Förvaltningsberättelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förvaltningsberättelse"

Transkript

1 Årsredovisning 2009

2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Innovationsbron AB, organisationsnummer , får härmed avge årsredovisning för koncernen och moderbolaget avseende verksamhetsåret Innovationsbron AB Innovationsbrons verksamhet startade våren 2005 med ambitionen att avsevärt öka kommersialisering och nyttiggörande av de resurser som Sverige investerar i forskning och utveckling (FoU) och kunskapsuppbyggnad. Innovationsbron är ett aktiebolag som ägs av staten till 83,7 procent och Industrifonden till 16,3 procent. Fördelning av ägande i Innovationsbron AB Ägare Andelar i % B-aktier Röster Staten 83, Industrifonden 16, Totalt Vårt uppdrag Det finns en betydande potential i att bilda fler nya företag baserade på forskning och innovation vid universitet och högskolor, från befintligt näringsliv, forskningsinstitut och offentlig sektor. Innovationsbrons verksamhet ska innefatta: förmedling av utvecklingskapital av olika slag (t ex såddfinansiering) för att öka affärsskapandet av forskningsoch kunskapsrelaterade affärsidéer med stor marknadspotential. affärsutveckling, inklusive inkubatorverksamhet. insatser som stärker samverkan mellan högskola, närings liv, små och medelstora företag, investerare och samhälle. inriktningen av verksamheten ska till största delen ligga inom området utvecklingskapital. Innovationsbron AB ska inte engagera sig där det finns lämpliga privata alternativ som kan lösa företagens finansieringsbehov. Bolaget ska i för bolaget relevanta delar ta tillvara de möjligheter som EU erbjuder för innovativt entreprenörskap och företagsutveckling. Den huvudsakliga verksamhet som Innovationsbron AB bedriver framgår därutöver av: budgetpropositionen för 2005 (prop 2004/05:1, volym 11, utgiftsområde 24) bolagsordningen för bolaget Förordning (2009:268) om statlig finansiering genom Innovationsbron AB och dess dotterbolag riktlinjer för budgetår 2009 avseende Innovationsbron AB inom utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning Vår verksamhet Mission Vi skapar nya affärer ur forskning och innovation. Långsiktigt mål Stärka den svenska konkurrenskraften och skapa förutsättningar för jobb i fler och växande företag. Vision Innovationsbron har medverkat till att Sverige är internationellt ledande i att omsätta forskning och innovation till framgångsrika och hållbara affärer. Målgrupp Innovatörer och entreprenörer med forskningsrelaterade affärsidéer med stor marknadspotential. Innovationsbron arbetar med att göra affärer av forskning och innovationer. Med innovationer avses nya produkter, tjänster eller processer som grundar sig på ny kunskap och som har en kommersiell potential. Innovationsbron hjälper till att överbrygga de inledande svårigheterna och riskerna i utvecklingen av affärsidéer innan kommersiella aktörer, exempelvis riskkapitalbolag och företag, tar vid. Innovationsbron erbjuder såddfinansiering kombinerat med företagsnära affärsutveckling. Innovationsbron stöttar forskare, innovatörer och entreprenörer i att kommersialisera sina idéer. Idéerna kan komma från akademi, näringsliv, offentlig sektor eller institut. Innovationsbron stöttar också inkubatorer med driftsfinansiering och erfarenhetsutbyte. Samsyn och nära samverkan med nationella och regionala partners är en förutsättning för Innovationsbrons arbete. Affärskompetens och såddkapital måste tillföras på ett strukturerat och professionellt sätt för att få ett väl fungerande innovationssystem. Några av Innovationsbrons viktiga partners är lärosäten, holdingbolag, inkubatorer, investerare, Vinnova, Norrlandsfonden, Industrifonden, Energimyndigheten, ALMI, Tillväxtverket, Tillväxtanalys, Svenska Riskkapitalföreningen, länsstyrelser och regioner, VentureCup, CONNECT m. fl. Styrelsen och dess arbete Innovationsbrons styrelse utses av ägarna och har för närvarande sju ledamöter: Akbar Seddigh, ordförande, Gun-Britt Fransson, Leif Gustafsson, Sofia Medin, Claes de Neergaard, Ann-Christin Paul och Bengt Wallentin. Vid bolagsstämman avgick Anna Ragén och Ann-Christin Paul valdes in som ny ledamot. Ingen av ledamöterna ingår i företagsledningen. Samtliga ledamöter är oberoende, dvs. de har inte något finansiellt intresse eller andra potentiella förmåner som kan skapa en intressekonflikt. I styrelsen ingår ingen arbetstagarrepresentant. Under året har styrelsen haft åtta protokollförda styrelsemöten. Förutom VD har andra medarbetare i ledande befattningar vid behov deltagit i föredragning av styrelseärendena. 2

3 Riktlinjer för anställningsvillkor iför ledande befattningshavara i företag med statligt ägande På stämma beslutades anta Riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i Innovationsbron AB vilka är förenliga med Regeringens Riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i företag med statligt ägande från 20 april Den totala ersättningen till ledande befattningshavare i Innovationsbron AB ska vara rimlig och väl avvägd. Den ska även vara konkurrenskraftig, takbestämd, och ändamålsenlig, samt bidra till en god etik och företagskultur. Ersättningen ska inte vara löneledande i förhållande till jämförbara företag utan präglas av måttfullhet. Detta ska vara vägledande också för den totala ersättningen till övriga anställda. Rörlig lön ska inte ges till ledande befattningshavare. Pensionsförmåner ska vara avgiftsbestämda, såvida de inte följer tillämplig kollektiv pensionsplan, och avgiften bör inte överstiga 30 procent av den fasta lönen. Pensionsåldern ska vara 65 år. Uppsägningstiden från företagets sida är maximalt sex månader och avgångsvederlag kan utgå med motsvarande maximalt tolv månadslöner. Det är hela styrelsens ansvar att fastställa ersättning till den verkställande direktören. Styrelsen ska även säkerställa att övriga ledande befattningshavares ersättningar ryms inom de riktlinjer som beslutats på bolagsstämman. En detaljerad redogörelse för ersättning till styrelse, VD och övriga ledande befattningshavare finns i not 4. Årets föreslagna riktlinjer överensstämmer med föregående års beslutade riktlinjer. Styrelsen föreslår stämman att riktlinjer från stämma skall gälla. Väsentliga händelser under räkenskapsåret Förordning (2009:268) om statlig finansiering genom Innovationsbron AB och dess dotterbolag Förordning (2009:268) om statlig finansiering genom Innovationsbron AB och dess dotterbolag (finansieringsförordningen) trädde i kraft den 1 maj Förordningen anger inom vilka ramar Innovationsbron får agera. Av finansieringsförordningen framgår att stöd, givet vissa villkor, får lämnas till nystartade, innovativa företag, till studier av teknisk genomförbarhet (verifiering), och för innovationsrådgivning. Under året har rutiner och stödsystem utvecklats för att tillse att förordningen följs. Sydsvensk Entreprenörsfond AB Sydsvensk Entreprenörsfond AB är ett helägt dotterbolag till Innovationsbron AB som bildats i syfte att i region Syd komplettera privat riskkapital som investeras i små och medelstora företag i Blekinge och Skåne. Fonden ska medverka till att fler företag startar och växer, ökad sysselsättning och starkare innovationsstrukturer i syfte att öka regionens konkurrenskraft. Fonden ska dessutom generera avkastning som kan investeras i nya satsningar för små och medelstora företag i Skåne och Blekinge. Fonden investerar minst två och max 20 mkr per bolag. Fonden finansieras av Region Skåne, Region Blekinge, Tillväxtverket och EU:s strukturfonder och Innovationsbron. Investeringsutrymmet uppgår till 144 mkr. Innovationsbron AB och Innovationskontor Riksdagen beslutar om propositionen Ett lyft för forskning och innovation (prop.2008/09:50). Den innehåller ett anslag och intäkt till Innovationsbron med 50 miljoner kronor per år och 75 miljoner kronor årligen från och med Finansieringen till de innovationskontor som inrättas i samband med propositionen ökar med motsvarande belopp. Cleantech Inn Sweden Innovationsbron beviljades 15 miljoner kronor från Vinnova för en nationell satsning på innovativ svensk miljöteknik. Satsningen är resultatet av regeringens beslut att satsa på inkubatorutveckling inom miljöteknikområdet. Projektet Cleantech Inn Sweden (CINNS) startade därmed, som ett komplement till Innovationsbrons inkubatorprogram. Intäkter och kostnader kommer att synas under 2010 och Innovationer inom kultur och konstnärlig verksamhet Regeringen har, den 26 november 2009, uppdragit till Vinnova att i samverkan med Innovationsbron och Tillväxtverket utforma och starta ett arbete med forskning och kunskapsutveckling inom områdena kulturella och kreativa näringar. I uppdraget ingår en särskild satsning inom vårt verksamhetsområde inkubatorer med syfte att öka inflödet av kommersialiserbara innovationer inom kultur och konstnärlig verksamhet och att stödja vidareutvecklingen av sådana innovationer till nya tillväxtföretag. Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång Regeringen överlämnade den 23 mars 2010 proposition 2009/10:148 Företagsutveckling statliga insatser för finansiering och rådgivning. I propositionen föreslås riktlinjer för statens insatser för företagsfinansiering, information och rådgivning riktad till befintliga och blivande företagare. Regeringen slår fast att statliga företagsfrämjande insatser mer regelbundet bör följas upp och utvärderas och myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser bör ges detta uppdrag. Av propositionen framgår därutöver bl.a. att det befintliga utbudet av lån och liknande insatser bör kartläggas och analyseras och att en kartläggning och analys av utbudet av riskkapital bör genomföras. 3

