Ls Arbetsutskottets förslag Landstingsstyrelsen beslutar att utse Dan Skantz att jämte ordföranden justera protokollet.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ls 2005-10-17. Arbetsutskottets förslag Landstingsstyrelsen beslutar att utse Dan Skantz att jämte ordföranden justera protokollet."

Transkript

1 Föredragningslista Sammanträdesdatum Landstingsstyrelsen Tid: Måndagen den 17 oktober 2005, kl 10:00 Plats: Landstingshuset, Södra vägen 9, Halmstad 1 Justering utse Dan Skantz att jämte ordföranden justera protokollet. 2 Godkännande av föredragningslista godkänna den utsända föredragningslistan. 3 Anmälan av inkomna/utgående skrivelser notera skrivelserna till protokollet. Följande skrivelser anmäles för anteckning till protokollet: 1. Beslut av Landstingsförbundets styrelse: A 05:35 - Nya upphandlingsregler (SOU 2005:22). B100 nr 05/0608 A 05:36 - Begränsning av möjligheten att åberopa nya omständigheter vid överklagande av beslut om bidrag och avgifter i de kommunala utjämningssystemen m m. B100 nr 05/0609 A 05:37 - En utvecklad krisberedskap - Krisberedskapsmyndighetens underlag inför 2005 års proposition om krisberedskap och Krisberedskapsmyndighetens översyn av förordning om åtgärder för fredstida krishantering och höjd beredskap. B100 nr 05/ (17)

2 A 05:39 - Liberalisering, regler och marknader (SOU 2005:4). B100 nr 05/0612 A 05:40 - Landsbygdskommittén - På väg mot en hållbar landsbygdsutveckling (SOU 2005:36). B100 nr 05/0613 A 05:41 - Underlag till Handlingsplan för goda matvanor och ökad fysisk aktivitet i befolkningen. B100 nr 05/0614 A 05:42 - Bilstöd till personer med funktionshinder (SOU 2005:26). B100 nr 05/0615 A 05:43 - Fjärrvärmeutredningen SOU 2004:136 Skäligt pris på fjärrvärme samt SOU 2005:33 Fjärrvärme och kraftvärme i framtiden. B100 nr 05/0616 A 05:44 - Framställan angående kommunernas möjlighet att ta ut avgift enligt miljöbalken för remissvar. B100 nr 05/0617 A 05:45 - Framställan angående kommunernas roll i arbetet med miljökvalitetsnormer. B100 nr 05/0618 A 05:46 - Ökad leveranssäkerhet i elnäten - delredovisning av regeringsuppdrag samt inbjudan till hearing angående ökad leveranssäkerhet i elnäten, i Stockholm. B100 nr 05/0619 A 05:47 - Handel med utsläppsrätter - erfarenheter för införande av EU:s handelssystem. Riktmärken som bas för tilldelningen av utsläppsrätter i energisektorn. B100 nr 05/0620 A 05:48 - Frågor om förmyndare och ställföreträdare för vuxna (SOU 2004:112). Kos A 05:49 - Den könade förskolan - om betydelsen av jämställdhet och genus i förskolans pedagogiska arbete (SOU 2004:115). B100 nr 05/0622 A 05:50 - Beslut om medlemsavgift till Landstingsförbundet för år B100 nr 05/ Protokoll från landstingets revisorers sammanträde Granskning av den interna kontrollen Primärvårdsnämnden i Falkenberg. Kos Utdrag ur protokoll från psykiatrinämndens sammanträde Remiss - Inskränkning i patientens rätt att använda elektronisk kommunikation m m. 4. Fördelning av extra medel för FoU-projekt Kos Pågående avtal med läkare Nytt avtal B100 nr 05/ Förordnande av ledamot i Sveriges miljöteknikråd - SWENTEC. Kos Tackkort från Jan Eriksson för uppvaktning i samband med hans avgång som sjukhuschef, Länssjukhuset Halmstad. 2 (17)

