Regionförbundets delårsrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31"

Transkript

1 Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning Ekonomi och administration Dnr: Mikael Calmestig Till Regionstyrelsen Sida 1 (1) Regionförbundets delårsrapport Enligt förbundsordningen ska regionstyrelsen redovisa tertialvisa uppföljningar med helårsprognos som tillställs medlemmarna. Förslag till beslut Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige Delårsrapporten för godkänns Beskrivning av ärendet Delårsrapporten innehåller en sammanfattande bedömning och prognos av hur de i verksamhetsplanen för 2013 uppsatta effektmål kan komma att nås eller ej. Rapporten omfattar även en resultaträkning, balansräkning och en uppföljning mot budget samt helårsprognos. Resultat för perioden är positivt med 111 tkr. Den framtagna årsprognosen visar på ett negativt helårsresultat på tkr. Det budgeterade negativa resultatet är tkr. Prognosen är något lägre än budgeterat resultat. Prognosen är osäker. Detta beror på att planerade kostnader kanske inte kommer att hinna genomföras innan årsskiftet. Delårsrapporten är föremål för revision av regionfullmäktiges revisorer Underlag för beslutet Förslag, delårsrapport upprättad av Mikael Calmestig För Regionförbundet Örebro län Magnus Persson Regiondirektör Mikael Calmestig Enhetschef Postadress: Regionförbundet Örebro, Örebro Telefon: Telefax: E-post: Webb: Organisationsnummer: Plusgiro:

2 Dnr: Uppföljning av Verksamhetsplan med rambudget Delårsrapport 2013:2 (period 1 januari 31 augusti 2013) Godkänd av regionstyrelsen

3 Dnr: Det här är Regionförbundet Örebro Inledning Regionförbundet Örebro är kommunerna Askersund, Degerfors, Hallsberg, Hällefors, Karlskoga, Kumla, Laxå, Nora, Lekeberg, Lindesberg, Ljusnarsberg och Örebro samt Örebro läns landstings gemensamma organisation för tillväxt- och utvecklingsarbete i Örebroregionen. Förbundets uppgift är att samla länets resurser inom regionpolitiken för att förbättra förutsättningarna för hållbar tillväxt och bidra till en så god livskvalitet som möjligt i hela länet. Regionförbundet har också regeringens uppdrag att vara kommunalt samverkansorgan för Örebro län. Det är ett stort uppdrag som bara kan lyckas om vi arbetar tillsammans i regionen. Vi vill förena all den kunskap, det engagemang och den handlingskraft som finns inom näringsliv, universitet, offentlig och ideell sektor i hela regionen. Region i Örebro län 2015 Under 2012 har de politiska partierna, Örebro läns landsting och Regionförbundet Örebro län fört dialog om att bilda en region i Örebro län från den 1 januari I juni beslutade regionstyrelsen och landstingsstyrelsen att skicka ut ett förslag om detta på remiss till länets kommuner. Samtliga kommuner tillstyrkte förslaget. Formellt beslut om att lämna in en ansökan till regeringen fattades av landstingsfullmäktige i november I avvaktan på regeringens ställningstagande kommer regionförbundet under 2013 att lägga kraft och engagemang i förberedelsearbetet för den nya regionen. Regionförbundets uppdrag Enligt förbundsordningen ska förbundets verksamhet huvudsakligen omfatta uppgifter på regional nivå inom områdena näringslivsutveckling, turism, kommunikationer, infrastruktur, arbetsmarknad, livslångt lärande, social välfärd, miljö och samhällsbyggnad, internationellt samarbete samt fritid/rekreation. Förbundet ska även som kommunalt samverkansorgan, på uppdrag av regeringen, Utarbeta program för länets utveckling som kommunerna och landstinget avser att genomföra i samarbete med andra parter. Samordna utvecklingsinsatser i länet för genomförande av programmet. Besluta om användningen av vissa statliga medel för regional utveckling enligt vad som närmare föreskrivs av regeringen. 2

4 Dnr: Besluta om prioritering bland åtgärder avseende infrastruktur med mera vid upprättande av länsplaner för regional infrastruktur. Följa upp åtgärder och effekter av utvecklingsarbetet i länet. Lämna en årlig redovisning avseende åtgärder och effekter till regeringen. Regionförbundet får också i sin roll som kommunalt samverkansorgan ett årligt villkorsbeslut i vilket regeringen ger löpande uppdrag och erbjudanden. Övergripande mål och utmaningar Den svenska ekonomin utsätts nu för konsekvenserna av den oro som präglar i första hand Europa. Varslen inom exportindustrin har under andra halvåret 2012 drabbas företag och anställda i regionen med stor kraft. En allmänt försämrad arbetsmarknad, minskad tillväxt och osäkra prognoser för de närmaste åren är ett troligt scenario. Även om regionförbundets verksamhet i huvudsak är långsiktig till sin karaktär, kommer en försämrad samhällsekonomi att påverka förbundets verksamhet och ekonomi negativt de närmsta åren. Därför är det än viktigare att de prioriteringar som görs bidrar till en hållbar tillväxt i Örebroregionen. Regionfullmäktige har genom åren successivt fastställt styrdokument som täcker merparten av förbundets verksamhet. Även regeringens så kallade villkorsbeslut som förbundet får i sin roll som kommunalt samverkansorgan är styrande för verksamheten. På EU-nivå pågår processen med att implementera Europa 2020-strategin. Kopplat till denna byggs nya program för sammanhållningspolitiken. Utvecklingsstrategi för Örebroregionen (RUS) Framtiden erbjuder många stora och spännande, men också svåra, utmaningar för Örebroregionen. Dessa, och förslag på åtgärder för att möta dem, är redovisade i Utvecklingsstrategi för Örebroregionen, RUS, som antogs av regionfullmäktige i april I och med detta har regionförbundet och regionen fått ett övergripande styrdokument som gäller för stora delar av förbundet. Det gör att verksamhetsplanen till stora delar hämtas från RUS och dess ambitioner. Dock är RUS bredare och mer långsiktig medan verksamhetsplanen synliggör vad regionförbundet ska genomföra 2013 för att bidra till att såväl de långsiktiga inriktningsmålen som RUS etappmål 2015 ska kunna uppnås. Regionalt program för Social välfärd Regionförbundet samordnar länets tolv kommuner i deras samverkan med landstinget och andra aktörer. Inom området forskning och utveckling bedrivs omfattande omvärldsbevakning av aktuell forskning och metodutveckling. 3

5 Dnr: Under 2012 antog regionfullmäktige ett regionalt program för Social välfärd. Programmet synliggör vilka insatser som bör prioriteras inom området de kommande åren. Program för energi och klimat i Örebro län Regionförbundet ska, genom Nämnden för energi och klimat och Energikontoret, verka för att omsätta regionfullmäktiges energi och klimatprogram i handling. Programmet reviderades under i samarbete med Länsstyrelsen och övriga intressenter. Regionfullmäktige antog programmet i december Regeringens villkorsbeslut I sitt villkorsbeslut fastställer regeringen vilka statliga uppdrag regionförbundet förväntas åta sig och i vilken form regeringen förväntar sig återrapportering. Bland nu aktuella uppdrag kan nämnas arbetet med att etablera kompetensplattformar och att ta fram en handlingsplan för jämställdhet i det regionala utvecklingsarbetet. Villkorsbeslutet är kopplat till förordningar om regionalt utvecklingsarbete som innehåller de grundläggande uppdragen om samordningen av det regionala utvecklingsarbetet och t ex framtagande av en regional utvecklingsstrategi, länstransportplan och användningen av statliga medel för regional utveckling ( 1:1-anslaget ). Villkorsbeslutet beslutas av regeringen i slutet av året. Denna verksamhetsplan bygger därför på förra årets beslut samt den information som underhand kommit förbundet till del. Europa 2020 Smart tillväxt, hållbar tillväxt och tillväxt för alla är de tre prioriteringar som vägleder den nya strategin på EU-nivå. Innovationer inom områdena teknik, klimat/miljö och det sociala området uppmärksammas särskilt. Sju så kallade flaggskeppsinitiativ lyfts fram. Arbetet med prioriteringar kopplat till kommande strukturfondsperiod, med Europa 2020 som utgångspunkt, kommer att intensifieras under året. Med den regionala utvecklingsstrategin, program för social välfärd och ett nytt program för energi och klimat på plats står vi väl rustade att anta utmaningarna i Europa Samarbete, dialog och kommunikation Regionförbundet ska arbeta med regionens framtidsfrågor tillsammans med våra medlemmar, men också andra aktörer. Samarbetet ska alltid kännetecknas av öppenhet och tydlighet. En av de allra viktigaste funktionerna för förbundet är att erbjuda en arena där vi tillsammans kan fördjupa dialogen kring de regionala utvecklingsfrågorna och våra övriga uppdrag. 4

