PROTOKOLLSUTDRAG Landstingsstyrelsen. Peder Björn

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLLSUTDRAG Landstingsstyrelsen. Peder Björn 2004-09-28"

Transkript

1 Peder Björn PROTOKOLLSUTDRAG Landstingsstyrelsen Principer för representation inom landstinget LiÖ Landstingsfullmäktige har i beslut LF 134/2000 fastställt principer för representation m m inom landstinget. Till det fastställda dokumentet har enligt samma beslut framtagits tillämpningsanvisningar. Vad gäller reglerna kring förmåner, studieresor, konferenser mm har sedan länge funnits ett avtal mellan Landstingsförbundet (Lf) och Läkemedelsindustriföreningen (LIF) om samverkansformer mellan läkemedelsföretag och läkare inom hälso- och sjukvården. Detta avtal har gällt utöver landstingets interna regler vilka hänvisar till avtalet. En ny överenskommelsen har nu träffats mellan Lf och LIF där reglerna för samarbete har stramats upp och avtalet har utökats till att gälla all personal inom hälso- och sjukvården. Tanken är att överenskommelsen ska ratificeras av samtliga landsting. Med anledning av detta finns behov av vissa justeringar i dokumentet principer för representation mm inom landstinget. Ledningsstaben förslår ny utformning av dokumentet i bilaga av den 13 september Yrkanden Ordföranden föreslår att dokumentet uppdateras och anpassas till landstingets nuvarande organisation vad avser titulatur samt att vid måltider som arrangeras av landstingsfullmäktige ska tillstånd till representation med alkohol lämnas av landstingsfullmäktiges presidium. Anders Senestad och Gunnar Asserhed tillstyrker ordförandens förslag. Levi Eckeskog tillstyrker ordförandens förslag avseende anpassning av titulatur och lämnar följande ändringsyrkande: Under rubriken Tillstånd att bjuda på alkohol vid representation. Vi föreslår landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta ändra texten så att den får följande lydelse: All representation både för förtroendevalda och anställda skall vara alkoholfri. Som alkoholfritt räknas alla drycker med en alkoholhalt ej överstigande 2,25 volymprocent. Landstinget ska verka för att samma alkoholpolicy ska gälla bolagsstyrelser och stiftelser där landstinget är företrätt. Övrig text under denna rubrik utgår. Ordföranden föreslår att Levi Eckeskogs förslag prövas först. Därefter prövas ledningsstabens förslag med ordförandens tillägg. Propositionsordningen godkänns.

2 Peder Björn , forts PROTOKOLLSUTDRAG Landstingsstyrelsen Ordföranden ställer Levi Eckeskogs förslag under prövning och finner att förslaget avslås. Därefter ställer ordföranden ledningsstabens förslag med sitt eget tillägg under prövning och finner att förslaget bifalles. Landstingsstyrelsen tillstyrker landstingsfullmäktige BESLUTA a t t fastställa principregler för representation mm enligt bilaga av den 13 september 2004 att gälla fr o m den 6 oktober 2004, a t t dokumentet ska uppdateras och anpassas till landstingets nuvarande organisation vad avser titulatur samt a t t vid måltider som arrangeras av landstingsfullmäktige ska tillstånd till representation med alkohol lämnas av landstingsfullmäktiges presidium. Reservationer Levi Eckeskog och Lars Eklund (Kristdemokraterna) reserverar sig mot beslutet med följande motivering: Vi reserverar oss mot den egenhändigt hopsnickrade varianten av definition av vad som räknas som alkoholfritt, till förmån för Kristdemokraternas ändringsförslag som innebär att som alkoholfritt räknas drycker med en alkoholhalt ej överstigande 2,25 volymprocent vilket sammanfaller med lagstiftningen enligt nedan. SFS nr 1994:1738 Departement/myndighet: Socialdepartementet Rubrik: Alkohollag (1994:1738) Utfärdad: Ändring införd: t.o.m. SFS 2003:711 3 Med alkoholdryck förstås en dryck som innehåller mer än 2,25 volymprocent alkohol. Alkoholdrycker delas i denna lag in i spritdrycker, vin, starköl och öl. Vid protokollet Peder Björn

