BUDGET2014 Politisk verksamhet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BUDGET2014 Politisk verksamhet"

Transkript

1 Ordförande: Nämndspecialist: Förvaltningsberättelse Christian Sonesson Ingalill Hellberg BUDGET2014 Politisk verksamhet o 5 Oiarienr 1_0 / D. ZO / Resultaträkning Redovisas i tkr Bokslut Budget Budget Plan Plan Intäkter Personalkosh1ad er Övriga kosh1ader Kostnader Nettokostnader Kommunbidrag Resultat -409 o o o o Verksamhetssammandrag Verksamhe t Bokslut 2012 Budget 2013 Budget 2014 Kostn. Intäkter Netto Kostn. Intäkter Netto Kostn. Intäkter Netto Kornmunfu llmäktige o o o -948 Stöd till polpartier -545 o o o -576 Revisionen o o o -930 Överförmyndare Summa

2 BUDGET2014 Politisk verksamhet Verksamhetsbeskrivning Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande församling. Kommunfullmäktige beslutar i ärenden av övergripande principiell natur och i andra ärenden av större vikt för kommunen. Revisionen Revisionen skall i enlighet med kommunallagen och fastställt reglemente utifrån av kommunfullmäktige tilldelade resurser, granska all verksamhet som bedrivs inom styrelsens, nämndernas och bolagens verksamhetsområden i den omfath1ing som följer av god redovisningssed. Överförrnyn darverksamheten Överförmyndarens verksamhet omfattar tillsyn av förmyndarskap/föräldraförvaltning (med undantag för särskild förva ltning), god man för myndiga och förvaltare. Tillsynen skall ge garanti mot rättsförluster för personer som inte själva kan ta tillvara sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person Effekter av beslutad driftbudget Budgeten är uppräknad enligt modell för teknisk beräkning utan verksamhetsförändringar. Ökad nettokosh1ad beror på minskade intäkter Överförmyndare. verksamheten

3 BUDGET 2014 Politisk verksamhet Ordförande: Nämndspecialist: Christian Sonesson Ingalill Hellberg Förvaltningsberättelse Resultaträkning Redovisas i tkr Bokslu t Budget Budget Intäkter Plan Plan Personalkosh1ader Övriga kosmader Kostnader Nettokostnader Kommunbidrag Resultat -409 o o o o Verksamhetssammandrag Verksamhet Bokslut 2012 Budget 2013 Kostn. Intäkter Netto Kostn. Intäkter Netto Kommunfullmäktige o o -827 Stöd till polpartier -545 o o -577 Revisionen o o Överförmyndare Summa Budget 2014 Kostn. Intäkter Netto -948 o o o

4 BUDGET 2014 Politisk verksamhet Verksamhetsbeskrivning Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande församling. Kommunfullmäktige beslutar i ärenden av övergripande principiell natur och i andra ärenden av större vikt för kommunen. Revisionen Revisionen skall i enlighet med kommunallagen och fas tställt reglemente utifrån av kommunfullmäktige tilldelade resurser, granska all verksamhet som bedrivs inom styrelsens, nämndernas och bolagens verksamhetsområden i den omfatb1ing som följer av god redovisningssed. Överförmyndarverksamheten Överförmyndarens verksamhet omfattar tillsyn av förmyndarskap/föräldraförvaltning (med undantag för särskild förvaltning), god man för myndiga och förvaltare. Tillsynen skall ge garanti mot rättsförluster för personer som inte själva kan ta tillvara sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person Effekter av beslutad driftbudget Budgeten är uppräknad enligt modell för teknisk beräkning utan verksamhetsförändringar. Ökad nettokostnad beror på minskade intäkter Överförmyndare. verksamheten

