HANDELSKAMMARENS RAPPORT 2000:2 ÖKAD TILLVÄXT GENOM FÖRENKLINGAR FÖR SMÅ FÖRETAG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HANDELSKAMMARENS RAPPORT 2000:2 ÖKAD TILLVÄXT GENOM FÖRENKLINGAR FÖR SMÅ FÖRETAG"

Transkript

1 HANDELSKAMMARENS RAPPORT 2000:2 ÖKAD TILLVÄXT GENOM FÖRENKLINGAR FÖR SMÅ FÖRETAG 1

2 Omslagsbild: Great Shots Repro & tryck: Nordisk Bokindustri AB ISBN X ISSN

3 STOCKHOLMS HANDELSKAMMARE ÖKAD TILLVÄXT GENOM FÖRENKLINGAR FÖR SMÅ FÖRETAG 3

4 FÖRORD Stockholms Handelskammare ser som sin främsta uppgift att medverka till att Stockholmsregionen blir en ännu bättre plats för företag, företagare och företagsamhet. Vår region är Sveriges tillväxtcentrum. En förutsättning för att det skall gå bra för Sverige är att det går bra för dess huvudstad. Ökad tillväxt genom förenklingar för små företag är den tolfte rapporten i Handelskammarens rapportserie. Den visar på möjligheter att öka företagsamheten i hela Sverige. Stockholmsregionen har en avgörande roll för att öka tillväxten. Förutsättningarna att starta nya företag måste förbättras. Det behövs ett nytänkande för att ge fler möjlighet att driva sin egen affärsidé. Det är nu dags att förändra de gamla skatteprinciperna från kommunalskattelagens begynnelse samt kraven på millimeterrättvisa mellan olika företagsformer. Det behövs i vissa avseenden en ny skattereform där ny företagsamhet gynnas och där svenskt näringsliv kan hävda sig såväl nationellt och internationellt. Regeringen har länge sagt sig ha ambitionen att förenkla regelverket och då inte minst för de mindre företagen. Flera utredningar har tillsatts och mängder av förslag har lämnats. Många kartläggningar har således skett under årens lopp men resultat i form av förenklingar har till stor del uteblivit. I denna rapport lämnar Handelskammaren flera förslag till förändringar som kan bidra till en ökad tillväxt för Stockholmsregionen men också för hela Sverige. En ny företagsform och införandet av proportionell beskattning för enskild näringsverksamhet är några förslag som rapporten lyfter fram. Huvudförfattare är Handelskammarens skattejurist Torbjörn Lindhe som till sin hjälp har haft ett antal medlemsföretag såsom Öhrlings PricewaterhouseCoopers och Ekerö Redovisningsbyrå AB Stockholm i november Peter Egardt VD 4

5 INNEHÅLL SAMMANFATTNING BAKGRUND NY FÖRETAGSFORM ENSKILD NÄRINGSVERKSAMHET BESKATTNING AV ÄGARE TILL SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG FÖRENKLING AV REDOVISNINGEN SID. 14 SID. 16 SID. 19 SID. 15 SID. 18 SID. 21 5

6 1 1 SAMMANFATTNING Stockholmsregionen är Sveriges ekonomiska motor. Den står för hälften av rikets tillväxt. Den är navet i vårt nationella och internationella kontaktnät. Här landar nya idéer, teknologier och tjänster, som sedan sprider sig ut i riket. Ett bra företagsklimat i Stockholm är därför nödvändigt för välståndet även i resten av Sverige. Normalt startas många nya företag inom Stockholmsregionen. Inte i någon annan del av Sverige anammas så många nya affärsidéer. Många av dessa idéer leder till nya företag. Men tas alla möjligheter till nya företagsetableringar tillvara? Uteblir många företag pga regelverkens komplexitet inom t ex skatte- och redovisningsområdet? Samtidigt kommer allt fler att bli entreprenörer. Vår region och Sverige behöver nya företag och samtidigt måste redan etablerade företag få tillfälle att växa. För att detta skall kunna ske behövs ett sänkt skattetryck som möjliggör med omvärlden konkurrenskraftiga skattesatser, samt bl a ett effektivt och konkurrenskraftigt skattesystem. Det behövs också ett flexibelt skattesystem som är anpassat för olika grupper av företag och företagare. Det måste få finnas orättvisor mellan olika företagsformer. Det går inte i längden att ha ett skattesystem som medför lika skattebelastning oavsett om företaget bedrivs som enskild firma, handelsbolag eller aktiebolag. Det är dags att se möjligheter genom att börja tänka i andra banor att våga frångå systemtänkandet. Att bokföra och redovisa olika intäkter och kostnader är i dag alltför komplicerat. Många företagare klarar inte att själva sköta sin bokföring. Den totala komplexiteten i systemen slår särskilt hårt mot mindre företag. Dessa företag har ofta inte heller resurser att anställa eller hyra in administrativ personal. Det får till följd att dessa företag inte får tillräckligt med tid för att verkligen syssla med det de kan, d v s verksamheten i företaget. En grundförutsättning bör vara att den enskilda företagaren har möjlighet att själv kunna sköta sin bokföring, redovisning och deklarera sin rörelse. Skattebelastningen på olika företagsformer, anställda och företagare bör kunna variera beroende på risktagande. Riskkapital måste kunna generera en skälig avkastning. Statsmakterna har länge haft ambitionen att förenkla regelsystemen. Flera utredningar har tillsatts under årens lopp, mängder med förslag har presenterats via bl a förenklingsutredningen, småföretagsdelegationen och nu simplexgruppen. Resultatet av allt detta arbete är i stort sett obefintligt. Få förslag har lett till regeringensbeslut. I denna rapport läggs konkreta förslag som kan öka tillväxten ytterligare, samt leda till 6

