BUDGET2014 Politisk verksamhet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BUDGET2014 Politisk verksamhet"

Transkript

1 Ordförande: Nämndspecialist: Förvaltningsberättelse Christian Sonesson Ingalill Hellberg BUDGET2014 Politisk verksamhet o 5 Oiarienr 1_0 / D. ZO / Resultaträkning Redovisas i tkr Bokslut Budget Budget Plan Plan Intäkter Personalkosh1ad er Övriga kosh1ader Kostnader Nettokostnader Kommunbidrag Resultat -409 o o o o Verksamhetssammandrag Verksamhe t Bokslut 2012 Budget 2013 Budget 2014 Kostn. Intäkter Netto Kostn. Intäkter Netto Kostn. Intäkter Netto Kornmunfu llmäktige o o o -948 Stöd till polpartier -545 o o o -576 Revisionen o o o -930 Överförmyndare Summa

2 BUDGET2014 Politisk verksamhet Verksamhetsbeskrivning Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande församling. Kommunfullmäktige beslutar i ärenden av övergripande principiell natur och i andra ärenden av större vikt för kommunen. Revisionen Revisionen skall i enlighet med kommunallagen och fastställt reglemente utifrån av kommunfullmäktige tilldelade resurser, granska all verksamhet som bedrivs inom styrelsens, nämndernas och bolagens verksamhetsområden i den omfath1ing som följer av god redovisningssed. Överförrnyn darverksamheten Överförmyndarens verksamhet omfattar tillsyn av förmyndarskap/föräldraförvaltning (med undantag för särskild förva ltning), god man för myndiga och förvaltare. Tillsynen skall ge garanti mot rättsförluster för personer som inte själva kan ta tillvara sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person Effekter av beslutad driftbudget Budgeten är uppräknad enligt modell för teknisk beräkning utan verksamhetsförändringar. Ökad nettokosh1ad beror på minskade intäkter Överförmyndare. verksamheten

3 BUDGET 2014 Politisk verksamhet Ordförande: Nämndspecialist: Christian Sonesson Ingalill Hellberg Förvaltningsberättelse Resultaträkning Redovisas i tkr Bokslu t Budget Budget Intäkter Plan Plan Personalkosh1ader Övriga kosmader Kostnader Nettokostnader Kommunbidrag Resultat -409 o o o o Verksamhetssammandrag Verksamhet Bokslut 2012 Budget 2013 Kostn. Intäkter Netto Kostn. Intäkter Netto Kommunfullmäktige o o -827 Stöd till polpartier -545 o o -577 Revisionen o o Överförmyndare Summa Budget 2014 Kostn. Intäkter Netto -948 o o o

4 BUDGET 2014 Politisk verksamhet Verksamhetsbeskrivning Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande församling. Kommunfullmäktige beslutar i ärenden av övergripande principiell natur och i andra ärenden av större vikt för kommunen. Revisionen Revisionen skall i enlighet med kommunallagen och fas tställt reglemente utifrån av kommunfullmäktige tilldelade resurser, granska all verksamhet som bedrivs inom styrelsens, nämndernas och bolagens verksamhetsområden i den omfatb1ing som följer av god redovisningssed. Överförmyndarverksamheten Överförmyndarens verksamhet omfattar tillsyn av förmyndarskap/föräldraförvaltning (med undantag för särskild förvaltning), god man för myndiga och förvaltare. Tillsynen skall ge garanti mot rättsförluster för personer som inte själva kan ta tillvara sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person Effekter av beslutad driftbudget Budgeten är uppräknad enligt modell för teknisk beräkning utan verksamhetsförändringar. Ökad nettokostnad beror på minskade intäkter Överförmyndare. verksamheten

5 ÄRENDEBESKRIVNING ( 1) 5 STYRELSEN.. Arende: Investeringsbudget 2014 för statfanstorps kommun Sammanfattning av ärendet: Förslaget innehåller investeringsvolym för 2014 per nämnd samt investeringsbudget för 2014 per projekt inklusive tidplaner och kalkyler. Arbetsutskottets beslutsförslag: Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att fastställa investeringsvolym för 2014 till 66 miljoner kronor netto, varav 16 miljoner kronor avser kommunstyrelsens verksamhetsområde, 30 miljoner kronor avser tekniska nämndens verksamhetsområde och 20 miljoner kronor avser verksamheten inom balansenhet V A-verket. Kommunstyrelsen beslutar att under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar bifalla förslag till investeringsvolym för 2014, besluta om investeringsbudget per projekt för år 2014 inklusive tidplaner och kalkyler. Bilagor: KSAU 125, 2013, tjänsteskrivelse, investeringsbudget för 2014 inkl tidplaner och kalkyler