3 Landstingsfullmäktigeärenden 4 Motion angående medborgarförslag i landstingsfullmäktige Lk/040199, bilaga Landstingsstyrelsen beslutar föreslå landstingsfullmäktige besluta att avslå motionen. I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Miljöpartiet de Gröna att försöksverksamhet med medborgarförslag införs i Landstinget Halland samt att försöket beslutas pågå under två år för att sedan utvärderas inför definitivt beslut. Motionärerna hänvisar till att det i flera landsting och kommuner pågår försök eller permanent verksamhet med medborgarförslag som ett sätt att försöka vitalisera det politiska livet och kommunikationen mellan politik och allmänhet. Motionärerna anser att medborgarförslag kan ses som allmänhetens i Halland sätt att till politiken väcka frågor som inte kan hitta sina kanaler i den ordinarie partipolitiken. Skrivelse från landstingsstyrelsen (Lk/040199, ) Motion från Miljöpartiet de Gröna (Lk/040199, ) 5 Motion angående beslutsnivå vad gäller resurser för Regionvård Kos050088, bilaga Landstingsstyrelsen beslutar föreslå landstingsfullmäktige besluta att avslå motionen. I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Ingeborg Oléni (spi) att landstingsstyrelsen ska få i uppdrag att se över möjligheterna att samordna och avskilja budgeten för Regionsjukvård från övrig sjukvårdsverksamhet vid de båda sjukhusen samt att utreda förutsättningarna för att lägga Regionsjukvårdsbudgeten på annan nivå exempelvis styrelsen. 3 (17)

4 Remiss till regionsjukvård utfärdas på medicinska grunder. Det ekonomiska ansvaret bör vara kopplat till beslutet om regionsjukvård. De samlade resurserna till den halländska hälso- och sjukvården påverkas inte av att man flyttar det ekonomiska ansvaret för regionsjukvårdskostnaderna. Enligt landstingsstyrelsens uppfattning bör det ekonomiska ansvaret för regionsjukvårdskostnaderna ligga kvar hos sjukhusen. Skrivelse från landstingsstyrelsen (Kos050088, ) Motion från Ingeborg Oléni (spi) (Kos050088, ) 6 Motion Munnen en del av kroppen Kos050117, bilaga Landstingsstyrelsen beslutar föreslå landstingsfullmäktige besluta att bifalla motionens första förslag och ge landstingsstyrelsen i uppdrag att utreda förutsättningarna för satsningar på att erbjuda hallänningar besök hos tandhygienister i en ökad omfattning. avslå övriga tre förslag. I en motion till landstinget föreslår Ingeborg Oleni (SPI) att landstingsfullmäktige ger landstingsstyrelsen i uppdrag att snarast utreda förutsättningarna för satsningar på att erbjuda hallänningar besök hos tandhygienister i en ökad omfattning att utredningen bör leda till att projekt med ökad satsning på promotion vad gäller munhälsa startar upp i första hand inom ett par geografiska områden med ev. koppling till vårdcentral att tandhygienistbesök kan jämställas med besök hos distriktssköterskor ur individens kostnadssynpunkt, vilket beaktas i budgetplaneringen att Landstinget Halland kan bli modell för arbetet med en friskare sjukvård inom detta område Skrivelse från landstingsstyrelsen (Kos050117, ) Motion från Ingeborg Oléni (spi) (Kos050117, ) 4 (17)

5 7 Mål och budget 2006 och ekonomisk plan för Kos050073, bilaga föreslå landstingsfullmäktige besluta i enlighet med bilagt förslag till Mål & Budget 2006 och ekonomisk plan för , daterat Fastställer övergripande mål. Fastställer patientavgifter och taxor. Anvisar styrelsen och nämnderna landstingsbidrag avseende 2006 samt fastställer ekonomiska ramar för åren Anvisar landstingsstyrelsen investeringsanslag för fastighets- och upprustningsåtgärder enligt investeringsbudget för Investeringsplanen för ska ligga till grund för den fortsatta planeringen. Fastställer skattesatsen för år 2006 till 9,72 kronor. Ger landstingstyrelsen i uppdrag att fastställa den genomsnittliga ersättningen per omhändertagen 3-19 åring inom barn- och ungdomstandvården inför Utveckling och ekonomi i balans Hallänningarna har en hög medellivslängd och en förhållandevis god hälsa jämfört med riket i övrigt. I folkhälsoenkäten 2004 uppgav 70 procent av de tillfrågade hallänningarna att hälsan var bra eller mycket bra. Den upplevda hälsan är emellertid ojämlikt fördelad mellan olika sociala grupper i samhället och det finns en stark koppling till livsstilsfaktorer som rökning, övervikt/fetma, hög alkoholkonsumtion och brist på fysisk aktivitet. Kvinnor upplever i genomsnitt sämre hälsa än män. Det finns också skäl att uppmärksamma ungdomars negativa utveckling när det gäller upplevd hälsa. Patienternas upplevelse av den halländska hälso- och sjukvården är god vilket återspeglas i till exempel Vårdbarometern. Även i uppföljningar av vårdens kvalité har Landstinget Halland goda resultat. Fortfarande finns dock onödiga brister i tillgängligheten. Landstinget Hallands ekonomiska resultat har de senaste åren utvecklats på ett positivt sätt. Denna positiva utveckling har skett samtidigt som en hel del åtgärder för ekonomi i balans har genomförts. 5 (17)

