Regionförbundets delårsrapport

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31"

Transkript

1 Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning Ekonomi och administration Dnr: Mikael Calmestig Till Regionstyrelsen Sida 1 (1) Regionförbundets delårsrapport Enligt förbundsordningen ska regionstyrelsen redovisa tertialvisa uppföljningar med helårsprognos som tillställs medlemmarna. Förslag till beslut Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige Delårsrapporten för godkänns Beskrivning av ärendet Delårsrapporten innehåller en sammanfattande bedömning och prognos av hur de i verksamhetsplanen för 2013 uppsatta effektmål kan komma att nås eller ej. Rapporten omfattar även en resultaträkning, balansräkning och en uppföljning mot budget samt helårsprognos. Resultat för perioden är positivt med 111 tkr. Den framtagna årsprognosen visar på ett negativt helårsresultat på tkr. Det budgeterade negativa resultatet är tkr. Prognosen är något lägre än budgeterat resultat. Prognosen är osäker. Detta beror på att planerade kostnader kanske inte kommer att hinna genomföras innan årsskiftet. Delårsrapporten är föremål för revision av regionfullmäktiges revisorer Underlag för beslutet Förslag, delårsrapport upprättad av Mikael Calmestig För Regionförbundet Örebro län Magnus Persson Regiondirektör Mikael Calmestig Enhetschef Postadress: Regionförbundet Örebro, Örebro Telefon: Telefax: E-post: Webb: Organisationsnummer: Plusgiro:

2 Dnr: Uppföljning av Verksamhetsplan med rambudget Delårsrapport 2013:2 (period 1 januari 31 augusti 2013) Godkänd av regionstyrelsen

3 Dnr: Det här är Regionförbundet Örebro Inledning Regionförbundet Örebro är kommunerna Askersund, Degerfors, Hallsberg, Hällefors, Karlskoga, Kumla, Laxå, Nora, Lekeberg, Lindesberg, Ljusnarsberg och Örebro samt Örebro läns landstings gemensamma organisation för tillväxt- och utvecklingsarbete i Örebroregionen. Förbundets uppgift är att samla länets resurser inom regionpolitiken för att förbättra förutsättningarna för hållbar tillväxt och bidra till en så god livskvalitet som möjligt i hela länet. Regionförbundet har också regeringens uppdrag att vara kommunalt samverkansorgan för Örebro län. Det är ett stort uppdrag som bara kan lyckas om vi arbetar tillsammans i regionen. Vi vill förena all den kunskap, det engagemang och den handlingskraft som finns inom näringsliv, universitet, offentlig och ideell sektor i hela regionen. Region i Örebro län 2015 Under 2012 har de politiska partierna, Örebro läns landsting och Regionförbundet Örebro län fört dialog om att bilda en region i Örebro län från den 1 januari I juni beslutade regionstyrelsen och landstingsstyrelsen att skicka ut ett förslag om detta på remiss till länets kommuner. Samtliga kommuner tillstyrkte förslaget. Formellt beslut om att lämna in en ansökan till regeringen fattades av landstingsfullmäktige i november I avvaktan på regeringens ställningstagande kommer regionförbundet under 2013 att lägga kraft och engagemang i förberedelsearbetet för den nya regionen. Regionförbundets uppdrag Enligt förbundsordningen ska förbundets verksamhet huvudsakligen omfatta uppgifter på regional nivå inom områdena näringslivsutveckling, turism, kommunikationer, infrastruktur, arbetsmarknad, livslångt lärande, social välfärd, miljö och samhällsbyggnad, internationellt samarbete samt fritid/rekreation. Förbundet ska även som kommunalt samverkansorgan, på uppdrag av regeringen, Utarbeta program för länets utveckling som kommunerna och landstinget avser att genomföra i samarbete med andra parter. Samordna utvecklingsinsatser i länet för genomförande av programmet. Besluta om användningen av vissa statliga medel för regional utveckling enligt vad som närmare föreskrivs av regeringen. 2

4 Dnr: Besluta om prioritering bland åtgärder avseende infrastruktur med mera vid upprättande av länsplaner för regional infrastruktur. Följa upp åtgärder och effekter av utvecklingsarbetet i länet. Lämna en årlig redovisning avseende åtgärder och effekter till regeringen. Regionförbundet får också i sin roll som kommunalt samverkansorgan ett årligt villkorsbeslut i vilket regeringen ger löpande uppdrag och erbjudanden. Övergripande mål och utmaningar Den svenska ekonomin utsätts nu för konsekvenserna av den oro som präglar i första hand Europa. Varslen inom exportindustrin har under andra halvåret 2012 drabbas företag och anställda i regionen med stor kraft. En allmänt försämrad arbetsmarknad, minskad tillväxt och osäkra prognoser för de närmaste åren är ett troligt scenario. Även om regionförbundets verksamhet i huvudsak är långsiktig till sin karaktär, kommer en försämrad samhällsekonomi att påverka förbundets verksamhet och ekonomi negativt de närmsta åren. Därför är det än viktigare att de prioriteringar som görs bidrar till en hållbar tillväxt i Örebroregionen. Regionfullmäktige har genom åren successivt fastställt styrdokument som täcker merparten av förbundets verksamhet. Även regeringens så kallade villkorsbeslut som förbundet får i sin roll som kommunalt samverkansorgan är styrande för verksamheten. På EU-nivå pågår processen med att implementera Europa 2020-strategin. Kopplat till denna byggs nya program för sammanhållningspolitiken. Utvecklingsstrategi för Örebroregionen (RUS) Framtiden erbjuder många stora och spännande, men också svåra, utmaningar för Örebroregionen. Dessa, och förslag på åtgärder för att möta dem, är redovisade i Utvecklingsstrategi för Örebroregionen, RUS, som antogs av regionfullmäktige i april I och med detta har regionförbundet och regionen fått ett övergripande styrdokument som gäller för stora delar av förbundet. Det gör att verksamhetsplanen till stora delar hämtas från RUS och dess ambitioner. Dock är RUS bredare och mer långsiktig medan verksamhetsplanen synliggör vad regionförbundet ska genomföra 2013 för att bidra till att såväl de långsiktiga inriktningsmålen som RUS etappmål 2015 ska kunna uppnås. Regionalt program för Social välfärd Regionförbundet samordnar länets tolv kommuner i deras samverkan med landstinget och andra aktörer. Inom området forskning och utveckling bedrivs omfattande omvärldsbevakning av aktuell forskning och metodutveckling. 3

