Ls Arbetsutskottets förslag Landstingsstyrelsen beslutar att utse Dan Skantz att jämte ordföranden justera protokollet.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ls 2005-10-17. Arbetsutskottets förslag Landstingsstyrelsen beslutar att utse Dan Skantz att jämte ordföranden justera protokollet."

Transkript

1 Föredragningslista Sammanträdesdatum Landstingsstyrelsen Tid: Måndagen den 17 oktober 2005, kl 10:00 Plats: Landstingshuset, Södra vägen 9, Halmstad 1 Justering utse Dan Skantz att jämte ordföranden justera protokollet. 2 Godkännande av föredragningslista godkänna den utsända föredragningslistan. 3 Anmälan av inkomna/utgående skrivelser notera skrivelserna till protokollet. Följande skrivelser anmäles för anteckning till protokollet: 1. Beslut av Landstingsförbundets styrelse: A 05:35 - Nya upphandlingsregler (SOU 2005:22). B100 nr 05/0608 A 05:36 - Begränsning av möjligheten att åberopa nya omständigheter vid överklagande av beslut om bidrag och avgifter i de kommunala utjämningssystemen m m. B100 nr 05/0609 A 05:37 - En utvecklad krisberedskap - Krisberedskapsmyndighetens underlag inför 2005 års proposition om krisberedskap och Krisberedskapsmyndighetens översyn av förordning om åtgärder för fredstida krishantering och höjd beredskap. B100 nr 05/ (17)

2 A 05:39 - Liberalisering, regler och marknader (SOU 2005:4). B100 nr 05/0612 A 05:40 - Landsbygdskommittén - På väg mot en hållbar landsbygdsutveckling (SOU 2005:36). B100 nr 05/0613 A 05:41 - Underlag till Handlingsplan för goda matvanor och ökad fysisk aktivitet i befolkningen. B100 nr 05/0614 A 05:42 - Bilstöd till personer med funktionshinder (SOU 2005:26). B100 nr 05/0615 A 05:43 - Fjärrvärmeutredningen SOU 2004:136 Skäligt pris på fjärrvärme samt SOU 2005:33 Fjärrvärme och kraftvärme i framtiden. B100 nr 05/0616 A 05:44 - Framställan angående kommunernas möjlighet att ta ut avgift enligt miljöbalken för remissvar. B100 nr 05/0617 A 05:45 - Framställan angående kommunernas roll i arbetet med miljökvalitetsnormer. B100 nr 05/0618 A 05:46 - Ökad leveranssäkerhet i elnäten - delredovisning av regeringsuppdrag samt inbjudan till hearing angående ökad leveranssäkerhet i elnäten, i Stockholm. B100 nr 05/0619 A 05:47 - Handel med utsläppsrätter - erfarenheter för införande av EU:s handelssystem. Riktmärken som bas för tilldelningen av utsläppsrätter i energisektorn. B100 nr 05/0620 A 05:48 - Frågor om förmyndare och ställföreträdare för vuxna (SOU 2004:112). Kos A 05:49 - Den könade förskolan - om betydelsen av jämställdhet och genus i förskolans pedagogiska arbete (SOU 2004:115). B100 nr 05/0622 A 05:50 - Beslut om medlemsavgift till Landstingsförbundet för år B100 nr 05/ Protokoll från landstingets revisorers sammanträde Granskning av den interna kontrollen Primärvårdsnämnden i Falkenberg. Kos Utdrag ur protokoll från psykiatrinämndens sammanträde Remiss - Inskränkning i patientens rätt att använda elektronisk kommunikation m m. 4. Fördelning av extra medel för FoU-projekt Kos Pågående avtal med läkare Nytt avtal B100 nr 05/ Förordnande av ledamot i Sveriges miljöteknikråd - SWENTEC. Kos Tackkort från Jan Eriksson för uppvaktning i samband med hans avgång som sjukhuschef, Länssjukhuset Halmstad. 2 (17)

3 Landstingsfullmäktigeärenden 4 Motion angående medborgarförslag i landstingsfullmäktige Lk/040199, bilaga Landstingsstyrelsen beslutar föreslå landstingsfullmäktige besluta att avslå motionen. I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Miljöpartiet de Gröna att försöksverksamhet med medborgarförslag införs i Landstinget Halland samt att försöket beslutas pågå under två år för att sedan utvärderas inför definitivt beslut. Motionärerna hänvisar till att det i flera landsting och kommuner pågår försök eller permanent verksamhet med medborgarförslag som ett sätt att försöka vitalisera det politiska livet och kommunikationen mellan politik och allmänhet. Motionärerna anser att medborgarförslag kan ses som allmänhetens i Halland sätt att till politiken väcka frågor som inte kan hitta sina kanaler i den ordinarie partipolitiken. Skrivelse från landstingsstyrelsen (Lk/040199, ) Motion från Miljöpartiet de Gröna (Lk/040199, ) 5 Motion angående beslutsnivå vad gäller resurser för Regionvård Kos050088, bilaga Landstingsstyrelsen beslutar föreslå landstingsfullmäktige besluta att avslå motionen. I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Ingeborg Oléni (spi) att landstingsstyrelsen ska få i uppdrag att se över möjligheterna att samordna och avskilja budgeten för Regionsjukvård från övrig sjukvårdsverksamhet vid de båda sjukhusen samt att utreda förutsättningarna för att lägga Regionsjukvårdsbudgeten på annan nivå exempelvis styrelsen. 3 (17)

4 Remiss till regionsjukvård utfärdas på medicinska grunder. Det ekonomiska ansvaret bör vara kopplat till beslutet om regionsjukvård. De samlade resurserna till den halländska hälso- och sjukvården påverkas inte av att man flyttar det ekonomiska ansvaret för regionsjukvårdskostnaderna. Enligt landstingsstyrelsens uppfattning bör det ekonomiska ansvaret för regionsjukvårdskostnaderna ligga kvar hos sjukhusen. Skrivelse från landstingsstyrelsen (Kos050088, ) Motion från Ingeborg Oléni (spi) (Kos050088, ) 6 Motion Munnen en del av kroppen Kos050117, bilaga Landstingsstyrelsen beslutar föreslå landstingsfullmäktige besluta att bifalla motionens första förslag och ge landstingsstyrelsen i uppdrag att utreda förutsättningarna för satsningar på att erbjuda hallänningar besök hos tandhygienister i en ökad omfattning. avslå övriga tre förslag. I en motion till landstinget föreslår Ingeborg Oleni (SPI) att landstingsfullmäktige ger landstingsstyrelsen i uppdrag att snarast utreda förutsättningarna för satsningar på att erbjuda hallänningar besök hos tandhygienister i en ökad omfattning att utredningen bör leda till att projekt med ökad satsning på promotion vad gäller munhälsa startar upp i första hand inom ett par geografiska områden med ev. koppling till vårdcentral att tandhygienistbesök kan jämställas med besök hos distriktssköterskor ur individens kostnadssynpunkt, vilket beaktas i budgetplaneringen att Landstinget Halland kan bli modell för arbetet med en friskare sjukvård inom detta område Skrivelse från landstingsstyrelsen (Kos050117, ) Motion från Ingeborg Oléni (spi) (Kos050117, ) 4 (17)

5 7 Mål och budget 2006 och ekonomisk plan för Kos050073, bilaga föreslå landstingsfullmäktige besluta i enlighet med bilagt förslag till Mål & Budget 2006 och ekonomisk plan för , daterat Fastställer övergripande mål. Fastställer patientavgifter och taxor. Anvisar styrelsen och nämnderna landstingsbidrag avseende 2006 samt fastställer ekonomiska ramar för åren Anvisar landstingsstyrelsen investeringsanslag för fastighets- och upprustningsåtgärder enligt investeringsbudget för Investeringsplanen för ska ligga till grund för den fortsatta planeringen. Fastställer skattesatsen för år 2006 till 9,72 kronor. Ger landstingstyrelsen i uppdrag att fastställa den genomsnittliga ersättningen per omhändertagen 3-19 åring inom barn- och ungdomstandvården inför Utveckling och ekonomi i balans Hallänningarna har en hög medellivslängd och en förhållandevis god hälsa jämfört med riket i övrigt. I folkhälsoenkäten 2004 uppgav 70 procent av de tillfrågade hallänningarna att hälsan var bra eller mycket bra. Den upplevda hälsan är emellertid ojämlikt fördelad mellan olika sociala grupper i samhället och det finns en stark koppling till livsstilsfaktorer som rökning, övervikt/fetma, hög alkoholkonsumtion och brist på fysisk aktivitet. Kvinnor upplever i genomsnitt sämre hälsa än män. Det finns också skäl att uppmärksamma ungdomars negativa utveckling när det gäller upplevd hälsa. Patienternas upplevelse av den halländska hälso- och sjukvården är god vilket återspeglas i till exempel Vårdbarometern. Även i uppföljningar av vårdens kvalité har Landstinget Halland goda resultat. Fortfarande finns dock onödiga brister i tillgängligheten. Landstinget Hallands ekonomiska resultat har de senaste åren utvecklats på ett positivt sätt. Denna positiva utveckling har skett samtidigt som en hel del åtgärder för ekonomi i balans har genomförts. 5 (17)

