Balansrapport. Belopp i kr

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Balansrapport. Belopp i kr 2008-12-31 2007-12-31"

Transkript

1 Balansrapport Sida: 1 Belopp i kr TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 1910 Gärdeskyrkan, Blåklinten 4, påg ombyggnad , Ack avskrivn byggnader , , Gärdeskyrkan,Blåklinten , , Markanläggning , , Ack avskrivn markanläggn ,00 Inventarier, verktyg och installationer 1820 Inventarier , , Inventarier TG Kassettkop , , Värdeminskning inventarier , , , ,36 Finansiella anläggningstillgångar Andra långfristiga värdepappersinnehav 1054 Handelsbank, aktieindex obl , , Värdereglering av aktieindexobligationer , , ,00 Summa anläggningstillgångar , ,36 Omsättningstillgångar Varulager, förskott balanserade projekt Lager böcker o kasetter 1510 Lager , ,00 Förskott balanserade projekt 1580 PÅGÅENDE MISSIONSPROJ , , , ,87 Kortfristiga fordringar Kundfordringar 1240 TG Kassetter, utlägg lev 1 650,00 Övriga fordringar 1400 LÅN RIGA KYRKA , , LÅN POLTAVA KYRKA , , LÅN KYRKA INDIEN (BFT) , , Fordringar anställda , , Betel kyrkan - Runemo 7 290,98 971, Fordran miss.försäkringar , Förskottsbetalda resekostnader , Förskottsbetalningar , Fordran felutbetalningar -180, Fordran TG mission Norge 959, Fordran Biljetter Josua 6 700, Avräkning skatter och avg 500, Lönebidragsfordran , , Lönebidr. fordran Betelförs , ,00 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1390 Övr interimsfordringar 8 777, , , ,39

2 Balansrapport Sida: 2 Belopp i kr Kortfristiga placeringar 1052 Ansvar fondandelar , , Aktiepost Värden i Dag 5 000, , Handelsbanken Aktieindexfond 7 905, , Nordea-Räntekonto , , Handelsbanken Garantifond , , Ansvar Aktie 3 194, , Nordea fond Stratega , , Värdenedgång kortfr placeringar ,00 Kassa och bank 1010 Kassa 6 369, , Postgiro , , Postgiro SIDA , , Postgiro kassettkop , , Postgiro , , Checkkonto , , Handelsbank valutakonto , , Bankkonto TG allm , , Bankkonto (SIDA) , , Sparekassen Danmark 7 045, , Depåkonto HB , ,00 Summa omsättningstillgångar , ,77 SUMMA TILLGÅNGAR , ,13

3 Balansrapport Sida: 3 Belopp i kr EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Eget kapital 2910 EGET KAPITAL , , , ,90 Fritt eget kapital Årets resultat 2999 Redovisat resultat ,38 0, ,38 Summa eget kapital , ,28 Långfristiga skulder Reverslån 2740 Kyrklån Coimbatore , , TG Norge-Kyrklån Poltava , , Kyrklån Poltava , , ,00 Kortfristiga skulder Åtaganden pågående projekt 2580 PÅGÅENDE MISSIONS PROJ , , PÅGÅENDE SIDA PROJEKT , ,30 Leverantörsskulder 2110 Leverantörskulder , , Skuld utlägg vidareförm , ,00 Skatteskulder 2513 kvarskatt -909,00 Övriga skulder 2115 Övriga kortfristiga skulder 200, Löneskatt-skuld 9 600, , Personalens källskatt , , SIDA RÄNTA , , Avräkning för skatter och avgifter -30,00 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2320 Upplupna semesterlöner , , Upplupen soc avgifter anst TG , , Skuld soc.avg. sem lön , , Övr interimsskulder , , , ,85 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER , ,13 Obokat resultat ,49 kr

