Enkätsammanställning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Enkätsammanställning"

Transkript

1 Rapport verksamhetsår 12/13 Grupp: Samskolan

2 Inledning Målen för läsåret 12/13 har varit: Fortsatt implementering av Lgr 11, nu även med mer fokus på att informera föräldrarna kring betyg och bedömning. Omorganisation av arbetslagen där vi frångått de tidigare fyra arbetslagen och renodlat till nuvarande två. Skälen till detta har varit att vi har behövt skapa fler och lättillgängligare samarbetsytor samt närmre/enklare sätt att kommunicera lärarna emellan. Pedagogisk utveckling. Under läsåret har flera lärare fortbildats för att vi ska bli teknikskola. I juni blev vi färdig teknikskola. Likabehandlingsarbete implementering. Under året har vi gjort utvärderingar via vårt utvärderingsinstrument Incito, som redovisas i nedanstående text. 1. Elever Undervisning och lärande 2. Elever Samarbete och kommunikation 3. Elever - Ämnesutvärdering 4. Medarbetare- Undervisning och lärande 5. Medarbetare- Samarbete och kommunikation 6. Medarbetare - Skolkultur 7. Medarbetare Skolledning 8. Elever Skolstart 9. Elever Skolmat 10. Elever Likabehandling Vi har gjort GAP analyser där behov har funnits. Analyserna har skett med personalgrupperna och även i vissa fall i ledningsgruppen. De rödmarkerade påståendena i tabellerna är värden, som vi behöver se över och göra något åt. Analysen har lett till en rad åtgärder, som vi under året har arbetat aktivt med och som vi kommer att ta med oss när vi sätter mål inför nästa läsår. Varje ämnesgrupp har gjort en analys på resultaten av nationella prov och betyg där jämförelser gjorts mellan undervisningsgrupper och kön. Protokollen från dessa möten redovisas inte i detta dokument. Se bilaga för kvalitetsdokument. Utöver våra egna utvärderingar har vi tagit del av kommunens enkät Pilen för åk 8. Generellt sätt så har vi sänkt siffrorna 10% från läsåret En markant negativ förändring på frågorna syns under ansvar och inflytande. Där behöver vi göra insatser inför nästa läsår. Vi har en nystartad elev och lärargrupp som träffas för ett gemensamt utbyte kring pedagogiska frågor, som kan vidareutvecklas. Vårt Elevråd är aktivt och det Pedagogiska rådet blev ytterligare ett forum att komma med input till lärarna. I klassrumssituationer kan lärarna arbeta vidare på att involvera eleverna mer i valet av innehåll och ge dem möjligheten att redovisa på olika sätt. Arbetsro på lektionerna Andel nöjda elever var 65%. Vi kommer till nästa läsår att gå från sammanhållna pass till fler lektioner i veckan istället. Förhoppningsvis blir det lättare att hålla fokus. Vi kommer att ha klasser med färre antal elever. Vi kommer fortsatt att arbeta med värdegrundsfrågor såväl som likabehandlingsfrågor. Jag får veta hur det går för mig i skolarbetet 82% för eleverna och för föräldrarna 64%. Vi har arbetat med att utveckla IUP samt gjort förändringar i den fortlöpande informationen via Schoolsoft gällande kunskapsutvecklingen och arbetet fortgår framåt i tid. Det som ändå är positivt är att 81% av eleverna tycker att det är roligt att gå i skolan, där vi höjt vårt värde med 9% och 88% av eleverna kan rekommendera sin skola till andra.

3 1. Elever - Undervisning och lärande Analys i skolledningen 7/3-2013: Övergripande ser värdena bra ut. Eleverna framhåller sina lärare som kunniga och kan rekommendera sin skola och arbetsmiljön är god. Det är positivt med en höjning 0,4 Eleverna respekterar varandra. Detta kan vara en följd av vårt arbete med Likabehandlingsarbetet. Förra läsåret hade vi problem i relationerna mellan åk 8 och åk 9. Det här läsåret är relationerna bättre. 11. Jag kan rekommendera min skola Här har siffran sjunkit något. En förklaring kan vara att vissa klasser/grupper har haft många lärarbyten till följd av naturliga skäl (föräldraledighet, långtidssjukskrivning) 9. På VR är det ok att misslyckas Svårt påstående för högstadieelever att ta ställning till. Detta är en stiftelsegemensamt påstående där gymnasieelever kanske har lättare att relatera till orden. Dock har vi ett fortsatt arbete med att prata om och ha ett tillåtande klimat kring vad som menas med att misslyckas, och lyckas 1. Jag får vara med och påverka - viktigt med fortsatt arbete med Elevrådet och Likabehandlingsplanen. En mindre personalgrupp har under året gått en universitetsutbildning som heter Värdegrund och likabehandlingsarbete. Under kommande läsår kommer även hela personalgruppen och eleverna inkluderas. Indikator Utfall 12 Mål 11/12 /13 1.Jag får vara med och påverka 10.ISP/IUP och SYV stödjer min studi... 9.På VR är det okej att misslyckas 8.Mina lärare samarbetar kring mitt... 7.Lärarna på VR planerar tiden väl 6.Vi arbetar med olika uttrycksforme... 5.Undervisningen på VR är verklighet... 4.Mina lärare är kunniga i sina ämne... 3.Eleverna på VR respekterar varandr... 2.Arbetsmiljön på VR är god 11.Jag kan rekommendera min skola ti

4 1.1.a Stjärndiagram jämfört uppåt för enkät med namnet: "VR-GEM Skolutv - Undervisning och lärande ". 2. Elever - Samarbete och kommunikation Analys i skolledningen 7/3-2013: 6. Mentorssamtalen är givande. Siffran har ökat något sedan föregående läsår men är fortfarande lite låg. I spridningsdiagrammet kan man se att spridningen är stor. Det skulle vara intressant att titta på respektive mentorsgrupp för att se om vi kan göra något på individnivå. Vi jobbar också från vt 2013 med en utvecklingsgrupp, som tittar på Mentortid.

5 Indikator Utfall 12 Mål 11/12 /13 1.Det är bra stämning på skolan 2.Vi elever lär av varandra 3.Här på VR gör vi som vi sagt 4.Informationsspridni ngen fungerar b... 5.Jag håller mig informerad 6.Mentorsamtalen är givande 7.Vi tar ansvar för vår arbetsmiljö a Stjärndiagram jämfört uppåt för enkät med namnet: "VR-GEM Skolutv - Samarb och kommunikation ".