7 1 att fler tillväxtföretag skapas. Handelskammaren föreslår 1. att en ny företagsform förenklat företag skapas för främst mindre företag inom tjänstesektorn, 2. att en förenklad deklaration och redovisning införs, 3. att enskild näringsverksamhet beskattas efter en och samma skattesats oavsett resultat och där lönen är en avdragsgill kostnad i företaget som beskattas under inkomst av tjänst, 4. att ägare till små och medelstora aktiebolag beskattas efter en schablonbeskattad tjänsteinkomst upp till viss nivå samt 5. att redovisningsreglerna förenklas för mindre företag samt att ny bokföringslag för dessa företag utreds. 7

8 2 1 BAKGRUND Sverige behöver ett ökat nyföretagande och fler växande småföretag. Grunden för alla välmående ekonomier är ett gott företagsklimat, som gör det möjligt och lönsamt för människor att förverkliga företagsidéer och för befintliga företag att växa och nyanställa. I motsats till vad många kanske tror har de goda tiderna, den positiva konjunkturutvecklingen och den snabba tillväxten i vissa delar av ekonomin under slutet av talet inte påverkat nyföretagandet nämnvärt. Statistik från Nutek/SBV visar att antalet nystartade företag har varit i stort sett konstant sedan Då registrerades företag nya företag och fjolåret företag. Inga större variationer har inträffat under perioden, även om Stockholmsregionen år 2000 uppvisar en viss ökning på grund av nu rådande högkonjunktur. I Stockholmsregionen som står för nära hälften av den ekonomiska tillväxten i landet var fler personer sysselsatta under krisåret 1990 än tio år senare. Av diagrammet nedan framgår att 1999 var personer färre sysselsatta än under Den öppna arbetslösheten ökade under samma period från personer till nästan (Området mellan kurvorna utvisar arbetslösheten). Samtidigt som befolkningen ökat med mer än 10 procent har jobben blivit färre och antalet sysselsatta minskat med ungefär 3 procent. Sysselsättning och total arbetskraft (Källa: SCB) Sysselsättning Total arbetskraft 8

9 2 Tydligare kan det inte sägas: Sverige behöver fler företag som växer och nyanställer. Förutsättningarna för att starta och driva mindre företag måste förbättras. En central del i ett sådant arbete är att genomföra förenklingar i lagar och regler, främst i de skatterelaterade regelverken. En grundförutsättning måste vara att den enskilde företagaren själv med rimlig arbetsinsats skall kunna hantera sina och företagets skattefrågor, särskilt deklarationen. Även reglerna för bokföring och redovisning, som nära sammanhänger med beskattningen, behöver förenklas och anpassas till företagens förutsättningar. Komplexiteten i systemen slår särskilt hårt mot de mindre företag som saknar eller har begränsade administrativa resurser. Det hindrar också företagarna från att koncentrera sig på sin huvuduppgift, nämligen att driva företaget. Riksskatteverkets rapport Så här är det att deklarera! visar att många egenföretagare tycker att det är för komplicerat och förknippat med höga kostnader att deklarera. (RSV Rapport 1999:9). Rapporten handlar om kostnaden för fysiska personer att deklarera. Summan av alla kostnader i form av tid, pengar etc benämns som fullgörandekostnad. De personer som bedriver näringsverksamhet har att redovisa på särskild deklaration. Den grupp av deklaranter som lämnar redovisning på särskild självdeklaration utgör 18 procent av det totala antalet deklarationer (inkl förenklade) och svarar för 66 procent (3,3 mdkr) av uppvisad fullgörandekostnad. Riksskatteverket konstaterar också att man inte kan utesluta att det mellan 1993 och 1998 de facto även bortsett från ändrad redovisning av mervärdesskatten helt enkelt blivit mer komplicerat att deklarera för egenföretagarna. Redovisade siffror tyder klart på detta. Av de personer som uppgivit att de deklarerat på särskild deklaration, i första hand näringsidkare, tyckte var tredje att det var svårt att deklarera. Läggs dessutom tiden för redovisning och framtagande av underlag för deklarationen ökar fullgörandekostnaden markant. Enkla och logiska system skulle skapa goda förutsättningar för tillväxt och företagsamhet. Mängden av uppgifter som lämnas till en eller flera myndigheter måste också Typfallet näringsverksamhet enligt intervjuundersökningar 1993 och Deklarerat helt på egen hand 38 % 23 % Experthjälp 42 % 72 % Annan hjälp 21 % 7 % Tidsåtgång egna deklarationen 6 tim 16 min 6 tim 28 min Andel som haft utgift 46 % 67 % Utgift i genomsnitt för de som haft utgift kr kr Utgift utslaget på alla kr kr (Källa: Tabell 31, RSV Rapport 1999:9) 9

