Enkätsammanställning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Enkätsammanställning"

Transkript

1 Rapport verksamhetsår 12/13 Grupp: Samskolan

2 Inledning Målen för läsåret 12/13 har varit: Fortsatt implementering av Lgr 11, nu även med mer fokus på att informera föräldrarna kring betyg och bedömning. Omorganisation av arbetslagen där vi frångått de tidigare fyra arbetslagen och renodlat till nuvarande två. Skälen till detta har varit att vi har behövt skapa fler och lättillgängligare samarbetsytor samt närmre/enklare sätt att kommunicera lärarna emellan. Pedagogisk utveckling. Under läsåret har flera lärare fortbildats för att vi ska bli teknikskola. I juni blev vi färdig teknikskola. Likabehandlingsarbete implementering. Under året har vi gjort utvärderingar via vårt utvärderingsinstrument Incito, som redovisas i nedanstående text. 1. Elever Undervisning och lärande 2. Elever Samarbete och kommunikation 3. Elever - Ämnesutvärdering 4. Medarbetare- Undervisning och lärande 5. Medarbetare- Samarbete och kommunikation 6. Medarbetare - Skolkultur 7. Medarbetare Skolledning 8. Elever Skolstart 9. Elever Skolmat 10. Elever Likabehandling Vi har gjort GAP analyser där behov har funnits. Analyserna har skett med personalgrupperna och även i vissa fall i ledningsgruppen. De rödmarkerade påståendena i tabellerna är värden, som vi behöver se över och göra något åt. Analysen har lett till en rad åtgärder, som vi under året har arbetat aktivt med och som vi kommer att ta med oss när vi sätter mål inför nästa läsår. Varje ämnesgrupp har gjort en analys på resultaten av nationella prov och betyg där jämförelser gjorts mellan undervisningsgrupper och kön. Protokollen från dessa möten redovisas inte i detta dokument. Se bilaga för kvalitetsdokument. Utöver våra egna utvärderingar har vi tagit del av kommunens enkät Pilen för åk 8. Generellt sätt så har vi sänkt siffrorna 10% från läsåret En markant negativ förändring på frågorna syns under ansvar och inflytande. Där behöver vi göra insatser inför nästa läsår. Vi har en nystartad elev och lärargrupp som träffas för ett gemensamt utbyte kring pedagogiska frågor, som kan vidareutvecklas. Vårt Elevråd är aktivt och det Pedagogiska rådet blev ytterligare ett forum att komma med input till lärarna. I klassrumssituationer kan lärarna arbeta vidare på att involvera eleverna mer i valet av innehåll och ge dem möjligheten att redovisa på olika sätt. Arbetsro på lektionerna Andel nöjda elever var 65%. Vi kommer till nästa läsår att gå från sammanhållna pass till fler lektioner i veckan istället. Förhoppningsvis blir det lättare att hålla fokus. Vi kommer att ha klasser med färre antal elever. Vi kommer fortsatt att arbeta med värdegrundsfrågor såväl som likabehandlingsfrågor. Jag får veta hur det går för mig i skolarbetet 82% för eleverna och för föräldrarna 64%. Vi har arbetat med att utveckla IUP samt gjort förändringar i den fortlöpande informationen via Schoolsoft gällande kunskapsutvecklingen och arbetet fortgår framåt i tid. Det som ändå är positivt är att 81% av eleverna tycker att det är roligt att gå i skolan, där vi höjt vårt värde med 9% och 88% av eleverna kan rekommendera sin skola till andra.

