Regionförbundets delårsrapport

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31"

Transkript

1 Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning Ekonomi och administration Dnr: Mikael Calmestig Till Regionstyrelsen Sida 1 (1) Regionförbundets delårsrapport Enligt förbundsordningen ska regionstyrelsen redovisa tertialvisa uppföljningar med helårsprognos som tillställs medlemmarna. Förslag till beslut Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige Delårsrapporten för godkänns Beskrivning av ärendet Delårsrapporten innehåller en sammanfattande bedömning och prognos av hur de i verksamhetsplanen för 2013 uppsatta effektmål kan komma att nås eller ej. Rapporten omfattar även en resultaträkning, balansräkning och en uppföljning mot budget samt helårsprognos. Resultat för perioden är positivt med 111 tkr. Den framtagna årsprognosen visar på ett negativt helårsresultat på tkr. Det budgeterade negativa resultatet är tkr. Prognosen är något lägre än budgeterat resultat. Prognosen är osäker. Detta beror på att planerade kostnader kanske inte kommer att hinna genomföras innan årsskiftet. Delårsrapporten är föremål för revision av regionfullmäktiges revisorer Underlag för beslutet Förslag, delårsrapport upprättad av Mikael Calmestig För Regionförbundet Örebro län Magnus Persson Regiondirektör Mikael Calmestig Enhetschef Postadress: Regionförbundet Örebro, Örebro Telefon: Telefax: E-post: Webb: Organisationsnummer: Plusgiro:

2 Dnr: Uppföljning av Verksamhetsplan med rambudget Delårsrapport 2013:2 (period 1 januari 31 augusti 2013) Godkänd av regionstyrelsen

3 Dnr: Det här är Regionförbundet Örebro Inledning Regionförbundet Örebro är kommunerna Askersund, Degerfors, Hallsberg, Hällefors, Karlskoga, Kumla, Laxå, Nora, Lekeberg, Lindesberg, Ljusnarsberg och Örebro samt Örebro läns landstings gemensamma organisation för tillväxt- och utvecklingsarbete i Örebroregionen. Förbundets uppgift är att samla länets resurser inom regionpolitiken för att förbättra förutsättningarna för hållbar tillväxt och bidra till en så god livskvalitet som möjligt i hela länet. Regionförbundet har också regeringens uppdrag att vara kommunalt samverkansorgan för Örebro län. Det är ett stort uppdrag som bara kan lyckas om vi arbetar tillsammans i regionen. Vi vill förena all den kunskap, det engagemang och den handlingskraft som finns inom näringsliv, universitet, offentlig och ideell sektor i hela regionen. Region i Örebro län 2015 Under 2012 har de politiska partierna, Örebro läns landsting och Regionförbundet Örebro län fört dialog om att bilda en region i Örebro län från den 1 januari I juni beslutade regionstyrelsen och landstingsstyrelsen att skicka ut ett förslag om detta på remiss till länets kommuner. Samtliga kommuner tillstyrkte förslaget. Formellt beslut om att lämna in en ansökan till regeringen fattades av landstingsfullmäktige i november I avvaktan på regeringens ställningstagande kommer regionförbundet under 2013 att lägga kraft och engagemang i förberedelsearbetet för den nya regionen. Regionförbundets uppdrag Enligt förbundsordningen ska förbundets verksamhet huvudsakligen omfatta uppgifter på regional nivå inom områdena näringslivsutveckling, turism, kommunikationer, infrastruktur, arbetsmarknad, livslångt lärande, social välfärd, miljö och samhällsbyggnad, internationellt samarbete samt fritid/rekreation. Förbundet ska även som kommunalt samverkansorgan, på uppdrag av regeringen, Utarbeta program för länets utveckling som kommunerna och landstinget avser att genomföra i samarbete med andra parter. Samordna utvecklingsinsatser i länet för genomförande av programmet. Besluta om användningen av vissa statliga medel för regional utveckling enligt vad som närmare föreskrivs av regeringen. 2

4 Dnr: Besluta om prioritering bland åtgärder avseende infrastruktur med mera vid upprättande av länsplaner för regional infrastruktur. Följa upp åtgärder och effekter av utvecklingsarbetet i länet. Lämna en årlig redovisning avseende åtgärder och effekter till regeringen. Regionförbundet får också i sin roll som kommunalt samverkansorgan ett årligt villkorsbeslut i vilket regeringen ger löpande uppdrag och erbjudanden. Övergripande mål och utmaningar Den svenska ekonomin utsätts nu för konsekvenserna av den oro som präglar i första hand Europa. Varslen inom exportindustrin har under andra halvåret 2012 drabbas företag och anställda i regionen med stor kraft. En allmänt försämrad arbetsmarknad, minskad tillväxt och osäkra prognoser för de närmaste åren är ett troligt scenario. Även om regionförbundets verksamhet i huvudsak är långsiktig till sin karaktär, kommer en försämrad samhällsekonomi att påverka förbundets verksamhet och ekonomi negativt de närmsta åren. Därför är det än viktigare att de prioriteringar som görs bidrar till en hållbar tillväxt i Örebroregionen. Regionfullmäktige har genom åren successivt fastställt styrdokument som täcker merparten av förbundets verksamhet. Även regeringens så kallade villkorsbeslut som förbundet får i sin roll som kommunalt samverkansorgan är styrande för verksamheten. På EU-nivå pågår processen med att implementera Europa 2020-strategin. Kopplat till denna byggs nya program för sammanhållningspolitiken. Utvecklingsstrategi för Örebroregionen (RUS) Framtiden erbjuder många stora och spännande, men också svåra, utmaningar för Örebroregionen. Dessa, och förslag på åtgärder för att möta dem, är redovisade i Utvecklingsstrategi för Örebroregionen, RUS, som antogs av regionfullmäktige i april I och med detta har regionförbundet och regionen fått ett övergripande styrdokument som gäller för stora delar av förbundet. Det gör att verksamhetsplanen till stora delar hämtas från RUS och dess ambitioner. Dock är RUS bredare och mer långsiktig medan verksamhetsplanen synliggör vad regionförbundet ska genomföra 2013 för att bidra till att såväl de långsiktiga inriktningsmålen som RUS etappmål 2015 ska kunna uppnås. Regionalt program för Social välfärd Regionförbundet samordnar länets tolv kommuner i deras samverkan med landstinget och andra aktörer. Inom området forskning och utveckling bedrivs omfattande omvärldsbevakning av aktuell forskning och metodutveckling. 3