3 1 (1) Ledningsstaben Sofia Malander LiÖ Landstingsstyrelsen Principer för representation mm inom landstinget Landstingsfullmäktige har i beslut , 134/2000 fastställt principer för representation mm inom landstinget. Till det fastställda dokumentet har enligt samma beslut framtagits tillämpningsanvisningar. Vad gäller reglerna kring förmåner, studieresor, konferenser mm har sedan länge funnits ett avtal mellan landstingsförbundet (lf) och läkemedelsindustriföreningen (LIF) om samverkansformer mellan läkemedelsföretag och läkare inom hälso- och sjukvården. Detta avtal har gällt utöver landstingets interna regler vilka hänvisar till avtalet. En ny överenskommelsen har nu träffats mellan lf och LIF där reglerna för samarbete har stramats upp och avtalet har utökats till att gälla all personal inom hälso- och sjukvården. Tanken är att överenskommelsen ska ratificeras av samtliga landsting. Med anledning av detta finns behov av vissa justeringar i dokumentet principer för representation mm inom landstinget. Förslag på ny utformning av dokumentet bifogas som bilaga. Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige BESLUTA a t t fastställa principregler för representation mm enligt bilaga att gälla fr o m Åke Rosandher Landstingsdirektör Mikael Borin Ekonomidirektör

4 Ledningsstaben, ekonomigruppen 1(6) Landstingsfullmäktige Principer för representation mm inom landstinget Inledning Representation är en viktig del i landstingets relationer i första hand med utomstående - kunder, samarbetspartners, företag, andra landsting och kommuner m fl - men också med den egna personalen. Representation är motiverad när den är till nytta för landstinget, direkt eller indirekt. Den har betydelse för att skapa goda samarbetsförhållanden både externt och internt. Den är även till viss del en fråga om artighet och anpassning till sedvanligt umgängessätt. Representationens kostnad måste vägas mot dess värde. Representation måste handhas med ansvar och gott omdöme. I denna skrivelse anges principregler för representation, studie- och konferensresor, minnesgåvor och uppvaktningar, mottagande av gåvor, stöd till sport och motion mm. Reglerna ersätter samtliga tidigare regler och gäller såväl förtroendevalda som anställda inom samtliga enheter i landstinget. Landstingsdirektören ges i uppdrag att utforma erforderliga tillämpningsanvisningar. I tillämpningsanvisningarna skall bl a framgå sambandet med skattelagstiftningen. I anvisningarna skall även göras justeringar av angivna belopp till aktuellt penningvärde. 1. Representation Extern respektive intern representation Representation är extern när den riktar sig utåt mot exempelvis affärsförbindelser, kunder eller landstingets tidigare anställda, nu pensionärer. Någon eller några av deltagarna representerar därmed inte landstinget. Representationen är intern när samtliga deltagare representerar landstinget. Följande är exempel på tillåten intern representation: Belöning i form av kaffe och tårta/liknande. Lunch med personalen inför julhelgen. Måltider i samband med interna överläggningar. Arbetsmöte kombinerat med måltid. Måltid för personalen med syfte att skapa ökad social gemenskap. Enklare kaffeservering, tillfälligt eller regelbundet. 1