6 Dnr: Ett väl fungerande informations- och kommunikationsarbete är en förutsättning för att skapa goda relationer både internt och mot omvärlden och för att nå uppsatta mål för verksamheten. Därför fortsätter arbetet med att regionförbundet ska vara en kommunikativ organisation som strävar efter att ytterligare höja kvalitén i sin kommunikation, t ex på webbplatsen och förbundets olika nyhetsbrev. Regionförbundet står bakom en avsiktsförklaring för att utveckla Örebro till Europas ledande teckenspråksstad. Med utgångspunkt i den ska regionförbundet under 2013 utforma en intern handlingsplan för att förverkliga avsiktsförklaringen. Exempel på planerade insatser är att tillgängligheten till Regionfullmäktiges sammanträden ska öka och att webbplatsen och regionförbundets marknadsföringsmaterial ska utvecklas. Regionförbundets utvecklingsarbete ska bygga på forskning och aktuell kunskap. Därför ska vi fördjupa vårt samarbete med Örebro universitet och andra relevanta lärosäten. Genomsyrande perspektiv I Utvecklingsstrategi för Örebroregionen (RUS) synliggörs fem viktiga perspektiv som ska finnas med i arbetet med de regionala utvecklingsfrågorna. De är Barn och unga En jämställd region En god folkhälsa Ekologiskt hållbart Mångfald och integration De argument och förhållningssätt som redovisas i utvecklingsstrategin gäller självfallet också för arbetet i regionförbundet. Dessa perspektiv ska vi därför ha med oss i allt utvecklingsarbete och också i övriga sammanhang där regionförbundet finns representerat. Om vi synliggör dessa i vår verksamhet kommer vi lättare att lyckas nå våra mål. Regionförbundets politiska organisation Regionförbundets högsta beslutande organ är regionfullmäktige med 57 ledamöter. Dessa hämtas från länets tolv kommunfullmäktige samt landstingsfullmäktige. Regionstyrelsen med 11 ledamöter bereder och verkställer regionfullmäktiges beslut. Kommunstyrelseordföranden och landstingsstyrelsens ordförande har rätt att delta i styrelsens sammanträden (om de inte har eget mandat som styrelseledamot eller ersättare). Parti representerat i regionfullmäktige men utan ledamot i styrelsen har rätt till insynsplats. 5

7 Dnr: Rus-kansli RUS-kansliets uppdrag är att skapa delaktighet och engagemang för Utvecklingsstrategi för Örebroregionen (RUS) och samordna dess genomförande. Kansliet arbetar på strategisk nivå med att samordna, stödja och driva regionala utvecklingsprocesser. I kansliet finns funktioner för processledning, projektfinansiering, analys och omvärldsbevakning, internationell samordning, kommunikation och administrativt stöd till den politiska organisationen. Kansliet är också ansvarigt för kontakterna med Central Sweden i Bryssel. Genomförandet av den regionala utvecklingsstrategin sker tillsammans med övriga enheter på regionförbundet, förbundets medlemmar och andra berörda regionala aktörer. En central roll i genomförandet av strategin har målområdesansvariga (MOA) och granskare. Dessa personer finns både inom och utanför regionförbundet. Målområdesansvarigas roll är att analysera, utmana, initiera och stödja kunskap och utvecklingsarbetet inom sitt område. Granskarna har till uppgift att se till att de genomsyrande perspektiven finns med och stärker utvecklingsarbetet. Politiska mål Regionförbundet ska driva genomförandeprocessen av Utvecklingsstrategi för Örebroregionen med ett så brett engagemang som möjligt för att förverkliga dess vision och nå målen. Regionförbundet ska möjliggöra ett kontinuerligt lärande: skapa fungerande system som tar tillvara på nya insikter och kunskaper som genereras i utvärderings- och lärandeprocesserna. (Budgetpropositionen 2012/13:1 utgiftsområde 19) Det regionala tillväxtarbetet ska bidra till en hållbar regional tillväxt och bedrivas med ett integrations- och jämställdhetsperspektiv. (Regeringsbeslut med villkor för budgetåret 2012) 6

8 Dnr: En växande europeisk integration har en direkt effekt på Örebroregionens utvecklingsarbete. Vi ska ta tillvara på de möjligheter och styrkor regionen har samt lära av goda exempel i vår omvärld för att utveckla internationellt samarbete till stöd för den regionala utvecklingen. Regionförbundet är en kommunikativ organisation Verksamhetsmål Måluppfyllelse 31 augusti 2013 Strategiskt stötta och samordna målområdesansvariga och granskare inom RUS och ge dem en utvecklad plattform att verka från. Kommunicera genomförande och status av RUSen med fokus på måluppfyllelse. Effektivt nyttja det statliga anslaget för regional tillväxt genom att finansiera projekt enligt RUSen. Samordna genomförandet och följa upp handlingsplan för jämställd regional tillväxt. Beställa och ta fram kunskapsunderlag som bidrar till 7 För att ge målområdesansvariga en utvecklad plattform, ger regionförbundet i år ett stöd i form av en extern benchmarking analys samt en extern kommunikationsstrateg. Den årliga regionala utvärderingsanalysen har tagits fram liksom den externa benchmarkinganalysen. Arbetet med kommunikationsstrategen fortsätter. Detta sker löpande till KC/LD respektive till den Regionala styrgruppen. Dessutom görs det kontinuerligt av RUSorganisationen i aktuella nätverk och kommuner. Varje nyhetsbrev innehåller information om RUSen. Regionförbundet har arrangerat Regionalt utvärderingsforum (23 maj) samt Lokadagar (29-30 augusti). Arbetet pågår och målet bedöms kunna uppfyllas Handlingsplanen antogs av regionstyrelsen i februari och skickades därefter in till näringsdepartementet. Genomförandet är påbörjat. Målet bedöms kunna uppfyllas. En aktivitetsuppföljning - Vad händer i Örebroregionen? är framtagen. Indikatoruppföljningen;

9 Dnr: lärande för genomförande av RUSen. Hur går det för Örebroregionen? är klar och presenterades vid utvärderingsforum den 23 maj. Planeringen av höstens projektdialog har påbörjats. Bygga en struktur för systematisk omvärldsbevakning/analys på regional nivå. Samordna regionförbundets arbete med att påverka EU s politiska agenda till vår regions fördel. Utgöra stöd till programmeringen av strukturfonderna med fokus på regionalfonden. Genomföra beställningen till Central Sweden. Genomföra tematiska seminarier 8 Arbete pågår. Förslag till struktur finns framtagen och förankring pågår. Arbete pågår, utvecklingen är positiv för att positionsskrivningar är genomförda och flera påverkansinsatser drivs. Inom samtliga områden pågår politisk påverkan inom EU. Varje enhet har egen internationell bevakning. Arbetet med programmering av strukturfonderna är i det närmaste slutfört. Regionförbundet Örebro har hållit i taktpinnen och ansvaret har legat under enheten Näringsliv och kompetens. Regionförbundet Örebro har varit ansvarig för programmerande inom Östra Mellansverige. En arbetsgrupp på RFOL med inflytande och deltagande från tre enheter har påverkat skrivningarna. Medarbetare på RFOL har varit mycket aktiva i programmeringens samtliga områden. Ett förankringsseminarium är genomfört i länet. Ett färdigt förslag till operativt program har tagits fram och behandlas nu politiskt. Målet är i det närmaste uppfyllt. Arbetar aktivt för att nå målet genom att i samtal med Central Sweden följa upp beställningen och genomföra samtliga områden som omnämns i beställningen. Ägarråd och styrelsemöten är genomförda för att koppla till andra strategiska regionala mål. Arbetar aktivt för att nå målet genom att