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (33} STAFFANSTORI'S KOMMlJN Kommunstyrelsens arbetsutskott 125 Sammanträdesdatum Investeringsbudget 2014 för statfanstorps kommun (dnr Ks ) Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende om fastställande av investeringsvolymer för 2014 per nämnd samt investeringsbudget för 2014 per projekt i Staffanstorps kommun. I ärendet föreligger tjänsteskrivelse framtagen av ekonomichefen. Arbetsutskott beslutar att ge ekonomichefen i uppdrag att revidera förslag till investeringsbudget 2014 flerårsplan enligt arbetsutskottets lämnade direktiv som ska framläggas vid kommunstyrelsens sammanträde den 11 november. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att fastställa investeringsvolym för 2014 till 66 miljoner kronor netto, varav 16 miljoner kronor avser kommunstyrelsens verksamhetsområde, 30 miljoner kronor avser tekniska nämndens verksamhetsområde och 20 miljoner kronor avser verksamheten inom balansenhet V A-verket. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta att under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar bifalla förslag till investeringsvolym för 2014, besluta om investeringsbudget per projekt för år 2014 inklusive tidplaner och kalkyler. Pierre Sjöström (S) anmäler före arbetsutskottets beslut att han inte deltar i avgörandet av ärendet. Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrka n de (5

7 EKONOMl/EKONOMISERVICE 1 (1) Diarienr T JÄNSTESKRIVELSE ÄRENDENR: 2012-KS-53 DATUM: { } VAR REFERENS: Cecilia Jansson Investeringsbudget 2014 för statfanstorps kommun Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att Kornmunstyrelsen beslutar föreslå Kornmunfullmäktige besluta om investeringsvolym för 2014 till66 rnnkr netto, varav 16 mnkr avser Kommunstyrelsens verksamhetsområde, 30 mnkr avser Tekniska nämndens verksamhetsområde och 20 mnkr avser verksamheten inom balansenhet V A-verket. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att Kommunstyrelsen, under förutsättning av kommunfullmäktiges bifall till förslag till investeringsvolym för 2014, beslutar om investeringsbudget per projekt för år 2014 inklusive tidplaner och kalkyler. Kort sammanfattning Förslag till investeringsvolym för 2014 per nämnd samt investeringsbudget för 2014 per projekt inklusive tidplaner och kalkyler bifogas ärendet. Beslutet skickas till Handläggaren föreslår att beslutet skickas till kornrnundirektören, stadsbyggnadschefen och ekonomichefen.

8 FRAMTIDENs INVESTERINGSBUDGET 2014 FLERÅRSPLAN STAFFA NSTORPSKOM~Nl :6~~1~RPS o 5 Diarienr 'ZOI'Z.~"f'Z/

9 INVESTERINGAR STYRELSEN INVESTERINGAR 2014 INVESTERINGSPROJEKT Budget Plan Plan Prognos Beräknat Belopp i tkr t otalt avslutsår STYRELSEN ÅRLIGA INVESTERINGAR IT Infrastruktur KS Årligen Brand/räddningsutrustning rtj Årligen Fordon rtj 400 Årligen NYA INVESTERINGAR Digitalt arkiv M OS E-bygglov MOS Högtryckskompressor rtj skylift rtj PÅGÅENDE INVESTERINGAR Infartsskyltning Platina IT Plattform KS Beslutstödssystem Kom system rökdykning rtj Baldersskolan inventarier 2013 staffansvallens lp 2013 Infrastrukturers Utgifter Nettoinvestering o o o Hjärups lp l nfrastrukturers Utgifter Nettoinvest ering o Spontanidrottsplatser Ridanläggning Kabbarp Infrastrukturer Utgifter Nettoinvestering o o o o --- Investeringsreserv Årligen TOTALT STYRELSEN Inkomster o o Utgifter Nettoinvesteringar

10 INVESTERINGAR TEKNISKA NÄMNDEN SKATIEFINANSIERAD VERKSAMHET INVESTERINGSPROJEKT Budget Plan Plan Prognos Beräknat Belopp i tkr totalt avslutsår TEKNISKA NÄMNDEN 5KATTEFINANSIERAD VERKSAMHET ÅRLIGA INVESTERINGAR GC-vägnät et Årligen Ökad trafiksäkerhet Å rligen Belysning Årligen Upprustning grönytor Årligen Lekplat ser Årligen Beläggning Årligen NYA INVESTERINGAR Busshållplat ser Kronaslättsvägen Sliparev/Sockerbruksv ge/tv Trädalle Storgatan - Valhallavägen GC Industrivägen Klockaregårdsvägen/Siättvägen GC Järnvägsgatan/TV GC Västanväg/Vädervägen/TV Trafiksäkerhetsåtgärder Bråhög/TV PÅGÅENDE INVESTERINGAR GC Knästorp - Gastelyekan Borggårds alle GC mm Truckvägen s GC Stp-Burlöv-Malmö Rekreationspark Hagalid 2017 Infrast rukt urersätt ning Utgifter Nettoinvestering Rekreationspark Hjärup 2017 Exploat eringsbidrag JM Utgifter Nettoinvest ering o GC Lom mavägen 2015 Infrast rukturersättning Ut gifter Nettoinvestering o -2 o o Borggårdsområdet Vikhemsvägen - Kronaslättsvägen Grönplan skyltprogram Vesum naturområde GC G:a Dalbyvägen Kyrkheddinge

