Bostadsrättsföreningen Smacken Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Smacken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bostadsrättsföreningen Smacken 716408-7707. Årsredovisning 2010. för Bostadsrättsföreningen Smacken"

Transkript

1 Årsredovisning 2010 för Bostadsrättsföreningen Smacken 1

2 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Smacken, organisationsnummer , får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 2010, föreningens 28:e verksamhetsår Föreningens ändamål Förvaltningsberättelse Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta lägenheter med bostadsrätt åt medlemmarna till nyttjande mot ersättning och utan tidsbegränsning. Bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen. En medlem som innehar en bostadsrätt kallas bostadsrättshavare. Föreningen vill verka för; att bevara och tillvarata husets kulturhistoriska värden ett boende som bidrar till en miljömässig hållbar utveckling Styrelse och revisorer Styrelsen har sedan föreningsstämman haft följande sammansättning: Ordinarie Suppleanter Anders Fahl Kristina Hansen Hans Asplund Anders Fridlund Fredrik Levy Håkan Hansen Dawn Yoshimura Ordförande Sekreterare Ekonomi Styrelsen har under året haft elva stycken protokollförda sammanträden. Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen i sin helhet, av styrelsens ledamöter två i förening. Revisor har varit Mats Olsson på Adrian & Partners AB. Medlemsfrågor Ordinarie föreningsstämma hölls den 12 april. Den 28 augusti samlades samtliga boende till grillning på gården och därefter gemensam måltid och samvaro hos Håkan och Kristina Hansen. Ett stort tack till Anders Fahl samt Håkan och Kristina som anordnat kvällen. Föreningens medlemsantal har under året ökat med två medlemmar och uppgår idag till tolv medlemmar fördelade på sex lägenheter. Under året har en lägenhetsöverlåtelse ägt rum. Vi tackar Anna-Karin Lindroos för den tid och det engagemang hon visat för föreningen genom åren och hälsar Nina Johnson och Pär Frostfeldt välkomna till huset. Hyresgäster Lokal 11 Lokal 12 Lokal 13 Lokal 15 Verksamhet Yta Årshyra Kontraktsdatum Löptid Uppsägningstid Kultur Kläder Restaurang Förråd 33 m 2 42 m 2 55 m 2 12 m kr kr kr kr månader 9 månader 9 månader 3 månader Under året har en överlåtelse av lokalhyresavtal ägt rum. Klädesaffären, Martina Mattsson har från och med den 1 juli överlåtit lokalen till Nadja Hashem och Sami Hashem. Nadja och Samis affärsidé är att importera kläder och heminredningsartiklar från deras hemland Marocko. Vi hälsar Nadja och Sami välkomna. Under året har förhandlingar om nya lokalhyresavtal ägt rum med samtliga hyresgäster. För lokal 11 respektive 12 har dessa undertecknats och börjat gälla under året. Förhandlingen med lokal 13 avslutades i december och det nya hyresavtalet träder i kraft 1 januari Staffan Hjalmarsson, representant för Ideella föreningen på Andra Långgatan 22, innehavare av lokalhyresavtalet för lokal 11, hyr även ett mindre förråd på vinden. Under hösten har renoveringen av lokal 13 avslutats och en take away restaurang har öppnats. Vi önskar Yola och hennes man lycka till med verksamheten. Två lokaler som tidigare varit uthyrda, lokal 14 och 16, är idag outhyrda. Hur föreningen ska nyttja dessa yror i framtiden är inte klart. En del av lokal 16 har upplåtits till lokal 13 för utrustning för fettavskiljning. 2