5 Dnr: Under 2012 antog regionfullmäktige ett regionalt program för Social välfärd. Programmet synliggör vilka insatser som bör prioriteras inom området de kommande åren. Program för energi och klimat i Örebro län Regionförbundet ska, genom Nämnden för energi och klimat och Energikontoret, verka för att omsätta regionfullmäktiges energi och klimatprogram i handling. Programmet reviderades under i samarbete med Länsstyrelsen och övriga intressenter. Regionfullmäktige antog programmet i december Regeringens villkorsbeslut I sitt villkorsbeslut fastställer regeringen vilka statliga uppdrag regionförbundet förväntas åta sig och i vilken form regeringen förväntar sig återrapportering. Bland nu aktuella uppdrag kan nämnas arbetet med att etablera kompetensplattformar och att ta fram en handlingsplan för jämställdhet i det regionala utvecklingsarbetet. Villkorsbeslutet är kopplat till förordningar om regionalt utvecklingsarbete som innehåller de grundläggande uppdragen om samordningen av det regionala utvecklingsarbetet och t ex framtagande av en regional utvecklingsstrategi, länstransportplan och användningen av statliga medel för regional utveckling ( 1:1-anslaget ). Villkorsbeslutet beslutas av regeringen i slutet av året. Denna verksamhetsplan bygger därför på förra årets beslut samt den information som underhand kommit förbundet till del. Europa 2020 Smart tillväxt, hållbar tillväxt och tillväxt för alla är de tre prioriteringar som vägleder den nya strategin på EU-nivå. Innovationer inom områdena teknik, klimat/miljö och det sociala området uppmärksammas särskilt. Sju så kallade flaggskeppsinitiativ lyfts fram. Arbetet med prioriteringar kopplat till kommande strukturfondsperiod, med Europa 2020 som utgångspunkt, kommer att intensifieras under året. Med den regionala utvecklingsstrategin, program för social välfärd och ett nytt program för energi och klimat på plats står vi väl rustade att anta utmaningarna i Europa Samarbete, dialog och kommunikation Regionförbundet ska arbeta med regionens framtidsfrågor tillsammans med våra medlemmar, men också andra aktörer. Samarbetet ska alltid kännetecknas av öppenhet och tydlighet. En av de allra viktigaste funktionerna för förbundet är att erbjuda en arena där vi tillsammans kan fördjupa dialogen kring de regionala utvecklingsfrågorna och våra övriga uppdrag. 4

6 Dnr: Ett väl fungerande informations- och kommunikationsarbete är en förutsättning för att skapa goda relationer både internt och mot omvärlden och för att nå uppsatta mål för verksamheten. Därför fortsätter arbetet med att regionförbundet ska vara en kommunikativ organisation som strävar efter att ytterligare höja kvalitén i sin kommunikation, t ex på webbplatsen och förbundets olika nyhetsbrev. Regionförbundet står bakom en avsiktsförklaring för att utveckla Örebro till Europas ledande teckenspråksstad. Med utgångspunkt i den ska regionförbundet under 2013 utforma en intern handlingsplan för att förverkliga avsiktsförklaringen. Exempel på planerade insatser är att tillgängligheten till Regionfullmäktiges sammanträden ska öka och att webbplatsen och regionförbundets marknadsföringsmaterial ska utvecklas. Regionförbundets utvecklingsarbete ska bygga på forskning och aktuell kunskap. Därför ska vi fördjupa vårt samarbete med Örebro universitet och andra relevanta lärosäten. Genomsyrande perspektiv I Utvecklingsstrategi för Örebroregionen (RUS) synliggörs fem viktiga perspektiv som ska finnas med i arbetet med de regionala utvecklingsfrågorna. De är Barn och unga En jämställd region En god folkhälsa Ekologiskt hållbart Mångfald och integration De argument och förhållningssätt som redovisas i utvecklingsstrategin gäller självfallet också för arbetet i regionförbundet. Dessa perspektiv ska vi därför ha med oss i allt utvecklingsarbete och också i övriga sammanhang där regionförbundet finns representerat. Om vi synliggör dessa i vår verksamhet kommer vi lättare att lyckas nå våra mål. Regionförbundets politiska organisation Regionförbundets högsta beslutande organ är regionfullmäktige med 57 ledamöter. Dessa hämtas från länets tolv kommunfullmäktige samt landstingsfullmäktige. Regionstyrelsen med 11 ledamöter bereder och verkställer regionfullmäktiges beslut. Kommunstyrelseordföranden och landstingsstyrelsens ordförande har rätt att delta i styrelsens sammanträden (om de inte har eget mandat som styrelseledamot eller ersättare). Parti representerat i regionfullmäktige men utan ledamot i styrelsen har rätt till insynsplats. 5

7 Dnr: Rus-kansli RUS-kansliets uppdrag är att skapa delaktighet och engagemang för Utvecklingsstrategi för Örebroregionen (RUS) och samordna dess genomförande. Kansliet arbetar på strategisk nivå med att samordna, stödja och driva regionala utvecklingsprocesser. I kansliet finns funktioner för processledning, projektfinansiering, analys och omvärldsbevakning, internationell samordning, kommunikation och administrativt stöd till den politiska organisationen. Kansliet är också ansvarigt för kontakterna med Central Sweden i Bryssel. Genomförandet av den regionala utvecklingsstrategin sker tillsammans med övriga enheter på regionförbundet, förbundets medlemmar och andra berörda regionala aktörer. En central roll i genomförandet av strategin har målområdesansvariga (MOA) och granskare. Dessa personer finns både inom och utanför regionförbundet. Målområdesansvarigas roll är att analysera, utmana, initiera och stödja kunskap och utvecklingsarbetet inom sitt område. Granskarna har till uppgift att se till att de genomsyrande perspektiven finns med och stärker utvecklingsarbetet. Politiska mål Regionförbundet ska driva genomförandeprocessen av Utvecklingsstrategi för Örebroregionen med ett så brett engagemang som möjligt för att förverkliga dess vision och nå målen. Regionförbundet ska möjliggöra ett kontinuerligt lärande: skapa fungerande system som tar tillvara på nya insikter och kunskaper som genereras i utvärderings- och lärandeprocesserna. (Budgetpropositionen 2012/13:1 utgiftsområde 19) Det regionala tillväxtarbetet ska bidra till en hållbar regional tillväxt och bedrivas med ett integrations- och jämställdhetsperspektiv. (Regeringsbeslut med villkor för budgetåret 2012) 6

8 Dnr: En växande europeisk integration har en direkt effekt på Örebroregionens utvecklingsarbete. Vi ska ta tillvara på de möjligheter och styrkor regionen har samt lära av goda exempel i vår omvärld för att utveckla internationellt samarbete till stöd för den regionala utvecklingen. Regionförbundet är en kommunikativ organisation Verksamhetsmål Måluppfyllelse 31 augusti 2013 Strategiskt stötta och samordna målområdesansvariga och granskare inom RUS och ge dem en utvecklad plattform att verka från. Kommunicera genomförande och status av RUSen med fokus på måluppfyllelse. Effektivt nyttja det statliga anslaget för regional tillväxt genom att finansiera projekt enligt RUSen. Samordna genomförandet och följa upp handlingsplan för jämställd regional tillväxt. Beställa och ta fram kunskapsunderlag som bidrar till 7 För att ge målområdesansvariga en utvecklad plattform, ger regionförbundet i år ett stöd i form av en extern benchmarking analys samt en extern kommunikationsstrateg. Den årliga regionala utvärderingsanalysen har tagits fram liksom den externa benchmarkinganalysen. Arbetet med kommunikationsstrategen fortsätter. Detta sker löpande till KC/LD respektive till den Regionala styrgruppen. Dessutom görs det kontinuerligt av RUSorganisationen i aktuella nätverk och kommuner. Varje nyhetsbrev innehåller information om RUSen. Regionförbundet har arrangerat Regionalt utvärderingsforum (23 maj) samt Lokadagar (29-30 augusti). Arbetet pågår och målet bedöms kunna uppfyllas Handlingsplanen antogs av regionstyrelsen i februari och skickades därefter in till näringsdepartementet. Genomförandet är påbörjat. Målet bedöms kunna uppfyllas. En aktivitetsuppföljning - Vad händer i Örebroregionen? är framtagen. Indikatoruppföljningen;