11 INVESTERINGAR TEKNISKA NÄMNDEN SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET INVESTERINGSPROJEKT Budget Plan Plan Prognos Beräknat Belopp i t kr totalt avslutsår GC Väst anväg södra 2015 Inkomster o o o l nfrastrukt urersättni ng skånetrafiken Utgifter Nettoinvestering o Mellanvångsparken Hjärup 4-spår allmän plats mark Hjärup 4-spår DP Banvallsvägen Hjärup 4-spp DP stationsbron Esarp väg Getg at a Kyrkheddinge TOTALT TEKNISKA NÄMNDEN SKATIEFINANSIERAD VERKSAMHET Inkomster Utgifter Nettoinvesteringar

12 INVESTERINGAR TEKNISKA NÄMNDEN VA INVESTERINGSPROJEKT Budget Plan Plan Prognos Beräknat Belopp i t kr totalt avslutsår TEKNISKA NÄMNDEN VA ÅRLIGA INVESTERINGAR Servisledningar Inkomster 500 soo so o Utgifter 500 so o so o Nettoinvestering o o o Årligen Relining Årligen NYA INVESTERINGAR Hj ärup Nordstrands - Bjuggs väg Järnvägsgatan - Hotellvägen Kerstis väg Dagvatten Brågarp Sockerbruksvägen-Sliparevägen Brågarp V - Idrottsvägen inkl pumpstn PÅGÅENDE INVESTERINGAR Grevie-Beden Brågarp västra spv-ledning/pump Borggårds alle vtn-spv-dgv Gullåkra mosse Inkomster Utgifter Nettoinvest ering o Philsv Uppåkra spv ledn/pump soo Maskinvägen spv-ledn/pump S Kyrkheddinge-Stp spv-ledn/pump Ledningar Aspvägen m fl 19 1SO 2013 Faodialedningen dagv magasin Hjärup spillvattenmagasin 4 2S Pumpstationer Önsvala mätkammare S4S S Betania m fl vtn/spi/dag o sso Ledningar Åkervägen Hjärup Författarbyn Mölleberga vtn-spv-ledning etapp s soo Mölleberga vt n-spv-ledning etapp 2 s soo 5 soo TOTALT TEKNISKA NÄMNDEN VA Inkomster 500 soo so o Utgifter S36 20 soo Nettoinvesteringar

13 INVESTERINGAR 2014 INVESTERINGSPROJEKT Totalt brutto Totalt inkomster Totalt netto varav KS varav TN skatte Summa skattefin VA Belopp i tkr Budget Plan Plan Prognos Beräknat totalt avslutsår

14 KOMMENTARER TILL INVESTERINGSBUDGET KOMMENTARER TILL INVESTERINGSBUDGET STYRELSEN IT infrastruktur Investering i fast infrastruktur för IT såsom nätverk med mera. Brand-/ Räddningsutrust ning löpande investering i mindre utrustningar. Platina Fortsatt utveckling av kommunens ärendehanteringssystem som möjliggör digita l hantering för hela flödet av ett ärende samt transparens genremor medborgare avseende handlinga r. IT plattform KS Vidareutveckling av ny Microsofrplattform. Beslutsstödssystem Fortsa rt utveckling av beslutsstödssystem som bland annat b n hantera ekonomi och ve rksamhetsplaner para llellt. Hjärups lp Färdigstä llande av ny idrottsplats i Hji.irup. Spontanidrottsplats För 2014 planeras spontanidrottsplats arr byggas i Hj ärup. KOMMENTARER TILL INVESTERINGSBUDGET TEKN ISKA NÄMNDEN SKATTE GC-vägnätet Åtgärder fö r att gå ng- och cykelvägnätet ska upplevas trafiksäkert och därmed uppmuntra till gå och cykla. Ökad t rafiksäkerhet Åtgä rder för art öka trafiksäkerheten och skapa större trygghet i trafiken främst för oskyddade trafikanter. Be lysning Moderni sering och komplettering av befintlig belysni ng för ökad trygghet. Upprust ning grönytor Åtgärder för arr ska pa attraktivare parker och grönområden fö r både närboende och besökande och som in bjuder ti ll aktiv fritid. Åtgärder som genom förs avser även driftopti mering och för art få rätt b ralire av grönytor på rätt plats. Till grund för åtgärderna ligger bla nd annat försköningsplanen och grönplanen. Lekplatser Ny- och ombyggnation av lekplatser i enl igher med lekplarspolicyn. Vid ny- och ombyggnad anläggs lekplatserna så de blir arrrakriva för barn- och ungdomar i all a åldra r samt att de ska ligga i parkmiljö vi lket möj liggör till möten mellan generationerna. Beläggning Upprustning av beläggningar på gator och CCvägar fö r att erhålla en god standard. Buss hållplat ser Kronaslättsvägen Samprojekt med Skii netrafiken, översyn av väderskyddens placering utmed Kronos lärrsvägen. Sliparev/Sockerbruksv/TV Förbättring av gå ng- och cykelvägen från Lund ti ll Sta ffa nstorps centrum Åtgärderna ska ge bättre oricnterharhet, ökad tra fiksä kerhet och en försköning av stråket. Stadsbidrag är sökt hos Trafikverket. Klockaregårdsv/Siättv/TV Samprojekt med exploateringsprojektet Årrevägsområder. I sa mband med ex ploateringen utföra trafi ksiikerhershöjande åtgärder för oskyddade tran k a n te r. 7