5 Ledningsstaben, ekonomigruppen 2(6) Beloppsgränser vid representationstillfälle Vid såväl extern som intern representation gäller för lunch, middag eller supé en beloppsgräns på högst 300 kronor inkl moms per person. Vid annan måltid, exempelvis frukost, eller vid förfriskningar är beloppsgränsen 100 kronor inkl moms per person. Det kan finns skäl till att de ovan nämnda beloppen ska vara större. I sådana fall skall godkännande för förtroendemän lämnas av landstingsstyrelsens ordförande och för anställda av landstingsdirektören/ av denne utsedd. Representation av förtroendevalda Landstingsfullmäktiges ordförande, landstingsråd och gruppledare medges möjlighet att representera. Nivån bestäms i samband med landstingsstyrelsens behandling av dess årsbudget Representation av större omfattning eller av principiell karaktär skall beslutas av landstingsstyrelsen. Representation av anställda Varje produktionsenhetschef/ av denne utsedd har att avgöra i vad mån ekonomin medger kostnader för representation. Landstingets kansli skall en gång per år följa upp den totala kostnaden för representation per produktionsenhet. Representationskostnader av anställda enligt nota på över kronor inkl moms skall godkännas och utanordnas av landstingsdirektören. Tillstånd att bjuda på alkohol vid representation Huvudregeln är att all representation både för förtroendemän och anställda ska vara alkoholfri. Som alkoholfritt räknas alla drycker med en alkoholhalt ej överstigande 3,5 volymprocent. Med hänsyn till särskilda omständigheter kan tillstånd lämnas till representation med alkohol. Tillståndet ges för förtroendemän av landstingsstyrelsens presidium och för anställda av landstingsdirektören/ av denne utsedd. För den högtidliga middagen efter utdelningen av minnesgåvor erfordras ej särskilt tillstånd. Landstinget ska verka för att samma alkoholpolicy ska gälla i bolagsstyrelser och stiftelser där landstinget är företrätt. Representation i hemmet Extern och intern representation kan ske i förtroendemans eller anställds hem. Beloppsgränserna är desamma som för övrig representation. 2. Tjänsteresor och studie- och/eller konferensresor Definitionen av en tjänsteresa är att resan har direkt koppling till vederbörandes arbetsuppgifter. 2

6 Ledningsstaben, ekonomigruppen 3(6) Definitionen av en studie- och/eller konferensresa inkl. deltagande i konferens är att ämnet för resan och konferensen är av vidare karaktär med direkt eller indirekt anknytning till nuvarande arbetsuppgifter. Tjänsteresor och studie- och/eller konferensresor beslutas: Inom landet för förtroendemän av ordförande i styrelse/nämnd/beredning Landstingsråd har rätt att inom landet besluta om och företa erforderliga resor och studiebesök. Utom landet för förtroendemän inklusive landstingsråd av landstingsstyrelsens presidium. När förtroendeman enligt beslut inom landstinget utses till att vara landstingets representant i organ, i landet eller utom landet, avser detta beslut även godkännande av resor som sammanhänger med uppdraget. Inom landet för anställda av produktionsenhetschef/ av denne utsedd. Utom landet för anställda av produktionsenhetschef. Inom och utom landet för produktionsenhetschefer av landstingsdirektören/ av denne utsedd. Utom landet för landstingsdirektören av landstingsstyrelsens ordförande. 3. Bankkort och betalkort Bankkort, (t.ex. olika bankers uttagskort kopplade till ett konto i banken, med eller utan kredit) och betalkort (kort för uttag och betalningar i affärer osv kopplade till ett bankkonto med eller utan kredit eller där betalning faktureras i efterskott), som är utställda på landstinget får inte förekomma. Enda undantag är särskilda uttagskort kopplade till handkassehantering. Årsavgiften för personliga betalkort ersätts inte. 4. Landstingets minnesgåvor till förtroendemän och anställda Minnesgåva tilldelas anställd efter en tjänstgöring hos landstinget på minst 25 år. I samband med pension är 20 års tjänstgöringstid tillräckligt. Minnesgåva tilldelas förtroendevald med sammanlagt minst 20 års uppdragstid som ledamot i landstingsfullmäktige, central nämnd, direktion eller styrelse för landstingets egna verksamheter eller som revisor. 5. Övriga uppvaktningar från landstinget, gåvor, stöd till sport och motion mm Förtroendemän: Födelsedagar och avgång som ledamot Ordinarie ledamöter i landstingsfullmäktige, landstingsstyrelsen samt övriga centrala nämnder uppvaktas i samband med jämna födelsedagar samt vid avgång som ledamot. Förtroendeman, som varit ordförande eller varit ledamot under minst 10 år, uppvaktas på jämna födelsedagar även efter det att de avgått. 3

