Equmeniakyrkan. Personalhandbok. för nationellt och regionalt anställda inom Equmeniakyrkan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Equmeniakyrkan. Personalhandbok. för nationellt och regionalt anställda inom Equmeniakyrkan 2014-09-01"

Transkript

1 Personalhandbok för nationellt och regionalt anställda inom Equmeniakyrkan

2 Innehållsförteckning Equmeniakyrkans organisation Personalpolicy Lönepolicy Kollektivavtal och lokala tillämpningar Kollektivavtal Arbetstider Arbetsmiljö Semester Föräldraledighet Tjänstledighet Permission Sjukfrånvaro Avslut av tjänst/uppsägning Försäkringar Tjänstepension Resor och traktamenten Kommunikation och information Personalsamlingar Hemsidor Arbetsredskap dator och telefon Arkivering Säkerhet Krisplaner Brand Praktiska rutiner Ekonomi Attesträtt och Antikorruptionspolicy Fakturor och försäljning Arvodering vid församlingsbesök Inför lönekörning Bilagor Boka på SJ Inköpspolicy dator-mobil Krisplan internationellt Attestordning Antikorruptionspolicy 1

3 Equmeniakyrkans organisation Equmeniakyrkans verksamhetsplan utgår från visionen En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar -mig, dig och världen och där det övergripande målet är att i gemenskap stödja församlingars förnyelse, utveckling och växt. Equmeniakyrkan arbetar utifrån en sammanhållen missionssyn där arbete lokalt och globalt hör ihop. Arbetet sker därför både regionalt, nationellt och internationellt. För att genomföra och följa upp arbetet organiseras verksamheten i 7 regionala kanslier (med inriktning mot församlingsutveckling och föreningsutveckling) samt ett nationellt kansli med temagrupper (Församling&Samhälle,Kyrka&Medarbetare, Internationella relationer) och stödfunktioner (Ekonomi, Sekreteriat, Kommunikation & Insamling, Arkiv) och kyrkoledning med en stabsfunktion. ORGANISATIONSSKISS Kontrakt Verksamhetsplanens prioriteringar och riktningsmål styr överenskommelse/kontrakt som ledningen skriver med arbetsgrupperna i organisationen. Utifrån kontrakten formas konkreta handlingsplaner som följs upp av kyrkoledning och kyrkostyrelse för att lära av det vi gör och säkra kvalitet liksom resultat regionalt, nationellt och internationellt. Delegationsordningen Delegationsordning bygger på Equmeniakyrkans stadgar. Stadgarna reglerar kyrkokonferensen samt kyrkostyrelsens och kyrkoledarnas uppgifter och befogenheter. Delegationsordningen fastställs av kyrkostyrelsen. En delegation kan återkallas under giltighetstiden genom särskilt beslut. Personalpolicy Personalen på Equmeniakyrkan är det viktigaste redskapet för att kunna fullfölja de verksamhetsplaner och kontrakt som kyrkostyrelsen och kyrkokonferensen beslutar om. Equmeniakyrkan eftersträvar en god och bra arbetsmiljö för sina anställda. Målet är att skapa en miljö där medarbetarnas förmåga tas till vara och kan utvecklas samt att riskerna för arbetsskador och arbetsrelaterade sjukdomar minimeras. Arbetsmiljön skall kännetecknas av god trivsel, tolerans för olika behov i olika skeden av livet samt en medvetenhet om hur privatliv påverkar arbetsliv och tvärtom. Varje anställd har ansvar för att bidra till en god arbetsmiljö. Equmeniakyrkan kommer forma sitt tänk om personalrelaterade frågor i följande planer och policys : - arbetsmiljöpolicy - jämställdhetsplan - handlingsplan mot sexuella trakasserier och mobbning - krisplan - lönepolicy och lönekriterier 2

4 Lojalitet, förtroende (hämtat ur kollektivavtalet) Arbetsgivaren och arbetstagaren ska visa varandra respekt, lojalitet och förtroende. Arbetstagaren ska ta tillvara och främja arbetsgivarens intresse. Sekretess tystnadsplikt Som anställd på Equmeniakyrkan har du tystnadsplikt angående information som du får tillgång till i ditt arbete och som rör enskilda personer, församlingar, systerkyrkor m.fl. och där informationen inte kan anses vara av offentlig natur. Tystnadsplikten gäller även efter det att du har avslutat din anställning avseende sådant du fått kunskap om under sin anställning. Särskild blankett undertecknas i samband med anställningen. Lönepolicy Löneprinciper och lönekriterier Allmänt I detta dokument beskrivs kollektivavtalets löneprinciper samt lokalt överenskomna löneprinciper och lönekriterier. Dessa principer och kriterier ska vara vägledande för lönesättning i samband med nyanställning samt vid den årliga löneöversynen. Grundläggande principer enligt kollektivavtalet Lönesättningen ska underlätta att rekrytera, motivera och behålla arbetstagare med den kompetens verksamheten behöver. Lönebildningen ska stimulera till engagemang, utveckling och goda arbetsinsatser och medverka till att verksamhetens mål nås. Lönesättningen ska vara individuell och differentierad. Detta innebär att arbetstagarens lön påverkas av arbetsuppgifternas ansvar och svårighetsgrad samt av arbetstagarens arbetsresultat och bidrag till verksamhetens utveckling och måluppfyllelse. Lönesättningen ska vara sakligt grundad. Detta innebär bland annat att löneskillnader beroende på kön eller ålder inte ska förekomma. Löneöversyn sker genom lönesamtal. I lönesamtalet för arbetstagare och lönesättande chef en dialog om arbetstagarens lön utifrån arbetstagarens bidrag till verksamhetens mål och utveckling och värderar insatserna utifrån fastställda lönekriterier. Tillägg till kollektivavtalets grundläggande principer Lönesättningen ska upplevas rättvis och vara anpassad till Equmeniakyrkans grundläggande värderingar. Kansliets genomsnittslöner ska vara i nivå med löneläget i jämförbara branscher inom Arbetsgivaralliansen och andra jämförbara områden på arbetsmarknaden. Lönesättningen ska stimulera medarbetare till bättre arbetsresultat och bidrag till verksamhetens utveckling och måluppfyllelse. Detta innebär att lönespridningen för medarbetare med samma arbetsuppgifter eller arbetsuppgifter med jämförbara kvalifikationskrav bör vara i nivån procent. 3

5 Lönespridning på grund av arbetsuppgifternas ansvar och svårighetsgrad ska vara påtaglig men rimlig och i nivå med lönespridningen i jämförbara branscher inom Arbetsgivaralliansen. Den ska stimulera medarbetare att genom utbildning och på annat sätt göra sig anställningsbara till befattningar med större ansvar och högre svårighetskrav. I samband med intern eller extern rekrytering till tjänster med chefs- och/eller koordinatoransvar bör en kombination av fast grundlön och ett lönepåslag kopplat till tjänsten övervägas. Lönerna för anställda på det centrala kansliet ska stå i rimligt proportion till lönenivån för jämförbara tjänster i de lokala församlingarna. Större avvikelser ska kunna motiveras av olikheter i ansvar, kompetens och/eller skillnader i det allmänna kostnadsläget (framför allt boendekostnadsnivån) för respektive ort. Avvikelse från löneprinciperna avseende lönenivå kan undantagsvis ske om detta bedöms vara nödvändigt för att skaffa eller behålla nödvändig kompetens. Lönekriterier vid anställning I samband med nyanställning ska lönen sättas med hänsyn till följande faktorer: Befattningens svårighetsgrad o Tjänstens innehåll och kompetenskrav o Krav på självständighet och initiativförmåga Formellt ansvar med avseende på o Arbetsledning o Budgetansvar o Helhetsansvar Löneläge o Jämförbara tjänster inom organisationen o Marknadslöneläge Den nyanställdes kunskap och kompetens o Relevant utbildning o Yrkeserfarenhet och annan livserfarenhet Lönekriterier vid ordinarie löneöversyn 1) I samband med den årliga löneöversynen görs en bedömning av arbetstagarens bidrag till verksamhetens mål och utveckling. Denna bedömning ligger till grund för eventuell individuell lönejustering. Bedömningen görs med avseende på: Kompetens o För verksamheten speciella/värdefulla kunskaper och erfarenheter o Vilja till kompetensutveckling och fortbildning Prestation o Resultatorientering och kvalitet i utförda arbetsuppgifter o Bidrag till och ansvarstagande för att nå gruppens och verksamheten mål. Personliga egenskaper o Intresse och engagemang för arbetsuppgifterna. o Initiativförmåga. o Ansvarskänsla och omdöme. 4

6 o o Förmåga att planera, prioritera och arbeta självständigt Individ i gruppen o Flexibilitet och förändringsbenägenhet o Lyhördhet och samarbetsförmåga 1) Normalt sker inga lönejusteringar vid andra tidpunkter än i samband med den årliga ordinarie löneöversynen. Undantag från denna regel kan aktualiseras i samband med att en medarbetare erhåller ny befattning med väsentligt högre kvalifikationskrav. Vid dessa tillfällen görs lönesättningen utifrån samma kriterier som vid nyanställning. Kollektivavtal och lokala tillämpningar Kollektivavtal Equmeniakyrkan är medlem i Arbetsgivaralliansen. Gällande kollektivavtal är branschavtalet för Trossamfund och Ekumeniska organisationer, TEO. Avtalet är förhandlat med de fackliga parterna Akademikerförbunden, Vision och Kommunal. De lokala tillämpningarna för Equmeniakyrkan har förhandlats mellan Equmeniakyrkan och den lokala fackklubben för Vision Ekumeniska samt med Akademikerförbunden. Ett samverkansavtal finns med den lokala fack-klubben om hur samverkan runt MBL-frågor, tjänstetillsättningar och löneöversynen ska ske. Personalchef: Margareta Smedberg Andersson Ordförande för Vision Ekumeniska: Thomas Dahl Ordförande för Vision Ekumeniska/Equmeniakyrkanssektionen: Mats Carlsson Lokal klubbordförande för Vision Ekumeniska: Mikael Ivarsson Ombudsman för Akademikerförbunden: Louisa Hegardt Skyddsombud för Equmeniakyrkan: Kristina Engberg, Lena Eriksson (Equmenia) Arbetstider Arbetstiden förläggs normalt mellan kl kl med en timmes lunch. Alla har rätt till en kortare fikapaus på arbetstid under för- och eftermiddagen. Under sommaren (15 juni-15 augusti) gäller sommartid, med arbetstid till kl Den gemensamma receptionen och växeln på Ekumeniska Centret är bemannad kl varje dag. Under sommaren kan särskilda sommartider gälla. Som anställd har man antingen förtroendearbetstid eller reglerad arbetstid. Detta regleras i anställningsbeviset. Förtroendearbetstid Förtroendearbetstid tillämpas för chefstjänster samt för de flesta s.k idétjänster. Det innebär att den anställde själv i samråd med arbetsgivaren avgör arbetstidens förläggning. Den ordinarie 5