3 1. Elever - Undervisning och lärande Analys i skolledningen 7/3-2013: Övergripande ser värdena bra ut. Eleverna framhåller sina lärare som kunniga och kan rekommendera sin skola och arbetsmiljön är god. Det är positivt med en höjning 0,4 Eleverna respekterar varandra. Detta kan vara en följd av vårt arbete med Likabehandlingsarbetet. Förra läsåret hade vi problem i relationerna mellan åk 8 och åk 9. Det här läsåret är relationerna bättre. 11. Jag kan rekommendera min skola Här har siffran sjunkit något. En förklaring kan vara att vissa klasser/grupper har haft många lärarbyten till följd av naturliga skäl (föräldraledighet, långtidssjukskrivning) 9. På VR är det ok att misslyckas Svårt påstående för högstadieelever att ta ställning till. Detta är en stiftelsegemensamt påstående där gymnasieelever kanske har lättare att relatera till orden. Dock har vi ett fortsatt arbete med att prata om och ha ett tillåtande klimat kring vad som menas med att misslyckas, och lyckas 1. Jag får vara med och påverka - viktigt med fortsatt arbete med Elevrådet och Likabehandlingsplanen. En mindre personalgrupp har under året gått en universitetsutbildning som heter Värdegrund och likabehandlingsarbete. Under kommande läsår kommer även hela personalgruppen och eleverna inkluderas. Indikator Utfall 12 Mål 11/12 /13 1.Jag får vara med och påverka 10.ISP/IUP och SYV stödjer min studi... 9.På VR är det okej att misslyckas 8.Mina lärare samarbetar kring mitt... 7.Lärarna på VR planerar tiden väl 6.Vi arbetar med olika uttrycksforme... 5.Undervisningen på VR är verklighet... 4.Mina lärare är kunniga i sina ämne... 3.Eleverna på VR respekterar varandr... 2.Arbetsmiljön på VR är god 11.Jag kan rekommendera min skola ti

4 1.1.a Stjärndiagram jämfört uppåt för enkät med namnet: "VR-GEM Skolutv - Undervisning och lärande ". 2. Elever - Samarbete och kommunikation Analys i skolledningen 7/3-2013: 6. Mentorssamtalen är givande. Siffran har ökat något sedan föregående läsår men är fortfarande lite låg. I spridningsdiagrammet kan man se att spridningen är stor. Det skulle vara intressant att titta på respektive mentorsgrupp för att se om vi kan göra något på individnivå. Vi jobbar också från vt 2013 med en utvecklingsgrupp, som tittar på Mentortid.

5 Indikator Utfall 12 Mål 11/12 /13 1.Det är bra stämning på skolan 2.Vi elever lär av varandra 3.Här på VR gör vi som vi sagt 4.Informationsspridni ngen fungerar b... 5.Jag håller mig informerad 6.Mentorsamtalen är givande 7.Vi tar ansvar för vår arbetsmiljö a Stjärndiagram jämfört uppåt för enkät med namnet: "VR-GEM Skolutv - Samarb och kommunikation ".

6 2.6.b Spridningsdiagram för indikator med namnet: "6.Mentorsamtalen är givande". ( ) Beskrivning: "VR-GEM Skolutv - Samarb och kommunikation 6: Mentorsamtalen är givande 6". 3. Elever - Ämnesutvärdering Vi behöver få upp svarfrekvensen. Nu endast 903 elevsvar. Svårt att dra några stora växlar av detta. En åtgärd till nästa läsår är att personalen måste göra utvärderingarna med eleverna under lektionstid. Indikator Utfall 12 Mål 11/12 /13 1.Arbetssätten är stimulerande 2.Arbetsklimatet är positivt 3.Strukturen stödjer mitt lärande 4.Undervisningen är kopplad till mål... 5.Kursens/ämnets mål hjälper mig att... 6.Jag blir utmanad på ett bra sätt

7 7.Jag använder feedback för att utve... 8.Jag kan bedöma mig själv 9.IKT stödjer mitt lärande a Stjärndiagram jämfört uppåt för enkät med namnet: "VR-GEM Kurs- och ämnesmall". 4. Medarbetare - Undervisning och lärande Genomgående har värdena ökat. IKT stödjer kommunikationen och IKT stödjer lärandet har gått upp 0,5 enheter, vilket är ett tecken på att IKT implementeringen har givit goda effekter. Det här var första läsåret då alla elever har haft datorer. 8. Lokalerna är väl fungerande ligger något lågt. Till kommande läsår kommer idrottssalarna att få accesspunkter och vissa klassrum kompletteras med projektor. Indikator Utfall 12 Mål 11/12 /13 1.Vi tar ett gemensamt ansvar för el... 2.Vårt arbete utgår från de individe

8 3.Vi utvecklar vår undervisning 4.Vi förnyar våra metoder 5.Våra elever lär av varandra 6.IKT stödjer kommunikationen 7.IKT stödjer lärandet 8.Lokalerna är väl fungerande a Stjärndiagram jämfört uppåt för enkät med namnet: "VR-GEM Medarbetare Undervisning o lärande ".

