Ls Arbetsutskottets förslag Landstingsstyrelsen beslutar att utse Dan Skantz att jämte ordföranden justera protokollet.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ls 2005-10-17. Arbetsutskottets förslag Landstingsstyrelsen beslutar att utse Dan Skantz att jämte ordföranden justera protokollet."

Transkript

1 Föredragningslista Sammanträdesdatum Landstingsstyrelsen Tid: Måndagen den 17 oktober 2005, kl 10:00 Plats: Landstingshuset, Södra vägen 9, Halmstad 1 Justering utse Dan Skantz att jämte ordföranden justera protokollet. 2 Godkännande av föredragningslista godkänna den utsända föredragningslistan. 3 Anmälan av inkomna/utgående skrivelser notera skrivelserna till protokollet. Följande skrivelser anmäles för anteckning till protokollet: 1. Beslut av Landstingsförbundets styrelse: A 05:35 - Nya upphandlingsregler (SOU 2005:22). B100 nr 05/0608 A 05:36 - Begränsning av möjligheten att åberopa nya omständigheter vid överklagande av beslut om bidrag och avgifter i de kommunala utjämningssystemen m m. B100 nr 05/0609 A 05:37 - En utvecklad krisberedskap - Krisberedskapsmyndighetens underlag inför 2005 års proposition om krisberedskap och Krisberedskapsmyndighetens översyn av förordning om åtgärder för fredstida krishantering och höjd beredskap. B100 nr 05/ (17)

2 A 05:39 - Liberalisering, regler och marknader (SOU 2005:4). B100 nr 05/0612 A 05:40 - Landsbygdskommittén - På väg mot en hållbar landsbygdsutveckling (SOU 2005:36). B100 nr 05/0613 A 05:41 - Underlag till Handlingsplan för goda matvanor och ökad fysisk aktivitet i befolkningen. B100 nr 05/0614 A 05:42 - Bilstöd till personer med funktionshinder (SOU 2005:26). B100 nr 05/0615 A 05:43 - Fjärrvärmeutredningen SOU 2004:136 Skäligt pris på fjärrvärme samt SOU 2005:33 Fjärrvärme och kraftvärme i framtiden. B100 nr 05/0616 A 05:44 - Framställan angående kommunernas möjlighet att ta ut avgift enligt miljöbalken för remissvar. B100 nr 05/0617 A 05:45 - Framställan angående kommunernas roll i arbetet med miljökvalitetsnormer. B100 nr 05/0618 A 05:46 - Ökad leveranssäkerhet i elnäten - delredovisning av regeringsuppdrag samt inbjudan till hearing angående ökad leveranssäkerhet i elnäten, i Stockholm. B100 nr 05/0619 A 05:47 - Handel med utsläppsrätter - erfarenheter för införande av EU:s handelssystem. Riktmärken som bas för tilldelningen av utsläppsrätter i energisektorn. B100 nr 05/0620 A 05:48 - Frågor om förmyndare och ställföreträdare för vuxna (SOU 2004:112). Kos A 05:49 - Den könade förskolan - om betydelsen av jämställdhet och genus i förskolans pedagogiska arbete (SOU 2004:115). B100 nr 05/0622 A 05:50 - Beslut om medlemsavgift till Landstingsförbundet för år B100 nr 05/ Protokoll från landstingets revisorers sammanträde Granskning av den interna kontrollen Primärvårdsnämnden i Falkenberg. Kos Utdrag ur protokoll från psykiatrinämndens sammanträde Remiss - Inskränkning i patientens rätt att använda elektronisk kommunikation m m. 4. Fördelning av extra medel för FoU-projekt Kos Pågående avtal med läkare Nytt avtal B100 nr 05/ Förordnande av ledamot i Sveriges miljöteknikråd - SWENTEC. Kos Tackkort från Jan Eriksson för uppvaktning i samband med hans avgång som sjukhuschef, Länssjukhuset Halmstad. 2 (17)

3 Landstingsfullmäktigeärenden 4 Motion angående medborgarförslag i landstingsfullmäktige Lk/040199, bilaga Landstingsstyrelsen beslutar föreslå landstingsfullmäktige besluta att avslå motionen. I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Miljöpartiet de Gröna att försöksverksamhet med medborgarförslag införs i Landstinget Halland samt att försöket beslutas pågå under två år för att sedan utvärderas inför definitivt beslut. Motionärerna hänvisar till att det i flera landsting och kommuner pågår försök eller permanent verksamhet med medborgarförslag som ett sätt att försöka vitalisera det politiska livet och kommunikationen mellan politik och allmänhet. Motionärerna anser att medborgarförslag kan ses som allmänhetens i Halland sätt att till politiken väcka frågor som inte kan hitta sina kanaler i den ordinarie partipolitiken. Skrivelse från landstingsstyrelsen (Lk/040199, ) Motion från Miljöpartiet de Gröna (Lk/040199, ) 5 Motion angående beslutsnivå vad gäller resurser för Regionvård Kos050088, bilaga Landstingsstyrelsen beslutar föreslå landstingsfullmäktige besluta att avslå motionen. I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Ingeborg Oléni (spi) att landstingsstyrelsen ska få i uppdrag att se över möjligheterna att samordna och avskilja budgeten för Regionsjukvård från övrig sjukvårdsverksamhet vid de båda sjukhusen samt att utreda förutsättningarna för att lägga Regionsjukvårdsbudgeten på annan nivå exempelvis styrelsen. 3 (17)

4 Remiss till regionsjukvård utfärdas på medicinska grunder. Det ekonomiska ansvaret bör vara kopplat till beslutet om regionsjukvård. De samlade resurserna till den halländska hälso- och sjukvården påverkas inte av att man flyttar det ekonomiska ansvaret för regionsjukvårdskostnaderna. Enligt landstingsstyrelsens uppfattning bör det ekonomiska ansvaret för regionsjukvårdskostnaderna ligga kvar hos sjukhusen. Skrivelse från landstingsstyrelsen (Kos050088, ) Motion från Ingeborg Oléni (spi) (Kos050088, ) 6 Motion Munnen en del av kroppen Kos050117, bilaga Landstingsstyrelsen beslutar föreslå landstingsfullmäktige besluta att bifalla motionens första förslag och ge landstingsstyrelsen i uppdrag att utreda förutsättningarna för satsningar på att erbjuda hallänningar besök hos tandhygienister i en ökad omfattning. avslå övriga tre förslag. I en motion till landstinget föreslår Ingeborg Oleni (SPI) att landstingsfullmäktige ger landstingsstyrelsen i uppdrag att snarast utreda förutsättningarna för satsningar på att erbjuda hallänningar besök hos tandhygienister i en ökad omfattning att utredningen bör leda till att projekt med ökad satsning på promotion vad gäller munhälsa startar upp i första hand inom ett par geografiska områden med ev. koppling till vårdcentral att tandhygienistbesök kan jämställas med besök hos distriktssköterskor ur individens kostnadssynpunkt, vilket beaktas i budgetplaneringen att Landstinget Halland kan bli modell för arbetet med en friskare sjukvård inom detta område Skrivelse från landstingsstyrelsen (Kos050117, ) Motion från Ingeborg Oléni (spi) (Kos050117, ) 4 (17)