9 Dnr: lärande för genomförande av RUSen. Hur går det för Örebroregionen? är klar och presenterades vid utvärderingsforum den 23 maj. Planeringen av höstens projektdialog har påbörjats. Bygga en struktur för systematisk omvärldsbevakning/analys på regional nivå. Samordna regionförbundets arbete med att påverka EU s politiska agenda till vår regions fördel. Utgöra stöd till programmeringen av strukturfonderna med fokus på regionalfonden. Genomföra beställningen till Central Sweden. Genomföra tematiska seminarier 8 Arbete pågår. Förslag till struktur finns framtagen och förankring pågår. Arbete pågår, utvecklingen är positiv för att positionsskrivningar är genomförda och flera påverkansinsatser drivs. Inom samtliga områden pågår politisk påverkan inom EU. Varje enhet har egen internationell bevakning. Arbetet med programmering av strukturfonderna är i det närmaste slutfört. Regionförbundet Örebro har hållit i taktpinnen och ansvaret har legat under enheten Näringsliv och kompetens. Regionförbundet Örebro har varit ansvarig för programmerande inom Östra Mellansverige. En arbetsgrupp på RFOL med inflytande och deltagande från tre enheter har påverkat skrivningarna. Medarbetare på RFOL har varit mycket aktiva i programmeringens samtliga områden. Ett förankringsseminarium är genomfört i länet. Ett färdigt förslag till operativt program har tagits fram och behandlas nu politiskt. Målet är i det närmaste uppfyllt. Arbetar aktivt för att nå målet genom att i samtal med Central Sweden följa upp beställningen och genomföra samtliga områden som omnämns i beställningen. Ägarråd och styrelsemöten är genomförda för att koppla till andra strategiska regionala mål. Arbetar aktivt för att nå målet genom att

10 Dnr: utifrån Utvecklingsstrategi för Örebroregionen och Europa ha genomfört tematiska grupper inom områdena sysselsättning, innovation, sammanhållningspolitik transport och energi. Starta ett EU projektkontor. Implementera regionförbundets kommunikationspolicy. Arbete pågår, utvecklingen är positiv för att CEPA processens del 2 är påbörjad och kommer att utgöra fundamentet i projektkontoret. Dialog med andra aktörer i regionen är inledd. En projektplan för framtagande av projektkontorets uppbyggnad och struktur är färdigställt. Arbetar aktivt för att nå målet genom att gå igenom kommunikationspolicyns riktlinjer under personalmötena hela året. Genomföra en översyn av extern- och internwebben och påbörja utvecklingsarbetet Stärka en positiv mediebild av regionförbundets arbete Målet är delvis på väg att nås. Regionförbundet har gjort en översyn med hjälp av Web Service Award och har fått en del förbättringsförslag, men också bekräftelse att besökarna på regionorebro.se i stort sett är nöjda med webben. Mot bakgrund av arbetet med att bygga Region 2015 och tjänsten som webbansvarig varit vakant februari-juli kommer inga större utvecklingsprojekt att ske under året. En översyn av intranätet pågår. Under tertialen har regionförbundet skickat 17 pressmeddelanden och nio pressinbjudningar. Flest mediainslag blev det om solenergi, där både lokala media och branschtidningar skrivit om regionförbundet. Kraftsamling för skolutveckling har också fått stor uppmärksamhet. 9

11 Dnr: Näringsliv och kompetens Enheten för Näringsliv och Kompetens arbetar med att stödja, driva och samordna utvecklingsfrågor inom tre av de fyra utvecklingsområdena i Utvecklingsstrategi för Örebroregionen (RUS): Kunskap och Kompetens målområdet kunskapslyft i arbetslivet Innovationer och Entreprenörskap målområdet entreprenörskap och företagande Lustfyllda möten och upplevelser, målområdet rika naturupplevelser. På enheten finns målområdesansvaret för dessa områden med ansvar för att analysera, utmana, initiera och stödja kunskap och utvecklingsarbetet inom respektive område. Målområdesansvaret för dessa områden innebär också omvärldsbevakning både lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Under 2012 har kunskapsunderlag och behovsanalyser om framtida kompetensbehov i regionen tagits fram inom ramen för Kompetensplattformsuppdraget. Fokus under verksamhetsåret 2013 kommer att vara arbetet med att ta fram handlingsplaner. Inom arbetet med entreprenörskap och företagande kommer uppföljningen av Handlingsplanen för innovationer och entreprenörskap att fortsätta. Arbetet med innovationsstödssystemet och en regional innovationsstrategi ska också betonas. Fokus inom området Turism kommer 2013 att vara att ta fram ett Handlingsprogram för besöksnäringen i samverkan med andra berörda aktörer. Under 2013 kommer enheten att arbeta aktivt för att våra regionala prioriteringar förs in i programarbetet för de nya strukturfonderna som kommer att gälla från

12 Dnr: Kompetensförsörjning För att regionen ska stärka sin konkurrenskraft krävs ett strategiskt kompetensförsörjningsarbete för arbetslivet med en väl avvägd matchning mellan behov och utbud. Regeringen har gett regionförbundet uppdraget att etablera en kompetensplattform. Plattformen ska ge ökad kunskap och bättre översikt och samverkan inom kompetensförsörjnings och utbildningsområdet. Regionförbundet har uppdraget att samordna och driva processer inom Vård och omsorgscollege och Teknikcollege för att uppnå balans mellan utbud och efterfrågan inom branscherna vård och omsorg samt teknik och tillverkning. Politiska mål Örebroregionen har en väl fungerande kompetensförsörjning, som balanserar utbud och efterfrågan. Alla regionens företag och organisationer genomför systematisk kompetensutveckling av medarbetare. Mer än 25 procent av alla som arbetar har genomgått en minst treårig eftergymnasial utbildning. Verksamhetsmål Måluppfyllelse 31 Augusti 2013 Implementera kompetensplattsformsuppdraget i det regionala tillväxtarbetet och i samverkan med utbildningsanordnare, arbetsgivare och kompetensfrämjande aktörer ta fram en handlingsplan för kompetensförsörjning. Planen ska beakta ålder, etnicitet och kön. Ett förslag till handlingsplan för kompetensförsörjning har nu processats fram och förankrats. Förslaget är på remiss under september och oktober. Kompetenskansliet har nu representation från hela utbildningskedjan, arbetsgivare och kompetensmäklandeaktörer. Metod och arbetssätt för framtagandet av handlingsplanen har utarbetats i samverkan med kompetenskansliet. Separata möten med kompetensmäklande aktörer har skett parallellt i syfte att utreda roll och ansvar. Förankring av arbetet med regionstyrelsen, kommunchefer och landstingsdirektören, Länsstyrelsen samt för skolchefer i regionen. Kartlägga området arbetsmarknadspolitik, med fokus på ungdomar och invånare med utländsk 11 En gemensam socioekonomisk analys inom Östra Mellansverige är klar och inskickad till arbetsmarknadsdepartementet. Den belyser