3 Externa relationer Föreningen är medlem i Fastighetsägarna och Sveriges BostadsrättsCentrum (SBC). Fastighetsbeskrivning Föreningens fastighet, Masthugget 7:2 förvärvades 1984 och är belägen i 7:e kv Smacken 2 i stadsdelen Masthugget, tillhörande Linnéstaden i Göteborg. Fastigheten omfattar 539 m 2 mark, en huvudbyggnad på ca 647m 2, uppförd omkring år 1884, samt ett gårdshus. Byggnaden består av sex bostadslägenheter, upplåtna med bostadsrätt, tre butikslokaler i gatuplan samt en förrådslokal på vinden. Försäkring Fastigheten är fullvärdesförsäkrad genom Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän. Försäkringen omfattar egendom, förmögenhetsbrott, hyresförlust, miljöansvar, rättsskydd, sanering och skadedjursbekämpning samt en ansvarsförsäkring för styrelseledamöter och suppleanter. Samfällighet Föreningen ingår i en samfällighet avseende gemensam inomkvartersgård. Föreningens andel i samfälligheten uppgår till 12,68 %. Föreningens andel av kostnaden har under året uppgått till kr. Kostnaden har varit lägre under 2011 på grund av att ett lägre underhåll. Samfälligheten har renoverat de sophus som finns på gården, kostnader som fördelas mellan övriga medlemmar i samfälligheten. Prognosen för kommande år är att kostnaderna för deltagandet i samfälligheten kommer att minst tredubblas. Styrelsen beslutade den 10 oktober att utreda frågan om utträde. Ett informationsbrev skickades till samfällighetens övriga medlemmar, vilket emottogs med en reservation. Vår uppfattning är dock alltjämnt att kostnaderna i samfälligheten är för höga. Taxeringsvärde Taxeringsvärdet för fastigheten är kr varav kr avser mark. De kontraktsbundna ytorna fördelar sig på 539 m 2 bostadsarea (BOA) och 161 m 2 lokalarea (LOA). Fastighetens värdeår är Väsentliga händelser Renovering av sockelvåningen mot gatan Ny fasad mot gården, samt underhåll av gårdsmurar Nya skorstenar, samt renovering av järnspisar Målning av yttertak Omfattande renovering av huset, nya stammar för vatten, avlopp och el samt nytt yttertak Fastighetsförvaltning Föreningen förvaltar själv fastigheten. Under året har inga större underhållsinsatser inletts. En arbetsgrupp, bestående av Anders Fahl, Ander Fridlund och Hans, har bildats för att diskutera och ta fram en underhållsplan. Underhållsplanen fastställdes på styrelsemöte den 17 november. En överenskommelse har uppnåtts med den entreprenör som utförde den tidigare omfattande renoveringen fasaden mot gården, även innefattande gårdsmurar. Uppgörelsen innebär i korthet att entreprenören under 2011 ska åtgärda de brister som finns samt att föreningen ska utföra vissa plåtarbeten på gårdsmurarna. Ekonomisk förvaltning Föreningen sköter själv den ekonomiska förvaltningen. Ekonomiskt ansvarig är Hans Asplund. Intäkter och kostnader Föreningens intäkter uppgick till kr, fördelade enlig nedan. Föregående år uppgick de sammanlagda intäkterna till kr. En stor andel av intäkterna härrör från den uppgörelse som skett med en av kreditgivarna. Årsavgiften har under året varit oförändrad. Föreningens kostnader uppgick till kr, fördelade enligt nedan. Föregående år redovisades kostnader om kr. Hyresintäkter 13% Årsavgifter 28% Ränteintäkter och liknande resultatposter 59% 3 Avskrivningar 20% Övriga kostnader 6% Räntekostnader 26% Skatter 4% Driftkostnader 40% Reparation och underhåll 4%

4 Driftkostnader Driftkostnaderna uppgick till kr, vilket är en ökning med 34 % mot Den kalla och snörika vintern bidrog till de kraftigt ökade kostnaderna. Fjärrvärme, den enskilt största utgiftsposten, ökade med 44 % till kr. Kostnader för skottning av tak och rensning av istappar uppgick till kr. Reparation och underhåll Kostnaderna för reparation och underhåll uppgick till kr. Några större underhållsåtgärder har inte vidtagits under året. Under året har det tillkommit kr ytterliggare härrörande till de fasadarbeten som utfördes Hela projektet kan därmed summeras till kr. Under 2011 kommer föreningen att utföra vissa plåtarbeten på en av gårdsmurarna, samtidigt har entreprenören av fasadrenoveringen åtagit sig att åtgärda fel som visat sig på fasad och gårdsmurar. Övriga kostnader Övriga kostnader har minskat med 32 % jämfört med 2009 och uppgick till kr. Huvudförklaringen till minskningen är de tillfälligt minskade kostnaderna för samfälligheten. Kostnader för administration och revision utgör och medlemskap i intresseorganisationer kr. Avskrivningar Föreningens hus skrivs årligen av med 1 % av anskaffningsvärdet. Inventarier, bestående av tvättstugeutrustning och ett dokumentskåp, skrivs av med 20 % på anskaffningsvärdet. Kostnaden för avskrivningar uppgår till kr. Under året en bärbar dator inköpts vilken skrivs av med 33 % på anskaffningsvärdet. Räntor Föreningens räntekostnader har fortsatt att minska under året och är den lägsta på 20 år. Detta beror dels på det låga ränteläget och dels på att ett tidigare bundit lån övergått till att löpa med 90 dagars bindningstid. Vid utgången av året återstår endast ett lån med bindningstid på mer än 90 dagar. Skatter Fastighetsskatt utgår med 1 % på den del av taxeringsvärdet som avser lokaler samt en fastighetsavgift om kr per bostadslägenhet. Kostnaden för fastighetsskatt/avgift beräknas därmed uppgå till kr och ingår i posten skatter i figuren. Eftersom föreningen inte bedriver någon verksamhet utöver förvaltningen av den egna fastigheten utgår det normalt inte någon statlig inkomstskatt på resultatet. Det är dock i skrivande stund oklart hur Skatteverket ställer sig till finansiella intäkter, såsom intäktsräntor och realisationsvinster vid avyttring av värdepapper. Ny rättspraxis ger vid handen att även ränteintäkter från medel avsedda till kommande underhåll av föreningens hus ska vara skattebefriade. Eftersom samtliga finansiella intäkter kommer från medel avsedda för kommande underhållsbehov bör således dessa vara undantagna skatt. Fem år i sammandrag Nettoomsättning Rörelseresultat Årets resultat Kassaflöde Kassa och bank [kr] [kr] [kr] [kr] [kr] Räntetäckningsgrad Skuldsättningsgrad Nettoskuldsättningsgrad Likviditet [ggr] [ggr] [ggr] [ggr] 8,7 3,7 5,8 0,1 1,8 6,9 17,6 2,3 0,8 7,4 20,6 2,2 neg 4,2 7,0 3,5 1,7 2,9 3,9 4,6 Kapitalkostnad Räntabilitet (ROCE) Genomsnittlig låneränta Förändring av eget kapital Fastighetens belåningsgrad [%] [%] [%] [%] [%] 2,8 17,1 2,5 110,6 54 3,3 4,2 2,7 16,0 72 4,7 2,8 3,9-5,8 73 4,2 neg 3,5-54,5 75 4,1 4,1 3,3 6,7 87 Driftkostnad varav värmekostnad Reparation och underhåll Rörelsekostnad Kapitalkostnad Kassaflöde Årsavgift Belåning neg För definition av nyckeltal hänvisas till tilläggsupplysningarna

