ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Klarbäret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Klarbäret"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Klarbäret Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter och lokaler med nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Grundfakta om föreningen Bostadsrättsföreningen registrerades Föreningens nuvarande ekonomiska plan och stadgar registrerades respektive hos Bolagsverket. Fakta om vår fastighet Klarbäret 4 Fastigheten förvärvades 1992 och föreningen innehar sedan 1992 tomträtten till fastigheten. Det nuvarande tomträttsavtalet gäller till Tomträttsavgälden har för perioden fastställts till kronor per år, en höjning med 69, 6 % eller kronor. Rabatt ges de två första åren av perioden med kronor respektive kronor. Tomträttsavgälden baseras på fastighetens bruttototalarea, dvs. alla ytor som omslutes av väggarnas utsida - trapphus, källare mm. Medan Skatteverket räknar med 25 % yta utöver bostadsyta och lokalyta i en fastighet, har vi ca 40 %. Dessa extra ytor kommer av ljusa, rymliga trapphus, lätt tillgängliga allmänna utrymmen, källare mm. Samtidigt som dessa extra ytor utgör ett mervärde, innebär de ökade kostnader vad gäller tomträttsavgäld, drift och underhåll. Fastigheten är fullvärdesförsäkrad genom Folksam. Ansvarsförsäkring ingår för styrelsen. Föreningens fastighetsförsäkring inkluderar det s.k. bostadsrättstillägget för samtliga medlemmar. Byggnadernas uppvärmning är fjärrvärme. Byggnadsår och ytor Fastigheten bebyggdes 1992 och består av fyra flerbostadshus i fem till sju våningar. Utöver flerbostadshusen omfattar fastigheten två småhus i tegel från 1906; det ena är en bostadsrätt, det andra är föreningens samlingslokal. Flerbostadshusens värdeår är 1992 och småhusens är Bostadsytan i flerbostadshusen är kvm. I bostadsrätten i det ena småhuset är bostadsytan 290 kvm. Lokalytan uppgår till 555 kvm. Lägenheter och lokaler Föreningen upplåter, utöver en bostadsrätt i ett av småhusen från 1906, ytterligare 137 lägenheter med bostadsrätt samt tre lokaler med hyresrätt. Lägenhetsfördelningen för bostadsrätterna: 2 rok 3 rok 4 rok 5 rok >5rok Sida 1 av 16

2 I lokalerna (555 kvm) bedrivs följande verksamheter: Verksamhet Yta (kvm) Löptid Barnomsorg Kontor 83,5 3 Kontor 26 1 Föreningen är frivilligt momsregistrerad avseende verksamhetslokaler. Föreningen har 71 parkeringsplatser varav 63 i varmgarage. I garaget finns även två MC-platser. I fastigheten finns även nedanstående gemensamhetsanläggningar: Föreningslokal Rum för bordtennis Fastighetens status I Lagen om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk (2 ) ställs krav på att de tekniska egenskaperna hos en fastighet i huvudsak ska bevaras under en ekonomiskt rimlig livslängd. Installationer och anordningar för till exempel tillgänglighet, hälsa och säkerhet ska hållas i sådant skick att de fungerar som det var avsett från början. De installationer och system som ska ge lämpligt inomhusklimat och hälsosam miljö har i regel kortare livslängd än husets stomme. Men livslängden för installationer kan förlängas med noggrann skötsel och långsiktigt underhåll. Fastigheten, Klarbäret 4, är jämförelsevis i gott skick. Men det är 20 år sedan flerbostadshusen byggdes, varför behovet av mer omfattande underhållsåtgärder blir alltmer påtagligt. Varje höst genomförs en övergripande två dagars tillsyn av byggnader, mark och installationer i syfte att uppdaga åtgärdsbehov, säkerhetsrisker mm. Besiktningsresultatet dokumenteras av FSS Fastighetsservice AB. Företrädare för styrelsen deltar. Vissa brister åtgärdas omgående, medan andra inkluderas i underlaget för den årliga revideringen av underhållsplanen. Varje månad hålls driftmöten, där företrädare för styrelsen och FSS deltar. Nyckeltal, statistik gås igenom, löpande och långsiktigt underhåll analyseras. Med egenkontroll och underhållsplanering kan fastigheten och dess funktioner bibehållas i ursprungligt eller förbättrat skick; andelen kostsamma reparationer och akut underhåll minskar. Fastighetsägaren, dvs. föreningen, ska, i enlighet med 26 kap miljöbalken, utöva egenkontroll av fastigheten. Riskområden som föreningen förväntas ha kontroll över är bland annat ventilation, radon, fukt/mögel, buller, avfall, inomhustemperatur, vattentemperatur och energianvändning. Föreningen ska genomföra regelbundna kontroller och ha en väl genomtänkt dokumentation. Miljöförvaltningen utövar tillsyn i enlighet med förordningen (1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken. Miljöförvaltningen granskade styrelsens egenkontroll i mars 2007 och hade inget att erinra. Föreningen har en underhållsplan som gäller från och med år 2008 och sträcker sig fram till Underhållsplanen uppdateras årligen med avseende bland annat på: vilka planerade åtgärder som genomförts vilka planerade åtgärder som tidigarelagts respektive senarelagts nya priser för underhållsåtgärder uttryckta i årets kostnadsläge (gäller de närmaste fem åren) Enligt ett nyckeltal framtaget av REPAB ska periodiskt underhåll utgöra minst 70 % av den årliga underhållskostnaden (periodiskt underhåll/reparationer = 70/30). Periodiskt underhåll utgjorde % av den totala underhållskostnaden. REPAB AB är ett företag som arbetar med riktvärden och nyckeltal vad gäller underhåll av byggnader. Brf Klarbärets underhållsplan bygger på REPAB FAKTA, ett hierarkiskt kodsystem som är det mest använda på marknaden. Förvaltning Följande uppdrag har skötts av SBC Sveriges BostadsrättsCentrum: Ekonomisk förvaltning Lägenhets- och medlemförteckning Kö till garage och parkeringsplatser Följande har skötts i egen regi: Teknisk förvaltning - FSS Fastighetsservice AB Sida 2 av 16