13 Dnr: bakgrund. utmaningarna på arbetsmarknaden samt pekar särskilt på ungdomsarbetslösheten samt arbetsmarknaden för personer med utländskbakgrund. Fortsätta ta fram kunskapsunderlag och behovsanalyser för regionens kompetensbehov i syfte att förbättra utbildningsplaneringen. Arbetet med att göra en kartläggning för att utreda kompetensbehov inom vård och omsorg pågår i syfte att få till en bättre personalförsörjning. En sammanställning av de intervjuer som gjorts med arbetsgivare i samband med framtagandet av prognoserna om möjligheter och utmaningar för regionens kompetensförsörjning tas fram. Utreda förutsättningarna för att implementerayrkeshögskola Mälardalen. En beredningsgrupp är tillsatt för att arbeta med uppdraget YHM. Regionstyrelsen informerades om projektets innehåll och resultat i maj. En ny projektansökan kommer att tas fram och skickas in under hösten. Samordna och driva processer utifrån kompetensförsörjningsbehov inom Teknik- samt Vård och omsorgscollege. Vård- och omsorgscollege sprider numera månadsvisa nyhetsbrev. Ett regionalt material för bedömning för APL och teoretisk bedömning, har tagits fram. Samt även nationella riktlinjer och processmaterial för validering. Dessutom pågår det löpande utvecklings-, samverkans- och informationsarbetet tillsammans med potentiella elever, nuvarande elever, chefer, rektorer, lärare m.fl. 12 Teknikcollege har särskilt fokuserat på frågan om hur det industritekniska programmet ska attrahera fler elever,

14 Dnr: eftersom industrin står inför stora utmaningar. Ett nationellt initiativ har presenterats och ett nytt program föreslås, för att förbättra industrins möjligheter att säkra kompetensen. Dessutom arbetar man regionalt med att få fler yrkeshögskoleutbildningar till länet. Teknikcollege medverkar i en förstudie om arbetsmarknadskunskap. Syftet är ge ungdomar på både grundskole- och högstadienivå en bättre information om arbetsmarknaden och behoven inom olika branscher och yrken. Innovationer och Entreprenörskap Regionen ska vara en bra miljö för entreprenörskap och hållbar näringslivsutveckling. Detta innebär att etablerade företag växer och att flera nya företag startas. Vår region ska vara attraktiv för nya investeringar från omvärlden. Under 2013 fortsätter samarbetet som flertalet av länets kommuner har i Business Region Örebro (BRO) med syfte att bli effektivare och mer proaktiva i sitt näringslivsarbete. Regionförbundet ska även fortsättningsvis vara en aktiv part för att BROs mål ska förverkligas. Regionförbundet har även regeringsuppdraget att koordinera kvinnors företagande samt handlingsplanen för kulturella och kreativa näringar. Politiska mål Antalet nystartade och växande företag ökar. Minst två internationellt erkända innovativa miljöer etableras. Vår region attraherar kontinuerligt fler nya investeringar från omvärlden och fler kunskapsintensiva företag etablerar sig här. 13

15 Dnr: Verksamhetsmål Måluppfyllelse 31 augusti 2013 Följa upp genomförandet av handlingsplanen för innovationer och entreprenörskap som ett redskap för den regionala utvecklingen. Uppföljningen är genomförd med samtliga ansvariga parter. Alla aktörer har påbörjat aktiviteter enligt planen. Nästa möte för uppföljning av handlingsplanen sker under november månad där nästa periods aktiviteter tas (som enligt RUS är ett målsnöre.) Samordna och utveckla nätverket för regionala näringslivsfrämjande aktörer. Vidareutveckla innovationsstödssystemet och initiera arbetet med en regional innovationsstrategi. Regionförbundet har arrangerat det första mötet i en serie för nätverket. Till nätverket bjuds alla aktörer i det innovationsstödjande systemet och de entreprenöskapsfrämjande organisationerna i länet in. Första träffen hade 28 deltagare. Nästa möte 3 sept En rapport kring det innovationsstödjande systemet finns på bordet. Arbetsgruppen för aktörer ur det innovationsstödjande systemet träffas regelbundet varannan månad. Ett första steg mot en regional innovationsstrategi togs på Loka-dagarna aug. Följa upp filmfrågorna i enlighet med det samverkansavtal som skrivits mellan Regionförbundet Örebro och Filmregion Stockholm-Mälardalen. Uppföljning med Filmregion Stockholm- Mälardalen genomförs kontinuerligt, i princip månadsvis. Uppföljning och rapportering har skett vid ett tillfälle med styrelsens filmrapportörer. Arbetet med att ta fram en separat marknadsföringsplan för filmfrågor för Örebroregionen pågår. Turism Regionförbundet ansvarar för och finansierar den gemensamma marknadsföringen av regionen The Heart of Sweden på de viktigaste marknaderna utanför Sverige. 14

16 Dnr: Under verksamhetsåret kommer fokus att vara att ta fram ett Handlingsprogram för besöksnäringen i regionen. Politiska mål Örebroregionen attraherar fler turister och är känd för en spännande hållbar naturturism Verksamhetsmål Måluppfyllelse 31Augusti 2013 Ta fram ett handlingsprogram för besöksnäringen i regionen i samverkan med andra aktörer. Processen med att arbeta fram ett handlingsprogram för besöksnäring pågår. 6 workshopar med 130 deltagare har genomförts i regionen. Ett förslag till handlingsprogram finns nu skrivet och ska behandlas av regionstyrelsen för att gå på remiss till kommuner och andra parter. Medverka till att regionens internationella turistiska marknadsföring utvecklas. Stödja kommunerna och destinationerna i deras utvecklingsarbete kring besöksnäringen. Regionen har under varumärket The Heart of Sweden annonserat via Visit Swedens utlandskataloger och deltagit i mässa och kampanj i Holland. Gävleborg, Värmland, Västmanland och Örebro län har inlett ett samarbetar för att stärka marknadsföringsarbetet på Holländska marknaden. Under perioden har sex möten med destinationsansvariga hållits där gemensamma utvecklingsfrågor diskuterats och aktiviteter beslutats t ex fortsatt arbete med produkter i projektet Business to Business Tyskland/Holland. Driva utvecklingen inom verksamhetsområdena natur-,cykel-, Central Baltic Cycling projektet arbetar med att ta fram nya cykelleder enligt plan 15

17 Dnr: måltids- och filmturism. och har fokuserat på nya hemsidan. Fotspårsturismprojektet kring Maria Langs filmer löper också på enligt plan. Biofilmen har haft premiär och även DVD-filmer har nu släppts. Social välfärd Regionfullmäktige antog i maj 2012 ett regionalt program för social välfärd. Programmet ska bidra till regional utveckling av den sociala välfärden och förtydliga regionförbundets uppdrag inom området. Programmets utgångspunkt är att det är människor som formar framtiden och tar avstamp i EUs plattform mot fattigdom som ska garantera att människor som drabbats av fattigdom och social utestängning ska kunna leva ett värdigt liv och aktivt delta i samhället. Det sociala välfärdsprogrammet pekar ut ett antal prioriterade målbilder. Dessa målbilder ska vara vägledande för regionförbundet utvecklingsarbete och ska vara stödjande för regionförbundets medlemsorganisationer. Programmet beskriver också ett antal strategier för att driva den regionala utvecklingen mot målbilderna. Verksamhetsmålen för 16