5 Ekonomisk analys Finansiell struktur Under de senaste åren har ekonomin stabiliserats och samtliga nyckeltal har förbättrats. Till detta bidrar gynnsamma omvärldsfaktorer, såsom låga räntor och ett minimalt behov av underhåll, men även medvetna strategiska beslut. Föreningen är medveten om att vårt gamla hus alltjämt kommer att kräva stora underhållsinsatser. Den höga andelen främmande kapital, hög skuldsättningsgrad, innebär en finansiell risk med stigande räntor. Därför har föreningen under året diskuterat en förändrad finansiell struktur. Beslut har fattats om att öka medlemsinsatserna och därmed minska föreningens skuldsättningsgrad. Som ett led i att minska skuldsättningen har ett initiativ tagits där en uppgörelse skett med AB Venarv om en reglering av det tilläggslån som föreningen beviljades i samband med den stora renoveringen Investeringar Ett ökat handlingsutrymme har uppnåtts genom det förbättrade kassaflödet från den löpande verksamheten. Förutom amorteringar om kr har investeringar i värdepapper gjorts. Årets kassaflöde från den löpande verksamheten uppgår till kr eller 531 kr/m 2, vilket är en förbättring med 28 % jämfört med året innan. Under året har portföljen av värdepapper förändrats genom att en post aktieindexobligationer avyttrats och nya införskaffats, se not 9 under tilläggsupplysningar. Försäljning av värdepapper inbringade kr. Nya aktieindexobligationer till ett nominellt värde av kronor har införskaffats. Den genomsnittliga värdeökningen i föreningens värdepappersinnehav per den 31 december 2010 uppgick till 3,5 %. Likviditet Målsättningen är en likviditet på 2, där likviditet definieras som omsättningstillgångar i relation till de kortfristiga skulderna. En likviditet på 1 betyder då att de likvida medlen precis räcker för att reglera skulder på kort sikt, där ingen buffert för oförutsedda händelser finns. Anledningen till att likviditeten endast uppgår till 0,1 är att föreningen planerar att amortera betydligt större belopp under nästkommande år än vad som tidigare gjorts. Därmed är de kortfriska skulderna betydande i förhållande till omsättningstillgångarna. Justeras effekten av denna finansiella omstrukturering bort uppnås en likviditet på 1,7. Nyckeltal per ytenhet Ett vanligt sätt att jämföra olika boenden är kostnaden per ytenhet bostadsarea (BOA). Det är dock vanskligt att bara ställa två nyckeltal mot varandra, dels då beräkningsgrunderna kan skilja sig åt och dels för att det inte finns en given storlek som är optimal. Här följer några jämförelser. En årsavgift ligger vanligtvis i intervallet kr, i de större städerna ofta på drygt 500 kr. En vanlig belåning kan uppgå till kr och driftkostnader till kr. I begreppet driftkostnader kan det ingå mer än vad vi redovisar här, exempelvis reparationer och administrativa kostnader för fastighetsförvaltning. Belåning anger föreningens skuld i form av fastighetslån per kvadratmeter bostadsarea. I de större städerna är en belåning på över kr/kvm vanligt förekommande. Resultatdisposition Till föreningsstämmans förfogande står följande medel: Vilket föreslås disponeras enligt följande: Balanserat resultat Årets resultat Balanseras i ny räkning Reservering av medel till fond för yttre underhåll* kr kr kr kr kr kr *Reserveringens storlek utgår från en av styrelsen fastställd underhållsplan Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat och balansräkning samt kassaflödesanalys med tillhörande tilläggsupplysningar. 5