5 Dnr: Under 2012 antog regionfullmäktige ett regionalt program för Social välfärd. Programmet synliggör vilka insatser som bör prioriteras inom området de kommande åren. Program för energi och klimat i Örebro län Regionförbundet ska, genom Nämnden för energi och klimat och Energikontoret, verka för att omsätta regionfullmäktiges energi och klimatprogram i handling. Programmet reviderades under i samarbete med Länsstyrelsen och övriga intressenter. Regionfullmäktige antog programmet i december Regeringens villkorsbeslut I sitt villkorsbeslut fastställer regeringen vilka statliga uppdrag regionförbundet förväntas åta sig och i vilken form regeringen förväntar sig återrapportering. Bland nu aktuella uppdrag kan nämnas arbetet med att etablera kompetensplattformar och att ta fram en handlingsplan för jämställdhet i det regionala utvecklingsarbetet. Villkorsbeslutet är kopplat till förordningar om regionalt utvecklingsarbete som innehåller de grundläggande uppdragen om samordningen av det regionala utvecklingsarbetet och t ex framtagande av en regional utvecklingsstrategi, länstransportplan och användningen av statliga medel för regional utveckling ( 1:1-anslaget ). Villkorsbeslutet beslutas av regeringen i slutet av året. Denna verksamhetsplan bygger därför på förra årets beslut samt den information som underhand kommit förbundet till del. Europa 2020 Smart tillväxt, hållbar tillväxt och tillväxt för alla är de tre prioriteringar som vägleder den nya strategin på EU-nivå. Innovationer inom områdena teknik, klimat/miljö och det sociala området uppmärksammas särskilt. Sju så kallade flaggskeppsinitiativ lyfts fram. Arbetet med prioriteringar kopplat till kommande strukturfondsperiod, med Europa 2020 som utgångspunkt, kommer att intensifieras under året. Med den regionala utvecklingsstrategin, program för social välfärd och ett nytt program för energi och klimat på plats står vi väl rustade att anta utmaningarna i Europa Samarbete, dialog och kommunikation Regionförbundet ska arbeta med regionens framtidsfrågor tillsammans med våra medlemmar, men också andra aktörer. Samarbetet ska alltid kännetecknas av öppenhet och tydlighet. En av de allra viktigaste funktionerna för förbundet är att erbjuda en arena där vi tillsammans kan fördjupa dialogen kring de regionala utvecklingsfrågorna och våra övriga uppdrag. 4

6 Dnr: Ett väl fungerande informations- och kommunikationsarbete är en förutsättning för att skapa goda relationer både internt och mot omvärlden och för att nå uppsatta mål för verksamheten. Därför fortsätter arbetet med att regionförbundet ska vara en kommunikativ organisation som strävar efter att ytterligare höja kvalitén i sin kommunikation, t ex på webbplatsen och förbundets olika nyhetsbrev. Regionförbundet står bakom en avsiktsförklaring för att utveckla Örebro till Europas ledande teckenspråksstad. Med utgångspunkt i den ska regionförbundet under 2013 utforma en intern handlingsplan för att förverkliga avsiktsförklaringen. Exempel på planerade insatser är att tillgängligheten till Regionfullmäktiges sammanträden ska öka och att webbplatsen och regionförbundets marknadsföringsmaterial ska utvecklas. Regionförbundets utvecklingsarbete ska bygga på forskning och aktuell kunskap. Därför ska vi fördjupa vårt samarbete med Örebro universitet och andra relevanta lärosäten. Genomsyrande perspektiv I Utvecklingsstrategi för Örebroregionen (RUS) synliggörs fem viktiga perspektiv som ska finnas med i arbetet med de regionala utvecklingsfrågorna. De är Barn och unga En jämställd region En god folkhälsa Ekologiskt hållbart Mångfald och integration De argument och förhållningssätt som redovisas i utvecklingsstrategin gäller självfallet också för arbetet i regionförbundet. Dessa perspektiv ska vi därför ha med oss i allt utvecklingsarbete och också i övriga sammanhang där regionförbundet finns representerat. Om vi synliggör dessa i vår verksamhet kommer vi lättare att lyckas nå våra mål. Regionförbundets politiska organisation Regionförbundets högsta beslutande organ är regionfullmäktige med 57 ledamöter. Dessa hämtas från länets tolv kommunfullmäktige samt landstingsfullmäktige. Regionstyrelsen med 11 ledamöter bereder och verkställer regionfullmäktiges beslut. Kommunstyrelseordföranden och landstingsstyrelsens ordförande har rätt att delta i styrelsens sammanträden (om de inte har eget mandat som styrelseledamot eller ersättare). Parti representerat i regionfullmäktige men utan ledamot i styrelsen har rätt till insynsplats. 5

