KREDITHANTERING. Omvälvning. Konsumentinkasso. Elektronisk fakturahantering. Kreditförsäkringar. Vi köper dina fakturor och säljer trygghet!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KREDITHANTERING. Omvälvning. Konsumentinkasso. Elektronisk fakturahantering. Kreditförsäkringar. Vi köper dina fakturor och säljer trygghet!"

Transkript

1 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA ANNONS KREDITHANTERING MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI APRIL 2011 Konsumentinkasso står för tillväxten inom branschen Elektronisk fakturahantering ger dig bättre kontroll Kreditförsäkringar råd från expertpanelen Omvälvning KTH-professorn om förändringarna efter finanskrisen Fakturabelåning frigör kapital Digital säkerhet så funkar det! Av Finansinspektionen auktoriserat kreditmarknadsbolag. Vi köper dina fakturor och säljer trygghet! STÄRKER LIKVIDITETEN ELIMINERAR KREDITRISKEN MINSKAD ADMINISTRATION FLEXIBEL FINANSIERING / factoring.se

2 annons hela denna bilaga är en annons från smart media annons 2 LEDARE Marknaden för hantering av krediter som inte betalas i tid Kreditgivare riskerar att inte få betalt i rätt tid eller inte alls! Alla kreditgivare utgår ifrån att krediten skall återbetalas i rätt tid. Försening medför kostnader. Vem betalar priset för avtalsbrottet det är kredithanteringens innersta väsen! Advokat Claes Månsson, ordförande i Svensk Inkasso den vanligaste krediten är fakturakrediten som innebär att säljaren levererar mot faktura med betalning inom 10 till 30 dagar. Andra vanliga krediter tillhandahålls av banker och finansbolag, som har till affärsidé att låna ut pengar ofta mer långsiktigt. Försenad betalning medför skyldighet för gäldenären att ersätta kostnader för påminnelse och inkassokrav. Dröjsmålsränta utgår ofta med referensräntan plus 8 procent. Om inte gäldenären betalar på inkassokrav vill kreditgivaren säkerställa att fordringen kan drivas in med tvång (via kronofogdemyndighet, kfm). Först skall en myndighet fastställa att kravet är korrekt och att det inte finns en saklig invändning; detta sker genom betalningsföreläggande (förr via tingsrätt, numera genom kfm). Om betalningsföreläggande utfärdas så kan utmätning ske. Nya kostnader tillkommer som skall ersättas och dröjsmålsränta löper hela tiden. de flesta företag och banker uppdrar åt specialister inkassoföretag att hantera hela eller delar av kredithanteringsprocessen, alltifrån reskontrahantering och fakturering till inkasso och indrivning. När det gäller förfallna fordringar där inkasserings- och indrivningsförsöken misslyckas på kort tid (upp till ett år), blir dessa ofta en belastning i balansräkningen. Indrivning är komplicerat, kostsamt och svårbedömt. Ofta säljs osäkra fordringar till inkassobolagen som är bättre rustade för att klara hanteringen. Branschen köper också kurranta fordringar, så kallad factoring. Kanske sänds årligen sju miljarder fakturor. Nästan alla fakturor betalas enligt avtal. En mycket stor del av de fakturor som inte betalas på förfallodag, betalas frivilligt efter påminnelse. Endast 0,1 procent av alla fakturor leder till inkassokrav.» Inkassobranschen tar årligen in cirka 17 miljarder kronor åt kreditgivarna. En bråkdel leder till betalningsförelägganden och än färre till utmätning. Ändå rör det sig om betydande belopp som blir föremål för kredithantering. Inkassobranschen tar årligen in cirka 17 miljarder kronor åt kreditgivarna. Av dessa går 15 miljarder direkt tillbaka till uppdragsgivarna. Branschen har ungefär anställda. Ett totalt belopp om 50 miljarder kronor finns för inkassering hos inkassobolagen. Årligen nyregistreras sju miljoner inkassoärenden. Merparten betalas efter inkassokrav. I ungefär en miljon ärenden ansöks om betalningsföreläggande. Mer än 30 procent av ansökningarna återkallas innan utslag meddelas (till följd av frivillig betalning). Kvar finns alltså cirka ärenden där utslaget kan leda till utmätning. Cirka hälften betalas frivilligt efter utslag. Ungefär nya fordringar per år återstår alltså för eventuell utmätning ett mycket litet antal vid jämförelse med antalet fakturakrediter. Effektiviteten i den svenska inkassobranschen i syfte att uppnå frivilliga betalningar är hög. kfm driver in drygt nio miljarder årligen, varav sex miljarder avser skatter och avgifter som inte är föremål för något inkassoförfarande, (dessa fordringar restförs direkt hos kfm utan inkasseringsförsök eller betalningsföreläggande). Drygt tre miljarder kronor drivs alltså in via kfm i enskilda mål. Cirka 50 procent, (1,5 miljard) betalas efter kravbrev från myndigheten. Cirka 30 procent (en miljard) inflyter via löneutmätning. Cirka tio procent (300 miljoner) via utmätning av skatteåterbäring. Cirka tio procent (300 miljoner) drivs in via utmätning och försäljning av lös och fast egendom eller genom konkurs. läs mer om Effektiv kredithantering ger bättre lönsamhet 05 Inkasso så är utvecklingen i Sverige 06 Dagens ekonomi kräver effektivare betalningslösningar 08 Konsumentinkasso ökar internationellt 10 Experterna om kreditförsäkringar 12 Profilintervjun Kent Eriksson 14 Fakturabelåna och öka kassaflödet 16 E-fakturering både tidsoch kostnadseffektivt 18 Kapitalläckage upptäck fel i bokföringen 20 Så nyttjar du bäst din e-legitimation 22 Vidareutbilda dig inom ekonomi KREDITHANTERING Projektledare: Daniel Sivertsson, Produktionsledare: Mats Gylldorff, Affärsutvecklare: Marcus Carloni, Text: Annika Gavric, Sanna Cederström och Anders Edström Frejman Omslagsbild: KTH Grafisk formgivning: Sundin Reklamstudio AB Layout och repro: Sara Wikström Distribution: Dagens Industri, april 2011 Tryck: BOLD/DNEX Tryckeri, Akalla, V-TAB, Landvetter, MittMediaPrint, Örnsköldsvik Smart Media Publishing Sverige AB, Riddargatan 17, Stockholm Tel Detta är Smart Media Smart Media utvecklar, producerar och finansierar temabilagor som distribueras via välrenommerade dagstidningar. Varje temabilaga skapas av väl sammansatta redaktionsteam. Och den grafiska produktionen görs av kreativa formgivare med känsla för modern tidskriftsproduktion. Starkt ämnesfokus är vår grundläggande idé. Genom exponering i våra temabilagor når våra kunder den bärande tidningens hela spridningsområde och selekterar automatiskt ut den målgrupp som är i marknad för företagets produkter och tjänster. ExtEnda FinancE Fusion en modern produktlinje För effektiv kreditbeviljning och administration av leasing, avbetalning, blancolån, bolån, kortkrediter och inlåning Vill du veta mer kontakta charlotte Björklund på , eller besök oss på

3 Bra passform, men passar den hans budget? Visst, de allra flesta betalar sina räkningar i tid. Men även de som inte gör det kan vara bra kunder. I alla fall om du anlitar oss. Vi ser till att du får dina pengar tillbaka utan att äventyra dina kundrelationer. Det tjänar du på eftersom många betalningsproblem är tillfälliga och kundbearbetning är dyrt och tidskrävande. Läs mer om fördelarna med vårt arbetssätt på Pengarna tillbaka. Och kunden.

4 annons hela denna bilaga är en annons från smart media annons 4 kredithantering»kredithantering borde vara en självklar del av varje företags verksamhet. Kredithantering handlar om att minimera risker och att optimera försäljning. Det handlar om en rad olika tjänster såsom inkasso, factoring, cash management och kreditförsäkringar. En effektiv kredithantering ökar likviditeten I en alltmer hårdnande konkurrens där marginalerna är mycket små för många företag är vägen från vinst till förlust kort. Det ställer högre krav på styrningen av företagets olika funktioner. text Annika Gavric I dagens handelsklimat krävs det ofta att varor och tjänster köps och säljs på kredit. Därför blir kredithanteringen en ännu viktigare del av ett företags vardag. Konkurrensfördelen av att ha en bra kredithantering ökar eftersom en god sådan ökar likviditeten. Kredithantering handlar om en rad olika tjänster såsom inkasso, factoring, cash management och kreditförsäkringar. Men effektiva kreditrutiner och kravrutiner handlar i grund och botten om att minimera risker och att optimera försäljning. Med effektiva kreditrutiner behöver inte ett företag binda upp mer likviditet i kundreskontran än vad som är nödvändigt. Genom att ha en uttalad attityd till kreditfrågor får företaget bättre och säkrare beslutsstöd. Hela processen leder till bättre lönsamhet och bättre utdelning på investeringar. När tillgången på krediter minskar från bankerna, storbolagen kräver längre betalningstider och företag med svag likviditet tvingas skaffa sig krediter/finansiering på annat håll får ofta leverantörerna ställa upp i form av ökade kundkrediter. vid en kreditgivning måste kreditgivaren ofta bedöma och ta ställning till hur stor finansiell risk ett företag kan utsätta sig för utan att riskera en alltför stor förlust. För kreditgivaren innebär en utlämnad kredit en risk att inte få betalt för sin prestation och därmed en förlorad intäkt och ett bortfall i omsättningen. Försök att maximera kreditförsäljningen måste avvägas mot risken affären medför. Det gäller också att hitta en balans mellan risk och avkastning genom ett kontrollerat»hela processen leder till bättre lönsamhet och bättre utdelning på investeringar. risktagande. Då kan företaget undvika onödiga kreditförluster. Varje företag som säljer varor eller tjänster på kredit bör investera lite tid i att kalkylera sina kreditrisker och fatta ett välunderbyggt beslut om hur de ska hanteras. En bra kredithantering säkerställer bland annat att det inte binds mer likviditet i kundreskontran än nödvändigt, att kreditförluster minimeras och att försäljningen optimeras i förhållande till marknads- och kreditriskerna. detta medverkar till en förbättrad lönsamhet i företaget och därmed en bättre avkastning på det investerade kapitalet. Klara och tydliga rutiner för hur företagets kreditrisker ska hanteras resulterar i att likviditeten maximeras och krediterna hålls på lägsta möjliga nivå med hänsyn till såväl ekonomiska aspekter som försäljningsaspekter. Det finns många olika sätt för företag att hantera kreditrisker. De kan i huvudsak delas in i proaktiva och reaktiva åtgärder. Med fokus på förebyggande insatser kan man minska risken för kreditförluster, medan företag som enbart använder reaktiva åtgärder väljer att agera i efterhand. Att fatta beslut om att arbeta proaktivt eller reaktivt med hanteringen av kreditförluster kan vara avgörande för ett företags tillväxt. Ett proaktivt kredithanteringsupplägg hjälper att förebygga kreditförluster och är en effektiv lösning för att säkra intäkterna. Att aktivt arbeta med kredithanteringen för att stärka lönsamma affärsrelationer gör att hela företaget kan gynnas i form av effektivare rutiner, inkomstbringande affärer och minskade kreditförluster. Reaktiva åtgärder för att hantera sena betalningar, såsom inkasso, interna rutiner för indrivning och factoring är alla uppföljningsrutiner som är kostsamma att tillämpa. Dessutom litar många företag på att kunderna betalar en metod som inte alltid fungerar helt effektivt. En kombination av de båda ger företaget ett komplett skydd mot kreditförluster. Det moderna samhället ställer allt högre krav på dig som finansiell aktör. Med en IT-plattform och processtöd som ser till att hela systemet fungerar, både säkert och effektivt, kan du lägga all energi på att utveckla dina kunder och göra goda affärer. TryggheT kommer underifrån Cerdo Bankpartner erbjuder bank- och finansmarknaden heltäckande administrativa tjänster inklusive IT-stöd och processutveckling.