15 KOMMENTARER TILL INVESTERINGSBUDGET GC Kn ästorp-gaste lyckan Samprojekt med Trafi kve rket för ny GC-väg till Lund. Borggårds alle Garantiskötselkostnader av träd och park. Truckvägen Färdigstä llande av väg som i dagsläget är grusväg och ej är utförd i enl ighet med gä llande deta ljpl an. Samordnas med VA-arbeten. GC Stp-Burlöv-Malmö Sa mprojekt med Trafikverket för förbättrad gång- och cykelväg mellan Staffanstorp och Malmö på sträckan och i Nordanå. Rekreationspa rk Haga lid Anläggande av en ny park. GC Västanväg södra G a ra n tiskötse J kostnader. Mellanvångsparken Anlägga det västra parkområdet till en attraktivare mil jö för vistelse och rek reation. Hjärup 4-spår Utredning för teknik gä ll and e utbyggnaden av 4-spår genom H järup. E sa r p väg 798 Anläggande av åtgä rder för fö rbättring av trafi ksäkerheten genom Esarp. Tra fi kverkets projekt och kommunen bi drar. GC/gata Kyrkheddinge Förbättra fö r gående och cyklister utmed Dalbyvägen vid pla nerad Almlunda förskola. Rekreat ionspark Hj ärup Anläggande av en ny park. GC Lommavägen Samarbetsprojekt med Trafikverket som är väghållare på aktuell sträcka. Gång- och cykelväg utm ed Lommavägen i H järup som binder samman sträckningen från Fredriks väg till Gamla Lundavägen, etapp 1 är från Ga Lundavägen till Hjärupsvägen. Borggårdsområdet Anl ägga ny bro vid Borggårdsskolan. Åtgä rder i parkområdet för en attraktiva re park. Vikhemsvägen/Kronoslättsvägen O mbyggnad av korsningen till en ci rkulationspl ats för att uppnå en trafiksäkrare lösning fö r både bilister och oskyddade trafikanter sa mt bättre koppling ti ll Staffansva ll en. Grönplan Belysa grönstruktur, naturområden och pa rker i kommunen. skyltprogram Uppdatering av vägmärken. Vesum naturområde Den fd deponin ska åtgärdas och utvec klas till ett attraktivare naturområde. GC G:a Dalbyvägen Kyrkheddinge 8

16 KOMMENTARER T ILL INVESTERINGSBUDGET KOMMENTARER TILL INVESTERINGSBUDGET TEKNISKA NÄMNDEN VA Servisledningar Ledningar a nläggs i takt med att servisansökan sänds in till VA -verket. Relining Filmning av spill- och dagvattennätet utvärdering ha r utförts, därefter sker rel ining enligt plan. Maskinvägen Påbörjas under å ret. Faodialedningen dagvattenmagasin Byggnation kommer att ske ti llsamma ns med Kilenkrysset, tro lig byggstarr Pumpstationer D jurslövs, Grevie och Dragonvägens pumpsrationer projekteras med start fö regående å r. Först ut för uppg radering blir Djurslövs pumpstation. Entre prenaduppha ndling sker under å ret. Önsva la mätkammare Projektering av mätkamma ren påbörjas under Ut värdering av åtgärder sker därefter. Förf attarbyn Pågående saneringsarbeten fö r att minska ti llflöde av rillskottsvarren. Mölleberga Etapp l färdigställs och etapp 2 projekteras under å ret. 9

17 Kontaktuppgifter Telefon: Fax: Besöksadress: Rådhuset, To rget 1 Postadress: statfanstorps kommun, statfanstorp E-post:

18 ÄRENDEBESKRIVNING ( 1) Il STYRELSEN.. Arende: Förslag till sammanträdesdatum för kommunstyrelsen 2014 Sammanfattning av ärendet: Kommunstyrelsen har att fatta beslut om sammanträdesdatum för Ordförandens beslutsförslag: Kommunstyrelsen beslutar att fastställa sammanträdesdatum 2014 för kommunstyrelsen enligt av i ärendet föreliggande förslag till sammanträdedatum 2014 för kommunstyrelsen. Bilagor: Förslag till protokoll, förslag till sammanträdesdatum 2014

