Innehållsförteckning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehållsförteckning"

Transkript

1 Innehållsförteckning Information om föreningen 2 Överlåtelser 2 Föreningens förvaltning 2 Ordinarie styrelseledamöter samt ansvar 2 Suppleanter till styrelsen 2 Revisorer 2 Revisorsuppleant 2 Firmatecknare 2 I tur att avgå 3 Sammankalladen till valberedningen 3 Aktiviteter i föreningen 3 Möten 3 Stämmor 3 Styrelsemöten 3 Underhåll och skötsel av fastighet och trädgård 3 Avslutade och pågående projekt 3 Underhåll de närmaste fem åren 4 Ekonomi 4 Allmänt 4 Placeringar 5 Räntekostnader och föreningens lån 5 Underhåll 5 Fonden för yttre underhåll 5 Fonden för inre underhåll 5 Leverantörsavtal 5 Långsiktig ekonomisk prognos 5 Arvoden 6 Förslag till resultatdisposition 7

2 ÅRSREDOVISNING FÖR HSB:S BOSTADSRÄTTSFÖRENING FATET Organisationsnummer Styrelsen för HSB:s Brf FATET i Stockholm får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret januari 2013 december Information om föreningen Föreningen registrerades den 7 mars Föreningen äger och förvaltar fastigheten FATET 8 med adresserna Rödabergsgatan 12 samt Torbjörn Klockares Gata 2, 4 och 6. Av föreningens 53 lägenheter upplåts samtliga med bostadsrätt. Föreningen äger och hyr ut två affärslokaler. Medlemmar i föreningen är bostadsrätternas ägare samt HSB Stockholm. Föreningensstyrelse har haft en lång tradition att vidta proaktiva investeringar i fastigheten i syfte att skapa en långsiktig bra ekonomi samt ett trivsamt boende. Överlåtelser Under verksamhetsåret har 5 lägenheter bytt bostadsrättsinnehavare. Föreningens förvaltning Årsstämman 2012 beslutade om nedannämnda personer till ordinarie styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleant. Styrelsen beslutade därefter om rollerna och arbetsfördelnigen inom styrelsen. Ordinarie styrelseledamöter samt ansvar Namn Funktion i styrelsen Ansvars- och arbetsfördelning Evert Olén Ordförande Ordförande, upphandling bredband. Erick Larsson* Vice ordförande Föreningens lokaler Richard Rebhan* Kassör Ekonomi Fredrik Jonsson* Ledamot Drift och teknikansvarig Niklas Fredriksson Ledamot Drift och teknikansvarig Ulrika Marking Ledamot Sekreterare Andreas Linder* Ledamot och HSB:s representant Stöd till styrelsen * I tur att avgå inför kommande stämma Suppleanter till styrelsen Karl Danielsson Ulf Widén Gewers Jan Winnerkrans Revisorer Internrevisor: Extern revisor: Revisorsuppleant Internrevisor: :a suppleant (1 år) Sofia Ollesdotter Revisor från Bo Revision AB Firmatecknare Föreningens firma tecknas av Richard Rebhan, Evert Olén, Fredrik Jonsson och Niklas Fredriksson (attest kräver namnteckning från minst två av dessa).

3 I tur att avgå Ordinarie styrelseledamot väljs på två år. För att behålla kontinuiteten, d.v.s. undvika att alla i styrelsen är nya, är målet att mandaten för endast hälften av styrelsens ledamöter går ut ett enskilt år. Suppleanter, Interrevisor och revisorsuppleant för internrevisor väljs på ett år. Därmed går mandaten ut för samtliga suppleanter. Sammankalladen till valberedningen Sammankallande för valberedningen är Andreas Befrits. Aktiviteter i föreningen Möten Stämmor Den 3:e juni 2013 hölls ordinarie årsstämma för verksamhetsåret Styrelsemöten Under verksamhetsåret har 7 protokollförda styrelsesammanträden ägt rum (inklusive det konstituerande styrelsemötet). Underhåll och skötsel av fastighet och trädgård Den tekniska förvaltningen av fastigheten sköts på entreprenad av T&T Förvaltnings AB. De underhåller fastigheten vid rondering varannan vecka och administrerar större och mindre underhållsinsatser på direkt uppdrag från styrelsen. Fredrik Jonsson och Niklas Fredrikssonhar under året fungerat som tekniska kontaktpersoner gentemot T&T. Avslutade och pågående projekt Taket Rödabergsgatan 12 Takrenoveringen färdigställdes under Undercentral fjärrvärme Förväntad energibesparing efter byte av undercentral uteblev. Trolig orsak är att isoleringen på fjärrvärmerören i Gillestugan tagits bort vid renovering efter branden samtidigt som detta utrymme har ventilerats under flertalet månader. Istappar och snöskottning Installation av elslingor i hängrännor och stuprör samt snörasskydd har skjutits på framtiden p.g.a. de stora kostnader föreningen haft vid avloppsrenovering, takrenovering och brand. Årets kostnad för takskottning och istappsnedtagning har varit noll. Skottning av gården fram till soptunnor har endast behövts ett fåtal gånger. Avloppsstammar i källaren Avloppsstammarna i källaren är i mycket dålig kondition och kortsiktiga samt långsiktiga planer finns med i underhållsplanen. Andra etappen kommer att påbörjas under 2014 genom byte av avloppsstammar i källaren TK6. Det är de stammar som går under förrådsutrymmen och som ej