9 5. Medarbetare samarbete och kommunikation Här har båda arbetslagen gjort GAP-analyser. Se nedan för analys och förslag på åtgärder. Indikator Utfall 12 Mål 11/12 /13 1.På VR kommunicerar vi öppet och ra Samarbetet med EHT fungerar väl 9.Stödfunktioner på skolan fungerar... 8.Vi håller oss informerade 7.Informationsspridni ngen fungerar b... 6.Vi samarbetar i ämnet 5.Vi utvärderar och reflekterar krin... 4.Vi jämför oss med andra skolor 3.Vi inspireras och lär av varandra 2.Samarbete på VR präglas av generos Vi ger feedback

10 5.1.a Stjärndiagram jämfört uppåt för enkät med namnet: "VR-GEM Medarbetare Samarbete o kommunikation ". Gapanalys - Samarbete och kommunikation: ( Lottes arbetslag) Valt ben: Fråga 4. Vi jämför oss med andra skolor den 7 januari b Spridningsdiagram för indikator med namnet: "4.Vi jämför oss med andra skolor". () Önskat läge: Fler möjligheter till utbyten med andra skolor inom och utanför kommunen/ landet kring bedömning och metoder. Nuläget: Vi har för lite samarbete med andra skolor Vidgande krafter: Brist på tid, Brist på utpekat ansvar, Brist på återkoppling/ uppföljning när besöken sker, Brist på föreberedelse inför utbyten (vad vill vi få ut av besöken), ekonomi, konkurrens gentemot närliggande skolor Slutande krafter: Individuella utbyten, "Sammiskulturen" -Nyfikenhet, engagerade och aktiva, Informella-spionerade via ens egna barn på andra skolor, Inplanerade utbyten med närliggande skolor kring nationella prov, utbyteskvällar/eftermiddagar med Friberga och Mörby, Öppenhet i stiftelsen till att åka på besök, man tar tillvara på varandras erfarenheter

11 Åtgärder: (Vad skulle jag vilja göra för att minska gapet): Som ämnesansvarig kan man koordinera så att man i ämneslaget turas om att ansvara för kontakter med andra skolor / utbyten. Avsätta tid för utbyten (svårt att hinna med annars), hitta samarbetsskolor via VRI -utbyten, konferensresor tex Istanbul där förberedelse och efterarbete är väldigt viktigt, Genomföra gemensamma projekt med andra skolor, "Nätverka" med andra när tillfällen ges, skapa "vänskolor" -långsiktigt, hitta metodiska knep-vända sig utomlands - se forskning, digitala nätverk, skolverket bör skapa en metodisk plattform, utbildningsförvaltningen -vad görs där? Gapanalys - Samarbete och kommunikation: (Isabellas arbetslag) Fråga 11. Vi ger feedback den 7 januari b Spridningsdiagram för indikator med namnet: "11.Vi ger feedback". ( ) Önskat läge- Hjälpa varandra vidare i vår ledarskaps/lärarroll. Spinna vidare på UL-kursen. Hålla den vid liv långsiktigt. Återkoppling mellan kollegor. Givet uppdrag vid auskultation hos kollega. Ta sig tiden att uppmuntra oftare. Se till att vi har ett öppet klimat. Ta hjälp av varandra i svåra situationer t.ex. titta på gruppdynamik i klassrummet. Öppna upp klassrummen. Vidgande krafter (Hinder/varför har vi ett gap?) - Brist på tid. Det måste finnas ett mål. Vågar vi sänka guarden? Klimatet- förväntningar, att vara duktig. Det får inte bli för pretentiöst. Avdramastisera. Slutande krafter- Bra nätverk inom kollegiet. Mindre arbetslag. Tid att jobba ihop. Konferensresa för att få tillhörighet. Våga öppna sig för alla. Humor. Vi får stöd. Nuläge- Vi vill skapa fler möjligheter till att ge varandra feedback. Åtgärder: Handledning i olika grupper Triadsamtal Skuggning/auskultation (blandade grupper) Konferensresa sep/okt 2013 Ny input Fortbildning- tydliggöra ekonomi Mindre arbetslag så att vi kan dryfta vardagsproblem Feedback men inte mer dokumentationskrav fikagrupper UL-fortsättning Våga misslyckas för att misslyckas