4 Vår organisation Innovationsbron arbetar i en matrisorganisation enligt följande. Inkubatorer Ekonomi IT Fokus Affärsutveckling Fokus Analys Ägarkapital VD Fokus Verifiering HR&Kommunikation Affärsutveckling Projektlån Region Norr Region Mitt Region Väst Region Syd Bolaget har huvudkontor i Stockholm och fyra regionala resultatenheter: Norr, Mitt, Väst och Syd. Den regionala organisationen har kontor i Luleå, Umeå, Uppsala, Stockholm, Linköping, Göteborg och Lund. Insatser inom såddfinansiering I tidiga skeden är kapitalbasen låg, företaget ofta sårbart och i behov av att bevisa affärsnytta, teknisk funktionalitet och marknadsintresse. Risken i företaget upplevs ofta vara så stor att inga kommersiella aktörer är villiga att investera i verksamheten. Innovationsbron inriktar sig på projekt som befinner sig i mycket riskfyllda och tidiga utvecklingsskeden. Detta innebär att en stor andel av engagemangen inte kommer att bli kommersiellt framgångsrika, vilket i sin tur innebär höga kreditförluster. Innovationsbron söker därför ta tillvara på de möjligheter som finns till del av vinst eller värdestegring i de bolag vi har engagemang i, i syfte att undvika en erosion av systemets finansiella uthållighet. Inriktningen framåt är att, i enlighet med Innovationsbrons nationella såddstrategi, fortsätta utvecklingsarbetet inom området och arbeta med direkta investeringsformer och successivt konsolidera och minska låneportföljen. Under året har ett fortsatt omfattande arbete bedrivits för att utveckla Innovationsbrons position inom såddfinansiering. 16 Investment Managers arbetar aktiv med den nuvarande portföljen, att hitta nya investeringar och bredda verksamhet. Nya aktieägaravtal och investeringsavtal har tagits fram i vilka Innovationsbrons Investment Managers har utbildats för att på bästa sätt kunna agera ägare i våra portföljbolag. Beslut om investeringar överstigande kronor tas i investeringskommittéer, med mandat att besluta om investeringar och avyttringar inom de ramar och riktlinjer som styrelsen beslutar årligen. Under fjärde kvartalet samlades kommittéerna för ett erfarenhetsutbyte i syfte att utveckla och kvalitetssäkra sitt arbete. Innovationsbron bedömer en idé inför en investering utifrån flera olika kriterier. Affärsidén ska vara forskningsrelaterad med engagerade entreprenörer/grundare. Bolaget/projektet ska ha ett överblickbart kapitalbehov och en begriplig och skalbar affärsidé. Företaget skall kontrollera eventuella immateriella rättigheter och tydligt ha definierat sin målmarknad. Det görs en bedömning av timing, dvs. är marknaden inom rimlig tid mogen för att köpa produkten/tjänsten. Slutligen är det viktigt att Innovationsbron kan tillföra bolaget mer än kapital. Fokus Verifiering Innovationsbron samarbetar med Vinnova om ett gemensamt program för kommersiell verifiering. Det innehåller Innovationsbrons bidragsprodukter Fokus Verifiering I och II, samt Vinnovas program VINN Verifiering. Programmet vänder sig till personer som har forskningsresultat vars kommersiella värde de vill verifiera. Fokus Verifiering I och II ger tillsammans maximalt kronor. Under 2008 sattes en internetportal i drift gemensamt med Vinnova. Det pågår ett gemensamt arbete mellan Vinnova och Innovationsbron för att se över och utforma förutsättningarna för en framtida verifieringsprodukt. Bidragen ska användas till att analysera kundbehovet och skapa en djupare förståelse av de marknadsmässiga, ekonomiska, tekniska och regulatoriska förhållanden inom den bransch man vill ge sig in i. 369 ansökningar bedömdes och 189 projekt beviljades drygt 13 miljoner kronor. Regionvis fördelades bidraget enligt följande: region syd 18 procent, region väst 15 procent, region mitt 49 procent och region norr 18 procent. Antalet bidrag fördelade sig på branscher enligt följande: ICT 18 procent, clean-tech 12 procent, life science 39 procent och industri 31 procent. 23 procent av antalet bidrag gick till projekt med kvinnliga huvudsökanden. Idéernas ursprung var i 80 procent av fallen akademi, 5 procent institutssektorn, 15 procent näringsliv och 1 procent offentlig sektor. Under Q genomfördes en effektmätning av Fokus Verifiering med syfta att undersöka ansökningsförfarandet, inställningen till Fokus Verifiering samt vad bidraget resulterat i. 98 procent av respondenterna var positiva eller neutrala till ansökningsförfarandet som helhet. 41 procent har erhållit annat kapital efter beviljande av ansökan till Fokus Verifiering och drygt 70 procent har fortsatt med kommersialiseringen av idén. En årlig återkommande undersökning av Fokus Verifiering medför ett säkerställande av processen samt en ökad medvetenhet om programmet. Under Q planeras en ny effektmätning. Innovationsbron bedömer att årets resultat om 189 beviljade bidrag väl motsvarar de mål som satts upp. 4

5 Ägarkapital Innovationsbrons arbete med ägarkapital, normalt upp till kronor per bolag, sker i dagsläget både direkt, genom egna investeringsbeslut samt indirekt, via andra finansierande organisationer. Innovationsbron arbetar med ägarkapital i form av aktier och lån med konverteringsrätt. Beslutade nyinvesteringar i direkt ägarkapital uppgick till totalt knappt 27 miljoner kronor. Söktrycket var betydligt högre och endast omkring 15 procent beviljades. Beslutade direkta följdinvesteringar uppgick till drygt 17 miljoner. Detta innebär att knappt 50 procent av ansökt investeringsvolym beviljades. Beslutat indirekt ägarkapital till fonder uppgick under året till 15 miljoner kronor.1) Under året gjordes exit från 15 bolag, varav 4 delexitar. Den regionala fördelningen av totalt utbetalda investeringar under året i direkt ägarkapital fördelade sig enligt följande: region Norr 4 procent, region mitt 23 procent, region syd 25 procent och region väst 48 procent. Investeringarna fördelades på branscher enligt följande: ICT 36 procent, cleantech 2 procent, life science 31 procent och industri/övrigt 30 procent. Enligt en översyn som gjordes av Innovationsbrons samlade portfölj i juni 2009 uppskattas att omkring 70 procent av idéerna har sitt ursprung i akademin, omkring 26 procent kommer från näringslivet, 3 procent från institut och 1 procent från offentlig sektor. Innovationsbron hade vid årets slut direkta innehav i 161 bolag. I knappt 9 procent av dessa bolag är ledande befattningshavare en kvinna. Innovationsbrons indirekta innehav innefattar dessutom ägande i 16 bolag, som i sin tur äger andelar i ett drygt hundratal företag. Innovationsbrons insatser i tidigt ägarkapital genererar ytterligare kapital. En genomgång av portföljbolagen vid halvårsskiftet 2009 visar att drygt hälften av bolagen erhållit finansiering av annan (privat eller offentlig) aktör, varav Industrifonden står för tio procent av dessa investeringar. Innovationsbron bedömer att årets resultat om 63 beviljade investeringar väl motsvarar det mål som satts upp. Ett litet urval av väsentliga händelser i portföljbolagen resolution Interactive har legat högt på Apples nätbutik, Appstore, under året med flera av deras nya iphone-spel. Bland annat har kunder laddat ned deras gratis spel en omfattning om 1,2 miljoner exemplar på endast två veckor. Probac AB tog in Polarbröds riskkapitalbolag Polarrenen som delägare i det nya bolag Profarina som ska förnya brödmarknaden med deras probiotiska produkter. 1) observera att beslutat belopp under 2009 skiljer sig från utbetalt belopp under Under året har Micropos Medical AB gjort en listning på aktietorget som blev övertecknad till en pre-moneyvärdering på 92 MSEK. Man tog in drygt 10 miljoner i bolaget. vehco AB har under året gått ihop med en dansk konkurrent och omsätter i dag över 90 MSEK. Under 2009 förstärkte Scalado sin världsledande position som leverantör av bildhanteringsmjukvara för mobiltelefoner. Programvaran finns idag i mer än 450 miljoner telefoner. absalon International AB som är en ledande leverantör av CRM system till Microsofts Dynamics plattform inom Life Science och Professionella tjänster uppnådde under 2009 guld status som certifierad partner till Microsoft. Lån Innovationsbron har under året erbjudit villkorslån för tidigt teknik- och affärsutveckling, upp till totalt kronor per företag. Under året beviljade Innovationsbron 48 lån till företag om totalt drygt 15 miljoner kronor. Söktrycket var betydligt högre, 103 ansökningar bedömdes, varav knappt 50 procent beviljades. 14 lån om totalt 2,7 mkr avsåg lån till befintliga låntagare. Den regionala spridningen av totalt utbetalda lån fördelade sig enligt följande: region Norr 13 procent, region Mitt 55 procent, region Syd 11 procent och region Väst 21 procent. Aktiviteten var således störst i region mitt, som bl.a. innefattar Stockholmsregionen, Mälardalen och Östergötland. Mot bakgrund av strukturen på den samlade företagsstock som beviljats villkorslån bedömer Innovationsbron att fördelning på branscher, idéns ursprung och ledande befattningshavare motsvarar den som redovisats ovan under ägarkapital. Knappt 6 miljoner kronor på 65 lån amorterade under året. Amorteringstakten på lånen var under året ca 3 procent. Knappt 3,5 miljoner kronor, 13 lån, skrevs av till följd av konkurs eller liknande. Innovationsbrons totala lånestock innefattar vid årsskiftet 312 lån om totalt utbetalt 105 miljoner kronor. Innovationsbron bedömer att årets resultat om 48 beviljade lån, beaktat att inriktningen ändrats mot direkt ägarkapital, motsvarar det mål som satts upp. Innovationsbrons Inkubatorprogram, IBIP Bakgrund I mars 2008 bjöd Innovationsbron in svenska inkubatorer att söka till Innovationsbrons treåriga Inkubatorprogram, IBIP. En inkubator är en entreprenöriell miljö där nystartade företag 5