18 Dnr: har utformats utifrån dessa strategier. Regionförbundet samordnar kommunerna i deras samverkan med landstinget och andra aktörer. Arbetsformerna är ett stort antal nätverk och arbetsgrupper som etablerats mellan regionens samtliga kommuner och landstinget, både på politiker- och tjänstemannanivå. Politiska mål I Örebroregionen lever alla människor ett värdigt liv och deltar aktivt i samhället. I Örebroregionen har alla barn och unga, såväl flickor som pojkar, rätt till trygga och goda uppväxtförhållanden och en utvecklande framtid. I Örebroregionen har alla personer med funktionsnedsättning rätt att aktivt delta i samhällslivet. I Örebroregionen har alla människor rätt till stöd för att kunna leva ett liv utan missbruk och beroende. De äldre i Örebroregionen lever ett aktivt liv och har en värdig tillvaro. De upplever social gemenskap, känner trygghet och har inflytande i samhället och över sin vardag. Regionförbundet ska bidra till genomförandet av det regionala programmet för social välfärd genom att skapa handlingsplaner utifrån programmets målbilder och strategier. Skolstöd Regionfullmäktige antog 2010 den regionala utvecklingsstrategin, RUS. I den regionala utvecklingsstrategin finn sett antal målområden där ett är Kunskapslyft för barn och unga. Skolan är grunden för regionens framtida kompetensförsörjning, för hela samhällets utveckling och inte minst för enskilda individers möjlighet till ett bra liv. Vi vill att barn och unga ska få en gedigen grundutbildning som lockar till kunskapsfördjupning, fritt från könstraditionellt tänkande. Politiska mål Alla elever i grundskolan avslutar sina studier med minst godkänt betyg i alla ämnen. Alla gymnasieelever avslutar sina studier med minst godkänt betyg. Fler än hälften av gymnasieeleverna påbörjar en eftergymnasial utbildning inom tre år. 17

19 Dnr: Samarbetet mellan regionens kommuner, berörda delar inom landstinget och Örebro universitet ska utvecklas och förbättras. Verksamhetsmål Måluppfyllelse 31 augusti 2013 Skapa handlingsplaner med utgångspunkt i målbilderna i det regionala programmet för social välfärd och utifrån dessa starta och genomföra forsknings- och utvecklingsprocesser. Enheten arbetar aktivt för att nå målet och följande har genomförts: Arbetet med handlingsplaner med utgångspunkt i det sociala välfärdsprogrammets målbilder pågår. E handlingsplan för ökad patient/brukarmedverkan för personer med psykisk ohälsa har utarbetats Ingår i SKL:s projekt PSYNK där en handlingsplan upprättats Bedriva omvärldsbevakning för nytänkande och innovation inom det sociala välfärdsområdet och inom skolan genom att erbjuda utbildningar, seminarier och temadagar och delta i internationellt erfarenhetsutbyte. Omvärldsbevakning Enheten arbetar aktivt för att nå målet och följande har genomförs: Konferens om ehemtjänst Samverkan med Science Park Deltagit på nationella och regionala konferenser inom verksamhetsområdet om bla välfärdsteknologi, ledningssystem och sociala risker Avslutat projektet Barnets rättigheter i vårdnadskonflikter Deltar i olika nationella nätverk bland annat på SKL Workshop och seminarium i skolutvecklingsfrågor har genomförts Utbildningar, seminarier och temadagar Enheten arbetar aktivt för att nå målet och följande har genomförts: 18

20 Dnr: Internationellt utbyte Fredagsakademi om arbetssituationen för personer med funktionsnedsättning Webbseminarium om samordnad individuell plan, SIP Frukostmöte anordnat i Örebro med tema ungdomar på institution Nationell skolkonferens Enheten arbetar aktivt för att nå målet och följande har genomförts: Stödja ett förebyggande förhållningssätt inom det sociala välfärdsområdet och inom skolan. Aktivt arbete och styrelsearbete i Eurochild Projekt Child abuse and neglect avslutat rapport publicerad Ansökan inlämnad för regionalt partnerskap med England kring skolutvecklingsfrågor Enheten arbetar aktivt för att nå målet och följande har genomförts: Projekt Hjärnkoll pågår med syfte att bryta negativa attityder till personer med psykisk ohälsa Projekt Pallert pågår deltar i föräldrastöds-nätverk på samhällsmedicinska enheten Stärka ledarskapet inom det sociala välfärdsområdet och inom skolan genom att bedriva nätverk med strategiska chefer och genom att bidra till att stärka ledarskapet i det Nätverk Enheten arbetar aktivt för att nå målet och följande har genomförs: 19

Det här är regionförbundet örebro

Det här är regionförbundet örebro Det här är regionförbundet örebro BORLÄNGE LJUSNARSBERG Tolv kommuner i hjärtat av Sverige Våra medlemmar är Örebro läns landsting och kommunerna Askersund, Degerfors, Hallsberg, Hällefors, Karlskoga,

Läs mer

Utvecklingsområde 1. Kunskap och kompetens. Välkomna!

Utvecklingsområde 1. Kunskap och kompetens. Välkomna! Utvecklingsområde 1 Kunskap och kompetens Välkomna! Workshop Kunskap och kompetens Introduktion av Peter Morfeldt Vart ska vi och vad gör vi för att nå målen, inom kunskapslyft barn och unga (5 min) Presentation

Läs mer

Nu bildar vi nya Region Örebro län

Nu bildar vi nya Region Örebro län Nu bildar vi nya Region Örebro län LJUSNARSBERG HÄLLEFORS Bra ska bli bättre med ny regionorganisation KARLSTAD 50 LINDESBERG NORA KARLSKOGA E18 ÖREBRO DEGERFORS LEKEBERG KUMLA LAXÅ HALLSBERG ASKERSUND

Läs mer

Indikatorer. The Heart of Sweden - Utvecklingsstrategi för Örebroregionen. Utgångsläge för. Inriktningsmål. Utvecklingsområde 1: Kunskap och kompetens

Indikatorer. The Heart of Sweden - Utvecklingsstrategi för Örebroregionen. Utgångsläge för. Inriktningsmål. Utvecklingsområde 1: Kunskap och kompetens Indikatorer The Heart of Sweden - Utvecklingsstrategi för Örebroregionen Utvecklingsområde 1: Kunskap och kompetens Kunskapslyft för barn och unga: Alla elever i grundskolan avslutar sina studier med minst

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Riktlinjer för internationellt engagemang 2011-2014 2 Riktlinjer för internationellt engagemang Inledning Landstingsfullmäktige antog i juni 2003 en policy för Örebro

Läs mer

Regionförbundet Örebro län

Regionförbundet Örebro län Regionförbundet Örebro län för Regionförbundet Örebro län Innehållsförteckning Förbundets namn... 1 Förbundets säte... 1 Förbundets medlemmar...1 Förbundets ändamål... 1 Förbundets uppgifter... 1 Förbundsfullmäktige...

Läs mer

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-10-20 Dnr Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut Bakgrund Regionstyrelsen beslöt vid sammanträdet 2013-02-14 att tillsätta en beredning för kompetensfrågor

Läs mer

Utvecklingsstrategi för Örebroregionen

Utvecklingsstrategi för Örebroregionen Utvecklingsstrategi för Örebroregionen Sveriges demografiska mittpunkt Cirka 280 000 invånare Gränsar till 6 andra län Delar av 5 stift Örebro län ett län, men 6 landskap Närke, Västmanland, Värmland,

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 KOMMUNFÖRBUNDET SKÅNE BRYSSEL Denna verksamhetsplan presenterar verksamhetsinriktning, arbetsmetod och prioriteringar under 2014-.2015 för Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation.

