Sammanträde med forskarradet vid Formas

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträde med forskarradet vid Formas"

Transkript

1 FORSKNINGSRÅDET FÖR MILJÖ, AREELLA NÄRINGAR OCH SAMHÄLLSBYGGANDE PROTOKOLL NR 18 Sammanträdesdatum (3) Sammanträde med forskarradet vid Formas Tid: Plats: Forskningsrådet Formas, stora sammanträdesrurnmet, Kungsbron 21, Stockholm Närvarande: Ledamöter: Liljelund, Lars-Erik Annerberg, Rolf Abrahamsson, Katarina Brännlund, Runar Hedlund, Linda Jensen, Per Lindström, Mårten Nälsholm, Torgny Oskarsson, Agneta Pettersson, Eva Smith, Henrik Wäckelgård, Eva Åhnberg, Annika Personalföreträdare: Rolén, Conny Svanberg-Olsson, Anneli Ersättare: Andersson, Leif Berglund, Ingemar Eckerberg, Katarina Ekman, Stina Huss-Danell, Kerstin Meurman, Fredrik Tillman, Anne-Marie Tranvik, Lars Westlund, Hans Westman, Peter Övriga: Glass, Marianne Ledin, Anna Strålsjö, Lena generaldirektör, ordförande generaldirektör skogsdirektör (t o m 8) civilingenjör forskningschef konsult (fr o m del av 4) SACO ST avdelningschef (tom del av 4) divisionschef naturvårdschef administrativ chef, sekreterare, huvudsekreterare forskningssekreterare ( 8)

2 FORSKNINGSRÅDET FÖR MILJÖ, AREELLA NÄRINGAR OCH SAMHÄLLSBYGGANDE PROTOKOLL NR 18 Sammanträdesdatum (3) Statssekreterare Åsa-Britt Karlsson, Miljödepartementet, deltog vid inledningen av mötet och redovisade regeringens intentioner och förväntningar på forskarradet. Ärende 1 Presentation av ledamöterna Godkännande av dagordningen Förslag till sammanträdestider 2010 Information och diskussion om Formas verksamhet och forskarrådets roll Protokoll från föregående sammanträde (-11-23) Utlysning av forskningsmedel våren 2010 Dnr Beslut/åtgärd Information Godkändes med ändringen att punkt 9 "Förslag till sammanträdestider" flyttades fram som punkt 3 på dagordningen. Beslut: att fastställa följande sammanträdesdagar under 2010: måndagtisdag april, tisdag 8 juni, tisdag 28 september och måndag 22 november. Beslut: att vid aprilmötet bland annat diskutera följande frågor: - forskarrådets roll och arbetsformer (inklusive delegationsordning) - beredningsorganisationen - strategiska satsningar (riktade utlysningar) från och med 2011 Föredragande: Anna Ledin Till handlingarna. Beslut: att genomföra 2010 års utlysning i enlighet med förslag, efter mindre justeringar i utlysningstexterna. Föredragande: Anna Ledin

3 FORSKNINGSRÅDET FÖR MILJÖ, AREELLA NÄRINGAR OCH SAMHÄLLSBYGGANDE PROTOKOLL NR 18 Sammanträdesdatum (3) Förslag om ändringar i Formas berednings- Beslut: process a) att inrätta föreslagna åtta beredningsgrupper för beredning av ansökningar i 2010 års öppna utlysning (bilaga 7a). Forskarrådets ledamöter ska genom e-post-kommunikation ges möjlighet att lämna synpunkter på förslag till förtydligande undertexter, b) att bedömningskriterierna ändras enligt förslag och att huvudsekreteraren får i uppdrag att formulera det andra kriteriet under Societal Value enligt diskussionen på mötet, c) att års betygsskalor tills vidare ska gälla oförändrat men med en notering i Formas handbok för 2010 att dessa kan komma att ändras under april månad, d) bifalla övriga förslag till ändringar i regler för Formas riktlinjer för sökande om medel från och med 2010 (bilaga 7 d). Föredragande: Anna Ledin Förslag till fördelning av medel inom utlysningen "Hållbar butik" - samarbete med Handelns utvecklingsråd Dnr Utseende av vice ordförande i forskarradet 10 Anmälningar a) Aktuella utlysningar b) Lägesrapport om full kostnadstäckning c) Beslut fattade efter delegation d) Anmälningar av godkända slutredogörelser e) Praktiska frågor (ersättningar, reseräkningar m m) Beslut: att fördela medel enligt förslag (bilaga 8) Föredragande: Lena Strålsjö Beslut: att utse Agneta Oskarsson till vice ordförande i Formas forskarråd för tiden Föredragande: Ordföranden a) Information Föredragande: Anna Ledin b) Information Föredragande: Anna Ledin c) Information (bilaga 10 c) Föredragande: Anna Ledin d) Till handlingarna (bilaga 10 d) e) Information Föredragande: Marianne Glass Vid protokollet Justeras Marianne Glass Lars-Erik Liljelund

4 Bilaga 7 a) Formas beredningsgrupper för beredning av ansökningar i 2010 års öppna utlysning 1. Climate change /Klimatförändring 2. The natural environment/ Naturmiljön 3. Use of natural resources / Nyttjande av naturresurser 4. Products and processes based on renewable and recycled resources / Produkter och processer baserade på förnybara och återvunna resurser 5. Environmental pollution / Miljöföroreningar 6. Food and animal welfare/ Livsmedel och djurs välfärd 7. Urban and rural development / Stads- och landsbygdsutveckling 8. The built environment / Den byggda miljön

5 Bilaga 7 d) Ändringar i Formas riktlinjer för sökande om medel från och med 2010 a) Ad hoc granskning av ansökan inkommen från ledamot i Forskarrådet. Regel: Ansökan inkommen från ledamot i Forskarrådet måste ad hoc granskas. Nuläge: An application from a member of the Formas' Scientific Council must be evaluated by at least two people outside the expert committee. Beslut: Denna regel tas bort. b) Tre regler som har reglerat huvudsökandens och disputerade medsökandens roller Regel: Söka för max 50 % av lön för disputerad forskare. Nuläge: A maximum of 50 per cent of a full-time position for researchers may be applied for. For doctoral students and technical staff 100 per cent of their full-time positions may be applied for. When several researchers are included in the proposed project, their combined applied salaries may not exceed 200 per cent of a full position. Beslut: Regeln avskaffas och sökande kan söka för 100 % finansiering av sin eller medarbetares lön. Formas finansiering av lön till en enskild forskare kan dock aldrig överstiga 100 %, även om forskaren beviljats medel till flera projekt. Även regeln att den sammanlagda lönen får uppgå till max 200 % avskaffas. Regel: Huvudsökande ska göra merparten av arbetet. Nuläge: The main applicant must be the researcher who performs the main part of the research in the project. Beslut: Denna regel tas bort. Ändringen ska föras in i handboken - med tydlig anvisning rörande de nya reglerna där det ska framgå att man förväntar att huvudsökande kommer att fungera som projektledare. Regel: Endast beviljning av ett projekt/sökande och utlysning. Nuläge: Within the main annual call, the main applicant can be granted a maximum number of three applications: Grants for research projects or a position as Assistant or a Postdoctoral scholarship and in addition to this an Open postdoctoral scholarship and Funds for equipment. Beslut: Denna regel tas bort. Ändringen ska föras in i handboken - med tydlig anvisning rörande de nya reglerna. Motivering för alla dessa tre förslag: Dessa regler grundar sig på en förlegad syn på hur forskningen är och bör vara organiserad, där forskaren arbetar antingen ensam eller tillsammans med en doktorand i ett projekt. Detta stämmer dåligt med det sätt som vi idag organiserar forskning på. Samarbete med andra forskare för att lösa för samhället viktiga behov står i fokus och det betyder oftast samarbete i grupper, bestående av såväl disputerade som odisputerade forskare. Dessutom ofta över disciplingränserna. Dessa projekt kräver också duktiga projektledare, som inte nödvändigtvis gör merparten av jobbet, utan har som uppgift att leda projektet och säkerställa kvaliteten. För att detta nya arbetssätt ska få genomslagskraft måste det

6 finnas anpassade finansieringsformer, dvs begränsningar om hur mycket enskilda forskare kan finansieras inom ett projekt och hur mycket huvudsökande ska medverka bör tas bort. Formas vill dessutom öka andelen tvärvetenskapliga projekt och då krävs också möjligheter att samverka med andra disputerade forskare. Nuvarande regler har också en fördelningspolitisk innebörd, med syfte att fördela medlen mellan flera forskare, istället för att prioritera den bästa forskningen, oavsett om den kommer att ledas av några få mycket framgångsrika forskare. Denna begränsning bör därför också utgå. c) Medel för att delta vid konferenser Regel: Konferensresor stryks när projektansökan beviljas. Nuläge: Står inte om detta i handboken, men de stryks rutinmässigt vid genomgång av beviljade projekts budget. Beslut: Möjlighet att inkludera konferensresor i projektansökan för passande konferenser i en väl motiverad omfattning. Detta ligger i linje med att Formas ska finansiera samtliga relevanta kostnader i projektet. Möjligheten att söka konferensresor för muntlig presentation kan under ytterligare några år sökas akut, om sökanden ska hålla en presentationen ligger inom Formas ansvarsområde. Denna möjlighet kommer dock att försvinna från och med 2013.