6 Invånarantalet i Halland har ökat kraftigt under flera år och prognosen tyder på att denna utveckling fortsätter. En befolkning med allt fler äldre leder till ett ökat vårdbehov, dels eftersom behoven tilltar med åldern, dels eftersom sjukvården kan göra allt mer för patienterna. Den medicinska utvecklingstakten är fortsatt hög. Detta är positivt för patienterna men innebär också en utmaning för landstinget eftersom det ofta finns en skillnad mellan vad som är medicinskt respektive ekonomiskt möjligt. Generellt utvecklas arbetet vad gäller samsyn i vården om ansvarsfördelning, vilka prioriteringar som ska göras med mera allt i syfte att säkra en god vård på lika villkor för befolkningen i länet. Bedömningen är att nu gällande mål ska gälla även Med en samsyn och ett arbetssätt utifrån gemensamma strategier för att nå målen bör landstinget kunna uppfylla sitt åtagande gentemot befolkningen i Halland. I strategierna inför 2006 markeras särskilt inriktningen på en mer hälsoförebyggande hälso- och sjukvård. Den enskilde individen har ett primärt ansvar för sin egen hälsa och en av landstingets uppgifter är att ge kunskap om vars och ens möjlighet att göra hälsosamma val av levnadsvanor. Sjukdomar relaterade till livsstil och ohälsa till följd av psykosociala stressfaktorer ökar och det finns goda belägg för att förebyggande arbete inom sjukvården ger positiva effekter. Det gäller en rad åtgärder, som exempelvis rökavvänjning och rådgivning vid hög konsumtion av alkohol. Vården kan också stimulera till ökad fysisk aktivitet och förändrade kostvanor. Intensifierad information till ungdomar om sex- och samlevnadsfrågor är mycket viktigt eftersom klamydia ökar i länet. Utöver insatser för ökade kunskaper prioriteras särskilda projekt i hälsofrämjande syfte. Strategierna har fortsatt fokus på utveckling av den nära vården, insatser för fortsatt verksamhetsutveckling och åtgärder för att garantera en framtida personalförsörjning och goda arbetsplatser. Utvecklingen mot en ekonomi i balans och de förbättrade ekonomiska förutsättningarna möjliggör att skattesatsen kan bli oförändrad. Patientavgifterna bibehålls i stort sett oförändrade medan tandvårdstaxan höjs med bedömda pris- och löneökningar. Investeringarna i våra fastigheter uppgår till en nivå på drygt 400 Mkr. Därigenom ges förutsättningar att få moderna och välanpassade lokaler för våra verksamheter. 6 (17)

7 Landstingsfullmäktiges Mål och budget och därtill hörande strategier ska styra landstingets verksamhet under Skrivelse från landstingsstyrelsen (Kos050073) Mål & Budget 2006 och ekonomisk plan för Delårsbokslut per 31 augusti med årsprognos 2005 Arbetsutskottet bereder ärendet vid sammanträde den 11 oktober Bilagor till ärendet skickas ut direkt efter beredningen. 9 Landstingets attest & utanordningsreglemente Kos050137, bilaga Landstingsstyrelsen beslutar föreslå landstingsfullmäktige besluta att fastställa attest & utanordningsreglemente att gälla fr o m 1 januari uppdra åt landstingsstyrelsen att utarbeta erforderliga tillämpningsanvisningar. Nuvarande attest & utanordningsreglemente fastställdes Tillämpningsanvisningar för detta reglemente har upprättats och har successivt kompletterats. Landstinget Halland har under hösten 2005 successivt infört ett nytt system för elektronisk hantering av leverantörsfakturor. Samtliga förvaltningar skall vara i drift Förändringen innebär att merparten av landstingets leverantörsfakturor kommer att hanterats med elektronisk attest i systemet. Begreppen avseende attest kommer att förändras bl a ersätts huvudattestant av beslutsattestant. I systemet har även inbyggts kontroller som bl a innebär att det alltid måste vara minst två personer som hanterar varje leverantörsfaktura. 7 (17)

