Sammanträde med forskarradet vid Formas

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträde med forskarradet vid Formas"

Transkript

1 FORSKNINGSRÅDET FÖR MILJÖ, AREELLA NÄRINGAR OCH SAMHÄLLSBYGGANDE PROTOKOLL NR 18 Sammanträdesdatum (3) Sammanträde med forskarradet vid Formas Tid: Plats: Forskningsrådet Formas, stora sammanträdesrurnmet, Kungsbron 21, Stockholm Närvarande: Ledamöter: Liljelund, Lars-Erik Annerberg, Rolf Abrahamsson, Katarina Brännlund, Runar Hedlund, Linda Jensen, Per Lindström, Mårten Nälsholm, Torgny Oskarsson, Agneta Pettersson, Eva Smith, Henrik Wäckelgård, Eva Åhnberg, Annika Personalföreträdare: Rolén, Conny Svanberg-Olsson, Anneli Ersättare: Andersson, Leif Berglund, Ingemar Eckerberg, Katarina Ekman, Stina Huss-Danell, Kerstin Meurman, Fredrik Tillman, Anne-Marie Tranvik, Lars Westlund, Hans Westman, Peter Övriga: Glass, Marianne Ledin, Anna Strålsjö, Lena generaldirektör, ordförande generaldirektör skogsdirektör (t o m 8) civilingenjör forskningschef konsult (fr o m del av 4) SACO ST avdelningschef (tom del av 4) divisionschef naturvårdschef administrativ chef, sekreterare, huvudsekreterare forskningssekreterare ( 8)

2 FORSKNINGSRÅDET FÖR MILJÖ, AREELLA NÄRINGAR OCH SAMHÄLLSBYGGANDE PROTOKOLL NR 18 Sammanträdesdatum (3) Statssekreterare Åsa-Britt Karlsson, Miljödepartementet, deltog vid inledningen av mötet och redovisade regeringens intentioner och förväntningar på forskarradet. Ärende 1 Presentation av ledamöterna Godkännande av dagordningen Förslag till sammanträdestider 2010 Information och diskussion om Formas verksamhet och forskarrådets roll Protokoll från föregående sammanträde (-11-23) Utlysning av forskningsmedel våren 2010 Dnr Beslut/åtgärd Information Godkändes med ändringen att punkt 9 "Förslag till sammanträdestider" flyttades fram som punkt 3 på dagordningen. Beslut: att fastställa följande sammanträdesdagar under 2010: måndagtisdag april, tisdag 8 juni, tisdag 28 september och måndag 22 november. Beslut: att vid aprilmötet bland annat diskutera följande frågor: - forskarrådets roll och arbetsformer (inklusive delegationsordning) - beredningsorganisationen - strategiska satsningar (riktade utlysningar) från och med 2011 Föredragande: Anna Ledin Till handlingarna. Beslut: att genomföra 2010 års utlysning i enlighet med förslag, efter mindre justeringar i utlysningstexterna. Föredragande: Anna Ledin

3 FORSKNINGSRÅDET FÖR MILJÖ, AREELLA NÄRINGAR OCH SAMHÄLLSBYGGANDE PROTOKOLL NR 18 Sammanträdesdatum (3) Förslag om ändringar i Formas berednings- Beslut: process a) att inrätta föreslagna åtta beredningsgrupper för beredning av ansökningar i 2010 års öppna utlysning (bilaga 7a). Forskarrådets ledamöter ska genom e-post-kommunikation ges möjlighet att lämna synpunkter på förslag till förtydligande undertexter, b) att bedömningskriterierna ändras enligt förslag och att huvudsekreteraren får i uppdrag att formulera det andra kriteriet under Societal Value enligt diskussionen på mötet, c) att års betygsskalor tills vidare ska gälla oförändrat men med en notering i Formas handbok för 2010 att dessa kan komma att ändras under april månad, d) bifalla övriga förslag till ändringar i regler för Formas riktlinjer för sökande om medel från och med 2010 (bilaga 7 d). Föredragande: Anna Ledin Förslag till fördelning av medel inom utlysningen "Hållbar butik" - samarbete med Handelns utvecklingsråd Dnr Utseende av vice ordförande i forskarradet 10 Anmälningar a) Aktuella utlysningar b) Lägesrapport om full kostnadstäckning c) Beslut fattade efter delegation d) Anmälningar av godkända slutredogörelser e) Praktiska frågor (ersättningar, reseräkningar m m) Beslut: att fördela medel enligt förslag (bilaga 8) Föredragande: Lena Strålsjö Beslut: att utse Agneta Oskarsson till vice ordförande i Formas forskarråd för tiden Föredragande: Ordföranden a) Information Föredragande: Anna Ledin b) Information Föredragande: Anna Ledin c) Information (bilaga 10 c) Föredragande: Anna Ledin d) Till handlingarna (bilaga 10 d) e) Information Föredragande: Marianne Glass Vid protokollet Justeras Marianne Glass Lars-Erik Liljelund

4 Bilaga 7 a) Formas beredningsgrupper för beredning av ansökningar i 2010 års öppna utlysning 1. Climate change /Klimatförändring 2. The natural environment/ Naturmiljön 3. Use of natural resources / Nyttjande av naturresurser 4. Products and processes based on renewable and recycled resources / Produkter och processer baserade på förnybara och återvunna resurser 5. Environmental pollution / Miljöföroreningar 6. Food and animal welfare/ Livsmedel och djurs välfärd 7. Urban and rural development / Stads- och landsbygdsutveckling 8. The built environment / Den byggda miljön