6 2.6.b Spridningsdiagram för indikator med namnet: "6.Mentorsamtalen är givande". ( ) Beskrivning: "VR-GEM Skolutv - Samarb och kommunikation 6: Mentorsamtalen är givande 6". 3. Elever - Ämnesutvärdering Vi behöver få upp svarfrekvensen. Nu endast 903 elevsvar. Svårt att dra några stora växlar av detta. En åtgärd till nästa läsår är att personalen måste göra utvärderingarna med eleverna under lektionstid. Indikator Utfall 12 Mål 11/12 /13 1.Arbetssätten är stimulerande 2.Arbetsklimatet är positivt 3.Strukturen stödjer mitt lärande 4.Undervisningen är kopplad till mål... 5.Kursens/ämnets mål hjälper mig att... 6.Jag blir utmanad på ett bra sätt

7 7.Jag använder feedback för att utve... 8.Jag kan bedöma mig själv 9.IKT stödjer mitt lärande a Stjärndiagram jämfört uppåt för enkät med namnet: "VR-GEM Kurs- och ämnesmall". 4. Medarbetare - Undervisning och lärande Genomgående har värdena ökat. IKT stödjer kommunikationen och IKT stödjer lärandet har gått upp 0,5 enheter, vilket är ett tecken på att IKT implementeringen har givit goda effekter. Det här var första läsåret då alla elever har haft datorer. 8. Lokalerna är väl fungerande ligger något lågt. Till kommande läsår kommer idrottssalarna att få accesspunkter och vissa klassrum kompletteras med projektor. Indikator Utfall 12 Mål 11/12 /13 1.Vi tar ett gemensamt ansvar för el... 2.Vårt arbete utgår från de individe

8 3.Vi utvecklar vår undervisning 4.Vi förnyar våra metoder 5.Våra elever lär av varandra 6.IKT stödjer kommunikationen 7.IKT stödjer lärandet 8.Lokalerna är väl fungerande a Stjärndiagram jämfört uppåt för enkät med namnet: "VR-GEM Medarbetare Undervisning o lärande ".

9 5. Medarbetare samarbete och kommunikation Här har båda arbetslagen gjort GAP-analyser. Se nedan för analys och förslag på åtgärder. Indikator Utfall 12 Mål 11/12 /13 1.På VR kommunicerar vi öppet och ra Samarbetet med EHT fungerar väl 9.Stödfunktioner på skolan fungerar... 8.Vi håller oss informerade 7.Informationsspridni ngen fungerar b... 6.Vi samarbetar i ämnet 5.Vi utvärderar och reflekterar krin... 4.Vi jämför oss med andra skolor 3.Vi inspireras och lär av varandra 2.Samarbete på VR präglas av generos Vi ger feedback

10 5.1.a Stjärndiagram jämfört uppåt för enkät med namnet: "VR-GEM Medarbetare Samarbete o kommunikation ". Gapanalys - Samarbete och kommunikation: ( Lottes arbetslag) Valt ben: Fråga 4. Vi jämför oss med andra skolor den 7 januari b Spridningsdiagram för indikator med namnet: "4.Vi jämför oss med andra skolor". () Önskat läge: Fler möjligheter till utbyten med andra skolor inom och utanför kommunen/ landet kring bedömning och metoder. Nuläget: Vi har för lite samarbete med andra skolor Vidgande krafter: Brist på tid, Brist på utpekat ansvar, Brist på återkoppling/ uppföljning när besöken sker, Brist på föreberedelse inför utbyten (vad vill vi få ut av besöken), ekonomi, konkurrens gentemot närliggande skolor Slutande krafter: Individuella utbyten, "Sammiskulturen" -Nyfikenhet, engagerade och aktiva, Informella-spionerade via ens egna barn på andra skolor, Inplanerade utbyten med närliggande skolor kring nationella prov, utbyteskvällar/eftermiddagar med Friberga och Mörby, Öppenhet i stiftelsen till att åka på besök, man tar tillvara på varandras erfarenheter

11 Åtgärder: (Vad skulle jag vilja göra för att minska gapet): Som ämnesansvarig kan man koordinera så att man i ämneslaget turas om att ansvara för kontakter med andra skolor / utbyten. Avsätta tid för utbyten (svårt att hinna med annars), hitta samarbetsskolor via VRI -utbyten, konferensresor tex Istanbul där förberedelse och efterarbete är väldigt viktigt, Genomföra gemensamma projekt med andra skolor, "Nätverka" med andra när tillfällen ges, skapa "vänskolor" -långsiktigt, hitta metodiska knep-vända sig utomlands - se forskning, digitala nätverk, skolverket bör skapa en metodisk plattform, utbildningsförvaltningen -vad görs där? Gapanalys - Samarbete och kommunikation: (Isabellas arbetslag) Fråga 11. Vi ger feedback den 7 januari b Spridningsdiagram för indikator med namnet: "11.Vi ger feedback". ( ) Önskat läge- Hjälpa varandra vidare i vår ledarskaps/lärarroll. Spinna vidare på UL-kursen. Hålla den vid liv långsiktigt. Återkoppling mellan kollegor. Givet uppdrag vid auskultation hos kollega. Ta sig tiden att uppmuntra oftare. Se till att vi har ett öppet klimat. Ta hjälp av varandra i svåra situationer t.ex. titta på gruppdynamik i klassrummet. Öppna upp klassrummen. Vidgande krafter (Hinder/varför har vi ett gap?) - Brist på tid. Det måste finnas ett mål. Vågar vi sänka guarden? Klimatet- förväntningar, att vara duktig. Det får inte bli för pretentiöst. Avdramastisera. Slutande krafter- Bra nätverk inom kollegiet. Mindre arbetslag. Tid att jobba ihop. Konferensresa för att få tillhörighet. Våga öppna sig för alla. Humor. Vi får stöd. Nuläge- Vi vill skapa fler möjligheter till att ge varandra feedback. Åtgärder: Handledning i olika grupper Triadsamtal Skuggning/auskultation (blandade grupper) Konferensresa sep/okt 2013 Ny input Fortbildning- tydliggöra ekonomi Mindre arbetslag så att vi kan dryfta vardagsproblem Feedback men inte mer dokumentationskrav fikagrupper UL-fortsättning Våga misslyckas för att misslyckas

12 6. Medarbetare skolkultur Genomgående bra siffror med positiv trend. Indikator Utfall 12 Mål 11/12 /13 1.Jag utgår från helheten 11.Medarbetare är närvarande och tar Jag blir utmanad på ett bra sätt 9.Andra litar på min förmåga 8.Jag blir respekterad för den jag ä... 7.Vi gör som vi sagt Vi lär tillsammans Det är okej att misslyckas 4.Jag känner mig trygg 3.Arbetsklimatet är positivt 2.Arbetet på VR präglas av utvecklin Den fysiska miljön är inbjudande