8 Redovisade förändringar innebär att befintligt attest & utanordningsreglemente behöver anpassas. Komplettering har även skett utifrån den kommunala redovisningslagen. Skrivelse från landstingsstyrelsen (Kos050137, ) Attest- och utanordningsreglemente för Landstinget Halland. 10 Ändring i Arvodesreglemente för förtroendevalda Lk/ Arvodeskommittén sammanträder den 12 oktober till beslut lämnas vid sammanträdet. Landstingsstyrelseärenden 11 Landstingsstyrelsens delårsbokslut per 31 augusti med årsprognos 2005 Kos050098, bilaga landstingsstyrelsens delårsbokslut 31 augusti och årsprognos 2005 noteras. Landstingsstyrelsens resultaträkning efter åtta månader uppvisar ett positivt resultat om 62,6 mnkr och årsprognosen pekar på ett positivt resultat om 24,2 mnkr, varav 10 mnkr i resultat redovisas för den landstingsgemensamma verksamheten och 12,3 mnkr för styrelsens egentliga verksamhet. I årsprognosen ingår Konsult & stöd med ett beräknat överskott på 1,9 mnkr, varav Landstingsfastigheter noll, Landstingshälsan minus 0,6 mnkr, landstingsupphandling plus 0,7 mnkr och administrativt stöd plus 1,8 mnkr. Landstingsstyrelsen har för att kunna finansiera kompletteringsbudgeten ianspråktagit 8,3 mnkr av styrelsens fonderade eget kapital. 8 (17)

9 Fokus i verksamheten under året är att satsa på utvecklingsåtgärder samtidigt som arbetet med åtgärder för ekonomi i balans fortsätter. Arbete pågår med att kartlägga hallänningarnas behov av hälso- och sjukvård, som ska ligga till grund för prioriteringar och fördelning av resurser. Det pågår även en utredning av Hälso- och sjukvårdsstrukturen inom Landstinget Halland. Den tidigare nationella besöksgarantin inom primärvården och specialistsjukvården kommer att utvidgas med en behandlingsgaranti på 90 dagar fr o m 1 november Åtgärder vidtas för att kunna möta den utökade vårdgarantin. Styrelsens dialog med medarbetare, brukare och hallänningar i ett projekt som benämns Utvecklingskraft fortsätter under Syftet med projektet är att ge underlag för beslut om Hallands framtida hälso- och sjukvård. Skrivelse från landstingsledningen (Kos050098, ) Skrivelse från Konsult & stöd ( ) - Bilaga 12 Ianspråktagande av IT-investeringsmedel Kos050133, bilaga för utveckling av Platina anvisa 400 tkr ur landstingsstyrelsens anslag för IT-investeringar i 2005 års budget. utse IT-direktör Stig Brinck som huvudattestant för anslaget upphandlades Platina, ett landstingsgemensamt IT-stöd för hantering av avvikelser. Under 2004 påbörjades införandet vid pilotavdelningar i Halmstad, Varberg och i primärvården. Under 2005 har sjukhuset i Varberg infört Platina. Fortsatt införande under 2005 har fördröjts bland annat p g a att projektet inte har haft någon egen budget och resurserna för IT-teknik inte varit tillräckliga inom landstinget. Någon förvaltning kommer inte att införa Platina förrän utvärderingen av pilotinstallationerna är klar och denna är inte möjlig att slutföra förrän rapportoch analysdelen är åtgärdad. 9 (17)

10 Nu står vi inför fakta att de som använder Platina idag har synpunkter bland annat vad gäller rapporter för analys och bearbetning och flera förvaltningar önskar införa Platina som avvikelsesystem så snart så möjligt. Skrivelse från landstingsledningen (Kos050133, ) 13 Säkerställande av landstingsgemensamma IT-funktioner Kos050140, bilaga medge IT-investering på kronor för att tillgodose ökad och bibehållen funktion i landstingsgemensamma IT-system. Landstingets KOS IT tillhandahåller landstingsgemensamma IT-funktioner däribland e-post intern och extern åtkomst, e-virusskydd, en skyddad internetanslutning, högkapacitetslagring. Dessa system behöver nu förnyas och kompletteras för att möta verksamhetens krav och behov. Skrivelse från landstingsledningen ( ) 14 Angående försäkringsbolags tillgång till patientjournaler (Ds 2005:13) Kos050106, bilaga lämna remissvar enligt redovisat förslag. Justitiedepartementet har berett Landstinget Halland tillfälle att senast den 1 november 2005 lämna remissvar på departementspromemorian Försäkringsbolags tillgång till patientjournaler (Ds 2005:13). Utredningen som har författat departementspromemorian har haft i uppdrag att undersöka i vilken utsträckning försäkringsbolag efterfrågar fullmakter från 10 (17)

