DELÅRSBOKSLUT Januari oktober 2004

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DELÅRSBOKSLUT Januari oktober 2004"

Transkript

1 DELÅRSBOKSLUT Januari oktober 2004

2 SAMMANFATTNING...3 UPPDRAG, VISION OCH MÅL...4 VISION...4 VERKSAMHETSIDE...4 VERKSAMHETENS MÅL OCH MÅLUPPFYLLELSE...5 KUNDPERSPEKTIV...5 FINANSIELLT PERSPEKTIV...5 Resultat för aktuell period...5 Helårsprognos...6 ARBETSSÄTT PERSPEKTIV...7 MEDARBETARPERSPEKTIV...7 UTVECKLINGSPERSPEKTIV...8 Bilaga 1: Balansräkning Bilaga 2: Investeringsuppföljning Bilaga 3: Kassaflödesanalys Bilaga 4: Personaluppgifter 2

3 Sammanfattning Hjälpmedelsförvaltningen verkar - inom sitt serviceområde-, för att funktionshindrade utifrån sina förutsättningar, skall kunna leva ett så normalt liv som möjligt. Våra insatser har som grundläggande syfte att utifrån specialistkunskap om hjälpmedelsprodukter och funktionshindrades behov, stödja förskrivarna med att skapa förutsättningar för - tillgänglighet till det dagliga livet- för människor med funktionshinder, samt erbjuda kostnadseffektiva serviceinsatser. En del av våra medarbetare har förmånen att se detta påtagligt genom att aktivt lösa problemen, andra mindre påtagligt genom sina roller i stödjande insatser inom bland annat administration, logistik, teknisk service, IT och ledning. Alla är dock lika viktiga. Våra medarbetare är efterfrågade och medverkar i olika lokala, regionala, nationella och internationella aktiviteter och nätverk inom hjälpmedelsområdet. Inom de nationella aktiviteterna pågår bland annat, utveckling av IT-baserad nationell produktdatabas i samarbete med Hjälpmedelsinstitutet, nationellt sortimentarbete, generationsutveckling av IT-baserat verksamhetsstöd samt nationellt nätverksarbete inom Inkontinens- och kognitionsområdet. Årets verksamhetsplan har utarbetas enligt balanserade styrkortsmetoden är första året som förvaltningen tillämpar modellerna med balanserade styrkort och processmetoden, vilket innebär att några måltal fortfarande är under utveckling. Under perioden har förvaltningens ursprungliga styrkort reviderats. De prioriterade processområdena på förvaltningsnivå har kartlagts och förbättringsområden identifierats. Förvaltningens finansiering är relativt stabil. Den volym- och intäktsökning som funnits under de senaste tre åren bedöms dock avstanna under året och hamna runt 1%. Bidragande faktorer till dämpningen är bla prissänkningar på produkter, förväntat minskade beställningar från primärvården och generell återhållsamhet hos samtliga kunder, lägre inköpskostnader och effektivisering inom teknisk service. Större upphandlingar under året är, dels upphandling av distributionstjänster för inkontinenshjälpmedel och dels manuella rullstolar. Resultatet beräknas klart våren Arbetet med egenupphandling har till största del pressats in i organisationens befintliga resurser, vilket medför att prioriteringar måste ske av vilka områden som skall utnyttja egenupphandling. Den mindre resurskrävande nationella upphandlingsformen finns tills vidare att tillgå. Omvärld. Socialdepartementet har under sommaren lämnat två utredningar som berör Förvaltningens verksamhet, dels äldrevårdsutredningen (SOU 2004:68) och dels Hjälpmedelsutredningen (SOU 2004:83) Konsekvenserna av förslagen bör noga följas framgent i förvaltningens kommande dialog med ägaren Inom regionen pågår dels arbete med nytt regelverk för hjälpmedel som beräknas vara klart till första kvartalet 2005, och dels särskild utredning om serviceförvaltningarnas finansieringsmodeller och ägardirektiv. De framtida konsekvenserna för förvaltningen är ej tydliga i nuläget. Förvaltningen har varit delaktig i Hälso- och sjukvårdsutskottets översyn av hjälpmedelsverksamheten. Med utgångspunkt från Hälso- och sjukvårdsutskottets beslut 17/6 2004, kommer särskilda projekt att starta under hösten för att lösa de problemområde som berör förvaltningen. 3