4 Sida: 1 Medlemsavgifter 3005 Återbet Poltavakyrka 105, Medlemsavgifter , , Prenumeration intäkt , ,00 Summa Medlemsavgifter , ,50 Erhållna gåvor 3008 Testamentsgåva , , Erhållna bidrag möten e t c , , Erhållna bidrag o gåvor , , Erhållna Adm bidrag , , Provision bokförsäljn konferen ,00 Summa Erhållna gåvor , ,87 Erhållna Sida-medel inkl volontärbidrag 3001 Praktikantbidrag , , Erhållna SIDA medel , , Erh SIDA adm bidrag volontärer , , Erhållna SIDA adm bidrag , ,00 Summa Erhållna Sida-medel inkl volontärbidrag , ,25 Nettoomsättning 3007 Missionsauktion , , Erhållna serveringsintäkter , , Överföringstransaktion -432, Annonsintäkter , , Porto o. kopior intäkter 1 092,30 339, Boken kallad intäkt 2 945, , Intäkt boken "Gringo" , , Intäkter Kassettkopieringen , , Hyresintäkt Gärdeskyrkan 520,00 500, Hyresintäkt utställning 5 400, Övr hyresintäkter 1 380, Intäkt logi och husvagnar , , Övriga ersättningar, intäkter 157, Övriga intäkter 100,00 Summa Nettoomsättning , , , ,72 Verksamhetens kostnader Kostnader o lämnade bidrag projekt under året 3033 Intäkt buss konferensresa , Verksamhetsbidrag Kenya , , Lämnade Sidamedel, Kenya , , Lämande Sidamedel, Indien , , Återbet. Sidamedel , "Egen instans "Sida , , Verksamhetsbidr. Indien , , V/bidr Tsunami radiohjälp , Verksamhetsbidr., Filip , , Verksamhetsbidr. Öst , , Verksamhetsbidr., Uganda , , Verksamhetsbidr. Rwanda , , Verksamhetsbidr. Kuba , , Verksamhets bidr Kongo , , Verksamhetsbidr. Ecuador , ,17

5 Sida: Verksamhetsbidr. Övr. utlandet , , Övriga verksamhetsbidr , , Verksamhetsbidr., Tanzania , , Hushyra missionär Kenya , , Skolavgifter missionärsbarn , , Handledare praktikanter , , Traktamente utland missionär , , Extra utr.bidrag missionärer , , Utrustningsbidrag, volon , Missionärsförsäkringar , , Försäkr utl besök , Div.kostn. ut/hemresa miss , Kostnader utl.besök , , Biståndsresa "Sida" projekt -537, Resekostnader missionärer , , Missionsresor TG , , Avg. resor, visa kostn etc ,00-320, Övriga kostnader missionärer ,00 Summa Kostnader o lämnade bidrag projekt under året , ,05 Balanserade åtaganden pågående projekt vid årets början 7880 Projektsaldo från föreg. år , ,32 Balanserade åtaganden pågående projekt vid årets slut 7881 Projektsaldo till nästa år , ,31 Kostnader hänförbara till nettoomsättningen 4009 Konferenshyra och varor , , Kostnader närradion o TV sändningar , , Inköp serveringen , , Husvagns & logiförmedling , , Bokproduk-Gringo , , Lagerändring 335, , Kostnader kassettkop , , Främmande arbeten , ,00 Summa Kostnader hänförbara till nettoomsättningen , ,00 Övriga externa kostnader 4017 Kostnader Tidningsprod , , Logi gäster , , Logi utlandet -723, Elektricitet lokalen , , Fjärrvärme kontor Gärdet , , Reparationer lokal , Övriga lokalkostnader , , Hyra maskiner o. utrustning , , Övriga bränslen -108, Förbrukningsmaterial , , Inköp utrustning , , Förbrukningsinventarier , , Övrigt förbrukningsmaterial -930, Kontorsmaterial , , Tidskrifter , , Trycksaker , , Foto och Film , , Dataprogram & Tillbehör , , Crossnet, , ,00

6 Sida: Reparation och underhåll , , Revisionskostnader , , Licensavtal Dataprog , Övr. licensavg och serv.avtal , , Avtal kopieringsmaskin , , Telefon , , Avgifter pg , , Avgifter bank , , Medlemsavgift SMR , , Övriga medlemsavg , , CCLI-coyright sånger , Porto , , Släpvagn TG -544, , Bilhyra och bränsle , , BUSSHYRA RALINGSÅS , Frakt och transport , , Blommor, uppvaktning etc , , Seminarium Align , Representation avdr. gill , , Mat och logi gästpred ,00-481, Reklam och Pr , , Annonser , , Försäkringspremier , , Diverse övriga kostnader , ,00 Summa Övriga externa kostnader , ,93 Personalkostnader 4225 Missionärsvol. kort tid , , Soc. avg. atp.,missionärer , , Lön arbetare, servicepersonal , Lön talare, predikanter , Ers via stiftelse el. egen ver , , Lön korttdismissionär , Semesterlöner , , Lön administrativ personal , , Lön, bidragsanst. Birger S , , Lönebidr.anst. Siv S , , Lön tillf. anställda -200, , Lön kassettarbete , , Ers. fakt. kostn tj.resa , , Logi övernattning-tjresa , , Traktamente , , Resekostn. ersättningar , , Lagstadgad arbetsgivaravgift , , Soc. avg. semesterlön , , Löneskatt , , Anställdas pensionsförs , , Övr. personalförsäkring , , Kurser, utbildning, friskvård , , Jubileumsgåva , Övriga personalomkostnader , , Lönebidrag statlig , , Lönebidrag pastor (Betel) , ,00 Summa Personalkostnader , ,80