11 försäkringstagare och andra försäkrade och med utnyttjande av sådana fullmakter begär in uppgifter från hälso- och sjukvården. Uppdraget har också omfattat en analys av vilka risker och olägenheter som kan vara förenade med att försäkringsbolag på detta sätt får tillgång till patientjournaler och annan information om den enskildes hälsa. Uppdraget har tagit sikte på främst privata personförsäkringar men berör också vissa privata skadeförsäkringar. Skrivelse från landstingsledningen (Kos050106, ) Skrivelse från landstingsstyrelsen ( ) Sammanfattning - Utdrag ur Justitiedepartementets bok Försäkringsbolags tillgång till patientjournaler 15 Regional utbildning i patientklassificering och vårddokumentation 2006 Kos050129, bilaga godkänna rekommendation till samfinansiering 2006 av utbildning i patientklassificering och vårddokumentation för läkarsekreterare. medel för utbildningen täcks ur anslag för utveckling av sekundära beskrivningsmodeller (DRG m m) Västra Götalandsregionen och Landstinget Halland har fem gånger tidigare i samverkan med Göteborgs Universitet arrangerat en utbildning för läkarsekreterare i patientklassificering och vårddokumentation. Enligt rekommendation i Samverkansnämnden för västra sjukvårdsregionen svarar Landstinget Halland för 82 tkr av det totala anslaget på 700 tkr för Landstinget Hallands andel för utbildningen avses täckas av medel för utveckling av sekundära beskrivningsmodeller (DRG m m). Skrivelse från landstingsledningen (Kos050129, ) 11 (17)

12 16 Revisionsberättelser för landstingsstyrelsens stiftelser Kos050070, bilaga revisionsberättelser för 2004 för nedanstående, av landstingsstyrelsen förvaltade stiftelser, läggs till handlingarna. Stiftelsen Varbergs sjukhus samfond Stiftelsen Apelvikens sjukhus samfond för sjuka barn Stiftelsen Gotton Thomasine Lindes donationsfond Stiftelsen J S Almers stipendiefond Stiftelsen Anna och Albert Johanssons fond Plönningegymnasiets samfond Stiftelsen Munkagårdsgymnasiets samfond Stiftelsen Katrinebergs folkhögskolas samfond Stiftelsen Löftadalens folkhögskolas samfond I januari 1996 trädde en ny stiftelselag (SFS 1994:1220) i kraft. Landstingets donationsfonder berörs av denna lagstiftning. Komrev har utifrån gällande lagstiftning granskat landstingets donationsfonder/stiftelser. Revisorerna har lämnat revisionsberättelse enligt stiftelselagen. Revisorerna har lämnat särskilda granskningsiakttagelser till Konsult & stöds ekonomiavdelning. Särskild information kommer att lämnas till berörda förvaltningar. Skrivelse från landstingsledningen (Kos050070, ) Revisionsberättelse över de stiftelser som förvaltas av landstingsstyrelsen (Kos050070, ) 17 Yttrande - Lagförslag till lag om hälso- och sjukvård samt tandvård för asylsökande m fl Kos050108, bilaga avge yttrande enligt upprättat förslag. 12 (17)

13 Landstinget Halland är remissinstans för promemorian - Förslag till lag om hälso- och sjukvård samt tandvård för asylsökande m fl - från Utrikesdepartementet. Landstinget Halland anser att lagförslaget i allt väsentligt är en kodifiering av gällande överenskommelse och ordning varför landstinget stödjer innehållet i förslaget om lag om hälso- och sjukvård samt tandvård för asylsökande m fl. Skrivelse från landstingsledningen (Kos050108, ) Skrivelse från landstingsstyrelsen ( ) 18 Föreningen Halmstads Soldathem - förlängning av lånetid Kos050126, bilaga förlänga beviljat ränte- och amorteringsfritt lån om kronor till Föreningen Halmstads Soldathem t o m på oförändrade villkor beviljade landstinget Föreningen Halmstads Soldathem ett ränte- och amorteringsfritt lån på kronor med en löptid om fem år. Lånet avsåg finansiering av tidigare genomförd ombyggnad av Soldathemmet och säkrades genom inteckning i fastigheten. Halmstads kommun beviljade lån med motsvarande belopp och villkor. Förlängningen av lånet har skett i femårsperioder senast t o m Föreningen önskar enligt hemställan förlängning av lånet med ytterligare en femårsperiod med oförändrade villkor. Halmstad kommun har för avsikt att förlänga lånet t o m på oförändrade villkor. Skrivelse från landstingsledningen (Kos050126, ) Skrivelse från Föreningen Halmstads Soldathem (Kos050126, ) 13 (17)

