Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6

7

8 Teknik- och serviceenhet/tes Ewa Fridén Tel Box 12854, STOCKHOLM - - Styrdokument Datum Dnr Dokumentnamn Mötes- och resepolicy Kategori Strategisk dokument Beslutsdatum Ersätter dokument som upphävs Beslutsfattare Therese Mattsson Policy Administrationsavdelningenn Ansvarig enhet Teknik- och serviceenhetenn Tullverkets policybeslut om möten och resor (TIM 2012:21) Handläggare Ewa Fridén Typ av styrdokument Ansvarig avdelning/ /process Träder i kraft den Bör uppdateras före Diarienummer STY Giltig t.o.m. datum Serienummer Tullverkets mötes- och resepolicy Tullverket är en rikstäckande organisationn med många tjänsteresor. Resandet kostar stora summor varje år. Resande innebär även en miljöbelastning. Tullverket ska därför aktivt arbeta för att minimera kostnadernaa och miljöbelastningen. För att uppnå detta använder vi vår avtalsresebyrå, avtalade självbokningssystem samt statliga avtal. Såväl chefer som medarbetare har en viktig roll i detta arbete. Arbete ska präglas av en strävan efter kostnadseffektivitet miljöhänsynn säker arbetsmiljö god planering, och enkel administration. Några metoder för att uppnå målsättningarnaa är att tillsammanss med ansvarig chef se till att resor sker i enlighet med mötes- och resepolicyn. ha video-, telefon- och webbmöten i stället för möten som kräver resor välja tåg om avståndet är under 50 mil enkel väg eller om en resa med tåg är kortare än 4 timmar vid hyra av bil välja miljöbil använda allmänna kommunikationsmedel i stället för taxi och bil medarbetarna i ökad utsträckning själva bokar sin resa (s.k. själv- bokning)

9 (2) beställa resan i god tid, vilket ger större möjlighet till att hitta biljetter till lägre kostnad samordna mötestider och mötesplatser med flygtider och tågtider, för att hålla kostnader nere resor genomförs på ett så tryggt och säkert sätt som möjligt. Mer information finns på intranätet. Ärendets handläggning I den slutliga handläggningen av ärendet har deltagit generaltulldirektören Therese Mattsson (beslutande) och sakkunniga Ewa Fridén (föredragande). TULLVERKET Therese Mattsson Ewa Fridén (Administrationsavdelningen)

10 Rubrik 1(2) Resepolicy för Brottsförebyggande rådet Datum Diarienummer Version / Resepolicy för Brottsförebyggande rådet Denna resepolicy gäller alla anställda och uppdragstagare vid Brå och omfattar de resor som betalas av Brå. Syfte Resepolicyn syftar till att resor i tjänsten ska ske på ett sådant sätt att följande långsiktiga mål uppnås: En säker arbetsmiljö: Tjänsteresor ska genomföras på ett så tryggt och säkert sätt som möjligt. Säkerhetsmässiga rekommendationer ska följas. Ett miljöanpassat resande: Tjänsteresor ska planeras och genomföras på ett sådant sätt att påverkan på den yttre miljön minimeras. Detta innebär att energianvändning och miljöfarliga utsläpp ska minimeras. Särskilt ska en minskning av utsläpp av koldioxid prioriteras. Ett kostnadseffektivt resande: Tjänsteresor ska företas så kostnadseffektivt som möjligt med hänsyn till dels de anställdas individuella förutsättningar och behov, dels kravet på en optimal arbetseffektivitet. Vid beräkning av totalkostnad ska hänsyn tas till resans alla delar: transport, logi, traktamente, tjänsteresetillägg, arbetstid och restid. Resande när det behövs: Tjänsteresor ska i så stor utsträckning som möjligt ersättas med video-, telefon- och webbkonferenser. Till denna policy finns tillhörande, mer konkreta, reseregler. Resereglerna anger på vilket sätt de övergripande målen i policyn ska uppnås. Ansvar Samtliga anställda vid Brå har ett ansvar för att planera sina resor så att de så långt som möjligt lever upp till målen i resepolicyn om ett säkert, miljöanpassat och kostnadseffektivt resande. Varje enhetschef har ansvar för att: - medarbetarna på enheten känner till innehållet i policyn och tillhörande reseregler - medarbetarna på enheten har kunskaper om säkert och miljöanpassat resande. Administrativa chefen har under generaldirektören ansvar för att utvärdera och vidmakthålla resepolicyn. Administrativa chefen ansvarar även för den kontinuerliga uppföljningen av tjänsteresorna vid Brå.

11 Rubrik 2(2) Resepolicy för Brottsförebyggande rådet Datum Diarienummer Version /

12 Rubrik 1(6) Reseregler för Brottsförebyggande rådet Datum Beslutsnr 30/2012 Ver 3.0 Reseregler för Brottsförebyggande rådet Allmänt om resor i tjänsten Syftet med dessa reseregler är att stödja den övergripande resepolicyn. Reglerna gäller för samtliga anställda och uppdragstagare inom Brå vid tjänste- och konferensresor. Med tjänsteresa avses en resa utanför den vanliga verksamhetsorten eller bostadsorten som arbetsgivaren beordrat. Tjänsteresa anses påbörjad och avslutad vid den anställdes ordinarie tjänsteställe eller bostad. I tillämpliga delar gäller reglerna också för beordrade resor inom den vanliga verksamhetsorten. Tjänsteresor ska utföras på det för myndigheten totalekonomiskt bästa sättet. Det innebär att kostnad, tid, säkerhet och miljöaspekter ska vägas in. Planering och beslut om tjänsteresa Det yttersta ansvaret för planeringen ligger hos den som har befogenhet att besluta att en tjänsteresa ska genomföras, men även den som ska företa resan har ett ansvar. Den som själv kan påverka planeringen av egna tjänsteresor ansvarar således för att kostnaderna begränsas så långt det är möjligt och att det egna resandet i tjänsten sker på ett ekonomiskt, säkert och miljöanpassat sätt. Resor ska normalt planeras så att biljetter kan beställas i god tid före resan. Den resebyrå som Brå har avtal med ges då möjligheter att erbjuda bra resealternativ till lägsta möjliga kostnad. Valet av färdsätt och färdväg ska ske med utgångspunkt från vad som är lämpligast för varje enskild resa. Billigaste färdsätt ska väljas om det inte medför hinder för att genomföra tjänsteuppdraget på ett effektivt sätt. När man jämför olika resmöjligheter är det viktigt att både tidsåtgång och kostnader beaktas. Innan en tjänsteresa görs ska den vara godkänd och beslutad av enhetschef. Beslut om tjänsteresor inom Norden fattas av enhetschef och beslut om tjänsteresor utanför Norden fattas av generaldirektören. Generaldirektören fattar också beslut om enhetschefers tjänsteresor. En skriftlig reseorder ska skrivas för beslut om tjänsteresor utanför Norden. Den finns i Palasso Egenrapportering. Beslutande chef är ansvarig för att resan sker i enlighet med de regler för resor som fastställts vid Brå. Beslut om resor som avviker från vad som är normalt inom Brå:s verksamhet eller som omfattar ett större antal deltagare och medför betydande kostnader, exempelvis i samband med konferens eller liknande, bör alltid underställas generaldirektören för prövning.

13 Rubrik 2(6) Reseregler för Brottsförebyggande rådet Datum Beslutsnr 30/2012 Ver 3.0 Privatresor och medföljandes resor Privata resor och medföljandes resor som inte ska betalas av Brå kan inte bokas genom Brå:s resebyrå. Externa personer Bokning av resor och hotell till externa personer kan göras genom Brå under förutsättning att det är Brå som ska stå för hela kostnaden. Det kan gälla till exempel personer som är inbjudna att föreläsa på ett seminarium. Regler för beställning av tjänsteresa Alla resor beställs via den resebyrå Brå har tecknat avtal med, Carlson Wagonlit Travel (CWT). Resebyråns uppdrag är att alltid boka det mest prisvärda och effektiva alternativet. Resebyrån använder alltid Brå:s leverantörsavtal och statliga ramavtal. För att Brå ska kunna få en överblick av resekostnader och miljöpåverkan samt en effektiv styrning mot de statliga ramavtalen är det nödvändigt att inga andra resebyråer än den som Brå har avtal med används vid bokning av tjänsteresor. En fördel är också att resebyrån vid krissituationer kan tillhandahålla en förteckning över var Brå:s resenärer befinner sig. Tåg- och flygbiljetter, hotell och eventuella transporter till och från flygplats bokas av den enskilde resenären antingen via telefon med CWT eller direkt genom resebyråns on-line system. Outnyttjade biljetter ska returneras snarast för kreditering. Se rutin för beställning av resa Färdsätt Färdsätt vid inrikes tjänsteresa Vid inrikes tjänsteresa bör, bland annat av miljöskäl, tåg alltid väljas om inte resan enkel väg överstiger 50 mil eller tidsvinsten med flyg blir minst två timmar. När tidsvinsten beräknas ska tidsåtgången för anslutningstransporter också räknas in. Flyg Flyg bokas enligt Brå:s avtal med resebyrån. Alla flygresor bokas i ekonomiklass. Normalt ska ej ombokningsbar biljett bokas för att få ett förmånligt pris. Tåg Brå:s tågavtal används vid resa med SJ och åberopas vid bokning av tågbiljetter. Resa ska i första hand göras i andra klass (om första klass vid bokningen visar sig billigare än andra klass kan första klass bokas). Om restiden är längre än två timmar och tågresan påbörjas innan

