Redovisning av resor vid studiebesök, kurser och konferenser m m

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Redovisning av resor vid studiebesök, kurser och konferenser m m"

Transkript

1 1 (2) Landstingets revisorer Dnr REV/30/06 Revisionschef Lennart Ledin Tfn: Landstingsstyrelsen Redovisning av resor vid studiebesök, kurser och konferenser m m Revisionskontoret har på uppdrag av oss granskat och bedömt om resor i samband med studiebesök, personalsociala aktiviteter, kurser och konferenser etc uppfyller landstingets policys, skatte- och andra typer av regler. Samtidigt har granskningen av den interna kontrollen i rutinerna för skanning som genomfördes under hösten 2005 följts upp. Granskningarna har för kontorets räkning utförts av auktoriserad revisor Carina Ringdahl, Deloitte. Rapport över resultatet av granskningen lämnas till landstingsdirektören och övriga berörda ansvariga genom revisionschefens försorg. Granskningen har omfattat ett stickprov på 161 st fakturor som representerar samtliga landstingets verksamheter och som rör kostnader för förrättningar av det slag som inledningsvis nämns. Resultatet av granskningen visar sammanfattningsvis att: Även om det sedan förra granskningen har blivit en förbättring, trots att några påtagliga åtgärder inte har vidtagits, så saknades fullständiga uppgifter på ca hälften av de granskade fakturorna (på 65 procent vid förra granskningstillfället). En del av de ofullständiga fakturorna saknade tillräcklig information både om vad fakturan avsåg, vilka som deltagit och syftet med förrättningen. I ett 20-tal fall har vi begärt och fått in kurs-/konferensprogram där detta inte funnits med som kompletterande information till fakturorna. Hälften av de program som vi begärde in behöver enligt vår bedömning kompletteras ytterligare för att det skall gå att avgöra om de uppfyller skattelagstiftningens krav. Bland annat saknas en mer utförlig förklaring till varför aktiviteten ägt rum. I något fall skulle både resmål respektive koppling till verksamheten kunna ifrågasättas. Fortfarande behöver anvisningarna enligt vår mening förtydligas och utvecklas. Bland annat när det gäller hur olika aktiviteter skall konteras och vilken kompletterande information som skall lämnas till fakturorna när det gäller bland annat representation inkl representation med alkohol, resor vid studiebesök, kurser, konferenser m m.

2 Jämtlands läns landsting Landstingets revisorer (2) Olika anvisningar och regler som rör området föreslår vi också samlas på ett ställe på intranet. Det bör kunna öka förutsättningarna för att regler och anvisningar blir bättre kända av attestanter och övriga berörda och därmed bidra till att redovisningen framdeles bättre uppfyller föreskrifterna i lagen om kommunal redovisning, god redovisningssed och landstingets interna regelverk. Vi föreslår att landstingsstyrelsen uppdrar till landstingsdirektören att vidta de åtgärder i sammanhanget som krävs för att förbättra rutiner och anvisningar. Medarbetarna vid vårt revisionskontor är beredda att i överläggningar med ansvariga tjänstemän ytterligare kommentera rapportens iakttagelser, bedömningar och förslag. För Jämtlands läns landstings revisorer Nils-Gunnar Molin Ordförande Viola Ekavall V ordförande Kopia till Landstingsdirektören Bitr. landstingsdirektören Chefen för landstingsservice Ekonomichefen i landstingsdirektörens stab Chefen för ekonomienheten i landstingsservice H:\Mina Dokument\aa-Pågående\aaa_tillhemsidan\Resor\RR Resor m m Rev skr LS.doc

3 Rapport över granskning av redovisning av resor vid studiebesök, kurser, konferenser m.m. Jämtlands läns landsting 2006

4 1 SAMMANFATTNING ALLMÄNT INLEDNING UPPDRAG METOD OCH AVGRÄNSNING RESULTAT AV GRANSKNING UPPFÖLJNING AV SKANNING LEVERANTÖRSFAKTUROR GRANSKNING AV FAKTUROR I FAKTURAPORTALEN...6 Bilaga 1 "Landstingsgemensamma regler för resor" 2

5 1 SAMMANFATTNING Deloitte har fått i uppdrag av Jämtlands läns landstings revisionskontor att genomföra en granskning om resor i samband med studiebesök, personalsocial verksamhet, kurser och konferenser eller liknande uppfyller landstingets policys, skatte- och andra regler etc. Granskningen har omfattat samtliga landstingets verksamheter. Vidare har en uppföljning gjorts av den granskning av intern kontroll i rutinerna för skanning av fakturor som utfördes under hösten Uppdraget innefattade även att utifrån gjorda iakttagelser göra en bedömning om rutinerna och interna reglementen m m har förbättrats jämfört med tidigare utförd granskning och om de är ändamålsenliga samt lämna förslag till förbättringar. Granskningen har skett genom dokumentstudier och intervjuer. Verifiering har gjorts med hjälp av stickprov. Uppföljningen har visat att det inte gjorts något internt arbete inom Landstinget under året för att förbättra kvalitén på verifikaten. Vi föreslår att rutinansvariga inom landstinget får i uppdrag att tillse att attestanter blir informerade om vilka regler och anvisningar som gäller och vikten av att dessa följs. Attestanterna bör också informeras om vilka möjligheter det finns att komplettera faktura efter skanning. För att säkerställa att verifikat konteras korrekt föreslår vi att anvisningarna för moms vid representation förtydligas samt kompletteras beträffande landstingets alkoholpolicy. Vidare föreslår vi att även ett förtydligande görs vilka konteringsregler som ska gälla för interna informationsmöten, interna kurser, konferenser och studieresor. Förslagsvis samlas anvisningar och information avseende redovisningsrutiner på ett och samma ställe på intranät. Program för studiebesök, kurser och konferenser fanns i de flesta fall hos attestansvarig på avdelningarna men saknades också i några fall. För att säkerställa att programmen är ändamålsenliga och skattemässigt hållbara bör ansvariga för planering av interna konferenser och studieresor m.m. bättre informeras om gällande regler. Det bör också bestämmas var dessa program ska arkiveras och hur hänvisning i fakturaportalen ska hanteras. Bedömning om program varit ändamålsenliga med avseende på innehåll och de berördas tjänsteuppdrag i landstinget har i några fall varit svårt att göra. Granskningen visade att många program skulle behöva kompletteras främst vad det gäller anledning till sammankomst och planerad tidsåtgång för aktiviteter men även anledning till valt resmål. 2 ALLMÄNT 2.1 INLEDNING Jämtlands läns landsting har sedan en tid tillbaka infört elektronisk leverantörsfakturahantering. Skanning av fakturorna utförs på entreprenad av Infodata AB i Strömsund och 3

6 fakturorna överförs i datafil till leverantörsfakturaportal hos landstinget. Under hösten 2005 genomfördes en redovisningskontroll vid skanning av fakturor och granskningen visade att det förekom vissa brister i rutiner och extra hantering av fakturorna dels på skanningföretaget och dels hos landstinget. Främsta bristen var att ofullständiga uppgifter lämnades i fakturaportalen avseende vad fakturan avsåg. Det framkom också att ca 1/3 av alla fakturor skickades åter till landstinget varje dag från skanningföretaget på grund av ofullständiga uppgifter på fakturorna. 2.2 UPPDRAG Deloitte har fått i uppdrag av Jämtlands läns landstings revisionskontor att genomföra en granskning om resor i samband med studiebesök, personalsocial verksamhet, kurser och konferenser eller liknande uppfyller landstingets policys, skatte- och andra regler etc. Granskningen har omfattat samtliga landstingets verksamheter och har avsett följande kontrollmål: -om t ex program för studiebesök, kurser och konferenser etc finns sparade på ett systematiskt sätt och om de är i överensstämmelse med skattelagstiftningen och dess praxis -om nyss nämnda program etc är ändamålsenliga med avseende på innehåll och de berördas tjänsteuppdrag i landstinget. Vidare har en uppföljning gjorts av den granskning av intern kontroll i rutinerna för skanning av fakturor som utfördes under hösten Uppföljningen har omfattat följande kontrollmål: -om skannade fakturor innehåller eller har kompletterats med tillräckliga uppgifter om den ekonomiska händelsen i form av ändamål, deltagare etc. -om det skett några förbättringar i fråga om fakturor som returneras från skanningföretaget. -om kontering på rätt kostnadsslag har förbättrats samt -om attester har gjorts och dokumenterats på ett tillfredställande sätt. Uppdraget innefattade även att utifrån gjorda iakttagelser göra en bedömning av om rutinerna och interna reglementen m m har förbättrats jämfört med tidigare gjord granskning och om de är ändamålsenliga samt lämna förslag till förbättringar. 2.3 METOD OCH AVGRÄNSNING Granskningen har skett genom dokumentstudier och intervjuer. Verifiering har gjorts med hjälp av stickprov. Urval av stickprov har skett i samråd med landstingets revisionskontor och har inneburit att endast vissa resultatkonton varit föremål för granskning. De resultatkonton som stickprovgranskats för år 2006 är: 4611 Kursavgifter 4630 Personalrepresentation avdragsgill 4631 Personalrepresentation ej avdragsgill 4690 Personalbefrämjande åtgärder 6811 Flygresor 4