7 Dnr: Rus-kansli RUS-kansliets uppdrag är att skapa delaktighet och engagemang för Utvecklingsstrategi för Örebroregionen (RUS) och samordna dess genomförande. Kansliet arbetar på strategisk nivå med att samordna, stödja och driva regionala utvecklingsprocesser. I kansliet finns funktioner för processledning, projektfinansiering, analys och omvärldsbevakning, internationell samordning, kommunikation och administrativt stöd till den politiska organisationen. Kansliet är också ansvarigt för kontakterna med Central Sweden i Bryssel. Genomförandet av den regionala utvecklingsstrategin sker tillsammans med övriga enheter på regionförbundet, förbundets medlemmar och andra berörda regionala aktörer. En central roll i genomförandet av strategin har målområdesansvariga (MOA) och granskare. Dessa personer finns både inom och utanför regionförbundet. Målområdesansvarigas roll är att analysera, utmana, initiera och stödja kunskap och utvecklingsarbetet inom sitt område. Granskarna har till uppgift att se till att de genomsyrande perspektiven finns med och stärker utvecklingsarbetet. Politiska mål Regionförbundet ska driva genomförandeprocessen av Utvecklingsstrategi för Örebroregionen med ett så brett engagemang som möjligt för att förverkliga dess vision och nå målen. Regionförbundet ska möjliggöra ett kontinuerligt lärande: skapa fungerande system som tar tillvara på nya insikter och kunskaper som genereras i utvärderings- och lärandeprocesserna. (Budgetpropositionen 2012/13:1 utgiftsområde 19) Det regionala tillväxtarbetet ska bidra till en hållbar regional tillväxt och bedrivas med ett integrations- och jämställdhetsperspektiv. (Regeringsbeslut med villkor för budgetåret 2012) 6

8 Dnr: En växande europeisk integration har en direkt effekt på Örebroregionens utvecklingsarbete. Vi ska ta tillvara på de möjligheter och styrkor regionen har samt lära av goda exempel i vår omvärld för att utveckla internationellt samarbete till stöd för den regionala utvecklingen. Regionförbundet är en kommunikativ organisation Verksamhetsmål Måluppfyllelse 31 augusti 2013 Strategiskt stötta och samordna målområdesansvariga och granskare inom RUS och ge dem en utvecklad plattform att verka från. Kommunicera genomförande och status av RUSen med fokus på måluppfyllelse. Effektivt nyttja det statliga anslaget för regional tillväxt genom att finansiera projekt enligt RUSen. Samordna genomförandet och följa upp handlingsplan för jämställd regional tillväxt. Beställa och ta fram kunskapsunderlag som bidrar till 7 För att ge målområdesansvariga en utvecklad plattform, ger regionförbundet i år ett stöd i form av en extern benchmarking analys samt en extern kommunikationsstrateg. Den årliga regionala utvärderingsanalysen har tagits fram liksom den externa benchmarkinganalysen. Arbetet med kommunikationsstrategen fortsätter. Detta sker löpande till KC/LD respektive till den Regionala styrgruppen. Dessutom görs det kontinuerligt av RUSorganisationen i aktuella nätverk och kommuner. Varje nyhetsbrev innehåller information om RUSen. Regionförbundet har arrangerat Regionalt utvärderingsforum (23 maj) samt Lokadagar (29-30 augusti). Arbetet pågår och målet bedöms kunna uppfyllas Handlingsplanen antogs av regionstyrelsen i februari och skickades därefter in till näringsdepartementet. Genomförandet är påbörjat. Målet bedöms kunna uppfyllas. En aktivitetsuppföljning - Vad händer i Örebroregionen? är framtagen. Indikatoruppföljningen;

9 Dnr: lärande för genomförande av RUSen. Hur går det för Örebroregionen? är klar och presenterades vid utvärderingsforum den 23 maj. Planeringen av höstens projektdialog har påbörjats. Bygga en struktur för systematisk omvärldsbevakning/analys på regional nivå. Samordna regionförbundets arbete med att påverka EU s politiska agenda till vår regions fördel. Utgöra stöd till programmeringen av strukturfonderna med fokus på regionalfonden. Genomföra beställningen till Central Sweden. Genomföra tematiska seminarier 8 Arbete pågår. Förslag till struktur finns framtagen och förankring pågår. Arbete pågår, utvecklingen är positiv för att positionsskrivningar är genomförda och flera påverkansinsatser drivs. Inom samtliga områden pågår politisk påverkan inom EU. Varje enhet har egen internationell bevakning. Arbetet med programmering av strukturfonderna är i det närmaste slutfört. Regionförbundet Örebro har hållit i taktpinnen och ansvaret har legat under enheten Näringsliv och kompetens. Regionförbundet Örebro har varit ansvarig för programmerande inom Östra Mellansverige. En arbetsgrupp på RFOL med inflytande och deltagande från tre enheter har påverkat skrivningarna. Medarbetare på RFOL har varit mycket aktiva i programmeringens samtliga områden. Ett förankringsseminarium är genomfört i länet. Ett färdigt förslag till operativt program har tagits fram och behandlas nu politiskt. Målet är i det närmaste uppfyllt. Arbetar aktivt för att nå målet genom att i samtal med Central Sweden följa upp beställningen och genomföra samtliga områden som omnämns i beställningen. Ägarråd och styrelsemöten är genomförda för att koppla till andra strategiska regionala mål. Arbetar aktivt för att nå målet genom att

