bygg- och anläggningsnämnd. Effekterna av dessa har inte kunnat rensas bort i ovanstående tabell. För kommunen totalt har detta dock ingen effekt. Volymökningen, dvs kostnadsförändringarna exklusive löne- och prisförändringarna, inom resp nämnd kommer att analyseras närmare i nämndernas verksamhetsberättelser. Några större förändringar kan dock redovisas redan här: Kommunstyrelsen: Av volymökningen svarar omorganisation av planeringsavdelning för 1,4 mnkr (omfört från Teknisk nämnd). Egentlig volymökning blir då ca 0,7 mnkr vilket är hänförligt till ökade insatser inom den fysiska planeringen (Översiktsplan mm) samt kommunledningskontoret (tidigare vakanta tjänster mm) Teknisk nämnd: Nettokostnaderna har ökat kraftigt. Exkl minskade kostnader tfa omorganisation har nettokostnaderna ökat med 11,5 mnkr. Av ökningen avser 6,5 mnkr fastighetsunderhåll, 2 mnkr gatuunderhåll mm, 1 mnkr hyra av paviljonger. Vidare har förvaltningsintäkterna minskat med knappt 1 mnkr efter det VA-verket övergått till VA SYD. Kultur- och fritidsnämnd: Nettokostnaderna har ökat med 0,7 mnkr, av vilket 0,5 mnkr avser fritidsgårdverksamheten. Barn och utbildningsnämnd: Nettokostnaderna har i stort sett varit oförändrade, en minskning med 0,6 mnkr. Den största kostnadsminskningen finns inom grundskolan som minskat sina kostnader med 4 mnkr, delvis som en följd av något färre elever. Den största kostnadsökningen finns inom förskolan där nettokostnaderna ökat med 4 mnkr, huvudsakligen som en följd av ett ökat antal platser (38 platser fler än under 2010) Socialnämnden: Nettokostnaderna har ökat kraftigt, med 12 mnkr. Flyttningen från Segegårdens äldreboende till Boklunden har medfört extra kostnader för dubbel hyra och flyttkostnader, 4 mnkr. Kostnaderna för hemtjänst och särskilt boende har ökat med 2 mnkr till följd av fler vårdtagare. LSS-vården har efter en minskning under 2010 åter ökat, drygt 2 mnkr. Även vårdkostnaderna för barn och unga har åter ökat, 1,6 mnkr, efter en minskning under Slutligen har kostnaderna för ekonomiskt bistånd ökat, med 3,5 mnkr.

6 Budgetavvikelser: Analyserna ovan har gällt förändringar i kostnader och intäkter mm mellan 2010 och 2011, dvs utvecklingen mellan dessa år. I detta avsnitt kommer 2011 års utfall att jämföras med vad som planerades för 2011, dvs kommunfullmäktiges budgetbeslut från november Det som då redovisas benämner vi avvikelse, dvs skillnaden mellan vad som planerades och hur det verkliga utfallet blev. Budgeten för 2011 visade på ett resultat (exkl jämförelsestörande poster) på + 0,4 mnkr. Resultatet, + 12,4 mnkr, blev således 12,0 mnkr bättre än budgeterat/planerat. Avvikelsen beror på följande: (+ = lägre kostnad/högre intäkt än budgeterat) Budgetavvikelse, mnkr 2011 Nettokostnader - 0,7 Avskrivningar + 1,9 Skatter, statsbidrag + 12,0 Finansiella poster + 1,4 Uppräkning avtal Trafikverket - 2,6 Summa + 12,0 Skatteintäkterna blev 12 mnkr högre än budgeterat. Differensen består av en kraftig upprevidering av bedömningen av skatteunderlagsutvecklingen under Utvecklingen blev, efter nu kända prognoser, betydligt bättre än vad som antogs hösten Återhämtningen efter 2009 års finanskris gick snabbare än beräknat. De finansiella posterna blev 1,4 mnkr bättre än beräknat till följd av högre likviditet än beräknat. Likviditeten vid 2011 års slut var drygt 40 mnkr högre än budgeterat, till största delen beroende på att en stor del av planerade investeringar ej genomfördes. Uppräkning av bidragen till Trafikverket baseras på prisutvecklingen av bland annat stålprodukter. Indexutvecklingen är omöjlig att beräkna med någon säkerhet. Nettokostnaderna har blivit 0,7 mnkr högre än budgeterat. Budgetavvikelsen fördelas enl följande: (- = högre kostnad än budgeterat, + = lägre kostnad än budgeterat).