5 7 Mål och budget 2006 och ekonomisk plan för Kos050073, bilaga föreslå landstingsfullmäktige besluta i enlighet med bilagt förslag till Mål & Budget 2006 och ekonomisk plan för , daterat Fastställer övergripande mål. Fastställer patientavgifter och taxor. Anvisar styrelsen och nämnderna landstingsbidrag avseende 2006 samt fastställer ekonomiska ramar för åren Anvisar landstingsstyrelsen investeringsanslag för fastighets- och upprustningsåtgärder enligt investeringsbudget för Investeringsplanen för ska ligga till grund för den fortsatta planeringen. Fastställer skattesatsen för år 2006 till 9,72 kronor. Ger landstingstyrelsen i uppdrag att fastställa den genomsnittliga ersättningen per omhändertagen 3-19 åring inom barn- och ungdomstandvården inför Utveckling och ekonomi i balans Hallänningarna har en hög medellivslängd och en förhållandevis god hälsa jämfört med riket i övrigt. I folkhälsoenkäten 2004 uppgav 70 procent av de tillfrågade hallänningarna att hälsan var bra eller mycket bra. Den upplevda hälsan är emellertid ojämlikt fördelad mellan olika sociala grupper i samhället och det finns en stark koppling till livsstilsfaktorer som rökning, övervikt/fetma, hög alkoholkonsumtion och brist på fysisk aktivitet. Kvinnor upplever i genomsnitt sämre hälsa än män. Det finns också skäl att uppmärksamma ungdomars negativa utveckling när det gäller upplevd hälsa. Patienternas upplevelse av den halländska hälso- och sjukvården är god vilket återspeglas i till exempel Vårdbarometern. Även i uppföljningar av vårdens kvalité har Landstinget Halland goda resultat. Fortfarande finns dock onödiga brister i tillgängligheten. Landstinget Hallands ekonomiska resultat har de senaste åren utvecklats på ett positivt sätt. Denna positiva utveckling har skett samtidigt som en hel del åtgärder för ekonomi i balans har genomförts. 5 (17)

6 Invånarantalet i Halland har ökat kraftigt under flera år och prognosen tyder på att denna utveckling fortsätter. En befolkning med allt fler äldre leder till ett ökat vårdbehov, dels eftersom behoven tilltar med åldern, dels eftersom sjukvården kan göra allt mer för patienterna. Den medicinska utvecklingstakten är fortsatt hög. Detta är positivt för patienterna men innebär också en utmaning för landstinget eftersom det ofta finns en skillnad mellan vad som är medicinskt respektive ekonomiskt möjligt. Generellt utvecklas arbetet vad gäller samsyn i vården om ansvarsfördelning, vilka prioriteringar som ska göras med mera allt i syfte att säkra en god vård på lika villkor för befolkningen i länet. Bedömningen är att nu gällande mål ska gälla även Med en samsyn och ett arbetssätt utifrån gemensamma strategier för att nå målen bör landstinget kunna uppfylla sitt åtagande gentemot befolkningen i Halland. I strategierna inför 2006 markeras särskilt inriktningen på en mer hälsoförebyggande hälso- och sjukvård. Den enskilde individen har ett primärt ansvar för sin egen hälsa och en av landstingets uppgifter är att ge kunskap om vars och ens möjlighet att göra hälsosamma val av levnadsvanor. Sjukdomar relaterade till livsstil och ohälsa till följd av psykosociala stressfaktorer ökar och det finns goda belägg för att förebyggande arbete inom sjukvården ger positiva effekter. Det gäller en rad åtgärder, som exempelvis rökavvänjning och rådgivning vid hög konsumtion av alkohol. Vården kan också stimulera till ökad fysisk aktivitet och förändrade kostvanor. Intensifierad information till ungdomar om sex- och samlevnadsfrågor är mycket viktigt eftersom klamydia ökar i länet. Utöver insatser för ökade kunskaper prioriteras särskilda projekt i hälsofrämjande syfte. Strategierna har fortsatt fokus på utveckling av den nära vården, insatser för fortsatt verksamhetsutveckling och åtgärder för att garantera en framtida personalförsörjning och goda arbetsplatser. Utvecklingen mot en ekonomi i balans och de förbättrade ekonomiska förutsättningarna möjliggör att skattesatsen kan bli oförändrad. Patientavgifterna bibehålls i stort sett oförändrade medan tandvårdstaxan höjs med bedömda pris- och löneökningar. Investeringarna i våra fastigheter uppgår till en nivå på drygt 400 Mkr. Därigenom ges förutsättningar att få moderna och välanpassade lokaler för våra verksamheter. 6 (17)

7 Landstingsfullmäktiges Mål och budget och därtill hörande strategier ska styra landstingets verksamhet under Skrivelse från landstingsstyrelsen (Kos050073) Mål & Budget 2006 och ekonomisk plan för Delårsbokslut per 31 augusti med årsprognos 2005 Arbetsutskottet bereder ärendet vid sammanträde den 11 oktober Bilagor till ärendet skickas ut direkt efter beredningen. 9 Landstingets attest & utanordningsreglemente Kos050137, bilaga Landstingsstyrelsen beslutar föreslå landstingsfullmäktige besluta att fastställa attest & utanordningsreglemente att gälla fr o m 1 januari uppdra åt landstingsstyrelsen att utarbeta erforderliga tillämpningsanvisningar. Nuvarande attest & utanordningsreglemente fastställdes Tillämpningsanvisningar för detta reglemente har upprättats och har successivt kompletterats. Landstinget Halland har under hösten 2005 successivt infört ett nytt system för elektronisk hantering av leverantörsfakturor. Samtliga förvaltningar skall vara i drift Förändringen innebär att merparten av landstingets leverantörsfakturor kommer att hanterats med elektronisk attest i systemet. Begreppen avseende attest kommer att förändras bl a ersätts huvudattestant av beslutsattestant. I systemet har även inbyggts kontroller som bl a innebär att det alltid måste vara minst två personer som hanterar varje leverantörsfaktura. 7 (17)

8 Redovisade förändringar innebär att befintligt attest & utanordningsreglemente behöver anpassas. Komplettering har även skett utifrån den kommunala redovisningslagen. Skrivelse från landstingsstyrelsen (Kos050137, ) Attest- och utanordningsreglemente för Landstinget Halland. 10 Ändring i Arvodesreglemente för förtroendevalda Lk/ Arvodeskommittén sammanträder den 12 oktober till beslut lämnas vid sammanträdet. Landstingsstyrelseärenden 11 Landstingsstyrelsens delårsbokslut per 31 augusti med årsprognos 2005 Kos050098, bilaga landstingsstyrelsens delårsbokslut 31 augusti och årsprognos 2005 noteras. Landstingsstyrelsens resultaträkning efter åtta månader uppvisar ett positivt resultat om 62,6 mnkr och årsprognosen pekar på ett positivt resultat om 24,2 mnkr, varav 10 mnkr i resultat redovisas för den landstingsgemensamma verksamheten och 12,3 mnkr för styrelsens egentliga verksamhet. I årsprognosen ingår Konsult & stöd med ett beräknat överskott på 1,9 mnkr, varav Landstingsfastigheter noll, Landstingshälsan minus 0,6 mnkr, landstingsupphandling plus 0,7 mnkr och administrativt stöd plus 1,8 mnkr. Landstingsstyrelsen har för att kunna finansiera kompletteringsbudgeten ianspråktagit 8,3 mnkr av styrelsens fonderade eget kapital. 8 (17)