6 Invånarantalet i Halland har ökat kraftigt under flera år och prognosen tyder på att denna utveckling fortsätter. En befolkning med allt fler äldre leder till ett ökat vårdbehov, dels eftersom behoven tilltar med åldern, dels eftersom sjukvården kan göra allt mer för patienterna. Den medicinska utvecklingstakten är fortsatt hög. Detta är positivt för patienterna men innebär också en utmaning för landstinget eftersom det ofta finns en skillnad mellan vad som är medicinskt respektive ekonomiskt möjligt. Generellt utvecklas arbetet vad gäller samsyn i vården om ansvarsfördelning, vilka prioriteringar som ska göras med mera allt i syfte att säkra en god vård på lika villkor för befolkningen i länet. Bedömningen är att nu gällande mål ska gälla även Med en samsyn och ett arbetssätt utifrån gemensamma strategier för att nå målen bör landstinget kunna uppfylla sitt åtagande gentemot befolkningen i Halland. I strategierna inför 2006 markeras särskilt inriktningen på en mer hälsoförebyggande hälso- och sjukvård. Den enskilde individen har ett primärt ansvar för sin egen hälsa och en av landstingets uppgifter är att ge kunskap om vars och ens möjlighet att göra hälsosamma val av levnadsvanor. Sjukdomar relaterade till livsstil och ohälsa till följd av psykosociala stressfaktorer ökar och det finns goda belägg för att förebyggande arbete inom sjukvården ger positiva effekter. Det gäller en rad åtgärder, som exempelvis rökavvänjning och rådgivning vid hög konsumtion av alkohol. Vården kan också stimulera till ökad fysisk aktivitet och förändrade kostvanor. Intensifierad information till ungdomar om sex- och samlevnadsfrågor är mycket viktigt eftersom klamydia ökar i länet. Utöver insatser för ökade kunskaper prioriteras särskilda projekt i hälsofrämjande syfte. Strategierna har fortsatt fokus på utveckling av den nära vården, insatser för fortsatt verksamhetsutveckling och åtgärder för att garantera en framtida personalförsörjning och goda arbetsplatser. Utvecklingen mot en ekonomi i balans och de förbättrade ekonomiska förutsättningarna möjliggör att skattesatsen kan bli oförändrad. Patientavgifterna bibehålls i stort sett oförändrade medan tandvårdstaxan höjs med bedömda pris- och löneökningar. Investeringarna i våra fastigheter uppgår till en nivå på drygt 400 Mkr. Därigenom ges förutsättningar att få moderna och välanpassade lokaler för våra verksamheter. 6 (17)

7 Landstingsfullmäktiges Mål och budget och därtill hörande strategier ska styra landstingets verksamhet under Skrivelse från landstingsstyrelsen (Kos050073) Mål & Budget 2006 och ekonomisk plan för Delårsbokslut per 31 augusti med årsprognos 2005 Arbetsutskottet bereder ärendet vid sammanträde den 11 oktober Bilagor till ärendet skickas ut direkt efter beredningen. 9 Landstingets attest & utanordningsreglemente Kos050137, bilaga Landstingsstyrelsen beslutar föreslå landstingsfullmäktige besluta att fastställa attest & utanordningsreglemente att gälla fr o m 1 januari uppdra åt landstingsstyrelsen att utarbeta erforderliga tillämpningsanvisningar. Nuvarande attest & utanordningsreglemente fastställdes Tillämpningsanvisningar för detta reglemente har upprättats och har successivt kompletterats. Landstinget Halland har under hösten 2005 successivt infört ett nytt system för elektronisk hantering av leverantörsfakturor. Samtliga förvaltningar skall vara i drift Förändringen innebär att merparten av landstingets leverantörsfakturor kommer att hanterats med elektronisk attest i systemet. Begreppen avseende attest kommer att förändras bl a ersätts huvudattestant av beslutsattestant. I systemet har även inbyggts kontroller som bl a innebär att det alltid måste vara minst två personer som hanterar varje leverantörsfaktura. 7 (17)

8 Redovisade förändringar innebär att befintligt attest & utanordningsreglemente behöver anpassas. Komplettering har även skett utifrån den kommunala redovisningslagen. Skrivelse från landstingsstyrelsen (Kos050137, ) Attest- och utanordningsreglemente för Landstinget Halland. 10 Ändring i Arvodesreglemente för förtroendevalda Lk/ Arvodeskommittén sammanträder den 12 oktober till beslut lämnas vid sammanträdet. Landstingsstyrelseärenden 11 Landstingsstyrelsens delårsbokslut per 31 augusti med årsprognos 2005 Kos050098, bilaga landstingsstyrelsens delårsbokslut 31 augusti och årsprognos 2005 noteras. Landstingsstyrelsens resultaträkning efter åtta månader uppvisar ett positivt resultat om 62,6 mnkr och årsprognosen pekar på ett positivt resultat om 24,2 mnkr, varav 10 mnkr i resultat redovisas för den landstingsgemensamma verksamheten och 12,3 mnkr för styrelsens egentliga verksamhet. I årsprognosen ingår Konsult & stöd med ett beräknat överskott på 1,9 mnkr, varav Landstingsfastigheter noll, Landstingshälsan minus 0,6 mnkr, landstingsupphandling plus 0,7 mnkr och administrativt stöd plus 1,8 mnkr. Landstingsstyrelsen har för att kunna finansiera kompletteringsbudgeten ianspråktagit 8,3 mnkr av styrelsens fonderade eget kapital. 8 (17)

9 Fokus i verksamheten under året är att satsa på utvecklingsåtgärder samtidigt som arbetet med åtgärder för ekonomi i balans fortsätter. Arbete pågår med att kartlägga hallänningarnas behov av hälso- och sjukvård, som ska ligga till grund för prioriteringar och fördelning av resurser. Det pågår även en utredning av Hälso- och sjukvårdsstrukturen inom Landstinget Halland. Den tidigare nationella besöksgarantin inom primärvården och specialistsjukvården kommer att utvidgas med en behandlingsgaranti på 90 dagar fr o m 1 november Åtgärder vidtas för att kunna möta den utökade vårdgarantin. Styrelsens dialog med medarbetare, brukare och hallänningar i ett projekt som benämns Utvecklingskraft fortsätter under Syftet med projektet är att ge underlag för beslut om Hallands framtida hälso- och sjukvård. Skrivelse från landstingsledningen (Kos050098, ) Skrivelse från Konsult & stöd ( ) - Bilaga 12 Ianspråktagande av IT-investeringsmedel Kos050133, bilaga för utveckling av Platina anvisa 400 tkr ur landstingsstyrelsens anslag för IT-investeringar i 2005 års budget. utse IT-direktör Stig Brinck som huvudattestant för anslaget upphandlades Platina, ett landstingsgemensamt IT-stöd för hantering av avvikelser. Under 2004 påbörjades införandet vid pilotavdelningar i Halmstad, Varberg och i primärvården. Under 2005 har sjukhuset i Varberg infört Platina. Fortsatt införande under 2005 har fördröjts bland annat p g a att projektet inte har haft någon egen budget och resurserna för IT-teknik inte varit tillräckliga inom landstinget. Någon förvaltning kommer inte att införa Platina förrän utvärderingen av pilotinstallationerna är klar och denna är inte möjlig att slutföra förrän rapportoch analysdelen är åtgärdad. 9 (17)

10 Nu står vi inför fakta att de som använder Platina idag har synpunkter bland annat vad gäller rapporter för analys och bearbetning och flera förvaltningar önskar införa Platina som avvikelsesystem så snart så möjligt. Skrivelse från landstingsledningen (Kos050133, ) 13 Säkerställande av landstingsgemensamma IT-funktioner Kos050140, bilaga medge IT-investering på kronor för att tillgodose ökad och bibehållen funktion i landstingsgemensamma IT-system. Landstingets KOS IT tillhandahåller landstingsgemensamma IT-funktioner däribland e-post intern och extern åtkomst, e-virusskydd, en skyddad internetanslutning, högkapacitetslagring. Dessa system behöver nu förnyas och kompletteras för att möta verksamhetens krav och behov. Skrivelse från landstingsledningen ( ) 14 Angående försäkringsbolags tillgång till patientjournaler (Ds 2005:13) Kos050106, bilaga lämna remissvar enligt redovisat förslag. Justitiedepartementet har berett Landstinget Halland tillfälle att senast den 1 november 2005 lämna remissvar på departementspromemorian Försäkringsbolags tillgång till patientjournaler (Ds 2005:13). Utredningen som har författat departementspromemorian har haft i uppdrag att undersöka i vilken utsträckning försäkringsbolag efterfrågar fullmakter från 10 (17)