5 annons hela denna bilaga är en annons från smart media annons 5 inkasso Högre inkassoavgifter, bättre specificerade inkassokrav från telekombolag och förbättrat IT-stöd för gäldenärerna är några exempel på vad som är på gång i den svenska inkassobranschen. TEXT Anders Edström Frejman Marknaden för inkassoverksamhet i Sverige uppvisar tecken på att delas upp. En del bolag inriktar sig starkt på att köpa avskrivna fordringar, andra knyter sig närmare några få och stora fakturautställare och antalet bolag som sysslar med traditionell inkasso minskar. Antalet betalningsförelägganden brukar följa konjunkturen och just nu är trenden något färre. Det vill säga de som får påstötningar betalar i dag snabbare och därmed är lyckandegraden hos inkassobolagen högre. Däremot har vi ännu inte sett effekterna av ränteökningarna som skett, vilka inte minst slår mot bolånen. Sannolikt kommer följden av dessa i form av minskade marginaler för hushållen och därmed en ökning i inkassoärenden att slå igenom först i höst. generellt sett är lyckandegraden hos inkassobolagen fortsatt mycket hög i Sverige, snabbast betalare är alltjämt danskar och finnar. När det gäller tillgången på uppdaterad och korrekt information om till exempel adresser är Sverige troligen bäst i världen. Denna information är en grundförutsättning för lyckad inkassoverksamhet och givetvis en förklaring till Utvecklingen i den svenska inkassobranschen den höga lyckandegraden. Det svenska systemet är effektivt när det gäller att driva in pengar förutsatt att gäldenären har några tillgångar. Rent generellt söker man i Sverige en dialog med gäldenärerna i de fall det finns svårigheter att betala. Frivilliga uppgörelser mellan gäldenär och inkassobolag är fortsatt vanliga men beror också på vilka direktiv inkassobolaget fått från fordringsägaren. de svenska inkassobolagen är generellt sett mycket duktiga på att bygga IT-system som stöder verksamheten. Sedan länge kan kunderna följa status på ärenden och ta del av annan information via olika typer av webblösningar. Det som är relativt nytt är att inkassobolag även byggt ut IT-stödet»Generellt sett är lyckandegraden hos inkassobolagen fortsatt mycket hög i Sverige. Antalet betalningsförelägganden brukar följa konjunkturen och just nu är trenden något färre. Det vill säga de som får påstötningar betalar i dag snabbare och därmed är lyckandegraden hos inkassobolagen högre. gentemot gäldenärerna för att mer eller mindre erbjuda dygnetruntservice via internet som ett komplement till kommunikation via telefon eller post. Exempelvis har ett inkassobolag börjat skicka ut en kod tillsammans med inkassobrevet, med vilken gäldenären får en möjlighet att upprätta en elektronisk kommunikationskanal direkt med inkassobolaget via internet. det kräver en dubbel autentisering för att inkassobolaget ska vara absolut säker på att kommunicera med rätt person, något också Datainspektionen gjorde en uppföljning på i höstas. Även om det ännu så länge rör sig om några få procent som kommunicerar med inkassobolaget på detta sätt ses det som en viktig service mot särskilt yngre gäldenärer. Förändringar som är på gång är att Datainspektionen sannolikt som en följd av sin tidigare genomgång bland telekombolagen kommer att kräva en tydligare specifikation på inkassokraven om vilken tjänst som kravet avser. Detta kommer inkassobolagen att behöva anpassa sig till. inkassoavgiften mot företag kommer enligt ett EU-direktiv att fastställas till 40 Euro, vilket träder i kraft Den svenska lagstiftningen på området kommer att harmoniseras med detta EU-direktiv. För Sverige blir det alltså mer än en fördubbling från dagens 160 kronor. I dagsläget är inkassoavgiften mot privatpersoner och företag den samma. För andra länder, till exempel Tyskland, Holland, Danmark, Finland kommer EU-direktivet faktiskt innebära en avgiftssänkning. Fördelar med factoring! Factoring/fakturaköp kan vara ett smart alternativ för att frigöra kapital kostnadseffektivt. Maria Sultan på Ikanobank berättar om vinsterna med att omvandla sina kundfodringar till likvida medel snabbt och enkelt. Factoring är ett smidigt och enkelt sätt för kunden få ut upp till 80 till 90 procent av det totala fakturerade beloppet från slutkunden omgående, och resterande så fort slutkunden betalat fakturan till oss. Vad gör er unika jämfört med andra stora aktörer? Bredden av vårt produktutbud är stort, allt från leasing, hyra till factoring, fakturaköp och reskontrahantering. Långa kredittider pressar leverantörernas kassaflöde hårt och Ikano kan hantera kredittider upp till 90 dagar. Har fakturabelåning ökat/minskat de senaste åren? Bankerna har blivit allt hårdare mot små medelstora bolag gällande krediter och kräver större säkerheter. Deras checkkrediter och lån kanske minskas och företagarna måste därför hitta andra vägar att finansiera sin verksamhet. Hur ser framtiden ut för factoring? Framtiden ser väldigt lovande ut. För bara några år sedan upplevdes företagare som använde sig av tjänsten factoring/fakturaköp som negativt, men idag har trenden vänt helt och hållet och är numer en tjänst som används i de flesta företagares vardag. Emric förvärvar financial SyStEmS ab för att göra dina kreditprocesser ännu lönsammare Ring Joakim Dahlgren, Koncernchef och VD på Emric, på tel så ska han se till att du får den partner och de kreditprocesser som du behöver. Genom förvärvet av Financial Systems AB stärker vi vår position som helhetspartner inom allt som rör kreditprocesser, till kunder i över 20 länder. Förvärvet utökar Emrics kompetenser inom exempelvis leasing, vilket tillsammans med våra smarta processer och effektiva system kan skapa stora besparingar i kreditprocesserna. För det är just det där bakomliggande, det som ingen egentligen ser, som är den avgörande skillnaden när det handlar om att bygga lönsamhet hos banker, finansbolag och andra kreditgivare. Och det bakomliggande, det är det vi kan. Vi är nu nordens enskilt största leverantör av system och tjänster för kreditgivning. Storleken är givetvis till godo för alla våra kunder. Vi kan erbjuda dem ännu kortare time to market när de sjösätter nya tjänster och lösningar. Vi kan erbjuda dem bred och djup kunskap om integrerade front/back-system för alla tänkbara kreditprodukter. Och vi kan följa med och stötta dem i deras expansioner i andra länder. Våra utvecklare och konsulter kan göra även dina kreditprocesser mycket smidigare, enklare och snabbare. Mer lönsamma och med fullständig kontroll på riskerna. Emric AB Kungsbron 2, Stockholm Tel: emric.se

6 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA ANNONS 6 BETALNINGSLÖSNINGAR»Mikrobetalningar, betalning via internet, gör det möjligt att ta betalt för mycket små belopp. Med dagens ekonomi krävs det alltmer kostnadseffektiva lösningar på betalningsförfaranden. Kostnadseffektiva betalningslösningar I denna nya ekonomi blir det mer och mer viktigt att snabbt och enkelt kunna göra små betalningar till andra personer och företag var som helst på jordklotet. TEXT ANNIKA GAVRIC I dag ställs det nya och hårdare krav på företag och organisationer från en rad olika håll. Myndigheterna ställer tuffare krav som en följd av skattelagstiftningen och dess efterlevnad. Personalorganisationer kräver reducerad kontanthantering för att minska rånrisker. Ägare kräver rimlig avkastning på sina investeringar. Anställda kräver enklare och effektivare betalningslösningar som är både bekväma och tidsbesparande. Sammantaget ställer det högre krav på ökad precission i beslutsfattandet och ständigt ökade krav på förbättrad kostnadseffektivitet för att kunna befästa och utveckla sin konkurrensförmåga. Genom att använda flera olika metoder för betalningen reducerar man hanteringen av kontanter, vilket i dag kan vara ett riskfyllt moment, rånrisken är alltid latent där kontanter finns. Pengar transporteras av säkerhetsföretag med höga kostnader som följd. Kontanter är ett flyktigt betalningsmedel och det är svårt att spåra svinn.»genom att använda flera olika metoder för betalningen reducerar man hanteringen av kontanter, vilket i dag kan vara ett riskfyllt moment. DET ÄR VANLIGTVIS inte ekonomiskt lönsamt att ta betalt för småbelopp. Kostnaden för att hantera betalningen är större än vad man får in. Mikrobetalningar, betalning via internet, däremot gör det möjligt att ta betalt för mycket små belopp. Mikrobetalningar är sådana betalningar som inte lönar sig med vanliga betalningsmetoder, som postgiro eller kontokort, därför att hanteringskostnaderna skulle bli högre än beloppet som betalas. Det kan också vara viktigt att kunden kan spontanköpa från en webbsida och betala direkt. Tanken med mikrobetalningar är att de ska kunna användas till exempel för att få åtkomst till en hemsida, tillgång till tidningsartiklar, musik, bilder, video eller direktsändningar. Microbetalningar har ett syfte att säkerställa en störningsfri och användarvänlig driftsmiljö. Stora transaktionsvolymer ska processas under kort tid med ett minimum av svarstider, terminaler blir utsatta för momentant slitage och de programmässiga delarna ska hålla för stundtals mycket stora belastningar. Sammantaget handlar det om att skapa rätt tillgänglighet i nätverken, samtidigt som man behåller en hög säkerhetsnivå med en rätt anpassad produktmix. DÅ DET GÄLLER interna mikrobetalningar, och i vissa fall externa, finns i dag betydande besparingspotentialer genom rätt och effektiv hantering. De effekter som uppstår är bland annat reducering av kostsamma administrativa beslutsunderlag och minskad manuell hantering av kuponger och rekvisitioner. Internetlösningar har sitt ursprung i verkliga affärsmål. De utvecklas med specifika syften och är mätbara i en affärsplan. En internetlösning är även påbyggnadsbar, för att kunna växa oavsett hur stor eller liten verksamheten är. I takt med att företaget attraherar och kommunicerar med fler kunder, expanderar på nya marknader, tar emot fler ordrar, minskar utbildningskostnader och lägger mindre tid på att utbyta dokument via post eller bud, börjar de förstå hur värdefull en internetlösning är. RFID, Radio Frequency Identification, är en numera vanlig term som används för att beskriva en teknik som använder radiofrekvensvågor för att autoatiskt identifiera objekt och samla information. RFID kan exempelvis samla information om en produkt, plats, tidpunkt eller transaktion, snabbt och enkelt utan inblandning från individer. RFID-system består utav elektroniska datatags och kommunikationsenhet. Genom att montera en datatag på ett objekt kan detta identifieras om och om igen. All kommunikation med datatagen sker helt utan mänsklig inverkan. Rollbaserade lösningar Rätt information till rätt person, var du vill, när du vill Modern löneoutsourcing Rätt verktyg för rätt lön Vi erbjuder Er smarta mobila kommunikationslösningar, där informationsflödet hanteras via vårt egenutvecklade system Webkontor.nu. Med våra webbaserade lösningar får alla anställda en personlig portal med bl.a. Egen Helpdesk / ärendehantering Egen Chattfunktion Historisk lönedata Lönespecifikationer Tidrapportering Reserapportering Dokumenthantering Dessutom... Ger vi Er en totallösning med allt från behovsanalys, lösningsförslag till projektledning, driftsättning, utbildning och på-platsen-support. STOCKHOLM MALMÖ GÖTEBORG Tel Pssst... Vi söker alltid efter kompetenta medarbetare

7 Andras trygghet är vår glöd Vi erbjuder er: - en fri benchmarking av ert befintliga försäkringsprogram eller - hjälp med er behovsanalys om ni är oförsäkrade idag. Vi hjälper våra kunder att göra affärer! Vem är Aon? Kontakta oss Aon Sweden AB Catharina Lundberg, Specialist Broker Västra Hamngatan Göteborg Telefon: Aon Corporation är världsledande inom riskhantering för företag och organisationer genom risk managementtjänster, försäkringsoch återförsäkringsförmedling samt rådgivning och outsourcing inom Human Resources. Vi har hittat en själsfrände i vår övertygelse. Från och med år 2010 är Aon stolt sponsor av Manchester United. Kredithantering Aon indd :43:36 Ingen kommer att sakna skattetilläggen. Inte heller administrationskostnaderna, kontanthanteringen och papperskupongerna. I Atronics betalsystem har vi tagit bort det som tar tid och kostar pengar. Istället har vi lagt till kontantfrihet, detaljerad kontroll över personalförmåner, spårbarhet för varje transaktion, papperslös hantering, webbaserade applikationer och mycket mer. Med vårt betalsystem, PTM-systemet, kan ni vara förvissade om att ni betalar exakt rätt skatt för representation och personalförmåner, varken mer eller mindre. Ni slipper kostsam hantering av underlag, lunchkuponger, rekvisitioner och andra papperslappar. Dessutom kan ni integrera systemet med era befintliga ID-/passerkort, med ert lönesystem och med samtliga affärssystem på marknaden. Om vi dessutom berättar att pay-offtiden vanligtvis ligger på under ett år så kanske vi har gjort dig lite nyfiken? Då är du välkommen att kontakta oss för att få svart på vitt på hur mycket just ni kan spara.