6 får hjälp med sin affärsutveckling genom att såddfinansiering kompletteras med affärskompetens, t ex affärscoachning, kundkontakter, byggande av team, nätverk och annat som gynnar en snabbare tillväxt. Visionen för satsningen är att Sveriges inkubatorer ska vara de mest effektiva aktörerna för att skapa nya affärer ur svensk FoU. IBIP omfattar totalt 180 miljoner kronor under en treårsperiod. Innovationsbron beslutade under juni 2008 att ge 19 inkubatorer driftsfinansiering under tre år, och ge två inkubatorer driftsfinansiering under arton månader. För dessa 21 inkubatorer driver Innovationsbron också ett nationellt program för erfarenhetsutbyte. IBIP omfattar dessutom aktiviteter för erfarenhetsutbyte och utveckling på regional nivå samt benchmarking. Dessa aktiviteter är öppna för alla svenska inkubatorer och vid årets utgång deltog 14 inkubatorer i dem, utöver de 21 med driftsfinansiering. Insatser under året Direkta bidrag inom programmet är 57,4 Mkr för Ett program för erfarenhetsutbyten med verksamhetsansvariga för de driftfinansierade inkubatorerna har inletts under Detta program är obligatoriskt för verksamhetscheferna. Vid årets slut hade tre stycken tvådagarsmöten genomförts. Dessa fokuserade initialt på verksamhetschefens personliga utveckling, ledarskap samt teamutveckling, för att senare övergå till mer erfarenhetsutbyte, nätverkande etc. Mötena har också ägnats åt gemensam verksamhetsutveckling samt formulering av en nationell inkubatorstrategi. Framtida fokus är verksamhetsutveckling av processer och metoder i inkubatorerna. Ett liknande program riktat till affärscoacher i inkubatorerna har också startats. Detta bygger på frivillig grund. Vid årets slut hade två möten genomförts och programmet planeras fortsätta under Programmet har lett till ökad interaktion mellan bolag i inkubatorerna, tack vare att affärscoacher från olika inkubatorer har hittat kopplingar mellan sina bolag. Under våren startade Transport Business Booster, som är en virtuell innovationsprocess för att utveckla produkter och tjänster med kommersiell potential inom transportsektorn. Arbetet drivs av inkubatorn Teknikdalen i Borlänge med finansiellt stöd av Vägverket och Innovationsbron. Regeringen gav i slutet av året Vinnova i uppdrag att i samarbete med Innovationsbron och Tillväxtverket genomför en satsning på inkubatorer som är inriktade på kulturella och kreativa näringar. Accelerat.us, en s k soft-landingmiljö, etablerades under våren i San Diego. Verksamheten syftar till att etablera högteknologiska företag på den amerikanska marknaden och att öka deras tillväxt. Accelerat.us finansieras av Innovationsbron och Vinnova och har en affärscoach från inkubatorn LEAD på plats i San Diego. I april deltog personal från Innovationsbron och 19 olika inkubatorer i den amerikanska inkubatororganisationen NBIAs årliga konferens i Kansas City. Företrädare för Innovationsbron och SiSP höll uppskattade presentationer. Innovationsbron var huvudfinansiär och deltog aktivt i planering och genomförande samt gav uppskattade presentationer vid den åttonde upplagan av den internationella konferensen Best Practise in Science Based Incubation. Detta år hölls konferensen i Stockholm. Utvärdering Hösten 2009 genomfördes en halvtidsrevision av de inkubatorer som deltar i IBIP-programmet. Revisionen visar att IBIP står för ca 30 procent av inkubatorernas kostnader. Andra externa finansiärer är bl.a. EU, kommuner, regioner, lärosäten, inkubatorbolagen själva m.fl. Fyra inkubatorer uppvisade låg effektivitet i utflödet av nya företag. Som följd av detta är avtalet med en inkubator uppsagt för omförhandling och övriga tre inkubatorer riskerar neddragning med upp till 20 procent av beslutade medel under andra halvan av programmet. Dessa inkubatorer har möjlighet att vidta förbättringsåtgärder fram till 28 februari 2010 för att bibehålla full finansiering. För att utveckla och kvalitetssäkra inkubatorprogrammet har Innovationsbron genomfört en internrevision av arbetet med att driva programmet. En omfattande benchlearningstudie har också inletts. Studien genomförs under 2010 och omfattar studiebesök ett antal länder, med möten med olika intresseorganisationer och fokus på finansieringsinsatser, inkubatorprogram och satsningar på internationalisering. Resultatet av studien ska användas i planeringen av Innovationsbrons nästa steg inom inkubatorverksamheten. Utveckling av Fokus Analys Innovationsbron har fortsatt utvecklingen av det webbaserade verktyget Fokus Analys. Två gånger per år rapporteras uppgifter om alla projekt och företag som finns och har funnits på inkubatorerna in i Fokus Analys. Med hjälp av dessa uppgifter följer Innovationsbron inkubatorernas utveckling och inkubatorerna kan också använda Fokus Analys i sin egen verksamhet. Under 2009 har ett omfattande arbete pågått för att uppgradera Fokus Analys och göra systemet mer användarvänligt. Måluppfyllelse i utveckling av inkubatorer Den övergripande målsättningen för Innovationsbrons inkubatorprogram är att öka antalet tillväxtfokuserade företag, genom att utifrån ett systemperspektiv skapa förutsättningar 6

7 för utveckling av nya affärsidéer och kommersialisering av FoU. Innovationsbron bedömer att verksamheten under året uppfyllt detta mål. Nedan redovisas relevanta indikatorer som syftar till att beskriva inkubatorprogrammets måluppfyllelse. Nedan redovisas utvecklingen för de 21 inkubatorer som har driftsfinansiering inom IBIP. En stor del av uppgifterna för 2009 är en prognos baserad på halvårsrapporteringen för 2009, eftersom de slutliga uppgifterna för helåret inte var sammanställda när detta skrivs. Inkubatorföretagens omsättning och antalet sysselsatta Sammantaget spelar företagen som sitter, eller har suttit, i en inkubator allt viktigare roll för Sveriges ekonomi. Antalet sysselsatta i dessa företag har nästan tredubblats från 2005 till utgången av 2008, då de sysselsatte drygt personer. År 2008 omsatte företag som sitter eller har suttit i inkubatorer till drygt 2 miljarder kronor. Både sysselsättningen och omsättningen är underskattad eftersom när det gäller företag som har lämnat inkubatorerna har Innovationsbron bara uppgifter för de som är aktiebolag, vilket är ca procent av de utflyttade företagen. Inflödet av idéer Allt fler innovatörer vill dra nytta av inkubatorernas kompetens, nätverk och finansieringshjälp för att utveckla sina affärsidéer. De senaste åren har flödet av idéer in till inkubatorerna ökat stadigt. Under 2006 och 2007 utvärderade inkubatorerna idéer årligen. Under 2008 ökade idéflödet till nästan utvärderade idéer. År 2009 förväntas ca idéer prövas. I över en fjärdedel av dessa affärsidéer var minst en av idébärarna en kvinna. Drygt hälften av idéerna kommer från akademin. Antal idéer som utvärderats i minst en timme av inkubatorerna, Total omsättning för företag som sitter eller har suttit i en inkubator Idéernas ursprung % Halvår 2009 Akademi FoU-baserade Industri Hur många företag lämnar inkubatorerna? Under 2008 (2007) blev 125 (220) företag redo att flytta ut från inkubatorerna och möta marknaden på egna ben. Under första halvåret 2009 flyttade 61 projekt och företag ut från inkubatorerna, vilket på årsbasis motsvarar samma nivå som förra året. Vid utträdet hade 8 procent av företagen genomfört minst en internationell affär. Prognosen för 2009 pekar på att över 100 projekt och företag kommer att lämna inkubatorerna under året. Denna och följande prognoser för 2009 grundar sig på en dubblering av värden som rapporterats vid halvårsskiftet Antal idéer och antagna projekt/företag där minst en idébärare är kvinna Halvår 2009 Andel idéer med kvinnliga idébärare Andel nya projekt och företag med kvinnliga idébärare 7

8 Befintliga projekt och företag i inkubatorerna Under 2008 och 2009 har antalet projekt och företag som finns i inkubatorer minskat jämfört med tidigare år. Vid halvårsskiftet 2009 fanns ca 520 projekt och företag i inkubatorerna. Andelen FoU-baserade projekt och företag ligger kvar på i stort sett samma nivå, 37 procent. Uppgifterna indikerar att omkring 160 nya projekt och företag antogs av inkubatorerna under 2009 och att ca 550 idéer fanns i inkubatorerna vid utgången av Antal nya projekt och bolag som antogs under Antal bolag i inkubatorerna vid årets slut Prognos nya alumni helår 2009 Nya alumni 2007 Nya projekt och företag Prognos helår Prognos antal befintliga projekt och företag Såddfinansiering i inkubatorföretag Innovationsbron följer upp hur mycket ägarkapital, lån och bidrag som projekten och bolagen i inkubatorerna attraherar. Effekter av finanskrisen syns genom stora minskningar i såddfinansiering till inkubatorföretagen. Under första halvåret 2009 investerades endast knappt 130 miljoner kronor i ägarkapital, vilket kan jämföras med 465 miljoner under helåret Lån har också minskat kraftigt från knappt 120 miljoner kronor under hela 2008 till endast 25 miljoner. Offentliga aktörer har dock fortsatt att satsa. Projekt och företag i inkubatorer fick 65 miljoner i bidrag under första halvåret, vilket pekar på en ökning eftersom motsvarande belopp var 72 miljoner kronor under hela Offentliga aktörer stod också för en större andel av investeringarna i ägarkapital, 26 procent (12 procent under 2008). Branschfördelning Av de projekt och företag som fanns i inkubatorerna 2009 verkade de flesta inom branscherna life Sciences och ICT, 38 respektive 32 procent. Av de nya som antogs fanns flest inom samma branscher, men omvänd ordning, ICT 36 procent och life sciences 28 procent. Flest företag som lämnade fanns inom ICT och industri, 32 procent vardera. Medfinansiering i inkubatorer Inkubatorernas verksamhet finansierades under 2009 med totalt knappt 190 miljoner kronor. Utifrån tillgängligt underlag uppskattar Innovationsbron att 30 procent av den samlade verksamheten finansieras genom Innovationsbrons inkubatorprogram. Privat finansiering inkluderade projekt och företag inom inkubatorerna uppgår till 12 procent. Offentlig finansiering exklusive EU uppgår till 44 procent. Slutligen finansierar EU 14 procent av inkubatorernas verksamhet. Insatser som stärker samverkan Inkubatorer är en viktig del i de regionala innovationssystemen och i Innovationsbrons verksamhet. Därför är inkubatorerna en viktig del i arbetet med innovationssystemutveckling, där insatserna ytterst syftar till att öka och kvalitetssäkra inflödet av idéer till inkubatorerna och till att komplettera och utveckla deras processer och verksamhet. Innovationsbron för en kontinuerlig dialog med aktörerna i de regionala innovationssystemen. I regionerna finns också en mängd exempel på organiserade samarbeten med andra offentliga och privata finansiärer. Viktiga parter är universitet och högskolor och deras holdingbolag. Under året har Innovationsbron fortsatt föra dialog med lärosätena kring de åtta innovationskontor som ska inrättats. Dessa kommer att bli centrala samarbetspartners till Innovationsbron. Innovationsbron arbetar för ett utökat samarbete med instituten för att förbättra förutsättningarna för kommersialisering av projekt och för att ge tillgång till innovationssystemets resurser i forma av kapital, kontakter och verktyg för bedömning av projekt. Ett pilotprojekt bedrivs tillsammans med Elforsk AB kring Fokus Affärsutveckling. Samarbetet initierades under 2008 och har fortgått under Erfarenheterna av piloten är goda. Innovationsbrons ambition är att projektet ska breddas till hela institutsektorn. Under 2009 tog Innovationsbron fram en ny version av Fokus Affärsutveckling. Innovationsbron erbjuder kurstillfällen som är öppna för affärsutvecklare, innovatörer, investerare och andra intresserade grupper. Det har genomförts sju öppna utbildningsträffar och ytterligare regionala träffar efterfrågas. 8

