Enkätsammanställning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Enkätsammanställning"

Transkript

1 Rapport verksamhetsår 12/13 Grupp: Samskolan

2 Inledning Målen för läsåret 12/13 har varit: Fortsatt implementering av Lgr 11, nu även med mer fokus på att informera föräldrarna kring betyg och bedömning. Omorganisation av arbetslagen där vi frångått de tidigare fyra arbetslagen och renodlat till nuvarande två. Skälen till detta har varit att vi har behövt skapa fler och lättillgängligare samarbetsytor samt närmre/enklare sätt att kommunicera lärarna emellan. Pedagogisk utveckling. Under läsåret har flera lärare fortbildats för att vi ska bli teknikskola. I juni blev vi färdig teknikskola. Likabehandlingsarbete implementering. Under året har vi gjort utvärderingar via vårt utvärderingsinstrument Incito, som redovisas i nedanstående text. 1. Elever Undervisning och lärande 2. Elever Samarbete och kommunikation 3. Elever - Ämnesutvärdering 4. Medarbetare- Undervisning och lärande 5. Medarbetare- Samarbete och kommunikation 6. Medarbetare - Skolkultur 7. Medarbetare Skolledning 8. Elever Skolstart 9. Elever Skolmat 10. Elever Likabehandling Vi har gjort GAP analyser där behov har funnits. Analyserna har skett med personalgrupperna och även i vissa fall i ledningsgruppen. De rödmarkerade påståendena i tabellerna är värden, som vi behöver se över och göra något åt. Analysen har lett till en rad åtgärder, som vi under året har arbetat aktivt med och som vi kommer att ta med oss när vi sätter mål inför nästa läsår. Varje ämnesgrupp har gjort en analys på resultaten av nationella prov och betyg där jämförelser gjorts mellan undervisningsgrupper och kön. Protokollen från dessa möten redovisas inte i detta dokument. Se bilaga för kvalitetsdokument. Utöver våra egna utvärderingar har vi tagit del av kommunens enkät Pilen för åk 8. Generellt sätt så har vi sänkt siffrorna 10% från läsåret En markant negativ förändring på frågorna syns under ansvar och inflytande. Där behöver vi göra insatser inför nästa läsår. Vi har en nystartad elev och lärargrupp som träffas för ett gemensamt utbyte kring pedagogiska frågor, som kan vidareutvecklas. Vårt Elevråd är aktivt och det Pedagogiska rådet blev ytterligare ett forum att komma med input till lärarna. I klassrumssituationer kan lärarna arbeta vidare på att involvera eleverna mer i valet av innehåll och ge dem möjligheten att redovisa på olika sätt. Arbetsro på lektionerna Andel nöjda elever var 65%. Vi kommer till nästa läsår att gå från sammanhållna pass till fler lektioner i veckan istället. Förhoppningsvis blir det lättare att hålla fokus. Vi kommer att ha klasser med färre antal elever. Vi kommer fortsatt att arbeta med värdegrundsfrågor såväl som likabehandlingsfrågor. Jag får veta hur det går för mig i skolarbetet 82% för eleverna och för föräldrarna 64%. Vi har arbetat med att utveckla IUP samt gjort förändringar i den fortlöpande informationen via Schoolsoft gällande kunskapsutvecklingen och arbetet fortgår framåt i tid. Det som ändå är positivt är att 81% av eleverna tycker att det är roligt att gå i skolan, där vi höjt vårt värde med 9% och 88% av eleverna kan rekommendera sin skola till andra.

3 1. Elever - Undervisning och lärande Analys i skolledningen 7/3-2013: Övergripande ser värdena bra ut. Eleverna framhåller sina lärare som kunniga och kan rekommendera sin skola och arbetsmiljön är god. Det är positivt med en höjning 0,4 Eleverna respekterar varandra. Detta kan vara en följd av vårt arbete med Likabehandlingsarbetet. Förra läsåret hade vi problem i relationerna mellan åk 8 och åk 9. Det här läsåret är relationerna bättre. 11. Jag kan rekommendera min skola Här har siffran sjunkit något. En förklaring kan vara att vissa klasser/grupper har haft många lärarbyten till följd av naturliga skäl (föräldraledighet, långtidssjukskrivning) 9. På VR är det ok att misslyckas Svårt påstående för högstadieelever att ta ställning till. Detta är en stiftelsegemensamt påstående där gymnasieelever kanske har lättare att relatera till orden. Dock har vi ett fortsatt arbete med att prata om och ha ett tillåtande klimat kring vad som menas med att misslyckas, och lyckas 1. Jag får vara med och påverka - viktigt med fortsatt arbete med Elevrådet och Likabehandlingsplanen. En mindre personalgrupp har under året gått en universitetsutbildning som heter Värdegrund och likabehandlingsarbete. Under kommande läsår kommer även hela personalgruppen och eleverna inkluderas. Indikator Utfall 12 Mål 11/12 /13 1.Jag får vara med och påverka 10.ISP/IUP och SYV stödjer min studi... 9.På VR är det okej att misslyckas 8.Mina lärare samarbetar kring mitt... 7.Lärarna på VR planerar tiden väl 6.Vi arbetar med olika uttrycksforme... 5.Undervisningen på VR är verklighet... 4.Mina lärare är kunniga i sina ämne... 3.Eleverna på VR respekterar varandr... 2.Arbetsmiljön på VR är god 11.Jag kan rekommendera min skola ti

4 1.1.a Stjärndiagram jämfört uppåt för enkät med namnet: "VR-GEM Skolutv - Undervisning och lärande ". 2. Elever - Samarbete och kommunikation Analys i skolledningen 7/3-2013: 6. Mentorssamtalen är givande. Siffran har ökat något sedan föregående läsår men är fortfarande lite låg. I spridningsdiagrammet kan man se att spridningen är stor. Det skulle vara intressant att titta på respektive mentorsgrupp för att se om vi kan göra något på individnivå. Vi jobbar också från vt 2013 med en utvecklingsgrupp, som tittar på Mentortid.

5 Indikator Utfall 12 Mål 11/12 /13 1.Det är bra stämning på skolan 2.Vi elever lär av varandra 3.Här på VR gör vi som vi sagt 4.Informationsspridni ngen fungerar b... 5.Jag håller mig informerad 6.Mentorsamtalen är givande 7.Vi tar ansvar för vår arbetsmiljö a Stjärndiagram jämfört uppåt för enkät med namnet: "VR-GEM Skolutv - Samarb och kommunikation ".