7 Sida: 4 Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar 7912 Avskrivnin. inventarier , , Avskrivningar byggnader , , Avskrivn markanläggn ,00 Summa Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar , ,00 Verksamhetsresultat , ,95 Resultat från finansiella poster Resultat från värdepapper 8031 Intäkt försäljn. aktiepost , Utdelning aktiepost 2 190, , Värdeökn. aktindexobl , , Intäkt fond Ansvar 7 682, Intäkt fondkonto Nordbank , Nedskrivning av värdepapper ,00 Summa Resultat från värdepapper , ,97 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 8020 Ränteintäkter , , Valutaförändring 3 046, Ränta skattekonto -10,00 25,00 Summa Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter , ,46 Räntekostnader och liknande resultatposter 8150 Dröjsmålsränta -56,00-126, Dröjesmålsavgift 42,00 Summa Räntekostnader och liknande resultatposter -14,00-126,00 Resultat efter finansiella poster , ,38 Resultat före skatt , ,38 Årets resultat 8999 Årets resultat 0, ,38 Obokat resultat ,49 kr

Kyrk-BAS 2014 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 14-02-14 Räkenskapsår: 14-01-01-14-12-31 Konto Benämning Mk Aut D/K SRU 1110 Kyrkor och kapell 1111 Kyrkor

Kyrk-BAS 2014 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 14-02-14 Räkenskapsår: 14-01-01-14-12-31 Konto Benämning Mk Aut D/K SRU 1110 Kyrkor och kapell 1111 Kyrkor Kyrk-BAS 2014 Sida: 1 1110 Kyrkor och kapell 1111 Kyrkor 1112 Kapell 1113 Kyrka och församlingslokaler gemensam byggn 1118 Ack nedskrivningar på kyrkor och kapell 1119 Ack avskrivningar på kyrkor och kapell

Läs mer

Bilaga 1; Kontoplan elitföreningar svensk fotboll

Bilaga 1; Kontoplan elitföreningar svensk fotboll 1 Bilaga 1; Kontoplan elitföreningar svensk fotboll 1 Tillgångar 10 Immateriella anläggningstillgångar 1010 Balanserade utgifter spelarförvärv 1019 Ack avskrivningar bal utgifter på spelarförvärv 1060

Läs mer

**S:a anläggn tillgångar 250 558 35 213-215 345

**S:a anläggn tillgångar 250 558 35 213-215 345 AB Trafikskolan mitt i Stan i Örebro Balansrapport 150430 Sida 1 R-plan: 1-9471 TILLGÅNGAR IB 150101-150430 150430 Materiella anl.tillgångar 1220 Inventarier o verktyg 289 331 289 331 1229 Ack avskrivn

Läs mer

Revisionsberättelse. Till Stockholmscenterns distriktsstämma. Orgnr 802000-4829

Revisionsberättelse. Till Stockholmscenterns distriktsstämma. Orgnr 802000-4829 Revisionsberättelse Till Stockholmscenterns distriktsstämma Orgnr 802000-4829 Vi av Stockholmscenterns distriktsstämma valda revisorer har granskat årsredovisning, räkenskaper samt styrelsens förvaltning

Läs mer

Konto Övriga externa kostnader Lokalkostnader, förhyrda lokaler Fastighetskostnader Hyra av anläggningstillgångar

Konto Övriga externa kostnader Lokalkostnader, förhyrda lokaler Fastighetskostnader Hyra av anläggningstillgångar 5 Övriga externa kostnader 50 Lokalkostnader, förhyrda lokaler 5010 Lokalhyra 5011 Arrende (parkeringsplats mm) 5020 Elektricitet 5060 Städning och renhållning 5070 Reparation och underhåll av lokaler