5 Bilaga 7 d) Ändringar i Formas riktlinjer för sökande om medel från och med 2010 a) Ad hoc granskning av ansökan inkommen från ledamot i Forskarrådet. Regel: Ansökan inkommen från ledamot i Forskarrådet måste ad hoc granskas. Nuläge: An application from a member of the Formas' Scientific Council must be evaluated by at least two people outside the expert committee. Beslut: Denna regel tas bort. b) Tre regler som har reglerat huvudsökandens och disputerade medsökandens roller Regel: Söka för max 50 % av lön för disputerad forskare. Nuläge: A maximum of 50 per cent of a full-time position for researchers may be applied for. For doctoral students and technical staff 100 per cent of their full-time positions may be applied for. When several researchers are included in the proposed project, their combined applied salaries may not exceed 200 per cent of a full position. Beslut: Regeln avskaffas och sökande kan söka för 100 % finansiering av sin eller medarbetares lön. Formas finansiering av lön till en enskild forskare kan dock aldrig överstiga 100 %, även om forskaren beviljats medel till flera projekt. Även regeln att den sammanlagda lönen får uppgå till max 200 % avskaffas. Regel: Huvudsökande ska göra merparten av arbetet. Nuläge: The main applicant must be the researcher who performs the main part of the research in the project. Beslut: Denna regel tas bort. Ändringen ska föras in i handboken - med tydlig anvisning rörande de nya reglerna där det ska framgå att man förväntar att huvudsökande kommer att fungera som projektledare. Regel: Endast beviljning av ett projekt/sökande och utlysning. Nuläge: Within the main annual call, the main applicant can be granted a maximum number of three applications: Grants for research projects or a position as Assistant or a Postdoctoral scholarship and in addition to this an Open postdoctoral scholarship and Funds for equipment. Beslut: Denna regel tas bort. Ändringen ska föras in i handboken - med tydlig anvisning rörande de nya reglerna. Motivering för alla dessa tre förslag: Dessa regler grundar sig på en förlegad syn på hur forskningen är och bör vara organiserad, där forskaren arbetar antingen ensam eller tillsammans med en doktorand i ett projekt. Detta stämmer dåligt med det sätt som vi idag organiserar forskning på. Samarbete med andra forskare för att lösa för samhället viktiga behov står i fokus och det betyder oftast samarbete i grupper, bestående av såväl disputerade som odisputerade forskare. Dessutom ofta över disciplingränserna. Dessa projekt kräver också duktiga projektledare, som inte nödvändigtvis gör merparten av jobbet, utan har som uppgift att leda projektet och säkerställa kvaliteten. För att detta nya arbetssätt ska få genomslagskraft måste det

6 finnas anpassade finansieringsformer, dvs begränsningar om hur mycket enskilda forskare kan finansieras inom ett projekt och hur mycket huvudsökande ska medverka bör tas bort. Formas vill dessutom öka andelen tvärvetenskapliga projekt och då krävs också möjligheter att samverka med andra disputerade forskare. Nuvarande regler har också en fördelningspolitisk innebörd, med syfte att fördela medlen mellan flera forskare, istället för att prioritera den bästa forskningen, oavsett om den kommer att ledas av några få mycket framgångsrika forskare. Denna begränsning bör därför också utgå. c) Medel för att delta vid konferenser Regel: Konferensresor stryks när projektansökan beviljas. Nuläge: Står inte om detta i handboken, men de stryks rutinmässigt vid genomgång av beviljade projekts budget. Beslut: Möjlighet att inkludera konferensresor i projektansökan för passande konferenser i en väl motiverad omfattning. Detta ligger i linje med att Formas ska finansiera samtliga relevanta kostnader i projektet. Möjligheten att söka konferensresor för muntlig presentation kan under ytterligare några år sökas akut, om sökanden ska hålla en presentationen ligger inom Formas ansvarsområde. Denna möjlighet kommer dock att försvinna från och med 2013.

7 Bilaga 8) Tilldelning av medel i utlysningen Hållbar Butik - samarbete mellan Formas och Handelns Utvecklingsråd Formas och Handelns Utvecklingsråd hade under hösten en gemensam utlysning med syftet att främja ny kunskap och nya lösningar för ökad social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet i handeln. Målet med satsningen på framtidens hållbara butik är att stödja ny kunskap och tekniska innovationer som bidrar till att utveckla företagen och de anställda ur ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbarhetsperspektiv. Resultatet ska bidra till en ekologiskt hållbar utveckling av handeln, konsumtionen och samhället. Totalt omfattar utlysningen 36 miljoner kronor under 3 år varav Formas och Handelns Utvecklingsråd vardera avsatt 6 miljoner kronor per år under 3 år. Ansökningarna Totalt inkom 49 ansökningar till utlysningen, se bilaga 2. Beredningsprocess Ansökningsförfarandet och beredningsprocessen har handlagts av Handelns Utvecklingsråd. Vi har dock tillsammans utsett beredningsgrupp bestående av akademiker och avnämare (se nedan) och även haft en observatörsroll under hela processen. Ansökningarna utvärderades enligt 5 kriterier; Vetenskaplig kvalitet, Metod och Genomförbarhet, Relevans, Nyttiggörande och kommunikation samt Kompetens i projektet. Samtliga ledamöter läste samtliga ansökningar och utvärderade dem enligt bedömningskriterierna med poäng 1-5. Man träffades vid ett beredningsmöte där övre halvan av ansökningarna diskuterades och en rankinglista uppfördes. Beredningsgruppen enades om nio ansökningar man vill rekommendera för finansiering och för Formas del handlar det om fyra ansökningar, se bilaga 1. Ledamöter Beredningsgrupp Claes Robert Julander (ordf), prof Marketing and Strategi, Handelshögskolan i Stockholm Susanne Hertz, i logistik, Internationella Handelshögskolan i Jönköping Gunnar Aronsson, i psykologi, Stockholms universitet Eva Eriksson, lektor miljökemi, Danmarks Tekniska Universitet Lotte Holm, human nutrition, Köpenhamns Universitet Therese Möller, försäljare på IKEA, verksam i Handelsanställdas förbund Gunnar Ahlström, verksam i ledande befattningar i handeln, vd för Akademibokhandeln Jonas Gunnarsson, analyschef ICA, tidigare verksam vid Handelshögskolan i Stockholm Anderas Hedlund Handelns Utvecklingsråd, observatör Camilla Grunditz Formas, observatör Förslag till beslut: se bilaga 1