4 Uppdrag, vision och mål Hjälpmedelsförvaltningens uppdrag är enligt Servicenämndens reglemente, att ansvara för regionens försörjning av hjälpmedel, specialistfunktioner för hjälpmedelsrådgivning, utprovning, specialanpassning, inköp - i egen eller extern regi ansvara för lagerhållning, distribution och teknisk service utifrån behovet i Västra Götaland, så att brukarnas behov av funktionella och säkra hjälpmedel och inkontinensprodukter kan tillgodoses och nyttjas kostnadseffektivt, med säkerställd kompetens och på lika villkor. Ansvaret omfattar inte syn-, hörsel- eller ortopedtekniska hjälpmedel. Verksamheten omfattas bland annat av Hälso- och sjukvårdslagen med krav på kvalitetssäkring och verksamhetschef, samt av medicinteknisk lagstiftning. Hjälpmedelsförvaltningen har följande vision och verksamhetside: Vision Hjälpmedelsförvaltningen skall som en av landets ledande hjälpmedelsorganisationer aktivt bidra till allas tillgänglighet till det dagliga livet. Härigenom blir vi alltid det självklara valet inom Västra Götaland. Verksamhetside Vi skall i samverkan med avtalskunder bedriva effektiv och leverantörsneutral hjälpmedelsverksamhet med fokus på kundnytta, kompetens och ekonomi. 4

5 Verksamhetens mål och måluppfyllelse Redovisning av verksamhetens mål och måluppfyllelse utgår från de nedan beskrivna perspektiven. Kundperspektiv Mål: Hjälpmedelsförvaltningen skall utgöra ett effektivt stöd i vårdkedjans behov av hjälpmedelsförsörjning, samt uppnå förtroende för och nöjdhet med våra produkter. Styrtal: Måltal: Andel nöjda kunder (NKI) NKI : Svarsfrekvens : Resultatet av måltalen presenteras i årsredovisningen. Finansiellt perspektiv Mål: Hjälpmedelsförvaltningen ska ha full kostnads- och intäktskontroll. Det ska vara balans mellan intäkter och kostnader och inkludera utvecklings- och förnyelsearbete. All verksamhet ska bedrivas på mest kostnadseffektiva sätt, sett ur regionalt perspektiv. Styrtal: Måltal: Återanvändningsgrad Utvecklas under 2004 Nyttjandegrad Procentförändring av inköpspris Internt täckningsbidrag Lägsta pris/nöjd kund index. utvecklas i samverkan med extern verksamhet inför 2005 Positivt resultat Utfall 1,6 % 1,6 % Måltal 1,0 % Soliditet Utfall 7 % 9 % Måltal 9 % Resultat för aktuell period Resultatet per oktober 2004 är tkr vilket är ett överskott i förhållande till den periodiserade budgeten på tkr. Jämfört med resultatet motsvarande period 2003 är det en minskning med 67 tkr. Det egna kapitalet uppgår till tkr efter justering, enligt RF beslut , på tkr. På grund av detta beslut belastas förvaltningen med ökade räntekostnader på 540 tkr per år. Rörelsekapitalet, tillgångar minus kortfristiga skulder har minskat med tkr under året. Det beror på minskning av hjälpmedel i våra förråd. Anläggningskapitalet, anläggningstillgångar minus långfristiga skulder har minskat med tkr till tkr. Mindre inköp av avancerade hjälpmedel (elrullstolar) och lägre upplåning påverkar den posten. 5