10 Dnr: utifrån Utvecklingsstrategi för Örebroregionen och Europa ha genomfört tematiska grupper inom områdena sysselsättning, innovation, sammanhållningspolitik transport och energi. Starta ett EU projektkontor. Implementera regionförbundets kommunikationspolicy. Arbete pågår, utvecklingen är positiv för att CEPA processens del 2 är påbörjad och kommer att utgöra fundamentet i projektkontoret. Dialog med andra aktörer i regionen är inledd. En projektplan för framtagande av projektkontorets uppbyggnad och struktur är färdigställt. Arbetar aktivt för att nå målet genom att gå igenom kommunikationspolicyns riktlinjer under personalmötena hela året. Genomföra en översyn av extern- och internwebben och påbörja utvecklingsarbetet Stärka en positiv mediebild av regionförbundets arbete Målet är delvis på väg att nås. Regionförbundet har gjort en översyn med hjälp av Web Service Award och har fått en del förbättringsförslag, men också bekräftelse att besökarna på regionorebro.se i stort sett är nöjda med webben. Mot bakgrund av arbetet med att bygga Region 2015 och tjänsten som webbansvarig varit vakant februari-juli kommer inga större utvecklingsprojekt att ske under året. En översyn av intranätet pågår. Under tertialen har regionförbundet skickat 17 pressmeddelanden och nio pressinbjudningar. Flest mediainslag blev det om solenergi, där både lokala media och branschtidningar skrivit om regionförbundet. Kraftsamling för skolutveckling har också fått stor uppmärksamhet. 9

11 Dnr: Näringsliv och kompetens Enheten för Näringsliv och Kompetens arbetar med att stödja, driva och samordna utvecklingsfrågor inom tre av de fyra utvecklingsområdena i Utvecklingsstrategi för Örebroregionen (RUS): Kunskap och Kompetens målområdet kunskapslyft i arbetslivet Innovationer och Entreprenörskap målområdet entreprenörskap och företagande Lustfyllda möten och upplevelser, målområdet rika naturupplevelser. På enheten finns målområdesansvaret för dessa områden med ansvar för att analysera, utmana, initiera och stödja kunskap och utvecklingsarbetet inom respektive område. Målområdesansvaret för dessa områden innebär också omvärldsbevakning både lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Under 2012 har kunskapsunderlag och behovsanalyser om framtida kompetensbehov i regionen tagits fram inom ramen för Kompetensplattformsuppdraget. Fokus under verksamhetsåret 2013 kommer att vara arbetet med att ta fram handlingsplaner. Inom arbetet med entreprenörskap och företagande kommer uppföljningen av Handlingsplanen för innovationer och entreprenörskap att fortsätta. Arbetet med innovationsstödssystemet och en regional innovationsstrategi ska också betonas. Fokus inom området Turism kommer 2013 att vara att ta fram ett Handlingsprogram för besöksnäringen i samverkan med andra berörda aktörer. Under 2013 kommer enheten att arbeta aktivt för att våra regionala prioriteringar förs in i programarbetet för de nya strukturfonderna som kommer att gälla från

12 Dnr: Kompetensförsörjning För att regionen ska stärka sin konkurrenskraft krävs ett strategiskt kompetensförsörjningsarbete för arbetslivet med en väl avvägd matchning mellan behov och utbud. Regeringen har gett regionförbundet uppdraget att etablera en kompetensplattform. Plattformen ska ge ökad kunskap och bättre översikt och samverkan inom kompetensförsörjnings och utbildningsområdet. Regionförbundet har uppdraget att samordna och driva processer inom Vård och omsorgscollege och Teknikcollege för att uppnå balans mellan utbud och efterfrågan inom branscherna vård och omsorg samt teknik och tillverkning. Politiska mål Örebroregionen har en väl fungerande kompetensförsörjning, som balanserar utbud och efterfrågan. Alla regionens företag och organisationer genomför systematisk kompetensutveckling av medarbetare. Mer än 25 procent av alla som arbetar har genomgått en minst treårig eftergymnasial utbildning. Verksamhetsmål Måluppfyllelse 31 Augusti 2013 Implementera kompetensplattsformsuppdraget i det regionala tillväxtarbetet och i samverkan med utbildningsanordnare, arbetsgivare och kompetensfrämjande aktörer ta fram en handlingsplan för kompetensförsörjning. Planen ska beakta ålder, etnicitet och kön. Ett förslag till handlingsplan för kompetensförsörjning har nu processats fram och förankrats. Förslaget är på remiss under september och oktober. Kompetenskansliet har nu representation från hela utbildningskedjan, arbetsgivare och kompetensmäklandeaktörer. Metod och arbetssätt för framtagandet av handlingsplanen har utarbetats i samverkan med kompetenskansliet. Separata möten med kompetensmäklande aktörer har skett parallellt i syfte att utreda roll och ansvar. Förankring av arbetet med regionstyrelsen, kommunchefer och landstingsdirektören, Länsstyrelsen samt för skolchefer i regionen. Kartlägga området arbetsmarknadspolitik, med fokus på ungdomar och invånare med utländsk 11 En gemensam socioekonomisk analys inom Östra Mellansverige är klar och inskickad till arbetsmarknadsdepartementet. Den belyser

13 Dnr: bakgrund. utmaningarna på arbetsmarknaden samt pekar särskilt på ungdomsarbetslösheten samt arbetsmarknaden för personer med utländskbakgrund. Fortsätta ta fram kunskapsunderlag och behovsanalyser för regionens kompetensbehov i syfte att förbättra utbildningsplaneringen. Arbetet med att göra en kartläggning för att utreda kompetensbehov inom vård och omsorg pågår i syfte att få till en bättre personalförsörjning. En sammanställning av de intervjuer som gjorts med arbetsgivare i samband med framtagandet av prognoserna om möjligheter och utmaningar för regionens kompetensförsörjning tas fram. Utreda förutsättningarna för att implementerayrkeshögskola Mälardalen. En beredningsgrupp är tillsatt för att arbeta med uppdraget YHM. Regionstyrelsen informerades om projektets innehåll och resultat i maj. En ny projektansökan kommer att tas fram och skickas in under hösten. Samordna och driva processer utifrån kompetensförsörjningsbehov inom Teknik- samt Vård och omsorgscollege. Vård- och omsorgscollege sprider numera månadsvisa nyhetsbrev. Ett regionalt material för bedömning för APL och teoretisk bedömning, har tagits fram. Samt även nationella riktlinjer och processmaterial för validering. Dessutom pågår det löpande utvecklings-, samverkans- och informationsarbetet tillsammans med potentiella elever, nuvarande elever, chefer, rektorer, lärare m.fl. 12 Teknikcollege har särskilt fokuserat på frågan om hur det industritekniska programmet ska attrahera fler elever,

14 Dnr: eftersom industrin står inför stora utmaningar. Ett nationellt initiativ har presenterats och ett nytt program föreslås, för att förbättra industrins möjligheter att säkra kompetensen. Dessutom arbetar man regionalt med att få fler yrkeshögskoleutbildningar till länet. Teknikcollege medverkar i en förstudie om arbetsmarknadskunskap. Syftet är ge ungdomar på både grundskole- och högstadienivå en bättre information om arbetsmarknaden och behoven inom olika branscher och yrken. Innovationer och Entreprenörskap Regionen ska vara en bra miljö för entreprenörskap och hållbar näringslivsutveckling. Detta innebär att etablerade företag växer och att flera nya företag startas. Vår region ska vara attraktiv för nya investeringar från omvärlden. Under 2013 fortsätter samarbetet som flertalet av länets kommuner har i Business Region Örebro (BRO) med syfte att bli effektivare och mer proaktiva i sitt näringslivsarbete. Regionförbundet ska även fortsättningsvis vara en aktiv part för att BROs mål ska förverkligas. Regionförbundet har även regeringsuppdraget att koordinera kvinnors företagande samt handlingsplanen för kulturella och kreativa näringar. Politiska mål Antalet nystartade och växande företag ökar. Minst två internationellt erkända innovativa miljöer etableras. Vår region attraherar kontinuerligt fler nya investeringar från omvärlden och fler kunskapsintensiva företag etablerar sig här. 13