Läs mer

Utvecklingsstrategi Vision 2025

Utvecklingsstrategi Vision 2025 Utvecklingsstrategi Vision 2025 År 2014-2016 Din kommun Lindesberg - där Bergslagen och världen möts! Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-05-21,

Läs mer

Regionförbundet Östsams Internationella strategi

Regionförbundet Östsams Internationella strategi 1(5) Regionförbundet Östsams Internationella strategi Regionförbundet Östsams Internationella strategi har antagits av Regionfullmäktige den xxxxx 2010 ( x) och gäller för förbundets verksamhet. Strategins

Läs mer

Direktiv för regionstyrelsens kompetensberedning 2015-2018

Direktiv för regionstyrelsens kompetensberedning 2015-2018 D a t u m D n r 2015-01-15 15-001 Regionstyrelsen Direktiv för regionstyrelsens kompetensberedning 2015-2018 Bakgrund Människors kunnande och kraft bygger Sörmland. En bättre matchning mellan arbetsgivarnas

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor Digital strategi Järfälla För- och grundskolor I Järfällas för- och grundskolor arbetar vi för att... barn, elever och medarbetare ska ha tillgång till digitala verktyg som ger ett bra stöd för lärande

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Hagström Ingela Datum 2015-08-19 Diarienummer KSN-2015-1584 Kommunstyrelsen Deltagande i 2016-2019 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att Uppsala kommun

Läs mer

Protokoll REGIONSTYRELSEN 2014 12 18

Protokoll REGIONSTYRELSEN 2014 12 18 REGIONSTYRELSEN 2014 12 18 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 85 Aktuell information... 5 86 Utökad medfinansiering av Skolkommunsatsning Delprojekt 1, dnr 14-160... 6 87 Egenfinansiering av Regional Turismutveckling

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

Framtidens infrastruktur och resande i Örebroregionen

Framtidens infrastruktur och resande i Örebroregionen Framtidens infrastruktur och resande i Örebroregionen NTF 2 oktober 2007 Regiondirektör Magnus Persson Regionförbundet Örebro Länets tolv kommuner och landstinget Start 1 jan 2006 1 jan 2007 övertog samordningsansvaret

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland 2013 Innehåll 1. Bakgrund och uppdrag... 2 2. Varför en lärandeplan för tillväxtarbetet i Halland?... 2 3. Utgångsläget... 3 4. Förutsättningar

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland 1(8) Landstingsstyrelsen Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland Inledning Regionfrågan har diskuterats under lång tid i Sverige och i Östergötland. I mars 2008 undertecknade partidistrikten

Läs mer

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete 1 Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Gustav Malmqvist Huvudsekreterare 2 Internationell context Trender och tendenser i omvärlden EU som policyskapare

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Frågor och svar Region i Örebro län

Frågor och svar Region i Örebro län Projekt Region 2015 Frågor och svar Region i Örebro län Vad är poängen med att bilda en region inom Örebro län? Erfarenheter från tidigare regionbildningar i Sverige visar bland annat på följande positiva

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

WORKSHOP II REGIONAL KOMPETENSPLATTFORM ULRIKA EKSTRÖM

WORKSHOP II REGIONAL KOMPETENSPLATTFORM ULRIKA EKSTRÖM WORKSHOP II REGIONAL KOMPETENSPLATTFORM ULRIKA EKSTRÖM INNEHÅLL 01 Nulägesbild 02 03 04 Behov och nytta (förväntningar på resultat) Presentation - gruppdiskussion Kaffe Målgrupp 05 Form och innehåll 06

Läs mer

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv Projektbeskrivning: Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv 1. Sammanfattande projektidé Syftet med projektet är att undersöka hur samspelet mellan det regionala tillväxtarbetet och det

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud. Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Årsredovisning/Årsberättelse 2006

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud. Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Årsredovisning/Årsberättelse 2006 Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Årsredovisning/Årsberättelse 2006 Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Årsredovisning/Årsberättelse 2006 1 Förvaltningsberättelse 1.1 Uppstart och bildande

Läs mer

Länsplan för Västmanland Tema möte 30 mars

Länsplan för Västmanland Tema möte 30 mars Länsplan för Västmanland Tema möte 30 mars Länsplan för Västmanland Styrkor och fördelar Utmaningar Detta gör vi! Länsplan för Västmanland Utvärdering av RUP Omvärldsbeskrivning Tre prioriterade områden

Läs mer

PLAN FÖR INTERNATIONALISERING: 1. MÅL OCH INRIKTNING

PLAN FÖR INTERNATIONALISERING: 1. MÅL OCH INRIKTNING BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN Karlstad 2014-01-16 Magnus Persson +46 54 540 29 09 magnus.persson@karlstad.se PLAN FÖR INTERNATIONALISERING: 1. MÅL OCH INRIKTNING Syfte Karlstads kommuns internationella

Läs mer

2014-08-28. Vi blir Region Jönköpings län

2014-08-28. Vi blir Region Jönköpings län 2014-08-28 Region Jönköpings län Vi bildar region i Jönköpings län. Det är en resa mot en ny kraftfull och demokratiskt vald organisation med ansvar för hälso- och sjukvård och för regional utveckling

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Foto: Urban Orzolek Arbetsmiljöverket har arbetat med ett mål- och visionsprojektet mellan februari och augusti 2008.

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden

Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden Förslag 2015-02-25 Inledning Dokumentet innehåller dels en beskrivning av kommunens reviderade styrmodell och dels förslag till

Läs mer

Framtida arbete med Regionalt utvecklingsprogram (RUP) - när regionkommun bildats i Västmanland

Framtida arbete med Regionalt utvecklingsprogram (RUP) - när regionkommun bildats i Västmanland 1 (9) 1 BAKGRUND 1.1 Förordningen om regionalt tillväxtarbete Detta dokument beskriver hur den framtida regionkommunen i Västmanland kan hantera det styrande strategidokumentet Regionalt utvecklingsprogram

Läs mer

2013-02-20 Ks 848/2011. Internationell policy Örebro kommun

2013-02-20 Ks 848/2011. Internationell policy Örebro kommun 2013-02-20 Ks 848/2011 Internationell policy Örebro kommun Innehållsförteckning Internationell policy för Örebro kommun... 3 Varför internationellt arbete?...3 Syfte... 3 Mål... 3 Beslutsnivåer... 4 Policy

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

2011-11-21. 1 Inledning

2011-11-21. 1 Inledning 2011-11-21 Särskild bilaga till reglemente för Gemensamma nämnden vård, omsorg och hjälpmedel (VOHJS-nämnden) avseende regionalt Vård och omsorgscollege Sörmland (VO-College) 1 Inledning Vård och omsorgscollege

Läs mer

Majoritetsprogram för Landstinget i Norrbottens län 2015-2018

Majoritetsprogram för Landstinget i Norrbottens län 2015-2018 Majoritetsprogram för Landstinget i Norrbottens län 2015-2018 Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet de Gröna kommer att ta majoritetsansvar för landstingets samtliga verksamheter under mandatperioden

Läs mer

Verksamhetsplan för Energikontoret i Mälardalen AB. Verksamhetsår 2013. Energikontoret verkar för en hållbar energiutveckling i Mälardalen