10 2 minimeras. Det skulle också öka chanserna för överlevnad bland nystartade företag och bidra till att stärka rättssäkerheten. Det behövs också förenklingar och andra förändringar som tar bort nuvarande hinder som gör att företagen väljer att inte växa. Marginaleffekterna gör att företagsutvecklingen bromsas. Företagen, framförallt de minsta företagen, är också i stort behov av stabila och fasta regelverk där konsekvenserna kan förutses. Ett första steg till förenklingar tog regeringen genom den särskilda förenklingsgruppen Simplex. Gruppen skall se till att statliga myndigheter och utredningar granskar olika förslag till förändringar ur ett småföretagsperspektiv. För att slippa alltför mycket pappersperspektiv inrättas enligt budgetpropositionen (Prop. 1999/2000:1) ett särskilt uppgiftsregister. Härigenom är tanken att företagen bara skall behöva lämna uppgifter en gång till statliga myndigheter. Det är en början som kan underlätta att bilda och registrera företag. Tyvärr kan konstateras att den svenska byråkratin verkar sätta hinder i vägen för snabba resultat. Genom småföretagsdelegationens sammanställningar av förslag till olika regeländringar har regeringen fått ett flertal uppslag till förenklingar. Handelskammaren har påvisat problemområden och även anvisat förslag till förbättringar. Regeringens ambition har dock stannat vid att kartlägga problemen. Riksskatteverket har tagit vissa initiativ att förenkla redovisningen av skatter och avgifter och flera förändringar till det bättre har gjorts när det gäller deklarationsblanketterna. Men vidtagna åtgärder är inte tillräckliga. En snabbare anpassning till den elektroniska världen bör prioriteras högt. Även inom redovisningsområdet krävs förenklingar. Skatt och redovisning måste förändras tillsammans. I den här rapporten belyser vi några problemområden med fokus på de mindre företagen och presenterar konkreta förslag till förbättringar. 10

11 3 1 NY FÖRETAGSFORM 1999 presenterade Förenklingsutredningen sitt delbetänkande Kontantmetod för småföretagare (SOU 1999:28). Syftet med utredningens förslag var att förenkla den skattemässiga redovisningen för små tjänsteföretag. I uppdraget ingick bl a att lämna förslag till hur en kontantmetod för mindre tjänsteföretag skulle kunna utformas. Med kontantmetod avses att inkomster och utgifter redovisas när betalning sker. Dessutom görs ingen fördelning, s k periodisering, av inkomster och utgifter mellan olika år. Motsatsen är att redovisning sker enligt bokföringsmässiga grunder. Förslaget, som var tänkt att tillämpas från och med den 1 januari 2000, har dock inte genomförts. Förenklat företag Stockholms Handelskammare anser att det behövs en ny form för driva mindre verksamheter inom främst tjänstesektorn. Den nya företagsformen skulle kunna benämnas förenklat företag. Det förenklade företaget skall utgöra ett alternativ till nuvarande företagsformer och ge möjlighet att i företagsform utveckla affärsidéer utan krångliga bokförings- och skatteregler. En kontantmässig redovisning är en bra modell för denna kategori företagare och bidrar till bättre förutsättningar att driva och utveckla en egen verksamhet. När företaget växer kan det vara naturligt att gå över till enskild firma, handelsbolag eller aktiebolag. Det förenklade företaget måste dock få möjlighet att växa och bli stabilt innan krav ställs på annan företagsform. En lämplig gräns kan vara när ett årsbokslut enligt bokföringslagen skall upprättas. Gränsen får inte vara för snäv om det skall vara meningsfullt att starta eller driva en verksamhet enligt de förenklade former som Handelskammaren förespråkar. Skall reglerna fylla någon funktion överhuvudtaget måste det finnas ett tillväxtutrymme för att inte riskera att falla ur systemet och tvingas till en övergång till bokföringsmässiga grunder med de konsekvenser som följer därav. Det är lämpligt att gränsen för att upprätta ett årsbokslut höjs till åtminstone trettio prisbasbelopp, vilket motsvarar en omsättning på ca 1,1 miljoner kronor. Den nuvarande regeln om tjugo prisbasbelopp har stått oförändrad sedan Det är också lämpligt att dessa företagare upp till samma nivå får redovisa mervärdesskatten en gång om året i sin självdeklaration istället för i särskilda momsdeklarationer. En näringsidkare bör ha rätt att byta företagsform från det förenklade företaget till en annan företagsform och tvärtom och därmed också ändra sin redovisningsmetod. Vidare bör systemet utformas på så sätt att det finns sådana övergångsregler som inte medför negativa beskattningsföljder. Det kan t ex gälla beskattning av obeskattade reserver som bör få tas fram till beskattning successivt under ett antal år. 11