14 Rubrik 3(6) Reseregler för Brottsförebyggande rådet Datum Beslutsnr 30/2012 Ver 3.0 klockan eller avslutas efter klockan får första klass bokas. Vid nattåg får enkelkupé bokas. SJ:s restidsgaranti ska utnyttjas. Restidsgarantin innebär att man kan få viss ersättning för biljetter om man råkar ut för en försening. Se SJ:s hemsida för detaljer. Det är också på SJ:s hemsida som man ansöker om restidsgaranti. Anställd som har SJ årskort och använder det vid tjänsteresa får ingen ersättning för motsvarande biljettkostnad. Brå bekostar inte inköp av årskort till anställd. Båt Vid bokning av båtresa som kräver hytt har den anställde rätt att bo i enkelhytt (ej lyxhytt). Anslutnings- och lokala resor Vid anslutningsresor (t/r flygplats och tågstation) och lokala resor ska i första hand billigaste allmänna färdsätt (buss, flygbuss, tåg eller motsvarande) väljas, med hänsyn tagen till kostnad och miljö. Om inte buss/tåg kan utnyttjas t/r flygplats bör i andra hand flygtaxi väljas. Om flera personer samåker kan taxi vara det mest ekonomiska alternativet. Om möjligt bokas anslutningsresor vid samma tillfälle som biljett bokas med resebyrån. Vid lokala resor ska i regel kollektiva färdmedel utnyttjas. Taxiresor Taxiresor ska alltid motiveras och godkännas av enhetschef. Hänsyn tas då till bagage, tidsaspekter med mera. Ibland kan det vara ekonomiskt motiverat att åka taxi om fler personer delar på en bil. Se rutin för hur förbeställning av taxi görs för att få beloppet fakturerat direkt till Brå. Vid beställning av taxiresor ska taxibolag i ramavtalet utnyttjas. Se information på intranätet om beställning av taxi. Ingen ersättning för personligt utlägg erhålles dock från Brå, dricksen betalar man själv. Vid redovisning av taxikvittot ska namn på eventuella medföljande passagerare antecknas. Se blankett för redovisning av taxiresor. (när reseräkning inte skrivs) Ersättning för resa med egen bil Egen bil får användas vid tjänsteresa efter sedvanlig bedömning av lämpligaste färdsätt eller när andra transporter inte finns att tillgå. Användande av egen bil ska vara godkänt i förväg av beslutande chef. För att få ersättning ska reseräkning skrivas i Palasso. Uppgifter om antal körda km uppges på reseräkningen. På reseräkningen ska uppges vilken typ av drivmedel som används i bilen. Myndigheten måste redovisa koldioxidutsläpp vid tjänsteresor. Ersättning utgår enligt Brå:s lokala reseavtal. Finns allmänna kommunikationsmedel utgår endast den lägre ersättningen enligt reseavtalet. Reseräkning finns i Palasso Egenrapportering.

15 Rubrik 4(6) Reseregler för Brottsförebyggande rådet Datum Beslutsnr 30/2012 Ver 3.0 Hyrbil Hyrbil bör av ekonomiska och miljömässiga skäl endast användas i undantagsfall. Det statliga hyrbilsavtalet ska användas, resebyrån har information om vilket eller vilka företag som omfattas av detta. Förarplatsförsäkring och självriskreducering ska tecknas. Hyrbil får inte användas för privat bruk. Hotell och logi Hotell ska bokas så att förläggningen blir så kostnadseffektiv som möjligt, det vill säga ett ekonomiskt fördelaktigt hotell med ett bra läge med avseende på var förrättningen ska äga rum. Huvudregeln är att hotellrum ska vara av normal standard. Hotell som ingår i det statliga ramavtalet ska väljas. Vid betalning av hotell inom Sverige används hotellvoucher. Hotell utomlands accepterar inte voucher utan betalning görs direkt vid avresa från hotellet. För de som har Betalkort används detta vid betalning. Se vidare under rubrikerna Betalkort respektive Förskott. Privata tilläggstjänster betalas alltid av resenären. Resande som inte redovisar någon övernattningskostnad utan i stället ordnar sitt boende privat, får en fast schablonersättning för detta enligt Brå:s reseavtal. Resande måste själv begära att få ersättningen. Bonus och förmåner Alla typer av rabatter, bonus, fribiljetter, kontanta ersättningar o dyl. som lämnas i samband med tjänsteresan från t.ex. flygbolag och hotell, är myndighetens egendom och får endast användas vid andra tjänsteresor. Betalkort Betalkort är ett enkelt sätt att betala löpande utgifter med utan att behöva hantera förskott eller olika valutor. Betalkortet minskar myndighetens administrativa hanteringskostnader samtidigt som resenären undviker de risker det innebär att bära med sig större kontantbelopp. Alla vid Brå har möjlighet att få något av de betalkort som omfattas av det statliga ramavtalet för betalkort. Betalkortet är personligt, fakturering av utgifter sker direkt till den anställde som är betalningsskyldig. Vid en begäran om ersättning för utlägg måste det noggrant anges vilka utlägg som gjorts i tjänsten. Se ekonomihandboken Se blankett för eget utlägg.

16 Rubrik 5(6) Reseregler för Brottsförebyggande rådet Datum Beslutsnr 30/2012 Ver 3.0 Reseförskott Kontanta reseförskott kan medges i de fall betalkort inte kan användas för betalning av hotellrum och löpande utgifter under resan. Kontakta personal-/lönehandläggaren för att färdigställa underlag till reseförskottet. Den som fått reseförskott är skyldig att snarast efter genomförd resa skriva reseräkning och därigenom reglera förskottet. Förskott som inte redovisats inom sex veckor efter avslutad tjänsteresa regleras genom avdrag på lönen. Resekostnadsersättning Resekostnadsersättning och traktamente utgår efter det faktiska färdsättet och den faktiska bortavaron. Eventuell avgift vid valutaväxling liksom eventuella valutadifferenser ersätts av Brå. De av Skatteverket fastställda, avdragsgilla traktamentsbeloppen gäller. Därutöver gäller Brå:s reseavtal. Reseräkning När tjänsteresan avslutats ska reseräkning lämnas senast 6 veckor efter avslutad resa. Reseräkning attesteras av ansvarig chef. Kvitto i original på utlägg bifogas reseräkningen. Reseräkningen skrivs i Palasso Egenrapportering. Försäkring Brå har hos Kammarkollegiet tecknat en tjänstereseförsäkring för samtliga anställda. Försäkringens omfattning framgår av Kammarkollegiets hemsida, Där finns också för utskrift en broschyr som heter Goda råd på tjänsteresan. Den som reser till ett land utanför EU och EES ska ha med sig ett personligt försäkringskort (Swedish Business Travel Insurance Certificate) som finns att hämta på Brå. Vid resor inom EU och EES ska det personliga Europeiska försäkringskortet, som utfärdas av Försäkringskassan, medföras. Vid inträffad skada ska skadeanmälan fyllas i och undertecknas av resenären och myndigheten. Dessutom ska den som begär ersättning vid stöld eller överfall kunna presentera ett intyg om anmälan utfärdat av polisen på den ort där skadan inträffat. Se vidare information på Kammarkollegiets hemsida, Sjukdom under tjänsteresa Den som råkar ut för sjukdom eller olycksfall under tjänsteresa ska alltid meddela detta till närmaste chef. Reglerna för sjukanmälan, sjuklön, ersättning för läkarvård etc. är i princip

17 Rubrik 6(6) Reseregler för Brottsförebyggande rådet Datum Beslutsnr 30/2012 Ver 3.0 desamma som gäller på den ordinarie arbetsplatsen i Sverige. Skälig ersättning medges dock för merkostnader som uppstår på grund av särskilda förhållanden i det besökta landet. Europeiskt sjukförsäkringskort (EU-kort) ger dig rätt till medicinskt nödvändiga sjukvårdsförmåner under en tillfällig vistelse i ett annat EU-land. EU-kortet är personligt och beställs via Försäkringskassan, Vaccinationer och visum Resenären ansvarar själv för att han eller hon har ett giltigt pass och ett giltigt visum i de fall detta behövs. Vaccination och visum som är nödvändiga i samband med tjänsteresa ersätts av Brå. Säkerhet Av säkerhetsskäl kan det vara motiverat att personer i ledande befattning och anställda som åker i grupp till samma resmål åker med olika transporter. Detta bör alltid övervägas innan resan företas.