10 Dnr: utifrån Utvecklingsstrategi för Örebroregionen och Europa ha genomfört tematiska grupper inom områdena sysselsättning, innovation, sammanhållningspolitik transport och energi. Starta ett EU projektkontor. Implementera regionförbundets kommunikationspolicy. Arbete pågår, utvecklingen är positiv för att CEPA processens del 2 är påbörjad och kommer att utgöra fundamentet i projektkontoret. Dialog med andra aktörer i regionen är inledd. En projektplan för framtagande av projektkontorets uppbyggnad och struktur är färdigställt. Arbetar aktivt för att nå målet genom att gå igenom kommunikationspolicyns riktlinjer under personalmötena hela året. Genomföra en översyn av extern- och internwebben och påbörja utvecklingsarbetet Stärka en positiv mediebild av regionförbundets arbete Målet är delvis på väg att nås. Regionförbundet har gjort en översyn med hjälp av Web Service Award och har fått en del förbättringsförslag, men också bekräftelse att besökarna på regionorebro.se i stort sett är nöjda med webben. Mot bakgrund av arbetet med att bygga Region 2015 och tjänsten som webbansvarig varit vakant februari-juli kommer inga större utvecklingsprojekt att ske under året. En översyn av intranätet pågår. Under tertialen har regionförbundet skickat 17 pressmeddelanden och nio pressinbjudningar. Flest mediainslag blev det om solenergi, där både lokala media och branschtidningar skrivit om regionförbundet. Kraftsamling för skolutveckling har också fått stor uppmärksamhet. 9

11 Dnr: Näringsliv och kompetens Enheten för Näringsliv och Kompetens arbetar med att stödja, driva och samordna utvecklingsfrågor inom tre av de fyra utvecklingsområdena i Utvecklingsstrategi för Örebroregionen (RUS): Kunskap och Kompetens målområdet kunskapslyft i arbetslivet Innovationer och Entreprenörskap målområdet entreprenörskap och företagande Lustfyllda möten och upplevelser, målområdet rika naturupplevelser. På enheten finns målområdesansvaret för dessa områden med ansvar för att analysera, utmana, initiera och stödja kunskap och utvecklingsarbetet inom respektive område. Målområdesansvaret för dessa områden innebär också omvärldsbevakning både lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Under 2012 har kunskapsunderlag och behovsanalyser om framtida kompetensbehov i regionen tagits fram inom ramen för Kompetensplattformsuppdraget. Fokus under verksamhetsåret 2013 kommer att vara arbetet med att ta fram handlingsplaner. Inom arbetet med entreprenörskap och företagande kommer uppföljningen av Handlingsplanen för innovationer och entreprenörskap att fortsätta. Arbetet med innovationsstödssystemet och en regional innovationsstrategi ska också betonas. Fokus inom området Turism kommer 2013 att vara att ta fram ett Handlingsprogram för besöksnäringen i samverkan med andra berörda aktörer. Under 2013 kommer enheten att arbeta aktivt för att våra regionala prioriteringar förs in i programarbetet för de nya strukturfonderna som kommer att gälla från

12 Dnr: Kompetensförsörjning För att regionen ska stärka sin konkurrenskraft krävs ett strategiskt kompetensförsörjningsarbete för arbetslivet med en väl avvägd matchning mellan behov och utbud. Regeringen har gett regionförbundet uppdraget att etablera en kompetensplattform. Plattformen ska ge ökad kunskap och bättre översikt och samverkan inom kompetensförsörjnings och utbildningsområdet. Regionförbundet har uppdraget att samordna och driva processer inom Vård och omsorgscollege och Teknikcollege för att uppnå balans mellan utbud och efterfrågan inom branscherna vård och omsorg samt teknik och tillverkning. Politiska mål Örebroregionen har en väl fungerande kompetensförsörjning, som balanserar utbud och efterfrågan. Alla regionens företag och organisationer genomför systematisk kompetensutveckling av medarbetare. Mer än 25 procent av alla som arbetar har genomgått en minst treårig eftergymnasial utbildning. Verksamhetsmål Måluppfyllelse 31 Augusti 2013 Implementera kompetensplattsformsuppdraget i det regionala tillväxtarbetet och i samverkan med utbildningsanordnare, arbetsgivare och kompetensfrämjande aktörer ta fram en handlingsplan för kompetensförsörjning. Planen ska beakta ålder, etnicitet och kön. Ett förslag till handlingsplan för kompetensförsörjning har nu processats fram och förankrats. Förslaget är på remiss under september och oktober. Kompetenskansliet har nu representation från hela utbildningskedjan, arbetsgivare och kompetensmäklandeaktörer. Metod och arbetssätt för framtagandet av handlingsplanen har utarbetats i samverkan med kompetenskansliet. Separata möten med kompetensmäklande aktörer har skett parallellt i syfte att utreda roll och ansvar. Förankring av arbetet med regionstyrelsen, kommunchefer och landstingsdirektören, Länsstyrelsen samt för skolchefer i regionen. Kartlägga området arbetsmarknadspolitik, med fokus på ungdomar och invånare med utländsk 11 En gemensam socioekonomisk analys inom Östra Mellansverige är klar och inskickad till arbetsmarknadsdepartementet. Den belyser