7 Bilaga 8) Tilldelning av medel i utlysningen Hållbar Butik - samarbete mellan Formas och Handelns Utvecklingsråd Formas och Handelns Utvecklingsråd hade under hösten en gemensam utlysning med syftet att främja ny kunskap och nya lösningar för ökad social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet i handeln. Målet med satsningen på framtidens hållbara butik är att stödja ny kunskap och tekniska innovationer som bidrar till att utveckla företagen och de anställda ur ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbarhetsperspektiv. Resultatet ska bidra till en ekologiskt hållbar utveckling av handeln, konsumtionen och samhället. Totalt omfattar utlysningen 36 miljoner kronor under 3 år varav Formas och Handelns Utvecklingsråd vardera avsatt 6 miljoner kronor per år under 3 år. Ansökningarna Totalt inkom 49 ansökningar till utlysningen, se bilaga 2. Beredningsprocess Ansökningsförfarandet och beredningsprocessen har handlagts av Handelns Utvecklingsråd. Vi har dock tillsammans utsett beredningsgrupp bestående av akademiker och avnämare (se nedan) och även haft en observatörsroll under hela processen. Ansökningarna utvärderades enligt 5 kriterier; Vetenskaplig kvalitet, Metod och Genomförbarhet, Relevans, Nyttiggörande och kommunikation samt Kompetens i projektet. Samtliga ledamöter läste samtliga ansökningar och utvärderade dem enligt bedömningskriterierna med poäng 1-5. Man träffades vid ett beredningsmöte där övre halvan av ansökningarna diskuterades och en rankinglista uppfördes. Beredningsgruppen enades om nio ansökningar man vill rekommendera för finansiering och för Formas del handlar det om fyra ansökningar, se bilaga 1. Ledamöter Beredningsgrupp Claes Robert Julander (ordf), prof Marketing and Strategi, Handelshögskolan i Stockholm Susanne Hertz, i logistik, Internationella Handelshögskolan i Jönköping Gunnar Aronsson, i psykologi, Stockholms universitet Eva Eriksson, lektor miljökemi, Danmarks Tekniska Universitet Lotte Holm, human nutrition, Köpenhamns Universitet Therese Möller, försäljare på IKEA, verksam i Handelsanställdas förbund Gunnar Ahlström, verksam i ledande befattningar i handeln, vd för Akademibokhandeln Jonas Gunnarsson, analyschef ICA, tidigare verksam vid Handelshögskolan i Stockholm Anderas Hedlund Handelns Utvecklingsråd, observatör Camilla Grunditz Formas, observatör Förslag till beslut: se bilaga 1

8 Forskarrådsprotokoll FÖRSLAG TILL BESLUT brg9710, Hållbar butik Diarienummer Sökande År Sökt belopp Förslag Dossié Organisation, institution kronor kronor Bidragsform Projekttitel Finansieringskälla Ämnesövergripande Fortsättningsprojekt HÅLLBAR BUTIK 102:Forskningspro jekt, Jordbruksanslaget Ekelund Lena Sveriges Lantbruksuniversitet, Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap Klimatmärkt livsmedelsbutik - handelns möjligheter att stimulera till klimatsmarta livsmedelsval och dess konsekvenser för utsläppsminskningar och lönsamhet Totalt HÅLLBAR BUTIK 102:Forskningspro jekt, Jordbruksanslaget Mont Oksana Lunds universitet, Internationella Miljöinstitutet Att stödja gröna och etiska marknader: dagligvaruhandelns roll Totalt HÅLLBAR BUTIK 102:Forskningspro jekt, Jordbruksanslaget Olsson Annika Lunds universitet, Förpackningssystem för den hållbara butiken Totalt HÅLLBAR BUTIK 102:Forskningspro jekt, Jordbruksanslaget Strid Ingrid Sveriges Lantbruksuniversitet, Energi och teknik Minskat matsvinn i livsmedelsbutiker - åtgärder och deras effekter på ekonomi och miljö Totalt Sida 1(1)

9 Ansökningar - utlysningen Hållbar butik Nr Projektledare Titel Belopp Beviljat 176 Magnus Frostenson, Uppsala Universitet ökad hållbarhet HUR 177 Torbjön Ljungkvist, Högskolan i Borås Hållbar butik i Företagsaccelerator Hållbar handel och konsumtion: från ett miljö- och hälsorelaterat 178 Jonas Nordström, Lunds Universitet perspektiv HUR 179 Magnus Boström, Södertörns Högskola Hållbara inköp och kemikalier i textilier - en tvärvetenskaplig ansats Niklas Rudholm, HUI Hur påverkar handelns strukturomvandling miljön? HUR 181 Annika Olsson, Lunds Universitet Förpackningssystem för den hållbara butiken FORMAS 182 Ulf Johansson, Lunds Universitet Hållbarhet och varumärkesbyggande i dagligvaruhandeln. Hur kan butiken öka andelen hållbar konsumtion och sin lönsamhet genom varumärkesbygge inriktat på hållbarhet Tomas Brytting, Ersta Sköndal Högskola Etik för en hållbar butik Karin M Ekström, Högskolan i Borås Återvinning av kläder utveckling av kunskap och lösningar för hållbar handel HUR 185 Östen Ohlsson, Göteborgs Universitet Organisatorisk och institutionell riskhantering i detaljhandeln Håkan Torstensson, Högskolan i Borås Efterfrågestyrd handel med textil- och modevaror en demand chain-ansats Lukas Smas, Stockholms Universitet Modebutiken som hållbar arena: en kulturgeografisk analys av modehandelns hållbarhet Cecilia Fredriksson, Lunds Universitet GRÖNA BUTIKER Hållbar handel och värdeskapande praktiker HUR 189 Elisabeth Hochschorner, KTH Butiksansvar för hållbara klädbutiker Birgitta Rydhagen, Chalmers Handelns hantering av hushållskemikalier Oksana Mont, Lunds Universitet Att stödja gröna och etiska markander. Dagligvaruhandelns roll FORMAS 192 Tomas Ekvall, IVL Hållbar hantering av livsmedelsavfall från butik Lena Ekelund, SLU Klimatmärkt livsmedel - handelns möjligheter FORMAS 194 Birgitta Bergvall-Kåreborn, Luleå Tekniska Universitet Ekostöd - Ekologiska stödstrukturer för försäljning av miljömärkta varor Elisabeth Borch, SIK Minskat svinn genom hållbar hantering av kött i kedjan leverantör, butik och konsument

10 196 Bertil Hulten, Högskolan i Kalmar Andrahandsmarknaden - en okänd växande marknad som bidrar till social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet Cecilia Mark-Herbert, SLU Grönare konsumenters handlande i hållbara butiker - vanor, strukturer, normer och lösningar Daniel Normark, Göteborgs Universitet Hållbar mack - miljömedvetenhet medborgarskap och bensinstationen som gluesbygdens sista utpost eller en ny hyperheterogen butiksarena Cecilia Mark-Herbert, SLU Hälsa i butiken - shop in shop Magnus Bohlin, Högskolan i Dalarna Synergieffekter mellan handeln och turism Tomas Rydberg, IVL Leverantörsbedömningssystem för kemikalier i varor inom handeln Ulf Sonesson, SIK Klimatval i butik Kristina Ek, Luleå Tekniska Universitet Hur påverkar olika produktmärkningar konsumenternas köpbeslut Patrik Nilsson, Stics Informationsteknik och ekologi i den nya butiken Stefan Tengblad, Högskolan i Skövde Hur bärs en hållbar handel upp? Ideer, koncept och praktiker för hållbarhet inom svenska detaljhandel Helene Brembäck, Handelshögskolan i Göteborg Attraktiva handelsplatser - en modell för hållbara kundmöten Mohsen Soleimani Mohseni, SP Effektivare och hållbara livsmedelsbutiker med bättre inomhus och arbetsmiljö Per Olof Hedekvist, SP Optimerad belysning i miljömedveten och kundvänlig livsmedelbutik Sven Hemlin, Göteborgs Universitet Butiken som kreativ miljö. Gruppklimat och ledarskapsrelationer som grund för en socialt hållbar, innovativ och produktiv utveckling av butiker Monica Axell, SP Innovativa, ekonomiska och miljömässigt uthållig kyldiskar och kylsystem i livsmedelbutiker Mats Abrahamsson, Linköpings Universitet Modeller för styrning mot hållbar butik Rita Mårtensson, Göteborgs Universitet Skapande av kundupplevelser. Hur handeln kan öka kundnöjdheten på ett socialt ansvarstagande sätt Esmail Salehi-Sangari, Luleå Tekniska Universitet Grön medvetenhet och gröna val - Konsumentperspektiv på hållbar konsumtion Siv Lindberg, Innventia Konsumenters beslutsfattande och hållbara val Ulf Elg, Lunds Universitet Leverantörsrelationernas roll i utvecklingen av en hållbar butik Bertil Hulten, Högskolan i Kalmar Den öppna servicefabriken - En studie om morgandagens servicelandskap och kundmedverkan

11 217 Caroline Wigren, Lunds Universitet Hållbar butik - i ljuset av heterogena affärsmodeller Ulf Johansson, Lunds Universitet Myter krig hållbarhet från ett konsumentperspektiv Jerker Söderlind, KTH Framtid för urban handel, verktyg och incitament Susanne Sweet, Handelshögskolan i Stockholm Hållbar butik. Kundmöten i ett dagligvaruperspektiv Marianne Ekman Rising, KTH Gröna butiken: Arbetssystem och kundmöte Ingrid Strid, SLU Minskat matsvinn i livsmedelsbutiker - åtgärder och deras effekter på ekonomi och miljö FORMAS 223 Svante Karlsson, Umeå Universitet Humlans flykt: om framgångsfaktorer för handelns avvikare i välfärdens motsträviga utkant Sören Bergström, Svensk Företagsforskning? Butiken som praktisk hållbar utveckling Lisbeth Svengren Holm, Lunds Universitet Butikens centrala roll för inköp av hållbara produkter Totalt sökt belopp:

12 PROTOKOLL nr 18 Bilaga 10 c) Beslut efter delegation Handläggare Finansieringskälla ro cam vh mem bho la Paula Femenias, Chalmers tekniska högskola Konferensresa till Nederländerna och konferensen Changing Roles09 för att muntligt presentera ett konferenspaper samt för att presentera oss för vårt internationella nätverk vid särskilt möte. 105:Huvudsekr.beslut, Miljöanslaget Maria Granberg, Göteborgs universitet Förekomst, spridning och kostand för antibiotikaresistens hos marina sedimentbakterier: del A Maria Hellström Reimer, Sveriges Lantbruksuniversitet AHRA09/Narrascape Symposium 105:Huvudsekr.beslut, Miljöanslaget Maritha Hörsing, Utvärdering av risken för att oönskade transformationsprodukter uppkommer vid avlägsnandet av läkemedel från kommunalt avloppsvatten. 105:Huvudsekr.beslut, Miljöanslaget Vania Ceccato, Kungl. Tekniska högskolan Tankar om säkerhet i städerna 105:Huvudsekr.beslut, Miljöanslaget Anita Sellstedt, Umeå universitet Deltagande med föredrag i Första Internationella Mötet om Frankineae, Tunis, Tunisien 15-20, November 102:Huvudsekr.beslut, Jordbruksanslaget Tord Snäll, Sveriges Lantbruksuniversitet Metapopulationsdynamik of framtida persistence hos en epifyt i naturskog respektive i brukade skogslandskap 102:Huvudsekr.beslut, Jordbruksanslaget Annica Kronsell, Lunds universitet Symposium om Genus, makt och klimatförändringar. 105:Huvudsekr.beslut, Miljöanslaget Cecilia Waldenström, Sveriges Lantbruksuniversitet Framtider för Nordens landsbygder: utmaningar och möjligheter 102:Huvudsekr.beslut, Jordbruksanslaget Svante Winberg, Uppsala universitet Stress och stresshantering hos laxfisk i odling Avslag Avslag

13 PROTOKOLL nr 18 Bilaga 10 c) Beslut efter delegation Handläggare Finansieringskälla bho cam mem bho la bho jac jac Katarina Larsen, Kungl. Tekniska högskolan Symposium på internationell konferens: Lokala och regionala innovationsprocesser i *Den nya gröna ekonomin* - erfarenheter från Sverige och Silicon Valley 102:Huvudsekr.beslut, Jordbruksanslaget Parvaneh Afsharian, Lunds universitet vävnads specifik uttryck för mål styrd terapi genom vävnads specifika promoter och hematopoietiska celler som bärare i en mus modell Hans Peter Hansen, Sveriges Lantbruksuniversitet Nordiska symposium; jakt & samhälle 102:Huvudsekr.beslut, Jordbruksanslaget Dennis Collentine, Högskolan i Gävle Internationella konferens deltagande 102:Huvudsekr.beslut, Jordbruksanslaget Kjell Bolmgren, Uppsala universitet Svenska fenologinätverket. Utveckling och utbildning av ett landsomfattande nätverk av professionella fenologiobservatörer. 102:Huvudsekr.beslut, Jordbruksanslaget Alf Hornborg, Lunds universitet Medverkan i konferens med American Anthropological Association, Philadelphia, 2-5 december, 105:Huvudsekr.beslut, Miljöanslaget Bijan Dargahi, Kungl. Tekniska högskolan Hydrologic and hydrodynamic modelling of river discharges, sediment yield and Lake Reservoir Carl-Johan Engström, Kungl. Tekniska högskolan Podcar City : COP 15? Transport and Climate Change, Malmö 8-10 dec Konferens Evert Ljungström, Göteborgs universitet Deltagande med plenarföredrag i workshop *Spectroscopic signatures of molecular complexes/ions in our atmosphere and beyond* Varanasi 2-4 / :Huvudsekr.beslut, Miljöanslaget Avslag Avslag Avslag 16200

14 PROTOKOLL nr 18 Bilaga 10 c) Beslut efter delegation Handläggare Finansieringskälla mem la bho la cam Mats Sjöquist, Sveriges Lantbruksuniversitet Workshop: fångst och immobilisering av vilda däggdjur John Munthe, Svenska Miljöinstitutet AB, IVL Utlakning av kvicksilver och kväve vid dikesrensning med vidtagna hänsynsåtgärder (översilningsdämmen) Gunilla Enhörning, Chalmers tekniska högskola Härmed ansöks om resebidrag till *Cities as Creative Spaces for Cultural Tourism*, konferens på Boðaziçi University, Istanbul nov, där jag presenterar artikeln *Dubai - Whose City?*. 105:Huvudsekr.beslut, Miljöanslaget Clas Florgård, Sveriges Lantbruksuniversitet Inbjuden att medverka vid: Urban Biodiversity & Design URBIO 2010 Urban Biodiversity in the Ecological Network. Sub-theme 1: Ecosystem network and quality of habitats in and around the urban area 105:Huvudsekr.beslut, Miljöanslaget Måns Nilsson, Stockholm Environment Institute Internationell workshop på Samhällsstyrning för Hållbara Innovationer - den globala transportsektorn 105:Huvudsekr.beslut, Miljöanslaget Maria Nordström, Stockholms universitet medverkan i kongressen Healthy People Healthy Parks, Melbourne, april :Huvudsekr.beslut, Miljöanslaget Gunilla Reischl, Utrikespolitiska institutet Klimatförändringar och säkerhet: normativ konkurrens inom Europeiska Unionen 105:Huvudsekr.beslut, Miljöanslaget Tina-Simone Schmid Neset, Linköpings universitet Internationell workshop om fosfor och global matsäkerhet 102:Huvudsekr.beslut, Jordbruksanslaget Avslag Avslag

15 PROTOKOLL nr 18 Bilaga 10 d) Avslutade projekt - Godkända rapporteringar Handläggare sö sö us ro jod jod se Kjell Andersson, Sveriges Lantbruksuniversitet Ekogris - ett tvärvetenskapligt forskningsprogram inom ekologisk svinproduktion Ronny Lindberg, Sveriges Lantbruksuniversitet Schistosomiasis hos idisslare. Studier över värddjursparasitrelationer och immunopathologi i experimentell långtidsinfektion samt behandlingsförsök Claes Caldenby, Chalmers tekniska högskola Arkitekturteoriernas historia Dag Lindgren, Sveriges Lantbruksuniversitet Fröplantagers betydelse för genetisk diversitet i Sveriges skogar Elna Stenström, Sveriges Lantbruksuniversitet Gremmeniella angrepp på barrträd. Samspel med miljöfaktorer och värdspecialisering Urban Nilsson, Sveriges Lantbruksuniversitet Effects of silvicultural treatments on wood-quality in Norway spruce plantations (IMWO2) Göran Hellström, Lunds universitet Kombinerade system med solfångare och bergvärmepumpar Lars Ellegård, Göteborgs universitet Växtsteroler i kosten och riskfaktorer, sjuklighet och död i hjärtkärlsjukdom Agneta Rannug, Karolinska Institutet Dioxin och ljus. Beror dioxinets toxicitet på en felaktig aktivering av melanocortinsystemet? Per Hansson, Sveriges Lantbruksuniversitet Knäckesjuka - ett problem i dagens skogsbruk? Leif Klemedtsson, Göteborgs universitet Netto växthusgasemissioner från dikad högbördig skogsmark

16 PROTOKOLL nr 18 Bilaga 10 d) Avslutade projekt - Godkända rapporteringar Handläggare sö sö se mur se mem cam Klas Elwinger, Sveriges Lantbruksuniversitet Optimering av ekologisk slaktkycklingproduktion Lennart Salomonsson, Sveriges Lantbruksuniversitet Svenska forskarskolan i ekologiska lantbruks- och livsmedelssystem Nils-Erik Wiberg, Chalmers tekniska högskola Dynamik för fordon-spår-undergrund system - adaptiv FEmodellering Carina Listerborn, Malmö Högskola Kvinnors inflytande i den lokala demokratin. En studie av deltagande planering med ett genusperspektiv. Catherine Bellini, Sveriges Lantbruksuniversitet Funktionell karakterisering av floemspecifika gener: deras roll i floemets differentiering och funktion Malte Hermansson, Göteborgs universitet Optimering av nitrifikation i avloppsrening - koppling mellan experiment och modeller Elisabeth Dalholm Hornyánszky, Lunds universitet Mixed reality i kollektiva designprocesser. Samspel med artefakter i materiella och virtuella rum. Lars Östlund, Sveriges Lantbruksuniversitet Naturskogslandskap i den boreala delen av Skandinavien - långsiktigt mänskligt nyttjande, ekosystemförändringar och naturskogars värde som referenser Anneli Ivarsson, Umeå universitet Celiaki. Är det dags för primär prevention och allmän screening? En studie av 12-åringar från födelsekohorter under epidemin och den post-epidemiska perioden. Wolfgang Schröder, Umeå universitet Thylakoid lumen hos backtrav, en dynamisk del av fotosyntesen Urban Nilsson, Sveriges Lantbruksuniversitet Effekter av olika skogsskötselmetoder på virkeskvalitet i granplanteringar

17 PROTOKOLL nr 18 Bilaga 10 d) Avslutade projekt - Godkända rapporteringar Handläggare vh mem nd se mur ro sö cam mem se Jonas Gunnarsson, Stockholms universitet Fate and toxicity of pesticide runoff from banana plantations in the Laguna de Madre de Dios, Costa Rica Katarina Hedlund, Lunds universitet Diversitet i markens födovävar Urban Nilsson, Sveriges Lantbruksuniversitet Effekter av gallringsprogra på virkeskvalitet hos planterad gran och tall i södra Sverige Åsa Wahlström, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Styrd aktiv massa för kontor med god termisk komfort och låg yttre miljöbelastning Mats Öquist, Sveriges Lantbruksuniversitet Växthusgaser från boreala jordar vid låga temperaturer - biogeokemiska processer och effekter av ett förändrat vinterklimat Eric Danell, Uppsala universitet Stjärnhovstryffel - Farmakognosi, systematik, ekologi, fysiologi, odling och vitamininnehåll. Sven Thelandersson, Lunds universitet Sannolikhetsbaserad utvärdering av armerade betongkonstruktioner i bruksgränstillståndet Anders Ödeen, Uppsala universitet Funktionella skillnader i fåglars färgseende Jonas Gunnarsson, Stockholms universitet Betydelsen av partikulärt organiskt material för biotillgänglighet och utläckning av sedimentbundna gifter i svenska kustområden Anna Rosling, Sveriges Lantbruksuniversitet Funktionell mångfald hos ektomykorrhizasvampar i mineraljord Roger Finlay, Sveriges Lantbruksuniversitet Transkriptomanalys av ektomykorrhizasvampars interaktioner med organiska substrat och andra svampar

18 PROTOKOLL nr 18 Bilaga 10 d) Avslutade projekt - Godkända rapporteringar Handläggare bho se ro la vh vh vh Martin Schroeder, Sveriges Lantbruksuniversitet Risk för trädmortalitet orsakad av granbarorren i olika typer av stormfällningsområden - betydelse av storlek och landskapsegenskaper Line Gordon, Stockholms universitet Markanvändningsförändringars påverkan på vattenflöden och ekosystemtjänsters resiliens: en analys av skalinteraktioner Andrew Taylor, Sveriges Lantbruksuniversitet Funktionell diversitet hos ektomykorrhizasvampar Miklós Molnár, Lunds universitet Plug&Play Alliance SE , SE Contrib./WP 5 - Utveckling av förklaringsmodell för karakterisering av det industriella flerbostadsbyggandets utvecklingsmöjligheter - Bic 5. Markus Meier, SMHI Studier av giftiga algblomningar i framtidens klimat i Östersjön Kaj Rosén, Skogforsk NRA-koordinering inom området skog Nora Räthzel, Umeå universitet Vardagsliv och ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet Christin Säwström, Abisko Naturvetenskapliga Station Hur värdspecifika är subtropiska sötvatten cyanofager i enskilda sjöar och i allmänhet? Jonas Persson, Uppsala universitet Evolution och reglering av tillväxt via RNA och protein: ett stökiometriskt perspektiv Ilhami Alkan Olsson, Kent University, UK Vilken roll har internationella icke bindande regler i utvecklandet, implementeringen och genomdrivandet av klimat förändrings regimen?

19 PROTOKOLL nr 18 Bilaga 10 d) Avslutade projekt - Godkända rapporteringar Handläggare vh mur sö mur vh -10 la -12 mur us -37 bjo Georg Carlsson, Tolerans mot låg fosfortillgång hos genetiskt skiljda förädlingslinjer av modell-baljväxten Medicago truncatula Nora Räthzel, Umeå universitet Vägar till hållbar livsföring Nadarajah Sriskandarajah, Sveriges Lantbruksuniversitet Från expert till facilitator-den förändrade rollen i naturresursförvaltningen Anders Angerbjörn, Stockholms universitet TREDJE INTERNATIONELLA FJÄLLRÄVSKONFERENS Mikael Granberg, Örebro universitet Australasia and Europe: Comparing policy formulation and governing techniques in local authority climate change action Linnéa Nygren Babol, Exopolysackarider och mjölkproteiner: Molekylär förståelse av mikrostrukturer Peter Thor Svenningsen, Göteborgs universitet Framtida klimatinducerade salthaltssänkningar i estuarine miljöer påverkar nära besläktade copepoder på olika sätt Sverker Molander, Chalmers tekniska högskola Forskningsresa för faktainsamling och intervjuer i Guangdong, Kina Maria Hellström Reimer, Sveriges Lantbruksuniversitet Narrascape II - Urban Environment as Narrative System in the UK and China Christer Knuthammar, Linköpings universitet Kklimatets krav på samhället - nu och i framtiden Annagreta Dyring, Länsteater Gotland, teaterchef Monica Sparby *Under ytan* En vetenskapspjäs om fiskarnas hemliga liv i Östersjön

20 PROTOKOLL nr 18 Bilaga 10 d) Avslutade projekt - Godkända rapporteringar Handläggare vh -112 mem sö -159 se -165 mem jod -247 la -263 Jonas Persson, Oslo University Evolution och reglering av tillväxt via RNA och protein: ett stökiometriskt perspektiv Bodil Elmhagen, Stockholms universitet Toppredatorer, mesopredatorer och deras bytesdjur: regleras de uppifrån eller nerifrån? Hans Antonson, Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI Muntlig presentation av *Landskap och tegskiften i geometriska jordeboken för norra Hälsingland utifrån en retrogressiv metod* på ICHG:s 14e internationella konferens, augusti, Kyoto, Japan Salme Timmusk, Sveriges Lantbruksuniversitet Betydelsen av Paenibacillus polymyxa biofilm i skydd mot rhizosphere erosion Björn-Ola Linnér, Linköpings universitet Visualisering av klimatförändringar - internationell workshop Bo Ebenman, Linköpings universitet Den biologiska mångfaldens betydelse för ekosystemens sårbarhet för en ökande variation i klimatet Rolf Lidskog, Örebro universitet Expertis, demokrati och miljöreglering. En jämförande studie Magnus Karlsson, Sveriges Lantbruksuniversitet Diversitet, struktur och fylogeni av familj 18 kitinaser Anna Rydberg, Institutet för jordbruks- och miljöteknik Ny teknik för bestämning av stående biomassa i salixodlingar Maria Andersson, Göteborgs universitet Kvicksilver i miljön Inga Britt Werner, Kungl. Tekniska högskolan ENHR Prague, konferensresa med presentation av paper

Forskare och praktiker som medverkar i boken

Forskare och praktiker som medverkar i boken Forskare och praktiker som medverkar i boken Kjell Aleklett, professor i fysik, Uppsala Ellen Almers, doktorand i didaktik, Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping Christian Azar, professor

Läs mer

Formas Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande

Formas Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande Formas Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande Elisabet Göransson 2012-03-26 Om Formas Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande har till uppgift att främja

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson Enstånk Mod -85 Heat 1 Heat 2 Heat 3 9 Marino Carlsson 60 Johnny Olofsson 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 57 Pia Karlsson Fabjan 68 Anders Norell 2 Tomas Sjöström 63 Patrik Strandh 53 Kent Nordin

Läs mer

1. Mötets öppnande Ordföranden, Rolf Hedquist, hälsar de närvarande välkomna till mötet.

1. Mötets öppnande Ordföranden, Rolf Hedquist, hälsar de närvarande välkomna till mötet. LÄRARUTBILDNINGS- KONVENTET PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2003-09-23 Tid: Tisdagen den 23 september 2003 kl 10.00 16.00 Lokal: Arlandia, Stockholm Närvarande ledamöter: Laila Mattsson Högskolan Dalarna,

Läs mer

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT Stålboda 2005-08-20 arr: Bromma Skf WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 1 Bälgviken 1156 Jonas Malmqvist 141 96 237 Niklas Halling 141 93 234 Hans Sundén 138 93 231 Helena

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael Fors 147 89 236 Donald Johansson

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006

Welcome Hotel skyttestafett 2006 Welcome Hotel skyttestafett 2006 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael

Läs mer

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18 SLUTRESULTAT Lagtävling Stafetten Plac Lag Omg 1 Omg 2 Total 1 Mönsterås 706 452 1158 Per Claesson 142 92 234 Roger Hansson 143 91 234 Clas Bernhardsson 144 89 233 Danne Lundquist 139 91 230 Jennie Lundquist

Läs mer

Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp*

Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp* Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp* Blekinge Tekniska Högskola Studerandeavd. Förvaltningen 6

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn:

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn: Klass Placering Resultatlista, enskild rond - netto Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn Rond 1 Spel.kat. Spelform Scramble, Slagtävling Klubb CBA S-HCP Datum 2014-08-24 Resultat Särskiljning 1

Läs mer

Framtidens lantbruk djur, växter och markanvändning

Framtidens lantbruk djur, växter och markanvändning Framtidens lantbruk djur, växter och markanvändning Ett ämnesövergripande forskningsprogram http:///framtidenslantbruk framtidenslantbruk@slu.se Jordbruks- och trädgårdskonferens 3 marts 2011 Disposition

Läs mer

Universities in Sweden

Universities in Sweden Universities in Sweden Blekinge tekniska högskola Office/Enheten för Externa Relationer Postadress: Blekinge Tekniska Högskola, 371 79 Karlskrona Telefon: 0455-38 50 00 Fax: 0455-38 52 07 Enhetschef: Lena

Läs mer

Tabeller. Teckenförklaring Explanation of symbols. Noll Zero. Mindre än 0,5 Mindre än 0,05

Tabeller. Teckenförklaring Explanation of symbols. Noll Zero. Mindre än 0,5 Mindre än 0,05 Universitetskanslersämbetet och SCB 28 UF 23 SM 1401 Tabeller Teckenförklaring Explanation of symbols Noll Zero 0 0,0 Mindre än 0,5 Mindre än 0,05 Less than 0.5 Less than 0.05.. Uppgift inte tillgänglig

Läs mer

Tid: Kl 10.00 15.00. Högskolan i Borås, C728

Tid: Kl 10.00 15.00. Högskolan i Borås, C728 HÖGSKOLAN I BORÅS Styrelsen Sekreterare Marie Wennberg PROTOKOLL 1(7) Tid: Kl 10.00 15.00 Plats: Högskolan i Borås, C728 Närvarande ledamöter: Leissner, Maria ordförande Andersson, Jonas Andersson, Roland

Läs mer

Godkända förvaltande organ som mottagare av bidrag från Vetenskapsrådet

Godkända förvaltande organ som mottagare av bidrag från Vetenskapsrådet Datum 2012-02-01 Godkända förvaltande organ som mottagare av bidrag från Vetenskapsrådet Ett förvaltande organ är den juridiska person som förvaltar ett bidrag som Vetenskapsrådet betalar ut. Nedan listas

Läs mer

E-HANDEL, INFORMATIONSTEKNOLOGI OCH HANDELNS DIGITALISERING. Forskningsprojekt för företag och anställda i handeln

E-HANDEL, INFORMATIONSTEKNOLOGI OCH HANDELNS DIGITALISERING. Forskningsprojekt för företag och anställda i handeln E-HANDEL, INFORMATIONSTEKNOLOGI OCH HANDELNS DIGITALISERING Forskningsprojekt för företag och anställda i handeln Innehåll Värdefull retur inom e-handeln 7 Nya affärsmodeller i digitaliseringens spår 8

Läs mer

Svenska Läkaresällskapet Nr 8 2014 2014-12-16

Svenska Läkaresällskapet Nr 8 2014 2014-12-16 PROTOKOLL fört vid sammanträde med Svenska Läkaresällskapets nämnd den 16 december 2014. Närvarande Ledamöter: Kerstin Nilsson (KN) (Ordförande), Stefan Lindgren (vice ordförande), Mats Holmström (MHm)

Läs mer

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 106-119

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 106-119 PROTOKOLL 1(6) Diarienummer Plats: Regionens hus, sal A Närvarande: ande: Malin Wengholm (M), Torbjörn Eriksson (KD), Maria Hörnsten (S), Jonas Magnusson (S), Mona-Lisa Hagström-Svensson (S) ersätter Martina

Läs mer

Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution.

Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution. Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution. Lärosäte Institution Externa Interna Totalt Summa* Blekinge tekniska högskola Studerandeavdelningen, Förvaltningen 9 11

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014 Arbetsordning 31 ledamöter och 21 ersättare Platserna fördelas enligt följande: 4 M, 15 S, 5 C, 2 V, 1 MP, 1 KD, 1 FP, 2 SD 2 M, 8 S, 3 C, 2 V, 2 MP, 2 KD, 2 FP, Ralph Veltenaar

Läs mer

Horizon2020 nya möjligheter för svenska aktörer?

Horizon2020 nya möjligheter för svenska aktörer? Horizon2020 nya möjligheter för svenska aktörer? Judit Wefer, Enheten för EU-relationer Bild 1 Varför europeiskt samarbete? Resurser Forskningens behov Forskningsexcellence Gemensamma behov Bild 2 Bn 2007

Läs mer

Forskarstation Östra Norrbotten

Forskarstation Östra Norrbotten Forskarstation Östra Norrbotten I samverkan med: Företag Skolor Myndigheter Organisationer För regional utveckling Utvecklingsprojektet: Forskarstation Östra Norrbotten Första fasen genomförs i samverkan

Läs mer

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Syskonen Carlsson 8 7 6 5 4 3 2 1 1. Alsie Carlsson Fogeryd 2. Per-Olof Carlsson Fogeryd 3. Maj Carlsson Fogeryd 4. Rune Carlsson Fogeryd 5. Vivvi Carlsson Fogeryd 6.

Läs mer

Kontaktuppgifter Fairtrade City, juli 2013

Kontaktuppgifter Fairtrade City, juli 2013 Kontaktuppgifter Fairtrade City, juli 2013 Alingsås: Askersund: Avesta: Borås: Botkyrka: Boxholm: Eda: Emmaboda: Maria Thyrell, Kommunikatör Alingsås Kommun Maria.Thyrell@alingsas.se Tel: 0322-61 71 85

Läs mer

Lärarutbildningskonventet Sammanträdesdatum 2009-09-13 Wallenbergsalen, Göteborg

Lärarutbildningskonventet Sammanträdesdatum 2009-09-13 Wallenbergsalen, Göteborg Lärarutbildningskonventet PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2009-09-13 Wallenbergsalen, Göteborg Närvarande: Caroline Liberg, ordf, Uppsala universitet Björn Åstrand, Umeå universitet, v.ordf. (ej 7) Jane Meckbach,

Läs mer

PROTOKOLL 2015-06-03. 1 Upprop Ordförande förrättade upprop och konstaterade att avdelningen var beslutsmässig.