18 1 Dnr Regler för Riksrevisionen, resor I den av riksrevisorerna beslutade policyn anges att tjänsteresor är ett viktigt medel för att uppnå målen för Riksrevisionens verksamhet. Resorna ska planeras och genomföras på det totalekonomiskt bästa sättet, utifrån gällande ramavtal samt interna policys och regler. Vid en sådan bedömning ska hänsyn tas till tidsvinster. Vid planeringen ska den anställde även ta hänsyn till om samma resultat kan nås på annat sätt än genom resa. 1 Avtal leverantör Riksrevisionen har avtal med Carlson Wagonlit AB (CWT). Avtalet innebär bl.a. att CWT bevakar att gällande ramavtal,1 policy och regler för tjänsteresor inom Riksrevisionen följs. Det är inte tillåtet att beställa resor och hotell på annat sätt, t.ex. via Internet, än genom resebyrån. Skälen till detta är flera; dels vikten av att hålla avtal, dels att Riksrevisionen genom resebyrån kan lokalisera en resenär (se även avsnitt 19 Säkerhet). 1 Detta innebär att även gällande ramavtal med lågprisbolag tillämpas. Undantag från bokning via resebyrån gäller för resor Uppsala- Stockholm-Uppsala där fakturakort (TIM) används. Det är även tillåtet att använda TIM-kortet på övriga sträckor där det är giltigt. Andra undantag kan avse konferensresor där hotell ofta ingår. Sådan bokning ska i förväg skriftligen, t.ex. via mejl, anmälas till och godkännas av närmast personalansvarig chef eller budgetansvarig. Mejlet ska bifogas reseräkningen eller resefakturan. 2 Beslut om tjänsteresa Beslut om resor och resklass inom Sverige och Europa fattas av närmaste personalansvarig chef eller budgetansvarig. Övriga beslut om resor och resklass utanför Europa fattas av överdirektören, granskningschefen, administrative chefen, rättschefen, stabschefen, internationella chefen eller biträdande internationell chef, inom respektive ansvarsområde. Vid resor utanför Sverige krävs reseorder. Reseorder ska vara godkänd innan resa bokas. Av reseorder ska framgå önskemål om avsteg från ekonomiklass och motivering. 3 Resebeställning 2

19 Alla delar av resan bör bokas samtidigt och med god framförhållning, vilket oftast innebär lägre pris. Resebyrån kan då lättare rekommendera det billigaste och effektivaste alternativet. Vid utrikes resa kan i vissa fall den sammantagna kostnaden för tjänsteresan bli lägre om bortovaron förlängs, t.ex. över natten mellan lördag och söndag. Riksrevisionen följer i detta fall de regler som normalt tillämpas inom staten och betalar traktamente och hotellkostnad för högst två dagar, förutsatt att totalkostnaden blir lägre än vid ut- eller hemresa i direkt anslutning till förrättningen. En sådan förlängning av resa ska vara beordrad och ska framgå av reseordern. Det går inte att förlänga en resa av ovanstående skäl om den anställde också väljer att förlänga vistelsen av privata skäl, dvs. då förlängningen inte är beordrad och reseorder inte finns. Det är tillåtet att ta med medföljande vid sådan resa. Merkostnader i form av hotell- och resekostnader m.m. för medföljande får dock inte belasta Riksrevisionen. 4 Biljettleverans Resebyrån levererar biljetter via SMS eller mejl direkt till resenären eller via assistent/administratör. 5 Betalning Betalning för utlägg ska i första hand ske med det betalkort med privat fakturering och personligt betalningsansvar som Riksrevisionen erbjuder sina anställda eller med annat betalkort med personligt betalningsansvar. Vid uttag av kontanter med betalkort från bankomat som avser utlägg i samband med tjänsteresa, ersätts uttagsavgiften om uttaget överstiger 300 kr och avser tjänstebruk. Uttagsavgiften tas upp på reseräkningen. Vid yrkande om ersättning för tjänsteutlägg gjorda via kortbetalning utomlands kan resenären om fakturan från betalkortsföretaget inte hunnit komma vid upprättande av reseräkningen använda den växelkurs som finns på eller den växelkurs resenären anser vara representativ för reseperioden. 6 Förskott Förskott ska normalt inte förekomma och utbetalas enbart om särskild anledning föreligger och då med ett minimibelopp på 1000 kronor. 7 Kollektiva transporter Kollektiva transporter bör i första hand väljas. Vid transport till och 3

20 från svenska flygplatser ska i första hand tåg eller flygbussar användas. Resenär som inte har rabattkort, t.ex. SL-kort eller kort i annan lokaltrafik, betalar om möjligt kollektiva resor med SMS-biljett. 8 Taxi Taxi får användas vid tidsbrist, transport av tungt material och i övrigt vid påtaglig tidsvinst. Taxi får också användas om det är ekonomiskt mer fördelaktigt. Undantag från denna regel ska godkännas av närmast personalansvarig chef eller budgetansvarig. Dricks ska inte betalas i Sverige. Av verifikationen ska framgå sträcka och syfte med resan samt uppgift om eventuell medföljande. Taxiresor mellan arbetsplatsen/bostaden ska vara godkända i förväg av närmast personalansvarig chef eller budgetansvarig, t.ex. via mejl som bifogas fakturan. Ersättning från Riksrevisionen för dessa resor ska förmånsbeskattas. Detta gäller oavsett när resan sker. När tjänsteresa behöver påbörjas från bostaden före klockan eller ankomst till flygplats eller tågstation sker efter klockan får taxi användas. När tjänsteresor påbörjas på kvällen får taxi användas på vardagar efter klockan samt lördag och söndag efter klockan för resa till flygplats eller tågstation. Information om gällande taxiavtal finns hos resebeställarna och i Riksrevisionens intranät. 9 Egen bil Se Riksrevisionens restidsavtal. 10 Hyrbil Hyrbil kan bokas enligt det statliga hyrbilsavtalet, via resebyrån, i samband med att resa m.m. beställs. Ska endast hyrbil bokas görs det direkt hos hyrbilsleverantören. Godkännande för bokning av hyrbil ska inhämtas i förväg, t.ex. via mejl, hos närmaste personalansvarig chef eller budgetansvarig. I första hand ska bilar i kategori B (eller motsvarande) användas. Vid särskilda behov av större bil, t.ex. tungt bagage, får bil i kategori C eller D användas. 4

21 Vid bokning av hyrbil i Sverige ingår förarplatsförsäkring och självriskreducering i de statliga ramavtalen. Vid bokning av hyrbil utomlands ingår detta vanligen inte utan ska tecknas separat. 11 Tågresor Val av resklass ska göras med hänsyn tagen till relevanta omständigheter som t.ex. biljettpris, möjligheter till ombokning och behov av att arbeta under resan. Om arbete utförs under restiden får 1:a klass väljas i SJ2000 och SJ3000 om personalansvarig chef eller budgetansvarig godkänt detta. Internetuppkoppling i SJ2000 och SJ3000 ingår i 1:a klass, men kan beställas i 2:a klass med 25 procent rabatt för Riksrevisionens resenärer. Vid resa med övriga tåg får 1:a klass alltid väljas. Vid frekvent resande kan det vara förmånligt att resenär har SJs årskort (Silver). Årskort ska anskaffas om detta beräknas vara totalt sett förmånligast för Riksrevisionen. Beslut om årskort fattas av personalansvarig chef eller budgetansvarig. Riksrevisorn med administrativt ansvar beslutar om anskaffning av årskort för en chef. Beslutsunderlaget ska omfatta en kostnadskalkyl. Resenär som innehar årskort ska skriva under förbindelse om att inte använda årskortet för privat bruk. 12 Flygresor Inom Europa Resa ska göras i ekonomiklass. Om hinder för detta föreligger, t.ex. om det är fullbokat i ekonomiklass, får affärsklass bokas. Personalansvarig chef eller budgetansvarig beslutar om sådant avsteg, i förväg. Utanför Europa Utgångspunkten är att resan ska göras i ekonomiklass. Vissa flygbolag erbjuder utökad sittkomfort i denna klass. Det kan t.ex. röra sig om generösare benutrymme eller att ryggstödet kan fällas mer än vanligt. Denna typ av utökad komfort får väljas i mån av tillgänglighet på den aktuella resrutten. Affärsklass får väljas efter särskild prövning, om möjlighet till ökad sittkomfort saknas i ekonomiklass till det aktuella resmålet eller om det går att hitta resor i affärsklass som är billigare än dessa. Om: 5

22 resenären ska delta i konferens eller annat arbetsmöte under ankomstdagen till destinationen, respektive vid återkomsten till Sverige resenären har medicinska/hälsoskäl eller andra särskilda omständigheter råder får bokning göras i affärsklass. En prövning av alternativa resemöjligheter ska göras. Personalansvarig chef eller budgetansvarig beslutar, t.ex. via mejl. Mejlet ska bifogas reseräkningen eller resefakturan. Diners Club Resenär som reser interkontinentalt har rätt att beställa ett Diners Clubkort med personligt betalningsansvar. Kortet ger tillträde till många flygplatslounger i t.ex. väntan på flygplansbyte. Riksrevisionen betalar årsavgiften. Närmast personalansvarig chef eller budgetansvarig beslutar, t.ex. via mejl. Mejlet ska bifogas fakturan. SAS EuroBonus-kort kan kompletteras med Diners Club. Resenär som inte har SAS EuroBonus-kort ansöker om kort direkt hos Diners Club. 13 Hotell Det ingår i CWTs uppdrag för Riksrevisionen att i mån av tillgång boka hotellrum som inte har TV-kanaler med pornografisk film. Inrikes Riksrevisionen ska avropa från det statliga ramavtalet för hotelltjänster (se Om sådant inte finns på resmålet får resebyråns lågprislista användas. Hotellrum med internetanslutning ska väljas i första hand. Enkelrum med dusch, toalett och fönster på rummet räknas som normalstandard. Utrikes Hotell ska i första hand bokas via statligt ramavtal. Om sådant inte finns, får resebyråns hotellavtal, eller lokalt företagsavtal väljas. I avsaknad av dessa typer av avtal får hotell väljas som motsvarar resenärens logibehov. I samband med konferens som äger rum på konferenshotell kan det, av praktiska skäl, vara motiverat att bo på detta hotell, även om det inte omfattas av gällande ramavtal. 6