9 Fokus i verksamheten under året är att satsa på utvecklingsåtgärder samtidigt som arbetet med åtgärder för ekonomi i balans fortsätter. Arbete pågår med att kartlägga hallänningarnas behov av hälso- och sjukvård, som ska ligga till grund för prioriteringar och fördelning av resurser. Det pågår även en utredning av Hälso- och sjukvårdsstrukturen inom Landstinget Halland. Den tidigare nationella besöksgarantin inom primärvården och specialistsjukvården kommer att utvidgas med en behandlingsgaranti på 90 dagar fr o m 1 november Åtgärder vidtas för att kunna möta den utökade vårdgarantin. Styrelsens dialog med medarbetare, brukare och hallänningar i ett projekt som benämns Utvecklingskraft fortsätter under Syftet med projektet är att ge underlag för beslut om Hallands framtida hälso- och sjukvård. Skrivelse från landstingsledningen (Kos050098, ) Skrivelse från Konsult & stöd ( ) - Bilaga 12 Ianspråktagande av IT-investeringsmedel Kos050133, bilaga för utveckling av Platina anvisa 400 tkr ur landstingsstyrelsens anslag för IT-investeringar i 2005 års budget. utse IT-direktör Stig Brinck som huvudattestant för anslaget upphandlades Platina, ett landstingsgemensamt IT-stöd för hantering av avvikelser. Under 2004 påbörjades införandet vid pilotavdelningar i Halmstad, Varberg och i primärvården. Under 2005 har sjukhuset i Varberg infört Platina. Fortsatt införande under 2005 har fördröjts bland annat p g a att projektet inte har haft någon egen budget och resurserna för IT-teknik inte varit tillräckliga inom landstinget. Någon förvaltning kommer inte att införa Platina förrän utvärderingen av pilotinstallationerna är klar och denna är inte möjlig att slutföra förrän rapportoch analysdelen är åtgärdad. 9 (17)

10 Nu står vi inför fakta att de som använder Platina idag har synpunkter bland annat vad gäller rapporter för analys och bearbetning och flera förvaltningar önskar införa Platina som avvikelsesystem så snart så möjligt. Skrivelse från landstingsledningen (Kos050133, ) 13 Säkerställande av landstingsgemensamma IT-funktioner Kos050140, bilaga medge IT-investering på kronor för att tillgodose ökad och bibehållen funktion i landstingsgemensamma IT-system. Landstingets KOS IT tillhandahåller landstingsgemensamma IT-funktioner däribland e-post intern och extern åtkomst, e-virusskydd, en skyddad internetanslutning, högkapacitetslagring. Dessa system behöver nu förnyas och kompletteras för att möta verksamhetens krav och behov. Skrivelse från landstingsledningen ( ) 14 Angående försäkringsbolags tillgång till patientjournaler (Ds 2005:13) Kos050106, bilaga lämna remissvar enligt redovisat förslag. Justitiedepartementet har berett Landstinget Halland tillfälle att senast den 1 november 2005 lämna remissvar på departementspromemorian Försäkringsbolags tillgång till patientjournaler (Ds 2005:13). Utredningen som har författat departementspromemorian har haft i uppdrag att undersöka i vilken utsträckning försäkringsbolag efterfrågar fullmakter från 10 (17)

11 försäkringstagare och andra försäkrade och med utnyttjande av sådana fullmakter begär in uppgifter från hälso- och sjukvården. Uppdraget har också omfattat en analys av vilka risker och olägenheter som kan vara förenade med att försäkringsbolag på detta sätt får tillgång till patientjournaler och annan information om den enskildes hälsa. Uppdraget har tagit sikte på främst privata personförsäkringar men berör också vissa privata skadeförsäkringar. Skrivelse från landstingsledningen (Kos050106, ) Skrivelse från landstingsstyrelsen ( ) Sammanfattning - Utdrag ur Justitiedepartementets bok Försäkringsbolags tillgång till patientjournaler 15 Regional utbildning i patientklassificering och vårddokumentation 2006 Kos050129, bilaga godkänna rekommendation till samfinansiering 2006 av utbildning i patientklassificering och vårddokumentation för läkarsekreterare. medel för utbildningen täcks ur anslag för utveckling av sekundära beskrivningsmodeller (DRG m m) Västra Götalandsregionen och Landstinget Halland har fem gånger tidigare i samverkan med Göteborgs Universitet arrangerat en utbildning för läkarsekreterare i patientklassificering och vårddokumentation. Enligt rekommendation i Samverkansnämnden för västra sjukvårdsregionen svarar Landstinget Halland för 82 tkr av det totala anslaget på 700 tkr för Landstinget Hallands andel för utbildningen avses täckas av medel för utveckling av sekundära beskrivningsmodeller (DRG m m). Skrivelse från landstingsledningen (Kos050129, ) 11 (17)

12 16 Revisionsberättelser för landstingsstyrelsens stiftelser Kos050070, bilaga revisionsberättelser för 2004 för nedanstående, av landstingsstyrelsen förvaltade stiftelser, läggs till handlingarna. Stiftelsen Varbergs sjukhus samfond Stiftelsen Apelvikens sjukhus samfond för sjuka barn Stiftelsen Gotton Thomasine Lindes donationsfond Stiftelsen J S Almers stipendiefond Stiftelsen Anna och Albert Johanssons fond Plönningegymnasiets samfond Stiftelsen Munkagårdsgymnasiets samfond Stiftelsen Katrinebergs folkhögskolas samfond Stiftelsen Löftadalens folkhögskolas samfond I januari 1996 trädde en ny stiftelselag (SFS 1994:1220) i kraft. Landstingets donationsfonder berörs av denna lagstiftning. Komrev har utifrån gällande lagstiftning granskat landstingets donationsfonder/stiftelser. Revisorerna har lämnat revisionsberättelse enligt stiftelselagen. Revisorerna har lämnat särskilda granskningsiakttagelser till Konsult & stöds ekonomiavdelning. Särskild information kommer att lämnas till berörda förvaltningar. Skrivelse från landstingsledningen (Kos050070, ) Revisionsberättelse över de stiftelser som förvaltas av landstingsstyrelsen (Kos050070, ) 17 Yttrande - Lagförslag till lag om hälso- och sjukvård samt tandvård för asylsökande m fl Kos050108, bilaga avge yttrande enligt upprättat förslag. 12 (17)

13 Landstinget Halland är remissinstans för promemorian - Förslag till lag om hälso- och sjukvård samt tandvård för asylsökande m fl - från Utrikesdepartementet. Landstinget Halland anser att lagförslaget i allt väsentligt är en kodifiering av gällande överenskommelse och ordning varför landstinget stödjer innehållet i förslaget om lag om hälso- och sjukvård samt tandvård för asylsökande m fl. Skrivelse från landstingsledningen (Kos050108, ) Skrivelse från landstingsstyrelsen ( ) 18 Föreningen Halmstads Soldathem - förlängning av lånetid Kos050126, bilaga förlänga beviljat ränte- och amorteringsfritt lån om kronor till Föreningen Halmstads Soldathem t o m på oförändrade villkor beviljade landstinget Föreningen Halmstads Soldathem ett ränte- och amorteringsfritt lån på kronor med en löptid om fem år. Lånet avsåg finansiering av tidigare genomförd ombyggnad av Soldathemmet och säkrades genom inteckning i fastigheten. Halmstads kommun beviljade lån med motsvarande belopp och villkor. Förlängningen av lånet har skett i femårsperioder senast t o m Föreningen önskar enligt hemställan förlängning av lånet med ytterligare en femårsperiod med oförändrade villkor. Halmstad kommun har för avsikt att förlänga lånet t o m på oförändrade villkor. Skrivelse från landstingsledningen (Kos050126, ) Skrivelse från Föreningen Halmstads Soldathem (Kos050126, ) 13 (17)