Verksamhetsplan för Energikontoret i Mälardalen AB. Verksamhetsår 2013. Energikontoret verkar för en hållbar energiutveckling i Mälardalen Verksamhetsplan för Energikontoret i Mälardalen AB Verksamhetsår 2013 Energikontoret verkar för en hållbar energiutveckling i Mälardalen Energikontoret i Mälardalen AB Syfte Energikontoret i Mälardalen

Läs mer

2008-03-17 kl 13.15 14.30, Region Gävleborgs kansli, Gävle. Per-Olof Svensson, ordförande Ann-Margret Knapp, 2:e vice ordförande

2008-03-17 kl 13.15 14.30, Region Gävleborgs kansli, Gävle. Per-Olof Svensson, ordförande Ann-Margret Knapp, 2:e vice ordförande 2008-03-17 kl 13.15 14.30, Region Gävleborgs kansli, Gävle Per-Olof Svensson, ordförande Ann-Margret Knapp, 2:e vice ordförande Mats Törnquist Mats Fransson Maria Gelin-Axelsson Ann-Margret Knapp 9 12

Läs mer

UTKAST. Innehållsförteckning. Handling för tillväxt... 2

UTKAST. Innehållsförteckning. Handling för tillväxt... 2 Innehållsförteckning Handling för tillväxt... 2 1. Boendet - Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende...3 1.2 Kommunikationer...3 1.3 Attityder...4 1.4 Fritid/Kultur...4 1.5 Öppnare landskap/naturvård...4

Läs mer

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 Stadskontoret Utredningsenheten BILAGA TILL TJÄNSTESKRIVELSE 2007-10-02 1 (5) Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 INLEDNING Bakgrund Samhället präglas av att interaktion

Läs mer

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 Det välkomnande Sörmland - en attraktiv och tillgänglig destination i närheten av Stockholms storstadsområde Foto: Parken Zoo Vision och mål för

Läs mer

AVESTA KOMMUN- ENTREPRENÖRSKAP DANIEL NORDSTRÖM 2014-06-18

AVESTA KOMMUN- ENTREPRENÖRSKAP DANIEL NORDSTRÖM 2014-06-18 AVESTA KOMMUN- ENTREPRENÖRSKAP DANIEL NORDSTRÖM 2014-06-18 AGENDA DANIEL NORDSTRÖM OM NORDSTRÖM EDUCATION FILMVISNING FRÅN HUDIKSVALL VARFÖR SATSA ENTREPRENÖRSKAP I AVESTA KOMMUN? BEVILJAD PROJKETANSÖKAN

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Vision I Gävleborg har DU alltid inflytande och delaktighet i de frågor

Läs mer

Protokoll REGIONSTYRELSEN 2014 06 17

Protokoll REGIONSTYRELSEN 2014 06 17 Protokoll REGIONSTYRELSEN 2014 06 17 REGIONFÖRBUNDET ÖREBRO LÄN 2 Protokoll Regionstyrelsen 2014 06 17 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 32 Aktuell information... 5 33 Tertialrapport 2014 (Period 1 Jan 30 april), dnr

Läs mer

Remissvar Energi- och klimatprogram för Örebro län

Remissvar Energi- och klimatprogram för Örebro län Datum 2012-06-30 Svarslämnare Organisation Sivert Gustafsson Länsbygderådet i Örebro län/hela Sverige ska leva Skicka in via e-post: energiochklimat.orebro@lansstyrelsen.se senast den 30 juni 2012. Tack

Läs mer

Hur gör vi en bra organisation bättre? Utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018

Hur gör vi en bra organisation bättre? Utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018 2013-11-26 Madeleine Sjöstrand Dnr: KSL/13/0111 Ärendegång: KSLs styrelse Hur gör vi en bra organisation bättre? Utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018 Förslag till beslut 1. Styrelsen beslutar

Läs mer

160 miljoner i EU stöd till tolv projekt i Östra Mellansverige

160 miljoner i EU stöd till tolv projekt i Östra Mellansverige Strukturfondspartnerskapet Östra Mellansverige PRESSINFORMATION Datum 10 juni 2015 Dnr Till media i Uppsala, Örebro, Södermanland, Västmanland och Östergötlands län 160 miljoner i EU stöd till tolv projekt

Läs mer

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum Plan för kunskap och lärande med kvalitet och kreativitet i centrum Förord Östersunds kommunfullmäktige har som skolhuvudman antagit denna plan. Med planen vill vi säkerställa att de nationella målen uppfylls.

Läs mer

Nyhetsbrev, Vård- och omsorgscollege i Kalmar län

Nyhetsbrev, Vård- och omsorgscollege i Kalmar län Nyhetsbrev, Vård- och omsorgscollege i Kalmar län Kalmar län har startat en process som syftar till att inrätta ett Vård- och omsorgscollege i regionen. Nedan beskrivs vad ett Vård- och omsorgscollege

Läs mer

FÖRSTUDIE KOMPETENSUTVECKLING FÖR TILLVÄXT Inom Regionalfonden Nuts 2 områden Östra Mellansverige

FÖRSTUDIE KOMPETENSUTVECKLING FÖR TILLVÄXT Inom Regionalfonden Nuts 2 områden Östra Mellansverige SLUTRAPPORT 2008-09-23 Sören Johansson FÖRSTUDIE KOMPETENSUTVECKLING FÖR TILLVÄXT Inom Regionalfonden Nuts 2 områden Östra Mellansverige Period: 2008-01-01 2008-06-30 Projektorganisation Projektägare:

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

0 i' ' : 2014-01- 21. Yttrande över RUFS 2010 - Underlag för att bedöma aktualitet och användbarhet (KSKF/2013:491) Beslut.

0 i' ' : 2014-01- 21. Yttrande över RUFS 2010 - Underlag för att bedöma aktualitet och användbarhet (KSKF/2013:491) Beslut. Eskilstuna kommun Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2014-01-14 Ankom Stockholms läns landsting 2014-01- 21 Dnr., 0 i' ' : Sida 1(2) 24 Yttrande över RUFS 2010 - Underlag för att bedöma

Läs mer

ÖMS Regionalfonden 2014-2020 ÖMS operativa program för regionalfonden

ÖMS Regionalfonden 2014-2020 ÖMS operativa program för regionalfonden ÖMS operativa program för regionalfonden Östra Mellansverige består av Uppsala, Örebro, Sörmland, Västmanland och Östergötlands län Beslutat i december 2014 Bygger på regionala prioriteringar gjorda i

Läs mer

-Länsstyrelsen i Västernorrlands län för området Mellersta Norrland, -Länsstyrelsen i Stockholms län för området Stockholm,

-Länsstyrelsen i Västernorrlands län för området Mellersta Norrland, -Länsstyrelsen i Stockholms län för området Stockholm, ,!?T~ REGERINGEN Näringsdepartementet Regeringsbeslut 14 2013-01-31 Länsstyrelsen i Västernorrlands län 871 86 Härnösand N2013/571/RT N2012/ 5447/ RT Uppdrag respektive erbjudande i fråga om målet för

Läs mer

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad 1 SKOLPLAN FÖR VUXENUTBILDNINGEN Skolplanen för vuxenutbildningen i Nässjö

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. Energikontor Norra Småland

Verksamhetsplan 2013. Energikontor Norra Småland n Verksamhetsplan 2013 Energikontor Norra Småland Energikontorets verksamhetsplan är styrgruppens instrument för styrning av verksamheten. Styrgruppen fastslog Verksamhetsplan 2013 den 4 februari 2013.