5 ÄRENDEBESKRIVNING ( 1) 5 STYRELSEN.. Arende: Investeringsbudget 2014 för statfanstorps kommun Sammanfattning av ärendet: Förslaget innehåller investeringsvolym för 2014 per nämnd samt investeringsbudget för 2014 per projekt inklusive tidplaner och kalkyler. Arbetsutskottets beslutsförslag: Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att fastställa investeringsvolym för 2014 till 66 miljoner kronor netto, varav 16 miljoner kronor avser kommunstyrelsens verksamhetsområde, 30 miljoner kronor avser tekniska nämndens verksamhetsområde och 20 miljoner kronor avser verksamheten inom balansenhet V A-verket. Kommunstyrelsen beslutar att under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar bifalla förslag till investeringsvolym för 2014, besluta om investeringsbudget per projekt för år 2014 inklusive tidplaner och kalkyler. Bilagor: KSAU 125, 2013, tjänsteskrivelse, investeringsbudget för 2014 inkl tidplaner och kalkyler

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (33} STAFFANSTORI'S KOMMlJN Kommunstyrelsens arbetsutskott 125 Sammanträdesdatum Investeringsbudget 2014 för statfanstorps kommun (dnr Ks ) Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende om fastställande av investeringsvolymer för 2014 per nämnd samt investeringsbudget för 2014 per projekt i Staffanstorps kommun. I ärendet föreligger tjänsteskrivelse framtagen av ekonomichefen. Arbetsutskott beslutar att ge ekonomichefen i uppdrag att revidera förslag till investeringsbudget 2014 flerårsplan enligt arbetsutskottets lämnade direktiv som ska framläggas vid kommunstyrelsens sammanträde den 11 november. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att fastställa investeringsvolym för 2014 till 66 miljoner kronor netto, varav 16 miljoner kronor avser kommunstyrelsens verksamhetsområde, 30 miljoner kronor avser tekniska nämndens verksamhetsområde och 20 miljoner kronor avser verksamheten inom balansenhet V A-verket. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta att under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar bifalla förslag till investeringsvolym för 2014, besluta om investeringsbudget per projekt för år 2014 inklusive tidplaner och kalkyler. Pierre Sjöström (S) anmäler före arbetsutskottets beslut att han inte deltar i avgörandet av ärendet. Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrka n de (5

7 EKONOMl/EKONOMISERVICE 1 (1) Diarienr T JÄNSTESKRIVELSE ÄRENDENR: 2012-KS-53 DATUM: { } VAR REFERENS: Cecilia Jansson Investeringsbudget 2014 för statfanstorps kommun Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att Kornmunstyrelsen beslutar föreslå Kornmunfullmäktige besluta om investeringsvolym för 2014 till66 rnnkr netto, varav 16 mnkr avser Kommunstyrelsens verksamhetsområde, 30 mnkr avser Tekniska nämndens verksamhetsområde och 20 mnkr avser verksamheten inom balansenhet V A-verket. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att Kommunstyrelsen, under förutsättning av kommunfullmäktiges bifall till förslag till investeringsvolym för 2014, beslutar om investeringsbudget per projekt för år 2014 inklusive tidplaner och kalkyler. Kort sammanfattning Förslag till investeringsvolym för 2014 per nämnd samt investeringsbudget för 2014 per projekt inklusive tidplaner och kalkyler bifogas ärendet. Beslutet skickas till Handläggaren föreslår att beslutet skickas till kornrnundirektören, stadsbyggnadschefen och ekonomichefen.

