Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6

7

8 Teknik- och serviceenhet/tes Ewa Fridén Tel Box 12854, STOCKHOLM - - Styrdokument Datum Dnr Dokumentnamn Mötes- och resepolicy Kategori Strategisk dokument Beslutsdatum Ersätter dokument som upphävs Beslutsfattare Therese Mattsson Policy Administrationsavdelningenn Ansvarig enhet Teknik- och serviceenhetenn Tullverkets policybeslut om möten och resor (TIM 2012:21) Handläggare Ewa Fridén Typ av styrdokument Ansvarig avdelning/ /process Träder i kraft den Bör uppdateras före Diarienummer STY Giltig t.o.m. datum Serienummer Tullverkets mötes- och resepolicy Tullverket är en rikstäckande organisationn med många tjänsteresor. Resandet kostar stora summor varje år. Resande innebär även en miljöbelastning. Tullverket ska därför aktivt arbeta för att minimera kostnadernaa och miljöbelastningen. För att uppnå detta använder vi vår avtalsresebyrå, avtalade självbokningssystem samt statliga avtal. Såväl chefer som medarbetare har en viktig roll i detta arbete. Arbete ska präglas av en strävan efter kostnadseffektivitet miljöhänsynn säker arbetsmiljö god planering, och enkel administration. Några metoder för att uppnå målsättningarnaa är att tillsammanss med ansvarig chef se till att resor sker i enlighet med mötes- och resepolicyn. ha video-, telefon- och webbmöten i stället för möten som kräver resor välja tåg om avståndet är under 50 mil enkel väg eller om en resa med tåg är kortare än 4 timmar vid hyra av bil välja miljöbil använda allmänna kommunikationsmedel i stället för taxi och bil medarbetarna i ökad utsträckning själva bokar sin resa (s.k. själv- bokning)

9 (2) beställa resan i god tid, vilket ger större möjlighet till att hitta biljetter till lägre kostnad samordna mötestider och mötesplatser med flygtider och tågtider, för att hålla kostnader nere resor genomförs på ett så tryggt och säkert sätt som möjligt. Mer information finns på intranätet. Ärendets handläggning I den slutliga handläggningen av ärendet har deltagit generaltulldirektören Therese Mattsson (beslutande) och sakkunniga Ewa Fridén (föredragande). TULLVERKET Therese Mattsson Ewa Fridén (Administrationsavdelningen)

10 Rubrik 1(2) Resepolicy för Brottsförebyggande rådet Datum Diarienummer Version / Resepolicy för Brottsförebyggande rådet Denna resepolicy gäller alla anställda och uppdragstagare vid Brå och omfattar de resor som betalas av Brå. Syfte Resepolicyn syftar till att resor i tjänsten ska ske på ett sådant sätt att följande långsiktiga mål uppnås: En säker arbetsmiljö: Tjänsteresor ska genomföras på ett så tryggt och säkert sätt som möjligt. Säkerhetsmässiga rekommendationer ska följas. Ett miljöanpassat resande: Tjänsteresor ska planeras och genomföras på ett sådant sätt att påverkan på den yttre miljön minimeras. Detta innebär att energianvändning och miljöfarliga utsläpp ska minimeras. Särskilt ska en minskning av utsläpp av koldioxid prioriteras. Ett kostnadseffektivt resande: Tjänsteresor ska företas så kostnadseffektivt som möjligt med hänsyn till dels de anställdas individuella förutsättningar och behov, dels kravet på en optimal arbetseffektivitet. Vid beräkning av totalkostnad ska hänsyn tas till resans alla delar: transport, logi, traktamente, tjänsteresetillägg, arbetstid och restid. Resande när det behövs: Tjänsteresor ska i så stor utsträckning som möjligt ersättas med video-, telefon- och webbkonferenser. Till denna policy finns tillhörande, mer konkreta, reseregler. Resereglerna anger på vilket sätt de övergripande målen i policyn ska uppnås. Ansvar Samtliga anställda vid Brå har ett ansvar för att planera sina resor så att de så långt som möjligt lever upp till målen i resepolicyn om ett säkert, miljöanpassat och kostnadseffektivt resande. Varje enhetschef har ansvar för att: - medarbetarna på enheten känner till innehållet i policyn och tillhörande reseregler - medarbetarna på enheten har kunskaper om säkert och miljöanpassat resande. Administrativa chefen har under generaldirektören ansvar för att utvärdera och vidmakthålla resepolicyn. Administrativa chefen ansvarar även för den kontinuerliga uppföljningen av tjänsteresorna vid Brå.