7 oregelbundna arbetstiden utgörs av högst 250 dagar per år inklusive semesterdagar. Vid planeringen ska utgångspunkten för arbetstiden vara 40 timmar och 5 arbetsdagar/vecka i genomsnitt över året. Alla dagar är lika mycket värda, både vardagar och helgdagar, och vilka dagar som är arbetsdagar beror på tjänstens innehåll och den planering som görs. 250 arbetsdagar/år innebär i princip ledighet alla röda extra helgdagar samt midsommar-, jul- och nyårsafton. Alternativt kan dessa dagar bytas mot andra lediga dagar. Eftersom arbetstiden inte alltid är jämt fördelad kan man göra en "sned planering" över veckorna dvs några med fler arbetsdagar, några med färre. Den som har deltid räknar ut antalet dagar i % av heltid dvs en halvtidstjänst innebär 110 hela arbetsdagar ( semesterdagar = 220 dagar * 0,50= 110 dagar). Alternativt räknar man hela antalet dagar men med kortare arbetstid. Reglerad arbetstid Arbetstiden utgör högst 39 timmar per vecka under en avstämningsperiod på 3 månader (jan-mars, april-juni, juli-sept, okt-dec) och är normalt förlagd mellan kl Under sommartid blir arbetstiden 7 timmar/dag. Flextid Flextid tillämpas så att heltidsanställda ska ha påbörjat arbetet senast kl och avslutat tidigast kl Någon flextidsram finns inte förutom avstämningsperioden på 3 månader. Det innebär frihet att anpassa arbetstiderna så det passar arbetsbelastningen och personlig situation. Flextiden ska tas ut inom avstämningsperioden och bör inte uppgå till mer än 10 timmar vid periodens slut. Vid frivillig förläggning av arbetstid efter kl. 18 utgår ingen OB eller övertid. OB-ersättning OB- ersättning utgår om arbetstid är schemalagd vid annan tid än kl måndag-fredag. Övertid Övertid tas i ut i ledig tid eller i pengar efter överenskommelse med ansvarig chef. Övertid ska beordras och attesteras av närmaste chef. Kompensation per övertidstimme för övertidsarbete vid regleras arbetstid ges enligt följande: Kl helgfri mån-fre 1 ½ timme Övrig tid 2 timmar Arbetsfria dagar Påsk-, midsommar-, jul och nyårsafton samt dagen efter Kristi Himmelsfärdsdag är arbetsfria dagar. Trettondagsafton, skärtorsdagen, Valborgsmässoafton, dagen före Kristi Himmelsfärd och dagen före Alla Helgons dag är den ordinarie arbetstiden högst fyra timmar. För anställda som arbetar i Kristi Himmelfärdshelgen på grund av kyrkokonferensen kompenseras fredagen med annan ledig dag efter överenskommelse. Tidrapporter reglerade och förtroendearbetstid Tidrapport för reglerad arbetstid och för förtroendearbetstid finns att hämta som excelfiler. 6

8 (Se equmeniakyrkan/församligsservice/blanketter eller på nätverket under R:/gemensamma dokument/blanketter.)tidrapporten används som underlag för uppföljning av arbetstidsuttag samt samtal om arbetssituation med respektive chef. Tidrapporten ska lämnas för reglerade en gång i månaden och för förtroendearbetare minst en gång/kvartal. Tidrapporten lämnas till chef för påskrift. Arbetsmiljö Rutiner och föreskrifter för hur arbetsmiljöarbetet ska genomföras Arbetsmiljöarbetet sker i samverkan mellan arbetsgivaren och personalen samt den lokala fackklubben. Skyddsombud finns utsedda som särskilt bevakar personalens intressen. Skyddsombud och personalchef finns med i den arbetsmiljögrupp som finns för Ekumeniska centret och dess gemensamma lokaler. Arbetsmiljöarbetet bedrivs bl.a. genom regelbunden kartläggning av arbetsmiljön och genomförande av skyddsronder återkommande enkäter om arbetsmiljö och trivsel framtagande av statistik om sjukfrånvaro, arbetsskador mm handlingsplaner som upprättas årligen över vad som behöver åtgärdas på kort och lång sikt att tillse att det finns rutiner för sjukskrivnings- och rehabiliteringsärenden samt planer för krissituationer avtal med företagshälsovård Ergonomi En god fysisk arbetsmiljö eftersträvas på kansliet. Vänd dig till din närmaste chef eller till personalchefen vid frågor och funderingar om just din arbetsplats. Friskvård Vid regelbunden motion typ Friskis/Svettis, simning eller annan regelbunden motionsutövning, utgår friskvårdspeng med högst 3500 kr/år. Ersättningen utgår inte till motionsutrustning eller mer exklusiv motionsövning som ridning, golf och segling enligt gällande skatteregler. Kvitto lämnas i original till närmaste chef eller personalchef för attest. Medlemsavgift ingår inte friskvårdsersättningen (skatteregler). Friskvårdsbidraget kan även användas för massagebehandlingar hos massör/naprapat. Ersätts via lön mot kvitto i original. En särskild överenskommelse finns hos naprapat vid Alvikstorg. Företagshälsovård och hälsokontroll Upphandling av företagshälsovård ska göras. Läkarbesök Akutbesök hos läkare, tandläkare och barnmorska får ske på betald arbetstid. Terminalglasögon Arbetsgivaren ersätter vid behov kostnaden upp till 2500 kr för särskilda terminalglasögon att användas vid dataarbete. För mer information kontakta personalchefen. 7

9 Handledning Anställd som med hänsyn till sina arbetsuppgifter har behov av handledning ska erbjudas detta. Tala med din närmaste chef. Själavård/terapi Som anställd har du möjlighet att få stöd i krissituationer genom Equmeniakyrkans personalvårdsarbete. Det kan göras helt konfidentiellt eller genom kontakt med personalchefen. En avgift på 150 kr/besök betalas fr o m det andra samtalet. För mer information se equmeniakyrkan/församlingsservice/personalvård. Utvecklingssamtal Skall hållas minst en gång/år med ansvarig chef, företrädesvis under hösten. Utvecklingssamtalet följs upp av lönesamtal i samband med lönerevisionen, normalt under våren. Särskilda mallar ska finnas som stöd för samtalen. Utvecklingssamtalen är konfidentiella mellan chef och anställd. En skriftlig summering om det man kommit överens om görs som kom-ihåg. Kompetensutveckling Varje chef planerar fortbildning/kompetensutveckling med de anställda på respektive avdelning/enhet. Detta tas bland annat upp i utvecklingssamtalen. Ibland görs gemensamma satsningar som gäller all personal tex datautbildning. Semester samt föräldraledighet och tjänstledighet Semester Semestern förläggs i samråd med arbetsgruppen och ansvarig chef. Särskild semesteransökan skall fyllas i och attesteras. (Se equmeniakyrkan.se/församlingsservice/blanketter eller på nätverket under R:/gemensamma dokument/blanketter.) Minst fyra av årets semesterveckor bör läggas ut under tiden juni-augusti. Semesterrätten grundar sig på semesterlagen samt kollektivavtal. Ålder Oreglerad Reglerad T o m 39 år 30 dagar 25 dagar Fr o m 40 år 32 dagar 31 dagar Fr o m 50 år 33 dagar 32 dagar Sparad semester Du har rätt att spara de dagar som överstiger 20. Du får inte spara mer än totalt 40 dagar. Antalet semesterdagar framgår av din lönespecifikation. Du ska anmäla i slutet av året om du önskar spara några av årets dagar. Om du inte anmäler detta kommer resterande dagar betalas ut i pengar vid årsskiftet. Det kommer att skickas ut ett mail med förfrågan om detta. Utbetalning av semesterlön Semestertillägget på 0,8 % utbetalas vid det ordinarie löneutbetalningstillfället närmast efter semestern. 8

10 Semesterersättning Är den ersättning som man får ut för innestående semester vid anställningens upphörande och uppgår till 5,4 % av den aktuella månadslönen per semesterdag (lön 4,6 % + semestertillägg 0,8 %). Föräldraledighet Som anställd har du rätt till föräldralön från arbetsgivaren om du är föräldraledig med föräldrapenning eller uppbär havandeskapspenning. Detsamma gäller om du uppbär föräldrapenning i samband med mottagande av adoptivbarn eller fosterbarn för stadigvarande vård och barnet inte fyllt 10 år. En förutsättning för rätt till föräldralön är att du har varit anställd hos arbetsgivaren under minst ett år i följd och att föräldraledigheten tas ut i hela månader. Föräldralön betalas under högst sex månader sammanlagt och uppgår till 10 % av din ordinarie månadslön. För övriga regler om föräldraledighet hänvisas till information från Försäkringskassan. Anmäl till närmaste chef dina önskemål om föräldraledighet. Meddela gärna så tidigt som möjligt. VAB (vård av sjukt barn) Anmälan sker direkt till Försäkringskassan samt meddelas din avdelning och lönehandläggaren. Tjänstledighet Som anställd har du rätt till tjänstledighet för studier enligt studieledighetslagen. Tjänstledighet av andra orsaker prövas av arbetsgivaren i det enskilda fallet. Detta gäller även tjänstledighet för att pröva annat arbete. Permission Vid nära anhörigs dödsfall, begravning och gravsättning eller vid plötsligt svårt sjukdomsfall hos nära anhörig kan ledighet med bibehållen lön beviljas för enstaka dagar. Som nära anhörig räknas make/maka, barn, barnbarn, syskon, föräldrar och svärföräldrar samt sammanboende. Tala med din närmaste chef eller personalchefen. Sjukfrånvaro Sjukanmälan Anmäl alltid till din chef och din arbetsgrupp att du är sjuk. Särskild sjukanmälan måste också fyllas i skriftligt och lämnas påskrivet till lönehandläggaren. Man bör även se till att telefonen kodas vid sjukdom, antingen själv eller be någon kollega. Sjukintyg Om sjukdomen varar mer än 7 dagar skall sjukintyg lämnas till arbetsgivaren. Lämna alltid in originalintyget till personalchefen. Sjukintyget behandlas konfidentiellt. Varar sjukdomen mer än 14 dagar skickar vi som arbetsgivare intyget vidare till Försäkringskassan. Vid förlängning av sjukskrivning ska original skickas direkt till Försäkringskassan och kopia lämnas till personalchefen. 9

11 Sjukersättning Dag 1 är karensdag och då utgår ingen lön eller sjukersättning. Dag 2-14 betalar arbetsgivaren sjuklön på 80 % av lönen. Från dag 15 betalar Försäkringskassan sjukersättning med 80 %. Arbetsgivaren betalar 10 % sjuklön fr o m dag 15 t o m dag 90/91 (beroende på pensionsordning). Från dag 90 t o m 365 samt vid beviljad sjukersättning träder arbetsgivarens gruppförsäkring in med kompletterande ersättning upp till 90 % av lönen. Avslut av tjänst/uppsägning Uppsägning För tillsvidareanställda gäller 3 månaders uppsägningstid från arbetstagarens sida och minst 3 månaders uppsägningstid från arbetsgivarens sida. Detta är särskilt förhandlat med lokala fackklubben. Pensionsavgång Avgång från tjänst genom pension sker ofta från och med den månad man fyller 65 år. Som anställd har man dock rätt att kvarstå i tjänst till utgången av den månad då 67 års ålder uppnås. Likaså har man möjlighet att ta ut förtida pension fr o m 61 års ålder. I de flesta fall börjar tjänstepension betalas ut fr o m 65 års ålder. Det är därför viktigt att du för en dialog med arbetsgivaren om hur du tänker om pensionsavgång och lämnar besked om hur du vill göra senast tre månader före önskad pensionsavgång. Anställningen upphör utan uppsägning vid utgången av den månad man fyller 67 år. Försäkringar och tjänstepension Försäkringar Som anställd är du försäkrad enligt försäkringarna nedan. Visst efterskydd efter att anställning upphört finns vid bl a arbetslöshet och sjukdom. Tjänstegrupplivförsäkring Försäkringen utfaller vid dödsfall och gäller alla anställda. Tjänstegrupplivförsäkringen ger ett grundskydd till efterlevande om den anställde avlider. Vid dödsfall före 55 års ålder är försäkringsbeloppet 6 x prisbasbeloppet. Därefter minskas beloppet succesivt upp till 67 år ålder. Förmånstagare är a) make/maka, registrerad partner, sambo b) andra arvingar. Vill man meddela annan förmånstagare ska det anmälas på särskild blankett. Olycksfalls- och arbetsskadeförsäkring Försäkringen gäller dygnet runt och ger den anställde ekonomisk ersättning vid arbetsskada samt vid olycksfall under fritid. Definition av olycksfall är kroppsskada som den försäkrade drabbas av vid en plötslig, ofrivillig och oförutsedd händelse som uppstår vid en identifierbar tidpunkt och plats. Detta innebär att försäkringen kan omfatta exempelvis hälsena som går av utan yttre våld, hjärnblödning, stroke, hjärtinfarkt mm. Avtalsgruppsjukförsäkring Försäkringen utgör ett ekonomiskt skyddsnät för den anställde vid långvarig sjukskrivning/sjukersättning. Ersättning upp till 90 % av nettolön efter skatt (som fyller på 10