7 6812 Tågresor 6813 Utlandsresor alla färdmedel 6830 Kost/logi i Sverige 6840 Kost/logi utomlands 6890 Övriga resekostnader 7070 Representation avdragsgill ej lt:s anst Representation ej avdragsgill ej lt:s anst. Antalet stickprov varierar mellan de olika kontoslagen och totalt antal stickprov uppgår till 161 st ( 2,5 %) av transaktionerna första halvåret Urvalet av verifikationerna gjordes utifrån följande kriterier: - externa leverantörer (utanför skattefamiljen ) - belopp ( värdemässigt högsta beloppen) - kostnadsslag ( enligt förteckning ovan) - vissa leverantörer ( t ex charterföretag, kända konferensanläggningar m m). Vad beträffar attesträtt har det förutsatts att behörigheter är korrekt upplagda i fakturaportalen och att attestanterna är behöriga att attestera fakturor. Vi har endast kontrollerat om det förekommer att personer attesterar sina egna kostnader. 5

8 3 RESULTAT AV GRANSKNING 3.1 UPPFÖLJNING AV SKANNING LEVERANTÖRSFAKTUROR Vid vårt besök på skanningföretaget 2005 framförde personal synpunkter på hanteringen av fakturor. Enligt uppgift skickades ca 1/3 av alla fakturor tillbaka varje dag pga ofullständiga uppgifter. De uppgifter som saknades eller var felaktiga var främst referensnummer och bank/postgironummer. Referensregister hade inte uppdaterats sedan starten och personalen efterfrågade en mer regelbunden kommunikation mellan uppdragsgivare och uppdragstagare. Vid telefonintervju med personal på skanningföretaget i december 2006 har framkommit att mängden fakturor som skickas tillbaka varje dag har minskat till uppskattningsvis 10-15% per dag. Uppdaterat referensregister har skickats en gång under året och inte med regelbundenhet som föreslagits. Felaktiga referenser är fortfarande främsta anledningen till att fakturor skickas tillbaka till landstinget. Vid telefonintervju med personal på Landstingets kansli framkom att vid felaktig adress har leverantören meddelats rätt adressuppgifter via brev men i övrigt har inga nya rutiner skapats avseende fakturahanteringen. Sammanfattande kommentarer: Problem med att referens på faktura saknas eller är felaktig kvarstår. Vi anser att landstinget bör tillse att en rutin införs där referensregister uppdateras löpande med skanningföretaget. 3.2 GRANSKNING AV FAKTUROR I FAKTURAPORTALEN Vi har granskat ett urval av fakturor registrerade i fakturaportalen för år 2006 enligt vad som beskrivits i avsnittet metod. Vi har granskat om resor i samband med studiebesök, personalsocial verksamhet, kurser och konferenser eller liknande uppfyller landstingets policys, skatte- och andra regler etc. Nedan återfinns ett utdrag ur tidigare granskningsrapport Granskning av redovisningskontroll vid skanning av fakturor 2005 avseende vilka regler som gäller och de bedömningar som vi gjorde vad det gäller verifikationer m m: För varje ekonomisk händelse ska det finnas en verifikation enligt Lag om kommunal redovisning 2 kap.4. Verifikationen skall innehålla uppgift om när den har sammanställts, när den ekonomiska händelsen har inträffat, vad denna avser, vilket belopp den gäller och vilken motpart den berör. I förekommande fall skall verifikationen även innefatta upplysning om handlingar eller andra uppgifter som har legat till grund för den ekonomiska händelsen samt var dessa finns tillgängliga. 6

9 Enligt anvisningarna till JLL s attest och utbetalningsreglemente ska fakturor som avser resor, måltider m m och som inte innehåller uppgifter om anledning och vilka det avser kompletteras i detta avseende. Vid taxiresa skall uppgift finnas om färdväg, anledning till resan och passagerare. För att underlätta vid kontering av fakturor gällande representation finns anvisningar i vilka det framgår hur personalrepresentation och representation för icke JLL anställda ska hanteras samt vad som avses med övriga personalkostnader och kost och logi i Sverige. Anvisningarna innehåller dock ingen vägledning vid gränsdragning mellan t ex interna informationsmöten, interna kurser, studieresor och konferenser. Landstinget har en bestämmelse om alkohol vid representation i vilken huvudregeln är att ingen alkohol får förekomma. Undantag får beslutas bl.a. av landstingsstyrelsens ordförande, 1:e och 2:e vice ordförande för sig. Det finns även en alkoholpolicy som antagits av vilken det framgår: All betald arbetstid skall vara alkohol- och drogfri. På kurser, konferenser, representation för landstinget och personalfester skall återhållsamhet råda och alkoholfria alternativ erbjudas. I anvisningar för registrering av representationskostnader finns ingen hänvisning eller annan kommentar rörande tillåtelse att för landstingets räkning inhandla alkohol. För representation finns också en instruktion på JLL s intranät Insidan, att samtliga närvarandes namn alltid ska antecknas i fakturaportalens meddelanderuta. Utbetalning ska inte ske förrän detta är gjort. Enligt anvisningar till attest- och utbetalningsreglemente skall den som utför betalning kontrollera felaktigheter och påpeka för attestanten de rättelser och/eller kompletteringar som behövs. Vid oklarheter skall närmaste chef över attestanten kontaktas. Enligt anvisningar till attest- och utbetalningsreglemente avseende jäv framgår att den som är utsedd att utföra en kontroll inte får vara underställd eller på annat sätt i beroendeställning till den som kontrollen berör. Ej heller får någon attestera en betalning som man själv eller någon nära anhörig/närstående berörs av. Normalt beskattas inte den anställde för förmånen av resa, kost och logi i samband med interna kurser och konferenser där närvaro är obligatorisk. Inte ens mer eller mindre lustfyllda personalvårdande nöjesmoment beskattas om kostnaden för detta inte är alltför hög. Om nöjesinslagen blir alltför dominerande kan det bli aktuellt med förmånsbeskattning. Det är ofta en svår gränsdragning och man måste dels titta på helheten-vad är egentligen syftet med konferensen- och dels måste man granska konferensens innehåll och upplägg, dvs vad har avhandlats och hur mycket tid har lagts ned på arbete respektive nöje och rekreation. Vad en konferens ska innehålla och ha för syfte för att vara skattemässigt acceptabel är svårt att uttala sig om. Det måste bedömas från fall till fall men en tumregel som finns är att konferensen ska huvudsakligen bestå av arbete. Med huvudsakligen menas i detta fall minst 75 % dvs av en normal arbetsdag på 8 timmar ska minst 6 timmar ägnas åt arbete och alltså högst 2 timmar får nyttjas för rekreation och nöjen. I Landstingsgemensamma regler för resor, bilaga 1 finns detta beskrivet. För att inte bli förmånsbeskattad som anställd vid deltagande i interna kurser, konferenser och studieresor bör nedanstående förutsättningar vara uppfyllda för att resan ska vara att anse som tjänsteresa. Förutsättningar för att slippa förmånsbeskattning är att: 7