6 Resultaträkning 1 januari 31 december Not Nettoomsättning Årsavgifter Hyresintäkter Förluster på avgifts- och hyresfordringar Rörelsens kostnader Driftkostnader Reparation och underhåll Fastighetsskatt/avgift Övriga kostnader Avskrivningar RÖRELSERESULTAT Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER Skatt ÅRETS RESULTAT Fond för yttre underhåll Reservering Resultat efter fondförändring

7 Balansräkning per den 31 december Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Byggnader och mark Inventarier Värdepapper Omsättningstillgångar Skattefordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank S:A TILLGÅNGAR

8 Balansräkning per den 31 december Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Bundet eget kapital 13 Inbetalda insatser Upplåtelseavgifter Fond för yttre underhåll Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust Årets resultat Långfristiga skulder Fastighetslån Kortfristiga skulder Fastighetslån Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter S:A EGET KAPITAL OCH SKULDER POSTER INOM LINJEN Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser Inga Inga 8

9 Kassaflödesanalys 1 januari 31 december Not Den löpande verksamheten Årets resultat Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Förändringar kortfristiga fordringar Förändringar kortfristiga skulder Investeringsverksamheten Inköp inventarier Avyttrat aktieindexobligationer Införskaffat aktieindexobligationer Finansieringsverksamheten Amorteringar lån ÅRETS KASSAFLÖDE Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

10 Tilläggsupplysningar Belopp i kronor om inte annat anges Definition av nyckeltal Räntabilitet sätter rörelseresultatet plus finansiella intäkter i relation till det genomsnittliga sysselsatta kapitalet, där sysselsatt kapital utgörs av eget kapital och fastighetslån. Skuldsättningsgraden anger relationen mellan fastighetslån och eget kapital, genomsnittliga värden används. Reduceras såväl fastighetslån som det egna kapitalet med värdet av likvida medel och värdepappersinnehav erhålls nettoskuldsättningsgraden. Räntetäckningsgrad definieras som rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med finansiella kostnader. Genomsnittlig låneränta är ett mått på kostnaden för föreningens fastighetslån, det vill säga finansiella kostnader genom summan av fastighetslånen den 31 december. Kapitalkostnaden definieras som genomsnittlig ränta på räntebärande lån. Förändring av eget kapital anger skillnaden mellan årets och föregående års egna kapital i förhållande till föregående års egna kapital den 31 december. Likviditet sätter omsättningstillgångar i förhållande till kortfristiga skulder, per den 31 december. Belåningsgraden definieras som relationen mellan fastighetslån och fastighetens taxeringsvärde. Löner och arvoden Föreningen har inte haft några anställda, några löner eller ersättningar har inte utbetalats. Samtliga arvoden, såsom konsult- och revisionstjänster har utförs av företag med F-skattsedel. Redovisnings och värderingsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd. Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år. Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar. Avskrivning görs systematiskt över tillgångarnas förväntade nyttjandeperiod. Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges. Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. Reservering av medel till fond för yttre underhåll sker genom omföring mellan fritt och bundet eget kapital efter det att beslut fattats av föreningsstämma, enligt BFNAR 2003:4. Motsvarande gäller vid ianspråktagande av medel. Upplysningar till enskilda poster Not 1 Driftkostnader Not 3 Övriga kostnader Fastighetsskötsel Städ Trädgårdsskötsel Sotning Klottersanering Snöskottning Fastighetsel Fjärrvärme Vatten Avfallshantering Renhållning Försäkringspremier Samfälligheten Förbrukningsinventarier Gemensam förtäring Hyrbilskostnader Kontorsmateriel Postbefordran Revisionsarvoden Serviceavgifter till branschorg Bankkostnader Avgifter myndigheter Facklitteratur Medlems- och föreningsavgifter Öres- och kronutjämning Not 2 Reparation och underhåll Reparation Lås Reparation Tvättstuga VVS Fasad mot gården Reparation lokaler Underhåll lokaler