19 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 ( 1) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 2014 för kommunstyrelsen (d nr Ks ) Kommunstyrelsen upptar ärende för beslut om fastställande av sammanträdesdatum och tider för 2014 för kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen beslutar att fastställa sammanträdesdatum 2014 för kommunstyrelsen enligt av i ärendet föreliggande förslag till sammanträdedatum 2014 för kommunstyrelsen. Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande

20 Sammanträdesdagar 2014 till KSAU, KS och KF KSAU mändagar kl KS mändagar kl18.00 (9 dec 2013) 3 feb KF mändagar kll8.00 (Ksau 16/ ) 27 jan 24 feb (info bugetberedning 1 kl ) 10 feb 10mars (budgetberedning 2 kl ) Därefter ordinarie sammanträde kl mars 31mars 17mars 14 april 28 apr 28 april 19 maj 12 maj 2 juni 16 juni (förslag till budget) (Budget, heldag) l sep 22 sep 13 okt 20 okt (nyvalda kf, l :a sammanträdet) 29 sep 20 okt 6 okt 27 okt 17 nov (start 16.00) 24 nov l dec 15 dec (julavslutning) 8 dec feb 2015 feb 2015

21 ÄRENDEBESKRIVNING ( 1) 15 STYRELSEN.. Arende: Planprogram för Sockerstan Sammanfattning av ärendet: Under 2013 har planprogram för Sockerstan tagits fram. Förslag till samrådhandling har godkänts av styrgruppen och ska nu samrådas med berörda myndigheter och allmänhet. Beslutsförslag: Kommunstyrelsen beslutar att sända planprogram för Sockerstan på samråd då med en samrådstid som är Bilagor: Förslag till protokoll, tjänsteskrivelse, samrådshandling planprogram för Sockerstan

22 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 ( 1) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Planprogram för Sockerstan (d nr Ks ) Kommunstyrelsen upptar ärende för beslut om att sända planprogram för Sockerstan på samråd. Kommunstyrelsen beslutar att sända planprogram för Sockerstan på samråd då med en samrådstid som är Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande

23 ÄRENDEBESKRIVNING ( 1) STYRELSEN.. Arende: Representationsreglemente för statfanstorps kommun Sammanfattning av ärendet: Ärendet avser antagande av representationsreglemente fö r s tahanstorps kommun. Ordförandens beslutsförslag: Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att anta representationsreglemente för s tahanstorps kommuns verksamheter enligt i ärendet föreliggande förslag till representationsreglemente. Bilagor: Förslag till protokoll, förslag till representationsreglemente

24 Diarienr Z Representationsreglemente för Slaffanstorps kommun Antaget av Kommunfullmäktige den 2013 Detta reglemente skall i tillämpliga delar gälla även för kommunens bolag och stiftelser. 1. Allmänt om representation Representation ingår som ett naturligt led i kommunens kontakter med omvärlden, t.ex. andra kommuner, enskilda och företag. All representation ska utövas återhållsamt och den ska alltid ha ett omedelbart samband med kommunens verksamhet. Extern representation riktar sig utåt och syftar till att inleda, utveckla eller underhålla förbindelser som är av betydelse för kommunens verksamhet. Intern representation riktar sig inåt mot kommunens personal och förtroendevalda, t.ex. personalsammankomster och informationsmöten.

25 2(1 2) Vid all representation ska uppgift om syfte, deltagare, datum och plats dokumenteras. Vid representation där det förekommer alkohol ska alkoholkonsumtionen alltid präglas av måttfullhet och omdöme. Starksprit får inte förekomma. Alkoholfria alternativ ska alltid erbjudas. Dessa allmänna regler om representation utgår från gällande lagar och föreskrifter. Det finns ett således ett direkt samband mellan detta representationsreglemente och lagens regler om rätt till avdrag i kommunal verksamhet, avdragsgill kostnad i näringsverksamhet och rätt till avdrag för ingående moms på utgifter för representation. skatteverkets allmänna råd om avdrag för utgifter för representation m.m. skall, i tillämpliga delar gälla för kommunens representation. 2. Extern representation Extern representation ingår som ett naturligt led i kommunens kontakter med omvärlden (till exempel med andra kommuner, organisationer och företag) och riktar sig till personer, som tillsammans med företrädare för kommunen överlägger i frågor som har ett omedelbart samband med kommunens verksamhet. Det kan exempelvis vara diskussioner om projektsamarbete, etableringar och exploatering.

26 3(12) Kostnaden vid extern representation får uppgå till högst en (l) procent av prisbasbeloppet enligt socialförsäkringsbalken ( kr för 2013), exklusive moms per person och representationstillfälle. För representation av kommunstyrelsens ordförande, kommundirektören och verksamhetschefer i samband med speciell representation, exempelvis besök av utländska gäster får kostnadstaket överskridas även om en (l) procent av prisbasbeloppet enligt socialförsäkringsbalken också då bör räcka i normala fall. Öl och vin får ingå i representationskostnader, starksprit får dock inte förekomma. Representationsbeloppet avser pris inklusive serveringsavgift, entreavgift till restaurang och liknande kostnader, men exklusive mervärdesskatt. Ofta återkommande extern representation riktad till en och samma person eller grupp av personer bör inte förekomma. Kostnader av mera personlig art, som t.ex. mottagning hemmet i samband med personliga högtidsdagar (exempelvis 50 eller 60 årsdag) är inte att betrakta som representation. Vid extern representation ska antalet deltagare från kommunen vara väl avvägt i förhållande till antalet gäster. Detta innebär att antalet deltagare från kommunen endast i undantagsfall får överstiga antalet externa gäster. Deltagande av make/maka medges endast undantagsvis och med särskild motivering.