10 det i huvudsak handlar om ett internt arrangemang. Sammankomsten varar minst en dag (minst den huvudsakliga delen av en arbetsdag, dvs minst 6 timmar av en normal 8-timmarsdag) Sammankomsten varar högst en vecka Det inte är fråga om arrangemang som hålls regelbundet med kort mellanrum (varje eller varannan vecka) Det är gemensamma måltidsarrangemang. Vi har granskat 161 st fakturor och av dessa saknades fullständiga uppgifter på ca 50 % vilket är något bättre jämfört med förra granskningstillfället (fg år ca 65 %). Vi har i vår granskning begärt kompletterande information från attestanter för de fakturor som vi anser vara ofullständiga (ca 80 st). En del av de ofullständiga fakturorna saknade information både om vad fakturan avsåg, vilka som deltagit och syftet. På andra fakturor framgick det delvis och på vissa fakturor saknades endast hänvisning till program. Vi har också begärt att få ta del av ett 20 tal program trots att dessa fakturor hade tillräcklig information i portalen. Svarsfrekvensen i förfrågningen av kompletterande uppgifter har varit ca 97 %. En sammanställning av de uppgifter som kom in visade att av de fakturor som vi begärde kompletterande information avseende program och syfte behöver enligt vår bedömning ca hälften av programmen kompletteras ytterligare. De program som finns uppfyller inte alltid de krav som ställs för att överensstämma med skattelagstiftningen och dess praxis. Bland annat saknas en mer utförlig förklaring till varför aktiviteten ägt rum vilket är en av förutsättningarna för att undgå förmånsbeskattning. Det kan i vissa fall ifrågasättas om arbetstiden omfattar minst 6 timmar per dag vilket är en annan förutsättning för att undgå beskattning. I vissa fall saknas program eller annan dokumentation över resan. Det förekommer i stickprovet en faktura med kompensationsaktivitet istället för ersättning för utfört arbete. Denna aktivitet är enligt vår bedömning felaktigt konterad som extern representation. Enligt vår bedömning skulle också någon faktura kunna ifrågasättas av skatteverket vad det gäller resmål/program och koppling till verksamheten. Vidare förekommer fakturor med restaurangbesök där syftet bland annat har varit firande av nytt intraprenadavtal och studiebesök där enligt vår mening representationens koppling till verksamheten kan ifrågasättas. Landsting har efter ansökan rätt till ersättning för ingående moms som inte får dras enligt den vanliga momslagen. Detta regleras i det s.k. kommunkontosystemet. Viss moms går dock inte att få ersättning för. Enligt 4 lag om ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner och landsting kan landsting inte få avdrag för representation för vilka skattskyldiga inte har rätt att göra avdrag vid inkomsttaxeringen enligt 16 kap 2 Inkomstskattelagen. Samma gränser för moms på representation gäller således för landsting liksom för vanliga företag. Detta innebär att landstinget kan bara begära ersättning för moms på belopp upp till 90 kr när det gäller representationsmåltider. Granskningen visar att sammankomsterna och resorna konteras olika. Interna konferenser exempelvis har konterats både som kursavgifter, kost och logi, resa och personalbefrämjande åtgärder. Det är viktigt att skilja på interna konferenser och intern representation där det senare medger avdrag enligt representationsreglerna. Detta för att korrekt moms ska redovisas. Vår granskning har visat att det inte tagits fram några nya konteringsanvisningar eller riktlinjer för klassificering av leverantörsfakturor i redovisningen. Detta påtalades redan i förra rapporten och ingen dokumenterad förbättring har gjorts under året. 8

11 På föregående sida finns utdrag från förra granskningsrapporten där det framgår vilka regler som gäller för attest av faktura. Vi kan i vår granskning konstatera att det fortfarande förekommer att deltagare på t ex en konferens eller resa attesterat sin egen räkning. De fakturor som kontrollerades var alla betalda vid granskningstillfället och hade således passerat kontrollen genom attester och utbetalningskontroll. Detta trots att det saknades fullständiga uppgifter på hälften av de granskade fakturorna. Sammanfattande kommentarer Vi kan konstatera att flertalet av de brister som påtalades i den förra granskningsrapporten kvarstår och våra rekommendationer är därför i stort desamma som i vår tidigare rapport. Det har enligt uppgift inte gjorts något internt arbete inom Landstinget under året för att förbättra kvalitén på verifikaten. Vi föreslår att rutinansvariga inom landstinget tillser att attestanter blir informerade om vilka regler och anvisningar som gäller och vikten av att dessa följs. Attestanterna bör också informeras om vilka möjligheter det finns att komplettera faktura efter in skanning. De konteringsanvisningar som finns är inte fullständiga. För att säkerställa att verifikat konteras korrekt föreslår vi att anvisningarna för moms vid representation förtydligas samt kompletteras beträffande landstingets alkoholpolicy. Vidare föreslår vi att även ett förtydligande görs vilka konteringsregler som ska gälla för interna informationsmöten, interna kurser, konferenser och studieresor. Förslagsvis samlas anvisningar och information avseende redovisningsrutiner på ett och samma ställe på intranät. Bestämmelserna om representation med alkohol bör kompletteras med föreskrifter om att faktura avseende representation skall godkännas av den som gett tillståndet. Alternativt så skall hänvisning till dokumentation av tillståndet anges. Program för studiebesök, kurser och konferenser fanns i de flesta fall hos attestansvarig på avdelningarna men saknades också i några fall. För att säkerställa att programmen är ändamålsenliga och skattemässigt hållbara bör ansvariga för planering av interna konferenser och studieresor m.m. bättre informeras om gällande regler. Det bör också bestämmas var dessa program ska arkiveras och hur hänvisning i fakturaportalen ska hanteras. Bedömning om program varit ändamålsenliga med avseende på innehåll och de berördas tjänsteuppdrag i landstinget har i några fall varit svårt att göra. Granskningen visade att många program skulle behöva kompletteras främst vad det gäller anledning till sammankomst och planerad tidsåtgång för aktiviteter men även anledning till valt resmål. Östersund den 8 december 2006 Carina Ringdahl Auktoriserad revisor 9

12 10

13 Dnr 415/ (5) LANDSTINGSGEMENSAMMA REGLER FÖR RESOR 1 Grundsyn För att förtroendevalda och anställda inom landstinget skall kunna utföra och utveckla de uppgifter som ålagts dem utgör resor i allmänhet ett naturligt medel för detta inom ramen för uppdraget / tjänsten. Nyttan för verksamheten skall vara vägledande för resandets omfattning. En bedömning av totalkostnaden för varje resa skall göras varvid avvägning görs mellan å ena sidan tids- och kostnadsaspekter och å den andra sidan val av väg, färdmedel, miljöhänsyn och boende. Det är angeläget att förvaltningarna gör en övergripande uppföljning av reserutiner och tillämpning åtminstone en gång per år. Alternativa mötesformer som begränsar omfattningen av resandet skall alltid övervägas (telefonsammanträden, videokonferenser, datakonferenser). Dessa regler syftar till att inom landstingsorganisationen skapa en gemensam plattform för resor. Alla landstingsanställda / förtroendevalda omfattas av reglerna. 2 Grundläggande regler Varje resa skall utföras till så låg totalkostnad som möjligt. Resorna skall planeras på sådant sätt att rabatter och kombinationsfördelar så långt möjligt nyttjas på bästa möjliga sätt. Detta innebär att resor skall planeras och beställas så tidigt som möjligt. Avtal som landstinget träffat skall nyttjas vilket innebär att resor beställs via upphandlad resebyrå. Inom varje organisatorisk enhet (område / motsv.) skall beställningsrutiner finnas, vara kända och tillämpas. En kontaktperson skall finnas som kan ta emot och förmedla information kring reserutiner och förändringar av dessa. Beställning av resor skall göras av den som inom ramen för sin tjänst har detta uppdrag. För beställning krävs att resan är beslutad av ansvarig chef och för förtroendevalda av respektive organ eller dess ordförande. För varje beslut om resa utanför det normala arbetsområdet skall skriftliga underlag (program, kallelse, inbjudan etc) finnas eller så skall resan på annat sätt i förväg kunna motiveras. Någon form av rapportering / information skall i normalfallet också ske. Det är dock upp till respektive förvaltning att utforma rutinerna för detta. För resor som kännetecknas av att uppläggning, genomförande och innehåll till stor del avgörs av den eller de som genomför resan skall särskild tydlighet eftersträvas. Detta inte minst mot bakgrund av gällande skatteregler (se bilaga 1). Dessa resor syftar oftast till att i grupp utveckla den egna kompetensen och / eller planera den egna verksamheten. Innan beslut om sådan resa skall underlag föreligga vad avser Antagna av landstingsfullmäktige 23 september 1998, 145.

14 Dnr 415/ (5) syfte och motiv (dels varför resan bör genomföras, dels val av resmål), kostnader (inklusive förutsättningar för den enskilde) samt program. Resor av denna typ skall beslutas av förvaltningschef och för förtroendevalda av respektive organ eller dess ordförande. Efter avslutad resa skall reserapport med ekonomisk redovisning upprättas. Denna skall undertecknas / godkännas av berörd chef. Detta underlag skall sammantaget ge möjlighet att bedöma resans värde i förhållande till kostnader och den berörda enhetens uppgift i landstinget. Resor till mål utomlands kan genomföras endast under förutsättning att programmet innehåller studieinslag eller erfarenhetsutbyte med relevans för den grupp som genomför resan. Resor inom ramen för tjänsten / uppdraget kan kombineras med privata resor under förutsättning att landstingets kostnader inte ökar till följd av detta och att de eventuella privata kostnaderna tydligt kan åtskiljas från landstingets kostnader. Resor får aldrig utgöra kompensation för ej uttagen lön eller annan ersättning från landstinget. 3 Miljökrav samt rekommendationer för resor i tjänsten I det miljöpolitiska handlingsprogrammet anges att landstinget skall för transporter och annan fordonsanvändning med anknytning till den egna verksamheten genom aktiva insatser begränsa uppkomna negativa miljökonsekvenser. Detta innebär att tåg och buss är att föredra framför flyg och bil. (Bilaga 2). Konferenser i egen regi och internkonferenser skall i första hand förläggas inom länet. Antagna av landstingsfullmäktige 23 september 1998, 145.

