Utvärdering av Strategisk plan med övergripande mål

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utvärdering av Strategisk plan med övergripande mål"

Transkript

1 Kommunfullmäktiges måloch utvärderingsutskott Utvärdering av sk plan med övergripande mål Mandatperioden Del 3 Utvärdering av mål och strategier för ekonomi och personal Augusti 2010 Lars Åke Gustafson Statistik & Utredningar

2 1. Inledning 1.1 Bakgrund För denna mandatperiod har mål- och utvärderingsutskottet i Linköping ställt upp ett antal övergripande mål och strategier, samlat dokumentet i sk plan med övergripande mål. Inom ramen för KS uppsiktsplikt har utskottet ansvar för att följa upp i vilken utsträckning mål och strategier har fått genomslagskraft i de insatser som nämnderna genomför. Varje nämnd har emellertid det odelade ansvaret för att initiera och genomföra insatser som kan kopplas till övergripande mål och viss strategi. Vidare har varje nämnd ansvaret för att följa upp, utvärdera och värdera sina egna Nämndmål: Kan ge vägledning Vad har nämnderna arbetat med och utvärderat? och resultatet av sina insatser. - och utvärderingsutskottet har ansvar för att utvärdera de övergripande målen. Utvärderingen av dessa redovisas i Del 1 Utvärdering av övergripande mål gentemot visioner. Vidare har utskottet ansvar för att utvärdera resultatet av de strategier som man har ställt upp. Detta redovisas i Del 2 Utvärdering av strategier. För kommunens organisation har mål om ekonomi och personal ställts upp av ekonomiutskottet och personalutskottet. Resultaten av dessa redovisas i föreliggande rapport av kommunledningskontoret och kommenteras av måloch utvärderingsutskottet i Del 3 Utvärdering av mål och strategier för ekonomi och personal. Utskottet har även utvärderat sitt eget arbete under mandatperioden. Detta redovisas separat under hösten 2010 i rapporten Utvärdering av mål- och utvärderingsutskottets arbete. I den rapporten redovisas även ytterligare en uppgift som utskottet ansvarar för, nämligen att följa upp att mål har formulerats och utvärderats i nämnderna. 1.2 Syftet med denna rapport Syfte med föreliggande rapport/måluppföljning är, att utifrån ekonomi och personal redovisa mål- och utvärderingsutskottets uppföljning av utfallet av de mål och strategier som satts upp för mandatperioden och utvärderingsutskottets avgränsningar, metod och redovisningsform Redovisning av resultatet av mål och strategier för ekonomi och personal görs utifrån den ekonomiska årsredovisningen för 2009, som antogs av kommunfullmäktige samt en nulägesbeskrivning av personalmålen, som antogs av kommunstyrelsens personalutskott

3 2. Kommunens ekonomi I detta kapitel redovisas de mål och övergripande strategier i Linköpings kommun som gäller ekonomi och finans. Redovisningen av måluppfyllelsen utgår från den ekonomiska årsredovisningen för 2009, vilken har antagits av kommunfullmäktige Den kommunala verksamheten Den kommunala verksamheten Kommunen och dess bolag ska ha en sådan ekonomisk stabilitet att den ger förutsättningar för en framtida expansion och utveckling av kommunen. Kommunen ska främja konkurrens och noggrant pröva om det finns alternativa sätt eller alternativa utförare för att genomföra den kommunalt finansierade verksamheten på ett mer effektivt sätt. Kommunen ska fortlöpande utvärdera att den kommunalt finansierade verksamheten bedrivs effektivt och med önskad kvalitet. Kommunen ska fortlöpande pröva de kommunala bolagens verksamhet och i vilken organisatorisk form den ska bedrivas. Om verksamhet utan nackdel för kommuninvånare eller för kommunens utveckling kan bedrivas av företag med annan ägare bör den avyttras så att resurser kan frigöras för mer angelägna uppgifter. Kommunens årsredovisning 2009 med måluppfyllelserapport Enligt kommunallagen 1 skall kommuner ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Ett minimikrav är att balans skall råda mellan intäkter och kostnader (balanskravet). I kommunens årsredovisning konstateras att detta emellertid inte är tillräckligt. Det behövs ett positivt resultat för att kommunen skall uppnå en sund och hållbar ekonomi, som ger ett handlingsutrymme och en handlingsfrihet ett utrymme för att kunna möta konjunkturvariationer. Det behövs också positivt resultat för att egenfinansiera investeringar och exploateringsverksamhet. I årsredovisningen slås det fast att en sund ekonomi är en fundamental förutsättning för att garantera en över tiden jämn servicenivå för verksamheten och för utveckling av kommunens verksamhet. I årsredovisningen redovisas vidare att koncernens (Linköpings kommun och dess bolag) lån uppgick till miljoner kronor den 31 december vilket är en ökning med miljoner kronor jämfört med förra årsskiftet. Kommunen hade inga lån. Med anledning av ändrad avdragsrätt för räntor beslutade kommunfullmäktige den 2 juni att utöka låneramen med Kommunallag (1991:900) 8 kap 1. 2 Linköpings kommuns årsredovisning (Antagen av kommunfullmäktige ) Kommunens hemsida. Internet: dovisning/link%c3%b6pings%20%c3%a5rsredovisning% pdf?epslanguage=sv (besökt ). 2