13 6.1.a Stjärndiagram jämfört uppåt för enkät med namnet: "VR-GEM Medarbetare Skolkultur ". 7. Medarbetare skolledning GAP-analys gjord med hela personalen. Se nedan. Fina värden men vi vill fortsätta att utveckla medarbetarsamtalen. Med hjälp av personalens förslag har vi sett till att till kommande läsår att personalen ska ha fler kontaktytor med den som är personalansvarig. Även fler kortare avstämningar kommer att göras då personalansvaret nu är spritt på fler personer. I Stiftelsen sker ett pågående arbete för att förtydliga lönekriterierna. Nr. Indikator Enhet Utfall 12 /13 Mål 11/12 10/11 Summa/årsmedel Jag har förtroende för skolledning Skolledningen tar ansvar Medarbetare behandlas jämlikt Skolledningen är tillgänglig Årsmedel Årsmedel Årsmedel Årsmedel Jag får feedback Årsmedel Skolledningen möjliggör Årsmedel

14 kompetensu Skolledningen leder arbetet på ett Medarbetarsamtalen är utvecklande Skolledningen uppmuntrar delaktigh Årsmedel Årsmedel Årsmedel 7.1.a Stjärndiagram jämfört uppåt för enkät med namnet: "VR-GEM Medarbetare Skolledning ".

15 Gapanalys Skolledning Val av ben: Nr 8: Medarbetarsamtalen är utvecklande Hela personalen, 28/ b Spridningsdiagram för indikator med namnet: "8.Medarbetarsamtalen är utvecklande". () Beskrivning: "VR-GEM Medarbetare Skolledning 8: Medarbetar- samtalen är utvecklande 8". Önskat läge - Mer utvecklande Medarbetarsamtal Slutande krafter: Man känner sig sedd Personalansvarig har koll Tydlighet Tryggt o lugnt Personlig feedback Intresserad Rutin Rutin för samtal/lektionsbesök Man känner ett lyft ef samtal Öppenhet o ärlighet Konkret Flexibel Fokus på den professionella rollen Vidgande krafter: Samma ind.mål år från år - avsaknad av det formativa huret Målen är för stora för tiden som krävs inkräktar på privatliv. Personalansvarig har ibland för få kontaktytor med medarbetaren. Tydlighet, mandat, och återkoppling (personalansv måste vara tydlig med vilket mandat) Underlag för undervisningen - otydligt Om man inte vågar vara öppen Otrygg Kombination, medarbetarsamtal/lönesamtal Otydligt och luddig kring fortsatt utveckling Opersonligt och man blir inte sedd Olikheter att genomföra samtal För lång tid mellan samtalen/ bristande uppföljning

16 Avsaknad av det formativa huret Dåligt insatt i arbetssituationen Åtgärder/förslag: Önska personalansvarig Kontaktytsoptimering vid fördelning av personalansvar Korta avstämningar (informella) Förtydliga skolledares ansvar Fortbildningsplan för skolledare Coachning samsyn - rak kommunikation Flera oförberedda lektionsbesök - inte bara ett förberett besök Personlig utvärdering - skolledare Incito-utvärderingen blir för vag så den behöver kompletteras Bli sedd kontinuerligt 8. Elever Skolstartsutvärdering Vi har ingen jämförelse bakåt i tid. Genomgående fina värden. 5. Alla elever värnar om varandra samt 6. Det finns vuxna på skolan som jag kan vända mig till. Vi vill få upp dessa två högre. Tanken är att våra elevresurser ska finnas mer ute i verksamheten. Vi utökar till kommande läsåret med ytterligare en. Vi hoppas också att Likabehandlingsarbetet ska ge resultat. Indikator Utfall 12 /13 Mål 11/12 1. Jag blev väl mottagen de första s Min första tid på VR har varit me Jag trivs bra på skolan 4. Stämningen i min klass är bra 5. Alla elever värnar omvarandra 6. Det finns vuxna på skolan som jag Skolan motsvarar mina förväntning

17 8.1.a Stjärndiagram jämfört uppåt för enkät med namnet: "VR-GEM-Skolstartsutvärdering". 9. Elever - Skolmatsutvärdering 5. Den fysiska miljön i matsalen Det är många elever, som ska äta samtidigt i matsalen. Vi har detta läsår försökt att låta högstadieeleverna äta på ett tidigare pass och därefter gymnasieleverna för att öka tryggheten. Dessvärre håller inte eleverna mattiderna, vilket gör att för många äter samtidigt. Vi har under läsåret haft en vegetarisk dag i veckan och deltagit i en tävling för att minska matsvinnet och öka medvetandenivån kring hållbar utveckling. Det avser vi att fortsätta med. Indikator Utfall 12 /13 Mål 11/12 1. Kvaliteten på skollunchen är bra 2. Variationen på skollunchen är bra Kvaliteten på salladsbuffén är br Variationen på salladsbuffén är b Den fysiska miljön i matsalen är

18 6. Jag tar alltid ansvar för att hål Det finns alltid mat så det räcke a Stjärndiagram jämfört uppåt för enkät med namnet: "VR-GEM-Skolmatsutvärdering ".

19 10. Elever - Likabehandlingsenkät Första gången enkäten görs. Genomgående fina värden. Indikator Utfall 12 /13 1. Jag känner mig 8.4 inkluderad och väl Jag känner mig 8.6 trygg i skolans lo Jag har någon att 8.0 prata med om ja Jag möts av 7.9 respekt - verbalt 4. Jag möts av 8.3 respekt - fysiskt Jag möts av respekt i sms och på Jag bemöts jämlikt 8.1 i klassrummet 8. Jag blir 8.4 respekterad utifrån disk... Mål 11/ a Stjärndiagram jämfört uppåt för enkät med namnet: "VR-GEM Likabehandling del II ".