12 sjukpenningen från Försäkringskassan) utgår fr o m dag 90/91 (beroende på pensionsordning) t o m dag 365 i en sjukperiod vid minst 25 % sjukskrivning samt vid beviljad sjukersättning (sjukpension) från Försäkringskassan. Försäkringshandläggare är Josefin Höglund. För frågor vänd dig till Josefin eller personalchefen. Omställningsförsäkring TRS Genom medlemskap i Arbetsgivaralliansen är Equmeniakyrkan medlem i Trygghetsrådet, TRS. I TRS finns en omställningsförsäkring, som ska underlätta för personal som drabbas av uppsägning. Uppsägningen kan bero på arbetsbrist, eller vid sjukdom då uppsägning kan ske på grund av personliga skäl. Omställningsförsäkringen gäller både tillsvidareanställda och visstidsanställda. För visstidsanställda gäller att arbetstagaren måste varit anställd minst 18 månader hos en eller flera arbetsgivare som är anslutna till TRS. Anställningen behöver dock inte vara sammanhängande. Information finns på Vänd dig till personalchef för med information. Tjänstepension Nyanställda i Equmeniakyrkan som inte tidigare fått pension från något av bildarsamfundens egna tjänstepensionslösningar ansluts till ITP-plan 1 i Collectum. Det är en premiebaserad pensionslösning där den premie som betalas in av arbetsgivaren avsätts och förvaltas för den anställdes räkning. Som anställd får du själv göra val var du vill att pensionen ska förvaltas och om du vill ha ett familjeskydd i pensionsförsäkringen. Du får direkt information från Collectum om detta. Hur de tidigare tjänstepensionslösningarna från bildarsamfunden ska förvaltas är under utredning. Fram tills ett beslut har tagits fortsätter bildarsamfunden att förvalta och ansvara för sina pensionslösningar (gäller SBs pensionsstiftelse, SMKs tjänstepensionslösning och MKs ITP2-pension i Folksam/KP). Har du frågor kontakta personalchefen. Resor Riktlinjer Tjänsteresor Equmeniakyrkans allmänna riktlinje är att tjänsteresor ska ske på säkraste och mest kostnadseffektiva sätt, samt med minsta möjliga miljöpåverkan. Det betyder att miljöaspekter ska tänkas in vid val av transportmedel och att samåkning ska ske så långt det är möjligt. Tåg är oftast det miljövänligaste alternativet. För att om möjligt ersätta resor, ska modern teknik med telefonsammanträden, skype, videokonferens m.m. utnyttjas. I arbetet görs en avvägning; behovet av mänskliga möten kontra miljö- och tidsaspekt för resor. 11

13 Vad är en tjänsteresa? En tjänsteresa är en beordrad resa utanför tjänstgöringsorten i direkt anslutning till tjänsteuppdraget. Resan startar och avslutas i princip alltid vid den anställdes tjänsteställe eller bostad. Ansvar Beslutet att företa tjänsteresa är decentraliserat. Därför är det viktigt att alla medarbetare har god kännedom om vilka regler som gäller vid tjänstresande, främst avseende aktuella säkerhetsföreskrifter, försäkringsskydd och bokningskanaler. Ansvaret för tjänsteresor följer kansliorganisationen. Varje chef ansvarar för gruppens/enhetens tjänsteresor och bedömer vad som är lämpligt i varje given situation. Bedömning sker med hänsyn till medarbetarens uppdrag - generellt ska anställda resa ekonomiskt, återhållsamt och hållbart. Tjänstereseförsäkring Under tjänsteresa utomlands är anställd försäkrad genom försäkringsbolaget Gouda. Anmälan ska alltid göras till ansvarig för tjänstereseförsäkringar på kansliet, Josefin Höglund, vid tjänsteresa utomlands, även till de nordiska länderna, i god tid före avresa. Datum för utresa och hemresa ska anges samt var kostnaderna ska konteras. Den anställde får då ett försäkringsbesked samt ett försäkringsbrev med villkor och information. Tjänstereseförsäkring finns även för resor inom Sverige. Säkerhet I händelse av olyckor, sjukdomsfall, naturkatastrofer, terroristhandlingar mm är det viktigt att kansliet vet var anställda befinner sig. Som anställd ska man därför hålla närmsta chef informerad om var man befinner sig under tjänsteresa. Kansliet skall ha en uppdaterad förteckning över närmast anhörig för alla anställda som kan kontaktas om något händer den anställde på arbetsplatsen eller på tjänsteresa. Generellt gäller att människors säkerhet alltid sätts framför ekonomiska intressen. Detta innebär bl.a. att vid rån ska den anställde lämna ifrån sig sina ägodelar utan att göra motstånd, då hot mot person föreligger. Särskilda krisplaner finns för anställda i Equmeniakyrkan, nationellt resp internationellt. Traktamenten och utläggsersättning Traktamenten och utläggsersättningar under tjänsteresa utgår enligt kollektivavtal och lokalt avtal. För att traktamente ska utgå krävs övernattning samt att resan är mer än 50 km från tjänstestället eller bostaden enligt Skatteverkets regler. Traktamentet är avsett att täcka privata merkostnader som den anställde har under tjänsteresan. Traktamente utgår inte för anställda vid kanslibesök i Stockholm om arbetsdagar vid kansliet normalt ingår i tjänsten. Vid utlandsresor utgår traktamente enligt Skatteverkets regler upp till ett maxbelopp på 400 kr/dag. Bakgrunden är att kostnadsläget i samband med resor i många av våra samarbetsländer i realiteten är ett helt annat än Skatteverkets utlandstraktamente. Traktamentet ersätter de omkostnader som den anställde själv har. Avdrag görs för matkostnader som man blir bjuden på/ annan betalar. 12

14 Traktamentet utbetalas i samband med lön efter komplett och godkänd reseräkning. Information om Skatteverkets regler för traktamente samt blanketter finns på equmeniakyrkan/församlingsservice/blanketter eller på nätverket under R:/gemensamma dokument/blanketter. Övriga kostnader Arbetsgivaren ersätter inte resenären för kostnader av privat slag vid tjänsteresor som betal-tv, bastu mm. För eventuell medföljande anhörig på tjänsteresan står denne själv för alla kostnader detta medför. Enstaka måltider Equmeniakyrkan ersätter inte enstaka enskilda måltider utanför traktamentsreglerna. Enligt skatteregler ska måltider som arbetsgivaren bjuder på förmånsbeskattas såvida det inte handlar om representation eller är en del av konferens eller utbildningsdagar. Det betyder att anställda normalt betalar även s.k. arbetsluncher själva. Kreditkort För anställda som regelbundet har större utlägg i tjänsten tillhandahålls kreditkort och reserelaterade utlägg betalas med kort. Equmeniakyrkan tillämpar kort med privatfakturering, vilket innebär att arbetsgivaren tillhandahåller den anställde ett Eurocard och inköpen sedan faktureras och betalas av den anställde i efterskott. Ersättning för utlägg redovisas på en särskild blankett (Eurocardblankett) och utbetalas vid lön. Beslut om kreditkort tas av administrativ chef. Tågresor Tåg ska alltid övervägas framför bil och flyg i samband med inrikes resor. Tågresor bokas på SJ. För att kunna boka själv med Equmeniakyrkans kundnummer behöver du ett PRIO-kort = SJ:s kundkort. Ansök på SJ:s hemsida. Se särskild bilaga. SJ Årskort Anställda kan efter särskild överenskommelse använda årskort på SJ för resor i tjänsten. Detta gäller anställda med bostad på annan ort men anställning i Alvik. Den anställda köper kortet som faktureras Equmeniakyrkan. Den anställde förmånsbeskattas för det räntefria lånet. Varje månad lämnas en redovisning för resor i tjänsten, vilka ersätts. Eventuellt restbelopp betalas av den anställde. Lokala och regionala resor Utlägg för resa med månadskort för kollektivtrafik ersätts normalt inte på den anställdes hemort då det är kostnad för resor till och från arbetet. Det innebär t.ex. att SL-kort inte ersätts för boende i Stockholms län. Om den anställde inte har månadskort för resor lokalt kan ersättning vid tjänsteresa utgå från tjänstestället. Lokala tjänsteresor ska ske med kollektivtrafik och ersättning för egen bil ersätts endast i undantagsfall. För personal som i sin tjänst aktivt ska resa i regionen gäller följande: 13

15 Periodkort i regiontrafiken, används fritt men förmånsbeskattas. Gäller regionalt anställda efter överenskommelse med chef. Ingen redovisning krävs, kortet är redan förmånsbeskattat. Periodkort i regiontrafiken, används enbart för tjänstresor. Gäller vissa regionalt anställda. Skatteverket kräver skriftligt intyg om att kortet endast används i tjänsten och att kortet normalt förvaras på kontoret. Om man gör ett fåtal privata resor ska man redovisa dem separat och förmånsbeskattas för delvärdet. Enstaka resor (kontant/värdekort). Den som begär ersättning för enstaka resor i tjänsten redovisar biljetter eller kvitto som styrker kostnaden. Ändamålet för resan ska anges. För resor med värdekort (reskassa) i regiontrafiken behöver ingen separat redogörelse lämnas, men den anställde ska dra av eventuella privata resor. Ett skriftligt intyg om att ersättningen enbart avser resor i tjänsten ska också lämnas första gången kortet används. Gäller både anställda och ideella. Flygresor Flygresor sker i första hand i samband med utrikesresor. Flyg används mycket sparsamt när det gäller resor inom Sverige. Resor som företas i syfte som innebär kompetenshöjande resor, interna mötes- och konferensresor etc genomförs till lägsta möjliga kostnad. Detta inkluderar biljetter med lägre grad av flexibilitet, lägre servicenivå, alternativa avgångstider, färdvägar, flygplatser osv, om inte mycket starka skäl föreligger för dyrare biljetter. I övrigt flyger vi också kostnadsmedvetet, men med hänsyn taget även till flexibilitet, arbetstid och säkerhet. Bilresor Huvudregeln är att egen bil används restriktivt och att resor med tåg i första hand ska nyttjas. Egen bil Om egen bil mer generellt ska användas i tjänsten ska särskild överenskommelse om detta göras. Om enstaka resor görs med egen bil i tjänsten bör behovet diskuteras i förväg med ansvarig koordinator/chef som attesterar bilersättningen. Equmeniakyrkans försäkringar omfattar inte privatbil skador regleras över bilens normala försäkring. Ersättning utgår enligt kollektivavtalet, redovisning sker på reseräkning. Arbetsgivaren betalar inte böter eller andra förseelseavgifter som den anställde förorsakar. Milersättning Om överenskommelse gjorts att egen bil ska användas i tjänsten utgår skattefri milersättning enligt Skatteverkets norm med 18:50 kr/mil samt 10:50 som skattepliktigt belopp. För förtroendevalda eller ej anställda betalas endast det skattefria beloppet. Hyrbil Vid behov av bil långt från hemorten kan hyrbil vara ett kostnadseffektivt alternativ. Av bekvämlighets - och säkerhetsskäl gäller bil av mellanklass och av miljöskäl bilar i miljöklass 1. 14

16 Taxi Taxi är ofta ett dyrt alternativ vilket vi i möjligaste mån undviker. Vid utlandsresor kan andra bedömningar behöva göras. Boende Hotell bokas själv av den som behöver övernattning med prismedvetenhet som ledmärke. Övernattningslägenheter Vid övernattning i Stockholm för anställda och förtroendevalda som inte har sin bostad här finns möjlighet att boka övernattningslägenheter. Detta alternativ ska prövas i första hand före hotellbokning. Det finns i dagsläget två lägenheter på Tegnergatan 6 och en på Rindögatan. Bokning sker genom Outlook/kalender/öppna ny kalender/sök på gf eller genom mail till Maria Halmfors. För anställda eller förtroendevalda som övernattar i tjänsten utgår ingen taxa utan detta debiteras Equmeniakyrkan. Om lägenheterna är lediga kan de också hyras privat och då utgår taxa enligt prislista. Kommunikation och information Introduktion Alla nyanställda har rätt till en introduktion för att underlätta arbetet. Introduktionen planeras av ansvarig chef i samråd med personalchefen enligt en grundmall. Information-samverkan Gemensamma personaldagar för alla Equmenia, Equmeniakyrkan nationellt och regionalt en gång/år Regioner/temagrupper/enheter har gemensamma möten/samlingar som bestäms av resp chef tillsammans med arbetsgruppen. Kanslimöten i Alvik. Hålls varje vecka i Alvik tisdagar kl.9-10, varav en gång per månad tillsammans med Equmenia. Inleds med den gemensamma andakten för Ekumeniska centret kl.9 i kapellet. Fortsätter sedan direkt kl på kansliet. Målgrupp är de som finns på plats i Alvik. Information ska gå att ta del av via minnesanteckningar alt. via webb framöver. Målsättning: att skapa trivsel och bygga gemenskap, ge information om vad som är på gång från kyrkostyrelse och ledningsgrupp men också från olika delar av verksamheten. Möjlighet att dela aktuella frågor. Vid vissa tillfällen hålls förlängda kanslimöten för att ge fördjupad information i vissa frågor och arbete med verksamhetsplan/budget. Kanslimöten och förlängda kanslimöten är för den personal som har möjlighet att delta utan att det blir extra resor eller arrangemang enbart för detta. Equmeniakyrkans och Equmenias hemsidor Hemsidorna och e-postsystem genom Outlook är de viktigaste informations- och kommunikationsmedlen vid sidan om direktkontakter. Genom dem håller du dig uppdaterad på vad 15