6 2.6.b Spridningsdiagram för indikator med namnet: "6.Mentorsamtalen är givande". ( ) Beskrivning: "VR-GEM Skolutv - Samarb och kommunikation 6: Mentorsamtalen är givande 6". 3. Elever - Ämnesutvärdering Vi behöver få upp svarfrekvensen. Nu endast 903 elevsvar. Svårt att dra några stora växlar av detta. En åtgärd till nästa läsår är att personalen måste göra utvärderingarna med eleverna under lektionstid. Indikator Utfall 12 Mål 11/12 /13 1.Arbetssätten är stimulerande 2.Arbetsklimatet är positivt 3.Strukturen stödjer mitt lärande 4.Undervisningen är kopplad till mål... 5.Kursens/ämnets mål hjälper mig att... 6.Jag blir utmanad på ett bra sätt

7 7.Jag använder feedback för att utve... 8.Jag kan bedöma mig själv 9.IKT stödjer mitt lärande a Stjärndiagram jämfört uppåt för enkät med namnet: "VR-GEM Kurs- och ämnesmall". 4. Medarbetare - Undervisning och lärande Genomgående har värdena ökat. IKT stödjer kommunikationen och IKT stödjer lärandet har gått upp 0,5 enheter, vilket är ett tecken på att IKT implementeringen har givit goda effekter. Det här var första läsåret då alla elever har haft datorer. 8. Lokalerna är väl fungerande ligger något lågt. Till kommande läsår kommer idrottssalarna att få accesspunkter och vissa klassrum kompletteras med projektor. Indikator Utfall 12 Mål 11/12 /13 1.Vi tar ett gemensamt ansvar för el... 2.Vårt arbete utgår från de individe

8 3.Vi utvecklar vår undervisning 4.Vi förnyar våra metoder 5.Våra elever lär av varandra 6.IKT stödjer kommunikationen 7.IKT stödjer lärandet 8.Lokalerna är väl fungerande a Stjärndiagram jämfört uppåt för enkät med namnet: "VR-GEM Medarbetare Undervisning o lärande ".

9 5. Medarbetare samarbete och kommunikation Här har båda arbetslagen gjort GAP-analyser. Se nedan för analys och förslag på åtgärder. Indikator Utfall 12 Mål 11/12 /13 1.På VR kommunicerar vi öppet och ra Samarbetet med EHT fungerar väl 9.Stödfunktioner på skolan fungerar... 8.Vi håller oss informerade 7.Informationsspridni ngen fungerar b... 6.Vi samarbetar i ämnet 5.Vi utvärderar och reflekterar krin... 4.Vi jämför oss med andra skolor 3.Vi inspireras och lär av varandra 2.Samarbete på VR präglas av generos Vi ger feedback

10 5.1.a Stjärndiagram jämfört uppåt för enkät med namnet: "VR-GEM Medarbetare Samarbete o kommunikation ". Gapanalys - Samarbete och kommunikation: ( Lottes arbetslag) Valt ben: Fråga 4. Vi jämför oss med andra skolor den 7 januari b Spridningsdiagram för indikator med namnet: "4.Vi jämför oss med andra skolor". () Önskat läge: Fler möjligheter till utbyten med andra skolor inom och utanför kommunen/ landet kring bedömning och metoder. Nuläget: Vi har för lite samarbete med andra skolor Vidgande krafter: Brist på tid, Brist på utpekat ansvar, Brist på återkoppling/ uppföljning när besöken sker, Brist på föreberedelse inför utbyten (vad vill vi få ut av besöken), ekonomi, konkurrens gentemot närliggande skolor Slutande krafter: Individuella utbyten, "Sammiskulturen" -Nyfikenhet, engagerade och aktiva, Informella-spionerade via ens egna barn på andra skolor, Inplanerade utbyten med närliggande skolor kring nationella prov, utbyteskvällar/eftermiddagar med Friberga och Mörby, Öppenhet i stiftelsen till att åka på besök, man tar tillvara på varandras erfarenheter

11 Åtgärder: (Vad skulle jag vilja göra för att minska gapet): Som ämnesansvarig kan man koordinera så att man i ämneslaget turas om att ansvara för kontakter med andra skolor / utbyten. Avsätta tid för utbyten (svårt att hinna med annars), hitta samarbetsskolor via VRI -utbyten, konferensresor tex Istanbul där förberedelse och efterarbete är väldigt viktigt, Genomföra gemensamma projekt med andra skolor, "Nätverka" med andra när tillfällen ges, skapa "vänskolor" -långsiktigt, hitta metodiska knep-vända sig utomlands - se forskning, digitala nätverk, skolverket bör skapa en metodisk plattform, utbildningsförvaltningen -vad görs där? Gapanalys - Samarbete och kommunikation: (Isabellas arbetslag) Fråga 11. Vi ger feedback den 7 januari b Spridningsdiagram för indikator med namnet: "11.Vi ger feedback". ( ) Önskat läge- Hjälpa varandra vidare i vår ledarskaps/lärarroll. Spinna vidare på UL-kursen. Hålla den vid liv långsiktigt. Återkoppling mellan kollegor. Givet uppdrag vid auskultation hos kollega. Ta sig tiden att uppmuntra oftare. Se till att vi har ett öppet klimat. Ta hjälp av varandra i svåra situationer t.ex. titta på gruppdynamik i klassrummet. Öppna upp klassrummen. Vidgande krafter (Hinder/varför har vi ett gap?) - Brist på tid. Det måste finnas ett mål. Vågar vi sänka guarden? Klimatet- förväntningar, att vara duktig. Det får inte bli för pretentiöst. Avdramastisera. Slutande krafter- Bra nätverk inom kollegiet. Mindre arbetslag. Tid att jobba ihop. Konferensresa för att få tillhörighet. Våga öppna sig för alla. Humor. Vi får stöd. Nuläge- Vi vill skapa fler möjligheter till att ge varandra feedback. Åtgärder: Handledning i olika grupper Triadsamtal Skuggning/auskultation (blandade grupper) Konferensresa sep/okt 2013 Ny input Fortbildning- tydliggöra ekonomi Mindre arbetslag så att vi kan dryfta vardagsproblem Feedback men inte mer dokumentationskrav fikagrupper UL-fortsättning Våga misslyckas för att misslyckas