4 miljoner kronor, därefter uppgår koncernens långfristiga låneram för 2009 till miljoner kronor. Resultatet för 2009 var positivt för såväl kommunen (plus 360 miljoner kronor) som för koncernen (plus 671 miljoner kronor). Någon bedömning av måluppfyllelse gjordes inte då kommunfullmäktige tog kommunens årsredovisning Budget och ekonomisk styrka Budget och ekonomisk styrka Kommunen och dess bolag ska ha ett årligt resultat som tillförsäkrar framtida kommuninvånare en bibehållen eller förbättrad nivå på anläggningar, service och verksamhet. Kommunens budget ska innehålla full kostnadstäckning för pensionskostnader (fullkostnadsmodellen) samt en tillräcklig reserv för osäkra faktorer. Kommunen och dess bolag ska inte ta sådana ekonomiska risker som kan leda till kommunalskattehöjningar, försämrad kommunal service eller att den ekonomiska ställningen äventyras. Kommunens årsredovisning 2009 med måluppfyllelserapport I kommunens årsredovisning 2009 framgår det att kommunens resultat är plus 360 miljoner och 220 miljoner exklusive jämförelsestörande poster. Det motsvarar 3,7 procent av skatteintäkter och det positiva finansnettot (exklusive jämförelsestörande poster). I resultatet ingår pensionskostnader enligt fullkostnadsmetoden. et bedömdes av kommunfullmäktige , som uppfyllt. 3

5 2.4 Investeringar och resurser Investeringar och resurser Kommunens ekonomi ska avvägas på ett sådant sätt att varje generation ska bära sina kostnader. Kommunen ska endast lånefinansiera större infrastrukturinvesteringar dvs där det är rimligt att kostnaderna för investeringen ska bäras även av kommande generationer. Kommunens skattesats ska utifrån en bedömning av kommunens ekonomiska ställning anpassas till den verksamhet som avses bli utförd. Kommunen ska ha en god plan- och markberedskap för att snabbt och effektivt kunna möta behov av utbyggnad av kommunen i form av bostäder, infrastruktur, rekreationsområden, skolor, lokaler mm. Kommunens årsredovisning 2009 med måluppfyllelserapport Av kommunens årsredovisning 2009 framgår det att det i kommunens budget finns en låneram för infrastrukturinvesteringar på max 400 miljoner vid utgången av Under 2009 har ingen upplåning gjorts på grund av god likviditet, så kommunen hade inga lån den 31 december. Likviditeten uppgick till 702 miljoner den 31 december vilket innebär en ökning med 491 miljoner sedan årsskiftet 2008/2009. Att likviditeten är god beror främst på att kommunen fått 184 miljoner för mycket utbetalt i skatteintäkter som ska återbetalas till staten, 141 miljoner i extra statsbidrag som är avsedda att användas under 2010, överskott i bokslutet samt försenade investeringar. et bedömdes av kommunfullmäktige som uppfyllt. I delrapport 2 i föreliggande målutvärdering, ges också exempel på hur kommunen är beredd på att möta ett behov av utbyggnad genom infrastrukturinvesteringar, t ex genom arbetet med höghastighetståg och ett nytt resecentrum. 3 3 Uppgiften redovisades i delrapport 2. 4