15 Dnr: Verksamhetsmål Måluppfyllelse 31 augusti 2013 Följa upp genomförandet av handlingsplanen för innovationer och entreprenörskap som ett redskap för den regionala utvecklingen. Uppföljningen är genomförd med samtliga ansvariga parter. Alla aktörer har påbörjat aktiviteter enligt planen. Nästa möte för uppföljning av handlingsplanen sker under november månad där nästa periods aktiviteter tas (som enligt RUS är ett målsnöre.) Samordna och utveckla nätverket för regionala näringslivsfrämjande aktörer. Vidareutveckla innovationsstödssystemet och initiera arbetet med en regional innovationsstrategi. Regionförbundet har arrangerat det första mötet i en serie för nätverket. Till nätverket bjuds alla aktörer i det innovationsstödjande systemet och de entreprenöskapsfrämjande organisationerna i länet in. Första träffen hade 28 deltagare. Nästa möte 3 sept En rapport kring det innovationsstödjande systemet finns på bordet. Arbetsgruppen för aktörer ur det innovationsstödjande systemet träffas regelbundet varannan månad. Ett första steg mot en regional innovationsstrategi togs på Loka-dagarna aug. Följa upp filmfrågorna i enlighet med det samverkansavtal som skrivits mellan Regionförbundet Örebro och Filmregion Stockholm-Mälardalen. Uppföljning med Filmregion Stockholm- Mälardalen genomförs kontinuerligt, i princip månadsvis. Uppföljning och rapportering har skett vid ett tillfälle med styrelsens filmrapportörer. Arbetet med att ta fram en separat marknadsföringsplan för filmfrågor för Örebroregionen pågår. Turism Regionförbundet ansvarar för och finansierar den gemensamma marknadsföringen av regionen The Heart of Sweden på de viktigaste marknaderna utanför Sverige. 14

16 Dnr: Under verksamhetsåret kommer fokus att vara att ta fram ett Handlingsprogram för besöksnäringen i regionen. Politiska mål Örebroregionen attraherar fler turister och är känd för en spännande hållbar naturturism Verksamhetsmål Måluppfyllelse 31Augusti 2013 Ta fram ett handlingsprogram för besöksnäringen i regionen i samverkan med andra aktörer. Processen med att arbeta fram ett handlingsprogram för besöksnäring pågår. 6 workshopar med 130 deltagare har genomförts i regionen. Ett förslag till handlingsprogram finns nu skrivet och ska behandlas av regionstyrelsen för att gå på remiss till kommuner och andra parter. Medverka till att regionens internationella turistiska marknadsföring utvecklas. Stödja kommunerna och destinationerna i deras utvecklingsarbete kring besöksnäringen. Regionen har under varumärket The Heart of Sweden annonserat via Visit Swedens utlandskataloger och deltagit i mässa och kampanj i Holland. Gävleborg, Värmland, Västmanland och Örebro län har inlett ett samarbetar för att stärka marknadsföringsarbetet på Holländska marknaden. Under perioden har sex möten med destinationsansvariga hållits där gemensamma utvecklingsfrågor diskuterats och aktiviteter beslutats t ex fortsatt arbete med produkter i projektet Business to Business Tyskland/Holland. Driva utvecklingen inom verksamhetsområdena natur-,cykel-, Central Baltic Cycling projektet arbetar med att ta fram nya cykelleder enligt plan 15

17 Dnr: måltids- och filmturism. och har fokuserat på nya hemsidan. Fotspårsturismprojektet kring Maria Langs filmer löper också på enligt plan. Biofilmen har haft premiär och även DVD-filmer har nu släppts. Social välfärd Regionfullmäktige antog i maj 2012 ett regionalt program för social välfärd. Programmet ska bidra till regional utveckling av den sociala välfärden och förtydliga regionförbundets uppdrag inom området. Programmets utgångspunkt är att det är människor som formar framtiden och tar avstamp i EUs plattform mot fattigdom som ska garantera att människor som drabbats av fattigdom och social utestängning ska kunna leva ett värdigt liv och aktivt delta i samhället. Det sociala välfärdsprogrammet pekar ut ett antal prioriterade målbilder. Dessa målbilder ska vara vägledande för regionförbundet utvecklingsarbete och ska vara stödjande för regionförbundets medlemsorganisationer. Programmet beskriver också ett antal strategier för att driva den regionala utvecklingen mot målbilderna. Verksamhetsmålen för 16

18 Dnr: har utformats utifrån dessa strategier. Regionförbundet samordnar kommunerna i deras samverkan med landstinget och andra aktörer. Arbetsformerna är ett stort antal nätverk och arbetsgrupper som etablerats mellan regionens samtliga kommuner och landstinget, både på politiker- och tjänstemannanivå. Politiska mål I Örebroregionen lever alla människor ett värdigt liv och deltar aktivt i samhället. I Örebroregionen har alla barn och unga, såväl flickor som pojkar, rätt till trygga och goda uppväxtförhållanden och en utvecklande framtid. I Örebroregionen har alla personer med funktionsnedsättning rätt att aktivt delta i samhällslivet. I Örebroregionen har alla människor rätt till stöd för att kunna leva ett liv utan missbruk och beroende. De äldre i Örebroregionen lever ett aktivt liv och har en värdig tillvaro. De upplever social gemenskap, känner trygghet och har inflytande i samhället och över sin vardag. Regionförbundet ska bidra till genomförandet av det regionala programmet för social välfärd genom att skapa handlingsplaner utifrån programmets målbilder och strategier. Skolstöd Regionfullmäktige antog 2010 den regionala utvecklingsstrategin, RUS. I den regionala utvecklingsstrategin finn sett antal målområden där ett är Kunskapslyft för barn och unga. Skolan är grunden för regionens framtida kompetensförsörjning, för hela samhällets utveckling och inte minst för enskilda individers möjlighet till ett bra liv. Vi vill att barn och unga ska få en gedigen grundutbildning som lockar till kunskapsfördjupning, fritt från könstraditionellt tänkande. Politiska mål Alla elever i grundskolan avslutar sina studier med minst godkänt betyg i alla ämnen. Alla gymnasieelever avslutar sina studier med minst godkänt betyg. Fler än hälften av gymnasieeleverna påbörjar en eftergymnasial utbildning inom tre år. 17

19 Dnr: Samarbetet mellan regionens kommuner, berörda delar inom landstinget och Örebro universitet ska utvecklas och förbättras. Verksamhetsmål Måluppfyllelse 31 augusti 2013 Skapa handlingsplaner med utgångspunkt i målbilderna i det regionala programmet för social välfärd och utifrån dessa starta och genomföra forsknings- och utvecklingsprocesser. Enheten arbetar aktivt för att nå målet och följande har genomförts: Arbetet med handlingsplaner med utgångspunkt i det sociala välfärdsprogrammets målbilder pågår. E handlingsplan för ökad patient/brukarmedverkan för personer med psykisk ohälsa har utarbetats Ingår i SKL:s projekt PSYNK där en handlingsplan upprättats Bedriva omvärldsbevakning för nytänkande och innovation inom det sociala välfärdsområdet och inom skolan genom att erbjuda utbildningar, seminarier och temadagar och delta i internationellt erfarenhetsutbyte. Omvärldsbevakning Enheten arbetar aktivt för att nå målet och följande har genomförs: Konferens om ehemtjänst Samverkan med Science Park Deltagit på nationella och regionala konferenser inom verksamhetsområdet om bla välfärdsteknologi, ledningssystem och sociala risker Avslutat projektet Barnets rättigheter i vårdnadskonflikter Deltar i olika nationella nätverk bland annat på SKL Workshop och seminarium i skolutvecklingsfrågor har genomförts Utbildningar, seminarier och temadagar Enheten arbetar aktivt för att nå målet och följande har genomförts: 18

20 Dnr: Internationellt utbyte Fredagsakademi om arbetssituationen för personer med funktionsnedsättning Webbseminarium om samordnad individuell plan, SIP Frukostmöte anordnat i Örebro med tema ungdomar på institution Nationell skolkonferens Enheten arbetar aktivt för att nå målet och följande har genomförts: Stödja ett förebyggande förhållningssätt inom det sociala välfärdsområdet och inom skolan. Aktivt arbete och styrelsearbete i Eurochild Projekt Child abuse and neglect avslutat rapport publicerad Ansökan inlämnad för regionalt partnerskap med England kring skolutvecklingsfrågor Enheten arbetar aktivt för att nå målet och följande har genomförts: Projekt Hjärnkoll pågår med syfte att bryta negativa attityder till personer med psykisk ohälsa Projekt Pallert pågår deltar i föräldrastöds-nätverk på samhällsmedicinska enheten Stärka ledarskapet inom det sociala välfärdsområdet och inom skolan genom att bedriva nätverk med strategiska chefer och genom att bidra till att stärka ledarskapet i det Nätverk Enheten arbetar aktivt för att nå målet och följande har genomförs: 19

Det här är regionförbundet örebro

Det här är regionförbundet örebro Det här är regionförbundet örebro BORLÄNGE LJUSNARSBERG Tolv kommuner i hjärtat av Sverige Våra medlemmar är Örebro läns landsting och kommunerna Askersund, Degerfors, Hallsberg, Hällefors, Karlskoga,

Läs mer

Utvecklingsområde 1. Kunskap och kompetens. Välkomna!