13 Dnr: bakgrund. utmaningarna på arbetsmarknaden samt pekar särskilt på ungdomsarbetslösheten samt arbetsmarknaden för personer med utländskbakgrund. Fortsätta ta fram kunskapsunderlag och behovsanalyser för regionens kompetensbehov i syfte att förbättra utbildningsplaneringen. Arbetet med att göra en kartläggning för att utreda kompetensbehov inom vård och omsorg pågår i syfte att få till en bättre personalförsörjning. En sammanställning av de intervjuer som gjorts med arbetsgivare i samband med framtagandet av prognoserna om möjligheter och utmaningar för regionens kompetensförsörjning tas fram. Utreda förutsättningarna för att implementerayrkeshögskola Mälardalen. En beredningsgrupp är tillsatt för att arbeta med uppdraget YHM. Regionstyrelsen informerades om projektets innehåll och resultat i maj. En ny projektansökan kommer att tas fram och skickas in under hösten. Samordna och driva processer utifrån kompetensförsörjningsbehov inom Teknik- samt Vård och omsorgscollege. Vård- och omsorgscollege sprider numera månadsvisa nyhetsbrev. Ett regionalt material för bedömning för APL och teoretisk bedömning, har tagits fram. Samt även nationella riktlinjer och processmaterial för validering. Dessutom pågår det löpande utvecklings-, samverkans- och informationsarbetet tillsammans med potentiella elever, nuvarande elever, chefer, rektorer, lärare m.fl. 12 Teknikcollege har särskilt fokuserat på frågan om hur det industritekniska programmet ska attrahera fler elever,

14 Dnr: eftersom industrin står inför stora utmaningar. Ett nationellt initiativ har presenterats och ett nytt program föreslås, för att förbättra industrins möjligheter att säkra kompetensen. Dessutom arbetar man regionalt med att få fler yrkeshögskoleutbildningar till länet. Teknikcollege medverkar i en förstudie om arbetsmarknadskunskap. Syftet är ge ungdomar på både grundskole- och högstadienivå en bättre information om arbetsmarknaden och behoven inom olika branscher och yrken. Innovationer och Entreprenörskap Regionen ska vara en bra miljö för entreprenörskap och hållbar näringslivsutveckling. Detta innebär att etablerade företag växer och att flera nya företag startas. Vår region ska vara attraktiv för nya investeringar från omvärlden. Under 2013 fortsätter samarbetet som flertalet av länets kommuner har i Business Region Örebro (BRO) med syfte att bli effektivare och mer proaktiva i sitt näringslivsarbete. Regionförbundet ska även fortsättningsvis vara en aktiv part för att BROs mål ska förverkligas. Regionförbundet har även regeringsuppdraget att koordinera kvinnors företagande samt handlingsplanen för kulturella och kreativa näringar. Politiska mål Antalet nystartade och växande företag ökar. Minst två internationellt erkända innovativa miljöer etableras. Vår region attraherar kontinuerligt fler nya investeringar från omvärlden och fler kunskapsintensiva företag etablerar sig här. 13

15 Dnr: Verksamhetsmål Måluppfyllelse 31 augusti 2013 Följa upp genomförandet av handlingsplanen för innovationer och entreprenörskap som ett redskap för den regionala utvecklingen. Uppföljningen är genomförd med samtliga ansvariga parter. Alla aktörer har påbörjat aktiviteter enligt planen. Nästa möte för uppföljning av handlingsplanen sker under november månad där nästa periods aktiviteter tas (som enligt RUS är ett målsnöre.) Samordna och utveckla nätverket för regionala näringslivsfrämjande aktörer. Vidareutveckla innovationsstödssystemet och initiera arbetet med en regional innovationsstrategi. Regionförbundet har arrangerat det första mötet i en serie för nätverket. Till nätverket bjuds alla aktörer i det innovationsstödjande systemet och de entreprenöskapsfrämjande organisationerna i länet in. Första träffen hade 28 deltagare. Nästa möte 3 sept En rapport kring det innovationsstödjande systemet finns på bordet. Arbetsgruppen för aktörer ur det innovationsstödjande systemet träffas regelbundet varannan månad. Ett första steg mot en regional innovationsstrategi togs på Loka-dagarna aug. Följa upp filmfrågorna i enlighet med det samverkansavtal som skrivits mellan Regionförbundet Örebro och Filmregion Stockholm-Mälardalen. Uppföljning med Filmregion Stockholm- Mälardalen genomförs kontinuerligt, i princip månadsvis. Uppföljning och rapportering har skett vid ett tillfälle med styrelsens filmrapportörer. Arbetet med att ta fram en separat marknadsföringsplan för filmfrågor för Örebroregionen pågår. Turism Regionförbundet ansvarar för och finansierar den gemensamma marknadsföringen av regionen The Heart of Sweden på de viktigaste marknaderna utanför Sverige. 14