8 annons hela denna bilaga är en annons från smart media annons 8 internationellt»inkassolagstiftningen harmoniseras gradvis inom EU, men långsamt. Tröga juridiska system och brister i adressuppdateringar vid flytt är utmaningar vid intereuropeisk inkasso. Ökad e-handel bra för inkassobranschen På den europeiska inkassomarknaden är det konsumentinkasso som bidrar till branschtillväxten. Förklaringen ligger i den ökade e-handeln inom EU-området. TEXT Anders Edström Frejman Enkelheten i att sätta upp och driva en webbutik som möjliggör försäljning inom Europa och en fungerande inre marknad med ett harmoniserat regelverk är förstås viktiga drivkrafter bakom utvecklingen av den europeiska inkassomarknaden. Fortfarande tvekar dock många konsumenter att betala med kort vid köp över landsgränser. Precis som företagskunder önskar de flesta privatpersoner betala mot faktura. Man vill gärna kontrollera leveransen av till exempel sin inköpta hemelektronik, sina franska kläder eller italienska skor innan man betalar den bifogade fakturan. och det är just kläder, skor och elektronik som står för tillväxten inom e-handel inom EU. Ett annat område som ökar är resebranschen där fler och fler upptäcker möjligheten att köpa resor av en utländsk leverantör. Forrester Research förutspår en årlig ökning för e-handeln inom EU med elva procent fram till Spanien är en av de marknader som förespås en ännu snabbare ökning, runt 20 procent tack vare att de ännu inte har en lika utbredd marknad som till exempel Tyskland eller Storbritannien. Därför är möjligheten att kunna erbjuda köp över faktura även mot konsumenter en framgångsfaktor för de spelare som snabbt önskar etablera sig som e-handelsföretag med de europeiska länderna som marknad. Med ökande affärsvolymer ökar naturligtvis även den totala mängden fakturor som förfaller till betalning och blir föremål för inkasso och det är alltså här som inkassobranschen ser möjligheter för tillväxt. Den viktigaste parametern som styr volymen av inkassoärenden är sysselsättningsnivåerna som princip brukar följa konjunkturcykeln. Grovt generaliserat spenderas det mer oförsiktigt i högkonjunktur, medan man är försiktigare i en lågkonjunktur. det är i skarven mellan dessa då man tvingas anpassa konsumtionsmönster på grund av minskade inkomster, arbetslöshet eller prisökningar som antalet inkassoärenden går upp. Finanskrisen hösten 2008 är ett exempel. Här satt många personer med stora bostadslån på fastigheter vars värde sjönk kraftigt samtidigt som bankerna drog i handbromsen. Grovt generaliserat sjunker lyckandegraden för inkassobolagen ju längre söderut man kommer i Europa. Kulturella skillnader kan till viss del spela in, men det finns andra faktorer som har större betydelse. För det första tröga juridiska system och för det andra problem med att hitta en korrekt adress. I Sverige är det Kronofogdemyndigheten som är både den dömande och verkställande parten när ett ärende gått så långt som till utmätning, vilket förenklar administrationen avsevärt. Detta system är i grunden till för att skydda borgenärerna och är synnerligen effektivt under förutsättning att det förstås finns tillgångar att mäta ut. Det svenska systemet är tämligen unikt i ett europeiskt perspektiv och ter sig fullständigt främmande i många andra europeiska länder. Här är ansvaret delat mellan dömande och verkställande instans. Den dömande parten är i dessa länder en motsvarighet till vår tingsrätt. Det medför att en borgenär i många fall behöver skriva till en domstol, betala stämpelavgifter och får räkna med långa handläggningstider. Italien och Polen är exempel på länder med ett sådant system. Precis som i till exempel Sverige ligger fokus på att komma fram till frivilliga uppgörelser mellan gäldenären och inkassobolaget. På grund av de tröga juridiska systemen och den relativt låga lyckandegraden är det vanligt att inkassobolag på kontinenten har rätt höga provisioner. Polen är ett exempel på detta och här har man inte ens rätt att ta ut en inkassoavgift av gäldenären. Den andra orsaken till den lägre lyckandegraden i många utomnordiska länder är svårigheter med att hitta en aktuell adress till gäldenären, vilket är grunden för att kunna upprätta en dialog i ett inkassoärende. Ofta har dessa länder inte samma tradition som till exempel de nordiska länderna med ett rikstäckande folkbokföringssystem»precis som företagskunder önskar de flesta privatpersoner betala mot faktura. som uppdateras automatiskt när en person flyttar. Även om trenden är en harmonisering när det gäller lagstiftning och hur de nationella juridiska systemen fungerar inom EU så går dessa processer relativt långsamt. Ett kommande EU-direktiv kommer dock att harmonisera prisbilden för inkassoärenden mot företag till 40 Euro per ärende. i sverige kostar ett inkassoärende 160 kronor vare sig det rör privatperson eller företag. Danskarna tar 300 kronor och i Finland kostar varje avisering till privatperson från upp till ett samlat maxbelopp om 200 Euro. I Norge har man rätt att fördubbla avgiften vid andra påminnelsen för att sedan följa en stafflad prislista. En förklaring till att Svenska inkassobolag blivit framgångsrika utomlands är att de har effektiva IT-system och intern administration som är anpassad till en förhållandevis låg ersättning. För en intereuropeisk e-handlare kan det finnas uppenbara fördelar med att anlita en inkassoleverantör som antingen har lokal närvaro i alla de länder man handlar mot eller som har lokala samarbetspartners. Detta för att slippa hantera ett enskilt inkassobolag per marknad. Kunskaper om vad som är på gång i samhället, eventuella kulturella skillnader och olikheter i juridiska och folkbokföringsmässiga system är avgörande för att uppnå en lyckad inkassoverksamhet. Hur minimerar man risken för kreditförluster? På företagssidan kan kreditförsäkringar vara en tänkbar möjlighet då det vanligtvis handlar om större belopp. På privatmarknaden är det inte lika enkelt. Även om man vanligen sprider riskerna på ett helt annat sätt med fler affärer och lägre belopp kan förstås kreditundersökningar vara en vägvisare. Här varierar både tekniken och kvaliteten från land till land, men även här kan många intereuropeiska inkassoleverantörer erbjuda helhetslösningar. Minskade kreditförluster Storbankernas samlade rörelseresultat var nästan 22 miljarder kronor under fjärde kvartalet 2010, vilket var den högsta nivån sedan det andra kvartalet Det skriver Finansinspektionen i sin senaste kreditmarknadsbarometer. Bidragande faktorer till det goda resultatet bedöms vara stigande ränteoch provisionsnetton samt återföringar av tidigare förväntade kreditförluster i Baltikum. Storbankernas utlåning till allmänheten ökade i årstakt både i Sverige och utlandet. Däremot minskade utlåningen till allmänheten i Baltikum, skriver Finansinspektionen. Kreditförlusterna som andel av utlåning till allmänheten var lägre än vid slutet av tredje kvartalet för alla företagsgrupper utom de mindre kreditmarknadsbolagen. Inlåningen ökade i årstakt hos alla företagsgrupper. Kapitaltäckningsgraden sjönk för storbankerna men steg eller var oförändrade för övriga. Förslag på ändringar Finansinspektionen föreslår ändringar i föreskrifter och allmänna råd om kapitaltäckning och stora exponeringar. Reglerna gäller för kreditinstitut och värdepappersbolag samt i vissa fall fondbolag. Tanken är att dessa ska börja gälla den 30 juni Myndigheten föreslår bestämmelser för hur exponeringar mot en grupp av kunder med inbördes anknytning ska fastställas. Företagen ska till exempel noggrant analysera exponeringar över två procent av kapitalbasen för att fastställa om det finns stora exponeringar mot grupper av kunder med inbördes anknytning. I förslaget genomförs ändringar i direktiv 2006/48/EG om rätten att starta och driva verksamhet i kreditinstitut och direktiv 2006/49/EG om kapitalkrav för värdepappersbolag och kreditinstitut.

9 Svensk och internationell kreditförsäkring Söderberg & Partners satsar nu stort inom kreditförsäkringar med över 20 års erfarenhet från att förmedla dessa typer av affärer. Sedan 8 år är vi delägare och ansvariga för Sverige och Skandinavien inom ICBA, International Credit Brokers Alliance *. En internationell affär mår bäst av central upphandling och lokal hantering. Vi vet hur ett upplägg ska se ut och vad det ska kosta. Vi känner till vilka ingredienser som ska ingå och hur de förhåller sig till varandra. Kontakta oss för samtal om du redan är försäkrad för avstämning eller funderar på denna lösning för att täcka av kreditrisker. Tala med Curt Hässler eller David Strömberg. Ring eller besök och för mer information. * International Credit Brokers Alliance (ICBA) is the world s largest team of independently-owned, specialist trade credit insurance brokerages. With offices in 27 countries on five continents, partners combine local service with global coordination to provide trade, credit and political risk insurance solutions for multinational companies. Söderberg & Partners Credit Insurance / ICBA Sweden Våra i särklass viktigaste samarbetspartners i Sverige och utomlands:

10 annons hela denna bilaga är en annons från smart media annons 10 expertpanel Många fördelar med kreditförsäkringar Allt fler företag inser fördelarna med kreditförsäkringar, vilka alltså försäkrar kundfordringarna. Alla företag bör kreditbedöma sina kunder, men särskilt vid exportförsäljning, låga marginaler, stora enskilda exponeringar eller långa kredittider blir fördelar med användandet av kreditförsäkringar tydliga. Nedan svarar tre experter på inom området på frågor om kreditförsäkringar. Text Anders edström Frejman Curt Hässler, Ansvarig kreditförsäkring, Söderberg & Partners Credit Insurance Göran Wiberg, Sales Manager, Euler Hermes Kreditförsäkring Catharina Lundberg, Försäkringsförmedlare, Aon Sweden AB 1. Är det mycket administration kopplat till en kreditförsäkring? Tidigare var så fallet. Även denna produkt har dock utvecklats och förenklats. Betalar kunderna anständigt, du har limiter och inte alltför många nya kunder är denna minimal. Initialt är det alltid ett uppstartarbete tillsammans med kunden. Den löpande administrationen är dock väldigt liten och integreras dessutom i vår kunds egen kreditprocess. De flesta bolag har en kredithanteringsprocess på plats och med vårt stöd så innebär inte en kreditförsäkring en betungande administration för dessa bolag. Kreditförsäkringen är även ett verktyg för att harmonisera och förbättra de interna kredithanteringsprocesserna. 2. Ett gissel är att försäkringsbolagen från tid till annan drar in limiter. Kan man inte erhålla icke uppsägningsbara limiter? Denna tidigare mycket strikta regel, att bolagen när som helst, ibland på något oklara grunder, kan dra in limiter, är avsevärt uppluckrat. Det går att förhandla sig till avsevärda restriktioner här. Icke uppsägningsbara limiter finns också i vissa produkter. Vi kan erbjuda en karenstid vid uppsägning eller reducering av en kreditlimit. Detta ger kunden en möjlighet att ställa om leveranser eller agera på annat sätt samtidigt som man minskar sin riskexponering. Vad som är viktigt är att vi för en dialog med våra kunder avseende bakgrunden till att vi rekommenderar dem att reducera en limit. I dag erbjuder de flesta kreditförsäkringsbolag en fördröjning av uppsägningen och man kan få kundanpassade lösningar. 3. Varför börjar allt fler företag använda kreditförsäkringar? Det är enklare än man trodde. Det är också i dagens marknad billigare än man trott. Härtill inser många att det är besparande att slippa ha egna resurser för kundbedömning. Den senaste ekonomiska krisen fungerade som en väckarklocka för många och det blev väldigt påtagligt att ett företags ekonomiska situation i dag har en tendens att förändras snabbare jämfört med den situation vi hade för några år sedan. Detta innebär i sin tur att det blir allt svårare att bedöma ett företags kreditvärdighet på basis av gammal information. Vidare är antalet konkurser världen över i absoluta tal högre i dag jämfört med den situation vi hade för tre år sedan. Som en direkt följd av detta har intresset för kreditförsäkring ökat. Kundfordringar är ofta en stor och viktig del av tillgångsmassan som många svenska företag historiskt inte har försäkrat. Finanskrisen gjorde att många uppmärksammades på den oförsäkrade exponeringen. Dessutom ger inte kreditförsäkringen bara ett försäkringsskydd för den oförväntade skadan utan även löpande information och bevakning av företagets kunder. I företag med knappa marginaler kan även en liten kundförlust få allvarlig påverkan på företagets resultat. 4. På vilka grunder bedömer ni risk? Försäkringsbolagen skall i högre grad än nu bedöma sannolikhet för överlevnad mer än att titta på bankrubriker som soliditet och smärre försummelser i betalning och kanske någon mindre förlust. Vi har information avseende 40 miljoner företag i vår riskdatabas. Dessa företag kreditbedöms och bevakas kontinuerligt. Vi analyserar ett företags bokslut, betalningshistorik samt övrig information och vi träffar företag i vårt dagliga arbete som en naturlig del av vår kreditbedömningsprocess. Företagens köpare bedöms av kreditförsäkringsbolagen men Aon:s roll som förmedlare är att säkerställa att bedömningen är korrekt och att skyddet är bästa möjliga. 5. Vad kostar en kreditförsäkring? Spannet i dag är avsevärt lägre än för två år sedan. Ett stort bolag med måttliga förluster betalar runt 0,10 procent, ett mindre upp till 0,25 till 0.30 procent. Vanligtvis kostar en kreditförsäkring några promille av den totala omsättningen. Priset varierar dock från fall till fall, beroende på parametrar som, historiska kreditförluster, kredittider, bransch, försäkrade länder samt generell riskbild. Försäkringspremien baseras på flera parametrar, bland annat omsättning, bransch, betalningstider, exportmarknader, självrisker, försäkringsomfattning, skadehistorik med mera. Under andra halvåret 2010 så har kreditförsäkringsmarknaden mjuknat och vi ser sjunkande premier och bättre villkor. Vi ser till att du får snabbare betalt! Effektiva och anpassade lösningar inom finansiering, reskontrahantering, inkasso och betallösningar. Vi har lösningar för alla företag

11 Gemalto ebanking växer! Därför söker vi nu bl.a: SÄLJARE TEKNISKT SÄLJSTÖD PROGRAMMERARE It all starts with trust. GEMALTO är världens ledande leverantör av digital säkerhet. På vårt utvecklingscenter i Göteborg utvecklar vi dagens och morgondagens internetbank- och e-handelsäkerhetslösningar. Hos oss får du jobba i en internationell miljö med kunder, kollegor och partners över hela världen. GEMALTO I SIFFROR 10,000 anställda i 45 länder med 87 säljkontor och 13 utvecklingscenter. Intresserad? Besök klicka dig fram till careers och sök på Sweden. Det går även bra att maila oss på Nya medarbetare på Aktiv Kapital För oss på Aktiv Kapital är det viktigt att kunna hjälpa våra kunder och klienter att fatta välgrundade beslut och våra medarbetare har en central roll i detta. Vi har nyligen anställt sex nya medarbetare till vårt kontor i Uppsala som vi är övertygade kommer att tillföra mycket kunskap och nya déer. Varmt välkomna till Aktiv Kapital! Fakta om Aktiv Kapital: Johan Gustafsson Portfölj Chef Joel Nejdling Handläggare Andreas Jönsson Handläggare Koncernen Aktiv Kapital ASA är Europas största köpare av avskrivna konsumentkrediter och är sedan 1997 noterad på Oslobörsen. Koncernen har ca 500 anställda i nio länder och huvudkontoret finns i Oslo. Den svenska verksamheten, som ingår i en nordisk region tillsammans med Norge och Finland, har sitt huvudkontor i Uppsala. Mindre kontor finns i Göteborg, Oslo och Helsingfors. Niklas Mattsson Handläggare Jenny Boman Handläggare Rasmus Dahlberg Back Office - en möjlighet