6 3. Kommunen som arbetsgivare I detta kapitel redovisas de mål och övergripande strategier i Linköpings kommun som har antagits av kommunfullmäktige då det gäller personal. uppfyllelsen redovisas av kommunledningskontorets personalavdelning utifrån en nulägesanalys våren 2009, vilken antogs av kommunstyrelsens personalutskott Kommunen som attraktiv arbetsgivare I sk plan med övergripande mål finns följande nulägesanalys 2007: Kommunen behöver rekrytera ca 600 personer/år under en tioårsperiod. Attraktiv arbetsgivare Linköpings kommun skall tillhöra de mest attraktiva arbetsgivarna i regionen. Kommunen strategi är att ha en bra, förtroendeingivande och tydlig ledning på alla nivåer. Genom att erbjuda meningsfulla och intressanta arbetsuppgifter som motsvarar/utmanar personalens kompetens och ha rätt person på rätt plats ska kommunen vara en attraktiv arbetsgivare. Kommunen ska även ha en bra arbetsmiljö och goda arbetsvillkor. Kommunens nulägesanalys 2009 med måluppfyllelserapport Kommunledningskontoret rapporterar att tendenserna är mer positiva än negativa, enligt kommunens medarbetarenkät 4. De flesta medarbetarna i kommunen upplever att de har meningsfulla arbetsuppgifter och att de har ett gott och kompetent ledarskap. Det redovisas vidare att de flesta medarbetare har medarbetarsamtal och att det finns anställningsvillkor i Linköpings kommun som går utöver centrala avtal. Vidare rapporterar kommunledningskontoret att chefernas upplevelser av sin arbetssituation drar ner helheten. En bidragande orsak till detta kan enligt kommunledningskontoret vara att chefstätheten är lägre i förhållande till andra organisationer, men att under 2009 konstateras att chefstätheten ökat något som en följd av att frågan ställts i fokus på olika sätt under året. För att nå det uppställda målet om att vara en attraktiv arbetsgivare bedömer kommunledningskontoret att arbetet ska inriktas mot områdena ledarskap, kompetens och mångfald/ jämställdhet samt att förstärka medarbetarskapet. 4 Linköpings kommun. Statistik & Utredningar. (2009). Medarbetarenkät Publicerad i mars

7 3.2 Kommunen som arbetsgivare vad gäller jämställdhet och mångfald Jämställdhet och mångfald Linköpings kommun skall vara nationellt ledande inom jämställdhets- och mångfaldsområdet. En ledande kommun inom jämställdhets- och mångfaldsområdet skapas genom att ha bra, förtroendeingivande och tydlig ledning som är insatta i området. Kommunen ska även medvetet använda olikheter som styrkor och ska vara attraktiv för individen i olika skeenden av livet och efter olika förutsättningar. Kommunen ska även eftersträva att ha en personalsammansättning (chefer och medarbetare) som speglar sammansättningen i rekryteringsbasen (inom yrket och i samhället). Kommunens nulägesanalys 2009 med måluppfyllelserapport Kommunledningskontoret meddelar att för att kunna bedöma insatserna har kommunen utgått från nio olika jämställdhetsnyckeltal vilket betecknas JÄMIX. 5 Enligt denna modell har inga större förändringar gjorts mellan 2008 till 2009 i Linköpings kommun. Kommunens anställda män har ökat sitt uttag av föräldradagar vilket bedöms som positivt utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Kommunledningskontoret meddelar vidare att omfattande insatser har gjorts för att skapa förutsättningar för mångfald och jämställdhet, men att målet alltjämt inte är uppfyllt. Kommunledningskontoret har dock uppmärksammat att andelen medarbetare och chefer med utomnordisk bakgrund har ökat varje år sedan Kommunledningskontoret noterar att starka strukturer verkar för att bevara traditionella värderingar och attityder. De noterar vidare att andelen med utomnordisk bakgrund ännu inte speglar mångfalden i Linköping när det gäller invånare i arbetsför ålder. De menar vidare att kvinnodominansen kvarstår i kommunen men att det i den högsta ledningsfunktionen är det omvända förhållanden. För att nå målet, att vara en organisation som är nationellt ledande inom jämställdhet och mångfald är kommunledningskontorets bedömning att arbetet behöver inriktas på områdena ledarskap och medarbetarskap, anställningsvillkor samt kompetenshöjning inom jämställdhet och mångfald för alla anställda. 5 Nyckeltalsinstitutet har fastställt ett jämställdhetsindex utifrån nio nyckeltal där varje område har tilldelats en viss poäng. De nio områdena är yrkesgrupper, ledningsgrupp, karriärmöjligheter, lön, långtidssjukfrånvaro, föräldradagar, heltidstjänster, tillsvidareanställda och jämställdhetsarbete. Internet: (besökt ) 6