17 som händer i kyrkan och på kansliet. Alla anställda ska ha tillgång till EK Personalinfo på Outlook som ger aktuell personalinformation. Hemsidan uppdateras löpande av ansvarig på varje avdelning/enhet med support från kommunikationsavdelningen. Extern kommunikation På Equmumeniakyrkan strävar vi efter en enhetlig layout när vi kommunicerar utåt. Som hjälp finns grafisk manual och mallar på hemsidan se församlingsservice/material/grafisk profil. Arbetsredskap Dator Alla anställda behöver dator som arbetsredskap i tjänsten. Val av datorlösning görs i samråd med närmaste chef och Mikael Karlsson på kansliet. Särskild inköpspolicy finns för dator och telefon. Se separat bilaga. För anställda med datakonto på Ekumeniska centret ges IT-stöd och support av Ekumeniska Centrets IT-personal. För frågor och hjälp kontakta I portalen kan man själv ladda ner de program som finns tillgängliga. För att kunna göra detta behövs att man är i Alvik. I din dator finns framförallt två hårddiskar som ska användas. I Hemkatalogen (H:) sparas allt det personliga. Läggs det där kommer man åt det på alla datorer på kanlsiet i Alvik. I GF Gemensam (R:) sparas allt arbetsmaterial som ska finnas tillgängligt för kollegorna. För regionanställda finns ännu ingen gemensam nätverks- och supportlösning. Frågan är under utredning och förslag till lösningar kommer göras. Alla anställa har mailadresser i Equmeniakyrkan och/eller Equmenias namn. Mobiltelefon Alla anställda ska ha tillgång till mobiltelefon. Val av telefonlösning görs i samråd med närmaste chef och Mikael Karlsson på kansliet. En särskild inköpspolicy finns för dator och telefon. Se bilaga. För nationellt anställda är 08-numret på telefonen kopplad till receptionen i Ekumeniska centret. Det är viktigt att de som har detta abonnemang kodar telefonerna när man inte kan svara, är på möte, lunch etc. Mobilnumret kan inte nås via växeln. Arkivering Dokument- och arkivhantering utgör en viktig del av det dagliga arbetet. Det innebär en vinst för såväl arbetsgivare som medarbetarna om den är så effektiv som möjlig, d v s att tidsåtgång och kostnader för att hantera och återsöka information och dokument minimeras. 16

18 Det är varje medarbetares ansvar att de dokument som framställs eller handhavs i det egna arbetet hanteras på ett enkelt och effektivt sätt enligt gemensamma och verksamhetsspecifika rekommendationer och instruktioner. En checklista för arkivering finns utarbetad. Equmeniakyrkans arkivarier finns tillgängliga för råd och stöd. Säkerhet Krisplan och krisberedskap För anställda finns tre krisplaner: 1. Krisplan för Ekumeniska centret i Alvik gäller tillbud som händer på kansliet i Alvik 2. Krishanteringsplan som arbetsgivare för nationellt anställda 3. Krishanteringsplan för anställda medarbetare och volontärer i utlandet, se bilaga Krishanteringsplan för nationellt anställda Som krissituationer räknas svåra sjuk- och olycksfall, rån/inbrott, brand, naturkatastrofer, terrordåd, förtroendekriser och andra plötsliga, oförutsedda händelser med stor inverkan på arbetsplatsen/de anställda. Målsättningen med krisarbetet är att mildra effekten av den kritiska händelsen för den drabbade och att stödja individens egen läkningsprocess. Equmeniakyrkan och Equmenia skall ha en uppdaterad förteckning över närmast anhörig för alla anställda som kan kontaktas om något händer den anställde på arbetsplatsen. Arbetsgivaren skall tillse att fullgott försäkringsskydd finns för de anställda vid tjänsteutövning samt vid resor inom eller utom landet. Generellt gäller att människors säkerhet alltid sätts framför ekonomiska intressen. Detta innebär bl.a. att vid rån ska den anställde lämna ifrån sig sina ägodelar utan att göra motstånd, då hot mot person föreligger. All personal är skyldig att följa aktuella säkerhetsföreskrifter liksom de särskilda anvisningar som utfärdas vid en uppkommen krissituation. Krisgrupp Sammankallande är samordnare eller bitr. kyrkoledaren/generalsekreteraren på eget eller annans initiativ inom gruppen. På Equmeniakyrkans/Equmenias personalinfo/hemsida ska alltid aktuell information finnas om var krisgruppen kan nås. Krisgruppen ansvarar för kontakt med den/de anställda, anhöriga, svenska myndigheter, massmedia mm. Om något händer Generellt gäller att krisgruppen ansvarar för följande åtgärder: 1. medarbetaren kontaktas/anhörig kontaktas 2. övrig personal informeras 3. ev massmediakontakt 4. träff i arbetsgrupp/enhet, debriefing En särskild krispärm finns tillgänglig i receptionen samt i krisgruppen med handlings- och åtgärdsplaner för olika typer av krissituationer. Vid brand se ECs krisplan Följande personer på kansliet är kunniga i första hjälpen och hjärt/lungräddning: 17

19 Kristina Engberg Skyddsombud Equmeniakyrkan, Lena Eriksson skyddombud Equmenia, Brigithe Törneke, Susanne Carlysle. Samtalsstöd/avlastande samtal Vid händelser som upplevts som hotfulla eller dramatiska är det viktigt att så snart som möjligt erbjuda bearbetning av det som hänt. Bearbetning kan erbjudas i form av: Att tillsammans med andra berörda göra en gemensam beskrivning av händelsen. (Arbetsgivaren ansvarar, krisgruppen ordnar) Vad hände? Hur ser förloppet ut? Hur kan vi sammanfatta händelsen? Denna bearbetning bör erbjudas så snart som möjligt. Individuella samtal via personalvården inom Equmeniakyrkan och equmenia Krisgruppen har ansvar för att möjligheter till samtal i grupp och individuella samtal så snart som möjligt ordnas. Brand Ta reda på hur utrymningsplanen ser ut och var du ska ta dig ut vid utrymning av lokalen. Kontrollera var skyltar för nödutgång finns samt var det finns brandsläckare, speciellt på ditt eget våningsplan. Brandsläckare finns normalt utanför kök/pentry samt vid kopiatorerna. En av de största brandriskerna är när vi själva tänder stearinljus. Kom ihåg att aldrig lämna ett rum med ett brinnande ljus. Utrymning sker i första hand genom trapphuset. Använd aldrig hissen vid utrymning. Om det börjar brinna, agera utifrån principen VARNA, RÄDDA, LARMA, SLÄCK. VARNA: RÄDDA: LARMA: SLÄCK: Vid brand ska du alltid varna omgivningen först. Skrik och försök ta hjälp av andra. Undsätt de som är i omedelbar fara. Utrym lokalen. Stäng in branden genom att stänga dörrarna. Tänk på att tiden är dyrbar vid en brand. Ring 112, Svara på SOS-operatörens frågor. Om du ser en chans att släcka branden, använd den utrustningen som finns på platsen. För kansliet i Alvik: Varje större organisation i Ekumeniska Centret har utsedda utrymningsledare som ska förenkla utrymningen och kontakt med räddningspersonal. Hos GF är det Birgitta Sjöblom Matta. Till hjälp har utrymningsledarna gula lysanade västar med texten Utrymningsledare. Varje utrymningsledare har ett eget avsökningsområde som den ansvarar för. För mer information om brand och krisberedskap se bilaga. Passerkort och larm Som nyanställd på Ekumeniska centret får du kvittera ut ett passerkort hos Serviceenheten. Kortet använder man för att komma in i byggnaden. Det behövs också för att kunna skriva ut utskrifter från datorerna samt för att kopiera. Till kortet får man fyrsiffrig kod som man behöver om man kommer först på morgonen eller ska gå efter kl på kvällen. 18

20 Lokalerna i Alvik är larmade för att minska risken för inbrott. Larmet kopplas på klockan och stängs av klockan eller när första person kommer. Man vet om det är larmat om man inte kommer in med bara kortet. Är det larmat behöver man slå sin kod. Eftersom larmet kopplas på vid 19:00 så kan det innebära att de som vill jobba sent behöver röra lite på sig. Och detta för att köpa tid, närmare bestämt 2 timmar. Detta gör man genom att gå till någon av kortläsarna och slå sin kod. För mer information om larmet se bilaga. Praktisk information och rutiner På hemsidan under församlingsservice/blanketter och på nätverket under R:/gemensamma dokument/blanketter, finns ett antal blanketter som är bra att använda. Där finns blanketter för utlägg, arvode, sjuk- och friskanmälan, semester och annan frånvaro, resetraktamenten för inrikes och utrikes, reseräkning för egen bil, faktureringsunderlag, tidrapporter för reglerade och oreglerade tjänster samt Eurocard. Vad ska med vid lönekörning? Lönen utbetalas vanligen den 24:e varje månad. Lönehanteringen sköts av Birgitta Sjöblom Matta och Josefine Höglund och du kan kontakta dem eller personalchefen för frågor som rör din lönespecifikation. Senast den 10:e i varje månad ska löneunderlag vara inlämnade, attesterade och klara. Följande ska med på lönen: - Friskvårdsersättning med högst 3500 kr/år. Ersättningen utgår inte till motionsutrustning eller mer exklusiv motionsövning som ridning, golf och segling enligt gällande skatteregler. Kvitto lämnas i original till koordinator/enhetsansvarig eller personalchef för attest. Redovisning av Eurocard och utlägg för tex tåg-, buss-, flygbiljetter, taxiresor, SL-resor, parkeringsavgifter, frimärken, kontorsmaterial, hotellkostnader och restaurangkvitton. Skriv vad utlägget gäller samt datum i anmärkningsfältet. Vid restaurangkvitton: Namnen på alla personer som ätit måste vara skrivna i anslutning till kvittona. Vid fler än 10 personer räcker det att uppge vilken grupp det gäller. Originalkvitto måste bifogas. - Reseräkningar - Arvoden ska vara påskrivna och konterade. - Traktamenten och utläggsersättningar under tjänsteresa utgår enligt kollektivavtal och lokalt avtal. Traktamentet utbetalas i samband med lön efter komplett och godkänd traktamenteslapp. - Sjukintyg. Om sjukdomen varar mer än 7 dagar skall sjukintyg lämnas till arbetsgivaren. Lämna alltid in originalintyget till personalchefen. 19

21 - Vid semester, föräldraledigt, tjänstledig, kompensationsledig, sjukanmälan och VAB ska påskriven lapp lämnas in. Ekonomi Attesträtt Attesträtt framgår av Equmeniakyrkans Attest- och utanordningsinstruktioner. Alla chefer och vissa handläggare har attesträtt för sina konton. Se bilaga. Antikorruptionspolicy En särskild policy mot korruption finns antagen av kyrkostyrelsen. Policyn berör varje nivå av Equmeniakyrkans arbete nationellt och internationellt. Samtliga led förväntas ta ansvar för sitt arbete gentemot olika aktörer. Det innefattar att ha en tydlig värdegrund, att ha resurser och processer för att planera, följa upp, utvärdera och dokumentera resultat samt revision. Alla dessa delar är viktiga bland annat för att förebygga, upptäcka och åtgärda korruption i dess olika former. Köp av varor och tjänster mot faktura Equmeniakyrkan använder sig av elektroniskt fakturahanteringsystem, Palette. Alla fakturor ska gå via det systemet. Undantag är arvoden eller ersättningar som är skattepliktiga, de körs via lön. För att en faktura ska kunna betalas är det viktigt att rätt organisation står som fakturamottagare. En faktura till Equmeniakyrkan kan alltså inte vara utställd till en annan organisation eller privatperson! Dessutom krävs följande uppgifter: - Ordet Faktura eller Räkning eller liknande - Fakturaadress, se olika adresslistor nedan - Referensperson, här anges alltid den anställda person som ska granska, kontera och eventuellt även attestera fakturan. - Fakturadatum - Förfallodatum - Leverantörens organisationsnummer - Ett belopp att betala eller återfå, dock aldrig 0 kr Fakturering till Equmeniakyrkan och kyrkans regioner Vid köp av varor och tjänster för Equmeniakyrkan och kyrkans regioner är fakturaadressen Equmeniakyrkan FE608, kund-id POE STOCKHOLM Till Equmeniakyrkan skickas även sådana fakturor där kostnaderna är gemensamma för flera olika organisationer, till exempel regionkontorets drift. 20

22 Fakturering till Equmenia, Equmeniaregionerna och Svenska Missionskyrkan För inköp till Equmenia, Equmeniaregionerna (ej kyrkans regioner) och Svenska Missionskyrkan gäller separata adresser. Är du osäker på vilken fakturaadress du ska uppge, kontakta Lena Furusjö på ekonomienheten. I övrigt gäller samma sak, glöm inte att ange en anställd som referensperson. Equmenia c/o BGC BGC-ID LIN Stockholm Equmenia Nord FE 608, kund-id POE Stockholm Equmenia Mitt FE 608, kund-id POE Stockholm Equmenia Svealand FE 608, kund-id POE Stockholm Equmenia Stockholm Stockholm FE 608, kund-id POE Stockholm Equmenia Väst FE 608, kund-id POE Stockholm Equmenia Öst FE 608, kund-id POE Stockholm Equmenia Syd FE 608, kund-id POE1067 Svenska Missionskyrkan c/o BGC BGC-ID LIN Stockholm Granskning, kontering och attest av leverantörsfaktura När fakturan ankomstregistrerats skickas ett mail till referenspersonen, med uppmaning att logga in i Palette för att sakattestera och kontera fakturan. Sakattest innebär att granska och intyga att rätt vara eller tjänst är levererad enligt beställning eller enligt avtal samt att levererat antal, pris och andra uppgifter är korrekta. Kontering sker enligt kontoplan, vilken också finns tillgänglig i Palette. Är fakturan korrekt? ---> Klicka Signera. Fakturan är nu sakattesterad. Om du har attesträtt för det aktuella beloppet är den även slutattesterad och går för betalning. I annat fall skickas den vidare till ansvarig chef. Är du osäker / upptäcker fel? ---> Klicka Okänd och ange vad som är fel eller oklart. Kontakta gärna Lena Furusjö på ekonomienheten för rådgivning. Tidsramar för hantering av fakturor Varje faktura bör hanteras inom fem arbetsdagar. På femte dagen skickas påminnels till närmaste chef. På sjätte dagen skickas fakturan vidare till närmaste chef för hantering. Vid frånvaro längre än fem arbetsdagar finns möjlighet att lägga in en vikarie i systemet. Kontakta Lena Furusjö på ekonomienheten om du behöver hjälp med detta. 21

23 Försäljning av varor och tjänster Materialförsäljning, Distribution av gratis informationsmaterial Equmeniakyrkans materialförsäljning och distribution sköts via Du som planerar att sälja en bok, trycksak, textilier eller liknande kontaktar Mikael Karlsson på nationella kansliet som samordnar försäljningen. Det gäller även sådana gratis informationsmaterial som ska kunna beställas av församlingarna. Vid försäljning av material i församling finns följande tre arbetssätt: Mot faktura, mall för fakturaunderlag finns hos ekonomienheten Kortbetalning (under utveckling, kontakta ekonomienheten) Via församlingen, som redovisar pengarna till Equmeniakyrkan Kontanthantering Equmeniakyrkan har ingen egen kontanthantering. Om du absolut måste ha kontant försäljning bör du göra en överenskommelse med den lokala församlingen. Ekonomienheten kan hjälpa dig med det. Skulle du råka få kontantgåvor i en situation där församlingen inte kan hjälpa dig, se till att skriva kvitto på det belopp du tagit emot och kontakta ekonomienheten som hittar en lösning. Evenemang med deltagaravgift I Equmeniakyrkan, Equmenia och Equmeniaregionerna gäller att evenemang med deltagaravgift hanteras genom ett digitalt anmälnings- och betalningssystem på nätet. I nuläget används framför allt fakturabetalning, vi utvecklar också kortbetalning. Du som planerar ett evenemang med anmälningsavgift, kontakta Mikael Lindholm vid nationella kansliet. Observera att anmälan genom insättning på plus- och bankgiro är inte möjlig. Vid mindre evenemang (max 20 deltagare) kan fakturauppgifter lämnas för manuell fakturering. Mikael Lindholm hjälper gärna till att starta upp dig och erbjuder ett enkelt formulär att använda så att du undviker merjobb. Arvodering vid församlingsbesök Vilka principer som ska gälla är under utredning för att få ett gemensamt tänk regionalt och nationellt. Följande principer har gällt för det nationella arbetet hittills: Huvudprincip: När församling önskar vår medverkan = församlingen betalar. När vi önskar medverka i enlighet med projekt och planerade aktiviteter = vi betalar. Vid oklarheter rådgör med ansvarig chef. Var alltid flexibel. Vissa församlingar har svårt att betala vissa församlingar har definitivt inte svårt att betala. 22

24 I förlängningen vill vi sätta ett tänkande där vi alla bidrar till helheten och tillsammans bär helheten. Predikobesök när vi får förfrågan om medverkan: Huvudprincipen är att vi inte tar betalt men önskar kollekt (utgångskollekt eller del av kollekt) och gärna lite info/inlyssnande på kyrkkaffet (om exempelvis vårt gemensamma nationella/internationella arbete, hur vi bär det tillsammans med kyrkoavgift o autogiro mm). Om församlingen hellre önskar betala tar vi betalt enligt tariff nedan. När församling önskar vår medverkan i övrigt (förfrågan om medverkan på en församlingsdag, kanske en inspirationsträff, ett föredrag eller liknande) tar vi betalt enligt tariffer nedan. När vi tar en kontakt för att vi vill komma och informera om något, göra någon form av undersökning eller något annat tar vi inte betalt. I samband med insamlingskampanjer tar vi inte betalt. Inte heller för resan. (Vi kan nämna att de gärna får sätta in en extra summa för omkostnader när de gör sin inbetalning till insamlingen). Tariffer (som kan modifieras något om församlingen tycker det är för dyrt se önskan om flexibilitet ovan) Medverkan halvdag (en samling) 2 000:- heldag (två samlingar) 2 600:- helg (1½ dag) 3 300:- helg (2 dagar) 4 200:- OBS - Beloppen inkluderar reseersättning och eventuellt traktamente. Uppdaterad / Margareta Smedberg Andersson 23

25 Boka biljett på sj.se: Bilaga 1 När du kommer in på SJs hemsida ser det ut så här: Klicka på Logga in högst upp till höger. Här ser du till att pricken är vid Avtalsresa, sedan loggar du in. Det är samma inloggning du har haft sedan tidigare för att komma åt ditt PRIO-konto. Kommer du inte ihåg dina inloggningsuppgifter klickar du på Glömt lösenordet och får hjälp där. Inloggningen är en operation mellan dig och SJ och Helen eller någon annan på kansliet kan inte hjälpa dig med den biten. Här ska det nu stå Equmeniakyrkan. Är du kopplad till flera avtal (du kanske är med i IOGT-NTOs styrelse också eller nåt sånt) har du här en grå pil som du klickar på och väljer den som ska betala den resan du just ska boka. 24

26 När du har gjort alla andra val och ska betala din biljett ser sidan ut så här. Du ska då välja SJ Faktura. I rutan Fakturareferens skriver du Avdelning och Verksamhet enligt den nya kontoplanen. OBS! I denna ruta ska endast siffror skrivas! Undrar du över nåt? Helen Åkerman eller Kristina Engberg hjälper gärna till! 25

Löneavtal 2012-2014. Löneavtal mellan Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Idrott, Unionen och Akademikerförbunden avseende tjänstemän.

Löneavtal 2012-2014. Löneavtal mellan Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Idrott, Unionen och Akademikerförbunden avseende tjänstemän. Löneavtal 2012-2014 Löneavtal mellan Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Idrott, Unionen och Akademikerförbunden avseende tjänstemän. 1. UTGÅNGSPUNKTER Arbetsgivare och arbetstagare har ett gemensamt

Läs mer

Lönen är ersättning för utfört arbete och bestäms dels vid anställningens början, dels vid återkommande löneöversyner.

Lönen är ersättning för utfört arbete och bestäms dels vid anställningens början, dels vid återkommande löneöversyner. Övertorneå kommun LÖNEPOLICY Inledning Denna lönepolicy utgör en gemensam värdegrund för lönesättande chefer i Övertorneå kommun och skall bidra till kontinuitet och samsyn i lönebildningsfrågorna. n utgår

Läs mer

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Utskriftsdatum Protokoll nr Sida 2012-04-23 31-2012-3 9. Sign Sign Sign Sign. Löneavtal 2012. Version 2012-04-24

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Utskriftsdatum Protokoll nr Sida 2012-04-23 31-2012-3 9. Sign Sign Sign Sign. Löneavtal 2012. Version 2012-04-24 2012-04-23 31-2012-3 9 Löneavtal 2012 Version 2012-04-24 2012-04-23 31-2012-3 10 Verksamhetsutvecklin g Avstämning Medarbetarsamtal skäl. Överläggning Individuella lönesättande samtal Förhandling 2012-04-23

Läs mer

Bilaga till: Riktlinjer vid resor i tjänsten (LiÖ 2012-4042) ersättningar, försäkringar, etc

Bilaga till: Riktlinjer vid resor i tjänsten (LiÖ 2012-4042) ersättningar, försäkringar, etc 1(5) Bilaga till: Riktlinjer vid resor i tjänsten (LiÖ 2012-4042) ersättningar, försäkringar, etc Färdtidsersättning, traktamente och resetillägg regleras i Allmänna bestämmelser (AB), avtalet TRAKT 04

Läs mer

Med chef avses: För förbundsstyrelsen förbundsordföranden. För kansliet generalsekreteraren. För föreningar styrelseordföranden.

Med chef avses: För förbundsstyrelsen förbundsordföranden. För kansliet generalsekreteraren. För föreningar styrelseordföranden. Sida 17 (24) 10 Resepolicy Omfattning Dessa bestämmelser gäller förtroendevalda, anställda och funktionärer vid Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF), vars resor och möten sker på SVF uppdrag och

Läs mer

LÖNEPOLITIK LÖNESÄTTNING I DIALOG. Antagen av arbetsgivardelegationen den 27 april 2010. Dnr Ks/2010:375

LÖNEPOLITIK LÖNESÄTTNING I DIALOG. Antagen av arbetsgivardelegationen den 27 april 2010. Dnr Ks/2010:375 LÖNEPOLITIK LÖNESÄTTNING I DIALOG Antagen av arbetsgivardelegationen den 27 april 2010 Dnr Ks/2010:375 Fotografier på framsidan Kompisar: Foto Shayfoto Kille pluggar: Foto Anna Wahlström Fotbollsmatch:

Läs mer

RESEPOLICY Gällande för Svenska Skolidrottsförbundet Uppdaterad den: 2008-12-07

RESEPOLICY Gällande för Svenska Skolidrottsförbundet Uppdaterad den: 2008-12-07 RESEPOLICY Gällande för Svenska Skolidrottsförbundet Uppdaterad den: 2008-12-07 Gällande för förbundsstyrelsen och arbetsgrupper vid möten, kurser och konferenser arrangerade av Svenska Skolidrottsförbundet

Läs mer

RESEPOLICY Gällande för Svenska Skolidrottsförbundet Uppdaterad 2012

RESEPOLICY Gällande för Svenska Skolidrottsförbundet Uppdaterad 2012 RESEPOLICY Gällande för Svenska Skolidrottsförbundet Uppdaterad 2012 Gällande deltagare vid möten, kurser och konferenser arrangerade av Svenska Skolidrottsförbundet (SSIF) eller där man representerar

Läs mer

Bilaga 1 till förhandlingsprotokoll TEO 34-2013-1. Löneavtal 2013. Version 2013-06-19 TEO

Bilaga 1 till förhandlingsprotokoll TEO 34-2013-1. Löneavtal 2013. Version 2013-06-19 TEO Bilaga 1 till förhandlingsprotokoll TEO 34-2013-1 Löneavtal 2013 Version 2013-06-19 TEO 2 Verksamhetsutveckling Verksamhetsutveckling kräver en aktiv medverkan från arbetsgivaren, arbetstagarna och de

Läs mer

Mall & Guide inför Semesterberäkning

Mall & Guide inför Semesterberäkning Mall & Guide inför Semesterberäkning Semesterlagen gäller för alla anställda Semesterlagen gäller alla arbetstagare, även medlemmar av arbetsgivarens familj. 25 dagars semester Varje anställd har rätt

Läs mer

Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund Supplement till folkrörelseavtal 1 oktober 2012 30 september 2013.

Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund Supplement till folkrörelseavtal 1 oktober 2012 30 september 2013. Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund Supplement till folkrörelseavtal 1 oktober 2012 30 september 2013 Folkets hus och folkparkrörelsens förhandlingsorganisation Avtal 1/10

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL. 1. Avtalets omfattning. 2. Anställning

KOLLEKTIVAVTAL. 1. Avtalets omfattning. 2. Anställning KOLLEKTIVAVTAL mellan Svenska Missionskyrkans kyrkostyrelse å ena sidan, och Personalorganisationen inom Svenska Missionskyrkan å andra sidan avseende allmänna bestämmelser för anställda i församlingar,

Läs mer

Lathund för Resenär. Reseräkningen ska skrivas snarast, av resenären själv och på heder och samvete.

Lathund för Resenär. Reseräkningen ska skrivas snarast, av resenären själv och på heder och samvete. Lathund för Resenär Reseräkningen ska skrivas snarast, av resenären själv och på heder och samvete. Senast ett år efter det att resan är avslutad ska resan vara registrerad och godkänd enligt Villkorsavtalet

Läs mer

Lönsamt Inför lönesamtalet

Lönsamt Inför lönesamtalet Lönsamt Inför lönesamtalet Vårdförbundets lönestrategi är individuell löne sättning och lokal lönebildning. Det innebär att din lön ska vara individuell och baseras på din kunskap, kompetens, erfarenhet

Läs mer

Lönesättning riktlinjer

Lönesättning riktlinjer Datum Reviderad 2016 01 12 Version Texten har lagts in nya mall 161001. Ej andra ändringar. Godkänd av Tony Schmidt Lönesättning riktlinjer Lönebildningen och lönesättningen på Tillväxtverket ska medverka

Läs mer

Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund Supplement till folkrörelseavtal 1 oktober september 2017

Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund Supplement till folkrörelseavtal 1 oktober september 2017 Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund Supplement till folkrörelseavtal 1 oktober 2016 30 september 2017 Folkets hus och parker Avtal 1/10 2016 30/9 2017 KOLLEKTIVAVTAL mellan

Läs mer

15. Ersättning till förtroendevalda 2014

15. Ersättning till förtroendevalda 2014 Förmiddag, station 2 15. Ersättning till förtroendevalda 2014 Valberedningen har tagit fram ett förslag på ersättningar till förtroendevalda. Valberedningens förslag till beslut: Att anta valberedningens

Läs mer

Enskild överenskommelse. En möjlighet för dig att påverka dina villkor

Enskild överenskommelse. En möjlighet för dig att påverka dina villkor Enskild överenskommelse En möjlighet för dig att påverka dina villkor 2 Varför enskild överenskommelse? Vi pratar ofta om hur vi ska få ihop vårt livspussel. Vad det innebär är väldigt individuellt. Under

Läs mer

Löneavtal 2013-2016. 1. Utgångspunkter. 2. Lönepolitik LÖNEAVTAL 2013-2016

Löneavtal 2013-2016. 1. Utgångspunkter. 2. Lönepolitik LÖNEAVTAL 2013-2016 Löneavtal 2013-2016 Löneavtalet gäller mellan Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Ideella och Idéburna Organisationer och Unionen, Akademikerförbunden och Vision avseende tjänstemän. 1. Utgångspunkter

Läs mer

Frågor och svar kring Saco-S löneavtal

Frågor och svar kring Saco-S löneavtal Frågor och svar kring Saco-S löneavtal Frågor och svar kring Saco-S löneavtal Varför finns inga nivåer eller ramar angivna i löneavtalet? Saco-S utgångspunkt är att lönebildningen ska vara ett verktyg

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 13:1

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 13:1 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 13:1 Kf 126/2013 Dnr Ks 2012/277 Reglemente för tjänsteresor Syfte Riktlinjer för resor och möten är en del av kommunens arbete för en långsiktig ekonomisk,

Läs mer

Lathund för Reserapportörer i Egenrapportering

Lathund för Reserapportörer i Egenrapportering 2013-10-24 Version 5.40 Lathund för Reserapportörer i Egenrapportering Har du frågor? Ring: Malin Jonsson 063-165436 Violeth Lindström 063-165321 Jenny Smedman 060-148553 Helene Karlsson 063-165322 Katarina

Läs mer

2006-11-07 Sid 1 (5) Grästorps kommuns lönepolicy skall underlätta för förvaltningarna att bedriva en effektiv verksamhet.

2006-11-07 Sid 1 (5) Grästorps kommuns lönepolicy skall underlätta för förvaltningarna att bedriva en effektiv verksamhet. GRÄSTORPS KOMMUN STYRDOKUMENT 10 2006-11-07 Sid 1 (5) LÖNEPOLICY Antagandebeslut: Kommunstyrelsen 2006-11-07, 188 Giltighet: 2006-11-07 och tills vidare Grästorps kommuns lönepolicy skall underlätta för

Läs mer

Koncernkontoret Personalstrategiska avdelningen

Koncernkontoret Personalstrategiska avdelningen Personalstrategiska avdelningen Marie Halvardsson Förhandlare 040-675 32 91, 0768-890161 marie.halvardsson@skane.se Datum 2011-09-12 1 (8) Medarbetarinformation kring anställningsvillkor Som anställd i

Läs mer

RESEPOLICY Gällande för Svenska Skolidrottsförbundet Uppdaterad 2012

RESEPOLICY Gällande för Svenska Skolidrottsförbundet Uppdaterad 2012 RESEPOLICY Gällande för Svenska Skolidrottsförbundet Uppdaterad 2012 Gällande för förbundsstyrelsen och arbetsgrupper vid möten, kurser och konferenser arrangerade av Svenska Skolidrottsförbundet (SSIF)

Läs mer

Beslutad 27 april 2016 WORLD S CHILDREN S PRIZE FOUNDATION. Personalpolicy

Beslutad 27 april 2016 WORLD S CHILDREN S PRIZE FOUNDATION. Personalpolicy Policydokument: Personalpolicy Beslutad 27 april 2016 World s Children s Prize Foundation WORLD S CHILDREN S PRIZE FOUNDATION Personalpolicy Innehåll: Sida: 1. Arbetstider 2 2. Mertid 2 3. Övertid och

Läs mer

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT Lönepolicy DOKUMENTNAMN Lönepolicy GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2004-01-12 DOKUMENTTYP Policy BESLUTAT/ANTAGET KS 130211 12 DOKUMENTÄGARE Kommunstyrelsen VERSION 3.0 DOKUMENTANSVARIG Personal- löneenheten

Läs mer

Om enskilda överenskommelser

Om enskilda överenskommelser Fackförbundet ST Förhandlingsenheten 2012-12-14 Om enskilda överenskommelser Viktigt att tänka på om ni ska träffa lokalt kollektivavtal om enskilda överenskommelser Inledning Avsikten är att ge en översiktlig

Läs mer

Strategi för resor i tjänsten

Strategi för resor i tjänsten Datum 2014-02-20 Strategi för resor i tjänsten Antagen av kommunstyrelsen Antagen av: Kommunstyrelsen 2014-03-04, 29 Dokumentägare: Kommundirektör Ersätter dokument: Resepolicy 2004 Dokumentnamn: Strategi

Läs mer

Fastigos rekommendationsavtal. Reseavtal GILTIGT FRÅN

Fastigos rekommendationsavtal. Reseavtal GILTIGT FRÅN Fastigos rekommendationsavtal Reseavtal GILTIGT FRÅN 2002-01-01 Reseavtal Rekommendationsavtal 1993 med ändringar till och med 2012 mellan Fastigo, Fastighetsbranschens Arbetsgivarorganisation Fastighetsanställdas

Läs mer

Lokalt kollektivavtal om löneförhandlingar enligt Ramavtal om löner m.m T. Parter

Lokalt kollektivavtal om löneförhandlingar enligt Ramavtal om löner m.m T. Parter Lokalt kollektivavtal om löneförhandlingar enligt Ramavtal om löner m.m. 2010-T Parter Arbetsgivarsidan: Arbetstagarsidan: Uppsala universitet Saco-S-rådet 1 Avtalstidens längd Parterna sluter ett tillsvidareavtal

Läs mer

Särskilda kontraktsvillkor avseende arbets- och anställningsvillkor

Särskilda kontraktsvillkor avseende arbets- och anställningsvillkor Äldreförvaltningen Bilaga 1 Planeringsavdelningen Sida 1 (6) 2017-04-26 Särskilda kontraktsvillkor avseende arbets- och anställningsvillkor Arbets- och anställningsvillkor - Inledning Utföraren ska vid

Läs mer

MEDARBETARVILLKOR. Avgiftsbefrielseförsäkring Försäkring som betalar pensionsavgiften i arbetsgivarens ställe när arbetstagaren får sjukersättning.

MEDARBETARVILLKOR. Avgiftsbefrielseförsäkring Försäkring som betalar pensionsavgiften i arbetsgivarens ställe när arbetstagaren får sjukersättning. Förmånslista MEDARBETARVILLKOR Villkor som följer av anställningen Försäkringar och pensioner Avtalsförsäkringar Avtalsgruppsjukförsäkring AGS-KL Arbetstagare tillförsäkras viss ersättning vid sjukdom

Läs mer

Avtalade förmåner för dig som jobbar i Västra Götalandsregionen

Avtalade förmåner för dig som jobbar i Västra Götalandsregionen för dig som jobbar i Västra Götalandsregionen Din anställning i Västra Götalandsregionen regleras av olika lagar och centrala/lokala kollektivavtal. Genom avtalen har du som regionanställd bättre villkor

Läs mer

LÖNEAVTAL Sveriges Byggindustrier Unionen Sveriges Byggindustrier Sveriges Ingenjörer

LÖNEAVTAL Sveriges Byggindustrier Unionen Sveriges Byggindustrier Sveriges Ingenjörer LÖNEAVTAL 2012 Sveriges Byggindustrier Unionen Sveriges Byggindustrier Sveriges Ingenjörer LÖNEAVTAL Sveriges Byggindustrier och Unionen... Sid 3-4 Sveriges Byggindustrier och Sveriges Ingenjörer... Sid

Läs mer

Verksamhetsidé, mål, inriktning och strategier är kända och accepterade i organisationen.

Verksamhetsidé, mål, inriktning och strategier är kända och accepterade i organisationen. Lokalt kollektivavtal för lärare vid NHV Dnr A15/05:335 Parterna enas om följande grund för arbetstider för universitetslärare vid Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap (NHV). Detta avtal ersätter

Läs mer

Anvisningar för resor, kurser, konferenser och representation samt ersättning för utlägg vid Kommunstyrelseförvaltningen.

Anvisningar för resor, kurser, konferenser och representation samt ersättning för utlägg vid Kommunstyrelseförvaltningen. 10 januari 2007 Bilaga till riktlinjer för resor, kurser, konferenser och representation Anvisningar för resor, kurser, konferenser och representation samt ersättning för utlägg vid Kommunstyrelseförvaltningen.