12 6. Medarbetare skolkultur Genomgående bra siffror med positiv trend. Indikator Utfall 12 Mål 11/12 /13 1.Jag utgår från helheten 11.Medarbetare är närvarande och tar Jag blir utmanad på ett bra sätt 9.Andra litar på min förmåga 8.Jag blir respekterad för den jag ä... 7.Vi gör som vi sagt Vi lär tillsammans Det är okej att misslyckas 4.Jag känner mig trygg 3.Arbetsklimatet är positivt 2.Arbetet på VR präglas av utvecklin Den fysiska miljön är inbjudande

13 6.1.a Stjärndiagram jämfört uppåt för enkät med namnet: "VR-GEM Medarbetare Skolkultur ". 7. Medarbetare skolledning GAP-analys gjord med hela personalen. Se nedan. Fina värden men vi vill fortsätta att utveckla medarbetarsamtalen. Med hjälp av personalens förslag har vi sett till att till kommande läsår att personalen ska ha fler kontaktytor med den som är personalansvarig. Även fler kortare avstämningar kommer att göras då personalansvaret nu är spritt på fler personer. I Stiftelsen sker ett pågående arbete för att förtydliga lönekriterierna. Nr. Indikator Enhet Utfall 12 /13 Mål 11/12 10/11 Summa/årsmedel Jag har förtroende för skolledning Skolledningen tar ansvar Medarbetare behandlas jämlikt Skolledningen är tillgänglig Årsmedel Årsmedel Årsmedel Årsmedel Jag får feedback Årsmedel Skolledningen möjliggör Årsmedel

14 kompetensu Skolledningen leder arbetet på ett Medarbetarsamtalen är utvecklande Skolledningen uppmuntrar delaktigh Årsmedel Årsmedel Årsmedel 7.1.a Stjärndiagram jämfört uppåt för enkät med namnet: "VR-GEM Medarbetare Skolledning ".

15 Gapanalys Skolledning Val av ben: Nr 8: Medarbetarsamtalen är utvecklande Hela personalen, 28/ b Spridningsdiagram för indikator med namnet: "8.Medarbetarsamtalen är utvecklande". () Beskrivning: "VR-GEM Medarbetare Skolledning 8: Medarbetar- samtalen är utvecklande 8". Önskat läge - Mer utvecklande Medarbetarsamtal Slutande krafter: Man känner sig sedd Personalansvarig har koll Tydlighet Tryggt o lugnt Personlig feedback Intresserad Rutin Rutin för samtal/lektionsbesök Man känner ett lyft ef samtal Öppenhet o ärlighet Konkret Flexibel Fokus på den professionella rollen Vidgande krafter: Samma ind.mål år från år - avsaknad av det formativa huret Målen är för stora för tiden som krävs inkräktar på privatliv. Personalansvarig har ibland för få kontaktytor med medarbetaren. Tydlighet, mandat, och återkoppling (personalansv måste vara tydlig med vilket mandat) Underlag för undervisningen - otydligt Om man inte vågar vara öppen Otrygg Kombination, medarbetarsamtal/lönesamtal Otydligt och luddig kring fortsatt utveckling Opersonligt och man blir inte sedd Olikheter att genomföra samtal För lång tid mellan samtalen/ bristande uppföljning

16 Avsaknad av det formativa huret Dåligt insatt i arbetssituationen Åtgärder/förslag: Önska personalansvarig Kontaktytsoptimering vid fördelning av personalansvar Korta avstämningar (informella) Förtydliga skolledares ansvar Fortbildningsplan för skolledare Coachning samsyn - rak kommunikation Flera oförberedda lektionsbesök - inte bara ett förberett besök Personlig utvärdering - skolledare Incito-utvärderingen blir för vag så den behöver kompletteras Bli sedd kontinuerligt 8. Elever Skolstartsutvärdering Vi har ingen jämförelse bakåt i tid. Genomgående fina värden. 5. Alla elever värnar om varandra samt 6. Det finns vuxna på skolan som jag kan vända mig till. Vi vill få upp dessa två högre. Tanken är att våra elevresurser ska finnas mer ute i verksamheten. Vi utökar till kommande läsåret med ytterligare en. Vi hoppas också att Likabehandlingsarbetet ska ge resultat. Indikator Utfall 12 /13 Mål 11/12 1. Jag blev väl mottagen de första s Min första tid på VR har varit me Jag trivs bra på skolan 4. Stämningen i min klass är bra 5. Alla elever värnar omvarandra 6. Det finns vuxna på skolan som jag Skolan motsvarar mina förväntning