8 Forskarrådsprotokoll FÖRSLAG TILL BESLUT brg9710, Hållbar butik Diarienummer Sökande År Sökt belopp Förslag Dossié Organisation, institution kronor kronor Bidragsform Projekttitel Finansieringskälla Ämnesövergripande Fortsättningsprojekt HÅLLBAR BUTIK 102:Forskningspro jekt, Jordbruksanslaget Ekelund Lena Sveriges Lantbruksuniversitet, Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap Klimatmärkt livsmedelsbutik - handelns möjligheter att stimulera till klimatsmarta livsmedelsval och dess konsekvenser för utsläppsminskningar och lönsamhet Totalt HÅLLBAR BUTIK 102:Forskningspro jekt, Jordbruksanslaget Mont Oksana Lunds universitet, Internationella Miljöinstitutet Att stödja gröna och etiska marknader: dagligvaruhandelns roll Totalt HÅLLBAR BUTIK 102:Forskningspro jekt, Jordbruksanslaget Olsson Annika Lunds universitet, Förpackningssystem för den hållbara butiken Totalt HÅLLBAR BUTIK 102:Forskningspro jekt, Jordbruksanslaget Strid Ingrid Sveriges Lantbruksuniversitet, Energi och teknik Minskat matsvinn i livsmedelsbutiker - åtgärder och deras effekter på ekonomi och miljö Totalt Sida 1(1)

9 Ansökningar - utlysningen Hållbar butik Nr Projektledare Titel Belopp Beviljat 176 Magnus Frostenson, Uppsala Universitet ökad hållbarhet HUR 177 Torbjön Ljungkvist, Högskolan i Borås Hållbar butik i Företagsaccelerator Hållbar handel och konsumtion: från ett miljö- och hälsorelaterat 178 Jonas Nordström, Lunds Universitet perspektiv HUR 179 Magnus Boström, Södertörns Högskola Hållbara inköp och kemikalier i textilier - en tvärvetenskaplig ansats Niklas Rudholm, HUI Hur påverkar handelns strukturomvandling miljön? HUR 181 Annika Olsson, Lunds Universitet Förpackningssystem för den hållbara butiken FORMAS 182 Ulf Johansson, Lunds Universitet Hållbarhet och varumärkesbyggande i dagligvaruhandeln. Hur kan butiken öka andelen hållbar konsumtion och sin lönsamhet genom varumärkesbygge inriktat på hållbarhet Tomas Brytting, Ersta Sköndal Högskola Etik för en hållbar butik Karin M Ekström, Högskolan i Borås Återvinning av kläder utveckling av kunskap och lösningar för hållbar handel HUR 185 Östen Ohlsson, Göteborgs Universitet Organisatorisk och institutionell riskhantering i detaljhandeln Håkan Torstensson, Högskolan i Borås Efterfrågestyrd handel med textil- och modevaror en demand chain-ansats Lukas Smas, Stockholms Universitet Modebutiken som hållbar arena: en kulturgeografisk analys av modehandelns hållbarhet Cecilia Fredriksson, Lunds Universitet GRÖNA BUTIKER Hållbar handel och värdeskapande praktiker HUR 189 Elisabeth Hochschorner, KTH Butiksansvar för hållbara klädbutiker Birgitta Rydhagen, Chalmers Handelns hantering av hushållskemikalier Oksana Mont, Lunds Universitet Att stödja gröna och etiska markander. Dagligvaruhandelns roll FORMAS 192 Tomas Ekvall, IVL Hållbar hantering av livsmedelsavfall från butik Lena Ekelund, SLU Klimatmärkt livsmedel - handelns möjligheter FORMAS 194 Birgitta Bergvall-Kåreborn, Luleå Tekniska Universitet Ekostöd - Ekologiska stödstrukturer för försäljning av miljömärkta varor Elisabeth Borch, SIK Minskat svinn genom hållbar hantering av kött i kedjan leverantör, butik och konsument

10 196 Bertil Hulten, Högskolan i Kalmar Andrahandsmarknaden - en okänd växande marknad som bidrar till social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet Cecilia Mark-Herbert, SLU Grönare konsumenters handlande i hållbara butiker - vanor, strukturer, normer och lösningar Daniel Normark, Göteborgs Universitet Hållbar mack - miljömedvetenhet medborgarskap och bensinstationen som gluesbygdens sista utpost eller en ny hyperheterogen butiksarena Cecilia Mark-Herbert, SLU Hälsa i butiken - shop in shop Magnus Bohlin, Högskolan i Dalarna Synergieffekter mellan handeln och turism Tomas Rydberg, IVL Leverantörsbedömningssystem för kemikalier i varor inom handeln Ulf Sonesson, SIK Klimatval i butik Kristina Ek, Luleå Tekniska Universitet Hur påverkar olika produktmärkningar konsumenternas köpbeslut Patrik Nilsson, Stics Informationsteknik och ekologi i den nya butiken Stefan Tengblad, Högskolan i Skövde Hur bärs en hållbar handel upp? Ideer, koncept och praktiker för hållbarhet inom svenska detaljhandel Helene Brembäck, Handelshögskolan i Göteborg Attraktiva handelsplatser - en modell för hållbara kundmöten Mohsen Soleimani Mohseni, SP Effektivare och hållbara livsmedelsbutiker med bättre inomhus och arbetsmiljö Per Olof Hedekvist, SP Optimerad belysning i miljömedveten och kundvänlig livsmedelbutik Sven Hemlin, Göteborgs Universitet Butiken som kreativ miljö. Gruppklimat och ledarskapsrelationer som grund för en socialt hållbar, innovativ och produktiv utveckling av butiker Monica Axell, SP Innovativa, ekonomiska och miljömässigt uthållig kyldiskar och kylsystem i livsmedelbutiker Mats Abrahamsson, Linköpings Universitet Modeller för styrning mot hållbar butik Rita Mårtensson, Göteborgs Universitet Skapande av kundupplevelser. Hur handeln kan öka kundnöjdheten på ett socialt ansvarstagande sätt Esmail Salehi-Sangari, Luleå Tekniska Universitet Grön medvetenhet och gröna val - Konsumentperspektiv på hållbar konsumtion Siv Lindberg, Innventia Konsumenters beslutsfattande och hållbara val Ulf Elg, Lunds Universitet Leverantörsrelationernas roll i utvecklingen av en hållbar butik Bertil Hulten, Högskolan i Kalmar Den öppna servicefabriken - En studie om morgandagens servicelandskap och kundmedverkan