8 FRAMTIDENs INVESTERINGSBUDGET 2014 FLERÅRSPLAN STAFFA NSTORPSKOM~Nl :6~~1~RPS o 5 Diarienr 'ZOI'Z.~"f'Z/

9 INVESTERINGAR STYRELSEN INVESTERINGAR 2014 INVESTERINGSPROJEKT Budget Plan Plan Prognos Beräknat Belopp i tkr t otalt avslutsår STYRELSEN ÅRLIGA INVESTERINGAR IT Infrastruktur KS Årligen Brand/räddningsutrustning rtj Årligen Fordon rtj 400 Årligen NYA INVESTERINGAR Digitalt arkiv M OS E-bygglov MOS Högtryckskompressor rtj skylift rtj PÅGÅENDE INVESTERINGAR Infartsskyltning Platina IT Plattform KS Beslutstödssystem Kom system rökdykning rtj Baldersskolan inventarier 2013 staffansvallens lp 2013 Infrastrukturers Utgifter Nettoinvestering o o o Hjärups lp l nfrastrukturers Utgifter Nettoinvest ering o Spontanidrottsplatser Ridanläggning Kabbarp Infrastrukturer Utgifter Nettoinvestering o o o o --- Investeringsreserv Årligen TOTALT STYRELSEN Inkomster o o Utgifter Nettoinvesteringar

10 INVESTERINGAR TEKNISKA NÄMNDEN SKATIEFINANSIERAD VERKSAMHET INVESTERINGSPROJEKT Budget Plan Plan Prognos Beräknat Belopp i tkr totalt avslutsår TEKNISKA NÄMNDEN 5KATTEFINANSIERAD VERKSAMHET ÅRLIGA INVESTERINGAR GC-vägnät et Årligen Ökad trafiksäkerhet Å rligen Belysning Årligen Upprustning grönytor Årligen Lekplat ser Årligen Beläggning Årligen NYA INVESTERINGAR Busshållplat ser Kronaslättsvägen Sliparev/Sockerbruksv ge/tv Trädalle Storgatan - Valhallavägen GC Industrivägen Klockaregårdsvägen/Siättvägen GC Järnvägsgatan/TV GC Västanväg/Vädervägen/TV Trafiksäkerhetsåtgärder Bråhög/TV PÅGÅENDE INVESTERINGAR GC Knästorp - Gastelyekan Borggårds alle GC mm Truckvägen s GC Stp-Burlöv-Malmö Rekreationspark Hagalid 2017 Infrast rukt urersätt ning Utgifter Nettoinvestering Rekreationspark Hjärup 2017 Exploat eringsbidrag JM Utgifter Nettoinvest ering o GC Lom mavägen 2015 Infrast rukturersättning Ut gifter Nettoinvestering o -2 o o Borggårdsområdet Vikhemsvägen - Kronaslättsvägen Grönplan skyltprogram Vesum naturområde GC G:a Dalbyvägen Kyrkheddinge

11 INVESTERINGAR TEKNISKA NÄMNDEN SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET INVESTERINGSPROJEKT Budget Plan Plan Prognos Beräknat Belopp i t kr totalt avslutsår GC Väst anväg södra 2015 Inkomster o o o l nfrastrukt urersättni ng skånetrafiken Utgifter Nettoinvestering o Mellanvångsparken Hjärup 4-spår allmän plats mark Hjärup 4-spår DP Banvallsvägen Hjärup 4-spp DP stationsbron Esarp väg Getg at a Kyrkheddinge TOTALT TEKNISKA NÄMNDEN SKATIEFINANSIERAD VERKSAMHET Inkomster Utgifter Nettoinvesteringar