12 3 Intäkter och kostnader I ett system med förenklade företag bör endast några få konton finnas där intäkter och kostnader redovisas. För att förenkla ytterligare bör vissa schablonavdrag få användas. I en förlängning bör all bokföringsskyldighet kunna slopas för de minsta företagen. En särskild förenklad baskontoplan anpassad till de minsta företagen bör tas fram med ett ytterst begränsat antal konton. Kontoplanen bör också innehålla tydliga instruktioner om vad som skall bokföras på respektive konto. Ränteintäkter och räntekostnader De företag som kan tänkas driva ett förenklat företag har oftast begränsade tillgångar och därmed begränsade lånebehov hänförliga direkt till verksamheten. Redan idag lämnar skattemyndigheterna kontrolluppgifter för privatpersoner på ränteintäkter och räntekostnader. Det är därför naturligt att låta kontrolluppgiftsskyldigheten också avse ränteintäkter eller räntekostnader som uppkommer i det förenklade företaget. För att systemet skall vara enkelt är det rimligt och även logiskt att dessa intäkter och kostnader tas upp tillsammans med de privata i inkomstslaget kapital. Därmed skapas ett system som möjliggör förtryckta uppgifter i den vanliga deklarationen. Omedelbart avdrag För att ta bort de moment som är svåra för företagen är det viktigt att inventarier och andra anläggningstillgångar får skrivas av direkt när kostnaden uppkommit. Detsamma bör även gälla kostnader för anskaffning av patent, hyresrätt och liknande rättigheter. Dagens beloppsbegränsningar, som varit oförändrade under många år, är alltför snäva. Även när det gäller inventariernas beräknade livslängd kan det ifrågasättas om nuvarande regler motsvarar verkligheten. För att verkligen få förenklingar bör sålunda omedelbart avdrag medges generellt för inventarier. Kundfordringar och leverantörsskulder Huvudsyftet med en kontantmetod är att kundfordringar och leverantörsskulder inte löpande skall redovisas. Kundfordringar och leverantörsskulder kan enligt bokföringslagen dröja tills betalning sker. Vid räkenskapsårets utgång måste dock samtliga obetalda kundfordringar och leverantörsskulder bokföras, varvid även mervärdesskatten skall inbetalas för dessa i den redovisningsperiod under vilket beskattningsåret går ut enligt mervärdesskattelagen. Den föreslagna metoden innebär att kundfordringar och leverantörsskulder inte ens vid räkenskapsårets utgång skall behöva bokföras. Därmed undviks mervärdesskatteinbetalning av ej inkomna kundfordringar. En sådan lösning skulle också förenkla redovisningen. Resultatreglering Gällande regler om räntefördelning och avsättning till expansionsmedel uppfattas som komplicerade. Dessa bör därför inte gälla för det förenklade företaget. Däremot är det en nödvändighet för de allra flesta företagare att det finns någon form av resultatreglering. Nuvarande möjligheter att göra avsättningar till periodiseringsfond och upplösning av desamma är enkla och bör gälla även den här kategorien av företag. Dessa regler försvårar inte tillämpningen nämnvärt även om det kan vara en belastning vid upplösningen av fonderna. Periodiseringsfonden uppfattas som en säkerhet mellan olika år. Det är också enda sättet att reglera vinst och förlust mellan åren. För att upprätthålla kravet på förenkling bör avsättning och upplösning endast 12

13 3 göras i deklarationen och inte i redovisningen. Skattemyndigheterna bör också automatiskt förtrycka uppgifterna om periodiseringsfondernas storlek för respektive år och eventuell återföring till beskattning av fonderna. Förenklad deklaration Det bör vara en direkt koppling mellan redovisning och beskattning i det förenklade företaget. Den föreslagna kontoredovisningen bör i princip användas även för beskattningsändamål. Vissa deklarationsposter kan kompletteras såsom t ex avsätt- ning till periodiseringsfond. Blankettens omfattning bör inte vara mer än en sida och alla för skattemyndigheten kända uppgifter bör så långt det är möjligt förtryckas. Det slutgiltiga steget bör vara att överföra uppgifterna elektroniskt och att slopa alla blanketter. Ett sådant system skulle också kunna kombineras med nuvarande skattekonton. En avskattning skulle där kunna ske kontinuerligt och således undanröja all diskussion om skatteundandragande kostnader i samband med ett årsskifte. Det skapas också förutsättningar för ett enkelt och tydligt system för inbetalning av moms, sociala avgifter och preliminärskatt. Exempel på baskonto och på deklarationsblankett för förenklat företag Baskontoplan för förenklat företag Alla företag är tillåtna att utöka antalet konton, men det skall ur ett såväl civilrättsligt som skatterättsligt perspektiv räcka med nedanstående konton. 1 Tillgångar 1910 Kontantkassa 1940 Bank 2 Eget kapital och skulder 2010 Eget kapital 2013 Egna uttag/insättningar 2019 Årets resultat 2610 Utgående moms, 25 % 2620 Utgående moms, 12 % 2630 Utgående moms, 6 % 2640 Ingående moms 3 Inkomster / intäkter 3010 Försäljning 4 Utgifter / kostnader 4010 Varuinköp och underentreprenörer 5000 Lokalkostnader 5400 Inventarier och andra anläggningstillgångar 5600 Bilkostnader 6900 Övriga externa kostnader 8999 Årets resultat 13

14 3 FÖRENKLAD DEKLARATION (inlämnas varje månad) November månad år 2000 INKOMSTER / INTÄKTER Inkomster/intäkter (exkl moms) Konto Belopp Summering 3010 Försäljning Summa inkomster/intäkter Avgår följande utgifter/kostnader (exkl moms) Konto Belopp Summering 4010 Varuinköp och underentreprenörer Lokalkostnader Inventarier och andra anläggningstillgångar Bilkostnader Övriga externa kostnader Summa utgifter/kostnader Återstår +/ Avgår tidigare fastställda underskott förtryckt Underlag för fastställande av preliminär skatt och egenavgifter för november månad år 2000 alt. underskott inför kommande månad Att betala i preliminär skatt och egenavgifter för föregående månad XX XXX förtryckt När tidigare fastställda underskott tillgodoräknats återstår ett underlag som skattemyndigheten kan fastställa för perioden preliminär skatt och egenavgifter som betalas månaden efter på inbetalningslapp som bifogats den månadens deklaration. Eventuellt underskott rullas framåt och kvittas mot kommande överskott (underskottet förtryckt). I deklarationen som avser december redovisas även mervärdesskatt och periodiseringsfonder, varvid följande rutor tillkommer. I och med denna deklaration kan slutlig skatt och egenavgifter fastställas av skattemyndigheten. 14