9 I samband med effektmätningen av Fokus Verifiering under Q4 gjordes även en mätning av Fokus Affärsutveckling. Det framkom att modellen ger ett gemensamt språk och arbetssätt inom affärsutveckling. Efterfrågan på utbildningen är stor. Innovationsbron anordnande under 2009, i samarbete med Ahlbins och Ocean Tomo, IP-seminarier i Göteborg, Stockholm, Umeå och Lund. Syftet med seminarieserien var att lyfta fram möjligheten att ta tillvara rättigheter bland annat genom att sälja och köpa IP-rättigheter på IP-auktioner samt att betona vikten av IP-strategier och patentkvalitet. Innovationsbron och Industrifonden samverkar inom en rad områden för att stötta och utveckla uppstartsföretag. Innovationsbron verkar oftast i en tidigare fas än Industrifonden. Det finns ett antal exempel på företag där Industrifonden investerat samtidigt med, eller efter, Innovationsbrons investeringar. Innovationsbron och Vinnova har under året samarbetat för att effektivisera och utveckla kommersialiseringen av FoUresultat i Sverige. Innovationsbron samverkar också med Almi Företagspartner AB, Tillväxtverket och Tillväxtanalys. Samarbetena utgår från respektive organisations roll och mission och syftar till att skapa synergier mellan organisationernas insatser. En ny arena tillsammans med Connect har skapats i form av ett Finansforum där Innovationsbrons portföljbolag får möta investerare. Den 18 nov 2009 genomfördes ett forum i Stockholm där ett 15-tal investerare gavs möjlighet att möta 12 expansiva tillväxtföretag inom områdena Biotech, ICT och Industri/Cleantech som söker kapital för sin expansion på den internationella marknaden. En utvärdering bland de företag som deltog visar bl.a. att företagen i första hand deltog för att få hjälp att anskaffa riskkapital och få tillgång till ett professionellt nätverk. 86 procent av företagarna avser att ha fortsatt kontakt med någon eller några av investerarna. Under året har Innovationsbron bl.a. sponsrat verksamheterna Venture Cup, Sweden-US Entrepreneurial Forum, ESBRI, Science Alliance, Riskkapitalföreningen, UIC Resurs och Forum for Innovation Management. Accelerat.us, en s k soft-landingmiljö, etablerades under våren i San Diego. Verksamheten syftar till att etablera högteknologiska företag på den amerikanska marknaden och att öka deras tillväxt. Accelerat.us startas på initiativ av inkubatorn LEAD och Innovationsbron, och drivs med finansiellt stöd från Innovationsbron och Vinnova. Accelerat.us riktar sig till inkubatorföretag från hela Sverige samt företag som deltar i något av Vinnovas program för kommersialisering. Under året har arbete bedrivits inom EU-projektet ACHIEVE MORE, som är en del av Europeiska Kommissionens initiativ för att stödja europeiska små och medelstora företags tillväxt. Stödet från EU är bokfört under 2009 med 188 KSEK. I slutet av 2009 beslutade Innovationsbron att delta i Nordic Seed Capital Initiative Programmet bekostas av Nordic Innovations Centre under Nordiska Ministerrådet och de deltagande aktörerna Innovationsbron, Veraventure (Finland), Innovation Norway (Norge) och New Business Venture Fund (Island). Nordic Investment Solutions är sammanhållande. Syftet med initiativet är bl.a. att förbättra det nordiska samarbetet och erfarenhetsutbyte och att gemensamt undersöka möjligheterna att attrahera internationellt kapital till nya företag i Norden. Region Norr Region Norr omfattar Västernorrlands län, Jämtlands län, Västerbottens län och Norrbottens län. I regionen finns tre inkubatorer som har driftsfinansiering inom IBIP-programmet. Året inleddes med ett relativt tunt inflöde av nya affärsidéer men efter halvårsskiftet tog det verkligen fart. Antalet presentationer för och besök hos samarbetspartners har prioriterats under året. Varje anställd har fått ett antal partners som de är ansvariga för, Key account. Nya Innovationsbrons gemensamma avtal för ägarkapitalinsatser har tagits fram och börjat användas på ett positivt sätt. Region Mitt Region Mitt omfattar Östergötlands län, Södermanlands län, Stockholms län, Uppsala län, Örebro län, Västmanlands län, Värmlands län, Dalarnas län och Gävleborgs län. I regionen finns åtta inkubatorer som har driftsfinansiering inom IBIP-programmet. Regionen är heterogen med styrkor fördelade på olika sätt och Innovationsbrons insatser utgår från de regionala förutsättningarna i respektive län. I t ex Östergötland samverkar Innovationsbron, ALMI Östergötland och Länsstyrelsen inom Innovationsfinansiering Öst. Syftet med samarbetet är att underlätta för kunder som söker finansiering. Oavsett vilken organisation som kunden kontaktar får han eller hon tillgång till de samlade resurser som parterna erbjuder. Innovationsrådet i Västerbotten fyller samma syfte och är ett nära samarbete mellan Innovationsbron region Norr, Länsstyrelsen Västerbotten, ALMI, Uminova Innovation och Innovation Västerbotten. Region Väst Region Väst omfattar Västra Götalands län, Hallands län och Jönköpings län. I regionen finns sex inkubatorer som har driftsfinansiering inom Innovationsbrons inkubatorprogram IBIP. Innovationsbron har gjort en tydlig satsning på hållbarhet genom HINT-projektet (Regional Plattform för hållbar affärsutveckling i innovationssystemet i Västsverige). Projektet som delfinansieras av Västra Götalandsregionen och Europeiska regionala utvecklingsfonden gick under 2009 in i sitt andra verksamhetsår. Ett femtontal forsknings- och innovationsmiljöer inom ICT, Life Science samt Energi & Miljö fick genom tre Senior Innovation Advisors stöd i att utveckla strategier för nyttiggörande av forskning, i syfte att långsiktigt öka flödet och höja kvalitén på innovativa och kommersialiserbara idéer från universitet och högskolor 9

10 i Västsverige. Arbetet sker i nära samspel med Goinn dvs. Chalmers och Göteborgs universitets samverkande innovationssystem. I Västsverige samarbetar Innovationsbron regelbundet med ALMI och Västra Götalandsregionen. Aktörerna driver bl a en webbaserad guide över offentlig finansiering för utveckling av innovativa produkter, tjänster och tillväxtföretag i Västsverige. Biomedicin i Västsverige är ett VINNOVA projekt där Innovationsbron är partner. Projektet syftar till att utveckla effektiva verktyg, plattformar, och processer för att föra akademisk spetsforskning till nya innovationer. Målet är långsiktigt hållbar tillväxt inom det biomedicinska området. Innovationsbrons insatser i projektet fokuseras i första hand på att stärka entreprenörsutbildningen inom biomedicin (GIBBS) för att möta behovet av entreprenörer i nya och befintliga Life Science företag i Västsverige. Innovationsbron delfinansierade under 2009 utvecklingen av ett Science Park system i Jönköpings län vars målsättning är att öka antalet kunskapsintensiva företag i hela länet. Totalt finns 13 s.k. tillväxtarenor där lokalt placerade affärsutvecklare coachar företagen enligt samma affärsutvecklingsprocess som man gör i Science Park Jönköping. Under 2009 ökade antalet företag i de lokala tillväxtarenorna från 24 till 42. Region Syd Region Syd omfattar Skåne, Blekinge, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län. Fyra inkubatorer i regionen ingår i IBIP. Under året har omfattande insatser gjorts i regionen för att föra utvecklingen av regionens inkubatorer vidare. Under året har inkubatorsatsningar startats i Alnarp (SLU) och Oskarshamn och utanför de mer etablerade inkubatorerna i Malmö, Lund och Blekinge har utvecklingen i Växjö och Kalmars inkubatorer, med fokus mot det vid nyåret bildade Linnéuniversitetet, varit särskilt glädjande. I Sydsverige finns sedan en tid ett organiserat samarbete mellan Innovationsbron och ALMIs innovationsverksamhet i Kronoberg, Kalmar, Skåne och Blekinge med syftet att samordna tidiga finansiella insatser till nystartsföretag. Region Skåne är Innovationsbrons viktigaste partner i regionen. Region Skåne är tillsammans med ALMI Skåne delägare och finansiär i Innovationsbrons affärsutvecklingsbolag Teknopol AB. Innovationsbrons dotterbolag Teknopol har sin bas i Region Syd men verkar också i andra regioner och i nationella projekt. Tillväxten i Teknopol har under året varit stark med en personaltillväxt och omsättningsökning på nära 50%. Teknopol driver ett antal större affärsutvecklingsprojekt med en rad externa intressenter och finansiärer och utgör en viktig resurs för utvecklingen av Innovationsbrokoncernens best practice inom företagsnära affärsutveckling. Investeringsverksamheten i regionen har historiskt bedrivits i dotterbolaget Teknoseed. Fonden Teknoseed II med en majoritet av externa finansiärer har under året gjort en rad investeringar men har sedan hösten tonat ner sitt fokus på nyinvesteringar. I samarbete med Region Skåne, Region Blekinge och Tillväxtverket och EUs strukturfonder driver istället Innovationsbron sedan halvårsskiftet det helägda dotterbolaget Sydsvensk Entreprenörsfond AB med 144 mkr i kassan ämnade åt såddinvesteringar i Skåne och Blekinge. Internt utvecklingsarbete Policyer För att tydliggöra Innovationsbrons värderingar och riktlinjer har styrelsen under året fattat beslut om etikpolicy och inköpspolicy. Styrelsen har dessutom delegerat till VD att utforma jämställdhetspolicy, kommunikationspolicy, miljöpolicy, mångfaldspolicy och en policy för alkohol och droger. Ett arbete pågår med att formulera en IT-policy. Arbetet med hållbarhet, jämställdhet och mångfald Flera projekt drivs för närvarande i syfte att integrera hållbarhet i hela Innovationsbron verksamhet. Under 2009 antogs en miljöpolicy, där det övergripande målet för Innovationsbrons miljöarbete är att minimera verksamhetens skadliga miljöpåverkan. Externt ska Innovationsbron verka för att öka inflödet av kommersialiserbara innovationer inom miljöområdet, och stödja vidareutveckling av sådana innovationer till nya tillväxtföretag. Arbetet med att säkerställa en verksamhet där jämställdhet och mångfald bejakas fortgår. Utvecklingen av LIME Våren 2009 startade en upphandlingsprocess inför utvecklingen av ett nytt ärendehanteringssystem inom Innovationsbron. Systemet implementerades i december. Alla medarbetare har genomgått utbildning. Innovationsbrons projektmodell Innovationsbron har under året en tagit fram en anpassad projektmodell för att tydliggöra roller och ansvar samt effektivisera arbetssättet när det gäller affärsutvecklingsprojekt. Under hösten 2009 har modellen implementerats och all personal utbildats. Medarbetarundersökning Hösten 2009 genomfördes en medarbetarundersökning för att främja en kultur där varje medarbetare med lätthet kan komma till tals och känna delaktighet. Av undersökningen framkommer tydligt att medarbetarna trivs med sina arbetsuppgifter och tycker att Innovationsbron är en bra arbetsplats, men att vi bland annat måste bli mer tydliga i vår målformulering. 10