PROTOKOLL 2015-06-03. 1 Upprop Ordförande förrättade upprop och konstaterade att avdelningen var beslutsmässig. Sidan 1 av 5 Avd. 3 för övrig forskning PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-06-03 NÄRVARANDE Erik Göransson, rådman, ordförande Ledamöter med vetenskaplig kompetens Staffan Hygge, miljöpsykologi (vetenskaplig

Läs mer

StartnrKlass Namn Ort Starttid Mål 131M Josefsson, Patrik Mjöbäck

StartnrKlass Namn Ort Starttid Mål 131M Josefsson, Patrik Mjöbäck Bondemilen 2011 Resultatlista StartnrKlass Namn Ort Starttid Mål 131M Josefsson, Patrik Mjöbäck 135M Kretschmer, Jakob Borås 123 M Nielsen, Filip Göteborg 87 M Bengtsson, Nils-Åke Svenljunga 136M Hallberg,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2007-08-21

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2007-08-21 KOMMUNSTYRELSEN 2007-08-21 Tid och plats: Ledamöter: Tisdag den 21 augusti 2007 kl 08.30-10.45, Quality Park Hotel i Södertälje Anders Lago (s) ordförande Marita Lärnestad (m) 1:e vice ordförande Susanne

Läs mer

Lärarutbildningskonventet

Lärarutbildningskonventet Lärarutbildningskonventet Protokoll Protokoll för: Plats: Lärarutbildningskonventet Park Inn Stockolm Arlanda, Kastrup Datum: 2006-11-29 Närvarande: Karlstads universitet: Anders Arnqvist, ordf Mariana

Läs mer

Centre for Environmental and Resource Economics www.cere.se

Centre for Environmental and Resource Economics www.cere.se Centre for Environmental and Resource Economics www.cere.se Varför CERE? Miljö- och naturresursekonomi har av både Umeå Universitet och SLU utvalts som strategiska forskningsområden Två separata, men sammanlänkade,

Läs mer

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf Welcome Hotell Skyttestafett 2002 Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf 1 Ale Skf 723 469 1192 11 Moälven-MoDo 703 450 1153 Mikael Fors 147 97 244 Petter Eriksson 145 96 241 Håkan Sundström 144 96 240

Läs mer

Resultat ÖSM Precision 28 augusti 2010

Resultat ÖSM Precision 28 augusti 2010 Resultat ÖSM Precision 28 augusti 2010 Vapengrupp A 1 Lars-Erik Myrberg Elitskyttesällskapet ESS 47 47 46 46 48 47 50 331 49 47 45 141 472 S 375 2 Thomas Bäverlid Upplands Väsby Psk 47 47 48 48 49 45 48

Läs mer

Den 4:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar. Konferensbidrag välkomnas!

Den 4:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar. Konferensbidrag välkomnas! Den 4:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar Tekniska högskolan vid Umeå universitet 27 november - 28 november 2013 Konferensbidrag välkomnas! Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar

Läs mer

WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 2004. Resultat STAFETTEN

WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 2004. Resultat STAFETTEN Resultat STAFETTEN 1 Söderala 1150 Helena Jansson 144 94 238 Peter Lavér 136 94 230 Bengt Jansson 136 92 228 Stefan Burchardt 139 89 228 Carina Norling 134 92 226 2 Ulvsby 1148 Roger Jansson 142 91 233

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014 Klass Resultatlista, ackumulerat - brutto Postmästerskap Golf 2014 A-klassen Rond 2 Spelform Slaggolf CBA -2 Datum 2014-09-21 Placering Namn Spel.kat. Klubb S-HCP Rondresultat Resultat 1 Mats Birgersson

Läs mer

Panel members that participated year 2004 and/or 2005 plus one of - or all of the years 2006,

Panel members that participated year 2004 and/or 2005 plus one of - or all of the years 2006, Panel members that participated year 2004 and/or 2005 plus one of - or all of the years 2006, Surname First name Sex University City Country Alarcón-Riquelme Marta K Uppsala Universitet Uppsala Sverige

Läs mer

Lärarutbildningskonventet. Protokoll

Lärarutbildningskonventet. Protokoll Lärarutbildningskonventet Protokoll Protokoll för: Plats: Lärarutbildningskonventet Hotell Arlandia, Cassiopeja Datum: 2006-09-27 Närvarande: Karlstads universitet: Anders Arnqvist. ordförande, Mariana

Läs mer

Mälardalens Högskola i Västerås

Mälardalens Högskola i Västerås Deltagare i konferensen 20-21 november 2000 Rikard Andersson Utbildningsbevakare Elizabet Damceska Studierektor Therese Gustavsson Utbildningsbevakare Kent Hartman Studierektor Amund Hunstad Maria Lindén

Läs mer

Aktuell adresslista till Regionala utvecklingscentra Uppdaterad 07 09 av RegPed, Uppsala

Aktuell adresslista till Regionala utvecklingscentra Uppdaterad 07 09 av RegPed, Uppsala Lärosäte Benämning Adress Kontaktperson Telefon, fax mailadress Borås CSU Högskolan i Borås Centrum för skolutveckling 501 90 Borås Hans Johansson Tel: 033-16 43 85 Mob:0733-32 10 01 Fax: 033-16 40 06

Läs mer

Konferens. Vilt & Fisk på SLU. 18-19 september, 2013 Uppsala. Centrum för vilt- och fiskforskning, SLU

Konferens. Vilt & Fisk på SLU. 18-19 september, 2013 Uppsala. Centrum för vilt- och fiskforskning, SLU Konferens Vilt & Fisk på 18-19 september, 2013 Uppsala Centrum för vilt- och fiskforskning, VILT & FISK PÅ Långsiktigt bevarande och hållbart nyttjande av resursen vilt- och fisk! Datum: Den 18-19 september

Läs mer

Tid: 2012-04-26, kl. 13.00-17.05 2012-04-27, kl. 09.00-11.35. First Hotel Grand

Tid: 2012-04-26, kl. 13.00-17.05 2012-04-27, kl. 09.00-11.35. First Hotel Grand HÖGSKOLAN I BORÅS Styrelsen Sekreterare Linda Ringhage PROTOKOLL 1(6) Tid: 2012-04-26, kl. 13.00-17.05 2012-04-27, kl. 09.00-11.35 Plats: First Hotel Grand Närvarande ledamöter: Andersson, Roland ordförande

Läs mer

Tid: 2013-10-16, kl. 14.30-18.45. C728, Högskolan i Borås

Tid: 2013-10-16, kl. 14.30-18.45. C728, Högskolan i Borås HÖGSKOLAN I BORÅS Styrelsen Sekreterare Linda Ringhage PROTOKOLL 1(7) Tid:, kl. 14.30-18.45 Plats: C728, Högskolan i Borås Närvarande ledamöter: Andersson, Roland ordförande Brorström, Björn rektor Ahlvar,

Läs mer

Sidan 1 av 6. Kyrkoråd

Sidan 1 av 6. Kyrkoråd Sidan 1 av 6 Kyrkoråd Datum 2014-01-28 Plats Vadstena församlingshem kl 17.00-19.05 Beslutande Ingemar Falk ordförande Inga Björklund ledamot Eva Malmberg Gudrun Bramstorp Hovnert Christer Casell tom 16

Läs mer

Fem framtidscenarier för 2050 förutsättningar för lantbruk och markanvändning. Ingrid Öborn, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)

Fem framtidscenarier för 2050 förutsättningar för lantbruk och markanvändning. Ingrid Öborn, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) Fem framtidscenarier för 2050 förutsättningar för lantbruk och markanvändning Ingrid Öborn, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) Innehåll Drivkrafter Sverige i ett globalt perspektiv Att skapa framtidsbilder

Läs mer

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. Nämnden för läkemedelsförmåner Protokoll nr 2/2010

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. Nämnden för läkemedelsförmåner Protokoll nr 2/2010 Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket Nämnden för läkemedelsförmåner Protokoll nr 2/2010 Sammanträdesdatum: 2010-02-18 2010-02-19 Tid: Dag 1: 10.15 17.00 Dag 2: 09.00 12.00 Plats: Hotel Hilton, Slussen,

Läs mer

Hur ser framtiden ut? Ingrid Öborn

Hur ser framtiden ut? Ingrid Öborn Hur ser framtiden ut? Ingrid Öborn Framtidens lantbruk djur, växter och markanvändning Ett ämnesövergripande forskningsprogram Framtidens lantbruk Drivkrafter för utveckling och förändring Hur kan vi både

Läs mer

Svenska Läkaresällskapet Nr 5 2011/2012 2012-03-13

Svenska Läkaresällskapet Nr 5 2011/2012 2012-03-13 PROTOKOLL fört vid sammanträde med Svenska Läkaresällskapets nämnd den 13 mars 2012. Närvarande Ledamöter: Peter Friberg (PF) (ordförande), Kerstin Nilsson (KN) (vice ordförande), Per Tornvall (PT) (sekreterare),

Läs mer

Protokoll styrelsemöte 26 2015-03-17

Protokoll styrelsemöte 26 2015-03-17 1/5 Protokoll styrelsemöte 26 2015-03-17 Närvarande: Stefan Holmlid, Datavetenskap Linköpings universitet ordförande (SHd) Margareta Norell Bergendahl, ITM KTH KTH (MNB) Åsa Wikberg Nilsson, Luleå Tekniska

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) Barn och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) Barn och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) 2010-12-14 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Beslutande Rådhuset, lokal Bjällerup B, tisdagen den 14 december 2010 klockan 15.00 17.45. Annica Carlstedt (M), ordf Helene

Läs mer

Resultatlista 2013 Kolum Na n2 Ort Startt S id lum lutt n1

Resultatlista 2013 Kolum Na n2 Ort Startt S id lum lutt n1 Resultatlista 2013 Kolumn2 Namn Ort Starttid Kolumn1 Sluttid 1 K Johnsson, Birgitta Svenljunga 00:44:04 2 K Höglund, Annica Bredaryd 00:44:30 3 K Davidsson, Anna Värnamo 00:44:56 4 K Franzen, Kristina

Läs mer

Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost. Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu.

Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost. Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu. Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu.se Jonas Andersson jonand_81@hotmail.com Agneta Andersson-Johansson Maglasätevägen

Läs mer

Tippade rader 2015 Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 Superetta Supertvåa Dametta

Tippade rader 2015 Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 Superetta Supertvåa Dametta Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 1 AIK Malmö FF IFK Göteborg Malmö FF Malmö FF 2 IF Elfsborg IF Elfsborg Malmö FF IFK Göteborg AIK 3 Malmö FF AIK IF Elfsborg

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 75 Information från Länsstyrelsen om klimatförändringar... 111 76 Presentation av förslag på verksamhetsplan för miljönämnden 2012... 112 77 Uppföljning av internkontrollen 2011...

Läs mer

Formas stark forskningsmiljö Upphandling för e/ hållbart och innova6vt samhällsbyggande

Formas stark forskningsmiljö Upphandling för e/ hållbart och innova6vt samhällsbyggande Formas stark forskningsmiljö Upphandling för e/ hållbart och innova6vt samhällsbyggande Procurement for sustainable innova6on in the built environment (ProcSIBE) 25 mkr, 5 år (2014-2018) Sveriges Bygguniversitet

Läs mer

Protokoll styrelsemöte 23 2014-05-12

Protokoll styrelsemöte 23 2014-05-12 1/5 2014-06-09 Protokoll styrelsemöte 23 2014-05-12 Närvarande: Pelle Ehn, K3 Malmö Högskola D&R (PE) ordförande Margareta Norell Bergendahl, ITM KTH KTH (MNB) Åsa Wikberg-Nilsson, ordf D&R (ÅW) Närvarande

Läs mer

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga?

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga? Plats och magkänsla - en pedagogisk fråga? Göran Lindahl Chalmers tekniska högskola 2011-09-28 Agenda Introduktion Helhet Användbarhet och effekter Cost and benefit Realitet, abstrakt, realitet Så här

Läs mer

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland Protokoll fört vid Sektion Södra Götalands representantskap 21 mars 2013 på Af Lund Antal deltagare: 37 närvarande medlemmar varav 23 som valda ombud med

Läs mer

Malin Berglund student Stockholms universitet: Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusstudier

Malin Berglund student Stockholms universitet: Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusstudier ICOM STYRELSEMÖTE TELEFONMÖTE 20121016 Närvarande: Stefan Bohman Louise Andersson Lotta Jönsson Elina Nygård Hansson Christian Richette Magnus Olofsson Monica Gustafsson Medlemsansökningar Antagna 2012-10-16:

Läs mer

MISTRA-programmet Urban Water

MISTRA-programmet Urban Water Avlopp o kretslopp 050308 MISTRA-programmet Urban Water Avlopp och kretslopp 2005 Per-Arne Malmqvist MISTRA Urban Water Programme 1 Sverige idag Alla invånare i städerna har riklig tillgång till hälsosamt

Läs mer

Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Damer 1 ###

Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Damer 1 ### Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Damer 1 ### Klass: Open Damer Rond: 1 Spelform: Scratch Datum: 2009-09-07 Placering: Namn: Klubb: S-HCP: Resultat: 1 Maria Lokrantz Gustavsviks GK

Läs mer

Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län.

Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län. 1 Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län. Fastigheter inom planområdet Foskros 10:6 Vika Skogsutveckling AB

Läs mer

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Forskningsnämnden Dnr: 2012-114-77 Fastställda: 2012-02-07 Reviderat 2014-03-18 Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Bedömningskriterierna syftar till att säkerställa kvalitet och

Läs mer

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda 1944-1945 Ordförande Erik Georg Holm Jönköping Suppleant John Lindberg Jönköping vice Ordförande Bertil Ljungberg Gunnar Andersson Sekreterare Alvar Wärnegård Jönköping

Läs mer

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65 PM Golf 2012 Längsta drive och närmast hål Fredag 21 sept Parkbanan Längsta drive herr Johannes Andersson & Mats Birgersson 276 Längsta drive dam Monika Ax 182 närmast hål herr Mats Birgersson 0.89 närmast

Läs mer

Tjänsteskrivelse 4 s o 0 /6. Ändring av beslutsattestanter för Landstingsstyrelsen

Tjänsteskrivelse 4 s o 0 /6. Ändring av beslutsattestanter för Landstingsstyrelsen (aa ön Tjänsteskrivelse 4 s o 0 /6 y Diarienummer 2007-03-06 B 55 EA Inga Nilsson, ekonomisekreterare Ekonomiavdelningen Tfn 035-13 48 62 inga.nilsson@lthalland.se Landstingsdirektören Ändring av beslutsattestanter

Läs mer

Strategiska innovationsområden. Vilgot Claesson, programledning VINNOVA (Peter Åslund och Christina Kvarnström)

Strategiska innovationsområden. Vilgot Claesson, programledning VINNOVA (Peter Åslund och Christina Kvarnström) Strategiska innovationsområden Vilgot Claesson, programledning VINNOVA (Peter Åslund och Christina Kvarnström) Varför satsar Sverige på strategiska innovationsområden? Sverige måste kraftsamla för att

Läs mer

Jan-Anders Strandberg

Jan-Anders Strandberg 2005-12-14 1( Plats och tid Torsdagen den 28 september 2006 kl 10.00-14.00 Beslutande Lars Ohlsson, Ordförande 25 Kjell Emilsson, Lycksele kommun 19-23 Lilly Bäcklund Lycksele kommun 18 Fred Jonsson, Arbetsförmedlingen

Läs mer

Ordföranden Margareta Attius Sohlman öppnar årsmötesförhandlingarna. Margareta Attius Sohlman väljs som ordförande för årsmötet.

Ordföranden Margareta Attius Sohlman öppnar årsmötesförhandlingarna. Margareta Attius Sohlman väljs som ordförande för årsmötet. Protokoll fört vid årsmöte i Svenska Humanistiska Förbundet Lördagen den 1 mars 2014 kl. 11.10 12.45 Riddarsalen, Riddarhuset, Stockholm Närvarande: se bilaga Ordföranden Margareta Attius Sohlman öppnar

Läs mer

PROTOKOLL Anställningsutskottet Sammanträdesdatum 2005-10-12 Protokoll nr 12/05. Lars Holst, ordförande Lena Häggström

PROTOKOLL Anställningsutskottet Sammanträdesdatum 2005-10-12 Protokoll nr 12/05. Lars Holst, ordförande Lena Häggström PROTOKOLL Anställningsutskottet Sammanträdesdatum 2005-10-12 Protokoll nr 12/05 Närvarande ledamöter: Lärarrepresentanter Lars Holst, ordförande Lena Häggström Studeranderepresentanter Martin Grimheden

Läs mer

www.balticbiogasbus.eu 1

www.balticbiogasbus.eu 1 1 Baltic Biogas Bus Project Gasskonferansen, Bergen, 5 Maj 2011 Anneli Waldén AB Storstockholms Lokaltrafik www.sl.se 2 Agenda Bakgrund Baltic Biogas Bus Projekt Strategi vid införandet av biogasbussar

Läs mer

Johan Andersson (S) Lena Emilsson (S) Gabriele Goldhammer (S) tjg ers för J Andersson (S) Lars Månsson (S)

Johan Andersson (S) Lena Emilsson (S) Gabriele Goldhammer (S) tjg ers för J Andersson (S) Lars Månsson (S) Sammanträdesprotokoll Sida 1 (5) Plats och tid Sammanträdesplats, klockan tid 19.20-19-30 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Johan Andersson (S) Lena Emilsson (S) Tony Hansson (S) Gabriele Goldhammer

Läs mer

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald Sura-Pelle Pettersson Christer Rose Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose 2:a IFK-Kliniken Ulrika Lind Stefan Lind Louise Karlsson

Läs mer

Johan Sandqvist (SD) ersättare. David Westlund (S) Kommunledningskontoret den 8 december 2014. Anette Persson. Cecilia Lind.

Johan Sandqvist (SD) ersättare. David Westlund (S) Kommunledningskontoret den 8 december 2014. Anette Persson. Cecilia Lind. Sammanträdesprotokoll Sida 1 (6) Plats och tid Stadshuset, klockan 15.30-15.40 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande David Westlund (S) ledamot Bertil Jönsson (NKE) tjg ers för M Lundeborg (M) Ingemar

Läs mer

NU 15 - Nätbaserad utbildning för internationell positionering

NU 15 - Nätbaserad utbildning för internationell positionering Sida 1 (8) UTLYSNING NU 15 - Nätbaserad utbildning för internationell positionering PLANERINGSBIDRAG FÖR STRATEGIUTVECKLING Programmet Nätbaserad utbildning för internationell positionering syftar till

Läs mer

Anser du att kommunen ska ha huvudansvaret för bostadsförsörjningen?