11 217 Caroline Wigren, Lunds Universitet Hållbar butik - i ljuset av heterogena affärsmodeller Ulf Johansson, Lunds Universitet Myter krig hållbarhet från ett konsumentperspektiv Jerker Söderlind, KTH Framtid för urban handel, verktyg och incitament Susanne Sweet, Handelshögskolan i Stockholm Hållbar butik. Kundmöten i ett dagligvaruperspektiv Marianne Ekman Rising, KTH Gröna butiken: Arbetssystem och kundmöte Ingrid Strid, SLU Minskat matsvinn i livsmedelsbutiker - åtgärder och deras effekter på ekonomi och miljö FORMAS 223 Svante Karlsson, Umeå Universitet Humlans flykt: om framgångsfaktorer för handelns avvikare i välfärdens motsträviga utkant Sören Bergström, Svensk Företagsforskning? Butiken som praktisk hållbar utveckling Lisbeth Svengren Holm, Lunds Universitet Butikens centrala roll för inköp av hållbara produkter Totalt sökt belopp:

12 PROTOKOLL nr 18 Bilaga 10 c) Beslut efter delegation Handläggare Finansieringskälla ro cam vh mem bho la Paula Femenias, Chalmers tekniska högskola Konferensresa till Nederländerna och konferensen Changing Roles09 för att muntligt presentera ett konferenspaper samt för att presentera oss för vårt internationella nätverk vid särskilt möte. 105:Huvudsekr.beslut, Miljöanslaget Maria Granberg, Göteborgs universitet Förekomst, spridning och kostand för antibiotikaresistens hos marina sedimentbakterier: del A Maria Hellström Reimer, Sveriges Lantbruksuniversitet AHRA09/Narrascape Symposium 105:Huvudsekr.beslut, Miljöanslaget Maritha Hörsing, Utvärdering av risken för att oönskade transformationsprodukter uppkommer vid avlägsnandet av läkemedel från kommunalt avloppsvatten. 105:Huvudsekr.beslut, Miljöanslaget Vania Ceccato, Kungl. Tekniska högskolan Tankar om säkerhet i städerna 105:Huvudsekr.beslut, Miljöanslaget Anita Sellstedt, Umeå universitet Deltagande med föredrag i Första Internationella Mötet om Frankineae, Tunis, Tunisien 15-20, November 102:Huvudsekr.beslut, Jordbruksanslaget Tord Snäll, Sveriges Lantbruksuniversitet Metapopulationsdynamik of framtida persistence hos en epifyt i naturskog respektive i brukade skogslandskap 102:Huvudsekr.beslut, Jordbruksanslaget Annica Kronsell, Lunds universitet Symposium om Genus, makt och klimatförändringar. 105:Huvudsekr.beslut, Miljöanslaget Cecilia Waldenström, Sveriges Lantbruksuniversitet Framtider för Nordens landsbygder: utmaningar och möjligheter 102:Huvudsekr.beslut, Jordbruksanslaget Svante Winberg, Uppsala universitet Stress och stresshantering hos laxfisk i odling Avslag Avslag

13 PROTOKOLL nr 18 Bilaga 10 c) Beslut efter delegation Handläggare Finansieringskälla bho cam mem bho la bho jac jac Katarina Larsen, Kungl. Tekniska högskolan Symposium på internationell konferens: Lokala och regionala innovationsprocesser i *Den nya gröna ekonomin* - erfarenheter från Sverige och Silicon Valley 102:Huvudsekr.beslut, Jordbruksanslaget Parvaneh Afsharian, Lunds universitet vävnads specifik uttryck för mål styrd terapi genom vävnads specifika promoter och hematopoietiska celler som bärare i en mus modell Hans Peter Hansen, Sveriges Lantbruksuniversitet Nordiska symposium; jakt & samhälle 102:Huvudsekr.beslut, Jordbruksanslaget Dennis Collentine, Högskolan i Gävle Internationella konferens deltagande 102:Huvudsekr.beslut, Jordbruksanslaget Kjell Bolmgren, Uppsala universitet Svenska fenologinätverket. Utveckling och utbildning av ett landsomfattande nätverk av professionella fenologiobservatörer. 102:Huvudsekr.beslut, Jordbruksanslaget Alf Hornborg, Lunds universitet Medverkan i konferens med American Anthropological Association, Philadelphia, 2-5 december, 105:Huvudsekr.beslut, Miljöanslaget Bijan Dargahi, Kungl. Tekniska högskolan Hydrologic and hydrodynamic modelling of river discharges, sediment yield and Lake Reservoir Carl-Johan Engström, Kungl. Tekniska högskolan Podcar City : COP 15? Transport and Climate Change, Malmö 8-10 dec Konferens Evert Ljungström, Göteborgs universitet Deltagande med plenarföredrag i workshop *Spectroscopic signatures of molecular complexes/ions in our atmosphere and beyond* Varanasi 2-4 / :Huvudsekr.beslut, Miljöanslaget Avslag Avslag Avslag 16200