7 Avräkning mot nämndernas totalanslag: Kommunstyrelse + 6,5 Teknisk nämnd inkl MBN - 1,4 Kultur- o fritidsnämnd - 1,1 Barn- o utbildningsnämnd + 6,1 Socialnämnd - 3,3 Summa nämnderna + 7,1 Avgår tilläggsanslag under ,4 Pensioner - 1,2 Beräknade löneökningar + 1,7 Arbetsgivaravgifter mm + 2,0 Pendlarstation periodisering - 1,1 Semesterlöneskuld - 0,7 Totalt - 0,7 Nämndernas budgetavvikelser påverkas av i vilken mån överskott från 2010 har förts över till 2011 års budget samt om tilläggsanslag beslutats. Totalt har resultatöverföring skett med 10,4 mnkr och tilläggsanslag beviljats med 2,6 mnkr samt 4,6 mnkr dragits tillbaka (ny förskoleplan). Sammantaget har nämndernas budgetar justerats med 8,4 mnkr jämfört med vad som beslutades i budgeten för Nämndernas budgetavvikelser kommer att beskrivas i kommande verksamhetsberättelser för Vissa större avvikelser kan dock redovisas redan här: - Inom kommunstyrelsen har från 2010 överförda medel, 3 mnkr, inte uttnyttjats. Jämfört med ursprungliga budgeten har kostnaderna blivit 3,5 mnkr lägre. Sammantaget finns således en positiv budgetavvikelse på 6,5 mnkr. Lägre kostnader än budgeterat finns framför allt inom fysisk planering, kommunledningskontor och intern service. - Budgeten för teknisk nämnd har överskridits med 1,4 mnkr. Det är främst energikostnaderna och fastighetsunderhållet som blivit högre än beräknat, 1,5 resp 2,3 mnkr, medan administrationskostnaderna blivit lägre än beräknat, 1,5 mnkr. - Kultur- och fritidsnämnden visar i likhet med 2010 ett stort budgetöverskridande, 1,1 mnkr. Intäkterna på Burlövsbadet har inte kommit upp i budgeterad nivå pga att man tvingats hålla stängt till följd av reparationer. Även för fritidsgårdsverksamheten finns ett stort överskridande, 0,4 mnkr. - Barn- och utbildningsnämnden redovisar ett stort överskott. Kostnaderna har blivit 6 mnkr lägre budgeterat. Stora överskott finns inom grundskola, 3 mnkr, gymnasieskola, 3 mnkr samt Komvux 2 mnkr. - Socialnämnden har överskridit sin budget med 3 mnkr. Högre kostnader än budgetarat finns för externa vårdplatser, 2 mnkr, hemvård, 2 mnkr, samt ekonomiskt bistånd 5 mnkr. Lägre kostnader än budgeterat finns för flyktingmottagning, arbetsmarknadsåtgärder och socialkontor.