6 Resultaträkning per oktober 2004 (tkr) Periodens resultat Utfall Budget Utfall Avvikelse Regioninterna intäkter, övrigt Externa intäkter Verksamhetens intäkter Personalkostnader Regioninterna kostnader, övrigt Övriga externa kostnader Avskrivningar Verksamhetens kostnader Regionbidrag Finansiella intäkter/kostnader m m Periodens resultat Intäkterna överstiger budget med tkr, 2,3 %. Den främsta orsaken är ökad försäljning av våra tjänster. En volymökning om en procent på våra hjälpmedel ger en ökad intäkt på ca 3 mkr. Kostnaderna överstiger budget med tkr, där personalkostnader står för tkr och övriga kostnader för tkr. Personalkostnaderna har ökat med åtta procent gentemot föregående år och uppgår tom okt till tkr. Åtta nya tjänster har tillsats sedan oktober Kostnaden för övertid (348 tkr) har minskat med 401 tkr vilket är en minskning med 53 %. Kostnaden för sjuklön uppgår till 476 tkr och har ökat med 9 % (42 tkr). Kostnader för köp av interna tjänster främst inom området upphandling har ökat jämfört med budget. Volym- och intäktsökningen av hjälpmedel visar sig med ökade kostnader för inköp av hjälpmedel. För perioden januari till oktober 2003 investerades det i 328 elrullstolar och för samma period 2004 har det investerats i 309 elrullstolar. Det visar sig i minskade avskrivnings- och räntekostnader på tkr. Helårsprognos För helåret beräknas Hjälpmedelsförvaltningens resultat uppgå till tkr. Vilket är drygt en procent av omsättningen. Intäkterna överstiger budget med ca fyra mkr främst på grund av ökad försäljning av tjänster. Prognosen för personalkostnader visar ett underskott mot budget på tkr. Övriga kostnader förväntas lämna ett överskott jämfört med budget. Avskrivningar och intern ränta ger ett överskott om tkr detta på grund av minskade inköp av antalet elrullstolar. Investeringar beräknas uppgå till tkr, vilket är lägre än budget. Detta ger ett överskott på finansiella kostnader och kostnader för avskrivningar. 6

7 Resultaträkning, bedömning av årsresultatet för 2004 Utfall Budget Prognos Avvikelse Tkr Regioninterna intäkter Externa intäkter Verksamhetens intäkter Personalkostnader Regioninterna kostnader Övriga externa kostnader Avskrivningar Verksamhetens kostnader Finansiella intäkter/kostnader mm Årets resultat Arbetssätt perspektiv Mål: Hjälpmedelsförvaltningen skall arbeta med effektiv och konkurrenskraftig organisation. Förvaltningens relationer med leverantörer och samarbetspartners skall ske utifrån ett professionellt och leverantörsneutralt förhållnings sätt, där förvaltningen upplevs som tydlig kravställare och professionell affärspartner. Styrtal: Kvalitetsbristkostnad, leveranssäkerhet, beläggningsgrad, tydliga kravspecifikationer. Måltal: Leveranssäkerhet regleras i kundavtalen Tydliga kravspecifikationer - noll förlorade upphandlingstvister /år. Beläggningsgrad, kvalitetsbristkostnad - utvecklas internt under Resultatet av måltalen presenteras i årsredovisningen. Medarbetarperspektiv Mål: Hjälpmedelsförvaltningen skall utveckla ansvartagande, kreativa och kunniga medarbetare som känner delaktighet och stolthet för sin insats och arbetsplats. Styrtal: Individuell kompetensutveckling, meningsfulla medarbetarsamtal, genomtänkt rekryteringsstrategi, hög frisknärvaro, engagerade medarbetare. Måltal: 100 % meningsfulla medarbetarsamtal/år 100 % enskilda kompetensutvecklingsplaner/år Minst en GAP-analys, d v s analys av differensen mellan befintlig och önskvärd kompetens, per verksamhetsområde/år 7

8 Minst en teamutvecklingsaktivitet per verksamhetsområde /år 100 % genomförda riskanalyser och upprättade av arbetsmiljöplaner/år 100 % avgångssamtal 100 % genomförda introduktioner av nyanställda Måltal för den påverkbara sjukfrånvaron, övertidskostnad, färdtidskostnad tas fram efter genomförd kartläggning 2004 Resultatet av måltalen presenteras i årsredovisningen. Förvaltningen har per den 31 oktober 174 ordinarie anställda varav 162 heltider och 12 deltider. Det är en utökning med en deltidsanställd sedan augusti. Vi har god tillgång på kvalificerade sökande till våra ledigförklarade befattningar och har inte något behov av att anlita bemanningsföretag. Den totala sjukfrånvaron har minskat med 3,2 dag/anställd jämfört med motsvarande period förra året. Det är framförallt den långa sjukfrånvaron, över 90 dagar, som har minskat. Fler av de anställda som varit långtidssjukskrivna ha återgått i arbete och för några har sjukskrivningen övergått i särskild sjukersättning. Långtidssjukfrånvaron förväntas minska ytterligare under resterande del av året. Förvaltningen arbetar aktivt med rehabiliteringsfrågorna. En anställd med långtidssjukskrivning har börjat arbetsträna och för två anställda väntas beslut om särskild sjukersättning. Utvecklingsperspektiv Mål: - Hjälpmedelsförvaltningen skall aktivt utveckla nytänkande och fördjupad kompetens, för att förutse och möta framtida behov. Särskilt skall kundernas behov av fördjupad kunskap beaktas. Styrtal: Utvecklingsprojekt/år, utbildnings- informationstillfällen/förskrivare/år. Måltal: Minst ett utvecklingsprojekt skall igångsättas/verksamhetsområde/år Minst ett utbildningstillfälle/år, skall erbjudas förskrivare /verksamhetsområde. Resultatet av måltalen presenteras i årsredovisningen. Mariestad Lennart Strömbergh Förvaltningschef Helena Bergquist Carlsson Ekonomichef 8