12 6. Medarbetare skolkultur Genomgående bra siffror med positiv trend. Indikator Utfall 12 Mål 11/12 /13 1.Jag utgår från helheten 11.Medarbetare är närvarande och tar Jag blir utmanad på ett bra sätt 9.Andra litar på min förmåga 8.Jag blir respekterad för den jag ä... 7.Vi gör som vi sagt Vi lär tillsammans Det är okej att misslyckas 4.Jag känner mig trygg 3.Arbetsklimatet är positivt 2.Arbetet på VR präglas av utvecklin Den fysiska miljön är inbjudande

13 6.1.a Stjärndiagram jämfört uppåt för enkät med namnet: "VR-GEM Medarbetare Skolkultur ". 7. Medarbetare skolledning GAP-analys gjord med hela personalen. Se nedan. Fina värden men vi vill fortsätta att utveckla medarbetarsamtalen. Med hjälp av personalens förslag har vi sett till att till kommande läsår att personalen ska ha fler kontaktytor med den som är personalansvarig. Även fler kortare avstämningar kommer att göras då personalansvaret nu är spritt på fler personer. I Stiftelsen sker ett pågående arbete för att förtydliga lönekriterierna. Nr. Indikator Enhet Utfall 12 /13 Mål 11/12 10/11 Summa/årsmedel Jag har förtroende för skolledning Skolledningen tar ansvar Medarbetare behandlas jämlikt Skolledningen är tillgänglig Årsmedel Årsmedel Årsmedel Årsmedel Jag får feedback Årsmedel Skolledningen möjliggör Årsmedel

14 kompetensu Skolledningen leder arbetet på ett Medarbetarsamtalen är utvecklande Skolledningen uppmuntrar delaktigh Årsmedel Årsmedel Årsmedel 7.1.a Stjärndiagram jämfört uppåt för enkät med namnet: "VR-GEM Medarbetare Skolledning ".

15 Gapanalys Skolledning Val av ben: Nr 8: Medarbetarsamtalen är utvecklande Hela personalen, 28/ b Spridningsdiagram för indikator med namnet: "8.Medarbetarsamtalen är utvecklande". () Beskrivning: "VR-GEM Medarbetare Skolledning 8: Medarbetar- samtalen är utvecklande 8". Önskat läge - Mer utvecklande Medarbetarsamtal Slutande krafter: Man känner sig sedd Personalansvarig har koll Tydlighet Tryggt o lugnt Personlig feedback Intresserad Rutin Rutin för samtal/lektionsbesök Man känner ett lyft ef samtal Öppenhet o ärlighet Konkret Flexibel Fokus på den professionella rollen Vidgande krafter: Samma ind.mål år från år - avsaknad av det formativa huret Målen är för stora för tiden som krävs inkräktar på privatliv. Personalansvarig har ibland för få kontaktytor med medarbetaren. Tydlighet, mandat, och återkoppling (personalansv måste vara tydlig med vilket mandat) Underlag för undervisningen - otydligt Om man inte vågar vara öppen Otrygg Kombination, medarbetarsamtal/lönesamtal Otydligt och luddig kring fortsatt utveckling Opersonligt och man blir inte sedd Olikheter att genomföra samtal För lång tid mellan samtalen/ bristande uppföljning

16 Avsaknad av det formativa huret Dåligt insatt i arbetssituationen Åtgärder/förslag: Önska personalansvarig Kontaktytsoptimering vid fördelning av personalansvar Korta avstämningar (informella) Förtydliga skolledares ansvar Fortbildningsplan för skolledare Coachning samsyn - rak kommunikation Flera oförberedda lektionsbesök - inte bara ett förberett besök Personlig utvärdering - skolledare Incito-utvärderingen blir för vag så den behöver kompletteras Bli sedd kontinuerligt 8. Elever Skolstartsutvärdering Vi har ingen jämförelse bakåt i tid. Genomgående fina värden. 5. Alla elever värnar om varandra samt 6. Det finns vuxna på skolan som jag kan vända mig till. Vi vill få upp dessa två högre. Tanken är att våra elevresurser ska finnas mer ute i verksamheten. Vi utökar till kommande läsåret med ytterligare en. Vi hoppas också att Likabehandlingsarbetet ska ge resultat. Indikator Utfall 12 /13 Mål 11/12 1. Jag blev väl mottagen de första s Min första tid på VR har varit me Jag trivs bra på skolan 4. Stämningen i min klass är bra 5. Alla elever värnar omvarandra 6. Det finns vuxna på skolan som jag Skolan motsvarar mina förväntning

17 8.1.a Stjärndiagram jämfört uppåt för enkät med namnet: "VR-GEM-Skolstartsutvärdering". 9. Elever - Skolmatsutvärdering 5. Den fysiska miljön i matsalen Det är många elever, som ska äta samtidigt i matsalen. Vi har detta läsår försökt att låta högstadieeleverna äta på ett tidigare pass och därefter gymnasieleverna för att öka tryggheten. Dessvärre håller inte eleverna mattiderna, vilket gör att för många äter samtidigt. Vi har under läsåret haft en vegetarisk dag i veckan och deltagit i en tävling för att minska matsvinnet och öka medvetandenivån kring hållbar utveckling. Det avser vi att fortsätta med. Indikator Utfall 12 /13 Mål 11/12 1. Kvaliteten på skollunchen är bra 2. Variationen på skollunchen är bra Kvaliteten på salladsbuffén är br Variationen på salladsbuffén är b Den fysiska miljön i matsalen är

18 6. Jag tar alltid ansvar för att hål Det finns alltid mat så det räcke a Stjärndiagram jämfört uppåt för enkät med namnet: "VR-GEM-Skolmatsutvärdering ".

19 10. Elever - Likabehandlingsenkät Första gången enkäten görs. Genomgående fina värden. Indikator Utfall 12 /13 1. Jag känner mig 8.4 inkluderad och väl Jag känner mig 8.6 trygg i skolans lo Jag har någon att 8.0 prata med om ja Jag möts av 7.9 respekt - verbalt 4. Jag möts av 8.3 respekt - fysiskt Jag möts av respekt i sms och på Jag bemöts jämlikt 8.1 i klassrummet 8. Jag blir 8.4 respekterad utifrån disk... Mål 11/ a Stjärndiagram jämfört uppåt för enkät med namnet: "VR-GEM Likabehandling del II ".