8 3.3 Kommunen som arbetsgivare vad gäller hälsa Hälsokultur Sjukfrånvaron ska minska varje år under mandatperioden Kommunen vill skapa en organisation där medarbetarna håller sig friska genom att ha en förtroendeingivande och tydlig ledning på alla nivåer. Ledorden är tydlighet och delaktighet. Kommunen ska kännetecknas av en hälsokultur där hälsa står som fokus på agendan. Medarbetarna ska uppleva en balans mellan arbets- och privatliv. Kommunens nulägesanalys 2009 med måluppfyllelserapport Kommunledningskontoret redovisar att sjukfrånvaron har minskat under mandatperioden. Framförallt är det sjukfrånvaron som är längre än 90 dagar som minskat. Andelen långtidsfriska som beskriver en tvåårsperiod, ligger ganska konstant medan året 2009 har ett högt frisktal 6. Rehabiliteringsarbete bedrivs aktivt, enligt kommunledningskontoret och välbefinnandet bland såväl medarbetare som chefer skattas som gott. 7 Kommunledningskontoret noterar dock att endast hälften av cheferna upplever att det finns möjligheter till återhämtning efter perioder av hårt arbete. 8 För att nå målet att sänka sjukfrånvaron är vår bedömning att arbetet behöver inriktas på chefernas egen arbetssituation samt områdena ledarskap, kompetens och mångfald/jämställdhet liksom på att främja hälsan hos alla anställda för att bibehålla och förstärka andelen långtidsfriska. 6 Linköpings kommun. Kommunledningskontoret. (2009). Personalbokslut Linköpings kommun. Statistik & Utredningar. (2009). Medarbetarenkät Publicerad i mars Linköpings kommun. Statistik & Utredningar. (2009). Chefsenkät Publicerad i februari

En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro.

En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro. En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro.se En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros

Läs mer

Mål och budget 2015. med plan 2016 2017. Kommunfullmäktige 2014-12-16

Mål och budget 2015. med plan 2016 2017. Kommunfullmäktige 2014-12-16 Mål och budget 2015 med plan 2016 2017 Kommunfullmäktige 2014-12-16 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 1 2 Planeringsförutsättningar... 4 2.1 Omvärld... 4 2.1.1 Budgetpropositionen för 2015... 4

Läs mer

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Beslutad 2013-11-18 KF 85 Layout ekonomikontoret december 2013 Innehållsförteckning Förord... 3 Framtidens Skara... 3 Medborgarnas skara kommun... 5 Utmaningar för

Läs mer

Budget 2013, Plan 2014-2015. Hofors kommun

Budget 2013, Plan 2014-2015. Hofors kommun Hofors kommun Innehållsförteckning 1 Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 4 2 Kommunchefen har ordet... 5 3 Organisation... 6 4 Kommunens vision... 8 5 Omvärldsanalys... 9 6 Målstyrning... 10 6.1 Målstyrningsmodell...