4 byttes vid den akuta åtgärd som krävdes vid rörbrottet under Förrådsutrymmen kommer att tömmas och återställas av entreprenören (Lybeck). Mellanlagringsutrymmen försöker föreningen hantera genom det gamla grovsoprummet samt snickarbod för att minska kostnaderna vid renoveringen. Stamspolning Stamspolning utfördes under februari 2014 då även ett protokoll över iakttagelser i varje lägenhet kring avlopp upprättades. Obligatorisk Ventilations Kontroll (OVK) OVK planeras under våren Renovering av Gillestuga efter brand Vi börjar nu se slutet på renoveringsarbetet efter branden. Förväntat färdigställande under april Underhåll de närmaste fem åren Avloppsstammar i källaren Avloppsstammarna i källaren är i mycket dålig kondition och den första etappen (TK 6) planeras vara klar under Nästa etapp gäller TK4, TK2 och RB12, vilket är ett större jobb vilket även innefattar golvbrunnar i tvättstuga och relax-avdelningen. Detta är planerat inom en tidshorisont på 3-5 år. Ekonomi Allmänt Föreningen har haft en stabil ekonomi, jämförelsevis låg belåningsgrad och oförändrade avgifter. Den långsiktiga ekonomiska planen för 2013 och de planerade renoveringarna av taget pekade på ett ökande underskott varför avgifterna höjdes med 10%, 1 juli Årets bokslut är mer svårtolkat enligt vanligt då förra årets källarbrand har inneburit sanering och återställning och tillhörande ekonomisk reglering med försäkringsbolaget. Detta påverkar både intäkter och kostnader men är i grunden ett nollsummespel. Enligt årets bokslut går föreningen med än något större förlust än förra året. I jämförelse med föregående års resultat ( SEK) så ingår i årets föreslagna resultat ( SEK) självrisk på branden och att avgiftsökningarna inte fått fullt genomslag. Under hösten fick föreningen en ny hyresgäst i båda affärslokalerna, Simon Key Bertman (textildesigner), varvid en viss hyresjustering gjordes.