14 19 Användning av SBU-rapporter och Socialstyrelsens riktlinjer i Södra sjukvårdsregionen Kos050109, bilaga lägga rapporten till handlingarna. Det regionala rådet för evidensbaserad medicin, EBM-rådet, beslöt i februari 2005 att undersöka hur SBU-rapporter och Socialstyrelsens riktlinjer används i det kliniska arbetet. En enkät skickades ut till samtliga berörda verksamhetschefer i Södra Sjukvårdsregionen. De enkätsvar som lämnats in representerar drygt specialistläkare och 700 AT/ST-läkare. Därutöver omfattas drygt annan sjukvårdspersonal. Slutsatsen av enkätsvaren är att SBU-rapporter och Socialstyrelsens riktlinjer används, i första hand inom direkt berörda verksamheter men även av verksamheter som har en mer perifer anknytning till området. Södra Regionvårdsnämnden beslöt i juni 2005 att bl a rekommendera landstingen att såväl gemensamt som var för sig vidareutveckla arbetet med spridning, implementering och användning av SBU-rapporter och Socialstyrelsens riktlinjer. Inom Landstinget Halland finns sedan 2003 ett nätverk för evidensbaserad medicin (EBM-nätverket) med en bred representation. Syftet med nätverket är att medverka till att bl a SBU-rapporter och Socialstyrelsens riktlinjer bearbetas och sprids till berörda inom landstinget. EBM-nätverket har också anknytning till Vetenskapliga rådet och FoU-rådet genom olika personunioner. Härigenom skapas förutsättningar att etablera ett landstingsövergripande forum för kunskapsstyrning. EBM-nätverket håller också på att bygga upp ett samarbete med kringlandstingen. Skrivelse från landstingsledningen (Kos050109, ) Protokollsutdrag från Södra Regionvårdsnämndens sammanträde (Kos050109, ) Enkätundersökning från Södra Regionvårdsnämnden 14 (17)

15 20 Dokumenthanteringsplan för Smittskyddsenheten Kos050134, bilaga godkänna förslag till dokumenthanteringsplan för Smittskyddsenheten. I enlighet med Smittskyddslagen åligger det varje landsting att ansvara för erforderliga smittskyddsåtgärder för att förhindra att smittsamma sjukdomar sprids bland invånarna. Ansvarig för verksamheten är landstingets smittskyddsläkare, som utses av landstingsstyrelsen. Smittskyddsläkaren arbetar länsövergripande och har ett självständigt ansvar i sin myndighetsutövning. Verksamheten genererar en mängd handlingar av stort värde inte minst ur forskningssynpunkt. Den föreslagna dokumenthanteringsplanens syfte är att bringa ordning bland de handlingar hos Smittskyddsenheten som skall bevaras för framtiden och informera om vilka som kan gallras (förstöras), och när detta skall ske. Skrivelse från landstingsledningen (Kos050134, ) Dokumenthanteringsplan för Smittskyddsenheten Halland 21 Yttrande över Förslag till handlingsprogram för genomförandet av de regionala miljömålen Kos050112, bilaga avge yttrande till länsstyrelsen enligt upprättat förslag. Landstingsstyrelsen har beretts tillfälle att yttra sig över förslaget till handlingsprogram för genomförandet av de regionala miljömålen. Utöver en hänvisning till landstingets yttrande inför beslut om de regionala miljömålen föreslås att de insatser som avser yrkes- och miljömedicin respektive tidigdiagnostik av tumörmisstänkta hudförändringar tillstyrks. Vidare bör de förslag inom området trafik och transporter, energiförsörjning och energihushållning respektive kretslopp och materialflöden, som berör landstinget som organisation och uppdragsgivare, tillstyrkas. 15 (17)

16 Skrivelse från landstingsledningen (Kos050112, ) Skrivelse från landstingsstyrelsen ( ) Sammanställning av åtgärdsförslag - utdrag ur Förslag till handlingsprogram för genomförandet av de regionala miljömålen. 22 Underlag till Region Halland angående den regionala indelningen redovisas vid sammanträdet. 23 Anmälan av delegationsbeslut Bilaga lägga anmälningarna till handlingarna. Anmäles beslut fattade på delegation enligt landstingsstyrelsens beslut 174/2004, angående bidrag ur fonder. Skrivelse från ekonomiavdelningen ( ) 24 Anmälan av protokoll Bilaga lägga protokollen till handlingarna. Anmäles protokoll från landstingsstyrelsens personalutskott , landstingsstyrelsens arbetsutskott , , och Protokoll från personalutskottet ( ) Protokoll från arbetsutskottet ( , , , ) 16 (17)