Utvecklingsområde 1. Kunskap och kompetens. Välkomna! Utvecklingsområde 1 Kunskap och kompetens Välkomna! Workshop Kunskap och kompetens Introduktion av Peter Morfeldt Vart ska vi och vad gör vi för att nå målen, inom kunskapslyft barn och unga (5 min) Presentation

Läs mer

Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans

Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans 1 Bakgrund Juni 2012 ansöker landstingsfullmäktige om att få bilda region i Östergötland Maj 2013 startar Utveckling Östergötland arbetet med att:

Läs mer

Nu bildar vi nya Region Örebro län

Nu bildar vi nya Region Örebro län Nu bildar vi nya Region Örebro län LJUSNARSBERG HÄLLEFORS Bra ska bli bättre med ny regionorganisation KARLSTAD 50 LINDESBERG NORA KARLSKOGA E18 ÖREBRO DEGERFORS LEKEBERG KUMLA LAXÅ HALLSBERG ASKERSUND

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Riktlinjer för internationellt engagemang 2011-2014 2 Riktlinjer för internationellt engagemang Inledning Landstingsfullmäktige antog i juni 2003 en policy för Örebro

Läs mer

Revidering och förankring av Regionalt utvecklingsprogram

Revidering och förankring av Regionalt utvecklingsprogram 2015-05-27 1(6) Revidering och förankring av Regionalt utvecklingsprogram 1. Sammanfattning Region Örebro län bildades 1 januari 2015. Regionbildningen syftar till att skapa en samlad demokratisk organisation

Läs mer

REGIONFÖRBUNDET ÖREBRO

REGIONFÖRBUNDET ÖREBRO REGIONFÖRBUNDET ÖREBRO Protokoll Nämnden för energi och klimat Plats och tid: Regionförbundet Örebro 2013-09-06 kl 09.15 11.45 Närvarande: Björn Eriksson(s), ordförande Bo Rudolfsson(kd), vice ordf Ingegerd

Läs mer

Internationell strategi

Internationell strategi LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Ulla Höglund 2011-11-0306-14 LK/110273 Internationell strategi 2011 2014 Landstinget i Värmland påverkas alltmer av sin omvärld. EU-direktiv och förordningar, rörligheten för

Läs mer

Kompetensförsörjning inom gruv- och mineralnäringen. Regeringsuppdrag inom Sveriges Mineralstrategi

Kompetensförsörjning inom gruv- och mineralnäringen. Regeringsuppdrag inom Sveriges Mineralstrategi Kompetensförsörjning inom gruv- och mineralnäringen Regeringsuppdrag inom Sveriges Mineralstrategi Välkomna Presentation Dagens agenda Kort om Regeringsuppdraget: Länsstyrelserna i Norrbotten och Västmanland,

Läs mer

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-10-20 Dnr Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut Bakgrund Regionstyrelsen beslöt vid sammanträdet 2013-02-14 att tillsätta en beredning för kompetensfrågor

Läs mer

Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Utvecklad samverkan och dialog i det regionala tillväxtarbetet

Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Utvecklad samverkan och dialog i det regionala tillväxtarbetet VERSION 2015-05-05 Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Utvecklad samverkan och dialog i det regionala tillväxtarbetet Inledning I Strategin En Nationell strategi för hållbar regional

Läs mer

Snabbaste vägen till verkstad! Nytt program för energi och klimat i Örebro län. Loka 21 augusti 2012

Snabbaste vägen till verkstad! Nytt program för energi och klimat i Örebro län. Loka 21 augusti 2012 Snabbaste vägen till verkstad! Nytt program för energi och klimat i Örebro län Loka 21 augusti 2012 Snabbaste vägen till verkstad! Välkomna, kort presentation av sessionens bakgrund och syfte Presentationsrunda

Läs mer

Kompetensberedningens handlingsplan beslut om insatser

Kompetensberedningens handlingsplan beslut om insatser TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-11-06 Dnr Kompetensberedningens handlingsplan beslut om insatser Bakgrund Regionstyrelsen beslöt vid sammanträdet 2013-02-14 att tillsätta en beredning för kompetensfrågor bestående

Läs mer

Indikatorer. The Heart of Sweden - Utvecklingsstrategi för Örebroregionen. Utgångsläge för. Inriktningsmål. Utvecklingsområde 1: Kunskap och kompetens

Indikatorer. The Heart of Sweden - Utvecklingsstrategi för Örebroregionen. Utgångsläge för. Inriktningsmål. Utvecklingsområde 1: Kunskap och kompetens Indikatorer The Heart of Sweden - Utvecklingsstrategi för Örebroregionen Utvecklingsområde 1: Kunskap och kompetens Kunskapslyft för barn och unga: Alla elever i grundskolan avslutar sina studier med minst

Läs mer

Regional utveckling med fokus på integration

Regional utveckling med fokus på integration Regional utveckling med fokus på integration David Norman 2015-01-01 Verksamhetsövergång från Regionförbundet och Länsstyrelsen. Region Gävleborg är nu regionalt utvecklingsansvarig. Lagen (2010:630) om

Läs mer

Processen Kartläggning Dialog, april juni Kommunchefer, 20 maj RUS kompetensplattformar RUS kompetensplattformar Loka internat 2-3 september

Processen Kartläggning Dialog, april juni Kommunchefer, 20 maj RUS kompetensplattformar RUS kompetensplattformar Loka internat 2-3 september Processen Kartläggning av aktörer/etablerade samverkansformer/branscher/utbildningsanordnare Dialog, april juni Dialogmötena i syfte att diskutera vilka behov och frågor nuvarande plattformar tar hand

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 KOMMUNFÖRBUNDET SKÅNE BRYSSEL Denna verksamhetsplan presenterar verksamhetsinriktning, arbetsmetod och prioriteringar under 2014-.2015 för Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation.

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsens arbetsutskott 171-186 Tid: 2015-11-02, kl 13:00-15:30 Plats: Regionens Hus, sal A 181 RJL2015 /1943 Internationell policy Beslut Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår

Läs mer

Datum Förslag till Idéburet offentligt partnerskap/iop mellan Region Skåne och Nätverket Idéburen Sektor Skåne

Datum Förslag till Idéburet offentligt partnerskap/iop mellan Region Skåne och Nätverket Idéburen Sektor Skåne Koncernkontoret Regional utveckling Område samhällsplanering Ann-Christine Lundqvist Strateg 044-309 32 38 ann-christine.lundkvist@skane.se Datum 2015-11-02 1 (5) Förslag till Idéburet offentligt partnerskap/iop

Läs mer

Samverkan och dialog. PROJEKTil. Styrande dokument Måldokument Direktiv. Sida 1 (7)

Samverkan och dialog. PROJEKTil. Styrande dokument Måldokument Direktiv. Sida 1 (7) Styrande dokument Måldokument Direktiv PROJEKTil Sida 1 (7) Samverkan och dialog Sida 2 (7) Samverkan och dialog... 1 1. Grundläggande information... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Verksamhetsstrategi... 4 2

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Regionförbundet Östsams Internationella strategi

Regionförbundet Östsams Internationella strategi 1(5) Regionförbundet Östsams Internationella strategi Regionförbundet Östsams Internationella strategi har antagits av Regionfullmäktige den xxxxx 2010 ( x) och gäller för förbundets verksamhet. Strategins

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne ÖVERENSKOMMELSEN SKÅNE Innehåll Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne

Läs mer

Regionförbundet Örebro län

Regionförbundet Örebro län Regionförbundet Örebro län för Regionförbundet Örebro län Innehållsförteckning Förbundets namn... 1 Förbundets säte... 1 Förbundets medlemmar...1 Förbundets ändamål... 1 Förbundets uppgifter... 1 Förbundsfullmäktige...