5 Placeringar Kassaflödet har varit svagt negativt och likvida medel har använts för att finansiera större underhållsåtgärder. Ca 1/3-del av föreningens likvida medel har varit placerade på placeringskonto hos HSB för bättre ränta. Styrelsen har prioriterat att bibehålla en relativt stor kassa för att kunna finansiera avloppsrenoveringen i källaren. Räntekostnader och föreningens lån Föreningen lånade under 2013 upp ytterligare 1,7 MSEK för att kunna finansiera bl.a. takrenoveringen. Lånen uppgår nu till 7,7 MSEK vilket är max på nuvarande uttagna pantbrev, relativt sett är dock föreningen fortfarande lågt belånad. Styrelsens strategi har generellt under det senaste året varit att binda räntorna på korta löptider (90 dagar) till en ränta under 3% samt att amortera i mycket liten omfattning. Styrelsen räknar med att räntorna nu också har nått en botten nivå, ligger stilla något år för att därefter öka. Med tanke på behovet av ytterligare avloppsrenoveringar och annat planerat underhåll behöver kommande styrelse gå igenom finansieringen för att hitta en balans mellan ökad upplåning och eventuella avgiftshöjningar. De närmaste åren kommer låneräntor vara en av föreningens mest ökande kostnader. Underhåll Underhållsinsatser för drygt 400 KSEK gjordes under året. I huvudsak gällde detta den akuta renoveringen av avloppsstammar i källaren. Fonden för yttre underhåll Enligt föreningens stadgar ska medlen i fonden för yttre underhåll och de årliga avsättningarna till denna stå i proportion till kostnaderna i den 10-åriga underhållsplanen. Styrelsen har också prioriterat hårt i underhållsplanen för att prioritera nödvändiga åtgärder men samtidigt bibehålla fastighetens goda skick. Det är därför nuvarande styrelses rekommendation att föreningen för kommande verksamhetsår avsätter en summa på SEK/år till fonden för yttre underhåll i enlighet med stadgarna. Fonden för inre underhåll Styrelsen har beslutat att det i fortsättningen inte görs några avsättningar till respektive lägenhets fond för inre underhåll. Uttag av de tidigare insatta medlen administreras av HSB. Leverantörsavtal Under 2013 tecknade föreningen efter anbudsinfordran från ett antal leverantörer avtal om teknisk fastighetsförvaltnings med T&T fastighetsförvaltning. Långsiktig ekonomisk prognos Under 2013 höjdes avgifterna med 10%. Dessa ökningar samt hyreshöjningen i lokalerna får först fullt genomslag under verksamhetsåret Den förväntade minskningen av uppvärmningskostnaden har inte infriats sannolikt pga källarbranden. Räntorna har dock fortsatt varit lägre än prognosticerat.

6 I styrelsens långsiktiga prognos ingår att räntorna höjs med 0,5% per år från och med 2015, att allmänna kostnadsökningar är 2% och att en 10%-ig energibesparing görs från och med Renoveringarna av avloppstammarna i källaren är en oväntad utgiftspost de kommande 3 åren. Styrelsen bedömning är att eventuella avgiftshöjningar under 2014 kommer vara mindre än tidigare prognostiserat men att en höjning om 2-3% behöver övervägas. Detta för att minska de ökande årliga förlusterna. Ytterligare avgiftshöjningar kan komma de närmaste åren men är kopplade till räntans utveckling, om energibesparingen kan uppnås och prioriteringar i fastighetens underhåll. Arvoden För verksamhetsperiod har arvodet fördelats enligt följande: Kronor Evert Olén Erick Larsson 500 Richard Rebhan Fredrik Jonsson Ulrika Marking Niklas Fredriksson 0 Andreas Linder (HSB) 0 Summa Styrelsearvodets storlek baserar sig på 65% av prisbasbeloppet för 2013, SEK. Styrelsearvodet fördelar sig enligt nedanstående principer: - Deltagande på styrelsemöten - Nedlagd tid för definierat ansvars- och arbetsområde - Hänsyn tas också till tidigare års fördelning för respektive arbets- och ansvarsområde.

7 Förslag till resultatdisposition Det åligger stämman att ta ställning till: Balanserat resultat Årets resultat Styrelsen föreslår följande disposition (vilket får utslag i årsbokslutet 2014) Uttag ur fonden för yttre underhåll Överföring till fond för yttre underhåll Balanserat resultat För information kan skrivas att om årsstämman följer styrelsen rekommendation om resultatdisposition kommer föreningens resultat för 2013 vara SEK

8 År SA 10 år (fr 2014) Yttertak Fasader Markytor Trapphus Allmänna utr Värmesystem Vatten avlopp Ventilation El Övrigt Summa åtgärder

Brf Tranan Årsredovisning 2013

Brf Tranan Årsredovisning 2013 Brf Tranan Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank.

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Brf Stadsparken Org nr 745000-0687 Årsredovisning 1/1 2011-31/12 2011 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Fria Bad i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

Årsredovisning för 2011

Årsredovisning för 2011 1 B Årsredovisning för 2011 HSB Bostadsrättsförening Taffelberget Stockholm Organisationsnummer 716418-6921 2 Årsredovisning Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Taffelberget lämnar härmed redovisning

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Ängsknarren 2001 Org nr 769607-2912 ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsförening Ängsknarren 2001 Org nr 769607-2912.

Bostadsrättsföreningen Ängsknarren 2001 Org nr 769607-2912 ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsförening Ängsknarren 2001 Org nr 769607-2912. 1 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsförening Ängsknarren 2001 År 2007 2 ÅRSREDOVISNING ÅR 2007 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ängsknarren 2001 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet år 2007.