20 Viktor Rydbergs samskola Skolans namn: Viktor Rydbergs samskola Bilaga till kvalitetsdokument 2012/13 Grunduppgifter 2011/12 Elever, förskoleklass årskurs finns inte I denna bilaga finns en del statistikuppgifter ifyllda. Där det saknas uppgifter fyller ni i själva. Avgör också själva om ni vill föra över dessa uppgifter till "det stora" kvalitetsdokumentet. Andel elever med utländsk bakgrund, åk 1-9 Andel elever med föräldrar med eftergymnasial utb., åk 1-9 Andel flickor, förskoleklass Elever, årskurs 1-9 Andel flickor, årskurs 1-9 årskurs finns inte Slutbetyg i årskurs / /2012 Genomsnitt Danderyd 2011/2012 Sammanvägt meritvärde 267,9 261,3 Behörighet till naturvetenskapligt och tekniskt program Andel som nått kunskapskraven i alla ämnen ,0 97,2 96,4 Nationella prov, andelen elever som klarat kravnivån i alla delprov 2012/ /2012 Svenska åk 9 170/ /180 Matematik åk 9 175/ /176 Engelska åk 9 163/ /180 SO ämnen åk 9 167/169 NO ämnen åk 9 169/ /173 Kundenkäten 2013 Genomsnitt Danderyd 2011/2012 Årskurs 8 Andel nöjda eller mycket nöjda elever Genonsnitt Danderyd Jag kan arbeta utan att bli störd under lektioner och arbetspass (Elev 19 och F 15). Jag får veta hur det går för mig i skolarbetet (Elev 11 och F9). Jag får tydlig information om hur mitt barn ligger till i förhållande till kunskapskraven (F9). Eleverna är med och bestämmer hur vi ska arbeta med olika skoluppgifter (E 14, F utgår)

Kvalitetsdokument 2015/2016 Viktor Rydbergs samskola

Kvalitetsdokument 2015/2016 Viktor Rydbergs samskola Kvalitetsdokument 2015/2016 Viktor Rydbergs samskola Skolans utvecklingsarbete 1. Hur har ni lyckats med era utvecklingsområden för innevarande läsår? VRS har under läsåret 2015/2016 arbetat med identifierade

Läs mer

Kvalitetsdokument 2014 Grundskola. Kvalitetsdokument 2013/2014 Grundskola Viktor Rydbergs samskola. Sida 1 av 13

Kvalitetsdokument 2014 Grundskola. Kvalitetsdokument 2013/2014 Grundskola Viktor Rydbergs samskola. Sida 1 av 13 Kvalitetsdokument 2013/2014 Viktor Rydbergs samskola Sida 1 av 13 Innehållsförteckning 1 Inledande frågor 1.1 Utvecklingsområden på skolan 1.2 Framgångsfaktorer och goda exempel 1.3 Hur ser det systematiska

Läs mer

Kvalitetsdokument 2014, Vasaskolan (läå 2013/2014)

Kvalitetsdokument 2014, Vasaskolan (läå 2013/2014) Kvalitetsdokument 2014, Vasaskolan (läå 2013/2014) 1 Vasaskolan 1.1 Inledande frågor 1.1.1 Utvecklingsområden på skolan Skolans främsta utvecklingsområden under läsåret 2013/2014 I vår verksamhetsplan

Läs mer

Verksamhetsplan. Vimarskolan Åk 7-9 2015/2016

Verksamhetsplan. Vimarskolan Åk 7-9 2015/2016 Vimarskolan Åk 7-9 Tillsammans når vi toppen! Förbättringsområden inom förskola och grundskola enligt Nämndsplanen för styrning av barn- och utbildningsförvaltningen 2014 Nämndsplanen för styrningen av

Läs mer

14/15 KVALITETSRAPPORT

14/15 KVALITETSRAPPORT KVALITETSRAPPORT 14/15 ÅRETS MÅL Värdegrund och elevinflytande Arbete med elevers lika rättigheter och möjligheter, trygghet, delaktighet och normkritiskt förhållningssätt. Öppna skolan utbyten och samarbeten,

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö F-6 skolenhet

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö F-6 skolenhet Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö F-6 skolenhet Kvalitetsredovisning 2014/2015 Verksamheter inom skolväsendet ska på huvudmanna- och enhetsnivå systematiskt och kontinuerligt planera,

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016 Fröviskolan F-6

Verksamhetsplan 2015/2016 Fröviskolan F-6 Verksamhetsplan 2015/ Fröviskolan F-6 Sammanställd 150825 Utvecklingsområden för Frövi F-6 Grundskola Måluppfyllelse Läroplanen Lgr 11 Skolan ska klargöra för elever och föräldrar vilka mål utbildningen

Läs mer

K A R S B Y I N T E R N A T I O N A L S C H O O L

K A R S B Y I N T E R N A T I O N A L S C H O O L A R B E T S P L A N för K A R S B Y I N T E R N A T I O N A L S C H O O L 2011 / 2012 Innehållande följande prioriterade områden: 1. Resultat 2. Systematiskt kvalitetsarbete 3. Pedagogiskt ledarskap Strävansmål

Läs mer

Kvalitetsanalys för Sickla skola läsåret 2012/13

Kvalitetsanalys för Sickla skola läsåret 2012/13 Datum 2013-09-05 1 (11) Kvalitetsanalys för Sickla skola läsåret 2012/13 Varje skola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna

Läs mer

Skolområde Korsavad 2013/2014

Skolområde Korsavad 2013/2014 Skolområde Korsavad 2013/2014 Systematiskt kvalitetsarbete övergripande mål och riktlinjer i Lgr11 Normer och värden - Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Bedömning och betyg

Läs mer

2016/2017. Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS

2016/2017. Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS 2016/2017 Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS SKOLANS LEDORD HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS VISION Mariebergsskolans vision är att alla ska känna glädje och trygghet i en demokratisk lärandemiljö. All

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16. Göran Åkerberg rektor

Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16. Göran Åkerberg rektor Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16 Göran Åkerberg rektor Kunskap och lärande Var är vi? Hur gör vi? Delaktighet och inflytande Vart ska vi? Hur blev det? Normer och värden

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Åsaka skola F

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Åsaka skola F Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan Åsaka skola F-6 2015 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 4 REDOVISNING

Läs mer

Utbildningsinspektion i Larvs skola, grundskola F 6 och Tråvads skola, grundskola F 3

Utbildningsinspektion i Larvs skola, grundskola F 6 och Tråvads skola, grundskola F 3 Utbildningsinspektion i Larvs skola, grundskola F 6 och Tråvads skola, grundskola F 3 Innehåll Utbildningsinspektion i Vara kommun Larvs och Tråvads skolor Dnr 53-2005:1524 Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

Arbetsplan. Läsåret Myrsjöskolan, Nacka kommun. Vår vision

Arbetsplan. Läsåret Myrsjöskolan, Nacka kommun. Vår vision Arbetsplan Läsåret 2016-2017 Myrsjöskolan, Nacka kommun Vår vision Myrsjöskolan ska vara en skola dit alla går med glädje både elever och personal; en skola som eleverna lämnar optimalt rustade både kunskapsmässigt

Läs mer

Tjällmo skola och fritids plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret

Tjällmo skola och fritids plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret Tjällmo skola och fritids plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret 2016-2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola och fritidshem a för planen Rektor är ansvarig