11 Not 4 Avskrivningar Inventarier skrivs av med 20 % och datorer med 33 % på anskaffningsvärdet på ännu ej slutavskrivna tillgångar. Byggnaden skrivs av med 1 % på anskaffningsvärdet. Tvättmaskin Dokumentskåp Tvättmaskin Dator Anskaffningsår Not 5 Ränteintäkter och liknande resultatposter Ränteintäkter Försäljning värdepapper Nedskrivning lån Not 8 Inventarier Anskaffningsvärde Årets anskaffningar Försäljning/utrangering Ackumulerade avskrivningar Årets avskrivningar enligt plan Utgående planenligt restvärde Not 9 Värdepapper Aktieindexobligationer utgivna av Handelsbanken SHBO 914AX SHBO 923AT SHBO 923RI SHBO 924AS Nominellt belopp Anskaffningsvärde Marknadsvärde Not 6 Skatt Restituerad skatt Slutlig inkomstskatt Not 7 Byggnader och mark Uppgifter om taxeringsvärden finns i förvaltningsberättelsen Anskaffningsvärde Ackumulerade avskrivningar Årets avskrivning enligt plan Utgående planenligt restvärde Not 10 Skattefordringar Beräknad överskjutande skatt F-skatt december Beräknad fastighetsskatt/avgift Not 11 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Förutbetalda försäkringspremier Förutbetalda driftkostnader Samfälligheten Hyresintäkter Not 13 Förändring av eget kapital Ingående eget kapital Ianspråktagande av medel Disposition av föregående års resultat Årets resultat Inbetalda insatser Anskaffningsvärde Upplåtelseavgifter Fond för yttre underhåll Balanserad vinst eller förlust Årets resultat Utgående eget kapital Not 14 Fastighetslån Stadshypotek Stadshypotek Stadshypotek Stadshypotek SBAB Andel Villkorsändringsdag Räntesats 19 % 22 % 25 % 17 % 16 % ,00 % 2,54 % 2,64 % 2,37 % 2,91 % Skuld Förfaller inom ett år Förfaller inom fem år

12 Not 12 Kassa och bank Not 15 Övriga skulder Affärskonto Bank Kassa Skattekontot Momsskuld Not 16 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna räntekostnader Upplupna driftkostnader Förutbetalda hyresintäkter Förutbetalda årsavgifter Beräknat arvode för revision Övriga upplupna kostnader Beräknad fastighetsskatt/avgift Not 17 Ställda säkerheter Fastighetsinteckningar Stadshypotek SBAB Stadshypotek SBAB Ägararkivet Not 18 Kassaflödesanalys Pantbrevsbelopp Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Årets avskrivningar enligt plan Nedskrivning lån Inom belopp Göteborg den 15 april 2011 Anders Fahl Kristina Hansen Hans Asplund Anders Fridlund Fredrik Levy Min revisionsberättelse har lämnats den 19 april 2011 Mats Olsson Auktoriserad revisor 12

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby Årsredovisning för Brf Hylte Ferieby Räkenskapsåret 2012 Brf Hylte Ferieby 1(9) Styrelsen för Brf Hylte Ferieby får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

Årsredovisning. Brf Mälarglimt

Årsredovisning. Brf Mälarglimt Årsredovisning för Brf Mälarglimt Räkenskapsåret 2010 Brf Mälarglimt 1(9) Styrelsen för Brf Mälarglimt får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Förvaltningsberättelse Fastighet Raderkniven

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Hästkastanjen

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Hästkastanjen Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Hästkastanjen Räkenskapsåret 2009-01-01 2009-12-31 Detta material är på uppdrag av styrelsen framtaget av BVK BoVera Konsult AB 1 Styrelsen för Bostadsrättföreningen

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan 716421-9755 Räkenskapsåret 2014 1 (11) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby Årsredovisning för Brf Hylte Ferieby Räkenskapsåret 2011 Brf Hylte Ferieby 1(9) Styrelsen för Brf Hylte Ferieby får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

Årsredovisning. Brf Killingen 22

Årsredovisning. Brf Killingen 22 Årsredovisning för Brf Killingen 22 Räkenskapsåret 2005 Brf Killingen 22 1(9) Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet

Läs mer

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Vikingen Org.nr 716407-0596 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Brf Knoppen 21

Årsredovisning. Brf Knoppen 21 Årsredovisning för Brf Knoppen 21 Räkenskapsåret 2007 Brf Knoppen 21 1(9) Styrelsen för Brf Knoppen 21 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet:

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Bommen nr 7

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Bommen nr 7 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Bommen nr 7 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Pennan 22 Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. BRF Eriksdal

Årsredovisning. BRF Eriksdal Årsredovisning för BRF Eriksdal Räkenskapsåret 2005 BRF Eriksdal 1(8) Styrelsen för BRF Eriksdal får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens ändamål

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kocksgatan 28

Årsredovisning. Brf Kocksgatan 28 Årsredovisning för Brf Kocksgatan 28 769603-7709 Räkenskapsåret 2015 1 (12) Styrelsen för Brf Kocksgatan 28 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Verksamheten Information

Läs mer

Årsredovisning. för. Bostadsrättsföreningen Talleken. Org. Nr 769610-6538. Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31

Årsredovisning. för. Bostadsrättsföreningen Talleken. Org. Nr 769610-6538. Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Talleken Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Detta material är på uppdrag av styrelsen framtaget av BVK BoVera Konsult AB Styrelsen för Bostadsrättföreningen

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan 716421-9755 Räkenskapsåret 2013 1 (11) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

BRF HUNNEBERG NR 6. Org nr 757200-9533 ÅRSREDOVISNING. för räkenskapsåret 2011

BRF HUNNEBERG NR 6. Org nr 757200-9533 ÅRSREDOVISNING. för räkenskapsåret 2011 BRF HUNNEBERG NR 6 Org nr 757200-9533 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2011 2 ( 8 ) BRF Hunneberg nr 6 757200-9533 Styrelsen för BRF Hunneberg nr 6 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011.