Läs mer

STRATEGI. Dnr KK15/410. EU-strategi för Nyköpings kommun

STRATEGI. Dnr KK15/410. EU-strategi för Nyköpings kommun STRATEGI Dnr KK15/410 EU-strategi för Nyköpings kommun Antagen av kommunfullmäktige 2015 Dokumentrubrik från kortet 2/12 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 3 2 Bakgrund... 4 3 Mål,

Läs mer

Protokoll REGIONSTYRELSEN 2014 03 05, Loka Brunn

Protokoll REGIONSTYRELSEN 2014 03 05, Loka Brunn Protokoll REGIONSTYRELSEN 2014 03 05, Loka Brunn REGIONFÖRBUNDET ÖREBRO LÄN 2 Protokoll Regionstyrelsen 2014 03 05 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 16 Regionförbundets årsredovisning 2013, dnr 14-40... 5 17 Regionförbundets

Läs mer

Region Örebro Förslag - Regionens roll och uppdrag. Inledning och syfte. Roller och uppdrag i dag

Region Örebro Förslag - Regionens roll och uppdrag. Inledning och syfte. Roller och uppdrag i dag Projekt Region 2015 130513 ver 9 Region Örebro 2015 Förslag - Regionens roll och uppdrag Inledning och syfte Regionbildningen i Örebro län innebär att den regionala politiska nivån tar på sig en annan

Läs mer

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete 1 Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Gustav Malmqvist Huvudsekreterare 2 Internationell context Trender och tendenser i omvärlden EU som policyskapare

Läs mer

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Hagström Ingela Datum 2015-08-19 Diarienummer KSN-2015-1584 Kommunstyrelsen Deltagande i 2016-2019 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att Uppsala kommun

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL EN REGION ATT VÄXA I OCH LÄNGTA TILL 2 REGIONFÖRBUNDETS UPPDRAG 3. Vad behöver göras? ett övergripande styrdokument 4

VÄLKOMMEN TILL EN REGION ATT VÄXA I OCH LÄNGTA TILL 2 REGIONFÖRBUNDETS UPPDRAG 3. Vad behöver göras? ett övergripande styrdokument 4 D.Nr 2011-105 Antagen av Regionförbundet Jämtlands läns styrelse 24/2 2010 REGIONFÖRBUNDET JÄMTLANDS LÄN VERKSAMHETSPLAN VÄLKOMMEN TILL EN REGION ATT VÄXA I OCH LÄNGTA TILL 2 REGIONFÖRBUNDETS UPPDRAG 3

Läs mer

Utvecklingsstrategi för Örebroregionen första uppföljningen 2012

Utvecklingsstrategi för Örebroregionen första uppföljningen 2012 Utvecklingsstrategi för Örebroregionen första uppföljningen 2012 Utgångspunkter Primärt syfte: Hur ligger regionen till i förhållande till målen i rusen? Bidrag till att bättre förstå regionens utveckling

Läs mer

Kompetensförsörjning för tillväxt och utveckling

Kompetensförsörjning för tillväxt och utveckling Kompetensförsörjning för tillväxt och utveckling Marja-Leena Lampinen Frågor i fokus idag Kompetensplattform - vad har det lett till? Strategi för tillväxt- och utveckling i Västra Götaland 2014-2020 -

Läs mer

Attraktiv region även i framtiden

Attraktiv region även i framtiden För oss tillsammans En aktiv region Allt fler upptäcker hur enkelt det är att leva i Örebro län. Invånarantalet ökar. Offensiva satsningar, klok planering och kraftsamling gör att vi tillsammans kan utveckla

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Projekt Region 2015. Vår Region. Fredagsakademin 130531

Projekt Region 2015. Vår Region. Fredagsakademin 130531 Projekt Region 2015 Vår Region Fredagsakademin 130531 1 Vilket beslutsunderlag skall tas fram? Roll och uppdrag Styrmodell Politiska organisation Lednings- och kansliorganisation Samarbete och gränsdragning

Läs mer

Stockholm-Mälarregionen en hållbar storstadsregion med global konkurrensoch attraktionskraft. Mälardalsrådet

Stockholm-Mälarregionen en hållbar storstadsregion med global konkurrensoch attraktionskraft. Mälardalsrådet INriktningsmål 2014 Stockholm-Mälarregionen en hållbar storstadsregion med global konkurrensoch attraktionskraft Mälardalsrådet Enligt Mälardalsrådets stadgar ska rådsmötet besluta om inriktningsmål för

Läs mer

Presidium Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 73-89

Presidium Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 73-89 PROTOKOLL UTDRAG Presidium Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 73-89 Tid: 2015-09-22 kl.08:30-12.30 Plats: Regionens hus, Malin Wengholms tjänsterum 75 RJL 2015/ 1862 Underlag till beslut

Läs mer

VERKSAMHETSINRIKTNING 2016

VERKSAMHETSINRIKTNING 2016 VERKSAMHETSINRIKTNING 2016 Effektivitet genom samverkan Verksamhetsinriktning för Västmanlands kommuner och landsting inför mandatperioden 2014 2018 Västmanlands kommuner och landsting har alltid arbetat

Läs mer

Aktivitetplan år Fastighetsnätverket för energi- och miljöfrågor i Örebro län

Aktivitetplan år Fastighetsnätverket för energi- och miljöfrågor i Örebro län Bilaga 1. Aktivitetplan år 2016. Fastighetsnätverket för energi- och miljöfrågor i Örebro län Aktivitet Budget/ år Period A. Administration av nätverk Administration, planering av aktiviteter, samordning

Läs mer

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete Tillväxt och integration Katrineholm Läge för liv & lust Vision 2025: I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

2013-09-09. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020.

2013-09-09. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020. 1 Inledning Regionförbundets uppdrag är att på olika sätt medverka till att regionen utvecklas så att fler människor

Läs mer

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland 1 (5) Landstingsstyrelsen Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland Bakgrund Innovationer har fått ett allt större politiskt utrymme under de senaste åren. Utgångspunkten är EUs vision om Innovationsunionen

Läs mer

Lärkonferens Inspel till nästa programperiod

Lärkonferens Inspel till nästa programperiod Lärkonferens Inspel till nästa programperiod Innovationer och entreprenörskap vart ska vi? Hit ska vi. Visst finns det väl en väg bortom kurvan?..en bra miljö för entreprenörskap och näringslivsutveckling

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Länsgemensam folkhälsopolicy

Länsgemensam folkhälsopolicy Länsgemensam folkhälsopolicy 2012-2015 Kronobergs län Kortversion Länsgemensam vision En god hälsa för alla! För hållbar utveckling och tillväxt i Kronobergs län Förord En god hälsa för alla För hållbar

Läs mer

Evidensbaserad praktik. Kjerstin Larsson Fil. Dr. Forskningsledare Region Örebro Län Regional utveckling, Välfärd och folkhälsa

Evidensbaserad praktik. Kjerstin Larsson Fil. Dr. Forskningsledare Region Örebro Län Regional utveckling, Välfärd och folkhälsa Evidensbaserad praktik 2016 04 23 Kjerstin Larsson Fil. Dr. Forskningsledare Region Örebro Län Regional utveckling, Välfärd och folkhälsa Evidensbaserad medicin EBM David Sackett läkare vid McMaster University

Läs mer

Internationell strategi

Internationell strategi Internationell strategi 1 Inledning Den globaliseringsprocess världen genomgår gör Sverige och Skellefteå allt mer beroende av omvärlden och dess utveckling. Eftersom Skellefteå kommun är en del av en

Läs mer

RUFS 2050 Resan mot den mest attraktiva storstadsregionen i Europa. Tillväxt- och regionplaneförvaltningen