12 INVESTERINGAR TEKNISKA NÄMNDEN VA INVESTERINGSPROJEKT Budget Plan Plan Prognos Beräknat Belopp i t kr totalt avslutsår TEKNISKA NÄMNDEN VA ÅRLIGA INVESTERINGAR Servisledningar Inkomster 500 soo so o Utgifter 500 so o so o Nettoinvestering o o o Årligen Relining Årligen NYA INVESTERINGAR Hj ärup Nordstrands - Bjuggs väg Järnvägsgatan - Hotellvägen Kerstis väg Dagvatten Brågarp Sockerbruksvägen-Sliparevägen Brågarp V - Idrottsvägen inkl pumpstn PÅGÅENDE INVESTERINGAR Grevie-Beden Brågarp västra spv-ledning/pump Borggårds alle vtn-spv-dgv Gullåkra mosse Inkomster Utgifter Nettoinvest ering o Philsv Uppåkra spv ledn/pump soo Maskinvägen spv-ledn/pump S Kyrkheddinge-Stp spv-ledn/pump Ledningar Aspvägen m fl 19 1SO 2013 Faodialedningen dagv magasin Hjärup spillvattenmagasin 4 2S Pumpstationer Önsvala mätkammare S4S S Betania m fl vtn/spi/dag o sso Ledningar Åkervägen Hjärup Författarbyn Mölleberga vtn-spv-ledning etapp s soo Mölleberga vt n-spv-ledning etapp 2 s soo 5 soo TOTALT TEKNISKA NÄMNDEN VA Inkomster 500 soo so o Utgifter S36 20 soo Nettoinvesteringar

13 INVESTERINGAR 2014 INVESTERINGSPROJEKT Totalt brutto Totalt inkomster Totalt netto varav KS varav TN skatte Summa skattefin VA Belopp i tkr Budget Plan Plan Prognos Beräknat totalt avslutsår

14 KOMMENTARER TILL INVESTERINGSBUDGET KOMMENTARER TILL INVESTERINGSBUDGET STYRELSEN IT infrastruktur Investering i fast infrastruktur för IT såsom nätverk med mera. Brand-/ Räddningsutrust ning löpande investering i mindre utrustningar. Platina Fortsatt utveckling av kommunens ärendehanteringssystem som möjliggör digita l hantering för hela flödet av ett ärende samt transparens genremor medborgare avseende handlinga r. IT plattform KS Vidareutveckling av ny Microsofrplattform. Beslutsstödssystem Fortsa rt utveckling av beslutsstödssystem som bland annat b n hantera ekonomi och ve rksamhetsplaner para llellt. Hjärups lp Färdigstä llande av ny idrottsplats i Hji.irup. Spontanidrottsplats För 2014 planeras spontanidrottsplats arr byggas i Hj ärup. KOMMENTARER TILL INVESTERINGSBUDGET TEKN ISKA NÄMNDEN SKATTE GC-vägnätet Åtgärder fö r att gå ng- och cykelvägnätet ska upplevas trafiksäkert och därmed uppmuntra till gå och cykla. Ökad t rafiksäkerhet Åtgä rder för art öka trafiksäkerheten och skapa större trygghet i trafiken främst för oskyddade trafikanter. Be lysning Moderni sering och komplettering av befintlig belysni ng för ökad trygghet. Upprust ning grönytor Åtgärder för arr ska pa attraktivare parker och grönområden fö r både närboende och besökande och som in bjuder ti ll aktiv fritid. Åtgärder som genom förs avser även driftopti mering och för art få rätt b ralire av grönytor på rätt plats. Till grund för åtgärderna ligger bla nd annat försköningsplanen och grönplanen. Lekplatser Ny- och ombyggnation av lekplatser i enl igher med lekplarspolicyn. Vid ny- och ombyggnad anläggs lekplatserna så de blir arrrakriva för barn- och ungdomar i all a åldra r samt att de ska ligga i parkmiljö vi lket möj liggör till möten mellan generationerna. Beläggning Upprustning av beläggningar på gator och CCvägar fö r att erhålla en god standard. Buss hållplat ser Kronaslättsvägen Samprojekt med Skii netrafiken, översyn av väderskyddens placering utmed Kronos lärrsvägen. Sliparev/Sockerbruksv/TV Förbättring av gå ng- och cykelvägen från Lund ti ll Sta ffa nstorps centrum Åtgärderna ska ge bättre oricnterharhet, ökad tra fiksä kerhet och en försköning av stråket. Stadsbidrag är sökt hos Trafikverket. Klockaregårdsv/Siättv/TV Samprojekt med exploateringsprojektet Årrevägsområder. I sa mband med ex ploateringen utföra trafi ksiikerhershöjande åtgärder för oskyddade tran k a n te r. 7