23 Betalning av hotellrum, in- och utrikes Bokning ska alltid ske via resebyrån. Vouchers, dvs. betalning mot faktura, är ett dyrbart sätt att betala hotellkostnader. Många hotell utomlands har slutat ta emot vouchers på grund av höga administrativa kostnader, detta gäller även ett ökande antal hotell i Sverige För att kunna boka dessa hotell krävs i allmänhet betalkort. Tills vidare kan dock resenär välja att boka hotellrum som betalas med faktura (elektronisk voucher) eller betalkort. 14 Konferens Statliga ramavtal finns (se och ska användas. Bokning görs direkt hos respektive anläggning. 15 Försäkringar Kammarkollegiet har tecknat ramavtal om tjänstereseförsäkring för statliga myndigheter. Den gäller både vid inrikes och utrikes tjänsteresor. Vid utrikes resa ska försäkringsbevis beställas från administratörerna vid internationella verksamheten. Se mer information om Statens tjänstereseförsäkring på Alla som reser inom EU bör beställa ett s.k. EU-vårdkort från Försäkringskassan. Det kostar ingenting och kan lätt beställas via 16 Vaccinationer/medicin Vaccinationer inför en utlandsresa ordnar resenären själv. Kostnaden faktureras i vissa fall Riksrevisionen. I annat fall bör betalkortsinnehavaren använda kort vid betalning. Allmän information om vaccinering och hälsoråd finns på 17 Visum Fortfarande krävs visum för resa till många länder. Resebeställarna ordnar detta, eller kan ge råd om det handlar om visering vid ankomst till destinationen. Tänk på att det kan ta tid, så ha god framförhållning. 18 Bonus- och lojalitetsprogram På resemarknaden förekommer ett antal bonus- och lojalitetsprogram. Programmen innebär ibland fördelar som underlättar den anställdes tjänsteresande. För att komma i åtnjutande av dessa förmåner kan anställd på Riksrevisionen anmäla sig till sådana program. Det är inte tillåtet att utnyttja sådana förmåner som uppstår under tjänsteresor 7

24 och därmed tillhör Riksrevisionen privat. Den anställde ska i sin reseprofil ange om och i så fall vilka bonuskort han/hon innehar. För att tillgodogöra Riksrevisionen ytterligare rabatt på tågpriset bör anställd via Riksrevisionen ansöka om medlemskap i SJs kundprogram PRIO. Information om medlemsansökan finns hos resebeställarna. Fribiljetter eller andra slags bonus, t.ex. gratis hotellnätter, som erhålls vid tjänsteresa tillhör Riksrevisionen och ska överlämnas till myndigheten för att i första hand utnyttjas vid andra tjänsteresor. Om detta inte är möjligt, t.ex. på grund av att bonuspoängen annars förfaller, får poängen användas till uppgradering till affärsklass.. Observera att det är tillåtet att lämna över poäng till kollega. Detta gäller både flygbonus och SJ Prio. Resa som sker med bonuspoäng kan inte beställas via resebyrån, utan måste beställas av resenären själv. 19 Säkerhet Alla beställningar av biljetter och hotell ska göras hos resebyrån. Resor som beställts via resebyrån registreras i ett säkerhetssystem som Riksrevisionen har tillgång till där det är enkelt att ta fram information om var resenärerna befinner sig och se resplanerna. Detta är viktigt om en akut krissituation skulle uppstå. Anställd vid Riksrevisionen är skyldig att så snart det är möjligt anmäla avvikelse från planerad resplan till närmast personalansvarig chef. Om resa och hotell är bokad av annan arrangör än Riksrevisionens resebyrå, vilket kan vara fallet vid vissa konferensresor, ska planerad resplan lämnas till närmast personalansvarig chef. Alla anställda ska fylla i blanketten Närmast anhörig och skicka den till HR och ekonomienheten. Vid alla typer av tjänsteresor är det av vikt att kontrollera säkerhetsanordningarna som finns. På finns information om säkerhet m.m. vid tjänsteresor. I broschyrerna Goda råd på tjänsteresan och Trevligare resa önskar UD finns grundläggande information om resesäkerhet. På resebyråns hemsida, finns länkar till information som berör resesäkerhet, t.ex. svartlistade flygbolag. Viss säkerhetsutrustning, t.ex. brandvarnare och myggnät, finns att låna via internationella verksamheten. Kontakta någon av assistenterna på internationella verksamheten för vidare information. 8

Regler för tjänsteresor vid Umeå universitet

Regler för tjänsteresor vid Umeå universitet Regler för tjänsteresor vid Umeå universitet Fastställd av rektor 2014-09-23 Dnr: FS 1.1.2 779-14 Denna regel ersätter tidigare fastställt beslut av rektor, dnr 102-3011-10. Typ av dokument: Beslutad av:

Läs mer

Resepolicy fo r Sveriges Farmaceuter

Resepolicy fo r Sveriges Farmaceuter Resepolicy fo r Sveriges Farmaceuter Resepolicy för Sveriges Farmaceuter anställda, förtroendevalda och andra ej anställda Denna policy gäller för alla resor som sker inom tjänsten/rollen som anställd

Läs mer

Med chef avses: För förbundsstyrelsen förbundsordföranden. För kansliet generalsekreteraren. För föreningar styrelseordföranden.

Med chef avses: För förbundsstyrelsen förbundsordföranden. För kansliet generalsekreteraren. För föreningar styrelseordföranden. Sida 17 (24) 10 Resepolicy Omfattning Dessa bestämmelser gäller förtroendevalda, anställda och funktionärer vid Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF), vars resor och möten sker på SVF uppdrag och

Läs mer

Riktlinjer för tjänsteresor vid Högskolan i Gävle

Riktlinjer för tjänsteresor vid Högskolan i Gävle Riktlinjer för tjänsteresor vid Högskolan i Gävle Dessa riktlinjer är ett komplement till och en förutsättning för att syftet med programmet för resehantering ska uppnås. Riktlinjerna ger handfasta rekommendationer

Läs mer

Tjänsteresa och förrättning m m inom och utom Sverige

Tjänsteresa och förrättning m m inom och utom Sverige 1 Bilaga 1 Tjänsteresa och förrättning m m inom och utom Sverige 1 Tillämpningsområde Detta avtal äger tillämpning på samtliga anställda inom universitetet, såvida inte uttryckligt undantag anges i särskilt

Läs mer

Göteborgs universitet. Reseguiden för anställda 081219

Göteborgs universitet. Reseguiden för anställda 081219 Göteborgs universitet Reseguiden för anställda 081219 Innehållsförteckning 1 Resepolicy 2 2 Resegruppen vid Göteborgs universitet 2 3 Reseplanering 3 4 Universitetets resebyråer 4 4.1 GU:s ramavtal med

Läs mer

Reseguiden. Resepolicy 1/6

Reseguiden. Resepolicy 1/6 Reseguiden 1/6 Kortfattad information till resenärer och personal vid Göteborgs universitet. Avsedd för utskrift. Mer utförlig information finns på http://resor.adm.gu.se/. Resepolicy... 1 Resegruppen

Läs mer

Ink 2012 08. MÄL Medarbetare och förtroendevalda ska vid resor orsaka så lite miljöpåverkan som det är möjligt.