11 försäkringstagare och andra försäkrade och med utnyttjande av sådana fullmakter begär in uppgifter från hälso- och sjukvården. Uppdraget har också omfattat en analys av vilka risker och olägenheter som kan vara förenade med att försäkringsbolag på detta sätt får tillgång till patientjournaler och annan information om den enskildes hälsa. Uppdraget har tagit sikte på främst privata personförsäkringar men berör också vissa privata skadeförsäkringar. Skrivelse från landstingsledningen (Kos050106, ) Skrivelse från landstingsstyrelsen ( ) Sammanfattning - Utdrag ur Justitiedepartementets bok Försäkringsbolags tillgång till patientjournaler 15 Regional utbildning i patientklassificering och vårddokumentation 2006 Kos050129, bilaga godkänna rekommendation till samfinansiering 2006 av utbildning i patientklassificering och vårddokumentation för läkarsekreterare. medel för utbildningen täcks ur anslag för utveckling av sekundära beskrivningsmodeller (DRG m m) Västra Götalandsregionen och Landstinget Halland har fem gånger tidigare i samverkan med Göteborgs Universitet arrangerat en utbildning för läkarsekreterare i patientklassificering och vårddokumentation. Enligt rekommendation i Samverkansnämnden för västra sjukvårdsregionen svarar Landstinget Halland för 82 tkr av det totala anslaget på 700 tkr för Landstinget Hallands andel för utbildningen avses täckas av medel för utveckling av sekundära beskrivningsmodeller (DRG m m). Skrivelse från landstingsledningen (Kos050129, ) 11 (17)

12 16 Revisionsberättelser för landstingsstyrelsens stiftelser Kos050070, bilaga revisionsberättelser för 2004 för nedanstående, av landstingsstyrelsen förvaltade stiftelser, läggs till handlingarna. Stiftelsen Varbergs sjukhus samfond Stiftelsen Apelvikens sjukhus samfond för sjuka barn Stiftelsen Gotton Thomasine Lindes donationsfond Stiftelsen J S Almers stipendiefond Stiftelsen Anna och Albert Johanssons fond Plönningegymnasiets samfond Stiftelsen Munkagårdsgymnasiets samfond Stiftelsen Katrinebergs folkhögskolas samfond Stiftelsen Löftadalens folkhögskolas samfond I januari 1996 trädde en ny stiftelselag (SFS 1994:1220) i kraft. Landstingets donationsfonder berörs av denna lagstiftning. Komrev har utifrån gällande lagstiftning granskat landstingets donationsfonder/stiftelser. Revisorerna har lämnat revisionsberättelse enligt stiftelselagen. Revisorerna har lämnat särskilda granskningsiakttagelser till Konsult & stöds ekonomiavdelning. Särskild information kommer att lämnas till berörda förvaltningar. Skrivelse från landstingsledningen (Kos050070, ) Revisionsberättelse över de stiftelser som förvaltas av landstingsstyrelsen (Kos050070, ) 17 Yttrande - Lagförslag till lag om hälso- och sjukvård samt tandvård för asylsökande m fl Kos050108, bilaga avge yttrande enligt upprättat förslag. 12 (17)

13 Landstinget Halland är remissinstans för promemorian - Förslag till lag om hälso- och sjukvård samt tandvård för asylsökande m fl - från Utrikesdepartementet. Landstinget Halland anser att lagförslaget i allt väsentligt är en kodifiering av gällande överenskommelse och ordning varför landstinget stödjer innehållet i förslaget om lag om hälso- och sjukvård samt tandvård för asylsökande m fl. Skrivelse från landstingsledningen (Kos050108, ) Skrivelse från landstingsstyrelsen ( ) 18 Föreningen Halmstads Soldathem - förlängning av lånetid Kos050126, bilaga förlänga beviljat ränte- och amorteringsfritt lån om kronor till Föreningen Halmstads Soldathem t o m på oförändrade villkor beviljade landstinget Föreningen Halmstads Soldathem ett ränte- och amorteringsfritt lån på kronor med en löptid om fem år. Lånet avsåg finansiering av tidigare genomförd ombyggnad av Soldathemmet och säkrades genom inteckning i fastigheten. Halmstads kommun beviljade lån med motsvarande belopp och villkor. Förlängningen av lånet har skett i femårsperioder senast t o m Föreningen önskar enligt hemställan förlängning av lånet med ytterligare en femårsperiod med oförändrade villkor. Halmstad kommun har för avsikt att förlänga lånet t o m på oförändrade villkor. Skrivelse från landstingsledningen (Kos050126, ) Skrivelse från Föreningen Halmstads Soldathem (Kos050126, ) 13 (17)

14 19 Användning av SBU-rapporter och Socialstyrelsens riktlinjer i Södra sjukvårdsregionen Kos050109, bilaga lägga rapporten till handlingarna. Det regionala rådet för evidensbaserad medicin, EBM-rådet, beslöt i februari 2005 att undersöka hur SBU-rapporter och Socialstyrelsens riktlinjer används i det kliniska arbetet. En enkät skickades ut till samtliga berörda verksamhetschefer i Södra Sjukvårdsregionen. De enkätsvar som lämnats in representerar drygt specialistläkare och 700 AT/ST-läkare. Därutöver omfattas drygt annan sjukvårdspersonal. Slutsatsen av enkätsvaren är att SBU-rapporter och Socialstyrelsens riktlinjer används, i första hand inom direkt berörda verksamheter men även av verksamheter som har en mer perifer anknytning till området. Södra Regionvårdsnämnden beslöt i juni 2005 att bl a rekommendera landstingen att såväl gemensamt som var för sig vidareutveckla arbetet med spridning, implementering och användning av SBU-rapporter och Socialstyrelsens riktlinjer. Inom Landstinget Halland finns sedan 2003 ett nätverk för evidensbaserad medicin (EBM-nätverket) med en bred representation. Syftet med nätverket är att medverka till att bl a SBU-rapporter och Socialstyrelsens riktlinjer bearbetas och sprids till berörda inom landstinget. EBM-nätverket har också anknytning till Vetenskapliga rådet och FoU-rådet genom olika personunioner. Härigenom skapas förutsättningar att etablera ett landstingsövergripande forum för kunskapsstyrning. EBM-nätverket håller också på att bygga upp ett samarbete med kringlandstingen. Skrivelse från landstingsledningen (Kos050109, ) Protokollsutdrag från Södra Regionvårdsnämndens sammanträde (Kos050109, ) Enkätundersökning från Södra Regionvårdsnämnden 14 (17)

15 20 Dokumenthanteringsplan för Smittskyddsenheten Kos050134, bilaga godkänna förslag till dokumenthanteringsplan för Smittskyddsenheten. I enlighet med Smittskyddslagen åligger det varje landsting att ansvara för erforderliga smittskyddsåtgärder för att förhindra att smittsamma sjukdomar sprids bland invånarna. Ansvarig för verksamheten är landstingets smittskyddsläkare, som utses av landstingsstyrelsen. Smittskyddsläkaren arbetar länsövergripande och har ett självständigt ansvar i sin myndighetsutövning. Verksamheten genererar en mängd handlingar av stort värde inte minst ur forskningssynpunkt. Den föreslagna dokumenthanteringsplanens syfte är att bringa ordning bland de handlingar hos Smittskyddsenheten som skall bevaras för framtiden och informera om vilka som kan gallras (förstöras), och när detta skall ske. Skrivelse från landstingsledningen (Kos050134, ) Dokumenthanteringsplan för Smittskyddsenheten Halland 21 Yttrande över Förslag till handlingsprogram för genomförandet av de regionala miljömålen Kos050112, bilaga avge yttrande till länsstyrelsen enligt upprättat förslag. Landstingsstyrelsen har beretts tillfälle att yttra sig över förslaget till handlingsprogram för genomförandet av de regionala miljömålen. Utöver en hänvisning till landstingets yttrande inför beslut om de regionala miljömålen föreslås att de insatser som avser yrkes- och miljömedicin respektive tidigdiagnostik av tumörmisstänkta hudförändringar tillstyrks. Vidare bör de förslag inom området trafik och transporter, energiförsörjning och energihushållning respektive kretslopp och materialflöden, som berör landstinget som organisation och uppdragsgivare, tillstyrkas. 15 (17)