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 793200-0065 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2011.01.01-2011.12.31

Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2011.01.01-2011.12.31 Sidan 1 av 9 Org nr 716444-1615 ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Höjdena Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2011.01.01-2011.12.31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Fastighet Inom

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Rökeriet

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Rökeriet Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Rökeriet Räkenskapsåret 2010 Bostadsrättsföreningen Rökeriet 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Rökeriet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Brf Rökeriet

Årsredovisning. Brf Rökeriet Årsredovisning för Brf Rökeriet Räkenskapsåret 2007 Brf Rökeriet 1(9) Styrelsen för Brf Rökeriet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Verksamhet Föreningen

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2007 2006 1 JANUARI - 31 DECEMBER RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter och hyror Not 1 1 259 052 1 250 118 Övriga rörelseintäkter 19 033 17 974 1 278 085 1 268 092 RÖRELSENS KOSTNADER Not 2 Fastighetskostnader

Läs mer

F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E

F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E STYRELSEN FÅR HÄRMED AVLÄMNA ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2010-01-01-2010-12-31. Detta är föreningens elfte verksamhetsår. F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E Verksamheten Föreningen har till

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Bostadsföreningen Iris u.p.a. 1(6) 746000-1709 Styrelsen för Bostadsföreningen Iris u.p.a. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Bommen nr 7

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Bommen nr 7 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Bommen nr 7 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Brf Jernet 7

Årsredovisning. Brf Jernet 7 Årsredovisning för Brf Jernet 7 Räkenskapsåret 2006 Brf Jernet 7 1(10) Styrelsen för Brf Jernet 7 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Fastighet Järnet 7 Styrelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Vårt Hem nr 4

Årsredovisning. Brf Vårt Hem nr 4 Årsredovisning för Brf Vårt Hem nr 4 Räkenskapsåret 2008 Brf Vårt Hem nr 4 1(9) Styrelsen för Brf Vårt Hem nr 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Haglösa 716407-3764 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Haglösa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Brf. Fjällbjörken i Osthang

Brf. Fjällbjörken i Osthang Årsredovisning för Brf. Fjällbjörken i Osthang Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning Innehållsförteckning: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter och

Läs mer

Årsredovisning. Brf Trädgårdsmäst nr 8

Årsredovisning. Brf Trädgårdsmäst nr 8 Årsredovisning för Brf Trädgårdsmäst nr 8 702002-9711 Räkenskapsåret 2012 2 (12) Styrelsen för Brf Trädgårdsmäst nr 8 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

Årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse Årsredovisning och revisionsberättelse Avseende räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg, Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg 1(9) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Verksamheten FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Verksamheten FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 8 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014. Belopp anges i kronor om inget annat anges. Uppgift inom parentes avser föregående år. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för BRF ANDRA LÅNGGATAN 18 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2014 31 december 2014 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen HYLTE FERIEBY

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen HYLTE FERIEBY Årsredovisning Bostadsrättsföreningen HYLTE FERIEBY Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2006. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31 Brf Diana 23 769624-8454 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Brf Diana 23 får härmed avge följande årsredovisning för föreningens förvaltning för tiden 2013-01-01-2013-12-31

Läs mer

Årsredovisning. Brf Hilltorp Södra 1

Årsredovisning. Brf Hilltorp Södra 1 Årsredovisning för Brf Hilltorp Södra 1 Räkenskapsåret 2007 Brf Hilltorp Södra 1 1(8) Brf Hilltorp Södra 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Styrelsen för Brf Hilltorp Södra 1 får

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Gillret Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2013.01.01-2013.12.31

Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2013.01.01-2013.12.31 s 1 (9) Org nr 716444-1615 ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Höjdena Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2013.01.01-2013.12.31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Fastighet Inom Vallgraven

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Assessorerna Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01--2010-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse - resultaträkning - balansräkning

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987

Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987 Räkenskapsåret 2005-09-01-2006-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 3-4 Resultaträkning 5 Balansräkning 6-7 Ställda säkerheter

Läs mer

Brf Roslin. Årsredovisning för 716438-4740. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Roslin. Årsredovisning för 716438-4740. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Roslin Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5

Läs mer

Årsredovisning. BRF S:t Olof

Årsredovisning. BRF S:t Olof Årsredovisning för BRF S:t Olof Räkenskapsåret 2011 BRF S:t Olof 1(9) Styrelsen för BRF S:t Olof får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Verksamhet Brf S:t Olof Organisations