27 4(12} Inom kostnadstaket för extern representation ska per representationstillfälle rymmas samtliga kostnader för lunch/middag/supe inklusive drycker, serveringsavgift, dricks och liknande kostnader. Kringkostnader för lokalhyra, utgifter för musikunderhållning m.m. eller teaterbesök och liknande arrangemang får uppgå till högst en (l) procent av prisbasbeloppet enligt socialförsäkringsbalken exklusive moms per representationstillfälle. Extern representation som överstiger beloppsgränserna eller som avviker från normalreglerna i detta reglemente ska i varje enskilt fall skriftligen godkännas i förväg av kommunstyrelsens ordförande eller kommundirektören. 3. Intern representation Med intern representation avses kostnader för måltider och dylikt i samband med informationsmöten med personal, personalsaromankomster och liknande. En förutsättning för att något ska betraktas som intern representation är att det i huvudsak är fråga om interna möten för kommunens verksamhet. Med informationsmöte avses ett internt möte där kommunen samlar personalen, en projektgrupp eller liknande och delger viktig information eller uppstart/planering av ett nytt projekt. För all intern representation skall finnas en agenda med program eller dagordning där syftet och innehållet framgår, samt uppgift om deltagare och eventuell inbjudan.

28 5(12) Informationsmöten, där representation ingår, får inte hållas regelbundet med kortare mellanrum (var eller varannan vecka). Avser mötet information eller planering av det löpande arbetet är det inte intern representation utan skattepliktig arbetsmål tid. Sammankomster för intern representation ska ha en varaktighet av högst en vecka. Måltidsarrangemang ska vara gemensamma. Kostnaden för intern representation får uppgå till högst 0,5 procent av prisbasbeloppet enligt socialförsäkringsbalken exklusive moms. Alkoholhaltiga drycker får inte ingå i representationskostnaderna. Representationsbeloppet avser pris inklusive serveringsavgift och liknande kostnader. Vid personalsammankomster och informationsmöten för anställda får lokalhyra och underhållning ingå i representationskostnaden. Om lokalhyra och underhållning ingår i representationskostnaden gäller kommunens beloppsgräns på totalt en (l) procent av prisbasbeloppet per person. Beloppet avser samtliga kostnader, d.v.s. förtäring, dryck, lokalhyra och underhållning och övriga kostnader i samband med den interna representationen. Måltider vid interna kurser och interna konferenser skall anses utgöra driftskostnader. Interna kurser och konferenser räknas som interna även om externa personer deltar, förutsatt att syftet är internt för verksamheten.

29 6(12) Förfriskningar och annan enklare förtäring, t.ex. kaffe, te, läskedryck, bulle och smörgås betraktas inte som intern representation i bokföringshänseende utan anses som skattefria förmåner till de anställda. Intern representation som överstiger beloppsgränserna eller som avviker från normalreglerna i detta reglemente ska i varje enskilt fall skriftligen godkännas i förväg av kommunstyrelsens ordförande eller kommundirektören. 4. Representation i hemmet Representation i hemmet medges endast undantagsvis och då med särskild motivering. Vid representation i hemmet gäller samma belopp per person som vid extern/intern representation. Räkning ska ställas till den som ska attestera representationskostnaderna och åtföljas av originalkvitton och notering om vilka som varit gäster och vilken organisation de företräder. 5. Enklare förtäring på arbetsplatsen Förfriskningar och annan enklare förtäring, som intas på eller i omedelbar anslutning till arbetsplatsen, exempelvis kaffe, te, läsk och bulle betraktas inte som intern representation utan betraktas som skattefria förmåner till de anställda.

30 7(12) Enklare förtäring kan också förekomma, till exempel i samband med övertidsarbete, utan att detta medför förmånsbeskattning för de anställda. 6. Arbetsmåltider Med arbetsmåltid menas sådana måltider som intas med kolleger på arbetsplatsen under eller i anslutning till arbetet, ofta för att spara tid. Huvudregeln är att sådana måltider är en skattepliktig förrnån om det inte är fråga om intern representation eller enklare förtäring enligt gällande skatteregler och föreskrifter. Tids- och effektivitetsvinster utgör inte grund för någon annan bedömning. Detta innebär att måltider, som är bekostade av kommunen, som intas i samband med exempelvis lunchmöten och som inte är att anse som enklare förtäring, medför förmånsbeskattning. Den person som intagit måltiden ansvarar själv för att meddela lönehandläggaren om kostförmånen. 7. Kurser och konferenser, studie- och konferensresor Deltagande i kurser och konferenser, studie- och konferensresor skall alltid ha ett omedelbart samband med kommunens verksamhet.