11 Rubrik 2(2) Resepolicy för Brottsförebyggande rådet Datum Diarienummer Version /

12 Rubrik 1(6) Reseregler för Brottsförebyggande rådet Datum Beslutsnr 30/2012 Ver 3.0 Reseregler för Brottsförebyggande rådet Allmänt om resor i tjänsten Syftet med dessa reseregler är att stödja den övergripande resepolicyn. Reglerna gäller för samtliga anställda och uppdragstagare inom Brå vid tjänste- och konferensresor. Med tjänsteresa avses en resa utanför den vanliga verksamhetsorten eller bostadsorten som arbetsgivaren beordrat. Tjänsteresa anses påbörjad och avslutad vid den anställdes ordinarie tjänsteställe eller bostad. I tillämpliga delar gäller reglerna också för beordrade resor inom den vanliga verksamhetsorten. Tjänsteresor ska utföras på det för myndigheten totalekonomiskt bästa sättet. Det innebär att kostnad, tid, säkerhet och miljöaspekter ska vägas in. Planering och beslut om tjänsteresa Det yttersta ansvaret för planeringen ligger hos den som har befogenhet att besluta att en tjänsteresa ska genomföras, men även den som ska företa resan har ett ansvar. Den som själv kan påverka planeringen av egna tjänsteresor ansvarar således för att kostnaderna begränsas så långt det är möjligt och att det egna resandet i tjänsten sker på ett ekonomiskt, säkert och miljöanpassat sätt. Resor ska normalt planeras så att biljetter kan beställas i god tid före resan. Den resebyrå som Brå har avtal med ges då möjligheter att erbjuda bra resealternativ till lägsta möjliga kostnad. Valet av färdsätt och färdväg ska ske med utgångspunkt från vad som är lämpligast för varje enskild resa. Billigaste färdsätt ska väljas om det inte medför hinder för att genomföra tjänsteuppdraget på ett effektivt sätt. När man jämför olika resmöjligheter är det viktigt att både tidsåtgång och kostnader beaktas. Innan en tjänsteresa görs ska den vara godkänd och beslutad av enhetschef. Beslut om tjänsteresor inom Norden fattas av enhetschef och beslut om tjänsteresor utanför Norden fattas av generaldirektören. Generaldirektören fattar också beslut om enhetschefers tjänsteresor. En skriftlig reseorder ska skrivas för beslut om tjänsteresor utanför Norden. Den finns i Palasso Egenrapportering. Beslutande chef är ansvarig för att resan sker i enlighet med de regler för resor som fastställts vid Brå. Beslut om resor som avviker från vad som är normalt inom Brå:s verksamhet eller som omfattar ett större antal deltagare och medför betydande kostnader, exempelvis i samband med konferens eller liknande, bör alltid underställas generaldirektören för prövning.

13 Rubrik 2(6) Reseregler för Brottsförebyggande rådet Datum Beslutsnr 30/2012 Ver 3.0 Privatresor och medföljandes resor Privata resor och medföljandes resor som inte ska betalas av Brå kan inte bokas genom Brå:s resebyrå. Externa personer Bokning av resor och hotell till externa personer kan göras genom Brå under förutsättning att det är Brå som ska stå för hela kostnaden. Det kan gälla till exempel personer som är inbjudna att föreläsa på ett seminarium. Regler för beställning av tjänsteresa Alla resor beställs via den resebyrå Brå har tecknat avtal med, Carlson Wagonlit Travel (CWT). Resebyråns uppdrag är att alltid boka det mest prisvärda och effektiva alternativet. Resebyrån använder alltid Brå:s leverantörsavtal och statliga ramavtal. För att Brå ska kunna få en överblick av resekostnader och miljöpåverkan samt en effektiv styrning mot de statliga ramavtalen är det nödvändigt att inga andra resebyråer än den som Brå har avtal med används vid bokning av tjänsteresor. En fördel är också att resebyrån vid krissituationer kan tillhandahålla en förteckning över var Brå:s resenärer befinner sig. Tåg- och flygbiljetter, hotell och eventuella transporter till och från flygplats bokas av den enskilde resenären antingen via telefon med CWT eller direkt genom resebyråns on-line system. Outnyttjade biljetter ska returneras snarast för kreditering. Se rutin för beställning av resa Färdsätt Färdsätt vid inrikes tjänsteresa Vid inrikes tjänsteresa bör, bland annat av miljöskäl, tåg alltid väljas om inte resan enkel väg överstiger 50 mil eller tidsvinsten med flyg blir minst två timmar. När tidsvinsten beräknas ska tidsåtgången för anslutningstransporter också räknas in. Flyg Flyg bokas enligt Brå:s avtal med resebyrån. Alla flygresor bokas i ekonomiklass. Normalt ska ej ombokningsbar biljett bokas för att få ett förmånligt pris. Tåg Brå:s tågavtal används vid resa med SJ och åberopas vid bokning av tågbiljetter. Resa ska i första hand göras i andra klass (om första klass vid bokningen visar sig billigare än andra klass kan första klass bokas). Om restiden är längre än två timmar och tågresan påbörjas innan