15 Dnr 415/ (5) Bilaga 1 Studie- respektive konferensresor (utdrag ur Handledning för beskattning av inkomst och förmögenhet m m vid 1996 års taxering) Anställda som i tjänsten företar en studieresa eller deltar i en konferensresa inom eller utom landet beskattas normalt inte för värdet av sådan resa så länge det handlar om en renodlad studie respektive konferensresa eller resa där det visserligen finns inslag av nöje och rekreation men där detta är försumbart. Om inslaget av nöje och rekreation däremot får en mer framträdande roll under resan kan man inte utesluta förmånsbeskattning. Det finns en omfattande rättspraxis på området. Domstolarna gör en bedömning av skatteplikten i varje enskilt fall. Förmånsbeskattning kan aktualiseras om resan sker exempelvis under en helg, till populärt turistmål eller till en mycket avlägsen plats. Det förhållandet att kurser och konferenser förläggs till ett populärt turistmål, exempelvis Kanarieöarna, behöver dock inte innebära att beskattning skall ske. I vissa fall kan ett sådant arrangemang medföra lägre kostnader för arbetsgivaren jämfört med att kursen eller konferensen förlagts till en närliggande ort. Avgörande för bedömningen är - som ovan sagts - hur stort inslaget är av nöje och rekreation. För att kunna bedöma om en anställd skall beskattas för sitt deltagande i en sådan resa måste man ta hänsyn till flera olika faktorer, bl a syftet med resan, vilken nytta resan kan få för arbetsgivarens verksamhet, val av resmål och studiernas eller konferensens uppläggning. En omständighet bland andra vid den skattemässiga bedömningen är den tidsmässiga fördelningen mellan studier / konferens och andra aktiviteter under resan. Resan måste innehålla en inte oväsentlig del effektivt arbete. Som en tumregel brukar anföras att studierna/konferenstiden bör uppgå till minst sex timmar per dag. Under en vecka bör den effektiva studie / konferenstiden omfatta minst 30 timmar jämnt fördelade under veckan. Skattemyndigheterna gör en samlad bedömning när man avgör om en skattepliktig förmån föreligger eller inte. Studie- och konferensresor - några tumregler för beskattningen 1. Beteckningen Hur en resa betecknas eller efter vilka grunder deltagarna väljs ut saknar i princip betydelse för hur beskattningen ska ske, utan detta styrs utifrån resans verkliga innehåll. En belöningsresa kan alltså vara skattefri medan en studie- eller konferensresa kan komma att föranleda förmånsbeskattning. 2. Resans innehåll Resans innehåll har en avgörande betydelse för hur den skall betraktas skattemässigt. För att undgå eller minimera förmånsbeskattning skall resan vara av betydande nytta för verksamheten. Om nyttan är liten i förhållande till kostnaden kan man misstänka att ändamålet med resan i realiteten helt eller delvis varit att bereda deltagaren rekreation. Vid denna bedömning tas bl a Antagna av landstingsfullmäktige 23 september 1998, 145.

16 Dnr 415/ (5) hänsyn till fördelning av tiden mellan rena tjänsteuppgifter, gemensamma aktiviteter i övrigt, tid för egen disposition, hur frikostig arbetsgivaren varit i fråga om måltider och andra arrangemang samt om resan blivit onödigt dyr pga att den förlagts till avlägsen ort. 3. Resmål Valet av resmål betyder olika mycket beroende av vilken typ av resa det är fråga om. I en del fall bestäms resmålet av andra (mässor, externa konferenser o dyl). I andra fall bestämmer företaget själv resmålet (interna konferenser o dyl). Om resmålet förlagts till en ort som medfört betydande merkostnader jämfört med mera närliggande alternativ kan man misstänka att den bakomliggande orsaken är att ge deltagarna en form av belöning. Detta gäller särskilt om resmålet är en att- raktiv turistort under högsäsong. 4. Sammanfattning Utmärkande för en resa som inte föranleder förmånsbeskattning är bl a följande: Resan skall vara av stor nytta för företaget. Resan skall inte medföra onödigt höga kostnader för företaget exempelvis pga att resan förläggs onormalt långt bort jämfört med vad som är nödvändigt utifrån tjänsteinslagen eller att arbetsgivaren kostar på deltagarna exklusiva middagar och andra arrangemang. Resan skall inte innehålla onormalt stora inslag av tid för egen disposition. För en veckoresa bör minst timmar användas för tjänsten. För en kortare resa exempelvis 2-3 dagar är det godtagbart med en halv dag fritid. Gäller motsatsen ifråga om kostnader samt disponeras huvuddelen av tid för annat än studiebesök, konferenstid o dyl föreligger risk att hela kostnaden för resan förmånsbeskattas. Även om en resa bedöms vara av visst värde för företaget kan full förmånsbeskattning ske. I mellanlägena d v s tjänsteinslagen uppgår till säg mellan % av tiden sker förmånsbeskattning för en del av den totala kostnaden. Antagna av landstingsfullmäktige 23 september 1998, 145.

Landstingsgemensamma regler för resor - regler för förtroendevalda och anställda i Jämtlands läns landsting

Landstingsgemensamma regler för resor - regler för förtroendevalda och anställda i Jämtlands läns landsting - regler för förtroendevalda och anställda i Jämtlands läns landsting Version: 2 Ansvarig: Landstingsfullmäktige 2(6) ÄNDRINGSFÖRTECKNING Version Datum Ändring Beslutat av Datum 1. 1998-09-23 Nyutgåva

Läs mer

Revisionsrapport Intern kontroll avseende representation och resor hos samtliga nämnder

Revisionsrapport Intern kontroll avseende representation och resor hos samtliga nämnder www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Intern kontroll avseende representation och resor hos samtliga nämnder Kalix kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning...

Läs mer

Landstingets innehav av företagskort (kontokort)

Landstingets innehav av företagskort (kontokort) 1 (2) Landstingets revisorer 2007-12-18 Dnr REV /26/2007 Revisionschef Lennart Ledin 063-14 75 27 Landstingsstyrelsen Landstingets innehav av företagskort (kontokort) På vårt uppdrag har revisionskontoret

Läs mer

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2014 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION KULTUR OCH UTBILDNING

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2014 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION KULTUR OCH UTBILDNING För kännedom Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet Landstingsdirektör Jan Grönlund Ekonomidirektör Nicholas Prigorowsky Samlad redovisning Kultur- och utbildningsförvaltningen Förvaltningschef

Läs mer

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2013 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION LÄNSSJUKVÅRDEN

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2013 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION LÄNSSJUKVÅRDEN För kännedom Länssjukvårdsnämnden Landstingsdirektör Jan Grönlund Ekonomidirektör Nicholas Prigorowsky Sektionschef Samlad Redovisning Maria Hultman Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Hälso- och sjukvårdschef

Läs mer

178 Representationsreglemente Höörs kommun

178 Representationsreglemente Höörs kommun PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Sida 2016-09-12 1 (1) KOMMUNSTYRELSEN Dnr KSF 2016/311 178 Representationsreglemente Höörs kommun Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: Representationsreglementet

Läs mer

Anvisningar för resor, kurser, konferenser och representation samt ersättning för utlägg vid Kommunstyrelseförvaltningen.

Anvisningar för resor, kurser, konferenser och representation samt ersättning för utlägg vid Kommunstyrelseförvaltningen. 10 januari 2007 Bilaga till riktlinjer för resor, kurser, konferenser och representation Anvisningar för resor, kurser, konferenser och representation samt ersättning för utlägg vid Kommunstyrelseförvaltningen.