9 BALANSRÄKNING Bilaga 1 Ingående Förändring Utgående tkr balans balans Tillgångar Datautrustning Bilar och andra transportmedel Hjälpmedel Övriga maskiner och inventarier Anläggningstillgångar Förråd Kortfristiga fordringar Likvida medel Omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital, fritt Eget kapital, bundet Eget kapital, ianspråktaget Resultatdisposition Periodens resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder internt Likvidkonto Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Summa skulder Summa eget kapital och skulder Rörelsekapital Anläggningskapital Summa eget kapital Soliditet (eget kapital/totaltkapital) 15% 9% 9

10 INVESTERINGSUPPFÖLJNING Bilaga 2 Ackumulerat utfall Årsbudget 04 Ackumulerat utfall Årets nettoinvest im anl tillg Årets nettoinvest byggn o mark Årets nettoinvest mask i invent Årets försäljning byggnader Årets försäljning utrustning Reavinster Reaförluster Utrangering/nedskrivning anl tillgångar Årets utlämnade lån internt Årets utlämnade lån externt Årets amo utlämnade lån internt Kortfristig del av utlämnade lån, externt Årets amo utlämnade lån externt Årets upptagna lån internt Årets upptagna lån externt Kortfristig del upptagna lån externt Årets amo upptagna lån internt Årets amo upptagna lån ext Årets avsättning pensioner inkl räntedel Årets avsättning LÖF 10

11 Kassaflödesanalys 0410 Bilaga 3 Löpande verksamhet Resultat före finansiella poster Avskrivningar Reavinster/-förluster sålda -671 anläggningstillgångar Utrangeringar anläggningstillgångar 194 Avsättningar 0 Upplösning överkursfond 0 Årets skatt, bolag 0 Kassaflöde från löpande verksamhet före Förändring av rörelsekapital Förändring av rörelsekapital Ökning-/minskning+ av förråd Ökning-/minskning+ av kortfristiga fordringar Ökning+/minskning av kortfristiga skulder Övriga rörelsekapitalpåverkande poster 0 Kassaflöde från löpande verksamhet Förändring av redovisningsprincip 0 Investeringsverksamhet Investeringar Anläggningstillgångar överfört mellan enheter 0 Försäljningar anläggningstillgångar 912 Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamhet Ökning-/minskning+ av långfristiga fordringar 0 Ökning+/minskning- av långfristiga skulder Erhållna/lämnade bidrag enl spec 0 Erhållna/lämnade bokslutsdispositioner Kassaflöde från finansieringsverksamheten ÅRETS KASSAFLÖDE 319 Ingående likvida medel 12 Utgående likvida medel 12 Kontroll av årets kassaflöde 0 Differens