7 Ledningsstaben, ekonomigruppen 4(6) Anställda: Födelsedagar, avgång från tjänst och pensionsavgång Uppvaktning sker normalt vid 50-årsdag samt vid avgång från tjänst eller vid pensionering. Uppvaktning vid annan jämn födelsedag kan ske efter bedömning av produktionsenhetschef/ av denne utsedd. Förtroendemän och anställda: Uppvaktningar vid julhelg Vid julhelg är en generell uppvaktning till medarbetarna vid en arbetsplats med en mindre gåva till ett värde av högst 250 kronor inkl. moms i princip tillåtet. Avgörande ska vara den ekonomiska situationen och arbetsprestationerna under det gångna året. Beslut fattas av produktionsenhetschef/ av denne utsedd. Gåva i form av kontanter eller sådan gåva, som kan utbytas mot kontanter, exempelvis lotter eller presentkort, är inte tillåtet. Hågkomst vid dödsfall Vid dödsfall för förtroendevald eller anställd kan hågkomst ske med krans eller annan blomsteruppsättning. Hågkomst sker normalt om den avlidne vid dödsfallet var förtroendeman eller anställd. För avliden, som varit ordförande eller förtroendeman under minst 10 år, kan hågkomst ske även om dödsfallet inträffat efter avgången som förtroendeman. Belöning av goda arbetsprestationer Belöning för arbetsprestationer löses normalt inom den sedvanliga individuella lönesättningen. I vissa fall kan det finnas skäl att därutöver särskilt belöna extraordinära arbetsinsatser. Belöningen skall utformas med gott omdöme. Sportaktiviteter och sportevenemang Landstinget skall stödja ett sunt levnadssätt. Det är tillåtet att ge en ekonomisk förmån för stimulerande av fysisk motion. Förmånens storlek får vara högst 600 kronor per år och medarbetare. Det är även tillåtet att lämna bidrag på högst halva avgiften till deltagande i sport/motionstävlingar inom landet. Resekostnader för deltagande i sport/motionstävlingar ersätts normalt inte av landstinget. I undantagsfall - där särskilda skäl föreligger - kan produktionsenhetschef/ av denne utsedd besluta om bidrag till resekostnader. Gåva i form av utrustning av mindre värde och enklare slag, t ex idrottsredskap, T- shirts och träningsoveraller med syfte att stimulera idrottsutövande är tillåtna under förutsättning att landstingets logotype/reklamtryck finns väl synliga på utrustningen. Bidrag till rehabiliterande åtgärder, som inte är sjukvård, kan i vissa fall tillåtas. Beslut fattas av produktionsenhetschef/ av denne utsedd. Sponsring inom landstinget Särskilda riktlinjer finns utarbetade, se dnr LiÖ 544 / 95. Medlemsavgift till yrkesorganisationer, personalklubbar mm Medlemsavgifter till fackföreningar, intresseföreningar och personalklubbar är den enskilde anställdes angelägenhet och kan därför normalt inte erläggas av 4

8 Ledningsstaben, ekonomigruppen 5(6) landstinget. I de fall avgifterna möjliggör förkovran i arbetet genom inhämtande av fackkunskaper, exempelvis genom prenumeration av vissa facktidskrifter, är de dock i arbetsgivarens intresse och kan erläggas av landstinget. Beslut fattas av produktionsenhetschef/ av denne utsedd. Gåvor från landstinget vid besök hos andra landsting, kunder, företag m fl Produktionsenhetschef/ av denne utsedd avgör i vad mån gåva skall lämnas eller inte. Landstingets egna presenter med landstingets logotype bör huvudsakligen användas. 6. Förtroendemans eller anställds mottagande av gåvor och andra förmåner från givare utanför landstinget Överenskommelse om samverkansformer mellan läkemedelsföretag och medarbetare i den offentliga hälso- och sjukvården Landstingsförbundet (lf) och Läkemedelsindustriföreningen (LIF) har i juni 2004 träffat ett avtal om samverkansformer mellan läkemedelsföretag och medarbetare inom hälso- och sjukvården. Detta avtal ersätter tidigare avtal på området. Landstingsförbundet har rekommenderat landstingen att tillämpa avtalet from Avtalet äger efter ratificering giltighet för personal inom LiÖ from I det fall nya avtal tecknas mellan lf och LIF för att ersätta avtalet av juni 2004 ska vad som här sägs i stället gälla vid var tid gällande avtal. Det åligger medarbetare inom LiÖ att känna till innehållet i gällande avtal och medverka till att avtalet följs. LiÖ:s interna regler vad gäller representation, gåvor, förmåner mm är alltid överordnat avtalet. Mottagande av julgåvor från externa samarbetspartners/leverantörer Stor restriktivitet bör iakttagas vid mottagande av julgåvor. Gåvor av mindre värde kan accepteras utan problem, men i princip bör inte mera värdefulla gåvor tas emot. Det är tillåtet att ta emot gåvor för högst 350 kr inkl. moms. Gåvor över detta belopp är inte i något fall tillåtna. Se särskilda regler i avtal mellan lf och LIF om samverkan mellan läkemedelsföretag och medarbetare inom hälso- och sjukvården. Gåva i övrigt från externa samarbetspartners/leverantörer Om externa samarbetspartners/leverantörer vill överlämna gåvor måste beaktas gällande regler om mutor och krav på neutralitet och opartiskhet i bedömningar. Är avsikten med gåvan en mer välvillig behandling i något sammanhang är det fråga om muta. Gåvan får därför inte tas emot. Gåvor utan koppling till enskilda händelser och av mindre värde kan däremot undantagsvis accepteras. Andra förmåner från externa samarbetspartners/leverantörer Måltider, fester, nöjesevenemang, sportevenemang mm där externa samarbetspartnern/leverantören erbjuder sig att stå för hela eller del av kostnaden 5

9 Ledningsstaben, ekonomigruppen 6(6) Tillåtet i direkt samband med överläggningar eller konferens, som är en del i pågående samarbete. Ej tillåtet som enskild händelse om inte särskilda skäl föreligger. Se särskilda regler i avtal mellan lf och LIF om samverkan mellan läkemedelsföretag och medarbetare inom hälso- och sjukvården. Normalt är det ej tillåtet att låta en familjemedlem/en vän bli medbjuden på något evenemang. Undantag gäller om kostnaderna för evenemanget är av mindre värde. En familjemedlem/en vän kan alltid deltaga till självkostnadspris. Semesterförmåner, ex vis lån av sommarstuga eller båt på förmånliga villkor Ej tillåtet. Rabatter, som ges i vissa affärer och som inte alla anställda kan få Ej tillåtet. Resor, studieresor, konferenser, som arrangeras av samarbetspartnern/- leverantören, och där denne erbjuder sig stå för hela eller del av kostnaderna Tillåtet under förutsättning att ett program av betydelse för samarbetet föreligger. Får dock ej förekomma inför upphandling eller där risk för otillbörlig påverkan finns. Se särskilda regler i avtal mellan lf och LIF om samverkan mellan läkemedelsföretag och medarbetare inom hälso- och sjukvården. Resor, studieresor, konferenser, som arrangeras av annan än samarbetspartnern/leverantören, och där denne erbjuder sig stå för hela eller del av kostnaderna Regleras i avtal mellan lf och LIF om samverkan mellan läkemedelsföretag och medarbetare inom hälso- och sjukvården. Utöver vad som framgår av avtalet, och för andra parter än de som omfattas av avtalet, - ej tillåtet. 6

Policy mot mutor för Ystads kommun

Policy mot mutor för Ystads kommun Policy mot mutor för Ystads kommun Policyn innebär att Anställda och förtroendevalda i Ystads kommun verkar på kommunmedlemmarnas uppdrag och ska iaktta saklighet och opartiskhet i sin tjänsteutövning.

Läs mer

1(8) Policy mot muta och bestickning. Styrdokument

1(8) Policy mot muta och bestickning. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp - Beslutad av Kommunfullmäktige 2014-02-26 24 Dokumentansvarig Kommunchefen Reviderad av 3(8) Innehållsförteckning 1...4 1.1 1.2 1.3 2 Allmänt...4 Syfte...