12 annons hela denna bilaga är en annons från smart media annons 12 Profilintervju Kartan ritas om på världens finansmarknader Transparens, ansvar och skydd för den enskilde konsumenten. Det präglar de nya regleringar som tillkommit i kölvattnet av den senaste finanskrisen. TEXT Anders Edström Frejman FOTO KTH Det händer mycket i USA världens ännu så länge största enskilda ekonomi. Den amerikanska ekonomin är mitt inne i det ett stålbad av förändringar som initierades av president Barack Obama. De strängare kraven på den finansiella marknaden som en följd av finanskrisen hösten 2008 och Sjukvårdsreformen 2010 är två exempel. Redan i installationstalet i januari 2009 kunde man skönja vad som var på gång. Obama konstaterade att den amerikanska ekonomin hade blivit kraftigt försvagad på grund av girighet och oansvarighet hos somliga, men även vår kollektiva brist på förmåga att fatta obekväma beslut, säger KTH-professorn Kent Erikson på Centrum för bank och finans, Cefin. tidigare har det amerikanska finansiella systemet präglats av en stark tro på privata krafter, en fri marknad och att staten ska blanda sig i så litet som möjligt. Bristerna i systemet blev smärtsamt tydliga i och med finanskrisen 2008 som var en följd av kollapsen i bolånemarknaden En av grundorsakerna var bankernas vidlyftiga och osäkra fastighetslån till personer med låg»världens ekonomiska balans har förskjutits bort från Nordamerika. Kent Eriksson betalningsförmåga. Grundtanken var att bostadsköparna kunde låna till hela köpeskillingen eftersom den förväntade värdestegringen på bostäderna skulle överstiga både ränteinbetalningar och amorteringar. Bonussystem som premierade bankchefer som lyckades låna ut pengar till fastighetsköp fick lånekarusellen att snurra allt snabbare. Varken kongressen, tidigare presidenter eller den amerikanska finansinspektionen kan dock avsvära sig i varje fall en del av ansvaret tack vare olika typer av stimulanser som getts under åren. Frigränsen för reavinster mångdubblades till dollar i slutet av 1990-talet. Både Clinton och Bush pressade under sina mandatperioder bolåneinstituten att öka belåningen till låginkomsttagare. Dessutom tillät Finansinspektionen 2004 fem investmentbanker att låna ut till 40 gånger volymen av sitt egna kapital mot tidigare tolv. Financial Reform Act som publicerades den 21 juli 2010 är ett omfattande arbete om sidor och innehåller en hel räcka med regleringar som ska förhindra en finanskris av den typ som inträffade 2008, säger Kent Eriksson. Samtidigt har det inom EU beslutats om utökad övervakning av de finansiella marknaderna. Ett komplext system byggs nu upp. Övervakning ska ske dels på övergripande nivå av det finansiella systemet och dels på nivån av enskilda banker, försäkringsbolag och privatpersoner. Den övergripande nivån sköts av riksbankerna i de olika länderna, och de enskilda bankerna blir finansinspektionernas ansvar. Övervakning kommer också att ske dels inom varje land, samt att en stor satsning görs på att samordna övervakningen för hela EU. Inom EU kommer särskilda åtgärder att inriktas på insättarskydd, kreditvärdering, kapitaltäckningskrav, samt att öka gränsöverskridande krishantering inom EU. Liknande initiativ sker inom USA, samt att nya globala standards för kapitalkrav har satts inom bank Prova gratis! Bästa bokföringsprogrammet för fjärde (4!) året i rad! Vårt bokföringsprogram BL Bokföring har för fjärde året i rad utsetts till vinnare i Sveriges Redovisningskonsulters Förbunds (SRF) stora undersökning Nöjd kund. Programmet har de mest nöjda användarna på samtliga punkter funktion, användarvänlighet och programsupport. ort. BL Bokföring ingår i ekonomisystemet BL Administration och kan byggas ut med fakturering, leverantörshantering, lön, mm. Vinnare av SRF:s årliga användarenkät för leverantör av bästa redovisningsprogram Vinnare av SRF:s årliga användarenkät för leverantör av bästa redovisningsprogram Vinnare av SRF:s årliga användarenkät för leverantör av bästa redovisningsprogram 2010 Vinnare av SRF:s årliga användarenkät för leverantör av bästa redovisningsprogram Du kan också bli en av våra nöjda kunder. Börja med att beställa en demo på Box Näsviken Tel: Fax:

13 annons hela denna bilaga är en annons från smart media annons 13 profilintervju Det är förstås implementeringen av de nya lagarna i USA som kommer att bli det intressanta. Nu skapas det nya finansiella systemet och det är i detta spännande skede vi befinner oss i just nu, säger Kent Eriksson.»I USA är man numera mer ödmjuk inför den amerikanska ekonomins roll i världen. Kent Eriksson (Basel III) och försäkringsverksamhet (Solvens II). Fokus är på att kontrollera risk, inte att till varje pris öka tillväxten. Grundstenarna är transparens och att skydda konsumenterna. Det är förstås implementeringen av lagen som kommer att bli det intressanta. Man har insett att man släppte marknadskrafterna för långt. Nu skapas det nya finansiella systemet och det är i detta spännande skede vi befinner oss i just nu, säger Kent Eriksson. som en följd av finanskrisen hösten 2008 har världens ekonomiska balans förskjutits bort från Nordamerika. Mellan tummen och pekfingret kan man säga att Nord- och Sydamerika i dag står för en tredjedel av världsekonomin tillsammans, medan de andra tredjedelarna utgörs av Asien och sedan Europa, Mellanöstern och Afrika tillsammans. Det är en avsevärd och troligen irreversibel förskjutning där USA så sent som 2008 ensam stod för 30 procent av världsekonomin. En annan tydlig milstolpe passerades nyligen då Kina gick om Japan i BNP, konstaterar Kent Eriksson som nyligen avslutat en period som gästforskare på Stanford University i USA. I USA är man duktig på ekonomisk forskning, men jag märkte att man numera är betydligt mer ödmjuk inför den roll den amerikanska ekonomin spelar på världsarenan. Det tragiska i den senaste finanskrisen var bland annat att även små sunda och livskraftiga företag nekades lån av bankerna som dragit i handbromsen. Detta påverkade sysselsättningen ytterligare och gjorde krisen än värre, vilket också Obama kritiserat bankerna för. I Europa har man äntligen fattat att det område som har det mest konkurrenskraftiga och robusta finansiella systemet också kommer att ha det mest kraftfulla näringslivet. Instabilitet skadar näringslivet, vilket leder till att samhället tar skada. Initiativet Single Euro Payments Area, SEPA, är ett exempel på en förändring för att förenkla affärstransaktioner inom Europa. Kent Eriksson tror även att vi kommer att se nya former av arbetssätt på inom de finansiella sektorerna. EU arbetar för en enhetlig standard när det gäller fonder och bolån. I framtiden kommer det inte vara konstigare att ha bolånet i en sydfransk bank än i SBAB, avslutar Kent Eriksson. Smart Fakta Kent Eriksson, Professor Kungliga Tekniska Högskolan Född: 1964 Utbildning: Fil kand Företagsekonomi Uppsala Universitet, Fil Dr. Uppsala Universitet. Tidigare yrkeserfarenhet: Uppsala Universitet, Södertörns Högskola, Finansinspektionens styrelse 2007, Gästforskare Stanford University av 10 anser att banker är partiska vid rådgivning Mer än hälften av svenskarna är skeptiska till bankernas privatekonomiska rådgivning. En stor andel ser dessutom rådgivningen som partisk och ett försäljningsknep från banken. Det visar en ny undersökning från KPA Pension. Företaget har låtit personer fördelade i hela Sverige svara på frågor om deras inställning till den privatekonomiska rådgivning som bankerna erbjuder privatpersoner. Majoriteten är minst sagt skeptiska. Hela 9 av 10 klassar rådgivningen varken som oberoende eller tillförlitlig. 60 procent av respondenterna anser att rådgivningen gynnar bankerna själva framför deras kunder. 40 procent uppfattar den rådgivning bankerna ger som partisk och lika många klassar den helt enkelt som ett försäljningstrick från bankerna. Bara fyra procent av respondenterna tror att rådgivningen gynnar konsumenterna mer än bankerna. KPA:s egen slutsats är att konsumenterna genomskådar rådgivningen och betraktar den som försäljning och marknadsföring av bankens egna produkter. Man tror att vissa kunder kanske kan lockas med några tiondelar lägre bolåneränta under en begränsad tid, något som bankerna lätt räknar hem under flera decennier med avgifter på en tjänstepensionsförsäkring som kunden kanske tecknar hos banken. UTVECKLINGEN GÅR FRAMÅT det finns ingen anledning att göra avstämning manuellt längre Adra Match Accounts är ett avstämningsprogram som tar hand om alla typer av avstämningar. Hänger er ekonomiavdelningmed i utvecklingen? Om inte, ta kontakt med oss på Adra Match för mer information. Välkommen till en enklare och snabbare nutid. // Telefon: //

14 annons hela denna bilaga är en annons från smart media annons 14 fakturabelåning»med fakturabelåning som finansieringsform kan man bättre slå vakt om företagets likviditet. Richard Nilsson Med fakturabelåning kan du få tillgång till likviditet omgående. Erik Olsson, Daniel Thell, Richard Nilsson och Lars Riddarström (ej med på bild) berättar mer. Fakturabelåning förbättrar ditt företags kassaflöde En kundfordran är en tillgång som snabbt kan förvandlas till pengar, innan fakturan har blivit betald. Med fakturabelåning kan du bättre slå vakt om ditt företags likviditet. text Annika Gavric För ett nystartat företag, företag som expanderar eller företag med likviditetsproblem kan 30 dagar kännas som en lång tid. I dag blir det även vanligare och vanligare att större företagskunder kräver ännu längre kredittid, ibland upp till 120 dagar. Betalar dessutom inte kunden sina fakturor i tid kan det för många företag orsaka problem. Det är då som ett factoringföretag kan vara till hjälp. Det är inte alla företag som klarar av att vänta till dess de får betalt efter att de utfört jobbet. Med fakturabelåning som finansieringsform kan de bättre slå vakt om företagets likviditet. Företaget säljer sin vara eller tjänst och istället för att vänta på att kunden betalar efter den överenskomna kredittiden, har de möjlighet att få tillgång till likviditet direkt. Samma dag eller senast dagen efter underlaget har kommit in kan de få 80 till 90 procent av det fakturerade beloppet utbetalt. Med andra ord får de omgående tillgång till likvida medel. På så sätt kan man generera avkastning på sina pengar istället för att agera bank åt kunderna, menar Richard Nilsson, kontoansvarig på factoringavdelningen på Ikano Bank. factoringföretaget bevakar att pengarna har kommit in och betalas inte fakturan produceras en påminnelse till kunden och därefter inkassokrav om betalning fortfarande inte har skett. Denna, ofta tidskrävande hantering, ingår i tjänsten. Belåningsgraden anger den nivån företaget normalt kan belåna sina kundfordringar till. I regel krävs inga kompletterande säkerheter såsom företagshypotek, borgen eller motsvarande, vilket ofta krävs vid bankkrediter. Det som krävs av kunderna är fakturan, och fullgjord leverans eller service, berättar Lars Riddarström, global produktchef på SEB. Med fakturabelåning omvandlar företagen sina kundfordringar till likvida medel, förbättrar sitt kassaflöde och ökar sin rörelsefrihet. Genom att pantsätta sina fakturor får de inte bara tillgång till en rörelsekredit, utan framförallt hjälp med reskontraadministration och kravhantering. Önskas hjälp med själva faktureringen tillhandahålles även det postalt och elektroniskt. En pantsättningstext på fakturorna med en bank som mottagare brukar påverka viljan att betala i tid. Detta minskar kundfordringarna och dåliga betalningar kan upptäckas tidigt, vilket minskar risken för kreditförluster, menar Daniel Thell, chef för fakturakrediter på Swedbank Finans. Förutom frigörande av kapital får företaget administrativ avlastning. Kunden får möjlighet att göra det de ska göra, det vill säga att skapa möjlighet att fokusera på kärnverksamheten. Fakturabelåning sparar både tid och pengar och tjänsten passar stora såväl som mindre företag, säger Erik Olsson, specialist på Swedbank Finans. det är oftast små och medelstora företag som snabbt behöver stärka sin kassa för att kunna expandera som använder sig av factoringtjänsten. De har insett att för att växa måste pengarna finnas inom verksamheten istället för hos kunden. I tuffa tider lever många företag på marginalen. Under lågkonjunkturen var det många företag som krävde längre kredittider och då var fakturabelåningen en räddare i nöden, berättar Richard Nilsson. Även nu i bättre tider lever många företags krav på längre kredittider kvar, vilket ofta skapar likviditetsproblem. Om företaget växer och har en god lönsamhet skapar fakturabelåningen automatiskt en möjlighet till ökad kredit. Företaget får en flexibel kredit som följer dess försäljning. Smart Fakta Fakturabelåning innebär att man belånar sina fakturor upp till ett visst belopp hos ett factoringföretag och en utbetalning sker direkt med avdrag för kostnaden för tjänsten. Välkommen till Småland! Med vår tjänst Fakturabelåning betalar vi ut 80 procent av beloppet redan samma dag som du skickar fakturan, och resterande 20 procent när din kund betalar till oss. Ring oss idag på , eller läs mer på ikanobank.se/belåna. Världens småländskaste bank!