15 3 MERVÄRDESSKATT Konto Belopp Belopp Summering 2640 Ingående moms för året Utgående moms för året, 25 % Utgående moms för året, 12 % Utgående moms för året, 6 % Att betala (negativt belopp) eller att erhålla (positivt belopp) PERIODISERINGSFONDER Avsättning till periodiseringsfond detta år Belopp Summering Underlag januari november Tillkommer underlag för december (denna månad) förtryckt XX XXX Summa underlag för år 2000 XX XXX Tidigare avsättningar till periodiseringsfond Belopp Summering avsatt år 1999 av detta återföres till beskattning (frivilligt) avsatt år 1998 av detta återföres till beskattning (frivilligt) avsatt år 1997 av detta återföres till beskattning (frivilligt) avsatt år 1996 av detta återföres till beskattning (frivilligt) avsatt år 1995 av detta återföres till beskattning (obligatoriskt) förtryckt XX XXX förtryckt XX XXX förtryckt XX XXX förtryckt XX XXX förtryckt förtryckt Totalt sammanräknat underlag XXX XXX Av det sammanräknade underlaget kan avsättning göras med max 25 %. Frivillig avsättning görs för inkomstår 2000 med XX XXX kr. Skatten justeras automatiskt nästkommande månad. 15

16 3 En pedagogisk uppgift Reglerna om det förenklade företaget måste vara överskådliga och begripliga. Därför behövs ett eget kapitel i den nya inkomstskattelagen som behandlar den här typen av företag och som då inte blandas samman med de mer specifika skattereglerna för enskild firma, handelsbolag och aktiebolag. Förslag Inför en ny företagsform Förenklat företag där möjlighet ges att utveckla nya affärsmöjligheter. Inför en ny baskontoplan samt en förenklad deklaration för denna företagsform. Höj gränsen för krav på årsbokslut till 30 basbelopp motsvarande ca 1,1 miljoner kr. Inför årsredovisning av mervärdesskatten i deklarationen. Beskatta ränteintäkter och räntekostnader i näringsverksamheten under inkomstslaget kapital. Inför omedelbart avdrag för inventarier. Slopa räntefördelning och avsättning till expansionsmedel men behåll periodiseringsfonderna. 16

17 4 1 ENSKILD NÄRINGSVERKSAMHET Inledning Tidigare i denna rapport har konstaterats att fullgörandekostnaderna för dem som bedriver enskild näringsverksamhet är förhållandevis höga och att dessa kostnader ökat i jämförelse med tidigare undersökningar. En bidragande orsak till kostnadsökningen är enligt Riksskatteverket komplexiteten i nuvarande skattesystem. Många enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i handelsbolag upplever att skattereglerna är orättvisa och svårtillämpbara och då kanske speciellt de som avser expansionsmedel och räntefördelning. Ofta är det pedagogiska problem att förklara hur och varför olika underlag räknas fram samtidigt som det upplevs som ett ologiskt regelverk där resultat och konsekvenser av vissa handlingar är obegripliga. Enda möjligheten är att utnyttja revisorn eller annan sakkunnig person. Att inte förenklingsutredningen eller någon annan utredning kommit med några förslag till förenklingar i dessa avseenden är inte acceptabelt. Förenklingsutredningen sammanfattade motiven till att inte införa några förändringar med följande. Reglerna är frivilliga här avses de regler som kan begränsa skattebelastningen och därmed inte betungande för de skattskyldiga även om det i praktiken innebär att flera näringsidkare kan drabbas av hårdare beskattning än vad som gäller andra företagsformer. Detta synsätt kan inte vara rimligt. Deklarationsrutiner Handelskammaren anser att det är angeläget att arbetet fortgår med att hitta förenklingar även för denna kategori företagare. Härigenom kan fullgörandekostnaden för enskilda näringsidkare minska. Målsättningen måste vara att flertalet skall kunna sköta sin egen deklaration. Möjligheter att införa förtryckta uppgifter i deklarationen även för denna kategori av skattskyldiga bör också snarast undersökas. Detta gäller på såväl den särskilda deklarationen som bilagor. Det bör inte vara svårare att förtrycka t ex privata ränteintäkter och kostnader på den särskilda deklarationen än på den förenklade deklarationen. Även på näringsbilagorna finns uppgifter hos skattemyndigheterna som kan förtryckas. Här kan nämnas avsatta medel till periodiseringsfond och sådana medel som måste återföras till beskattning. Avskrivningsunderlag, påförda egenavgifter och fastighetsskatter är andra exempel. Handelskammaren anser också att fullgörandekostnaderna kan minskas för många näringsidkare genom att flytta fram den allmänna tidpunkten för inlämnandet av den särskilda inkomstdeklarationen till åtminstone samma tidpunkt som gäller för privatpersoner, dvs till den 2 maj. Gruppanstånden kan därmed slopas för flertalet 17