8 Finansieringsanalys Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Årets resultat 33,6 12,4 0,4 12,0 + avskrivningar 31,9 31,8 33,7-1,9 + periodisering Pendlarstation 1,1 1,1 Nettoinvesteringar -44,5-33,1-105,8 72,7 Försäljning mark o fastigheter 4,4 0,0 14,0-14,0 Exploateringsverksamheten,5-1,2 28,7-29,9 Medelsförvaltning, återinvestering -3,3-2,0-1,5-0,5 Avsättning avtal Trafikverket 2,5 4,6 4,6 Lån till Kommuninvest -2,9 Amortering upptagna lån -0,6-0,6 Amortering utlämnade lån 0,9 0,9 Förändring avsättningar,6 0,8 0,8 Förändringar skulder -29,7-16,3-16,3 Förändring fordringar -4,9-14,8-16,0 1,2 Likviditetsförändring -11,8-16,4-46,5 30,1 Likvida medel - vid årets början 224,4 212,6 199,9 12,7 - vid årets slut 212,6 196,2 153,4 42,8 Finansieringsanalysen visar vilka poster som påverkar likviditeten samt hur denna har förändrats. -Årets resultat: Ett positivt resultat innebär en förbättrad likviditet. Årets resultat belastas av en kostnad för avskrivningar av kommunens anläggningstillgångar (byggnader, inventarier mm) med 31,8 mnkr. Denna avskrivningskostnad utgörs inte av utbetalningar varför posten Årets resultat måste korrigeras för att få fram likviditetspåverkan. Den löpande verksamhet, exkl jämförelsestörande poster 2011 gav då upphov till en likviditetsökning på 12,4 mnkr + 31,8 mnkr = 44,2 mnkr. - Nettoinvesteringar har genomförts med 33,1 mnkr vilket minskar likviditeten. De största Investeringsobjekten har varit konstgräsplan i Åkarp, 6,7 mnkr, utrustning till Boklunden, 4,0 mnkr, nytt tak Dalslunds förskola, 1,6 mnkr, hiss Komvux, 1,9 mnkr, brandlarmsinstallationer, 1,6 mnkr, samt ombyggnad av korsningen Alnarpsvägen/ Lundavägen, 2,4 mnkr. - Genomförda investeringar, 33 mnkr, är betydligt lägre än vad som budgeterades för 2011, 105 mnkr. Dvs endast 1/3 av budgeterade investeringar har genomförts. Det är några objekt som inte kommit igång som beräknat: Ny förskola Östra Dalslund, LSS-boende i Åkarp och ny förskola i Arlöv. - Inga fastighetsförsäljningar har skett under året. Budgeterade försäljningar, 14 mnkr, förväntas bli genomförda under Inte heller inom exploateringsverksamheten har några försäljningar skett under Planerade försäljningar inom Stora Bernstorp har försenats till följd av att ny detaljplan för området inte har kunnat slutföras. - Medelsförvaltning, återinvestering. Fullmäktige har beslutat avsätta 50 mnkr för pensionskostnader samt 75 mnkr för bidrag till Södra Stambanan att förvaltas långsiktigt i form av aktie- och räntefonder. Utdelningar mm från fonderna ingår bland de finansiella intäkterna men återinvesteras i fonderna och tillförs därför inte de likvida medlen. Totalt har 2,0 mnkr återinvesterats under Marknadsvärdet för fonderna uppgick vid årsskiftet till

9 64 mnkr för pensionsmedlen och 81 mnkr för medlen till bidrag Södra Stambanan. Föregående årsskifte uppgick värdena till 78 mnkr resp 84 mnkr. - Övrigt: Likviditeten påverkas i övrigt även av förändringar i kortfristiga fordringar och skulder. De kortfristiga skulderna har minskat med 16 mnkr och de kortfristaga fordringarna har ökat med 15 mnkr. Sammantaget innebär det en negativ påverkan på likviditeten med 31 mnkr. Hela beloppet är hänförligt till avräkningen av skattemedel gentemot staten. - De likvida medlen minskade under året från 212,6 mnkr till 196,2, dvs med drygt 16 mnkr. Den budgeterade minskningen av likvida medel var 46 mnkr, dvs betydligt mer. Differensen, 30 mnkr, beror på det förbättrade resultat samt lägre investeringar än planerat. Personalekonomisk redovisning: Förändring Antal årsarbetare Antal anställda Varav: Kvinnor Män Tillsvidareanställda Visstidsanställda Heltidsanställda Deltidsanställda Sjukdagar: 1-14 dagar dagar dagar dagar Totalt Sjukfrånvaro i % av tillgänglig arbetstid: 6,0 % 6,4 % + 0,4 % Att antalet årsarbetare, dvs arbetade timmar totalt under året, minskar samtidigt som antalet anställda ökar beror att antalet anställda minskade mycket kraftigt i början av året i samband med att Svenshögs äldreboende övergick till entreprenaddrift. Därefter har antalet anställda successivt ökat under året för att vid årsskiftet överstiga antalet vid föregående årsskifte. Samma effekt har övergången till entreprenaddrift av städverksamheten som skedde i slutet av februari Det innebär att antalet arbetade timmar minskar mellan 2010 och 2011utan att antalet anställda vid årsskiftena förändras. KOMMUNLEDNINGSKONTORET Carin Hillåker Kommunchef Kjell Andersson Ekonomichef

10

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0 Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2014 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr

Läs mer

bokslutskommuniké 2011

bokslutskommuniké 2011 bokslutskommuniké 2011 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2011 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Boksluts- kommuniké 2007

Boksluts- kommuniké 2007 s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt

Läs mer

12:2 Kommunens verksamhetsredovisning 2003, mnkr

12:2 Kommunens verksamhetsredovisning 2003, mnkr Kommunens finanser 96 12:1 Kommunens verksamhet i sammandrag 2001-2003 2001 2002 2003 Antal invånare, 31/12 117 896 118 581 119 340 Antal årsarbetare i kommunen enligt budget 8 625 9 111 9 100 Verksamhetens

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

12:1 Kommunens verksamhet i sammandrag 2002-2004

12:1 Kommunens verksamhet i sammandrag 2002-2004 Kommunens finanser 96 12:1 Kommunens verksamhet i sammandrag 2002-2004 2002 2003 2004 Antal invånare, 31/12 118 581 119 340 119 927 Antal årsarbetare i kommunen enligt budget 9 111 9 100 9 336 Verksamhetens

Läs mer

DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004

DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004 DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004 KOMMUNSTYRELSE Intäkter -1 898-2 419-2 026 Kostnader 36 984 37 273 35 497 Nettokostnader 35 086 34 854 33 471 SERVICEAVDELNING Intäkter -7 945-8

Läs mer

Finansiell analys kommunen

Finansiell analys kommunen Finansiell analys kommunen Budget 2010, plan 2011-2013 Årets resultat 2010 budgeteras till 19,3 mkr och nettoinvesteringarna inklusive beräknad ombudgetering uppgår till 123,6 mkr. Årets resultat motsvarar

Läs mer

MÅNADSRAPPORT 2013 MAJ

MÅNADSRAPPORT 2013 MAJ MÅNADSRAPPORT Månadsrapport januari maj Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet före finansiella poster för perioden januari-maj visar ett överskott på 6 mkr, vilket är 49 mkr bättre än budget.

Läs mer

Preliminär Bokslutsrapport December 2016

Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Resultatet uppgår till 59 mkr Nämndernas resultat är sammanlagt 22 mkr bättre än budget Kommunen har investerat för 175 mkr. Samtliga fyra finansiella mål nås.

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

Periodrapport OKTOBER

Periodrapport OKTOBER Periodrapport OKTOBER 2013 l Resultat januari oktober -102 mnkr (219 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,0 % (2,7 %) l Skatter och statsbidrag 2,3 % (3,3 %) l Helårsprognos -190 mnkr (136 mnkr) Omvärldsanalys

Läs mer

Månadsrapport November 2010

Månadsrapport November 2010 Månadsrapport Månadsrapport januari-november Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet för perioden januari-november visar ett överskott på 174 mkr före finansiella poster, vilket är 93 mkr bättre

Läs mer

Bokslutskommuniké 2011

Bokslutskommuniké 2011 Bokslutskommuniké 2011 Bokslut 2011, preliminärt (Landstingsstyrelsen och landstingsfullmäktige behandlar det slutgiltiga bokslutet i mars/april) Ekonomi Större budgetavvikelser Landstinget Sörmland redovisar

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari mars med årsprognos visar på ett resultat på 20,6 mnkr vilket är 15,6 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Periodrapport Juli 2015

Periodrapport Juli 2015 Periodrapport Juli 2015 Ekonomi l Resultat januari juli 194 mnkr (213 mnkr) l Nettokostnadsökning 6,9 % (3,3 %) l Skatter och statsbidrag 4,3 % (5,8 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013

Bokslutskommuniké 2013 Bokslutskommuniké 2013 Uppgifterna i bokslutskommunikén är preliminära och kan komma att ändras i den slutliga årsredovisningen. Landstingsstyrelsen och landstingsfullmäktige behandlar den slutliga årsredovisningen

Läs mer

Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012

Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012 1 (6) Ekonomiavdelningen, LLK 2012-11-15 Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012 Ekonomi Tack vare en engångsåterbetalning för AFA-försäkringar för åren 2007-2008 prognostiseras ett utfall för

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

Månadsrapport februari

Månadsrapport februari 2012-03-29 1 (7) Kommunstyrelsen Månadsrapport februari Beslutsunderlag Kommunkontorets skrivelse den 29 mars 2012. Sammanfattning Stadens resultat uppgick efter februari månad till 23,9 mnkr, vilket är