Läs mer

Riktlinjer om muta och bestickning för anställda och förtroendevalda i Oxelösunds kommunkoncern

Riktlinjer om muta och bestickning för anställda och förtroendevalda i Oxelösunds kommunkoncern Riktlinjer om muta och bestickning för anställda och förtroendevalda i Oxelösunds kommunkoncern Beslutad av Kommunstyrelsen den 2013-05-29 78 Innehållsförteckning Allmänt...3 Syfte...3 Muta och bestickning...3

Läs mer

Policy om muta och bestickning för anställda och förtroendevalda i Örebro kommun och de kommunala bolagen

Policy om muta och bestickning för anställda och förtroendevalda i Örebro kommun och de kommunala bolagen Policy om muta och bestickning för anställda och förtroendevalda i Örebro kommun och de kommunala bolagen Innehållsförteckning Policy om muta och bestickning... 3 Allmänt...3 Syfte...3 Muta och bestickning...3

Läs mer

Granskning av räkenskapsmaterial representation, Motala kommun

Granskning av räkenskapsmaterial representation, Motala kommun Revisionsrapport Granskning av räkenskapsmaterial representation, Motala kommun 2009-10-19 Lars Edgren Karin Jäderbrink 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Bakgrund...5 3 Syfte revisionsfråga

Läs mer

Instruktion om förbudet mot mutor

Instruktion om förbudet mot mutor Instruktion om förbudet mot mutor INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Definitioner... 1 2. Bakgrund och syfte... 1 3. tillämplighet... 2 4. Givande och tagande av alla typer av förmåner... 2 5. När medarbetare inom

Läs mer

Frågor och svar om samverkansregler

Frågor och svar om samverkansregler November 2013 Frågor och svar om samverkansregler mellan hälso- och sjukvården, läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin och laboratorietekniska industrin Frågor och svar om samverkansregler mellan

Läs mer

Landstingsstyrelsens beslut

Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2007-10-15 LS-LED07-316 134 Tillämpningsanvisningar till attestreglemente Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen fastställer föreliggande tillämpningsanvisningar

Läs mer

PRIVAT TILLÄGGSFINANSIERING AV KOMMUNAL VERKSAMHET - RIKTLINJER FÖR SPONSRING, GÅVOR, REKLAM OCH FÖRSÄLJNINGSVERKSAMHET

PRIVAT TILLÄGGSFINANSIERING AV KOMMUNAL VERKSAMHET - RIKTLINJER FÖR SPONSRING, GÅVOR, REKLAM OCH FÖRSÄLJNINGSVERKSAMHET 1 (6) Antagen av kommunfullmäktige den 22 april 2009, 68 Dnr: 260-263/09-940 Reviderad av kommunfullmäktige den 27 maj 2009, 90 Dnr: 261/09-940 Nr: PRIVAT TILLÄGGSFINANSIERING AV KOMMUNAL VERKSAMHET -

Läs mer

HÖK 11. i lydelse 2012-05-01. Vårdförbundet och Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund

HÖK 11. i lydelse 2012-05-01. Vårdförbundet och Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund HÖK 11 i lydelse 2012-05-01 Vårdförbundet och Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund Innehåll Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor samt rekommendation om lokalt kollektivavtal

Läs mer

17 Vad som ska tas upp i inkomstslaget tjänst

17 Vad som ska tas upp i inkomstslaget tjänst Vad som ska tas upp i inkomstslaget tjänst, Avsnitt 17 211 17 Vad som ska tas upp i inkomstslaget tjänst 11 kap. IL prop. 1999/2000:2 Sammanfattning Huvudregeln för vad som ska tas upp i inkomstslaget

Läs mer

Dokumentrubrik Arvodesregler för förtroendevalda samt regler för partistöd

Dokumentrubrik Arvodesregler för förtroendevalda samt regler för partistöd Sida 1(12) Handläggare Giltigt från och med Reviderat Processägare Karin Henriksson (khn016) 2015-06-24 2015-06-24 Beslutat av Landstingsfullmäktige 2015-06-24 112 Gäller för Landstingsgemensamt Granskare