15 TÄNK OM! HÅLLBARHET ÄR ATT GE TILLBAKA Undvik obehagliga överraskningar Sparbanken Öresund verkar i västra Skåne och bara här. Som regional bank tar vi aktiv del i det lokala samhället och stöttar människor och verksamheter som finns här. Delar av våra vinster går därför till projekt för barn och ungdomar, utbildning och forskning, kultur, idrott och näringsliv i västra Skåne. Att ge tillbaka ligger i vår grundidé och är en del av det hållbara samhället. Välkommen till Sparbanken Öresund. Vet du vem du säljer till på exportmarknaden? Euler Hermes har ekonomisk information om 40 miljoner företag världen över. Vi kan därför säkerställa att du säljer till rätt kund och att din kund har ekonomiska möjligheter att betala fakturan. Byt förödande och oförutsedda kundförluster mot en kreditförsäkring från Euler Hermes. När vill du få betalt? Nu eller direkt? gör det möjligt för dig att sälja på faktura i din webbutik. Du får betalt från PayEx dag ett, medan dina kunder själva väljer när och hur de vill betala. Det är vad vi kallar en win-win situation. Dessutom kan vi göra din administration enkel och samlad, framför allt när du använder flera av våra betalsätt ur PayEx Betalväxel som exempelvis kort- och direktbetalningar. PayEx hjälper dig med allt från online-betalningar och fakturering till inkasso och långtidsbevakning. PayEx hjälper dig att ta betalt och din kund att betala. Kontakta oss så berättar vi hur enkelt det är. VI ÄR EXPERTER PÅ BETALNINGAR. Mellan företag. Mellan människor. Mellan människor och företag. Ring eller besök

16 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA ANNONS 16 ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING Med elektronisk fakturahantering får du kontroll över hela fakturahanteringsprocessen, från start till slut. Den traditionella hanteringen av pappersfakturor är både dyr och tidskrävande. Fakturaflödet genom verksamheten går ofta långsamt och plastfickor med fakturor riskerar att bli liggandes på någons skrivbord i händelse av frånvaro. Risken för förseningar är överhängande och därmed också dröjsmålsränta på fakturorna. Med en elektronisk fakturahantering får man bättre kontroll på var i processen varje enskild faktura befinner sig och har därmed bättre förutsättningar att betala fakturorna på utsatt datum, men även vilka åtgärder som har vidtagits och av vem. Om en faktura inte har åtgärdats i tid skickas en automatisk påminnelse via e-post till användaren. ELEKTRONISK fakturahantering är nuförtiden mer eller mindre standard hos världens stora och medelstora företag. I stora drag innebär elektronisk fakturahantering skanning av inkommande inköpsfakturor (eller mottagande av e-faktura), automatisk kontroll av fakturan mot eventuell inköpsorder, samt attest i ett elektroniskt dokumentflöde. Fakturorna kan antingen skannas in eller tas emot elektroniskt och ankomst registreras i ekonomisystemet. Samtidigt skapas ett konteringsförslag utifrån fakturauppgifterna om leverantörer och referens. Därefter skickas fakturorna vidare i organisationen för sakgranskning och attest via internet. De som ska attestera fakturorna får ett meddelande via e-post om att en ny faktura har anlänt och varje användare har en personlig vy med de fakturor som ska hanteras. Fortfarande hanterar majoriteten av svenska små- och medelstora företag fakturor manuellt. Brevet sprättas upp, fakturan kopieras och ankomstregistreras, skickas vidare för attest och kontering, tillbaka till ekonomiavdelningen för ytterligare attest och så vidare. Det är ett resurskrävande jobb och i dag ett helt onödigt arbete som ekonomiavdelningarna får syssla med varje gång det kommer en faktura. UNDER EN LÅNG tid har elektronisk fakturahantering endast varit ekonomiskt lönsam för större företag med riktigt stora volymer av leverantörsfakturor. Nu finns lösningar även för små- och medelstora företag, färdigpaketerade lösningar till en fast månadsavgift. Många företag känner en viss osäkerhet inför att dra igång ett stort IT-projekt, eftersom sådana»den traditionella hanteringen av pappersfakturor är både dyr och tidskrävande. Effektivisera din fakturahantering De interna rutinerna för att hantera fakturor är på många företag omfattande och kräver manuella insatser. Med en elektronisk fakturahanteringslösning sker flertalet av dessa steg automatiskt. TEXT ANNIKA GAVRIC kan innebära konsulttimmar som i slutändan kan bli väldigt många timmar. Med en redan färdig lösning blir det inga sådana överraskningar. BESPARINGSPOTENTIALEN är stor med elektroniskt fakturahanteringssystem. Många manuella moment ersätts av automatiska processer, vilket spar både tid och ger en ökad säkerhet och minskar risken för felkällor. Fakturaprocessen förbättras och effektiviseras främst genom att onödig kopiering och arkivering tas bort, återsökningen av fakturor förbättras och risken för att originaldokument försvinner minskar. Även direkta kostnader som dröjsmålsräntor reduceras kraftigt. Elektronisk bearbetning gör att pappersfakturor inte behöver sändas via intern- eller extern post, vilket innebär stora kostnadsbesparingar. För personalen innebär det att de kan fokusera på verksamheten istället för att knacka in fakturainformation i systemet. Nytt och gammalt sätt att tänka E= elektronisk fakturahantering M= Manuell fakturahantering E1. Inskanning av pappersfakturor eller inkommande e-fakturor. Automatisk uppdatering av huvudbok och leverantörsreskontra i ekonomisystemet. M1. Manuell registrering av ankommande fakturor. E2. Elektronisk hantering av fakturan, ger fördelar som automatiska konteringsförslag och enkel återsökning av konteringar för samma leverantör. M2. Manuell hantering. Arbetet sker med konteringsstämpel och innebär kopiering för privata arkiv, samt återsökning i pärmar efter tidigare kontering. E3. Fullständig kontroll på fakturaflödet i organisationen. Attestpolicy och regler följs alltid. M3. Begränsad kontroll av fakturaflödet. Undermålig kontroll. E4. Fakturor distribueras för attest via internet och är därmed alltid tillgänglig. M4. Fakturor distribueras via internpost och är endast tillgänglig på skrivbordet. E5. En fakturas delar kan sakgranskas av flera personer samtidigt. M5. Fakturan sakgranskas och attesteras av en person i taget. E6. Automatiska påminnelser via e- post till attesterade användare. Bättre förutsättningar att betala i tid. M6. Fakturor kan bli liggande på någons skrivbord i väntan på attest. Risk för att de förfaller innan attest. E7. Digital arkivering av fakturorna. Återsök av fakturor är alltid tillgänglig. M7. Manuell arkivering av fakturorna. Tidskrävande återsök utan garanti att fakturor hittas. Swinx ScanLev Skanna fakturan, attestera via mail, bokför i Visma! Liteversion från 3.900,- Programmet Swinx ScanLev......som har över 1300 användare, förbättrar och förenklar hanteringen av leverantörsfakturor. Man skannar fakturan vid ankomst, registrerar, konterar och distribuerar den elektroniskt i företaget. Efter godkännande och attest (kan även ske via mail och med t ex Ipad eller mobil) för man över, och kan klicka fram fakturan, i Vismas eller Mamuts ekonomisystem. Därefter har man ett elektroniskt arkiv där man enkelt letar, hittar och skriver ut fakturor för att kolla priser, garanti etc Kostnadsfri demo och support Just nu erbjuder vi 6 månaders kostnadsfritt serviceabonnemang vid köp av Swinx ScanLev. Ring och boka tid för demo , eller På vår hemsida kan du även se en film (ca 3 min) som enkelt beskriver arbetet i programmet! Swinx - Trendator AB

17 Det internationella ventilations- och byggproduktsbolaget Lindab använder sig av Palette för att förenkla och effektivisera fakturahanteringen i orga nisationen. I dagsläget används Palette s system PaletteArena i sju bolag i fyra länder och implementation i ytterligare länder är planerade. Palette effektiviserar vår fakturahantering Lina Karlsson, Lindab AB Det var 2006 som arbetet började med att implementera det elektroniska fakturahanteringssystemet PaletteArena, dåvarande Baltzar Business Arena. S ystemet integrerades med Lindabs befintliga affärssystem, Axapta. Vilket precis som PaletteArena är Microsoftbaserat. Vårt dåvarande system kunde helt enkelt inte tillhandahålla elektronisk hantering av inkommande leverantörsfakturor, så PaletteArena var ett självklart val med dess flexibilitet och användarvänlighet, minns Lina Karlsson, projektledare på Lindabs IT-avdelning. Vi använder oss av både intern och extern skanning för våra leverantörsfakturor. I båda fallen skannas och tolkas fakturorna och kommer in till PaletteArena med information som matchas mot våra fördefinierade konterings- och flödesförslag. Vissa av fakturor matchas mot inköpsorder och går direkt till definitivbokning. Andra fakturor utan inköpsorder skickas ut i organisationen för kontering och attest i de förbestämda flödena. Lina Karlsson är mycket nöjd med systemet, som sparar både tid och pengar till skillnad från den tidigare manuella hanteringen. Det är väldigt smidigt eftersom vi har kunnat centralisera delar av vår administration i de olika länderna. Risken minskar också att fysiska fakturor bli liggande hos någon person i flödet då vi får in alla fakturor direkt i PaletteArena och kan enkelt skicka dem vidare elektroniskt till rätt personer oavsett var i världen de befinner sig. PaletteArena hjälper oss att ha kontroll på bolagets kostnader för inköp och att redovisnings- och attestregler följs. Vi har även fullständig kontroll över var fakturorna befinner sig i organisationen. Felaktigheter kan upptäckas tidigt i processen och förseningsavgifter kan därmed undvikas. Dessutom skonas miljön. Vi vill gärna komma bort från den stora pappershanteringen och vi strävar efter att få så många leverantörer som möjligt att skicka sina fakturor den elektroniska vägen. Det är mycket posthantering och miljöpåverkan som sker i onödan och om vi kan bidra till att skona miljön så gör vi gärna det, avslutar Lina Karlsson. LINDAB: Lindab är ett ventilations- och byggproduktbolag som verkar inom tre affärsområden: Ventilation, Building Components och Building Systems. Bolaget finns närvarande i 31 länder och har cirka anställda. Läs mer på PALETTE: Palette är med sin egenutvecklade produkt PaletteArena (fd Baltzar Business Arena) marknadsledande på elektronisk faktura hantering. De hjälper dig hela vägen från beställning till betalning med marknadens vassaste system. Eftersom de som jobbar på Palette är specialister på ekonomi och alltid sätter kunden i centrum vågar de lova att du blir nöjd med resultatet. PaletteArena är en användarvänlig och flexibel produkt som kan integreras mot de flesta affärssystem på marknaden. Programvaran utvecklas och standardiseras ständigt utefter kundernas behov. På så sätt får alla nya kunder, små som stora, ta del av Palettes egna och deras befintliga kunders erfarenheter. Idag använder 950 företag i 33 länder PaletteArena. Läs mer på Movex, SAP, Hogia, Jeeves, Navision... Hyr en av våra snabbstartade ekonomer som kan ditt affärssystem utan och innan. Vänd dig till Xtra Office när ditt företag eller verksamhet har arbetstoppar, stigande orderingång eller går mot en högkonjunktur. Xtra Office ingår i Xtra personal Sverige AB som är ett auktoriserat bemanningsföretag och medlem i Almega och Bemanningsföretagen. Koncernen Xtra Personell-Group som startade 1995 i Norge är nu ett av Nordens ledande bemanningsföretag och ägs av holländska Centric , ,

18 annons hela denna bilaga är en annons från smart media annons 18 kapitalläckage En revision på kapitalläckage är ett sätt att granska den egna verksamheten, hitta bristerna och åtgärda dem. Kapitalläckage kan undvikas med enkla medel Många företag är omedvetna om att det ofta finns stora belopp att hämta hem om de går igenom sina ekonomisystem. text Annika Gavric foto perstorp ab De flesta företag upplever att de har kontroll på sina betalningar och tror inte att de läcker överhuvudtaget, eller i alla fall väldigt lite. Trots detta hittar analysföretagen regelmässigt hundratusentals kronor och ofta flera miljoner i transaktioner som motsvarar några promillen av det totala antalet transaktioner. Många små oavsiktliga fel i transaktionerna kan i slutändan innebära minus i redovisningen. Perstorp AB beställde en revision och fick pengar tillbaka. Perstorp AB grundades 1881 och är idag en av Sveriges största kemiföretag. De har sitt huvudkontor i Perstorp, men kontor och tillverkning finns i tolv länder, framförallt i Asien, Europa, Nord- och Sydamerika. Företaget omsätter cirka 15 miljarder kronor. Revisionsbolaget tog kontakt med oss och förklarade vad kapitalläckage innebar och erbjöd oss deras tjänst, att undersöka om vi hade drabbats av detta. Begreppet kapitalläckage var relativt okänt då, vi visste inte ens att vi skulle kunna ha så kallade läckor. Men vi bestämde oss för att ta revisionsbolagets erbjudande att undersöka om det fanns några fel i vår redan avslutade bokföring, berättar Susanne Nilsson, global credit manager på Perstorp AB. Tjänsten kapitalläckage har funnits många år i USA, och på senare år har tjänsten fått spridning i Europa och Sverige. Det handlar om kapital som oavsiktligt försvinner ut ur en verksamhet. Ofta återfinns dessa i leverantörsreskontran. Kapitalläckage förekommer exempelvis som felaktiga utbetalningar, valutadifferenser och momshantering, men även i form av avtalsrelaterade differenser så som bonus och övriga inköpsvillkor. Ofta rör det sig om flera mindre avvikelser men som blir till stora summor i slutändan inom stora transaktionsintensiva företag och offentliga verksamheter. Det som visade sig, efter att revisionsbolaget hade gått igenom Perstorp AB:s rapporter var framförallt fel med momshanteringen och svårtolkade leverantörsfakturor. Visst fanns det problem och felkällor i vårt ekonomisystem som vi inte visste om. Det handlade mest om att leverantörernas fakturor var otydliga och att vi tolkade dessa fel. Även momsen var felaktigt hanterad. Utfallet blev att vi införde fler spärrlistor, då det med en manuell kontroll är lättare hänt att felaktigheter kan smita igenom. Personalen utbildades så att de lättare kunde identifiera felaktigheter i systemet. De allra flesta felen kan härledas till rena misstag i form av mänskliga faktorn, organisations- och personalförändringar. Systembyten och interna omorganisationer är exempel på förändringar som kan orsaka oförutsedda fel. Även externa»en revision på kapitalläckage är en väl investerad tjänst. Susanne Nilsson uppköp och sammanslagningar av verksamheter och enheter kan leda till misstag. Företag som systematiskt analyserar betalströmmar tar vanligtvis betalt i proportion till den nytta de gör för kunden, det vill säga hur mycket kapital som rent konkret frigörs. Om inget pengaläckage hittas, kostar inte heller den utförda tjänsten något. Det finns inga negativa inslag med denna tjänst så som jag ser det. Om inga fel eller avvikelser upptäcks kostar det företaget ingenting. En revision på kapitalläckage är en väl investerad tjänst, och vi fortsätter med att göra en kontroll ungefär vartannat år. Smart Fakta Kapitalläckage är en avvikelse som blir till en kostnad inom en rörelse i och med att systemkontrollen inte upptäckt differensen. Då räkenskapsåret stängs blir kapitalläckaget till förlorad vinst. Hur går man tillväga? Kapitalläckage kan uppstå efter felaktiga utbetalningar, momshantering eller skatter som orsakas av krångliga ekonomisystem, komplexa regler samt att det är många olika administratörer involverade i hanteringen. Det är oftast mycket små avvikelser det rör sig om, men är transaktionerna många kan det i slutändan leda till rejäla summor. Ofta är 99,8 procent av alla transaktioner korrekta. Svenska företag är i internationell jämförelse bra på fakturering och inköpsrutiner. Trots detta hittar analysföretagen regelmässigt fel och avvikelser i ett företags räkenskapsböcker. Det anlitade analysföretaget samlar in alla data i en stor databas där de utifrån frågeställningar kan leta efter vissa händelser. Frågeställningarna kan skruvas ytterligare. När alla fakta som är intressanta och aktuella har tagits fram påbörjas det så kallade handarbetet. Det innebär att revisionsbolagets experter på skatter, moms och andra regler kopplas in. Siffror studeras för att söka svar på eventuella avvikelser. De bakomliggande orsakerna kartläggs och förslag till förändringar för att förebygga uppkomsten av felaktigheter i framtiden förs fram. Metoden är säker och påverkar inte det dagliga arbetet. Det kapital som hittas och återförs är sådant kapital som företaget själva inte hade hittat, beroende på att de arbetar i nutid och analysföretaget arbetar med stängda och redan avslutade räkenskapsböcker. Läs det här och tjäna SEK Svenska företag, organisationer, kommuner och landsting är förmodligen de mest välskötta i världen. Men med stora transaktionsvolymer, slimmade organisationer, outsourcing, nya rutiner och system, är kapitalläckage ändå ett faktum. Som mest har vi hittat och återvunnit 12,1 Mkr i ett företag med en omsättning på 4,1 miljarder kronor. I genomsnitt har vi hittat SEK hos de företag som anlitat oss. Vi heter Refero (latin för återbörda) och vi arbetar enbart med att hitta pengar som inte skulle ha betalats ut. Vi återbördar dem och sedan ger vi er verktyg så ni kan åtgärda orsakerna. Kan man inte göra det här själv på företaget? Jo visst, men det är svårt, tar tid och kräver de rätta verktygen. För oss är det enkelt, vi gör ingenting annat. Är det inte tidskrävande och jobbigt? Nej, inte alls. Vi behöver högst en timmes information. Sedan tar vi hand om allt, inklusive kontakterna med de som fått utbetalningarna. Och det kostar egentligen ingenting. Vår ersättningsmodell bygger på att vi delar det återvunna kapitalet med vår uppdragsgivare. Det handlar ju om pengar som du inte visste att du borde ha haft. Hittills har vi hittat kapitalläckage i samtliga företag vi granskat. Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hämta tillbaka ditt vilsegångna kapital. Och skulle vi mot förmodan inte hitta något har du följande garanti: Hittar vi inget, betalar du inget. Välkommen Vi finner kapitalläckage