14 Rubrik 3(6) Reseregler för Brottsförebyggande rådet Datum Beslutsnr 30/2012 Ver 3.0 klockan eller avslutas efter klockan får första klass bokas. Vid nattåg får enkelkupé bokas. SJ:s restidsgaranti ska utnyttjas. Restidsgarantin innebär att man kan få viss ersättning för biljetter om man råkar ut för en försening. Se SJ:s hemsida för detaljer. Det är också på SJ:s hemsida som man ansöker om restidsgaranti. Anställd som har SJ årskort och använder det vid tjänsteresa får ingen ersättning för motsvarande biljettkostnad. Brå bekostar inte inköp av årskort till anställd. Båt Vid bokning av båtresa som kräver hytt har den anställde rätt att bo i enkelhytt (ej lyxhytt). Anslutnings- och lokala resor Vid anslutningsresor (t/r flygplats och tågstation) och lokala resor ska i första hand billigaste allmänna färdsätt (buss, flygbuss, tåg eller motsvarande) väljas, med hänsyn tagen till kostnad och miljö. Om inte buss/tåg kan utnyttjas t/r flygplats bör i andra hand flygtaxi väljas. Om flera personer samåker kan taxi vara det mest ekonomiska alternativet. Om möjligt bokas anslutningsresor vid samma tillfälle som biljett bokas med resebyrån. Vid lokala resor ska i regel kollektiva färdmedel utnyttjas. Taxiresor Taxiresor ska alltid motiveras och godkännas av enhetschef. Hänsyn tas då till bagage, tidsaspekter med mera. Ibland kan det vara ekonomiskt motiverat att åka taxi om fler personer delar på en bil. Se rutin för hur förbeställning av taxi görs för att få beloppet fakturerat direkt till Brå. Vid beställning av taxiresor ska taxibolag i ramavtalet utnyttjas. Se information på intranätet om beställning av taxi. Ingen ersättning för personligt utlägg erhålles dock från Brå, dricksen betalar man själv. Vid redovisning av taxikvittot ska namn på eventuella medföljande passagerare antecknas. Se blankett för redovisning av taxiresor. (när reseräkning inte skrivs) Ersättning för resa med egen bil Egen bil får användas vid tjänsteresa efter sedvanlig bedömning av lämpligaste färdsätt eller när andra transporter inte finns att tillgå. Användande av egen bil ska vara godkänt i förväg av beslutande chef. För att få ersättning ska reseräkning skrivas i Palasso. Uppgifter om antal körda km uppges på reseräkningen. På reseräkningen ska uppges vilken typ av drivmedel som används i bilen. Myndigheten måste redovisa koldioxidutsläpp vid tjänsteresor. Ersättning utgår enligt Brå:s lokala reseavtal. Finns allmänna kommunikationsmedel utgår endast den lägre ersättningen enligt reseavtalet. Reseräkning finns i Palasso Egenrapportering.

15 Rubrik 4(6) Reseregler för Brottsförebyggande rådet Datum Beslutsnr 30/2012 Ver 3.0 Hyrbil Hyrbil bör av ekonomiska och miljömässiga skäl endast användas i undantagsfall. Det statliga hyrbilsavtalet ska användas, resebyrån har information om vilket eller vilka företag som omfattas av detta. Förarplatsförsäkring och självriskreducering ska tecknas. Hyrbil får inte användas för privat bruk. Hotell och logi Hotell ska bokas så att förläggningen blir så kostnadseffektiv som möjligt, det vill säga ett ekonomiskt fördelaktigt hotell med ett bra läge med avseende på var förrättningen ska äga rum. Huvudregeln är att hotellrum ska vara av normal standard. Hotell som ingår i det statliga ramavtalet ska väljas. Vid betalning av hotell inom Sverige används hotellvoucher. Hotell utomlands accepterar inte voucher utan betalning görs direkt vid avresa från hotellet. För de som har Betalkort används detta vid betalning. Se vidare under rubrikerna Betalkort respektive Förskott. Privata tilläggstjänster betalas alltid av resenären. Resande som inte redovisar någon övernattningskostnad utan i stället ordnar sitt boende privat, får en fast schablonersättning för detta enligt Brå:s reseavtal. Resande måste själv begära att få ersättningen. Bonus och förmåner Alla typer av rabatter, bonus, fribiljetter, kontanta ersättningar o dyl. som lämnas i samband med tjänsteresan från t.ex. flygbolag och hotell, är myndighetens egendom och får endast användas vid andra tjänsteresor. Betalkort Betalkort är ett enkelt sätt att betala löpande utgifter med utan att behöva hantera förskott eller olika valutor. Betalkortet minskar myndighetens administrativa hanteringskostnader samtidigt som resenären undviker de risker det innebär att bära med sig större kontantbelopp. Alla vid Brå har möjlighet att få något av de betalkort som omfattas av det statliga ramavtalet för betalkort. Betalkortet är personligt, fakturering av utgifter sker direkt till den anställde som är betalningsskyldig. Vid en begäran om ersättning för utlägg måste det noggrant anges vilka utlägg som gjorts i tjänsten. Se ekonomihandboken Se blankett för eget utlägg.

16 Rubrik 5(6) Reseregler för Brottsförebyggande rådet Datum Beslutsnr 30/2012 Ver 3.0 Reseförskott Kontanta reseförskott kan medges i de fall betalkort inte kan användas för betalning av hotellrum och löpande utgifter under resan. Kontakta personal-/lönehandläggaren för att färdigställa underlag till reseförskottet. Den som fått reseförskott är skyldig att snarast efter genomförd resa skriva reseräkning och därigenom reglera förskottet. Förskott som inte redovisats inom sex veckor efter avslutad tjänsteresa regleras genom avdrag på lönen. Resekostnadsersättning Resekostnadsersättning och traktamente utgår efter det faktiska färdsättet och den faktiska bortavaron. Eventuell avgift vid valutaväxling liksom eventuella valutadifferenser ersätts av Brå. De av Skatteverket fastställda, avdragsgilla traktamentsbeloppen gäller. Därutöver gäller Brå:s reseavtal. Reseräkning När tjänsteresan avslutats ska reseräkning lämnas senast 6 veckor efter avslutad resa. Reseräkning attesteras av ansvarig chef. Kvitto i original på utlägg bifogas reseräkningen. Reseräkningen skrivs i Palasso Egenrapportering. Försäkring Brå har hos Kammarkollegiet tecknat en tjänstereseförsäkring för samtliga anställda. Försäkringens omfattning framgår av Kammarkollegiets hemsida, Där finns också för utskrift en broschyr som heter Goda råd på tjänsteresan. Den som reser till ett land utanför EU och EES ska ha med sig ett personligt försäkringskort (Swedish Business Travel Insurance Certificate) som finns att hämta på Brå. Vid resor inom EU och EES ska det personliga Europeiska försäkringskortet, som utfärdas av Försäkringskassan, medföras. Vid inträffad skada ska skadeanmälan fyllas i och undertecknas av resenären och myndigheten. Dessutom ska den som begär ersättning vid stöld eller överfall kunna presentera ett intyg om anmälan utfärdat av polisen på den ort där skadan inträffat. Se vidare information på Kammarkollegiets hemsida, Sjukdom under tjänsteresa Den som råkar ut för sjukdom eller olycksfall under tjänsteresa ska alltid meddela detta till närmaste chef. Reglerna för sjukanmälan, sjuklön, ersättning för läkarvård etc. är i princip