Läs mer

Kontoplan BAS 2015 1 (38)

Kontoplan BAS 2015 1 (38) Kontoplan BAS 2015 1 (38) = Ändring eller tillägg jämfört med 2014. Tom rad med denna markering anger borttaget konto (endast kontona 2617, 2627 och 2637 är borttagna). = Kontot ingår i det urval av konton

Läs mer

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb Årsredovisning för Höllvikens Boxningsklubb 847000-4337 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 Innehållsförteckning

Läs mer

Ink3 Ideella föreningar, stiftelser m.fl. Koppling mellan BAS 2008 och SRU

Ink3 Ideella föreningar, stiftelser m.fl. Koppling mellan BAS 2008 och SRU Ink3 Ideella föreningar, stiftelser m.fl. Koppling mellan BAS 2008 och SRU Kontonr Namn 1010 Balanserade utgifter 1011 Balanserade utgifter för utveckling 1012 Balanserade utgifter för programvaror 1018

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814 Innehållsförteckning Sida RESULTATRÄKNING 2 BALANSRÄKNING 3 BALANSRÄKNING 4 KASSAFLÖDESANALYS 5 NYCKELTAL OCH EGET KAPITAL 6 BYTE

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSREDOVISNING

VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSREDOVISNING VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSREDOVISNING 2011 BRF SANDKILEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 Bostadsrättsföreningen Sandkilens styrelse avlämnar härmed följande redovisning för verksamhetsåret 20110101 20111231

Läs mer

INLÄMNINGSUPPGIFTEN Intertrade AB

INLÄMNINGSUPPGIFTEN Intertrade AB INLÄMNINGSUPPGIFTEN Intertrade AB Inlämningen sker via ett utskickat exceldokument som innehåller tre mallar; en resultaträkning, en balansräkning och en kassaflödesanalys. Rättningen sker sedan med hjälp

Läs mer

För HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm Organisationsnummer: 70 20 00-3161

För HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm Organisationsnummer: 70 20 00-3161 ÅRSREDOVISNING För HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm Organisationsnummer: 70 20 00-3161 Styrelsen för HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm far härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE rg.nr: 716401-2317 Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening 61 Annerstedt i Uppsala får hänned avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2008-01-01 till och med 2008-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Styrelsen för Brf Soltunet med org.nr. 71 64 22-1231

Styrelsen för Brf Soltunet med org.nr. 71 64 22-1231 Styrelsen för Brf Soltunet med org.nr. 71 64 22-1231 får härmed avge KVARTALSRAPPORT för perioden 1 januari - 30 september 2013 Sidan Förvaltningsberättelse samt ekonomisk redogörelse 1 Resultaträkning

Läs mer

Kommun-Bas13. En normalkontoplan för kommunernas externa redovisning

Kommun-Bas13. En normalkontoplan för kommunernas externa redovisning Kommun-Bas13 En normalkontoplan för kommunernas externa redovisning Kommun-Bas 13 En normalkontoplan för kommunernas externa redovisning Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm Besök Hornsgatan

Läs mer

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD ISSN 1404-5761 Utgivare: Gunvor Pautsch, Bokföringsnämnden, Box 7849, 103 99 STOCKHOLM BFNAR 2008:1 Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning i mindre aktiebolag

Läs mer

Kontoplan 2014 TILLGÅNGAR. 1686 Vidarefakturering (Se instruktion vid mall för fakturaunderlag) INTÄKTER

Kontoplan 2014 TILLGÅNGAR. 1686 Vidarefakturering (Se instruktion vid mall för fakturaunderlag) INTÄKTER Kontoplan 2014 TILLGÅNGAR 1686 Vidarefakturering (Se instruktion vid mall för fakturaunderlag) INTÄKTER 30-3099 MEDLEMSAVGIFTER 3001 Medlemsintäkter 3002 Återbet. Medlemsintäkter 32-3299 PUBLIKT 3201 Annonser

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. HSB:s Bostadsrättsförening Schultz i Ystad Organisationsnummer: 748000-0756

ÅRSREDOVISNING. för. HSB:s Bostadsrättsförening Schultz i Ystad Organisationsnummer: 748000-0756 o Arsredovisning2003 Il) HSB:S BRF SCHULTZ I YSTAD. ÅRSREDVISNING för HSB:s Bostadsrättsförening Schultz i Ystad rganisationsnummer: Styrelsen för HSB:s BRF SCHULTZ I YSTAD får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Styrelsen för BRF Killingen 31 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006.