19 Unik diplomutbildning Så tycker diplomander, chefer och rekryterare... Vidar Stenberg är Sveriges mest erfarne kreditutbildare. Han har utbildat över personer inom såväl bank & fi nans som övriga näringslivet. Varför rekommenderar du diplomutbildningen? Med diplomutbildningen i ryggen får du en ökad trygghet på din arbetsplats och större möjligheter att utvecklas i din yrkesroll. Det ger både ökad status och mer stimulans i jobbet. Dessutom får du in en riktig värdehöjare i cv:n. Med en diplomand i teamet förbättrar företaget sina chanser till att göra större, lönsammare och säkrare affärer. Kreditchefen Erika Lion, på Prokurator: Diplomutbildningen har varit av högsta kvalitet och betytt oerhört mycket för min yrkes status och personliga utveckling. Jag är över tygad om att raden Diplomerad Credit Controller på mitt cv var det som väckte min nya arbetsgivares intresse. Kreditchefen Björn Beckman på Wasa Kredit och förre ordföranden i Svenska Kreditföreningen: Vår investering i medarbetares utbildning till Diplomerad Credit Controller har snabbt varit mycket lönsamt för vårt företag. Rekryteraren Björn Bergström, XLNT Search specialister på rekrytering och headhunting: Utbildningen höjer värdet på diplomandens cv högst väsentligt och ökar givetvis karriär möjligheterna i en hårt konkurrentutsatt marknad. Diplomutbildning Mål Företaget ska kunna göra större, lönsammare och säkrare affärer. För individen innebär utbildningen ökad trygghet i jobbet, större möjligheter att utvecklas och en väsentlig värdehöjare i cv:n. Deltagare Ekonomiansvariga, kreditansvariga, kreditmedarbetare, controllers och kund ansvariga i bank och fi nans. Omfattning Sex kurser om vardera 2 dagar fördelat på tre block. Block 1 Kredit- och säkerhetsrätt Block 2 Kreditbedömning och riskuppföljning Block 3 Krav- och obeståndshantering Kvalitetsgaranti På samtliga kurser lämnas kvalitetsgaranti Kreditchefen Ola Olofsson, på Electroskandia: Arbetsgivarens investering i denna utbildning gav snabbt mångfallt tillbaka enligt min erfarenhet från olika bolag. Diplomanden Linda Andersson, Credit Controller på Walt Disney Company Nordic: Jag är verkligen stolt över att det står Diplomerad Credit Controller i mitt cv och såväl jag som min arbetsgivare har mycket stor nytta av utbildningen. Diplomanden Malin Simonsen, Credit Controller på Sweden, BSH Home Appliances: Den unika utbildningen till Diplomerad Credit Controller hos UC Business School är det absolut bästa jag gjort i mitt yrkesliv. UC Business School Box 4, Stockholm Globen Telefon:

20 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA ANNONS 20 DIGITAL SÄKERHET Inför tilltagande problem med identitetsstöld, identitetsbedrägeri och dataförluster krävs säkra, praktiska lösningar som återuppbygger tillförsikt och förtroende i vår dagliga, digitala sfär. TEXT SANNA CEDERSTRÖM»Sverige är kanske världsbäst på att få igång användning med e-legitimation. Johan Eriksson Det finns uppskattningsvis tusen tjänster där du kan dra nytta av BankID. Sverige bäst i Europa på ID En som har bra koll på utvecklingen av säkerhet på nätet är Johan Eriksson vd på BankID. Hur ser den digitala säkerheten ut i dagsläget? I dag använder nio av tio av personerna i åldern 16 till 75 år internet. På nätet sker allt fler personliga relationer, men även dagliga möten med företag och myndigheter. Det innebär att alla dessa elektroniska sammankomster måste göras bättre för att säkerställa att det är rätt person man möter på internet och att personens viljeyttring framgår tydligt och är säkerställd. Med detta som bakgrund har e-legitimationen tagits fram. E-legitimation är en personlig lösning som kan användas för många olika tjänster på nätet, precis som en vanlig legitimation i den fysiska världen. BankID är en e-legtimation som finns i tre olika former, installerad på din dator, på ett chipkort eller i mobiltelefonen. Användning av e-legitimationer möjliggör en otrolig potential för effektivisering och nya affärsmöjligheter. Exempel på lyckade tillämpningar är Skatteverkets självdeklaration som både snabbar upp processen, sparar pengar och ger mindre administration för Skatteverket. I vilka sammanhang används e- legitimation? Många använder sin e-legitimation när de gör ärenden i sin internetbank. Det finns uppskattningsvis tusen tjänster där du kan dra nytta av BankID. Bland annat kan du använda den i olika myndighetstjänster, då du ska vabba, deklarera, ansöka om studiemedel eller starta aktiebolag helt elektroniskt. Men det finns också många privata tjänster där du behöver e-legitimation, alltifrån försäkringsoch pensionsärenden till att teckna mobilabonnemang på nätet. Det finns över 140 köpställen på nätet där du genom att identifiera dig med BankID kan ansöka om kredit direkt i samband med köp online. Och tack vare detta få din vara betydligt snabbare än en manuell pappersbaserad kreditansökan. Tjänstens utveckling de senaste åren? E-legitimationer började ges ut i Sverige Skatteverket gjorde då en undersökning huruvida svenskarna kände till begreppet e-legitimation. Endast fem procent hade då hört talas om den nya identifikationstjänsten. För något år sedan gjorde vi en ny mätning och numera känner nästan alla till e-legitimation och majoriteten har använt sig av den vid något tillfälle. I dag har fyra miljoner personer en e-legitimation i Sverige. Hur ligger vi till i Sverige jämfört med andra länder? Sverige är europabäst (kanske världsbäst) på att få igång användning med e-legitimation för både myndighetstjänster och för privata tjänster med en gemensam infrastruktur. Nyheter? Under 2011 kommer SEB och Danske Bank öppna upp för inloggning i sin internetbank med BankID. Nordea har nu som den sista större bank gått med i samarbetet, och kommer under 2012 börja erbjuda sina kunder BankID samt använda det i sina egna tjänster. Detta sammantaget kommer ytterligare öka antal personer med BankID och därmed även användningen av e-legitimation hos myndigheter och andra företag. HALLÅ DÄR... Mårten Hugosson på högkolan i Dalarna: Varför ska man läsa ekonomprogrammet i Dalarna? Vårt ekonomprogram är ett allmänt program som ger kandidatexamen. Därefter kan man jobba med traditionella verksamhetsgrenar som redovisning, revision, marknadsföring och HRM, berättar Mårten Hugosson på högskolan i Dalarna. De studenter som går programmet möter efter avslutad utbildning en fin arbetsmarknad och hela 80 procent av de som tar examen får relevanta jobb redan efter några månader. Vilka olika inriktningar finns? Vi har inriktningarna redovisning/ekonomistyrning, marknadsföring och Human Resource Management. Vad leder utbildningen till? Typiska arbeten som studenterna har efter utbildningen är redovisningsekonom, controller, PA-ansvarig, Key Account Manager, sponsringsansvarig och försäljningschef. Varför ska jag välja att studera hos just er? Vårt program håller hög kvalitet och det finns stora möjligheter till personlig handledning och kontakt med lärarna. Skolan erbjuder också en datateknisk utbildning i digitalbrott och e-säkerhet. Efter att ha genomgått utbildningen får du en teknologie kandidatexamen i datateknik. Då kan du arbeta med IT-forensiska utredningar, IT-säkerhet, datateknik, nätverksteknik, programutveckling. Närmare relation. Bättre prestation.

EUROPEAN PAYMENT REPORT 2017

EUROPEAN PAYMENT REPORT 2017 EUROPEAN PAYMENT REPORT Sverige European Payment Report bygger på en undersökning som genomfördes i 29 europeiska länder under februari och mars. Vi har samlat in uppgifter från 1 468 företag för att få

Läs mer

Närmare relation. Bättre prestation.

Närmare relation. Bättre prestation. Närmare relation. Bättre prestation. Jurist & Inkasso är specialister inom inkasso, juridik, fakturering och finansiering. Våra kunder är företagare med fordringar mot andra företag samt fastighetsägare,

Läs mer

Verksamhet Koncernens affärsidé är att genom personlig service erbjuda marknaden effektiva och anpassade lösningar inom inkasso,

Verksamhet Koncernens affärsidé är att genom personlig service erbjuda marknaden effektiva och anpassade lösningar inom inkasso, 2010 Bokslut Verksamhet Koncernens affärsidé är att genom personlig service erbjuda marknaden effektiva och anpassade lösningar inom inkasso, reskontraadministration och finansiering. Inom ramen för affärsidén

Läs mer

Välkommen till Modern Ekonomi

Välkommen till Modern Ekonomi MODERN EKONOMI Mats Olsson - Falköping Lena Grevsjö - Kungsbackakontoret Mats Olsson - Falköpingskontoret Välkommen till Modern Ekonomi Modern Ekonomi är ett av Sveriges snabbast växande företag för ekonomitjänster.

Läs mer

Vi gör inkasso bättre

Vi gör inkasso bättre Vi gör inkasso bättre FINANCIAL SOLUTIONS arvato Financial Solutions Convenience in every transaction 2 Vi vet hur din kund vill bli bemött Inkasso är en viktig del av samhället. Det finns de som inte

Läs mer

COUNTRY PAYMENT REPORT. Sverige

COUNTRY PAYMENT REPORT. Sverige COUNTRY PAYMENT REPORT 16 Sverige Country Payment Report 16: SVERIGE Intrum Justitia har samlat in uppgifter från tusentals i Europa för att få insikt i ens betalningsbeteenden och ekonomiska tillstånd.

Läs mer

Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut

Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut Komplett ekonomisystem med säljstöd och webbutik Testvinnende økonomisystem Allt i en lösning Mest för pengarna Enkelt att använda Tillgänglig support

Läs mer

Koncernen är en av de största i Europa inom inkasso, reskontraadministration och finansiering.