16 Skrivelse från landstingsledningen (Kos050112, ) Skrivelse från landstingsstyrelsen ( ) Sammanställning av åtgärdsförslag - utdrag ur Förslag till handlingsprogram för genomförandet av de regionala miljömålen. 22 Underlag till Region Halland angående den regionala indelningen redovisas vid sammanträdet. 23 Anmälan av delegationsbeslut Bilaga lägga anmälningarna till handlingarna. Anmäles beslut fattade på delegation enligt landstingsstyrelsens beslut 174/2004, angående bidrag ur fonder. Skrivelse från ekonomiavdelningen ( ) 24 Anmälan av protokoll Bilaga lägga protokollen till handlingarna. Anmäles protokoll från landstingsstyrelsens personalutskott , landstingsstyrelsens arbetsutskott , , och Protokoll från personalutskottet ( ) Protokoll från arbetsutskottet ( , , , ) 16 (17)

17 Informationsärende 25 Åtgärder för ekonomi i balans Lk/ anteckna informationen till protokollet. Landstingsdirektör Mona Boström informerar om vidtagna och planerade åtgärder. 17 (17)

Landstingsstyrelsen 117-141

Landstingsstyrelsen 117-141 Protokoll Sammanträdesdatum 2005-10-17 Landstingsstyrelsen 117-141 Tid: Måndagen den 17 oktober 2005, kl 10:00-12:00 Plats: Landstingshuset, Södra vägen 9, Halmstad Ledamöter Mats Eriksson (m) Göran Karlsson

Läs mer

Föredragningslista Sammanträdesdatum 2004-09-20. Landstingshuset, Landstingets kansli, Södra vägen 9, Halmstad

Föredragningslista Sammanträdesdatum 2004-09-20. Landstingshuset, Landstingets kansli, Södra vägen 9, Halmstad Föredragningslista Sammanträdesdatum 2004-09-20 Landstingsstyrelsen Tid: Måndagen den 20 september 2004, kl 10:00 Plats: Landstingshuset, Landstingets kansli, Södra vägen 9, Halmstad 1 Justering Landstingsstyrelsen

Läs mer

Sammanträdesdatum

Sammanträdesdatum Föredragningslista Sammanträdesdatum 2004-05-12 Länssjukvårdsnämnden Tid: Onsdagen den 12 maj kl 09.00-16.00 Plats: Sjukhusledningens sammanträdesrum Sjukhuset i Varberg Information Ansökningar om vårdavtal

Läs mer

Föredragningslista Sammanträdesdatum 2004-10-12. Landstingshuset, Landstingets kansli, Södra vägen 9, Halmstad

Föredragningslista Sammanträdesdatum 2004-10-12. Landstingshuset, Landstingets kansli, Södra vägen 9, Halmstad Föredragningslista Sammanträdesdatum 2004-10-12 Landstingsstyrelsen Tid: Tisdagen den 12 oktober 2004, kl 10:00 Plats: Landstingshuset, Landstingets kansli, Södra vägen 9, Halmstad 1 Justering Landstingsstyrelsen

Läs mer

MED BESLUTSFÖRSLAG LANDSTINGSSTYRELSEN. Tid: 2001-09-25, kl 10.00. Plats: Landstingshuset, Halmstad. 1 Justering

MED BESLUTSFÖRSLAG LANDSTINGSSTYRELSEN. Tid: 2001-09-25, kl 10.00. Plats: Landstingshuset, Halmstad. 1 Justering LANDSTINGET HALLAND FÖREDRAGNINGSLISTA MED BESLUTSFÖRSLAG LANDSTINGSSTYRELSEN Tid: 2001-09-25, kl 10.00 Plats: Landstingshuset, Halmstad 1 Justering att utse Björn Ahlkvist att jämte ordföranden justera

Läs mer

Sammanträdesdatum 2004-09-08

Sammanträdesdatum 2004-09-08 Sammanträdesdatum 2004-09-08 Länssjukvårdsnämnden Tid: Onsdagen den 8 september, kl 09.00-17.00 Plats: Sammanträdesrum Borgsalen, Landstingets kansli, Halmstad Information Arbetsmiljöinspektionen i Göteborg

Läs mer

Föredragningslista Sammanträdesdatum

Föredragningslista Sammanträdesdatum Föredragningslista Sammanträdesdatum 2004-02-12 Psykiatrinämnden Tid: Torsdagen den 12 februari 2004, klockan 15.00 Plats: Landstingets kansli, Sälen Gruppmöten: Sälen och Böcklingen är bokande klockan

Läs mer

Primärvårdsnämnden i Varberg

Primärvårdsnämnden i Varberg Föredragningslista Sammanträdesdatum 2004-06-15 Primärvårdsnämnden i Varberg Tid: Tisdag 15 juni 2004 kl 15:00 Plats: Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall 1 Justering Primärvårdsnämnden beslutar

Läs mer

Föredragningslista Sammanträdesdatum

Föredragningslista Sammanträdesdatum Föredragningslista Sammanträdesdatum 2011-04-27 Driftnämnden Varberg Tid: Onsdagen den 27 april 2011 klockan 13.00-16.00 Plats: Varbergs stadshotell, konferenslokal Wardberg 1 Justering Driftnämnden beslutar

Läs mer

Föredragningslista Sammanträdesdatum 2004-10-18. Landstingshuset, Landstingets kansli, Södra vägen 9, Halmstad

Föredragningslista Sammanträdesdatum 2004-10-18. Landstingshuset, Landstingets kansli, Södra vägen 9, Halmstad Föredragningslista Sammanträdesdatum 2004-10-18 Landstingsstyrelsen Tid: Måndagen den 18 oktober 2004, kl 10:00 Plats: Landstingshuset, Landstingets kansli, Södra vägen 9, Halmstad 1 Justering Landstingsstyrelsen

Läs mer

Primärvården i Varberg

Primärvården i Varberg Föredragningslista Sammanträdesdatum 2004-09-30 Primärvården i Varberg Tid: Tid: Torsdag 30 september 2004 kl 15:00 Plats: Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall Borgerliga gruppen träffas 29/9 kl

Läs mer

Driftnämnden Halmstad

Driftnämnden Halmstad Föredragningslista Sammanträdesdatum 2012-10-24 Driftnämnden Halmstad Tid: Onsdagen den 24 oktober 2012 klockan 13:00-16.00 Plats: Konferensrum Berget, Hallands sjukhus Halmstad 1 Justering Driftnämnden

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum 2007-01-08. ordförande vice ordförande. landstingsdirektör. ekonomidirektör

Protokoll Sammanträdesdatum 2007-01-08. ordförande vice ordförande. landstingsdirektör. ekonomidirektör Landstinget Halland Protokoll Sammanträdesdatum 2007-01-08 (l(aq,a S20. ~s 070,05 Landstingsstyrelsens 1-4 arbetsutskott Tid: Måndagen den 8 januari 2007 Plats: Landstingshuset, Halmstad Ledamöter Mats

Läs mer

Primärvårdsnämnden i Varberg 53-63

Primärvårdsnämnden i Varberg 53-63 Protokoll Sammanträdesdatum 2005-09-05 Primärvårdsnämnden i Varberg 53-63 Tid: Måndag 5 september 2005 kl 15:00-16:15 Plats: Konferensrummet 1:a vån, Vårdcentralen Västra Vall Ledamöter Karl-Gunnar Svensson

Läs mer

Föredragningslista. Information Idrottsklinik Movement, Per Gustavsson, Patrick Överli och Mats Örjes IPS Hultafors, Tatjana Sivik

Föredragningslista. Information Idrottsklinik Movement, Per Gustavsson, Patrick Överli och Mats Örjes IPS Hultafors, Tatjana Sivik Föredragningslista Länssjukvårdsnämnden Tid: Måndagen den 1 mars, kl 09.00-16.00 Tisdagen den 2 mars, kl 09.00-16.00 Plats: Direktionsrummet, Sjukhuset i Varberg Information Idrottsklinik Movement, Per

Läs mer

2002-05-13 LANDSTINGSSTYRELSEN 72-96. Tid: kl 10.00 12.00. Plats: Landstingshuset, Halmstad. Ledamöter

2002-05-13 LANDSTINGSSTYRELSEN 72-96. Tid: kl 10.00 12.00. Plats: Landstingshuset, Halmstad. Ledamöter LANDSTINGET HALLAND PROTOKOLL 2002-05-13 LANDSTINGSSTYRELSEN 72-96 Tid: kl 10.00 12.00 Plats: Landstingshuset, Halmstad Ledamöter Anne Marie N Brodén (m) Göran Karlsson (c) Björn Ahlkvist (s) Mats Eriksson

Läs mer

Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall. Ingvar Svensson, vice ordförande Sven Brunefors Benny Rybeck Britt Karlsson-Rehbinder Margareta Fåhraeus

Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall. Ingvar Svensson, vice ordförande Sven Brunefors Benny Rybeck Britt Karlsson-Rehbinder Margareta Fåhraeus PROTOKOLL PRIMÄRVÅRDSNÄMNDEN i VARBERG Tid: Måndag 8 oktober kl 15:00-16:55 Plats: Närvarande: Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall Tore Fritzson, ordförande Ingvar Svensson, vice ordförande Sven