Läs mer

Preliminärt bokslut 2015

Preliminärt bokslut 2015 Preliminärt bokslut 2015 Årets resultat +10,5 mkr Det preliminära resultatet för Kristianstads kommun 2015 uppgår till +10,5 mkr vilket är i god överensstämmelse med budgeten. Budgeterat resultat var +8,7

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Bokslutskommuniké 2015

Bokslutskommuniké 2015 Bokslutskommuniké 2015 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2015 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

Uppföljning per 2006-03-31

Uppföljning per 2006-03-31 Uppföljning per -03-31 Ekonomisk rapport Det budgeterade resultatet för år uppgår till +20 849. Uppföljningen per den 31 mars prognostiserar ett helårsresultat på +32 677. Nämnderna rapporterar totalt

Läs mer

Burlövs kommun. il/ ERNST & YOUNG. Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2012. Qua/ity In Everything We Do

Burlövs kommun. il/ ERNST & YOUNG. Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2012. Qua/ity In Everything We Do Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna April 2013 Burlövs kommun Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2012 il/ ERNST & YOUNG il/ frnst & YOUNG Qua/ity In fverything We Do Innehåll

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017

Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017 1 (5) Kommunstyrelsens kontor 2017-03-24 Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017 Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 1 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 BNP* 2,9 1,3 0,9 2,7 3,6 3,8 2,9 Sysselsättning, timmar* 2,0 0,7 0,4 0,6 1,4

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017

Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017 1 (5) Kommunstyrelsens kontor 24.04.17 Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017 Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling löpande

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn 8 september 2014 Granskning av delårsrapport 2014 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari april med årsprognos visar på ett resultat på 25,2 mnkr vilket är 20,2 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos

Läs mer

Eslövs kommun Granskning av delårsrapport per 2012-07-31

Eslövs kommun Granskning av delårsrapport per 2012-07-31 Eslövs kommun Granskning av delårsrapport per 2012-07-31 2012-10-10 Anders Löfgren Syfte med granskningen Ernst & Young har på uppdrag av kommunrevisionen i Eslövs kommun gjort en översiktlig granskning

Läs mer

Ekonomisk översikt. Årets resultat. Kommunkoncernens resultat

Ekonomisk översikt. Årets resultat. Kommunkoncernens resultat Ekonomisk översikt Årets resultat Kommunens resultat (förändring av eget kapital) visar för verksamhetsåret 26 ett överskott om 12,5 Mkr, vilket är bättre än tidigare gjorda prognoser. Vännäs Bostäder

Läs mer

Månadsrapport januari februari

Månadsrapport januari februari Månadsrapport januari februari Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet före finansiella poster för perioden januari-februari visar ett överskott på 21 mkr, vilket är 25 mkr bättre än budget. Grafen

Läs mer

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 1 2013 2014 2015 2016 2017 2018 BNP* 1,3 1,9 2,9 3,2 2,3 1,9 Sysselsättning, timmar* 0,4 2,1 1,5 1,1 0,7 0,4 Öppen

Läs mer

Preliminärt bokslut 2014

Preliminärt bokslut 2014 Preliminärt bokslut Kommunstyrelsen 2015-02-03 Innehållsförteckning En tillbakablick på... 3 Preliminärt bokslut... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS UPPFÖLJNING Per 3 oktober 26 Svalövs kommun. Till KS 625 2 Innehållsförteckning Inledning 2. Kommunens ekonomi. Utfall per 3 oktober 2 2. Kommunens ekonomi. Prognos för helår 2 3. Integrationsprojekt 6

Läs mer

30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se VILHELMINA KOMMUN

Läs mer

Laholms kommun Granskning av delårsrapport per

Laholms kommun Granskning av delårsrapport per Laholms kommun 2015-10-14 Magnus Helmfrid Syfte med granskningen EY har på uppdrag av kommunrevisionen i Laholms kommun gjort en översiktlig granskning av delårsrapporten per 2015-08-31. Enligt kommunallagen

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Lidingö Stad Granskning av delårsrapport 2009 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 2 3 Granskning av delårsrapport...