Koncernen är en av de största i Europa inom inkasso, reskontraadministration och finansiering. Bokslut 2009 Verksamhet Koncernens affärsidé är att genom personlig service erbjuda marknaden effektiva och anpassade lösningar inom inkasso, reskontraadministration och finansiering. Inom ramen för affärsidén

Läs mer

Cash or Crash Småföretagens ekonomiindikator

Cash or Crash Småföretagens ekonomiindikator Cash or Crash Småföretagens ekonomiindikator Cash or Crash? Hur går det för Sveriges småföretag? Vi har hört mycket om krisens effekter i storbolagen, inledningsvis de finansiella företagen och de större

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

INBJUDAN Teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Juni 2012

INBJUDAN Teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Juni 2012 INBJUDAN Teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Juni 2012 På Banken kan Du få en sparränta om 0,5% Vi ger Dig en sparränta om 10% Bryggfinansiering Emissionshantering Factoring -

Läs mer

Verksamhet Årets händelser Utlåning Finansiering

Verksamhet Årets händelser Utlåning Finansiering Bokslut 2011 Verksamhet Svea Ekonomi AB bedriver, med tillstånd av Finansinspektionen, finansieringsverksamhet enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse (LBF). Svea Ekonomi AB-koncernen

Läs mer

Större kassa med effektivare fakturering

Större kassa med effektivare fakturering Större kassa med effektivare fakturering Cash is king. Detta bekanta uttryck är så sant som det är sagt. Kanske inte cash i sin faktiskt fysiska form, men definitivt dess funktion i ett företag. Att företag

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Flik: 1 Författningssamling Sida: 32 (-36)

HÖRBY KOMMUN Flik: 1 Författningssamling Sida: 32 (-36) Författningssamling Sida: 32 (-36) REGLEMENTE FÖR PENNINGHANTERINGEN I HÖRBY KOMMUN 1. Mål och riktlinjer Den nya kommunallagen tar upp penninghanteringen i 8 kap 1-3: Kommunernas och landstingens medelsförvaltning

Läs mer

Välkommen till Inkassogram

Välkommen till Inkassogram Välkommen till Inkassogram Inkassogram är en unik och onlinebaserad påminnelse- och inkassotjänst som hjälper alla företag och organisationer att få betalt för sina förfallna fordringar. Vår målsättning

Läs mer

Riktlinjer för fakturering och kravhantering

Riktlinjer för fakturering och kravhantering 1/5 Beslutad när: 2017-09-25 187 Beslutad av Diarienummer: Ersätter: - Gäller för: Kommunfullmäktige KS/2017:383-003 Gäller fr o m: 2017-10-03 Gäller t o m: Dokumentansvarig: Uppföljning: Alla nämnder

Läs mer

Reviderad policy för fodrings bevakning Ekonomichefens förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige beslutar att anta policy för fodringsbevakning.

Reviderad policy för fodrings bevakning Ekonomichefens förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige beslutar att anta policy för fodringsbevakning. Karlsborgs kommun TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2015-08-18 Diarienummer 1(1) Anders Johansson Ekonomichef Ekonomienheten Reviderad policy för fodrings bevakning Ekonomichefens förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige

Läs mer

Verksamhets- och branschrelaterade risker

Verksamhets- och branschrelaterade risker Riskfaktorer En investering i värdepapper är förenad med risk. Inför ett eventuellt investeringsbeslut är det viktigt att noggrant analysera de riskfaktorer som bedöms vara av betydelse för Bolagets och

Läs mer

Bilaga B. Försäljningen förväntas fullbordas den 30 september 2007 och affären är villkorad av konkurrensmyndighetens godkännande.

Bilaga B. Försäljningen förväntas fullbordas den 30 september 2007 och affären är villkorad av konkurrensmyndighetens godkännande. PRESSMEDDELANDE 2007-08-06 Eniro avyttrar WLW Eniro har överenskommit att avyttra sitt tyska dotterbolag Wer liefert was? (WLW) till den italienska koncernen Seat Pagine Gialle. Avyttringen sker genom

Läs mer

Riktlinjer för Debitering och Kravhantering

Riktlinjer för Debitering och Kravhantering Riktlinjer för Debitering och Kravhantering Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Debitering och kravhantering Riktlinjer Kf160926, 160 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Fyra sätt att tjäna mer pengar på er fakturering

Fyra sätt att tjäna mer pengar på er fakturering Fyra sätt att tjäna mer pengar på er fakturering Många företagare blir förvånade av vetskapen att deras faktureringsflöde är en potentiell källa för intäkter. Fokus ligger oftast på att öka försäljningen

Läs mer

Detta är Swedbank. 2 februari, 2017

Detta är Swedbank. 2 februari, 2017 Detta är Swedbank 2 februari, 2017 Sverige, Estland, Lettland och Litauen är våra hemmamarknader 16,2 miljoner invånare 7,3 miljoner privatkunder 650 000 företagskunder 389 bankkontor 13 700 medarbetare

Läs mer

AKTUELLA KURSER & DATUM HÖSTEN 2008

AKTUELLA KURSER & DATUM HÖSTEN 2008 AKTUELLA KURSER & DATUM HÖSTEN 2008 Ansvar - behörighet befogenhet Dagligen uppstår situationer som vi normalt sett inte uppfattar som avtalssituationer. För att säkerställa de åtaganden som uppstår i

Läs mer

Enmansbolag med begränsat ansvar

Enmansbolag med begränsat ansvar Enmansbolag med begränsat ansvar Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster Inledande anmärkning: Enkäten har tagits fram av generaldirektorat för inre marknaden och

Läs mer

Dentala ädelmetallegeringar

Dentala ädelmetallegeringar VD brev november - Lägesrapport i AU Holding. Kära aktieägare, De senaste dagarna har jag fått flera mail från aktieägare med frågor rörande kvartalsredogörelsen för perioden 01.01.2009 30.09.2009. Då

Läs mer

AMBLIN EKONOMIKONSULTATIONER OCH EKONOMISK FÖRVALTNING

AMBLIN EKONOMIKONSULTATIONER OCH EKONOMISK FÖRVALTNING AMBLIN EKONOMIKONSULTATIONER OCH EKONOMISK FÖRVALTNING För de bolag som endast konsoliderar i samband med kvartalsrapporter är det mer kostnadseffektivt att ta in en konsult vid dessa tillfällen, än att

Läs mer

Våra anslutna banker och långivare

Våra anslutna banker och långivare Våra anslutna banker och långivare MyLoan samarbetar med ett stort urval av Sveriges banker och långivare inom privatlån. De partners vi valt att samarbeta med uppfyller de hårda krav vi ställer på våra

Läs mer

Att förbereda en finansieringsansökan hos banken

Att förbereda en finansieringsansökan hos banken Att förbereda en finansieringsansökan hos banken Sara Jonsson, Centrum för Bank och Finans, KTH sara.jonsson@infra.kth.se 07-11-14 1 Hur resonerar banken? Banker är inte riskkapitalister! Bankfinansiering

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Ökad medlemsnytta. PLUS webshop MEDLEMSNYTTA FÖR ORGANISATIONER

Ökad medlemsnytta. PLUS webshop MEDLEMSNYTTA FÖR ORGANISATIONER = fler medlemmar Vill ni öka nyttan med att vara medlem i er organisation? MEDLEMSFÖRMÅNER ÄR VIKTIGA. PLUS är ett koncept för att hjälpa intressestyrda organisationer att öka upplevd medlemsnytta inom

Läs mer

Nu, äntligen släpps fakturerring via astra WEB. Aktivering av tjänst

Nu, äntligen släpps fakturerring via astra WEB. Aktivering av tjänst Nu, äntligen släpps fakturerring via astra WEB. Vi kommer nu att erbjuda er en möjlighet, att fakturera era kunder via astra WEB. Denna modul, kostar inget, utan kommer att bli en standardfunktion i astra

Läs mer

Delårsrapport per

Delårsrapport per Delårsrapport per 2007-06-30 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2007 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 070101-070630. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011 Allmänt om verksamheten forsätter att visa en stabil resultatutveckling. Räntenettot stärks varje kvartal och kreditförlusterna är låga. Riksbanken

Läs mer

Riktlinjer. Fakturering- och kravhantering

Riktlinjer. Fakturering- och kravhantering Riktlinjer Fakturering- och kravhantering Dokumenttyp Riktlinjer För revidering ansvarar Ekonomichef Dokumentet gäller till och med Tills vidare Diarienummer 2016-000398 049 Uppföljning och tidplan Fastställt

Läs mer

NORDISK E-HANDEL FLERMARKNADSÖVERSIKT

NORDISK E-HANDEL FLERMARKNADSÖVERSIKT NORDISK E-HANDEL FLERMARKNADSÖVERSIKT @ ERIK HAGENRUD REGIONAL EXPORTRÅDGIVARE EXPORTRÅDET NORRBOTTEN / SKELLEFTEÅ VÄNDPUNKT 2010 FEM TRENDER INOM NORDISK E-HANDEL 1. Fortsatt snabb tillväxt 93 % av nordiska

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 1 (8) Duni AB Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 Koncernen i sammanfattning mkr Jan juni Juli 2005- Helår 2006 2005 juni 2006 2005 Nettoomsättning 3.119 2.642 6.441 5.964 Rörelseresultat

Läs mer

EKN:s Småföretagsrapport 2014

EKN:s Småföretagsrapport 2014 EKN:s Småföretagsrapport 2014 Rekordmånga exporterar till tillväxtmarknader Fyra av tio små och medelstora företag tror att försäljningen till tillväxtmarknader ökar det kommande året. Rekordmånga exporterar

Läs mer

Danske Bank Kreditbarometer 18 april 2011

Danske Bank Kreditbarometer 18 april 2011 Danske Bank Kreditbarometer 18 april 2011 1 Disposition 1. Metod och branschbeskrivning 2. Slutsatser 3. Företagets finansiella situation 4. Behov av finansiering 5. Tillgång till finansiering 6. Planerade

Läs mer

Credit Management Kreditrutiner i Sverige 2007

Credit Management Kreditrutiner i Sverige 2007 Credit Management Kreditrutiner i Sverige 2007 Innehållsförteckning: Bakgrund 3 Resultat för Sverige 6 Kreditrutiner 7 Försenade betalningar 12 Kredittider och kreditförluster 18 Ekonomiska konsekvenser

Läs mer

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Utan frågor & svar stannar världen OM BISNODE Det finns små och stora frågor inom alla företag, organisationer och verksamheter. Frågor som kräver uppmärksamhet

Läs mer

Nya intäktskanaler för er e-handel

Nya intäktskanaler för er e-handel Nya intäktskanaler för er e-handel I denna guide diskuterar vi kortfattat hur Billogram hjälper e-handlare bli mer tidseffektiva, kundvänliga samt öka sina intäkter genom att äga hela faktureringsflödet

Läs mer

Ekonomi Sveriges ekonomi

Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi = Att hushålla med det vi har på bästa sätt Utdrag ur kursplanen för grundskolan Mål som eleverna ska ha uppnått i slutet av det nionde skolåret. Eleven skall Ha kännedom

Läs mer

Välkommen till presentation av delårsrapport januari september 2015.

Välkommen till presentation av delårsrapport januari september 2015. Välkommen till presentation av delårsrapport januari september 2015. Stefan Alexandersson, CEO Pia-Lena Olofsson, CFO 1 Collector snapshot Innovativ digital nischbank Stark organisk tillväxt med hög lönsamhet

Läs mer

FIKA. Sammanfattning av FIKA. 24 juni 2013

FIKA. Sammanfattning av FIKA. 24 juni 2013 FIKA FINANSIERINGS-, INVESTERINGS- OCH KONJUNKTURANALYSEN En sammanställning av hur svenska Mid Cap-bolag uppfattar konjunktur-, investeringsoch finansieringsläget 24 juni 2013 Syfte Syftet med FIKA är

Läs mer

Hitta guldgruvor och jaga tidstjuvar. Kompletta affärssystem för bemanning och rekrytering.

Hitta guldgruvor och jaga tidstjuvar. Kompletta affärssystem för bemanning och rekrytering. Hitta guldgruvor och jaga tidstjuvar. Kompletta affärssystem för bemanning och rekrytering. intelliplan intelliplan Intelliplan Om företaget Vi hjälper kunder att hitta gömda guldgruvor. 2 Intelliplan

Läs mer

DIBS Payment Services Första kvartalet 2011

DIBS Payment Services Första kvartalet 2011 DIBS Payment Services Första kvartalet 2011 DIBS roll i värdekedjan SIDE 2 Stark tillväxt under många år Under de senaste fyra åren har den genomsnittliga årliga tillväxten i SEK varit 23 % och EBITDA-marginalen

Läs mer

Stabilitet ger trygghet

Stabilitet ger trygghet Stabilitet ger trygghet Finansmarknadsminister Peter Norman Finansliv den 13 mars 2013 - Subprime sector kollapsar i USA - Global kreditåtstramning börjar - Am staten tar över Fannie Mae & Freddie Mac

Läs mer

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Så handlar vi på nätet 2011 Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser... 3 1. Inledning... 5 2. E-handelsföretag på en global marknad... 6

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 Fortsatt starka kassaflöden Andra kvartalet > Intäkterna uppgick till 14,3 (17,6) MSEK. > Rörelseresultatet uppgick till 3,4 (5,1) MSEK. > Resultat efter

Läs mer

Danske Bank fortsätter att växa med nöjdast kunder

Danske Bank fortsätter att växa med nöjdast kunder Pressinformation Resultatrapport Kvartal 3 DENNA RESULTATRAPPORT AVSER AFFÄRS- OMRÅDET BANKAKTIVITETER SVERIGE INOM DANSKE BANK. DETTA AFFÄRSOMRÅDE OMFATTAR KONTORSRÖRELSEN INKLUSIVE ENHETERNA CORPORATE

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

27 MARS 2008 DNR :9. Marknadsoron och de svenska bankerna

27 MARS 2008 DNR :9. Marknadsoron och de svenska bankerna 7 MARS 8 DNR 8-9 8:9 Marknadsoron och de svenska bankerna Marknadsoron och de svenska bankerna SLUTSATSER De svenska bankerna har klarat sig förhållandevis bra i den internationella turbulens som råder

Läs mer

+ Kunder berättar. Älvsbyhus AB. Kontaktperson: Magnus Burström IT chef Besöksadress: Ställverksvägen 6 942 81 Älvsbyn Telefon: 0929-162 00

+ Kunder berättar. Älvsbyhus AB. Kontaktperson: Magnus Burström IT chef Besöksadress: Ställverksvägen 6 942 81 Älvsbyn Telefon: 0929-162 00 + Kunder berättar + AB Kontaktperson: Magnus Burström IT chef Besöksadress: Ställverksvägen 6 942 81 Älvsbyn Telefon: 0929-162 00 Hustillverkaren som gör det möjligt för fler att bygga nyckelfärdiga hus

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

SEB Trygg Liv Pensionstjänst AB Pensions- och vinstandelsstiftelse från ax till limpa

SEB Trygg Liv Pensionstjänst AB Pensions- och vinstandelsstiftelse från ax till limpa SEB Trygg Liv Pensionstjänst AB Pensions- och vinstandelsstiftelse från ax till limpa Välkommen till SEB Trygg Liv Pensionstjänst AB SEB Trygg Liv Pensionstjänst AB är ledande i Sverige när det gäller

Läs mer

Frågor och svar om förslaget till högre kapitaltäckningskrav för de stora svenska bankgrupperna

Frågor och svar om förslaget till högre kapitaltäckningskrav för de stora svenska bankgrupperna PROMEMORIA Datum 2011-11-25 Frågor och svar om förslaget till högre kapitaltäckningskrav för de stora svenska bankgrupperna Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787

Läs mer

4 För mycket låsta pengar?

4 För mycket låsta pengar? 4 För mycket låsta pengar? Rörelsekapital I balansräkningen finns de tillgångsposter som med ett gemensamt namn kallas för omsättningstillgångar. De har sin motsvarighet på skuldsidan i form av skulder

Läs mer

Affärsjuridik enligt Lindahl

Affärsjuridik enligt Lindahl Affärsjuridik enligt Lindahl Ett affärsråd ska vara glasklart. Inte gömmas i en hög av papper. Ett rakare arbetssätt Du vill ha raka svar och tydliga råd. Vårt mål är att alltid leverera relevant rådgivning

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

Förenkla jobbvardagen med HR-tjänster från Aditro. Administration av HR / Lön / Reseräkning

Förenkla jobbvardagen med HR-tjänster från Aditro. Administration av HR / Lön / Reseräkning Förenkla jobbvardagen med HR-tjänster från Aditro Administration av HR / Lön / Reseräkning Visste du att HR-administration utgör två tredjedelar av det totala HR-arbetet? Att HR är en stor och viktig del

Läs mer

Optimismen fortsatt god men krymper

Optimismen fortsatt god men krymper Optimismen fortsatt god men krymper Fortsatt optimism Förväntningar att antal anställda, vinst, antal kunder och omsättningen kommer att öka, snarare än minska Optimismen dock något mindre än tidigare

Läs mer

Komplett HR med extra allt.