14 PROTOKOLL nr 18 Bilaga 10 c) Beslut efter delegation Handläggare Finansieringskälla mem la bho la cam Mats Sjöquist, Sveriges Lantbruksuniversitet Workshop: fångst och immobilisering av vilda däggdjur John Munthe, Svenska Miljöinstitutet AB, IVL Utlakning av kvicksilver och kväve vid dikesrensning med vidtagna hänsynsåtgärder (översilningsdämmen) Gunilla Enhörning, Chalmers tekniska högskola Härmed ansöks om resebidrag till *Cities as Creative Spaces for Cultural Tourism*, konferens på Boðaziçi University, Istanbul nov, där jag presenterar artikeln *Dubai - Whose City?*. 105:Huvudsekr.beslut, Miljöanslaget Clas Florgård, Sveriges Lantbruksuniversitet Inbjuden att medverka vid: Urban Biodiversity & Design URBIO 2010 Urban Biodiversity in the Ecological Network. Sub-theme 1: Ecosystem network and quality of habitats in and around the urban area 105:Huvudsekr.beslut, Miljöanslaget Måns Nilsson, Stockholm Environment Institute Internationell workshop på Samhällsstyrning för Hållbara Innovationer - den globala transportsektorn 105:Huvudsekr.beslut, Miljöanslaget Maria Nordström, Stockholms universitet medverkan i kongressen Healthy People Healthy Parks, Melbourne, april :Huvudsekr.beslut, Miljöanslaget Gunilla Reischl, Utrikespolitiska institutet Klimatförändringar och säkerhet: normativ konkurrens inom Europeiska Unionen 105:Huvudsekr.beslut, Miljöanslaget Tina-Simone Schmid Neset, Linköpings universitet Internationell workshop om fosfor och global matsäkerhet 102:Huvudsekr.beslut, Jordbruksanslaget Avslag Avslag

15 PROTOKOLL nr 18 Bilaga 10 d) Avslutade projekt - Godkända rapporteringar Handläggare sö sö us ro jod jod se Kjell Andersson, Sveriges Lantbruksuniversitet Ekogris - ett tvärvetenskapligt forskningsprogram inom ekologisk svinproduktion Ronny Lindberg, Sveriges Lantbruksuniversitet Schistosomiasis hos idisslare. Studier över värddjursparasitrelationer och immunopathologi i experimentell långtidsinfektion samt behandlingsförsök Claes Caldenby, Chalmers tekniska högskola Arkitekturteoriernas historia Dag Lindgren, Sveriges Lantbruksuniversitet Fröplantagers betydelse för genetisk diversitet i Sveriges skogar Elna Stenström, Sveriges Lantbruksuniversitet Gremmeniella angrepp på barrträd. Samspel med miljöfaktorer och värdspecialisering Urban Nilsson, Sveriges Lantbruksuniversitet Effects of silvicultural treatments on wood-quality in Norway spruce plantations (IMWO2) Göran Hellström, Lunds universitet Kombinerade system med solfångare och bergvärmepumpar Lars Ellegård, Göteborgs universitet Växtsteroler i kosten och riskfaktorer, sjuklighet och död i hjärtkärlsjukdom Agneta Rannug, Karolinska Institutet Dioxin och ljus. Beror dioxinets toxicitet på en felaktig aktivering av melanocortinsystemet? Per Hansson, Sveriges Lantbruksuniversitet Knäckesjuka - ett problem i dagens skogsbruk? Leif Klemedtsson, Göteborgs universitet Netto växthusgasemissioner från dikad högbördig skogsmark

16 PROTOKOLL nr 18 Bilaga 10 d) Avslutade projekt - Godkända rapporteringar Handläggare sö sö se mur se mem cam Klas Elwinger, Sveriges Lantbruksuniversitet Optimering av ekologisk slaktkycklingproduktion Lennart Salomonsson, Sveriges Lantbruksuniversitet Svenska forskarskolan i ekologiska lantbruks- och livsmedelssystem Nils-Erik Wiberg, Chalmers tekniska högskola Dynamik för fordon-spår-undergrund system - adaptiv FEmodellering Carina Listerborn, Malmö Högskola Kvinnors inflytande i den lokala demokratin. En studie av deltagande planering med ett genusperspektiv. Catherine Bellini, Sveriges Lantbruksuniversitet Funktionell karakterisering av floemspecifika gener: deras roll i floemets differentiering och funktion Malte Hermansson, Göteborgs universitet Optimering av nitrifikation i avloppsrening - koppling mellan experiment och modeller Elisabeth Dalholm Hornyánszky, Lunds universitet Mixed reality i kollektiva designprocesser. Samspel med artefakter i materiella och virtuella rum. Lars Östlund, Sveriges Lantbruksuniversitet Naturskogslandskap i den boreala delen av Skandinavien - långsiktigt mänskligt nyttjande, ekosystemförändringar och naturskogars värde som referenser Anneli Ivarsson, Umeå universitet Celiaki. Är det dags för primär prevention och allmän screening? En studie av 12-åringar från födelsekohorter under epidemin och den post-epidemiska perioden. Wolfgang Schröder, Umeå universitet Thylakoid lumen hos backtrav, en dynamisk del av fotosyntesen Urban Nilsson, Sveriges Lantbruksuniversitet Effekter av olika skogsskötselmetoder på virkeskvalitet i granplanteringar

17 PROTOKOLL nr 18 Bilaga 10 d) Avslutade projekt - Godkända rapporteringar Handläggare vh mem nd se mur ro sö cam mem se Jonas Gunnarsson, Stockholms universitet Fate and toxicity of pesticide runoff from banana plantations in the Laguna de Madre de Dios, Costa Rica Katarina Hedlund, Lunds universitet Diversitet i markens födovävar Urban Nilsson, Sveriges Lantbruksuniversitet Effekter av gallringsprogra på virkeskvalitet hos planterad gran och tall i södra Sverige Åsa Wahlström, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Styrd aktiv massa för kontor med god termisk komfort och låg yttre miljöbelastning Mats Öquist, Sveriges Lantbruksuniversitet Växthusgaser från boreala jordar vid låga temperaturer - biogeokemiska processer och effekter av ett förändrat vinterklimat Eric Danell, Uppsala universitet Stjärnhovstryffel - Farmakognosi, systematik, ekologi, fysiologi, odling och vitamininnehåll. Sven Thelandersson, Lunds universitet Sannolikhetsbaserad utvärdering av armerade betongkonstruktioner i bruksgränstillståndet Anders Ödeen, Uppsala universitet Funktionella skillnader i fåglars färgseende Jonas Gunnarsson, Stockholms universitet Betydelsen av partikulärt organiskt material för biotillgänglighet och utläckning av sedimentbundna gifter i svenska kustområden Anna Rosling, Sveriges Lantbruksuniversitet Funktionell mångfald hos ektomykorrhizasvampar i mineraljord Roger Finlay, Sveriges Lantbruksuniversitet Transkriptomanalys av ektomykorrhizasvampars interaktioner med organiska substrat och andra svampar