Läs mer

Beslutsärenden till landstingsstyrelsen

Beslutsärenden till landstingsstyrelsen KALLELSE Datum 2015-10-14 Sida 1(6) Landstingsstyrelsen Marie Nilsson Till landstingsstyrelsens ledamöter Till ersättare för kännedom Landstingsstyrelsen Datum Onsdag 14 oktober 2015 Tid Kl 13.15 Plats

Läs mer

MED BESLUTSFÖRSLAG LANDSTINGSSTYRELSEN. Tid: , kl Plats: Landstingshuset, Halmstad. 1 Justering

MED BESLUTSFÖRSLAG LANDSTINGSSTYRELSEN. Tid: , kl Plats: Landstingshuset, Halmstad. 1 Justering LANDSTINGET HALLAND FÖREDRAGNINGSLISTA MED BESLUTSFÖRSLAG LANDSTINGSSTYRELSEN Tid: 2002-03-11, kl 10.00 Plats: Landstingshuset, Halmstad 1 Justering att utse Björn Ahlkvist att jämte ordföranden justera

Läs mer

Landstingsstyrelsen 1-16

Landstingsstyrelsen 1-16 Protokoll Sammanträdesdatum 2007-01-08 Landstingsstyrelsen 1-16 Tid: Måndagen den 8 januari 2007, kl 10:00-12:10 Plats: Landstingshuset, Södra vägen 9, Halmstad Mats Eriksson (m) Gun Marie Stenström (m)

Läs mer

Kungsbackanämnden 15-22

Kungsbackanämnden 15-22 Protokoll Sammanträdesdatum 2007-03-06 Kungsbackanämnden 15-22 Tid: Tisdag 2007-03-06 kl 08:30-15:15 Plats: Hotell Halland, Kungsbacka Ledamöter: Margareta Ödman (m) Maud Lanne (s) Marianne Hultén (m)

Läs mer

Tid Onsdag 11 februari kl 08:30 torsdag 12 februari 12:00. Regionstyrelsen utser Lise-Lotte Bensköld-Olsson att jämte ordföranden justera protokollet.

Tid Onsdag 11 februari kl 08:30 torsdag 12 februari 12:00. Regionstyrelsen utser Lise-Lotte Bensköld-Olsson att jämte ordföranden justera protokollet. Föredragningslista Sammanträdesdatum 2015-02-11 Regionstyrelsen Tid Onsdag 11 februari kl 08:30 torsdag 12 februari 12:00 Plats Grand Hotel, Hotellgatan 1, Falkenberg 1 Justering Regionstyrelsen utser

Läs mer

Styrelsen för Länssjukhuset i Halmstad och Ambulanssjukvården i Halland

Styrelsen för Länssjukhuset i Halmstad och Ambulanssjukvården i Halland Protokoll Sammanträdesdatum 2008-12-09 Styrelsen för Länssjukhuset i Halmstad och Ambulanssjukvården i Halland Tid: Tisdagen den 9 december 2008 klockan 12.30-16.00 Plats: Konferensrum Berget, Norrebo,

Läs mer

Primärvårdsnämnden Falkenberg

Primärvårdsnämnden Falkenberg Protokoll Sammanträdesdatum 2006-09-19 Primärvårdsnämnden Falkenberg 30-39 Tid: Tisdagen 19 september 2006, kl 15:00-17:30 Plats: Vårdcentralen Falkenberg, sammanträdesrummet Biblioteket Ledamöter Inger

Läs mer

Följande skrivelser anmäldes för anteckning till protokollet: se bilaga 1.

Följande skrivelser anmäldes för anteckning till protokollet: se bilaga 1. 2000-02-07, kl 10.00 Landstingshuset, Halmstad att utse Björn Ahlkvist att jämte ordföranden justera protokollet. att godkänna den utsända föredragningslistan. Följande skrivelser anmäldes för anteckning

Läs mer

Föredragningslista Sammanträdesdatum Direktionsrummet, sjukhusledningen, Hallands sjukhus Varberg

Föredragningslista Sammanträdesdatum Direktionsrummet, sjukhusledningen, Hallands sjukhus Varberg Föredragningslista Sammanträdesdatum 2011-03-02 Driftnämnden Varberg Tid: Onsdagen den 2 mars 2011 klockan 13.30-16.30 Plats: Direktionsrummet, sjukhusledningen, Hallands sjukhus Varberg 1 Justering Driftnämnden

Läs mer

Föredragningslista Sammanträdesdatum

Föredragningslista Sammanträdesdatum Föredragningslista Sammanträdesdatum 2008-01-21 Kungsbackanämnden Tid: Måndag 21 januari 2008 kl 13:00 Plats: Sammanträdesrummet Tjolöholm, Kungsbacka Närsjukhus Sammanträdet inleds med att verksamhetschef

Läs mer

Vårdcentral Vallås, Vallås Centrum

Vårdcentral Vallås, Vallås Centrum LANDSTINGET HALLAND PROTOKOLL PRIMÄRVÅRDSNÄMNDEN I HALMSTAD 81-93 Tid: 2003-09-30 kl. 09:00 12:15 Plats: Närvarande: Ledamöter: Tjänstgörande ersättare Vårdcentral Vallås, Vallås Centrum Stefan Bengtsson,

Läs mer

Primärvårdsnämnden Hylte 23 35

Primärvårdsnämnden Hylte 23 35 Protokoll Sammanträdesdatum 2004-05-05 Primärvårdsnämnden Hylte 23 35 Tid: Onsdagen den 5 maj 2004, kl. 14:00-16:50 Plats: Sammanträdesrummet, administrationsbyggnaden, Hyltebruks vårdcentral Ledamöter

Läs mer

Driftnämnden Regionservice

Driftnämnden Regionservice Föredragningslista Sammanträdesdatum 2015-04-13 Driftnämnden Regionservice Tid: Måndagen den 13 april 2015, kl 13:30 ca kl 16:00 Plats: Regionservice Fiskaregatan 4, Halmstad Sammanträdesrum: Parketten,

Läs mer

Primärvårdsnämnden Hylte 50-59

Primärvårdsnämnden Hylte 50-59 Protokoll Sammanträdesdatum 2004-09-07 Primärvårdsnämnden Hylte 50-59 Tid: Tisdagen den 7 september 2004, kl. 14:30 17:45 Plats: Sammanträdesrummet Sälen, Landstingets kansli, Södra vägen, Halmstad Ledamöter

Läs mer

Landstingsstyrelsens Personalutskott

Landstingsstyrelsens Personalutskott Protokoll Sammanträdesdatum 2006-02-02 Landstingsstyrelsens Personalutskott 1-15 Tid: Torsdagen den 2 februari 2006, kl 11.00-11.20, 13.15-14.00 Plats: Sammanträdesrum Fataburen, Södra vägen 9, Halmstad

Läs mer

Primärvårdsnämnden i Halmstad

Primärvårdsnämnden i Halmstad Föredragningslista Sammanträdesdatum 2004-02-03 Primärvårdsnämnden i Halmstad Tid: Tisdagen den 3 februari 2004 kl. 14:00 Plats: Primärvårdsförvaltningen, Torsgatan 1 1 Justering Primärvårdsnämnden i Halmstad

Läs mer

Ls 2005-12-12. First Hotel Mårtenson, Storgatan 52, Halmstad

Ls 2005-12-12. First Hotel Mårtenson, Storgatan 52, Halmstad Föredragningslista Sammanträdesdatum 2005-12-12 Landstingsstyrelsen Tid: Måndagen den 12 december 2005, kl 09:00 Plats: First Hotel Mårtenson, Storgatan 52, Halmstad Obs! Tid och plats ------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Primärvårdsnämnden i Varberg 15-29

Primärvårdsnämnden i Varberg 15-29 Protokoll Sammanträdesdatum 2006-04-24 Primärvårdsnämnden i Varberg 15-29 Tid: Måndag 24 april 2006 kl 15:00-16:30 Plats: Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall Ledamöter Karl-Gunnar Svensson (kd)

Läs mer

Patientnämnden Tid: Torsdagen den 3 december 2009, kl. 14:00-16:40. Plats: Sammanträdesrum Borgsalen, Landstingshuset, Södra vägen 9, Halmstad

Patientnämnden Tid: Torsdagen den 3 december 2009, kl. 14:00-16:40. Plats: Sammanträdesrum Borgsalen, Landstingshuset, Södra vägen 9, Halmstad Protokoll Sammanträdesdatum 2009-12-03 Patientnämnden 50-58 Tid: Torsdagen den 3 december 2009, kl. 14:00-16:40 Plats: Sammanträdesrum Borgsalen, Landstingshuset, Södra vägen 9, Halmstad Ledamöter Elisabeth