Styrelsen för BRF Killingen 31 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KILLINGEN 31 Årsredovisning 2006 Styrelsen för BRF Killingen 31 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Föreningens registrerades den 5/10

Läs mer

2014 Budget 2015 Utfall Belopp Kommentar Möjliga hyresintäkter Hyresintäkter 301100 Hyresintäkter, bostäder 116 127 301200 Hyresintäkter lokaler, momsregistrerade 94 193 301220 Hyresintäkter butiker, momsregistrerade

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag Uppdaterad 2011-02-14 Inledning... 10 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2008:1)... 11 Avsnitt I Tillämpning och principer... 11 Kapitel

Läs mer

'BRF GLÖMSKAN 15. Org.nr. 716408-8655. Årsredovisning. för. räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

'BRF GLÖMSKAN 15. Org.nr. 716408-8655. Årsredovisning. för. räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 'BRF GLÖMSKAN 15 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 - ( ' BRF GLÖMSKAN 15 Förvaltnings berättelse 2013-01-01 - Styrelsen far härmed avge följande redovisning för förvaltningen av föreningen under

Läs mer

Brf Stabbygårdarna Årsredovisning 2011

Brf Stabbygårdarna Årsredovisning 2011 Brf Stabbygårdarna Årsredovisning 2011 1(10) Årsredovisning Brf Stabbygårdarna Org.nr 717600-3171 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 Fastigheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovsn ng. Styrelsen för Brf Sätra Ang. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31

Årsredovsn ng. Styrelsen för Brf Sätra Ang. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31 Årsredovsn ng Styrelsen för Brf Sätra Ang Org.nr: 716418-6442 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Brf Sätra Äng Org.nr 716418-6442 Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012. HSB Brf Päronet i Lund Org nr 716406-8780

ÅRSREDOVISNING 2012. HSB Brf Päronet i Lund Org nr 716406-8780 ÅRSREDOVISNING 2012 HSB Brf Päronet i Lund ÅRSREDOVISNING HSB Brf Päronet i Lund Styrelsen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 föreningens

Läs mer

TEIE53 Extra case Far & Flyg AB

TEIE53 Extra case Far & Flyg AB TEIE53 Extra case Far & Flyg AB 1. Samtliga uppgifter behandlar företaget Far & Flyg AB. Läs därför noga igenom den introducerande beskrivningen av företaget. Läs även hela uppgiften innan du löser den.

Läs mer

A 1 060101 Leasingavgift datorer 0101-0331 A 2 060102 Nykterhetsfolkets länsarkiv A 3 060104 Populär historia 5 prenumerationer

A 1 060101 Leasingavgift datorer 0101-0331 A 2 060102 Nykterhetsfolkets länsarkiv A 3 060104 Populär historia 5 prenumerationer Hallands Arkivförbund Verifikationslista Sida: 1 A 1 060101 Leasingavgift datorer 0101-0331 6040 Datorkostnader 5 145,00 1720 Förbetalda leasingsavgifter 5 145,00 A 2 060102 Nykterhetsfolkets länsarkiv

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haga 4:36

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haga 4:36 Olof af Acrels väg 1 o 2 171 64 Solna Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Haga 4:36 769603-0944 Räkenskapsåret 2012 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5

Läs mer

Delårsrapport 2008. Delårsrapport 2008 Hyresbostäder Karlskoga AB

Delårsrapport 2008. Delårsrapport 2008 Hyresbostäder Karlskoga AB Delårsrapport 2008 Delårsrapport 2008 Hyresbostäder Karlskoga AB 1 På styrelsens uppdrag avger verkställande direktören följande delårsrapport avseende 2008-01-01 2008-08-31. Innehåll Verksamheten 3 Marknaden

Läs mer

Vickes Glasbod. Övningar till SPCS bokföring för Windows EU bas

Vickes Glasbod. Övningar till SPCS bokföring för Windows EU bas Vickes Glasbod Övningar till SPCS bokföring för Windows EU bas Thomas Karlsson Marianne Petersson L Trädgårdsgatan 3 Bidalitevägen 11 382 33 NYBRO 382 46 NYBRO 0481-156 20 thomas.karlsson@nybro.se 0481-144

Läs mer