11 Arbetet med resultatet av undersökningen ska ske i en process där alla medarbetare och ledningsgruppen är engagerade. Arbete fortsätter under Innovationsbrons legala struktur 2) Innovationsbron AB har aktiv verksamhet i fem dotterbolag med speciella uppgifter i enlighet med Innovationsbrons uppdrag: Teknopol AB, Teknoseed AB, Forskarpatent i Syd AB, Innovationsbron Rendera Såddkapital AB och Sydsvensk Entreprenörsfond AB (SEF) (tidigare AB Affärsskolan A-Z). De aktiva dotterbolagen ägs på följande sätt. Teknoseed AB, Sydsvensk Entreprenörsfond AB (SEF) och Innovationsbron Rendera Såddkapital AB ägs till 100 procent av Innovationsbron. Teknopol AB ägs till 71 procent av Innovationsbron, och resterande 29 procent ägs av Region Skåne och ALMI Skåne. Forskarpatent i Syd AB ägs till 51 procent av Innovationsbron, och resterande 49 procent ägs av Lunds Universitets Utveckling AB, Halmstad Högskolas Utveckling AB, SLU Holding AB och Blekinge Forskningsstiftelse. Innovationsbron har 5 vilande dotterbolag: Innovationsbron Uppsala AB, Innovationsbron Öst AB, Innovationsbron Syd AB, Uppsala Seed Capital AB och Innovationsbron Väst Startup AB. Dessutom är sex bolag under likvidation: : Innovationsbron Luleå AB, Innovationsbron Umeå AB, IBU Start Up AB, Innovationsbron Stockholm AB, Innovationsbron Väst AB, och Innovationsbron Väst Startup II AB. Kapitalförvaltning Förvaltat kapital uppgick vid ingången till räkenskapsåret till 508 miljoner kronor och vid utgången av verksamhetsåret till 457 miljoner kronor med en placeringsfördelning om 20 procent aktier och 80 procent i räntebärande papper. Ackumulerad avkastning för verksamhetsåret är 47 miljoner kronor. Jämfört med föregående år har avkastningen på förvaltat kapital avsevärt förbättrats. I redovisningen återspeglas detta i en total avkastning på finansiella omsättningstillgångar på 47,5 MSEK fördelat på utdelning, 4,8 MSEK, ränteintäkt, 14 MSEK och nettoförändring av upp- och nedskrivning på 26,5 MSEK. Innovationsbron bedömer att avkastningen i kapitalförvaltningen för 2009 om 11,2 % väl motsvarar det mål som satts upp. På grund av att förvaltade medel ska förbrukas inom en relativt snar framtid har Placeringsrådet och styrelsen valt att hålla en relativt hög andel i räntebärande placeringar. 2) i bilden exkluderas vilande bolag. IBAB IB Rendera Teknopol Tekno seed Forskar patent SEF Innovationsbrons placeringsråd är ett styrelseutskott som säkerställer och kontrollerar att kapitalförvaltningen sker enligt fastställd förvaltningspolicy. Under året beslutade styrelsen att gå från två till en extern ledamot adjungerad till placeringsrådet. RISK Den fortsatta finanskrisen under 2009 har inneburit att investerare och samverkansparter vid investeringar minskat sin aktivitet i tidiga skede. Värden på befintliga innehav i såddfas har minskat samtidigt som risken i många projekt ökat. Det finns tecken på återhämtning men det saknas fortfarande i många fall någon som kan ta över våra innehav när vi spelat ut vår roll. Detta sammantaget innebär en risk att Innovationsbrons värden och långsiktiga förmåga urholkas under en period när det finns stora behov av hög aktivitet och uthållighet. Den ökade risken inneburit att kraven vid värderingarna har skärpts upp ytterligare. Detta återspeglas i ökade nedskrivninar under ICKE FINANSIELLA RISKER OCH OSÄKERHETER Personalen och dess kompetens är Innovationsbrons viktigaste resurs. Innovationsbron är ett kunskapsföretag. Vår verktygslåda kräver bl.a. en stor insikt i teknik- och kunskapsintensiva branschers framtida utvecklingsmöjligheter och en gedigen affärsutvecklingskompetens. Innovationsbron behöver en tillräcklig och kontinuerlig bemanning och kompetens. Då det i nuläget rådet en stor osäkerhet om Innovationsbrons framtid i ett längre perspektiv finns en risk både att nyckelpersoner väljer att lämna företaget och att Innovationsbron vid nyrekryteringar inte förmår attrahera personer med rätt kompetens. Framtida utveckling och flerårsöversikt Regeringen gör i budgetpropositionen för 2010 följande bedömning av Innovationsbron. Utveckling av nya eller växande kunskapsbaserade företag är av grundläggande betydelse för Sveriges konkurrenskraft i dag. Innovationsbron AB bedöms ha uppfyllt detta mål under året, med god balans mellan olika insatser rörande såddfinansiering, affärsutveckling inklusive inkubatorer och verifiering. Om Innovationsbrons verksamhet ska hållas intakt behöver de tillföras kapital. Innan detta fastställs är det viktigt med en översyn av insatserna till innovationsfinansiering i syfte att kraftsamla och förtydliga roller och insatser för de olika statliga aktörerna på området. Ett ställningstagande behövs under Mot bakgrund av förslagen i forsknings- och innovationspropositionen och storleken på förvaltat kapital inom bolaget gjordes i årsredovisningen för 2008 bedömningen att kapitalet är helt förbrukat Den senaste prognosen styrker denna bedömning. 11

12 Förslag till vinstdisposition Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel: Balanserade vinstmedel Aktieägartillskott Årets resultat Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras enligt följande: I ny räkning balanseras Resultat och ställning Resultatet av koncernens och moderbolagets verksamhet samt den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets utgång framgår i övrigt av efterföljande resultat- och balansräkningar med noter. Samtliga belopp är i kronor om inget annat anges. 12

13 Resultaträkning Resultaträkningar Not Nettoomsättning Rörelsens kostnader Verksamhetskostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Av och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Resultat från andelar i koncernföretag Resultat från andelar i intresseföretag Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa resultat från finansiella investeringar Resultat efter finansiella poster Skatt på årets resultat 746 Minoritetsandelar i årets resultat Årets resultat

14 Balansräkning Balansräkningar Not Tillgångar Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Patent, licenser samt liknande rättigheter Materiella anläggningstillgångar Inventarier, datorer och installationer Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Andelar i intresseföretag Andra långfristiga värdepappersinnehav Övriga långfristiga fordringar Andra finansiella placeringar 16 Summa finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Fordringar hos koncernföretag Kundfordringar Aktuella skattefordringar Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kortfristiga placeringar Kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

15 Eget kapital och skulder Eget kapital Not Bundet eget kapital 20 Aktiekapital Uppskrivningsfond Fritt eget kapital 20 Erhållet aktieägartillskott Balanserad vinst Årets resultat Summa eget kapital Minoritetsintressen Avsättningar Övriga avsättningar Summa avsättningar Långfristiga skulder Övriga långfristiga skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Övriga kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Skulder till intresseföretag Aktuella skatteskulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Inga Inga Inga Inga Ansvarsförbindelser

16 Kassaflödesanalyser Kassafödesanalyser Not Den löpande verksamheten Rörelseresultat före finansiella poster Justering för poster som inte ingår i kassaflödet, mm Erhållen ränta Erhållna utdelningar Betalda skatter Erlagd ränta Efterskänkt fordran från dotterbolag Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar Ökning/minskning kundfordringar Ökning/minskning leverantörsskulder Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar i immateriella anläggningstillgångar Sålda immateriella anläggningstillgångar Investeringar i materiella anläggningstillgångar Sålda materiella anläggningstillgångar Investeringar i dotterbolag Investeringar i intressebolag Sålda intressebolag Placeringar i övriga finansiella anläggningstillgångar 14, Avyttring/amortering av övriga finansiella anläggningstillgångar Ökning/minskning av kortfristiga placeringar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Ökning långfristiga skulder Erhållet aktieägartillskott Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid årets slut