Läs mer

Årsredovisning. Brf Vasaborgen

Årsredovisning. Brf Vasaborgen Årsredovisning för Brf Vasaborgen Räkenskapsåret 2008 Brf Vasaborgen 1(9) Styrelsen för Brf Vasaborgen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet:

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Berget 10

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Berget 10 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Berget 10 Räkenskapsåret 2011 Bostadsrättsföreningen Berget 10 1(10) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Berget 10 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Brf 6:e kv Kommendantsängen

Årsredovisning. Brf 6:e kv Kommendantsängen Årsredovisning för Brf 6:e kv Kommendantsängen 769607-2920 Räkenskapsåret 2014 1 (12) Styrelsen för Brf 6:e kv Kommendantsängen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Allmänt om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 BRF EGEN HÄRD 2(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2009-01-01-2008-01-01- Nettoomsättning 1 4 348 675 4 140 571 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Brf Mälarblick lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. Verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

Årsredovisning. Brf Bockhornet

Årsredovisning. Brf Bockhornet Årsredovisning för Brf Bockhornet 520522-5633 Räkenskapsåret 2011 1 (11) Styrelsen för Brf Bockhornet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2012.01.01-2012.12.31

Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2012.01.01-2012.12.31 Sidan 1 av 9 Org nr 716444-1615 ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Höjdena Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2012.01.01-2012.12.31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Fastighet Inom

Läs mer

Årsredovisning. Brf Nattsländan 3

Årsredovisning. Brf Nattsländan 3 Årsredovisning för Brf Nattsländan 3 Räkenskapsåret 2007 Brf Nattsländan 3 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för Brf Nattsländan 3 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Callisto 2

Årsredovisning. Brf Callisto 2 Årsredovisning för Brf Callisto 2 Räkenskapsåret 2012 Brf Callisto 2 1(8) Styrelsen för Brf Callisto 2 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet:

Läs mer

2011 årsredovisning brf vinterrosen_cashflow120415

2011 årsredovisning brf vinterrosen_cashflow120415 1(7) ÅRSREDOVISNING 2011 Brf Vinterrosen 1 Org nr 716417-8308 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Vinterrosen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet för räkenskapsåret 2011. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Pennan 22 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2003 Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter 7

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter 7 1 Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Innehåll: Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter 7 Om inte annat särskilt anges redovisas alla

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Skattsedeln 6

Bostadsrättsföreningen Skattsedeln 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Skattsedeln 6 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2010-31 december 2010 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen MYNTVERKET I LUND. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2003.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen MYNTVERKET I LUND. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2003. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen MYNTVERKET I LUND Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2003. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

ÅRS- REDOVISNING 2012

ÅRS- REDOVISNING 2012 Årsredovisning 12, Sida 1/10 ÅRS- REDOVISNING 2012 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Björnen nr 2 avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehållsförteckning Sid 2 Förvaltningsberättelse

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gråbjörnen 8. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 september 2010-31 augusti 2011.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gråbjörnen 8. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 september 2010-31 augusti 2011. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Gråbjörnen 8 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 september 2010-31 augusti 2011. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(9) Brf Olofsbo stugor Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6 Om

Läs mer

====================== Å R S R E D O V I S N I N G ======================

====================== Å R S R E D O V I S N I N G ====================== ====================== Å R S R E D O V I S N I N G ====================== för tiden 1 januari 2010 till och med 31 december 2010 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Härmed får styrelsen för Brf Draget avge förvaltningsberättelse,

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Målaren 3

Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gråbjörnen 8. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 september 2009-31 augusti 2010.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gråbjörnen 8. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 september 2009-31 augusti 2010. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Gråbjörnen 8 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 september 2009-31 augusti 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Föreningen har till ändamål

Läs mer

Diariet 6. Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Diariet 6 Registervägen 28-36 168 31 Bromma Organisationsnummer 769606-5502

Diariet 6. Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Diariet 6 Registervägen 28-36 168 31 Bromma Organisationsnummer 769606-5502 Brf Diariet 6 Årsredovisning 2012 Bostadsrättsföreningen Diariet 6 Registervägen 28-36 168 31 Bromma Årsredovisning Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Diariet 6, Bromma, Stockholms kommun, (org. Nr 769606-5502)

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2006

Årsredovisning för räkenskapsåret 2006 1(11) Bostadsrättsföreningen Stenhuggaren nr 3-5 Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2006 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 5 - balansräkning

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Essingevarvet

Bostadsrättsföreningen Essingevarvet Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Essingevarvet 24 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Tilläggsupplysningar/underskrifter

Läs mer

Brf Tvätterskevägen. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Brf Tvätterskevägen. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Tvätterskevägen Räkenskapsåret 2015-03-03 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5

Läs mer

Årsredovisning. BRF Roslagsbanan 12

Årsredovisning. BRF Roslagsbanan 12 Årsredovisning för BRF Roslagsbanan 12 Räkenskapsåret 2006 BRF Roslagsbanan 12 1(9) Styrelsen för BRF Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning. för. Brf SEBOHUS nr 1. Förvaltningsberättelse

Årsredovisning. för. Brf SEBOHUS nr 1. Förvaltningsberättelse Årsredovisning för Brf SEBOHUS nr 1 726000-1958 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning Sida - Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(13) Bostadsrättsföreningen Stöten 1 Org nr 716456-4549 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 5 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22.