3 Övriga avtal Yttre underhåll - L-A Måleri AB Trädgård- Campus AB Lokalvård Ren Standard AB Hissar - Hissgruppen AB Snöskottning av tak- Gustavsbergs Plåtslageri AB Föreningen har tre serviceavtal som omfattar hissar, ventilation och värme. Genom service och funktionskontroll blir det färre akuta åtgärder under året. Föreningen har bredbandsuppkoppling via Bredbandsbolaget och Com Hem samt kabel-tv via Com Hem. Medlemmar Antalet medlemslägenheter i föreningen är 138 st. Under året har 16 lägenheter överlåtits. I 13 fall har överlåtelsen inneburit utträde ur föreningen. Under året har styrelsen samtyckt till två andrahandsuthyrningar. Föreningens policy för andrahandsuthyrning är: Föreningen följer bostadsrättslagen 7 kap. Medlem kan upplåta sin lägenhet i andra hand om styrelsen ger sitt samtycke. Samtycke för andrahandsupplåtelse ges t ex för studier, militärtjänst, arbete på annan ort eller för att pröva samboende med annan person. Andrahandsupplåtelsen är begränsad i tiden. Överlåtelse- och pantsättningsavgift tas ut enligt stadgarna. Överlåtelseavgift betalas av säljaren. Styrelsen Styrelsen har haft följande sammansättning: till från Johan Böhlin Jan Karlqvist Camilla Lindberg Mats Lundeborg Eva Sönevall Jesper Uddin* *Suppleant Johan Böhlin Håkan Klewstigh* Camilla Lindberg Mats Lundeborg Hans Nordgren Eva Sönevall Jesper Uddin Vid kommande ordinarie föreningsstämma löper mandatperioden ut för följande personer: Johan Böhlin, Camilla Lindberg, Mats Lundeborg och Eva Sönevall. Styrelsen har under året haft 13 protokollförda sammanträden. Revisorer Jörgen Schumacher Lars Winberg Ingrid Olofsson Ordinarie Extern Ordinarie Intern Suppleant Intern Valberedning Valberedning har varit Hunter Mabon sammankallande samt Thomas Härmark och Ann Viner. Sida 3 av 16

4 Stämmor Extra stämma Vid extra föreningsstämma beslutade stämman med acklamation att anta styrelsens förslag till nya stadgar. Utöver styrelsens förslag till nya stadgar behandlades även samlingslokalens, Cocktailbärets, framtida användning. Stämman tog ställning till två alternativ: 1) Cocktailbäret rustas upp och används på samma sätt som förut 2) Föreningen upplåter ytan med bostadsrätt för inredning av bostadslägenheter 56 röstberättigade medlemmar deltog. Av dessa röstade 31 för att ha Cocktailbäret kvar som föreningslokal. För att genomföra alternativ 2 krävdes 37 röster samt hyresnämndens godkännande. 25 medlemmar röstade för detta förslag. Stämman utvidgade också lokalens användningsområde såtillvida att övernattning tillåts i lokalen i mindre omfattning. Ordinarie föreningsstämma röstberättigade medlemmar deltog, varav fem genom ombud. Vid extra föreningsstämma beslutade stämman med acklamation att anta styrelsens förslag till nya stadgar. Brf Klarbärets ordinarie stämma beslutade även denna gång med acklamation att anta de nya stadgarna. Ordföranden tillkännagav efter omröstningen att stämman med mer än två tredjedels majoritet beslutat godkänna de nya stadgarna. I en motion till stämman yrkades att stämman skulle ge styrelsen i uppdrag att utforma ett förslag om kollektivt kapitaltillskott av lämplig storlek för föreningens medlemmar att ta ställning till vid en extrastämma senare i år. Stämman beslutade med acklamation för uppdrag till styrelsen. Extra stämma Vid årsstämman fick styrelsen i uppdrag att i enlighet med framlagd motion - utforma ett förslag om kollektivt kapitalskott. Styrelsen föreslog ett kollektivt kapitaltillskott om 40 miljoner kronor, vilket skulle reducera föreningens lån från 133,5 till 93,5 miljoner kronor. Förslaget diskuterades vid ett informationsmöte Minnesanteckningar från mötet delades ut samtidigt med kallelsen till extrastämman. Vid extrastämman, som hölls , deltog 99 medlemmar, 17 genom ombud. För ett genomförande av kollektivt kapitaltillskott krävdes att minst 2/3 av närvarande på stämman röstade för kapitaltillskott och att hyresnämnden godkände stämmans beslut. Av nämnda 99 medlemmar röstade 44 för och 55 emot kollektivt kapitaltillskott. Utslaget var ett tydligt nej till kollektivt kapitaltillskott. Väsentliga händelser under 2012 Ekonomi Resultatet för år 2012 blev kronor mot budgeterat kronor. De flesta av posterna ligger runt budget. Räntekostnaden är dock kronor lägre och taxebundna kostnaderna drygt kronor lägre än budgeterat. Skatteverket beslutade i december 2012 att upptaxera Brf Klarbäret för åren 2008, 2009, 2010, 2011 och Skatteverket ansåg att föreningen inlämnat oriktig uppgift (4 kap taxerings-lagen), eftersom vi inte redogjort för garageintäkter. Restskatten uppgår till kronor. Genom restskatten blir det slutliga resultatet för kronor. Skatteverkets beslut synes dock vara baserat på felaktiga grunder. Styrelsen har i samråd med SBC gjort ändringar i fastighetsdeklarationen för Beslut kommer i juni. Beroende på utslaget kan föreningen välja att begära omprövning för ovanstående fem år. I november omförhandlades sex lån om sammanlagt kronor. Styrelsen beslutade att anta Handelsbankens bud. Räntan var på anbudsdagen 1, 438 % med ett påslag om 0,9 %. Sluträntorna blev 2/12 2, 349 % och 3/12-2, 338 % samt 10/12 2, 310 %. Alla sex lånen löper på 90 dagar (stibor). Sida 4 av 16