14 19 Användning av SBU-rapporter och Socialstyrelsens riktlinjer i Södra sjukvårdsregionen Kos050109, bilaga lägga rapporten till handlingarna. Det regionala rådet för evidensbaserad medicin, EBM-rådet, beslöt i februari 2005 att undersöka hur SBU-rapporter och Socialstyrelsens riktlinjer används i det kliniska arbetet. En enkät skickades ut till samtliga berörda verksamhetschefer i Södra Sjukvårdsregionen. De enkätsvar som lämnats in representerar drygt specialistläkare och 700 AT/ST-läkare. Därutöver omfattas drygt annan sjukvårdspersonal. Slutsatsen av enkätsvaren är att SBU-rapporter och Socialstyrelsens riktlinjer används, i första hand inom direkt berörda verksamheter men även av verksamheter som har en mer perifer anknytning till området. Södra Regionvårdsnämnden beslöt i juni 2005 att bl a rekommendera landstingen att såväl gemensamt som var för sig vidareutveckla arbetet med spridning, implementering och användning av SBU-rapporter och Socialstyrelsens riktlinjer. Inom Landstinget Halland finns sedan 2003 ett nätverk för evidensbaserad medicin (EBM-nätverket) med en bred representation. Syftet med nätverket är att medverka till att bl a SBU-rapporter och Socialstyrelsens riktlinjer bearbetas och sprids till berörda inom landstinget. EBM-nätverket har också anknytning till Vetenskapliga rådet och FoU-rådet genom olika personunioner. Härigenom skapas förutsättningar att etablera ett landstingsövergripande forum för kunskapsstyrning. EBM-nätverket håller också på att bygga upp ett samarbete med kringlandstingen. Skrivelse från landstingsledningen (Kos050109, ) Protokollsutdrag från Södra Regionvårdsnämndens sammanträde (Kos050109, ) Enkätundersökning från Södra Regionvårdsnämnden 14 (17)

15 20 Dokumenthanteringsplan för Smittskyddsenheten Kos050134, bilaga godkänna förslag till dokumenthanteringsplan för Smittskyddsenheten. I enlighet med Smittskyddslagen åligger det varje landsting att ansvara för erforderliga smittskyddsåtgärder för att förhindra att smittsamma sjukdomar sprids bland invånarna. Ansvarig för verksamheten är landstingets smittskyddsläkare, som utses av landstingsstyrelsen. Smittskyddsläkaren arbetar länsövergripande och har ett självständigt ansvar i sin myndighetsutövning. Verksamheten genererar en mängd handlingar av stort värde inte minst ur forskningssynpunkt. Den föreslagna dokumenthanteringsplanens syfte är att bringa ordning bland de handlingar hos Smittskyddsenheten som skall bevaras för framtiden och informera om vilka som kan gallras (förstöras), och när detta skall ske. Skrivelse från landstingsledningen (Kos050134, ) Dokumenthanteringsplan för Smittskyddsenheten Halland 21 Yttrande över Förslag till handlingsprogram för genomförandet av de regionala miljömålen Kos050112, bilaga avge yttrande till länsstyrelsen enligt upprättat förslag. Landstingsstyrelsen har beretts tillfälle att yttra sig över förslaget till handlingsprogram för genomförandet av de regionala miljömålen. Utöver en hänvisning till landstingets yttrande inför beslut om de regionala miljömålen föreslås att de insatser som avser yrkes- och miljömedicin respektive tidigdiagnostik av tumörmisstänkta hudförändringar tillstyrks. Vidare bör de förslag inom området trafik och transporter, energiförsörjning och energihushållning respektive kretslopp och materialflöden, som berör landstinget som organisation och uppdragsgivare, tillstyrkas. 15 (17)

16 Skrivelse från landstingsledningen (Kos050112, ) Skrivelse från landstingsstyrelsen ( ) Sammanställning av åtgärdsförslag - utdrag ur Förslag till handlingsprogram för genomförandet av de regionala miljömålen. 22 Underlag till Region Halland angående den regionala indelningen redovisas vid sammanträdet. 23 Anmälan av delegationsbeslut Bilaga lägga anmälningarna till handlingarna. Anmäles beslut fattade på delegation enligt landstingsstyrelsens beslut 174/2004, angående bidrag ur fonder. Skrivelse från ekonomiavdelningen ( ) 24 Anmälan av protokoll Bilaga lägga protokollen till handlingarna. Anmäles protokoll från landstingsstyrelsens personalutskott , landstingsstyrelsens arbetsutskott , , och Protokoll från personalutskottet ( ) Protokoll från arbetsutskottet ( , , , ) 16 (17)

17 Informationsärende 25 Åtgärder för ekonomi i balans Lk/ anteckna informationen till protokollet. Landstingsdirektör Mona Boström informerar om vidtagna och planerade åtgärder. 17 (17)

Landstingsstyrelsen 117-141

Landstingsstyrelsen 117-141 Protokoll Sammanträdesdatum 2005-10-17 Landstingsstyrelsen 117-141 Tid: Måndagen den 17 oktober 2005, kl 10:00-12:00 Plats: Landstingshuset, Södra vägen 9, Halmstad Ledamöter Mats Eriksson (m) Göran Karlsson

Läs mer

MED BESLUTSFÖRSLAG LANDSTINGSSTYRELSEN. Tid: 2001-09-25, kl 10.00. Plats: Landstingshuset, Halmstad. 1 Justering

MED BESLUTSFÖRSLAG LANDSTINGSSTYRELSEN. Tid: 2001-09-25, kl 10.00. Plats: Landstingshuset, Halmstad. 1 Justering LANDSTINGET HALLAND FÖREDRAGNINGSLISTA MED BESLUTSFÖRSLAG LANDSTINGSSTYRELSEN Tid: 2001-09-25, kl 10.00 Plats: Landstingshuset, Halmstad 1 Justering att utse Björn Ahlkvist att jämte ordföranden justera

Läs mer

Sammanträdesdatum 2004-09-08

Sammanträdesdatum 2004-09-08 Sammanträdesdatum 2004-09-08 Länssjukvårdsnämnden Tid: Onsdagen den 8 september, kl 09.00-17.00 Plats: Sammanträdesrum Borgsalen, Landstingets kansli, Halmstad Information Arbetsmiljöinspektionen i Göteborg

Läs mer

Styrelsen för Länssjukhuset i Halmstad och Ambulanssjukvården i Halland

Styrelsen för Länssjukhuset i Halmstad och Ambulanssjukvården i Halland Protokoll Sammanträdesdatum 2008-12-09 Styrelsen för Länssjukhuset i Halmstad och Ambulanssjukvården i Halland Tid: Tisdagen den 9 december 2008 klockan 12.30-16.00 Plats: Konferensrum Berget, Norrebo,

Läs mer

Primärvårdsnämnden Falkenberg

Primärvårdsnämnden Falkenberg Protokoll Sammanträdesdatum 2006-09-19 Primärvårdsnämnden Falkenberg 30-39 Tid: Tisdagen 19 september 2006, kl 15:00-17:30 Plats: Vårdcentralen Falkenberg, sammanträdesrummet Biblioteket Ledamöter Inger

Läs mer

Primärvårdsnämnden Hylte 23 35

Primärvårdsnämnden Hylte 23 35 Protokoll Sammanträdesdatum 2004-05-05 Primärvårdsnämnden Hylte 23 35 Tid: Onsdagen den 5 maj 2004, kl. 14:00-16:50 Plats: Sammanträdesrummet, administrationsbyggnaden, Hyltebruks vårdcentral Ledamöter

Läs mer

Styrelsen för Sjukhuset i Varberg 72-85

Styrelsen för Sjukhuset i Varberg 72-85 Protokoll Sammanträdesdatum 2007-09-19 Styrelsen för Sjukhuset i Varberg 72-85 Tid: Onsdagen den 19 september 2007, kl 09:00-14:00 Plats: Sjukhuset i Varberg, Direktionsrummet Ledamöter Christer Samuelsson

Läs mer

Primärvårdsnämnden i Halmstad

Primärvårdsnämnden i Halmstad Föredragningslista Sammanträdesdatum 2004-02-03 Primärvårdsnämnden i Halmstad Tid: Tisdagen den 3 februari 2004 kl. 14:00 Plats: Primärvårdsförvaltningen, Torsgatan 1 1 Justering Primärvårdsnämnden i Halmstad

Läs mer

Driftnämnden Regionservice

Driftnämnden Regionservice Föredragningslista Sammanträdesdatum 2015-04-13 Driftnämnden Regionservice Tid: Måndagen den 13 april 2015, kl 13:30 ca kl 16:00 Plats: Regionservice Fiskaregatan 4, Halmstad Sammanträdesrum: Parketten,