Läs mer

Granskning av fakturahantering

Granskning av fakturahantering www.pwc.se Revisionsrapport Malin Kronmar Revisionskonsult Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor Granskning av fakturahantering Lessebo kommun April 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2014 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION LÄNSSJUKVÅRDEN

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2014 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION LÄNSSJUKVÅRDEN För kännedom Länssjukvårdsnämnden Landstingsdirektör Jan Grönlund Ekonomidirektör Nicholas Prigorowsky Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Hälso- och sjukvårdschef Jörgen Striem Ekonomichef Åsa Hedin-Karlsson

Läs mer

Landstingets revisorer 2006-08-28 Dnr REV /17/2006 Revisionschef Lennart Ledin 063-14 75 27. Kirurgklinikens anordnande av kurser 1 (2)

Landstingets revisorer 2006-08-28 Dnr REV /17/2006 Revisionschef Lennart Ledin 063-14 75 27. Kirurgklinikens anordnande av kurser 1 (2) 1 (2) Landstingets revisorer 2006-08-28 Dnr REV /17/2006 Revisionschef Lennart Ledin 063-14 75 27 Landstingsstyrelsen Kirurgklinikens anordnande av kurser Vi har genom vårt revisionskontor funnit anledning

Läs mer

Uppföljning avseende granskning av attestrutiner

Uppföljning avseende granskning av attestrutiner Revisionsrapport Uppföljning avseende granskning av attestrutiner Nynäshamns kommun December 2010 Jonas Eriksson Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 1.1 Syfte och revisionsfråga... 1 1.2 Avgränsning

Läs mer

Mittuniversitetets regler för representation, arbetsmöten, interna kurser, konferenser, gåvor och uppvaktning

Mittuniversitetets regler för representation, arbetsmöten, interna kurser, konferenser, gåvor och uppvaktning 2017-02-21 DNR: Mittuniversitetets regler för representation, arbetsmöten, interna kurser, konferenser, gåvor och Publicerad: 2017-02-21 Beslutsfattare: Förvaltningschef Håkan Stenström Handläggare: Marianne

Läs mer

Representationsreglemente för Staffanstorps kommun

Representationsreglemente för Staffanstorps kommun FÖRFATTNING 7.4 Antaget av kommunfullmäktige 158/13 Reviderad av kommunfullmäktige 158/14 Representationsreglemente för Staffanstorps kommun Antaget av Kommunfullmäktige den 2 december 2013, 158 och reviderat

Läs mer

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2012 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION RE53 HABILITERING OCH HJÄLPMEDEL

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2012 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION RE53 HABILITERING OCH HJÄLPMEDEL För kännedom Nämnden för Habilitering och hjälpmedel T.f. landstingsdirektör Helena Söderquist Ekonomidirektör Nicholas Prigorowsky Sektionschef Samlad Redovisning Maria Hultman Habiliterings- och hjälpmedelsförvaltningen

Läs mer

Bokföringsanvisningar Representationsriktlinjer dnr HS 2012/562-111

Bokföringsanvisningar Representationsriktlinjer dnr HS 2012/562-111 Bokföringsanvisningar Representationsriktlinjer dnr HS 2012/562-111 Högskolan i Skövdes verksamhet är till största delen skattefinansierad. Det innebär ett särskilt ansvar för alla anställda att medelsanvändning

Läs mer

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2013 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION PRIMÄRVÅRDEN

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2013 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION PRIMÄRVÅRDEN För kännedom Primärvårdsnämnden Landstingsdirektör Jan Grönlund Ekonomidirektör Nicholas Prigorowsky Sektionschef Samlad Redovisning Maria Hultman Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Hälso- och sjukvårdschef

Läs mer

Löpande granskning av den interna kontrollen. vid Kostnämnden. Landstinget Västmanland. Revisionsrapport

Löpande granskning av den interna kontrollen. vid Kostnämnden. Landstinget Västmanland. Revisionsrapport Revisionsrapport Löpande granskning av den interna kontrollen i administrativa rutiner vid Kostnämnden Landstinget Västmanland Charlotta Fardelius Bert Hedberg Viveca Karlsson 31 maj 2013 Innehållsförteckning

Läs mer

Dnr: A-799-5425/06. Polismyndighetens policy för. Representation

Dnr: A-799-5425/06. Polismyndighetens policy för. Representation Dnr: A-799-5425/06 Polismyndighetens policy för Representation Enheten för planering, uppf. o analys Controller G Kjellman Diarienr 2006-06-07 A-799-5425/06 Bilaga 1 Policy och regler för representation

Läs mer

Riktlinjen trädde i kraft den 1 januari 1997 enligt beslut i kommunfullmäktige den 19 december 1996, 161.

Riktlinjen trädde i kraft den 1 januari 1997 enligt beslut i kommunfullmäktige den 19 december 1996, 161. Riktlinje 2014-01-27 Attestreglemente för Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS 2013/0267-8 Riktlinjen trädde i kraft den 1 januari 1997 enligt beslut i kommunfullmäktige den 19 december 1996,

Läs mer

Yttrande över revisorernas granskning av den interna kontrollen avseende vissa kostnadsslag

Yttrande över revisorernas granskning av den interna kontrollen avseende vissa kostnadsslag TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) Ekonomienheten Datum 2015-04-29 Diarienummer 150072 Landstingsstyrelsen Yttrande över revisorernas granskning av den interna kontrollen avseende vissa kostnadsslag Förslag till

Läs mer

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2016 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION KULTUR OCH UTBILDNING

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2016 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION KULTUR OCH UTBILDNING GRANSKNINGSRAPPORT För kännedom Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet Landstingsdirektör Jan Grönlund Ekonomidirektör Nicholas Prigorowsky HR-direktören Solveig Lampe Redovisningschef Susanne

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden.

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden. REVISIONSRAPPORT Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden Hylte Kommun November 2002 Rolf Bergman Tommy Karlsson www.pwcglobal.com/se

Läs mer

Riktlinjer Representation, gåvor och personalförmåner

Riktlinjer Representation, gåvor och personalförmåner Riktlinjer Representation, gåvor och personalförmåner Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Representation, gåvor och personalförmåner Riktlinjer 2014-06-16, 103 Kommunfullmäktige

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av verifikationer och utbetalningsrutiner

Revisionsrapport Granskning av verifikationer och utbetalningsrutiner Revisorerna i Kmunstyrelsen För känned: Kmunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Granskning av verifikationer och utbetalningsrutiner Revisionen har via KPMG genfört en granskning av rutinerna för verifikationshantering

Läs mer

Intern kontroll avseende fakturahantering

Intern kontroll avseende fakturahantering Revisionsrapport* Intern kontroll avseende fakturahantering Eskilstuna kommun Mars 2008 Matti Leskelä Pär Lindberg *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund och syfte...3 1.2

Läs mer

Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: 080918. Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg

Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: 080918. Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg Revisionsrapport Attestrutiner Östhammars kommun Datum: 080918 Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg Sammanfattning Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers har fått i uppdrag av de förtroendevalda

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attest och kontroll av ekonomiska transaktioner

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attest och kontroll av ekonomiska transaktioner STYRDOKUMENT RIKTLINJE 2017-11-07 DNR: 2007-000183 Antagen av KS den 15 maj 2007 133 Gäller tillsvidare Tillämpningsanvisningar till reglemente för attest och kontroll av ekonomiska transaktioner Inledning...

Läs mer

Uppföljning av löpande granskning avseende resor, representation mm. Miljönämnden Miljöförvaltningen

Uppföljning av löpande granskning avseende resor, representation mm. Miljönämnden Miljöförvaltningen Uppföljning av löpande granskning avseende resor, representation mm Miljönämnden Miljöförvaltningen Postadress: Stadshuset, 205 80 Malmö Besöksadress: August Palms plats 1 Telefon (exp): 040-34 19 55 Hemsida:

Läs mer

Uppföljande granskning av resefakturor

Uppföljande granskning av resefakturor Uppföljande granskning av resefakturor PM april 2015 April 2015 Ingrid Lindberg, revisionskontoret Diarienummer: REV 19:2-2015 Innehåll SAMMANFATTANDE ANALYS... 3 BAKGRUND... 4 REVISIONSFRÅGOR... 4 AVGRÄNSNINGAR...

Läs mer

UPPDRAGSREGLEMENTE 1 januari 2015 31 december 2015

UPPDRAGSREGLEMENTE 1 januari 2015 31 december 2015 1(8) UPPDRAGSREGLEMENTE 1 januari 2015 31 december 2015 1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE Detta reglemente gäller för avdelningsstyrelsen och vid av avdelningsstyrelsen meddelade uppdrag inklusive fackliga studier,

Läs mer

Granskning av förmånsbilar

Granskning av förmånsbilar Granskning av förmånsbilar Rapport nr 2/2017 Jonas Hansson, revisionskontoret Diarienummer: REV 7:2-2017 Innehåll 1. SAMMANFATTANDE ANALYS... 3 1.1. REKOMMENDATIONER... 3 2. BAKGRUND... 4 2.1. REVISIONSFRÅGOR...

Läs mer

Granskning av leverantörsfakturor

Granskning av leverantörsfakturor Revisionsrapport Granskning av leverantörsfakturor Ängelholms kommun December 2009 Anna Eriksson Karin Andersson Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte och genomförande... 3

Läs mer

Resor i tjänsten. Landstingets revisorer Revisionsrapport Februari 2013

Resor i tjänsten. Landstingets revisorer Revisionsrapport Februari 2013 Resor i tjänsten Landstingets revisorer Revisionsrapport Februari 2013 Tjänsteställe, handläggare Revisionskontoret Innehållsförteckning 1 Bakgrund...1 2 Syfte och revisionsfråga...1 3 Revisionskriterier...1

Läs mer

POLICY FÖR RESOR OCH REPRESENTATION FÖR FÖRTROENDEVALDA 2009

POLICY FÖR RESOR OCH REPRESENTATION FÖR FÖRTROENDEVALDA 2009 POLICY FÖR RESOR OCH REPRESENTATION FÖR FÖRTROENDEVALDA 2009 Kongressen har beslutat att kostnadsersättningar till förbundsstyrelsen, valberedningen och revisorerna skall utgå enligt samma regler som gäller

Läs mer

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2015 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION LÄNSSJUKVÅRDEN

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2015 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION LÄNSSJUKVÅRDEN För kännedom Landstingsstyrelsen Landstingsdirektör Jan Grönlund Ekonomidirektör Nicholas Prigorowsky Samlad Redovisning Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Hälso- och sjukvårdschef Jörgen Striem Ekonomichef

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Tekniska nämnden. Hylte Kommun.

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Tekniska nämnden. Hylte Kommun. REVISIONSRAPPORT Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende Tekniska nämnden Hylte Kommun November 2002 Rolf Bergman Tommy Karlsson www.pwcglobal.com/se www.komrev.se Sammanfattning

Läs mer

Granskning av interna kontrollen

Granskning av interna kontrollen Revisionsrapport* Granskning av interna kontrollen Landstinget Halland Datum 2006-11-29 Författare Leif Johansson Anita Andersson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Uppdrag...3 2 Syfte och metod...3

Läs mer

Riktlinjer till reglemente för attest av ekonomiska transaktioner

Riktlinjer till reglemente för attest av ekonomiska transaktioner 1 (5) Typ: Riktlinjer Giltighetstid: Tills vidare Version: 1.0 Fastställd: KF 2009-09-16, 64 Uppdateras: av ekonomiska transaktioner Paragrafen efter rubriken är hänvisning till reglementet för attest

Läs mer

Revisionsrapport Representation Regler och rutiner. Härjedalens kommun

Revisionsrapport Representation Regler och rutiner. Härjedalens kommun Revisionsrapport Representation Regler och rutiner Härjedalens kommun 31 mars 2016 Innehåll Sammanfattning.3 1.Inledning..4 2.Resultat 5 3. Revisionell bedömning.8 Sammanfattning Uppdrag och bakgrund I

Läs mer

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2012 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION RE22 KARSUDDEN

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2012 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION RE22 KARSUDDEN För kännedom Länssjukvårdsnämnden T.f. landstingsdirektör Helena Söderquist Ekonomidirektör Nicholas Prigorowsky Sektionschef Samlad redovisning Maria Hultman Regionsjukhuset Karsudden (RSK) Förvaltningschef

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje för Norrköpings kommuns representation 2014-06-16. KS 2013/1007 ersätter KS-1747/2001

Riktlinje. Riktlinje för Norrköpings kommuns representation 2014-06-16. KS 2013/1007 ersätter KS-1747/2001 Riktlinje 2014-06-16 Riktlinje för Norrköpings kommuns representation KS 2013/1007 ersätter KS-1747/2001 Antagen av kommunfullmäktige den 16 juni 2014. Representation är en viktig del i Norrköpings kommuns

Läs mer

Avtalsuppföljning utifrån granskning om bisysslor

Avtalsuppföljning utifrån granskning om bisysslor Avtalsuppföljning utifrån granskning om bisysslor Dnr: Rev 33-2012 Genomförd av: Revisionsenheten Thomas Vilhelmsson Vilhelm Rundquist Behandlad av Revisorskollegiet den 19 februari 2014 1 Innehåll 1 Sammanfattning...

Läs mer

Anvisningar för representation Eskilstuna kommun

Anvisningar för representation Eskilstuna kommun Anvisningar för representation Eskilstuna kommun Antagen av kommunfullmäktige den 29 augusti 2013, 266 1 Innehåll Anvisningar för representation... 1 Eskilstuna kommun... 1 1. Inledning - Vad är representation?...

Läs mer

FALKENBERGS KOMMUN 3.02 FÖRFATTNINGSSAMLING

FALKENBERGS KOMMUN 3.02 FÖRFATTNINGSSAMLING FALKENBERGS KOMMUN 3.02 FÖRFATTNINGSSAMLING Attestreglemente Omfattning 1 Detta reglemente gäller för kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt

Läs mer

Kungälvs kommuns policy och riktlinjer för intern representation

Kungälvs kommuns policy och riktlinjer för intern representation Kungälvs kommuns policy och riktlinjer för intern representation Diarienummer: Dokumentansvarig: Beredande organ: Beslutad av: Datum för beslut: Giltighetstid: Handläggare: KS 2016/1678 Kommunledningssektorn/Kanslichef

Läs mer

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2015 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION PRIMÄRVÅRDEN

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2015 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION PRIMÄRVÅRDEN För kännedom Primärvårdsnämnden Landstingsdirektör Jan Grönlund Ekonomidirektör Nicholas Prigorowsky Samlad redovisning Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Hälso- och sjukvårdschef Jörgen Striem Ekonomichef

Läs mer

Rutin - Regler för resor för förtroendevalda i Jämtlands läns landsting

Rutin - Regler för resor för förtroendevalda i Jämtlands läns landsting 1 (6) Rutin - Regler för resor för förtroendevalda i Jämtlands läns landsting Ansvarig: Björn Ahlnäs 2 (6) Innehållsförteckning 1.1 Syfte 3 1.2 Definitioner 3 2 Rutiner 3 2.1 Reseräkning 3 3 Ersättning

Läs mer

Reglemente för attest

Reglemente för attest Reglemente för attest Antagen av kommunfullmäktige, 2006-10-30, 67 Sidan 1 Attestreglemente för Vara kommun 1 Tillämpningsområde Reglementet omfattar kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive

Läs mer

Direktionen beslutade den 2013-11-04 60 att det skulle upprättas en policy med riktlinjer för representation inom Räddningstjänsten Jämtland.

Direktionen beslutade den 2013-11-04 60 att det skulle upprättas en policy med riktlinjer för representation inom Räddningstjänsten Jämtland. TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Datum: Dnr: 740.2013.01728 Lars Nyman 063-14 47 04 lars.nyman@ostersund.se Direktionen för Räddningstjänsten Jämtland Policy och riktlinjer för Representation. Direktionen beslutade

Läs mer

Riktlinjer för representation

Riktlinjer för representation Riktlinjer för representation Inledning Dessa riktlinjer syftar till att konkretisera policyn. Bakgrund Riktlinjerna anger den norm som gäller för representation, uppvaktningar och gåvor inom Falköpings

Läs mer

Policy och riktlinjer för representation och personalförmåner

Policy och riktlinjer för representation och personalförmåner Policy och riktlinjer för representation och personalförmåner Fastställd av kommunfullmäktige 201704-27, 53 Sida 2(8) Innehållsförteckning Policy för representation och personalförmåner... 3 Riktlinjer

Läs mer

Offentlig sektor KPMG AB 2014-06-10 6 sidor

Offentlig sektor KPMG AB 2014-06-10 6 sidor Avesta Kommun Rapport avseende granskning av hantering av moms Offentlig sektor KPMG AB 6 sidor Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 2 4. Metod 2 5. Avgränsning 2 6. Genomförande 2 7. Avdrag

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK

Revisionsrapport Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK www.pwc.se Revisionsrapport Carl-Stefan von Engeström Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK Carl-Stefan von Engeström Projektledare Roger Burström Uppdragsledare

Läs mer

Revidering av attestreglemente och tillämpningsanvisningar

Revidering av attestreglemente och tillämpningsanvisningar 1(2) 2013-03-15 LJ2013/426 Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsstyrelsen Revidering av attestreglemente och tillämpningsanvisningar Bakgrund Med början våren 2013 kommer successivt system med elektronisk

Läs mer

Attestreglemente för Malung-Sälens kommun

Attestreglemente för Malung-Sälens kommun Attestreglemente för Malung-Sälens kommun Antaget av kommunfullmäktige 2013-09-23 73 Gäller från och med 2013-10-23 Innehåll Allmänt... 3 Ansvar... 3 Attest... 3 Kontroll av attest, behörighetsattest...

Läs mer

Svedala kommun Granskning avseende momshantering

Svedala kommun Granskning avseende momshantering Svedala kommun Granskning avseende momshantering Juni 2015 Bo-Arne Olsson Innehåll 1. Sammanfattning 3 2. Inledning 5 3. Momshantering 7 1.Sammanfattning I detta kapitel återfinns en sammanfattning avseende

Läs mer

System och rutiner 2009

System och rutiner 2009 Revisionsrapport System och rutiner 2009 Smedjebackens kommun April 2010 Robert Heed Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.1 Revisionsfråga...4 2.2 Metod och avgränsning...4 3 Leverantörsfakturahantering...6

Läs mer

Attestinstruktion - anvisningar för kontroll, attest och utbetalning av pengar

Attestinstruktion - anvisningar för kontroll, attest och utbetalning av pengar Bilaga Tjänsteutlåtande Sida 3 (8) kontroll, attest och utbetalning av Dessa anvisningar ersätter kommunstyrelsens tidigare attestinstruktion. Anvisningar för följer stadens Regler för ekonomisk förvaltning

Läs mer

Utfärdad/ändrad Beslut, datum, paragraf Diarienr Gäller fr o m Avd Sida. ATTEST- OCH UTANORDNINGSREGLEMENTE

Utfärdad/ändrad Beslut, datum, paragraf Diarienr Gäller fr o m Avd Sida. ATTEST- OCH UTANORDNINGSREGLEMENTE RAGUNDA KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Utfärdad/ändrad Beslut, datum, paragraf Diarienr Gäller fr o m Avd Sida. Ändrad Kf 2006-10-05, 48 2006/755 002 2006-10-05 11 ATTEST- OCH UTANORDNINGSREGLEMENTE 1 Tillämpningsområde

Läs mer

AGDA Webb Enskild användare registrera reseräkning 1 AGDA WEBB. Manual

AGDA Webb Enskild användare registrera reseräkning 1 AGDA WEBB. Manual AGDA Webb Enskild användare registrera reseräkning 1 AGDA WEBB Manual Registrera reseräkning...2 Kostavdrag...5 Utlägg...6 Representation...7 Utskrift...8 1 AGDA Webb Enskild användare registrera reseräkning

Läs mer

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2012 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION RE80 LANDSTINGETS LEDNINGSSTAB

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2012 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION RE80 LANDSTINGETS LEDNINGSSTAB För kännedom Landstingsstyrelsen Finanschef Mats Widén Ekonom Susanne Gårdö Ekonom Barbro Stenlund Sektionschef Samlad Redovisning Maria Hultman Landstingets ledningsstab T.f. landstingsdirektör Helena

Läs mer

Riktlinjer för attest av ekonomiska transaktioner

Riktlinjer för attest av ekonomiska transaktioner 1 (6) Typ: Riktlinjer Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: 2014-11-18, KS 244 Uppdateras: 2017 Innehållsförteckning 1. Giltighet 2. Övergripande principer 3. Attestantens uppgift och ansvar

Läs mer

Landstinget Dalarna. Förtroendekänsliga poster. Revisionsrapport. KPMG AB 20 januari 2012 Antal sidor: 6

Landstinget Dalarna. Förtroendekänsliga poster. Revisionsrapport. KPMG AB 20 januari 2012 Antal sidor: 6 Revisionsrapport KPMG AB 20 januari 2012 Antal sidor: 6 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 2 4. Avgränsning/underlag 2 5. Metod 3 6. Projektorganisation 3 7. Utbetalningar via PA-system

Läs mer

Strategi för resor i tjänsten

Strategi för resor i tjänsten Datum 2014-02-20 Strategi för resor i tjänsten Antagen av kommunstyrelsen Antagen av: Kommunstyrelsen 2014-03-04, 29 Dokumentägare: Kommundirektör Ersätter dokument: Resepolicy 2004 Dokumentnamn: Strategi

Läs mer

Sammanfattning och förtydligande av regelverk avseende representation, kurser/konferens, arbetsmöten, resor samt gåvor/uppvaktning

Sammanfattning och förtydligande av regelverk avseende representation, kurser/konferens, arbetsmöten, resor samt gåvor/uppvaktning 2017-02-1621 DNR: MIUN 2016/848 Sammanfattning och förtydligande av regelverk avseende representation, kurser/konferens, arbetsmöten, resor samt gåvor/uppvaktning Publicerad: Beslutsfattare: Förvaltningschef

Läs mer

Granskning av landstingets regler och rutiner för attestering av leverantörsfakturor och löner

Granskning av landstingets regler och rutiner för attestering av leverantörsfakturor och löner Granskning av landstingets regler och rutiner för attestering av leverantörsfakturor och löner Rapport nr 8/2013 Oktober 2013 Jonas Hansson, Revisor, revisionskontoret Innehåll 1. Sammanfattande analys...

Läs mer

2 (6) Extern representation riktar sig utåt och syftar till att inleda eller utveckla förbindelser som är viktiga för verksamheten eller som ett led i

2 (6) Extern representation riktar sig utåt och syftar till att inleda eller utveckla förbindelser som är viktiga för verksamheten eller som ett led i TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2012-09-07 Kerstin Hedén HR-chef 1 (6) Riktlinjer för representation, uppvaktning, resor, mm Representation Tyresö kommun har en bred verksamhet med många kontaktytor i samhället

Läs mer

Riktlinjer för representation i Trelleborgs kommun

Riktlinjer för representation i Trelleborgs kommun TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Datum Diarienummer 2016-05-19 KS 2015/727 1 (5) Kommunsekreterare Stefan Didrik 0410 73 31 17, Stefan.Westling-Didrik@trelleborg.se Riktlinjer för representation i Trelleborgs

Läs mer

Representation och gåvor för anställda i Växjö kommun

Representation och gåvor för anställda i Växjö kommun Rev av belopp och mutbrott 2012 Personalkontoret KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Representation och gåvor för anställda i Växjö kommun Beslut av kommunchefen och gäller från 2012-08-01. Representation All

Läs mer

Betalkort. Landstingets revisorer Revisionsrapport Februari 2013

Betalkort. Landstingets revisorer Revisionsrapport Februari 2013 Betalkort Landstingets revisorer Revisionsrapport Februari 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 1 BAKGRUND 1 2 UPPDRAG 1 2.1 Syfte 1 2.2 Avgränsningar 1 2.3 Revisionskriterier 1 2.4 Metod 2 3 LANDSTINGETS RIKTLINJE

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 13:1

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 13:1 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 13:1 Kf 126/2013 Dnr Ks 2012/277 Reglemente för tjänsteresor Syfte Riktlinjer för resor och möten är en del av kommunens arbete för en långsiktig ekonomisk,

Läs mer

Attestreglemente för Uppsala kommuns nämnder

Attestreglemente för Uppsala kommuns nämnder Attestreglemente för Uppsala kommuns nämnder Ett organiserande dokument som kommunfullmäktige fattade beslut om 2016-10-03 Attestreglemente Kommunfullmäktige 2016-10-03 1 (4) 1 Reglementets omfattning

Läs mer

Revisionsrapport Leverantörsfakturor Sundsvalls kommun Anneth Nyqvist Maj 2015

Revisionsrapport Leverantörsfakturor Sundsvalls kommun Anneth Nyqvist Maj 2015 www.pwc.se Revisionsrapport Anneth Nyqvist Leverantörsfakturor Sundsvalls kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Syfte och revisionsfråga...

Läs mer

LS 93/07. Attestreglemente. Lednings- och verksamhetsstöd Bilaga 1. Landstingsstyrelsen. Bakgrund

LS 93/07. Attestreglemente. Lednings- och verksamhetsstöd Bilaga 1. Landstingsstyrelsen. Bakgrund Lednings- och verksamhetsstöd Bilaga 1 LS 93/07 DATUM DIARIENR Susanne Gårdö 2007-06-18 LS-LED07-316 Landstingsstyrelsen Attestreglemente Bakgrund Landstingsfullmäktige har i 103/02 beslutat om regler

Läs mer

Revisionsrapport. Landstinget i Östergötland. Granskning av räkenskapsmaterial representation

Revisionsrapport. Landstinget i Östergötland. Granskning av räkenskapsmaterial representation Revisionsrapport Granskning av räkenskapsmaterial representation Landstinget i Östergötland Lars Edgren Stefan Knutsson, certifierad kommunal revisor Eva Andlert, certifierad kommunal revisor 2012-11-13

Läs mer

Revisionsrapport. Löpande granskning av den interna kontrollen. vid Kostnämnden. Landstinget Västmanland. Inger Hansén Viveca Karlsson

Revisionsrapport. Löpande granskning av den interna kontrollen. vid Kostnämnden. Landstinget Västmanland. Inger Hansén Viveca Karlsson Revisionsrapport Löpande granskning av den interna kontrollen i administrativa rutiner vid Kostnämnden Landstinget Västmanland Inger Hansén Viveca Karlsson 18 mars 2014 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande

Läs mer

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2016 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION PRIMÄRVÅRDEN

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2016 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION PRIMÄRVÅRDEN För kännedom Primärvårdsnämnden Landstingsdirektör Jan Grönlund Ekonomidirektör Nicholas Prigorowsky HR-direktör Solveig Lampe Redovisningschef Susanne Gårdö Lönechef Josefin Zangerl Carlberg Enhetschef

Läs mer

Granskning av utbetalningar

Granskning av utbetalningar Revisionsrapport Granskning av utbetalningar Trelleborgs kommun Bengt-Åke Hägg Godkänd revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 1 2.1. Bakgrund... 1 2.2. Revisionsfråga... 1

Läs mer

Intern kontroll i kommunens elektroniska fakturahantering

Intern kontroll i kommunens elektroniska fakturahantering Intern kontroll i kommunens elektroniska fakturahantering Vänersborgs kommun Revisionsrapport November 2010 Kerstin Rosendahl Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning... 3 Bakgrund... 3 Revisionsfråga...