12 Bilaga 4 PERSONALUPPGIFTER Period 0410 Period 0310 Antal Antal Bemanningsföretag Kostnad bemanningsftg, anges i tkr Summa kostnad bemanningsföretag 0 0 Helårsprognos kostnad bemanningsftg, anges i tkr Summa helårsprognos kostnad bemanningsftg 0 0 Antal anställda/årsarbetare Antal anställda Tv-anställda Ht Tv-anställda Dt Vt-anställda Ht Vt-anställda Dt 5 2 Totalt Ht + Dt Timanställda 0 1 Summa Tv/Vt/Tim 0 1 Antal årsarbetare T Antal årsarbetare TV+VT 186,8 182,5 Summa Årsarbetare 186,8 182,5 Frånvaro kalenderdagar/anställd Sjukfrånvaro totalt Sjukfrånvaro totalt män 19,2 23,1 Sjukfrånvaro totalt kvinnor 20,6 23,0 Sjukfrånvaro totalt 19,9 23,1 Sjukfrånvaro 0,1-14 dagar Sjukfrånvaro 0,1-14 dagar män 3,0 2,4 Sjukfrånvaro 0,1-14 dagar kvinnor 4,3 4,4 Sjukfrånvaro 0,1-14 dagar totalt 3,7 3,5 Sjukfrånvaro 14,1-28 dagar Sjukfrånvaro totalt 14,1-28 dgr män 0,3 0,5 Sjukfrånvaro totalt 14,1-28 dgr kvinnor 0 0,9 Sjukfrånvaro 14,1-28 dagar totalt 0,1 0,7 Sjukfrånvaro 28,1-90 dagar Sjukfrånvaro 28,1-90 dagar män 1,4 1,2 Sjukfrånvaro 28,1-90 dagar kvinnor 1,9 0,9 Sjukfrånvaro 28,1-90 dagar totalt 1,7 1,0 12

Verksamhetsberättelser från styrelser/ nämnder. 01 Förvaltningsberättelse 02. Övriga delårsrapportuppgifter

Verksamhetsberättelser från styrelser/ nämnder. 01 Förvaltningsberättelse 02. Övriga delårsrapportuppgifter 2 01 Förvaltningsberättelse 02 2 2 4 5 13 15 15 17 17 18 19 20 21 21 22 23 27 28 Inledning Sammanfattning Omvärldsanalys Bedömning av uppfyllelse av mål Finansiell analys Finansiella rapporter kommunen

Läs mer

FC 2011-46 ÅRSREDOVISNING 2010 FM CENTRUM

FC 2011-46 ÅRSREDOVISNING 2010 FM CENTRUM FC 2011-46 ÅRSREDOVISNING 2010 FM CENTRUM 2011-02-28 Årsredovisning 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE PRODUKTIONSENHETSCHEFENS REFLEKTION...3 PRESENTATION AV PRODUKTIONSENHETEN...5 VERKSAMHETER...6

Läs mer

Delårsrapport 2010:2. - perioden januari-augusti 2010 - prognos för helåret

Delårsrapport 2010:2. - perioden januari-augusti 2010 - prognos för helåret Delårsrapport 2010:2 - perioden januari-augusti 2010 - prognos för helåret 1 SAMMANFATTNING DELÅRSBOKSLUTET Utfallet för perioden januari-augusti innebär ett positivt resultat med 236 miljoner. Resultatet

Läs mer

Delårsrapport tertial 1 2012

Delårsrapport tertial 1 2012 Delårsrapport tertial 1 TERTIALRAPPORT JANUARI - APRIL PROGNOS JANUARI - DECEMBER INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse 5 Finansiella rapporter, kommunen Resultat- och balansräkning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT per 31 augusti 2011

DELÅRSRAPPORT per 31 augusti 2011 rapport per 31 augusti ÖSTERSUNDS KOMMUN Kommunledningsförvaltningen Dnr: 725- - 09-29 DELÅRSRAPPORT per 31 augusti 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING rapport per 31 augusti Förvaltningsberättelse... 3 Sammanfattning

Läs mer

Delårsbokslut/årsprognos 2014

Delårsbokslut/årsprognos 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2014-09-02 Ks/2014:109 042 Bokslut/ekonomiuppföljning Delårsbokslut/årsprognos 2014

Läs mer

Delårsbokslut/årsprognos 2013

Delårsbokslut/årsprognos 2013 Tjänsteskrivelse Sida 1(1) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2013-09-04 Ks/2013:78 042 Bokslut/ekonomiuppföljning Delårsbokslut/årsprognos 2013

Läs mer

TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007

TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 Viktiga händelser 2 Vd har ordet: Tydliga mål ger resultat 4 En dynamisk serviceorganisation 7 Kund- och medlemsnytta

Läs mer

STRATEGISK PLAN 2013 2015 Kommunfullma ktige. Antagen 2012-09-03/Reviderad 2012-12-17