Läs mer

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 norrstyrelsen rapport 2009: 32 Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 Förord Norrstyrelsen har bildats för att förbereda sammanslagningen av landstingen i Norrbottens, Västerbottens

Läs mer

Workshop Rekrytera kompetensen! 15 februari 2012

Workshop Rekrytera kompetensen! 15 februari 2012 Workshop Rekrytera kompetensen! 15 februari 2012 Mångfaldsorientering en tillväxtfråga OECD:s Territorial Review for Stockholm (2006/2010): bristande integration på arbetsmarknaden största hot för tillväxt

Läs mer

Västra Götalandsregionens plattform. Värdegrund, vision, uppdrag, utgångspunkter

Västra Götalandsregionens plattform. Värdegrund, vision, uppdrag, utgångspunkter Västra Götalandsregionens plattform Värdegrund, vision, uppdrag, utgångspunkter Johan Assarsson Västra Götalandsregionens plattform vår gemensamma grund Som medarbetare i Västra Götalandsregionen har vi

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

Reglab 2015-2019. Projektplan

Reglab 2015-2019. Projektplan 141001 Reglab 2015-2019 Projektplan Inledning Projektet Reglab är ett forum för lärande om regional utveckling, där regionala utvecklare, myndigheter, forskare och andra intresserade möts för kunskaps-

Läs mer

Södertörnskommunernas Samarbetskommitté

Södertörnskommunernas Samarbetskommitté Godkänd av SSK 2014-01-31 Södertörnskommunernas Samarbetskommitté Verksamhetsplan 2014 Budget 2014 1. Inledning Södertörns åtta kommuner är en attraktiv del av Stockholmsregionen med ca 460 000 invånare.

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av Näringslivsverksamheten. Krokoms kommun

Revisionsrapport Granskning av Näringslivsverksamheten. Krokoms kommun Revisionsrapport Granskning av Näringslivsverksamheten Krokoms kommun 17 november 2014 Innehåll Sammanfattning... 2 1.Inledning... 3 2.Granskningsresultat... 4 3. Bedömning och rekommendationer... 8 1

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

De 33 skånska kommunernas intresseorganisation

De 33 skånska kommunernas intresseorganisation De 33 skånska kommunernas intresseorganisation Skåne i siffror 33 kommuner Ca: 1,3 miljoner invånare Ca: 135 000 anställda inom kommunal sektor Vårt uppdrag Värna och stödja utvecklingen av det kommunala

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Destination Visit Bollnäs

Destination Visit Bollnäs Destination Visit Bollnäs Bakgrund: I spåren av det arbete som Region Gävleborg initierat via projektet Nu kör vi har vår förening Bollnäsdraget ekonomisk förening beslutat oss för att ta taktpinnen och

Läs mer

Presidiekonferens kommunalteknik Presentation av Region Halland och regionalt samarbete. Gun-Marie Stenström

Presidiekonferens kommunalteknik Presentation av Region Halland och regionalt samarbete. Gun-Marie Stenström Presidiekonferens kommunalteknik Presentation av Region Halland och regionalt samarbete Gun-Marie Stenström Mål och strategier för Region Halland 2012-2015 Kort om mål- och strategidokumentet Långsiktigt

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Europeiska socialfonden i Västsverige och Norra Mellansverige

Europeiska socialfonden i Västsverige och Norra Mellansverige Europeiska socialfonden i Västsverige och Norra Mellansverige - ESF-rådet har cirka 130 anställda och är indelat i åtta regioner, med huvudkontor i Stockholm - En nationell handlingsplan och åtta regionala

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg

Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg Förord BIIA resurscentrum vill skapa ökade förutsättningar för människor som idag står utanför arbetsmarknaden

Läs mer

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020 utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland 1 Innehåll Förord... 3 Biblioteksstrategi för Halland...4 Huvudmän och uppdrag... 5 Samarbetsparter...8

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT.

ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT. ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT. 1 2 kunskap som lyfter besöksnäringen Visit Västernorrland har som uppdrag att via kunskapsförmedling bidra till att stärka turismen i Västernorrland. Verksamheten

Läs mer

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009 Datum Vår beteckning REVISORERNA 2009-10-13 Rev/09066 Handläggare Direkttelefon Ert datum Er beteckning Bo H Eriksson 054-61 41 38 Landstingsfullmäktige Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009 Bakgrund

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

Kommunen med livskvalitet, - det självklara valet

Kommunen med livskvalitet, - det självklara valet Kommunen med livskvalitet, - det självklara valet Verksamhetsidé Kommunens verksamhet syftar till att tillhandahålla en förstklassig och effektiv service. Övergripande strategi Medborgarperspektivet: Timråborna

Läs mer

Protokoll från styrgruppsmöte med Småland- Blekinges Brysselkontor den 1 oktober 2014

Protokoll från styrgruppsmöte med Småland- Blekinges Brysselkontor den 1 oktober 2014 Protokoll från styrgruppsmöte med Småland- Blekinges Brysselkontor den 1 oktober 2014 Plats och tid Ledamöter Övriga Regionförbundet södra Småland, Växjö 1 oktober 2014, kl 13.00-16.00 Lars Blomberg, ordförande

Läs mer

Kulturanalys av förskoleverksamheten

Kulturanalys av förskoleverksamheten ~ LJUSNARSBERGS ~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 {26) UTSKOTT Bos 152 Dnr KS 249/2014 Kulturanalys av förskoleverksamheten Ärendebeskrivning Projektledare/målornrådesansvarig Peter Morfeldt och utvecklingsledare/projektansvarig

Läs mer

Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande

Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande www.regionostergotland.se Innehåll Bakgrund...4 Entreprenöriellt lärande...5 Definition av entreprenörskap

Läs mer

Måldokument Utbildning Skaraborg

Måldokument Utbildning Skaraborg Måldokument Utbildning Skaraborg 1 Inledning Undertecknande kommuner i Skaraborg har beslutat att samverka kring utbildning i Skaraborg. Denna samverkan regleras genom samverkansavtal som är bilagor till

Läs mer

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande Policy Jag bor i Malmö - policy för ungas inflytande INLEDNING För att Malmö ska ligga i framkant när det gäller utvecklingsfrågor, vara en attraktiv och demokratisk stad så vill Malmö stad använda unga

Läs mer

Samhällsentreprenörskap och sociala innovationer i region Jönköpings län

Samhällsentreprenörskap och sociala innovationer i region Jönköpings län Tjänsteskrivelse 2015-03-25 Regionledningskontoret Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet Samhällsentreprenörskap och sociala innovationer i region Jönköpings län Förslag till beslut Samhällsentreprenörskap

Läs mer

Folkhälsoplan för Lekebergs kommun 2014-15

Folkhälsoplan för Lekebergs kommun 2014-15 Folkhälsoplan för Lekebergs kommun 2014-15 Det övergripande målet för folkhälsa är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Vad är folkhälsa? Folkhälsa

Läs mer

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap PROJEKTBESKRIVNING 2009-2014 2012-06-05 Sida 1 av 11 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen

Läs mer