Anteckningar Läkemedelskommittén i Västra Götalandsregionen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anteckningar Läkemedelskommittén i Västra Götalandsregionen"

Transkript

1 Anteckningar Läkemedelskommittén i Västra Götalandsregionen Tid: 23 september 2010 kl Plats: Rälsen, Gullbergsvass Konferens, Göteborg Närvarande: Kristina Bengtsson-Boström Karin Lendenius Jan Carlström Anders Mellén Lena Gustafsson Christer Printz, punkt 1-6 Sten Landahl Karin Rignér Anders Larsson Ulrika Wall Förhinder: Magnus Kronvall Björn Nilsson Bengt Silfverhielm Gäster: Lars-Olof Rönnqvist, punkt 1 Daniel Carlzon, punkt 6 Anna Lindhé, punkt 7-8 Johan Flarup, punkt 9-11 Margreth Lekare Jonsson, punkt Dialog med hälso- och sjukvårdsdirektör Lars-Olof Rönnqvist Lars Olof Rönnqvist berättade om Regionstyrelsens nya politiska organisation som ska genomföras efter valet. Alla detaljer är inte helt klara än. Lars-Olof Rönnqvist informerade också om aktuella frågor inom hälso- och sjukvården, bl.a. ett uppdrag från Hälso- och sjukvårdsutskottet om framtidens hälso- och sjukvård i Västra Götaland. Ett annat viktigt arbete är att förbättra kvalitetsuppföljningen och kondensera antalet kvalitetsindikatorer. I detta blir den nya tillgången till individdata på läkemedelsområdet en viktig tillgång. Lars-Olof Rönnqvist berättade om sina positiva erfarenheter av Läkemedelskommitténs arbete de första 1,5 åren. Med denna erfarenhet och pågående vidareutveckling av regionens kunskapsorganisation föreslog Lars-Olof Rönnqvist en förlängning på ett år av LKs tvååriga förordnande. Läkemedelskommittén diskuterade och påtalade vikten av att inte alla ledamöters förordnande går ut samtidigt. Lars-Olof Rönnqvist återkommer i frågan om förordnande för Läkemedelskommittén. Med anledning av Sten Landahls pensionering hösten 2011 påbörjas våren 2011 rekrytering av ny ordförande. 2. Uppföljning föregående möte Anteckningarna från föregående möte godkändes. 3. Utveckling kunskapsorganisationen Sten Landahl rapporterade från diskussionerna på det senaste arbetsmötet i början av september. Ökad samverkan mellan olika delar av kunskapsorganisationen är viktigt. Ingvar Karlberg kommer med en slutrapport under denna månad. Slutrapporten kommer

2 att skickas till bl.a. LK för synpunkter. LK fortsatte diskussionen från föregående möte om läkemedelsorganisationen, men avvaktar slutsatserna från pågående utveckling av kunskapsorganisationen. Vid LKmötet den 3 november behandlas förslag till yttrande över förslaget till utveckling av kunskapsorganisationen. 4. Terapigrupper - nya terapigruppsordföranden Sten Landahl informerade om att vi har två nya terapigruppsordföranden. Carina Tukukino, sjuksköterska och barnmorska på Klinisk farmakologi, har ersatt Lennart Andrén som ordförande i terapigrupp Generika från juli Björn Wettergren, barnhälsovårdsöverläkare i Primärvården Södra Bohuslän, ersätter Karin Hallberg som ordförande i terapigrupp Barn och läkemedel, från och med kommande årsskifte. - nya nomineringar Terapigrupp Allergi-andning-önh behöver en ny läkare från Klinisk farmakologi. Christer Ehrnborg föreslås ersätta Anders Mellén. LK godkänner förslaget. Terapigrupp Reumatologi behöver en ny läkare från Klinisk farmakologi. Susanna Wallerstedt föreslås ersätta Anna Eriksson. LK godkänner förslaget. Terapigrupp Ögon behöver en ny läkare från Klinisk farmakologi. Susanna Wallerstedt föreslås ersätta Daniel Carlzon. LK godkänner förslaget Terapigrupp Mage-tarm har önskemål om att ersätta flera terapigruppsmedlemmar som slutat. Gruppen har förslag på två lämpliga specialister men har även önskemål om ny distriktsläkare. LK godkänner förslaget och Anders Mellén kontaktar namngivna specialister för att efterhöra intresse. För distriktsläkare finns i dagsläget inget föreslag på person som kan kontaktas. LK diskuterade problemet med att det är brist på distriktsläkare i många terapigrupper. VG Primärvårdskontoret bjuds in till ett kommande möte för att diskutera frågan. - utkast på introduktionsmaterial Anders Mellén har tagit fram ett förslag på introduktionsmaterial. Synpunkter på detta skickas till Anders Mellén. Reviderat förslag återkommer nästa möte. - reviderade riktlinjer för terapigrupper vid kongress- och konferensresor Anders Mellén har tagit fram ett förslag till revidering av riktlinjerna för kongress- och konferensresor. LK diskuterade att förenkla processen så att allt inte behöver gå via terapigruppssamordnaren. Synpunkter på förslaget skickas till Anders Mellén. Reviderat förslag återkommer på nästa möte. 5. REK lägesrapport Terapigrupperna arbetar för fullt med revideringen till REK2011, samtidigt som flera av terapigrupperna är involverade i utvärderingen av anbuden för upphandling av rekvisitionsläkemedel.