20 Viktor Rydbergs samskola Skolans namn: Viktor Rydbergs samskola Bilaga till kvalitetsdokument 2012/13 Grunduppgifter 2011/12 Elever, förskoleklass årskurs finns inte I denna bilaga finns en del statistikuppgifter ifyllda. Där det saknas uppgifter fyller ni i själva. Avgör också själva om ni vill föra över dessa uppgifter till "det stora" kvalitetsdokumentet. Andel elever med utländsk bakgrund, åk 1-9 Andel elever med föräldrar med eftergymnasial utb., åk 1-9 Andel flickor, förskoleklass Elever, årskurs 1-9 Andel flickor, årskurs 1-9 årskurs finns inte Slutbetyg i årskurs / /2012 Genomsnitt Danderyd 2011/2012 Sammanvägt meritvärde 267,9 261,3 Behörighet till naturvetenskapligt och tekniskt program Andel som nått kunskapskraven i alla ämnen ,0 97,2 96,4 Nationella prov, andelen elever som klarat kravnivån i alla delprov 2012/ /2012 Svenska åk 9 170/ /180 Matematik åk 9 175/ /176 Engelska åk 9 163/ /180 SO ämnen åk 9 167/169 NO ämnen åk 9 169/ /173 Kundenkäten 2013 Genomsnitt Danderyd 2011/2012 Årskurs 8 Andel nöjda eller mycket nöjda elever Genonsnitt Danderyd Jag kan arbeta utan att bli störd under lektioner och arbetspass (Elev 19 och F 15). Jag får veta hur det går för mig i skolarbetet (Elev 11 och F9). Jag får tydlig information om hur mitt barn ligger till i förhållande till kunskapskraven (F9). Eleverna är med och bestämmer hur vi ska arbeta med olika skoluppgifter (E 14, F utgår)

Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16. Göran Åkerberg rektor

Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16. Göran Åkerberg rektor Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16 Göran Åkerberg rektor Kunskap och lärande Var är vi? Hur gör vi? Delaktighet och inflytande Vart ska vi? Hur blev det? Normer och värden

Läs mer

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas 1 Var har du huvuddelen av din tjänstgöring? Ange ett alternativ. Grundskola: åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9 Gymnasieskola: studie-/högskoleförberedande program yrkesförberedande program/yrkesprogram annan utbildning:

Läs mer

Kvalitetsanalys läsåret 2014/15

Kvalitetsanalys läsåret 2014/15 Kvalitetsanalys läsåret 2014/15 Klättenskolan Postadress Besöksadress Telefon Internet Giro och org nr Sunne kommun Stöpafors 0565-160 00 växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 79. Klättenskolan 686 93 Sunne

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om NTI- gymnasiet NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har varit verksamt sedan

Läs mer

Kvalitetsrapport 2014-2015

Kvalitetsrapport 2014-2015 Datum 2014-06-30 10 Antal sidor Kvalitetsrapport 2014-2015 Kvistbergsskolan Marcus och Anna 0564-477 00 direkt 070-642 16 65 mobil marcus.lech@torsby.se Innehållsförteckning 1. Fokusområde vad har vi uppnått

Läs mer

Kvalitetsrapport 2014-2015

Kvalitetsrapport 2014-2015 Datum 2014-06-30 6 Antal sidor Kvalitetsrapport 2014-2015 Oleby Marcus och Anna 0564-477 00 direkt 070-642 16 65 mobil marcus.lech@torsby.se Innehållsförteckning 1. Fokusområde vad har vi uppnått 1.1 Analys

Läs mer

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 2014-06-03 1. GRUNDFAKTA Stadsskogsskolan 1 191 elever, 113 pojkar och 78 flickor 42 med annat modersmål 22 lärare Andel lärare med högskoleexamen

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning 2013/2014 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor

Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor Systematiskt kvalitetsarbete Det systematiska kvalitetsarbetet är reglerat i skollagen, 4 kap och regleras på nationell-, huvudmannaoch enhetsnivå. Huvudmannanivå

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om NTI- gymnasiet NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har varit verksamt sedan

Läs mer

Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola åk 4-6 och fritidshem Läsår 2015/2016 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan

Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan Läsåret 2014/2015 Barn- och ungdomsförvaltningens vision: Lust att lära Lärande Samskapande Styrkebaserad Vi sätter Lärandet i centrum för barn, elever, medarbetare

Läs mer

HJÄLMSTASKOLAN 2014. Utvärdering av mål och resultat 2013-14

HJÄLMSTASKOLAN 2014. Utvärdering av mål och resultat 2013-14 HJÄLMSTASKOLAN 2014 Utvärdering av mål och resultat 2013-14 Innehåll 1. Förskolan... 3 2. Grundskolan... 4 2.1 Egna mål... 4 2.2 Analys av resultat i matematik... 6 2.3 Analys av resultat i läs- och skrivutveckling...

Läs mer

Arbetsplan för skolenhet 2

Arbetsplan för skolenhet 2 UTBILDNINGSNÄMNDEN KÄRRTORPS GYMNASIUM NA TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR XDNRX SID 1 (7) 2012-10-30 Handläggare: Darko Krsek Telefon: 076 12 32 504 Arbetsplan för skolenhet 2 Inledning Skolenhet 2 består av: [NA]

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Rälsen Förskola Norrviken 2014 Enhet Mia Elverö Systematiskt kvalitetsarbete i fristående enhet Förskolechefens/rektorns namn Ansvarig uppgiftslämnare Mia Elverö 1/13 Inledning

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om NTI- gymnasiet NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har varit verksamt sedan

Läs mer

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008 Kvalitetsredovisning STJÄRNEBOSKOLAN Skolan ligger vid norra infarten till Kisa, mellan Kisasjön och ett närliggande skogsområde. I detta skogsområde finns skolans uteklassrum

Läs mer

Arbetsplan 2014-2015

Arbetsplan 2014-2015 Arbetsplan 2014-2015 Brinells högstadium Grundskola och Grundsärskola Alla elever ska bli vinnare i sitt eget liv efter sina förutsättningar Brinells högstadiums Kvalitets- och Arbetsmiljöarbete 2014/15