18 4 mindre företag och årsredovisningen kan avslutas i lugn och ro. För alla parter skulle detta innebära besparingar. Alla företagare oavsett företagsform har också normalt att redovisa socialavgifter, källskatter och F-skatt varje månad. Det är ett problem för många företag och speciellt under sommaren när firmatecknare måste anpassa sin semester för att vara tillgängliga vid deklarationens undertecknande. För att förenkla för åtminstone de minsta företagen bör redovisning och inbetalning av dessa skatter och avgifter slås samman för t ex juli och augusti månad och lämnas in samlat. Handelskammaren anser att skattemyndigheterna dessutom, med högsta prioritet, måste införa ett system att överföra samtliga deklarationsuppgifter elektroniskt. Detta bör gälla alla deklarationer såväl de som lämnas varje månad som de som lämnas efter räkenskapsårets utgång. Strävan bör vara att koppla samman företagens bokföring på så sätt att vissa underlag snabbt kan överföras till skattemyndigheterna som sedan beräknar rätt skatt, mervärdesskatt eller sociala avgifter. Dessa underlag bör i framtiden på ett enkelt sätt bekräftas med digitala signaturer. Ny beskattningsmodell Enskilda näringsidkare och handelsbolag har varit föremål för många utredningar. Olika modeller som t ex den så kallade staketmodellen har presenterats för att uppnå målet med en likvärdig beskattning av samtliga företagsformer. Det har varit svårt att hitta en modell som uppfyller alla önskvärda kriterier. Förenklingsutredningens syn att det finns frivilliga möjligheter att via befintligt system få ner skatten är tyvärr alltför vanlig. Många företag, som egentligen kanske inte borde använda sig av möjlighe- ten till att sätta av till expansionsmedel, tvingas mer eller mindre in i ett komplicerat system för att uppnå en riktig skattebelastning. Få talar om konsekvenserna när t ex en enskild näringsidkares verksamhet skall avslutas vid pensionering eller dödsfall. Enda möjligheten när expansionsmedel och även periodiseringsfonder måste upplösas och återföras till beskattning kan vara konkurs. Även de som driver företag i form av enskild näringsverksamhet, bl a många mindre tjänsteföretag, behöver ett skattesystem som är anpassat till den företagsformen. Nuvarande skattesystem kan vara en orsak till att företagen endast växer till en viss nivå. Aktiebolagsformen passar inte alla företag. Svårigheten att anskaffa och bibehålla ett tillräckligt stort aktiekapital inom företaget kan vara en orsak. Alternativet är då enskild firma eller handelsbolag. Handelskammaren anser att en möjlighet att komma till rätta med problemen kan vara att införa en ny beskattningsmodell för enskilda näringsidkare och delägare i handelsbolag. I samband med skattereformens genomförande diskuterades att bryta ut kapitalbeskattningen till ett särskilt inkomstslag med en normalskattesats på 30 procent. Idag är majoriteten av Sveriges befolkning positivt inställda till reformen. Det kan med fog hävdas att kapitalmarknaden vuxit i omfattning tack vare nuvarande kapitalbeskattning. En liknande reform med proportionell beskattning bör införas för enskild näringsverksamhet. Detta skulle kunna skapa förutsättningar för tillväxt genom att fler företagare känner ökad motivation att tjäna mer och därmed investera mer. Genom dagens system anser många att det är tillräckligt med en lön som är så pass stor att full pensionspoäng uppnås. 18

19 4 En skattemodell där all näringsverksamhet beskattas efter samma procentsats oavsett resultat är tillväxtbefrämjande. Företagaren kan under dessa omständigheter ta ut en avdragsgill lön i företaget som sedan beskattas som inkomst av tjänst. Det är då upp till företagaren att avgöra hur mycket han kan och vill belasta företaget. Handelskammaren föreslår att skattesatsen blir densamma som i inkomstslaget kapital. Även enskilda näringsidkare bör ha en möjlighet till någon form av resultatutjämning. Här är periodiseringsfonderna ett enkelt och också lättbegripligt system där avsatta medel kan förtryckas i deklarationen. Genom denna konstruktion skulle inte heller behov finnas av krångliga regler för räntefördelning och för avsättning till expansionsmedel. Visserligen ger systemet kanske olika mycket för olika kategorier av företagare men ur tillväxtperspektivet är det till fördel. Handelskammaren anser att regeringen snarast bör utreda och presentera förslag till proportionell beskattning av näringsverksamhet bedriven som enskild näringsverksamhet. Modellen bör också kunna användas av handelsbolag med fysiska delägare. Förslag Inför en ny beskattningsmodell för enskild näringsverksamhet med samma skattesats oavsett resultat. 30 procent är en rimlig skattenivå samtidigt som företagarens lön blir avdragsgill och beskattas under inkomst av tjänst. Avskaffa räntefördelning och avsättning till expansionsmedel men behåll periodiseringsfonderna. Fortsätt förenklingsarbetet för deklarationsblanketterna och förtryck kända uppgifter. Flytta även inlämnade tidpunkten för deklaration till 2 maj. Möjliggör elektronisk överföring av deklarationsunderlag. Slå samman juli och augusti för inbetalning av skatt, arbetsgivaravgifter och moms. 19

20 5 1 BESKATTNING AV ÄGARE TILL SMÅ OCH MEDELSTORA AKTIEBOLAG Bakgrund De svenska dubbelbeskattningsreglerna innebär ett hinder för utveckling av både företag och företagare. Debatten om dubbelbeskattningen har fokuserat på de större och noterade bolagen och deras ägare. Generellt sett innebär dock dubbelbeskattningen ett större problem för ägare till små och medelstora bolag. Med anledning härav finns i första hand skäl att se över regelsystemet för mindre bolag. Visserligen återinfördes möjligheten till skattefri utdelning från dessa företag för ett par år sedan men dessa regler är för de flesta företagare otillräckliga och har inte löst problemen med dubbelbeskattningen. Regelverket Den svenska skattelagstiftningen är på många sätt otidsenlig vilket bl a beror på att de grundläggande principerna lades fast redan när den nu gällande kommunalskattelagen från 1928 infördes. Visserligen har flertalet regler förändrats sedan dess men de grundläggande principer som styr stora delar av lagstiftningen kvarstår även i den nya Inkomstskattelagen (IL). Kommunalskattelagen byggde i princip på att man antingen är företag eller löntagare. Med företag avsågs vid lagstiftningens tillkomst de stora, närmast institutionella företagen som ASEA, Volvo, Electrolux, Ericsson m fl. När man därför påstår att den svenska företagsbeskattningen står sig väl i ett internationellt perspektiv är det ofta beskattningen av företag i denna storleksordning som används vid jämförelsen. Det svenska näringslivet har emellertid förändrats. Det blir allt vanligare med såväl snabbväxande mindre företag som snabbt etablerar sig på en internationell marknad som enmansföretag i form av konsulter som sätter sig själva på bolag och arbetar åt en eller flera uppdragsgivare. För dessa och andra typer av mindre och medelstora företag saknas en genomtänkt strategi från skattelagstiftaren. För att denna typ av bolag skall passa in i dagens skattelagstiftning måste de kunna sorteras in antingen under rubriken företag eller löntagare vilket inte utan vidare låter sig göras med hänsyn till att dessa begrepp utformades för nästan tre kvarts sekel sedan. Ägare till mindre och medelstora företag har ofta en rad olika roller. Ägare, styrelse, VD och anställd kan vara en och samma person eller begränsat till ett litet antal personer, kanske i samma familj. Detta gör att en skattelagstiftning som bygger på att man antingen är ägare eller anställd passar mindre väl. Lagstiftaren har då valt att genom särregleringar och stoppregler försöka förhindra att en egenföretagare på något sätt genom eget arbete skulle kunna hamna i ett bättre läge än en anställd. Ett exempel på denna lagstiftningsmetod är 20