17 Noter, gemensamma för moderbolag och koncern Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Innovationsbron AB s årsredovisning har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd för stora företag förutom vad avser koncernredovisning där RR1 har tillämpats samt Intresseföretagsredovisning där RR13 har tillämpats. Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år. Regeringens riktlinjer för extern rapportering i bolag med statligt ägande följs i allt väsentlig där så bedöms rimligt i förhållande till bolagets storlek, kostnad och resursåtgång. Följande avsteg kan noteras: Styrelsen har valt att inte publicera kvartalsrapporter Bokslutskommuniké lämnas inte men resultat och ställning avrapporteras löpande till huvudägaren Bolagsstyrningsrapport är framtagen under 2009 och ytterligare information om bolagsstyrning finns på bolagets hemsida. Ingen särskild bolagsstyrningsrapport avlämnas i samband med Årsredovsiningen. Under året har en hållbarhetsredovisning enligt GRI (Global Reporting Initiativ) Upprättats. GRI-redovisningen har granskats av revisorer som upprättat en bestyrkanderapport. Hållbarhetsredovisningen publiceras per på bolagets hemsida. Koncernredovisning I koncernredovisningen ingår dotterbolag där moderbolaget direkt eller indirekt innehar mer än 50 % av rösterna, eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande. s bokslut är upprättat enligt förvärvsmetoden, vilket innebär att dotterbolagens egna kapital vid förvärvet, fastställt som skillnaden mellan tillgångarnas och skuldernas verkliga värden, elimineras i sin helhet. I koncernens egna kapital ingår härigenom endast den del av dotterbolagens egna kapital som tillkommit efter förvärvet. Koncerninterna intäkter, kostnader, fordringar och skulder inom koncernen elimineras i sin helhet. I koncernens resultaträkning redovisas årets nettoresultat efter avdrag för minoritetsandel. Minoritetens andel i dotterbolags kapital redovisas i separat post i koncernens balansräkning. I Teknopol AB och Forskarpatent i Syd AB där redovsinsing av minoritetens andelar av resultat skulle ge en felaktig bild av minioritetsägarnas åttaganden har detta inte skett. Intresseföretagsredovisning Som intresseföretag betraktas de företag som inte är dotterföretag men där moderbolaget direkt eller indirekt innehar minst 20 % av rösterna för samtliga andelar, eller på annat sätt har ett betydande inflytande. Bolaget redovisar innehav där ägarandelen endast kortsiktigt överstiger 20 % som övriga långfristiga värdepappersinnehav. I koncernens bokslut redovisas andelar i intresseföretag enligt anskaffningsvärdemetoden enligt RR 13:19 då varaktiga hinder i väsentlig grad begränsar möjligheten att överföra vinstmedel från intresseföretaget till ägarföretaget. Vid behov görs nedskrivning. Som intäkt från intresseföretag redovisas endast erhållen utdelning av vinstmedel som intjänats efter förvärvet. Intäkter Bidrag och anslag redovisas i den period intäkten avses. Royalty och licenser samt övriga intäkter redovisas vid faktureringstidpunkten. Skatter och dess dotterbolag är enligt lagen om statlig inkomstskatt (IL7 kap 16) frikallat från skattskyldighet för all annan inkomst än inkomst av näringsverksamhet som hänför sig till innehav av fastighet. Övriga skatteskulder/-fordringar värderas till vad som enligt företagets bedömning skall erläggas till eller erhållas från skatteverket. Bedömningen görs enligt de skatteregler och skattesatser som är beslutade eller som är aviserade och med stor säkerhet kommer att fastställas. Immateriella anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar avser patent, licenser och liknande rättigheter. Endast direkta externa patentkostnader aktiveras. Huvudre- geln för att endast patent som aktivt, är under utveckling, kan bokföras som en tillgång. Alla patent prövas minst kvartalsvis. Vid konstaterad nedgång sker nedskrivning. Patent nedskrivs schablonmässigt i steg om 25% med början år 3 beräknat från första inlämnade patentansökan (prioritetsdatum). Detta innebär att värdet på ett patent som ej kommit till affär efter år 3 är 75% av ackumulerade anskaffningsvärdet, efter år 4 är 50% och så vidare. När patent resulterar i en affärsuppgörelse och ekonomisk livslängd kan fastställas återläggs gjorda nedskrivningar och avskrivning görs över den ekonomiska livslängden dock längst 5 år eller 20% årligt. Materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. Utgifter för förbättringar av tillgångars prestanda, utöver ursprunglig nivå, ökar tillgångens redovisade värde. Utgifter för reparation och underhåll redovisas som kostnader. Skillnaden mellan anskaffningsvärdet och bedömt restvärde skrivs av linjärt över bedömd nyttjandeperiod. Följande avskrivningstider tillämpas: Inventarier, datorer och installationer 3-5 år Nedskrivningar När det finns en indikation på att en tillgång eller en grupp av tillgångar minskat i värde görs en bedömning av dess återvinningsvärde. I de fall det redovisade värdet överstiger det beräknade återvinningsvärdet skrivs det redovisade värdet omedelbart ner till detta återvinningsvärde. I de fall goodwill hänför sig till en grupp av tillgångar, för vilken ett nedskrivningsbehov konstaterats föreligga, fördelas nedskrivningsbeloppet först till goodwill samt därefter till övriga tillgångar i proportion till deras redovisade värden. Nedskrivningarna ingår i resultaträkningen bland rörelsens kostnader. Vid nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar bokförs kostnaden som en finansiell kostnad. En tidigare nedskrivning av en tillgång återförs när det har skett en förändring i de antaganden som vid nedskrivningstillfället låg till grund för att fastställa tillgångens återvinningsvärde. Det återförda beloppet ökar tillgångens redovisade värde, dock högst till det värde tillgången skulle ha haft (efter avdrag för normala avskrivningar) om ingen nedskrivning gjorts. Finansiella anläggningstillgångar Finansiella tillgångar som är avsedda för långsiktigt innehav redovisas till anskaffningsvärde. Finansiella anläggningstillgångar som redovisas i balansräkningen inkluderar villkorslån och ägarkapital samt övriga värdepapper. Har en finansiell anläggningstillgång på balansdagen ett lägre värde än det bokförda värdet skrivs tillgången ner till detta lägre värde om det kan antas att värdenedgången är bestående. Andra långfristiga värdepapper Med ägarkapital avses aktier och andelar i företag vilka innehav är av långsiktig karaktär. Ägarkapital värderas till anskaffningsvärdet och värdering vid nedskrivningsprövning sker post för post. Bedömning av värdering görs kvartalsvis. Negativa avvikelser från bolagets ursprungliga plan ska leda till nedskrivning av värdet. Övriga långfristiga fordringar Villkorslån värderas till anskaffningsvärde. Varje lån bedöms individuellt, en nedskrivning av värdet görs om värdenedgången bedöms som bestående. Andra finansiella placeringar Redovisas till anskaffningsvärde med eventuell reservering av varaktig värdenedgång. Andra finansiella placeringar som är avsedd att avyttras under de närmaste 12 månaderna redovisas som omsättningstillgång. Kundfordringar Kundfordringar redovisas som omsättningstillgångar till det belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra kundfordringar. 17

18 Not 1 Fortsättning Fordringar Fordringar med förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen redovisas som anläggningstillgångar, övriga som omsättningstillgångar. Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt. Skulder Skulder till kreditinstitut, leasingskulder samt leverantörsskulder kategoriseras som kortfristiga skulder och värderas till anskaffningsvärde. Som kortfristiga skulder redovisas skulder som avses att regleras inom 12 mån från balansdagen. Avsättningar Avsättningar redovisas när det föreligger en aktuell förpliktelse, legal eller informell, till följd av tidigare händelser och om det är sannolikt att en utbetalning kommer att bli aktuell för att fullgöra förpliktelsen, samt om det går att göra en tillförlitlig uppskattning av det belopp som skall utbetalas. Kassaflödesanalys Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- eller utbetalningar. Som likvida medel klassificeras, förutom kassa- och banktillgodohavanden, kortfristiga finansiella placeringar som dels är utsatta för endast en obetydlig risk för värdefluktuationer, dels handlas på en öppen marknad till kända belopp och har en kortare återstående löptid än tre månader från anskaffningstidpunkten. Not 2 Intäkternas fördelning I nettoomsättningen ingår intäkter från: Anslag från Staten Extern tillförda medel Fakturerade intäkter Royalty och licensintäkter Försäljning koncern Övrigt Summa Not 4 Medelantal anställda, löner, andra ersättningar och sociala avgifter Medelantalet anställda, med fördelning på kvinnor och män har uppgått till Kvinnor Män Totalt Löner har uppgått till Styrelse (Varav ordförande) Verkställande direktör Ledningsgrupp Övriga anställda Totala löner Not 3 Ersättning till revisorerna Revision Ranby Björklund AB Öhrlings PricewaterhouseCoopers Ernst & Young AB KPMG Riksrevision Andra uppdrag än revisionsuppdraget Öhrlings PricewaterhouseCoopers Ernst & Young AB Summa Arvode till Innovationsbrons revisorer har utgått enligt ovan. Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredo visningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat är andra uppdrag. I ovanstående ingår även tidigare ej redovisade kostnader avseende Sociala avgifter enligt lag (Varav för styrelsen) (Varav för verkställande direktör) (Varav för ledningsgrupp) Pensionskostnader (Varav för verkställande direktör) (Varav för ledningsgrupp) Totala löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader I koncernen finns avtal om uppsägningstider för verkställande direktörer på mellan 3 och 12 månader. Ersättning till styrelsen beslutas av bolagsstämman. För moderbolaget gäller att lön till VD beslutas av styrelsen. VD i moderbolaget har en sedvanlig pensionslösning motsvarande ITPplanen vars premie kan uppgå till 35% av lönen samt rätt till tjänstebil i normalklassen. I händelse av uppsägning har VD i moderbolaget 6 månaders uppsägningstid. Vid uppsägning från Innovationsbrons sida är uppsägningstiden 12 månader. 18

19 Not 4 Fortsättning Styrelseledamöter och ledande befattningshavare (inkl aktiva dotterbolag) Antal på balansdagen Varav män Varav män Styrelseledamöter 15 75% 25 80% Verkställande direktörer och andra ledande befattningshavare 11 64% 12 67% Styrelseledamöter 7 57% 7 57% Verkställande direktör och andra ledande befattningshavare 8 50 % 9 56% Specifikation av utbetald ersättning till ledande befattningshavare Lön Varav Grundlön Antal på balansdagen Ersättningar och justeringar Förmåner Varav övriga Summa lön och förmåner Pensioner VD Innovationsbron AB Ledningsgrupp Regiondirektör region Syd, vvd Regiondirektör region Väst, vvd Regiondirektör region Mitt, vvd Regiondirektör region Norr, vvd Ekonomidirektör HR- och kommunikationsdirektör Affärsutvecklingsdirektör, vvd Totalt koncernledning Avgående Strategisk utvecklingsdirektör, vvd, tom sept, led. grupp VD i Forskarpatent i Syd AB från aug VD i Sydsvensk entreprenörfond AB och tidigare VD i Teknoseed AB VD i Teknopol AB Avgående VD i Forskar patent i Syd AB, tom aug Totalt till n/a n/a ledande befattningshavare i koncernen Beslut om riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare togs på bolagsstämma den 6 november Bolaget följer i allt väsentligt bolagets riktlinjer med undantag för VD i moderbolaget som enligt tidigare ingått avtal har en uppsägningstid på 12 månader samt en sedvanlig pensionslösning motsvarande ITP-planen vars premie kan uppgå till 35% av lönen. Även VD i Sydsvensk Entreprenörsfond AB har ett pensionsavtal där premien uppgår till 33% av lönen. Regiondirektörer i Norr och Väst har en uppsägningstid på 12 månader enligt befintliga avtal. Affärsutvecklingsdirektören har en pensionsavsättning på strax under 32%. Avsikten är att under 2010 omförhandla dessa avtal till att följa riktlinjerna. Avgångsve- Not 4 Fortsättning derlag inom riktlinjerna kan utgå till VD i Sydsvensk Entreprenörsfond AB, VD i Teknopol AB samt till Affärsutvecklingsdirektören. I övrigt finns inga avtal om avgångsvederlag. Förteckning över styrelseledamöter i Innovationsbron AB Akbar Seddigh Född 1943 Styrelseordförande sedan 2007 Gun-Britt Fransson Född 1953 Styrelseledamot sedan 2005 Leif Gustafsson Född 1943 Styrelseledamot sedan 2008 Sofia Medin Född 1972 Styrelseledamot sedan 2007 Kansliråd på Näringsdepartementet Närvaro på styrelsemöten 2009 Efternamn Förnamn Claes de Neergaard Född 1949 Styrelseledamot sedan 2005 VD för Industrifonden Ann-Christin Paul Född 1953 Styrelseledamot sedan 2009 Bengt Wallentin Född 1950 Styrelseledamot sedan 2008 Deltagit i antal möten Seddigh Akbar Ordförande 8 de Neergaard Claes 8 Fransson Gun-Britt 8 Gustafsson Leif 7 Medin Sofia 8 Paul Ann-Christin 4 Nyval vid bolagsstämma Ragén Anna 3 Avgick vid bolagsstämma Wallentin Bengt 8 Personalens sjukfrånvaro i % Kvinnor 1,80% 0,96% 1,90% Män 0,49% 3,82% 0,59% Totalt 1,20% 2,20% 1,30% 1) 1) Uppgift för moderbolaget 2008 lämnas inte på grund av att den kan hänföras till enskild individ. 2) Fördelning per ålderskategori redovsias av samma skäl inte Not 5 Resultat från andelar i koncernföretag Återläggning av nedskrivning aktier i dotterbolag Nedskrivningar av aktier i dotterbolag Summa Not 6 Resultat från andelar i intresseföretag Resultatandel Nedskrivningar Summa