31 8(12) Anställda som åker på en studie- eller konferensresa, som betalas av kommunen, beskattas inte för värdet av resan så länge det handlar om en renodlad studie- eller konferensresa. Ett litet inslag av nöje och rekreation under resan innebär i regel inte att resan blir skattepliktig. Om inslaget av nöje och rekreation har en mer framträdande roll kan dock resan, helt eller delvis, betraktas som en skattepliktig förmån. En viktig omständighet är den tidsmässiga fördelningen mellan studier/konferens och andra aktiviteter under resan. För att räknas som en studie- eller konferensresa måste resan innehålla en inte oväsentlig del effektivt arbete. Som en tumregel bör studie- eller konferenstiden vara minst sex timmar per dag. Under en vecka bör den effektiva studie- eller konferenstiden omfatta minst 30 timmar, jämnt fördelade under veckan. Den förmån som uppkommer när den anställdes make eller maka följa med på en resa värderas till marknadsvärdet. Det är den anställde som beskattas för värdet av denna förmån. Program och resultat I samband med att konferensen planeras ska ett detaljerat program upprättas över hela konferensen. Programmet samt deltagadörteckning ska bifogas verifikatet på konferenskostnaderna. Resultatet av en konferens ska dokumenteras och kunna förevisas på begäran.

Budget 2012. Flerårsplan 2013-2014. Hagalidskolans bibliotek. Utsett till årets skolbibliotek 2009. Foto: Ulrika Vendelbo

Budget 2012. Flerårsplan 2013-2014. Hagalidskolans bibliotek. Utsett till årets skolbibliotek 2009. Foto: Ulrika Vendelbo Budget 2012 Flerårsplan 2013-2014 Hagalidskolans bibliotek. Utsett till årets skolbibliotek 2009. Foto: Ulrika Vendelbo INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida 1. VISIONSSTYRNING 1.1 Varför visionsstyrning? 1 1.2 Vår

Läs mer

Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, måndagen den 23 september 2013 för sammanträde kl 18.30. 1 Sammanträdets inledning

Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, måndagen den 23 september 2013 för sammanträde kl 18.30. 1 Sammanträdets inledning HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, måndagen den 23 september 2013 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2 Allmänhetens frågestund 3

Läs mer

Granskning av räkenskapsmaterial representation, Motala kommun

Granskning av räkenskapsmaterial representation, Motala kommun Revisionsrapport Granskning av räkenskapsmaterial representation, Motala kommun 2009-10-19 Lars Edgren Karin Jäderbrink 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Bakgrund...5 3 Syfte revisionsfråga

Läs mer

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP)

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP) Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2015-03-03 Sammanträdestid 8.30-12.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Dahn

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

Riktlinjer för investeringar i Karlskrona kommun

Riktlinjer för investeringar i Karlskrona kommun Riktlinjer för investeringar i Karlskrona kommun Flygbild över Trossö. Foto: Mats Kockum Innehållsförteckning 1. Riktlinjer för investeringar i Karlskrona kommun 3 1.1. Inledning 3 1.2. Syfte 4 2. Grundregler

Läs mer

Budget 2013 LOMMA KOMMUN

Budget 2013 LOMMA KOMMUN Budget 2013 LOMMA KOMMUN SAMT PLAN FÖR EKONOMIN ÅREN 2014-2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 3 Fem år i sammandrag... 4 Vart går skattepengarna?... 5 Styrprocess

Läs mer

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 14 januari 2015 Information Kan du inte närvara? Både ledamöter och ersättare ska meddela om man inte kan närvara vid sammanträdet. Anmälan sker till kommunledningskontoret@uddevalla.se

Läs mer

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Alléskolan i Hallsberg, aulan, måndagen den 4 maj 2015 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2. Allmänhetens frågestund (med

Läs mer

Granskning av fakturahantering

Granskning av fakturahantering www.pwc.se Revisionsrapport Malin Kronmar Revisionskonsult Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor Granskning av fakturahantering Lessebo kommun April 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

17 Vad som ska tas upp i inkomstslaget tjänst

17 Vad som ska tas upp i inkomstslaget tjänst Vad som ska tas upp i inkomstslaget tjänst, Avsnitt 17 211 17 Vad som ska tas upp i inkomstslaget tjänst 11 kap. IL prop. 1999/2000:2 Sammanfattning Huvudregeln för vad som ska tas upp i inkomstslaget

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer

8 Vad som ska dras av i näringsverksamhet

8 Vad som ska dras av i näringsverksamhet Vad som ska dras av i näringsverksamhet 879 8 Vad som ska dras av i näringsverksamhet Nettoinkomstbeskattning 8.1 Allmänt Alla kostnader för intäkternas förvärvande eller bibehållande är i princip avdragsgilla.