18 PROTOKOLL nr 18 Bilaga 10 d) Avslutade projekt - Godkända rapporteringar Handläggare bho se ro la vh vh vh Martin Schroeder, Sveriges Lantbruksuniversitet Risk för trädmortalitet orsakad av granbarorren i olika typer av stormfällningsområden - betydelse av storlek och landskapsegenskaper Line Gordon, Stockholms universitet Markanvändningsförändringars påverkan på vattenflöden och ekosystemtjänsters resiliens: en analys av skalinteraktioner Andrew Taylor, Sveriges Lantbruksuniversitet Funktionell diversitet hos ektomykorrhizasvampar Miklós Molnár, Lunds universitet Plug&Play Alliance SE , SE Contrib./WP 5 - Utveckling av förklaringsmodell för karakterisering av det industriella flerbostadsbyggandets utvecklingsmöjligheter - Bic 5. Markus Meier, SMHI Studier av giftiga algblomningar i framtidens klimat i Östersjön Kaj Rosén, Skogforsk NRA-koordinering inom området skog Nora Räthzel, Umeå universitet Vardagsliv och ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet Christin Säwström, Abisko Naturvetenskapliga Station Hur värdspecifika är subtropiska sötvatten cyanofager i enskilda sjöar och i allmänhet? Jonas Persson, Uppsala universitet Evolution och reglering av tillväxt via RNA och protein: ett stökiometriskt perspektiv Ilhami Alkan Olsson, Kent University, UK Vilken roll har internationella icke bindande regler i utvecklandet, implementeringen och genomdrivandet av klimat förändrings regimen?

19 PROTOKOLL nr 18 Bilaga 10 d) Avslutade projekt - Godkända rapporteringar Handläggare vh mur sö mur vh -10 la -12 mur us -37 bjo Georg Carlsson, Tolerans mot låg fosfortillgång hos genetiskt skiljda förädlingslinjer av modell-baljväxten Medicago truncatula Nora Räthzel, Umeå universitet Vägar till hållbar livsföring Nadarajah Sriskandarajah, Sveriges Lantbruksuniversitet Från expert till facilitator-den förändrade rollen i naturresursförvaltningen Anders Angerbjörn, Stockholms universitet TREDJE INTERNATIONELLA FJÄLLRÄVSKONFERENS Mikael Granberg, Örebro universitet Australasia and Europe: Comparing policy formulation and governing techniques in local authority climate change action Linnéa Nygren Babol, Exopolysackarider och mjölkproteiner: Molekylär förståelse av mikrostrukturer Peter Thor Svenningsen, Göteborgs universitet Framtida klimatinducerade salthaltssänkningar i estuarine miljöer påverkar nära besläktade copepoder på olika sätt Sverker Molander, Chalmers tekniska högskola Forskningsresa för faktainsamling och intervjuer i Guangdong, Kina Maria Hellström Reimer, Sveriges Lantbruksuniversitet Narrascape II - Urban Environment as Narrative System in the UK and China Christer Knuthammar, Linköpings universitet Kklimatets krav på samhället - nu och i framtiden Annagreta Dyring, Länsteater Gotland, teaterchef Monica Sparby *Under ytan* En vetenskapspjäs om fiskarnas hemliga liv i Östersjön

20 PROTOKOLL nr 18 Bilaga 10 d) Avslutade projekt - Godkända rapporteringar Handläggare vh -112 mem sö -159 se -165 mem jod -247 la -263 Jonas Persson, Oslo University Evolution och reglering av tillväxt via RNA och protein: ett stökiometriskt perspektiv Bodil Elmhagen, Stockholms universitet Toppredatorer, mesopredatorer och deras bytesdjur: regleras de uppifrån eller nerifrån? Hans Antonson, Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI Muntlig presentation av *Landskap och tegskiften i geometriska jordeboken för norra Hälsingland utifrån en retrogressiv metod* på ICHG:s 14e internationella konferens, augusti, Kyoto, Japan Salme Timmusk, Sveriges Lantbruksuniversitet Betydelsen av Paenibacillus polymyxa biofilm i skydd mot rhizosphere erosion Björn-Ola Linnér, Linköpings universitet Visualisering av klimatförändringar - internationell workshop Bo Ebenman, Linköpings universitet Den biologiska mångfaldens betydelse för ekosystemens sårbarhet för en ökande variation i klimatet Rolf Lidskog, Örebro universitet Expertis, demokrati och miljöreglering. En jämförande studie Magnus Karlsson, Sveriges Lantbruksuniversitet Diversitet, struktur och fylogeni av familj 18 kitinaser Anna Rydberg, Institutet för jordbruks- och miljöteknik Ny teknik för bestämning av stående biomassa i salixodlingar Maria Andersson, Göteborgs universitet Kvicksilver i miljön Inga Britt Werner, Kungl. Tekniska högskolan ENHR Prague, konferensresa med presentation av paper

Forsknings- och innovationsstrategi för en biobaserad samhällsekonomi. Forsknings- och innovationsstrategi för en biobaserad samhällsekonomi

Forsknings- och innovationsstrategi för en biobaserad samhällsekonomi. Forsknings- och innovationsstrategi för en biobaserad samhällsekonomi Rapport utarbetad på uppdrag av regeringen av Formas i samråd med VINNOVA och Energimyndigheten Rapport: R2:2012 ISBN 978-91-540-6067-2 Grafisk design: Lupo Design Omslagsbild: Magnus Rietz Bilder i inlagan:

Läs mer

Halvtidsutvärdering av tre bränsleprogram

Halvtidsutvärdering av tre bränsleprogram Slutrapport 2014-06-25 Halvtidsutvärdering av tre bränsleprogram Mid-term evaluation of the Bioenergy Feedstock Programme Miriam Terrell, Karolina Henningsson, Johanna Enberg och Linnéa Järpestam Faugert

Läs mer

I hur många korgar skall äggen läggas?