20 Not 7 resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar Utdelningar Ränteintäkter Realisationsresultat vid försäljningar Nedskrivningar Nedskrivningar finansiella anläggningstillgångar Återföringar av nedskrivningar Övriga poster Summa Not 8 ränteintäkter och liknande resultatposter Utdelningar Ränteintäkter Efterskänkt fordran dotterbolag Återföring nedskrivning Korr anskvärde placeringar Övrigt Summa Not 9 räntekostnader och liknande resultatposter Räntekostnader Kursdifferenser Resultat vid avyttring av värdepapper Nedskrivning Övrigt Summa Not 10 patent, licenser samt liknande rättigheter Ingående anskaffningsvärden Årets aktiverade utgifter, inköp Försäljningar och utrangeringar Omklassificeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Not 11 Inventarier, datorer och installationer Ingående anskaffningsvärden Övertagande av anskaffningsvärden Försäljningar och utrangeringar Inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Övertagande av avskrivningar Försäljningar och utrangeringar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan Not 12 andelar i dotterföretag Org nr Säte Kapital andel (%) Innovationsbron Luleå AB under likvidation Luleå 100 Innovationsbron Väst AB under likvidation Göteborg 100 Innovationsbron Väst Startup AB Göteborg 100 Innovationsbron Väst Startup II AB under likvidation Göteborg 100 Innovationsbron Öst AB Linköping 100 Innovationsbron Rendera Såddkapital AB Linköping 100 Innovationsbron Syd AB Lund 100 Teknopol AB Lund 71 Forskarpatent i Syd AB Lund 51 Pheronet AB Lund 67 TeknoSeed I AB Lund 100 Sydsvensk Entreprenörfond AB (fd Affärsskolan) Lund 100 Innovationsbron Stockholm AB under likvidation Stockholm 100 Innovationsbron Uppsala AB Uppsala 100 IBU Startup AB under likvidation Uppsala 100 Uppsala Seed Capital AB Uppsala 61 Innovationsbron Umeå AB under likvidation Umeå 100 Ingående avskrivningar Försäljningar och utrangeringar Årets avskrivningar Årets återförda avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Ingående nedskrivningar Återförda nedskrivningar Årets nedskrivningar Utgående ackumulerade nedskrivningar Utgående restvärde enligt plan

www.almi.se Almis rapportserie om inkubation helår 2013

www.almi.se Almis rapportserie om inkubation helår 2013 Almis rapportserie om inkubation helår 2013 Almi satsar på Sveriges inkubatorer Almis program Business Incubation for Growth Sweden, BIG Sweden, riktar sig till inkubatorer som arbetar med utveckling av

Läs mer

www.almi.se Almis rapportserie om inkubation helår 2014

www.almi.se Almis rapportserie om inkubation helår 2014 Almis rapportserie om inkubation helår 2014 Almi satsar på Sveriges inkubatorer Almis program Business Incubation for Growth Sweden, BIG Sweden, riktade sig till inkubatorer som arbetar med utveckling

Läs mer

Innovationsbron SiSP 17/11

Innovationsbron SiSP 17/11 Innovationsbron SiSP 17/11 Katarina Segerborg Vision Innovationsbron medverkar till att Sverige är internationellt ledande i att omsätta forskning och innovation till framgångsrika och hållbara affärer

Läs mer

Regionutvecklingssekretariatet Inkubatorrapport 2014

Regionutvecklingssekretariatet Inkubatorrapport 2014 Regionutvecklingssekretariatet Inkubatorrapport 21 Inkubatorer har etablerats över hela världen som ett viktigt verktyg för att utveckla nya innovativa tillväxtföretag. Det totala antalet inkubatorer i

Läs mer

Innovationsbron AB Anders Nilsson, manager Incubation development www.innovationsbron.se 2012 INNOVATIONSBRON

Innovationsbron AB Anders Nilsson, manager Incubation development www.innovationsbron.se 2012 INNOVATIONSBRON Innovationsbron AB Anders Nilsson, manager Incubation development www.innovationsbron.se 2012 INNOVATIONSBRON Vår vision Sverige är internationellt ledande på att omsätta forskning & innovation till framgångsrika

Läs mer

ALMI INVEST. Kompetens och kapital för tillväxt i bolag

ALMI INVEST. Kompetens och kapital för tillväxt i bolag ALMI INVEST Kompetens och kapital för tillväxt i bolag Pär Nordström Investerings ansvarig Såddkapital Almi-koncernen i siffor Kontor på 40 orter Över 500 medarbetare. Drygt 350 portföljbolag 3 331 lån

Läs mer

Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges

Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges Från idéer Vår till framgångsrika värdegrund företag Glädje i arbetet Flexibla i tanke och handling Affärsmässiga i utförandet Vision

Läs mer

Agenda. Bakgrund och vad vi gör. Utfall/status nationellt och regionalt. Erfarenheter och utmaningar

Agenda. Bakgrund och vad vi gör. Utfall/status nationellt och regionalt. Erfarenheter och utmaningar Riskkapital Agenda Bakgrund och vad vi gör Utfall/status nationellt och regionalt Erfarenheter och utmaningar Vad vi gör - Riskkapital som finansieringsform Investering i Eget Kapital, vanligtvis aktier

Läs mer

Årsredovisning. Pingst Förvaltning AB

Årsredovisning. Pingst Förvaltning AB Årsredovisning för Pingst Förvaltning AB 556048-6713 Räkenskapsåret 2015 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Noter 6 Underskrifter 8 Årsredovisning för Pingst Förvaltning

Läs mer

Årsredovisning. för. Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498

Årsredovisning. för. Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498 Årsredovisning 2014 för Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498 Styrelsen och verkställande dirktören för Svenska Uppfinnareföreningens Service AB får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

Ägaranvisning för ALMI FÖRETAGSPARTNER AB, org. nr

Ägaranvisning för ALMI FÖRETAGSPARTNER AB, org. nr Bilaga till Protokoll den 10 mars 2017, 5, N2016/03278/BSÄ (delvis) Näringsdepartementet Ägaranvisning för ALMI FÖRETAGSPARTNER AB, org. nr. 556481-6204 A. Bolagets uppdrag 1 Bakgrund Syftet med Almi Företagspartner

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2016

Årsredovisning för räkenskapsåret 2016 1(9) Ideonfonden AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2016 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 5 - balansräkning

Läs mer

- ett västsvenskt perspektiv

- ett västsvenskt perspektiv Nya möjligheter för små och medelstora företag - ett västsvenskt perspektiv Informationsdag, VINNOVA 27 november 2009 Helena L Nilsson, Enhetschef, h FoU, Regional utveckling 1 Näringslivets satsning på

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

SWElife SIO Folksjukdomar. Finansieringslösningar Sammanställning av några bilder från rapport 12 maj 2015 Jonas Gallon och Lars H.

SWElife SIO Folksjukdomar. Finansieringslösningar Sammanställning av några bilder från rapport 12 maj 2015 Jonas Gallon och Lars H. SWElife SIO Folksjukdomar Finansieringslösningar Sammanställning av några bilder från rapport 12 maj 2015 Jonas Gallon och Lars H. Bruzelius Uppdraget 1. Identifiera lösning som väsentligt ökar möjligheterna

Läs mer

Ägardirektiv för Almi Företagspartner Halland - 2014

Ägardirektiv för Almi Företagspartner Halland - 2014 01054 1(2) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Regionkontoret 2013-10-01 RS130382 Ann-Mari Bartholdsson, Verksamhetschef Näringsliv 035-179887 Regionstyrelsen Ägardirektiv för Almi Företagspartner Halland

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Företagarna Stockholms stad service AB

Företagarna Stockholms stad service AB Årsredovisning för Företagarna Stockholms stad service AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Företagarna Stockholms stad service AB Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Företagarna Stockholms

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB GoodCause Holding AB Org nr 556672-9769 ÅRSREDOVISNING 2006 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt andra räkenskapsår,

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 1(9) Ideonfonden AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ)

Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ) Delårsrapport för Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ) Perioden 2012-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB Räkenskapsåret

Årsredovisning för. Spiffx AB Räkenskapsåret Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2013-07-01-2014-06-30 Spiffx AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Spiffx AB, får härmed avge årsredovisning för 2013-07-01-2014-06-30.

Läs mer

Stockholm den 25 Februari Bokslutskommuniké Nanexa AB (publ)

Stockholm den 25 Februari Bokslutskommuniké Nanexa AB (publ) Stockholm den 25 Februari 2016 Bokslutskommuniké 2015 Nanexa AB (publ) Sammanfattning av rapportperioden 1 oktober - 31 december 2015 Omsättningen uppgick till: 313 (0) KSEK Rörelseresultatet (EBIT) uppgick

Läs mer

Battleriff Gaming AB

Battleriff Gaming AB Årsredovisning för Battleriff Gaming AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Den installerade effekten är 19.6 MW och produktionskapaciteten ca 50 GWh/år.

Den installerade effekten är 19.6 MW och produktionskapaciteten ca 50 GWh/år. Slättens Vind AB (publ) Org nr: 559022-2583 Delårsbokslut för perioden 2017-01-01-2017-03-31 Verksamheten År 2015 beslutade årsstämman att låta ombilda den ekonomiska föreningen till ett publikt aktiebolag.