STRATEGISK PLAN 2013 2015 Kommunfullma ktige. Antagen 2012-09-03/Reviderad 2012-12-17 STRATEGISK PLAN 2013 2015 Kommunfullma ktige Antagen 2012-09-03/Reviderad 2012-12-17 3 (42) PRESENTATION AV KOMMUNENS STYRMODELL EU 2020 STRATEGIN är EU:s gemensamma tillväxt- och sysselsättningsstrategi

Läs mer

Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1

Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1 Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1 1 Innehåll Förvaltningsberättelse Resultat, måluppfyllelse och kvalitet... 3 2 Sammanfattning 2011... 13 Framtidsbedömning... 14 Omvärldsanalys... 16 Finansiell

Läs mer

4 Uppföljningsrapport 1 för Region Halland RS150113

4 Uppföljningsrapport 1 för Region Halland RS150113 Ärende 4 RS 2015-05-27 4 Uppföljningsrapport 1 för Region Halland RS150113 Ärendet Den ekonomiska obalansen för Hallands sjukhus kvarstår med en prognos på helåret på minus182 miljoner kronor. Kostnaderna

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2008 Barn- och kvinnocentrum i Östergötland

Delårsrapport jan-mars 2008 Barn- och kvinnocentrum i Östergötland Delårsrapport jan-mars 2008 Barn- och kvinnocentrum i Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer

Läs mer

Innehåll. Inledning Innehåll

Innehåll. Inledning Innehåll Årsredovisning 2012 Inledning Innehåll Innehåll Inledning Femårsöversikt...4 Kommunstyrelsens ordförande har ordet...5 Ekonomichefens sammanfattande bedömning...6 Strategikarta 2012-2014...7 Kommunens

Läs mer

Delårsredovisning 2012-08-31

Delårsredovisning 2012-08-31 Delårsredovisning 2012-08-31 DELÅrsredovisning 2012 - Östra Göinge Kommun 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Inledning 3-4 Utveckling i sammandrag 3 Östra Göinge kommuns organisation 4 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommundirektören kommenterar 4 Viktiga händelser under året 5 Femårsöversikt 6 Vad kostar det?

Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommundirektören kommenterar 4 Viktiga händelser under året 5 Femårsöversikt 6 Vad kostar det? Årsredovisning 2007 Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommundirektören kommenterar 4 Viktiga händelser under året 5 Femårsöversikt 6 Vad kostar det? 7 Förvaltningsberättelse Resultat, måluppfyllelse

Läs mer

Kommunplan 2015-2017. Nybro kommun. Förslag från C, M, Kd, Fp och SPI

Kommunplan 2015-2017. Nybro kommun. Förslag från C, M, Kd, Fp och SPI Kommunplan 2015-2017 Nybro kommun Förslag från C, M, Kd, Fp och SPI 1 Vi vill att hela Nybro kommun ska leva och vara en bra plats att bo och verka i. Vi vill bidra till ett demokratiskt samhälle präglat

Läs mer

BAS NYCKELTAL FÖR BÄTTRE ANALYS OCH EFFEKTIVARE EKONOMISTYRNING

BAS NYCKELTAL FÖR BÄTTRE ANALYS OCH EFFEKTIVARE EKONOMISTYRNING BAS NYCKELTAL FÖR BÄTTRE ANALYS OCH EFFEKTIVARE EKONOMISTYRNING FJÄRDE UPPLAGAN NORSTEDTS JURIDIK INNEHÅLL Förord 9 Del 1 Analys av företag med nyckeltal och kassa flöden 11 1.1 Inledning 11 1.1.1 Ekonomisk

Läs mer

Årsredovisning. Scandinavian PC Systems AB (publ)

Årsredovisning. Scandinavian PC Systems AB (publ) Scandinavian PC Systems AB (publ) Årsredovisning Huvudkontor Scandinavian PC Systems AB (publ) SE-351 94 Växjö, Besöksadress: Hjalmar Petris Väg 58 Tel: 0470-72 72 00, Fax: 0470-235 37 www.spcs.se Butik

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 HAGFORS KOMMUN

ÅRSREDOVISNING 2014 HAGFORS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 Nya sporthallen vid Älvstranden bildningscentrum Framtidsarvets galamiddag i Hagfors stadshus Hagfors nya busstation Kommunstyrelsens ordförande Åsa Johansson under