Ink 2012 08. MÄL Medarbetare och förtroendevalda ska vid resor orsaka så lite miljöpåverkan som det är möjligt. ~SAlA lt01 KOMMUN Bilaga KS 2012/106/1 SALA KOMMUN Ink 2012 08 2012 05 08 DIARIENR: 2012/ POLICY KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Kommunfullmäktige Resepolicy för Sala kommun MÄL Medarbetare och förtroendevalda

Läs mer

Strategi för resor i tjänsten

Strategi för resor i tjänsten Datum 2014-02-20 Strategi för resor i tjänsten Antagen av kommunstyrelsen Antagen av: Kommunstyrelsen 2014-03-04, 29 Dokumentägare: Kommundirektör Ersätter dokument: Resepolicy 2004 Dokumentnamn: Strategi

Läs mer

Mötes- och resehanteringsanvisningar. Beslutad av förvaltningschef Reviderad 2012-06-15 Dnr HIG 2011/2004

Mötes- och resehanteringsanvisningar. Beslutad av förvaltningschef Reviderad 2012-06-15 Dnr HIG 2011/2004 Mötes- och resehanteringsanvisningar Beslutad av förvaltningschef Reviderad 2012-06-15 Dnr HIG 2011/2004 Mötes- och resehanteringsanvisningar Syftet med dessa anvisningar är att: effektivisera resebokningen

Läs mer

Riktlinjer för Möten och Resor i Region Skåne

Riktlinjer för Möten och Resor i Region Skåne Reviderad 2010-05-17 Riktlinjer för Möten och Resor i s verksamheter finns representerade i hela Skåne. Detta innebär för många medarbetare återkommande möten och resor utanför den egna arbetsplatsen både

Läs mer

Avtal om ersättning m.m. vid tjänsteresa och förrättning utomlands

Avtal om ersättning m.m. vid tjänsteresa och förrättning utomlands Avtal om ersättning m.m. vid tjänsteresa och förrättning utomlands Centrala avtal 2005:5 2005-05 - 05 Innehåll 1 Innehåll Förord 3 Avtal om ersättning m.m. vid tjänsteresa och förrättning utomlands 5 Tillämpningsområde

Läs mer

Resor i tjänsten 1 INLEDNING 2 INRIKES TJÄNSTERESA 2014-01-08

Resor i tjänsten 1 INLEDNING 2 INRIKES TJÄNSTERESA 2014-01-08 2014-01-08 1 Resor i tjänsten 1 INLEDNING Vid tjänsteresa och förrättning har en arbetstagare rätt till resekostnadsersättning och traktamente m.m. enligt bestämmelserna i Villkorsavtalet/ Villkorsavtalet-T,

Läs mer

1. Riktlinjer för Möten

1. Riktlinjer för Möten Riktlinjer för Möten och Resor i s verksamheter finns representerade i hela Skåne. Detta innebär för många medarbetare återkommande möten och resor utanför den egna arbetsplatsen både inom och utom Skåne.

Läs mer

Personalavdelningen 19 juni 2000 Dnr Mahr 49-2000/562

Personalavdelningen 19 juni 2000 Dnr Mahr 49-2000/562 MALMÖ HÖGSKOLA LOKALT AVTAL Personalavdelningen 19 juni 2000 Dnr Mahr 49-2000/562 Parter: Malmö högskola SACO-S OFR-S SEKO-civil Skåne Lokalt kollektivavtal vid Malmö högskola om ersättning vid tjänsteresa

Läs mer

Riktlinjer för tjänsteresor och möten

Riktlinjer för tjänsteresor och möten Riktlinjer för tjänsteresor och möten Fastställd av: Rektor 2013-06-25. 1 1 Inledning 3 1.1 Syfte 3 1.2 Ansvar 3 1.3 Övriga riktlinjer, detaljerad information 3 2 Definitioner 3 3 Planering 4 3.1 Telefon-,

Läs mer

Syfte: Alla resor som omfattas av resepolicyn ska vara trafiksäkra, kostnadseffektiva och miljöanpassade.

Syfte: Alla resor som omfattas av resepolicyn ska vara trafiksäkra, kostnadseffektiva och miljöanpassade. 1 Resepolicy Denna policy gäller för alla resor som sker inom tjänsten och som betalas av Linköpings kommun Policyn ska även utgöra ett styrdokument vid upphandling av resor, transporter och inköp/leasing

Läs mer

RESEAVTAL 1 KAPITLET ALLMÄNT

RESEAVTAL 1 KAPITLET ALLMÄNT Reseavtal IL har i 12 kap följande lydelse: "7 Med vanlig verksamhetsort avses ett område inom 50 kilometer från den skattskyldiges tjänsteställe. Som vanlig verksamhetsort behandlas också ett område inom

Läs mer

3 kap. Kostnadsersättningar m.m.

3 kap. Kostnadsersättningar m.m. 1 (9) 3 kap. Kostnadsersättningar m.m. Ersättning vid tjänsteresa och förrättning Vissa definitioner 1 Flerdygnsförrättning Förrättning Förrättningsställe IL Tjänsteresa Tjänsteställe Traktamente Vanliga

Läs mer

Bilaga 1 administrativa regler/rutiner vid tjänsteresa

Bilaga 1 administrativa regler/rutiner vid tjänsteresa Bilaga 1 administrativa regler/rutiner vid tjänsteresa Innehåll Bilaga 1 administrativa regler/rutiner vid tjänsteresa... 1 Prioriteringsordning vid tjänsteresa... 3 Regler för beställning av tjänsteresor...

Läs mer

UPPDRAGSREGLEMENTE 1 januari 2015 31 december 2015

UPPDRAGSREGLEMENTE 1 januari 2015 31 december 2015 1(8) UPPDRAGSREGLEMENTE 1 januari 2015 31 december 2015 1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE Detta reglemente gäller för avdelningsstyrelsen och vid av avdelningsstyrelsen meddelade uppdrag inklusive fackliga studier,

Läs mer

Information om gällande reseavtal finns på Västra Götalandsregionens hemsida.

Information om gällande reseavtal finns på Västra Götalandsregionens hemsida. 1.0 Utgåva (1)8 INLEDNING Dessa reseriktlinjer gäller för medarbetare och inhyrd medarbetare inom Regionservice och avser alla resor som sker inom tjänsten och som betalas av Västra Götalandsregionen.

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 13:1

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 13:1 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 13:1 Kf 126/2013 Dnr Ks 2012/277 Reglemente för tjänsteresor Syfte Riktlinjer för resor och möten är en del av kommunens arbete för en långsiktig ekonomisk,

Läs mer

Riktlinjer för tjänsteresor och hotellbokningar inklusive resebilaga

Riktlinjer för tjänsteresor och hotellbokningar inklusive resebilaga Riktlinjer för tjänsteresor och hotellbokningar inklusive resebilaga Fastställda av kommunstyrelsen 2005-04-04 67 Reviderade och fastställda av kommunstyrelsen 2008-10-06 270 Allmänt Riktlinjerna gäller

Läs mer

Policy. Regler och riktlinjer för resor och trafiksäkerhet. Sida 1/5

Policy. Regler och riktlinjer för resor och trafiksäkerhet. Sida 1/5 Sida 1/5 Regler och riktlinjer för resor och trafiksäkerhet Syfte Tjänsteresor och transporter ska företas så kostnadseffektivt som möjligt med hänsyn till verksamhetens krav och medarbetarnas individuella

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-05-15. Resepolicy samt Riktlinje för resor och trafiksäkerhet för Sala kommun

Sammanträdesdatum 2012-05-15. Resepolicy samt Riktlinje för resor och trafiksäkerhet för Sala kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 7 (14) Sammanträdesdatum 2012-05-15 134 Dnr 2009/154 Resepolicy samt Riktlinje för resor och trafiksäkerhet för Sala kommun INLEDNING Förslag till resepolicy

Läs mer

Lokalt kollektivavtal om traktamente, resetillägg m.m.

Lokalt kollektivavtal om traktamente, resetillägg m.m. Regionkansliet, Personalstrategiska avdelningen Lokalt kollektivavtal om traktamente, resetillägg m.m. Originaldokumentets diarienummer: 16/99, reviderad 2012-01-01 Du som är anställd och har frågor om

Läs mer

RESEPOLICY Gällande för Svenska Skolidrottsförbundet Uppdaterad 2012

RESEPOLICY Gällande för Svenska Skolidrottsförbundet Uppdaterad 2012 RESEPOLICY Gällande för Svenska Skolidrottsförbundet Uppdaterad 2012 Gällande för förbundsstyrelsen och arbetsgrupper vid möten, kurser och konferenser arrangerade av Svenska Skolidrottsförbundet (SSIF)

Läs mer

Bilaga till: Riktlinjer vid resor i tjänsten (LiÖ 2012-4042) ersättningar, försäkringar, etc

Bilaga till: Riktlinjer vid resor i tjänsten (LiÖ 2012-4042) ersättningar, försäkringar, etc 1(5) Bilaga till: Riktlinjer vid resor i tjänsten (LiÖ 2012-4042) ersättningar, försäkringar, etc Färdtidsersättning, traktamente och resetillägg regleras i Allmänna bestämmelser (AB), avtalet TRAKT 04

Läs mer

Resepolicy för Landstinget i Uppsala län

Resepolicy för Landstinget i Uppsala län Resepolicy för Landstinget i Uppsala län Beslutad av landstingsfullmäktige 2003-09-22 Till resepolicyn hör följande dokument som beslutats av landstingsstyrelsen 2003-09-29, reviderade 2009-12-21 Bilaga

Läs mer

2014-02-27. Resepolicy för SHIF/SPK

2014-02-27. Resepolicy för SHIF/SPK 2014-02-27 Resepolicy för SHIF/SPK SHIF/SPKs resepolicy om att resa kostnadseffektivt, säkert och miljövänligt innebär i korthet: att inte resa om det inte är nödvändigt att resor planeras i så god tid

Läs mer

Resepolicy för Malmö stad. Malmö stads policy för resor och möten gäller alla medarbetare i kommunen. Den avser alla resor i tjänsten.

Resepolicy för Malmö stad. Malmö stads policy för resor och möten gäller alla medarbetare i kommunen. Den avser alla resor i tjänsten. Lll löm, kmkåkpsenast sparat av bodnoräöbodnor Sidan 1-08-08öl, Resepolicy för Malmö stad med riktlinjer Resepolicy godkänd av kf 14/12 1995, 213, bih 152. Ändr av kf 20/12 2010, 274, bih 169. Riktlinjer

Läs mer

RESEPOLICY Gällande för Svenska Skolidrottsförbundet Uppdaterad 2012

RESEPOLICY Gällande för Svenska Skolidrottsförbundet Uppdaterad 2012 RESEPOLICY Gällande för Svenska Skolidrottsförbundet Uppdaterad 2012 Gällande deltagare vid möten, kurser och konferenser arrangerade av Svenska Skolidrottsförbundet (SSIF) eller där man representerar

Läs mer

Aktiviteter Del 2. Underlag hållbara beslut

Aktiviteter Del 2. Underlag hållbara beslut Aktiviteter Del 2. Underlag hållbara beslut Bilaga till slutrapport för åtgärd 13 Mobilitetsnätverk Klimp 2004-2008 Innehåll Del 2. Underlag hållbara beslut Hållbara kommunala transporter.............................................

Läs mer

175 FÖRSLAG Datum 2009-11-02. Ert datum

175 FÖRSLAG Datum 2009-11-02. Ert datum I II ~ landstinget DALARNA Gunnar Fasten 175 FÖRSLAG Datum 2009-11-02 Ert datum Betecknlngldlarienr LD09/02318 1(8) Er beteckning MÖTES- OCH RESEPOLICY I LANDSTINGET DALARNA Inledning Omfattning Landstingets

Läs mer

Riktlinjer för resor

Riktlinjer för resor RIKTLINJER Diarienummer KS13-205-021 1(7) Riktlinjer för resor Dokumentnamn Riktlinjer för resor Fastställd/upprättad av Kommunstyrelsen Dokumenttyp Riktlinje 2015-01-07 Diarienummer KS13-205-021 Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

LATHUND FÖR RESENÄREN

LATHUND FÖR RESENÄREN PA/KTH-RES/20101206 LATHUND FÖR RESENÄREN Öppna din webbläsare och skriv in webbadressen i adressfältet: https://kth.ebuilder.se/ Du hittar även länken under KTH Intranät/Administrativt stöd/kth-res, eller

Läs mer

LOKALT RESEAVTAL VID HÖGSKOLAN I GÄVLE

LOKALT RESEAVTAL VID HÖGSKOLAN I GÄVLE LOKALT RESEAVTAL VID HÖGSKOLAN I GÄVLE 1 Avtalets parter Avtalet tecknas mellan Högskolan i Gävle och arbetstagarorganisationerna Saco-S, OFR- Lärarförbundet och OFR-ST med stöd ALFA och ALFA-T kapitel

Läs mer

RESEPOLICY FÖR ANSTÄLLDA OCH UPPDRAGSTAGARE HOS LANDSKRONA KOMMUN

RESEPOLICY FÖR ANSTÄLLDA OCH UPPDRAGSTAGARE HOS LANDSKRONA KOMMUN RESEPOLICY FÖR ANSTÄLLDA OCH UPPDRAGSTAGARE HOS LANDSKRONA KOMMUN (antagen av kommunstyrelsen 2000-09-13) ALLMÄNT Dessa regler gäller för samtliga anställda och uppdragstagare hos Landskrona kommun. Begreppen

Läs mer

Ersättningsregler och resepolicy för uppdrag inom Gymnastikförbundet 2013-2014

Ersättningsregler och resepolicy för uppdrag inom Gymnastikförbundet 2013-2014 2012-08-31 Ersättningsregler och resepolicy för uppdrag inom Gymnastikförbundet 2013-2014 Fastställda av förbundsstyrelsen 2012-08-31 1(10) Innehållsförteckning Generella bestämmelser... 3 Bilaga 1 Förtroendevalda...

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 040.1

FÖRFATTNINGSSAMLING 040.1 1 (5) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 040.1 RESEPOLICY FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2004-11-25, 156 Denna policy gäller alla resor som sker inom tjänsten och betalas av Västerviks

Läs mer

Policy för resor och transporter i tjänsten

Policy för resor och transporter i tjänsten Styrdokument Policy för resor och transporter i tjänsten Giltighetstid 2012-02-01 2015-06-30 2 (6) Beslutshistorik Gäller från 2012-02-01 till och med 2015-06-30 Antagen av kommunstyrelsen 2002-10-30,

Läs mer

Datum 2008-11-28. Inga juridiska konsekvenser bedöms föreligga.

Datum 2008-11-28. Inga juridiska konsekvenser bedöms föreligga. Personalberedningen Georg Krantz 044-309 33 95 georg.krantz@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2008-11-28 1 (2) Riktlinjer för Möten och Resor Ordförandens förslag 1. Regionstyrelsen föreslås anta Riktlinjer

Läs mer

Policy. för resor. Diarienummer: KS2010/0187.100. Gäller från: 2011-01-01

Policy. för resor. Diarienummer: KS2010/0187.100. Gäller från: 2011-01-01 Diarienummer: KS2010/0187.100 Policy för resor Gäller från: 2011-01-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Fullmäktige 2010-09-28 Utarbetad av: Kommunledningsförvaltningen, kansliavdelningen Revideras

Läs mer

Anvisningar för resor, kurser, konferenser och representation samt ersättning för utlägg vid Kommunstyrelseförvaltningen.

Anvisningar för resor, kurser, konferenser och representation samt ersättning för utlägg vid Kommunstyrelseförvaltningen. 10 januari 2007 Bilaga till riktlinjer för resor, kurser, konferenser och representation Anvisningar för resor, kurser, konferenser och representation samt ersättning för utlägg vid Kommunstyrelseförvaltningen.

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING Resepolicy Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller fr. o m: Lagakraftvunnet beslut KS 220, 2000-11-21

FÖRFATTNINGSSAMLING Resepolicy Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller fr. o m: Lagakraftvunnet beslut KS 220, 2000-11-21 Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller fr. o m: Lagakraftvunnet beslut KS 220, 2000-11-21 Denna policy gäller för alla de resor och transporter som görs i tjänsten och betalas av Karlshamns

Läs mer

15. Ersättning till förtroendevalda 2014

15. Ersättning till förtroendevalda 2014 Förmiddag, station 2 15. Ersättning till förtroendevalda 2014 Valberedningen har tagit fram ett förslag på ersättningar till förtroendevalda. Valberedningens förslag till beslut: Att anta valberedningens

Läs mer

Svensk Scenkonst PTK. Reseavtal. 2002 01 01 och tillsvidare Reviderat 2006 10 01. vtal

Svensk Scenkonst PTK. Reseavtal. 2002 01 01 och tillsvidare Reviderat 2006 10 01. vtal Svensk Scenkonst PTK Reseavtal 2002 01 01 och tillsvidare Reviderat 2006 10 01 vtal De ursprungliga parterna i avtalet Teatrarnas Riksförbund (TR) och Privattjänstemannakartellen (PTK) heter numera Svensk

Läs mer

RESERÄKNING. ANSTÄLLD PÅ GU Registrera din resa i egenrapportering (du hittar ER i medarbetarportalen) Skriv ut sparad reseräkning samt utläggsbilaga

RESERÄKNING. ANSTÄLLD PÅ GU Registrera din resa i egenrapportering (du hittar ER i medarbetarportalen) Skriv ut sparad reseräkning samt utläggsbilaga RESERÄKNING RAPPORTERA DIN RESA OBS! Rapportera in din resa senast 1 månad efter avslutad resa För avd obstetrik och gynekologi samt avd f pediatrik: Skicka reseräkningen till avd f obstetrik och gynekologi,

Läs mer

Resereglemente för Karolinska Institutet

Resereglemente för Karolinska Institutet Resereglemente för Karolinska Institutet Gäller från och med 2006-04-15 Ersätter resereglemente från 2004-06-22 Beslut Dnr: 1781/06-200 2006-04-05 Rektor Revidering av resereglemente för Karolinska Institutet

Läs mer

Ersättningsregler för uppdrag inom Gymnastikförbundet 2011-2012

Ersättningsregler för uppdrag inom Gymnastikförbundet 2011-2012 2011-02-18 Ersättningsregler för uppdrag inom Gymnastikförbundet 2011-2012 Generella bestämmelser... 2 Bilaga 1 Förbundsstyrelsen och kommittéer... 4 Bilaga 2 Nationella tävlingar... 5 Bilaga 3 Internationella

Läs mer

Ersättning vid tjänsteresa för arbetstagare vid Växjö universitet

Ersättning vid tjänsteresa för arbetstagare vid Växjö universitet RESEPOLICY Anita Petersson DNR 89/2003-19 Reviderad 2008-12-02 Ersättning vid tjänsteresa för arbetstagare vid Växjö universitet Tillämpas då arbetstagare med förordnande beordras att tjänstgöra på annan

Läs mer

Resepolicy. för Falköpings kommun. Resepolicy

Resepolicy. för Falköpings kommun. Resepolicy för Falköpings kommun Resepolicy Innehållsförteckning Syfte 3 Omfattning och avgränsning 3 Övergripande mål 3 Miljö Säkerhet Effektivitet Föredöme Ansvar 4 Spridning och uppföljning 4 Bilaga 1 Reseinstruktion

Läs mer

Lathund skriva reseräkning. för Samhällsbyggnad 2008-01-01. Tur och Retur

Lathund skriva reseräkning. för Samhällsbyggnad 2008-01-01. Tur och Retur Lathund skriva reseräkning för Samhällsbyggnad 2008-01-01 Tur och Retur https://ltu.marakanda.se/ KOM IHÅG ATT Om din reseräkning sedan ska FAKTURERAS så måste du skriva ut en kopia av reseräkningen och

Läs mer

Riktlinjer och anvisningar för möten och resor i Eskilstuna kommunkoncern

Riktlinjer och anvisningar för möten och resor i Eskilstuna kommunkoncern 2014-08-05 1 (11) Riktlinjer och anvisningar för möten och resor i Eskilstuna kommunkoncern Riktlinjer och anvisningar för möten och resor för Eskilstuna kommunkoncern - Ny efter KSAU-{6ED458CC-AEAC-4945-8533-

Läs mer

Resereglemente för Karolinska Institutet

Resereglemente för Karolinska Institutet Resereglemente för Karolinska Institutet Gäller från och med 2010-07-01 Ersätter resereglemente från 2008-02-01 Beslut Dnr: 3400/2010-200 2010-06-10 Universitetsdirektör Revidering av resereglemente för

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik R

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik R Ersätter Utbytt den Sign 1:5 Inledning Kommunens verksamhet medför att ett stort antal resor och transporter genomförs varje år. Det är viktigt att dessa resor och transporter sker kostnadseffektivt, trafiksäkert

Läs mer

Arvodes- och ersättningsreglemente

Arvodes- och ersättningsreglemente Hörselskadades Riksförbund 1(5) Arvodes- och ersättningsreglemente Gäller för styrelseledamöter och övriga förtroendevalda på förbundsnivå 1. Grundläggande bestämmelser 1.1 Definitioner Med förrättning

Läs mer

Traktamenten och andra kostnadsersättningar

Traktamenten och andra kostnadsersättningar Traktamenten och andra kostnadsersättningar Inkomståret 2004 SKV 354 utgåva 13 Traktamenten och andra kostnadsersättningar är skattepliktiga. Den skattskyldige har rätt till helt schablonavdrag för måltider

Läs mer

Reseräkningar för tjänsteresor inkl. Utlägg

Reseräkningar för tjänsteresor inkl. Utlägg Avdelningen för Juridik, ekonomi och personal 081014 1(5) Reseräkningar för tjänsteresor inkl. Utlägg Bakgrund I samband med processkartläggningen av reseräkningar konstaterades det att handläggningen

Läs mer

Rutiner för möten och resor

Rutiner för möten och resor Förslag till rutiner 2015-04-01 Dnr KS.2015.134 Sektor kommunstyrelsen Handläggare: Björn Järbur Kommunchef Tel: 0303-330264 E-post: bjorn.jarbur@ale.se Rutiner för möten och resor Syfte Dessa rutiner

Läs mer

Regler för resor vid Luleå tekniska universitet

Regler för resor vid Luleå tekniska universitet Regler för resor vid Luleå tekniska universitet fastställda vid rektors beslutsmöte 2005-05-24 1. Syfte I vår organisation med långtgående delegering av ansvar och befogenheter och med många beslutsfattare

Läs mer

Riktlinjer för resor och reseersättning

Riktlinjer för resor och reseersättning Riktlinjer för resor och reseersättning Medlemsorganisationer och andra som reser på uppdrag av MyRight Antagen av styrelsen 111110, revidering 141112 och 150602 1. Utgångspunkter En resa har alltid som

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 18 (28)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 18 (28) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 18 (28) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-28 73 Förslag till resepolicy (KS 2015.145) Beslut Arbetsutskottet beslutar att föreslå att: Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Resepolicy för Gävle kommunkoncern

Resepolicy för Gävle kommunkoncern Dnr 12KS470 Resepolicy för Gävle kommunkoncern Beslutat i Kommunfullmäktige 30 september 2013 Resepolicy för Gävle kommunkoncern Beslutat i Kommunfullmäktige 30 september 2013 Citera gärna ur skriften

Läs mer

Rese- policy. Falköpings kommun

Rese- policy. Falköpings kommun Rese- policy Falköpings kommun 1 2 Till resepolicyn hör följande dokument 1. Regler för tjänsteresor i Falköpings kommun 2. Råd och tillämpning av resepolicyn 3. Minikrav på bilar som används i tjänsten

Läs mer

Regler för Riksfärdtjänst i Staffanstorps kommun

Regler för Riksfärdtjänst i Staffanstorps kommun FÖRFATTNING 4.6.4 Antagen av kommunfullmäktige 22/94 Regler för Riksfärdtjänst i Staffanstorps kommun 1 Allmänna förutsättningar för resor med riksfärdtjänst Riksfärdtjänst ges till personer som till följd

Läs mer

Riktlinjer för korttjänster vid SLU

Riktlinjer för korttjänster vid SLU 1(3) DNR: Dnr SLU ua 2013.1.1.1-2425 STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Ekonomiadministration, upphandling, stiftelser och bolag Dokumenttyp: Policy samt Riktlinjer Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli: Ekonomiavdelningen

Läs mer

Tillstånd att anlita riksfärdtjänst ges under följande förutsättningar:

Tillstånd att anlita riksfärdtjänst ges under följande förutsättningar: REGLER FÖR RIKSFÄRDTJÄNST I BLEKINGE Fastställda 2011-11-14 av Kollektivtrafikmyndigheten i Blekinge Reviderad 2012-10-18: Ledsagare sista stycket tillagt 1. Allmänna förutsättningar Riksfärdtjänst kan

Läs mer

Riktlinjer. Resor i tjänsten

Riktlinjer. Resor i tjänsten Riktlinjer Resor i tjänsten Beslutsdatum och beslutsfattare 4 Omfattning 4 Värdegrund 4 Syfte/inriktning 4 Ansvar 4 Effektivitet/val av färdsätt 4 Uppföljning 5 Riktlinjer för tjänsteresor inom kommunen

Läs mer

Riktlinjer vid myndighetsutövning riksfärdtjänst

Riktlinjer vid myndighetsutövning riksfärdtjänst 008/525-TN Dnr 2008/525-TN-364 Riktlinjer vid myndighetsutövning riksfärdtjänst Antagna av Tekniska nämnden 2008-04-15 program policy handlingsplan riktlinje Riktlinjer för riksfärdtjänst program policy

Läs mer

Regler för riksfärdtjänst med tillämpningsanvisningar

Regler för riksfärdtjänst med tillämpningsanvisningar s1(7) Regler för riksfärdtjänst med tillämpningsanvisningar Inledning Region Skåne ansvarar för att utreda och pröva tillstånd till riksfärdtjänst för invånare som är folkbokförda i de kommuner som överlåtit

Läs mer

Landstingsstyrelsens beslut

Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2006-06-19 LS-LED06-115 58 Landstingsstyrelsens svar på revisionens granskning av landstingets policy/riktlinjer för resor i tjänsten Landstingsstyrelsens beslut

Läs mer

NHF:s 2014-2015. Ekonomiska Bestämmelser 2014-06-15

NHF:s 2014-2015. Ekonomiska Bestämmelser 2014-06-15 NHF:s Ekonomiska Bestämmelser 2014-2015 Allmänt... 3 Förtroendevalda... 3 Arvode Förbundsstyrelsen... 3 Särskilda uppdrag... 3 Övriga utlägg... 3 Övriga åtaganden... 3 Traktamente och reseersättning...

Läs mer

AGDA Webb Enskild användare registrera reseräkning 1 AGDA WEBB. Manual

AGDA Webb Enskild användare registrera reseräkning 1 AGDA WEBB. Manual AGDA Webb Enskild användare registrera reseräkning 1 AGDA WEBB Manual Registrera reseräkning...2 Kostavdrag...5 Utlägg...6 Representation...7 Utskrift...8 1 AGDA Webb Enskild användare registrera reseräkning

Läs mer

reviderad 2015-02-01 Sjukresor i Dalarna Ta bussen till doktorn Gratis Enkelt Bekvämt

reviderad 2015-02-01 Sjukresor i Dalarna Ta bussen till doktorn Gratis Enkelt Bekvämt reviderad 2015-02-01 Sjukresor i Dalarna Ta bussen till doktorn Gratis Enkelt Bekvämt AB Dalatrafik ansvarar, på uppdrag av Landstinget Dalarna, för frågor om regler för sjukresor. Dalatrafik handlägger

Läs mer

Med tåget i tjänsten

Med tåget i tjänsten Med tåget i tjänsten Få ut maximalt av din resa Tåget tar dig från city till city, ofta fortare än du kanske tror. Du får dessutom en sammanhållen arbetstid utan avbrott. Du kan med andra ord kliva av

Läs mer

Manual Bokningar i BIG Business Online (BBO)

Manual Bokningar i BIG Business Online (BBO) Manual Bokningar i BIG Business Online (BBO) Börja med att logga in genom ditt användarnamn och lösenord. Första gången du loggar in så hamnar du på startsidan, som då ser ut som nedan. Efter att du uppdaterat

Läs mer

Resepolicy för Falköpings kommun

Resepolicy för Falköpings kommun Resepolicy för Falköpings kommun Mål: Skapa förutsättningar för ett kostnadseffektivt resande Skapa en säker och trygg arbetsmiljö för kommunens medarbetare vid tjänsteresor Minimera risken för att andra

Läs mer

VD-beslutad instruktion för ersättningar, personalförmåner, representation, tjänsteresor m.m.

VD-beslutad instruktion för ersättningar, personalförmåner, representation, tjänsteresor m.m. 1(10) VD-beslutad instruktion för ersättningar, personalförmåner, representation, tjänsteresor m.m. 2(10) 1 Inledning Styrelsen har i dokumentet AP-fondernas gemensamma policy för ersättningar, personalförmåner,

Läs mer

Riksfärdtjänst. Ale kommun

Riksfärdtjänst. Ale kommun Riksfärdtjänst Ale kommun Broschyren är en sammanfattning av bestämmelserna i lag om riksfärdtjänst (SFS 1997:735) och Ale kommuns riktlinjer för riksfärdtjänst (antagna av Kommunfullmäktige 2006-03-27)

Läs mer

Resepolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2011-06-20, 75

Resepolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2011-06-20, 75 Resepolicy Antagen av kommunfullmäktige 2011-06-20, 75 Resepolicy Denna resepolicy är antagen av kommunfullmäktige 2011-06-20, 75 och gäller from 2011-07-01. Omfattning Policyn är kommunövergripande och

Läs mer

Riktlinjer vid resor i tjänsten fr o m 2015-01-01

Riktlinjer vid resor i tjänsten fr o m 2015-01-01 Beteckning Riktlinjer vid resor i tjänsten fr o m 2015-01-01 ersättningar, försäkringar, etc Färdtidsersättning, traktamente och resetillägg regleras i Allmänna bestämmelser (AB), avtalet TRAKT 04 samt

Läs mer

Traktamenten och andra kostnadsersättningar

Traktamenten och andra kostnadsersättningar Traktamenten och andra kostnadsersättningar Från och med inkomståret 2006 SKV 354 utgåva 16 I den här broschyren kan du läsa om traktamenten vid tjänsteresor och andra vanliga kostnadsersättningar som

Läs mer

reviderad 2013-01-01 Sjukresor i Dalarna Ta bussen till doktorn Gratis Enkelt Bekvämt

reviderad 2013-01-01 Sjukresor i Dalarna Ta bussen till doktorn Gratis Enkelt Bekvämt reviderad 2013-01-01 Sjukresor i Dalarna Ta bussen till doktorn Gratis Enkelt Bekvämt AB Dalatrafik ansvarar på uppdrag av Landstinget Dalarna, för frågor om regler för sjukresor, handlägger ansökningar

Läs mer

1 RIKTLINJER FÖR FÄKTRESOR...1 2 RESEREGLEMENTE - INSTRUKTION...4 3 FÖRSÄKRINGAR...11

1 RIKTLINJER FÖR FÄKTRESOR...1 2 RESEREGLEMENTE - INSTRUKTION...4 3 FÖRSÄKRINGAR...11 Resehandbok 2010 Innehållsförteckning 1 RIKTLINJER FÖR FÄKTRESOR...1 1.1 RESEPOLICY... 1 1.2 KLASS OCH STANDARD FÖR TRANSPORT OCH BOENDE... 1 1.3 RESEBESTÄLLARE... 2 1.4 BETALNINGSSÄTT... 2 1.5 SÄKERHET...

Läs mer

Regler för praktik och studieresor vid Umeå universitet

Regler för praktik och studieresor vid Umeå universitet Regler för praktik och studieresor vid Umeå universitet Fastställd av rektor 2014-06-10 Dnr: 500-1021-13 Denna regel ersätter tidigare fastställda beslut av rektor Bidrag till studerande vid praktikoch

Läs mer

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 14 RESEPOLICY FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2003-03-31

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 14 RESEPOLICY FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2003-03-31 ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 14 RESEPOLICY FÖR ESLÖVS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2003-03-31 Denna policy gäller för medarbetare, inhyrd medarbetare, och förtroendevalda inom Eslöv kommun

Läs mer

Enhet inom facklig organisation bildad för att företräda denna i förhållande till arbetsplatsen.

Enhet inom facklig organisation bildad för att företräda denna i förhållande till arbetsplatsen. 1 Avtal om facklig verksamhet inom bolaget SJ AB. 1 Tillämpningsområde Avtalet tillämpas i förhållandet mellan SJ AB och facklig organisation, som är part i detta avtal. Facklig förtroendeman utsedd av

Läs mer

RIKSFÄRDTJÄNSTRESA (Ansökan - Beslut - Beställning)

RIKSFÄRDTJÄNSTRESA (Ansökan - Beslut - Beställning) RIKSFÄRDTJÄNSTRESA (Ansökan - Beslut - Beställning) Personnummer BB Gata, box Innehar CSN/SFS-kort Postnummer Ort Telefon (även riktnummer) Ev. mobiltelefonnummer Ja Nej Rollator, fällbar Rullstol, fällbar

Läs mer

Lathund för arvode till förtroendevalda i Unga Hörselskadade. När kan jag få arvode för ett uppdrag?

Lathund för arvode till förtroendevalda i Unga Hörselskadade. När kan jag få arvode för ett uppdrag? Lathund för arvode till förtroendevalda i Unga Hörselskadade (Lathunden utgår från dokumentet Ersättning till förtroendevalda, årsmötet 2013) När kan jag få arvode för ett uppdrag? Som medlem i UH har

Läs mer

Med tåget i tjänsten

Med tåget i tjänsten Med tåget i tjänsten Få ut maximalt av din resa Tåget tar dig från city till city, ofta fortare än du kanske tror. Du får dessutom en sammanhållen arbetstid utan avbrott. Du kan med andra ord kliva av

Läs mer

MANUAL FÖR RESEBESTÄLLNING OCH RESERÄKNING. 1. Guidad reserapportering göra resebeställning/rapportering av resor

MANUAL FÖR RESEBESTÄLLNING OCH RESERÄKNING. 1. Guidad reserapportering göra resebeställning/rapportering av resor MANUAL FÖR RESEBESTÄLLNING OCH RESERÄKNING 1. Guidad reserapportering göra resebeställning/rapportering av resor Vad ska jag rapportera? Innan du åker på din resa skall du göra en resebeställning. Rapportera

Läs mer

EKONOMISKA BESTÄMMELSER

EKONOMISKA BESTÄMMELSER EKONOMISKA BESTÄMMELSER inom Svenska Handbollförbundet för perioden 15 07 01 16 06 30 1. Förtroendevalda 2. Vid kurs/konferensuppdrag 3. Vid lägeruppdrag 4. Traktamente för 1, 2 och 3 5. Resekostnadsersättning

Läs mer

Traktamentesavtal TRAKT 91

Traktamentesavtal TRAKT 91 1 (7) Traktamentesavtal TRAKT 91 Traktamentesavtal TRAKT 91...1 Förhandlingar om Traktamentsavtal TRAKT 91...2 Parter...2 1...2 2...2 3...4 4...4 5...4 6...4 7...4 8...5 Bilaga 1...6 Traktamentsbelopp

Läs mer

Riktlinjer. För resor i tjänsten

Riktlinjer. För resor i tjänsten Riktlinjer För resor i tjänsten INNEHÅLL... 1 Hänvisningar till Västfastigheters hemsida:... 2 VÄSTFASTIGHETERS RIKTLINJER FÖR RESOR I TJÄNSTEN.... 3 RIKTLINJER för Västfastigheters... 4 1.Övergripande

Läs mer

Domararvoden 2010-07-01-2014-06-30

Domararvoden 2010-07-01-2014-06-30 Domararvoden 2010-07-01-2014-06-30 Seniorserier (samt kval till serie) 10 13/14 SSL 2 150 2 300 2 500 2 500 Elitserien 1 600 1 650 1 650 1 700 Allsvenskan 1 500 1 550 1 550 Division 1 1 000 1 050 1 050

Läs mer

Ärendets Första giltig- Diarieplandiarienummer. 1 Det åligger kommunens nämnder att tillse att bestämmelserna i detta reglemente om attest iakttas.

Ärendets Första giltig- Diarieplandiarienummer. 1 Det åligger kommunens nämnder att tillse att bestämmelserna i detta reglemente om attest iakttas. Ärendets Första giltig- Diarieplandiarienummer hetsdatum beteckning 925/99 2000-01-31 003 ATTEST- OCH UTANORDNINGSREGLEMENTE 1 Det åligger kommunens nämnder att tillse att bestämmelserna i detta reglemente

Läs mer

Tjänstereseförsäkring för Västra Götalands läns landsting Försäkringstagare:

Tjänstereseförsäkring för Västra Götalands läns landsting Försäkringstagare: Regionkansliet, ekonomiavdelningen Handläggare: Maria Berglez Tjänstereseförsäkring för Västra Götalands läns landsting Försäkringstagare: Försäkringsnummer: 830 777 984 Västra Götalands Läns Landsting

Läs mer