16 Dnr: Under verksamhetsåret kommer fokus att vara att ta fram ett Handlingsprogram för besöksnäringen i regionen. Politiska mål Örebroregionen attraherar fler turister och är känd för en spännande hållbar naturturism Verksamhetsmål Måluppfyllelse 31Augusti 2013 Ta fram ett handlingsprogram för besöksnäringen i regionen i samverkan med andra aktörer. Processen med att arbeta fram ett handlingsprogram för besöksnäring pågår. 6 workshopar med 130 deltagare har genomförts i regionen. Ett förslag till handlingsprogram finns nu skrivet och ska behandlas av regionstyrelsen för att gå på remiss till kommuner och andra parter. Medverka till att regionens internationella turistiska marknadsföring utvecklas. Stödja kommunerna och destinationerna i deras utvecklingsarbete kring besöksnäringen. Regionen har under varumärket The Heart of Sweden annonserat via Visit Swedens utlandskataloger och deltagit i mässa och kampanj i Holland. Gävleborg, Värmland, Västmanland och Örebro län har inlett ett samarbetar för att stärka marknadsföringsarbetet på Holländska marknaden. Under perioden har sex möten med destinationsansvariga hållits där gemensamma utvecklingsfrågor diskuterats och aktiviteter beslutats t ex fortsatt arbete med produkter i projektet Business to Business Tyskland/Holland. Driva utvecklingen inom verksamhetsområdena natur-,cykel-, Central Baltic Cycling projektet arbetar med att ta fram nya cykelleder enligt plan 15

17 Dnr: måltids- och filmturism. och har fokuserat på nya hemsidan. Fotspårsturismprojektet kring Maria Langs filmer löper också på enligt plan. Biofilmen har haft premiär och även DVD-filmer har nu släppts. Social välfärd Regionfullmäktige antog i maj 2012 ett regionalt program för social välfärd. Programmet ska bidra till regional utveckling av den sociala välfärden och förtydliga regionförbundets uppdrag inom området. Programmets utgångspunkt är att det är människor som formar framtiden och tar avstamp i EUs plattform mot fattigdom som ska garantera att människor som drabbats av fattigdom och social utestängning ska kunna leva ett värdigt liv och aktivt delta i samhället. Det sociala välfärdsprogrammet pekar ut ett antal prioriterade målbilder. Dessa målbilder ska vara vägledande för regionförbundet utvecklingsarbete och ska vara stödjande för regionförbundets medlemsorganisationer. Programmet beskriver också ett antal strategier för att driva den regionala utvecklingen mot målbilderna. Verksamhetsmålen för 16

18 Dnr: har utformats utifrån dessa strategier. Regionförbundet samordnar kommunerna i deras samverkan med landstinget och andra aktörer. Arbetsformerna är ett stort antal nätverk och arbetsgrupper som etablerats mellan regionens samtliga kommuner och landstinget, både på politiker- och tjänstemannanivå. Politiska mål I Örebroregionen lever alla människor ett värdigt liv och deltar aktivt i samhället. I Örebroregionen har alla barn och unga, såväl flickor som pojkar, rätt till trygga och goda uppväxtförhållanden och en utvecklande framtid. I Örebroregionen har alla personer med funktionsnedsättning rätt att aktivt delta i samhällslivet. I Örebroregionen har alla människor rätt till stöd för att kunna leva ett liv utan missbruk och beroende. De äldre i Örebroregionen lever ett aktivt liv och har en värdig tillvaro. De upplever social gemenskap, känner trygghet och har inflytande i samhället och över sin vardag. Regionförbundet ska bidra till genomförandet av det regionala programmet för social välfärd genom att skapa handlingsplaner utifrån programmets målbilder och strategier. Skolstöd Regionfullmäktige antog 2010 den regionala utvecklingsstrategin, RUS. I den regionala utvecklingsstrategin finn sett antal målområden där ett är Kunskapslyft för barn och unga. Skolan är grunden för regionens framtida kompetensförsörjning, för hela samhällets utveckling och inte minst för enskilda individers möjlighet till ett bra liv. Vi vill att barn och unga ska få en gedigen grundutbildning som lockar till kunskapsfördjupning, fritt från könstraditionellt tänkande. Politiska mål Alla elever i grundskolan avslutar sina studier med minst godkänt betyg i alla ämnen. Alla gymnasieelever avslutar sina studier med minst godkänt betyg. Fler än hälften av gymnasieeleverna påbörjar en eftergymnasial utbildning inom tre år. 17

19 Dnr: Samarbetet mellan regionens kommuner, berörda delar inom landstinget och Örebro universitet ska utvecklas och förbättras. Verksamhetsmål Måluppfyllelse 31 augusti 2013 Skapa handlingsplaner med utgångspunkt i målbilderna i det regionala programmet för social välfärd och utifrån dessa starta och genomföra forsknings- och utvecklingsprocesser. Enheten arbetar aktivt för att nå målet och följande har genomförts: Arbetet med handlingsplaner med utgångspunkt i det sociala välfärdsprogrammets målbilder pågår. E handlingsplan för ökad patient/brukarmedverkan för personer med psykisk ohälsa har utarbetats Ingår i SKL:s projekt PSYNK där en handlingsplan upprättats Bedriva omvärldsbevakning för nytänkande och innovation inom det sociala välfärdsområdet och inom skolan genom att erbjuda utbildningar, seminarier och temadagar och delta i internationellt erfarenhetsutbyte. Omvärldsbevakning Enheten arbetar aktivt för att nå målet och följande har genomförs: Konferens om ehemtjänst Samverkan med Science Park Deltagit på nationella och regionala konferenser inom verksamhetsområdet om bla välfärdsteknologi, ledningssystem och sociala risker Avslutat projektet Barnets rättigheter i vårdnadskonflikter Deltar i olika nationella nätverk bland annat på SKL Workshop och seminarium i skolutvecklingsfrågor har genomförts Utbildningar, seminarier och temadagar Enheten arbetar aktivt för att nå målet och följande har genomförts: 18

20 Dnr: Internationellt utbyte Fredagsakademi om arbetssituationen för personer med funktionsnedsättning Webbseminarium om samordnad individuell plan, SIP Frukostmöte anordnat i Örebro med tema ungdomar på institution Nationell skolkonferens Enheten arbetar aktivt för att nå målet och följande har genomförts: Stödja ett förebyggande förhållningssätt inom det sociala välfärdsområdet och inom skolan. Aktivt arbete och styrelsearbete i Eurochild Projekt Child abuse and neglect avslutat rapport publicerad Ansökan inlämnad för regionalt partnerskap med England kring skolutvecklingsfrågor Enheten arbetar aktivt för att nå målet och följande har genomförts: Projekt Hjärnkoll pågår med syfte att bryta negativa attityder till personer med psykisk ohälsa Projekt Pallert pågår deltar i föräldrastöds-nätverk på samhällsmedicinska enheten Stärka ledarskapet inom det sociala välfärdsområdet och inom skolan genom att bedriva nätverk med strategiska chefer och genom att bidra till att stärka ledarskapet i det Nätverk Enheten arbetar aktivt för att nå målet och följande har genomförs: 19

Hur går det för Örebroregionen?

Hur går det för Örebroregionen? Rapport 2014:02 Hur går det för Örebroregionen? 2014 års uppföljning av Utvecklingsstrategi för Örebroregionen Anders Niklasson Hur går det för Örebroregionen? 2014 års uppföljning av Utvecklingsstrategi

Läs mer

Nämnden för tillväxt, kultur och bildning BILAGA 4 Nämnden för tillväxt, kultur och bildning Delårsrapport januari-augusti 2012 12OLLxx Nämnden för tillväxt, kultur och bildning avlämnar här sin delårsrapport

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

Strategisk plan 2016-2018

Strategisk plan 2016-2018 Styrande dokument Måldokument Plan Sida 1 (48) Strategisk plan 2016-2018 Till landstingsfullmäktige 9-10 juni 2015 GÄLLER FÖR VERKSAMHET [Norrbottens läns landsting] GODKÄNT DATUM [Godkänt datum] DOKUMENT-ID

Läs mer

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Beslutad 2013-11-18 KF 85 Layout ekonomikontoret december 2013 Innehållsförteckning Förord... 3 Framtidens Skara... 3 Medborgarnas skara kommun... 5 Utmaningar för

Läs mer

Om Stödstrukturer. för socialt företagande

Om Stödstrukturer. för socialt företagande Om Stödstrukturer för socialt företagande Inom ramen för Östgötamodellen för start, stimulans och tillväxt av sociala företag/ arbetskooperativ finns ytterligare tre skrifter: Om socialt företagande Om

Läs mer

RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än

RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än Förord En attraktiv region från kust till fjäll Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) är framtagen för att öka samsynen mellan beslutsfattare

Läs mer

verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan

verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan  verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan Verksamhetsplan 2015 2017 verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan

Läs mer

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 2016 Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Ester Sorri Artikelnummer:

Läs mer

Ärenden. 1. Öppnande

Ärenden. 1. Öppnande 2014 01 17 Förbundsstyrelsen kallar till sammanträde Tid: Fredag den 24 januari kl 9.30 Plats: Clarion Hotel Gillet, Uppsala Ärenden 1. Öppnande 2. Protokollsjusterare 3. Föredragningslista Uppländsk Drivkraft

Läs mer

20 lärande exempel. Metoder, verktyg och arbetssätt för jämställd regional tillväxt

20 lärande exempel. Metoder, verktyg och arbetssätt för jämställd regional tillväxt 20 lärande exempel Metoder, verktyg och arbetssätt för jämställd regional tillväxt Förord Tillväxtverket har sedan 2012 haft regeringens uppdrag att stödja det regionala arbetet för jämställd regional

Läs mer

Delårsbokslut/årsprognos 2014

Delårsbokslut/årsprognos 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2014-09-02 Ks/2014:109 042 Bokslut/ekonomiuppföljning Delårsbokslut/årsprognos 2014

Läs mer

Strategisk plan. med budget 2016-2018 DNR: KS2014.0354

Strategisk plan. med budget 2016-2018 DNR: KS2014.0354 Strategisk plan med budget 2016-2018 DNR: KS2014.0354 Kommunfullmäktiges beslut 15 juni 2015 88/15 Utdrag ur protokoll 4 Strategisk plan med budget Innehållsförteckning Innehållsförteckning Läsanvisning:

Läs mer

En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro.