17 8.1.a Stjärndiagram jämfört uppåt för enkät med namnet: "VR-GEM-Skolstartsutvärdering". 9. Elever - Skolmatsutvärdering 5. Den fysiska miljön i matsalen Det är många elever, som ska äta samtidigt i matsalen. Vi har detta läsår försökt att låta högstadieeleverna äta på ett tidigare pass och därefter gymnasieleverna för att öka tryggheten. Dessvärre håller inte eleverna mattiderna, vilket gör att för många äter samtidigt. Vi har under läsåret haft en vegetarisk dag i veckan och deltagit i en tävling för att minska matsvinnet och öka medvetandenivån kring hållbar utveckling. Det avser vi att fortsätta med. Indikator Utfall 12 /13 Mål 11/12 1. Kvaliteten på skollunchen är bra 2. Variationen på skollunchen är bra Kvaliteten på salladsbuffén är br Variationen på salladsbuffén är b Den fysiska miljön i matsalen är

18 6. Jag tar alltid ansvar för att hål Det finns alltid mat så det räcke a Stjärndiagram jämfört uppåt för enkät med namnet: "VR-GEM-Skolmatsutvärdering ".

19 10. Elever - Likabehandlingsenkät Första gången enkäten görs. Genomgående fina värden. Indikator Utfall 12 /13 1. Jag känner mig 8.4 inkluderad och väl Jag känner mig 8.6 trygg i skolans lo Jag har någon att 8.0 prata med om ja Jag möts av 7.9 respekt - verbalt 4. Jag möts av 8.3 respekt - fysiskt Jag möts av respekt i sms och på Jag bemöts jämlikt 8.1 i klassrummet 8. Jag blir 8.4 respekterad utifrån disk... Mål 11/ a Stjärndiagram jämfört uppåt för enkät med namnet: "VR-GEM Likabehandling del II ".

20 Viktor Rydbergs samskola Skolans namn: Viktor Rydbergs samskola Bilaga till kvalitetsdokument 2012/13 Grunduppgifter 2011/12 Elever, förskoleklass årskurs finns inte I denna bilaga finns en del statistikuppgifter ifyllda. Där det saknas uppgifter fyller ni i själva. Avgör också själva om ni vill föra över dessa uppgifter till "det stora" kvalitetsdokumentet. Andel elever med utländsk bakgrund, åk 1-9 Andel elever med föräldrar med eftergymnasial utb., åk 1-9 Andel flickor, förskoleklass Elever, årskurs 1-9 Andel flickor, årskurs 1-9 årskurs finns inte Slutbetyg i årskurs / /2012 Genomsnitt Danderyd 2011/2012 Sammanvägt meritvärde 267,9 261,3 Behörighet till naturvetenskapligt och tekniskt program Andel som nått kunskapskraven i alla ämnen ,0 97,2 96,4 Nationella prov, andelen elever som klarat kravnivån i alla delprov 2012/ /2012 Svenska åk 9 170/ /180 Matematik åk 9 175/ /176 Engelska åk 9 163/ /180 SO ämnen åk 9 167/169 NO ämnen åk 9 169/ /173 Kundenkäten 2013 Genomsnitt Danderyd 2011/2012 Årskurs 8 Andel nöjda eller mycket nöjda elever Genonsnitt Danderyd Jag kan arbeta utan att bli störd under lektioner och arbetspass (Elev 19 och F 15). Jag får veta hur det går för mig i skolarbetet (Elev 11 och F9). Jag får tydlig information om hur mitt barn ligger till i förhållande till kunskapskraven (F9). Eleverna är med och bestämmer hur vi ska arbeta med olika skoluppgifter (E 14, F utgår)

Kvalitetsrapport. Maria Parkskolan

Kvalitetsrapport. Maria Parkskolan Kvalitetsrapport Maria Parkskolan Innehållsförteckning Rapport systematiskt kvalitetsarbete 2012... 3 Förutsättningar... 3 Uppbyggande insatser...3 Åtgärder för utveckling från den föregående kvalitetsrapporten...