Läs mer

EKERÖ KOMMUN Nummer: 07:1 Blad: 1 (15) Kommunal författningssamling Utg: jan 2015 Ers: jan 2011

EKERÖ KOMMUN Nummer: 07:1 Blad: 1 (15) Kommunal författningssamling Utg: jan 2015 Ers: jan 2011 EKERÖ KOMMUN Nummer: 07:1 Blad: 1 (15) BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA OCH POLITISKA ORGANISATIONER 1 Vad bestämmelserna omfattar Dessa bestämmelser gäller för sådana förtroendevalda

Läs mer

Regel - Anlitande av externa uppdragstagare i undervisningen vid Umeå universitet

Regel - Anlitande av externa uppdragstagare i undervisningen vid Umeå universitet Umeå universitet, 901 87 Umeå Rektor Dokumenttyp: Regel Datum: 2013-12-17 Dnr: 100-1986-13 Område: Organisation Ansvarig enhet: Univ.ledningens kansli Giltighetstid:Tillsvidare Regel - Anlitande av externa

Läs mer

LAG OCH AVTAL AVTAL FÖR FÖRBUNDSOMRÅDE HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 2011 LAG OCH AVTAL AVTAL FÖR FÖRBUNDSOMRÅDE HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 2011

LAG OCH AVTAL AVTAL FÖR FÖRBUNDSOMRÅDE HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 2011 LAG OCH AVTAL AVTAL FÖR FÖRBUNDSOMRÅDE HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 2011 LAG OCH AVTAL AVTAL FÖR FÖRBUNDSOMRÅDE HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 2011 innehåller: LAG OCH AVTAL Avtal för lärarområdet innehåller det Kommunala LAG OCH * Kommunalt Huvudavtalet AVTAL Huvudavtal, - -KHA Avtal

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset i Skärhamn kl 18:30 21:22. Underskrifter Sekreterare

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset i Skärhamn kl 18:30 21:22. Underskrifter Sekreterare Sida Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset i Skärhamn kl 18:30 21:22 Utses att justera Martin Johansen (FP) och Gunilla Nordberg (S) Justeringens plats och tid Kommunhuset i Skärhamn, 2015-06-01

Läs mer

Förskolan ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och förbereda barnen för fortsatt utbildning.

Förskolan ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och förbereda barnen för fortsatt utbildning. Svensk författningssamling (SFS) Observera: att det kan förekomma fel i författningstexterna. I de flesta fall finns bilagorna med. Bilagor som består av bilder, kartor, uppställningar i många spalter

Läs mer

Granskning av fakturahantering

Granskning av fakturahantering www.pwc.se Revisionsrapport Malin Kronmar Revisionskonsult Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor Granskning av fakturahantering Lessebo kommun April 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

1.1. Kommunalförbundets namn är Räddningstjänsten Syd. 2.1. Medlemmar i kommunalförbundet är Burlövs, Eslövs, Kävlinge, Lunds och Malmö kommuner.

1.1. Kommunalförbundets namn är Räddningstjänsten Syd. 2.1. Medlemmar i kommunalförbundet är Burlövs, Eslövs, Kävlinge, Lunds och Malmö kommuner. FÖRBUNDSORDNING FÖR RÄDDNINGSTJÄNSTEN SYD 1 Namn och säte 1.1. Kommunalförbundets namn är Räddningstjänsten Syd. 1.2 Förbundet har sitt säte i Malmö. 2 Medlemmar 2.1. Medlemmar i kommunalförbundet är Burlövs,

Läs mer

Landstingsfullmäktiges regler 2013. Förslag till landstingsstyrelsen 1 november 2012

Landstingsfullmäktiges regler 2013. Förslag till landstingsstyrelsen 1 november 2012 Landstingsfullmäktiges regler 2013 Förslag till landstingsstyrelsen 1 november 2012 Läsanvisning Det gemensamma regelverket inleds med de regler som har fastställts av landstingsfullmäktige den 21 22 november