Läs mer

Preliminärt bokslut 2015

Preliminärt bokslut 2015 Preliminärt bokslut 2015 Kommunstyrelsen 2016-02-02 0 Innehållsförteckning En tillbakablick på 2015... 3 Preliminärt bokslut 2015... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS Datum 2009-10-19 VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS SAMMANFATTNING Prognosen för helåret visar på ett överskott med 59,4 mnkr gentemot balanskravet. Det är en förbättring

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2008

Granskning av årsredovisning 2008 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2008 Kalmar kommun Maj 2008 Elisabeth Rye Andersson Caroline Liljebjörn Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...3 2.1 Bakgrund...3 2.2 Revisionsfråga

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

PENSIONSENHETEN. - Pensionsenheten - Nämndernas VB 2008

PENSIONSENHETEN. - Pensionsenheten - Nämndernas VB 2008 273 PENSIONSENHETEN Sammanfattning Pensionsenheten omfattar kommunens samtliga kostnader för nyintjänade pensionsförmåner enligt KollektivAvtalad Pension KAP-KL. Därutöver ingår kostnaden för förändring

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets uppföljning för perioden januari mars med årsprognos visar på ett resultat på 6,5 mnkr vilket är 2,9 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos och budget

Läs mer

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014 Månadsrapport Ekonomi och Personal Nybro kommun Okt 2014 Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet...

Läs mer

Landstingsdirektörens ekonomirapport juli 2012

Landstingsdirektörens ekonomirapport juli 2012 1 (6) e Ekonomiavdelningen, LLK -08-22 Landstingsdirektörens ekonomirapport juli 2 (6) Ekonomi Trots förvärrad skuldkris i Sydeuropa och tecken på en försvagad konjunktur på flera andra håll i världen

Läs mer

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation.... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Nämndernas budgetar

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Öckerö kommun. Granskning av bokslut 2014-12-31

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Öckerö kommun. Granskning av bokslut 2014-12-31 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Öckerö kommun Granskning av bokslut 2014-12-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING... 2 2. BALANSKRAVET... 2 3. GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING VERKSAMHETSMÄSSIGA-

Läs mer

Preliminärt bokslut 2011

Preliminärt bokslut 2011 Foto Jan Magnusson Innehållsförteckning En tillbakablick på 2011 3 Preliminärt bokslut 2011 3 Redovisningsprinciper 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Nyckeltal 6 Finansiella rapporter 7 Resultaträkning

Läs mer

Periodrapport Region Örebro län Februari 2016

Periodrapport Region Örebro län Februari 2016 Periodrapport Region Örebro län Februari 2016 Ekonomi Resultat januari februari 13 mnkr (-11 mnkr) Nettokostnadsökning 4,1 % (5,9 %) Skatter och statsbidrag 5,9 % (3,7 %) Helårsprognos 170 mnkr (153 mnkr)

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv 1 (10) Kommunledningskontoret 2013-04-10 Dnr Ks 2013- Ekonomiavdelningen Birgitta Hammar Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv

Läs mer

KELP Bilaga till Strategi- och budgetplan Kommunfullmäktiges beslut

KELP Bilaga till Strategi- och budgetplan Kommunfullmäktiges beslut KELP 2010 2012 Bilaga till Strategi- och budgetplan 2010 Kommunfullmäktiges beslut 2009-11-18 Innehållsförteckning KELP 2010 2012 2 Bilagor Bilaga 1 Driftbudget på anslagsnivå Bilaga 2 Finansförvaltning

Läs mer

Preliminärt bokslut 2013

Preliminärt bokslut 2013 Preliminärt bokslut 2013 Kommunstyrelsen 2014-02-04 Innehållsförteckning En tillbakablick på 2013... 3 Preliminärt bokslut 2013... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

Simrishamns kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per 2014-08-31. 16 oktober 2014. Certifierad kommunal yrkesrevisor

Simrishamns kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per 2014-08-31. 16 oktober 2014. Certifierad kommunal yrkesrevisor Simrishamns kommun Översiktlig granskning av delårsrapport per 2014-08-31 16 oktober 2014 Lennart Öhrström Auktoriserad revisor / Certifierad kommunal yrkesrevisor Malin Holm Paulcén Auktoriserad revisor

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport PerÅke Brunström, Certifierad kommunal revisor Granskning av delårsrapport 2015 Haparanda Stqd Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskningsnoteringar balansräkning 2008-12-31