17 Informationsärende 25 Åtgärder för ekonomi i balans Lk/ anteckna informationen till protokollet. Landstingsdirektör Mona Boström informerar om vidtagna och planerade åtgärder. 17 (17)

Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport nr 15/2014 Framtidens hälso- och sjukvård - arbetet i projektet

Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport nr 15/2014 Framtidens hälso- och sjukvård - arbetet i projektet Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-04-22 LS 2015-0345 Landstingsstyrelsen Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport nr 15/2014 Framtidens hälso- och sjukvård

Läs mer

Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015

Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015 Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015 Reviderad plan från 2011-2014 Beslutad av landstingsfullmäktige den 24 september 2012 Innehåll 1. Förord...

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

Strategisk plan 2016-2018

Strategisk plan 2016-2018 Styrande dokument Måldokument Plan Sida 1 (48) Strategisk plan 2016-2018 Till landstingsfullmäktige 9-10 juni 2015 GÄLLER FÖR VERKSAMHET [Norrbottens läns landsting] GODKÄNT DATUM [Godkänt datum] DOKUMENT-ID

Läs mer

Samordning av stöd till barn och unga med funktionsnedsättning

Samordning av stöd till barn och unga med funktionsnedsättning Samordning av stöd till barn och unga med funktionsnedsättning Ett (o)lösligt problem? RiR 2011:17 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs av staten.

Läs mer

LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Revisionen. Granskning av mål- och resultatstyrning inom landstinget. Rapport 2014-11-26

LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Revisionen. Granskning av mål- och resultatstyrning inom landstinget. Rapport 2014-11-26 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Revisionen Granskning av mål- och resultatstyrning inom landstinget Rapport SAMMANFATTNING HiQ Stockholm AB, nedan nämnt HiQ, har fått i uppdrag av Landstingets revisorer i Uppsala

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:77

Regeringens proposition 2012/13:77 Regeringens proposition 2012/13:77 God kvalitet och ökad tillgänglighet inom missbruks- och beroendevården Prop. 2012/13:77 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 mars

Läs mer

Ökad tillgänglighet i sjukhusvården?

Ökad tillgänglighet i sjukhusvården? RiR 2005:7 Ökad tillgänglighet i sjukhusvården? Regeringens styrning och uppföljning ISBN 91 7086 040 8 RiR 2005:7 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2005 Till regeringen Socialdepartementet Datum 2005-04-21

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

Socialdepartementet Sveriges Kommuner och Landsting Socialstyrelsen Läkemedelsverket Apoteket AB Carelink

Socialdepartementet Sveriges Kommuner och Landsting Socialstyrelsen Läkemedelsverket Apoteket AB Carelink Socialdepartementet Sveriges Kommuner och Landsting Socialstyrelsen Läkemedelsverket Apoteket AB Carelink Förord Patientsäkerhet, vårdkvalitet och tillgänglighet inom vård och omsorg kan kraftigt förbättras

Läs mer

Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen

Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen TILL SOCIALDEPARTEMENTET Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen 2012-06-07 Innehåll 1 Inledning... 2 1.1 Arbetssätt och avgränsningar... 2 2 Bakgrund... 4 2.1 Patientjournal...

Läs mer

KALLELSE Regionstyrelsen 2012-10-17. Regionstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning.

KALLELSE Regionstyrelsen 2012-10-17. Regionstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning. KALLELSE Regionstyrelsen 2012-10-17 Regionstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning. Tid: Onsdagen den 17 oktober klockan 10.00 14.00 Plats: Glasriket, Videum

Läs mer

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP)

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP) Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2015-03-03 Sammanträdestid 8.30-12.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Dahn

Läs mer

LANDSTINGET I KALMAR LÄN LANDSTINGSPLAN 2015-2017 TRYCK: TMG TABERGS FOTO: BJÖRN WANHATALO, INFORMATIONSENHETEN PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN

LANDSTINGET I KALMAR LÄN LANDSTINGSPLAN 2015-2017 TRYCK: TMG TABERGS FOTO: BJÖRN WANHATALO, INFORMATIONSENHETEN PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN Landstingsplan 2015-2017 1 LANDSTINGET I KALMAR LÄN LANDSTINGSPLAN 2015-2017 TRYCK: TMG TABERGS FOTO: BJÖRN WANHATALO, INFORMATIONSENHETEN PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN ANTAGEN AV LANDSTINGSFULLMÄKTIGE

Läs mer

Regional folkhälsostrategi för Skåne 2010 2013

Regional folkhälsostrategi för Skåne 2010 2013 Regional folkhälsostrategi för Skåne 2010 2013 1 REGIONAL FOLKHÄLSOSTRATEGI 2010--2013 FÖRORD En god folkhälsa är ett centralt politiskt mål och ses alltmer som en viktig del i den regionala utvecklingen.

