Förbudet mot privatimport av alkohol via ombud

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förbudet mot privatimport av alkohol via ombud"

Transkript

1 Örebro Universitet Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap Rättsvetenskap C, Europarätt C-uppsats, 10 p. Handledare: Vladimir Bastidas, SU VT 2006 Förbudet mot privatimport av alkohol via ombud Författare: Pernilla Gustafsson Markus Jansson

2 Sammanfattning Det svenska förbudet mot privatimport av alkohol gäller då man via ombud för in alkohol till Sverige. Detta förbud har de senaste åren fått stor uppmärksamhet då det i domstol har tvistats huruvida förbudet strider mot gemenskapsrättens fria rörlighet eller inte. Av denna anledning har Högsta domstolen begärt att få ett förhandsavgörande av EG-domstolen. Syftet med denna undersökning var att utreda om förbudet mot privatimport via ombud står i proportion till målet att skydda den svenska folkhälsan. Problemformuleringen som ställdes var; är förbudet mot privatimport av alkohol via ombud förenligt med EG-rätten? I föreliggande uppsats har olika åsikter redovisats utifrån det svenska perspektivet samt gemenskapens perspektiv. Vidare kan konstateras att många olika åsikter finns om hur en bedömning av förbudet skall göras samt vilken artikel som ska tillämpas. Den slutsats som kan dras utifrån de olika åsikterna är att oavsett om förbudet kommer att prövas mot artikel 28 och 30 eller 31 EG kommer det bli svårt för den svenska regeringen att behålla förbudet i den form det har idag. Det bästa utifrån det svenska perspektivet vore om förbudet mot privatinförsel av alkohol via ombud prövades enligt artikel 31 EG då detta innebär att förbudet i sig inte behöver hävas oavsett utgång. 2

3 Innehållsförteckning 1. Inledning Syfte Problemformulering Metod och material Avgränsning Disposition Begrepp och definitioner 6 2. Det svenska förhållningssättet till alkohol Bakgrund Det statliga detaljhandelsmonopolet och den svenska alkoholpolitiken Alkohollagen (1994:1738) 9 3. Det EG-rättsliga perspektivet Artikel 31 EG Artikel 28 EG Artikel 30 EG Rättsfall och yttranden C-189/95 Franzénmålet Mål C-170/04 Klas Rosengren m.fl. mot Riksåklagaren Bakgrund Generaladvokatens förslag till förhandsavgörande Kommissionens yttranden om det svenska importförbudet B Tungstedtsmålet Slutdiskussion Källförteckning 29 3

4 1. Inledning Det svenska förbudet mot privatimport av alkohol gäller då man via ombud för in alkohol till Sverige. När det är fråga om de svenska reglerna för införsel av alkohol på egen hand har den svenska staten i jämförelse med övriga EU varit ganska restriktiv. År 2004 övergick dock Sverige till samma införselregler som gäller i övriga Europa efter år av uppskov. 1 När det avser införsel av alkohol är det viktigt att klargöra skillnaden mellan yrkesmässig införsel och privatinförsel av alkohol. Skillnaden ligger både i mängden alkohol och i vilket syfte alkoholen förts in. För att det skall räknas som privatinförsel skall alkoholen vara menat för privat bruk samt att den på egen hand skall föras in över gränsen. Den yrkesmässiga införseln av alkohol regleras bland annat av cirkulationsdirektivet. Direktivet reglerar punktbeskattning av exempelvis alkohol som innebär att man skall kunna föra varor medlemstater emellan utan att råka ut för några beskattningskonsekvenser. För privatpersoner betalas endast skatt i det land där den förvärvats för konsumtion och inte i det land som varan senare förs till. 2 Som tidigare nämnts finns inget förbud mot att enskilda personer på egen hand för in alkohol i landet, dock finns det restriktioner hur mycket alkohol som får föras in. Om dessa kvantiteter överskrids kan enskilda personer dömas till ansvar enligt lagen om straff för smuggling (2000:1225). 3 Emellertid finns det ett förbud mot att privatimportera alkohol via ombud, även kallat distansförsäljning. Detta förbud har de senaste åren fått stor uppmärksamhet då det i domstol har tvistats huruvida förbudet strider mot gemenskapsrättens fria rörlighet eller inte. Av denna anledning har Högsta domstolen i målet 4 Klas Rosengren m.fl. begärt förhandsavgörande. 5 1 Bernitz, U. Privatinförsel av alkohol till Sverige: Misstolkad EG-rätt, ERT 2000 s Bergström, M. Lagenligheten av de svenska alkoholinförselreglerna, ERT 2004 s SOU 2004:86 Var går gränsen?, s Högsta Domstolen , mål nr B Bergström, M. Lagenligheten av de svenska alkoholinförselreglerna, ERT 2004 s

5 Slutligen bör dock tilläggas att då förhandsavgörandet ännu inte kommit gäller tillsvidare förbudet mot privatimport av alkohol via ombud Syfte Syftet med denna undersökning är att utreda om förbudet mot privatimport via ombud står i proportion till målet att skydda den svenska folkhälsan Problemformulering Är förbudet mot privatimport av alkohol via ombud förenligt med EG-rätten? 1.3. Metod och material I denna uppsats kommer främst en rättsdogmatisk metod att användas vilket innebär att gällande rätt kommer att fastställas. Material som används är EG fördraget, författningar, direktiv, förarbeten och praxis. Även juridisk doktrin har använts för att få ett bredare perspektiv Avgränsning Uppsatsen begränsas endast till att utreda om den svenska alkohollagen i jämförelse med EG-rätten är förenlig då det gäller privatimport av alkohol via ombud. De EGrättsliga regler som i detta arbete kommer att användas är artiklarna 28, 30 och 31 EG. Arbetet kommer inte att behandla yrkesmässig införsel eller skatterättsliga regler gällande alkohol Disposition Det första kapitlet utgörs av en inledning som följs upp av kapitel två och tre där det svenska samt EG-rättsliga perspektivet redovisas. I det fjärde kapitlet presenteras 6 Bergström, M. Lagenligheten av de svenska alkoholinförselreglerna, ERT 2004 s

6 aktuella rättsfall tillsammans med utlåtanden. Därefter avslutas uppsatsen med ett femte kapitel där en slutdiskussion förs kring de ovannämnda avsnitten Begrepp och definitioner Med följande begrepp avses följande: Gemenskapsrätt: rättsläget i Europeiska Gemenskapen. 7 Den inre marknaden: är enligt artikel 14.2 EGF ett område utan inre gränser där fri rörlighet säkerställs för varor, personer, tjänster och kapital. När man talar om fri rörlighet syftar man på fri rörlighet över gränserna i EU:s alla medlemsländer. 8 Folkhälsa: det övergripande målet för att skapa sociala förutsättningar för en god hälsa som ger lika villkor för alla. 9 Distansförsäljning: försändelse från annat land till Sverige där försäljningen sker till privatpersoner för konsumtion. 10 Detaljhandel: försäljning till konsumenter. 11 Partihandel: handel som omfattar försäljning till annat än konsument. 12 Förhandsavgörande: när nationell domstol vänder sig till EG-domstolen för att begära tolkning av gemenskaprätten Bernitz, U. & Kjellgren, A., Europarättens grunder (2002), s. 2 8 Bernitz, U. & Kjellgren, A., Europarättens grunder (2002), s Statens folkhälsoinstitut, , 111.aspx 10 SOU 1998:156 Alkoholpolitikens medel, s Alkohollagen (1994:1738) 1kap Alkohollagen (1994:1738) 1kap Bernitz, U. & Kjellgren, A., Europarättens grunder (2002), s

7 2. Det svenska förhållningssättet till alkohol 2.1. Bakgrund Grundstenen i svensk alkoholpolitik är att det i Sverige föreligger ett statligt monopol på försäljning av alkohol via Systembolaget AB 14. Det är alltså endast ett statligt ägt aktiebolag som får bedriva detaljhandel med alkohol enligt alkohollagen (1994:1738) 5 kap. 1 och 2. Viktigt att ha i åtanke är att Systembolaget inte själva har rätt att kunna importera alkoholdrycker utan de måste vända sig till någon med tillverknings- eller partihandelstillstånd för att införskaffa produkter till sina butiker och för försäljning till restauranger. 15 Vidare när det gäller Sveriges förhållningssätt till hantering av alkoholens områden finns olika syften med den rådande alkoholpolitiken, exempelvis att på olika sätt begränsa tillgängligheten av alkohol. Det vill säga pressa tillbaka den totala alkoholkonsumtionen samt att få områden helt alkoholfria, exempelvis bland ungdomar 16. Begränsning skall ske bland annat via hög alkoholskatt, bevarandet av detaljhandelsmonopolet men också genom fasta system vars syfte är att reglera servering och handel av alkohol Det statliga detaljhandelsmonopolet och den svenska alkoholpolitiken Som tidigare nämnts får endast ett statligt ägt aktiebolag bedriva detaljhandel med alkohol, vilket innebär att försäljning av alkohol till konsumenter får endast ske via Systembolaget 18. Den svenska synen på alkohol och dess politik förändrades i slutet av 14 SOU 1998:156 Alkoholpolitikens medel, s. 52 och SOU 1998:156 Alkoholpolitikens medel, s SOU 1998:156 Alkoholpolitikens medel, s SOU 1998:156 Alkoholpolitikens medel, s SOU 1998:156 Alkoholpolitikens medel, s

8 1800-talet då detaljhandel och servering av alkohol blev tillståndsbelagt. Förändringen hade sin grund i den allt för höga konsumtionen av alkohol under 1800-talet. Detta ledde senare fram till att en striktare hantering av alkohol infördes, som i mitten av 1900-talet resulterade i att man skapade ett enda statligt ägt bolag, Systembolaget. 19 Systembolaget har av folkhälsoskäl fått i uppdrag att som den enda i detaljhandelsledet sälja alkoholhaltiga drycker i Sverige. Detta detaljhandelsmonopol som Systembolaget innehar har prövats i målet C-189/95 Franzén. Domslutet var från svenskt perspektiv viktigt då man tog hänsyn till folkhälsan som utgör en grundpelare i svensk alkoholpolitik 20. EG-domstolen fastslog i målet att monopolet var förenligt med EGrättens stadgar då det uppfyllde de förutsättningar som krävs för statliga monopol. 21 Det svenska alkoholmonopolet är idag reglerat genom Alkohollagen (1994:1738) som trädde i kraft den 1 januari Alkohollagen vars regler och bestämmelser reglerar tillgängligheten av alkohol har utvecklats genom den svenska alkoholpolitiken vars syfte är att begränsa alkoholkonsumtionen i Sverige. 23 Statens folkhälsoinstitut 24 är en del i den svenska alkoholpolitiken som har till syfte att främja folkhälsan bland annat genom att minska bruket av alkohol. År 2001 inrättades Alkoholkommittén som ansvarar för alkohol- och drogfrågor. Kommittén utgörs av representanter för departement och myndigheter och skall på nationell nivå samordna insatser för att förebygga alkoholskador. Regeringens huvudmål är att minska alkoholens negativa effekter på en medicinsk och en social nivå. För att uppnå detta har delmål upprättats, vilka är att; ingen alkohol skall förekomma i trafiken, på arbetsplatser eller under graviditet åstadkomma en alkoholfri uppväxt skjuta upp alkoholdebuten 19 SOU 1998:156 Alkoholpolitikens medel, s Jalamo, T. Införsel av alkoholdrycker till Sverige, , s Kruse, A. Svar på motiverat yttrande om privat införsel av alkohol, s Bergström, M. Lagenligheten av de svenska alkoholinförselreglerna, ERT 2004 s Kruse, A. Svar på motiverat yttrande om privat införsel av alkohol, s Statens folkhälsoinstitut, , 111.aspx 8

9 minska berusningsdrickandet åstadkomma fler alkoholfria miljöer undanröja den illegala alkoholhanteringen Förutom att utöva tillsyn inom alkoholområdet har Folkhälsoinstitutet som uppdrag att tillhandahålla fakta och kunskap om alkoholens effekter för att uppnå dess huvudmål. 25 Folkhälsoinstitutets befogenheter när det gäller tillsyn regleras i Alkohollagen 8 kap. 1 där det står att man skall utöva central tillsyn men att kommuner och polismyndigheter sköter den direkta tillsynen. Som ovan nämnt är en av orsakerna till den svenska alkoholpolitiken målet att skydda ungdomen från alkohol under uppväxten och dess negativa effekter. Här menar den svenska regeringen att ifall reglerna kring import via ombud skulle slopas skulle det vara svårt att upprätthålla och kontrollera åldergränsen på 20 år. Enligt regeringen skulle detta leda till en ökning av alkoholkonsumtionen bland unga. Kommissionen har ifrågasatt detta och har velat få presenterat bevis i form av statistik. Den svenska regeringens ståndpunkt är att sådan statistik ej finns att presentera då ingen undersökning på området gjorts. Dock hänvisar regeringen till generell statistik över ungdomars konsumtionsökning av alkohol det sista årtiondet där man belyser den ökning som skett Alkohollagen (1994:1738) I alkohollagens 1 kap. 1 står det i de inledande bestämmelserna att lagen gäller tillverkning, marknadsföring och införsel av alkoholdrycker samt handel med sådana varor. I samma paragraf konstateras även att detaljhandelsbolaget inte får exportera eller tillverka spritdrycker, vin och starköl. 25 Statens folkhälsoinstitut, , 111.aspx 26 Kruse, A. Svar på motiverat yttrande om privat införsel av alkohol, s. 5 9

10 Detaljhandel, det vill säga försäljning mot konsument regleras i lagens 5 kap. 2 där följande sägs: Detaljhandel med spritdrycker, vin och starköl får bedrivas endast av detaljhandelsbolaget. Privatpersoner som har fyllt 20 år får själva enligt alkohollagen 4 kap. 2 föra in alkoholdrycker till Sverige då dessa har förvärvats i anknytning till resa och är avsedda för eget bruk eller som gåva till närstående, det vill säga det är inte tillåtet att importera alkohol för privatpersoner via ombud. Denna regel infördes i samband med domen i målet C-296/95 Man in Black där Sverige slog fast att enskilda själva måste föra in sin alkohol i landet då det avses för eget bruk 27. Dock finns undantag till paragrafen där det föreskrivs att privatpersoner via transportör får föra in alkoholdrycker då det handlar om inflyttning, arv samt enstaka gåva 28. För att kompensera det privata förbudet mot import av alkohol via ombud har man i alkohollagens 5 kap. 5 stadgat att Systembolaget är skyldiga att på kundens begäran anskaffa alkoholdrycker som inte finns tillgängliga i sortimentet. För att tillgodose kunders begäran har Systembolaget infört en importservice bland sina tjänster Bernitz, U. Privatinförsel av alkohol till Sverige: Misstolkad EG-rätt, ERT 2000 s Jalamo, T. Införsel av alkoholdrycker till Sverige, , s SOU 1998:156 Alkoholpolitikens medel, s

11 3. Det EG-rättsliga perspektivet Inom EU finns två grundläggande fördrag, dels unionsfördraget (EUF) och dels EGfördraget (EGF). Unionsfördraget innehåller grundläggande regleringar för hela unionen medan EG-fördraget fastställer normer för verksamheten inom EG. Båda fördragen lägger tonvikten på det primära integrationssyftet och hur viktigt det är att bibehålla och trygga fred, säkerhet och frihet inom gemenskapen. Syftet med dessa fördrag är att skapa en stark sammanslutning mellan medlemstaternas invånare. EUF behandlar och lägger stor vikt vid den demokratiska aspekten inom EU och EGF innehåller riktlinjer för den ekonomiska gemenskapen. EG-fördraget även kallat Romfördraget har som en av flera målsättningar att upprätta en gemensam marknad byggd på fri rörlighet för varor, personer, tjänster och kapital. Dessa går även under beteckningen de fyra friheterna. Genom att upprätta den inre marknaden har unionen försökt främja handeln mellan medlemsstaterna genom att sätta upp regler så att friheterna inte kränks. 30 Att avskaffa tullar, avgifter samt kvantitativa restriktioner och åtgärder med motsvarande verkan mellan medlemsländerna är exempel på sådana regler som upprättats 31. Dessa regler återfinns bland annat i artiklarna 28, 30 och 31 EG som nedan kommer att beskrivas mer ingående Artikel 31 EG I artikel 31 EG står det att: 1. Medlemsstaterna skall säkerställa att statliga handelsmonopol anpassas på sådant sätt att ingen diskriminering med avseende på anskaffnings- och saluföringsvillkor föreligger mellan medlemsstaternas medborgare. Bestämmelserna i denna artikel skall tillämpas på varje organ genom vilket en medlemsstat, rättsligt eller i praktiken, direkt eller indirekt kontrollerar, styr eller märkbart påverkar import eller export mellan medlemsstaterna. Dessa bestämmelser skall även tillämpas på monopol som staten överlåtit på andra. 30 Bernitz, U. & Kjellgren, A., Europarättens grunder (2002), s Jalamo, T. Införsel av alkoholdrycker till Sverige, , s Bernitz, U. & Kjellgren, A., Europarättens grunder (2002), s

12 Enligt EG-domstolens praxis skall artikel 31 användas då ett statligt handelsmonopol påverkar handeln inom gemenskapen. Dock är det viktigt att konstatera att det måste röra sig om medlemstaternas monopol och dess funktionssätt. I de fall där nationella bestämmelser inte rör monopolets funktionssätt används istället artikel Artikel 31 är en specialbestämmelse som inte får tolkas extensivt då den enbart rör statliga handelsmonopol 34. Artikeln reglerar endast kommersiella monopol som sysslar med ekonomisk verksamhet inom export, import eller distribution av varor, tjänster inkluderas inte 35. I mål 59/75 Manghera konstaterades att importmonopol är förbjudna enligt artikel 31 då dessa kan leda till diskriminering. Anledningen till att man inte anser importmonopol falla under artikel 31 är alltså att de ses som diskriminerande och kan leda till att enskilda medlemsländer får ensamrätt till ett annat medlemsland och därigenom exkluderar de övriga medlemsstaterna. Det har även diskuterats om statliga handelsmonopol skulle omfattas av förbudet i artikeln då somliga menar att dessa monopol indirekt kontrollerar importen. 36 EG-domstolen har i Franzén och Hannermålet C-438/02 37 utrett hur statliga monopols funktionssätt skall fastställas för att artikel 31 skall kunna göras gällande. I funktionssättet ingår bland annat ett urvalssystem av produkter, produktplan till grund för upphandling samt marknadsföring. Vidare menar domstolen att kriterier måste finnas för att ingen diskriminering skall uppstå. Då det talas om diskriminering har betoning lagts på att varor skall behandlas lika oavsett ursprung. 38 I Franzénmålet användes artikel 31 för att konstatera nödvändigheten av att anpassa de statliga handelsmonopolen så ingen diskriminering sker och att ingen avskaffning måste ske om anpassning görs. Artikel 31 syftar huvudsakligen till att få balans mellan den gemensamma marknaden och dess funktionssätt tillsammans med de europeiska 33 Mål C-189/95, Brottsmål mot Harry Franzén, Rättsfallssamling 1997 s. I p Förslag till avgörande av generaladvokat Tizzano i mål C-170/04, Klas Rosengren m.fl. mot Riksåklagaren, ännu ej publicerad i rättsfallssamlingen, p Blum, L., State monopolies under EC law, (1998), s Meyrowitsch, A., Allroth, E. & Hettne, J., (2005:6), EU och svenska monopol teori, verklighet och framtid, s Mål C-438/02, Brottmål mot Krister Hanner, ännu ej publicerad i rättsfallssamlingen, p. 39, Mål C-189/95, Brottsmål mot Harry Franzén, Rättsfallssamling 1997 s. I p. 44, 46, 51 och 63 12

13 ländernas önskan att via monopol uppnå vissa mål av allmänintresse, exempelvis hälsa. 39 Utformningen och anpassning av de statliga handelsmonopolens funktionssätt som det i artikeln talas om syftar vidare till att ingen snedvriden konkurrens mellan inhemska och utländska varor skall uppstå Artikel 28 EG I artikel 28 EG står det att: Kvantitativa importrestriktioner samt åtgärder med motsvarande verkan skall vara förbjudna mellan medlemsstaterna. Vad som menas med kvantitativa importrestriktioner har man definierat i mål 2/73 Geddo där domstolen sade att åtgärder som har karaktären av totalt eller partiellt förbud mot import, export eller transitering skall ses som kvantitativa importrestriktioner 41. Totala införselförbud, kvotsystem eller krav på importlicenser är några vanlig exempel på sådana 42. I målet 8/74 Dassonville definierade domstolen åtgärder med motsvarande verkan som alla handelshinder som är kapabla att hindra, direkt eller indirekt, faktiskt eller potentiellt, handeln mellan medlemsländerna. Denna definition har kommit att kallas Dassonville-formeln 43. Nationella åtgärder som har handelshindrande effekter och påverkar den fria rörligheten faller inom artikel 28 som förbjuder åtgärder med motsvarande verkan. Formen har alltså ingen betydelse, inte heller har storleken på handelshindret någon betydelse då inget minimikrav finns för att artikel 28 skall kunna användas. Viktigt att tillägga är att artikel 31 endast reglerar statliga monopol medan artikel 28 även reglerar andra typer av handelshinder Mål C-189/95, Brottsmål mot Harry Franzén, Rättsfallssamling 1997 s. I-05909, p Mål C-189/95, Brottsmål mot Harry Franzén, Rättsfallssamling 1997 s. I p Mål 2/73, Geddo mot Ente Nazionale Risi, Rättsfallssamling 1973 s , p Bernitz, U. & Kjellgren, A., Europarättens grunder (2002), s Mål 8/74, Procureur du Roi mot Dassonville, Rättsfallssamling 1974 s , p Bernitz, U. & Kjellgren, A., Europarättens grunder (2002), s

14 3.3. Artikel 30 EG Artikel 30 EG säger följande: Bestämmelserna i artiklarna 28 och 29 skall inte hindra sådana förbud mot eller restriktioner för import, export eller transitering som grundas på hänsyn till allmän moral, allmän ordning eller allmän säkerhet eller intresset att skydda människors och djurs hälsa och liv Sådana förbud eller restriktioner får dock inte utgöra ett medel för godtycklig diskriminering eller innefatta en förtäckt begränsning av handeln mellan medlemsstaterna. Artikel 30 handlar om de undantag som kan användas för att berättiga nationella bestämmelser som strider emot artikel 28. Då artikel 28 syftar till att skydda rättigheterna till fri rörlighet inom unionen har EG-domstolen fastställt att artikel 30 skall tolkas snävt. När det talas om snäv tolkning menar domstolen att inga andra undantag får åberopas än de som anges i artikeln exempelvis skyddet för människors liv. För att dessa undantag skall få tillämpas på artikel 28 måste dessutom de nationella bestämmelserna bedömas i skenet av EG-rätten samt att gemenskapsrättsliga regler på området inte är uttömmande. 45 I Franzénmålet hänvisar man tillbaka till Cassis de Dijon 46 målet för att utreda i vilken utsträckning dessa undantag kan användas. I målet konstaterades att syftet med undantaget måste vara proportionerligt. Det vill säga att om syftet kan uppnås med medel som begränsar den fria rörligheten i mindre omfattning, än de man använder sig av, är detta oproportionerligt. Vilket leder till att artikel 30 ej kan tillämpas. Detta skedde i Franzénmålet där den svenska regeringens syfte att skydda folkhälsan inte var proportionerligt till alkohollagens utformning. Här ansåg domstolen att det höga skattetrycket och de hårda tillståndskraven som regleras i alkohollagen hämmade handeln inom gemenskapen och att syftet att skydda folkhälsan skulle kunna uppnås på ett sådant sätt att den fria rörligheten begränsades i mindre omfattning. Domstolen kom dock inte med några konkreta förslag på åtgärder som skulle vara mindre betungande 45 Bernitz, U. & Kjellgren, A., Europarättens grunder (2002), s Mål 120/78, Rewe-Zentral AG mot Bundesmonopolverwaltung für Branntwein, Rättsfallssamling 1979 s

15 för den fria rörligheten. Även om domstolen fann att folkhälsan kunde skyddas på annat sätt så gjordes bedömningen att monopolet i sig inte behövde avskaffas. 47 Proportionalitetsprincipen innebär enligt artikel 5.3 EG att inga åtgärder skall gå utöver vad som är nödvändigt för att uppnå målen i fördraget. Gemenskapen menar att det måste finnas en balans mellan mål och medel samt att man genom dessa medel med största sannolikhet kommer att uppnå målet. Kraven för proportionalitetsprincipen är att åtgärden skall vara nödvändig. Vilket betyder att åtgärden får användas endast om ingen annan åtgärd finns som skulle kunna ge samma effekt och som är mindre tyngande. Ett proportionalitetstest i tre steg måste uppfyllas för att åtgärden skall anses vara proportionerligt. Första steget är att åtgärden skall tillgodose syftet. Det andra steget är att åtgärden är nödvändig och att inget mindre betungande alternativ finns för att uppnå ändamålet. Det tredje och sista steget är att den skada som eventuellt uppstår vägs upp och står i proportion till den fördel som uppnås. När det skall bedömas om en medlemsstat har tillräckligt starka skäl för att hindra den fria rörligheten använder sig EG-rätten av ovanstående proportionalitetstest. 48 Både artikel 30 och 31 kan användas för att få undantag till situationer där nationella regler på ett eller annat sätt diskriminerar utländska varor, det vill säga när importerade varor behandlas annorlunda än inhemska. Skillnaden dem emellan trots att båda handlar om undantag så behövs det endast för att artikel 31 skall vara tillämplig bevisas att åtgärden är knuten till det Statliga handelsmonopolet. Så länge ingen diskriminering sker behövs inget rättfärdigande av monopolet till skillnad från artikel 30 där proportionalitetsprincipen måste vara uppfylld 49. Dock finns ett undantag, när monopol upprättats av icke-ekonomiska skäl så kan artikel 30 appliceras Mål C-189/95, Brottsmål mot Harry Franzén, Rättsfallssamling 1997 s. I-05909, p. 75,76 och Bernitz, U. & Kjellgren, A., Europarättens grunder (2002), s Meyrowitsch, A., Allroth, E. & Hettne, J., (2005:6), EU och svenska monopol teori, verklighet och framtid, s Blum, L., State monopolies under EC law, (1998), s

16 4. Rättsfall och yttranden 4.1. C-189/95 Franzénmålet Målet handlar om butiksägaren Harry Franzén som strax efter Sveriges inträde i EU började sälja alkohol i sin butik som han köpt på Systembolaget eller importerat från Danmark. 51 För detta åtalades Franzén av Landskrona tingsrätt för brott mot alkohollagen där åtalspunkterna var olovlig försäljning och olovligt innehav av alkohol. Franzén var medveten om förbudet men ansåg att detta stred emot EG-rättens artikel 28 där förbud mot kvantitativa importrestriktioner inte får förekomma. Landskronas tingsrätt var tveksam till hur de skulle bedöma Franzéns argument. Av denna anledning valde tingsrätten att begära ett förhandsavgörande från EG-domstolen rörande tolkning av de nuvarande artiklarna 28 och 31 i EG-fördraget för att se om detaljhandelsmonopolet som Sverige hade gick emot gemenskapsrätten. Frågor som ställdes var: 1. Är monopolet som Systembolaget har enligt lag förenligt med artikel 28 (dåvarande 30) EG? 2. Om ett sådant lagstadgat monopol skulle strida mot artikel 31 (dåvarande 37) EG skall då monopolet upphöra eller kan en anpassning ske? Harry Franzén gjorde gällande att Systembolaget diskriminerade och missgynnade utländska produkter på tre plan. För det första menade han att Systembolagets kriterier och urvalsmetoder var sådana att de diskriminerade importerade produkter och att det inte fanns någon möjlighet att kontrollera att dessa kriterier och urvalsmetoder gick till på rätt sätt. För det andra ansåg Franzén att möjligheterna till försäljning inskränktes då inte alla de utvalda produkterna erbjöds av Systembolagets försäljningsorganisation. För det tredje anförde Franzén att alkoholdrycker som producerades i Sverige gynnades vid marknadsföring. EG-domstolen fann i Franzénmålet att Sveriges lagstadgade monopol och dess funktionssätt ej bröt mot artikel 31 (dåvarande 37) EG. Här kunde inte Systembolagets 51 Mål C-189/95, Brottsmål mot Harry Franzén, Rättsfallssamling 1997 s. I

17 urval av varor till sitt sortiment anses vara diskriminerande mot utländska produkter. Anledning till detta var att alla som innehade tillverknings- eller partihandelstillstånd fick oavsett dryck eller dess ursprung samma möjlighet att sälja sin produkt på den svenska marknaden. Eventuella brister hos Systembolagets försäljningsorganisation skulle enligt domstolen inte påverka utländska produkter mer negativt än vad det skulle påverka de inhemska produkterna. Domstolen fastställde även att Systembolagets marknadsföring sker på så sätt att inhemska produkter likställs med importerade produkter, alltså fastställdes att ingen diskriminering skett.. Vidare konstaterades i domen att de skäl som den svenska regeringen angett för detaljhandelsmonopolet, det vill säga skyddet av folkhälsan, inte bestreds. Slutligen fastslogs det i domen att den nationella lagstiftningen angående import av alkoholdrycker som endast aktörer med tillstånd får bedriva stred mot artikel 28. Här fastslog domstolen att nationella bestämmelser som inte direkt reglerar monopolets funktionssätt men som ändå påverkar detta bör bedömas i enlighet med artikel 28. Domstolen ansåg att den fria rörligheten av varor inskränktes genom det svenska tillståndssystemet då det medförde högre alkoholkostnader på grund av mellanhänder, skatter och avgifter för tillstånd. Dessa extra avgifter gick enligt EG-domstolen inte att försvara, trots målet att skydda människornas hälsa. Sammanfattningsvis konstaterade domstolen att artikel 31 ej var tillämplig då tillståndssystemet inte direkt reglerade monopolets funktionssätt vilket är ett av kriterierna för att artikel 31 skall kunna tillämpas. I Franzénmålet dömdes Harry av Landskrona tingsrätt för olovlig försäljning och olovligt innehav av alkoholdrycker. 17

18 4.2. Mål C-170/04 Klas Rosengren m.fl. mot Riksåklagaren Bakgrund Frågan i målet handlade om att 52 stycken privatpersoner tillsammans importerat 720 kartonger innehållande vardera 6 flaskor vin från Spanien utan att meddela den svenska tullen. 52 Beställningen av alkoholen skedde via postorder över Internet och frakten beställdes separat från en transportör. Vinet som importerats beslagtogs sedan i Göteborg. Tingsrätten fann i sin dom att vinet olovligt förts in i landet och att alkoholen skulle förverkas enligt 16 i lagen om straff för smuggling (2000:1225). Flera av svarandena menade att detta strider emot gemenskapsrätten då vinet var köpt för privatkonsumtion och att p.g.a. detta inte föreligger någon fara för allmän hälsa och moral. Utöver detta hade man utfärdat handlingar vars syfte var att uppvisas i tullen där man intygade att alla var över 20 år. Andra argument som framkom av andra svaranden var att Sveriges regler var oförenliga med artikel 28 och 30 samt att man förlitat sig på att transportören haft full kännedom om rättsläget. En annan svarande meddelade att det ej var fråga om privatimport av vin utan om en present. Enligt gemenskapsrätten får gåvor skickas mellan EU länderna. Tingsrätten meddelade i sin dom att då beställningen skett via Internet så handlade inte importen om resandeinförsel utan privatimport via ombud. Detta ledde därför till att vinet skulle förverkas enligt lagen om straff för smuggling. Domstolen befarade också att man genom ett upphävande av förbudet mot privatimport via ombud skulle urholka den alkoholpolitiska regleringen och därmed Systembolagets detaljhandelsmonopol som vars syfte är att skydda den allmänna hälsan. Tolv av svarandena överklagade Tingsrättens dom till Hovrätten. I Hovrätten instämde man i Tingsrättens beslut och därmed skulle förverkandet av alkoholen bestå. 52 Högsta Domstolen , mål nr B

19 Elva av de tidigare parterna överklagade Hovrättens beslut till Högsta Domstolen. HD beslutade att man skulle inhämta ett förhandsavgörande då riksåklagaren ansåg att detta var nödvändigt. Dock menade parterna att ett sådant inhämtande ej var nödvändigt. I HD: s begäran ställdes fyra stycken frågor rörande tolkning av artiklarna 28, 30 och 31 i EG-fördraget: 1. Kan det anses att det nyss angivna importförbudet utgör en del i detaljhandelsmonopolets funktionssätt och att det på den grunden inte hindras av artikel 28 utan skall prövas endast enligt artikel 31? 2. om frågan under 1 besvaras jakande, är importförbudet i så fall förenligt med de villkor för statliga handelsmonopol som anges i artikel 31? 3. Om frågan under 1 besvaras nekande, skall artikel 28 i EG-fördraget tolkas så, att den i princip utgör hinder för det aktuella importförbudet trots den skyldighet för Systembolaget som föreligger att på begäran anskaffa alkoholdrycker som inte finns i lager? 4. Om frågan under 3 besvaras jakande, kan ett sådant importförbud då anses befogat och proportionellt för att skydda människors hälsa och liv? Frågorna som ställts av HD den 30 mars 2004 har ännu inte besvarats av EG-domstolen, dock kom Generaladvokaten den 30 mars 2006 med ett förslag till avgörande Generaladvokatens förslag till förhandsavgörande Generaladvokat Antonio Tizzano har i det svenska målet angående förbudet mot privatimport kommit med ett förslag till förhandsavgörande. 53 Här förs en argumentering både för och emot förbudet där det föreslås i första punkten att: 53 Förslag till avgörande av generaladvokat Tizzano i mål C-170/04, Klas Rosengren m.fl. mot Riksåklagaren, ännu ej publicerad i rättsfallssamlingen 19

20 Ett sådant förbud mot att privatpersoner importerar alkoholdrycker som det som föreskrivs i alkohollagen (1994:1738) skall, inom ramen för det särskilda system som föreskrivs i denna lag, anses utgöra en bestämmelse som rör funktionssättet för ett detaljhandelsmonopol för sådana varor. Det skall därmed prövas mot bakgrund av artikel 31 EG. 54 Generaladvokaten har i sitt förslag till första punkten tittat tillbaka på Franzénmålet. Där framgår det att artikel 31 inte är tillämplig på nationella bestämmelser som rör monopolets ensamrätt utan enbart det som rör utövandet av monopolets särskilda funktion. Vidare utreds huruvida förbudet mot privatimport via ombud faller inom Systembolagets funktionssätt. Tizzano anser att trots att frågan rör en bestämmelse som avser importen och inte detaljhandeln så är den knuten till monopolets funktionssätt på grund av Systembolagets skyldighet att på kunds begäran importera alkoholdrycker som inte finns i deras sortiment. Under förslaget till avgörandets andra punkt sägs att: Ett sådant förbud mot att privatpersoner själva importerar alkoholdrycker som föreskrivs i nämnda lag står i strid med artikel 31 EG, då det i lagen förskrivs ett detaljhandelsmonopol för dessa drycker enligt vilken ensamrättsinnehavaren skönmässigt kan besluta att inte tillgodose privatpersoners beställningar om de beställda dryckerna måste importeras från andra medlemsstater. 55 Generaladvokaten har kommit fram till detta förslag genom att resonera kring huruvida ett förbud mot privatimport missgynnar eller riskerar att missgynna varor från andra medlemsstater eller inte. Olika aspekter såsom att varor från andra medlemsstater försätts i samma situation som de inhemska varorna tas upp. Detta sker genom att privatpersoner endast kan köpa varorna, inhemska som utländska, genom Systembolaget. Då varorna inte finns i sortimentet är det i båda fallen möjligt att beställa dem genom Systembolaget. Trots detta kunde en diskriminering ske genom att Systembolaget kunde underlåta att tillgodose kunders beställningar då dessa var förenade med större svårigheter. Exempel på sådana svårigheter kunde vara att 54 Förslag till avgörande av generaladvokat Tizzano i mål C-170/04, Klas Rosengren m.fl. mot Riksåklagaren, ännu ej publicerad i rättsfallssamlingen, punkt 86:1 55 Förslag till avgörande av generaladvokat Tizzano i mål C-170/04, Klas Rosengren m.fl. mot Riksåklagaren, ännu ej publicerad i rättsfallssamlingen, punkt 86:2 20

21 Systembolaget blev tvungna att importera alkoholdrycker från utlandet vilket ledde till merarbete. Tizzano poängterar i sitt förslag att det är utefter dessa regler målet skall bedömas och inte efter den nya lag som trädde i kraft den 1 januari Denna lagändring gjorde att Systembolaget blev skyldiga att tillhandahålla genom sin importservice alkoholdrycker som ej finns i sortimentet oavsett ursprung. Generaladvokaten menar att förbudet mot privatimport via ombud strider mot artikel 31. Trots att Tizzano i sin bedömning tittade tillbaka på Franzénmålet så konstaterade han att det var viktigt att göra en separat bedömning från detta mål eftersom det här endast rörde sig om förbudet mot privatimport och inte om huruvida monopolet i sig var giltigt eller inte. På den tredje och fjärde frågan konstaterar Generaladvokaten att förbudet strider mot artikel 28 då det både utgör en kvantitativ restriktion och en åtgärd med motsvarande verkan. Detta har ej bestridits av den svenska staten utan här har man istället åberopat att syftet med denna regel har varit att skydda folkhälsan och framförallt begränsa ungdomars tillgång till alkoholdrycker. Enligt Tizzano i enlighet med kommissionen är det uppenbart att motstridigheter kring folkhälsan existerar. Några exempel är att ett förbud rörande handel och import med tobak inte föreligger trots dess skadeverkan på folkhälsan samt att resande över 20 år får föra in stora mängder alkohol i landet. Det vill säga av det ovannämnda att förbudet strider såväl mot artikel 28 som 30 då förbudet inte är proportionerligt med syftet att skydda folkhälsan Kommissionens yttranden om det svenska importförbudet Då en medlemsstat har åsidosatt sitt ansvar att följa de regler som gemenskapen satt upp enligt fördraget kan kommissionen enligt artikel 226 EG avge ett motiverat yttrande. Detta innebär att medlemstaten får chans att komma med sina synpunkter på det yttrande som kommissionen lämnat. I fall där medlemsstaten inte ändrar sig efter yttrandet har kommissionen rätt att föra sak till EG-domstolen Jalamo, T. Införsel av alkoholdrycker till Sverige, , s. 6 21

22 I ett skriftligt meddelande år 2001 begärde kommissionen upplysningar rörande systembolagets import av alkoholdrycker på kunders begäran. Den svenska regeringens svar föranledde sedan att kommissionen följande år överlämnade en formell underrättelse angående privatinförsel av alkohol till Sverige från andra medlemsländer. Enligt kommissionen har Sverige i och med förbudet mot privatimport av alkohol via ombud inte uppfyllt sina åtaganden enligt artiklarna 28 och 30 då Systembolagets ensamrätt omfattar detaljhandeln med alkoholdrycker men inte importen. Inte heller ses det att detaljhandelsmonopolet som Sverige enligt artikel 31 fått godkänt genom Franzénmålet motiverar ett förbud mot privatinförsel. Kommissionen ansåg inte att skyddet för människors hälsa mot alkoholens negativa följder var ett välgrundat motiv då konsumenterna redan idag kan köpa fri mängd alkohol på Systembolaget och så ofta man vill inom ramen för öppettiderna. Kommissionen poängterar även möjligheten för privatpersoner att själv föra in alkohol i landet. 57 Sverige besvarade kommissionen med att framhålla och ytterligare motivera sina tidigare angivna argument till förbudet. I enlighet med svensk alkoholpolitik framhölls skyddet för ungdomar och begränsningen av den allmänna tillgängligheten av alkohol. 58 År 2003 kom kommissionen med ett motiverat yttrande till den svenska regeringen där de anser att förbudet utgör ett hinder för handeln och därmed strider mot artikel 28. När det gäller fri rörlighet för varor är ett förbud mot införsel den kraftigaste restriktiva åtgärd en medlemsstat kan vidta. I och med detta anser kommissionen inte att de folkhälsopolitiska skälen befogar ett sådant beslut utan menar att det finns andra åtgärder än ett förbud för att skydda medborgarnas hälsa. När det gäller argumentet upprätthållandet av ålderskontroll skulle detta kunna göras i samband med leverans av varorna och borde därför inte vara ett giltigt motiv till förbudet Jalamo, T. Införsel av alkoholdrycker till Sverige, , s Jalamo, T. Införsel av alkoholdrycker till Sverige, , s.7 59 Jalamo, T. Införsel av alkoholdrycker till Sverige, , s

23 4.4. B Tungstedtsmålet Frågan i målet handlade om att en man vid namn Eive Tungstedt som via ett transportföretag importerat 19,2 liter alkoholdrycker från Spanien. 60 Alkoholen beslagtogs av tullen i Helsingborg efter anmälan från transportföretaget. Eive åtalades för varusmuggling enligt 4 kap. 2 Alkohollagen samt för brott mot privatinförsellagen. Tingsrätten dömde Eive för varusmuggling då han själv inte fört in varorna i landet vilket är kravet för införsel av alkohol för privatbruk. Detta bestreds och Eive yrkade i Hovrätten att åtalet skulle ogillas. I Hovrätten konstaterade åklagaren liksom Eive tidigare anfört att alkoholen var avsedd för personligt bruk. I domstolen konstaterade man dessutom att då en regel finns om att man på egen hand måste importera alkoholdrycker som man utomlands införskaffat försvårar detta möjligheten för utländska försäljare att sälja dessa drycker till svenskar som själva inte har möjlighet att transportera hem alkoholdrycken. Om man skulle börja tillåta privatimport via ombud menade man från svensk sida att det skulle bli svårt att upprätthålla ett av målen för folkhälsan, att begränsa tillgängligheten av alkohol till ungdomar. Det vill säga att det skulle bli svårt att kontrollera åldersgränsen på 20 år. Domstolen å andra sidan hävdade att svårigheten att kontrollera åldersgränsen inte kan anses motivera ett förbud som förhindrar handeln mellan medlemsstater och att man måste finna andra vägar för att lösa detta problem. Hovrätten framhöll att det svenska förbudet mot privatimport via ombud strider mot artikel 28. I domen konstaterar man även att förbud som står i strid med artikel 28 kan vara godtagbara då dessa faller under artikel 30, skydd av folkhälsa är ett exempel som anges för undantagen. Ett sådant förbud måste dock stå i proportion till sitt syfte. Hovrätten har i sin bedömning gjort en jämförelse med det tyska målet C-215/87 Schumacher. Målet handlade om förbudet för privatpersoner att via ombud importera läkemedel till Tyskland. Det var alltså endast tillåtet för privatpersoner att själva föra in läkemedel i landet som var avsett för personligt bruk. Den tyska regeringen ansåg att 60 Hovrätten över Skåne och Blekinge , mål nr B

24 import via ombud skulle kunna leda till missbruk och överkonsumtion av läkemedel. EG-domstolen menade att då Tyskland inte hade några restriktioner vid egeninförsel av läkemedel kan heller inte import via ombud anses mer skadligt för hälsan. Dessutom var läkemedlet som fallet handlade om inte receptbelagt i Tyskland och tillgången redan obegränsad. Av dessa anledningar konstaterade domstolen att förbudet ej var proportionerligt till syftet att skydda folkhälsan. Detta på grund av att inga försök att reglera privatinförsel gjorts och därmed ansåg domstolen att förbudet stod i strid med artikel Hovrätten över Skåne och Blekinge slog fast att man inte ansåg att förbudet mot privatinförsel via ombud stod i proportion till syftet att skydda folkhälsan när detta ställdes mot förbudets betydelse som handelshinder. Här tyckte domstolen att man skulle kunna finna bättre alternativ till en begränsning av alkoholkonsumtion än ett förbud mot privatimport. Ett exempel på ett sådant alternativ skulle kunna vara att begränsa försäljningen av alkohol i landet. Dock kommer inte Hovrätten med några konkreta förslag på hur man skulle kunna begränsa försäljningen. Hovrätten fastslog sammanfattningsvis att det föreligger hinder mot att tillämpa ett förbud för privatpersoner att importera alkoholdrycker via ombud. Förbudet är således oproportionerligt utifrån EG-rätten. 61 Mål 215/87, Heinz Schumacher mot Hauptzollant Frankfurt am Main-Ost, Rättsfallssamling 1989 s

25 5. Slutdiskussion Syftet med denna uppsats var att titta på om förbudet mot privatimport via ombud står i proportion till målet att skydda folkhälsan. I föreliggande diskussion kommer ett resonemang föras kring ovannämnda textmassa där båda perspektiven kommer att jämföras. Den svenska staten kontra det EG-rättsliga perspektivet. Under arbetets gång har både för och nackdelar med Sveriges restriktiva alkoholpolitik påträffats. Sverige har sedan slutet av 1800-talet haft en restriktiv alkoholpolitik. Denna alkoholpolitik blev en efterverkan av den alldeles för höga alkoholkonsumtion som var dessförinnan. Alkoholpolitiken som Sverige bedriver är starkt kopplat till det Statliga detaljhandelsmonopolet, Systembolaget, som till stor del bidrar till att uppnå bland annat målet om en alkoholfri uppväxt. Sverige har i och med det europeiska medlemskapet och dess samarbete ställts inför en smärre krock i synen på hur regleringen av alkohol skall fungera då gemenskapen har en öppnare syn till skillnad från Sverige. I och med detta har frågan uppstått om hur dessa två synsätt i framtiden skall kunna mötas för att i så liten utsträckning som möjligt göra avkall på respektive hållning. Beträffande det statliga detaljhandelsmonopolet som Sverige innehar så ifrågasätts inte dess giltighet i denna uppsats då detta redan tidigare prövats i Franzénmålet. I Franzénmålet konstaterade domstolen att Systembolaget uppfyllde kriterierna för Statliga handelsmonopol och därmed enligt artikel 31 ej ansågs utgöra en diskriminerande åtgärd. Försäljning av alkohol till konsument får endast ske genom Systembolaget vilket regleras i alkohollagen. Den Svenska statens syfte med denna lag är att den skall bidra till värnandet om folkhälsan. De menar att monopolet, då endast alkoholen kan köpas i ett begränsat antal butiker med begränsade öppettider tillsammans med den höga alkoholskatten etcetera bidrar till att hålla ner konsumtionen av alkohol. En fråga som dock uppstår, är hur förbudet mot privatimport via ombud enligt alkohollagen fungerar ihop med den fria rörlighet som skall finnas inom gemenskapen då båda dessa utgör en grundpelare inom respektive politik. Inom gemenskapen har starkt motstånd till den 25

26 svenska lagstiftningen funnits just med anledning av den inskränkning mot den fria rörligheten som förbudet medför. Sveriges tyngsta argument för sin reglering och som delgivits kommissionen är att man genom förbudet vill bibehålla ålderskontrollen. Ett slopande av förbudet skulle kunna leda till att personer under 20 år beställer alkoholdrycker via Internet och på så sätt får tillgång till alkohol som de annars inte skulle ha fått. Enligt regeringen skulle bli mycket svårt för tullen att kontrollera att alkohol som förs in i landet inte är beställd av minderåriga. Med anledning av detta hävdar den svenska regeringen att förbudet är ytterst nödvändigt att bibehålla för att skydda det alkoholpolitiska målet om en alkoholfri uppväxt. Kommissionen svarade att trots att argumentet omfattade skyddet för människors liv kunde detta inte anses vara ett välgrundat motiv. Här refererade kommissionen till att den svenska befolkningen i fri mängd kan införskaffa alkoholdrycker på Systembolaget vilket undergräver den svenska regeringens argument. En åtgärd som har gjorts i samband med förbudet av privatimport är att Systembolaget har upprättat en importservice för privatpersoner. Importservicen innebär att alkoholdrycker som inte ingår i sortimentet kan beställas från utlandet. Gemenskapen har riktat kritik mot denna service på grund av de avgifter som tillkommer vid beställning samt krav på kvantitet. Enligt vår åsikt kan dessa faktorer leda till att människor avstår från att utnyttja importservicen och resultatet blir att utländska aktörer indirekt diskrimineras. Generaladvokaten Tizzano kom med en mycket intressant kommentar till det svenska argumentet, skyddet för folkhälsan i målet C-170/04. Han menar att förbudet kan diskuteras eftersom Sverige inte har något förbud rörande handel eller import av tobak som också anses vara skadligt för hälsan. Den svenska regeringen har inte kommenterat hans påstående. Trots att både alkohol och tobak är skadliga för hälsan kan det diskuteras om dessa två varor verkligen är jämförbara då alkoholens skador torde vara mer omfattande än tobakens. Ett beroende av alkohol är svårt att jämföra med ett beroende av tobak då den sistnämnda förmodligen inte påverkar vardagen i samma utsträckning som alkoholen gör. Enligt vår mening gör dock Tizzano rätt i att jämföra 26

27 dessa varor då det både ger och skapar en bredd i förslagets resonemang eftersom båda varorna bevisligen skadar människors hälsa. Tizzano ansåg till skillnad från kommissionen att det nationella förbudet kunde rymmas under artikel 31. Kommissionen menade att då Systembolagets ensamrätt endast omfattar detaljhandeln och inte importen så skall det istället bedömas mot artikel 28. Förbudet mot privatinförsel skall alltså inte rymmas under detaljhandelsmonopolet som Sverige enligt artikel 31 fått godkänt genom Franzénmålet. Om EG-domstolen skulle gå på denna linje, skulle Sverige kunna dömas till otillbörlig diskriminering. Anledningen är att den svenska regeringen i sitt svar på kommissionens yttrande erkänt att den nationella regeln utgör en diskriminerande åtgärd enligt artikel 28. Sverige skulle dock fortfarande kunna få den diskriminerande åtgärden prövad genom artikel 30. Hovrätten över Skåne och Blekinge konstaterade i sitt domslut i Tungstedtsmålet att förbudet mot privatinförsel via ombud inte stod i proportion till syftet att skydda folkhälsan. Domstolen ansåg alltså att förbudet stred mot artikel 30 och att det gick att finna bättre alternativ till att begränsa alkoholkonsumtionen i landet än ett förbud. Till detta bör dock tilläggas att då inga konkreta förslag om hur en sådan begränsning skulle kunna gå till blir det enligt vår mening svårt att se tyngden i domstolens argumentation. I Tungstedtsmålet hänvisade domstolen till Schumacher målet där EG-domstolen menade att förbudet att importera läkemedel via ombud inte stod i proportion till syftet att skydda folkhälsan och därmed stred mot artikel 30. Jämfört med det svenska förbudet finns betydande skillnader. Sverige har vid egeninförsel av alkohol dels en åldersgräns på 20 år samt max kvot på mängd alkohol som får föras in i landet. Dessa regler har upprättats för att begränsa alkoholkonsumtionen och skydda folkhälsan. I det tyska målet fanns inga sådana regler vid införsel av läkemedel och därmed kunde det inte hävdas att man infört förbudet för att skydda folkhälsan. Vid en jämförelse fallen emellan skulle det kunna konstateras att ifall Sverige skulle behöva försvara sig genom ett undantag till artikel 30 så finns åtminstone en klarhet i hur man försökt begränsa tillgången till alkohol. 27

Lombach KLAGANDE 1. KR

Lombach KLAGANDE 1. KR HÖGSTA DOMSTOLEN PROTOKOLL Aktbil. nr Avd. 2 2004-03-26 Föredragning Mål nr B 712-03 i Stockholm Sida 1 (2) NÄRVARANDE JUSTITIERÅD FÖREDRAGANDE REVISIONSSEKRETERARE TILLIKA PROTOKOLLFÖRARE Munck, Lennander,

Läs mer

RIKSÅKLAGAREN SVARSSKRIVELSE Sida 1 (5) Rättsavdelningen Chefsåklagaren Lars Persson 2003-06-19 RÅ-2003/0625 B 712-03

RIKSÅKLAGAREN SVARSSKRIVELSE Sida 1 (5) Rättsavdelningen Chefsåklagaren Lars Persson 2003-06-19 RÅ-2003/0625 B 712-03 RIKSÅKLAGAREN SVARSSKRIVELSE Sida 1 (5) Chefsåklagaren Lars Persson 2003-06-19 RÅ-2003/0625 Ert Er beteckning B 712-03 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM KR m.fl../. Riksåklagaren angående förverkande

Läs mer

Stockholm den 16 december 2016

Stockholm den 16 december 2016 R-2016/1940 Stockholm den 16 december 2016 Till Socialdepartementet S2016/06189/FS Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 4 oktober 2016 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Reglering

Läs mer

Några alkoholfrågor med EG-rättslig anknytning

Några alkoholfrågor med EG-rättslig anknytning Några alkoholfrågor med EG-rättslig anknytning Delbetänkande av Alkohollagsutredningen Stockholm 2007 SOU 2007:113 Till statsrådet Maria Larsson Genom beslut den 6 september 2007 bemyndigade regeringen

Läs mer

PROTOKOLL 2008-11-26 Stockholm. NÄRVARANDE REGERINGSRÅD Eliason, Wennerström, Stävberg, Kindlund och Ståhl

PROTOKOLL 2008-11-26 Stockholm. NÄRVARANDE REGERINGSRÅD Eliason, Wennerström, Stävberg, Kindlund och Ståhl 1 (5) PROTOKOLL 2008-11-26 Stockholm Avdelning I NÄRVARANDE REGERINGSRÅD Eliason, Wennerström, Stävberg, Kindlund och Ståhl FÖREDRAGANDE och PROTOKOLLFÖRARE Regeringsrättssekreteraren Norling KLAGANDE

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 4 december 2007 B 712-03 KLAGANDE 1. KR Ombud: Advokat US Ombud vid EG-domstolen: Jur. dr CMQ 2. AK 3. MK 4. ÅK 5. ML 6. BM 7. JP 8. BR

Läs mer

Lagrådsremiss. Alkoholreklam i tryckta skrifter. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet.

Lagrådsremiss. Alkoholreklam i tryckta skrifter. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Lagrådsremiss Alkoholreklam i tryckta skrifter Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 27 februari 2003 Morgan Johansson Björn Reuterstrand (Socialdepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.7.2010 KOM(2010)399 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET om Konungariket Sveriges genomförande av de åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa att tobaksvaror

Läs mer

Kommittédirektiv. E-handel och hemleverans av alkoholdrycker till konsument. Dir. 2014:1. Beslut vid regeringssammanträde den 9 januari 2014

Kommittédirektiv. E-handel och hemleverans av alkoholdrycker till konsument. Dir. 2014:1. Beslut vid regeringssammanträde den 9 januari 2014 Kommittédirektiv E-handel och hemleverans av alkoholdrycker till konsument Dir. 2014:1 Beslut vid regeringssammanträde den 9 januari 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska göra en översyn av relevanta

Läs mer

2013-11-26. Socialdepartementet. 103 33 Stockholm

2013-11-26. Socialdepartementet. 103 33 Stockholm 2013-11-26 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar Betänkande av Utredningen om tillsyn av marknadsföring och e-handel med alkoholdrycker m.m., SOU 2013:50 Svenska Läkaresällskapet (SLS) är en politiskt

Läs mer

Yttrande över delbetänkandet Gårdsförsäljning (SOU 2010:98)

Yttrande över delbetänkandet Gårdsförsäljning (SOU 2010:98) S2010/9077/FST Socialdepartementet 103 33 Stockholm Stockholm 2011-05-10 Yttrande över delbetänkandet Gårdsförsäljning (SOU 2010:98) IOGT-NTO har inbjudits att lämna synpunkter på utredningens förslag.

Läs mer

Standardsortimentet Köp i butik är ju normalt inget konstigt men även här finns det några speciella köpvillkor som kan vara bra att veta om.

Standardsortimentet Köp i butik är ju normalt inget konstigt men även här finns det några speciella köpvillkor som kan vara bra att veta om. Vininköp PKOM 2008-09-15 Möjligheterna att köpa in vin har på senare tid blivit flera. Förutom köp via Systembolaget kan man nu själv på olika sätt enklare importera vin. Denna guide belyser dels Systembolagets

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (4) Mål nr meddelad i Stockholm den 18 april 2008 KLAGANDE AA. MOTPART Skatteverket Solna

REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (4) Mål nr meddelad i Stockholm den 18 april 2008 KLAGANDE AA. MOTPART Skatteverket Solna 1 (4) REGERINGSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 18 april 2008 KLAGANDE AA MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrättens i Göteborg dom den 11 oktober 2005 i mål nr 5005-05 (bilaga)

Läs mer

Alkoholmonopolet i Sverige

Alkoholmonopolet i Sverige UPPSALA UNIVERSITET Företagsekonomiska Institutionen Handelsrätt Alkoholmonopolet i Sverige Är folkhälsan alkoholmonopolets kryphål? Datum: 2011 06 03 Författare: Nina Larsen Handledare: Torsten Seth Sammanfattning

Läs mer

Kommittédirektiv. Gårdsförsäljning av alkoholdrycker och alkoholservering på särskilda boenden. Dir. 2010:21

Kommittédirektiv. Gårdsförsäljning av alkoholdrycker och alkoholservering på särskilda boenden. Dir. 2010:21 Kommittédirektiv Gårdsförsäljning av alkoholdrycker och alkoholservering på särskilda boenden Dir. 2010:21 Beslut vid regeringssammanträde den 4 mars 2010 Sammanfattning En särskild utredare ska ta fram

Läs mer

FÖRSLAG TILL AVGÖRANDE AV GENERALADVOKAT FRANCIS G. JACOBS föredraget den 19 februari 2004 1

FÖRSLAG TILL AVGÖRANDE AV GENERALADVOKAT FRANCIS G. JACOBS föredraget den 19 februari 2004 1 FÖRSLAG TILL AVGÖRANDE AV GENERALADVOKAT FRANCIS G. JACOBS föredraget den 19 februari 2004 1 1. Gulds renhet har traditionellt mätts i karat, varvid rent guld är 24 karat. Numera mäts den ofta i tusendelar.

Läs mer

Sju frågor och svar om gårdsförsäljning av alkohol

Sju frågor och svar om gårdsförsäljning av alkohol Sju frågor och svar om gårdsförsäljning av alkohol Författat av: Robert Damberg, september 2009 INLEDNING Alkohol och den politik som förs kring den är en het, spännande och engagerande fråga. Den verkar

Läs mer

EU-rätt II. Syfte och metod. Integrationsprocessen. F9: 5 februari 2015 / 27 februari 2015 Maria Bergström

EU-rätt II. Syfte och metod. Integrationsprocessen. F9: 5 februari 2015 / 27 februari 2015 Maria Bergström EU-rätt II F9: 5 februari 2015 / 27 februari 2015 Maria Bergström Syfte och metod Vad är syftet med terminskursen? Lärandemål? Metoden svarar på frågan: hur uppnå lärandemålen? Översikt och förståelse

Läs mer

Alkoholfrågor med EG-rättslig anknytning

Alkoholfrågor med EG-rättslig anknytning Lagrådsremiss Alkoholfrågor med EG-rättslig anknytning Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 28 februari 2008 Maria Larsson Lars Hedengran (Socialdepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

EU:s grundläggande regler för fri rörlighet. Jane Reichel 20 januari 2012

EU:s grundläggande regler för fri rörlighet. Jane Reichel 20 januari 2012 EU:s grundläggande regler för fri rörlighet Jane Reichel 20 januari 2012 Dagens föreläsning: Allmänt om EU:s inre marknaden Fri rörlighet av varor Den fria rörligheten och den svenska förvaltningen Del

Läs mer

Privat införsel av alkoholdrycker. Tydligare regler i konsekvens med svensk alkoholpolitik

Privat införsel av alkoholdrycker. Tydligare regler i konsekvens med svensk alkoholpolitik Avdelningen för stadsövergripande sociala Tjänsteutlåtande Dnr: 1.6-377/2014 Sida 1 (5) 2014-09-03 Handläggare Therese Holmkvist Telefon: 08-508 43 028 Till Socialnämnden Privat införsel av alkoholdrycker.

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 28 augusti 2009 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA Ombud: Jur. kand. Slobodan Jovicic Advokatfirman Salomonsson & Liljekvist Kornhamnstorg

Läs mer

Regeringens proposition 1999/2000:121

Regeringens proposition 1999/2000:121 Regeringens proposition 1999/2000:121 Privat införsel av alkoholdrycker, m.m. Prop. 1999/2000:121 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 25 april 2000 Lena Hjelm-Wallén Bosse

Läs mer

Övervakning av det svenska detaljhandelsmonopolet

Övervakning av det svenska detaljhandelsmonopolet Övervakning av det svenska detaljhandelsmonopolet för alkoholdrycker - Rapport till Europeiska kommissionen december 2007 Det svenska detaljhandelsmonopolet för alkoholdrycker Rapport till Europeiska kommissionen

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2004-05-13 Närvarande: f.d. regeringsrådet Karl-Ingvar Rundqvist, justitierådet Torgny Håstad och regeringsrådet Göran Schäder. Alkoholreklam m.m. Enligt

Läs mer

Salems kommun Björn Callmar Ungdomssamordnare/projektledare Ung i Salem 2004-10-21. 2004 års provinköpsstudie - tobak och folköl Salems kommun

Salems kommun Björn Callmar Ungdomssamordnare/projektledare Ung i Salem 2004-10-21. 2004 års provinköpsstudie - tobak och folköl Salems kommun Björn Callmar Ungdomssamordnare/projektledare Ung i Salem 2004-10-21 - tobak och folköl Salems kommun 2 rörande tobak och folköl Under våren 2004 genomfördes en uppföljning av 2001och 2002 års provinköpsstudie

Läs mer

Finansdepartementet. Avdelningen för offentlig förvaltning. Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring

Finansdepartementet. Avdelningen för offentlig förvaltning. Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring Finansdepartementet Avdelningen för offentlig förvaltning Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring Maj 2015 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Förslag till lag om ändring i marknadsföringslagen

Läs mer

Kommittédirektiv. Främjandeförbudet i lotterilagen. Dir. 2014:6. Beslut vid regeringssammanträde den 23 januari 2014

Kommittédirektiv. Främjandeförbudet i lotterilagen. Dir. 2014:6. Beslut vid regeringssammanträde den 23 januari 2014 Kommittédirektiv Främjandeförbudet i lotterilagen Dir. 2014:6 Beslut vid regeringssammanträde den 23 januari 2014 Sammanfattning Snabba insatser från statens sida och verkningsfulla sanktioner vid överträdelser

Läs mer

Reglering av distanshandel med alkoholdrycker (Ds 2016:33) Remiss från Socialdepartementet Remisstid den 30 december 2016

Reglering av distanshandel med alkoholdrycker (Ds 2016:33) Remiss från Socialdepartementet Remisstid den 30 december 2016 PM 2016:208 RVI (Dnr 110-1561/2016) Reglering av distanshandel med alkoholdrycker (Ds 2016:33) Remiss från Socialdepartementet Remisstid den 30 december 2016 Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen

Läs mer

SKRIVELSE 2011-12-07. Yttrande över remissen En EU-rättslig anpassning av regelverket för sprutor och kanyler (Ds 2011:38)

SKRIVELSE 2011-12-07. Yttrande över remissen En EU-rättslig anpassning av regelverket för sprutor och kanyler (Ds 2011:38) Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2011-12-07 i (i) LS 1111-1540 Landstingsstyrelsen r tandstwgsstyrelsen 1M2-20 * 011 Yttrande över remissen En EU-rättslig anpassning av regelverket

Läs mer

Konsekvensbedömning av ett nationellt krav på tillstånd att till Sverige föra in, använda m.m. starka laserpekare

Konsekvensbedömning av ett nationellt krav på tillstånd att till Sverige föra in, använda m.m. starka laserpekare Promemoria 2013-06-27 Miljödepartementet Konsekvensbedömning av ett nationellt krav på tillstånd att till Sverige föra in, använda m.m. starka laserpekare 1. Problem och målsättning Under de senaste åren

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM50. Ny förordning om spritdrycker. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Näringsdepartementet

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM50. Ny förordning om spritdrycker. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Näringsdepartementet Regeringskansliet Faktapromemoria Ny förordning om spritdrycker Näringsdepartementet 2017-01-03 Dokumentbeteckning KOM(2016) 750 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om definition, presentation

Läs mer

Rätten till årskort för jakt m.m.

Rätten till årskort för jakt m.m. UTREDNING SOLVIT Dnr 313-0184-2007 Dnr 313-0214-2007 För kännedom Chefen, UD-EIM G Grén, UD-EIM B Örnstedt, Jo Finansdepartementet Statens Jordbruksverk DO E Gustavsson, Naturresurs- och rennäringsenheten,

Läs mer

NYHETSBREV 1999:2. punktskatter. Ändrade bestämmelser avseende införsel och partihandel med alkoholdrycker. Skattemyndigheten

NYHETSBREV 1999:2. punktskatter. Ändrade bestämmelser avseende införsel och partihandel med alkoholdrycker. Skattemyndigheten NYHETSBREV 1999:2 punktskatter Ändrade bestämmelser avseende införsel och partihandel med alkoholdrycker. Skattemyndigheten Information om punktskatter Nyhetsbreven är avsedda att ge en kort översikt över

Läs mer

Stockholm den 30 oktober 2014

Stockholm den 30 oktober 2014 R-2014/1227 Stockholm den 30 oktober 2014 Till Justitiedepartementet S2014/5406/FST Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 28 juli 2014 beretts tillfälle att avge yttrande över Alkoholleveransutredningens

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i alkohollagen (1994:1738); SFS 1999:1001 Utkom från trycket den 10 december 1999 utfärdad den 2 december 1999. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om

Läs mer

Systembolagets monopol kontra EU:s fria rörlighet för varor

Systembolagets monopol kontra EU:s fria rörlighet för varor ÖREBRO UNIVERSITET Institutionen för Beteende-, Social- och Rättsvetenskap Rättsvetenskap C Uppsats 10p Ht 05 Systembolagets monopol kontra EU:s fria rörlighet för varor Författare: Daniel Edqvist Kristofer

Läs mer

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för framställningar 28.11.2014 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Ärende: Framställning 0824/2008, ingiven av Kroum Kroumov, bulgarisk medborgare, och undertecknad av ytterligare

Läs mer

Förordning 1523/2007, päls av katt och hund [7281]

Förordning 1523/2007, päls av katt och hund [7281] Förordning 1523/2007, päls av katt och hund [7281] Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1523/2007 av den 11 december 2007 om att förbjuda utsläppande på marknaden samt import till eller export

Läs mer

En studie av den juridiska konflikten vid privatimporterad alkohol

En studie av den juridiska konflikten vid privatimporterad alkohol Lunds Universitet Handelsrättsliga Instutitionen HAR 333 Kandidatkurs i handelsrätt HT 2005 En studie av den juridiska konflikten vid privatimporterad alkohol Handledare: Peter Gerhard Författare: Nils

Läs mer

GWA ARTIKELSERIE. Titel: Parallellimport av läkemedel Rättområde: Varumärkesrätt Författare: Ulf Gärde, Rikard Wikström Datum: 2006-02-01

GWA ARTIKELSERIE. Titel: Parallellimport av läkemedel Rättområde: Varumärkesrätt Författare: Ulf Gärde, Rikard Wikström Datum: 2006-02-01 GWA ARTIKELSERIE Titel: Parallellimport av läkemedel Rättområde: Varumärkesrätt Författare: Ulf Gärde, Rikard Wikström Datum: 2006-02-01 Vad är parallellimport? Med parallellimport avses det förhållandet

Läs mer

Remissyttrande. SOU 2011:5, Bemanningsdirektivets genomförande i Sverige, betänkande av Bemanningsutredningen

Remissyttrande. SOU 2011:5, Bemanningsdirektivets genomförande i Sverige, betänkande av Bemanningsutredningen Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm Vår referens: Niklas Beckman Er referens: A2011/533/ARM 2011-04-27 Remissyttrande SOU 2011:5, Bemanningsdirektivets genomförande i Sverige, betänkande av Bemanningsutredningen

Läs mer

1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om gårdsförsäljning av egenproducerat öl.

1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om gårdsförsäljning av egenproducerat öl. Enskild motion Motion till riksdagen: 2014/15:2553 av Per Bill (M) Gårdsförsäljning av öl Sammanfattning Producenterna borde ha rätt att få rimliga möjligheter till avsättning av sina produkter. Det skulle

Läs mer

Riktlinjer för detaljhandel med folköl inom KAS

Riktlinjer för detaljhandel med folköl inom KAS Riktlinjer för detaljhandel med folköl inom KAS Kommungemensam Alkoholhandläggning i Skaraborg Riktlinjer är beslutade av: Kommunfullmäktige 114 i Gullspång kommun Datum: 2016-06-20 Innehåll Skyddslagstiftning...

Läs mer

Karlskrona kommuns riktlinjer för folkölsförsäljning

Karlskrona kommuns riktlinjer för folkölsförsäljning Karlskrona kommuns riktlinjer för folkölsförsäljning Riktlinjerna är antagna av socialnämnden 2009-02-22 Riktlinjerna är antagna av kommunfullmäktige 2009-04-23 Innehåll Innehållsförteckning sid. 2 Inledning

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM69. Initiativ rörande reglering av yrken. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Utbildningsdepartementet

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM69. Initiativ rörande reglering av yrken. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Utbildningsdepartementet Regeringskansliet Faktapromemoria Initiativ rörande reglering av yrken Utbildningsdepartementet 2017-02-14 Dokumentbeteckning KOM(2016) 822 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om proportionalitetsprövning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och mineraloljeprodukter; SFS 2002:883 Utkom från trycket den 6 december

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden DEFINITIVT FÖRSLAG 6 juni 2001 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden till utskottet

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-29

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-29 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-29 Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson och f.d. regeringsrådet Leif Lindstam samt justitierådet Per Virdesten. Offentlig upphandling från eget

Läs mer

L A N D S K A P S L A G om ändring av tobakslagen för landskapet Åland

L A N D S K A P S L A G om ändring av tobakslagen för landskapet Åland PARALLELLTEXTER Datum 200X-XX-XX Parallelltexter till landskapsregeringens lagförslag Tobakslagstiftning Landskapsregeringens lagförslag nr x/200x-200x INNEHÅLL L A N D S K A P S L A G om ändring av tobakslagen

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 12 februari 2007 B 1544-06 KLAGANDE HL Ombud och offentlig försvarare: Advokat CH MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 20 april 2006 B 4461-00 KLAGANDE SL Ombud och offentlig försvarare: Advokat CGT MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Dobbleri

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 18.05.2001 KOM(2001) 266 slutlig Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om komplettering av bilagan till kommissionens förordning (EG) nr 1107/96 om registrering

Läs mer

MOTIVERAT YTTRANDE FRÅN ETT NATIONELLT PARLAMENT ÖVER SUBSIDIARITETSPRINCIPEN

MOTIVERAT YTTRANDE FRÅN ETT NATIONELLT PARLAMENT ÖVER SUBSIDIARITETSPRINCIPEN Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för rättsliga frågor 5.9.2016 MOTIVERAT YTTRANDE FRÅN ETT NATIONELLT PARLAMENT ÖVER SUBSIDIARITETSPRINCIPEN Ärende: Motiverat yttrande från Maltas parlamentet om förslaget

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 5 februari 2015 B 224-14 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART JH Ombud och offentlig försvarare: Advokat UR SAKEN Narkotikasmuggling

Läs mer

U 55/2010 rd. Inrikesminister Anne Holmlund

U 55/2010 rd. Inrikesminister Anne Holmlund U 55/2010 rd Statsrådets skrivelse till Riksdagen om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (saluföring och användning av sprängämnesprekursorer) I enlighet med 96 2 mom. i grundlagen

Läs mer

Skyldigheten att lämna registerutdrag blir mindre betungande

Skyldigheten att lämna registerutdrag blir mindre betungande Sammanfattning Hanteringen av personuppgifter som inte ingår i personregister underlättas Personuppgiftslagsutredningen har haft i uppdrag att göra en över-syn av personuppgiftslagen. Syftet har varit

Läs mer

Regeringens skrivelse 2010/11:8

Regeringens skrivelse 2010/11:8 Regeringens skrivelse 2010/11:8 Kontroll av postförsändelser Skr. 2010/11:8 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 9 september 2010 Mats Odell Anders Borg (Finansdepartementet)

Läs mer

Lagrum: 4 kap. 13 1 studiestödslagen (1999:1395); artiklarna 18 och 21 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt

Lagrum: 4 kap. 13 1 studiestödslagen (1999:1395); artiklarna 18 och 21 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt HFD 2014 ref 52 Fråga om nedsättning av årsbelopp enligt 4 kap. 13 1 studiestödslagen då låntagaren bedriver studier i ett annat EU-land och där uppbär stöd motsvarande svenskt studiestöd. Lagrum: 4 kap.

Läs mer

---f----- Rättssekretariatet Rue de la Loi 200 B-l049 BRYSSEL Belgien

---f----- Rättssekretariatet Rue de la Loi 200 B-l049 BRYSSEL Belgien ---f----- REG ERI NGSKANSLIET 2010-01-20 Utri kesdepartementet Europeiska kommissionen Generalsekretariatet Rättssekretariatet Rue de la Loi 200 B-l049 BRYSSEL Belgien Svar på motiverat yttrande angående

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för framställningar 2009 10.6.2008 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Angående: Framställning 0594/2002, ingiven av Paraskevas Louloudakis (grekisk och italiensk medborgare),

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 10 Rotel 1008 DOM 2009-11-05 Stockholm Mål nr T 9187-08 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Uppsala tingsrätts dom den 22 oktober 2008 i mål T 499-08, se bilaga A KLAGANDE OCH MOTPART Landstinget

Läs mer

Stockholm den 29 juni 2011

Stockholm den 29 juni 2011 R-2011/0759 Stockholm den 29 juni 2011 Till Justitiedepartementet Ju2010/3132/L2 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 29 april 2011 beretts tillfälle att avge yttrande över dels EU-kommissionens

Läs mer

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2007 ref. 55

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2007 ref. 55 R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2007 ref. 55 Målnummer: 3947-05 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2007-05-08 Rubrik: Bestämmelserna angående beskattning av snus i lagen om tobaksskatt ansågs inte ge upphov

Läs mer

RP 50/ / /2016 rd

RP 50/ / /2016 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om upphävande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i Europeiska konventionen om rättsligt

Läs mer

APOTEKETS FÖRSÄLJNINGSMONOPOL BELYST UR ETT EG-RÄTTSLIGT PERSPEKTIV

APOTEKETS FÖRSÄLJNINGSMONOPOL BELYST UR ETT EG-RÄTTSLIGT PERSPEKTIV Juridiska Institutionen Handelshögskolan vid Göteborgs universitet Uppsats 20 poäng för tillämpade studier Jurist Kandidat programmet APOTEKETS FÖRSÄLJNINGSMONOPOL BELYST UR ETT EG-RÄTTSLIGT PERSPEKTIV

Läs mer

This is a published version of a paper published in Skattenytt.

This is a published version of a paper published in Skattenytt. Uppsala University This is a published version of a paper published in Skattenytt. Citation for the published paper: Cejie, K. (2010) "Ny dom av EU-domstolen: återigen dags att ändra SINK och A-SINK?"

Läs mer

***II EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT

***II EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Konsoliderat lagstiftningsdokument 13.12.2011 EP-PE_TC2-COD(2009)0035 ***II EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT fastställd vid andra behandlingen den 13 december 2011 inför antagandet

Läs mer

DOM 2016-02-19 Meddelad i Stockholm

DOM 2016-02-19 Meddelad i Stockholm Avdelning 02 DOM 2016-02-19 Meddelad i Stockholm Sida 1 (9) Mål nr 7265-14 KLAGANDE MBVB Kommunikation AB, 556918-4483 Ombud: Advokat David Hertzman Advokatfirman Gärde & Partners AB Danderydsgatan 14

Läs mer

HFD 2015 ref 79. Lagrum: 58 1 jaktförordningen (1987:905)

HFD 2015 ref 79. Lagrum: 58 1 jaktförordningen (1987:905) HFD 2015 ref 79 Överklagandeförbudet i 58 1 jaktförordningen står i strid med unionsrätten när det gäller beslut om jakt efter en art som är skyddad av EU:s livsmiljödirektiv. Lagrum: 58 1 jaktförordningen

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för framställningar 2009 24.4.2009 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Angående: Framställning 0930/2005, ingiven av Marc Stahl (tysk medborgare), om erkännande i Tyskland av examina

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2007/08:FPM127127. Nytt EG-direktiv mot diskriminering. Dokumentbeteckning. Sammanfattning

Regeringskansliet Faktapromemoria 2007/08:FPM127127. Nytt EG-direktiv mot diskriminering. Dokumentbeteckning. Sammanfattning Regeringskansliet Faktapromemoria Nytt EG-direktiv mot diskriminering Integrations- och jämställdhetsdepartementet 008-08-11 Dokumentbeteckning KOM (008) 46 slutlig Förslag till rådets direktiv om genomförande

Läs mer

Vilka regler gäller vid försäljning av folköl?

Vilka regler gäller vid försäljning av folköl? Folköl & tobak FOLKÖL Vad är folköl? Folköl är en alkoholdryck som har en alkoholhalt överstigande 2,25 men inte 3,5 volymprocent. Öl med lägre alkoholstyrka än 2,25 volymprocent är ingen alkoholdryck.

Läs mer

RIKTLINJER FÖR TILLSYN AV TOBAK, ÖL OCH RECEPT- FRIA NIKOTINLÄKEMEDEL

RIKTLINJER FÖR TILLSYN AV TOBAK, ÖL OCH RECEPT- FRIA NIKOTINLÄKEMEDEL SN2009/73 1 (5) Ulrica Fornstedt Tillståndshandläggare Tfn: 0171-62 51 90 E-post ulrica.fornstedt@enkoping.se RIKTLINJER FÖR TILLSYN AV TOBAK, ÖL OCH RECEPT- FRIA NIKOTINLÄKEMEDEL Kommunens ansvar Kommunen

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat F- MS. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Hovrätten för Västra Sveriges dom 2014-02-10 i mål B 1449-14

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat F- MS. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Hovrätten för Västra Sveriges dom 2014-02-10 i mål B 1449-14 Sida 1 (10) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 3 juni 2014 B 1310-14 KLAGANDE MW Ombud och offentlig försvarare: Advokat F- MS MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Utvisning

Läs mer

Varning enligt 9 kap. 17 alkohollagen, Vita Huset i Eskilstuna

Varning enligt 9 kap. 17 alkohollagen, Vita Huset i Eskilstuna Miljö- och räddningstjänstnämnden Datum Ärendenummer 1 (6) FÖRSLAG TILL BESLUT MRN/2017:67 Robert Janeling Miljö- och räddningstjänstnämnden Varning enligt 9 kap. 17 alkohollagen, Vita Huset i Eskilstuna

Läs mer

meddelad i Stockholm den 2 juli 2004 B 4611-01

meddelad i Stockholm den 2 juli 2004 B 4611-01 HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 2 juli 2004 B 4611-01 KLAGANDE KJ Ombud: förbundsjuristen BW MOTPART Riksåklagaren SAKEN Tillåtande av olovlig körning ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Hovrätten

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om administrativt samarbete inom Europeiska unionen i fråga om beskattning; SFS 2012:843 Utkom från trycket den 14 december 2012 utfärdad den 6 december 2012. Enligt riksdagens

Läs mer

Lag (1992:860) om kontroll av narkotika

Lag (1992:860) om kontroll av narkotika Import och exportföreskrifter/läkemedel, narkotika m.m. 1 Inledande bestämmelser 1 [4951] Med narkotika avses i denna lag detsamma som i 8 narkotikastrafflagen (1968:64) (Smugglingslagen m.m. [1710]).

Läs mer

Riktlinjer av tillsyn över detaljhandel med folköl, tobak samt vissa receptfria läkemedel

Riktlinjer av tillsyn över detaljhandel med folköl, tobak samt vissa receptfria läkemedel Riktlinjer av tillsyn över detaljhandel med folköl, tobak samt vissa receptfria läkemedel Skapad 2010-01-14 socialnamnden@upplands-bro.se 08-581 690 00 Innehållsförteckning Riktlinjer.. 1 Inledning..

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 07.03.2002 KOM(2002) 113 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om tillåtelse, i enlighet med artikel 8.4 i direktiv 92/81/EEG, för Luxemburg att tillämpa en

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i läkemedelsförordningen (2006:272); SFS 2012:347 Utkom från trycket den 11 juni 2012 utfärdad den 31 maj 2012. Regeringen föreskriver 1 i fråga om läkemedelsförordningen

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (11) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 23 december 2013 T 2572-11 KLAGANDE Kiinteistö Oy Mäkisalmela, ST1 Raanujärventie 14 95620 Aavasaksa Finland Ombud: Jur.kand. MC Ombud:

Läs mer

Bilaga 1- Ändringar i tjänstedirektivförslaget vid olika alternativ

Bilaga 1- Ändringar i tjänstedirektivförslaget vid olika alternativ Bilaga 1- Ändringar i tjänstedirektivförslaget vid olika alternativ * I alla fall då hänvisning sker till kommissionens förslag, avses Ordförandeskapets skuggförslag. 1 Alternativ 1: Att ULP byts ut mot

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.; SFS 2008:1413 Utkom från trycket den 30 december 2008 utfärdad den 18 december 2008. Enligt riksdagens

Läs mer

A Allmänt. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå

A Allmänt. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå Dnr 6.4.16.5005/14 2014-05-19 Konsekvensutredning av Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS 2014:15) om ändring i Statens Jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2013:38) om växtskadegörare som omfattas av Europeiska

Läs mer

Rådets direktiv 85/577/EEG av den 20 december 1985 för att skydda konsumenten i de fall då avtal ingås utanför fasta affärslokaler

Rådets direktiv 85/577/EEG av den 20 december 1985 för att skydda konsumenten i de fall då avtal ingås utanför fasta affärslokaler Rådets direktiv 85/577/EEG av den 20 december 1985 för att skydda konsumenten i de fall då avtal ingås utanför fasta affärslokaler Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 372, 31/12/1985 s. 0031-0033

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 15 november 2004 (OR. en) 12062/3/04 REV 3 ADD 1. Interinstitutionellt ärende: 2003/0184 (COD) SOC 382 CODEC 968

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 15 november 2004 (OR. en) 12062/3/04 REV 3 ADD 1. Interinstitutionellt ärende: 2003/0184 (COD) SOC 382 CODEC 968 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 15 november 2004 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2003/0184 (COD) 12062/3/04 REV 3 ADD 1 SOC 382 CODEC 968 RÅDETS MOTIVERING Ärende: Gemensam ståndpunkt antagen

Läs mer

ALKOHOLLAGENS REGLER VID SERVERING AV ALKOHOLDRYCKER. Information till Dig som arbetar med alkoholservering i Kronobergs län

ALKOHOLLAGENS REGLER VID SERVERING AV ALKOHOLDRYCKER. Information till Dig som arbetar med alkoholservering i Kronobergs län ALKOHOLLAGENS REGLER VID SERVERING AV ALKOHOLDRYCKER Information till Dig som arbetar med alkoholservering i Kronobergs län Alkohollagen bakgrund Alkohollagens regler som styr hur servering av alkoholdrycker

Läs mer

Remiss: Processrättsliga konsekvenser av Påföljdsutredningens förslag (Ds 2012:54)

Remiss: Processrättsliga konsekvenser av Påföljdsutredningens förslag (Ds 2012:54) 1 (5) 2013-05-08 Dnr SU FV-1.1.3-0628-13 Regeringskansliet (Justitiedepartementet) 103 33 Stockholm Remiss: Processrättsliga konsekvenser av Påföljdsutredningens förslag (Ds 2012:54) Juridiska fakultetsnämnden

Läs mer

Gårdsförsäljning. Delbetänkande av Utredningen om vissa alkoholfrågor. Stockholm 2010 SOU 2010:98

Gårdsförsäljning. Delbetänkande av Utredningen om vissa alkoholfrågor. Stockholm 2010 SOU 2010:98 Gårdsförsäljning Delbetänkande av Utredningen om vissa alkoholfrågor Stockholm 2010 SOU 2010:98 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

Direktivet om tjänster på den inre marknaden 1 - vidare åtgärder Information från EPSU (i enlighet med diskussioner vid NCC-mötet den 18 april 2007)

Direktivet om tjänster på den inre marknaden 1 - vidare åtgärder Information från EPSU (i enlighet med diskussioner vid NCC-mötet den 18 april 2007) Direktivet om tjänster på den inre marknaden 1 - vidare åtgärder (i enlighet med diskussioner vid NCC-mötet den 18 april 2007) 1. Introduktion Den 15 november 2006 antog Europaparlamentet direktivet och

Läs mer

Begränsning av rökning i vissa lokaler och utrymmen samt på vissa områden utomhus. Anm. Rubriken har fått sin nuvarande lydelse enligt lag (1994:98).

Begränsning av rökning i vissa lokaler och utrymmen samt på vissa områden utomhus. Anm. Rubriken har fått sin nuvarande lydelse enligt lag (1994:98). Tobakslag [9601] ÖVRIGT Tobakslag Tobakslag (1993:581) Inledande bestämmelse 1 [9601] På grund av de hälsorisker och olägenheter som är förbundna med bruk av tobak och exponering för tobaksrök meddelas

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN. Följedokument till

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN. Följedokument till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 10.9.2014 SWD(2014) 274 final ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN Följedokument till Förslag till Europaparlamentets och

Läs mer

Information vid försäljning av tobak, folköl & receptfria läkemedel

Information vid försäljning av tobak, folköl & receptfria läkemedel Information vid försäljning av tobak, folköl & receptfria läkemedel Rätt att sälja En förutsättning för detaljhandel att sälja folköl är att det finns matvaror i butiken. Butiken skall ha ett brett sortiment

Läs mer

till det alkohol och drogpolitiska programmet för Uddevalla kommun

till det alkohol och drogpolitiska programmet för Uddevalla kommun BAKGRUND till det alkohol och drogpolitiska programmet för Uddevalla kommun Inledning Detta program innehåller Uddevalla kommuns politiska mål och strategier för det alkohol- och drogförebyggande arbetet.

Läs mer

Dnr S2016/06189/FS. Remissyttrande avseende Ds 2016:33: Reglering av distanshandel med alkoholdrycker. 1 Sammanfattning. Till Socialdepartementet

Dnr S2016/06189/FS. Remissyttrande avseende Ds 2016:33: Reglering av distanshandel med alkoholdrycker. 1 Sammanfattning. Till Socialdepartementet Till Socialdepartementet 2016-12-09 Endast via e-post s.registrator@regeringskansliet.se s.fs@regeringskansliet.se Dnr S2016/06189/FS Remissyttrande avseende Ds 2016:33: Reglering av distanshandel med

Läs mer

Datum Vår referens Ersätter 2010-09-30 Elisabet Ohlsson

Datum Vår referens Ersätter 2010-09-30 Elisabet Ohlsson YTTRANDE Till Tjänstemännens Centralorganisation Ingemar Hamskär 114 94 Stockholm Datum Vår referens Ersätter 2010-09-30 Elisabet Ohlsson Ert meddelande 2010-07-16 0059 Ert nummer Utländsk näringsverksamhet

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 8 april 2004 B 2129-02 KLAGANDE 1. B.J. Offentlig försvarare och ombud: advokaten L.S. 2. M.G. Offentlig försvarare och ombud: advokaten

Läs mer