RUFS 2050 Resan mot den mest attraktiva storstadsregionen i Europa. Tillväxt- och regionplaneförvaltningen RUFS 2050 Resan mot den mest attraktiva storstadsregionen i Europa Tillväxt- och regionplaneförvaltningen Samrådsförslag RUFS 2050 en del i en större planprocess RUFS 2010 Aktualitetsarbetet Program ny

Läs mer

Utvecklingsstrategi för Örebroregionen

Utvecklingsstrategi för Örebroregionen Utvecklingsstrategi för Örebroregionen Sveriges demografiska mittpunkt Cirka 280 000 invånare Gränsar till 6 andra län Delar av 5 stift Örebro län ett län, men 6 landskap Närke, Västmanland, Värmland,

Läs mer

SOFINT Mari Grönlund STYRELSEN VERKSAMHETSPLAN 2014

SOFINT Mari Grönlund STYRELSEN VERKSAMHETSPLAN 2014 SOFINT Mari Grönlund STYRELSEN VERKSAMHETSPLAN 2014 1 Verksamhet 1.1 Ändamål Samordningsförbundet SOFINT, i Norra Örebro län, bildades med syfte att främja samverkan mellan samhälleliga organisationer

Läs mer

Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län Övergripande synpunkter avseende strategin

Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län Övergripande synpunkter avseende strategin 1(5) Datum Diarienummer Region Västerbotten 2013-09-13 Vårt dnr 1.6.2-2013-2621 Box 443 Ert dnr 12RV0136-16 Dokumenttyp 901 09 UMEÅ REMISSVAR Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län 2014-2020

Läs mer

Projekt Region Uppsala 2017

Projekt Region Uppsala 2017 2015-04-21 Projekt Region Uppsala 2017 Bakgrund Regeringen har uttalat att de landsting som så önskar ges möjlighet att bli regioner. Processen att bilda region i Uppsala län inleddes den 27 januari 2015

Läs mer

REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020

REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020 REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020 Integration handlar om att olika delar går samman till en helhet. Integration är en förutsättning för utveckling och tillväxt

Läs mer

Utvecklingsstrategi Vision 2025

Utvecklingsstrategi Vision 2025 Utvecklingsstrategi Vision 2025 År 2014-2016 Din kommun Lindesberg - där Bergslagen och världen möts! Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-05-21,

Läs mer

Ledningssystem för samverkan inom regionens och kommunernas hälsa, vård och omsorg

Ledningssystem för samverkan inom regionens och kommunernas hälsa, vård och omsorg 2016-02-04 1(6) Ledningssystem för samverkan inom regionens och kommunernas hälsa, vård och omsorg Där invånarna behöver oss tillsammans! Utgångspunkt/bakgrund Ledningssystemet för samverkan tar sin utgångspunkt

Läs mer

Nätverksträff Skolmatsakademin 2015-11-17. Marja-Leena Lampinen, Koncernstab Västra Götalandsregionen, Regional utveckling

Nätverksträff Skolmatsakademin 2015-11-17. Marja-Leena Lampinen, Koncernstab Västra Götalandsregionen, Regional utveckling Nätverksträff Skolmatsakademin 2015-11-17 Marja-Leena Lampinen, Koncernstab Västra Götalandsregionen, Regional utveckling VÄSTRA GÖTALAND 1,6 milj invånare. 49 kommuner Lång tradition inom industri och

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2018

Verksamhetsplan 2015-2018 Verksamhetsplan 2015-2018 FÖR SKARABORGS KOMMU NALFÖRBUND ANTAG EN AV SKARAB ORGS FÖRBUN D S FU LLMÄKTIG E 2015 04 24 Utgångspunkter för verksamheten Utmaningar Skaraborg står inför att hantera flera påtagliga

Läs mer

Kommunikationsplan. Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) 2014-01-10

Kommunikationsplan. Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) 2014-01-10 Kommunikationsplan Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) 2014-01-10 1 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Grundläggande begrepp.. 3 1.2 Bakgrund. 3 1.3 Nulägesbeskrivning 3 2 Syfte,

Läs mer

Policy för EU- och internationellt arbete. Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176

Policy för EU- och internationellt arbete. Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176 Policy för EU- och internationellt arbete Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176 Inledning Vi lever i en allt mer globaliserad värld där människor reser, handlar, semestrar och arbetar i

Läs mer

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning 2016 2 (10) Innehåll 1. Inledning... 3 2. Verksamhet... 3 2.1 Uppdrag... 3 3. Organisation... 3 3.1 Styrelsen... 3 3.2 Verkställande direktör... 4 3.3 Föreningens

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Framtida arbete med Regionalt utvecklingsprogram (RUP) - när regionkommun bildats i Västmanland

Framtida arbete med Regionalt utvecklingsprogram (RUP) - när regionkommun bildats i Västmanland 1 (9) 1 BAKGRUND 1.1 Förordningen om regionalt tillväxtarbete Detta dokument beskriver hur den framtida regionkommunen i Västmanland kan hantera det styrande strategidokumentet Regionalt utvecklingsprogram

Läs mer

INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN

INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Kommunstyrelsen Ansvarig samt giltighetstid: Mia Marklund 2017-2018 Diarienummer: KS-2016-315

Läs mer

Framtidens infrastruktur och resande i Örebroregionen

Framtidens infrastruktur och resande i Örebroregionen Framtidens infrastruktur och resande i Örebroregionen NTF 2 oktober 2007 Regiondirektör Magnus Persson Regionförbundet Örebro Länets tolv kommuner och landstinget Start 1 jan 2006 1 jan 2007 övertog samordningsansvaret

Läs mer

Europa 2020 en strategi för smart och hållbar tillväxt för alla

Europa 2020 en strategi för smart och hållbar tillväxt för alla Europa 2020 en strategi för smart och hållbar tillväxt för alla Ersätter Lissabonstrategin (2000 2010) Vision genom tre prioriteringar och fem mål Sju flaggskeppsinitiativ Hur hänger det ihop? Europa 2020

Läs mer

Jämställdhetsperspektivet i den Regionala tillväxtpolitiken

Jämställdhetsperspektivet i den Regionala tillväxtpolitiken Jämställdhetsperspektivet i den Regionala tillväxtpolitiken Anna Olofsson, Enhetschef Regional Tillväxt, Politikens inriktning Jämställdhetsperspektivet Aktörer och regeringens styrning Ansvaret för regionalt

Läs mer

Executive Summary Genomlysning av genomförandeorganisationen för Örebroregionens utvecklingsstrategi

Executive Summary Genomlysning av genomförandeorganisationen för Örebroregionens utvecklingsstrategi Executive Summary Genomlysning av genomförandeorganisationen för Örebroregionens utvecklingsstrategi Underlaget i denna Executive summary är baserad på rapporten Genomlysning av Genomförandeorganisationen

Läs mer

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor Digital strategi Järfälla För- och grundskolor I Järfällas för- och grundskolor arbetar vi för att... barn, elever och medarbetare ska ha tillgång till digitala verktyg som ger ett bra stöd för lärande

Läs mer

Verksamhetsplan 2017 Samordningsförbund Gävleborg

Verksamhetsplan 2017 Samordningsförbund Gävleborg Verksamhetsplan 2017 Samordningsförbund Gävleborg Bollnäs kommun Gävle kommun Hofors kommun Hudiksvalls kommun Ljusdals kommun Nordanstigs kommun Ockelbo kommun Ovanåkers kommun Sandvikens kommun Söderhamns

Läs mer

Strategi för internationellt arbete - remissvar

Strategi för internationellt arbete - remissvar SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-07-21 SN-2015/1199.109 1 (4) HANDLÄGGARE Johan Andersson 08-535 378 05 johan.andersson@huddinge.se Socialnämnden Strategi

Läs mer

Strategi för Kristianstads kommuns internationella

Strategi för Kristianstads kommuns internationella STRA- TEGI 1(5) Kommunledningskontoret Kommunikation & tillväxt Kristina Prahl 2011-10-04 Strategi för Kristianstads kommuns internationella arbete Bakgrund Dagens globaliserade värld utgör många viktiga