Läs mer

Hedängskolan arbetsplan 2015-2016

Hedängskolan arbetsplan 2015-2016 Hedängskolan Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(5) Birgitta Wikström 2015-08-28 Hedängskolan arbetsplan 2015-2016 MEDBORGARE Kunskapsnämndens mål 2015 Kunskapsförvaltningens verksamheter lägger

Läs mer

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 BARN OCH UTBILDNING Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 Verksamhetsidé På vår skola ges alla elever möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar! Det viktiga för alla på skolan är att

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Kungsbacka läsåret 2013/2014 Planen omfattar både arbetet med likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling 1 Rättigheter och skyldigheter

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Åsaka fritidshem 2014

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Åsaka fritidshem 2014 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem Åsaka fritidshem 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3 I

Läs mer

SKOLLEDNINGENS LEDARDEKLARATION

SKOLLEDNINGENS LEDARDEKLARATION SKOLLEDNINGENS LEDARDEKLARATION Ledarskap Det vi tycker är särskilt viktigt med vårt ledarskap är att skapa ett öppet klimat på skolan, där elever, föräldrar och personal kan känna att de med förtroende

Läs mer

STÖDMATERIAL FÖR ELEVDOKUMENTATION

STÖDMATERIAL FÖR ELEVDOKUMENTATION UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GRUNDSKOLEAVDELNINGEN REVIDERAD AUGUSTI 2012 STÖDMATERIAL FÖR ELEVDOKUMENTATION Innehållsförteckning OM UTVECKLINGSSAMTALET OCH DEN SKRIFTLIGA INDIVIDUELLA UTVECKLINGSPLANEN 2

Läs mer

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Ekebyskolan - Föräldrar åk 5. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 37 respondenter

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Ekebyskolan - Föräldrar åk 5. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 37 respondenter Danderyds kommun Ekebyskolan - Föräldrar åk 5 37 respondenter Kundundersökning 215 Pilen Marknadsundersökningar Mars 215 Våga Visa 215, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms län genomför

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Sjuntorpsskolan 4-9 2014

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Sjuntorpsskolan 4-9 2014 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan Sjuntorpsskolan 4-9 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat...

Läs mer

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Ösbyskolan - Föräldrar åk 2. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 22 respondenter

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Ösbyskolan - Föräldrar åk 2. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 22 respondenter Danderyds kommun Ösbyskolan - Föräldrar åk 2 22 respondenter Kundundersökning 2015 Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015 Våga Visa 2015, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms län

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 4-9 2012

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 4-9 2012 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Stavreskolan 4-9 2012 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG...

Läs mer

Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015

Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Bildningsnämnden Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Lysviks skola Kunskap och kompetens Bakgrund tolkning av skolans kunskapsuppdrag Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta

Läs mer

2014 Likabehandlingsplan

2014 Likabehandlingsplan 2014 Likabehandlingsplan Innehåll 1. Inledning...2 2. Vision...2 3. Lag och begrepp...2 3.1 Skollagen (SFS 2010:800) 1 kap. 5...2 3.2 Centrala begrepp...2 3.2.1 Direkt och indirekt diskriminering...2 3.2.2

Läs mer

Kvalitetsrapport 2013/2014 samt lokal arbetsplan

Kvalitetsrapport 2013/2014 samt lokal arbetsplan Kvalitetsrapport 2013/2014 samt lokal arbetsplan Innehållsförteckning 1. Om IT- Gymnasiet 1.1 Vår verksamhetsidé 1.2 Vår vision 1.3 Vårt mål 1.4 Vårt kvalitetsarbete 1.5 Våra strategier 1.6 Vart tar eleverna

Läs mer

1 Vilket år är du född? 2 Går du i grundskolan eller gymnasieskolan? Grundskolan. 3 Hur trivs du. 4 Vad tycker du om följande i din skola?

1 Vilket år är du född? 2 Går du i grundskolan eller gymnasieskolan? Grundskolan. 3 Hur trivs du. 4 Vad tycker du om följande i din skola? 1 Vilket år är du född? 2 Går du i grundskolan eller gymnasieskolan? Grundskolan Gymnasieskolan Går inte i grund- eller gymnasieskola. Du behöver inte svara på fler frågor. Viktigt, skicka ändå in blanketten!

Läs mer

Verksamhetsplanen 2015-2016 Segrande Liv Grundskola

Verksamhetsplanen 2015-2016 Segrande Liv Grundskola Verksamhetsplanen 2015-2016 Segrande Liv Grundskola Information om verksamhetsplanen Verksamhetsplanen är en del av det ständigt pågående kvalitetsförbättringsarbetet i skolan. I verksamhetsplanen formuleras

Läs mer

Hälsinggårdsskolan, 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hälsinggårdsskolan, 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Hälsinggårdsskolan, 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola, åk 7-9 Läsår 2015/2016 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av

Läs mer

Bessemerskolan VOs plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bessemerskolan VOs plan mot diskriminering och kränkande behandling Bessemerskolan VOs plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola VO programmet Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Sammanfattning Rapport 2012:10. Läsundervisning. inom ämnet svenska för årskurs 7-9

Sammanfattning Rapport 2012:10. Läsundervisning. inom ämnet svenska för årskurs 7-9 Sammanfattning Rapport 2012:10 Läsundervisning inom ämnet svenska för årskurs 7-9 Sammanfattning För att klara av studierna och nå en hög måluppfyllelse är det viktigt att eleverna har en god läsförmåga.

Läs mer

Skolenhet 3s likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling

Skolenhet 3s likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Skolenhet 3s likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Läsåret 2014/2015 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola Ansvariga för planen Cindia Escalante Mattsson,

Läs mer

Arbetsplan Bromstensskolan 2013/14

Arbetsplan Bromstensskolan 2013/14 Per Hansson, rektor Bromstensskolan 2013-10-31 A 1 (11) Arbetsplan Bromstensskolan 2013/14 Introduktion Den här arbetsplanen beskriver vilka arbetsområden vi på Bromstensskolan kommer att fokusera på under

Läs mer

IUP-plan för Sofia skola

IUP-plan för Sofia skola IUP-plan för Sofia skola För pedagogerna! I denna IUP-plan finns beskrivning av hur vi på Sofia skola kommunicerar runt elevers lärande. Här finns också en beskrivning av hur vi organiserar utvecklingssamtalen.