Läs mer

Riktlinjer för tjänsteresor och möten

Riktlinjer för tjänsteresor och möten Riktlinjer för tjänsteresor och möten Fastställd av: Rektor 2013-06-25. 1 1 Inledning 3 1.1 Syfte 3 1.2 Ansvar 3 1.3 Övriga riktlinjer, detaljerad information 3 2 Definitioner 3 3 Planering 4 3.1 Telefon-,

Läs mer

Semester så funkar det

Semester så funkar det Semester så funkar det Information om reglerna i semesterlagen Semesterlagen Alla anställda har rätt till fem veckors semester (25 dagar) per år. Semesterlagen skiljer på betald och obetald semester. Semesteråret,

Läs mer

LÖ NEBILDNINGSAVTAL SLA och Naturvetarna

LÖ NEBILDNINGSAVTAL SLA och Naturvetarna LÖ NEBILDNINGSAVTAL SLA och Naturvetarna 1 Gemensamma utgångspunkter Avtalets inriktning är att uppnå en lönebildning som både arbetsgivaren och den enskilde tjänstemannen kan förstå och acceptera. Lönebildningen

Läs mer

Information och handledning för utvecklingssamtal och lönesamtal

Information och handledning för utvecklingssamtal och lönesamtal 2013-09-25 Personalavdelningen Information och handledning för utvecklingssamtal och lönesamtal 1 (7) Utvecklingssamtal Utvecklingssamtal ska vara ett återkommande samtal som sker i dialog mellan medarbetare

Läs mer

POLICY FÖR RESOR OCH REPRESENTATION FÖR FÖRTROENDEVALDA 2009

POLICY FÖR RESOR OCH REPRESENTATION FÖR FÖRTROENDEVALDA 2009 POLICY FÖR RESOR OCH REPRESENTATION FÖR FÖRTROENDEVALDA 2009 Kongressen har beslutat att kostnadsersättningar till förbundsstyrelsen, valberedningen och revisorerna skall utgå enligt samma regler som gäller

Läs mer

LATHUND FÖR RESENÄREN

LATHUND FÖR RESENÄREN LATHUND FÖR RESENÄREN Öppna din webbläsare och skriv in webbadressen i adressfältet. Spara sidan som en Favorit i webbläsaren: https://kth.ebuilder.se/ Du hittar även länken under KTH Intranät/Administrativt

Läs mer

Svenska Simförbundets guide rörande ersättningar och förmåner till anställda, styrelse och ideella

Svenska Simförbundets guide rörande ersättningar och förmåner till anställda, styrelse och ideella Svenska Simförbundets guide rörande ersättningar och förmåner till anställda, styrelse och ideella Version 5.8 1 Innehåll 1. ERSÄTTNINGAR OCH FÖRMÅNER GENERELLT... 3 Ersättningsberättigade... 3 Ersättningsberättigade

Läs mer

Firmatecknings- och attestinstruktion för Sveriges Yngre Läkares Förening (SYLF) Organisationsnummer 802002-1930

Firmatecknings- och attestinstruktion för Sveriges Yngre Läkares Förening (SYLF) Organisationsnummer 802002-1930 Antagen 2005-04-11, senast reviderad 2012-10-08 Firmatecknings- och attestinstruktion för Sveriges Yngre Läkares Förening (SYLF) Organisationsnummer 802002-1930 Allmänt Reglerar de interna befogenheterna

Läs mer

Lönepolicy, lönepolitik och löneväxling i Hofors kommun

Lönepolicy, lönepolitik och löneväxling i Hofors kommun Lönepolicy, lönepolitik och löneväxling i Hofors kommun Hofors kommun fastställd av, KS 2008-03-03, 34 Lönepolicyn gäller från och med faställningsdatum Revideras 2016-08-31 2 (9) Hofors kommuns lönepolicy

Läs mer

Redogörelsetext. Allmänna bestämmelser Inledning

Redogörelsetext. Allmänna bestämmelser Inledning 2016-09-07 Redogörelsetext Allmänna bestämmelser 1 Inledning Centrala parter uttrycker i bestämmelsen vikten av att arbetsgivaren verkar för att redan anställda arbetstagare i högre utsträckning ska arbeta

Läs mer

LÖNEPOLICY. Förändring av lön mellan revisionstillfällen är endast tillåten efter samråd med personalchefen.

LÖNEPOLICY. Förändring av lön mellan revisionstillfällen är endast tillåten efter samråd med personalchefen. Kommunstyrelsen LÖNEPOLICY Beslutad i Kommunstyrelsen 2003-02-05 35 Lönepolicy skall användas som ett styrmedel och bidra till att målen för verksamheten uppnås och att den anställde stimuleras till goda

Läs mer

SPÅNGA-TENSTA STADSDELSFÖRVALTNING

SPÅNGA-TENSTA STADSDELSFÖRVALTNING SPÅNGA-TENSTA STADSDELSFÖRVALTNING SID 1 (7) STRATEGISKA STABEN/H R LÖNEPOLICY SPÅNGA-TENSTA Syftet med förvaltningens lönepolicy är att ge goda förutsättningar att rekrytera och behålla medarbetare och

Läs mer

LATHUND FÖR RESENÄREN

LATHUND FÖR RESENÄREN PA/KTH-RES/20101206 LATHUND FÖR RESENÄREN Öppna din webbläsare och skriv in webbadressen i adressfältet: https://kth.ebuilder.se/ Du hittar även länken under KTH Intranät/Administrativt stöd/kth-res, eller

Läs mer

Mall för VD avtal med kommentarer

Mall för VD avtal med kommentarer 12 januari 2016 Mall för VD avtal med kommentarer Mellan bolaget AB (organisationsnummer) nedan kallad bolaget och NN (personnummer) har följande avtal träffats denna dag. Ändringar eller tillägg till

Läs mer

Rutiner. Rutiner inför löneöversyn. Enköpings kommun

Rutiner. Rutiner inför löneöversyn. Enköpings kommun Rutiner Rutiner inför löneöversyn Enköpings kommun Hela kommunen har en gemensam lönepolitik och den lönepolitiken ska vara känd bland såväl chefer som medarbetare i hela organisationen. Det ska vara en

Läs mer

Jämställdhetsplan 2010 för

Jämställdhetsplan 2010 för SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN Datum 2009-08-24 1 (2) Jämställdhetsplan 2010 för Service- och teknikförvaltningen Innehållsförteckning Jämställdhetsplan 2010 3 Inledning 3 Service- och Teknikförvaltningens

Läs mer

Nytt löne- och allmänna villkorsavtal för Arbetsgivaralliansens Branschkommitté för Trossamfund och Ekumeniska Organisationer

Nytt löne- och allmänna villkorsavtal för Arbetsgivaralliansens Branschkommitté för Trossamfund och Ekumeniska Organisationer 2011-05-06 Nytt löne- och allmänna villkorsavtal för Arbetsgivaralliansens Branschkommitté för Trossamfund och Ekumeniska Organisationer Akademikerförbunden och Arbetsgivaralliansen kom 2011-04-29 överens

Läs mer

Bransch- och löneavtal

Bransch- och löneavtal Ideella och Idéburna Organisationer Bransch- och löneavtal 2017-2020 Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Ideella och Idéburna Organisationer Unionen Vision Akademikerförbunden Arbetsgivaralliansen Branschkommitté

Läs mer

2012-01-30. Lathund för Reserapportörer i Egenrapportering. Granskare: Förvaltningen: Karin Johnson Birgitta Fröjd. UKK Kicki Konpan Susanne Nastri

2012-01-30. Lathund för Reserapportörer i Egenrapportering. Granskare: Förvaltningen: Karin Johnson Birgitta Fröjd. UKK Kicki Konpan Susanne Nastri 2012-01-30 Lathund för Reserapportörer i Egenrapportering Granskare: Förvaltningen: Karin Johnson Birgitta Fröjd UKK Kicki Konpan Susanne Nastri Om du har frågor hör gärna av dig till Birgitta Fröjd 021-10

Läs mer

Riktlinje för miljövänliga resor i tjänsten Stockholm Business Region AB

Riktlinje för miljövänliga resor i tjänsten Stockholm Business Region AB Riktlinje för miljövänliga resor i tjänsten Stockholm Business Region AB I ägardirektiven från Stockholms Stadshus AB anges att Stockholm Business Region (SBR), som moderbolag i koncernen, ska leda arbetet

Läs mer

SÅ ANSTÄLLER DU. Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL

SÅ ANSTÄLLER DU. Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL SÅ ANSTÄLLER DU Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL VAD SKA JAG TÄNKA PÅ DÅ JAG ANSTÄLLER EN PERSON? Tänk noga igenom vilka kvaliteter, kvalifikationer och personlighetstyp du vill ha till

Läs mer

Handläggningsordning för enskilda överenskommelser vid Umeå universitet. Fastställd av rektor 2015-05-26 Dnr: FS 1.1-94-15

Handläggningsordning för enskilda överenskommelser vid Umeå universitet. Fastställd av rektor 2015-05-26 Dnr: FS 1.1-94-15 Handläggningsordning för enskilda överenskommelser vid Umeå universitet Fastställd av rektor 2015-05-26 Dnr: FS 1.1-94-15 Typ av dokument: Beslutad av: Giltighetstid: Område: Ansvarig enhet: Handläggningsordning

Läs mer

Rutin - Regler för resor för förtroendevalda i Jämtlands läns landsting

Rutin - Regler för resor för förtroendevalda i Jämtlands läns landsting 1 (6) Rutin - Regler för resor för förtroendevalda i Jämtlands läns landsting Ansvarig: Björn Ahlnäs 2 (6) Innehållsförteckning 1.1 Syfte 3 1.2 Definitioner 3 2 Rutiner 3 2.1 Reseräkning 3 3 Ersättning

Läs mer

Syftet med personalhandboken är att ge vägledning och fungera som uppslagsbok för alla anställda gällande bland annat personalfrågor och policies.

Syftet med personalhandboken är att ge vägledning och fungera som uppslagsbok för alla anställda gällande bland annat personalfrågor och policies. Personalhandbok Innehåll Personalhandbokens syfte... 3 Vår verksamhet... 3 Kollektivavtal... 3 Anställning... 3 Sekretess... 4 Arbetstid... 5 Lön & Förmåner... 6 Ledighet & Frånvaro... 6 Permission...

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta 1311 2012.01 Illustration Agnes Miski Török Foto Björn Keller Produktion Alecta f ö r m å n s b e s t ä m d t j ä n s t e p e n s i o n, i t p 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren

Läs mer

policy modell plan program regel riktlinje rutin strategi taxa policy för lön ... Beslutat av: Kommunfullmäktige Beslutandedatum: 2015-10-12 152

policy modell plan program regel riktlinje rutin strategi taxa policy för lön ... Beslutat av: Kommunfullmäktige Beslutandedatum: 2015-10-12 152 modell policy policy för lön plan program regel riktlinje rutin strategi taxa............................ Beslutat av: Kommunfullmäktige Beslutandedatum: 2015-10-12 152 Ansvarig: Personalchef Revideras:

Läs mer

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter Högskolan i Gävle 2011-11-23 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter Enligt arbetsmiljölagen 3 kap 2 skall arbetsgivaren vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa

Läs mer

Att vara anställd i Vi Unga. - en guide till personalen

Att vara anställd i Vi Unga. - en guide till personalen Att vara anställd i Vi Unga - en guide till personalen Fastställd av förbundsstyrelsen den 1 juni 2008 Innehållsförteckning ROLLEN SOM PERSONAL I VI UNGA... 3 ANSTÄLLNINGSAVTAL... 4 LAGAR OCH FÖRSÄKRINGAR...