Läs mer

Partnerskapet för barnkonventionens genomförande i kommunen 2016-2019

Partnerskapet för barnkonventionens genomförande i kommunen 2016-2019 Tjänsteskrivelse 1 (3) 2015-09-16 Handläggare Birgitta Spens Folkhälsonämnden Partnerskapet för barnkonventionens genomförande i kommunen 2016-2019 Sammanfattning Karlskoga och Degerfors kommuner har möjlighet

Läs mer

Direktiv för regionstyrelsens kompetensberedning 2015-2018

Direktiv för regionstyrelsens kompetensberedning 2015-2018 D a t u m D n r 2015-01-15 15-001 Regionstyrelsen Direktiv för regionstyrelsens kompetensberedning 2015-2018 Bakgrund Människors kunnande och kraft bygger Sörmland. En bättre matchning mellan arbetsgivarnas

Läs mer

Regionala samverkans- och stödstrukturer KUNSKAPSUTVECKLING INOM SOCIALTJÄNSTEN

Regionala samverkans- och stödstrukturer KUNSKAPSUTVECKLING INOM SOCIALTJÄNSTEN Regionala samverkans- och stödstrukturer KUNSKAPSUTVECKLING INOM SOCIALTJÄNSTEN FoUrum arbetar med att utveckla kvaliteten inom socialtjänsten i Jönköpings län. Verksamhetsidén är att långsiktigt och samordnat

Läs mer

Minnesanteckningar Regionalt kompetenskansli, 2011-06-20

Minnesanteckningar Regionalt kompetenskansli, 2011-06-20 Anette Granberg 2011-06-20 1(5) Närvarande Stefan Ask - Arbetsförmedlingen Anders Bro Örebro läns landsting Lena Nyquist Handelskammaren Mälardalen YHM Henrik Arenvang - Masugnen, Lindesberg kommun Sören

Läs mer

Samrådsstruktur mellan Region Östergötland och länets kommuner

Samrådsstruktur mellan Region Östergötland och länets kommuner BESLUTSUNDERLAG 1/2 2015-04-15 Dnr: RS 2015-277 Regionstyrelsen Samrådsstruktur mellan Region Östergötland och länets kommuner Bakgrund Enligt lag (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län

Läs mer

Länsstyrelsens länsuppdrag

Länsstyrelsens länsuppdrag Uppgradering av RUP Länsstyrelsens länsuppdrag I startblocken mot nästa programperiod Ny strategi med vissa kvantitativa mål blir styrande Dialogmöten Innovation och förnyelse Tillgänglighet Kompetensförsörjning

Läs mer

Förstudie hållbart resande

Förstudie hållbart resande Förstudie hållbart resande Resande i vår region Transporterna står för 37 procent av de totala utsläppen i regionen. Ungefär hälften av alla bilresor är kortare än fem kilometer och många skulle kunna

Läs mer

Motion 62 - Digitaliserad vård en möjlighet för alla

Motion 62 - Digitaliserad vård en möjlighet för alla MOTIONSSVAR Vårt dnr: 15/4296 2015-10-23 Avdelningen för digitalisering Patrik Sundström Motion 62 - Digitaliserad vård en möjlighet för alla Beslut Styrelsen föreslår kongressen besluta att motion 62

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa)

Verksamhetsplan 2014 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Verksamhetsplan 2014 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Högskolan Dalarna Sida 1 Uppdrag Kunskapscentrum startade 2010 för att stödja den kommunala

Läs mer

Delårsrapport. för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden första halvåret (Dnr 2016:03 / 6) Vår gemensamma vision:

Delårsrapport. för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden första halvåret (Dnr 2016:03 / 6) Vår gemensamma vision: Delårsrapport för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden första halvåret 2016 (Dnr 2016:03 / 6) Vår gemensamma vision: LIVSKVALITET OCH EGENFÖRSÖRJNING FÖR ALLA! 1 (7) Delårsrapport 2016 1. Sammanfattning

Läs mer

REGION DALARNAS Handlingsplan för kompetensförsörjning

REGION DALARNAS Handlingsplan för kompetensförsörjning , REGION DALARNAS Handlingsplan för kompetensförsörjning Handlingsplanen framtagen av: Conny Danielsson Dan Gustafsson Region Dalarna, Tillväxtenheten Avdelningen för kompetensförsörjning Mars 2017 0 Regionala

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Europeiska socialfonden 2014-2020 Men först vad kan vi lära av socialfonden 2007-2013! Resultat Erfarenheter Bokslut i siffror 2007-2013 25 % av deltagarna i arbete 65 000 arbets platser Hälften av kommunerna

Läs mer

Utvecklingsdialog med regionala ordföranden och samordnare inom VO-College! En utvecklingsresa pågår

Utvecklingsdialog med regionala ordföranden och samordnare inom VO-College! En utvecklingsresa pågår Utvecklingsdialog med regionala ordföranden och samordnare inom VO-College! En utvecklingsresa pågår Statsbidrag för att utveckla regionala stödfunktioner mellan skola och arbetsliv om yrkesutbildning

Läs mer

Stödstrukturer för kvalitetsutveckling och främjande av evidensbaserad praktik i Västernorrlands län

Stödstrukturer för kvalitetsutveckling och främjande av evidensbaserad praktik i Västernorrlands län Stödstrukturer för kvalitetsutveckling och främjande av evidensbaserad praktik i Västernorrlands län (S.k. plattformsarbete) Presentation av nuläge 2011 09 02 Bakgrund till stärkta regionala stödstrukturer

Läs mer

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland 2013 Innehåll 1. Bakgrund och uppdrag... 2 2. Varför en lärandeplan för tillväxtarbetet i Halland?... 2 3. Utgångsläget... 3 4. Förutsättningar

Läs mer

Länsplan för Västmanland Tema möte 30 mars

Länsplan för Västmanland Tema möte 30 mars Länsplan för Västmanland Tema möte 30 mars Länsplan för Västmanland Styrkor och fördelar Utmaningar Detta gör vi! Länsplan för Västmanland Utvärdering av RUP Omvärldsbeskrivning Tre prioriterade områden

Läs mer

Stockholms läns landstings Personalpolicy

Stockholms läns landstings Personalpolicy Stockholms läns landstings Personalpolicy Beslutad av landstingsfullmäktige 2010-06-21 1 2 Anna Holmberg, barnmorska från ord till verklighet Personalpolicyn stödjer landstingets uppdrag att ge god service

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne

Överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne OMSLAGSBILD: GUSTAF EMANUELSSON/FOLIO Överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne 1 ÖVERENSKOMMELSEN SKÅNE ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKAN Som första region i Sverige undertecknade

Läs mer

Framtidsbild 2018. 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium

Framtidsbild 2018. 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium Innehåll 1 Inledning 4 2 Framtidsbilder för klimat och miljö 5 3 Framtidsbilder för infrastruktur och boende 6 4 Framtidsbilder för näringsliv och turism

Läs mer

Energikontor Norra Småland

Energikontor Norra Småland Tjänsteskrivelse 2015-03-10 Regional utveckling Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö Energikontor Norra Småland Förslag till beslut Projekt Energikontor Norra Småland beviljas 400 000 i projektmedel

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Norrbottens läns landsting

Kompetensförsörjningsstrategi för Norrbottens läns landsting Kompetensförsörjningsstrategi för Norrbottens läns landsting Norrbottningen ska leva ett rikt och utvecklande liv i en region med livskraft och tillväxt. En fungerande och effektiv kompetensförsörjning

Läs mer

Delårsrapport per den 31 augusti 2013

Delårsrapport per den 31 augusti 2013 Samordningsförbundet Östra Östergötland Delårsrapport per den 31 augusti 2013 2013-10-01 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Verksamheter... 3 2.1 Kansli... 4 2.2 Kartläggning och analys av behov

Läs mer

Ärende 4 - bilaga. Verksamhetsplan Lokal nämnd i Kungsbacka

Ärende 4 - bilaga. Verksamhetsplan Lokal nämnd i Kungsbacka Ärende 4 - bilaga Verksamhetsplan 2017 Lokal nämnd i Kungsbacka Innehållsförteckning Verksamhetsplan 2017 1 Inledning 3 Social hållbarhet 4 Invånarnarnas hälsa och behov 5 Kunskap om invånarna 5 Dialog

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer