REMISSYTTRANDE AVSEENDE SOU 2014:58, PRIVAT INFÖRSEL AV ALKOHOLDRYCKER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "REMISSYTTRANDE AVSEENDE SOU 2014:58, PRIVAT INFÖRSEL AV ALKOHOLDRYCKER"

Transkript

1 Till Socialdepartementet Diarienummer S2014/5406/FST 31 oktober 2014 REMISSYTTRANDE AVSEENDE SOU 2014:58, PRIVAT INFÖRSEL AV ALKOHOLDRYCKER Nätvinhandlarnas branschorganisation (NVB) avger följande remissyttrande över SOU 2014:58, Privat införsel av alkoholdrycker ( Betänkandet ). Detta yttrande är disponerat enligt nedan. 1. Sammanfattning av NVB:s yttrande avseende Betänkandets förslag 2. Utveckling av kritik mot förslaget Ett förtydligande om privatinförsel 3. Utveckling av kritik mot förslaget Särskilda villkor vid hemleverans av alkoholdrycker 4. Fakta om svensk alkoholpolitik och alkoholmarknad 5. Kort om NVB och detta remissyttrande NVB vill redan inledningsvis fästa uppmärksamhet på att avsnitt 4 innehåller fakta som ligger till grund för de slutsatser som dras och yttranden som lämnas i föregående avsnitt. 1. Sammanfattning Betänkandet brister i problemanalys och förslagen om begränsningar i rätten till privatinförsel och distanshandel (avsnitt 8.3 i Betänkandet) är varken nödvändiga eller proportionerliga, varför NVB avstyrker Betänkandets förslag i denna del. 1.1 Övergripande synpunkter på och kritik mot Betänkandet Översynen av regelverket motiveras av behovet av att förtydliga det lagliga området för hantering av alkohol i Sverige och vilka åtgärder som, med beaktande av den svenska alkoholpolitiken och de förpliktelser som följer av EU-medlemskapet, bör vara tillåtna respektive otillåtna. NVB välkomnar alla förtydliganden av den svenska alkohollagen, eftersom denna tolkas olika av olika myndigheter och aktörer på

2 2 marknaden. Som framgår nedan anser NVB emellertid att Betänkandets förslag endast i mindre avseenden innebär egentliga förtydliganden. Vad viktigare är brister Betänkandets förslag i problemanalys avseende nödvändigheten av att vidmakthålla den svenska alkoholpolitiken och förslagens nödvändighet och proportionalitet för upprätthållande av ett adekvat skydd för folkhälsan. Denna brist påverkar i sin tur den EU-rättsliga bedömningen av föreslagna åtgärder. Förslaget strider bl a med anledning härav mot EU-rätten Förslagen innebär inskränkningar avseende konsumenternas möjligheter till tillåten privatinförsel liksom i säljares möjligheter att från andra länder bedriva distansförsäljning som också har sin grund i tillåtligheten hos privatinförsel. Inskränkningarna rättfärdigas med folkhälsoskäl. Det klargörs dock inte vilka dessa folkhälsoskäl skulle vara. Att privatinförseln skadar människors hälsa påstås inte ens. Till saken hör att inskränkningarna träffar e-handeln som med en medelstark tillväxt får en marknadsandel om drygt två procent inom fem år. Den ringa marknadsandelen och avsaknaden av forsknings- eller annat stöd för att distanshandeln skulle ha negativa effekter på den svenska alkoholpolitiken i allmänhet och folkhälsan i synnerhet medför att Betänkandets argument att inskränkningarna krävs av folkhälsoskäl inte blir övertygande. NVB gör också gällande att förslagens inskränkande effekt på konsumenters möjligheter till privatinförsel inte står i överensstämmelse med EU-domstolens praxis Förslaget kan heller inte motiveras med att den av Sverige förda alkoholpolitiken ska anses konsekvent och sammanhängande. De bärande delarna i denna politik påverkas inte av vare sig privatinförsel eller distanshandel. Sverige är oförhindrat att upprätthålla ett svenskt detaljhandelsmonopol, höga alkoholskatter, en mycket restriktiv marknadsföringslagstiftning och åldersgränser även utan föreslagna ändringar. Den sammantagna effekten av dessa åtgärder kvarstår oförändrade även i det fall att kommersiella säljare tillåts marknadsföra och sälja alkohol till konsumenter i Sverige genom distanshandel. Kommersiella intressen är redan på plats på den svenska alkoholmarknaden och verkar inom ramen för detaljhandelsmonopolet. Leverantörer, agenter och andra strikt kommersiella aktörer driver exempelvis den försäljning som sker via detaljhandelsmonopolet med olika reklamåtgärder. Därtill kommer att det även för detaljhandelsmonopolet gäller ett räntabilitetskrav enligt ägardirektiven, d v s verksamheten ska gå med vinst Under avsnitt 4 nedan framgår att samma forskning som ligger till grund för Betänkandet visar att distanshandeln inte påverkar den totala konsumtionen av alkohol. Det saknas alltså vetenskapligt stöd för att de restriktioner som nu föreslås vad avser privatinförsel och distanshandel har någon faktisk eller potentiell effekt för folkhälsan. Detta påverkar givetvis den EU-rättsliga bedömningen av förslaget. Sverige som medlemsstat i EU måste visa att åtgärden är nödvändig för det angivna syftet. Detta misslyckas Betänkandet med. För att föreslagna åtgärder är 1 EU-domstolens avgörande C-170/04.

3 3 oproportionerliga talar också att kontrollen av distansförsäljarnas verksamhet kan ske på ett adekvat sätt med de instrument som redan är på plats eller genom införande av nya former av tillsynsåtgärder utan att hindra den fria rörligheten av varor eller etableringsfriheten vad avser tjänster Förslagna begränsningar och förbud saknar både enskilt och sammantaget EUrättsligt stöd. Den sammantagna effekten av föreslagna begränsningar är att konsumentens privatinförsel avsevärt försvåras, den fria rörligheten för varor och tjänster begränsas utan att konsumentens tillgång till alkoholvaror eller konsumtion påverkas, faktiskt eller ens potentiellt. Förslagens effekt gagnar enbart det existerande detaljhandelsmonopolets (och dess kommersiellt inriktade leverantörers) försäljning, så till vida att handeln styrs över till detaljhandelsmonopolet. Detta i sig har ingen skyddande effekt för folkhälsan. Förslagen leder inte till minskad konsumtion, utan byter endast försäljningskanal för densamma. 1.2 Sammanfattning av kritik mot de enskilda förslagen A. NVB avstyrker förslaget att införa ett krav på att transportören vid privat införsel av alkoholdrycker ska vara oberoende av säljaren. Det framgår inte av Betänkandet på vilket sätt en uppdelning mellan säljare och transportör skulle gagna folkhälsan. Det finns heller ingen forskning eller annat stöd för att så skulle vara fallet. Förslaget uppfyller därmed inte kravet på nödvändighet för det syfte som läggs till grund för begränsningen. Det saknas således EU-rättsligt stöd för den föreslagna regeln. Det finns ingen anledning från folkhälsosynpunkt att svenska konsumenter ska vara hänvisade till mer komplicerade processer med flera inblandade aktörer för privat införsel av alkohol från övriga EES-området. Det enda förslaget leder till är gynnande av en aktörs marknadsförings- och försäljningsåtgärder på marknaden, nämligen den statliga, men utan skönjbara effekter för folkhälsan. Detta utvecklas vidare i avsnitt 2.1. B. NVB avstyrker förslaget att införa ett förbud mot att i kommersiellt syfte främja privat införsel av alkoholdrycker. Förslaget begränsar friheten att tillhandahålla varor och/eller tjänster enligt FEUF, vilket för övrigt också är Betänkandets uppfattning. Det föreslagna förbudet kan inte motiveras av hänsyn till skyddet för folkhälsan. Bedömningen måste enligt fastlagd praxis från EU-domstolen utgå från faktiska och rättsliga omständigheter som kännetecknar förhållandena i den berörda medlemsstaten och om det med beaktande härav är möjligt att skydda folkhälsan

4 4 genom åtgärder som i mindre utsträckning påverkar handeln inom Unionen. 2 Utgångspunkten för bedömningen måste således vara den sammantagna och rådande marknadssituationen i Sverige. Någon sådan bedömning görs inte i Betänkandet. För det första har alltså Betänkandet inte visat att ett förbud av detta slag överhuvudtaget kan ha någon effekt för folkhälsan. Åtgärden är alltså inte ägnad att säkerställa förverkligandet av de målsättningar som anförs för den svenska alkoholpolitiken. 3 Redan av detta skäl strider förslaget mot EU-rätten. För det andra uppfyller förbudet inte kravet på proportionalitet. Skyddet för folkhälsan tillgodoses på ett mycket effektivt sätt genom redan befintliga skyddsåtgärder i form av detaljhandelsmonopol, höga alkoholskatter, en mycket restriktiv marknadsföringslagstiftning och åldersgränser. Förslaget uppfyller således varken kravet på nödvändighet eller proportionalitet enligt EU-lagstiftningen. Detta utvecklas vidare i avsnitt 2.2. C. NVB avstyrker förslaget att leverans av alkoholdrycker vid privatinförsel endast ska få ske till den enskildes privata adress. Förslaget begränsar friheten att tillhandahålla varor och/eller tjänster i strid med FEUF. Den föreslagna skillnaden i reglering mellan vad som gäller detaljhandelsmonopolet respektive säljare etablerade i andra EU-medlemsstater innebär för det första en diskriminering av de utländska distanssäljarna eftersom de senare inte har tillgång till samma distributionsalternativ som det svenska detaljhandelsmonopolet har. Begränsningen kan för det andra inte motiveras med skyddet för folkhälsan. Det saknas stöd för att anta att begränsningen vad avser konsumentens val av leveransställe eller -metod skulle ha någon som helst inverkan på folkhälsan. Därtill kommer att föreskrivna kontroller av ålder m.m. som de facto har betydelse för folkhälsan lika gärna kan ske på annan plats som i beställarens bostad. Syftet med Betänkandets förslag kan därmed lika väl uppnås med mindre ingripande och redan existerande åtgärder. Förslaget är således varken nödvändigt eller proportionerligt för att uppnå syftet att skydda folkhälsan. Se avsnitt 2.3, nedan. 2 Jfr EU-domstolen Gourmet C-405/98 p 34 och Jfr EU-domstolen Gerdin och Sjöberg förenade målen C-447/08 och C-448/08 p 40.

5 5 D. NVB tillstyrker förslaget att det i alkohollagen tydliggörs att privatinförsel av alkoholdrycker kan ha olika konsekvenser i skattehänseende. 2. Utveckling av NVB:s kritik mot förslaget Ett förtydligat undantag för privatinförsel (avsnitt 8.3 i Betänkandet) 2.1 Förslaget att transportören ska vara oberoende av säljaren (Avsnitt i Betänkandet) Betänkandets förslag i denna del innebär att det i lagtexten ska införas ett krav på att transportören av alkoholdrycker vid distanshandel ska vara oberoende från säljaren Förslaget utgör en tydlig inskränkning av enskildas möjligheter att privat föra in alkohol i landet. Svenska konsumenter blir hänvisade till mer komplicerade processer med flera inblandade aktörer om de vill föra in alkohol privat från övriga EESområdet. Betänkandets skäl och EU-rättsliga motivering till att den föreslagna begränsningen ska vara tillåten är oklara. NVB kan inte se att förslaget skulle medföra några positiva effekter på folkhälsan. NVB kan inte heller se att det svenska detaljhandelsmonopolet skulle vara hotat om säljaren får ombesörja transporten. Det argument som Betänkandet redovisar, att reglerna om distansförsäljning inte tas till intäkt för att säljaren har möjlighet att ägna sig åt uppsökande säljverksamhet genom ombud eller agenter kan regleras på ett mindre ingripande och mera ändamålsenligt sätt än att reglera vem som får transportera redan beställda varor. Begränsningen kan således inte motiveras som nödvändig eller proportionerlig för det påstådda syftet Mot bakgrund av det ovanstående avstyrker NVB Betänkandets förslag att införa ett krav på att transportören vid privat införsel av alkoholdrycker ska vara oberoende av säljaren. 2.2 Förslaget om främjandeförbud (Avsnitt i Betänkandet) Betänkandets förslag i denna del innebär att det i alkohollagen införs ett förbud mot att i kommersiellt syfte, utom såvitt avser transport, främja i och för sig laglig privat införsel av alkoholdrycker från ett annat EES-land. NVB anser att förslaget strider mot gällande EU-rätt, samt att förslaget är otydligt på ett sätt som inte kan accepteras i straffrättslig lagstiftning Det kan inledningsvis konstateras att det inte råder någon tvekan om att det föreslagna förbudet skulle påverka handeln på den gemensamma marknaden, vilket också Betänkandet konstaterar. Det är således som utgångspunkt ett otillåtet handelshinder Begränsningarna i förslaget omfattas enligt NVB:s uppfattning inte av den s.k. Keckdoktrinen, bl.a. eftersom ett förbud av denna art naturligen påverkar utländska aktörer mer än inhemska. 4 Detta gäller oavsett att den utländska säljaren i och för sig enligt förslaget skulle ha möjlighet att marknadsföra sig i Sverige, eftersom 4 Se EU-domstolens dom i Mål C-405/98, Gourmet.

6 6 möjligheten att ta hjälp av expertis som känner till den svenska marknaden och dess konsumentbeteenden omintetgörs Det föreslagna förbudet är således en sådan åtgärd som avses i artikel 34 FEUF, varför det för att vara tillåtet enligt EU-rätten 5 måste vara nödvändigt för att upprätthålla skyddet för folkhälsan samt vara proportionerligt för syftet. Det ska med andra ord inte kunna uppnås med mindre begränsande åtgärder. NVB anser inte att något av dessa kriterier är uppfyllt i det aktuella fallet Utgångspunkten för bedömningen måste vara den sammantagna och rådande marknadssituationen i Sverige 6 ; de redan existerande kommersiella inslagen på densamma och effekterna av densamma; samverkan detaljhandelsmonopolets marknadsförings- och försäljningsåtgärder och samverkanseffekterna av detaljhandelsmonopolet och dess leverantörers åtgärder; övriga inköpskanaler för konsumenten; och den rådande konsumtionen. Så sker inte i Betänkandet. Åtgärden ska därtill vara ägnad att säkerställa förverkligandet av den angivna målsättningen för den svenska alkoholpolitiken 7. Det är svårt att se att det föreslagna förbudet med beaktande av den sammantagna marknadssituationen i Sverige kan betraktas som vare sig ägnat, nödvändigt eller proportionerligt enligt de krav som EU-domstolens praxis uppställer När det gäller skyddet för folkhälsan är det viktigt att påtala att alkohollagen redan innehåller ett mycket effektivt skydd huvudsakligen i form av ett detaljhandelsmonopol, höga alkoholskatter, en mycket restriktiv marknadsföringslagstiftning och åldersgränser. Dessa skyddsåtgärder gäller även privatinförsel och följs av alla NVB:s medlemmar. Det sker således inte någon privatinförsel till minderåriga. Dessa regleringar skyddar folkhälsan på ett mycket effektivt sätt (se nedan avsnitt 4 angående vilka faktorer pris och reglering av marknadsföring som enligt forskning ökar alkoholkonsumtionen). Härtill kommer att den handel vi talar om i sammanhanget är en försvinnande liten del av marknaden. Därmed skulle det föreslagna förbudet inte få någon positiv effekt på folkhälsan. 8 Det föreslagna förbudet är således redan på denna grund inte nödvändigt. Även om förbudet skulle få någon effekt på folkhälsan skulle denna på grund av övriga tillgängliga styrmedel och den begränsade volym som privatimporten uppgår till vara så begränsad att det föreslagna förbudet är oproportionerligt Det bör i sammanhanget även noteras att det idag på marknaden inte bara förekommer omfattande marknadsföring för viner som säljs via Systembolaget utan också en omfattande kommersiell förmedling av försäljning som kanaliseras till Systembolaget. Det finns ett antal sajter drivna av privata vinstintressen (underleverantörer till Systembolaget) vars enda syfte är att öka försäljningen av 5 Artikel 36 FEUF och EU-domstolens rättspraxis. 6 Jfr EU-domstolen mål EU-domstolen Gourmet C-405/98 p 34 och Jfr EU-domstolen Gerdin och Sjöberg förenade målen C-447/08 och C-448/08 p Jfr EU-domstolens mål nr C-170/04, p. 47.

7 7 vissa viner på Systembolaget. Detta sker genom att vinerna marknadsförs och beställs på sajten som sedan förmedlar en köporder från konsumenten till Systembolaget för leverans till konsumenten. Denna förmedling utförd av privata vinstintressen anses, såvitt NVB förstår, eftersom inga juridiska åtgärder vidtagits från vare sig Systembolaget eller åklagarmyndigheten trots anmälningar, vara i enlighet med svensk lagstiftning. Det förbud som nu föreslås av Betänkandet omfattar endast privatinförsel och därmed inte de omnämnda förmedlingshemsidorna. Det föreslagna selektiva förmedlingsförbudet riktas således endast mot en viss typ av försäljning som utgör en mycket liten del av förmedlingsmarknaden. Förbudet kan därför under inga förhållanden ha mer än en marginell effekt för folkhälsan och därmed varken vara nödvändigt eller proportionerligt. 9 Att förbudet endast träffar förmedling av försäljning från andra EU-länder är vidare diskriminerande När det gäller effekterna på folkhälsan måste vidare framhållas att syftet med förbudet får antas vara att begränsa den fysiska tillgängligheten 10 till alkoholdrycker. Som framgår nedan har Systembolaget de senaste åren ökat denna tillgänglighet kraftigt genom utökade öppettider, internetförsäljning, hemleverans m.m. Samtidigt har den sociala tillgängligheten till Systembolagets sortiment ökat kraftigt genom ökad annonsering från Systembolagets leverantörer. Som en följd av detta har också försäljningen via Systembolaget ökat samtidigt som den totala konsumtionen av alkohol i Sverige har minskat. Systembolagets fysiska tillgänglighet är betydligt större än den som kan erbjudas av NVB:s medlemmar, som kan påbörja packning och leverans till kunder i Sverige från utlandet först efter att en kund lagt en konkret beställning. Det föreslagna förbudet skulle alltså inte ge någon effekt på tillgängligheten och därmed inte heller den totala försäljningen, utan endast styra försäljningen till en viss kanal. 11 Förbudet är således varken nödvändigt eller proportionerligt för att upprätthålla skyddet för folkhälsan Betänkandet har i denna del vidare i allmänna ordalag framhållit att EU-domstolen godtagit begränsningar motiverat av Sveriges intresse att utesluta privata vinstintressen från en annan reglerad marknad, spelmarknaden. 12 Betänkandets jämförelse mellan spel- och alkoholmarknaderna haltar emellertid betänkligt. Som framgår nedan drivs sedan närmare 20 år den svenska alkoholmarknaden, till skillnad från spelmarknaden, i stort sett uteslutande av privata vinstintressen i form av leverantörer till Systembolaget. De privata vinstintressen som skulle förbjudas enligt förslaget utgör endast en bråkdel av de som redan idag verkar på den svenska konsumentmarknaden. EU-domstolens praxis på detta område kan således inte motivera inskränkningar på alkoholmarknaden. 9 Denna slutsats har för övrigt delats av Regeringen i tidigare lagstiftningsarbete, se prop. 2009/10:125, s Se nedan avsnitt 4 angående begreppen fysisk, social och ekonomisk tillgänglighet. 11 Se även nedan angående aktuell försäljningsstatistik avseende olika försäljningskanaler. 12 Betänkandet, s. 72. Se vidare EU-domstolens dom i Förenade målen C och C-448/08.

8 Härtill kommer att EU-kommissionen på senare tid ifrågasatt det svenska spelmonopolet. Detta föranleder ytterligare betänkligheter när det gäller de nu föreslagna inskränkningarna NVB delar Betänkandets bedömning att det föreslagna förbudet även kan stå i strid med reglerna om fri rörlighet för tjänster. NVB anser härvid, till skillnad från Betänkandet och på ovan anförda skäl angående fri rörlighet för varor, att förslaget varken är nödvändigt eller proportionerligt för att upprätthålla skyddet för folkhälsa NVB delar vidare Betänkandets uppfattning att artikel 37 FEUF om handelsmonopol inte är tillämplig på det föreslagna förbudet, eftersom det faller utanför detaljhandelsmonopolets funktionssätt NVB anser i denna del slutligen att det föreslagna förbudets omfattning är oklart, eftersom innebörden av att i kommersiellt syfte förmedla är otydlig. Det kan exempelvis uppstå gränsdragningsproblematik mellan vad som är att ta emot tillåten annonsering från en utländsk säljare och vad som är att otillåtet främjande. Går gränsen vid annonsbokning, tillhandahållande av marknadsföringsstrategier, marknadsundersökningar, marknadsföringskanaler eller försäljningskanaler? Det är vidare möjligt med olika blandformer av samarbete där gränsen mellan tillhandahållande av annonsutrymme och annat främjande blir hårfin. Sådana oklarheter är givetvis oacceptabla när det handlar om ett förbud som enligt Betänkandets förslag ska vara straffsanktionerat. NVB finner det mycket anmärkningsvärt att Betänkandet själv (s. 84) anger att avgränsningen av det straffbara området inte är självklar och, bl.a. med hänvisning till den begränsade tid som stått till förfogande, att Betänkandet inte närmare analyserat dessa frågor. Det sägs vidare att det föreligger en gråzon, vars omfattning dock inte heller analyseras. Det är enligt NVB:s uppfattning uteslutet att, som Betänkandet föreslår, införa en straffbestämmelse utan att det står klart vad som utgör straffbara handlingar Mot bakgrund av det ovanstående avstyrker NVB Betänkandets förslag att införa ett förbud mot att i kommersiellt syfte främja privat införsel av alkoholdrycker. 3. Utveckling av NVB:s kritik mot förslaget Särskilda villkor vid hemleverans av alkoholdrycker (avsnitt 8.4 i Betänkandet) 3.1 Inledning Betänkandets förslag i denna del innebär att alkoholdrycker som förts in i landet genom privatinförsel endast får levereras till den enskildes privata adress och endast under samma tider som Systembolaget tillhandahåller alkoholdrycker. NVB har inget att invända mot att det införs mer detaljerade regler för hur och när hemleverans av alkoholdrycker ska ske. De villkor som föreslås av Betänkandet är dock av de skäl som framgår nedan diskriminerande, samt varken nödvändiga eller proportionerliga NVB vill i denna del redan inledningsvis påtala att det saknas stöd för att anta att begränsningen vad avser konsumentens val av leveransställe eller leveransmetod

9 9 skulle ha någon som helst inverkan på folkhälsan. Denna uppfattning synes för övrigt delas av Systembolaget AB, vars verkställande direktör gjort gällande: hemleverans av alkohol ökar inte konsumtion eller alkoholrelaterade skador har det visat sig; vare sig i Norge som har tio års erfarenhet eller i Sverige. 13 Vinmonopolet i Norge levererar till samtliga postombud (inklusive butiker) för avhämtning av kunderna 14, vilket alltså enligt uppgift från Systembolaget inte utgjort någon fara för folkhälsan. Det får antas att Systembolaget har samma uppfattning beträffande övriga distributionsformer som man erbjuder konsumenten avhämtning i Systembolagets butiker, hos något av Systembolagets ombud som utgörs av lanthandel eller någon annan butik Synpunkter på de föreslagna villkoren Leveranstid Den föreslagna regleringen syftar till att skydda folkhälsan genom att begränsa den fysiska tillgängligheten till alkoholdrycker för hemleverans. NVB anser att en rimlig måttstock för vad som är en nödvändig och proportionerlig åtgärd i detta sammanhang är det som gäller för detaljhandelsmonopolet (d.v.s. Systembolaget). Begränsningar som går utöver det kan under inga förhållanden vara nödvändiga eller proportionerliga för att skydda folkhälsan. Detta gäller särskilt mot bakgrund av hur liten del av konsumtionen som sker genom privatinförsel Betänkandet har tagit utgångspunkten att Systembolaget ska utgöra modell vad gäller leveranstider och föreslagit att leverans av privatinförda alkoholdrycker endast får ske under samma tider som alkoholdrycker säljs inom ramen för detaljhandelsmonopolet. Systembolagets reglerade öppettider har tillkommit för att begränsa tillgänglighet och därmed mer eller mindre spontan konsumtion av alkohol framför allt under veckoslut och storhelger. Någon sådan risk finns inte vid privatinförsel, eftersom det krävs planering i förväg då dryckerna ska packas och skickas från utlandet efter konsumentens beställning. Begränsning av tiderna för leverans är alltså ur ett folkhälsoperspektiv mindre viktig än begränsningen av detaljhandelsmonopolets öppettider. Därmed kan det ifrågasättas om den föreslagna begränsningen är ändamålsenlig Leveransadress Betänkandet föreslår vidare att leverans endast ska få ske till beställarens privata adress. Betänkandet motiverar detta med att det är en en förutsättning för att leverantören ska kunna förvissa sig om att alkoholdrycker inte levereras till den som inte har fyllt 20 år eller är märkbart påverkad av alkohol. Påståendet är svårbegripligt. Syftet är i och för sig vällovligt, men ålders-, legitimations- och 13 senast kontrollerad senast kontrollerad

10 10 nykterhetskontroll kan naturligtvis ske lika gärna på annan plats (t.ex. på beställarens arbetsplats eller på ett av transportören drivet utlämningsställe) som i beställarens bostad. Ålderskontroll sker idag effektivt på olika platser och NVB vill återigen understryka att alkohol utlämnas till underåriga lika lite vid privatinförsel som på Systembolaget Det bör i sammanhanget noteras att konsumenter vid näthandel via Systembolagets hemsida kan välja mellan att få varorna hemlevererade eller uthämtade i butik (Systembolag eller ombud). NVB kan inte se att inte finns några sakliga skäl att göra skillnad på försäljning via Systembolaget och privatinförsel i detta sammanhang. Betänkandets förslag fyller alltså i denna del inte alls sitt syfte. Förslaget är alltså inte ändamålsenligt. Det går också utöver vad som krävs för att syftet ska uppnås. Det är därmed inte heller nödvändigt eller proportionerligt. Syftet kan istället uppnås genom en mer reglerad och aktiv tillsyn av ålderskontroll samt genom att övriga tillämpliga kontroller alltid sker och sker på ett korrekt sätt. En sådan reglering skulle NVB välkomna. Den föreslagna skillnaden i reglering mellan Systembolaget och övriga leverantörer till konsumenter innebär också en diskriminering av de utländska distanssäljarna Betänkandet motiverar vidare sitt förslag med behovet av att förhindra förtäckt detaljhandel i samband med utlämningsställen. Sådan otillåten försäljning (som i och för sig Betänkandet inte synes ha några belägg för förekommer i någon nämnvärd utsträckning) regleras på ett heltäckande sätt redan genom nuvarande lagstiftning om försäljningsmonopol. Förslaget är således inte heller av denna anledning nödvändigt eller ändamålsenligt för att uppnå sitt syfte Mot bakgrund av det ovanstående avstyrker NVB Betänkandets förslag att leverans av alkoholdrycker vid privatinförsel endast ska få ske till den enskildes privata adress. 3.3 Synpunkter på erinran om reglerna om alkoholskatt (avsnitt i Betänkandet) NVB tillstyrker Betänkandets förslag att det tydliggörs att privatinförsel av alkoholdrycker kan ha olika konsekvenser i skattehänseende. 4. Fakta om svensk alkoholpolitik och alkoholmarknad 4.1 Den svenska alkoholpolitiken Betänkandets direktiv var som bekant att vid behov ta fram förslag till en förändrad alkohollagstiftning baserad på två förutsättningar; bevarande av den svenska alkoholpolitiken under beaktande av de förpliktelser som följer av det svenska EUmedlemskapet. Den svenska alkoholpolitiken bygger på två delar, tillgänglighetsprincipen och desintresseringsprincipen. Tillgänglighetsprincipen innebär att målet med den svenska alkoholpolitiken, fastställd genom beslut i Riksdagen 1977, är att begränsa alkoholens skadeverkningar genom att minska den totala konsumtionen. Regeringen anförde nämligen i samband med detta beslut att en ökad

11 11 tillgänglighet medför en ökad totalkonsumtion. Målet för den svenska alkoholpolitiken har i grunden inte förändrats därefter NVB instämmer i grundprincipen att den svenska alkoholpolitiken ska syfta till att hålla nere alkoholkonsumtionen. NVB anser dock att de medel som ska användas för att nå detta mål ständigt måste utvärderas med utgångspunkt i händelser på marknaden, samt tillgänglig forskning och statistik. Sedan den politiska principen om tillgänglighet fastslogs 1977 har bl.a. följande hänt: 1995: Sveriges inträde i EU, vilket innebar att privata vinstintressen tilläts då Vin & Sprits monopol slopades och svenska alkoholhandlare tilläts sälja till Systembolaget och restauranger. 2001: Ökad tillgänglighet genom Systembolagets ökade öppettider. 2004: I princip fri införsel för privatpersoner av alkohol från övriga EES. 2007: EU-domstolen fastslår att distanshandel av alkohol för privatpersoner från övriga EES är tillåtet : Förändrat köpbeteende hos konsumenter innebärande att allt fler handlar på internet (inklusive möjligheten att handla på Systembolaget via internet) Sedan 2006, d.v.s. året innan EU-domstolen fastslog att distanshandel är tillåten, har alkoholkonsumtionen i Sverige totalt sett minskat trots att Systembolagets försäljning, ökat med 14 % Av Centralförbundet för Alkohol- och Narkotikaupplysnings (CAN) rapport avseende Alkoholkonsumtionen i Sverige framgår att smugglings- och resandeinförseln, samt Systembolagets försäljning ökar 2013 jämfört med Skatteverkets statistik visar samtidigt att den lagliga internethandeln (exklusive Systembolagets) 2013 minskat jämfört med Den ökade fysiska tillgänglighet som föreligger idag jämfört med 2006 har alltså inte inneburit att alkoholkonsumtionen har ökat. Alkoholkonsumtionen har tvärtom minskat sedan Tillgänglighetsprincipen som grundsten i svensk alkoholpolitik bygger på teorin att ökad fysisk (försäljningsställen och öppettider), social (hur liberal eller restriktiv alkoholmarknadsföring som tillåts) och ekonomisk (alkoholskattens storlek) tillgänglighet ökar alkoholkonsumtionen. Det är emellertid inte fråga om en teori som i alla avseenden är grundad i den faktiska verkligheten. Om man tittar på vilken faktisk påverkan tillgänglighet har på konsumtionen är det lämpligt att jämföra en marknad med politiskt kraftigt begränsad tillgänglighet (Sverige) med en marknad 16 Leifman & Trolldal (2014), Alkoholkonsumtionen i Sverige 2013, CAN Rapport 142.

12 12 med mycket mindre tillgänglighetsbegränsande lagstiftning (Danmark). Det senast tillgängliga jämförelseåret är 2013, under vilket man i Danmark konsumerade 11,1 liter ren alkohol 17 och i Sverige konsumerade 9,9 liter ren alkohol Konsumtionen på den i det närmaste totalt fria marknaden Danmark är alltså 12 % högre än på den kraftigt begränsade svenska marknaden. Det kan således konstateras att skillnaden i tillgänglighet sannolikt i någon form påverkar konsumtionen. Frågan är då i vilket eller vilka avseenden denna påverkan sker. Denna fråga analyseras lämpligen utifrån befintlig forskning. Enligt en rapport författad av väl ansedda forskare påverkar tillgängligheten alkoholkonsumtionen på följande sätt: 19 - Restriktiv marknadsföring jämfört med fri marknadsföring påverkar alkoholkonsumtionen med ca 8 % - Alkoholskattens storlek påverkar totalpriset och därmed alkoholkonsumtionen enligt formeln 5 % lägre pris = 1,35 % högre konsumtion. Det innebar att den svenska alkoholskattenivån påverkar alkoholkonsumtionen med ca 12 % jämfört med den danska prisnivån Enligt den aktuella forskningen påverkar alltså bibehållen svensk lagstiftning avseende marknadsföring av alkoholdrycker, samt bibehållna nivåer på alkoholskatten konsumtionen med 20 % jämfört med den danska konsumtionen. Om Danmark skulle införa samma restriktiva marknadsföringsregler och höga alkoholskatter som Sverige skulle alltså alkoholkonsumtionen i Danmark enligt dessa beräkningar över tid sjunka och vara 8 % lägre än i Sverige. Det är endast dessa tillgänglighetsfrågor, som inte påverkas av om och i vilken omfattning distanshandel är tillåten, som är orsak till skillnaden i konsumtion mellan Danmark och Sverige. De avgörande skillnaderna för konsumtionen är alltså social och ekonomisk tillgänglighet. Det innebär i sin tur att de begränsningar i fysisk tillgänglighet som Betänkandet föreslår inte skulle förändra konsumtionen. Det saknas därmed vetenskaplig grund för att med hänvisning till folkhälsoskäl införa handelshinder på det sätt som Betänkandet föreslår (se ovan) Av det ovan sagda följer att konsumtionen av alkoholdrycker i Sverige inte ökar p.g.a. den distanshandel som förekommit de senaste åren och att därmed inte folkhälsan påverkas negativt. När det gäller ekonomisk tillgänglighet vill NVB tillägga att ovan nämnda forskningsrapport, föga överraskande, kommer fram till att ju billigare viner som säljs, desto större konsumtion av vin sker. De 25 viner som såldes mest på Systembolaget 2013, hade en omsättning på närmare tre miljarder kronor 17 Se 18 Leifman & Trolldal (2014), Alkoholkonsumtionen i Sverige 2013, CAN Rapport Norström, Miller, Holder, Österberg, Ramstedt, Rossow & Stockwell (2010), Potential consequences of replacing a retail alcohol monopoly with a private licence system: results from Sweden, tillgänglig ( ) på: 20 Se Bilaga 1, Prisets påverkan på alkoholkonsumtionen, för mer utförliga beräkningar.

13 13 och kostade, omräknat till 75 cl per flaska, i genomsnitt 45 kronor flaskan. De 25 viner som såldes bäst under 2013 hos ett av NVB:s medlemsföretag; Winefinder.se kostade i genomsnitt 253 kr flaskan. De viner som säljs mest på Systembolaget är med andra ord billigare (har större ekonomisk tillgänglighet) än de viner som säljs vid laglig distanshandel med vin. Det är således inte så att nätkonkurrenter till Systembolaget riskerar folkhälsan genom fokusering på ett billigare prissegment än Systembolaget. Något sådant prissegment existerar i praktiken inte inom ramen för legal försäljning (försäljning av alkohol som smugglas in i Sverige kan givetvis inte jämställas med försäljning där svensk alkoholskatt och mervärdesskatt är inkluderad). Det är Systembolaget som är den legala aktör som säljer billig alkohol i Sverige. Värt att notera är också att en stor del av de billiga alkoholprodukter som säljs i Sverige är anpassade efter Systembolagets behov och önskemål och kan inte köpas någon annanstans i världen Den andra princip som den svenska alkoholpolitiken är uppbyggd är som nämnts ovan desintresseringsprincipen. Denna princip har präglat svensk alkoholpolitik sedan brännvinsförordningen 1855 och innebär att det privata vinstintresset när det gäller handel med alkoholdrycker ska begränsas så långt som möjligt. Detta ska i sin tur leda till att privata aktörer inte ska ha något intresse av att sälja alkohol. Den enskilt viktigaste händelsen inom svensk alkoholpolitik som skett med principen som utgångspunkt är bildandet av (nuvarande) Vin & Sprit AB 1917 och den nationalisering av svenska importörer och tillverkare av alkoholdrycker som då skedde. Vin & Sprit erhöll monopol på import och partihandel med de flesta alkoholdrycker. Desintresseringsprincipen hade med andra ord stort genomslag. Detta monopol fanns kvar i närmare 80 år, men upphävdes i samband med Sveriges inträde i EU (samtidigt som Systembolagets monopol på försäljning till restauranger upphävdes). Därefter har ett mycket stort antal privata företag etablerat sig på marknaden för s.k. partihandel med alkohol Desintresseringsprincipen anges ofta, bl.a. av Systembolaget och av Betänkandet, alltjämt som en bärande princip i svensk alkoholpolitik. Den avskaffades dock i praktiken vid EU-inträdet 1995, eftersom i princip samtliga svenska leverantörer av alkoholdrycker till Systembolaget och restaurangsektorn efter avvecklingen av de monopolen drivs av vinstintresse. Detsamma gäller för övrigt Systembolaget självt Många hundra privata leverantörer av alkoholdrycker sålde 2013 alkohol till Systembolaget för ca 20 miljarder kronor. 22 Ca 5 % av leverantörernas omsättning, d.v.s. drygt en miljard kronor 23 satsades på marknadsföring av försäljning av produkter på Systembolaget. De lagliga nätvinhandlarna omsatte 180 miljoner och satsade mindre än 1 miljon på marknadsföring Marknadsföringen av alkoholdrycker har ökat kraftigt de senaste åren, men det är inte fråga om marknadsföring av drycker som säljs genom distanshandel utan av drycker som säljs 21 Se Statens ägaranvisning för Systembolaget AB, antagen vid bolagsstämma den 24 april 2014, punkterna Beräknat som Systembolagets omsättning 25,099 miljarder minus handelsmarginalen 21,2 %. 23

14 14 av Systembolaget. Den eventuella negativa påverkan på folkhälsan i form av ökad alkoholkonsumtion som denna ökning av marknadsföring innebär beror alltså inte på privat införsel av alkoholdrycker. 5. Kort om NVB och detta remissyttrande 5.1 NVB samlar vinhandlare inom EU som bl.a. riktar sig mot den svenska konsumentmarknaden genom s.k. distanshandel. NVB:s ändamål är att etablera och upprätthålla en branschpraxis för nätvinhandlare som riktar sig mot svenska vinkonsumenter till gagn för konsumenterna och en sund alkoholkultur. Våra medlemmar förbinder sig att följa de bestämmelser som föreskrivs i organisationens riktlinjer innebärande bland annat att man ska tillse att svensk alkoholskatt och moms betalas, följa svensk lagstiftning avseende marknadsföring av alkoholdrycker, tillämpa svensk konsumenträtt och ha noggranna rutiner för kontroll av ålder, risk för langning och eventuell alkohol- eller drogpåverkan hos mottagare av alkoholdrycker. 5.2 Utgångspunkten för detta remissvar är att den verksamhet som NVB:s medlemmar ägnar sig åt är i enlighet med gällande svensk och EU-rätt, samt att ytterligare begränsningar av privat införsel av alkoholdrycker till Sverige från övriga EESområdet måste stå i överensstämmelse med gällande EU-rätt. 5.3 Detta remissvar utgör enligt vad som framgår av avsnitt 2-3 ovan ett yttrande koncentrerat till de huvudsakliga förslag som Betänkandet lägger fram. I avsnitt 4 ovan redogör NVB för de fakta rörande den svenska alkoholpolitiken och alkoholmarknaden som utgör grunden för NVB:s yttrande avseende Betänkandets förslag. När det gäller dessa fakta vill NVB på förekommen anledning understryka vikten av att Sveriges åtaganden enligt medlemskapet i EU innefattar att handelsbegränsande åtgärder måste basera sig på faktiska bevisade effekter inte antaganden om hur marknaden fungerar. NÄTVINHANDLARNAS BRANSCHORGANISATION Ole Nielsen Styrelseordförande

Stockholm den 16 december 2016

Stockholm den 16 december 2016 R-2016/1940 Stockholm den 16 december 2016 Till Socialdepartementet S2016/06189/FS Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 4 oktober 2016 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Reglering

Läs mer

2013-11-26. Socialdepartementet. 103 33 Stockholm

2013-11-26. Socialdepartementet. 103 33 Stockholm 2013-11-26 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar Betänkande av Utredningen om tillsyn av marknadsföring och e-handel med alkoholdrycker m.m., SOU 2013:50 Svenska Läkaresällskapet (SLS) är en politiskt

Läs mer

Yttrande över delbetänkandet Gårdsförsäljning (SOU 2010:98)

Yttrande över delbetänkandet Gårdsförsäljning (SOU 2010:98) S2010/9077/FST Socialdepartementet 103 33 Stockholm Stockholm 2011-05-10 Yttrande över delbetänkandet Gårdsförsäljning (SOU 2010:98) IOGT-NTO har inbjudits att lämna synpunkter på utredningens förslag.

Läs mer

Dnr S2016/06189/FS. Remissyttrande avseende Ds 2016:33: Reglering av distanshandel med alkoholdrycker. 1 Sammanfattning. Till Socialdepartementet

Dnr S2016/06189/FS. Remissyttrande avseende Ds 2016:33: Reglering av distanshandel med alkoholdrycker. 1 Sammanfattning. Till Socialdepartementet Till Socialdepartementet 2016-12-09 Endast via e-post s.registrator@regeringskansliet.se s.fs@regeringskansliet.se Dnr S2016/06189/FS Remissyttrande avseende Ds 2016:33: Reglering av distanshandel med

Läs mer

Privat införsel av alkoholdrycker. Tydligare regler i konsekvens med svensk alkoholpolitik

Privat införsel av alkoholdrycker. Tydligare regler i konsekvens med svensk alkoholpolitik Avdelningen för stadsövergripande sociala Tjänsteutlåtande Dnr: 1.6-377/2014 Sida 1 (5) 2014-09-03 Handläggare Therese Holmkvist Telefon: 08-508 43 028 Till Socialnämnden Privat införsel av alkoholdrycker.

Läs mer

Stockholm den 30 oktober 2014

Stockholm den 30 oktober 2014 R-2014/1227 Stockholm den 30 oktober 2014 Till Justitiedepartementet S2014/5406/FST Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 28 juli 2014 beretts tillfälle att avge yttrande över Alkoholleveransutredningens

Läs mer

Reglering av distanshandel med alkoholdrycker (Ds 2016:33) Remiss från Socialdepartementet Remisstid den 30 december 2016

Reglering av distanshandel med alkoholdrycker (Ds 2016:33) Remiss från Socialdepartementet Remisstid den 30 december 2016 PM 2016:208 RVI (Dnr 110-1561/2016) Reglering av distanshandel med alkoholdrycker (Ds 2016:33) Remiss från Socialdepartementet Remisstid den 30 december 2016 Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen

Läs mer

Kommittédirektiv. E-handel och hemleverans av alkoholdrycker till konsument. Dir. 2014:1. Beslut vid regeringssammanträde den 9 januari 2014

Kommittédirektiv. E-handel och hemleverans av alkoholdrycker till konsument. Dir. 2014:1. Beslut vid regeringssammanträde den 9 januari 2014 Kommittédirektiv E-handel och hemleverans av alkoholdrycker till konsument Dir. 2014:1 Beslut vid regeringssammanträde den 9 januari 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska göra en översyn av relevanta

Läs mer

RIKSÅKLAGAREN SVARSSKRIVELSE Sida 1 (5) Rättsavdelningen Chefsåklagaren Lars Persson 2003-06-19 RÅ-2003/0625 B 712-03

RIKSÅKLAGAREN SVARSSKRIVELSE Sida 1 (5) Rättsavdelningen Chefsåklagaren Lars Persson 2003-06-19 RÅ-2003/0625 B 712-03 RIKSÅKLAGAREN SVARSSKRIVELSE Sida 1 (5) Chefsåklagaren Lars Persson 2003-06-19 RÅ-2003/0625 Ert Er beteckning B 712-03 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM KR m.fl../. Riksåklagaren angående förverkande

Läs mer

PROTOKOLL 2008-11-26 Stockholm. NÄRVARANDE REGERINGSRÅD Eliason, Wennerström, Stävberg, Kindlund och Ståhl

PROTOKOLL 2008-11-26 Stockholm. NÄRVARANDE REGERINGSRÅD Eliason, Wennerström, Stävberg, Kindlund och Ståhl 1 (5) PROTOKOLL 2008-11-26 Stockholm Avdelning I NÄRVARANDE REGERINGSRÅD Eliason, Wennerström, Stävberg, Kindlund och Ståhl FÖREDRAGANDE och PROTOKOLLFÖRARE Regeringsrättssekreteraren Norling KLAGANDE

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.7.2010 KOM(2010)399 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET om Konungariket Sveriges genomförande av de åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa att tobaksvaror

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2004-05-13 Närvarande: f.d. regeringsrådet Karl-Ingvar Rundqvist, justitierådet Torgny Håstad och regeringsrådet Göran Schäder. Alkoholreklam m.m. Enligt

Läs mer

Standardsortimentet Köp i butik är ju normalt inget konstigt men även här finns det några speciella köpvillkor som kan vara bra att veta om.

Standardsortimentet Köp i butik är ju normalt inget konstigt men även här finns det några speciella köpvillkor som kan vara bra att veta om. Vininköp PKOM 2008-09-15 Möjligheterna att köpa in vin har på senare tid blivit flera. Förutom köp via Systembolaget kan man nu själv på olika sätt enklare importera vin. Denna guide belyser dels Systembolagets

Läs mer

Kommittédirektiv. Gårdsförsäljning av alkoholdrycker och alkoholservering på särskilda boenden. Dir. 2010:21

Kommittédirektiv. Gårdsförsäljning av alkoholdrycker och alkoholservering på särskilda boenden. Dir. 2010:21 Kommittédirektiv Gårdsförsäljning av alkoholdrycker och alkoholservering på särskilda boenden Dir. 2010:21 Beslut vid regeringssammanträde den 4 mars 2010 Sammanfattning En särskild utredare ska ta fram

Läs mer

Lagrådsremiss. Alkoholreklam i tryckta skrifter. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet.

Lagrådsremiss. Alkoholreklam i tryckta skrifter. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Lagrådsremiss Alkoholreklam i tryckta skrifter Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 27 februari 2003 Morgan Johansson Björn Reuterstrand (Socialdepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

Lombach KLAGANDE 1. KR

Lombach KLAGANDE 1. KR HÖGSTA DOMSTOLEN PROTOKOLL Aktbil. nr Avd. 2 2004-03-26 Föredragning Mål nr B 712-03 i Stockholm Sida 1 (2) NÄRVARANDE JUSTITIERÅD FÖREDRAGANDE REVISIONSSEKRETERARE TILLIKA PROTOKOLLFÖRARE Munck, Lennander,

Läs mer

Vilka skulle konsekvenserna bli om detaljhandeln med alkoholdrycker privatiserades i Sverige?

Vilka skulle konsekvenserna bli om detaljhandeln med alkoholdrycker privatiserades i Sverige? Vilka skulle konsekvenserna bli om detaljhandeln med alkoholdrycker privatiserades i Sverige? Harold Holder (red) Harold Holder, Prevention Research Center, Pacific Institute for Research and Evaluation,

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 28 augusti 2009 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA Ombud: Jur. kand. Slobodan Jovicic Advokatfirman Salomonsson & Liljekvist Kornhamnstorg

Läs mer

Remiss: Processrättsliga konsekvenser av Påföljdsutredningens förslag (Ds 2012:54)

Remiss: Processrättsliga konsekvenser av Påföljdsutredningens förslag (Ds 2012:54) 1 (5) 2013-05-08 Dnr SU FV-1.1.3-0628-13 Regeringskansliet (Justitiedepartementet) 103 33 Stockholm Remiss: Processrättsliga konsekvenser av Påföljdsutredningens förslag (Ds 2012:54) Juridiska fakultetsnämnden

Läs mer

Med undantag för de invändningar som följer nedan har Advokatsamfundet ingen erinran mot de lagändringar som föreslås i betänkandet.

Med undantag för de invändningar som följer nedan har Advokatsamfundet ingen erinran mot de lagändringar som föreslås i betänkandet. R-2010/1025 Stockholm den 11 oktober 2010 Till Näringsdepartementet N2010/4944/MK Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 14 juli 2010 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Utländsk

Läs mer

SKRIVELSE 2011-12-07. Yttrande över remissen En EU-rättslig anpassning av regelverket för sprutor och kanyler (Ds 2011:38)

SKRIVELSE 2011-12-07. Yttrande över remissen En EU-rättslig anpassning av regelverket för sprutor och kanyler (Ds 2011:38) Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2011-12-07 i (i) LS 1111-1540 Landstingsstyrelsen r tandstwgsstyrelsen 1M2-20 * 011 Yttrande över remissen En EU-rättslig anpassning av regelverket

Läs mer

Höjning av alkoholskatten

Höjning av alkoholskatten Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Höjning av alkoholskatten April 2016 1 Promemorians huvudsakliga innehåll I promemorian föreslås att punktskatterna på öl, vin, andra jästa drycker än vin

Läs mer

Datainspektionen lämnar följande synpunkter.

Datainspektionen lämnar följande synpunkter. Yttrande Diarienr 1(7) 2017-10-11 1684-2017 Ert diarienr Ju2017/05728/L6 Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Remittering av promemorian Anpassning av lagen (2001:183) om behandling av personuppgifter

Läs mer

Sju frågor och svar om gårdsförsäljning av alkohol

Sju frågor och svar om gårdsförsäljning av alkohol Sju frågor och svar om gårdsförsäljning av alkohol Författat av: Robert Damberg, september 2009 INLEDNING Alkohol och den politik som förs kring den är en het, spännande och engagerande fråga. Den verkar

Läs mer

Gårdsförsäljning. Delbetänkande av Utredningen om vissa alkoholfrågor. Stockholm 2010 SOU 2010:98

Gårdsförsäljning. Delbetänkande av Utredningen om vissa alkoholfrågor. Stockholm 2010 SOU 2010:98 Gårdsförsäljning Delbetänkande av Utredningen om vissa alkoholfrågor Stockholm 2010 SOU 2010:98 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga

Läs mer

Stockholm den 3 december 2015

Stockholm den 3 december 2015 R-2015/1897 Stockholm den 3 december 2015 Till Finansdepartementet Fi2015/04515/UR Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 24 september 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Ett

Läs mer

MINSKA SERVERINGSTILLSTÅNDEN OCH ALKOHOLHANDLÄGGARNA ALKO- VÅLDET!

MINSKA SERVERINGSTILLSTÅNDEN OCH ALKOHOLHANDLÄGGARNA ALKO- VÅLDET! SERVERINGSTILLSTÅNDEN OCH ALKOHOLHANDLÄGGARNA En rapport FRÅN IOGT-NTO MINSKA ALKO- VÅLDET! Det ska vara kul att gå ut. Man ska inte behöva känna obehag ute på krogen eller på stan. Överservering, slapp

Läs mer

Datum Vår referens Ersätter 2010-09-30 Elisabet Ohlsson

Datum Vår referens Ersätter 2010-09-30 Elisabet Ohlsson YTTRANDE Till Tjänstemännens Centralorganisation Ingemar Hamskär 114 94 Stockholm Datum Vår referens Ersätter 2010-09-30 Elisabet Ohlsson Ert meddelande 2010-07-16 0059 Ert nummer Utländsk näringsverksamhet

Läs mer

R 8558/2001 Stockholm den 11 januari 2002

R 8558/2001 Stockholm den 11 januari 2002 R 8558/2001 Stockholm den 11 januari 2002 Till Justitiedepartementet Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 12 november 2001 beretts tillfälle att avge yttrande över 1. Departementspromemorian Ändringar

Läs mer

GWA ARTIKELSERIE. Titel: Parallellimport av läkemedel Rättområde: Varumärkesrätt Författare: Ulf Gärde, Rikard Wikström Datum: 2006-02-01

GWA ARTIKELSERIE. Titel: Parallellimport av läkemedel Rättområde: Varumärkesrätt Författare: Ulf Gärde, Rikard Wikström Datum: 2006-02-01 GWA ARTIKELSERIE Titel: Parallellimport av läkemedel Rättområde: Varumärkesrätt Författare: Ulf Gärde, Rikard Wikström Datum: 2006-02-01 Vad är parallellimport? Med parallellimport avses det förhållandet

Läs mer

SOU 2014:67 Inbyggd integritet inom Inspektionen för socialförsäkringen

SOU 2014:67 Inbyggd integritet inom Inspektionen för socialförsäkringen Yttrande Diarienr 1 (6) 2015-02-26 2529-2014 Ert diarienr S2014/6786/SF Socialdepartementet Regeringskansliet 103 33 STOCKHOLM SOU 2014:67 Inbyggd integritet inom Inspektionen för socialförsäkringen Sammanfattning

Läs mer

1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om gårdsförsäljning av egenproducerat öl.

1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om gårdsförsäljning av egenproducerat öl. Enskild motion Motion till riksdagen: 2014/15:2553 av Per Bill (M) Gårdsförsäljning av öl Sammanfattning Producenterna borde ha rätt att få rimliga möjligheter till avsättning av sina produkter. Det skulle

Läs mer

Remiss av betänkandet Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål (SOU 2017:50)

Remiss av betänkandet Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål (SOU 2017:50) Yttrande Diarienr 1 (13) 2017-09-14 1428-2017 Ert diarienr U2017/02644/F Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Remiss av betänkandet Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål (SOU 2017:50) Datainspektionen

Läs mer

Yttrande över Privata sjukvårdsförsäkringar inom offentligt finansierad hälso- och sjukvård (Ds 2016:29)

Yttrande över Privata sjukvårdsförsäkringar inom offentligt finansierad hälso- och sjukvård (Ds 2016:29) Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Alkoholservering på särskilda boenden

Alkoholservering på särskilda boenden Socialutskottets betänkande 2011/12:SoU15 Alkoholservering på särskilda boenden Sammanfattning I betänkandet behandlas regeringens proposition 2011/12:61 Alkoholservering på särskilda boenden. Några följdmotioner

Läs mer

Förslagen i rapporten

Förslagen i rapporten R-2010/0029 Stockholm den 30 mars 2010 Till Finansdepartementet Fi2009/1548 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 21 december 2009 beretts tillfälle att avge yttrande över rapporten Mervärdesskatt

Läs mer

Kommittédirektiv. Tillsyn av marknadsföring av alkoholdrycker och tobak samt tillsyn och ålderskontroll vid e-handel och hemleverans av alkoholdrycker

Kommittédirektiv. Tillsyn av marknadsföring av alkoholdrycker och tobak samt tillsyn och ålderskontroll vid e-handel och hemleverans av alkoholdrycker Kommittédirektiv Tillsyn av marknadsföring av alkoholdrycker och tobak samt tillsyn och ålderskontroll vid e-handel och hemleverans av alkoholdrycker Dir. 2012:43 Beslut vid regeringssammanträde den 10

Läs mer

Salems kommun Björn Callmar Ungdomssamordnare/projektledare Ung i Salem 2004-10-21. 2004 års provinköpsstudie - tobak och folköl Salems kommun

Salems kommun Björn Callmar Ungdomssamordnare/projektledare Ung i Salem 2004-10-21. 2004 års provinköpsstudie - tobak och folköl Salems kommun Björn Callmar Ungdomssamordnare/projektledare Ung i Salem 2004-10-21 - tobak och folköl Salems kommun 2 rörande tobak och folköl Under våren 2004 genomfördes en uppföljning av 2001och 2002 års provinköpsstudie

Läs mer

DOM 2016-02-19 Meddelad i Stockholm

DOM 2016-02-19 Meddelad i Stockholm Avdelning 02 DOM 2016-02-19 Meddelad i Stockholm Sida 1 (9) Mål nr 7265-14 KLAGANDE MBVB Kommunikation AB, 556918-4483 Ombud: Advokat David Hertzman Advokatfirman Gärde & Partners AB Danderydsgatan 14

Läs mer

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 8 mars 2006 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Tonnageskatt (SOU 2006:20).

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 8 mars 2006 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Tonnageskatt (SOU 2006:20). R-2006/0355 Stockholm den 8 juni 2006 Till Finansdepartementet Fi 2006/1167 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 8 mars 2006 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Tonnageskatt (SOU

Läs mer

Alkoholservering på särskilda boenden. Egenkontroll

Alkoholservering på särskilda boenden. Egenkontroll Alkoholservering på särskilda boenden Egenkontroll Folkhälsomyndigheten, 2014 Denna titel kan beställas från: Folkhälsomyndighetens publikationsservice, e-post: publikationsservice@folkhalsomyndigheten.se.

Läs mer

Några alkoholfrågor med EG-rättslig anknytning

Några alkoholfrågor med EG-rättslig anknytning Några alkoholfrågor med EG-rättslig anknytning Delbetänkande av Alkohollagsutredningen Stockholm 2007 SOU 2007:113 Till statsrådet Maria Larsson Genom beslut den 6 september 2007 bemyndigade regeringen

Läs mer

Betänkandet En generell rätt till kommunal avtalssamverkan (SOU 2017:77)

Betänkandet En generell rätt till kommunal avtalssamverkan (SOU 2017:77) 2018-01-03 Dnr 532/2017 1 (5) Finansdepartementet 103 33 Stockholm Betänkandet En generell rätt till kommunal avtalssamverkan (SOU 2017:77) Fi2017/03967/K Sammanfattning Konkurrensverket avstyrker utredningens

Läs mer

En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24)

En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24) KKV1007, v1.3, 2012-09-10 YTTRANDE 2015-10-22 Dnr 336/2015 1 (5) Finansdepartementet Kommunenheten 103 33 STOCKHOLM En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24) Fi 2015/1581 Konkurrensverket begränsar sitt

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Närvarande: F.d. justitierådet Dag Victor samt justitieråden Lennart Hamberg och Per Virdesten.

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Närvarande: F.d. justitierådet Dag Victor samt justitieråden Lennart Hamberg och Per Virdesten. 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-06-08 Närvarande: F.d. justitierådet Dag Victor samt justitieråden Lennart Hamberg och Per Virdesten. Samverkan för att förebygga ungdomsbrottslighet

Läs mer

Remissvar. Remiss av promemorian Utstationering och vägtransporter (Ds 201 7:22) SVENSI(T NÄRINGSLIV

Remissvar. Remiss av promemorian Utstationering och vägtransporter (Ds 201 7:22) SVENSI(T NÄRINGSLIV SVENSI(T NÄRINGSLIV Arbetsmarknadsdepartementet Vår referens/dnr: Enheten för arbetsrätt och arbetsmiljö 173/2017 Hanna Schmidt och Linnéa Blommé Er referens/dnr: 10333 Stockholm A2017/01 158/ARM 2017-70-02

Läs mer

RIKTLINJER FÖR TILLSYN AV TOBAK, ÖL OCH RECEPT- FRIA NIKOTINLÄKEMEDEL

RIKTLINJER FÖR TILLSYN AV TOBAK, ÖL OCH RECEPT- FRIA NIKOTINLÄKEMEDEL SN2009/73 1 (5) Ulrica Fornstedt Tillståndshandläggare Tfn: 0171-62 51 90 E-post ulrica.fornstedt@enkoping.se RIKTLINJER FÖR TILLSYN AV TOBAK, ÖL OCH RECEPT- FRIA NIKOTINLÄKEMEDEL Kommunens ansvar Kommunen

Läs mer

Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet: LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-29 Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson och f.d. regeringsrådet Leif Lindstam samt justitierådet Per Virdesten. En EU-rättslig anpassning av regelverket

Läs mer

Regeringens proposition 1999/2000:121

Regeringens proposition 1999/2000:121 Regeringens proposition 1999/2000:121 Privat införsel av alkoholdrycker, m.m. Prop. 1999/2000:121 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 25 april 2000 Lena Hjelm-Wallén Bosse

Läs mer

Rätten till årskort för jakt m.m.

Rätten till årskort för jakt m.m. UTREDNING SOLVIT Dnr 313-0184-2007 Dnr 313-0214-2007 För kännedom Chefen, UD-EIM G Grén, UD-EIM B Örnstedt, Jo Finansdepartementet Statens Jordbruksverk DO E Gustavsson, Naturresurs- och rennäringsenheten,

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Remiss från Socialdepartementet "Gårdsförsäljning"; yttrande

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Remiss från Socialdepartementet Gårdsförsäljning; yttrande SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOn Sammanträdesdatum 2011-05-31 7 (33) 132 Dnr 2011/81 Remiss från Socialdepartementet "Gårdsförsäljning"; yttrande INLEDNING Sala kommun har

Läs mer

R 6634/2000 2000-09-14. Till Statsrådet och chefen för Utrikesdepartementet

R 6634/2000 2000-09-14. Till Statsrådet och chefen för Utrikesdepartementet R 6634/2000 2000-09-14 Till Statsrådet och chefen för Utrikesdepartementet Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 19 juni 2000 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Uppehållstillstånd

Läs mer

Förslag till ändring av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFM-föreskrifterna)

Förslag till ändring av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFM-föreskrifterna) 2015-04-23 REMISSPROMEMORIA FI Dnr15-3081 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Förslag till ändring

Läs mer

Socialnämnd el motsv Handläggare i alkoholfrågor Alkoholreklam på och vid serveringsställen

Socialnämnd el motsv Handläggare i alkoholfrågor Alkoholreklam på och vid serveringsställen Cirkulärnr: 1999:143 Diarienr: 1999/2719 Handläggare: Sektion/Enhet: Datum: 1999-11-24 Mottagare: Rubrik: Sektionen för Socialtjänst Kommunstyrelsen Socialnämnd el motsv Handläggare i alkoholfrågor Alkoholreklam

Läs mer

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för framställningar 28.11.2014 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Ärende: Framställning 0824/2008, ingiven av Kroum Kroumov, bulgarisk medborgare, och undertecknad av ytterligare

Läs mer

Styrelsen får en stärkt ställning i förhållande till övriga nämnder (5.5)

Styrelsen får en stärkt ställning i förhållande till övriga nämnder (5.5) REMISSYTTRANDE 1 (5) Datum Diarienr 2015-10-26 KST 2015/296 Ert datum Ert diarienr 2015-04-21 Fi2015/1581 Finansdepartementet 103 33 Stockholm En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24) Kammarrätten har

Läs mer

Yttrande över motion 2010:11 om krav på kollektivavtal vid upphandlingar och leverantörsavtal m.m.

Yttrande över motion 2010:11 om krav på kollektivavtal vid upphandlingar och leverantörsavtal m.m. 1 (4) Datum 2011-03-21 Identitet TN 1103-056 Trafiknämnden Yttrande över motion 2010:11 om krav på kollektivavtal vid upphandlingar och leverantörsavtal m.m. Bakgrund Landstingsstyrelsens förvaltning har

Läs mer

Alkoholkonsumtionen i Sverige 2016

Alkoholkonsumtionen i Sverige 2016 PM Alkoholkonsumtionen i Sverige 2016 Preliminära uppgifter Håkan Leifman, Björn Trolldal & Ulf Guttormsson Mars 2017 Sammanfattning Huvudsyftet med Monitormätningarna är att beräkna den totala alkoholkonsumtionen

Läs mer

EGENTILLSYNSPROGRAM FOLKÖL

EGENTILLSYNSPROGRAM FOLKÖL EGENTILLSYNSPROGRAM FOLKÖL Försäljningsställe: Ägare (juridisk person): CHECKLISTA FÖR EGENTILLSYN Utse försäljningsansvarig Informera nyanställd om regler och rutiner och varför de finns Repetera regelbundet

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-29

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-29 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-29 Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson och f.d. regeringsrådet Leif Lindstam samt justitierådet Per Virdesten. Offentlig upphandling från eget

Läs mer

Egenkontrollprogram för tobaks- och folkölsförsäljning 12 c tobakslagen (1993:581) 5 kap 5 alkohollagen (2010:1622)

Egenkontrollprogram för tobaks- och folkölsförsäljning 12 c tobakslagen (1993:581) 5 kap 5 alkohollagen (2010:1622) Miljö- och hälsoskydd Egenkontrollprogram för tobaks- och folkölsförsäljning 12 c tobakslagen (1993:581) 5 kap 5 alkohollagen (2010:1622) FOLKÖL TOBAK Tillsyn Alla försäljningsställen av folköl och tobak

Läs mer

REMISSYTTRANDE 1 (5) KST2016/ Fi2016/04014/K. Finansdepartementet Avdelningen för offentlig förvaltning Stockholm

REMISSYTTRANDE 1 (5) KST2016/ Fi2016/04014/K. Finansdepartementet Avdelningen för offentlig förvaltning Stockholm REMISSYTTRANDE 1 (5) Datum Diarienr 2017-02-17 KST2016/514 Ert datum Ert diarienr 2016-11-24 Fi2016/04014/K Finansdepartementet Avdelningen för offentlig förvaltning 103 33 Stockholm Välfärdsutredningens

Läs mer

SKOTSKA REGERINGENS STÄLLNING TILL MINIMIPRIS PER ENHET AV ALKOHOL

SKOTSKA REGERINGENS STÄLLNING TILL MINIMIPRIS PER ENHET AV ALKOHOL SKOTSKA REGERINGENS STÄLLNING TILL MINIMIPRIS PER ENHET AV ALKOHOL 1.1.1 Inledning 1. Den skotska regeringen framlägger förslag att införa ett Minimipris Per Enhet Av Alkohol så att den skada som görs

Läs mer

Alkohollagen 2010:1622. Prop. 2009/10:125. Elisabeth Moberg Alkoholhandläggare

Alkohollagen 2010:1622. Prop. 2009/10:125. Elisabeth Moberg Alkoholhandläggare Alkohollagen 2010:1622 Prop. 2009/10:125 Elisabeth Moberg Alkoholhandläggare Alkohollagen en skyddslag Alkohollagen finns för att begränsa alkoholens skadeverkningar. Skyddet för människors hälsa går före

Läs mer

Elektroniska fakturor vid offentlig upphandling, Ds 2017:31

Elektroniska fakturor vid offentlig upphandling, Ds 2017:31 REMISSYTTRANDE Vår referens: 2017/06/027 Er referens: Fi2017/02886/DF 2017-09-29 Finansdepartementet Avdelningen för offentlig förvaltning 103 33 Stockholm Via e-post till: fi.registrator@regeringskansliet.se

Läs mer

Stockholm den 30 oktober 2014

Stockholm den 30 oktober 2014 R-2014/1112 Stockholm den 30 oktober 2014 Till Arbetsmarknadsdepartementet A2014/2170/ARM Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 27 juni 2014 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet

Läs mer

Kommittédirektiv. Främjandeförbudet i lotterilagen. Dir. 2014:6. Beslut vid regeringssammanträde den 23 januari 2014

Kommittédirektiv. Främjandeförbudet i lotterilagen. Dir. 2014:6. Beslut vid regeringssammanträde den 23 januari 2014 Kommittédirektiv Främjandeförbudet i lotterilagen Dir. 2014:6 Beslut vid regeringssammanträde den 23 januari 2014 Sammanfattning Snabba insatser från statens sida och verkningsfulla sanktioner vid överträdelser

Läs mer

Datalagring och integritet (SOU 2015:31)

Datalagring och integritet (SOU 2015:31) Yttrande Diarienr 1 (6) 2015-08-28 902-2015 Ert diarienr Ju2015/3153/Å Justitiedepartementet Åklagarenheten 103 33 Stockholm Datalagring och integritet (SOU 2015:31) Datainspektionen har granskat betänkandet

Läs mer

Uppfyllnaden av de spelpolitiska målen är hotade

Uppfyllnaden av de spelpolitiska målen är hotade Sammanfattning 1 Den svenska spelmarknaden är traditionellt reglerad genom att vissa aktörer har exklusiva tillstånd att erbjuda spel om pengar till svenska konsumenter. De exklusiva tillstånden kompletteras

Läs mer

Konsekvensutredning för upphävande av Statens räddningsverks föreskrifter (SVRFS 2007:3) om erkännande av utländska yrkeskvalifikationer

Konsekvensutredning för upphävande av Statens räddningsverks föreskrifter (SVRFS 2007:3) om erkännande av utländska yrkeskvalifikationer samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (6) Rättsenheten Lisa Svensson 010-240 5187 lisa.svensson@msb.se Konsekvensutredning för upphävande av Statens räddningsverks föreskrifter (SVRFS 2007:3)

Läs mer

Vilka regler gäller vid försäljning av folköl?

Vilka regler gäller vid försäljning av folköl? Folköl & tobak FOLKÖL Vad är folköl? Folköl är en alkoholdryck som har en alkoholhalt överstigande 2,25 men inte 3,5 volymprocent. Öl med lägre alkoholstyrka än 2,25 volymprocent är ingen alkoholdryck.

Läs mer

Alkoholkonsumtionen i Sverige 2015. Håkan Leifman & Björn Trolldal

Alkoholkonsumtionen i Sverige 2015. Håkan Leifman & Björn Trolldal Alkoholkonsumtionen i Sverige 2015 PM Håkan Leifman & Björn Trolldal Alkoholkonsumtionen i Sverige 2015 Håkan Leifman & Björn Trolldal Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning PM Stockholm

Läs mer

Remissyttrande avseende betänkandet Färre i häkte och minskad isolering (SOU 2016:52)

Remissyttrande avseende betänkandet Färre i häkte och minskad isolering (SOU 2016:52) MALMÖ TINGSRÄTT REMISSYTTRANDE 2016-12-01 Dnr 391-16 Justitiedepartementet Åklagarenheten 103 33 Stockholm Remissyttrande avseende betänkandet Färre i häkte och minskad isolering (SOU 2016:52) Inledning

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 12 november 2009 Ö 1342-09 KLAGANDE Albihns Service Aktiebolag, 556519-9253 Box 5581 114 85 Stockholm Ombud: Advokat A-CN och jur.kand.

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM57. Beslut om informationsutbyte om mellanstatliga avtal med tredjeländer på energiområdet

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM57. Beslut om informationsutbyte om mellanstatliga avtal med tredjeländer på energiområdet Regeringskansliet Faktapromemoria Beslut om informationsutbyte om mellanstatliga avtal med tredjeländer på energiområdet Miljödepartementet 2016-03-21 Dokumentbeteckning KOM(2016) 53 Förslag till Europaparlamentets

Läs mer

2013-11-29. Yttrande över En väg till ökad tillsyn: marknadsföring av och e-handel med alkohol och tobak (SOU 2013:50)

2013-11-29. Yttrande över En väg till ökad tillsyn: marknadsföring av och e-handel med alkohol och tobak (SOU 2013:50) S2013/5136/FST Socialdepartementet Enheten för familj och sociala tjänster Yttrande över En väg till ökad tillsyn: marknadsföring av och e-handel med alkohol och tobak (SOU 2013:50) Det svenska nätverket

Läs mer

Även via e-post till: Stockholm den 5 januari 2017

Även via e-post till: Stockholm den 5 januari 2017 Till Justitiedepartementet Att: Lisa Englund Krafft Grundlagsenheten 103 33 Stockholm Även via e-post till: Lisa.englund.krafft@regeringskansliet.se Stockholm den 5 januari 2017 Diarienummer Ju2016/06394/L6

Läs mer

Övervakning av det svenska detaljhandelsmonopolet

Övervakning av det svenska detaljhandelsmonopolet Övervakning av det svenska detaljhandelsmonopolet för alkoholdrycker - Rapport till Europeiska kommissionen december 2007 Det svenska detaljhandelsmonopolet för alkoholdrycker Rapport till Europeiska kommissionen

Läs mer

Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 (5) Yttrande över Alkoholinförselutredningens delbetänkande Var går gränsen? (SOU 2004:86)

Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 (5) Yttrande över Alkoholinförselutredningens delbetänkande Var går gränsen? (SOU 2004:86) SKRIVELSE 1 (5) Landstingsstyrelsen Yttrande över Alkoholinförselutredningens delbetänkande Var går gränsen? (SOU 2004:86) Föredragande landstingsråd: Birgitta Sevefjord ÄRENDET Socialdepartementet har

Läs mer

LO, TCO och Sacos gemensamma yttrande angående Promemoria förordning om ändring av förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m.

LO, TCO och Sacos gemensamma yttrande angående Promemoria förordning om ändring av förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m. LO, TCO och Sacos gemensamma yttrande angående Promemoria förordning om ändring av förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m. Näringsdepartementets promemoria Inom Näringsdepartementet har upprättats

Läs mer

Branschriktlinje - Livsmedelsbutikers försäljning av alkoholhaltiga drycker och tobaksvaror

Branschriktlinje - Livsmedelsbutikers försäljning av alkoholhaltiga drycker och tobaksvaror Branschriktlinje - Livsmedelsbutikers försäljning av alkoholhaltiga drycker och tobaksvaror Besöksadress: Regeringsgatan 60 Postadress: 103 29 Stockholm, Sverige Tel: 08-762 78 05 Svensk Dagligvaruhandel

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Ny lag om leksakers säkerhet

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Ny lag om leksakers säkerhet 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-12-13 Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson, regeringsrådet Eskil Nord och justitierådet Ann-Christine Lindeblad. Ny lag om leksakers säkerhet Enligt

Läs mer

I artikel 11 i mervärdesskattedirektivet föreskrivs angående mervärdesskattegrupper följande.

I artikel 11 i mervärdesskattedirektivet föreskrivs angående mervärdesskattegrupper följande. 2008-11-19 Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Enheten för mervärdesskatt och punktskatter, S2 Christoffer Andersson Calafatis Telefon +46 8 405 12 30 Telefax +46 8 10 98 41 E-post christoffer.andersson-calafatis@finance.ministry.se

Läs mer

RP 50/ / /2016 rd

RP 50/ / /2016 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om upphävande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i Europeiska konventionen om rättsligt

Läs mer

Stockholm den 17 maj 2016 R-2016/0740. Till Finansdepartementet. Fi2016/01353/S3

Stockholm den 17 maj 2016 R-2016/0740. Till Finansdepartementet. Fi2016/01353/S3 R-2016/0740 Stockholm den 17 maj 2016 Till Finansdepartementet Fi2016/01353/S3 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 7 april 2016 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Utbyte av upplysningar

Läs mer

Riktlinjer för detaljhandel med folköl inom KAS

Riktlinjer för detaljhandel med folköl inom KAS Riktlinjer för detaljhandel med folköl inom KAS Kommungemensam Alkoholhandläggning i Skaraborg Riktlinjer är beslutade av: Kommunfullmäktige 114 i Gullspång kommun Datum: 2016-06-20 Innehåll Skyddslagstiftning...

Läs mer

Konsekvensbedömning av ett nationellt krav på tillstånd att till Sverige föra in, använda m.m. starka laserpekare

Konsekvensbedömning av ett nationellt krav på tillstånd att till Sverige föra in, använda m.m. starka laserpekare Promemoria 2013-06-27 Miljödepartementet Konsekvensbedömning av ett nationellt krav på tillstånd att till Sverige föra in, använda m.m. starka laserpekare 1. Problem och målsättning Under de senaste åren

Läs mer

1. Sammanfattning. Stockholm den 13 mars 2008 R-2008/0031. Till Finansdepartementet. Fi2007/9001

1. Sammanfattning. Stockholm den 13 mars 2008 R-2008/0031. Till Finansdepartementet. Fi2007/9001 R-2008/0031 Stockholm den 13 mars 2008 Till Finansdepartementet Fi2007/9001 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 20 december 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över Finansinspektionens rapport

Läs mer

Europeisk skyddsorder

Europeisk skyddsorder Justitieutskottets betänkande 2015/16:JuU4 Europeisk skyddsorder Sammanfattning Utskottet föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till lag om europeisk skyddsorder (prop. 2014/15:139) med två

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-10-22

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-10-22 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-10-22 Närvarande: F.d. justitieråden Susanne Billum och Severin Blomstrand samt justitierådet Kristina Ståhl. Kontrollköp ålderskontroll vid försäljning

Läs mer

3 rennäringsförordningen (1993:384) har följande lydelse. Det föreslås att 3 rennäringsförordningen ska ha följande lydelse.

3 rennäringsförordningen (1993:384) har följande lydelse. Det föreslås att 3 rennäringsförordningen ska ha följande lydelse. Promemoria 2015-12-04 N2015/08441/RS Näringsdepartementet Rättssekretariatet Ändring i rennäringsförordningen Förslag 3 rennäringsförordningen (1993:384) har följande lydelse. 3 Rätt till sådan småviltsjakt

Läs mer

Förslag till riksdagsbeslut. Motivering. Kommittémotion

Förslag till riksdagsbeslut. Motivering. Kommittémotion Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:3324 av Cecilia Widegren m.fl. (M) med anledning av prop. 2015/16:82 Åtgärder för ökad folkhälsa på tobaksområdet genomförandet av EU:s tobaksproduktdirektiv

Läs mer

Front Advokater. IOP Spelregler för upphandling av välfärdstjänster och juridiska ramar. Umeå 16 februari 2017

Front Advokater. IOP Spelregler för upphandling av välfärdstjänster och juridiska ramar. Umeå 16 februari 2017 Front Advokater IOP Spelregler för upphandling av välfärdstjänster och juridiska ramar Umeå 16 februari 2017 Finns det ett systemfel i det svenska upphandlingsregelverket? Hur ser regelverket ut idag?

Läs mer

Finansdepartementet. Avdelningen för offentlig förvaltning. Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring

Finansdepartementet. Avdelningen för offentlig förvaltning. Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring Finansdepartementet Avdelningen för offentlig förvaltning Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring Maj 2015 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Förslag till lag om ändring i marknadsföringslagen

Läs mer

Försäljnings- och/eller serveringsställets namn

Försäljnings- och/eller serveringsställets namn Tillsyn Alla försäljnings- & serveringsställen av folköl får tillsynsbesök av alkoholhandläggaren i Gislaveds kommun. Syftet med besöket är att ha en kommunikation kring gällande regler för försäljning

Läs mer

Förslag till förordningar om makars förmögenhetsförhållanden

Förslag till förordningar om makars förmögenhetsförhållanden GENERALDIREKTORATET FÖR EU-INTERN POLITIK UTREDNINGSAVDELNING C: MEDBORGERLIGA RÄTTIGHETER OCH KONSTITUTIONELLA FRÅGOR RÄTTSLIGA FRÅGOR Förslag till förordningar om makars förmögenhetsförhållanden SAMMANFATTNING

Läs mer

Spel i en föränderlig värld slutbetänkande av Lotteriutredningen

Spel i en föränderlig värld slutbetänkande av Lotteriutredningen REMISS Enheten för inre marknaden och 2006-06-28 Dnr 159-758-06 tekniska regler För kännedom G Grén, UD-EIM Finansdepartementet Spel i en föränderlig värld slutbetänkande av Lotteriutredningen - Kommerskollegium

Läs mer

Avsnitt 4.3 beloppsgränser, dokumentationsplikt och riktlinjer vid direktupphandlingar

Avsnitt 4.3 beloppsgränser, dokumentationsplikt och riktlinjer vid direktupphandlingar REMISSYTTRANDE 1 (5) Datum Diarienr 2013-06-11 AdmD-268-2013 Ert datum Ert diarienr 2013-03-13 S2013/1826/RU Socialdepartementet 103 33 Stockholm Upphandlingsutredningens slutbetänkande Goda affärer en

Läs mer

Betänkandet SOU 2015:31 Datalagring och integritet

Betänkandet SOU 2015:31 Datalagring och integritet REMISSYTTRANDE 2015-08-26 Institutet för Juridik och Internet Box 586 114 79 Stockholm info@juridikinstitutet.se Betänkandet SOU 2015:31 Datalagring och integritet Sammanfattning Institutet för Juridik

Läs mer

Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET

Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET 1 Kom ihåg!» Samarbeta INTE om priser.» Dela INTE upp marknaden.» Utbyt INTE strategiskt viktig information. 2 Du

Läs mer