5 Utförda planerade underhållsarbeten under 2012 I två fläktrum, Bigarråvägen 9 och 11, har fläktstyrningen av till- och frånluftsfläktarna byggts om. Ca 1000 kvm yttertak har målats på Bigarråvägen 9 samt Ruddammsvägen Takfoten Ruddammsvägen har också målats. Analys/åtgärder vad gäller takterrasserna har påbörjats, Lekplatserna har säkerhetsbesiktigats och erforderliga åtgärder vidtagits. Trätrapporna har oljats och vissa markarbeten har genomförts. Upphandling av service av föreningens ventilationsanläggning har gjorts under hösten tillika med en upphandling av OVK och rensning av kanaler. Miljöåtgärder Styrelsen har under året fortsatt med det miljöarbete som påbörjades för några år sedan. Den tekniska utrustningen i våra byggnader förbättras ständigt för att bli mer energieffektiv. Värme- och ventilationssystemen funktionskontrolleras och justeras. I fläktrummen har motorer bytts ut; frysskydd, omformare och avfrostningsautomatik har installerats. Investeringskostnaden för ombyggnad av ett fläktrum återbetalas på tre år tack vare minskade elkostnader. Föreningen har nu endast lågenergilampor. Verktyg för effektstyrning av energiförbrukningen har installerats för att jämna ut belastningstopparna. Information och sociala aktiviteter Den 18 oktober hölls ett informationsmöte om kollektivt kapitaltillskott inför föreningens extrastämma den 8 november En sammanfattning av den information som gavs och de frågor som ställdes och besvarades under mötet distribuerades före extra stämman till alla medlemmar. Under året har fyra Nyhetsbrev distribuerats till medlemmarna. Företrädare för styrelsen har träffat föreningens funktionärer (husvärdar, lokalvärdar, trädgårdsgrupp, valberedning, revisorer) vid ett tillfälle under året. Husvärdarna har en viktig uppgift i föreningen. De verkar för trivsel och en välskött inre och yttre miljö. Lokalvärdarna håller i uthyrningen av föreningslokalen Cocktailbäret. Företrädare för trädgårdsgruppen har haft månatliga möten med Campus AB, föreningens leverantör av trädgårdsskötsel och vinterväghållning. Behovet av funktionärer är stort, vilket inte minst valberedningen erfar när man ska rekrytera ledamöter till styrelsen. Föreningen har haft två städdagar, en på våren och en på hösten. Ett flertal medlemmar har deltagit i såväl städåtgärder som den efterföljande samvaron. Styrelsens arbete Styrelsen fokuserar ständigt på kostnadseffektiva lösningar, bra upphandlingar och avtal, uppföljningar och analyser. Styrelsens arbete tydliggörs i ett antal dokument. Styrelsens arbete beskriver lagrum, ansvar och roller Styrelsens ABC, en manual till styrelsens löpande arbete tydliggör det styrelsen gör löpande inom områdena ekonomi, teknik/fastighetsskötsel samt information/kommunikation Att Göra under räkenskapsåret listar de projekt, uppdrag som ska utföras under året En förteckning över föreningens avtal och när de ska sägas upp för villkorsändring samt en leverantörslista utgör också ett stöd för styrelsearbetet. Väsentliga händelser och kommande underhållsarbeten under 2013 Ekonomi Budgeten för 2013 är balanserad (+ 131tkr) Tomträttsavgälden har höjts från kronor (2011) till kronor (2013). Från och med den första januari 2014 är tomträttsavgälden kronor fram till den första januari Föreningen har sex lån, totalt kronor, med löptid på 90 dagar (stibor) Den första december 2013 villkorsändras ett lån på kronor. Resterande tre lån villkorsändras 2015 och Om räntorna inte stiger och inget oförutsett inträffar med fastigheten borde även budgeten för 2014 kunna bli balanserad. Sida 5 av 16