3 - förslag till skrivregler Ulrika Wall har tagit fram ett förslag på skrivregler så att de olika kapitlen i REKlistan ska blir mer språkligt samstämmiga och för att underlätta korrekturläsningen. Synpunkter på skrivreglerna kan skickas till Ulrika. - upphandlade läkemedel LK diskuterade och beslutade att alla upphandlade rekvisitionsläkemedel inte ska vara med i REKlistan nästa år, så som det varit tidigare år. De upphandlade läkemedlen föreslås istället listas på annan plats, exv i en egen liten lista eller i Generika- och synonymlistan. 6. Medicinska riktlinjer - Blodglukos LK godkänner den reviderade versionen som nu ska till Program- och prioriteringsrådet. - MR Dosexpedition LK diskuterade ett första utkast till MR Dosexpedition och Daniel Carlzon återför LKs kommenterar till arbetsgruppen. För att stödja implementeringsarbetet av MR Dosexpedition pågår rekrytering av projektledare som på halvtid ska arbeta med dessa frågor. Läkemedelskommittén konstaterar att det finns många pågående aktiviteter inom området. Ett exempel är den verksamhetsanalys, som skall genomföras i höst inför kommande upphandling av dostjänsten. - MR Fysisk aktivitet LK diskuterade ett första utkast till MR Fysisk aktivitet och Daniel Carlzon återför LKs kommentarer till arbetsgruppen. 7. Tidiga bedömningsrapporter Anna Lindhé visade 4-länsgruppens planering för vilka tidiga bedömningsrapporter som är på gång. VGR ansvarar för framtagandet av en tidig bedömningsrapport om dalfampridine för bättre gångförmånga vid multipel skleros. Författare av rapporten är Karin Nylén och Jan Lycke. LK konstaterade att det är en mycket välskriven rapport och har inga ytterligare kommentarer. Terapigrupp Allergi-andning-önh har kommenterat förslaget till den tidigare bedömningsrapporten om roflumilast. LK ställer sig bakom kommentaren. Terapigrupp Onkologi och vårdprogramgrupp malignt melanom har kommenterat förslaget till den tidiga bedömningsrapporten för ipilimumab. LK ställer sig bakom kommentaren. 8. Ordnat införande Anna Lindhé presenterade expertgruppens förslag till ordnat införande av nya läkemedel etapp Program- och prioriteringsrådet kommer att behandla förslaget. Parallellt finns förslag om nya metoder. HSU fattar sedan beslut