Läs mer

Kvalitetsrapport 2014-2015

Kvalitetsrapport 2014-2015 Datum 2014-06-30 6 Antal sidor Kvalitetsrapport 2014-2015 Oleby Marcus och Anna 0564-477 00 direkt 070-642 16 65 mobil marcus.lech@torsby.se Innehållsförteckning 1. Fokusområde vad har vi uppnått 1.1 Analys

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Gärde skola och fritidshem

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Gärde skola och fritidshem Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Gärde skola och fritidshem Kvalitetsredovisning för Gärde skola och fritidshem 2012/2013 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

LOVISEDALSSKOLAN Utvärdering av mål och resultat

LOVISEDALSSKOLAN Utvärdering av mål och resultat LOVISEDALSSKOLAN 2013 Utvärdering av mål och resultat 2012-13 Innehåll 1. Förskolan... 3 2. Grundskolan... 4 2.1 Egna mål... 4 2.2 Analys av resultat i matematik... 5 2.3 Analys av resultat i läs- och

Läs mer

4. Verksamhetens mål och utvecklingsfrågor (Nordlyckeskolan (7-9))

4. Verksamhetens mål och utvecklingsfrågor (Nordlyckeskolan (7-9)) 4. Verksamhetens mål och utvecklingsfrågor 2013-2013 (Nordlyckeskolan (7-9)) Områden Verksamhetens mål/ utvecklingsfrågor Senaste kommentaren GODA UPPVÄXTVILLKOR NORMER OCH VÄRDEN - Samtliga verksamheter

Läs mer

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 2014-06-03 1. GRUNDFAKTA Stadsskogsskolan 1 191 elever, 113 pojkar och 78 flickor 42 med annat modersmål 22 lärare Andel lärare med högskoleexamen

Läs mer

UAL:en. Utvecklings- och arbetsplan för lärare 2013 2015 Komvux Malmö Södervärn

UAL:en. Utvecklings- och arbetsplan för lärare 2013 2015 Komvux Malmö Södervärn UAL:en Utvecklings- och arbetsplan för lärare 2013 2015 Komvux Malmö Södervärn Innehållsförteckning: Inledning 2 Förväntningar och förhoppningar 3 Årscykel 5 Lärarens egen utvecklingsplan 5 Medarbetarsamtal

Läs mer

Kvalitetsanalys läsåret 2014/15

Kvalitetsanalys läsåret 2014/15 Kvalitetsanalys läsåret 2014/15 Klättenskolan Postadress Besöksadress Telefon Internet Giro och org nr Sunne kommun Stöpafors 0565-160 00 växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 79. Klättenskolan 686 93 Sunne

Läs mer

Kvalitetsrapport Vedevågs skola

Kvalitetsrapport Vedevågs skola Kvalitetsrapport Vedevågs skola 2015-2016 1 Innehåll 1. GRUNDFAKTA... 4 2. RESULTAT... 5 2.1 Normer och värden... 5 2.2 Måluppfyllelse i arbetet med kursplanernas mål... 6 2.3 Elevinflytande och demokrati

Läs mer

Lokal verksamhetsplan BUF

Lokal verksamhetsplan BUF Lokal verksamhetsplan BUF Lokal verksamhetsplan BUF 2010 (Grundskoleområde 2) Hållsta skola Kursiverad text från BoU-förvaltningen, övrigt från GSO2 1. Delaktiga och engagerade invånare, hållbar utveckling

Läs mer

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Ekebyskolan - Föräldrar åk 5. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 37 respondenter

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Ekebyskolan - Föräldrar åk 5. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 37 respondenter Danderyds kommun Ekebyskolan - Föräldrar åk 5 37 respondenter Kundundersökning 215 Pilen Marknadsundersökningar Mars 215 Våga Visa 215, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms län genomför

Läs mer

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas 1 Var har du huvuddelen av din tjänstgöring? Ange ett alternativ. Grundskola: åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9 Gymnasieskola: studie-/högskoleförberedande program yrkesförberedande program/yrkesprogram annan utbildning:

Läs mer

Kvalitetsdokument 2012/2013, Grundskola

Kvalitetsdokument 2012/2013, Grundskola Kvalitetsdokument 2012/2013, Grundskola Innehållsförteckning 1 Inledande frågor... 5 1.1 Utvecklingsområden på skolan...5 1.2 Framgångsfaktorer och goda exempel...5 1.3 Hur ser det systematiska kvalitetsarbetet

Läs mer

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Ösbyskolan - Föräldrar åk 2. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 22 respondenter

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Ösbyskolan - Föräldrar åk 2. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 22 respondenter Danderyds kommun Ösbyskolan - Föräldrar åk 2 22 respondenter Kundundersökning 2015 Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015 Våga Visa 2015, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms län

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Rälsen Förskola Norrviken 2014 Enhet Mia Elverö Systematiskt kvalitetsarbete i fristående enhet Förskolechefens/rektorns namn Ansvarig uppgiftslämnare Mia Elverö 1/13 Inledning

Läs mer

Kvalitetsdokument 2016, Grundskola

Kvalitetsdokument 2016, Grundskola Kvalitetsdokument 2016, Grundskola Innehållsförteckning 1 Re 336 Fribergaskolan... 3 1.1 Skolans utvecklingsarbete... 3 Kvalitetsdokument 2016, Grundskola 2(6) 1 Re 336 Fribergaskolan 1.1 Skolans utvecklingsarbete

Läs mer

Sammanfattning... Fel! Bokmärket är inte definierat. Kommunens mål hur har det gått?... 1

Sammanfattning... Fel! Bokmärket är inte definierat. Kommunens mål hur har det gått?... 1 Rapport resultat elev- och föräldraenkät 2015 Grundskola, Förskoleklass och Fritidshem Innehållsförteckning Sammanfattning... Fel! Bokmärket är inte definierat. Kommunens mål hur har det gått?... 1 Bakgrund...

Läs mer

2015/2016. Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS

2015/2016. Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS 2015/2016 Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS Mariebergsskolans vision är att alla ska känna glädje och trygghet i en demokratisk lärandemiljö. All planering och alla aktiviteter

Läs mer

Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola åk 4-6 och fritidshem Läsår 2015/2016 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om NTI- gymnasiet NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har varit verksamt sedan

Läs mer

Kvalitetsdokument 2013, Enebybergs RE (läå 2012/2013) Brageskolan/Enebyskolan/Hagaskolan

Kvalitetsdokument 2013, Enebybergs RE (läå 2012/2013) Brageskolan/Enebyskolan/Hagaskolan Kvalitetsdokument 2013, Enebybergs RE (läå 2012/2013) Brageskolan/Enebyskolan/Hagaskolan Innehållsförteckning 1 Re 331 Brage/Eneby/Haga... 3 2 Inledande frågor... 3 2.1 Utvecklingsområden på skolan...