Läs mer

Innehåll och produktion: Kommunledningskontorets ekonomienhet, Eslövs kommun Layout: Analysera AB Foto: Ulf Axelsson Tryck: Printing, Malmö Eslövs

Innehåll och produktion: Kommunledningskontorets ekonomienhet, Eslövs kommun Layout: Analysera AB Foto: Ulf Axelsson Tryck: Printing, Malmö Eslövs ESLÖVS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2009 2 Innehåll och produktion: Kommunledningskontorets ekonomienhet, Eslövs kommun Layout: Analysera AB Foto: Ulf Axelsson Tryck: Printing, Malmö Eslövs kommun 2010 Kommunstyrelsens

Läs mer

Delårsbokslut/årsprognos 2014

Delårsbokslut/årsprognos 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2014-09-02 Ks/2014:109 042 Bokslut/ekonomiuppföljning Delårsbokslut/årsprognos 2014

Läs mer

Strategisk plan 2016-2018

Strategisk plan 2016-2018 Styrande dokument Måldokument Plan Sida 1 (48) Strategisk plan 2016-2018 Till landstingsfullmäktige 9-10 juni 2015 GÄLLER FÖR VERKSAMHET [Norrbottens läns landsting] GODKÄNT DATUM [Godkänt datum] DOKUMENT-ID

Läs mer

Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommundirektören kommenterar 4 Viktiga händelser under året 5 Femårsöversikt 6 Vad kostar det?

Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommundirektören kommenterar 4 Viktiga händelser under året 5 Femårsöversikt 6 Vad kostar det? Årsredovisning 2007 Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommundirektören kommenterar 4 Viktiga händelser under året 5 Femårsöversikt 6 Vad kostar det? 7 Förvaltningsberättelse Resultat, måluppfyllelse

Läs mer

Stockholms läns landsting. En framtidsbudget för ett växande Stockholms län

Stockholms läns landsting. En framtidsbudget för ett växande Stockholms län Stockholms läns landsting En framtidsbudget för ett växande Stockholms län Mål och budget 2013 och plan för åren 2014- 1 Innehåll 1. SAMMANFATTNING... 5 2. EN FRAMTIDSBUDGET FÖR ETT VÄXANDE STOCKHOLMS

Läs mer

201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458)

201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458) PROTOKOLLSUTDRAG 1[3] Kommunstyrelsen 2013-11-04 Dnr KS/2013:458 201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458) Beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar att 1. Fastställa kommunstyrelsens

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Strategisk plan. med budget 2016-2018 DNR: KS2014.0354

Strategisk plan. med budget 2016-2018 DNR: KS2014.0354 Strategisk plan med budget 2016-2018 DNR: KS2014.0354 Kommunfullmäktiges beslut 15 juni 2015 88/15 Utdrag ur protokoll 4 Strategisk plan med budget Innehållsförteckning Innehållsförteckning Läsanvisning:

Läs mer

Strategisk plan. med budget 2013-2015

Strategisk plan. med budget 2013-2015 Strategisk plan med budget 2013-2015 2 Strategisk plan med budget 2013-2015 Vision Skövde 2025 Vision Skövde 2025 är Skövderegionens gemensamma vision. Här beskriver vi vår gemensamma framtidsbild för

Läs mer

Verksamhetsberättelser från styrelser/ nämnder. 01 Förvaltningsberättelse 02. Övriga delårsrapportuppgifter

Verksamhetsberättelser från styrelser/ nämnder. 01 Förvaltningsberättelse 02. Övriga delårsrapportuppgifter 2 01 Förvaltningsberättelse 02 2 2 4 5 13 15 15 17 17 18 19 20 21 21 22 23 27 28 Inledning Sammanfattning Omvärldsanalys Bedömning av uppfyllelse av mål Finansiell analys Finansiella rapporter kommunen

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Styr- och ledningssystem Styr- och ledningssystem 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Människors lika värde

Människors lika värde Människors lika värde en grund för trygg utveckling I tider av oro och lågkonjunktur är det viktigt att kunna blicka framåt. Efter regn kommer sol! Vi i Örnsköldsvik valde att börja det nya året 2009 med

Läs mer

Kommunplan 2015-2017. Nybro kommun. Förslag från C, M, Kd, Fp och SPI

Kommunplan 2015-2017. Nybro kommun. Förslag från C, M, Kd, Fp och SPI Kommunplan 2015-2017 Nybro kommun Förslag från C, M, Kd, Fp och SPI 1 Vi vill att hela Nybro kommun ska leva och vara en bra plats att bo och verka i. Vi vill bidra till ett demokratiskt samhälle präglat