Läs mer

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar 2010-10-04 Paragrafer 473 Kommunstyrelsens ärendelista 474 Vallonbygden rapporterar 475 Underhållsplan affärsområde förvaltade fastigheter Vallonbygden 476 Investeringsplan uppföljning 477 Investeringsförslag

Läs mer

Studie- och konferensresor i svensk skatterätt

Studie- och konferensresor i svensk skatterätt LIU-IEI-FIL-G--14/01168--SE Studie- och konferensresor i svensk skatterätt En analys av rättsläget avseende avdragsgilla kostnader Study tours and conference travels in Swedish tax law An analysis of the

Läs mer

Tjänsteskrivelse från trafik- och gatuingenjör Andreas Jansson, daterad den 18 mars 2015, med tillhörande bilaga.

Tjänsteskrivelse från trafik- och gatuingenjör Andreas Jansson, daterad den 18 mars 2015, med tillhörande bilaga. BÅSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-01 KSau dnr. KS 398/15-350 Medfinansieringsavtal mellan Båstads kommun och Trafikverket om GC-väg längs lv 1723 mellan Förslöv

Läs mer

Sponsring som finansieringskälla?

Sponsring som finansieringskälla? ESV 2002:15 Sponsring som finansieringskälla? En vägledning för statliga myndigheter. Innehåll Förord... 5 Vad är sponsring?...7 Ett begrepp med många definitioner Gränsdragning mot avgift Gränsdragning

Läs mer

Budget 2015 LOMMA KOMMUN

Budget 2015 LOMMA KOMMUN Budget 2015 LOMMA KOMMUN SAMT PLAN FÖR EKONOMIN ÅREN 2016-2017 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 3 Fem år i sammandrag... 4 Vart går skattepengarna?... 5 Styrprocess

Läs mer

Diarienummer Ärendemening. 1 KS.2014.4 Fastställande av dagordning. 2 KS.2014.1 Valärenden

Diarienummer Ärendemening. 1 KS.2014.4 Fastställande av dagordning. 2 KS.2014.1 Valärenden K O M M U N F U L L M Ä K T I G E i Gislaveds kommun kallas härmed till sammanträde som börjar torsdagen den 27 mars 2014, klockan 18:30 i Samlingssalen, Gislaveds gymnasium för att behandla följande ärenden:

Läs mer

Företagsregistrering Ny-, ändrings- och avregistrering hos Skatteverket F-skatt Moms Arbetsgivare

Företagsregistrering Ny-, ändrings- och avregistrering hos Skatteverket F-skatt Moms Arbetsgivare 2013 Företagsregistrering Ny-, ändrings- och avregistrering hos Skatteverket F-skatt Moms Arbetsgivare Lämna din ansökan/anmälan elektroniskt via Broschyren vänder sig till dig som är eller ska bli före

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera:

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera: Kommunfullmäktige KALLELSE Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson Ordförande Sekreterare Utses att justera:. Plats och

Läs mer

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010 Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Ärende 1 Interpellation till socialnämndens ordförande En landsomfattande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset i Skärhamn kl 18:30 21:22. Underskrifter Sekreterare

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset i Skärhamn kl 18:30 21:22. Underskrifter Sekreterare Sida Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset i Skärhamn kl 18:30 21:22 Utses att justera Martin Johansen (FP) och Gunilla Nordberg (S) Justeringens plats och tid Kommunhuset i Skärhamn, 2015-06-01

Läs mer

1 Yttrande över remiss - Riktlinjer för kommunens dialogforum. 2 Årsredovisning 2014 - Tekniska nämnden * Handlingar skickas ut senare

1 Yttrande över remiss - Riktlinjer för kommunens dialogforum. 2 Årsredovisning 2014 - Tekniska nämnden * Handlingar skickas ut senare KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Tekniska nämnden 2015-03-05 Tid 2015-03-16, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset i Tumba, plan 2, rum 3 Ärenden Justering 1 Yttrande över remiss - Riktlinjer för kommunens dialogforum

Läs mer

Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten.

Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. Mayvor Lundberg Ordförande

Läs mer

Ärende Föredragande Anteckningar tjänsteman

Ärende Föredragande Anteckningar tjänsteman KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT KALLELSE/ UNDERRÄTTELSE Tid: Måndagen den 10 augusti 2015, kl. 08.30 Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum Åsnen, Torggatan 12, Tingsryd Ledamöter kallas Ersättare underrättas

Läs mer

~~~' ~. I~atiineholms kommun \

~~~' ~. I~atiineholms kommun \ ~~~' ~. I~atiineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-28 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-13.50 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

Skatt för nyföretagare frågor och svar

Skatt för nyföretagare frågor och svar Skatt för nyföretagare frågor och svar Skatt för nyföretagare frågor och svar Att bli egen företagare innebär......många förändringar. Både som näringsidkare i en enskild firma och som delägare i ett handelsbolag

Läs mer