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2012/13. Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning

Kvalitetsredovisning 2012/13. Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning KUN2013/242 Kvalitetsredovisning 2012/13 Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning Sandviken 2013-12-04 Ulla Norum och Lena Westerman-Annerborn, Kvalitetssamordnare För enskilda enheters kvalitetsredovisningar

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Viktoriaskolan F-9

Kvalitetsredovisning. Viktoriaskolan F-9 Örebro 2014-08-11 Kvalitetsredovisning läsåret 13-14 för Viktoriaskolan F-9 Sammanställd av rektor Anette Frank Innehåll 1. Förutsättning/organisation 2. Mål-resultat-bedömning 3. Elevinflytande 4. Omdefinierat

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4. Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4. Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3 Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4 Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3 Skolinspektionens rapport 2012:4 Diarienummer 400-2011:1842

Läs mer

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Förord Barn- och utbildningsnämnden har gett förvaltningschefen i uppdrag att ta fram en strategi för att alla elever ska nå målen.

Läs mer

Utbildningsförvaltningen Vendelsömalmsskolan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling lå 14/15

Utbildningsförvaltningen Vendelsömalmsskolan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling lå 14/15 Utbildningsförvaltningen Vendelsömalmsskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling lå 14/15 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Grunduppgifter 3 Utvärdering av fjolårets plan 4 Främjande insatser 7

Läs mer

Charlotte Cederberg, Danderyd Inga Seidlitz, Nacka V17-18, 2014. Kyrkvikens förskola Nacka

Charlotte Cederberg, Danderyd Inga Seidlitz, Nacka V17-18, 2014. Kyrkvikens förskola Nacka Charlotte Cederberg, Danderyd Inga Seidlitz, Nacka V17-18, 2014 Kyrkvikens förskola Nacka Innehållsförteckning VÅGA VISA 3 Typ av skola 4 OBSERVATIONENS METOD 4 SAMMANFATTNING 5 Sammanfattande slutsats

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Moderna språk Skolinspektionens rapport 2010:6 Diarienummer 40-2009:1853 Stockholm 2010 Bildbåry: Bananastock Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Innehåll 1. Sammanfattning

Läs mer

FÖR EN TRYGGARE SKOLA. att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar

FÖR EN TRYGGARE SKOLA. att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar FÖR EN TRYGGARE SKOLA att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar 1 2 CHECK- LISTOR OCH GODA EXEMPEL Checklistor samt röster från Rädda Barnens medlemsrörelse. 3 4 CHECKLISTA VÄRDEGRUND

Läs mer

Utvärdering av lärplattor i undervisningen i Gislaveds grundskolor. Jan Hylén

Utvärdering av lärplattor i undervisningen i Gislaveds grundskolor. Jan Hylén Utvärdering av lärplattor i undervisningen i Gislaveds grundskolor Jan Hylén Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Bakgrund...4 3. Genomförande av undersökningen...4 4. Hur fungerar lärplattorna i skolans

Läs mer

Rapport från satsningen En dator per elev i årskurs 7-9

Rapport från satsningen En dator per elev i årskurs 7-9 KROKOM2500, v1.0, 2012-02-29 Rapport från satsningen En dator per elev i årskurs 7-9 2014 Monica Andersson, IT-pedagog 2014-06-12 Under mina tre år på skolan så har vi nästan aldrig använt datorn. När

Läs mer

FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010

FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 Innehåll VÄLKOMMEN TILL VITTRAGYMNASIET FRAM I ÄNGELHOLM...

Läs mer

Stöd och stimulans i klassrummet

Stöd och stimulans i klassrummet Rapport 2014:2 Stöd och stimulans i klassrummet Rätten att utvecklas så långt som möjligt Skolinspektionens rapport 2014:2 Diarienummer 2011:6494 Stockholm 2014 Foto: Monica Ryttmarker Förord Skolinspektionen

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Finnstaskolan gällande läsåret 12/13.