6 Planerade underhållsarbeten 2013 Ombyggnaden av fläktstyrningen i våra fläktrum fortsätter På tur står Bigarråvägen 6 och Bigarråvägen 4. Förskolans fläktstyrning åtgärdas året därpå. År 2014 har alla fläktrum byggts om. Det är också dags att byta ut fyra av våra pumpar. Fastighetens ockragula dörrar kommer att målas om. Även de vita dörrarna till allmänna utrymmen åtgärdas. Rampen ner mot Ruddammsvägen 29 kommer att plattsättas och breddas - så plogen kan ta sig fram. År 2013 behöver vi inte måla yttertak. Närmast på tur står taken på Bigarråvägen 11 och Bigarråvägen 4-6, troligen år Arbetet med takterrasserna fortsätter. År 2013 är det också dags för obligatorisk ventilationskontroll (OVK), som görs vart tredje år. Dessförinnan ska kanalerna rensas, något som görs varannan gång, dvs. vart sjätte år. Hissen i Ruddammsvägen 27 byggs om och moderniseras. Föreningens samlingslokal renoveras i enlighet med stämmobeslut och konstgräs kommer att läggas vid Bigarråvägen 6, där vanlig gräsmattan inte gått att etablera. Information Under 2012 gjordes en översyn av föreningens stadgar. Regelverket hade ändrats och vissa delar behövde förtydligas. I samband med stadgearbetet påbörjades en uppdatering av föreningens ordnings- och trivselregler samt lägenhetspärmarna. Regler samt övrig information tillställs medlemmarna under våren Nyckeltal Nyckeltal kan utgöra ett hjälpmedel för att öka kostnadseffektiviteten. En jämförelse mellan åren är av därför av betydelse. I jämförelsen måste man särskilja om skillnaderna mellan åren beror på skillnader i resursförbrukning eller skillnader i pris. Man kan även jämföra föreningens nyckeltal med andra fastigheters. Det kan dock vara svårt att jämföra nyckeltal. Vilken yta har man utgått ifrån bostadsyta (BOA), bostadsyta + lokalyta (LOA) eller bruttototalarean (BTA), all yta innanför ytterväggarna när man räknat fram nyckeltalet? Nyckeltalet lån/kvm bostadsyta är jämförelsevis högt. Detta beror delvis på att föreningen har ovanligt stor andel allmän yta 40%, jämfört med Skatteverkets schablon på 25%. Nyckeltalen för reparationer och underhåll utgår ifrån BTA. Föreningen har utöver de allmänna ytorna underhållsansvar även för skalet och alla installationer, varför ett nyckeltal baserat på BTA synes vara det mest lämpliga. Elkostnaderna baseras endast på den allmänna ytan även om elen försörjer olika installationer. Nyckeltal Årsavgift/kvm bostadsyta 1) Lån/kvm 1) Elkostnad/kvm 3) Värmekostnad/kvm 2) Vattenkostnad/kvm 4) Reparationer/kvm 2) ) Periodiskt underhåll 2) ) Bostadsyta = kvm. 2) BTA kvm 3) BTA./ kvm = 5455 kvm allmän yta 4) Bostadsyta + lokalyta = = kvm. 5) Det låga talet för 2009 beror på att reparationskostnader delvis bokförts under fastighetsskötsel/ beställning. Sida 6 av 16

7 Dispositionsförslag Förslag till vinstdisposition. Till föreningsstämmans förfogande står följande medel: Balanserat resultat Årets resultat Totalt Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande: Reservering fond för yttre underhåll Ianspråktagande av fond för yttre underhåll Balanseras i ny räkning Totalt Beträffande föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till följande resultat- och balansräkning med noter. Sida 7 av 16

8 RESULTATRÄKNING JANUARI - 31 DECEMBER RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter och hyror Not Övriga rörelseintäkter RÖRELSENS KOSTNADER Not 2 Fastighetskostnader Reparationer Periodiskt underhåll Taxebundna kostnader Övriga driftskostnader Fastighetsskatt/Fastighetsavgift * Övriga förvaltnings- och rörelsekostnader Personalkostnader Avskrivningar RÖRELSERESULTAT RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER Ränteintäkter Räntekostnader ÅRETS RESULTAT *Se sida 4 under rubrik Ekonomi. Sida 8 av 16

9 BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Byggnader Not Maskiner och inventarier Not FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Insats Bostadsrätterna SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR KORTFRISTIGA FORDRINGAR Avgifts- och hyresfordringar 1 0 Skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader Not Upplupna intäkter KORTFRISTIGA PLACERINGAR Not 6 Kortfristiga placeringar KASSA OCH BANK Kassa och bank SBC klientmedel i SHB SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR SUMMA TILLGÅNGAR Sida 9 av 16

10 BALANSRÄKNING EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER EGET KAPITAL Not 7 Bundet eget kapital Inbetalda insatser Fond för yttre underhåll Not Fritt eget kapital Balanserad vinst Årets resultat SUMMA EGET KAPITAL LÅNGFRISTIGA SKULDER Skulder till kreditinstitut Not KORTFRISTIGA SKULDER Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader Not Förutbetalda avgifter och hyror SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Ställda säkerheter Uttagna fastighetsinteckningar Not Ansvarsförbindelser Inga Inga Sida 10 av 16