Läs mer

Bostadsrättsförening Skvaltan Årsredovisning 2014

Bostadsrättsförening Skvaltan Årsredovisning 2014 Bostadsrättsförening Skvaltan Årsredovisning 2014 1 (20) Kallelse till Årsstämma 2015-03-25 kl. 18.00 HSB Brf. Ljungdalas samlingslokal Dagordning 1. Föreningsstämmans öppnande 2. Val av stämmoordförande

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för Brf TELLUS. Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank.

ÅRSREDOVISNING. för Brf TELLUS. Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank. Brf TELLUS 2013-01-01 Brf TELLUS 2013-12-31 2006 Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank. ÅRSREDOVISNING för Brf TELLUS Verksamhetsåret

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012. HSB Brf Päronet i Lund Org nr 716406-8780

ÅRSREDOVISNING 2012. HSB Brf Päronet i Lund Org nr 716406-8780 ÅRSREDOVISNING 2012 HSB Brf Päronet i Lund ÅRSREDOVISNING HSB Brf Päronet i Lund Styrelsen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 föreningens

Läs mer

Årsredovisning 2012/2013

Årsredovisning 2012/2013 Årsredovisning 2012/2013 inledning 1(23) Innehållsförteckning Ordförande har ordet... 2 Allmänt om verksamheten... 3 Befattningar under verksamhetsåret... 4 Ekonomiskt resultat... 5 Intäkter... 5 Underhåll...

Läs mer

Årsredovsn ng. Styrelsen för Brf Sätra Ang. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31

Årsredovsn ng. Styrelsen för Brf Sätra Ang. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31 Årsredovsn ng Styrelsen för Brf Sätra Ang Org.nr: 716418-6442 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Brf Sätra Äng Org.nr 716418-6442 Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012

ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012 ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012 HSB BRF ALMHÖG I MALMÖ Org Nr: 746000-5437 8HSB Brf Almhög i Malmö KALLELSE Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Alrnhög kallas härmed till ordinarie fdreningsstämma

Läs mer

Du och din bostadsrättsförening

Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Att sitta i styrelsen för en bostadsrättsförening kan vara arbetsamt och kräver stor kunskap. De frågor som behandlas sträcker sig över vida

Läs mer

Årsredovisning 2014 HEMFJÄLLSBYN. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 HEMFJÄLLSBYN. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen HEMFJÄLLSBYN

Läs mer

Årsredovisning Verksamhetsåret 2006

Årsredovisning Verksamhetsåret 2006 Sid. 1 av 13 Årsredovisning Verksamhetsåret 2006 Bostadsrättsföreningen Y.K.- HUSET Furusundsgatan 9 Org. Nr.: 71 64 05-7387 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 Januari 2006-31

Läs mer

Ställda panter avser pantbrev/inteckningar, som föreningen lämnat som säkerhet för lån.

Ställda panter avser pantbrev/inteckningar, som föreningen lämnat som säkerhet för lån. Liten ordlista För att bättre förstå årsredovisningen finns här förklaringar till de vanligaste förekommande uttrycken i bokstavsordning. Anläggningstillgångarna är tillgångar i föreningen avsedda för

Läs mer

Årsredovisning BRF RESOLUTIONEN

Årsredovisning BRF RESOLUTIONEN Årsredovisning for BRF RESOLUTIONEN 716416-3284 Räkenskapsåret 2012 BRF RESOLUTIONEN 716416-3284 Styrelsen för BRF RESOLUTIONEN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Räkenskapsåret 2006. Brf Vinteraspen 769606-9744

ÅRSREDOVISNING. Räkenskapsåret 2006. Brf Vinteraspen 769606-9744 ÅRSREDOVISNING Räkenskapsåret 2006 Brf Vinteraspen 769606-9744 Förvaltnings- och verksamhetsberättelse för BRF Vinteraspen Styrelsen för bostadsrättsföreningen Vinteraspen får härmed avge berättelse för

Läs mer

Brf Lagmanstinget 5. Årsredovisning 769606-5320. För räkenskapsåret

Brf Lagmanstinget 5. Årsredovisning 769606-5320. För räkenskapsåret Brf Lagmanstinget 5 Årsredovisning För räkenskapsåret 2009 Brf Lagmanstinget 5 1(12) Årsredovisning Styrelsen för Brf Lagmanstinget 5 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse

Läs mer

rsr Brf Trädgårdsgatan 12

rsr Brf Trädgårdsgatan 12 rsr Brf Trädgårdsgatan 12 o Arsredovisning 1(9) Brf Trädgårdsgatan 12 Org.nr 769606-0461 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Fastigheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Örehus 4 (769608-7092) Malmö. Upprättad i november 2014 av. Svensk Bostadsrättsbildning AB

Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Örehus 4 (769608-7092) Malmö. Upprättad i november 2014 av. Svensk Bostadsrättsbildning AB Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Örehus 4 (769608-7092) Malmö Upprättad i november 2014 av Svensk Bostadsrättsbildning AB Innehållsförteckning 1 Allmänna förutsättningar 2 Beskrivning av fastigheten

Läs mer

Årsredovisning. fl~~.t. HSB:s BrfMälaren i Stockholm. Organisationsnummer: 702001-4895. 2010-09-01 till 2011-08-31 ~~ ~ ~.

Årsredovisning. fl~~.t. HSB:s BrfMälaren i Stockholm. Organisationsnummer: 702001-4895. 2010-09-01 till 2011-08-31 ~~ ~ ~. , HSB:s brfmälaren i Stockholm Arsredovisning 2010-2011 org nr: 702001-4895 www.hsb.se HSB:s BrfMälaren i Stockholm Organisationsnummer: 702001-4895 Årsredovisning 2010-09-01 till 2011-08-31 1(10) ~ fl~~.t

Läs mer

årsredovisning B R F MASTHUGGET 98/99

årsredovisning B R F MASTHUGGET 98/99 årsredovisning B R F MASTHUGGET 98/99 D A G O R D N I N G a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t Stämmans öppnande Fastställande av röstlängd Val av stämmoordförande Val av stämmosekreterare Val av en

Läs mer

Arsredovisning 201 O. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\

Arsredovisning 201 O. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Arsredovisning 201 O för Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Ordlista Anläggningstillgångar Avskrivningar Balansräkning Förvaltningsberättelse Inre reparationsfond Inre underhåll Insats Insatshöj ning Kapitaltillskott

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6

ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6 ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6 Org nr 716420-0326 för räkenskapsåret 2011 Föreningens ordinarie föreningsstämma kommer att avhållas fredagen den 29 juni 2012 kl 19. BrfFågelbro 6 Org nr 716420-0326 l Styrelsen

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Sigars förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2006 Innehåll

Bostadsrättsföreningen Sigars förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2006 Innehåll s förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2006 Innehåll sida 1 Information om verksamheten 1 1.1 Allmänt 1 1.2 Ändamål 1 2 Föreningens byggnader 1 2.1 Föreningens försäkringar 2 3 Fastighetens tekniska

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF SOLGLÄNTAN

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF SOLGLÄNTAN ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF SOLGLÄNTAN 1 Org. nr. Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB Styrelsen för Brf Solgläntan 1 kallar härmed till Tid: Tisdagen den 20 maj 2014 kl. 19:00

Läs mer

För HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm Organisationsnummer: 70 20 00-3161

För HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm Organisationsnummer: 70 20 00-3161 ÅRSREDOVISNING För HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm Organisationsnummer: 70 20 00-3161 Styrelsen för HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm far härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haga 4:36

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haga 4:36 Olof af Acrels väg 1 o 2 171 64 Solna Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Haga 4:36 769603-0944 Räkenskapsåret 2012 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5

Läs mer

Hur går det för vår bostadsrättsförening?

Hur går det för vår bostadsrättsförening? Hur går det för vår bostadsrättsförening? EN ÖVERSIKT OM HUR DU LÄSER ÅRSREDOVISNINGEN Läs bokslutet det handlar om dina pengar Varje år lämnar styrelsen i bostadsrättsföreningen inför ordinarie föreningsstämma

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening?... 3. Olika föreningar... 4. Kort om ekonomiska föreningar... 6. Föreningens namn...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening?... 3. Olika föreningar... 4. Kort om ekonomiska föreningar... 6. Föreningens namn... Starta förening 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta en förening?...... 3 Olika föreningar...... 4 Kort om ekonomiska föreningar...... 6 Föreningens namn...... 8 Styrelsen och verkställande

Läs mer