Komplett HR med extra allt. Komplett HR med extra allt. När det kommer till HR handlar det inte längre om vad man ska göra utan hur. Och frågar du oss så tycker vi bara det finns ett sätt: det enklast möjliga. Med Aditro Helhetslösning

Läs mer

En snabbare och starkare affärspartner

En snabbare och starkare affärspartner En snabbare och starkare affärspartner Varför blir vissa företag mer framgångsrika än andra? Beror det på kortare time to market, innovationstakten eller produktionskostnaden? Svaret är ovillkorligen ja

Läs mer

Jämförelse Factoringonlinemäklare (oktober 2014)

Jämförelse Factoringonlinemäklare (oktober 2014) Jämförelse (oktober 2014) Uppgifterna nedan finns på respektive företags hemsida eller kommer från skriftliga eller muntliga svar direkt från factoringonlinemäklarna. OBS: Fintura har enbart sammanställt

Läs mer

Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter

Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter e-survey Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter FÖRORD OCH KOMMENTAR Socala medier har nu på bred front slagit igenom som en naturlig del i kommunikation och

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Ljusning efter trög start på året men inhyrning kommer att gå före nyrekrytering

Ljusning efter trög start på året men inhyrning kommer att gå före nyrekrytering Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom Måndag den 21 maj 2012 Småföretagen tog stryk under första kvartalet Ljusning efter trög start på året men inhyrning kommer att gå före nyrekrytering Den 3 maj avslutade

Läs mer

Möjligheter och framtidsutmaningar

Möjligheter och framtidsutmaningar Möjligheter och framtidsutmaningar Peter Norman, finansmarknadsminister Terminsstart pension, 8 februari 101 100 Djupare fall och starkare återhämtning av BNP jämfört med omvärlden BNP 101 100 101 100

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september 2000)

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september 2000) Sign On har satsat rätt! Elektronisk signatur lika bindande som en namnteckning på ett papper. Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september 2000) - För de tre första kvartalen ökade

Läs mer

ework januari september 2010 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 oktober 2010

ework januari september 2010 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 oktober 2010 ework januari september 2010 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 oktober 2010 Om oss Marknadsledande konsultmäklare i Norden Startade i Sverige år 2000 Över 40 000 konsulter i nätverket inom IT, telekom,

Läs mer

Vässa ekonomin i vinter

Vässa ekonomin i vinter Du öppnar väl ditt orange kuvert? Nu kan du göra bankärenden på nya sätt och på nya platser. Smart Safety: enklare för dig svårare för tjuven. Vässa ekonomin i vinter Januari 2009 Nytt år nya möjligheter

Läs mer

Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld?

Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld? Svenska företags utmaningar och fokusområden 2013 Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld? Stockholm, 2013-01-18 Kontaktperson: Jakob Holm, VD Axholmen + 46 (0)8 55 00 24 81 jakob.holm@axholmen.se

Läs mer

Introduktion till SveaWebPay INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Introduktion till SveaWebPay INNEHÅLLSFÖRTECKNING Introduktion till SveaWebPay Detta dokument beskriver det du behöver veta för att smidigt komma igång med betalningar via SveaWebPay. Ett ytterligare syfte med dokumentet är att ge en god bild över vilka

Läs mer

PostNord januari-mars 2012 Stora omställningar i fortsatt utmanande marknad 2012-05-10

PostNord januari-mars 2012 Stora omställningar i fortsatt utmanande marknad 2012-05-10 PostNord januari-mars 212 Stora omställningar i fortsatt utmanande marknad 212-5-1 Finansiell översikt Finansiell översikt jan-mar MSEK Q1 212 Q1 211 Förändring Rörelsens intäkter* 1 51 1 7-19 ±% Rörelsens

Läs mer

AKTUELLA KURSER & DATUM VÅREN 2010

AKTUELLA KURSER & DATUM VÅREN 2010 AKTUELLA KURSER & DATUM VÅREN 2010 Ansvar - behörighet befogenhet Dagligen uppstår situationer som vi normalt sett inte uppfattar som avtalssituationer. För att säkerställa de åtaganden som uppstår i förhållande

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 1(8) STARK VINSTÖKNING OCH FORTSATT FRAMTIDA TILLVÄXT I HOIST Resultatet före skatt redovisas till 33,0 Mkr (8,2) motsvarande

Läs mer

Snabbväxande B3IT offentliggör notering på Nasdaq First North Premier och publicerar prospekt

Snabbväxande B3IT offentliggör notering på Nasdaq First North Premier och publicerar prospekt Pressmeddelande 27 maj, 2016 Snabbväxande B3IT offentliggör notering på Nasdaq First North Premier och publicerar prospekt Styrelsen och ägarna av B3IT Management AB (publ) ( B3IT eller Bolaget ) har,

Läs mer

TÄNK OM DET FINNS EN BANK SOM TÄNKER ANNORLUNDA

TÄNK OM DET FINNS EN BANK SOM TÄNKER ANNORLUNDA TÄNK OM DET FINNS EN BANK SOM TÄNKER ANNORLUNDA Vi står alltid på din sida På Sparbanken Öresund tänker vi annorlunda. Vi sätter alltid dig och regionen där du lever och verkar i fokus. Våra rådgivare

Läs mer

Det finns några goda skäl till att att ett företaget själv sköter inkassoärenden.

Det finns några goda skäl till att att ett företaget själv sköter inkassoärenden. Allmänt DPR Inkasso är ett program som ingår i DPR faktureringsprogram, men DPR Inkasso finns även som ett separat program. DPR INKASSO är till för dig som vill klara av att själv hantera krav som du har

Läs mer

Östasien. Ökad handel med Östasien problem och möjligheter. Tulldagen i Malmö 2/10 2012 Magnus Sjölin, CONOSCO www.conosco.se

Östasien. Ökad handel med Östasien problem och möjligheter. Tulldagen i Malmö 2/10 2012 Magnus Sjölin, CONOSCO www.conosco.se Ökad handel med Östasien problem och möjligheter. Tulldagen i Malmö 2/10 2012 Magnus Sjölin, CONOSCO www.conosco.se CONOSCO Magnus Sjölin 2012-10-02 Östasien. Varför politiska konflikter just nu? Kina,

Läs mer

Tjänster för elektronisk identifiering och signering

Tjänster för elektronisk identifiering och signering Bg eid Gateway och Bg PKI Services Tjänster för elektronisk identifiering och signering En elektronisk ID-handling är förutsättningen för säker och effektiv nätkommunikation. I takt med att tjänster blir

Läs mer

Vill du också öka lönsamheten?

Vill du också öka lönsamheten? Vill du också öka lönsamheten? Affärsidé Vad är FS Evolution? FS Evolution FS = Financial Services (företrädesvis krediter, försäkringar & in blanco-lån) 25-års erfarenhet av krediter, låneverksamhet &

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

Yttrande över Finansinspektionens förslag till nya regler om verksamhet med bostadskrediter Regelrådets ställningstagande

Yttrande över Finansinspektionens förslag till nya regler om verksamhet med bostadskrediter Regelrådets ställningstagande Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Friends & Family PARTNERPRESENTATION

Friends & Family PARTNERPRESENTATION Friends & Family PARTNERPRESENTATION Inkassogram är en unik och online baserad påminnelse- och inkassotjänst som hjälper alla företag och organisationer att få betalt för sina för fallna fordringar. Genom

Läs mer

+ Kunder berättar. Alfredsson Transport AB

+ Kunder berättar. Alfredsson Transport AB Kunder berättar + Alfredsson Transport AB Kontaktperson: Erik Alfredsson Kvicksilvergatan 5 602 23 Norrköping Tel: 011-31 26 20 Fax: 011-31 26 24 E- post: info@alfredssontransport.com Alfredsson Transport

Läs mer

Frågor och svar om LO Mervärde och Betal- och kreditkortet MasterCard

Frågor och svar om LO Mervärde och Betal- och kreditkortet MasterCard Frågor och svar om LO Mervärde och Betal- och kreditkortet MasterCard Frågor och Svar Fråga: Stämmer det att det tar 10 år att betala en skuld på 20 000 SEK och att det kostar mig 11 996 SEK i ränta? Svar:

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2009 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2009-01-01-2009-06-30 (Då

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

Sparbanken Rekarne. Ersättningspolicy. Ramverksversion 720.002

Sparbanken Rekarne. Ersättningspolicy. Ramverksversion 720.002 Sparbanken Rekarne Ersättningspolicy Ramverksversion 720.002 Datum för fastställelse 2015-08-25 Sidan 1 Innehåll Externa regelverk... 2 Interna regelverk... 2 1. Syfte... 2 2. Övergripande mål... 2 3.

Läs mer

Råd för ett friare liv. Kapitalrådgivning

Råd för ett friare liv. Kapitalrådgivning Råd för ett friare liv Kapitalrådgivning När jag för första gången fick min egen kapitalrådgivare, Victor, blev mitt liv mycket enklare. Jag är inte så intresserad själv och vill därför ha råd om mina

Läs mer

Ramverk för: Resultatmätning. Aktivitet: Uppdragsgivare: Marknad 1: Aktivitetsperiod: Copyright 2013. Pyramid Communication AB

Ramverk för: Resultatmätning. Aktivitet: Uppdragsgivare: Marknad 1: Aktivitetsperiod: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Ramverk för: Resultatmätning Aktivitet: Uppdragsgivare: Marknad 1: Aktivitetsperiod: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Att mäta resultat av marknadsinvesteringarna Att följa upp och mäta resultaten

Läs mer

Västsvenska företag och Tull 2015

Västsvenska företag och Tull 2015 VÄSTSVENSKA HANDELSKAMMAREN Västsvenska företag och Tull 2015 En temperaturmätning bland regionens bolag om tullfrågor Inledning 1 maj 2016 träder en ny lag kring hantering av tull i kraft inom EU och

Läs mer

Anförande av styrelsens ordförande Marcus Wallenberg vid Saabs bolagsstämma 2015

Anförande av styrelsens ordförande Marcus Wallenberg vid Saabs bolagsstämma 2015 Anförande av styrelsens ordförande Marcus Wallenberg vid Saabs bolagsstämma 2015 DET TALADE ORDET GÄLLER! Kära aktieägare, I egenskap av ordförande i styrelsen för Saab AB hälsar jag er alla varmt välkomna

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Allmänt om verksamheten Riksbankens styrränta har varit 0,25 procentenhet under hela första halvåret. Det är historiskt en mycket låg nivå. Efter

Läs mer

DIBS Payment Services Tredje kvartalet 2011

DIBS Payment Services Tredje kvartalet 2011 DIBS Payment Services Tredje kvartalet DIBS roll i värdekedjan Positiv trend i kärnverksamheten Omsättning (MSEK) 40 35 36,9 35,0 35,9 37,5 38,0 Nettoomsättning i SEK +3% till 38,0 Mkr Försäljningstillväxt

Läs mer

GLÖM INTE DE SOM INTE SLÄPPS IN I KREDITPORTFÖLJEN. UC Affärsoptimering Kreditscoringmodeller. UC Affärsoptimering Du kör vi optimerar

GLÖM INTE DE SOM INTE SLÄPPS IN I KREDITPORTFÖLJEN. UC Affärsoptimering Kreditscoringmodeller. UC Affärsoptimering Du kör vi optimerar GLÖM INTE DE SOM INTE SLÄPPS IN I KREDITPORTFÖLJEN UC Affärsoptimering Kreditscoringmodeller UC Affärsoptimering Du kör vi optimerar UC Affärsoptimering Vi tillför nya perspektiv UC Affärsoptimering Vi

Läs mer

LRF Konsults Lönsamhetsbarometer

LRF Konsults Lönsamhetsbarometer LRF Konsults Lönsamhetsbarometer APRIL 1 Sjunkande lönsamhet bland landets småföretag 9 av Sveriges företag har färre än 1 anställda. Det gör dem till en grupp med en betydande roll för den svenska ekonomins

Läs mer

A Good Connection. Connect IT Connect Office Connect Finans

A Good Connection. Connect IT Connect Office Connect Finans A Good Connection Connect IT Connect Office Connect Finans Det bästa av tre världar Connect är den enda samarbetspartnern ni behöver inom IT, kontorsmaskiner och finansiering. Genom oss har ni tillgång

Läs mer