SKA DU BYTA FIRMAN TILL AKTIEBOLAG

SKA DU BYTA FIRMAN TILL AKTIEBOLAG SKA DU BYTA FIRMAN TILL AKTIEBOLAG och hur du i så fall byter på lättaste sättet Av Jan-Erik W Persson Senast uppdaterad 2012-04-03 1 FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? Det finns stora skillnader när det gäller regler

Läs mer

Att välja företagsform

Att välja företagsform 5. ADMINISTRATION Introduktion Starta och driva företag 3 Registrera företaget 5 Ansökan om F-skatt 6 Försäkringar 8 När företaget är igång 10 Fördjupning Val av företagsform 12 Olika företagsformer 13

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Bokföring har funnits

Läs mer

Skatteregler för enskilda näringsidkare

Skatteregler för enskilda näringsidkare SKV 295 utgåva 17 Skatteregler för enskilda näringsidkare taxeringsår 2013 Den här broschyren vänder sig till dig som driver enskild näringsverksamhet, t.ex. i form av enskild firma hyreshus jord- eller

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Information till enskilda

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration

Bokföring, bokslut och deklaration Bokföring, bokslut och deklaration Del 1 För enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Innehållsförteckning Introduktion 3 Vem får upprätta förenklat årsbokslut? 3 Vilka regler tillämpas?

Läs mer

C-UPPSATS. Särregleringar vid beskattning av fåmansföretag

C-UPPSATS. Särregleringar vid beskattning av fåmansföretag C-UPPSATS 2006:237 Särregleringar vid beskattning av fåmansföretag Gry Grönbech Jessica Meurer Luleå tekniska universitet C-uppsats Rättsvetenskap Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap

Läs mer

Den svarta byggbranschen

Den svarta byggbranschen Institutionen för handelsrätt Department of Commercial Law Handelsrätt C Uppsats VT 2005 Den svarta byggbranschen - Går det att komma tillrätta med svartjobben? Författare: Malin Mälarstig och Daniel Andersson

Läs mer

Dubbel bokföring klassificering i två dimensioner. 2011 Bengt Bengtsson

Dubbel bokföring klassificering i två dimensioner. 2011 Bengt Bengtsson Dubbel bokföring klassificering i två dimensioner 2011 Bengt Bengtsson Klassificering i två dimensioner Bokföring av ekonomiska händelser för affärsmän och företagare har förekommit allt sedan skrivkonstens

Läs mer

Växande företag fler i arbete. En rapport om småföretagarfrågor från en arbetsgrupp inom vänsterpartiets riksdagsgrupp

Växande företag fler i arbete. En rapport om småföretagarfrågor från en arbetsgrupp inom vänsterpartiets riksdagsgrupp Växande företag fler i arbete En rapport om småföretagarfrågor från en arbetsgrupp inom vänsterpartiets riksdagsgrupp Produktionsfakta Utgivare Produktion Produktionsår Vänsterpartiets riksdagsgrupp Vänsterpartiets

Läs mer

Skatt för nyföretagare frågor och svar

Skatt för nyföretagare frågor och svar Skatt för nyföretagare frågor och svar Skatt för nyföretagare frågor och svar Att bli egen företagare innebär......många förändringar. Både som näringsidkare i en enskild firma och som delägare i ett handelsbolag

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Information till enskilda

Läs mer

Kvalificerad andel i fåmansföretag en studie av rekvisitet "verksam i betydande omfattning"

Kvalificerad andel i fåmansföretag en studie av rekvisitet verksam i betydande omfattning JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Camilla Carlströmer Kvalificerad andel i fåmansföretag en studie av rekvisitet "verksam i betydande omfattning" Examensarbete 20 poäng Handledare: Mats Tjernberg

Läs mer

Betydelsen av betydande

Betydelsen av betydande Göteborgs Handelshögskola Juridiska institutionen Programmet för juris kandidatexamen Tillämpade studier 30 poäng VT 2009 Betydelsen av betydande - en studie av det för fåmansföretagare centrala rekvisitet

Läs mer

.. ta nasta steg med oss

.. ta nasta steg med oss Undrar du om Next Level är något för dig? Läs hur vi bl.a. har bistått Mynewsdesk Alltsedan Mynewsdesk startade 2003 har Setterwalls varit vår juridiska partner. Vår tjänst erbjuder företag en modern,