Läs mer

Kvalitetsrapport 2014-2015

Kvalitetsrapport 2014-2015 Datum 2014-06-30 10 Antal sidor Kvalitetsrapport 2014-2015 Kvistbergsskolan Marcus och Anna 0564-477 00 direkt 070-642 16 65 mobil marcus.lech@torsby.se Innehållsförteckning 1. Fokusområde vad har vi uppnått

Läs mer

Genom att ha fokus på uppdraget och att ha höga förväntningar. Genom nyfikenhet och att ta tillvara andras idéer.

Genom att ha fokus på uppdraget och att ha höga förväntningar. Genom nyfikenhet och att ta tillvara andras idéer. Genom att ha fokus på uppdraget och att ha höga förväntningar. Genom nyfikenhet och att ta tillvara andras idéer. Genom att lyfta fram goda exempel och fira framgångar. Genom att skapa en gemensam plattform

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Frödinge, Storebro, Tuna skolor och fritidshem Innehållsförteckning INLEDNING... 3 EKONOMI I BALANS... 4 TJÄNSTER AV HÖG KVALITET... 5 VERKSAMHETENS

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014-2015

LOKAL ARBETSPLAN 2014-2015 LOKAL ARBETSPLAN 2014-2015 GRUNDSKOLA: Drottningdals skola 1. UNDERLAG Varje skola i Sverige har i uppdrag att beskriva hur det systematiska kvalitetsarbetet fungerar under läsåret samt beskriva hur vi

Läs mer

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008 Kvalitetsredovisning STJÄRNEBOSKOLAN Skolan ligger vid norra infarten till Kisa, mellan Kisasjön och ett närliggande skogsområde. I detta skogsområde finns skolans uteklassrum

Läs mer

Mellanvångsskolan läsåret 2016/2017

Mellanvångsskolan läsåret 2016/2017 Kvalitetsplan Mellanvångsskolan läsåret 2016/2017 2016-08-14 Innehåll Kvalitetsplan... 2 Prioriterade områden läsåret 2016-2017... 3 Förväntansdokument... 5 Kvalitetsuppföljning... 6 Kvalitetsplan Huvudman,

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö skola 7-9

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö skola 7-9 Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö skola 7-9 Kvalitetsredovisning 2012/2013 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

Arbetar skolor systematiskt för att förbättra elevernas kunskapsutveckling?

Arbetar skolor systematiskt för att förbättra elevernas kunskapsutveckling? InfoMentor P.O.D.B:s kommentarer om hur vi kan hjälpa skolor och kommuner utifrån Skolinspektionens kvalitetsgranskning, Rapport 2010:10 Arbetar skolor systematiskt för att förbättra elevernas kunskapsutveckling?

Läs mer

Åsenskolans redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2012-13

Åsenskolans redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2012-13 Barn och utbildning Sten-Åke Eriksson Rektor Åsenskolans redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2012-13 Innehåll 1. Resultat och måluppfyllelse... 3 1.1 Kunskaper... 3 1.1.1 Måluppfyllelse...

Läs mer

KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13

KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13 KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13 1:3 Statistik, kompetensförsörjning 2:3 Brukar- och personalenkäter X 3:3 Resultat/Måluppfyllelse En brukarenkät har genomförts bland eleverna i gymnasieskolan.

Läs mer

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2014/15

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2014/15 Datum 150904 1 (9) Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2014/15 Varje skola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna

Läs mer

Kvalitetsrapport Ramshyttans skola

Kvalitetsrapport Ramshyttans skola 2016-06-02 Kvalitetsrapport 2015-2016 Ramshyttans skola 1 1. GRUNDFAKTA 2 2. RESULTAT 2.1 Normer och värden Påstående: Årets res. Årets res. Förra året Förra året inte alls/ ganska dåligt % ganska bra/

Läs mer

Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor

Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor Systematiskt kvalitetsarbete Det systematiska kvalitetsarbetet är reglerat i skollagen, 4 kap och regleras på nationell-, huvudmannaoch enhetsnivå. Huvudmannanivå

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Insjöns skola

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Insjöns skola Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Insjöns skola Kvalitetsredovisning 215/216 Verksamheter inom skolväsendet ska på huvudmanna- och enhetsnivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp

Läs mer

Handlingsplan för Djursdala skola och fritidshem 2015/2016. Upprättad i juni 2015

Handlingsplan för Djursdala skola och fritidshem 2015/2016. Upprättad i juni 2015 Handlingsplan för Djursdala skola och fritidshem 2015/2016 Upprättad i juni 2015 Vi ska bli bäst! 2017 ska Vimmerby vara bland de tio bästa skolkommunerna. För Vimmerby kommuns barn och elever innebär

Läs mer

Arbetsplan för Mörbyskolan 2012-2015 med mål för läsåret 13/14

Arbetsplan för Mörbyskolan 2012-2015 med mål för läsåret 13/14 Arbetsplan för Mörbyskolan 2012-2015 med mål för läsåret 13/14 Inledning Nu håller Du i Din hand ett dokument som syftar till att utveckla Mörbyskolan till att bli en attraktiv skola, och omtalad för den

Läs mer

Arbetsplan för Ödenäs skola F-6

Arbetsplan för Ödenäs skola F-6 151013 Arbetsplan för Ödenäs skola F-6 Läsåret 2015/2016, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och ungdomsförvaltningens

Läs mer

Handlingsplan Paulinska skolan läsåret 2010/2011

Handlingsplan Paulinska skolan läsåret 2010/2011 Handlingsplan Paulinska skolan läsåret 2010/2011 För Skolledningen Med arbetslagen Jord, Vatten, Vind och Eld INNEHÅLL BAKGRUND... 1 SYFTE... 1 HANDLINGSPLAN SKOLLEDNINGEN... 2 1. Måluppfyllelse och resultat...

Läs mer

Verksamhetsplan 2011/12 Grundskolan

Verksamhetsplan 2011/12 Grundskolan BARN OCH UTBILDNING Verksamhetsplan 2011/12 Grundskolan HAGASKOLAN Annelie Hjelm & Gunilla Eriksson 1 1. Värdegrund Kommunens och barn- och utbildningsförvaltningens vision: - Vi gör det goda livet möjligt!