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ)

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Årsredovisning för Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad verkställande direktör i Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) intygar härmed

Läs mer

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 1 Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 Periodens resultat - 1,4 MSEK (- 14,7) Fortsatt positivt kassaflöde 8,7 MSEK (- 0,8) Affärsidé Gandalf är verksam som en nordisk leverantör

Läs mer

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden Sida 1 av 9 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2009-01-01 2009-03-31 Rapportperioden 2009-01-01 2009-03-31 Koncernens nettoomsättning i första kvartalet uppgick till 819 (1 068) tkr.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

Från idé till lönsamt företag. Finansieringssituationen. små och medelstora företag. Presentation. 2 Mars 2009

Från idé till lönsamt företag. Finansieringssituationen. små och medelstora företag. Presentation. 2 Mars 2009 Finansieringssituationen för små och medelstora företag Presentation 1. 2 Mars 2009 Företagens finansieringssituation - Låneindikatorn 150 bankkontorschefer intervjuades perioden 8 december 15 december

Läs mer

Ägardirektiv till styrelsen för ALMI Företagspartner Stockholm AB

Ägardirektiv till styrelsen för ALMI Företagspartner Stockholm AB 1(5) Ägardirektiv till styrelsen för ALMI Företagspartner Stockholm AB ALMI Företagspartner Stockholm AB, nedan kallat Bolaget, ägs av ALMI Företagspartner AB (51 %) och av Stockholms läns landsting (49

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Inlandsinnovation AB 2014

Kallelse till årsstämma i Inlandsinnovation AB 2014 Kallelse till årsstämma i Inlandsinnovation AB 2014 Härmed kallas till årsstämma i Inlandsinnovation AB, 556819-2263. Tid: Måndagen den 28 april 2014, kl. 16.00. Registrering från kl. 15.30. Plats: Styrelserummet,

Läs mer

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning Årsredovisning för RFSL:s Malmöavdelning 846001-3413 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för RFSL:s Malmöavdelning får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Org nr 556760-0126 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 5 Om inte annat

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

Sammanfattning. Mitt uppdrag

Sammanfattning. Mitt uppdrag Sammanfattning Mitt uppdrag Enligt direktiven (2007:169), bilaga 1, ska jag göra en översyn av de statliga finansieringsinsatserna för nya, små och medelstora företag (SME-företag). Jag ska analysera hur

Läs mer

Finansieringsmöjligheter för företagare i Västmanland

Finansieringsmöjligheter för företagare i Västmanland Finansieringsmöjligheter för företagare i Västmanland Västerås Science Parks finansieringsdag Västerås Science Park verkar för att ge företagare och entreprenörer i Västmanland inblick i vilka finansieringsalternativ

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Föreningen ITS Sweden

Föreningen ITS Sweden Årsredovisning för Föreningen ITS Sweden Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för AB Gothenburg European Office får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT Verkställande direktören och styrelsen för New Equity Ventures International AB avger härmed följande delårsrapport för perioden 2013-01-01-2013-06-30. * Periodens intäkter under första halvåret minskade

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Årsredovisning 2006 Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget bedriver handel med

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Beslut om Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Östergötland AB

Beslut om Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Östergötland AB BESLUTSUNDERLAG 1/2 Kompetensförsörjning och företagande Malin Thunborg 2015-07-06 Dnr: RUN 2015-257 Beslut om Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Östergötland AB Region Östergötland och den nationella

Läs mer

Stureguld Sverige AB DELÅRSRAPPORT TRE

Stureguld Sverige AB DELÅRSRAPPORT TRE Stureguld Sverige AB DELÅRSRAPPORT TRE - 2015 INNEHÅLL VD har ordet 1 Översikt 2 Koncernens Resultat & Balansräkning 3 Redovisnings- och värderingsprinciper 6 Styrelsen och verkställande direktören för

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

Arkiv Digital AD AB Delårsrapport. januari juni Arkiv Digital AD AB Organisationsnummer:

Arkiv Digital AD AB Delårsrapport. januari juni Arkiv Digital AD AB Organisationsnummer: Arkiv Digital AD AB Delårsrapport januari juni 2016 Arkiv Digital AD AB Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Arkiv Digital AD AB, 556688-7633, får härmed avge en delårsrapport

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling II AB (Publ)

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling II AB (Publ) Årsredovisning för Stockholm Bostadsutveckling II AB (Publ) 556879-4134 Räkenskapsåret 2014 07 01 2015 06 30 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Nettoomsättning 15 105 (12 816) KSEK Rörelseresultat 2 505 (2 806) KSEK Resultat efter skatt 1 873 (2 077) KSEK Resultat per aktie 0,43 (0,51)

Läs mer

Kooperativa Åryd Ekonomisk Förening

Kooperativa Åryd Ekonomisk Förening Årsredovisning för Kooperativa Åryd Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Från idéer till framgångsrika företag. En gemensam process från Affärsidé till Kommersialisering

Från idéer till framgångsrika företag. En gemensam process från Affärsidé till Kommersialisering En gemensam process från Affärsidé till Kommersialisering 1 Innehåll Bröllop mellan Innovationsbron och Almi Innovationsbrons uppdrag och strategi Almis uppdrag och nya innovationsstrategin Möjligheter

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS Kvartalet oktober -- december 2014/2015 -Nettoomsättningen uppgick till ksek 12 826 (11 958) -Rörelseresultatet uppgick till ksek 1 355 (1 566) -Rörelseresultat efter

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Bilaga 1 Utdrag ur protokollet 2015-03-16 Ordföranden redogjorde för utvärderingen av de ersättningar som betalats ut till ledande befattningshavare under år 2014. Ersättningsutskottet har, med stöd av

Läs mer

8. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

8. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad Kallelse till årsstämma i Samhall Aktiebolag 2017 Härmed kallas till årsstämma i Samhall Aktiebolag, 556448-1397. Tid: Den 27 april 2017, kl. 11.30. Plats: Klarabergsviadukten 90, Stockholm. Rätt att delta

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

COMPUTER INNOVATION I VÄXJÖ AB (PUBL) Bokslutskommuniké januari - december 2016

COMPUTER INNOVATION I VÄXJÖ AB (PUBL) Bokslutskommuniké januari - december 2016 COMPUTER INNOVATION I VÄXJÖ AB (PUBL) Bokslutskommuniké januari - december 2016 Bokslutskommuniké januari - december 2016 Oktober - December 2016 Nettoomsättning 403 tkr (500 tkr) Resultat efter finansiella

Läs mer

Tid: Tisdagen den 28 april 2015, kl. 16:00 Plats: World Trade Center Stockholm, konferensavdelningen. Klarebergsviadukten 70.

Tid: Tisdagen den 28 april 2015, kl. 16:00 Plats: World Trade Center Stockholm, konferensavdelningen. Klarebergsviadukten 70. Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Vasallen AB 2015 Härmed kallas till årsstämma

Läs mer

2 3 4 5 6 - - - - - - - - 7 Årsredovisning för Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund 845000-2871 Räkenskapsåret 2014 8 Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund Org.nr 845000-2871 Styrelsen för Södra Sveriges

Läs mer

Finansiering och samarbetsavtal med Uppsala innovation centre

Finansiering och samarbetsavtal med Uppsala innovation centre KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Dahlmann Christian Linder Cecilia Datum 2016-11-14 Diarienummer KSN-2016-2333 Kommunstyrelsen Finansiering och samarbetsavtal med Uppsala innovation centre 2017-2019

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSREDOVISNING 2014/2015 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter & ansvarsförbindelser Tilläggsupplysningar Upplysningar resultaträkning Upplysningar

Läs mer

Innovations- och kemiindustrierna i Sverige

Innovations- och kemiindustrierna i Sverige Årsredovisning för Innovations- och kemiindustrierna i Sverige Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Kommittédirektiv. Statliga finansieringsinsatser för nya, små och medelstora företag. Dir. 2007:169

Kommittédirektiv. Statliga finansieringsinsatser för nya, små och medelstora företag. Dir. 2007:169 Kommittédirektiv Statliga finansieringsinsatser för nya, små och medelstora företag Dir. 2007:169 Beslut vid regeringssammanträde den 6 december 2007 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare ska

Läs mer

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ)

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ) Periodens resultat förbättrades med 0,2 MSEK. Periodens resultat före skatt uppgick till 0,8 MSEK ( 0,6 MSEK ). Väsentliga händelser

Läs mer

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet.

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet. Delårsrapport H1-2015 SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 SWEMET H1 2015 FÖRSTA HALVÅRET 2015 Intäkterna uppgick till 6,3 MSEK (6,1) Resultatet

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Grythyttan Whisky AB (publ) Org.nr. 556727-3684 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll

Läs mer

Årsredovisning. ps Arkitektur AB

Årsredovisning. ps Arkitektur AB Årsredovisning ps Arkitektur AB 556529-3445 Räkenskapsåret 2016 Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten ps Arkitekturs vision är att skapa unika miljöer som berör och syns. Våra bostadsprojekt

Läs mer

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening Årsredovisning för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening 716439-7072 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Ale Energi AB ägs till 9 procent av Ale kommun och till 91 procent av Göteborg Energi AB. Företaget är moderföretag till Ale Fjärrvärme AB som ägs till 100 procent. ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll

Läs mer

Röstånga Utvecklings AB (SVB) Org.nr

Röstånga Utvecklings AB (SVB) Org.nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Styrelsen för Röstånga Utvecklings AB (SVB) avger härmed följande årsredovisning Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Spiffx AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Spiffx AB, får härmed avge årsredovisning för 2012-07-01-2013-06-30.

Läs mer

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ)

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ) Årsredovisning för Tingsryd 1609 AB (publ) 556693-7990 Räkenskapsåret 2010 07 01 2010 12 31 Org.nr 556693-7990 1 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Tingsryd 1609 AB (publ) får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för Testbolaget AB

Årsredovisning för Testbolaget AB Årsredovisning för avseende perioden 2016-01-01-2016-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad representant för () intygar dels att denna kopia av årsredovisningen stämmer överens med originalet, dels att

Läs mer

Årsredovisning för Granitporten AB

Årsredovisning för Granitporten AB Årsredovisning för Granitporten AB Räkenskapsåret 2014-05-01-2015-04-30 Granitporten AB 1(7) Styrelsen för Granitporten AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-05-01-2015-04-30. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017 Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal Perioden januari mars 2017 Omsättningen uppgick till 99,2 MSEK (84,7), vilket motsvarar en tillväxt om 17,2 % (0,7) Rörelseresultatet uppgick till 10,5

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för New Science Svenska AB

ÅRSREDOVISNING för New Science Svenska AB 1(7) ÅRSREDOVISNING för New Science Svenska AB Stockholm Organisationsnummer 556617-1459 Räkenskapsåret 2003-01-01-2003-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2(7) Styrelsen och verkställande direktören för New

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

ITS Intelligenta TransportSystem Sweden AB

ITS Intelligenta TransportSystem Sweden AB Årsredovisning för ITS Intelligenta TransportSystem Sweden AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter

Läs mer

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag.

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag. VD s ord 2011 var ett spännande år, mycket hände och fort gick det! Vi startade året starkt med bra inflöde av affärer och avslutade året med vårt bästa rörelseresultat sedan starten. Vår rekryteringsverksamhet

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Eolus Vind AB (publ)

Eolus Vind AB (publ) Sida 1 av 5 DELÅRSRAPPORT För perioden 2005-09-01 2006-02-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer