Sammanträde med forskarradet vid Formas

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträde med forskarradet vid Formas"

Transkript

1 FORSKNINGSRÅDET FÖR MILJÖ, AREELLA NÄRINGAR OCH SAMHÄLLSBYGGANDE PROTOKOLL NR 18 Sammanträdesdatum (3) Sammanträde med forskarradet vid Formas Tid: Plats: Forskningsrådet Formas, stora sammanträdesrurnmet, Kungsbron 21, Stockholm Närvarande: Ledamöter: Liljelund, Lars-Erik Annerberg, Rolf Abrahamsson, Katarina Brännlund, Runar Hedlund, Linda Jensen, Per Lindström, Mårten Nälsholm, Torgny Oskarsson, Agneta Pettersson, Eva Smith, Henrik Wäckelgård, Eva Åhnberg, Annika Personalföreträdare: Rolén, Conny Svanberg-Olsson, Anneli Ersättare: Andersson, Leif Berglund, Ingemar Eckerberg, Katarina Ekman, Stina Huss-Danell, Kerstin Meurman, Fredrik Tillman, Anne-Marie Tranvik, Lars Westlund, Hans Westman, Peter Övriga: Glass, Marianne Ledin, Anna Strålsjö, Lena generaldirektör, ordförande generaldirektör skogsdirektör (t o m 8) civilingenjör forskningschef konsult (fr o m del av 4) SACO ST avdelningschef (tom del av 4) divisionschef naturvårdschef administrativ chef, sekreterare, huvudsekreterare forskningssekreterare ( 8)

2 FORSKNINGSRÅDET FÖR MILJÖ, AREELLA NÄRINGAR OCH SAMHÄLLSBYGGANDE PROTOKOLL NR 18 Sammanträdesdatum (3) Statssekreterare Åsa-Britt Karlsson, Miljödepartementet, deltog vid inledningen av mötet och redovisade regeringens intentioner och förväntningar på forskarradet. Ärende 1 Presentation av ledamöterna Godkännande av dagordningen Förslag till sammanträdestider 2010 Information och diskussion om Formas verksamhet och forskarrådets roll Protokoll från föregående sammanträde (-11-23) Utlysning av forskningsmedel våren 2010 Dnr Beslut/åtgärd Information Godkändes med ändringen att punkt 9 "Förslag till sammanträdestider" flyttades fram som punkt 3 på dagordningen. Beslut: att fastställa följande sammanträdesdagar under 2010: måndagtisdag april, tisdag 8 juni, tisdag 28 september och måndag 22 november. Beslut: att vid aprilmötet bland annat diskutera följande frågor: - forskarrådets roll och arbetsformer (inklusive delegationsordning) - beredningsorganisationen - strategiska satsningar (riktade utlysningar) från och med 2011 Föredragande: Anna Ledin Till handlingarna. Beslut: att genomföra 2010 års utlysning i enlighet med förslag, efter mindre justeringar i utlysningstexterna. Föredragande: Anna Ledin

3 FORSKNINGSRÅDET FÖR MILJÖ, AREELLA NÄRINGAR OCH SAMHÄLLSBYGGANDE PROTOKOLL NR 18 Sammanträdesdatum (3) Förslag om ändringar i Formas berednings- Beslut: process a) att inrätta föreslagna åtta beredningsgrupper för beredning av ansökningar i 2010 års öppna utlysning (bilaga 7a). Forskarrådets ledamöter ska genom e-post-kommunikation ges möjlighet att lämna synpunkter på förslag till förtydligande undertexter, b) att bedömningskriterierna ändras enligt förslag och att huvudsekreteraren får i uppdrag att formulera det andra kriteriet under Societal Value enligt diskussionen på mötet, c) att års betygsskalor tills vidare ska gälla oförändrat men med en notering i Formas handbok för 2010 att dessa kan komma att ändras under april månad, d) bifalla övriga förslag till ändringar i regler för Formas riktlinjer för sökande om medel från och med 2010 (bilaga 7 d). Föredragande: Anna Ledin Förslag till fördelning av medel inom utlysningen "Hållbar butik" - samarbete med Handelns utvecklingsråd Dnr Utseende av vice ordförande i forskarradet 10 Anmälningar a) Aktuella utlysningar b) Lägesrapport om full kostnadstäckning c) Beslut fattade efter delegation d) Anmälningar av godkända slutredogörelser e) Praktiska frågor (ersättningar, reseräkningar m m) Beslut: att fördela medel enligt förslag (bilaga 8) Föredragande: Lena Strålsjö Beslut: att utse Agneta Oskarsson till vice ordförande i Formas forskarråd för tiden Föredragande: Ordföranden a) Information Föredragande: Anna Ledin b) Information Föredragande: Anna Ledin c) Information (bilaga 10 c) Föredragande: Anna Ledin d) Till handlingarna (bilaga 10 d) e) Information Föredragande: Marianne Glass Vid protokollet Justeras Marianne Glass Lars-Erik Liljelund

4 Bilaga 7 a) Formas beredningsgrupper för beredning av ansökningar i 2010 års öppna utlysning 1. Climate change /Klimatförändring 2. The natural environment/ Naturmiljön 3. Use of natural resources / Nyttjande av naturresurser 4. Products and processes based on renewable and recycled resources / Produkter och processer baserade på förnybara och återvunna resurser 5. Environmental pollution / Miljöföroreningar 6. Food and animal welfare/ Livsmedel och djurs välfärd 7. Urban and rural development / Stads- och landsbygdsutveckling 8. The built environment / Den byggda miljön

5 Bilaga 7 d) Ändringar i Formas riktlinjer för sökande om medel från och med 2010 a) Ad hoc granskning av ansökan inkommen från ledamot i Forskarrådet. Regel: Ansökan inkommen från ledamot i Forskarrådet måste ad hoc granskas. Nuläge: An application from a member of the Formas' Scientific Council must be evaluated by at least two people outside the expert committee. Beslut: Denna regel tas bort. b) Tre regler som har reglerat huvudsökandens och disputerade medsökandens roller Regel: Söka för max 50 % av lön för disputerad forskare. Nuläge: A maximum of 50 per cent of a full-time position for researchers may be applied for. For doctoral students and technical staff 100 per cent of their full-time positions may be applied for. When several researchers are included in the proposed project, their combined applied salaries may not exceed 200 per cent of a full position. Beslut: Regeln avskaffas och sökande kan söka för 100 % finansiering av sin eller medarbetares lön. Formas finansiering av lön till en enskild forskare kan dock aldrig överstiga 100 %, även om forskaren beviljats medel till flera projekt. Även regeln att den sammanlagda lönen får uppgå till max 200 % avskaffas. Regel: Huvudsökande ska göra merparten av arbetet. Nuläge: The main applicant must be the researcher who performs the main part of the research in the project. Beslut: Denna regel tas bort. Ändringen ska föras in i handboken - med tydlig anvisning rörande de nya reglerna där det ska framgå att man förväntar att huvudsökande kommer att fungera som projektledare. Regel: Endast beviljning av ett projekt/sökande och utlysning. Nuläge: Within the main annual call, the main applicant can be granted a maximum number of three applications: Grants for research projects or a position as Assistant or a Postdoctoral scholarship and in addition to this an Open postdoctoral scholarship and Funds for equipment. Beslut: Denna regel tas bort. Ändringen ska föras in i handboken - med tydlig anvisning rörande de nya reglerna. Motivering för alla dessa tre förslag: Dessa regler grundar sig på en förlegad syn på hur forskningen är och bör vara organiserad, där forskaren arbetar antingen ensam eller tillsammans med en doktorand i ett projekt. Detta stämmer dåligt med det sätt som vi idag organiserar forskning på. Samarbete med andra forskare för att lösa för samhället viktiga behov står i fokus och det betyder oftast samarbete i grupper, bestående av såväl disputerade som odisputerade forskare. Dessutom ofta över disciplingränserna. Dessa projekt kräver också duktiga projektledare, som inte nödvändigtvis gör merparten av jobbet, utan har som uppgift att leda projektet och säkerställa kvaliteten. För att detta nya arbetssätt ska få genomslagskraft måste det

6 finnas anpassade finansieringsformer, dvs begränsningar om hur mycket enskilda forskare kan finansieras inom ett projekt och hur mycket huvudsökande ska medverka bör tas bort. Formas vill dessutom öka andelen tvärvetenskapliga projekt och då krävs också möjligheter att samverka med andra disputerade forskare. Nuvarande regler har också en fördelningspolitisk innebörd, med syfte att fördela medlen mellan flera forskare, istället för att prioritera den bästa forskningen, oavsett om den kommer att ledas av några få mycket framgångsrika forskare. Denna begränsning bör därför också utgå. c) Medel för att delta vid konferenser Regel: Konferensresor stryks när projektansökan beviljas. Nuläge: Står inte om detta i handboken, men de stryks rutinmässigt vid genomgång av beviljade projekts budget. Beslut: Möjlighet att inkludera konferensresor i projektansökan för passande konferenser i en väl motiverad omfattning. Detta ligger i linje med att Formas ska finansiera samtliga relevanta kostnader i projektet. Möjligheten att söka konferensresor för muntlig presentation kan under ytterligare några år sökas akut, om sökanden ska hålla en presentationen ligger inom Formas ansvarsområde. Denna möjlighet kommer dock att försvinna från och med 2013.

7 Bilaga 8) Tilldelning av medel i utlysningen Hållbar Butik - samarbete mellan Formas och Handelns Utvecklingsråd Formas och Handelns Utvecklingsråd hade under hösten en gemensam utlysning med syftet att främja ny kunskap och nya lösningar för ökad social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet i handeln. Målet med satsningen på framtidens hållbara butik är att stödja ny kunskap och tekniska innovationer som bidrar till att utveckla företagen och de anställda ur ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbarhetsperspektiv. Resultatet ska bidra till en ekologiskt hållbar utveckling av handeln, konsumtionen och samhället. Totalt omfattar utlysningen 36 miljoner kronor under 3 år varav Formas och Handelns Utvecklingsråd vardera avsatt 6 miljoner kronor per år under 3 år. Ansökningarna Totalt inkom 49 ansökningar till utlysningen, se bilaga 2. Beredningsprocess Ansökningsförfarandet och beredningsprocessen har handlagts av Handelns Utvecklingsråd. Vi har dock tillsammans utsett beredningsgrupp bestående av akademiker och avnämare (se nedan) och även haft en observatörsroll under hela processen. Ansökningarna utvärderades enligt 5 kriterier; Vetenskaplig kvalitet, Metod och Genomförbarhet, Relevans, Nyttiggörande och kommunikation samt Kompetens i projektet. Samtliga ledamöter läste samtliga ansökningar och utvärderade dem enligt bedömningskriterierna med poäng 1-5. Man träffades vid ett beredningsmöte där övre halvan av ansökningarna diskuterades och en rankinglista uppfördes. Beredningsgruppen enades om nio ansökningar man vill rekommendera för finansiering och för Formas del handlar det om fyra ansökningar, se bilaga 1. Ledamöter Beredningsgrupp Claes Robert Julander (ordf), prof Marketing and Strategi, Handelshögskolan i Stockholm Susanne Hertz, i logistik, Internationella Handelshögskolan i Jönköping Gunnar Aronsson, i psykologi, Stockholms universitet Eva Eriksson, lektor miljökemi, Danmarks Tekniska Universitet Lotte Holm, human nutrition, Köpenhamns Universitet Therese Möller, försäljare på IKEA, verksam i Handelsanställdas förbund Gunnar Ahlström, verksam i ledande befattningar i handeln, vd för Akademibokhandeln Jonas Gunnarsson, analyschef ICA, tidigare verksam vid Handelshögskolan i Stockholm Anderas Hedlund Handelns Utvecklingsråd, observatör Camilla Grunditz Formas, observatör Förslag till beslut: se bilaga 1

8 Forskarrådsprotokoll FÖRSLAG TILL BESLUT brg9710, Hållbar butik Diarienummer Sökande År Sökt belopp Förslag Dossié Organisation, institution kronor kronor Bidragsform Projekttitel Finansieringskälla Ämnesövergripande Fortsättningsprojekt HÅLLBAR BUTIK 102:Forskningspro jekt, Jordbruksanslaget Ekelund Lena Sveriges Lantbruksuniversitet, Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap Klimatmärkt livsmedelsbutik - handelns möjligheter att stimulera till klimatsmarta livsmedelsval och dess konsekvenser för utsläppsminskningar och lönsamhet Totalt HÅLLBAR BUTIK 102:Forskningspro jekt, Jordbruksanslaget Mont Oksana Lunds universitet, Internationella Miljöinstitutet Att stödja gröna och etiska marknader: dagligvaruhandelns roll Totalt HÅLLBAR BUTIK 102:Forskningspro jekt, Jordbruksanslaget Olsson Annika Lunds universitet, Förpackningssystem för den hållbara butiken Totalt HÅLLBAR BUTIK 102:Forskningspro jekt, Jordbruksanslaget Strid Ingrid Sveriges Lantbruksuniversitet, Energi och teknik Minskat matsvinn i livsmedelsbutiker - åtgärder och deras effekter på ekonomi och miljö Totalt Sida 1(1)

9 Ansökningar - utlysningen Hållbar butik Nr Projektledare Titel Belopp Beviljat 176 Magnus Frostenson, Uppsala Universitet ökad hållbarhet HUR 177 Torbjön Ljungkvist, Högskolan i Borås Hållbar butik i Företagsaccelerator Hållbar handel och konsumtion: från ett miljö- och hälsorelaterat 178 Jonas Nordström, Lunds Universitet perspektiv HUR 179 Magnus Boström, Södertörns Högskola Hållbara inköp och kemikalier i textilier - en tvärvetenskaplig ansats Niklas Rudholm, HUI Hur påverkar handelns strukturomvandling miljön? HUR 181 Annika Olsson, Lunds Universitet Förpackningssystem för den hållbara butiken FORMAS 182 Ulf Johansson, Lunds Universitet Hållbarhet och varumärkesbyggande i dagligvaruhandeln. Hur kan butiken öka andelen hållbar konsumtion och sin lönsamhet genom varumärkesbygge inriktat på hållbarhet Tomas Brytting, Ersta Sköndal Högskola Etik för en hållbar butik Karin M Ekström, Högskolan i Borås Återvinning av kläder utveckling av kunskap och lösningar för hållbar handel HUR 185 Östen Ohlsson, Göteborgs Universitet Organisatorisk och institutionell riskhantering i detaljhandeln Håkan Torstensson, Högskolan i Borås Efterfrågestyrd handel med textil- och modevaror en demand chain-ansats Lukas Smas, Stockholms Universitet Modebutiken som hållbar arena: en kulturgeografisk analys av modehandelns hållbarhet Cecilia Fredriksson, Lunds Universitet GRÖNA BUTIKER Hållbar handel och värdeskapande praktiker HUR 189 Elisabeth Hochschorner, KTH Butiksansvar för hållbara klädbutiker Birgitta Rydhagen, Chalmers Handelns hantering av hushållskemikalier Oksana Mont, Lunds Universitet Att stödja gröna och etiska markander. Dagligvaruhandelns roll FORMAS 192 Tomas Ekvall, IVL Hållbar hantering av livsmedelsavfall från butik Lena Ekelund, SLU Klimatmärkt livsmedel - handelns möjligheter FORMAS 194 Birgitta Bergvall-Kåreborn, Luleå Tekniska Universitet Ekostöd - Ekologiska stödstrukturer för försäljning av miljömärkta varor Elisabeth Borch, SIK Minskat svinn genom hållbar hantering av kött i kedjan leverantör, butik och konsument

10 196 Bertil Hulten, Högskolan i Kalmar Andrahandsmarknaden - en okänd växande marknad som bidrar till social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet Cecilia Mark-Herbert, SLU Grönare konsumenters handlande i hållbara butiker - vanor, strukturer, normer och lösningar Daniel Normark, Göteborgs Universitet Hållbar mack - miljömedvetenhet medborgarskap och bensinstationen som gluesbygdens sista utpost eller en ny hyperheterogen butiksarena Cecilia Mark-Herbert, SLU Hälsa i butiken - shop in shop Magnus Bohlin, Högskolan i Dalarna Synergieffekter mellan handeln och turism Tomas Rydberg, IVL Leverantörsbedömningssystem för kemikalier i varor inom handeln Ulf Sonesson, SIK Klimatval i butik Kristina Ek, Luleå Tekniska Universitet Hur påverkar olika produktmärkningar konsumenternas köpbeslut Patrik Nilsson, Stics Informationsteknik och ekologi i den nya butiken Stefan Tengblad, Högskolan i Skövde Hur bärs en hållbar handel upp? Ideer, koncept och praktiker för hållbarhet inom svenska detaljhandel Helene Brembäck, Handelshögskolan i Göteborg Attraktiva handelsplatser - en modell för hållbara kundmöten Mohsen Soleimani Mohseni, SP Effektivare och hållbara livsmedelsbutiker med bättre inomhus och arbetsmiljö Per Olof Hedekvist, SP Optimerad belysning i miljömedveten och kundvänlig livsmedelbutik Sven Hemlin, Göteborgs Universitet Butiken som kreativ miljö. Gruppklimat och ledarskapsrelationer som grund för en socialt hållbar, innovativ och produktiv utveckling av butiker Monica Axell, SP Innovativa, ekonomiska och miljömässigt uthållig kyldiskar och kylsystem i livsmedelbutiker Mats Abrahamsson, Linköpings Universitet Modeller för styrning mot hållbar butik Rita Mårtensson, Göteborgs Universitet Skapande av kundupplevelser. Hur handeln kan öka kundnöjdheten på ett socialt ansvarstagande sätt Esmail Salehi-Sangari, Luleå Tekniska Universitet Grön medvetenhet och gröna val - Konsumentperspektiv på hållbar konsumtion Siv Lindberg, Innventia Konsumenters beslutsfattande och hållbara val Ulf Elg, Lunds Universitet Leverantörsrelationernas roll i utvecklingen av en hållbar butik Bertil Hulten, Högskolan i Kalmar Den öppna servicefabriken - En studie om morgandagens servicelandskap och kundmedverkan

11 217 Caroline Wigren, Lunds Universitet Hållbar butik - i ljuset av heterogena affärsmodeller Ulf Johansson, Lunds Universitet Myter krig hållbarhet från ett konsumentperspektiv Jerker Söderlind, KTH Framtid för urban handel, verktyg och incitament Susanne Sweet, Handelshögskolan i Stockholm Hållbar butik. Kundmöten i ett dagligvaruperspektiv Marianne Ekman Rising, KTH Gröna butiken: Arbetssystem och kundmöte Ingrid Strid, SLU Minskat matsvinn i livsmedelsbutiker - åtgärder och deras effekter på ekonomi och miljö FORMAS 223 Svante Karlsson, Umeå Universitet Humlans flykt: om framgångsfaktorer för handelns avvikare i välfärdens motsträviga utkant Sören Bergström, Svensk Företagsforskning? Butiken som praktisk hållbar utveckling Lisbeth Svengren Holm, Lunds Universitet Butikens centrala roll för inköp av hållbara produkter Totalt sökt belopp:

12 PROTOKOLL nr 18 Bilaga 10 c) Beslut efter delegation Handläggare Finansieringskälla ro cam vh mem bho la Paula Femenias, Chalmers tekniska högskola Konferensresa till Nederländerna och konferensen Changing Roles09 för att muntligt presentera ett konferenspaper samt för att presentera oss för vårt internationella nätverk vid särskilt möte. 105:Huvudsekr.beslut, Miljöanslaget Maria Granberg, Göteborgs universitet Förekomst, spridning och kostand för antibiotikaresistens hos marina sedimentbakterier: del A Maria Hellström Reimer, Sveriges Lantbruksuniversitet AHRA09/Narrascape Symposium 105:Huvudsekr.beslut, Miljöanslaget Maritha Hörsing, Utvärdering av risken för att oönskade transformationsprodukter uppkommer vid avlägsnandet av läkemedel från kommunalt avloppsvatten. 105:Huvudsekr.beslut, Miljöanslaget Vania Ceccato, Kungl. Tekniska högskolan Tankar om säkerhet i städerna 105:Huvudsekr.beslut, Miljöanslaget Anita Sellstedt, Umeå universitet Deltagande med föredrag i Första Internationella Mötet om Frankineae, Tunis, Tunisien 15-20, November 102:Huvudsekr.beslut, Jordbruksanslaget Tord Snäll, Sveriges Lantbruksuniversitet Metapopulationsdynamik of framtida persistence hos en epifyt i naturskog respektive i brukade skogslandskap 102:Huvudsekr.beslut, Jordbruksanslaget Annica Kronsell, Lunds universitet Symposium om Genus, makt och klimatförändringar. 105:Huvudsekr.beslut, Miljöanslaget Cecilia Waldenström, Sveriges Lantbruksuniversitet Framtider för Nordens landsbygder: utmaningar och möjligheter 102:Huvudsekr.beslut, Jordbruksanslaget Svante Winberg, Uppsala universitet Stress och stresshantering hos laxfisk i odling Avslag Avslag

13 PROTOKOLL nr 18 Bilaga 10 c) Beslut efter delegation Handläggare Finansieringskälla bho cam mem bho la bho jac jac Katarina Larsen, Kungl. Tekniska högskolan Symposium på internationell konferens: Lokala och regionala innovationsprocesser i *Den nya gröna ekonomin* - erfarenheter från Sverige och Silicon Valley 102:Huvudsekr.beslut, Jordbruksanslaget Parvaneh Afsharian, Lunds universitet vävnads specifik uttryck för mål styrd terapi genom vävnads specifika promoter och hematopoietiska celler som bärare i en mus modell Hans Peter Hansen, Sveriges Lantbruksuniversitet Nordiska symposium; jakt & samhälle 102:Huvudsekr.beslut, Jordbruksanslaget Dennis Collentine, Högskolan i Gävle Internationella konferens deltagande 102:Huvudsekr.beslut, Jordbruksanslaget Kjell Bolmgren, Uppsala universitet Svenska fenologinätverket. Utveckling och utbildning av ett landsomfattande nätverk av professionella fenologiobservatörer. 102:Huvudsekr.beslut, Jordbruksanslaget Alf Hornborg, Lunds universitet Medverkan i konferens med American Anthropological Association, Philadelphia, 2-5 december, 105:Huvudsekr.beslut, Miljöanslaget Bijan Dargahi, Kungl. Tekniska högskolan Hydrologic and hydrodynamic modelling of river discharges, sediment yield and Lake Reservoir Carl-Johan Engström, Kungl. Tekniska högskolan Podcar City : COP 15? Transport and Climate Change, Malmö 8-10 dec Konferens Evert Ljungström, Göteborgs universitet Deltagande med plenarföredrag i workshop *Spectroscopic signatures of molecular complexes/ions in our atmosphere and beyond* Varanasi 2-4 / :Huvudsekr.beslut, Miljöanslaget Avslag Avslag Avslag 16200

14 PROTOKOLL nr 18 Bilaga 10 c) Beslut efter delegation Handläggare Finansieringskälla mem la bho la cam Mats Sjöquist, Sveriges Lantbruksuniversitet Workshop: fångst och immobilisering av vilda däggdjur John Munthe, Svenska Miljöinstitutet AB, IVL Utlakning av kvicksilver och kväve vid dikesrensning med vidtagna hänsynsåtgärder (översilningsdämmen) Gunilla Enhörning, Chalmers tekniska högskola Härmed ansöks om resebidrag till *Cities as Creative Spaces for Cultural Tourism*, konferens på Boðaziçi University, Istanbul nov, där jag presenterar artikeln *Dubai - Whose City?*. 105:Huvudsekr.beslut, Miljöanslaget Clas Florgård, Sveriges Lantbruksuniversitet Inbjuden att medverka vid: Urban Biodiversity & Design URBIO 2010 Urban Biodiversity in the Ecological Network. Sub-theme 1: Ecosystem network and quality of habitats in and around the urban area 105:Huvudsekr.beslut, Miljöanslaget Måns Nilsson, Stockholm Environment Institute Internationell workshop på Samhällsstyrning för Hållbara Innovationer - den globala transportsektorn 105:Huvudsekr.beslut, Miljöanslaget Maria Nordström, Stockholms universitet medverkan i kongressen Healthy People Healthy Parks, Melbourne, april :Huvudsekr.beslut, Miljöanslaget Gunilla Reischl, Utrikespolitiska institutet Klimatförändringar och säkerhet: normativ konkurrens inom Europeiska Unionen 105:Huvudsekr.beslut, Miljöanslaget Tina-Simone Schmid Neset, Linköpings universitet Internationell workshop om fosfor och global matsäkerhet 102:Huvudsekr.beslut, Jordbruksanslaget Avslag Avslag

15 PROTOKOLL nr 18 Bilaga 10 d) Avslutade projekt - Godkända rapporteringar Handläggare sö sö us ro jod jod se Kjell Andersson, Sveriges Lantbruksuniversitet Ekogris - ett tvärvetenskapligt forskningsprogram inom ekologisk svinproduktion Ronny Lindberg, Sveriges Lantbruksuniversitet Schistosomiasis hos idisslare. Studier över värddjursparasitrelationer och immunopathologi i experimentell långtidsinfektion samt behandlingsförsök Claes Caldenby, Chalmers tekniska högskola Arkitekturteoriernas historia Dag Lindgren, Sveriges Lantbruksuniversitet Fröplantagers betydelse för genetisk diversitet i Sveriges skogar Elna Stenström, Sveriges Lantbruksuniversitet Gremmeniella angrepp på barrträd. Samspel med miljöfaktorer och värdspecialisering Urban Nilsson, Sveriges Lantbruksuniversitet Effects of silvicultural treatments on wood-quality in Norway spruce plantations (IMWO2) Göran Hellström, Lunds universitet Kombinerade system med solfångare och bergvärmepumpar Lars Ellegård, Göteborgs universitet Växtsteroler i kosten och riskfaktorer, sjuklighet och död i hjärtkärlsjukdom Agneta Rannug, Karolinska Institutet Dioxin och ljus. Beror dioxinets toxicitet på en felaktig aktivering av melanocortinsystemet? Per Hansson, Sveriges Lantbruksuniversitet Knäckesjuka - ett problem i dagens skogsbruk? Leif Klemedtsson, Göteborgs universitet Netto växthusgasemissioner från dikad högbördig skogsmark

16 PROTOKOLL nr 18 Bilaga 10 d) Avslutade projekt - Godkända rapporteringar Handläggare sö sö se mur se mem cam Klas Elwinger, Sveriges Lantbruksuniversitet Optimering av ekologisk slaktkycklingproduktion Lennart Salomonsson, Sveriges Lantbruksuniversitet Svenska forskarskolan i ekologiska lantbruks- och livsmedelssystem Nils-Erik Wiberg, Chalmers tekniska högskola Dynamik för fordon-spår-undergrund system - adaptiv FEmodellering Carina Listerborn, Malmö Högskola Kvinnors inflytande i den lokala demokratin. En studie av deltagande planering med ett genusperspektiv. Catherine Bellini, Sveriges Lantbruksuniversitet Funktionell karakterisering av floemspecifika gener: deras roll i floemets differentiering och funktion Malte Hermansson, Göteborgs universitet Optimering av nitrifikation i avloppsrening - koppling mellan experiment och modeller Elisabeth Dalholm Hornyánszky, Lunds universitet Mixed reality i kollektiva designprocesser. Samspel med artefakter i materiella och virtuella rum. Lars Östlund, Sveriges Lantbruksuniversitet Naturskogslandskap i den boreala delen av Skandinavien - långsiktigt mänskligt nyttjande, ekosystemförändringar och naturskogars värde som referenser Anneli Ivarsson, Umeå universitet Celiaki. Är det dags för primär prevention och allmän screening? En studie av 12-åringar från födelsekohorter under epidemin och den post-epidemiska perioden. Wolfgang Schröder, Umeå universitet Thylakoid lumen hos backtrav, en dynamisk del av fotosyntesen Urban Nilsson, Sveriges Lantbruksuniversitet Effekter av olika skogsskötselmetoder på virkeskvalitet i granplanteringar

17 PROTOKOLL nr 18 Bilaga 10 d) Avslutade projekt - Godkända rapporteringar Handläggare vh mem nd se mur ro sö cam mem se Jonas Gunnarsson, Stockholms universitet Fate and toxicity of pesticide runoff from banana plantations in the Laguna de Madre de Dios, Costa Rica Katarina Hedlund, Lunds universitet Diversitet i markens födovävar Urban Nilsson, Sveriges Lantbruksuniversitet Effekter av gallringsprogra på virkeskvalitet hos planterad gran och tall i södra Sverige Åsa Wahlström, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Styrd aktiv massa för kontor med god termisk komfort och låg yttre miljöbelastning Mats Öquist, Sveriges Lantbruksuniversitet Växthusgaser från boreala jordar vid låga temperaturer - biogeokemiska processer och effekter av ett förändrat vinterklimat Eric Danell, Uppsala universitet Stjärnhovstryffel - Farmakognosi, systematik, ekologi, fysiologi, odling och vitamininnehåll. Sven Thelandersson, Lunds universitet Sannolikhetsbaserad utvärdering av armerade betongkonstruktioner i bruksgränstillståndet Anders Ödeen, Uppsala universitet Funktionella skillnader i fåglars färgseende Jonas Gunnarsson, Stockholms universitet Betydelsen av partikulärt organiskt material för biotillgänglighet och utläckning av sedimentbundna gifter i svenska kustområden Anna Rosling, Sveriges Lantbruksuniversitet Funktionell mångfald hos ektomykorrhizasvampar i mineraljord Roger Finlay, Sveriges Lantbruksuniversitet Transkriptomanalys av ektomykorrhizasvampars interaktioner med organiska substrat och andra svampar

18 PROTOKOLL nr 18 Bilaga 10 d) Avslutade projekt - Godkända rapporteringar Handläggare bho se ro la vh vh vh Martin Schroeder, Sveriges Lantbruksuniversitet Risk för trädmortalitet orsakad av granbarorren i olika typer av stormfällningsområden - betydelse av storlek och landskapsegenskaper Line Gordon, Stockholms universitet Markanvändningsförändringars påverkan på vattenflöden och ekosystemtjänsters resiliens: en analys av skalinteraktioner Andrew Taylor, Sveriges Lantbruksuniversitet Funktionell diversitet hos ektomykorrhizasvampar Miklós Molnár, Lunds universitet Plug&Play Alliance SE , SE Contrib./WP 5 - Utveckling av förklaringsmodell för karakterisering av det industriella flerbostadsbyggandets utvecklingsmöjligheter - Bic 5. Markus Meier, SMHI Studier av giftiga algblomningar i framtidens klimat i Östersjön Kaj Rosén, Skogforsk NRA-koordinering inom området skog Nora Räthzel, Umeå universitet Vardagsliv och ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet Christin Säwström, Abisko Naturvetenskapliga Station Hur värdspecifika är subtropiska sötvatten cyanofager i enskilda sjöar och i allmänhet? Jonas Persson, Uppsala universitet Evolution och reglering av tillväxt via RNA och protein: ett stökiometriskt perspektiv Ilhami Alkan Olsson, Kent University, UK Vilken roll har internationella icke bindande regler i utvecklandet, implementeringen och genomdrivandet av klimat förändrings regimen?

19 PROTOKOLL nr 18 Bilaga 10 d) Avslutade projekt - Godkända rapporteringar Handläggare vh mur sö mur vh -10 la -12 mur us -37 bjo Georg Carlsson, Tolerans mot låg fosfortillgång hos genetiskt skiljda förädlingslinjer av modell-baljväxten Medicago truncatula Nora Räthzel, Umeå universitet Vägar till hållbar livsföring Nadarajah Sriskandarajah, Sveriges Lantbruksuniversitet Från expert till facilitator-den förändrade rollen i naturresursförvaltningen Anders Angerbjörn, Stockholms universitet TREDJE INTERNATIONELLA FJÄLLRÄVSKONFERENS Mikael Granberg, Örebro universitet Australasia and Europe: Comparing policy formulation and governing techniques in local authority climate change action Linnéa Nygren Babol, Exopolysackarider och mjölkproteiner: Molekylär förståelse av mikrostrukturer Peter Thor Svenningsen, Göteborgs universitet Framtida klimatinducerade salthaltssänkningar i estuarine miljöer påverkar nära besläktade copepoder på olika sätt Sverker Molander, Chalmers tekniska högskola Forskningsresa för faktainsamling och intervjuer i Guangdong, Kina Maria Hellström Reimer, Sveriges Lantbruksuniversitet Narrascape II - Urban Environment as Narrative System in the UK and China Christer Knuthammar, Linköpings universitet Kklimatets krav på samhället - nu och i framtiden Annagreta Dyring, Länsteater Gotland, teaterchef Monica Sparby *Under ytan* En vetenskapspjäs om fiskarnas hemliga liv i Östersjön

20 PROTOKOLL nr 18 Bilaga 10 d) Avslutade projekt - Godkända rapporteringar Handläggare vh -112 mem sö -159 se -165 mem jod -247 la -263 Jonas Persson, Oslo University Evolution och reglering av tillväxt via RNA och protein: ett stökiometriskt perspektiv Bodil Elmhagen, Stockholms universitet Toppredatorer, mesopredatorer och deras bytesdjur: regleras de uppifrån eller nerifrån? Hans Antonson, Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI Muntlig presentation av *Landskap och tegskiften i geometriska jordeboken för norra Hälsingland utifrån en retrogressiv metod* på ICHG:s 14e internationella konferens, augusti, Kyoto, Japan Salme Timmusk, Sveriges Lantbruksuniversitet Betydelsen av Paenibacillus polymyxa biofilm i skydd mot rhizosphere erosion Björn-Ola Linnér, Linköpings universitet Visualisering av klimatförändringar - internationell workshop Bo Ebenman, Linköpings universitet Den biologiska mångfaldens betydelse för ekosystemens sårbarhet för en ökande variation i klimatet Rolf Lidskog, Örebro universitet Expertis, demokrati och miljöreglering. En jämförande studie Magnus Karlsson, Sveriges Lantbruksuniversitet Diversitet, struktur och fylogeni av familj 18 kitinaser Anna Rydberg, Institutet för jordbruks- och miljöteknik Ny teknik för bestämning av stående biomassa i salixodlingar Maria Andersson, Göteborgs universitet Kvicksilver i miljön Inga Britt Werner, Kungl. Tekniska högskolan ENHR Prague, konferensresa med presentation av paper

Forskare och praktiker som medverkar i boken

Forskare och praktiker som medverkar i boken Forskare och praktiker som medverkar i boken Kjell Aleklett, professor i fysik, Uppsala Ellen Almers, doktorand i didaktik, Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping Christian Azar, professor

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

Formas Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande

Formas Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande Formas Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande Elisabet Göransson 2012-03-26 Om Formas Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande har till uppgift att främja

Läs mer

Debiteringslängd för Södergårds Samfällighetsförening 2015

Debiteringslängd för Södergårds Samfällighetsförening 2015 Debiteringslängd för 2015 Totalt utdebiteras 838 656,00 kr vilket fördelar sig på medlemmarna enligt nedan. Utdebiterat belopp erläggs genom insättning på föreningens plusgirokonto: 681213-5 Påminnelseavgift

Läs mer

250 år av erfarenhet. Innovation by Collaboration SNITTS Jan Sandred, VINNOVA

250 år av erfarenhet. Innovation by Collaboration SNITTS Jan Sandred, VINNOVA 250 år av erfarenhet Innovation by Collaboration SNITTS Jan Sandred, VINNOVA 2005 För tio år sedan iphone finns inte Spotify finns inte YouTube finns inte World of Warcraft finns inte Fler känner till

Läs mer

Vattenvisionen så tar vi tillsammans nästa steg Daniel Hellström, Svenskt Vatten

Vattenvisionen så tar vi tillsammans nästa steg Daniel Hellström, Svenskt Vatten Vattenvisionen så tar vi tillsammans nästa steg Daniel Hellström, Svenskt Vatten Fortsatt arbete med Vattenvisionen: Nationell påverkansplattform för Horisont 2020 SIO ansökan Varför en Vattenplattform?

Läs mer

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson Enstånk Mod -85 Heat 1 Heat 2 Heat 3 9 Marino Carlsson 60 Johnny Olofsson 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 57 Pia Karlsson Fabjan 68 Anders Norell 2 Tomas Sjöström 63 Patrik Strandh 53 Kent Nordin

Läs mer

Medlemsförteckning. 030-01-001 Björkliden 46 Björkliden 46 586 65 LINKÖPING Arnell Elisabeth 50 1984-11-02 Malmqvist Bengt 50 1984-11-02

Medlemsförteckning. 030-01-001 Björkliden 46 Björkliden 46 586 65 LINKÖPING Arnell Elisabeth 50 1984-11-02 Malmqvist Bengt 50 1984-11-02 1 av 7 030-01-001 Björkliden 46 Björkliden 46 Arnell Elisabeth 50 1984-11-02 Malmqvist Bengt 50 1984-11-02 030-01-002 Björkliden 44 Björkliden 44 Lundberg Birgitta 100 2000-05-01 030-01-003 Björkliden

Läs mer

250 år av erfarenhet. HSS15 Jan Sandred, VINNOVA Jan Axelsson, LiU Håkan Spjut, KaU Emma Hermansson, LnU

250 år av erfarenhet. HSS15 Jan Sandred, VINNOVA Jan Axelsson, LiU Håkan Spjut, KaU Emma Hermansson, LnU 250 år av erfarenhet HSS15 Jan Sandred, VINNOVA Jan Axelsson, LiU Håkan Spjut, KaU Emma Hermansson, LnU 2005 2004 2005 E-legitimation införs av skatteverket YouTube lanseras Big Brother sänds för första

Läs mer

STARTLISTA FÖR ROND 1 den 16 augusti 2015 Rya

STARTLISTA FÖR ROND 1 den 16 augusti 2015 Rya 08:00 1 - Ström / Ström 34,5 17 56 STRÖM, Arne Golfklubb 8,6 9 48 STRÖM, Margareta Golfklubb 25,9 30 - Liden / Liden 27,6 14 56 LIDEN, Sven-Erik Golfklubb 7,1 7 48 LIDEN, Eva Golfklubb 20,5 24 08:08 1

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto:

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Scramble B-klass (2012) Klass Placering B-klassen Namn Rond 1 Spelform Scramble, Slagtävling Spel.kat. Klubb CBA S-HCP Datum 2012-08-26 Resultat Särskiljning 1 Fredrik Bencker 7,9 56.1 Christine Nordström

Läs mer

Vinnarna till sittplatsbiljetter - Kulijuli Special Fjärrvärme 50 år

Vinnarna till sittplatsbiljetter - Kulijuli Special Fjärrvärme 50 år Vinnarna till sittplatsbiljetter - Kulijuli Special Fjärrvärme 50 år Namn Abrahamsson Hans 29057 Abrahamsson Lars 31134 Agerström Bengt 97273 Ahlberg Lars-Erik 85078 Ahlström Björn 42992 Ahrens Kristina

Läs mer

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT Stålboda 2005-08-20 arr: Bromma Skf WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 1 Bälgviken 1156 Jonas Malmqvist 141 96 237 Niklas Halling 141 93 234 Hans Sundén 138 93 231 Helena

Läs mer

1. Mötets öppnande Ordföranden, Rolf Hedquist, hälsar de närvarande välkomna till mötet.

1. Mötets öppnande Ordföranden, Rolf Hedquist, hälsar de närvarande välkomna till mötet. LÄRARUTBILDNINGS- KONVENTET PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2003-09-23 Tid: Tisdagen den 23 september 2003 kl 10.00 16.00 Lokal: Arlandia, Stockholm Närvarande ledamöter: Laila Mattsson Högskolan Dalarna,

Läs mer

Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda

Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda Resultatslista DM i Mete 4 juni 2006, Mariebergsviken, Karlstad. Arrangör Skoghall SFK LAG Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda Damseniorer: 1. SFK Wasa 2308 gram 4 tävlande

Läs mer

Order of Merit, OoM, Ställning efter deltävling 6, Kävlinge 6 juni. A-klass Sida 1

Order of Merit, OoM, Ställning efter deltävling 6, Kävlinge 6 juni. A-klass Sida 1 A-klass Sida 1 Elisabet Johansson Kävlinge Golfklubb 35 Michael Stjärnfeldt Lunds Akademiska Golfklubb 35 Markus Pregart Kävlinge Golfklubb 27 Björn Lindberg Kävlinge Golfklubb 25 Niklas Petersson Eslövs

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

den 16 juli 2016 Swedbank Äkta Makar Resultat RESULTATLISTA Plac Namn Klubb SHCP Till par Total Sär. 1 Hultman / Rundström

den 16 juli 2016 Swedbank Äkta Makar Resultat RESULTATLISTA Plac Namn Klubb SHCP Till par Total Sär. 1 Hultman / Rundström 1 Hultman / Rundström 21-9 61 HULTMAN, Maria RUNDSTRÖM, Stefan Öijared Golfklubb Öijared Golfklubb 2 Gemzell / Gemzell 29-5 65 GEMZELL, Patrik GEMZELL, Cecilia Bro-Bålsta Golfklubb Bro-Bålsta Golfklubb

Läs mer

Pl Namn Klubb Resultat Tot P Stm 1 Igelström, Fredrik Överums PK

Pl Namn Klubb Resultat Tot P Stm 1 Igelström, Fredrik Överums PK Tävling: Nat. Fält Överum 2016, 2016-09-25 1A 1 Lindström, Daniel Vimmerby PSK 66546545 41/28 27 B 2 Rasmusson, Mats Vimmerby PSK 65555643 39/28 30 B 3 Huber, Tomas Sävsjö PSK 52344656 35/24 23 B 4 Issa,

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 8 Naturvetenskapliga fakultetsnämnden Sammanträdesdatum

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 8 Naturvetenskapliga fakultetsnämnden Sammanträdesdatum nr 8 Närvarande Ledamöter: Företrädare för verksamheten Turner, David dekanus, ordförande Rådbo, Marie vicedekanus Hohmann, Stefan prodekanus Berndtsson, Bo (ej 5.2.4) Celander, Malin (ej 5.2.1) Hilmersson,

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael Fors 147 89 236 Donald Johansson

Läs mer

Framtidens lantbruk djur, växter och markanvändning

Framtidens lantbruk djur, växter och markanvändning Framtidens lantbruk djur, växter och markanvändning Ett ämnesövergripande forskningsprogram http:///framtidenslantbruk framtidenslantbruk@slu.se Jordbruks- och trädgårdskonferens 3 marts 2011 Disposition

Läs mer

PM BOWLING 2017 RESULTAT GRUPPSPEL DAMER

PM BOWLING 2017 RESULTAT GRUPPSPEL DAMER RESULTAT GRUPPSPEL DAMER Nr Namn Förening Resultat 1 Sofie Holmström Örebro 1122 2 Lisa Hellsten Uppsala 1098 3 Ann-Marie Engström Norrköping 1049 4 Carina Fredriksson Norrköping 1047 5 Maggan Sasse Göteborg

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006

Welcome Hotel skyttestafett 2006 Welcome Hotel skyttestafett 2006 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael

Läs mer

Protokoll för församlingsrådsmöte Folkungakyrkan Stockholm

Protokoll för församlingsrådsmöte Folkungakyrkan Stockholm Protokoll för församlingsrådsmöte Folkungakyrkan Stockholm Plats: Folkungakyrkan, Stockholm Datum: 2015-03-05 Tid: 18:30-21:00 Närvarande: Åsa Danielsson, Tea Gustavsson, Claes Hammar (ordf.), Lena Holmbom,

Läs mer

Fud 2010. Kristina Vikström Samhällsvetenskaplig forskning

Fud 2010. Kristina Vikström Samhällsvetenskaplig forskning Fud 2010 Kristina Vikström Samhällsvetenskaplig forskning Varför ska en industri satsa på ett samhällsforskningsprogram? SKB måste agera inom ramen för det demokratiska systemet för att genomföra vårt

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2007

Welcome Hotel skyttestafett 2007 Welcome Hotel skyttestafett 2007 1 Mönsterås 1158 Per Claesson 142 92 234 Roger Hansson 143 91 234 Clas Bernhardsson 144 89 233 Danne Lundquist 139 91 230 Jennie Lundquist 138 89 227 2 Ununge 1157 Therese

Läs mer

Fud 2007 Samhällsforskning. Kristina Vikström

Fud 2007 Samhällsforskning. Kristina Vikström Fud 2007 Samhällsforskning Kristina Vikström Syftet med samhällsforskningsprogrammet Syftet är framförallt att ge ett breddat beslutsunderlag för olika beslutsfattare exempelvis kommunerna Svar på remissinstansernas

Läs mer

Bondemilen 2010 RESULTATLISTA

Bondemilen 2010 RESULTATLISTA Bondemilen 2010 RESULTATLISTA Startnr Klass Namn Ort Sluttid 6 M Samuelsson, Johan Falun 00:36:07 152 M Karlsson, Henric Tranemo 00:40:47 65 K Kristiansson, Frida Borås 00:43:14 121 M Algebäck, Markus

Läs mer

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18 SLUTRESULTAT Lagtävling Stafetten Plac Lag Omg 1 Omg 2 Total 1 Mönsterås 706 452 1158 Per Claesson 142 92 234 Roger Hansson 143 91 234 Clas Bernhardsson 144 89 233 Danne Lundquist 139 91 230 Jennie Lundquist

Läs mer

Hål Datum Namn Klubb 2015 10 2015-10-12 Stellan Pihlemark Viksbergs GK 15 2015-07-04 James Lind Huvudstadens GK 7 2015-07-03 Ann-Christine Häggström

Hål Datum Namn Klubb 2015 10 2015-10-12 Stellan Pihlemark Viksbergs GK 15 2015-07-04 James Lind Huvudstadens GK 7 2015-07-03 Ann-Christine Häggström 2015 10 2015-10-12 Stellan Pihlemark Viksbergs GK 15 2015-07-04 James Lind Huvudstadens GK 7 2015-07-03 Ann-Christine Häggström Unipeg Golf 7 2015-06-23 Gunnar Andersson Viksbergs GK 15 2015-06-17 Marcus

Läs mer

kl , rektors tjänsterum, huvudbyggnaden, Universitetsplatsen Bisittare Lennart Weibull prorektor, rektors ställföreträdare

kl , rektors tjänsterum, huvudbyggnaden, Universitetsplatsen Bisittare Lennart Weibull prorektor, rektors ställföreträdare Protokoll 1 (7) Tid och plats kl. 13.00-14.00, rektors tjänsterum, huvudbyggnaden, Universitetsplatsen Beslutsfattare Pam Fredman rektor Bisittare Lennart Weibull prorektor, rektors ställföreträdare P-O

Läs mer

Klubbmästare H30 & H35 & H40 & H45

Klubbmästare H30 & H35 & H40 & H45 Klubbmästare Pojkar 1972 Per Eriksson 1973 Mikael Björin 1974 Mats Fungdal 1975 Mårten Runow 1976 Mats Fungdal 1977 Claes Nilsson 1978 Claes Nilsson 1979 Pontus Carminger 1980 Magnus Berglund 1981 Pontus

Läs mer

Västsvenska Touren Inomhus Slutlig poängställning

Västsvenska Touren Inomhus Slutlig poängställning Vänersborg 15101 Borås 151122 Askim MOS 15121 Jönköping 160131 Askim EB 160228 Västsvenska Touren Inomhus 2015-2016 Slutlig poängställning Klass A Marcus I Andersson Kungälvs BGK 1 6 11 5 = 23,0 Jenny

Läs mer

Befordringsnämnden Sammanträdesdatum Protokoll nr 4/04. Studeranderepresentant Anna Bäcklund

Befordringsnämnden Sammanträdesdatum Protokoll nr 4/04. Studeranderepresentant Anna Bäcklund PROTOKOLL Befordringsnämnden Sammanträdesdatum 2004-05-11 Protokoll nr 4/04 Närvarande: Lärarrepresentanter Folke Snickars, ordförande Staffan Henriksson Anders Hult Arne Johnson Tuula Teeri Stefan Östlund

Läs mer

Framtidens lantbruk djur, växter och markanvändning

Framtidens lantbruk djur, växter och markanvändning Framtidens lantbruk djur, växter och markanvändning Ett ämnesövergripande forskningsprogram Oktober 2011 En värld i förändring Stora utmaningar för hållbar livsmedelsförsörjning och markanvändning, lantbruket

Läs mer

Efter omgång 9. Datum

Efter omgång 9. Datum 0 1 59 Birgitta Pihlgren 24542 0 2 103 Eva Magnusson 23105 0 3 247 Lotta Traav 22153 0 3 329 Thomas Söderlund 20981 0 5 215 Lennart Axelsson 20899 0 6 86 Daniel Lidström 18783 0 7 88 Daniel Solvander 18031

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-11-06 1 Plats och tid Hässleholm Kulturhus, Röda salongen, kl 19.00-19.20 Beslutande Douglas Roth, ordförande, Lennart Westdahl, Bo-Anders Thornberg, Willy Ohlsson, Johan Barnekow, Gunnel Persson,

Läs mer

Johan Alfred Sjöberg Soldat i Kårabo, bonde i Hjälshammar

Johan Alfred Sjöberg Soldat i Kårabo, bonde i Hjälshammar Gunnar Tonnquists släkt 4 Johan Alfred Sjöberg Soldat i Kårabo, bonde i Hjälshammar Tabell Johan Alfred Sjöberg (fk Tånnqvist). Soldat, lantbrukare. Född 20 jun 859 i Kårabo, Tånnö (F). Död 6 dec 947 i

Läs mer

Tid: , kl A716, Högskolan i Borås

Tid: , kl A716, Högskolan i Borås HÖGSKOLAN I BORÅS Styrelsen Sekreterare Linda Ringhage PROTOKOLL 1(5) Tid:, kl. 8.30-11.45 Plats: A716, Högskolan i Borås Närvarande ledamöter: Andersson, Roland ordförande Brorström, Björn rektor Ahlvar,

Läs mer

Beslut om MFS-stipendier 2009 per lärosäte och institution Beviljat 2009

Beslut om MFS-stipendier 2009 per lärosäte och institution Beviljat 2009 Blekinge tekniska högskola International Office/ Enheten för Externa Relationer 14 10 4 396 000 Chalmers tekniska högskola Teknikens Ekonomi & Organisation 6 6 0 168 000 Chalmers tekniska högskola Institutionen

Läs mer

Tävling: Mästarmötet 2012,

Tävling: Mästarmötet 2012, Tävling: Mästarmötet 2012, 2012-09-30 1A 1 Runnhagen, Jonas Oxelösunds PK 56665666 46/30 37 S 2 Kölestam, Olof Håtuna Pistol- Och Ssk 45664664 41/29 33 B 3 Lindau, Kim Vimmerby PSK 65543565 39/27 28 4

Läs mer

maximalt 45 miljoner kronor. Minst 10 % av programmets sammanlagda budget.

maximalt 45 miljoner kronor. Minst 10 % av programmets sammanlagda budget. 21 september 2016 Hållbar konsumtion Utlysning av medel till ett forskningsprogram Reviderad 2016-09-26 Programmets förväntade budget Mistras finansiella bidrag Sammanlagt 50 miljoner kronor under fyra

Läs mer

Forskarstation Östra Norrbotten

Forskarstation Östra Norrbotten Forskarstation Östra Norrbotten I samverkan med: Företag Skolor Myndigheter Organisationer För regional utveckling Utvecklingsprojektet: Forskarstation Östra Norrbotten Första fasen genomförs i samverkan

Läs mer

Kunskap om och för samhällets klimatarbete. Dialogmöte den 29 maj 2017

Kunskap om och för samhällets klimatarbete. Dialogmöte den 29 maj 2017 Kunskap om och för samhällets klimatarbete Dialogmöte den 29 maj 2017 Tankar inför mötet Informera och klargöra kring utlysningen, hinna prata och diskutera frågor som finns Få en bild av vilka ni är kunna

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2009-02-02 KOMMUNSTYRELSENS ALLMÄNNA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2009-02-02 KOMMUNSTYRELSENS ALLMÄNNA UTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid: 8:30-12.10 KOMMUNSTYRELSENS ALLMÄNNA UTSKOTT Plats: Sammanträdesrum Hallerna Ledamöter: Ove Andersson (m) Ordförande Lena Hedlund (kd) Vice.ordförande Lisbeth Svensson (fp) Bo

Läs mer

Efter omgång 3. Datum

Efter omgång 3. Datum 0 1 164 Kjell Persson 5516 0 2 111 Henrik Adolfsson 5032 0 3 104 Gunnar Ljungberg 4957 0 4 120 Inger Johanson 4924 0 5 181 Lars Daborn 4832 0 6 11 Anders Berg 4773 0 7 265 Robert Markenfelt 4722 0 8 208

Läs mer

SYDSVENSKT MÄSTERSKAP VELLINGE

SYDSVENSKT MÄSTERSKAP VELLINGE SYDSVENSKT MÄSTERSKAP VELLINGE 1988-03-07 Senior Elit 1 Per Hansson Vellinge 587 2 Rolf Persson Ystad 584 3 Göran Sivertsen Genarp 583 4 Gert Johansson Kvidinge 581 5 Anders Mårtensson Åkarp 579 6 Sverker

Läs mer

Status för rekryteringsärenden i HSV

Status för rekryteringsärenden i HSV Ref.nr. 73/14 Professor i pedagogik med inriktning mot lärarutbildning, 2014-09-15 Ref.nr. 2016/0008 Professor i sociologi, 2016-04-15 10 sökande Beslut om sakkunniga -Katrin Goldstein Kyaga, Södertörns

Läs mer

Efter omgång 5. Datum

Efter omgång 5. Datum 0 1 161 Kjell Johansson 16559 0 2 306 Thomas Gurell 16016 0 3 68 Christer Karlsson 15149 0 4 316 Tomas Heghammar 14753 0 5 239 Mathias Ernest 14657 0 6 71 Christer Karlsson 14238 0 7 1 Agneta Persson 14220

Läs mer

Efter omgång 3. Datum

Efter omgång 3. Datum 0 1 306 Thomas Gurell 14535 0 2 68 Christer Karlsson 13598 0 3 161 Kjell Johansson 13404 0 4 316 Tomas Heghammar 13248 0 5 173 Kjell Persson 13234 0 6 1 Agneta Persson 13208 0 7 239 Mathias Ernest 13043

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum

Protokoll Sammanträdesdatum Rådsmöte 2005-11-30 1 (15) Plats och tid Rådhuset, Söderhamn, klockan 11.00 15.00 Beslutande Hudiksvalls kommun Sven-Åke Thoresen Åsa Nilsson Stefan Bäckström Tommy Ljung Ljusdals kommun Christina Embretsen

Läs mer

Joakim ÖDIK P år 1964 Övre raden från vänster: Nedre raden från vänster:

Joakim ÖDIK P år 1964 Övre raden från vänster: Nedre raden från vänster: Joakim ÖDIK P 49-50 år 1964 Övre raden från vänster: Lennart Adrian, Claes Lind, Jan Andersson, Roger Axelsson, Lennart Tobiasson, Torgny Tengvert, Björn Ullman trän. Nedre raden från vänster: Roger Andersson,

Läs mer

Hedjakten

Hedjakten Hedjakten 2011-10-16 DH-12 1 Måns Persson Carolin Gradin 2 Irmalinn Nilsson Maja Tenghagen 3 Brian Ahlm Fabian Andersson 36.52 44.00 57.25 DH-14 1 Erik Barr Zeilon Adam Segerslätt 2 Ebba Söderlund Sofie

Läs mer

\, r 1 1 PARTILLE KOMMUN. Sammanträdet inleds med rnusikfrarnträdande från Kulturskolan. Sessionssalen, kommunhuset, kl.

\, r 1 1 PARTILLE KOMMUN. Sammanträdet inleds med rnusikfrarnträdande från Kulturskolan. Sessionssalen, kommunhuset, kl. 1 1 PARTILLE KOMMUN Kommurifulirnäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-09-01 Sida Sessionssalen, kommunhuset, kl. 18:30 19:20 69-77 Vid uppropet antecknas närvaro för 44 ordinarie ledamöter.

Läs mer

23 augusti 2007 Rum U103 Klockan PROTOKOLL. Dekanus, ordförande Professor. Professor. Professor. Professor Professor

23 augusti 2007 Rum U103 Klockan PROTOKOLL. Dekanus, ordförande Professor. Professor. Professor. Professor Professor NÄMNDEN FÖR FORSKNINGS- OCH FORSKARUTBILDNINGSFRÅGOR HÄLSA OCH SAMHÄLLE Sammanträdesdatum 23 augusti 2007 Rum U103 Klockan 9.00-11.00 PROTOKOLL Närvarande ledamöter Margareta Östman Thomas Arnebrant Tautgirdas

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn:

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn: Klass Placering Resultatlista, enskild rond - netto Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn Rond 1 Spel.kat. Spelform Scramble, Slagtävling Klubb CBA S-HCP Datum 2014-08-24 Resultat Särskiljning 1

Läs mer

Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp*

Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp* Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp* Blekinge Tekniska Högskola Studerandeavd. Förvaltningen 6

Läs mer

Kommunfullmäktige PROTOKOLL. Tid Måndagen den 20 oktober 2014 kl. 14:15-14:45 Plats Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens

Kommunfullmäktige PROTOKOLL. Tid Måndagen den 20 oktober 2014 kl. 14:15-14:45 Plats Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens Kommunfullmäktige Tid Måndagen den 20 oktober 2014 kl. 14:15-14:45 Plats Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens Omfattning 138-140 ande Roger Kaliff (S), ordförande Ann-Marie Engström (S),

Läs mer

Remiss av rapporten "Metoder och kriterier för bedömning av. prestation och kvalitet i lärosätenas samverkan med omgivande samhälle"

Remiss av rapporten Metoder och kriterier för bedömning av. prestation och kvalitet i lärosätenas samverkan med omgivande samhälle Regeringskansliet Remiss 2017-01-31 N2017/00055/IFK Näringsdepartementet Enheten för innovation, forskning och kapitalförsörjning Michael Jacob Remiss av rapporten "Metoder och kriterier för bedömning

Läs mer

Kontaktpersoner PIF-Föreningar

Kontaktpersoner PIF-Föreningar Union Scipt http://www.unionscipt.com PIF Alingsås PIF Alvesta PIF Arvika Maskingatan 4 Lillsjögatan 5 Strandvägen 2 441 00 Alingsås 342 00 Alvesta 671 01 Arvika Per-Erik Rohrmuller Urban Johansson Patrik

Läs mer

PIF:s Vinterfestival Luleå 2015 Skidskytte

PIF:s Vinterfestival Luleå 2015 Skidskytte PIF:s Vinterfestival Luleå 2015 Skidskytte Sträcka Namn Klubb Tid Placering Lag 17 35:50 1 1 Mikael Jiremyr Falköping PIF 2 Mikael Jiremyr Falköping PIF 3 Ing-Marie Öst-Påhlsson Göteborg PIF 4 Christian

Läs mer

Kö_Ny_Bryggpla. Båt nr2 erbjuds i mån av plat 2016-02-13. Ködatum M Nr Medlem Postort TelHem MobilNr Båttyp BåLgd BåBrd Djup Kommentar

Kö_Ny_Bryggpla. Båt nr2 erbjuds i mån av plat 2016-02-13. Ködatum M Nr Medlem Postort TelHem MobilNr Båttyp BåLgd BåBrd Djup Kommentar 2000-10-07 522 ANDERSSON ROGER OXELÖSUND 0155-37923 070-5367814 MOTORBÅT 9,6 3,6 1,2 Väntar 2004-01-29 764 LÖVKVIST JAN OXELÖSUND 0155-37557 0736-674860 SEGELBÅT I lag med svärfar 2004-09-04 789 RADBÄCK

Läs mer

Universities in Sweden

Universities in Sweden Universities in Sweden Blekinge tekniska högskola Office/Enheten för Externa Relationer Postadress: Blekinge Tekniska Högskola, 371 79 Karlskrona Telefon: 0455-38 50 00 Fax: 0455-38 52 07 Enhetschef: Lena

Läs mer

Bernhard o Sol-Britt Gustavssons album. Ingrid o Bernhard Gustavsson Fogeryd Sid 1 av 109

Bernhard o Sol-Britt Gustavssons album. Ingrid o Bernhard Gustavsson Fogeryd Sid 1 av 109 Bernhard o Sol-Britt Gustavssons album Ingrid o Bernhard Gustavsson Fogeryd Sid 1 av 109 Sol-Britt Gustavsson Fogeryd 1 år 2 Leif o Sol-Britt Gustavsson Fogeryd Ingrid o Sol-Britt Gustavsson Fogeryd 3

Läs mer

RESULTATLISTA. Region-syd mästerskap. Luftpistol

RESULTATLISTA. Region-syd mästerskap. Luftpistol ... ---- -----~- RESULTATLISTA Region-syd mästerskap Luftpistol Långås 2000-02-20 Arrangörer Falkenbergs Pk Varbergs Pk ' L Sydsvenska Mästare!- Damer Plac s 1 S2 S3 S4 Sum Final Totalt 1 Jennica Thörjesson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNFULLMÄKTIGE Plats och tid Fors Folketshus, klockan 16:45-16:50 Beslutande Lennart Palm (S), ordförande Lars Isacsson (S) Susanne Berger (S) Lillebil Grass (M) Karin Perers (C)

Läs mer

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 1 Protokoll fört vid årsmöte med PRO Kungshamn Datum 2015-03-17 Tid 15.30 Plats Närvarande Folkets Hus, Kungshamn 125 st. medlemmar Dagens värdpar Margareta och Sven Aronsson Nya medlemmar 1 Mötets öppnande

Läs mer

Bondemilen 2014 Start lass Namn Ort S artt lutt id

Bondemilen 2014 Start lass Namn Ort S artt lutt id Bondemilen 2014 Startnr Klass Namn Ort Starttid Sluttid K Kristiansson, Frida Borås 00:39:09 K Dicker, Hanna Borås 00:40:15 K Davidsson, Anna Värnamo 00:42:09 K Höglund, Annica Bredaryd 00:44:13 K Johnsson,

Läs mer

Tid: Kl 10.00 15.00. Högskolan i Borås, C728

Tid: Kl 10.00 15.00. Högskolan i Borås, C728 HÖGSKOLAN I BORÅS Styrelsen Sekreterare Marie Wennberg PROTOKOLL 1(7) Tid: Kl 10.00 15.00 Plats: Högskolan i Borås, C728 Närvarande ledamöter: Leissner, Maria ordförande Andersson, Jonas Andersson, Roland

Läs mer

Horizon2020 nya möjligheter för svenska aktörer?

Horizon2020 nya möjligheter för svenska aktörer? Horizon2020 nya möjligheter för svenska aktörer? Judit Wefer, Enheten för EU-relationer Bild 1 Varför europeiskt samarbete? Resurser Forskningens behov Forskningsexcellence Gemensamma behov Bild 2 Bn 2007

Läs mer

Långsiktig budgetmodell för utlandsfastigheter

Långsiktig budgetmodell för utlandsfastigheter Kyrkomötet Kyrkomötet Ekonomi- och egendomsutskottets betänkande 2010:10 Sammanfattning I detta betänkande behandlas Kyrkostyrelsens skrivelse 2010:6 om Långsiktig budgetmodell för utlandsfastigheter.

Läs mer

Landstingsfullmäktige 36-53

Landstingsfullmäktige 36-53 PROTOKOLL 1(11) Diarienummer Plats: Rosensalen, Rosenlunds Vårdcentrum Närvarande: Se upprop 37. 36 Öppnande Landstingsfullmäktiges ordförande Hans Rocén förklarar med ett hälsningstal landstingsfullmäktiges

Läs mer

Nytt landsbygdsprogram

Nytt landsbygdsprogram Nytt landsbygdsprogram Regeringsuppdrag till Jordbruksverket och Skogsstyrelsen att ta fram förslag till nytt landsbygdsprogram Jordbruksverkets projekt Tulpan tar fram underlag I styrgruppen: Jordbruksverket,

Läs mer

Kompletterande verksamhetsplan och anslagsfördelning för 2010 (den 3:e)

Kompletterande verksamhetsplan och anslagsfördelning för 2010 (den 3:e) Sveriges lantbruksuniversitet Styrelsen BESLUT 2009-12-17 Enligt sändlista Dnr SLU 14-1645/09 Exp: 2009-12-18 Kompletterande verksamhetsplan och anslagsfördelning för 2010 (den 3:e) Styrelsen beslutar

Läs mer

NSM 2010 Östersund Precision

NSM 2010 Östersund Precision NSM 2010 Östersund Precision 2010-06-18 Bana B NSM 2010 Östersund 2010-06-18 1 Kjell Eriksson Porjus SKF 336 475 S S 2 Hans Jonsson Kramfors PSK 332 473 S S 3 Tomas Backlund Vännäs PSK 331 472 S S e.sskj.