Läs mer

Primärvårdsnämnden Hylte

Primärvårdsnämnden Hylte Protokoll Sammanträdesdatum 2006-09-18 Primärvårdsnämnden Hylte 22-30 Tid: Måndagen 18 september 2006, kl 15:00-17:00 Plats: Vårdcentralen Hyltebruk Ledamöter Tom Barkström (kd) Kristina Johansson (s)

Läs mer

11 Årsredovisning av stiftelser förvaltade av regionstyrelsen RS150190

11 Årsredovisning av stiftelser förvaltade av regionstyrelsen RS150190 11 Årsredovisning av stiftelser förvaltade av regionstyrelsen RS150190 Arbetsutskottets förslag Regionstyrelsen beslutar att avge årsredovisning för år 2014 för nedanstående stiftelser Ärendet Årsredovisning

Läs mer

Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall, Varberg

Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall, Varberg PROTOKOLL PRIMÄRVÅRDSNÄMNDEN VARBERG 1-16 Tid: Måndag 20 januari 2003 kl 15:00-17:00 Plats: Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall, Varberg Närvarande: ledamöterna ersättarna tjänstemännen Karl-Gunnar

Läs mer

2002-10-17 106-118 PERSONALNÄMNDEN. Tid: 2002-10-17, kl. 14.00-16.00. Plats: Sammanträdesrum Borgsalen, Landstingets lokaler, Södra vägen 9, Halmstad

2002-10-17 106-118 PERSONALNÄMNDEN. Tid: 2002-10-17, kl. 14.00-16.00. Plats: Sammanträdesrum Borgsalen, Landstingets lokaler, Södra vägen 9, Halmstad LANDSTINGET HALLAND PROTOKOLL 2002-10-17 106-118 PERSONALNÄMNDEN Tid: 2002-10-17, kl. 14.00-16.00 Plats: Sammanträdesrum Borgsalen, Landstingets lokaler, Södra vägen 9, Halmstad Ledamöter Göran Karlsson,

Läs mer

Länssjukvårdsnämnden 76-87

Länssjukvårdsnämnden 76-87 Protokoll Sammanträdesdatum 2006-10-25 Länssjukvårdsnämnden 76-87 Tid: Plats: Onsdagen den 25 oktober, kl 09.00-14.45 (föredragning, information) kl 13.25-13.35 (beslut) Sammanträdesrum Borgsalen, Landstingshuset

Läs mer

Landstingsfullmäktige 1-41

Landstingsfullmäktige 1-41 Protokoll Sammanträdesdatum 2008-03-31 Landstingsfullmäktige 1-41 Tid: Måndagen den 31 mars 2008 kl 10:00-12:25, 13:15-15:00, 15:20-18:10 Plats: Länssjukhuset i Halmstad 1 Sammanträdets öppnande Landstingsfullmäktiges

Läs mer

Landstingsstyrelsen 66-90

Landstingsstyrelsen 66-90 Protokoll Sammanträdesdatum 2005-05-30 Landstingsstyrelsen 66-90 Tid: Måndagen den 30 maj 2005, kl 10:00-11:45 Plats: Landstingshuset, Södra vägen 9, Halmstad Ledamöter Mats Eriksson (m) Göran Karlsson

Läs mer

Tjänsteskrivelse Datum 2007-04-03. Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslås avge yttrande enligt förslag.

Tjänsteskrivelse Datum 2007-04-03. Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslås avge yttrande enligt förslag. G Landstinget Halland Tjänsteskrivelse Datum 2007-04-03 Diarienummer Ls060227-1 Konsult & stöd Kristian Samuelsson, utvecklare Planerings- och utvecklingsavdelningen Tf n 035-13 48 90 kristian.samuelsson

Läs mer

Landstingsstyrelsen 108-128

Landstingsstyrelsen 108-128 Protokoll Sammanträdesdatum 2006-10-23 Landstingsstyrelsen 108-128 Tid: Måndagen den 23 oktober 2006, kl 10:00-11:10 Plats: Landstingshuset, Södra vägen 9, Halmstad Ledamöter Mats Eriksson (m) Göran Karlsson

Läs mer

3 Anmälan av inkomna och utgående skrivelser, protokoll m m

3 Anmälan av inkomna och utgående skrivelser, protokoll m m Föredragningslista Sammanträdesdatum 2013-05-06 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen Tid Måndagen den 6 maj 2013, kl. 09:00 Plats Regionens hus Södra Vägen, Halmstad Sammanträdeslokal Borgsalen 1 Justering Förslag

Läs mer

Motion - Screening för att tidigt upptäcka tarmcancer

Motion - Screening för att tidigt upptäcka tarmcancer ÄRENDE 8 LF februari 2012 Motion - Screening för att tidigt upptäcka tarmcancer Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige Motion från Kristina Winberg, SD Yttrande

Läs mer

Landstingsfullmäktiges föredragningslista

Landstingsfullmäktiges föredragningslista Landstingsfullmäktiges föredragningslista Sammanträdet den 16-17 november 2011 Tid: 16 november kl 10.00 17 november kl 09.00 Lokal: Landstingshuset, sessionssalen Sammanträdet öppnas...3 Anmälan om ny

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 2009-05-26 1 (6) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Bertil Axelsson Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 26 maj 2009, kl. 08.30 12.00 Plats Närvarande ledamöter Sessionssalen,

Läs mer

3 Anmälan av inkomna och utgående skrivelser, protokoll m m

3 Anmälan av inkomna och utgående skrivelser, protokoll m m Föredragningslista Sammanträdesdatum 2014-03-10 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen Tid Måndagen den 10 mars 2014, kl. 09:00 Plats Regionens hus Södra Vägen, Halmstad Sammanträdeslokal Borgsalen 1 Justering

Läs mer

Hjälpmedelsnämnden Halland

Hjälpmedelsnämnden Halland Föredragningslista Sammanträdesdatum 2010-05-21 Hjälpmedelsnämnden Halland Tid: Fredagen den 21 maj 2010 kl. 09:00 Plats: Hjälpmedelscentralen, Kistingevägen, Halmstad, Showroom Vägbeskrivning bifogas

Läs mer

Halmstadsnämnden 10-18

Halmstadsnämnden 10-18 Protokoll Sammanträdesdatum 2008-02-20 Halmstadsnämnden 10-18 Tid: Onsdagen den 20:e februari 2008, kl. 10:00-15:55 Plats: Borgsalen, Landstingskontoret, Södra vägen, Halmstad Ledamöter Christina Nillius

Läs mer

KALLELSE. Datum 2015-02-11

KALLELSE. Datum 2015-02-11 KALLELSE Datum 2015-02-11 Sida 1(6) Landstingsstyrelsen Marie Nilsson För kännedom: Landstingsfullmäktiges ledamöter Till landstingsstyrelsens ledamöter Till ersättare för kännedom Landstingsstyrelsen

Läs mer

Motion: Socioekonomiska faktorers påverkan på medellivslängden

Motion: Socioekonomiska faktorers påverkan på medellivslängden Motion: Socioekonomiska faktorers påverkan på medellivslängden Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige Yttrande från Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping Protokollsutdrag

Läs mer

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 1/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen arbetsutskott 2005-01-18

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 1/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen arbetsutskott 2005-01-18 1 (5) Kansliavdelningen/Kristina Brundin Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen arbetsutskott 2005-01-18 Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sven-Åke Gustavsson, ordf Paul Johansson (c)

Läs mer

Driftnämnden Regionservice

Driftnämnden Regionservice Föredragningslista Sammanträdesdatum 2014-12-11 Driftnämnden Regionservice Tid: Torsdagen den 11 december 2014, kl 14:00 - ca kl 16:00 OBS! Tid Plats: Regionservice Fiskaregatan, Halmstad Sammanträdesrum:

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden Nummer: 50:1 Blad: (1) Reglemente för Socialnämnden A Socialnämndens uppgifter Verksamhetsområde 1 Socialnämnden har att enligt gällande lagstiftning fullgöra kommunens uppgifter vad avser individ- och

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll 1 (5) Plats och tid Stora sessionssalen, landstingshuset, Frösön den 26 februari 2002 kl 13.30 14.00 Beslutande Per-Owe Öberg Maidie Wiklund Mona Nyberg Thomas Hägg Bengt Bergqvist

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2004:110 1 (6) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2001:41 av Åke Askensten m fl (mp) om förhandlingar med regeringen/riksdagen om kompensation för vårdkostnader Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott Protokoll 07-04-03 Justerat 07-04-16 1 (7) Ledningsenheten Kansliavdelningen/Kristina Brundin Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 3 april 2007, kl.09.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter

Läs mer

Motion: Förebyggande behandling nödvändig för att undvika stroke Handlingar i ärendet:

Motion: Förebyggande behandling nödvändig för att undvika stroke Handlingar i ärendet: Motion: Förebyggande behandling nödvändig för att undvika stroke Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige Yttrande från Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet 2014-03-26

Läs mer

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet Föredragningslista Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, fredag den 20 januari 2006, kl 08.30 Ärenden 1 Justering 2 Föregående mötesprotokoll Göran

Läs mer

Beslutsärenden till landstingsstyrelsen

Beslutsärenden till landstingsstyrelsen KALLELSE Datum 2015-06-09 Sida 1(6) Landstingsstyrelsen Marie Nilsson Till landstingsstyrelsens ledamöter Till ersättare för kännedom Landstingsstyrelsen Datum Tisdag 9 juni 2015 Tid Kl 10.00 Plats Smedjan,

Läs mer

Driftnämnden Regionservice

Driftnämnden Regionservice Föredragningslista Sammanträdesdatum 2014-12-11 Driftnämnden Regionservice Tid: Torsdagen den 11 december 2014, kl 14:00 - ca kl 16:00 OBS! Tid Plats: Regionservice Fiskaregatan, Halmstad Sammanträdesrum:

Läs mer

Landstingsstyrelsens 8-10 arbetsutskott

Landstingsstyrelsens 8-10 arbetsutskott Protokoll Sammanträdesdatum 2007-01-23 Landstingsstyrelsens 8-10 arbetsutskott Tid: Tisdagen den 23 januari 2007 Plats: Landstingshuset, Halmstad Ledamöter Mats Eriksson (m) Gun Marie Stenström (m) Kristina

Läs mer

Översyn av lokala ordningsföreskrifter avseende fyrverkerier. Dnr KS 2012-172

Översyn av lokala ordningsföreskrifter avseende fyrverkerier. Dnr KS 2012-172 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-02-26 59 Översyn av lokala ordningsföreskrifter avseende fyrverkerier. Dnr KS 2012-172 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

LS 93/07. Attestreglemente. Lednings- och verksamhetsstöd Bilaga 1. Landstingsstyrelsen. Bakgrund

LS 93/07. Attestreglemente. Lednings- och verksamhetsstöd Bilaga 1. Landstingsstyrelsen. Bakgrund Lednings- och verksamhetsstöd Bilaga 1 LS 93/07 DATUM DIARIENR Susanne Gårdö 2007-06-18 LS-LED07-316 Landstingsstyrelsen Attestreglemente Bakgrund Landstingsfullmäktige har i 103/02 beslutat om regler

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2006:87 1 (5) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2005:8 av Birgitta Rydberg m fl (fp) om vårdprogram för personer med sömnproblem Föredragande landstingsråd: Inger Ros Ärendet Motionärerna

Läs mer

Driftnämnden Regionservice

Driftnämnden Regionservice Föredragningslista Sammanträdesdatum 2015-09-10 Driftnämnden Regionservice Tid: Torsdagen den 10 september 2015, kl 09:30 ca kl 12:00 Plats: Regionservice Fiskaregatan 4, Halmstad Sammanträdesrum: Parketten,

Läs mer

Motion: Utveckla sjukvårdsapp till ungdomar

Motion: Utveckla sjukvårdsapp till ungdomar Motion: Utveckla sjukvårdsapp till ungdomar Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige Yttrande från Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet 2013-05-29 Protokollsutdrag

Läs mer

Sjukhusutskottet 2011-10-28 LK/110220

Sjukhusutskottet 2011-10-28 LK/110220 LK/ccc PROTOKOLL 1 (5) Plats Beslutande I tjänsten Justering Barn- och ungdomspsykiatrin, Lagergrensgatan 3 i Karlstad, konferensrummet Glaskupan kl.09.00-12.30 Elisabeth Kihlström, (KD), ordförande Christina

Läs mer

Svar på medborgarförslag från Anna Tjäder Att landstinget utreder möjligheten att inrätta en specialiserad stressmottagning.

Svar på medborgarförslag från Anna Tjäder Att landstinget utreder möjligheten att inrätta en specialiserad stressmottagning. Svar på medborgarförslag från Anna Tjäder Att landstinget utreder möjligheten att inrätta en specialiserad stressmottagning. (LiÖ 2012-2095) Anna Tjäder har inkommit med ett medborgarförslag där hon föreslår

Läs mer

Kultur på recept svar på motion

Kultur på recept svar på motion LANDSTINGET I UPPSALA LÄN FÖREDRAGNINGSPROMEMORIA Sammanträdesdatum Sida Landstingsstyrelsen 2012-04-27 19 (24) Dnr CK 2010-0431 86 Kultur på recept svar på motion Förslag till beslut Landstingsstyrelsen

Läs mer

Motion Uppmärksamma celiaki

Motion Uppmärksamma celiaki ÄRENDE 7 LF februari Motion Uppmärksamma celiaki Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige Yttrande från Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet Protokollsutdrag från

Läs mer

2002-06-20 LÄNSSJUKVÅRDSNÄMNDEN 44 53. Tid: kl 10.00 12.10. Plats: Konferensrummet, sjukhusledningen, sjukhuset i Varberg.

2002-06-20 LÄNSSJUKVÅRDSNÄMNDEN 44 53. Tid: kl 10.00 12.10. Plats: Konferensrummet, sjukhusledningen, sjukhuset i Varberg. LANDSTINGET HALLAND PROTOKOLL 2002-06-20 LÄNSSJUKVÅRDSNÄMNDEN 44 53 Tid: kl 10.00 12.10 Plats: Konferensrummet, sjukhusledningen, sjukhuset i Varberg Ledamöter Per G Hansson (m) Göte Andersson (c) Dan

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats och tid Vård- och omsorgsförvaltningen klockan 13.30-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagare

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

att utse Kjell-Arne Andersson att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

att utse Kjell-Arne Andersson att jämte ordföranden justera dagens protokoll. /$1'67,1*(7+$//$1' 3(5621$/1b01'(1 7LG 2002-11-14, kl. 10.00-12.20 35272.2// 119-130 3ODWV: Sammanträdesrum Neden, Varbergs kommun (Norrgatan 25, halv trappa upp, 2:a dörren till vänster) /HGDP WHU Göran

Läs mer

Landstingsstyrelsens personalutskott

Landstingsstyrelsens personalutskott PROTOKOLL 2012-10-16 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Marianne Hammarström Landstingsstyrelsens personalutskott Tid Tisdagen den 16 oktober, kl. 09.00 11.10 Plats Närvarande ledamöter Sessionssalen,

Läs mer

Kansliavdelningen/Ingrid Holmér 2005-06-07 LSAU 8/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-06-07

Kansliavdelningen/Ingrid Holmér 2005-06-07 LSAU 8/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-06-07 PROTOKOLL 1 (5) Kansliavdelningen/Ingrid Holmér 2005-06-07 LSAU 8/2005 Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-06-07 Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sven-Åke Gustavsson,