Läs mer

Budget 2012. Flerårsplan 2013-2014. Hagalidskolans bibliotek. Utsett till årets skolbibliotek 2009. Foto: Ulrika Vendelbo

Budget 2012. Flerårsplan 2013-2014. Hagalidskolans bibliotek. Utsett till årets skolbibliotek 2009. Foto: Ulrika Vendelbo Budget 2012 Flerårsplan 2013-2014 Hagalidskolans bibliotek. Utsett till årets skolbibliotek 2009. Foto: Ulrika Vendelbo INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida 1. VISIONSSTYRNING 1.1 Varför visionsstyrning? 1 1.2 Vår

Läs mer

Förvaltningsberättelse Avstämning nämndsövergripande mål 8 Ekonomisk översikt och analys 9 Personalekonomisk redovisning 14

Förvaltningsberättelse Avstämning nämndsövergripande mål 8 Ekonomisk översikt och analys 9 Personalekonomisk redovisning 14 Årsredovisning 2009 Innehållsförteckning Inledning Kommunledningen har ordet 3 Några korta kommentarer om kommunens ekonomi 4 Vart gick skattepengarna? 5 Organisationsskiss 6 Fem år i sammandrag 7 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2008 VÅRD OCH ÄLDREOMSORG

Verksamhetsberättelse 2008 VÅRD OCH ÄLDREOMSORG Verksamhetsberättelse 2008 VÅRD OCH ÄLDREOMSORG 2(19) 1. Verksamhetsöversikt Sektorn ansvarar för vården av äldre och för den hälso- och sjukvård som kommunen enligt lag ska utföra. Hälso- och sjukvården

Läs mer

Kassaflödesanalys genom indirekt. 2011 Bengt Bengtsson

Kassaflödesanalys genom indirekt. 2011 Bengt Bengtsson Kassaflödesanalys genom indirekt metod 2011 Bengt Bengtsson Kassaflödets rekonstruktion Kassaflödesanalys kan i praktiken genomföras på ett flertal sätt. Målet med analysen är dock alltid detsamma, nämligen

Läs mer

Strategisk plan 2016-2018

Strategisk plan 2016-2018 Styrande dokument Måldokument Plan Sida 1 (48) Strategisk plan 2016-2018 Till landstingsfullmäktige 9-10 juni 2015 GÄLLER FÖR VERKSAMHET [Norrbottens läns landsting] GODKÄNT DATUM [Godkänt datum] DOKUMENT-ID

Läs mer

Det behövs en bank i norra Klarälvdalen

Det behövs en bank i norra Klarälvdalen Det behövs en bank i norra Klarälvdalen från andra banker? Vad skiljer egentligen en sparbank i princip av våra kunder. ägs utan Vi har inga enskilda ägare driva och utveckla banken att till erna Därför

Läs mer

Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten.

Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. Mayvor Lundberg Ordförande

Läs mer

Lerums kommun. Budget. Verksamhetsplan Årsredovisning

Lerums kommun. Budget. Verksamhetsplan Årsredovisning Lerums kommun Budget 2011 Verksamhetsplan Årsredovisning Omslaget: Lerum ska i all kommunal verksamhet arbeta aktivt med bemötande ur ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv. Det innebär bland annat

Läs mer

HBV ÅRSREDOVISNING 2012

HBV ÅRSREDOVISNING 2012 HBV ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLL 3 6 9 10 11 12 12 14 16 17 22 Verksamhetsberättelse VD har ordet Förvaltningsberättelse Snabba fakta om HBVs verksamhet Förslag till vinstdisposition Resultat och ställning

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige. 1. Val av justeringsledamöter

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige. 1. Val av justeringsledamöter KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige 1. Val av justeringsledamöter 2. Allmänhetens frågestund 3. Mål och Budget 2015-2017 samt beslut om skattesats 2 4. Begäran

Läs mer

Delårsrapport 2008. Delårsrapport 2008 Hyresbostäder Karlskoga AB

Delårsrapport 2008. Delårsrapport 2008 Hyresbostäder Karlskoga AB Delårsrapport 2008 Delårsrapport 2008 Hyresbostäder Karlskoga AB 1 På styrelsens uppdrag avger verkställande direktören följande delårsrapport avseende 2008-01-01 2008-08-31. Innehåll Verksamheten 3 Marknaden

Läs mer