Läs mer

Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011

Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011 2010-10-19 Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011 Lust att lära och utvecklas hela livet Den lokala arbetsplanen anger skolans prioriterade utvecklingsmål för läsåret, med åtaganden enskilt

Läs mer

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Kevingeskolan - Elever åk 5. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 59 respondenter

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Kevingeskolan - Elever åk 5. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 59 respondenter Danderyds kommun Kevingeskolan - Elever åk 5 59 respondenter Kundundersökning 2015 Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015 Våga Visa 2015, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms län

Läs mer

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 2015 har 10 åringen nått statens och våra mål men framförallt sina egna och har tagit ansvar för sin egen utveckling med stöd av vuxna. 10 åringen tror på sig själv

Läs mer

Verksamhetsplan för Avesta centrala rektorsområde läsåret 2013/2014

Verksamhetsplan för Avesta centrala rektorsområde läsåret 2013/2014 Verksamhetsplan för Avesta centrala rektorsområde läsåret 2013/2014 Avesta centrala rektorsområde omfattar Markusskolan, Bergsnässkolan samt fritidsverksamheten på båda skolorna. Skolledningen består av

Läs mer

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Ekebyskolan - Elever åk 5. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 64 respondenter

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Ekebyskolan - Elever åk 5. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 64 respondenter Danderyds kommun Ekebyskolan - Elever åk 5 64 respondenter Kundundersökning 2015 Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015 Våga Visa 2015, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms län genomför

Läs mer

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Vendestigen - Elever åk 5. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 12 respondenter

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Vendestigen - Elever åk 5. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 12 respondenter Danderyds kommun Vendestigen - Elever åk 5 12 respondenter Kundundersökning 215 Pilen Marknadsundersökningar Mars 215 Våga Visa 215, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms län genomför

Läs mer

Värmdö kommun. Kundundersökning 2015. Brunns skola - Föräldrar åk 5. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 47 respondenter

Värmdö kommun. Kundundersökning 2015. Brunns skola - Föräldrar åk 5. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 47 respondenter Värmdö kommun Brunns skola - Föräldrar åk 5 respondenter Kundundersökning 2015 Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015 Våga Visa 2015, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms län genomför

Läs mer

Kvalitetsdokument 2012/2013, Gymnasiet

Kvalitetsdokument 2012/2013, Gymnasiet Kvalitetsdokument 2012/2013, Gymnasiet Innehållsförteckning 1 Inledande frågor... 4 1.1 Utvecklingsområden...4 1.2 ramgångsfaktorer och goda exempel...4 1.3 et systematiska kvalitetsarbetet på skolan...5

Läs mer

1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Tallkrogens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Tallkrogens skola, förskoleklass och grundskola

1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Tallkrogens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Tallkrogens skola, förskoleklass och grundskola 1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Tallkrogens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Tallkrogens skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Lyrfågelskolan 4-9 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Lyrfågelskolan 4-9 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Lyrfågelskolan 4-9 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 4 REDOVISNING AV UPPDRAG...

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö F-6 enhet

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö F-6 enhet Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö F-6 enhet Kvalitetsredovisning 2013/2014 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

Lokal verksamhetsplan årskurs 4-9 läsåret 2014-2015

Lokal verksamhetsplan årskurs 4-9 läsåret 2014-2015 Lokal verksamhetsplan årskurs 4-9 läsåret 2014-2015 Elever och personal ska få maximal kunskap, entreprenöriell kompetens och mod att förverkliga egna och andras mål På Djurgårdsskolan hjälper vi varandra

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om NTI- gymnasiet NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har varit verksamt sedan

Läs mer

1. Verksamhetens förutsättningar

1. Verksamhetens förutsättningar Grundskola Resultatrapporten innehåller en värdering och analys av enhetens resultat kring kunskap och lärande samt resultat från brukarundersökningen. Resultatrapport för Lyckeskolan Upprättad av Eva

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen ADRESS: 272 80 Simrishamn www.simrishamn.se. Jonebergsskolan. Kvalitetsredovisning 2006.

Barn- och utbildningsförvaltningen ADRESS: 272 80 Simrishamn www.simrishamn.se. Jonebergsskolan. Kvalitetsredovisning 2006. Barn- och utbildningsförvaltningen ADRESS: 272 80 Simrishamn www.simrishamn.se Jonebergsskolan Kvalitetsredovisning 2006 Sidan 1 av 9 INNEHÅLL Sammanfattning 2 Inledning 3 Normer och Värden 4 Utveckling

Läs mer

!! Kvalitetsrapport!2013/2014!! samt!lokal!arbetsplan!!!!!!!!!!

!! Kvalitetsrapport!2013/2014!! samt!lokal!arbetsplan!!!!!!!!!! Kvalitetsrapport2013/2014 samtlokalarbetsplan Innehållsförteckning0 1. Om0NTI7gymnasiet0 1.1 Vår0verksamhetsidé0 1.2 Vår0vision0 1.3 Vårt0mål0 1.4 Vårt0kvalitetsarbete0 1.5 Våra0strategier0 1.6 Vart0tar0eleverna0vägen/ändamålsenlig0kvalitet0

Läs mer

Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2013 i åk 2

Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2013 i åk 2 Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2013 i åk 2 Stockholms län Stockholm Elektrikergymnasiet Rapporten innehåller resultaten för din klass/skola. Resultaten är uppdelade efter de olika frågeområdena;

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Smedbergsskolan årskurs 6-9.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Smedbergsskolan årskurs 6-9. Plan mot diskriminering och kränkande behandling Smedbergsskolan årskurs 6-9. 2013/2014 Diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling? Diskriminering är när skolan på osakliga grunder behandlar

Läs mer

Likabehandlingsplan Mon tessoriskolan Skäret

Likabehandlingsplan Mon tessoriskolan Skäret Planen ger en beskrivning av hur vi arbetar mot diskriminering och kränkande behandling. Vi beskriver organisation, ansvarsfördelning och hur vi aktivt jobbar med förebyggande och främjande insatser. Likabehandlingsplan