I hur många korgar skall äggen läggas? S t i f t e l s e n f ö r s t r at e g i s k f o r s k n i n g 1 I hur många korgar skall äggen läggas? En jämförelse mellan SSFs satsningar på ett centrum för skogsbioteknik och ett nätverk för växtbioteknik

Läs mer

Forskningsstrategi 2006. Kunskap om landsbygdens utveckling

Forskningsstrategi 2006. Kunskap om landsbygdens utveckling Forskningsstrategi 2006 Kunskap om landsbygdens utveckling Forskningsstrategi 2006 Rapport R4:2007 ISBN 978-91-540-5991-1 ISSN 1653-3003 Grafisk design: Lupo design Omslagsbild: Göran Assner, Johnér Bildbyrå

Läs mer

Kunskap om landsbygden

Kunskap om landsbygden Westholm Erik & Cecilia Waldenström Kunskap om landsbygden Dags för en ny agenda! Arbetsrapport/Institutet för Framtidsstudier; 2008:1 ISSN: 1652-120X ISBN: 978-91-85619-19-1 Cecilia Waldenström och Erik

Läs mer

Yttrande över Miljömålsberedningens delbetänkande Med miljömålen i fokus - hållbar användning av mark och vatten SOU 2014:50

Yttrande över Miljömålsberedningens delbetänkande Med miljömålen i fokus - hållbar användning av mark och vatten SOU 2014:50 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Karin Löfström 2014-10-22 KS 2014/0753 0480-450165 Kommunstyrelsen Yttrande över Miljömålsberedningens delbetänkande Med miljömålen i fokus - hållbar

Läs mer

Malmös väg mot en hållbar framtid

Malmös väg mot en hållbar framtid Malmös väg mot en hållbar framtid Hälsa, välfärd och rättvisa Kommission för ett socialt hållbart Malmö Malmös väg mot en hållbar framtid. Hälsa, välfärd och rättvisa. Redaktörer: Mikael Stigendal and

Läs mer

Regionala landskapsstrategier - Ett rikt växt- och djurliv. En kunskapssammanställning fallstudier

Regionala landskapsstrategier - Ett rikt växt- och djurliv. En kunskapssammanställning fallstudier Regionala landskapsstrategier - Ett rikt växt- och djurliv En kunskapssammanställning fallstudier rapport 5855 februari 2009 Regionala landskapsstrategier - Ett rikt växt- och djurliv En kunskapssammanställning

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Verksamhetsberättelse 2012 Stiftelsen Allmänna Barnhuset Verksamhetsberättelse 2012 Stiftelsen Allmänna Barnhuset Inledning Stiftelsen Allmänna Barnhuset ska enligt sitt reglemente verka för god vård och uppfostran av barn, som är i behov av särskild omsorg,

Läs mer

Jordbruket vid ett vägskäl: hur får vi maten och planetens resurser att räcka till alla?

Jordbruket vid ett vägskäl: hur får vi maten och planetens resurser att räcka till alla? Jordbruket vid ett vägskäl: hur får vi maten och planetens resurser att räcka till alla? Svensk sammanfattning av den internationella studien IAASTD, International Assessment of Agricultural Science and

Läs mer

Hållbar utveckling och lärande inspirationsskrift för universitetslärare

Hållbar utveckling och lärande inspirationsskrift för universitetslärare Hållbar utveckling och lärande inspirationsskrift för universitetslärare Hållbar utveckling och lärande inspirationsskrift för universitetslärare Del I: Introduktion Vad är egentligen hållbar utveckling

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

Att undervisa om konsumentkompetens. konsumentutbildning. Förslag på konsumentutbildningens mål och innehåll. TemaNord 2010:569

Att undervisa om konsumentkompetens. konsumentutbildning. Förslag på konsumentutbildningens mål och innehåll. TemaNord 2010:569 Att undervisa om konsumentkompetens en strategi för konsumentutbildning Förslag på konsumentutbildningens mål och innehåll TemaNord 2010:569 Att undervisa om konsumentkompetens en strategi för konsumentutbildning

Läs mer

EMELIE GUSTAFSSON, ANNA NYLANDER

EMELIE GUSTAFSSON, ANNA NYLANDER Hållbart ansvarstagande för ett medelstort byggföretag i Sverige En analys av värdeskapande aktiviteter som bidrar till hållbar utveckling Examensarbete inom kandidatprogrammet Affärsutveckling och entreprenörskap

Läs mer

Monetär värdering av biologisk mångfald. En sammanställning av metoder och erfarenheter

Monetär värdering av biologisk mångfald. En sammanställning av metoder och erfarenheter Monetär värdering av biologisk mångfald. En sammanställning av metoder och erfarenheter Magnus Sjöström SPECIALSTUDIE NR 14, DECEMBER 2007 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET KONJUNKTURINSTITUTET (KI) gör

Läs mer

Bo bra på äldre dar. Kreativitet och nytänkande när det gäller bostäder och boendemiljö för äldre Slutrapport

Bo bra på äldre dar. Kreativitet och nytänkande när det gäller bostäder och boendemiljö för äldre Slutrapport Bo bra på äldre dar Kreativitet och nytänkande när det gäller bostäder och boendemiljö för äldre Slutrapport 1 Bo bra på äldre Kreativitet och nytänkande när det gäller bostäder och boendemiljö för äldre

Läs mer

Den Globala Skolans rapport om lärande för hållbar utveckling i styrdokument för förskola och skola. Lärande för hållbar utveckling

Den Globala Skolans rapport om lärande för hållbar utveckling i styrdokument för förskola och skola. Lärande för hållbar utveckling Den Globala Skolans rapport om lärande för hållbar utveckling i styrdokument för förskola och skola. Lärande för hållbar utveckling Universitets- och högskolerådet 2013 1 Lärande för hållbar utveckling