Läs mer

Primärvårdsnämnden Hylte 69-82

Primärvårdsnämnden Hylte 69-82 Protokoll Sammanträdesdatum 2004-11-30 Primärvårdsnämnden Hylte 69-82 Tid: Tisdagen den 30 november 2004, kl. 14:00 17:30 Plats: Sammanträdesrummet, administrationsbyggnaden, Vårdcentralen Hyltebruk Ledamöter

Läs mer

Primärvårdsnämnden Hylte

Primärvårdsnämnden Hylte Protokoll Sammanträdesdatum 2006-09-18 Primärvårdsnämnden Hylte 22-30 Tid: Måndagen 18 september 2006, kl 15:00-17:00 Plats: Vårdcentralen Hyltebruk Ledamöter Tom Barkström (kd) Kristina Johansson (s)

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträdesdatum

FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträdesdatum FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträdesdatum 2003-11-27 PSYKIATRINÄMNDEN Tid: Klockan 15.00 Plats: Direktionsrummet, Sjukhuset i Varberg Direktionsrummet och grupprummet, sjukhusledningen, är bokat från klockan

Läs mer

Driftnämnden Öppen specialiserad vård

Driftnämnden Öppen specialiserad vård Föredragningslista Sammanträdesdatum 2014-02-18 Driftnämnden Öppen specialiserad vård Tid: Tisdagen den 18 februari 2014 klockan 09.00 12.00 Plats: Konferensrum Borgkammaren, Regionkontoret södra vägen

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1 (6) Landstingets kansli 2012-02-28 LSAU 2/2012 Planeringsavd, Marianne Hammarström Justerat 2012-03-06 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 28 februari 2012 kl. 09.00 12.10 Plats

Läs mer

BESLUTSFÖRSLAG. 2. Godkännande av föredragningslista samt närvarorätt för personalföreträdarna. närvarorätt vid behandlingen av samtliga ärenden.

BESLUTSFÖRSLAG. 2. Godkännande av föredragningslista samt närvarorätt för personalföreträdarna. närvarorätt vid behandlingen av samtliga ärenden. LANDSTINGET HALLAND FÖREDRAGNINGSLISTA MED BESLUTSFÖRSLAG PRIMÄRVÅRDSNÄMNDEN I HALMSTAD Tid: 2003-08-26 kl. 14:00 Plats: Primärvårdsförvaltningens kansli, Torsgatan 1 1. Val av protokolljusterare att utse

Läs mer

Föredragningslista Sammanträdesdatum Presidiets förslag Nämnden beslutar utse (Justerare) att jämte ordföranden justera protokollet.

Föredragningslista Sammanträdesdatum Presidiets förslag Nämnden beslutar utse (Justerare) att jämte ordföranden justera protokollet. Föredragningslista Sammanträdesdatum 2007-01-22 Kungsbackanämnden Tid: Måndag 22 januari 2007 kl 13:30 Obs! konferens i Sparbankshallen om Nationell Strategi för utveckling av samhällets insatser till

Läs mer

Styrelsen för Sjukhuset i Varberg 72-85

Styrelsen för Sjukhuset i Varberg 72-85 Protokoll Sammanträdesdatum 2007-09-19 Styrelsen för Sjukhuset i Varberg 72-85 Tid: Onsdagen den 19 september 2007, kl 09:00-14:00 Plats: Sjukhuset i Varberg, Direktionsrummet Ledamöter Christer Samuelsson

Läs mer

2003-10-27. Plats: Landstingshuset, Landstingets kansli, Södra vägen 9, Halmstad

2003-10-27. Plats: Landstingshuset, Landstingets kansli, Södra vägen 9, Halmstad LANDSTINGET HALLAND PROTOKOLL 2003-10-27 LANDSTINGSSTYRELSEN 158-185 Tid: kl 10.00 11.50, 12.30 13.30 Plats: Landstingshuset, Landstingets kansli, Södra vägen 9, Halmstad Ledamöter Mats Eriksson (m) Göran

Läs mer

Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall, Varberg

Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall, Varberg PROTOKOLL PRIMÄRVÅRDSNÄMNDEN VARBERG 1-16 Tid: Måndag 20 januari 2003 kl 15:00-17:00 Plats: Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall, Varberg Närvarande: ledamöterna ersättarna tjänstemännen Karl-Gunnar

Läs mer

Ls 2006-11-20. Landstingshuset, Södra vägen 9, Halmstad Sammanträdesrum Borgsalen

Ls 2006-11-20. Landstingshuset, Södra vägen 9, Halmstad Sammanträdesrum Borgsalen Föredragningslista Sammanträdesdatum 2006-11-20 Landstingsstyrelsen Tid: Måndagen den 20 november 2006, kl 10:00 Plats: Landstingshuset, Södra vägen 9, Halmstad Sammanträdesrum Borgsalen 1 Justering utse

Läs mer

Landstingsstyrelsen 10-17

Landstingsstyrelsen 10-17 Protokoll Sammanträdesdatum 2009-02-09 Landstingsstyrelsen 10-17 Tid Måndagen den 9 februari 2009, kl 11:30-11:40 Plats Landstingshuset, Södra vägen 9, Halmstad Ledamöter Mats Eriksson (M) GunMarie Stenström

Läs mer

2002-10-17 106-118 PERSONALNÄMNDEN. Tid: 2002-10-17, kl. 14.00-16.00. Plats: Sammanträdesrum Borgsalen, Landstingets lokaler, Södra vägen 9, Halmstad

2002-10-17 106-118 PERSONALNÄMNDEN. Tid: 2002-10-17, kl. 14.00-16.00. Plats: Sammanträdesrum Borgsalen, Landstingets lokaler, Södra vägen 9, Halmstad LANDSTINGET HALLAND PROTOKOLL 2002-10-17 106-118 PERSONALNÄMNDEN Tid: 2002-10-17, kl. 14.00-16.00 Plats: Sammanträdesrum Borgsalen, Landstingets lokaler, Södra vägen 9, Halmstad Ledamöter Göran Karlsson,

Läs mer

Kerstin Zander, ordföranden. Berit Bengtsson. Uno Andersson. Roland Larsson. Rebecka Hunt Irene Takanen

Kerstin Zander, ordföranden. Berit Bengtsson. Uno Andersson. Roland Larsson. Rebecka Hunt Irene Takanen PROTOKOLL 27 augusti 2002 PRIMÄRVÅRDSNÄMNDEN I FALKENBERG Tid: Kl 15.00 17.00 Plats: Vårdcentralen i Falkenberg Närvarande: ledamöterna tjänstgörande suppleanterna suppleanterna tjänstemännen personalföreträdare

Läs mer

Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa

Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa Föredragningslista Sammanträdesdatum 2016-06-21 Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa Tid: Tisdagen den 21 juni 2016 klockan 09.00-14.00 Plats: Habiliteringen, konferensrum Fladen, Hallands sjukhus

Läs mer

Landstingsstyrelsen 44-58

Landstingsstyrelsen 44-58 Protokoll Sammanträdesdatum 2009-04-27 Landstingsstyrelsen 44-58 Tid Måndagen den 27 april 2009, kl 11:30-11:45 Plats Landstingshuset, Södra vägen 9, Halmstad Ledamöter Mats Eriksson (M) GunMarie Stenström

Läs mer

Landstingsstyrelsen 73-95

Landstingsstyrelsen 73-95 Protokoll Sammanträdesdatum 2004-06-01 Landstingsstyrelsen 73-95 Tid: Tisdagen den 1 juni 2004, kl 10:00 12:30 Plats: Landstingshuset, Landstingets kansli, Södra vägen 9, Halmstad Ledamöter Mats Eriksson

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 2009-05-26 1 (6) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Bertil Axelsson Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 26 maj 2009, kl. 08.30 12.00 Plats Närvarande ledamöter Sessionssalen,

Läs mer

Primärvårdsnämnden Hylte

Primärvårdsnämnden Hylte Föredragningslista Sammanträdesdatum 2005-09-27 Primärvårdsnämnden Hylte Tid: Tisdagen den 27 september 2005, kl 15:00 Plats: Förvaltningen, Vårdcentralen Hyltebruk 1 Justering Primärvårdsnämnden beslutar

Läs mer

Föredragningslista Sammanträdesdatum 2004-04-13. Landstingshuset, Landstingets kansli, Södra vägen 9, Halmstad

Föredragningslista Sammanträdesdatum 2004-04-13. Landstingshuset, Landstingets kansli, Södra vägen 9, Halmstad Föredragningslista Sammanträdesdatum 2004-04-13 Landstingsstyrelsen Tid: Tisdagen den 13 april 2004, kl 10:00 Plats: Landstingshuset, Landstingets kansli, Södra vägen 9, Halmstad 1 Justering Landstingsstyrelsen

Läs mer

Driftnämnden Halmstad

Driftnämnden Halmstad Protokoll Sammanträdesdatum 2011-05-25 Driftnämnden Halmstad Tid: Onsdagen den 25 maj 2011 klockan 09.00-12.00 Plats: Konferensrum Berget, Norrebo, våning 3, Hallands sjukhus Halmstad Ledamöter: Mikaela

Läs mer

Motion: Förebyggande behandling nödvändig för att undvika stroke Handlingar i ärendet:

Motion: Förebyggande behandling nödvändig för att undvika stroke Handlingar i ärendet: Motion: Förebyggande behandling nödvändig för att undvika stroke Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige Yttrande från Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet 2014-03-26

Läs mer

Palliativ vård, uppföljning. Landstinget i Halland. Revisionsrapport. Mars 2011. Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor

Palliativ vård, uppföljning. Landstinget i Halland. Revisionsrapport. Mars 2011. Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor Palliativ vård, uppföljning Landstinget i Halland Revisionsrapport Mars 2011 Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 4 Metod och genomförande... 4 Granskningsresultat...