11 Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Belopp anges i kronor om inte annat anges. Redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Samma redovisnings- och värderingsprinciper har använts som föregående år. Föreningens fond för yttre underhåll redovisas i enlighet med Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2003:4). Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inte annat anges. Avskrivningar på anläggningstillgångar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärdet och beräknad nyttjandeperiod. Följande avskrivningar uttryckt i procent alternativt år tillämpas AVSKRIVNINGAR Byggnader 0,2% 0,2% Värmeanläggning Fullt avskriven 10,0% Hissanläggning 10,0% Garage/parkering 10,0% Kabel-TV 5,0% 5,0% Tak 12,5%/5,0% 12,5%/5,0% Markanläggning 10,0%/5,0% 10,0%/5,0% Trädgård 4,0% 4,0% Inventarier 10,0% 10,0% Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. Likvida placeringar värderas i enlighet med Årsredovisningslagen till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet. Not ÅRSAVGIFTER OCH HYROR Årsavgifter Hyresintäkter Not RÖRELSENS KOSTNADER Fastighetskostnader Fastighetsskötsel, entreprenad Fastighetsskötsel enligt beställning Fastighetsskötsel gård entreprenad Fastighetsskötsel gård beställ Snöröjning/sandning Städning entreprenad Städning enligt beställning Mattvätt/Hyrmattor OVK Obl. Ventilationskontroll Hissbesiktning Gemensamma utrymmen Garage Gård Serviceavtal Förbrukningsmateriel Störningsjour och larm Brandskydd Sida 11 av 16

12 Not 2 fortsättning Reparationer Fastighet förbättringar Hyreslägenheter Brf Lägenheter Lokaler Förskola Gemensamma utrymmen Tvättstuga Sophantering/återvinning Källare Entré/trapphus Lås VVS Värmeanläggning/undercentral Ventilation Elinstallationer Tele/TV/Kabel-TV/porttelefon Hiss Fasad Fönster Balkonger/altaner Mark/gård/utemiljö Garage/parkering Skador/klotter/skadegörelse Vattenskada Periodiskt underhåll Byggnad Sophantering/återvinning Ventilation Tak Fasad Fönster Balkonger/altaner Mark/gård/utemiljö Taxebundna kostnader El Värme Vatten Sophämtning/renhållning Grovsopor Övriga driftskostnader Försäkring Tomträttsavgäld Kabel-TV Bredband Sida 12 av 16

13 Not 2 fortsättning Fastighetsskatt/Kommunal avgift Ändrad taxering Fastighetsskatt * *Se sida 4 under rubrik Ekonomi Övriga förvaltnings- och rörelsekostnader Kreditupplysning Medlemsinformation Tele och datakommunikation Inkassering avgift/hyra Revisionsarvode extern revisor Föreningskostnader Styrelseomkostnader Fritids och Trivselkostnader Förvaltningsarvode Förvaltningsarvoden övriga Administration Korttidsinventarier Konsultarvode Bostadsrätterna Sverige Ek För Anställda och personalkostnader Föreningen har inte haft någon anställd. Följande ersättningar har utgått Styrelse och internrevisor Sociala kostnader Avskrivningar Byggnad Förbättringar Markanläggning Inventarier TOTALT RÖRELSENS KOSTNADER Not BYGGNADER Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Nyanskaffningar Utgående anskaffningsvärde Ackumulerade avskrivningar enligt plan byggnader Vid årets början Årets avskrivningar enligt plan Utgående avskrivning enligt plan Planenligt restvärde vid årets slut Sida 13 av 16

14 Not 3 fortsättning Taxeringsvärde Taxeringsvärde byggnad Taxeringsvärde mark Fastighetens taxeringsvärde är uppdelat enligt följande Bostäder Lokaler Fastigheten är upplåten med tomträtt. Not MASKINER OCH INVENTARIER Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Nyanskaffningar 0 0 Utrangering/försäljning 0 0 Utgående anskaffningsvärde Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början Årets avskrivningar enligt plan Utrangering/försäljning 0 0 Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan Redovisat restvärde vid årets slut Not FÖRUTBETALDA KOSTNADER Fastighetsförsäkring Kabel-TV Tomträttsavgäld Bredband Störningsjour Hiss Bokfört värde Verkligt värde Bokfört värde Not 6 KORTFRISTIGA PLACERINGAR Nominellt värde Obligation LUX-fond LUX Räntefond Sida 14 av 16

15 Not 7 EGET KAPITAL Belopp vid årets utgång Förändring under året Disposition av föregående års resultat enl stämmans beslut Belopp vid årets ingång Bundet eget kapital Inbetalda insatser Fond för yttre underhåll enligt not nedan Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserad vinst Årets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Not FOND FÖR YTTRE UNDERHÅLL Vid årets början Reservering enligt stadgar 0 0 Reservering enligt stämmobeslut Omföring övrig fond till fond för yttre underhåll Ianspråktagande enligt stämmobeslut Vid årets slut Not Övriga fonder Vid årets början Omföring till fond för yttre underhåll Vid årets slut 0 0 Not 10 SKULDER TILL KREDITINSTITUT Räntesats Belopp Belopp Villkorsändringsdag Stadshypotek AB 2,320 % Stadshypotek AB 2,340 % Stadshypotek AB 3,620 % Stadshypotek AB 3,940 % Stadshypotek AB 2,320 % Stadshypotek AB 3,940 % Stadshypotek AB 2,340 % Stadshypotek AB 2,350 % Stadshypotek AB 4,250 % Stadshypotek AB 2,320 % Summa skulder till kreditinstitut Kortfristig del av skulder till kreditinstitut Om fem år beräknas skulden till kreditinstitut uppgå till Kr. Sida 15 av 16