Läs mer

BILDNINGSFÖRVALTNINGENS VISION FÖR FÖRSKOLA OCH GRUNDSKOLA

BILDNINGSFÖRVALTNINGENS VISION FÖR FÖRSKOLA OCH GRUNDSKOLA Varje barn/elev får utvecklas utifrån sin förmåga och kommer in på sitt förstahandsval till gymnasiet Samverkan med andra myndigheter och omvärldsbevakning En god arbetsmiljö med kompetent personal AVESTA

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Helhetsanalys av Väskolans fritidshem Läsår 14 15

Systematiskt kvalitetsarbete Helhetsanalys av Väskolans fritidshem Läsår 14 15 2015-08-05 Systematiskt kvalitetsarbete Helhetsanalys av Väskolans fritidshem Läsår 14 15 Emma Niklasson, rektor Väskolan F-3 och fritidshem emma.niklasson@kristianstad.se 044-134060 1 Innehåll 1. Våra

Läs mer

Kvalitetsuppföljning för förskolan läsåret 2011 2012

Kvalitetsuppföljning för förskolan läsåret 2011 2012 Kvalitetsuppföljning för förskolan läsåret 2011 2012 Krubbans föräldrakooperativ Mariann Kjellman 1. Kommentera föregående års prioriterade förbättringsåtgärder A: Utveckla den pedagogiska dokumentationen

Läs mer

Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planengrundskola, förskoleklass och fritidshem Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13

Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13 måndag den 9 september 2013 1 (6) Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13 Chef Beskrivning av anordnaren Christina Spjuth Academedia Eductus AB ingår i Academediakoncernen, Sveriges största utbildningsföretag

Läs mer

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Grundskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(7) Jennika Pettersson 2012-07-24 Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Kunskapsnämndens mål 2012 under MEDBORGARperspektivet Resultaten för lärande

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR GÅNGSÄTRA GYMNASIUM

VERKSAMHETSPLAN FÖR GÅNGSÄTRA GYMNASIUM VERKSAMHETSPLAN FÖR GÅNGSÄTRA GYMNASIUM 2009/2010 1. Vision Gångsätra gymnasium är en skola i tiden där kunskap, kommunikation, kultur och kreativitet är i fokus. Alla på skolan skall i samverkan utveckla

Läs mer

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Gemensamma mål för hela enheten Gemensam för såväl grundskola som förskoleklass och fritidshemmet ligger som grund för våra mål? Skolinspektionens rapport Vilka mål

Läs mer

www.gubbangsskolan.stockholm.se

www.gubbangsskolan.stockholm.se www.gubbangsskolan.stockholm.se SID 2 (7) STYRDOKUMENT I SKOLAN I skolan finns det styrdokument på flera nivåer: läroplanen Lgr 11 på nationell nivå samt Stockholms stads vision En skola i världsklass

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014

LOKAL ARBETSPLAN 2014 LOKAL ARBETSPLAN 2014 GRUNDSKOLA: Bålbro skola 1. UNDERLAG - Självvärdering, riktad till pedagoger - Våga Visa-enkäten riktad till barn/elever och föräldrar - Skolans andra underlag Pedagoger Övergripande

Läs mer

Utbildningspolitisk strategi

Utbildningspolitisk strategi Utbildningspolitisk strategi 2012-2015 för förskola, förskoleklass, skola och fritidshem i Örnsköldsvik Antagen av kommunfullmäktige 2012-05-28 77 Våra huvudmål: Högre måluppfyllelse & Nolltolerans mot

Läs mer

Resultat kundundersökning 2011

Resultat kundundersökning 2011 Resultat kundundersökning 011 Genomsnitt 011 4 5 0,0 Det är arbetsro på lektionerna 011 4 5 0,0 Genomsnitt 011 80 16,8 Elever Gymnasium År Normer och värden Jag känner mig trygg i skolan 011 80 16,8 Genomsnitt

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Rimforsa skola. läsåret 12/13

Kvalitetsredovisning. Rimforsa skola. läsåret 12/13 Kvalitetsredovisning Rimforsa skola läsåret 12/13 Till grund för redovisningen ligger personalens utvärderingar av verksamheten och skolans planer, elevernas trivselenkäter, resultaten från nationella

Läs mer

Utvecklingsplan och prioriterade utvecklingsområden för Stagneliusskolan 2014 2015

Utvecklingsplan och prioriterade utvecklingsområden för Stagneliusskolan 2014 2015 Utvecklingsplan och prioriterade utvecklingsområden för Stagneliusskolan 2014 2015 Bakgrund Vid läsårsavslut analyserar ämneslag, arbetslag och skolledning de olika resultat som finns för verksamheten.

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

DUKA för en utvecklande arbetsplats

DUKA för en utvecklande arbetsplats DUKA för en utvecklande arbetsplats Förord Sedan Försäkringskassan blev en myndighet den första januari 2005 har vi arbetat intensivt med att skapa myndighetsgemensamma metoder, processer och en gemensam

Läs mer

Arbetsplan för Vedeby särskola

Arbetsplan för Vedeby särskola Arbetsplan för Vedeby särskola Läsåret 2013-2014 Beskrivning av verksamheten Vår skola ska värna om den enskilda elevens möjligheter att utvecklas positivt, dels socialt och dels pedagogiskt i en trygg

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen 2013-04-25 Stockholms kommun Rektorn vid Sofia skola Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av Sofia skola i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm,

Läs mer

Verksamhetsplan Vimarskolan åk 7-9 2014/2015

Verksamhetsplan Vimarskolan åk 7-9 2014/2015 Tillsammans når vi toppen! Tre prioriterade utvecklingsområden för skolområde ÖST Höja måluppfyllelse och resultat Nationella prov Betyg Enkätresultat Elevhälsa VÄRDEGRUNDSARBETE Förebyggande arbete Samordna

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Strömslundskolan 7-9 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Strömslundskolan 7-9 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Strömslundskolan 7-9 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 3 REDOVISNING AV

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om NTI- gymnasiet NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har varit verksamt sedan

Läs mer

Likabehandlingsplan Västerbyskolan läsår 09/10

Likabehandlingsplan Västerbyskolan läsår 09/10 Likabehandlingsplan Västerbyskolan läsår 09/10 Skolans likabehandlingsplan regleras utifrån två lagar: Diskrimineringslagen och Skollagen kap 14. Likabehandlingsplanen beskriver skolans arbete för att

Läs mer

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR VADS SKOLA LÄSÅRET 2013-2014

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR VADS SKOLA LÄSÅRET 2013-2014 SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR VADS SKOLA LÄSÅRET 2013-2014 TRYGGHET OCH STUDIERO Analys av föregående års resultat och åtgärder: Påminna vårdnadshavare så att de lämnar in enkätsvar till skolan. Detta

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 1-3 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 1-3 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Stavreskolan 1-3 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 4 REDOVISNING AV UPPDRAG...