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Brf Killingen 22 1(9) Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2004-01-01 2004-12-31. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Signalen 7

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Signalen 7 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Signalen 7 Räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31 Detta material är på uppdrag av styrelsen framtaget av BVK BoVera Konsult AB 1 Styrelsen för Bostadsrättföreningen

Läs mer

Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII Räkenskapsåret \9-

Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII Räkenskapsåret \9- Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII 769613-4605 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 \9- HA Bostadsrättsföreningen PAX XII, - organisationsnurnrner 769613-4605 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Vitkålen 1 STYRELSEN FÅR HÄRMED AVLÄMNA ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2006-09-01--2007-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde Styrelsen för Org.nr: 769615-4033 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Resultaträkning 2013-12-31 2012-12-31 Nettoomsättning Not 1 8 132

Läs mer

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde Styrelsen för Org.nr: 769615-4033 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Resultaträkning 2011-12-31 2010-12-31 Nettoomsättning Not 1 6 901

Läs mer

Årsredovisning. Brf Rönninge källa

Årsredovisning. Brf Rönninge källa Årsredovisning för Brf Rönninge källa Räkenskapsåret 2012 Brf Rönninge källa 1(10) Styrelsen för Brf Rönninge källa, Salems kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(14) Brf Birkagatan 18 Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 7 - balansräkning 8 - tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Turbinen 21 716421-8807. Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Turbinen 21 716421-8807. Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Turbinen 21 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

2008-06-18. Årsredovisning för. Brf Kullen 769604-6098. Räkenskapsåret 2007

2008-06-18. Årsredovisning för. Brf Kullen 769604-6098. Räkenskapsåret 2007 2008-06-18 Årsredovisning för Brf Kullen Räkenskapsåret 2007 Styrelsen för BRF Kullen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Föreningen registrerades den 1999-07-08.

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Glada Laxen Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

BRF S:t Michael 25 i Visby

BRF S:t Michael 25 i Visby Årsredovisning för BRF S:t Michael 25 i Visby Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i BRF S:t Michael 25 i Visby intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Harvpinnen 19 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. Brf Vasastaden 27:1

Årsredovisning. Brf Vasastaden 27:1 Årsredovisning för Brf Vasastaden 27:1 Räkenskapsåret 2010-03-22-2010-12-31 Brf Vasastaden 27:1 1(10) Styrelsen för Brf Vasastaden 27:1, Göteborgs kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- 2011-12-31 2010-12-31

Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- 2011-12-31 2010-12-31 Brf Domar nr 1 1(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- Nettoomsättning Årsavgifter och hyror 1 1 100 462 1 063 947 Övriga intäkter 2 213 - S:a Nettoomsättning 1 102 675 1 063 947 Kostnader

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2016 BRF KOFFERTEN

ÅRSREDOVISNING 2016 BRF KOFFERTEN ÅRSREDOVISNING 2016 Förvaltningsberättelse 1 Allmänt om verksamheten 1 Väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret 1 Flerårsöversikt 2 Resultatdisposition 2 Ekonomi 3 Resultaträkning 3 Tillgångar

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BLOMPOTTAN NR 1 1 (9) Suppleanter har varit Folke Höjmar, Charlotta Karelmo och Göran Svensson.

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BLOMPOTTAN NR 1 1 (9) Suppleanter har varit Folke Höjmar, Charlotta Karelmo och Göran Svensson. ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BLOMPOTTAN NR 1 1 (9) ORG.NR: 716417-7094 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Blompottan nr 1 får härmed avge följande redovisning för år 2012.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Träklotsen 2 avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3

Läs mer

Brf Roslagsbanan 12 Org. nr

Brf Roslagsbanan 12 Org. nr Brf Roslagsbanan 12 Org. nr. 716419 1954 Årsredovisning för Räkenskapsåret 2008 BRF Roslagsbanan 12 1(9) Styrelsen för BRF Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Styrelsen för. Bostadsrättsföreningen Lidingöbävern. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen för. Bostadsrättsföreningen Lidingöbävern. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Lidingöbävern får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2008-31 december 2008 Innehåll Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda

Läs mer

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för Brf Glada Laxen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3 RESULTATRÄKNING 4 BALANSRÄKNING

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Isbrytaren Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Isbrytaren Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Isbrytaren 22 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5-6 Kassaflödesanalys 7 Tilläggsupplysningar

Läs mer