16 Not UPPLUPNA KOSTNADER El Värme Extern revisor Arvoden Sociala avgifter Ränta Grovsopor VVS Fastighetsskötsel gård Ventilation, ombyggnad avfrostningsautomatik Stockholm den / 2013 Johan Alexander Böhlin Ledamot Siv Camilla Lindberg Styrelseordförande Mats Olof Lundeborg Ledamot Hans Ragnar Svante Nordgren Ledamot Eva Kristina Sönevall Ledamot Sten Jesper Uddin Ledamot Vår revisionsberättelse har lämnats den / 2013 Jörgen Schumacher Extern revisor Lars Winberg Intern revisor Sida 16 av 16

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Vikingen Org.nr 716407-0596 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning 2008 BRF Hvitfeldtsgatan 13

Årsredovisning 2008 BRF Hvitfeldtsgatan 13 Årsredovisning 2008 BRF Hvitfeldtsgatan 13 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter under nyttjanderätt

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Bommen nr 7

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Bommen nr 7 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Bommen nr 7 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gråbjörnen 8. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 september 2009-31 augusti 2010.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gråbjörnen 8. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 september 2009-31 augusti 2010. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Gråbjörnen 8 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 september 2009-31 augusti 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gråbjörnen 8. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 september 2010-31 augusti 2011.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gråbjörnen 8. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 september 2010-31 augusti 2011. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Gråbjörnen 8 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 september 2010-31 augusti 2011. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen MYNTVERKET I LUND. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2003.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen MYNTVERKET I LUND. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2003. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen MYNTVERKET I LUND Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2003. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen HYLTE FERIEBY

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen HYLTE FERIEBY Årsredovisning Bostadsrättsföreningen HYLTE FERIEBY Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2006. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Spinnmästaren i Lindome

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Spinnmästaren i Lindome Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Spinnmästaren i Lindome Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Bommen nr 7

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Bommen nr 7 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Bommen nr 7 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2007 2006 1 JANUARI - 31 DECEMBER RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter och hyror Not 1 1 259 052 1 250 118 Övriga rörelseintäkter 19 033 17 974 1 278 085 1 268 092 RÖRELSENS KOSTNADER Not 2 Fastighetskostnader

Läs mer

Årsredovisning Bostadsrättsföreningen HUMLEGÅRDEN Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2007. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Violen nr 14

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Violen nr 14 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Violen nr 14 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Lödkolven 2. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2008.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Lödkolven 2. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2008. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Lödkolven 2 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2008. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 30 juni 2007.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 30 juni 2007. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 juni 2007. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Prennebo

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Prennebo Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Prennebo Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Halör

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Halör Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Halör Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen ÖLANDSSTENEN. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2005.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen ÖLANDSSTENEN. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2005. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen ÖLANDSSTENEN Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2005. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Gråbjörnen 8 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 september 2012-31 augusti 2013. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Norra Vasa

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Norra Vasa Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Norra Vasa Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2009. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Martallen 36

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Martallen 36 , Brf Martallen 36 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Martallen 36 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål

Läs mer

Årsredovisning. Brf Mälarglimt

Årsredovisning. Brf Mälarglimt Årsredovisning för Brf Mälarglimt Räkenskapsåret 2010 Brf Mälarglimt 1(9) Styrelsen för Brf Mälarglimt får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Förvaltningsberättelse Fastighet Raderkniven

Läs mer

Årsredovisning 2009 BRF Hvitfeldtsgatan 13

Årsredovisning 2009 BRF Hvitfeldtsgatan 13 Årsredovisning 2009 BRF Hvitfeldtsgatan 13 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter under nyttjanderätt

Läs mer

Lägenheter och lokaler Föreningen upplåter 25 lägenheter med bostadsrätt samt en lägenhet och två lokaler med hyresrätt.

Lägenheter och lokaler Föreningen upplåter 25 lägenheter med bostadsrätt samt en lägenhet och två lokaler med hyresrätt. Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hu upplåta bostadslägenheter under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Grundfakta

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsföreningen Lövkojan

Årsredovisning. Bostadsföreningen Lövkojan Årsredovisning Bostadsföreningen Lövkojan Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Fastighet Hejaren 3 Styrelse Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Branäs Apartments

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Branäs Apartments Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Branäs Apartments 769611-8061 Räkenskapsåret 2009 09 01 2010 08 31 Org.nr 769611-8061 2 (12) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Branäs Apartments får härmed

Läs mer

Beträffande föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till följande resultat- och balansräkningar, med noter.

Beträffande föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till följande resultat- och balansräkningar, med noter. ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Surbrunn 8 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Fastighet Surbrunn 8 Styrelse Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsföreningen Åsa upa

Årsredovisning. Bostadsföreningen Åsa upa Årsredovisning Bostadsföreningen Åsa upa Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22.

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Brf Killingen 22 1(9) Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2004-01-01 2004-12-31. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Sid 1 (9) ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 1999. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Brf Rosa Huset 716439-5621. I lokalerna bedrivs följande verksamheter: Verksamhet Yta Löptid Frisör Skomakeri. 37 kvm 55 kvm. Tillsvidare Tillsvidare

Brf Rosa Huset 716439-5621. I lokalerna bedrivs följande verksamheter: Verksamhet Yta Löptid Frisör Skomakeri. 37 kvm 55 kvm. Tillsvidare Tillsvidare Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Rosa Huset Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Nordhemsgatan 16-20

Bostadsrättsföreningen Nordhemsgatan 16-20 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Nordhemsgatan 16-20 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Viking Birkastan

Bostadsrättsföreningen Viking Birkastan Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Viking Birkastan Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Surbrunn Nr 8

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Surbrunn Nr 8 Bostadsrättsföreningen Surbrunn 8 Sid 1(9) ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Surbrunn Nr 8 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 1999. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Fastighet Surbrunn

Läs mer

Årsredovisning. Brf Killingen 22

Årsredovisning. Brf Killingen 22 Årsredovisning för Brf Killingen 22 Räkenskapsåret 2005 Brf Killingen 22 1(9) Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet

Läs mer

Årsredovisning 2004 för Brf Knoppen 21.