4 9. Läkemedelsnära produkter Johan Flarup redogjorde för det förslag till strategi för vissa läkemedelsnära produkter som tagits fram. Nu pågår förankringsprocess inför att HSU ska fatta beslut i frågan senare i höst. LK stödjer förslaget och konstaterar att det är viktigt med tydlighet även inom detta område. 10. Förslag till remissvar på förslag till riktlinjer för utarbetande av regionala kunskaps- och beslutsunderlag LK diskuterade och godkände förslaget till remissvar. 11. Vårdaktörsportalen Margreth Lekare Jonson presenterade hur regionen arbetar med utvecklingen av Vårdaktörsportalen. Nationellt följer man också detta arbete. Presentationen och länk till demosidan finns på Antura under Vårdaktörsportalen. 12. Nya nationella kunskapsunderlag Frågan återkommer vid ett senare möte pga tidsbrist. 13. Lägesrapporter - Regionala läkemedelsdag 9 november LK diskuterade det förslag till program som finns för den regionala läkemedelsdagen den 9 november. Avstämning med föreläsare pågår och inbjudan skickas ut så fort den är klar. - Informationsmöte kontaktpersoner för läkemedel VG Primärvård LK och Läkemedelsenheten har bjudit in kontaktpersonerna för läkemedel inom VG Primärvård till ett informationsmöte den 13 oktober. Möte är på Ullevi, kl 16 max 20. Fokus ligger på praktiska läkemedelsfrågor samt äldre och läkemedel. - Informationsmöte för öppenvårdsapoteksaktörer Läkemedelsenheten har bjudit in representanter för öppenvårdsapoteksaktörerna till ett informationsmöte 7 oktober. Inbjudan skickas även till LK. - Individdata Efter en lagändring i somras kommer landstingen få krypterade individdata för läkemedel som köps på recept. Dessa data fås från 1 juli 2010 och framåt, dvs inga retroaktiva data. Detta innebär nya möjligheter att följa upp kvaliteten i läkemedelsanvändningen. Läkemedelsenheten och Analysenheten planerar nu för hur regionen ska arbeta vidare med dessa data. - Catch-up HPV-vaccin Karin Lendenius redogjorde för det förslag till catch-up med HPV-vaccin för flickor födda Förslaget har utarbetats i dialog med bl a skolhälsovården. Finslipning av förslaget pågår. HSU fattar beslut om frågan senare i höst. Resultatet av den nationella upphandlingen av HPV-vaccin blev klart i våras men överprövades av Sanofi Pasteur MSD. Vaccineringen kommer inte att starta förrän alla överprövningsprocesser är avklarade.

5 - Läkemedelshanteringsrutiner Ulrika Wall informerade om att arbetsgruppen haft sitt första möte. Planen är att vara klar med alla områden förutom rekvisitionsdelarna till 31 mars nästa år. Arbetsgruppen efterlyser en uppdragsbeskrivning. Ulrika får i uppdrag att ta fram ett förslag. 14. Övriga frågor Ulrika Wall meddelar att Biverkningsenheten har påbörjat en dialog med Melioransvariga om att inrätta "biverkningsrapport" som en ny sökbar journalanteckning. Information om att LK kan bidra med ekonomiskt stöd till lokala utbildningsaktiviteter kommer tas upp på ett möte med förvaltningarna. Ansökan om ekonomiskt stöd görs genom att i förväg skicka en förfrågan med önskat belopp och beskrivning av aktiviteten till Lena Gustafsson. Christer Printz har anmält två övriga frågor som återkommer vid ett senare LKmöte; Akutaskar och Önskemål om komplettering av Generika- och synonymlistan med utbytbara läkemedel som inte är rekommenderade. 15. Nästa möte Nästa möte är 20 oktober kl , Lilla Bommen Konferens. 16. Kostnadsansvarsutredningen Anneth Lundahl, Analysenheten, presenterade arbetsgruppens uppdrag och förslag till beslut. Förslaget finns på Antura. Förslaget kommer att stämmas av i ett antal grupperingar och sedan föreläggas Hälso- och sjukvårdsutskottet LK stödjer förslaget angående kostnadsansvar för läkemedel. Vid anteckningarna Lena Gustafsson sekreterare Justeras Sten Landahl ordförande

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009 Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009 23 januari Närvarande Peter Melin, ordförande Gun Rudquist (kom under punkt 7) Lotti Jilsmo Staffan Bond

Läs mer

SLUTRAPPORT PROJEKT: SAMORDNARE Fysisk aktivitet på recept - FaR Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn 2011-08-15 2012-08-14

SLUTRAPPORT PROJEKT: SAMORDNARE Fysisk aktivitet på recept - FaR Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn 2011-08-15 2012-08-14 SLUTRAPPORT PROJEKT: SAMORDNARE Fysisk aktivitet på recept - FaR Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn 2011-08-15 2012-08-14 Bakgrund och projektbeskrivning: I samband med vårdval 2009 minskade, eller försvann,

Läs mer

Värdefullt men inte fullvärdigt

Värdefullt men inte fullvärdigt Rapport 2014:4 Värdefullt men inte fullvärdigt Om nyttan med hälsoekonomiska bedömningar av klinikläkemedel Värdefullt men inte fullvärdigt Citera gärna ur Vårdanalys rapporter, men ange alltid källa.