Läs mer

Landstingshuset, Södra vägen 9, Halmstad Sammanträdesrum Borgsalen

Landstingshuset, Södra vägen 9, Halmstad Sammanträdesrum Borgsalen Föredragningslista Sammanträdesdatum 2007-02-05 Landstingsstyrelsen Tid: Måndagen den 5 februari 2007, kl 10:00 Plats: Landstingshuset, Södra vägen 9, Halmstad Sammanträdesrum Borgsalen 1 Justering utse

Läs mer

Landstingsstyrelsen 91-116

Landstingsstyrelsen 91-116 Protokoll Sammanträdesdatum 2005-08-29 Landstingsstyrelsen 91-116 Tid: Måndagen den 29 augusti 2005, kl 10:00-12:15 Plats: Landstingshuset, Södra vägen 9, Halmstad Ledamöter Mats Eriksson (m) Göran Karlsson

Läs mer

YTTRANDE 2011-11-16 LK11-0056. Landstingsfullmäktige

YTTRANDE 2011-11-16 LK11-0056. Landstingsfullmäktige YTTRANDE 1(2) 2011-11-16 LK11-0056 Landstingsfullmäktige Motion - Använd IT tekniken för att förbättra kvalitén för patienter på sjukhusen i länet I en till landstingsfullmäktige inlämnad motion föreslår

Läs mer

Stockholms lins landsting

Stockholms lins landsting Stockholms lins landsting Landstingsradsberedningen i(d SKRIVELSE 2015-08-19 LS 2015-0298 Landstingsstyrelsen Motion 2015:7 av Pia Ortiz Venegas m.fl. (V) om att införa mobila geriatriska team Föredragande

Läs mer

Reglemente för Landstinget Sörmlands revisorer

Reglemente för Landstinget Sörmlands revisorer LF 2011-04-05, 68 D IARIENR LS-LED11-169 RE-REV11-003 Reglemente för Landstinget Sörmlands revisorer INLEDANDE BESTÄMMELSER 1 Landstingets revisorer utgörs av de av landstingsfullmäktige valda revisorerna.

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Förlängning av lån till Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtäljes Sjukvård och Omsorg

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Förlängning av lån till Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtäljes Sjukvård och Omsorg 1 (2) FÖRSLAG 2012:78 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Förlängning av lån till Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtäljes Sjukvård och Omsorg Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl Ärendebeskrivning

Läs mer

Landstingsstyrelsen 129-139

Landstingsstyrelsen 129-139 Protokoll Sammanträdesdatum 2006-11-20 Landstingsstyrelsen 129-139 Tid: Måndagen den 20 november 2006, kl 10:00-10:20 Plats: Landstingshuset, Södra vägen 9, Halmstad Ledamöter Mats Eriksson (m) Göran Karlsson

Läs mer

TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) Skolförvaltningen Bengt Everås Utvecklare Datum Diarienummer 2015-04-07 RS130447 Regionstyrelsen Samlokaliseringsbeslutet och behov av styrning Bakgrund Regionsstyrelsen beslutade

Läs mer

Landstingsstyrelsens beslut

Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2006-05-15 LS-LED06-159 47 Rätten till ersättning för kostnader för vård i annat EES-land - En översyn. Remissvar Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen

Läs mer

Lokal Oden, landstingshuset i Karlstad

Lokal Oden, landstingshuset i Karlstad PROTOKOLL 1 (5) Hjälpmedelsnämnden i Värmland Plats Lokal Oden, landstingshuset i Karlstad Beslutande landstinget, Annétthe Zettergren (M) ordförande landstinget, Mona Smedman (C) landstinget, Monica Iversen

Läs mer

Hälsa Sjukvård Tandvård. Vårdval Halland. sätter hallänningen i centrum

Hälsa Sjukvård Tandvård. Vårdval Halland. sätter hallänningen i centrum Vårdval Halland sätter hallänningen i centrum 1 Halland Alingsås Kungsbacka Göteborg Borås Jönköping Varberg Falkenberg Hyltebruk Halmstad Laholm Värnamo Ljungby Växjö Ängelholm Helsingborg Kristianstad

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-08-09 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00-16.20 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Christer Holmgren, tjg. ers. för Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s)

Läs mer

Landstingsstyrelsens beslut. Protokollsutdrag dokument till Landstingsdirektören Akten

Landstingsstyrelsens beslut. Protokollsutdrag dokument till Landstingsdirektören Akten Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2009-11-10 LS-LED09-687 156 Funktionsnedsättning Policy inom Landstinget Sörmland 2010-2014. LF Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen återremitterar

Läs mer

Protokoll från sammanträde med Regionstyrelsen

Protokoll från sammanträde med Regionstyrelsen 1(9) Plats: Närvarande: ande Sekreterare: Övriga närvarande: Träcentrum, Nässjö Erik Lagärde, Kd, Lennart Bogren, C, Tommy Bohman, S, Maria Frisk, Kd, Björn Fälth, Sd, Britt-Marie Glaad, S, Anders Karlgren,

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1 (5) Landstingets kansli 2014-01-21 LSAU 1/2014 Planeringsavd, Justerat 2014-01-28 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 21 januari, kl. 09.00 11.00 Plats Närvarande Övriga närvarande

Läs mer

Fullmäktigesalen i Harmånger. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen i Harmånger. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen i Harmånger. Tid: Måndag 24 september 2012 kl. 18:00. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare

Läs mer

Hjälpmedelsnämnden Halland

Hjälpmedelsnämnden Halland Föredragningslista Sammanträdesdatum Hjälpmedelsnämnden Halland Tid: Torsdag den 29 november 2012 kl 9.00 12.00 Plats: Skårs gård, Fjärås mellan Varberg och Kungsbacka Se nedanstående länk, karta bifogas,

Läs mer

Kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby Måndagen den 9 januari 2012, klockan 13.00-15.20. Socialförvaltningen den 16 januari 2012, klockan 12.

Kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby Måndagen den 9 januari 2012, klockan 13.00-15.20. Socialförvaltningen den 16 januari 2012, klockan 12. 2012-01-09 1(15) Plats och tid Kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby Måndagen den 9 januari 2012, klockan 13.00-15.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Maria Danielsson

Läs mer

I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag b) Framtidsplan för Landstinget Dalarna 2025

I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag b) Framtidsplan för Landstinget Dalarna 2025 I ~ II Landstinget DALARNA Central förvaltning Ledningsenhet nllagra AU 6 3;lA BESLUTSUNDERLÄG Landstingsstyrelsens arbetsutskott Datum 2013-05-06 Sida 1 (2) Dnr LD11/01660 Uppdnr 522 2013-05-06 Landstingsstyrelsens

Läs mer

Riktlinjer för verksamhetschef samt medicinska ledningsuppdrag. Version: 1. Ansvarig: Landstingsdirektören

Riktlinjer för verksamhetschef samt medicinska ledningsuppdrag. Version: 1. Ansvarig: Landstingsdirektören medicinska ledningsuppdrag Version: 1 Ansvarig: Landstingsdirektören 2(8) ÄNDRINGSFÖRTECKNING Version Datum Ändring Beslutat av Datum 1. 2011-10-18 Nyutgåva Landstingsdirektören 2011-10-18 3(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-26 PLATS OCH TID Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerare 2 Godkännande av dagordning

Läs mer

Driftnämnden för Psykiatri Halland

Driftnämnden för Psykiatri Halland Driftnämnden för Psykiatri Halland Tid: Tisdagen den 1 april, kl. 09.00-16.00 Plats: Konferensrum Balgö, Psykiatriska kliniken, Träslövsvägen, Varberg. Länk till karta: http://kartor.eniro.se/m/nlk9c Föredragningar

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum 2007-06-18. Presidiets förslag Laholmsnämnden beslutar utse Thomas Jönsson att jämte ordföranden justera protokollet.