Läs mer

Budget 2013 LOMMA KOMMUN

Budget 2013 LOMMA KOMMUN Budget 2013 LOMMA KOMMUN SAMT PLAN FÖR EKONOMIN ÅREN 2014-2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 3 Fem år i sammandrag... 4 Vart går skattepengarna?... 5 Styrprocess

Läs mer

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 Projekt ny kommunal styrmodell och organisation Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 1 Sammanfattning av rekommendationer och förslag...3 2 Projektet Ny styrmodell och organisation...3

Läs mer

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Alléskolan i Hallsberg, aulan, måndagen den 4 maj 2015 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2. Allmänhetens frågestund (med

Läs mer

Delårsbokslut/årsprognos 2013

Delårsbokslut/årsprognos 2013 Tjänsteskrivelse Sida 1(1) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2013-09-04 Ks/2013:78 042 Bokslut/ekonomiuppföljning Delårsbokslut/årsprognos 2013

Läs mer

Delårsrapport 2012-08-31. Kommunstyrelsen 2012-10-01 286 Kommunfullmäktige 2012-11-13 252 1 (73)

Delårsrapport 2012-08-31. Kommunstyrelsen 2012-10-01 286 Kommunfullmäktige 2012-11-13 252 1 (73) Delårsrapport -08-31 Kommunstyrelsen -10-01 286 Kommunfullmäktige -11-13 252 1 (73) Delårsrapport -08-31 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Förvaltningsberättelse 3 1.1 Väsentliga händelser 3

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING ÖSTERSUNDS KOMMUN 2010. Årsredovisning 2010. Del 1

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING ÖSTERSUNDS KOMMUN 2010. Årsredovisning 2010. Del 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2010 Del 1 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2 Innehåll FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Förvaltningsberättelse Finansiella rapporter kommunen Sammanställd redovisning koncernen Personalekonomisk

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige. 1. Val av justeringsledamöter

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige. 1. Val av justeringsledamöter KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige 1. Val av justeringsledamöter 2. Allmänhetens frågestund 3. Mål och Budget 2015-2017 samt beslut om skattesats 2 4. Begäran

Läs mer

2006 2005 2004 2003 2002 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 741 18 684 18 865 18 879 18 930 Årlig förändring 57-181 -14-51 -27

2006 2005 2004 2003 2002 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 741 18 684 18 865 18 879 18 930 Årlig förändring 57-181 -14-51 -27 Alvesta under fem år 2006 2005 2004 2003 2002 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 741 18 684 18 865 18 879 18 930 Årlig förändring 57-181 -14-51 -27 Kommunens skattesats (Total kommunal skattesats

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009

Verksamhetsberättelse 2009 KFN-2010/52.181 Verksamhetsberättelse 2009 för kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsförvaltningen FEBRUARI 2010 2009-01-20 Innehåll Innehåll Samlad måluppfyllelse 1 Sammanfattning 1 Kommunens

Läs mer

Soliditet för Hällefors kommun med tillhörande plan

Soliditet för Hällefors kommun med tillhörande plan Soliditet för Hällefors kommun med tillhörande plan 2(12) Innehållsförteckning 1 Syfte... 3 2 Målsättning... 3 3 Omfattning... 3 4 Organisation... 3 5 Soliditet... 3 5.1 Kommunens soliditet... 4 6 Lagen

Läs mer

verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan

verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan  verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan Verksamhetsplan 2015 2017 verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan

Läs mer

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktiges beslut BUDGET 2015 Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att: 1. Fastställa skattesatsen för primärkommunen till 20,33 för 2015. 2. Godkänna de förutsättningar som budget 2015, ram 2016 och plan

Läs mer

Detaljbudget 2015 NU-sjukvården. 1. Sammanfattning. Sida 1(20)

Detaljbudget 2015 NU-sjukvården. 1. Sammanfattning. Sida 1(20) Sida 1(20) Detaljbudget 2015 NU-sjukvården 1. Sammanfattning NU-sjukvårdens Verksamhetsplan med Förändringsagenda 2015 baseras på regionfullmäktiges budget för 2015 och den vårdöverenskommelse som NU-sjukvården

Läs mer