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Siljansnäs skola

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Siljansnäs skola Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Siljansnäs skola Kvalitetsredovisning 2015/2016 Verksamheter inom skolväsendet ska på huvudmanna- och enhetsnivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa

Läs mer

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2012/13

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2012/13 Datum 130909 1 (9) Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2012/13 Varje skola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna

Läs mer

KVALITETSRAPPORT lä sä ret 2014-2015 Rektor Märie Nilsson Naturprogrammet/Vä rd- och omsorgsprogrämmet 2015-02-05

KVALITETSRAPPORT lä sä ret 2014-2015 Rektor Märie Nilsson Naturprogrammet/Vä rd- och omsorgsprogrämmet 2015-02-05 KVALITETSRAPPORT lä sä ret 2014-2015 Rektor Märie Nilsson Naturprogrammet/Vä rd- och omsorgsprogrämmet 2015-02-05 REKTORS KVALITETSRAPPORT Analys 1 KUNSKAPER Måluppfyllelse och resultat Analysera elevernas

Läs mer

Hedängskolan 7-9 arbetsplan 2014-2015

Hedängskolan 7-9 arbetsplan 2014-2015 Hedängskolan Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(7) Birgitta Wikström 140908 Reviderad 141024 Hedängskolan 7-9 arbetsplan 2014-2015 MEDBORGARE Kunskapsnämndens mål 2014 Kunskapsförvaltningens verksamheter

Läs mer

Arbetsplan/verksamhetsplan 2010/11 fritidshem, förskoleklass, grundskola för Väsby skola

Arbetsplan/verksamhetsplan 2010/11 fritidshem, förskoleklass, grundskola för Väsby skola Arbetsplan/verksamhetsplan 2010/11 fritidshem, förskoleklass, grundskola för Väsby skola Inledning Väsby skola är en del av området Väsby Centrala. Väsby skolas ledning består av en rektor, och en biträdande

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning 2013/2014 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

Kunskap, utveckling och lärande Ankarsrums skola

Kunskap, utveckling och lärande Ankarsrums skola 2015-09-13 Kunskap, utveckling och lärande Ankarsrums skola Beskrivning av resultat Hur blev det? Hur ser resultaten ut på din skola, enkäter, måluppfyllelse, nationella prov övrigt? Bedömning av elevens

Läs mer

Värmdö kommun. Kundundersökning 2015. Brunns skola - Föräldrar åk 5. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 47 respondenter

Värmdö kommun. Kundundersökning 2015. Brunns skola - Föräldrar åk 5. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 47 respondenter Värmdö kommun Brunns skola - Föräldrar åk 5 respondenter Kundundersökning 2015 Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015 Våga Visa 2015, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms län genomför

Läs mer

Kästa skolas Likabehandlingsplan

Kästa skolas Likabehandlingsplan Kästa skolas Likabehandlingsplan - mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan, sida 1 Vision Visionen här på Kästa skola är att alla elever, personal och vårdnadshavare ska känna sig

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Ullvi skola

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Ullvi skola Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Ullvi skola Kvalitetsredovisning 2015/2016 Verksamheter inom skolväsendet ska på huvudmanna- och enhetsnivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp

Läs mer

Arbetsplan 2013/2014. Vintrosa skola och fritidshem Skolnämnd sydväst

Arbetsplan 2013/2014. Vintrosa skola och fritidshem Skolnämnd sydväst Arbetsplan 2013/2014 Vintrosa skola och fritidshem Skolnämnd sydväst Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Förutsättningar 3. Läroplansmål Normer och värden 4. Läroplansmål Kunskaper 5. Läroplansmål Elevernas

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2013/14

LOKAL ARBETSPLAN 2013/14 LOKAL ARBETSPLAN 2013/14 FÖRSKOLA: Svanberga förskola 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till föräldrar - Självvärdering, riktad till pedagoger Fyll i diagrammet Övergripande Stimulerande lärande 100

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan Läroverket Upprättad Juni 2016 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter

Läs mer

1. Inledning Förutsättningar... 3

1. Inledning Förutsättningar... 3 Verksamhetsrapport för skolan läsåret 2015-2016 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Förutsättningar... 3 2.1. Styrning och ledning... Fel! Bokmärket är inte definierat. 2.2. Organisation... Fel!

Läs mer

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Kevingeskolan - Elever åk 5. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 59 respondenter

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Kevingeskolan - Elever åk 5. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 59 respondenter Danderyds kommun Kevingeskolan - Elever åk 5 59 respondenter Kundundersökning 2015 Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015 Våga Visa 2015, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms län

Läs mer

Nya Snyggatorpsskolans kvalitetsredovisning F-9 och fritidshem

Nya Snyggatorpsskolans kvalitetsredovisning F-9 och fritidshem Nya Snyggatorpsskolans kvalitetsredovisning 2012-2013 F-9 och fritidshem Områdets beskrivning av verksamheten, nyckeltal Personaltäthet: Skola antal lärare/0 elever åk 7-9:,76 Skola antal lärare/0 elever

Läs mer

Åtagandeplan. Sorgenfriskolan Läsår 2015/2016

Åtagandeplan. Sorgenfriskolan Läsår 2015/2016 Åtagandeplan Sorgenfriskolan Läsår 2015/20 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Beskrivning av skolan... 3 3 Sammanfattning: Skolans lägesbedömning... 3 4 Skolans utvecklingsområden/ åtaganden för läsåret...

Läs mer

Arbetsplan för skolenhet 2

Arbetsplan för skolenhet 2 UTBILDNINGSNÄMNDEN KÄRRTORPS GYMNASIUM NA TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR XDNRX SID 1 (7) 2012-10-30 Handläggare: Darko Krsek Telefon: 076 12 32 504 Arbetsplan för skolenhet 2 Inledning Skolenhet 2 består av: [NA]

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om NTI- gymnasiet NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har varit verksamt sedan

Läs mer

Nacka kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Internationella Engelska skolan - Elever åk 8. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2016

Nacka kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Internationella Engelska skolan - Elever åk 8. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2016 Nacka kommun Internationella Engelska skolan - Elever åk 8 128 respondenter Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter 216 Pilen Marknadsundersökningar Mars 216 Våga Visa 216, sida 1 Om undersökningen

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Lyrfågelskolan 4-9 2014

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Lyrfågelskolan 4-9 2014 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan Lyrfågelskolan 4-9 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat...