Läs mer

Den skriftliga individuella utvecklingsplanen

Den skriftliga individuella utvecklingsplanen Den skriftliga individuella utvecklingsplanen Innehåll Förord sid. 2 Bakgrund sid. 3 Syfte sid. 4 Begrepp sid. 5 Allmän handling sid. 5 Arbetsgång sid. 6 Handledning till omdömesblankett sid. 8 Omdömesblankett

Läs mer

Verksamhetsplan 2013/14

Verksamhetsplan 2013/14 BARN OCH UTBILDNING Verksamhetsplan 2013/14 Sundsvalls kommunala grundskolor Kyrkskolan Lena Funseth Norberg 1. Värdegrund Kommunens och barn- och utbildningsförvaltningens vision: - Vi gör det goda livet

Läs mer

Mål: Ekologi och miljö. Måldokument Lpfö 98

Mål: Ekologi och miljö. Måldokument Lpfö 98 Ekologi och miljö Måldokument Lpfö 98 Förskolan ska lägga stor vikt vid miljö- och naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt förhållningssätt och en positiv framtidstro skall prägla förskolans verksamhet. Förskolan

Läs mer

MODERSMÅLSENHETEN. Verksamhetsplan 2014-15

MODERSMÅLSENHETEN. Verksamhetsplan 2014-15 Systematiskt kvalitetsarbete i Solnas skolor - Resultatsammanställning - Betygssättning - KVALITETSREDOVISNING (publ) Maj Juni Aug - VERKSAMHETSPLAN (publ) - Utkast 1/gensvar/slutgiltig - Delårsbokslut

Läs mer

Segrande Liv Grundskola. Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014

Segrande Liv Grundskola. Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014 Segrande Liv Grundskola Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014 Innehållsförteckning 1 Information om Segrande Liv Grundskola... 1 2 Kvalitetsredovisningens syfte och disposition... 3 2.1 Segrande Liv Grundskolas

Läs mer

Kvalitetsrapport!201 /201!!!!!!!!!!!!!!

Kvalitetsrapport!201 /201!!!!!!!!!!!!!! Kvalitetsrapport201/201 Förord Innehållsförteckning0 1. Om070 1.1 Vår0verksamhetsidé0 1.2 Vår0vision0 1.3 Vårt0mål0 1.4 Vårt0kvalitetsarbete0 1.5 Våra0strategier0 1.6 Vart0tar0eleverna0vägen/ändamålsenlig0kvalitet0

Läs mer

Lärcentrum Malung-Sälen Kommun. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsår 2014-2015

Lärcentrum Malung-Sälen Kommun. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsår 2014-2015 Lärcentrum Malung-Sälen Kommun Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsår 2014-2015 Mål Skolväsendet vilar på demokratins grund och alla som jobbar och finns inom skolan skall jobba för

Läs mer

Årskurs 2-enkät 2014. Kurt Westlund

Årskurs 2-enkät 2014. Kurt Westlund Årskurs 2-enkät 2014 Kurt Westlund Elevernas trivsel och trygghet ligger konstant på en fortsatt hög nivå. Färre elever upplever sig dåligt bemötta, kränkta, utsatta för hot eller våld. Däremot försvagas

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013/2014

Kvalitetsredovisning 2013/2014 Kvalitetsredovisning 2013/2014 Skola: Design & Construction College, Stockholm Ansvarig chef: Katarina Lindeman-Andersson, rektor Datum: 2014-09-11 Beskrivning av skolan Design & Construction College startade

Läs mer

Rapport från satsningen En dator per elev i årskurs 7-8

Rapport från satsningen En dator per elev i årskurs 7-8 KROKOM2500, v1.0, 2012-02-29 RAPPORT ENKÄT 1 (10) Datum 6/5 2013 Barn och utbildningsnämnden Monica Andersson IT-pedagog 0640-16 377, monica.andersson@krokom.se Rapport från satsningen En dator per elev

Läs mer

Attityder till vuxenutbildningen

Attityder till vuxenutbildningen Oktober 2012 Attityder till vuxenutbildningen Skolverket genomför under hösten 2012 för första gången en attitydundersökning bland lärare och elever. Resultatet från undersökningen kommer att bli ett viktigt

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om NTI- gymnasiet NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har varit verksamt sedan

Läs mer

Matematikundervisning för framtiden

Matematikundervisning för framtiden Matematikundervisning för framtiden Matematikundervisning för framtiden De svenska elevernas matematikkunskaper har försämrats över tid, både i grund- och gymnasieskolan. TIMSS-undersökningen år 2003 visade

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN Skolenhet Mjölner Läsåret 2015/16

LIKABEHANDLINGSPLAN Skolenhet Mjölner Läsåret 2015/16 www.pitea.se/strombacka LIKABEHANDLINGSPLAN Skolenhet Mjölner Läsåret 2015/16 Innehåll LIKABEHANDLINGSPLAN... 1 Strömbackaskolans vision... 3 Värdegrund... 3 Trygghet... 3 Ansvar... 3 Respekt... 3 Likabehandlingsplan

Läs mer

Resultaten redovisas förs i ett så kallat spindeldiagram där andelen positiva svar för respektive fråga presenteras.

Resultaten redovisas förs i ett så kallat spindeldiagram där andelen positiva svar för respektive fråga presenteras. Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2015 i åk 2 Resultat för: Rapporten innehåller resultaten för din klass/skola. Resultaten är uppdelade efter de olika frågeområdena; Kunskap, Trygghet, Inflytande

Läs mer

Astrid Lindgrens skola AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN

Astrid Lindgrens skola AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN skolan Vi vet vart vi ska. Vi utvärderar, analyserar och förändrar. Utnyttja alla våra sinnen. Lär oss på olika sätt. Är tydliga! Gör våra elever medvetna om målen.

Läs mer