Årsredovisning 2004 för Brf Knoppen 21. Org.nr 702001-1354 1(10) Årsredovisning 2004 för Brf Knoppen 21. Styrelsen för Brf Knoppen 21 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2004-01-01 2004-12-31. Fastighet

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen PLOGEN

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen PLOGEN Årsredovisning Bostadsrättsföreningen PLOGEN Brf Plogen Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december, 2003. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Surbrunn 8

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Surbrunn 8 ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Surbrunn 8 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 2000. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Fastighet Surbrunn 8 Styrelse Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Lunsen nr 3 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763

Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763 RESULTATRÄKNING 1 JANUARI - 31 DECEMBER RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter och hyror Not 1 6 844 970 6 570 505 Övriga rörelseintäkter 7 153 118 161 6 852 123 6 688 666 RÖRELSENS KOSTNADER Not 2 Fastighetsskötsel

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Carlavagnen 17

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Carlavagnen 17 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Carlavagnen 17 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

Årsredovisning 2005 för Brf Knoppen 21.

Årsredovisning 2005 för Brf Knoppen 21. Org.nr 702001-1354 1(10) Årsredovisning 2005 för Brf Knoppen 21. Styrelsen för Brf Knoppen 21 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2005-01-01 2005-12-31. Fastighet

Läs mer

Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Boktryckaren 2 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Katthuvudet 26

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Katthuvudet 26 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Katthuvudet 26 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Skonaren på Masthugget 6 18

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Skonaren på Masthugget 6 18 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Skonaren på Masthugget 6 18 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2009. Förvaltningsberättelse Brf Skonaren på Masthugget

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsföreningen Lövkojan

Årsredovisning. Bostadsföreningen Lövkojan Årsredovisning Bostadsföreningen Lövkojan Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2009. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby Årsredovisning för Brf Hylte Ferieby Räkenskapsåret 2012 Brf Hylte Ferieby 1(9) Styrelsen för Brf Hylte Ferieby får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Odin

Bostadsrättsföreningen Odin Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Odin Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen FACKLAN. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2004.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen FACKLAN. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2004. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen FACKLAN Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2004. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsföreningen Nya Syrenen

Årsredovisning. Bostadsföreningen Nya Syrenen Årsredovisning Bostadsföreningen Nya Syrenen Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Skattsedeln 6

Bostadsrättsföreningen Skattsedeln 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Skattsedeln 6 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2010-31 december 2010 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda

Läs mer

Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Skrattmåsen Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Bostadsrättsföreningen HVITFELDTSGATAN 7-9

Bostadsrättsföreningen HVITFELDTSGATAN 7-9 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen HVITFELDTSGATAN 7-9 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2007. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen

Läs mer

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby Årsredovisning för Brf Hylte Ferieby Räkenskapsåret 2011 Brf Hylte Ferieby 1(9) Styrelsen för Brf Hylte Ferieby får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Vårdsätra

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Vårdsätra ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Vårdsätra Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 2000. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Fastighet Valsätra 64:1 Styrelse Jan Svensson

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Neptunus 5

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Neptunus 5 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Neptunus 5 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2009. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning 2014. Hemfrid. Bostadsföreningen

Årsredovisning 2014. Hemfrid. Bostadsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsföreningen Hemfrid Årsredovisning

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Odin

Bostadsrättsföreningen Odin Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Odin Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Sjölunten

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Sjölunten Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Sjölunten Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2009. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Brf Långkorven

Årsredovisning. Brf Långkorven Årsredovisning för Brf Långkorven 769606-1410 Räkenskapsåret 2011 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Tilläggsupplysningar 5 Noter 6 1 (11) Styrelsen för Brf

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Viking Birkastan

Bostadsrättsföreningen Viking Birkastan Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Viking Birkastan Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

Årsredovisning. Brf Trädgårdsmäst nr 8

Årsredovisning. Brf Trädgårdsmäst nr 8 Årsredovisning för Brf Trädgårdsmäst nr 8 702002-9711 Räkenskapsåret 2012 2 (12) Styrelsen för Brf Trädgårdsmäst nr 8 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

Årsredovisning. Brf Knoppen 21

Årsredovisning. Brf Knoppen 21 Årsredovisning för Brf Knoppen 21 Räkenskapsåret 2007 Brf Knoppen 21 1(9) Styrelsen för Brf Knoppen 21 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet:

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Bigarråträdet 2 Brf

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Bigarråträdet 2 Brf Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Bigarråträdet 2 Brf Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen

Läs mer

Bostadsrättsföreningen PRENNEBO

Bostadsrättsföreningen PRENNEBO Årsredovisning Bostadsrättsföreningen PRENNEBO Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2007. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31 Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Vikingen Org.nr 716407-0596 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Humlegården Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Pontus 3

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Pontus 3 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Pontus 3 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2008. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Tehuset i Ursvik

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Tehuset i Ursvik 2016 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Tehuset i Ursvik Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Tehuset i Ursvik Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2016.