Läs mer

Hållbar utveckling. Begreppets utveckling och användning på. kommunal nivå. Av: Linnea Hallinder Handledare: Björn Hassler

Hållbar utveckling. Begreppets utveckling och användning på. kommunal nivå. Av: Linnea Hallinder Handledare: Björn Hassler Södertörns högskola Institutionen för livsvetenskaper Kandidatuppsats 15 hp Miljövetenskap Vårterminen 2008 Programmet för Miljö och utveckling 180hp Hållbar utveckling Begreppets utveckling och användning

Läs mer

LÄRANDE FÖR HÅLLBAR UTVECKLING I STYRDOKUMENT FÖR FÖRSKOLA OCH SKOLA

LÄRANDE FÖR HÅLLBAR UTVECKLING I STYRDOKUMENT FÖR FÖRSKOLA OCH SKOLA LÄRANDE FÖR HÅLLBAR UTVECKLING I STYRDOKUMENT FÖR FÖRSKOLA OCH SKOLA LÄRANDE FÖR HÅLLBAR UTVECKLING et t rät ren s Dju T i l l vä t efr i h e t Yttran d ka p ren be la r ä ll d h e Lärande för hållbar

Läs mer

Jordbruk som håller i längden

Jordbruk som håller i längden Jordbruk som håller i längden Hur ska vi bedriva ett hållbart jordbruk som kan ge mat åt 9 miljarder? Hur ska vi bäst hushålla med mark, vatten, växtnäring, energi och gener? Förslagen till produktionstekniska

Läs mer

Vad kan havet ge oss? Östersjöns och Västerhavets ekosystemtjänster

Vad kan havet ge oss? Östersjöns och Västerhavets ekosystemtjänster Vad kan havet ge oss? Östersjöns och Västerhavets ekosystemtjänster rapport 5937 februari 2009 1 I sitt arbete Oeconomica naturae (Naturens ekonomi) påpekade Carl von Linné att om vi brydde oss mer om

Läs mer

Gör jämlikt gör skillnad!

Gör jämlikt gör skillnad! Gör jämlikt gör skillnad! SAMLING FÖR SOCIAL HÅLLBARHET MINSKAR SKILLNADER I HÄLSA Gör jämlikt gör skillnad! 1 Förord Det genomsnittliga hälsoläget i Sverige blir allt bättre. Det är en positiv utveckling

Läs mer

Hållbar utveckling inom detaljhandeln En fallstudie av Beijer Byggmaterial AB och Åhléns AB

Hållbar utveckling inom detaljhandeln En fallstudie av Beijer Byggmaterial AB och Åhléns AB Examensarbete Hållbar utveckling inom detaljhandeln En fallstudie av Beijer Byggmaterial AB och Åhléns AB Författare: Linda Andreen och Linn Wahlberg Handledare: Joachim Timlon Examinator: Bertil Hultén

Läs mer

K. Skogs-o. Lantbr.akad. Tidskr. 142:20, 2003. CAP och folkhälsan TIDSKRIFT. Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens. Årg.

K. Skogs-o. Lantbr.akad. Tidskr. 142:20, 2003. CAP och folkhälsan TIDSKRIFT. Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens. Årg. K. Skogs-o. Lantbr.akad. Tidskr. 142:20, 2003 CAP och folkhälsan Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens Årg. 142 Nr 20 År 2003 TIDSKRIFT 1 K. Skogs-o. Lantbr.akad. Tidskr. 142:20, 2003 Ansvarig utgivare:

Läs mer

riksrevisionen granskar: hållbar utveckling klimat Svensk klimatforskning vad kostar den och vad har den gett? rir 2012:2

riksrevisionen granskar: hållbar utveckling klimat Svensk klimatforskning vad kostar den och vad har den gett? rir 2012:2 riksrevisionen granskar: hållbar utveckling klimat Svensk klimatforskning vad kostar den och vad har den gett? rir 2012:2 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet

Läs mer

En studie om jämställdhet som förutsättning för hållbar utveckling

En studie om jämställdhet som förutsättning för hållbar utveckling En studie om jämställdhet som förutsättning för hållbar utveckling Vad vi vet om i vad mån kvinnor globalt lever mer hållbart än män, avger ett ekologiskt fotavtryck som är mindre och orsakar mindre mängd

Läs mer

Kunskap för en hållbar framtid. SLU:s strategi för forskning, utbildning och fortlöpande miljöanalys 2009 2012

Kunskap för en hållbar framtid. SLU:s strategi för forskning, utbildning och fortlöpande miljöanalys 2009 2012 Kunskap för en hållbar framtid SLU:s strategi för forskning, utbildning och fortlöpande miljöanalys 2009 2012 Kunskap för en hållbar framtid SLU:s strategi för forskning, utbildning och fortlöpande miljöanalys

Läs mer

+3,7% Nr I.20I4. Mer solel i Sverige... Intresset för transparent banksparande växer. Förskolan Lilla My som köpte sin fastighet

+3,7% Nr I.20I4. Mer solel i Sverige... Intresset för transparent banksparande växer. Förskolan Lilla My som köpte sin fastighet Nr I.20I4 Välkommen till idéseminarium och årsstämma! På fredag förmiddag den 4 april i Kulturhuset i Ytterjärna kommer Ekobankens årliga idéseminarium att äga rum. Seminariet innehåller intressanta föredrag

Läs mer

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE INTRODUKTION Den Europeiska socialfonden i Sverige, ESF, har fem nationella temagrupper, vars uppdrag är att samla, analysera och systematisera erfarenheter

Läs mer

Nya styrmedel inom avfallsområdet?

Nya styrmedel inom avfallsområdet? Nya styrmedel inom avfallsområdet? Mattias Bisaillon 1, Göran Finnveden 2, Maria Noring 2, Åsa Stenmarck 3, Johan Sundberg 1, Jan-Olov Sundqvist 3 och Sara Tyskeng 2 1 Profu, Göteborg och Stockholm 2 KTH,

Läs mer