Läs mer

KFOs LÖNEBILDNING I PRAKTIKEN. LÖNER LÖNESÄTTNING Förskolor, fritidshem och fristående skolor

KFOs LÖNEBILDNING I PRAKTIKEN. LÖNER LÖNESÄTTNING Förskolor, fritidshem och fristående skolor KFOs LÖNEBILDNING I PRAKTIKEN LÖNER LÖNESÄTTNING Förskolor, fritidshem och fristående skolor Individuella och differentierade löner Arbetsgivare och medarbetare på varje arbetsplats har i avtalet stor

Läs mer

Ersättningsregler för uppdrag inom Gymnastikförbundet 2011-2012

Ersättningsregler för uppdrag inom Gymnastikförbundet 2011-2012 2011-02-18 Ersättningsregler för uppdrag inom Gymnastikförbundet 2011-2012 Generella bestämmelser... 2 Bilaga 1 Förbundsstyrelsen och kommittéer... 4 Bilaga 2 Nationella tävlingar... 5 Bilaga 3 Internationella

Läs mer

Handläggningsordning för enskilda överenskommelser vid Umeå universitet

Handläggningsordning för enskilda överenskommelser vid Umeå universitet Handläggningsordning för enskilda överenskommelser vid Umeå universitet Fastställd av rektor 2016-04-12 Reviderad 2016-11-01 Dnr: FS 1.1-531-16 Denna handläggningsordning ersätter tidigare fastställt beslut

Läs mer

Lönepolicy för IOGT-NTO, UNF, JUNIS och NSF

Lönepolicy för IOGT-NTO, UNF, JUNIS och NSF Lönepolicy för IOGT-NTO, UNF, JUNIS och NSF Lönesättning En individuell lönesättning, byggd på en bedömning av den anställdes ansvar och befogenhet, de uppnådda resultaten och dokumenterade utvecklingsambitioner,

Läs mer

RESEPOLICY FÖR ANSTÄLLDA OCH UPPDRAGSTAGARE HOS LANDSKRONA KOMMUN

RESEPOLICY FÖR ANSTÄLLDA OCH UPPDRAGSTAGARE HOS LANDSKRONA KOMMUN RESEPOLICY FÖR ANSTÄLLDA OCH UPPDRAGSTAGARE HOS LANDSKRONA KOMMUN (antagen av kommunstyrelsen 2000-09-13) ALLMÄNT Dessa regler gäller för samtliga anställda och uppdragstagare hos Landskrona kommun. Begreppen

Läs mer

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Ärende Överenskommelse om reseavtal mellan SFO och PTK Tid 1990-10-08, 1990-11-13, 1990-11-26, 1991-02-08, 1991-03-04, 1991-03-19 Plats Parter SFO lokaler, Göta Ark-huset, Stockholm

Läs mer

Om ersättning vid dödsfall TGL FÖRSÄKRING

Om ersättning vid dödsfall TGL FÖRSÄKRING Om ersättning vid dödsfall TGL FÖRSÄKRING Utgiven i januari 2015 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar

Läs mer

Täby kommun Din arbetsgivare

Täby kommun Din arbetsgivare Täby kommun Din arbetsgivare 1 4 Ledar- och medarbetarskapspolicy 6 KOMPETENSPOLICY 8 Hälsofrämjande policy Täby kommun en arbetsgivare i ständig utveckling att arbeta i täby kommun 10 Lönepolicy Antagen

Läs mer

Lokalt kollektivavtal om. flexibel arbetstid för. administrativ personal. i Mönsterås kommun

Lokalt kollektivavtal om. flexibel arbetstid för. administrativ personal. i Mönsterås kommun Bilaga till förhandlingsprotokoll 2014-10-30. Personalavdelningen Lokalt kollektivavtal om flexibel arbetstid för administrativ personal i Mönsterås kommun ----- 1 1 Allmänt Flexibel arbetstid bygger på

Läs mer

Checklista för idrottens arbetsgivare. - små till medelstora föreningar med upp till fem anställda där styrelsen är ideellt engagerad

Checklista för idrottens arbetsgivare. - små till medelstora föreningar med upp till fem anställda där styrelsen är ideellt engagerad Checklista för idrottens arbetsgivare - små till medelstora föreningar med upp till fem anställda där styrelsen är ideellt engagerad Innehåll Arbetsgivaransvar Medlemskap i arbetsgivarorganisation Kollektivavtal

Läs mer

Gemensamma utgångspunkter

Gemensamma utgångspunkter Sid 1 (5) Gemensamma utgångspunkter Umeå universitet ska vara en attraktiv arbetsplats och erbjuda goda förutsättningar för personalen genom att verksamhetens mål och inriktning är väl kända av alla och

Läs mer

Lathund skriva reseräkning. för Samhällsbyggnad 2008-01-01. Tur och Retur

Lathund skriva reseräkning. för Samhällsbyggnad 2008-01-01. Tur och Retur Lathund skriva reseräkning för Samhällsbyggnad 2008-01-01 Tur och Retur https://ltu.marakanda.se/ KOM IHÅG ATT Om din reseräkning sedan ska FAKTURERAS så måste du skriva ut en kopia av reseräkningen och

Läs mer

Personlig assistans Umeå kommun. Information till dig som valt Umeå kommun som anordnare av din personliga assistans.

Personlig assistans Umeå kommun. Information till dig som valt Umeå kommun som anordnare av din personliga assistans. Personlig assistans Umeå kommun Information till dig som valt Umeå kommun som anordnare av din personliga assistans. Personlig assistans för vuxna Vår vision är att gemensamt skapa det bästa och självklara

Läs mer

Utf datum 2011-04-01. Godkänt av Peter Blomqvist. Reseavtal SJ AB 1

Utf datum 2011-04-01. Godkänt av Peter Blomqvist. Reseavtal SJ AB 1 Utf datum 1(8) 1 Innehållsförteckning: 1 Tillämpningsområde... 1 2 Arbetsgivarbegrepp... 1 3 Vissa definitioner... 2 4 Grundläggande bestämmelser... 2 5 Resplan... 2 6 Resekostnadsersättning... 3 1 mom

Läs mer

Lönesättning riktlinjer

Lönesättning riktlinjer Datum Reviderad 2016-11-28 Godkänd av Moa Hjertson Lönesättning riktlinjer Lönebildningen och lönesättningen på Tillväxtverket ska medverka till att målen för verksamheten uppnås och att verksamheten bedrivs

Läs mer

Ändringar i avtalet om allmänna villkor

Ändringar i avtalet om allmänna villkor Bilaga 2 Ändringar i avtalet om allmänna villkor 2 mom 2 andra stycket utgår. 5 Lön får ett nytt moment 1 med följande lydelse: Mom 1 Löneform Löneformen är månadslön för de arbetstagare som i anställningsavtalet

Läs mer

Tillägg. till. Branschavtal Arbetsgivaralliansen Branschkommitté VÅRD OCH OMSORG Kommunal. avseende personliga assistenter

Tillägg. till. Branschavtal Arbetsgivaralliansen Branschkommitté VÅRD OCH OMSORG Kommunal. avseende personliga assistenter Bilaga 1 Tillägg till Branschavtal Arbetsgivaralliansen Branschkommitté VÅRD OCH OMSORG Kommunal avseende personliga assistenter 2 Avtalets omfattning Tillägget avser anställningsvillkor för personliga

Läs mer

RESEAVTAL 1 KAPITLET ALLMÄNT

RESEAVTAL 1 KAPITLET ALLMÄNT Reseavtal IL har i 12 kap följande lydelse: "7 Med vanlig verksamhetsort avses ett område inom 50 kilometer från den skattskyldiges tjänsteställe. Som vanlig verksamhetsort behandlas också ett område inom

Läs mer

Lönepolitiska riktlinjer

Lönepolitiska riktlinjer Lönepolitiska riktlinjer Kommunledningskontoret, HR-avdelningen 1. Lönepolitiska utgångspunkter Enligt det personalpolitiska programmet för 2009 2013 ska kommunens löner vara marknadsmässiga och det ska

Läs mer

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2016:13-020 Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-16 91 2 Inledning Det arbete som görs i verksamheterna

Läs mer

LATHUND PA-WEBBEN FÖR DIG SOM ÄR ANSTÄLLD. Redigerad 2012-09-05

LATHUND PA-WEBBEN FÖR DIG SOM ÄR ANSTÄLLD. Redigerad 2012-09-05 LATHUND PA-WEBBEN FÖR DIG SOM ÄR ANSTÄLLD Redigerad 0-09-0 INLOGGNING OCH UTLOGGNING... INLOGGNING... UTLOGGNING... SPRÅKVAL... EGENRAPPORTERING... REGISTRERA SEMESTER... Ansöka om semester... Korrigera

Läs mer

Landstinget Dalarnas. Rehabiliteringsoch. anpassningsarbete

Landstinget Dalarnas. Rehabiliteringsoch. anpassningsarbete Landstinget Dalarnas Rehabiliteringsoch anpassningsarbete Om ohälsa i form av sjukdom eller arbetsskada inträffar är vår målsättning att genom lämpliga insatser rehabilitera den anställda tillbaka i arbete

Läs mer

Rese- och fordonspolicy

Rese- och fordonspolicy Rese- och fordonspolicy Sölvesborgs kommun Fastställd 2010-10-25 med giltighet från och med 2011-01-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Mål Syfte Ansvar Val av färdmedel Beställning av resor och hotell Krav på förare

Läs mer

POLICY. Lönepolicy. för. Hudiksvalls kommun

POLICY. Lönepolicy. för. Hudiksvalls kommun POLICY Lönepolicy för Hudiksvalls kommun Lönesättning Hudiksvalls kommun har individuell och differentierad lönesättning. Kommunens lönepolitik ska stimulera till goda arbetsinsatser, engagemang för utveckling

Läs mer

Med Tyresöborna i centrum

Med Tyresöborna i centrum Med Tyresöborna i centrum 2 Innehåll Vår arbetsgivare 4 Personalpolicyn 5 Delaktighet och samverkan 6 Hälsa och arbetsmiljö 7 Jämställdhet och mångfald 8 Förbättring och utveckling 9 Lön, lönebildning

Läs mer

Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten

Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten A-CIRKULÄR Till Regioner Avtalsenheten Unionen Direkt Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten 13.60 Avtal 2013 inom Almega IT-Hantverkarna Nu är det nya avtalet för

Läs mer

Jobba med oss! Ludvika framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun.

Jobba med oss! Ludvika framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun. Jobba med oss! Ludvika framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun. Framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun Ludvika kommun satsar mycket resurser på utveckling av arbetsmiljö och hälsa,

Läs mer

Vägledning vid anställning av ungdomsledare

Vägledning vid anställning av ungdomsledare Vägledning vid anställning av ungdomsledare Ungdomsledare ett riktigt och viktigt jobb Att vara anställd ungdomsledare i församling är att ha ett viktigt jobb. Arbetet har bredd och kräver flera kompetenser.

Läs mer

Avtal om facklig verksamhet inom Green Cargo AB Sammanställt av SEKO Green Cargo

Avtal om facklig verksamhet inom Green Cargo AB Sammanställt av SEKO Green Cargo Green Cargo Avtal om facklig verksamhet inom Green Cargo AB Sammanställt av SEKO Green Cargo 2 1 TILLÄMPNINGSOMRÅDE... 3 2 VISSA DEFINITIONER... 3 3 ANMÄLAN AV FACKLIG FÖRTROENDEMAN... 3 4 BEGREPPEN FACKLIG

Läs mer

L ö n e p o l i c y. Timrå Kommun

L ö n e p o l i c y. Timrå Kommun L ö n e p o l i c y Timrå Kommun LÖNEPOLICY FÖR TIMRÅ KOMMUN Fastställd av kommunstyrelsen xxxxx 1. Bakgrund och utgångspunkter Kommunens lönepolitik utgår från lagar, centrala avtal och de grundläggande

Läs mer

Ansvarig: Personalchefen

Ansvarig: Personalchefen Enhet: Personalenheten Utarbetad av: Personalenheten Giltig från: 2013-04-04 Ansvarig: Personalchefen Dokumentnamn: Jämställdhetsplan för Alvesta kommun 2013-2015 Ersätter: Alvesta kommuns jämställdhetsplan

Läs mer

Förtroendearbetstid. Arbetgivaralliansen. Trossamfund och Ekumeniska Organisationer. till fördel för både verksamhet och den enskilde arbetstagaren

Förtroendearbetstid. Arbetgivaralliansen. Trossamfund och Ekumeniska Organisationer. till fördel för både verksamhet och den enskilde arbetstagaren Trossamfund och Ekumeniska Organisationer Förtroendearbetstid till fördel för både verksamhet och den enskilde arbetstagaren Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Trossamfund och Ekumeniska Organisationer

Läs mer

Lönepolicy. Lönepolicy. i Falköpings kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2013-11-25

Lönepolicy. Lönepolicy. i Falköpings kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2013-11-25 Lönepolicy i Falköpings kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-11-25 Innehållsförteckning Inledning 3 Syfte 3 Almänna utgångspunkter 3 Lönesättning inom Falköpings kommun 4 Inlöst övertidsersättning

Läs mer

Redogörelsetext för ändringar i Allmänna bestämmelser (AB) samt bilagor

Redogörelsetext för ändringar i Allmänna bestämmelser (AB) samt bilagor 2016-05-04 Redogörelsetext för ändringar i Allmänna bestämmelser (AB) samt bilagor Ändringarna i Allmänna bestämmelser (AB) gäller med Svenska Kommunalarbetareförbundet (Kommunal) från och med 2016-05-01.

Läs mer

Överenskommelse om Bestämmelser för studentmedarbetare

Överenskommelse om Bestämmelser för studentmedarbetare Förhandlingsprotokoll 2014-12-11 Överenskommelse om Bestämmelser för studentmedarbetare Parter Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta å ena sidan, samt OFRs förbundsområde Allmän

Läs mer