Läs mer

Schema för Klimatet, energin och det moderna samhället. Ht -15

Schema för Klimatet, energin och det moderna samhället. Ht -15 Schema för Klimatet, energin och det moderna samhället. Ht -15 OBS: Ändringar kan förekomma Senast uppdaterad: 2015-12-01 v.44 Tid och plats Tema Tisdag 27-okt Kursintro Mänsklig och naturlig påverkan

Läs mer

Tävling Mästarmötet 2012 Datum

Tävling Mästarmötet 2012 Datum Tävling Mästarmötet 2012 Datum 2012-09-30 Klubb Namn Patrull Vapen Klass 04-073 A 1 Skf Jansson, Elmer 48 (13:42) C VÄC 07-689 Ankarsrums PSF Andersson, Peter 15 (10:24) C 2C Andersson, Peter 31 (12:00)

Läs mer

Utlysning av projektmedel

Utlysning av projektmedel Utlysning av projektmedel Effektiva och hållbara produktionssystem inom vattenbruk och jord-och trädgårdsbruk Finansiärer Formas, Mistra och Lantmännens forskningsstiftelse Utlyst belopp Särskilda villkor

Läs mer

Anita Larsson Fredrik Elinder Toste Länne (sekreterare) (ordförande) (justerare)

Anita Larsson Fredrik Elinder Toste Länne (sekreterare) (ordförande) (justerare) 1(5) Tid: Måndagen den 4 maj 2015 kl. 14.00 16.00 Lokal: Lärosal Björken, Campus US Närvarande: Ledamöter: Fredrik Elinder Peter Söderkvist Mikael Benson Carina Berterö Helena Hemmingsson Toste Länne Karin

Läs mer

C-Vapen Klass Vintercuppen Poäng. ã Sol Grovskyttarna (Resultat cup kort) 17:11:

C-Vapen Klass Vintercuppen Poäng. ã Sol Grovskyttarna (Resultat cup kort) 17:11: C-Vapen Klass Vintercuppen 009 Bo Löfroth 795 Per Sundén 795 Robert Wikström 760 Jens Jarblad 7 5 Greger Berglin 7 6 Andreas Lampa 7 7 Dariusz Rymnszka 7 8 Mattias Nordsvan 70 9 Kenneth Johansson 696 0

Läs mer

Karin Björkman, socialchef Anna-Lena Lilja, förvaltningssekreterare ANSLAG / BEVIS. Socialnämnden 2012-06-05. Socialkansliet

Karin Björkman, socialchef Anna-Lena Lilja, förvaltningssekreterare ANSLAG / BEVIS. Socialnämnden 2012-06-05. Socialkansliet Sammanträdesprotokoll 1 (6) Plats och tid Tisdagen den 5 juni 2012 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 8.30-15.00 Beslutande Ingegerd Bennysson (S), ordförande Reidar Johansson (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

Sidan uppdaterades

Sidan uppdaterades x Andersson Bengt 84294 Sveg Andersson Håkan 84233 Sveg ANDERSSON JAN 84294 SVEG Andersson Lina 84294 SVEG x ANDERSSON MIKAEL 84294 SVEG x x AXELSSON DAN 84292 SVEG Bengtson Yasmine 842 33 Sveg x x Bergström

Läs mer

Fastigheter Ägare Andel, ägande Anmärkning. Litsbyvägen TÄBY Annica Granlund Litsbyvägen TÄBY

Fastigheter Ägare Andel, ägande Anmärkning. Litsbyvägen TÄBY Annica Granlund Litsbyvägen TÄBY Sida 1 Fastigheter och ägare 2016-03-15 Ärendenummer O16792 Handläggare Helena Holst Ärende Delägarförteckning - Täby Ollonborren ga:1 Kommun: Täby Län: Stockholm KOMMUN: TÄBY Ollonborren 1 Ollonborren

Läs mer

Slutlig rösträkning och mandatfördelning

Slutlig rösträkning och mandatfördelning PROTOKOLL 2014-09-15 09-23 Slutlig rösträkning och mandatfördelning Val till kommunfullmäktige 2014-09-14 Kommun: DALS-ED Plats: Nova Arena, Innovatumområdet, Nohabgatan, Trollhättan Dnr: 201-32245-2014

Läs mer

EPOK. Förmedlar kunskap Samordnar forskning Främjar dialog. Centrum för ekologisk produktion och konsumtion

EPOK. Förmedlar kunskap Samordnar forskning Främjar dialog. Centrum för ekologisk produktion och konsumtion EPOK Centrum för ekologisk produktion och konsumtion EPOK Centrum för ekologisk produktion och konsumtion Förmedlar kunskap Samordnar forskning Främjar dialog EPOK vid Sveriges lantbruksuniversitet arbetar

Läs mer

STARTLISTA EFTERMIDDAG den 5 juli 2014 Enköpings GK

STARTLISTA EFTERMIDDAG den 5 juli 2014 Enköpings GK 13:00 01 - J Broberg / P Broberg 42,3 Gul BROBERG, Jonas Enköpings Golfklubb 560105-020 16,4 Gul BROBERG, Peter Enköpings Golfklubb 540525-047 25,9 - A Broberg / S Fredman 50,5 Röd FREDMAN, Susanne Capital

Läs mer

Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2013 på Linköpings GK. Open Herrar

Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2013 på Linköpings GK. Open Herrar 203 på Linköpings GK. Open Herrar Plac Efternamn Förnamn Förening SHC Resultat Dahl Håkan 0 77 2 Carlson Johan 0 77 3 Qvarnlöf John 0 78 4 Eriksson Fredrik 0 79 5 Uhlan Anders 0 8 T6 Ringh Peter 0 82 T6

Läs mer

Kontaktpersoner i Greppa Näringen

Kontaktpersoner i Greppa Näringen er i Greppa Näringen Den senast uppdaterade listan över rådgivningsföretag och projektledning hittar du på hemsidan: www.greppa.nu Kalmar 2005 Namn Länsstyrelsen Kalmar län Ann-Charlotte Olsson 0480-820

Läs mer

STARTLISTA FÖR ROND 1 den 1 augusti 2015 Rya

STARTLISTA FÖR ROND 1 den 1 augusti 2015 Rya 08:00 - Törning / Törning 31,7 27 56 TÖRNING, Håkan Golfklubb 8,4 7 48 TÖRNING, Eva Golfklubb 23,3 20 - Bäckbom / Bäckbom 21,8 19 48 BÄCKBOM, Catrin Golfklubb 22,1 20 56 BÄCKBOM, Patrik Golfklubb +0,3-1

Läs mer

STARTLISTA FÖR ROND 1 den 3 oktober 2015 Vara-Bjertorp Golfklubb

STARTLISTA FÖR ROND 1 den 3 oktober 2015 Vara-Bjertorp Golfklubb 12:00 1 - U Larsson / S Gustavsson 19,8 6,3 Gul LARSSON, Ulf A 9,4 12 Gul GUSTAVSSON, Stefan A 10,4 13 - M Nilsson / F Andersson 8,3 2,8 Gul NILSSON, Mats A 2,8 4 Gul ANDERSSON, Fredrik A 5,5 7 12:10 1

Läs mer

Tabeller. Teckenförklaring Explanation of symbols. Noll Zero. Mindre än 0,5 Mindre än 0,05

Tabeller. Teckenförklaring Explanation of symbols. Noll Zero. Mindre än 0,5 Mindre än 0,05 Universitetskanslersämbetet och SCB 28 UF 23 SM 1401 Tabeller Teckenförklaring Explanation of symbols Noll Zero 0 0,0 Mindre än 0,5 Mindre än 0,05 Less than 0.5 Less than 0.05.. Uppgift inte tillgänglig

Läs mer

INBJUDAN Delegationen för regional samverkan om högre utbildning

INBJUDAN Delegationen för regional samverkan om högre utbildning INBJUDAN 2002-03-07 Delegationen för regional samverkan om högre utbildning Vasag.8-10 103 33 Stockholm Kommuner, Landsting. Länsstyrelser, Universitet och högskolor, Folkbildningsrådet Delegationen för

Läs mer

Vill du snabba upp hanteringen av företagens ansökningar om bygglov genom att tex ta in externa konsulter?

Vill du snabba upp hanteringen av företagens ansökningar om bygglov genom att tex ta in externa konsulter? Vill du snabba upp hanteringen av företagens ansökningar om bygglov genom att tex ta in externa konsulter? Annica Henelund Mycket viktig fråga för Kirunas utveckling! Åsa Holmdahl Gunnar Selberg Detta

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Nr Sida (12)

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Nr Sida (12) 2014-11-06 4 1 (12) Plats och tid Aulan, Åre gymnasieskola, Järpen kl 18.00 18.30. Beslutande Thomas Hägg, S, ordförande Övriga, se deltagarförteckning, sida 2 Övriga närvarande Richard Högström kommunchef

Läs mer

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 106-119

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 106-119 PROTOKOLL 1(6) Diarienummer Plats: Regionens hus, sal A Närvarande: ande: Malin Wengholm (M), Torbjörn Eriksson (KD), Maria Hörnsten (S), Jonas Magnusson (S), Mona-Lisa Hagström-Svensson (S) ersätter Martina

Läs mer

Startlista, singel: EriM 2007

Startlista, singel: EriM 2007 07:30 1 1 Joakim Gyllin 131 Viff Golfsektion i Lund +0,1 Vit 0 H 2 Lars Ekstam 12 Ericsson IK 6,8 Vit 0 H 3 Martin Trygg 218 Göteborg / Mölndal 7,6 Vit 0 H 07:30 2 1 Patrik Millsjö 190 Göteborg / Mölndal

Läs mer

Vimmerbyträffens VPSK 75 Års Jubileums Tävling

Vimmerbyträffens VPSK 75 Års Jubileums Tävling träffens Resultat Jubileumsstationen NR 9 Belönas med 1000 Kronor till 1 Peter Andersson SAAB PK 67 Poäng Resultat i A-vapen Klass 1 1 Christoffer Sjösten Växjö PK 6 9 7 7 8 11 2 7 57p 16 2 Lennart Andersson

Läs mer

RM för Hjärt- och Lungsjukas Föreningar 2013 HERRAR Backlund Birger Östersund 24-maj H 172 226 224 246 205 215 1288 1 Andersson Hans Gävle 24-maj H

RM för Hjärt- och Lungsjukas Föreningar 2013 HERRAR Backlund Birger Östersund 24-maj H 172 226 224 246 205 215 1288 1 Andersson Hans Gävle 24-maj H RM för Hjärt- och Lungsjukas Föreningar 2013 HERRAR Backlund Birger Östersund 24-maj H 172 226 224 246 205 215 1288 1 Andersson Hans Gävle 24-maj H 181 246 180 182 242 193 1224 2 Arvidsson Lars-Erik Köping

Läs mer