Granskningsnoteringar balansräkning 2008-12-31 Bilaga till Revisionsrapport Granskningsnoteringar balansräkning 2008-12-31 Östersunds kommun 8 april 2009 Hans Stark Anneth Nyqvist Erik Palmgren Innehållsförteckning Tillgångar...3 1.1 Materiella anläggningstillgångar...3

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31 Delårsrapport För perioden 2012-01-01 2012-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2012-01-01-2012-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 18 (27) 2015-04-27 Ks 15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 I enlighet med kommunfullmäktiges beslut av strategisk plan följer

Läs mer

Ombudgeteringar och reviderad budget Förslag till ombudgetering och begäran om tilläggsbudget

Ombudgeteringar och reviderad budget Förslag till ombudgetering och begäran om tilläggsbudget 1(7) KS 2009/0005 Ombudgeteringar och reviderad budget 2009 Kommunfullmäktige fastställde budget för år 2009 vid sammanträdena den 24 och 27 november. Revidering av budgeten behöver göras på följande punkter.

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2015 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1.1 Bakgrund

Läs mer

Syfte med granskningen

Syfte med granskningen Vellinge kommun Översiktlig granskning av delårsrapport per 2014-08-31, utkast Oktober 2014 Alexander Carlsson Auktoriserad revisor / Certifierad kommunal yrkesrevisor Tobias Lundell Syfte med granskningen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bokslutsberedningen. Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bokslutsberedningen. Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande 1(7) Plats och tid KS-salen 08:00-16:00 Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande Hans Nilsson (HEL) Björn Källman (HEL) 26 Johanna Söderberg (C) Hans-Peter Jessen (S) 26 Dan Säterman (S), tjänstgörande

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2014 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26

Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26 Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26 Finansplan 2014 2016 Tjänstemannaförslag 2013 10 21 Innehåll 1. Inledning 2 2. Ekonomi 2 3. Utdebitering 2 4. Balanskrav 2 5. Ekonomiska förutsättningar

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe 21 oktober 2013 Granskning av delårsrapport 2013 Emmaboda kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011. Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna

ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011. Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011 Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Uppdrag

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport PerÅke Brunström Granskning av delårsrapport 2013 Haparanda Stad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Budget 2018 samt plan 2019 och Budget 2018, plan 2019 och 2020

Budget 2018 samt plan 2019 och Budget 2018, plan 2019 och 2020 Budget 2018, plan 2019 och 2020 Innehåll God ekonomisk hushållning i Storumans kommun 2018... 1 Resultat- och balansräkning... 2 Driftbudget... 3 Finansieringsanalys/Kassaflödesanalys... 4 God ekonomisk

Läs mer

Månadsrapport. Landstinget Blekinge oktober 2016 Ärendenr 2016/01466

Månadsrapport. Landstinget Blekinge oktober 2016 Ärendenr 2016/01466 Månadsrapport Landstinget Blekinge oktober 2016 Ärendenr 2016/01466 1 Landstinget Blekinge Christer Rosenquist 2016-11-14 Ärendenr 2016/01466 Dokumentnr 2016/01466-1 Landstingsstyrelsen Månadsrapport oktober

Läs mer

Granskning av delårs- rapport 2012

Granskning av delårs- rapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårs- rapport 2012 Karlstads kommun Daniel Brandt Stefan Fredriksson Lars Dahlin Maria Jäger Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

Månadsrapport juli 2012

Månadsrapport juli 2012 Månadsrapport juli 2012 Tillgänglighet till specialiserad vård Vårdgaranti och kömiljard Under semestermånaderna har färre verksamheter nått målen för vårdgaranti och kömiljard. Flera förbättringsarbeten

Läs mer

Månadsuppföljning. Oktober 2012

Månadsuppföljning. Oktober 2012 A Månadsuppföljning Oktober 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31oktober 2012 Skatteunderlagsprognosen per oktober pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både

Läs mer

Preliminärt bokslut 2012

Preliminärt bokslut 2012 Foto Jan Magnusson Innehållsförteckning En tillbakablick på 2012 3 Preliminärt bokslut 2012 3 Redovisningsprinciper 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 6 Nyckeltal 6 Finansiella rapporter 8 Resultaträkning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Carl-Gustaf Folkeson Bengt-Åke Hägg Lotten Lasson Granskning av delårsrapport 2014 Staffanstorps kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879 RESULTATRÄKNING Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 135.383 134.026 120.085 Verksamhetens kostnader NOT 1-619.231-570.550-535.214 Avskrivningar -25.691-24.651-23.995 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