Läs mer

Attestreglemente Utbildningsnämnden och dess förvaltning

Attestreglemente Utbildningsnämnden och dess förvaltning Malmö stad Utbildningsnämnden Attestreglemente Utbildningsnämnden och dess förvaltning Fastställd av Utbildningsnämnden den Utbildningsförvaltningen Besökadress: Ledebursgatan 5 Postadress Box 171 95 200

Läs mer

Landstingsfullmäktiges regler 2008. Fastställda av landstingsfullmäktige den 19 december 2007

Landstingsfullmäktiges regler 2008. Fastställda av landstingsfullmäktige den 19 december 2007 Landstingsfullmäktiges regler 2008 Fastställda av landstingsfullmäktige den 19 december 2007 Förtroendemannaorganisation m m... 6 Arbetsordning för landstingsfullmäktige...6 Antalet ledamöter...6 Ordförande

Läs mer

Regel - Anlitande av externa uppdragstagare i undervisningen vid Umeå universitet

Regel - Anlitande av externa uppdragstagare i undervisningen vid Umeå universitet Umeå universitet, 901 87 Umeå Rektor Dokumenttyp: Regel Datum: 2015-02-10 Dnr: FS 1.1-2-15 Område: Organisation Ansvarig enhet: Univ.ledningens kansli Giltighetstid:Tillsvidare Regel - Anlitande av externa

Läs mer

Studie- och konferensresor i svensk skatterätt

Studie- och konferensresor i svensk skatterätt LIU-IEI-FIL-G--14/01168--SE Studie- och konferensresor i svensk skatterätt En analys av rättsläget avseende avdragsgilla kostnader Study tours and conference travels in Swedish tax law An analysis of the

Läs mer

OM MUTOR OCH JÄV. en vägledning för offentligt anställda

OM MUTOR OCH JÄV. en vägledning för offentligt anställda OM MUTOR OCH JÄV en vägledning för offentligt anställda Till Dig som är verksam inom stat, kommun eller landsting Inom den offentliga förvaltningen arbetar vi på medborgarnas uppdrag och i deras intresse.

Läs mer

Europeiska företagsråd 3 Introduktion 3 Varför Europeiska företagsråd 3 Regler i korthet 4

Europeiska företagsråd 3 Introduktion 3 Varför Europeiska företagsråd 3 Regler i korthet 4 Innehåll Europeiska företagsråd 3 Introduktion 3 Varför Europeiska företagsråd 3 Regler i korthet 4 Frågor och svar om Europeiska företagsråd 6 Vilka länder kan avtalet omfatta? 6 Vilka företag och enheter

Läs mer

Lokalt kollektivavtal om ledighet för fackliga förtroendemän

Lokalt kollektivavtal om ledighet för fackliga förtroendemän AVTAL 1 (8) Arbetsgivarsidan Arbetstagarsidan Kriminalvården SEKO-vård OFR-S Saco-S Lokalt kollektivavtal om ledighet för fackliga förtroendemän 1 I enlighet med 2 avtal om fackliga förtroendemän (1975-03-20),

Läs mer

Avtal för lärarområdet 2012: KHA, HÖK 12, FAS 05, KOM-KL

Avtal för lärarområdet 2012: KHA, HÖK 12, FAS 05, KOM-KL Avtal för lärarområdet 2012 innehåller följande avtal: Det kommunala huvudavtalet kha 94 hök 12 fas 05 kom-kl AB, Allmänna bestämmelser återfi nns i särtrycket lag och avtal Avtal för lärarområdet 2012:

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer

Ekonomiska ersättningar till förtroendevalda ERS 15 & ERS-H 15

Ekonomiska ersättningar till förtroendevalda ERS 15 & ERS-H 15 Ekonomiska ersättningar till förtroendevalda ERS 15 & ERS-H 15 1 Innehållsförteckning Bestämmelser om regler för ersättningar till förtroendevalda med uppdrag om högst 40 procent av heltid (sk fritidspoitiker)

Läs mer