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Prennebo

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Prennebo Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Prennebo Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gråbjörnen 8. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 september augusti 2012.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gråbjörnen 8. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 september augusti 2012. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Gråbjörnen 8 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 september 2011-31 augusti 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Slottskogsledet

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Slottskogsledet Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Slottskogsledet Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

Årsredovisning Bostadsrättsföreningen NOBELGÅRDEN Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2007. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Verksamheten FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Verksamheten FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 8 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014. Belopp anges i kronor om inget annat anges. Uppgift inom parentes avser föregående år. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Ryttaren. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 2012.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Ryttaren. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 2012. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Ryttaren Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Humlegården

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Humlegården Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Humlegården Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2009. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Diariet 6. Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Diariet 6 Registervägen 28-36 168 31 Bromma Organisationsnummer 769606-5502

Diariet 6. Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Diariet 6 Registervägen 28-36 168 31 Bromma Organisationsnummer 769606-5502 Brf Diariet 6 Årsredovisning 2012 Bostadsrättsföreningen Diariet 6 Registervägen 28-36 168 31 Bromma Årsredovisning Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Diariet 6, Bromma, Stockholms kommun, (org. Nr 769606-5502)

Läs mer

Årsredovisning 14/15 MIDSOMMARBUKETTEN. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 14/15 MIDSOMMARBUKETTEN. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 14/15 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen MIDSOMMARBUKETTEN

Läs mer

Årsredovisning 2014 LILLA DROTTNINGEN. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 LILLA DROTTNINGEN. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen LILLA DROTTNINGEN

Läs mer

Årsredovisning. Brf Skytten i Duvbo

Årsredovisning. Brf Skytten i Duvbo Årsredovisning för Brf Skytten i Duvbo 715200-1280 Räkenskapsåret 2014 1 (11) Styrelsen för Brf Skytten i Duvbo får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Utöver den lagstadgade informationen

Läs mer

Årsredovisning 2014 VÅRDSÄTRA. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 VÅRDSÄTRA. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen VÅRDSÄTRA Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Viktor

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Viktor Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Viktor Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning 2003 för Brf Stjärnfallet nr 15.

Årsredovisning 2003 för Brf Stjärnfallet nr 15. Org.nr 702002-8630 1(10) Årsredovisning 2003 för Brf Stjärnfallet nr 15. Styrelsen för Brf Stjärnfallet nr 15 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2003-01-01-2003-12-31.

Läs mer

Årsredovisning 2004 för Brf Stjärnfallet nr 15.

Årsredovisning 2004 för Brf Stjärnfallet nr 15. Org.nr 702002-8630 1(11) Årsredovisning 2004 för Brf Stjärnfallet nr 15. Styrelsen för Brf Stjärnfallet nr 15 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2004-01-01-2004-12-31.

Läs mer

Årsredovisning 2014 LILLGÄRDAN 1. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 LILLGÄRDAN 1. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen LILLGÄRDAN 1

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31 Brf Diana 23 769624-8454 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Brf Diana 23 får härmed avge följande årsredovisning för föreningens förvaltning för tiden 2013-01-01-2013-12-31

Läs mer

Årsredovisning 2014 INGEMAR 3. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 INGEMAR 3. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen INGEMAR 3 Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Tessingården

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Tessingården Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Tessingården Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen VÅRDSÄTRA. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2004.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen VÅRDSÄTRA. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2004. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen VÅRDSÄTRA Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2004. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Odin

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Odin Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Odin Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2008. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Nobelgården

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Nobelgården Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Nobelgården Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2008. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning 2003 för Brf Knoppen 21.

Årsredovisning 2003 för Brf Knoppen 21. Org.nr 702001-1354 1(9) Årsredovisning 2003 för Brf Knoppen 21. Styrelsen för Brf Knoppen 21 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2003-01-01-2003-12-31. Fastighet

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Berzeliigatan 26

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Berzeliigatan 26 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Berzeliigatan 26 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Vilan

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Vilan Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Vilan Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning. Brf Vårt Hem nr 4

Årsredovisning. Brf Vårt Hem nr 4 Årsredovisning för Brf Vårt Hem nr 4 Räkenskapsåret 2008 Brf Vårt Hem nr 4 1(9) Styrelsen för Brf Vårt Hem nr 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Norra Liden 5-23

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Norra Liden 5-23 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Norra Liden 5-23 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

Årsredovisning 2014 MJÖLNAREN. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 MJÖLNAREN. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen MJÖLNAREN Årsredovisning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2009. Brf Autopiloten 7 Tätorpsvägen 11, 128 31 Skarpnäck www.sbc.se/autopilotennr7

ÅRSREDOVISNING 2009. Brf Autopiloten 7 Tätorpsvägen 11, 128 31 Skarpnäck www.sbc.se/autopilotennr7 Brf Autopiloten 7 Tätorpsvägen 11, 128 31 Skarpnäck www.sbc.se/autopilotennr7 ÅRSREDOVISNING 2009 Revisorernas berättelse och budget redovisas separat Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Autopiloten

Läs mer

Årsredovisning. Brf Jernet 7

Årsredovisning. Brf Jernet 7 Årsredovisning för Brf Jernet 7 Räkenskapsåret 2006 Brf Jernet 7 1(10) Styrelsen för Brf Jernet 7 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Fastighet Järnet 7 Styrelse

Läs mer