En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro. En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro.se En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros

Läs mer

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktiges beslut BUDGET 2015 Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att: 1. Fastställa skattesatsen för primärkommunen till 20,33 för 2015. 2. Godkänna de förutsättningar som budget 2015, ram 2016 och plan

Läs mer

Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014

Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014 Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014 2 Innehåll s 7 s 8 s 9 s 12 s 14 Förord Besluten i korthet Inledning Vad händer nu? Ledarskap och arbetsmetoder

Läs mer

Gör jämlikt gör skillnad!

Gör jämlikt gör skillnad! Gör jämlikt gör skillnad! SAMLING FÖR SOCIAL HÅLLBARHET MINSKAR SKILLNADER I HÄLSA Gör jämlikt gör skillnad! 1 Förord Det genomsnittliga hälsoläget i Sverige blir allt bättre. Det är en positiv utveckling

Läs mer

Tre år med RUP. Regionalt utvecklingsprogram för Jönköpings län. Lägesrapport och analys, april 2011. Rapport 2011:04

Tre år med RUP. Regionalt utvecklingsprogram för Jönköpings län. Lägesrapport och analys, april 2011. Rapport 2011:04 Tre år med RUP Regionalt utvecklingsprogram för Jönköpings län Lägesrapport och analys, april 2011 Rapport 2011:04 Produktion: Regionförbundet Jönköpings län, april 2011 Foto: www.smalandsbilder.se, sid

Läs mer

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Företagande som verktyg mot arbetslöshet, med fokus på arbetsintegrerande sociala företag Rapport 0130 En rapport från

Läs mer

Eskilstuna kommun. Årsplan 2012

Eskilstuna kommun. Årsplan 2012 Eskilstuna kommun Årsplan 2012 Årsplan för Eskilstuna kommun och de helägda bolagen. Beslutad av kommunfullmäktige 21 juni 2011 3 En värld och ett Eskilstuna i förändring Eskilstuna kommun lever inte

Läs mer

Innehållsförteckning Bilder framsida: Creative Commons CC BY CC BY

Innehållsförteckning Bilder framsida: Creative Commons CC BY CC BY Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 På väg mot 150 000 invånare... 3 Vad innehåller detta dokument?... 4 Processen för styrning, uppföljning och utveckling av Örebro... 5 Strategiska områden

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING - sett ur ett miljö- och folkhälsoperspektiv FÖRSTUDIE

HÅLLBAR UTVECKLING - sett ur ett miljö- och folkhälsoperspektiv FÖRSTUDIE HÅLLBAR UTVECKLING - sett ur ett miljö- och folkhälsoperspektiv FÖRSTUDIE Folkhälsocentrum Landstinget Sörmland Hösten 2006/Våren 2007 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 4 SYFTE... 5 Övergripande målsättning...

Läs mer

Sörmland ska ha hållbara och attraktiva livsmiljöer LÄS MER PÅ SIDAN 4

Sörmland ska ha hållbara och attraktiva livsmiljöer LÄS MER PÅ SIDAN 4 ETT NYHETSBREV FRÅN REGIONFÖRBUNDET SÖRMLAND Sörmland helt enkelt NUMMER 1 FEBRUARI 2013 INLEDAREN Sörmland behöver nya jobb FOTO: ANNELIE LJUNGWALD Innovationskraften i Sörmland Arbetet för ökad innovationskraft

Läs mer

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel OM OFFENTLIG SEKTOR Statskontoret, 2014 Innehåll Sammanfattning 5 En studie om överenskommelser 9 Vad är en överenskommelse? 9 Ett komplement till traditionell styrning 9 Ett styrmedel i tiden 11 Andra

Läs mer

Social- och omsorgskontoret föreslår att äldreomsorgsnämnden antar den reviderade verksamhetsplanen för 2015.

Social- och omsorgskontoret föreslår att äldreomsorgsnämnden antar den reviderade verksamhetsplanen för 2015. 1 (2) 2015-05-12 Tjänsteskrivelse ÄON 15/004 Kontor Social- och omsorgskontoret Handläggare Maria Johansson 08-523 037 29 Maria.d.johansson@sodertalje.se Äldreomsorgsnämnden Reviderad verksamhetsplan Dnr

Läs mer

Innehåll. Inledning Innehåll

Innehåll. Inledning Innehåll Årsredovisning 2012 Inledning Innehåll Innehåll Inledning Femårsöversikt...4 Kommunstyrelsens ordförande har ordet...5 Ekonomichefens sammanfattande bedömning...6 Strategikarta 2012-2014...7 Kommunens

Läs mer

rapport 2014:32 Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö

rapport 2014:32 Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö rapport 2014:32 REGERINGSUPPDRAG Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö Boverket december 2014 Titel: Förslag till

Läs mer

En digital agenda i människans tjänst

En digital agenda i människans tjänst En digital agenda i människans tjänst en ljusnande framtid kan bli vår Delbetänkande av Digitaliseringskommissionen Stockholm 2014 SOU 2014:13 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK

FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK METAANALYS AV FYRA SATSNINGAR PÅ JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING SLUTRAPPORT OKTOBER 2013 ANN BOMAN KARIN SJÖBERG LENNART SVENSSON Sammanfattning Jämställdhetsintegrering är den strategi

Läs mer

Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015

Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015 Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015 Reviderad plan från 2011-2014 Beslutad av landstingsfullmäktige den 24 september 2012 Innehåll 1. Förord...

Läs mer