Delårsrapport 2 2014-08-31

Delårsrapport 2 2014-08-31 Delårsrapport 2 2014-08-31 Nu skriver Nu skriver Pajala morgondagens historia. I hjärtat av Tornedalen kombineras storslagen natur med unik drivkraft. Här finns ett positivt företagsklimat, en kraftigt

Läs mer

Vellinge kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per September Auktoriserad revisor

Vellinge kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per September Auktoriserad revisor Vellinge kommun Översiktlig granskning av delårsrapport per 2015-06-30 September 2015 Lars Starck Auktoriserad revisor Tobias Lundell Revisor Syfte med granskningen Ernst & Young har på uppdrag av kommunrevisionen

Läs mer

Årsredovisning 2016 för Norrtälje kommun och Norrtälje kommunkoncern samt utdelning från de kommunala bolagen

Årsredovisning 2016 för Norrtälje kommun och Norrtälje kommunkoncern samt utdelning från de kommunala bolagen 2017-03-26 Sid 1 av 6 Handläggare: Håkan Wahlgren Till Titel: Controller Kommunstyrelsens arbetsutskott E-post: Hakan.wahlgren@norrtalje.se Årsredovisning 2016 för Norrtälje kommun och Norrtälje kommunkoncern

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2005

Granskning av årsredovisning 2005 Revisionsrapport* Granskning av årsredovisning 2005 Fagersta kommun April 2006 Bert Hedberg Thomas Lidgren *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4

Läs mer

Periodrapport. Februari

Periodrapport. Februari Periodrapport Februari 2015 Ekonomi l Resultat januari februari -11 mnkr (21mnkr) l Nettokostnadsökning 6,2 % (4,1 %) l Skatter och statsbidrag 3,7 % (4,8 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys

Läs mer

Ekonomisk rapport per

Ekonomisk rapport per Ekonomisk rapport per -03-31 Övergripande ekonomiska händelser Det budgeterade resultatet för år uppgår till +40 034 tkr. Uppföljningen per den 31 mars prognostiserar ett helårsresultat på +19 429 tkr.

Läs mer

Verksamheterna klarade totalt sett att hålla sig inom de budgeterade ramarna och lämnade ett överskott på 200 tkr.

Verksamheterna klarade totalt sett att hålla sig inom de budgeterade ramarna och lämnade ett överskott på 200 tkr. ÅRSREDOVISNING 2015 I KORTHET Emådalen Foto: Henrik Tingström DET EKONOMISKA RESULTATET Högsby kommun redovisade ett överskott på 11,3 miljoner kronor för 2015. Det är ett bra resultat och innebär överskott

Läs mer

PRELIMINÄR BOKSLUTSRAPPORT. December 2011

PRELIMINÄR BOKSLUTSRAPPORT. December 2011 PRELIMINÄR BOKSLUTSRAPPORT December 2011 Resultatet Årets resultat är 35 Mkr, vilket är 32 Mkr bättre än budget men 14 Mkr sämre än föregående år. Budgetavvikelser för 2011: Nämnderna 2 Mkr bättre än budget.

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2016

Översiktlig granskning av delårsrapport 2016 www.pwc.com/se Anneth Nyqvist Certifierad kommunal revisor Oktober 2016 Översiktlig granskning av delårsrapport 2016 Vilhelmina kommun Innehåll Syfte, revisionsfrågor, metod och avgränsning Delårsrapportens

Läs mer

Ekonomirapport 2016 efter januari månad

Ekonomirapport 2016 efter januari månad Tf Ekonomichef Christina Bäckström 0490-25 40 78 christina.backstrom@vastervik.se 2016-02-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2016 efter januari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige

Läs mer

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%) Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46

Läs mer

Preliminärt bokslut 2007

Preliminärt bokslut 2007 2007 Bilden är tagen av Jan Magnusson Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-01-29 EN TILLBAKABLICK PÅ ÅRET 2007 I juni 2006 beslutade kommunfullmäktige om budget för 2007. Resultatnivån budgeterades till

Läs mer