Protokoll Sammanträdesdatum 2007-06-18. Presidiets förslag Laholmsnämnden beslutar utse Thomas Jönsson att jämte ordföranden justera protokollet. Protokoll Sammanträdesdatum 2007-06-18 Laholmsnämnden 36-47 Tid: Måndagen den 18 juni 2007, kl. 13:00-15:00 Plats: Sammanträdesrummet Svanen, stadshuset, Laholm Ledamöter Margareta Bengtsson (m) Lars Fritzon

Läs mer

Tjänsteskrivelse. 2007-01-23 Ls 070034-1. Överenskommelse om utomlänsersättningar 2007 för sjukvård inom Västra sjukvårdsregionen

Tjänsteskrivelse. 2007-01-23 Ls 070034-1. Överenskommelse om utomlänsersättningar 2007 för sjukvård inom Västra sjukvårdsregionen G Landstinget Halland Landstingskontoret Göran Jonsson, finansdirektör Ekonomiavdelningen Tfn 035-13 48 67 G ora n.l.j o nsson @ Ith al l an d. se Tjänsteskrivelse Datum Diarienummer 2007-01-23 Ls 070034-1

Läs mer

FALKENBERGS KOMMUNS 3.21 FÖRFATTNINGSSAMLING. REGLEMENTE FÖR HJÄLPMEDELSNÄMNDEN I HALLAND godkänt av kommunfullmäktige 2001-10-25 123 2001-11-01

FALKENBERGS KOMMUNS 3.21 FÖRFATTNINGSSAMLING. REGLEMENTE FÖR HJÄLPMEDELSNÄMNDEN I HALLAND godkänt av kommunfullmäktige 2001-10-25 123 2001-11-01 REGLEMENTE FÖR HJÄLPMEDELSNÄMNDEN I HALLAND godkänt av kommunfullmäktige 2001-10-25 123 Gäller fr o m 2001-11-01 Landstinget Halland samt Kungsbacka, Varbergs, Falkenbergs, Halmstads, La- Dnr 2001:238

Läs mer

I ärendet fanns följande förslag till beslut: Yrkande och proposition. Östen Eriksson (kd) och Kristina Fransson (m) yrkade avslag.

I ärendet fanns följande förslag till beslut: Yrkande och proposition. Östen Eriksson (kd) och Kristina Fransson (m) yrkade avslag. PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2003-11-03 LKD 03607 135 Åtgärder för att avveckla användningen av inhyrd personal Bakgrund Landstinget Sörmland har ett rationaliseringskrav motsvarande 200 mkr de två närmaste

Läs mer

Arbetsutskottets förslag till beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut Länssjukvårdsnämnden FÖRSLAG D A T U M D I A R I E N R 2014-02-26 LSN-HSF14-086 6 Revidering av Länssjukvårdsnämndens delegationsförteckning Arbetsutskottets förslag till beslut 1. Länssjukvårdsnämnden

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2008:7 1 (5) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2007:35 av Vivianne Gunnarsson m fl (mp) om att införa en investeringsfond utifrån de årliga avskrivningarna Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Driftnämnden för Psykiatri Halland

Driftnämnden för Psykiatri Halland Driftnämnden för Psykiatri Halland Tid: Tisdagen den 8 september 2015, kl. 09.30-16.00. Plats: Kallade: Övriga: Konferensrum Balgö, Sjukhuset i Varberg, Träslövsvägen, Varberg. Länk till karta: http://kartor.eniro.se/m/nlk9c

Läs mer

STADGAR Sammanträdesdatum 1978-11-19

STADGAR Sammanträdesdatum 1978-11-19 1 1979-01-22 beviljade Länsstyrelsen i Stockholms län Organisationsnummer registrering av Fjällhöjdens samfällighetsförening 716417-0560 /Anders Brodd STADGAR Sammanträdesdatum 1978-11-19 Stadgar för samfällighetsförening,

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2011-05-25 2 SN 66 Dnr 35.11 700 Fastställande av patientsäkerhetsplan 2011 Patientsäkerhetslag (SFS 2010:659) syftar till att främja hög patientsäkerhet inom hälso- och sjukvården. Vårdgivaren

Läs mer

Motion av Jonas Lindberg m.fl. (V) om införandet av akademisk specialisttjänstgöring för sjuksköterskor

Motion av Jonas Lindberg m.fl. (V) om införandet av akademisk specialisttjänstgöring för sjuksköterskor Stockholms läns landsting 1(4) Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsdirektörens stab 2015-08-03 LS 2015-0121 Handläggare: Lena Halvardson Rensfelt Landstingsstyrelsens personalutskott Ankom Stockholms

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

52 Resultathantering bokslut 2006, LF. Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige

52 Resultathantering bokslut 2006, LF. Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2007-04-02 LS-LED07-235 52 Resultathantering bokslut 2006, LF Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige 1. Det ackumulerade resultatet för landstingets

Läs mer

LANDSTINGET HALLAND PROTOKOLL

LANDSTINGET HALLAND PROTOKOLL LANDSTINGET HALLAND PROTOKOLL 2002-09-19 92-105 PERSONALNÄMNDEN Tid: 2002-09-19 kl. 14.00-14.30 kl. 14.30 17.00 Besök hos personalstipendiaten Barnavårdscentralen, Vårdcentralen Gruebäck, Falkenberg Personalnämndens

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 08-05-06 JUSTERAT 08-05-19 1 (7) Landstingets kansli Kansliavdelningen/Kristina Brundin Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 6 maj 2008, kl.10.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter

Läs mer

Reglemente för landstingsstyrelsen

Reglemente för landstingsstyrelsen Reglemente för landstingsstyrelsen Reglemente för landstingsstyrelsen i Norrbottens läns landsting. Fastställt att landstingsfullmäktige den 19-20 november 2014, Utöver vad som föreskrivs om landstingsstyrelse

Läs mer

ÄRENDEFÖRTECKNING. 3. Granskning av privata fysioterapeuter 2015 (VVN/25/2015) 2

ÄRENDEFÖRTECKNING. 3. Granskning av privata fysioterapeuter 2015 (VVN/25/2015) 2 Kallelse/Föredragningslista 1(8) Samordningskansliet 2015-08-27 Monica Byvald Tfn: 063-147637 E-post: monica.byvald@regionjh.se ORGAN: DATUM: 2015-09-08 Vårdvalsnämnden PLATS: Regionens hus, hus 3 plan

Läs mer

Revidering av attestreglemente och tillämpningsanvisningar

Revidering av attestreglemente och tillämpningsanvisningar 1(2) 2013-03-15 LJ2013/426 Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsstyrelsen Revidering av attestreglemente och tillämpningsanvisningar Bakgrund Med början våren 2013 kommer successivt system med elektronisk

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Storrummet, onsdagen den 1 april 1998, klockan 17.00-17.25 Beslutande Dan-Åke Moberg Carl-Gustav Thunström Marianne Arvidsson Anette Larsson, tjg ers Annica Eriksson Torbjörn

Läs mer

Stadgar för Leader Kustbygd

Stadgar för Leader Kustbygd Stadgar för Leader Kustbygd 1 Föreningens namn Leader Kustbygd ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Hyltebruk i Hylte kommun. 3 Verksamhetsområde Föreningens geografiska verksamhetsområde

Läs mer

Datum. Motion - Landstingets roll i omhändertagande av berusade eller drogpåverkade ungdomar

Datum. Motion - Landstingets roll i omhändertagande av berusade eller drogpåverkade ungdomar G Landstinget Halland Landstingskontoret Agneta Overgaard, utvecklare Folkhälsoenheten Processavdelningen Tfn 035-13 48 73 agneta.overgaard @Ithal I and.se aiecta d l,s 0703/2. Datum Diarienummer 2007-03-12

Läs mer