Anser du att kommunen ska ha huvudansvaret för bostadsförsörjningen? Anser du att kommunen ska ha huvudansvaret för bostadsförsörjningen? Annica Henelund Åsa Holmdahl Gunnar Selberg Ansvaret ska ligga på kommunen, alltså om ingen annan bygger så måste kommunen bygga. Under

Läs mer

RAM avtal. Konsult-tjänster 2015-11-01

RAM avtal. Konsult-tjänster 2015-11-01 RAM avtal 2015 2015-11-01 Ramavtal 2015 Organisation Teknik avd. Bostäder nyprod. Jan Helgesson 070 3402551 Teknik-bygg Roland Larsson 070 3402533 Projektcontroller Lina Englund 070 0862341 Projektledare

Läs mer

HÖGSKOLESTYRELSEN PROTOKOLL Fört vid sammanträde 2006-09-08

HÖGSKOLESTYRELSEN PROTOKOLL Fört vid sammanträde 2006-09-08 Tid 09.30 12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Faculty Club, Högskolan Andersson Thorsten, ordf Anne-Marie Brodén Cumtell Anna Lena Enmark Romulo Gaspes Veronica Nilsson Katarina Norén Johan

Läs mer

Environment Climate Data Sweden

Environment Climate Data Sweden Environment Climate Data Sweden Din portal till miljö- och klimatdata Cecilia Bennet Jessica Forsgard and Jan Svensson Ökande dataanvändning Jorden är ett system av kopplade system Ökande vetenskaplig

Läs mer

Ordförande Daniel Nyman hälsade välkommen och förklarade styrelsesammanträdet öppnat.

Ordförande Daniel Nyman hälsade välkommen och förklarade styrelsesammanträdet öppnat. 1 STYRELSEPROTOKOLL Nr 1/02 Art Konstituerande sammanträde med styrelsen för ÖNBF Dag Lördag 16 februari 2002. Plats Hotel Rica, Skellefteå Närvarande Daniel Nyman Kjell Johansson Barbro Forsman Inger

Läs mer

Nätverket Ingenjörsutbildningarna - på uppdrag av de lärosäten som utbildar ingenjörer

Nätverket Ingenjörsutbildningarna - på uppdrag av de lärosäten som utbildar ingenjörer Nätverket Ingenjörsutbildningarna - på uppdrag av de lärosäten som utbildar ingenjörer Bakgrund Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning (NSHU) finansierade under 2007 ett antal högskolenätverk

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - netto:

Resultatlista, ackumulerat - netto: Klass GS-klassen Rond 1 Spelform Greensome, Datum 2010-09-04 Slaggolf Placering Namn Klubb S-HCP Rondresultat Antal pristagare Resultat Särskiljning CUT 1 J Lundgren/L Westerholm 7,0 66.0 66.0 Johan Lundgren

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 2015-01-25 Sidan 1 av 5 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 Sammanfattning av verksamhetsåret Under året har vi genomfört ett antal evenemang och aktiviteter där vi mött cirka

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning POMS Handikappsykologernas Yrkesförening inbjuder i samarbete med Barn- och Ungdomshabiliteringen samt Vuxenhabiliteringen i Örebro län till konferensen Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk

Läs mer

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande.

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande. SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.15 Beslutande Övriga deltagare 30 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Solbritt Erlandsson. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Socialkontoret, Löjtnant Granlunds väg 16, 281 52 Hässleholm.

Solbritt Erlandsson. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Socialkontoret, Löjtnant Granlunds väg 16, 281 52 Hässleholm. Plats och tid Kasern Möller kl 15.00-15.50 Beslutande Ersättare Gunnel Persson (s) ordförande Sven-Erik Andersson (c) 1:e vice ordförande Lars Johnsson (m) 2:e vice ordförande Leif Jannerstig (s) Roger

Läs mer

Sammanträdesrummet Muttern, Landstingets kansli, Kalmar. Jan Wålinder E län, PK 2. Övriga Ulf Ekström Sekreterare i FORSS Sten Franzén, v ordf

Sammanträdesrummet Muttern, Landstingets kansli, Kalmar. Jan Wålinder E län, PK 2. Övriga Ulf Ekström Sekreterare i FORSS Sten Franzén, v ordf Sammanträdesplats Närvarande Sammanträdesrummet Muttern, Landstingets kansli, Kalmar. Ledamöter Sven-Olof Karlsson, ordf F län Stig Berg F län, PK 3 Lars Brattström H län Per Carlsson HU, PK 4 Håkan Eriksson

Läs mer

ICOM STYRELSEMÖTE 2013-03-12 TELEFONMÖTE

ICOM STYRELSEMÖTE 2013-03-12 TELEFONMÖTE ICOM STYRELSEMÖTE 2013-03-12 TELEFONMÖTE NÄRVARANDE: Stefan Bohman Louise Andersson Lotta Jönsson Christian Richette Elina Nygård Hansson Frånvarande: Monica Gustafsson Magnus Olofsson 1 MEDLEMSÄRENDEN

Läs mer

KURSINFO ANVÄNDARTRÄFF 7-8 NOVEMBER 2013

KURSINFO ANVÄNDARTRÄFF 7-8 NOVEMBER 2013 Workshop 1A: Från idé till färdig kurs-/utbildningsplan 8.30-10.00 i Konferensrum Studentstöd E2 Handläggning av kurs- och utbildningsplaner. Hur är arbetsgången? Vem initierar en ny kurs-/utbildningsplan?

Läs mer

Q Scramble Frösåker 2012. Anmälningslista, par/lag: Frösåker GK

Q Scramble Frösåker 2012. Anmälningslista, par/lag: Frösåker GK Datum 2012-09-02 Spelform Scramble, Slagtävling Bana Frösåkers golfbana Nr Lag Status Klass Förnamn 22 Anders Kumlin Anders Kumlin 11,0 Mathias Fredriksson 10,1 Fredrik Schultz 0,4 Kaj Tarkiainen 3,9 25

Läs mer

78 procent av Umeå universitets granskade utbildningar är av hög kvalitet/mycket hög kvalitet

78 procent av Umeå universitets granskade utbildningar är av hög kvalitet/mycket hög kvalitet Sid 1 (5) 78 procent av Umeå universitets granskade utbildningar är av hög kvalitet/mycket hög kvalitet Psykologi Nationalekonomi Medie- och kommunikationsvetenskap Journalistik Geovetenskap och kulturgeografi

Läs mer

Hållbar landsbygdsutveckling på vems villkor? Camilla Sandström Statsvetenskapliga institutionen, Umeå universitet

Hållbar landsbygdsutveckling på vems villkor? Camilla Sandström Statsvetenskapliga institutionen, Umeå universitet Hållbar landsbygdsutveckling på vems villkor? Camilla Sandström Statsvetenskapliga institutionen, Umeå universitet Befolkningsutveckling 1970-2041 Källa: http://sverige2025. boverket.se/enurbaniseradvarld.htmlscb

Läs mer

som ersätter Lars-Olof Bårström som ersätter Ann-Margaret Stenholm

som ersätter Lars-Olof Bårström som ersätter Ann-Margaret Stenholm SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid Kyrkans gård-lockörn. kl 19.00 20.00 Beslutande Kjell Hjalmarsson Holger Gustavsson Gertrud Ulleryd Greger Ulleryd Mari Ann Stensdotter-Pettersson

Läs mer

Utbildningsnämnden 2012-01-25

Utbildningsnämnden 2012-01-25 Malmö stad Utbildningsförvaltningen 1 (1) Datum 2013-01-14 Vår referens Kristina Ekelund Direkttelefon 040-34 30 15 Tjänsteutlåtande Ärende: Ärende 8 Dnr 2013-023 Godkännande av yrkeshögskolans ledningsgrupper

Läs mer

Resultatlista enskild rond - brutto:

Resultatlista enskild rond - brutto: Resultatlista enskild rond - brutto: Landeryds GK Saab AKTIV Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Herrar Klass: Open Herrar Rond: 1 Spelform: Slagtävling Datum 2009-09-07 Placering: Namn:

Läs mer

Möte med styrgruppen för OpenAccess.se den 27 november 2007 Minnesanteckningar

Möte med styrgruppen för OpenAccess.se den 27 november 2007 Minnesanteckningar 2007-11-28 JH Möte med styrgruppen för OpenAccess.se den 27 november 2007 Minnesanteckningar Närvarande: Lars Björnshauge, Ulf Göranson, Jan Hagerlid (sekr), Gunnar Lager, Kjell Nilsson, Agneta Olsson,

Läs mer

http://sse-c.se Ett forsknings- och utvecklingsprogram ägt av SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet

http://sse-c.se Ett forsknings- och utvecklingsprogram ägt av SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet http://sse-c.se Ett forsknings- och utvecklingsprogram ägt av SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet 1 Två inriktningar inom SSE-C Urban Food Urban Health 2 I samarbete med sina partners Insikt nummer 1 Restflöden

Läs mer