Läs mer

Arbetsutskottets förslag Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att utse Lise-Lotte Bensköld-Olsson att jämte ordföranden justera protokollet

Arbetsutskottets förslag Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att utse Lise-Lotte Bensköld-Olsson att jämte ordföranden justera protokollet Föredragningslista Sammanträdesdatum 2015-04-29 Regionstyrelsen Tid Tisdagen den 29 april 2015, kl 09:00 16:00 Plats Regionens Hus, Södra vägen 9, Halmstad Sammanträdeslokal Borgsalen 1 Justering Regionstyrelsens

Läs mer

Landstingsstyrelsen 1-13

Landstingsstyrelsen 1-13 Protokoll Sammanträdesdatum 2006-02-06 Landstingsstyrelsen 1-13 Tid: Måndagen den 6 februari 2006, kl 10:00-12:10 Plats: Landstingshuset, Södra vägen 9, Halmstad Ledamöter Mats Eriksson (m) Göran Karlsson

Läs mer

Driftnämnden Regionservice

Driftnämnden Regionservice Föredragningslista Sammanträdesdatum 2014-10-30 Driftnämnden Regionservice Tid: Torsdagen den 30 oktober 2014, kl 09:30 - ca kl 12:00 Plats: Regionservice Skånegatan 59, Halmstad OBS! Plats Sammanträdesrum:

Läs mer

Landstingsstyrelsen 131-154

Landstingsstyrelsen 131-154 Protokoll Sammanträdesdatum 2007-10-15 Landstingsstyrelsen 131-154 Tid: Måndagen den 15 oktober 2007, kl 11:30-12:20 Plats: Landstingshuset, Södra vägen 9, Halmstad Ledamöter Mats Eriksson (m) Gun Marie

Läs mer

Kungsbackanämnden 80-90

Kungsbackanämnden 80-90 Protokoll Sammanträdesdatum 2009-11-16 Kungsbackanämnden 80-90 Tid: Måndag 16 november 2009 kl 13:30-15:30 Plats: Stadshotellet i Varberg Närvarande: Ledamöterna Margareta Ödman (M) Maud Lanne (S) Marianne

Läs mer

Landstingsstyrelsen 31-35

Landstingsstyrelsen 31-35 Protokoll Sammanträdesdatum 2004-02-23 Landstingsstyrelsen 31-35 Tid: Måndagen den 23 februari 2004, kl 10:00 10:10 Plats: Landstingshuset, Landstingets kansli, Södra vägen 9, Halmstad Ledamöter Mats Eriksson

Läs mer

Styrelsen leder, styr och samordnar förvaltningen av landstingets angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet.

Styrelsen leder, styr och samordnar förvaltningen av landstingets angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Fastställt av fullmäktige 2014-11-25, 117/14 Reglemente för Landstingsstyrelsen Landstingsstyrelsens uppgifter 1 Styrelsen är landstingets ledande politiska förvaltningsorgan och har det övergripande ansvaret

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (7)

Sammanträdesprotokoll 1 (7) 1 (7) Plats och tid Stora sessionssalen, landstingshuset, Frösön den 29 april 2004 kl 14.45-15.15 Beslutande Maidie Wiklund Robert Uitto Mona Nyberg Bengt Bergqvist Karin Paulsson Thomas Andersson Inger

Läs mer

PROTOKOLL 1 (6) Sammanträdesdatum Samverkansnämnden

PROTOKOLL 1 (6) Sammanträdesdatum Samverkansnämnden PROTOKOLL 1 (6) 19 28, 2 bilagor Plats Beslutande Övriga Videokonferens: Allmän service Skellefteå, Dorotearummet Umeå Videokonferensrum 2 Lycksele Janeth Lundberg (S) ordförande Andreas Löwenhöök (M)

Läs mer

Wivan Henricson, Vårdförbundet Marianne Höjman, Kommunal Anneli Rosenberg, SSR, 67-76

Wivan Henricson, Vårdförbundet Marianne Höjman, Kommunal Anneli Rosenberg, SSR, 67-76 LANDSTINGET HALLAND PROTOKOLL PRIMÄRVÅRDSNÄMNDEN I HALMSTAD 67-80 Tid: 2003-08-26 kl. 14:00 16:50 Plats: Primärvårdsförvaltningens kansli, Torsgatan 1 Närvarande: Ledamöter Stefan Bengtsson, ordf. (c)

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2011:83 LS 0906-0522 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2009:18 av Tove Sander m.fl. (S) om personer med utvecklingsstörning och deras behov av hälso- och sjukvård Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Landstingsfullmäktiges föredragningslista

Landstingsfullmäktiges föredragningslista Landstingsfullmäktiges föredragningslista Sammanträdet den 16-17 november 2011 Tid: 16 november kl 10.00 17 november kl 09.00 Lokal: Landstingshuset, sessionssalen Sammanträdet öppnas...3 Anmälan om ny

Läs mer

Länssjukvårdsnämnden 19-28

Länssjukvårdsnämnden 19-28 Protokoll Sammanträdesdatum 2006-03-29 Länssjukvårdsnämnden 19-28 Tid: Onsdagen den 29 mars, kl 09.00-15.15 (föredragning, information) kl 11.40-11.50 (beslut) Plats: Sjukhusledningens konferensrum, Sjukhuset

Läs mer

Halmstadsnämnden 1-11

Halmstadsnämnden 1-11 Protokoll Sammanträdesdatum 2009-01-21 Halmstadsnämnden 1-11 Tid: Onsdag 21 januari 2009, kl. 09:00-13:35 Plats: Sammanträdesrummet Sälen, Landstingskontoret, Södra vägen, Halmstad Ledamöter Christina

Läs mer

Landstingsstyrelsen 106-110

Landstingsstyrelsen 106-110 Protokoll Sammanträdesdatum 2007-06-11 Landstingsstyrelsen 106-110 Tid: Måndagen den 11 juni 2007, kl 08:30-08:55 Plats: Rådhuset, Halmstad Ledamöter Mats Eriksson (m) Gun Marie Stenström (m) Dan Skantz

Läs mer

Följande driftsnämnder ska finnas under hälso- och sjukvårdsstyrelsen:

Följande driftsnämnder ska finnas under hälso- och sjukvårdsstyrelsen: Reglemente för driftsnämnd underställd hälso- och sjukvårdsstyrelsen Beslutat av landstingsfullmäktige den 29 mars 2010, 27 och regionfullmäktige den 26 september 2011, 88. Utöver vad som föreskrivs i

Läs mer

11 Årsredovisning av stiftelser förvaltade av regionstyrelsen RS150190

11 Årsredovisning av stiftelser förvaltade av regionstyrelsen RS150190 11 Årsredovisning av stiftelser förvaltade av regionstyrelsen RS150190 Arbetsutskottets förslag Regionstyrelsen beslutar att avge årsredovisning för år 2014 för nedanstående stiftelser Ärendet Årsredovisning

Läs mer

Länssjukvårdsnämnden 76-87

Länssjukvårdsnämnden 76-87 Protokoll Sammanträdesdatum 2006-10-25 Länssjukvårdsnämnden 76-87 Tid: Plats: Onsdagen den 25 oktober, kl 09.00-14.45 (föredragning, information) kl 13.25-13.35 (beslut) Sammanträdesrum Borgsalen, Landstingshuset

Läs mer

Primärvårdsnämnden Hylte 1-8

Primärvårdsnämnden Hylte 1-8 Protokoll Sammanträdesdatum 2006-02-20 Primärvårdsnämnden Hylte 1-8 Tid: Måndagen 20 februari 2006, kl 15:00-17:30 Plats: Vårdcentralen Hyltebruk Ledamöter Tom Barkström (kd) ordförande Kristina Johansson

Läs mer

Primärvårdsnämnden Halmstad

Primärvårdsnämnden Halmstad Föredragningslista Sammanträdesdatum 2006-12-12 Primärvårdsnämnden Halmstad Tid: Tisdagen den 12 december 2006, kl. 14:00 Plats: Primärvårdsförvaltningen, Torsgatan 1, Halmstad 1 Justering Primärvårdsnämnden

Läs mer

Förslag att utse Lars-Göran Johannesson att jämte ordföranden justera protokollet.