15 KOMMENTARER TILL INVESTERINGSBUDGET GC Kn ästorp-gaste lyckan Samprojekt med Trafi kve rket för ny GC-väg till Lund. Borggårds alle Garantiskötselkostnader av träd och park. Truckvägen Färdigstä llande av väg som i dagsläget är grusväg och ej är utförd i enl ighet med gä llande deta ljpl an. Samordnas med VA-arbeten. GC Stp-Burlöv-Malmö Sa mprojekt med Trafikverket för förbättrad gång- och cykelväg mellan Staffanstorp och Malmö på sträckan och i Nordanå. Rekreationspa rk Haga lid Anläggande av en ny park. GC Västanväg södra G a ra n tiskötse J kostnader. Mellanvångsparken Anlägga det västra parkområdet till en attraktivare mil jö för vistelse och rek reation. Hjärup 4-spår Utredning för teknik gä ll and e utbyggnaden av 4-spår genom H järup. E sa r p väg 798 Anläggande av åtgä rder för fö rbättring av trafi ksäkerheten genom Esarp. Tra fi kverkets projekt och kommunen bi drar. GC/gata Kyrkheddinge Förbättra fö r gående och cyklister utmed Dalbyvägen vid pla nerad Almlunda förskola. Rekreat ionspark Hj ärup Anläggande av en ny park. GC Lommavägen Samarbetsprojekt med Trafikverket som är väghållare på aktuell sträcka. Gång- och cykelväg utm ed Lommavägen i H järup som binder samman sträckningen från Fredriks väg till Gamla Lundavägen, etapp 1 är från Ga Lundavägen till Hjärupsvägen. Borggårdsområdet Anl ägga ny bro vid Borggårdsskolan. Åtgä rder i parkområdet för en attraktiva re park. Vikhemsvägen/Kronoslättsvägen O mbyggnad av korsningen till en ci rkulationspl ats för att uppnå en trafiksäkrare lösning fö r både bilister och oskyddade trafikanter sa mt bättre koppling ti ll Staffansva ll en. Grönplan Belysa grönstruktur, naturområden och pa rker i kommunen. skyltprogram Uppdatering av vägmärken. Vesum naturområde Den fd deponin ska åtgärdas och utvec klas till ett attraktivare naturområde. GC G:a Dalbyvägen Kyrkheddinge 8

16 KOMMENTARER T ILL INVESTERINGSBUDGET KOMMENTARER TILL INVESTERINGSBUDGET TEKNISKA NÄMNDEN VA Servisledningar Ledningar a nläggs i takt med att servisansökan sänds in till VA -verket. Relining Filmning av spill- och dagvattennätet utvärdering ha r utförts, därefter sker rel ining enligt plan. Maskinvägen Påbörjas under å ret. Faodialedningen dagvattenmagasin Byggnation kommer att ske ti llsamma ns med Kilenkrysset, tro lig byggstarr Pumpstationer D jurslövs, Grevie och Dragonvägens pumpsrationer projekteras med start fö regående å r. Först ut för uppg radering blir Djurslövs pumpstation. Entre prenaduppha ndling sker under å ret. Önsva la mätkammare Projektering av mätkamma ren påbörjas under Ut värdering av åtgärder sker därefter. Förf attarbyn Pågående saneringsarbeten fö r att minska ti llflöde av rillskottsvarren. Mölleberga Etapp l färdigställs och etapp 2 projekteras under å ret. 9

17 Kontaktuppgifter Telefon: Fax: Besöksadress: Rådhuset, To rget 1 Postadress: statfanstorps kommun, statfanstorp E-post:

18 ÄRENDEBESKRIVNING ( 1) Il STYRELSEN.. Arende: Förslag till sammanträdesdatum för kommunstyrelsen 2014 Sammanfattning av ärendet: Kommunstyrelsen har att fatta beslut om sammanträdesdatum för Ordförandens beslutsförslag: Kommunstyrelsen beslutar att fastställa sammanträdesdatum 2014 för kommunstyrelsen enligt av i ärendet föreliggande förslag till sammanträdedatum 2014 för kommunstyrelsen. Bilagor: Förslag till protokoll, förslag till sammanträdesdatum 2014

19 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 ( 1) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 2014 för kommunstyrelsen (d nr Ks ) Kommunstyrelsen upptar ärende för beslut om fastställande av sammanträdesdatum och tider för 2014 för kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen beslutar att fastställa sammanträdesdatum 2014 för kommunstyrelsen enligt av i ärendet föreliggande förslag till sammanträdedatum 2014 för kommunstyrelsen. Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande

20 Sammanträdesdagar 2014 till KSAU, KS och KF KSAU mändagar kl KS mändagar kl18.00 (9 dec 2013) 3 feb KF mändagar kll8.00 (Ksau 16/ ) 27 jan 24 feb (info bugetberedning 1 kl ) 10 feb 10mars (budgetberedning 2 kl ) Därefter ordinarie sammanträde kl mars 31mars 17mars 14 april 28 apr 28 april 19 maj 12 maj 2 juni 16 juni (förslag till budget) (Budget, heldag) l sep 22 sep 13 okt 20 okt (nyvalda kf, l :a sammanträdet) 29 sep 20 okt 6 okt 27 okt 17 nov (start 16.00) 24 nov l dec 15 dec (julavslutning) 8 dec feb 2015 feb 2015

21 ÄRENDEBESKRIVNING ( 1) 15 STYRELSEN.. Arende: Planprogram för Sockerstan Sammanfattning av ärendet: Under 2013 har planprogram för Sockerstan tagits fram. Förslag till samrådhandling har godkänts av styrgruppen och ska nu samrådas med berörda myndigheter och allmänhet. Beslutsförslag: Kommunstyrelsen beslutar att sända planprogram för Sockerstan på samråd då med en samrådstid som är Bilagor: Förslag till protokoll, tjänsteskrivelse, samrådshandling planprogram för Sockerstan

22 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 ( 1) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Planprogram för Sockerstan (d nr Ks ) Kommunstyrelsen upptar ärende för beslut om att sända planprogram för Sockerstan på samråd. Kommunstyrelsen beslutar att sända planprogram för Sockerstan på samråd då med en samrådstid som är Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande

23 ÄRENDEBESKRIVNING ( 1) STYRELSEN.. Arende: Representationsreglemente för statfanstorps kommun Sammanfattning av ärendet: Ärendet avser antagande av representationsreglemente fö r s tahanstorps kommun. Ordförandens beslutsförslag: Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att anta representationsreglemente för s tahanstorps kommuns verksamheter enligt i ärendet föreliggande förslag till representationsreglemente. Bilagor: Förslag till protokoll, förslag till representationsreglemente

24 Diarienr Z Representationsreglemente för Slaffanstorps kommun Antaget av Kommunfullmäktige den 2013 Detta reglemente skall i tillämpliga delar gälla även för kommunens bolag och stiftelser. 1. Allmänt om representation Representation ingår som ett naturligt led i kommunens kontakter med omvärlden, t.ex. andra kommuner, enskilda och företag. All representation ska utövas återhållsamt och den ska alltid ha ett omedelbart samband med kommunens verksamhet. Extern representation riktar sig utåt och syftar till att inleda, utveckla eller underhålla förbindelser som är av betydelse för kommunens verksamhet. Intern representation riktar sig inåt mot kommunens personal och förtroendevalda, t.ex. personalsammankomster och informationsmöten.