Läs mer

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010 Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Ärende 1 Interpellation till socialnämndens ordförande En landsomfattande

Läs mer

Kommuner och landsting organisation, verksamhet och ekonomi

Kommuner och landsting organisation, verksamhet och ekonomi Kommuner och landsting organisation, verksamhet och ekonomi Inledning Vi kommer alla i kontakt med kommuner och landsting i vår vardag. Det kan ske genom ett sjukhusbesök eller när barnen lämnas på förskolan.

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET 2 maj 2014 Avser november 2013 till mars 2014 Sida: 2 av 26 Sida: 3 av 26 Dnr:

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:178

Regeringens proposition 2012/13:178 Regeringens proposition 2012/13:178 En tydligare lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar Prop. 2012/13:178 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 juni 2013 Fredrik

Läs mer

RiR 2004:9. Riktlinjer för prioriteringar inom hälso- och sjukvård

RiR 2004:9. Riktlinjer för prioriteringar inom hälso- och sjukvård RiR 2004:9 Riktlinjer för prioriteringar inom hälso- och sjukvård ISBN 91 7086 010 6 RiR 2004:9 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2004 Till Regeringen Socialdepartementet Datum 2004-05-14 Dnr 31-2003-0098

Läs mer

Vägen till medborgarnas primärvård

Vägen till medborgarnas primärvård Vägen till medborgarnas primärvård PRIMÄRVÅRDEN OCH PATIENTENS RESURSER SKA UTNYTTJAS EFFEKTIVT PRIMÄRVÅRDENS ENHETER SKA HA EGET HANDLINGS- UTRYMME PRIMÄRVÅRDEN SKA VARA EN TILLTALANDE ARBETSPLATS PRIMÄRVÅRDEN

Läs mer

Plan för vård och omsorg Inriktningsmål och strategier ÖSTERSUNDS KOMMUN

Plan för vård och omsorg Inriktningsmål och strategier ÖSTERSUNDS KOMMUN och god Brukare och inflytan de närstående bemöts på och i planering och Ökad livskvalitet genom ett varierat och individuella insatser ett respektfullt sätt och utformning av med rätt stöd och insatser

Läs mer

Budget 2013 LOMMA KOMMUN

Budget 2013 LOMMA KOMMUN Budget 2013 LOMMA KOMMUN SAMT PLAN FÖR EKONOMIN ÅREN 2014-2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 3 Fem år i sammandrag... 4 Vart går skattepengarna?... 5 Styrprocess

Läs mer

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar 2010-10-04 Paragrafer 473 Kommunstyrelsens ärendelista 474 Vallonbygden rapporterar 475 Underhållsplan affärsområde förvaltade fastigheter Vallonbygden 476 Investeringsplan uppföljning 477 Investeringsförslag

Läs mer

Stockholms läns landsting. En framtidsbudget för ett växande Stockholms län

Stockholms läns landsting. En framtidsbudget för ett växande Stockholms län Stockholms läns landsting En framtidsbudget för ett växande Stockholms län Mål och budget 2013 och plan för åren 2014- 1 Innehåll 1. SAMMANFATTNING... 5 2. EN FRAMTIDSBUDGET FÖR ETT VÄXANDE STOCKHOLMS

Läs mer

Samverka för barns bästa

Samverka för barns bästa Samverka för barns bästa en vägledning om barns behov av insatser från flera aktörer Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 1 (1) KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-02-20 VÄLKOMMEN Kommunfullmäktige i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-02-20, kl 18:30 Plats: Stadshuset, Sessionssalen Ledamot som är förhindrad

Läs mer

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 14 januari 2015 Information Kan du inte närvara? Både ledamöter och ersättare ska meddela om man inte kan närvara vid sammanträdet. Anmälan sker till kommunledningskontoret@uddevalla.se

Läs mer

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2009/10:AU1 Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet Sammanfattning I detta betänkande behandlar utskottet regeringens budgetproposition för 2010 med förslag till

Läs mer