Kvalitetsredovisning för Finnstaskolan gällande läsåret 12/13. Kvalitetsredovisning för Finnstaskolan gällande läsåret 12/13. Redovisningen utgår ifrån övergripande mål och riktlinjer i LGR-11. Kap. 2.1. Normer och värden. Mycket gruppstärkande övningar i början på

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Kvalitetsredovisning Erici förskola Läsåret 2013/2014 Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter

Läs mer

Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö

Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö Övergripande granskningsrapport 2009:3 Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö www.skolinspektionen.se Skolinspektionens rapport 2009:3 Diarienummer 00-2008-474 Stockholm

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:15. Rektors ledarskap. En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:15. Rektors ledarskap. En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse Kvalitetsgranskning Rapport 2010:15 Rektors ledarskap En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse Skolinspektionens rapport 2010:15 Diarienummer 40-2010:71 Stockholm 2010 Foto:

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

Vad gör försteläraren?

Vad gör försteläraren? Vad gör försteläraren? 2 Förord År 2013 tog Skolverket fram rapporten Vem är försteläraren? i syfte att besvara frågor om reformens införande och att beskriva vilka som anställts som förstelärare. Nu är

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06 Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Skolinspektionens rapport 2014:06 Diarienummer 400-2013:3681 Stockholm 2014 Foto: Ryno Quantz Innehåll

Läs mer

Projekt: Synvändan Vilka arbetssätt kännetecknar bra skolor?

Projekt: Synvändan Vilka arbetssätt kännetecknar bra skolor? Projekt: Synvändan Vilka arbetssätt kännetecknar bra skolor? Institutet för Kvalitetsutveckling Innehåll Förord.. 3 Inledning.. 4 Några grundläggande begrepp 4 Vad är en bra skola?. 6 Hur arbetar en bra

Läs mer

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen. Sektionen för lärande och miljö Specialpedagogprogrammet Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Läs mer

Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring

Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2012 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2013:2853 Stockholm

Läs mer

Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen

Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen Kvalitetsgranskning Rapport 2014:09 Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen AD/HD Skolinspektionens rapport 2014:09 Diarienummer 400-2012:524 Stockholm 2014 Foto: Thomas Henrikson Innehåll

Läs mer

Kartläggning av varför så få elever når målen i Haninge kommuns skolor

Kartläggning av varför så få elever når målen i Haninge kommuns skolor Kartläggning av varför så få elever når målen i Haninge kommuns skolor 2 Förord Denna rapport från Barn- och utbildningsförvaltningen i Haninge ger en mycket självkritisk bild av läget i kommunens skolor.

Läs mer

Skolinspektion - vad hände sedan?

Skolinspektion - vad hände sedan? Skolinspektion - vad hände sedan? 11 intervjuer med skolansvariga om vad som hände efter Skolinspektionens beslut Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besök: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080

Läs mer

Sofielunds förskola och skola Sollentuna kommun

Sofielunds förskola och skola Sollentuna kommun Sofielunds förskola och skola Sollentuna kommun Britt-Marie Hansson Lähdet, Tyresö kommun Anne Hedlund, Danderyds kommun Heléne Portnoff, Tyresö kommun Vecka 45-46, 2010 Helena Boussard, Nacka kommun Berit

Läs mer

EN GOD OCH TRYGG MILJÖ.

EN GOD OCH TRYGG MILJÖ. Lärarutbildningen Examensarbete Hösten 2004 EN GOD OCH TRYGG MILJÖ. En undersökning om elevers och pedagogers uppfattningar. Handledare: Birgitta Rudenius Författare: Magdalena Johansson Ann-Katrin Lundbeck

Läs mer

Förskollärares beskrivningar av att arbeta med teknik

Förskollärares beskrivningar av att arbeta med teknik LÄRARUTBILDNINGEN Självständigt arbete, 15 hp Förskollärares beskrivningar av att arbeta med teknik Hur synliggörs och väcks barnens nyfikenhet av teknik? Ansvarig institution: Institutionen för utbildningsvetenskap

Läs mer

Resultatrapport för Assbergs förskola

Resultatrapport för Assbergs förskola Resultatrapporten innehåller en värdering och analys av enhetens resultat kring utveckling och lärande samt resultat från brukarundersökningen. Resultatrapport för Assbergs förskola Upprättad av Christina

Läs mer