Förslag att utse Lars-Göran Johannesson att jämte ordföranden justera protokollet. LANDSTINGET HALLAND Protokoll HJÄLPMEDELSNÄMNDEN I HALLAND 1 -- 17 Datum och tid 2003-03-13 kl 13.30 16.30 Plats Hjälpmedelscentralen, Halmstad Ledamöter Kristina Karlsson (c) Mirna Zubcevic (fp) Marita

Läs mer

Varbergsnämnden 69-83

Varbergsnämnden 69-83 Protokoll Sammanträdesdatum 2007-12-04 Varbergsnämnden 69-83 Tid: Tisdag 4 december kl 12:45-18:00 Plats: Munkagårdsgymnasiet, Tvååker Ledamöterna Karl-Gunnar Svensson (kd) Inger Johansson (s) Kerstin

Läs mer

Närsjukvårdsstyrelsen Landstinget Halland

Närsjukvårdsstyrelsen Landstinget Halland Protokoll Sammanträdesdatum 2009-09-29 Närsjukvårdsstyrelsen 64-73 Landstinget Halland Tid: Tisdag 29 september kl. 14:00-17:25 Plats: Vårdcentralen Tvååker Ledamöter Bo Gunnar Åkesson (M) Bo Karlsing

Läs mer

Innehållsförteckning. Fonder med egen styrelse 2. Fonder som förvaltas av: Landstingsstyrelsen 4. Styrelsen för Länssjukhuset i Halmstad 10

Innehållsförteckning. Fonder med egen styrelse 2. Fonder som förvaltas av: Landstingsstyrelsen 4. Styrelsen för Länssjukhuset i Halmstad 10 Innehållsförteckning Sid Fonder med egen styrelse 2 Fonder som förvaltas av: Landstingsstyrelsen 4 Styrelsen för Länssjukhuset i Halmstad 10 Styrelsen för Sjukhuset i Varberg 12 Närsjukvårdsstyrelsen 13

Läs mer

Utöver vad som enligt kommunallagen åligger landstingsstyrelsen tillkommer det styrelsen

Utöver vad som enligt kommunallagen åligger landstingsstyrelsen tillkommer det styrelsen Reglemente för landstingsstyrelsen Allmänna bestämmelser 1 Landstingsstyrelsen har 15 ledamöter och 15 ersättare. 2 Landstingsstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av landstingets angelägenheter

Läs mer

Tjänsteskrivelse Datum 2007-04-03. Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslås avge yttrande enligt förslag.

Tjänsteskrivelse Datum 2007-04-03. Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslås avge yttrande enligt förslag. G Landstinget Halland Tjänsteskrivelse Datum 2007-04-03 Diarienummer Ls060227-1 Konsult & stöd Kristian Samuelsson, utvecklare Planerings- och utvecklingsavdelningen Tf n 035-13 48 90 kristian.samuelsson

Läs mer

Patientnämnden Tid: Torsdagen den 10 april 2008, kl 13:00-14:30. Plats: Landstingshuset, Södra vägen 9, Halmstad

Patientnämnden Tid: Torsdagen den 10 april 2008, kl 13:00-14:30. Plats: Landstingshuset, Södra vägen 9, Halmstad Protokoll Sammanträdesdatum 2008-04-10 Patientnämnden 9-19 Tid: Torsdagen den 10 april 2008, kl 13:00-14:30 Plats: Landstingshuset, Södra vägen 9, Halmstad Ledamöter Elisabeth Wetoft Petersson (kd) Landstinget

Läs mer

Ingvar Svensson, vice ordförande Sven Brunefors Benny Rybeck Britt Karlsson-Rehbinder Margaretha Fåhraeus Monica Nilsson

Ingvar Svensson, vice ordförande Sven Brunefors Benny Rybeck Britt Karlsson-Rehbinder Margaretha Fåhraeus Monica Nilsson PROTOKOLL PRIMÄRVÅRDSNÄMNDEN VARBERG Tid: 10 december 2001 kl 15:00 16:30 Plats: Konferensrummet, Vårdcentralen Tvååker Närvarande: ledamöterna ersättarna personalföreträdare tjänstemännen Tore Fritzson,

Läs mer

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 9/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-08-22

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 9/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-08-22 PROTOKOLL 1 (6) Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 9/2005 Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-08-22 Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sven-Åke Gustavsson, ordf

Läs mer

MED BESLUTSFÖRSLAG. 2. Godkännande av föredragningslista samt närvarorätt för personalföreträdarna

MED BESLUTSFÖRSLAG. 2. Godkännande av föredragningslista samt närvarorätt för personalföreträdarna LANDSTINGET HALLAND FÖREDRAGNINGSLISTA MED BESLUTSFÖRSLAG PRIMÄRVÅRDSNÄMNDEN I HALMSTAD Tid: 2003-03-11 kl. 14:00 Plats: Folktandvården City/tandregleringen, OBS! PLATSEN Skansgatan 1 B 1. Val av protokolljusterare

Läs mer

3 Anmälan av inkomna och utgående skrivelser, protokoll m m

3 Anmälan av inkomna och utgående skrivelser, protokoll m m Föredragningslista Sammanträdesdatum Hälso- och sjukvårdsstyrelsen Tid Måndagen den 25 juni 2012, kl. 09:00 Plats Regionens hus Södra Vägen, Halmstad Sammanträdeslokal Borgsalen 1 Justering Förslag till

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsens arbetsutskott 193-217 Tid: 2016-12-12, kl: 10:00-16:40 Plats: Regionens Hus, sal A 198 Regionfullmäktiges program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av

Läs mer

Närsjukvårdsnämnden Kungsbacka

Närsjukvårdsnämnden Kungsbacka Protokoll Sammanträdesdatum 2004-06-07 Närsjukvårdsnämnden Kungsbacka 39-46 Tid: Måndagen 7 juni 2004 kl 09:00-15:00 Plats: Husläkarna AB, Kungsbacka Ledamöter Margareta Ödman (m) ordförande Bo Karlsing

Läs mer

PROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum Nämnden för folkhälsa och primärvård i Umeåregionen

PROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum Nämnden för folkhälsa och primärvård i Umeåregionen PROTOKOLL 1 (8) 31 45, 1 bilaga Plats Beslutande Närvarande ersättare Övriga SCA Obbola, Linjevägen 33, Obbola Harriet Hedlund, ordförande Kerstin Nilsson, vice ordförande Margareta Gustavsson Robin Holmgren,

Läs mer

Landstingsstyrelsen 108-128

Landstingsstyrelsen 108-128 Protokoll Sammanträdesdatum 2006-10-23 Landstingsstyrelsen 108-128 Tid: Måndagen den 23 oktober 2006, kl 10:00-11:10 Plats: Landstingshuset, Södra vägen 9, Halmstad Ledamöter Mats Eriksson (m) Göran Karlsson

Läs mer

Landstingsfullmäktige 1-41

Landstingsfullmäktige 1-41 Protokoll Sammanträdesdatum 2008-03-31 Landstingsfullmäktige 1-41 Tid: Måndagen den 31 mars 2008 kl 10:00-12:25, 13:15-15:00, 15:20-18:10 Plats: Länssjukhuset i Halmstad 1 Sammanträdets öppnande Landstingsfullmäktiges

Läs mer

Planeringsdelegationen Tid: , kl 09:00-13:35 Plats: Landstingets kansli, sal A

Planeringsdelegationen Tid: , kl 09:00-13:35 Plats: Landstingets kansli, sal A PROTOKOLL 1(8) Plats: Landstingets kansli, sal A Närvarande: ande: Peranders Johansson (M), ordförande Mia Frisk (KD) Anna-Carin Magnusson Rune Backlund (C) Lena Skaring Thorsén (FP) Marcus Eskdahl (S)

Läs mer

Motion - Screening för att tidigt upptäcka tarmcancer

Motion - Screening för att tidigt upptäcka tarmcancer ÄRENDE 8 LF februari 2012 Motion - Screening för att tidigt upptäcka tarmcancer Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige Motion från Kristina Winberg, SD Yttrande

Läs mer

3 Anmälan av inkomna och utgående skrivelser, protokoll m m

3 Anmälan av inkomna och utgående skrivelser, protokoll m m Föredragningslista Sammanträdesdatum 2012-09-24 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen Tid Måndagen den 24 september 2012, kl. 09:00 Plats Regionens hus Södra Vägen, Halmstad Sammanträdeslokal Borgsalen 1 Justering

Läs mer