Läs mer

BRA FÖRSLAG SKA ANVÄNDAS

BRA FÖRSLAG SKA ANVÄNDAS BRA FÖRSLAG SKA ANVÄNDAS EN KOMMENTAR TILL GLOBALISERINGSRÅDETS SKATTEFÖRSLAG ETT ÅR EFTER LANSERINGEN ELISABETH THAND RINGQVIST FÖRORD Globliseringsrådet gjorde den mest djupa och breda analysen av vad

Läs mer

Förslag om begränsningar i avdragsrätten för ränta m.m. på vissa skulder

Förslag om begränsningar i avdragsrätten för ränta m.m. på vissa skulder *Skatteverket PROMEMORIA Datum Bilaga till dnr 2008-06-23 131-348803-08/113 Förslag om begränsningar i avdragsrätten för ränta m.m. på vissa skulder SKATTEVERKET www.skatteverket.se Postadress Besöksadress

Läs mer

Att belöna och motivera medarbetare i tillväxtföretag. Några råd på vägen

Att belöna och motivera medarbetare i tillväxtföretag. Några råd på vägen Att belöna och motivera medarbetare i tillväxtföretag Några råd på vägen 1 I CONNECT-serien ingår hittills: Så skriver Du en vinnande affärsplan En praktisk handledning. Sthlm 1999. 23 s. IVA-R 428. Att

Läs mer

Företagens kostnader för 3:12-reglerna

Företagens kostnader för 3:12-reglerna Företagens kostnader för 3:12-reglerna Augusti 2007 Innehållsförteckning Inledning och bakgrund...3 Metod...5 Studiens upplägg...6 Företagens hantering av 3:12-reglerna...7 Studiens resultat...9 Kostnader

Läs mer

Redovisningslösningar på skatterättsliga problem. 2011 Bengt Bengtsson

Redovisningslösningar på skatterättsliga problem. 2011 Bengt Bengtsson Redovisningslösningar på skatterättsliga problem 2011 Bengt Bengtsson Redovisningslösningar på skatterättsliga problem Verkligt resultat och redovisat resultat Skatterätten ställer inte nu längre några

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Uppdaterad 2013-12-05 Innehållsförteckning Inledning... 5 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2006:1)... 6 Kapitel

Läs mer

Sponsring som finansieringskälla?

Sponsring som finansieringskälla? ESV 2002:15 Sponsring som finansieringskälla? En vägledning för statliga myndigheter. Innehåll Förord... 5 Vad är sponsring?...7 Ett begrepp med många definitioner Gränsdragning mot avgift Gränsdragning

Läs mer

8 Vad som ska dras av i näringsverksamhet

8 Vad som ska dras av i näringsverksamhet Vad som ska dras av i näringsverksamhet 879 8 Vad som ska dras av i näringsverksamhet Nettoinkomstbeskattning 8.1 Allmänt Alla kostnader för intäkternas förvärvande eller bibehållande är i princip avdragsgilla.

Läs mer

Utvärdering av insatser inom företagsfinansiering i Västra Götalandsregionen

Utvärdering av insatser inom företagsfinansiering i Västra Götalandsregionen Utvärderingsrapporter 2014:1 Regional utveckling Utvärdering av insatser inom företagsfinansiering i Västra Götalandsregionen En utvärdering genomförd av Kontigo AB Utvärderingsrapporter 2014:1 Regional

Läs mer

praktikan Ekonomi Uppdaterat 2004-04-01 Ekonomi

praktikan Ekonomi Uppdaterat 2004-04-01 Ekonomi Ekonomi Uppdaterat 2004-04-01 Ekonomi Författare Christer Eklöf. Sveriges Frikyrkosamråd Ekonomi Uppdaterat 2004-04-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Ekonomiavsnitt i tre delar 1 2 Allmänna förutsättningar 1 3

Läs mer

Några kvalitetskrav på en god skattelagstiftning

Några kvalitetskrav på en god skattelagstiftning S K A T T E N Y T T 2 0 0 7 477 Sven-Olof Lodin Några kvalitetskrav på en god skattelagstiftning En skatt medför många effekter förutom de statsfinansiella. Vissa kan vara direkta och avsedda. Andra är

Läs mer

Verksam i betydande omfattning

Verksam i betydande omfattning Sektionen för hälsa och samhälle Handledare: Bengt Åkesson Datum: 2008-06-04 Filosofie kandidatuppsats i Handelsrätt/Skatterätt Verksam i betydande omfattning Vad påverkar och avgör bedömningen? Författare:

Läs mer

Åtgärder för att begränsa den svarta marknaden i Sverige

Åtgärder för att begränsa den svarta marknaden i Sverige Åtgärder för att begränsa den svarta marknaden i Sverige Nationalekonomiska institutionen Karl-Magnus Dahlén Handledare: Åsa Hansson D-Uppsats 15 hp Sammanfattning Jag har i denna uppsats analyserat ett

Läs mer

IAS 40 - förvaltningsfastigheter

IAS 40 - förvaltningsfastigheter Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Linn André Zandra Pettersson IAS 40 - förvaltningsfastigheter - Hur ser bolagens redovisning ut två år efter införandet? Examensarbete 10 poäng Företagsekonomi

Läs mer

Företagsregistrering Ny-, ändrings- och avregistrering hos Skatteverket F-skatt Moms Arbetsgivare

Företagsregistrering Ny-, ändrings- och avregistrering hos Skatteverket F-skatt Moms Arbetsgivare 2013 Företagsregistrering Ny-, ändrings- och avregistrering hos Skatteverket F-skatt Moms Arbetsgivare Lämna din ansökan/anmälan elektroniskt via Broschyren vänder sig till dig som är eller ska bli före

Läs mer