Läs mer

Riktlinjer för representation

Riktlinjer för representation Riktlinjer för representation Innehållsförteckning 1 Om dokumentet...1 2 Syfte och beskrivning...1 3 Omfattning...1 4 Giltighet...1 5 Riktlinjer för representation i koncernen Mälarenergi...1 5.1 Vad är

Läs mer

Regler för representation inom Danderyds kommun

Regler för representation inom Danderyds kommun 1(11) KS 2012/0310 för representation inom Danderyds kommun med instruktioner för kontering och redovisning 1 2(11) Innehåll 1. Till Dig som är verksam i Danderyds kommun... 3 1.1. Inledning... 3 1.2 Tillämpningsområde...

Läs mer

Attestreglemente Reviderat 2012 KS12.185

Attestreglemente Reviderat 2012 KS12.185 Reviderat 2012 KS12.185 2012-03-27 Marina Skyldberg Innehåll 1 Inledning 5 2 Attestreglemente 6 2.1 Omfattning...6 2.2 Huvudregler...6 2.3 Ansvar...6 2.3.1 Kommunfullmäktige...6 2.3.2 Kommunstyrelsen...6

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern Fastställda av KS 144 2012-05-15 1(6) Sten-Inge Lilja sten-inge.lilja@bengtsfors.se till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern E-post Telefon Fax Hemsida Bengtsfors

Läs mer

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 14 RESEPOLICY FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2003-03-31

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 14 RESEPOLICY FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2003-03-31 ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 14 RESEPOLICY FÖR ESLÖVS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2003-03-31 Denna policy gäller för medarbetare, inhyrd medarbetare, och förtroendevalda inom Eslöv kommun

Läs mer

Avesta kommun. Övergripande granskning - Representation och Direktupphandling av konsulttjänster. KPMG AB 2012-09-19 Antal sidor: 11

Avesta kommun. Övergripande granskning - Representation och Direktupphandling av konsulttjänster. KPMG AB 2012-09-19 Antal sidor: 11 Avesta kommun Övergripande granskning - Representation och Direktupphandling av konsulttjänster KPMG AB 2012-09-19 Antal sidor: 11 2012 KPMG Bohlins AB, the Swedish member firm of KPMG International, a

Läs mer

Revisionsrapport. Intern kontroll i system och rutiner Redovisning av mervärdesskatt. Revisorerna i Region Gävleborg. Lena Blomstedt, Skattejurist

Revisionsrapport. Intern kontroll i system och rutiner Redovisning av mervärdesskatt. Revisorerna i Region Gävleborg. Lena Blomstedt, Skattejurist Revisionsrapport Lena Blomstedt, Skattejurist Göran Persson Lingman, Certifierad kommunal revisor Intern kontroll i system och rutiner Redovisning av mervärdesskatt Revisorerna i Region Gävleborg Mars

Läs mer

Kommunrevisionen: Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK

Kommunrevisionen: Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Lindqvist Johan Datum 2014-04-15 Diarienummer UAN-2014-0205 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Kommunrevisionen: Granskning av rutiner för anställningar

Läs mer

Att betalning sker vid rätt tidpunkt. Att transaktionen är rätt konterad

Att betalning sker vid rätt tidpunkt. Att transaktionen är rätt konterad HAPARANDA STAD 01-05-02 ATTESTREGLEMENTE Omfattning 1 Detta reglemente gäller för Haparanda stads samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt medel som staden

Läs mer

Ink 2012 08. MÄL Medarbetare och förtroendevalda ska vid resor orsaka så lite miljöpåverkan som det är möjligt.

Ink 2012 08. MÄL Medarbetare och förtroendevalda ska vid resor orsaka så lite miljöpåverkan som det är möjligt. ~SAlA lt01 KOMMUN Bilaga KS 2012/106/1 SALA KOMMUN Ink 2012 08 2012 05 08 DIARIENR: 2012/ POLICY KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Kommunfullmäktige Resepolicy för Sala kommun MÄL Medarbetare och förtroendevalda

Läs mer

Externt finansierade projekt

Externt finansierade projekt Revisionsrapport Externt finansierade projekt Gällivare kommun Mars 2010 Hans Forsström, certifierad kommunal revisor Rolf Särkimukka, revisionskonsult 2010-03-11 Hans Forsström Rolf Särkimukka Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning av förlorad arbetsinkomst avseende politiker

Granskning av förlorad arbetsinkomst avseende politiker Revisionsrapport Granskning av förlorad arbetsinkomst avseende politiker Ängelholms kommun Januari 2010 Anna Eriksson Karin Andersson Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 4 1.1 Bakgrund...

Läs mer

Riktlinjer för representation, uppvaktning och gåvor/mutor

Riktlinjer för representation, uppvaktning och gåvor/mutor Riktlinjer för representation, uppvaktning och gåvor/mutor Dessa riktlinjer utgår från skattelagstiftningen och stadens policy för representation m.m. som beslutades av kommunfullmäktige i mars 1999 (utlåtande

Läs mer

REGLEMENTE FÖR ATTEST OCH KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER

REGLEMENTE FÖR ATTEST OCH KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER REGLEMENTE FÖR ATTEST OCH KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER antaget av kommunfullmäktige den 31 maj 2007, 88. 1 Omfattning Detta reglemente gäller för kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive

Läs mer

Landstinget i Kalmar Län

Landstinget i Kalmar Län Rapport 14 januari 2015 Landstinget i Kalmar Län Granskning av intern kontroll avseende vissa kostnadsslag Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...5 2.1. Uppdrag...5 2.2. Bakgrund...5 2.3. Syfte

Läs mer

Representation, gåvor och resor

Representation, gåvor och resor Revisionsrapport - på uppdrag av bolagets lekmannarevisorer Representation, gåvor och resor Nils Fredholm Kristina Lindhe 2013-02-26 Sölvesborgs Energi och Vatten AB Sölvesborgs Energi AB Innehållsförteckning

Läs mer

Attestreglemente med tillämpningsanvisningar

Attestreglemente med tillämpningsanvisningar Attestreglemente med tillämpningsanvisningar Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Attestreglemente med tillämpningsanvisningar Reglemente 2001-02-26, 3 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Revisionsrapport. Jämtlands läns landsting. Granskning av Rutiner för skanning av fakturor 2004-09-24. Ante Strängby

Revisionsrapport. Jämtlands läns landsting. Granskning av Rutiner för skanning av fakturor 2004-09-24. Ante Strängby Revisionsrapport 2004-09-24 Ante Strängby Granskning av Rutiner för skanning av fakturor Jämtlands läns landsting Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning...1 1.1 Sammanfattade

Läs mer

Med chef avses: För förbundsstyrelsen förbundsordföranden. För kansliet generalsekreteraren. För föreningar styrelseordföranden.

Med chef avses: För förbundsstyrelsen förbundsordföranden. För kansliet generalsekreteraren. För föreningar styrelseordföranden. Sida 17 (24) 10 Resepolicy Omfattning Dessa bestämmelser gäller förtroendevalda, anställda och funktionärer vid Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF), vars resor och möten sker på SVF uppdrag och

Läs mer

Revisionsrapport. Karlstads kommun. Granskning av leverantörsfakturor och förbrukningsinventarier inom vård- och omsorgsnämnden

Revisionsrapport. Karlstads kommun. Granskning av leverantörsfakturor och förbrukningsinventarier inom vård- och omsorgsnämnden Revisionsrapport Granskning av leverantörsfakturor och förbrukningsinventarier inom vård- och omsorgsnämnden Peter Aschberg Stefan Fredriksson Karlstads kommun 1 Sammanfattning På uppdrag av de förtroendevalda

Läs mer

Riktlinjer för representation och gåvor på Ekonomihögskolan

Riktlinjer för representation och gåvor på Ekonomihögskolan Riktlinjer för representation och gåvor på Ekonomihögskolan ALLMÄNT I dessa riktlinjer anges hur vi arbetar med intern och extern representation på Ekonomihögskolan. Riktlinjerna är till största delen

Läs mer