Läs mer

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2013/14 Datum 140826 1 (8) Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2013/14 Varje skola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Åsaka fritidshem 2014

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Åsaka fritidshem 2014 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem Åsaka fritidshem 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3 I

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN Läsåret 2015/2016

LOKAL ARBETSPLAN Läsåret 2015/2016 LOKAL ARBETSPLAN Läsåret 2015/2016 Till alla föräldrar med elever på Snapphaneskolan Vi strävar mot samma mål att få trygga, kreativa, självständiga och sociala elever med hög måluppfyllelse! För att nå

Läs mer

Lokal verksamhetsplan årskurs 4-9 läsåret 2014-2015

Lokal verksamhetsplan årskurs 4-9 läsåret 2014-2015 Lokal verksamhetsplan årskurs 4-9 läsåret 2014-2015 Elever och personal ska få maximal kunskap, entreprenöriell kompetens och mod att förverkliga egna och andras mål På Djurgårdsskolan hjälper vi varandra

Läs mer

Kvalitetsdokument 2014, Mörbyskolan (läå 2013/2014)

Kvalitetsdokument 2014, Mörbyskolan (läå 2013/2014) Kvalitetsdokument 2014, Mörbyskolan (läå 2013/2014) 1 Mörbyskolan 1.1 Inledande frågor 1.1.1 Utvecklingsområden på skolan Skolans främsta utvecklingsområden under läsåret 2013/2014 I skolans arbetsplan

Läs mer

Kvalitetsredovisning Tällbergs skola 2012/2013

Kvalitetsredovisning Tällbergs skola 2012/2013 Kvalitetsredovisning Tällbergs skola 2012/2013 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Skolans mål anges i skollag,

Läs mer

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Ekebyskolan - Elever åk 5. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 64 respondenter

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Ekebyskolan - Elever åk 5. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 64 respondenter Danderyds kommun Ekebyskolan - Elever åk 5 64 respondenter Kundundersökning 2015 Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015 Våga Visa 2015, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms län genomför

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN Läsåret 2014/2015

LOKAL ARBETSPLAN Läsåret 2014/2015 LOKAL ARBETSPLAN Läsåret 2014/2015 Till alla föräldrar med elever på Snapphaneskolan Vi strävar mot samma mål att få trygga, kreativa, självständiga och sociala elever med hög måluppfyllelse! För att nå

Läs mer

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Vendestigen - Elever åk 5. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 12 respondenter

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Vendestigen - Elever åk 5. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 12 respondenter Danderyds kommun Vendestigen - Elever åk 5 12 respondenter Kundundersökning 215 Pilen Marknadsundersökningar Mars 215 Våga Visa 215, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms län genomför

Läs mer

Kvalitetsrapport för Fredriksbergsskolan läsåret

Kvalitetsrapport för Fredriksbergsskolan läsåret 0 Kvalitetsrapport för Fredriksbergsskolan läsåret 2015-2016 GÄLLANDE FÖR VERKSAMHETEN I förskoleklass grundskola åk 1-9 fritidshem Ansvarig rektor Kristin Hägglund 1 2 Innehåll Styrkort 2015-2016... 1

Läs mer

Karsby International School Resultat- och indikatorpalett 2012

Karsby International School Resultat- och indikatorpalett 2012 Karsby International School Resultat- och indikatorpalett Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 2100-2882 Bankgiro 624-1061 Resultat- och indikatorpalett

Läs mer

Kvalitetsanalys för Myrans heldagsskola läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för Myrans heldagsskola läsåret 2013/14 Saltsjö-Boo 2014-08-11 Kvalitetsanalys för Myrans heldagsskola läsåret 2013/14 Varje skola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

Hälsinggårdsskolan, 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hälsinggårdsskolan, 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Hälsinggårdsskolan, 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola, åk 7-9 Läsår 2015/2016 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av

Läs mer

HJÄLMSTASKOLAN 2014. Utvärdering av mål och resultat 2013-14

HJÄLMSTASKOLAN 2014. Utvärdering av mål och resultat 2013-14 HJÄLMSTASKOLAN 2014 Utvärdering av mål och resultat 2013-14 Innehåll 1. Förskolan... 3 2. Grundskolan... 4 2.1 Egna mål... 4 2.2 Analys av resultat i matematik... 6 2.3 Analys av resultat i läs- och skrivutveckling...

Läs mer

Kvalitetsdokument 2012/2013, Grundskola, Elevverket

Kvalitetsdokument 2012/2013, Grundskola, Elevverket Kvalitetsdokument 2012/2013, Grundskola, Elevverket Innehållsförteckning 1 Inledande frågor... 3 1.1 Utvecklingsområden på skolan... 3 1.2 Framgångsfaktorer och goda exempel... 5 1.3 Hur ser det systematiska

Läs mer

Kvalitetsdokument 2013, Mörbyskolan (läå 2012/2013)

Kvalitetsdokument 2013, Mörbyskolan (läå 2012/2013) Kvalitetsdokument 2013, Mörbyskolan (läå 2012/2013) Innehållsförteckning 1 Re 339 Mörbyskolan... 3 2 Inledande frågor... 3 2.1 Utvecklingsområden på skolan... 3 2.2 Framgångsfaktorer och goda exempel...

Läs mer

Arbetsplan för Sollebrunns skola åk F-9 Läsåret 2016/2017

Arbetsplan för Sollebrunns skola åk F-9 Läsåret 2016/2017 160921 Arbetsplan för Sollebrunns skola åk F-9 Läsåret 2016/2017, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och

Läs mer

Sylteskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Sylteskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Sylteskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola år 7-9 Läsår: 2014-2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola

Läs mer

Stora Dalslundskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Stora Dalslundskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Stora Dalslundskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola årskurs 4-9 samt fritidshem 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Färsingaskolan. Lokal arbetsplan för Färsingaskolan

Färsingaskolan. Lokal arbetsplan för Färsingaskolan Färsingaskolan Lokal arbetsplan för Färsingaskolan 2013 Inledning Från och med augusti 2013 har Sandbäcksskolan åk 4-9 flyttat till Färsingaskolan som nu är en 4-9 skola med ca 400 elever. Verksamheten

Läs mer

Utbildningen ska utformas på ett sådant sätt att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero.

Utbildningen ska utformas på ett sådant sätt att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero. Skolans Mål 2015/2016 MÅL 1: Arbetsro Skollagen 5. Kap. Trygghet och studiero 3 Arbetsmiljö: Utbildningen ska utformas på ett sådant sätt att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Grundskolan 2010

Kvalitetsredovisning för Grundskolan 2010 Kvalitetsredovisning för Grundskolan 2010 Enhet: Stavreskolan F-5 Verksamheten i förskoleklass, skola och skolbarnsomsorg är på Stavreskolan helt integrerade med varandra både lokal- och verksamhetsmässigt.

Läs mer

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 BARN OCH UTBILDNING Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 Verksamhetsidé På vår skola ges alla elever möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar! Det viktiga för alla på skolan är att

Läs mer

Humleskolan. Kvalitetsredovisning 2011

Humleskolan. Kvalitetsredovisning 2011 Humleskolan Kvalitetsredovisning 2011 Inledning Friendsskola Inspektion slutsats; arbeta mer på måluppfyllelse, tydliggöra målen och arbeta med höga förväntningar Ny läroplan och skollag Lokalt arbetstidsavtal

Läs mer