17 Rubrik 6(6) Reseregler för Brottsförebyggande rådet Datum Beslutsnr 30/2012 Ver 3.0 desamma som gäller på den ordinarie arbetsplatsen i Sverige. Skälig ersättning medges dock för merkostnader som uppstår på grund av särskilda förhållanden i det besökta landet. Europeiskt sjukförsäkringskort (EU-kort) ger dig rätt till medicinskt nödvändiga sjukvårdsförmåner under en tillfällig vistelse i ett annat EU-land. EU-kortet är personligt och beställs via Försäkringskassan, Vaccinationer och visum Resenären ansvarar själv för att han eller hon har ett giltigt pass och ett giltigt visum i de fall detta behövs. Vaccination och visum som är nödvändiga i samband med tjänsteresa ersätts av Brå. Säkerhet Av säkerhetsskäl kan det vara motiverat att personer i ledande befattning och anställda som åker i grupp till samma resmål åker med olika transporter. Detta bör alltid övervägas innan resan företas.

18 1 Dnr Regler för Riksrevisionen, resor I den av riksrevisorerna beslutade policyn anges att tjänsteresor är ett viktigt medel för att uppnå målen för Riksrevisionens verksamhet. Resorna ska planeras och genomföras på det totalekonomiskt bästa sättet, utifrån gällande ramavtal samt interna policys och regler. Vid en sådan bedömning ska hänsyn tas till tidsvinster. Vid planeringen ska den anställde även ta hänsyn till om samma resultat kan nås på annat sätt än genom resa. 1 Avtal leverantör Riksrevisionen har avtal med Carlson Wagonlit AB (CWT). Avtalet innebär bl.a. att CWT bevakar att gällande ramavtal,1 policy och regler för tjänsteresor inom Riksrevisionen följs. Det är inte tillåtet att beställa resor och hotell på annat sätt, t.ex. via Internet, än genom resebyrån. Skälen till detta är flera; dels vikten av att hålla avtal, dels att Riksrevisionen genom resebyrån kan lokalisera en resenär (se även avsnitt 19 Säkerhet). 1 Detta innebär att även gällande ramavtal med lågprisbolag tillämpas. Undantag från bokning via resebyrån gäller för resor Uppsala- Stockholm-Uppsala där fakturakort (TIM) används. Det är även tillåtet att använda TIM-kortet på övriga sträckor där det är giltigt. Andra undantag kan avse konferensresor där hotell ofta ingår. Sådan bokning ska i förväg skriftligen, t.ex. via mejl, anmälas till och godkännas av närmast personalansvarig chef eller budgetansvarig. Mejlet ska bifogas reseräkningen eller resefakturan. 2 Beslut om tjänsteresa Beslut om resor och resklass inom Sverige och Europa fattas av närmaste personalansvarig chef eller budgetansvarig. Övriga beslut om resor och resklass utanför Europa fattas av överdirektören, granskningschefen, administrative chefen, rättschefen, stabschefen, internationella chefen eller biträdande internationell chef, inom respektive ansvarsområde. Vid resor utanför Sverige krävs reseorder. Reseorder ska vara godkänd innan resa bokas. Av reseorder ska framgå önskemål om avsteg från ekonomiklass och motivering. 3 Resebeställning 2

19 Alla delar av resan bör bokas samtidigt och med god framförhållning, vilket oftast innebär lägre pris. Resebyrån kan då lättare rekommendera det billigaste och effektivaste alternativet. Vid utrikes resa kan i vissa fall den sammantagna kostnaden för tjänsteresan bli lägre om bortovaron förlängs, t.ex. över natten mellan lördag och söndag. Riksrevisionen följer i detta fall de regler som normalt tillämpas inom staten och betalar traktamente och hotellkostnad för högst två dagar, förutsatt att totalkostnaden blir lägre än vid ut- eller hemresa i direkt anslutning till förrättningen. En sådan förlängning av resa ska vara beordrad och ska framgå av reseordern. Det går inte att förlänga en resa av ovanstående skäl om den anställde också väljer att förlänga vistelsen av privata skäl, dvs. då förlängningen inte är beordrad och reseorder inte finns. Det är tillåtet att ta med medföljande vid sådan resa. Merkostnader i form av hotell- och resekostnader m.m. för medföljande får dock inte belasta Riksrevisionen. 4 Biljettleverans Resebyrån levererar biljetter via SMS eller mejl direkt till resenären eller via assistent/administratör. 5 Betalning Betalning för utlägg ska i första hand ske med det betalkort med privat fakturering och personligt betalningsansvar som Riksrevisionen erbjuder sina anställda eller med annat betalkort med personligt betalningsansvar. Vid uttag av kontanter med betalkort från bankomat som avser utlägg i samband med tjänsteresa, ersätts uttagsavgiften om uttaget överstiger 300 kr och avser tjänstebruk. Uttagsavgiften tas upp på reseräkningen. Vid yrkande om ersättning för tjänsteutlägg gjorda via kortbetalning utomlands kan resenären om fakturan från betalkortsföretaget inte hunnit komma vid upprättande av reseräkningen använda den växelkurs som finns på eller den växelkurs resenären anser vara representativ för reseperioden. 6 Förskott Förskott ska normalt inte förekomma och utbetalas enbart om särskild anledning föreligger och då med ett minimibelopp på 1000 kronor. 7 Kollektiva transporter Kollektiva transporter bör i första hand väljas. Vid transport till och 3

20 från svenska flygplatser ska i första hand tåg eller flygbussar användas. Resenär som inte har rabattkort, t.ex. SL-kort eller kort i annan lokaltrafik, betalar om möjligt kollektiva resor med SMS-biljett. 8 Taxi Taxi får användas vid tidsbrist, transport av tungt material och i övrigt vid påtaglig tidsvinst. Taxi får också användas om det är ekonomiskt mer fördelaktigt. Undantag från denna regel ska godkännas av närmast personalansvarig chef eller budgetansvarig. Dricks ska inte betalas i Sverige. Av verifikationen ska framgå sträcka och syfte med resan samt uppgift om eventuell medföljande. Taxiresor mellan arbetsplatsen/bostaden ska vara godkända i förväg av närmast personalansvarig chef eller budgetansvarig, t.ex. via mejl som bifogas fakturan. Ersättning från Riksrevisionen för dessa resor ska förmånsbeskattas. Detta gäller oavsett när resan sker. När tjänsteresa behöver påbörjas från bostaden före klockan eller ankomst till flygplats eller tågstation sker efter klockan får taxi användas. När tjänsteresor påbörjas på kvällen får taxi användas på vardagar efter klockan samt lördag och söndag efter klockan för resa till flygplats eller tågstation. Information om gällande taxiavtal finns hos resebeställarna och i Riksrevisionens intranät. 9 Egen bil Se Riksrevisionens restidsavtal. 10 Hyrbil Hyrbil kan bokas enligt det statliga hyrbilsavtalet, via resebyrån, i samband med att resa m.m. beställs. Ska endast hyrbil bokas görs det direkt hos hyrbilsleverantören. Godkännande för bokning av hyrbil ska inhämtas i förväg, t.ex. via mejl, hos närmaste personalansvarig chef eller budgetansvarig. I första hand ska bilar i kategori B (eller motsvarande) användas. Vid särskilda behov av större bil, t.ex. tungt bagage, får bil i kategori C eller D användas. 4

21 Vid bokning av hyrbil i Sverige ingår förarplatsförsäkring och självriskreducering i de statliga ramavtalen. Vid bokning av hyrbil utomlands ingår detta vanligen inte utan ska tecknas separat. 11 Tågresor Val av resklass ska göras med hänsyn tagen till relevanta omständigheter som t.ex. biljettpris, möjligheter till ombokning och behov av att arbeta under resan. Om arbete utförs under restiden får 1:a klass väljas i SJ2000 och SJ3000 om personalansvarig chef eller budgetansvarig godkänt detta. Internetuppkoppling i SJ2000 och SJ3000 ingår i 1:a klass, men kan beställas i 2:a klass med 25 procent rabatt för Riksrevisionens resenärer. Vid resa med övriga tåg får 1:a klass alltid väljas. Vid frekvent resande kan det vara förmånligt att resenär har SJs årskort (Silver). Årskort ska anskaffas om detta beräknas vara totalt sett förmånligast för Riksrevisionen. Beslut om årskort fattas av personalansvarig chef eller budgetansvarig. Riksrevisorn med administrativt ansvar beslutar om anskaffning av årskort för en chef. Beslutsunderlaget ska omfatta en kostnadskalkyl. Resenär som innehar årskort ska skriva under förbindelse om att inte använda årskortet för privat bruk. 12 Flygresor Inom Europa Resa ska göras i ekonomiklass. Om hinder för detta föreligger, t.ex. om det är fullbokat i ekonomiklass, får affärsklass bokas. Personalansvarig chef eller budgetansvarig beslutar om sådant avsteg, i förväg. Utanför Europa Utgångspunkten är att resan ska göras i ekonomiklass. Vissa flygbolag erbjuder utökad sittkomfort i denna klass. Det kan t.ex. röra sig om generösare benutrymme eller att ryggstödet kan fällas mer än vanligt. Denna typ av utökad komfort får väljas i mån av tillgänglighet på den aktuella resrutten. Affärsklass får väljas efter särskild prövning, om möjlighet till ökad sittkomfort saknas i ekonomiklass till det aktuella resmålet eller om det går att hitta resor i affärsklass som är billigare än dessa. Om: 5

22 resenären ska delta i konferens eller annat arbetsmöte under ankomstdagen till destinationen, respektive vid återkomsten till Sverige resenären har medicinska/hälsoskäl eller andra särskilda omständigheter råder får bokning göras i affärsklass. En prövning av alternativa resemöjligheter ska göras. Personalansvarig chef eller budgetansvarig beslutar, t.ex. via mejl. Mejlet ska bifogas reseräkningen eller resefakturan. Diners Club Resenär som reser interkontinentalt har rätt att beställa ett Diners Clubkort med personligt betalningsansvar. Kortet ger tillträde till många flygplatslounger i t.ex. väntan på flygplansbyte. Riksrevisionen betalar årsavgiften. Närmast personalansvarig chef eller budgetansvarig beslutar, t.ex. via mejl. Mejlet ska bifogas fakturan. SAS EuroBonus-kort kan kompletteras med Diners Club. Resenär som inte har SAS EuroBonus-kort ansöker om kort direkt hos Diners Club. 13 Hotell Det ingår i CWTs uppdrag för Riksrevisionen att i mån av tillgång boka hotellrum som inte har TV-kanaler med pornografisk film. Inrikes Riksrevisionen ska avropa från det statliga ramavtalet för hotelltjänster (se Om sådant inte finns på resmålet får resebyråns lågprislista användas. Hotellrum med internetanslutning ska väljas i första hand. Enkelrum med dusch, toalett och fönster på rummet räknas som normalstandard. Utrikes Hotell ska i första hand bokas via statligt ramavtal. Om sådant inte finns, får resebyråns hotellavtal, eller lokalt företagsavtal väljas. I avsaknad av dessa typer av avtal får hotell väljas som motsvarar resenärens logibehov. I samband med konferens som äger rum på konferenshotell kan det, av praktiska skäl, vara motiverat att bo på detta hotell, även om det inte omfattas av gällande ramavtal. 6

23 Betalning av hotellrum, in- och utrikes Bokning ska alltid ske via resebyrån. Vouchers, dvs. betalning mot faktura, är ett dyrbart sätt att betala hotellkostnader. Många hotell utomlands har slutat ta emot vouchers på grund av höga administrativa kostnader, detta gäller även ett ökande antal hotell i Sverige För att kunna boka dessa hotell krävs i allmänhet betalkort. Tills vidare kan dock resenär välja att boka hotellrum som betalas med faktura (elektronisk voucher) eller betalkort. 14 Konferens Statliga ramavtal finns (se och ska användas. Bokning görs direkt hos respektive anläggning. 15 Försäkringar Kammarkollegiet har tecknat ramavtal om tjänstereseförsäkring för statliga myndigheter. Den gäller både vid inrikes och utrikes tjänsteresor. Vid utrikes resa ska försäkringsbevis beställas från administratörerna vid internationella verksamheten. Se mer information om Statens tjänstereseförsäkring på Alla som reser inom EU bör beställa ett s.k. EU-vårdkort från Försäkringskassan. Det kostar ingenting och kan lätt beställas via 16 Vaccinationer/medicin Vaccinationer inför en utlandsresa ordnar resenären själv. Kostnaden faktureras i vissa fall Riksrevisionen. I annat fall bör betalkortsinnehavaren använda kort vid betalning. Allmän information om vaccinering och hälsoråd finns på 17 Visum Fortfarande krävs visum för resa till många länder. Resebeställarna ordnar detta, eller kan ge råd om det handlar om visering vid ankomst till destinationen. Tänk på att det kan ta tid, så ha god framförhållning. 18 Bonus- och lojalitetsprogram På resemarknaden förekommer ett antal bonus- och lojalitetsprogram. Programmen innebär ibland fördelar som underlättar den anställdes tjänsteresande. För att komma i åtnjutande av dessa förmåner kan anställd på Riksrevisionen anmäla sig till sådana program. Det är inte tillåtet att utnyttja sådana förmåner som uppstår under tjänsteresor 7

24 och därmed tillhör Riksrevisionen privat. Den anställde ska i sin reseprofil ange om och i så fall vilka bonuskort han/hon innehar. För att tillgodogöra Riksrevisionen ytterligare rabatt på tågpriset bör anställd via Riksrevisionen ansöka om medlemskap i SJs kundprogram PRIO. Information om medlemsansökan finns hos resebeställarna. Fribiljetter eller andra slags bonus, t.ex. gratis hotellnätter, som erhålls vid tjänsteresa tillhör Riksrevisionen och ska överlämnas till myndigheten för att i första hand utnyttjas vid andra tjänsteresor. Om detta inte är möjligt, t.ex. på grund av att bonuspoängen annars förfaller, får poängen användas till uppgradering till affärsklass.. Observera att det är tillåtet att lämna över poäng till kollega. Detta gäller både flygbonus och SJ Prio. Resa som sker med bonuspoäng kan inte beställas via resebyrån, utan måste beställas av resenären själv. 19 Säkerhet Alla beställningar av biljetter och hotell ska göras hos resebyrån. Resor som beställts via resebyrån registreras i ett säkerhetssystem som Riksrevisionen har tillgång till där det är enkelt att ta fram information om var resenärerna befinner sig och se resplanerna. Detta är viktigt om en akut krissituation skulle uppstå. Anställd vid Riksrevisionen är skyldig att så snart det är möjligt anmäla avvikelse från planerad resplan till närmast personalansvarig chef. Om resa och hotell är bokad av annan arrangör än Riksrevisionens resebyrå, vilket kan vara fallet vid vissa konferensresor, ska planerad resplan lämnas till närmast personalansvarig chef. Alla anställda ska fylla i blanketten Närmast anhörig och skicka den till HR och ekonomienheten. Vid alla typer av tjänsteresor är det av vikt att kontrollera säkerhetsanordningarna som finns. På finns information om säkerhet m.m. vid tjänsteresor. I broschyrerna Goda råd på tjänsteresan och Trevligare resa önskar UD finns grundläggande information om resesäkerhet. På resebyråns hemsida, finns länkar till information som berör resesäkerhet, t.ex. svartlistade flygbolag. Viss säkerhetsutrustning, t.ex. brandvarnare och myggnät, finns att låna via internationella verksamheten. Kontakta någon av assistenterna på internationella verksamheten för vidare information. 8

Traktamenten och andra kostnadsersättningar

Traktamenten och andra kostnadsersättningar Traktamenten och andra kostnadsersättningar Från och med inkomståret 2014 I den här broschyren kan du läsa om traktamenten vid tjänsteresor och andra vanliga kostnadsersättningar som arbetsgivare betalar

Läs mer

Traktamenten och andra kostnadsersättningar

Traktamenten och andra kostnadsersättningar Traktamenten och andra kostnadsersättningar Från och med inkomståret 2006 SKV 354 utgåva 16 I den här broschyren kan du läsa om traktamenten vid tjänsteresor och andra vanliga kostnadsersättningar som

Läs mer

Regelverk för sjuk- och behandlingsresor, färdtjänst och riksfärdtjänst

Regelverk för sjuk- och behandlingsresor, färdtjänst och riksfärdtjänst 1(26) Förvaltningsnamn Avsändare Regelverk för sjuk- och behandlingsresor, färdtjänst och riksfärdtjänst Sjuk- och behandlingsresor Vem omfattas av regelverket för sjuk- och behandlingsresor? Alla personer

Läs mer

Att tänka på inför och under flygresan

Att tänka på inför och under flygresan Att tänka på inför och under flygresan Information från Svenska Resebyråföreningen Information från Svenska Resebyråföreningen 1 Att tänka på inför och under flygresan Svenska Resebyråföreningen har i

Läs mer

nuvarande resmönster.

nuvarande resmönster. Anbudsförfrågan 1 (17) Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten/Upphandlingssektionen Sara Kinnander Upphandlare Datum 2013-12-20 Diarienr (åberopas vid korresp) A204.411/ /2013 Sista

Läs mer

Handbok för insatspersonal. Före, under och efter internationella insatser.

Handbok för insatspersonal. Före, under och efter internationella insatser. Handbok för insatspersonal Före, under och efter internationella insatser. Handbok för insatspersonal Före, under och efter internationella insatser Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Kontaktperson:

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer

17 Vad som ska tas upp i inkomstslaget tjänst

17 Vad som ska tas upp i inkomstslaget tjänst Vad som ska tas upp i inkomstslaget tjänst, Avsnitt 17 211 17 Vad som ska tas upp i inkomstslaget tjänst 11 kap. IL prop. 1999/2000:2 Sammanfattning Huvudregeln för vad som ska tas upp i inkomstslaget

Läs mer

ANSTÄLLD I FÖRSVARSMAKTEN

ANSTÄLLD I FÖRSVARSMAKTEN ANSTÄLLD I FÖRSVARSMAKTEN Försvarsmakten 2012 Formgivning och Illustration: FMLOG APSA Grafisk produktion, Stockholm ProdId: 120627-008 Anställd i Försvarmakten Foto: Försvarets mediaportal Tryck: Edita

Läs mer

Resevillkor. Pass Giltigt pass är fortfarande den bästa legitimationen. Ha passet tillgängligt

Resevillkor. Pass Giltigt pass är fortfarande den bästa legitimationen. Ha passet tillgängligt Pass Giltigt pass är fortfarande den bästa legitimationen. Ha passet tillgängligt i ditt handbagage. Visum Visum behövs inte för svenska medborgare på någon av våra resor. Det kan krävas visum i vissa

Läs mer

Skatteregler för enskilda näringsidkare

Skatteregler för enskilda näringsidkare SKV 295 utgåva 17 Skatteregler för enskilda näringsidkare taxeringsår 2013 Den här broschyren vänder sig till dig som driver enskild näringsverksamhet, t.ex. i form av enskild firma hyreshus jord- eller

Läs mer

Du och din bostadsrättsförening

Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Att sitta i styrelsen för en bostadsrättsförening kan vara arbetsamt och kräver stor kunskap. De frågor som behandlas sträcker sig över vida

Läs mer

Fördjupning för arbetsgivare om sjuklön 1 (34)

Fördjupning för arbetsgivare om sjuklön 1 (34) Fördjupning för arbetsgivare om sjuklön 1 (34) 2 (34) FÖRKORTNINGAR...4 PRISBASBELOPP...4 FÖRSÄKRINGSKASSANS KUNDCENTER FÖR PARTNERS...4 1. INLEDNING...5 1.1 SJUKFALL TILL OCH MED DAG 14...5 1.2 SJUKFALL

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SN 2013/1667 UNDERLAG FÖR ANSÖKAN OM ATT TILLHANDAHÅLLA KORTTIDSVISTELSE I FORM AV KORTTIDSHEM OCH LÄGERVISTELSE

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SN 2013/1667 UNDERLAG FÖR ANSÖKAN OM ATT TILLHANDAHÅLLA KORTTIDSVISTELSE I FORM AV KORTTIDSHEM OCH LÄGERVISTELSE FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SN 2013/1667 UNDERLAG FÖR ANSÖKAN OM ATT TILLHANDAHÅLLA I FORM AV KORTTIDSHEM OCH LÄGERVISTELSE 1 INNEHÅLL Inbjudan att lämna ansökan... 4 1. Allmän information... 5 1.1 Upphandlingen...

Läs mer

PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI

PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI Dnr 2007-00467/Nr 2009-94 Beslutad 20071214 Ändrad 20080215 Ändrad 20080725 Ändrad 20090218 Ändrad 20110627 Ändrad 20110830 PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI Innehåll Handledningen vänder sig till... 3 Vem

Läs mer

SÅ FÅR DU BILLIGARE RESOR AV OLE STOUBY UTGIVEN AV RESESÖKMOTORN

SÅ FÅR DU BILLIGARE RESOR AV OLE STOUBY UTGIVEN AV RESESÖKMOTORN SÅ FÅR DU BILLIGARE RESOR AV OLE STOUBY UTGIVEN AV RESESÖKMOTORN INNEHÅLL Sida 3 Sida SÅ FÅR DU BILLIGARE RESOR 4 FLYGBILJETTER 1. Beställ i god tid Sida 10 2. Res utanför högsäsongen här är det billigast

Läs mer

Vägledning 2003:1 Version 8. Bilstöd till personer med funktionsnedsättning

Vägledning 2003:1 Version 8. Bilstöd till personer med funktionsnedsättning Bilstöd till personer med funktionsnedsättning Vägledningarna innehåller en samlad information om vad som gäller på ett visst område och är ett stöd i handläggningen. En vägledning kan innehålla beskrivningar

Läs mer

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Behovsbedömning Kartläggning av förutsättningar Betydande miljöpåverkan? HANDBOK 2009:1 UTGÅVA 1 FEBRUARI 2009 Plan/programförslag (ev.

Läs mer

Ansök om Visa Business Card

Ansök om Visa Business Card 1. Fyll i övergripande företagsuppgifter Ansök om Visa Business Card OBLIGATORISKA UPPGIFTER FÖRETAG Företagets /Enskilda Firmans fullständiga namn Utdelningsadress Företagets organisationsnummer Postadress

Läs mer

Europeiska företagsråd 3 Introduktion 3 Varför Europeiska företagsråd 3 Regler i korthet 4

Europeiska företagsråd 3 Introduktion 3 Varför Europeiska företagsråd 3 Regler i korthet 4 Innehåll Europeiska företagsråd 3 Introduktion 3 Varför Europeiska företagsråd 3 Regler i korthet 4 Frågor och svar om Europeiska företagsråd 6 Vilka länder kan avtalet omfatta? 6 Vilka företag och enheter

Läs mer

Attestreglemente Utbildningsnämnden och dess förvaltning

Attestreglemente Utbildningsnämnden och dess förvaltning Malmö stad Utbildningsnämnden Attestreglemente Utbildningsnämnden och dess förvaltning Fastställd av Utbildningsnämnden den Utbildningsförvaltningen Besökadress: Ledebursgatan 5 Postadress Box 171 95 200

Läs mer

Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg

Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg 1(28) Vård, omsorg och IFO Antagen av Kommunstyrelsen Diarienummer 2014.730.241 KS 109/14 Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg 2 Innehåll Inledning... 4 Ansvarsfördelning för invånare som

Läs mer

RESEFÖRSÄKRING KOMPLETT

RESEFÖRSÄKRING KOMPLETT RESEFÖRSÄKRING KOMPLETT En heltäckande och komplett reseförsäkring för dig som saknar hemförsäkring eller skall vara borta mer än 45 dagar. RESEFÖRSÄKRING KOMPLETT FÖRLÄNGER GRUNDRESESKYDDET I HEMFÖRSÄKRINGEN

Läs mer

RESEFÖRSÄKRING KOMPLETT

RESEFÖRSÄKRING KOMPLETT RESEFÖRSÄKRING KOMPLETT En heltäckande och komplett reseförsäkring för dig som saknar hemförsäkring eller skall vara borta mer än 45 dagar. RESEFÖRSÄKRING KOMPLETT FÖRLÄNGER GRUNDRESESKYDDET I HEMFÖRSÄKRINGEN

Läs mer

Sa mha ll. Tjänstemannaavtal 2013 2016. Giltighetstid: 1 april 2013-31 mars 2016. Almega Sa mha llförb und et

Sa mha ll. Tjänstemannaavtal 2013 2016. Giltighetstid: 1 april 2013-31 mars 2016. Almega Sa mha llförb und et Tjänstemannaavtal 2013 2016 Sa mha ll Giltighetstid: 1 april 2013-31 mars 2016 Almega Sa mha llförb und et Unionen Led a rna Aka d emikerförb und en Avtal som inte tagits med i avtalstrycket Avtal om ITP

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST. Krav på ansökan och utföraren

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST. Krav på ansökan och utföraren 1 (6) Omsorgskontoret 2014-06-19 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST Del 1/3 Krav på ansökan och utföraren Upphandlande myndighet: Linköpings kommun genom Äldrenämnden Innehåll

Läs mer

Handledning för leverantörer av Arbetsförmedlingens kundval Stöd och matchning

Handledning för leverantörer av Arbetsförmedlingens kundval Stöd och matchning Handledning för leverantörer av Arbetsförmedlingens kundval Stöd och matchning Handledning för leverantörer av Arbetsförmedlingens kundval Stöd och matchning Innehåll Handledning för leverantörer av Arbetsförmedlingens

Läs mer

Om du är sjuk och inte kan arbeta

Om du är sjuk och inte kan arbeta Om du är sjuk och inte kan arbeta Välkommen till Försäkringskassan Influensa, benbrott eller migrän. Det kan finnas många orsaker till att du inte kan arbeta som vanligt. Om du måste vara borta från jobbet

Läs mer

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun 2012-06-15 Nf 185/2012 Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun Presenterad 2010-06-09 i Nämnden för funktionshindrade Antagen 2010-06-23, ledningsgrupp Förvaltningen för funktionshindrade

Läs mer

Frågor och svar om samverkansregler

Frågor och svar om samverkansregler November 2013 Frågor och svar om samverkansregler mellan hälso- och sjukvården, läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin och laboratorietekniska industrin Frågor och svar om samverkansregler mellan

Läs mer