Läs mer

Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland

Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland Hälso- och sjukvårdsavdelningen TU/Tjänsteutlåtande Referens Datum Diarienummer Anneth Lundahl, Lars Björkman, 2012-04-11 xxx-2012 Lena Gustafsson, Peter Amundin Det goda livet för sjuka äldre i Västra

Läs mer

Insatser för fler kontaktsjuksköterskor inom cancervården

Insatser för fler kontaktsjuksköterskor inom cancervården INSATSER INOM CANCERSTRATEGIN 2010 2012 Insatser för fler kontaktsjuksköterskor inom cancervården ÄNNU BÄTTRE CANCERVÅRD DELRAPPORT 8 Insatser för fler kontaktsjuksköterskor inom cancervården 1 Innehåll

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30. Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30. Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30 Kommunfullmäktige Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 30 mars 2015, kl 18:30-21:15 Beslutande Ordföranden Peter Helander samt 36 ledamöter och 3 tjänstgörande

Läs mer

Granskning av evenemang

Granskning av evenemang Revisionsrapport Granskning av evenemang Halmstads kommun Bo Thörn Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning SAMMANFATTNING 1 BAKGRUND 2 UPPDRAG 2 GENOMFÖRANDE 2 IAKTTAGELSER 4 DESTINATION HALMSTAD AB

Läs mer

KFUK-KFUMs scoutförbund

KFUK-KFUMs scoutförbund Protokoll Sammanträde Antal sidor Scoutstyrelsen, 26-27 oktober 2013 9 Sammanträdesplats Antal bilagor Veberöd 11 Närvarande med rösträtt Hanna Nilsson Henric Axeheim Carin Stegen Sandra Dauksz Ulf Klingnäs

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

ENKÄTREDOVISNING Kartläggning om systematisk uppföljning av barn och unga i samhällsvård

ENKÄTREDOVISNING Kartläggning om systematisk uppföljning av barn och unga i samhällsvård ENKÄTREDOVISNING Kartläggning om systematisk uppföljning av barn och unga i samhällsvård SLUTVERSION, FEBRUARI 2012 Post: 118 82 Stockholm Besök: Hornsgatan 20 Telefon: 08-452 70 00 www.skl.se Förord Den

Läs mer

Organisationsstruktur, arbetsordning samt arbetssätt för Upplands Ridsportförbund

Organisationsstruktur, arbetsordning samt arbetssätt för Upplands Ridsportförbund Organisationsstruktur, arbetsordning samt arbetssätt för Upplands Ridsportförbund Framlagd till beslut på årsmöte 2015 Dagordningen punkt 16 Styrelsens förslag Bakgrund Under 2008 och 2009 genomförde den

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Protokoll 1/2014 Datum: 2014-01-13 Tid: 20:00-23:40 Plats: Telefonmöte Närvarande: Ange ev. nedan Ordförande Barbro Olsson Lennart Larsson (UG Bruks)

Läs mer

Utredning om organisation av arbetsmarknads - och vuxenutbildningsinsatser

Utredning om organisation av arbetsmarknads - och vuxenutbildningsinsatser SIGNERAD 2014-01-24 Malmö stad Stadskontoret 1 (9) Datum 2014-01-14 Vår referens Gunnar Bergström Utredningssekreterare Tjänsteskrivelse gunnar.bergstrom@malmo.se Utredning om organisation av arbetsmarknads

Läs mer

Service- och tekniknämnden 2009-06-11 81

Service- och tekniknämnden 2009-06-11 81 Service- och tekniknämnden 2009-06-11 81 Plats och tid Förrådet, Kerstinboda, Mejerigatan 5 ande Pat Werner (s), Sten Holmgren (c), Christer Ekstrand (s), Maj-Britt Staaf (s), Kerstin Engman (s), Leif

Läs mer

Byggemenskaper ett växande fenomen i Sverige

Byggemenskaper ett växande fenomen i Sverige Byggemenskaper ett växande fenomen i Sverige Rapport från seminarium i Malmö 2012-04-16 Arrangör: Delegationen för hållbara städer i samarbete, CaseLab, Malmö stad och Föreningen för byggemenskaper Plats:

Läs mer

Södra vägen 5, Stora sammanträdesrummet 2010-04-07 kl. 09.30 12.00. Jan Preuss. Gunnel Nilsson, Anita Fransson. Ragnhild Bohlet, Rigmor Berggren

Södra vägen 5, Stora sammanträdesrummet 2010-04-07 kl. 09.30 12.00. Jan Preuss. Gunnel Nilsson, Anita Fransson. Ragnhild Bohlet, Rigmor Berggren Plats och tid: Södra vägen 5, Stora sammanträdesrummet 2010-04-07 kl. 09.30 12.00 Beslutande: För PRO Jan Preuss. Gunnel Nilsson, Anita Fransson För SPF Ragnhild Bohlet, Rigmor Berggren För SPRF Gunvor

Läs mer

Läkemedelsassisterad behandling vid opiatberoende. Slutsatser och förslag

Läkemedelsassisterad behandling vid opiatberoende. Slutsatser och förslag Läkemedelsassisterad behandling vid opiatberoende Slutsatser och förslag Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge bilder, fotografier och illustrationer

Läs mer

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt Så enkelt som möjligt för så många som möjligt från strategi till handling för e-förvaltning BETÄNKANDE AV E-DELEGATIONEN SOU 2010:20 Så enkelt som möjligt för så många som möjligt från strategi till

Läs mer

Bilaga 1. Inledning. Bakgrund

Bilaga 1. Inledning. Bakgrund Datum 2011-02-28 Dnr 301-3954-2010 Samverkansmyndigheter och organisationer Svar från: Energimyndigheten Boverket Skogsstyrelsen Länsstyrelserna Naturvårdsverket Jordbruksverket Västra Götalandsregionen

Läs mer

Granskning av patientnämndernas verksamhet och måluppfyllelse Västra Götalandsregionen 2014

Granskning av patientnämndernas verksamhet och måluppfyllelse Västra Götalandsregionen 2014 Granskning av patientnämndernas verksamhet och måluppfyllelse Västra Götalandsregionen 2014 Oslo 16 juni, 2014 Rapporten är framtagen för uppdragsgivare och svarar endast på syftet med detta uppdrag. Alla

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

SJUKGYMNASTIKEN I LANDSTINGET DALARNA UPPFÖLJNINGSGRANSKNING

SJUKGYMNASTIKEN I LANDSTINGET DALARNA UPPFÖLJNINGSGRANSKNING SJUKGYMNASTIKEN I LANDSTINGET DALARNA UPPFÖLJNINGSGRANSKNING 2014-09-21 Rapporten är framtagen för uppdragsgivaren, och täcker enbart avtalade ändamål. All annan distribution och nyttjande sker på uppdragsgivarens

Läs mer

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10 Tid: 2015-03- 10 kl 18.45-20.15 Plats: K2R, Kungsgatan 45, Göteborg 17-27 Närvarande: Linnea Wulfsberg, ordförande Maria Henoch, vice ordförande ordinarie Andreas Lindhé, ordinarie Emma Boije, ordinarie

Läs mer

Ska TLV genomföra hälsoekonomiska bedömningar av rekvisitionsläkemedel?

Ska TLV genomföra hälsoekonomiska bedömningar av rekvisitionsläkemedel? Dnr: 2731/2009 Ska TLV genomföra hälsoekonomiska bedömningar av rekvisitionsläkemedel? TLV:s slutrapport med anledning av regeringens uppdrag att utreda förutsättningarna att genomföra hälsoekonomiska

Läs mer

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Inledning Denna lathund har Riksföreningen Autism (RFA) sammanställt för att underlätta för brukare som vill

Läs mer

Från kunskap till handling

Från kunskap till handling Från kunskap till handling ENKÄTUNDERSÖKNING SAMLING FÖR SOCIAL HÅLLBARHET Från kunskap till handling 1 Från kunskap till handling 2 Inledning Tillsammans med 20 kommuner, landsting och regioner samordnade

Läs mer

Utvidga kunskapen om barns läkemedel och dess användning

Utvidga kunskapen om barns läkemedel och dess användning Utvidga kunskapen om barns läkemedel och dess användning Status 2012-06-30 Rapport från Läkemedelsverket Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting address:

Läs mer