25 2(1 2) Vid all representation ska uppgift om syfte, deltagare, datum och plats dokumenteras. Vid representation där det förekommer alkohol ska alkoholkonsumtionen alltid präglas av måttfullhet och omdöme. Starksprit får inte förekomma. Alkoholfria alternativ ska alltid erbjudas. Dessa allmänna regler om representation utgår från gällande lagar och föreskrifter. Det finns ett således ett direkt samband mellan detta representationsreglemente och lagens regler om rätt till avdrag i kommunal verksamhet, avdragsgill kostnad i näringsverksamhet och rätt till avdrag för ingående moms på utgifter för representation. skatteverkets allmänna råd om avdrag för utgifter för representation m.m. skall, i tillämpliga delar gälla för kommunens representation. 2. Extern representation Extern representation ingår som ett naturligt led i kommunens kontakter med omvärlden (till exempel med andra kommuner, organisationer och företag) och riktar sig till personer, som tillsammans med företrädare för kommunen överlägger i frågor som har ett omedelbart samband med kommunens verksamhet. Det kan exempelvis vara diskussioner om projektsamarbete, etableringar och exploatering.

26 3(12) Kostnaden vid extern representation får uppgå till högst en (l) procent av prisbasbeloppet enligt socialförsäkringsbalken ( kr för 2013), exklusive moms per person och representationstillfälle. För representation av kommunstyrelsens ordförande, kommundirektören och verksamhetschefer i samband med speciell representation, exempelvis besök av utländska gäster får kostnadstaket överskridas även om en (l) procent av prisbasbeloppet enligt socialförsäkringsbalken också då bör räcka i normala fall. Öl och vin får ingå i representationskostnader, starksprit får dock inte förekomma. Representationsbeloppet avser pris inklusive serveringsavgift, entreavgift till restaurang och liknande kostnader, men exklusive mervärdesskatt. Ofta återkommande extern representation riktad till en och samma person eller grupp av personer bör inte förekomma. Kostnader av mera personlig art, som t.ex. mottagning hemmet i samband med personliga högtidsdagar (exempelvis 50 eller 60 årsdag) är inte att betrakta som representation. Vid extern representation ska antalet deltagare från kommunen vara väl avvägt i förhållande till antalet gäster. Detta innebär att antalet deltagare från kommunen endast i undantagsfall får överstiga antalet externa gäster. Deltagande av make/maka medges endast undantagsvis och med särskild motivering.

27 4(12} Inom kostnadstaket för extern representation ska per representationstillfälle rymmas samtliga kostnader för lunch/middag/supe inklusive drycker, serveringsavgift, dricks och liknande kostnader. Kringkostnader för lokalhyra, utgifter för musikunderhållning m.m. eller teaterbesök och liknande arrangemang får uppgå till högst en (l) procent av prisbasbeloppet enligt socialförsäkringsbalken exklusive moms per representationstillfälle. Extern representation som överstiger beloppsgränserna eller som avviker från normalreglerna i detta reglemente ska i varje enskilt fall skriftligen godkännas i förväg av kommunstyrelsens ordförande eller kommundirektören. 3. Intern representation Med intern representation avses kostnader för måltider och dylikt i samband med informationsmöten med personal, personalsaromankomster och liknande. En förutsättning för att något ska betraktas som intern representation är att det i huvudsak är fråga om interna möten för kommunens verksamhet. Med informationsmöte avses ett internt möte där kommunen samlar personalen, en projektgrupp eller liknande och delger viktig information eller uppstart/planering av ett nytt projekt. För all intern representation skall finnas en agenda med program eller dagordning där syftet och innehållet framgår, samt uppgift om deltagare och eventuell inbjudan.

28 5(12) Informationsmöten, där representation ingår, får inte hållas regelbundet med kortare mellanrum (var eller varannan vecka). Avser mötet information eller planering av det löpande arbetet är det inte intern representation utan skattepliktig arbetsmål tid. Sammankomster för intern representation ska ha en varaktighet av högst en vecka. Måltidsarrangemang ska vara gemensamma. Kostnaden för intern representation får uppgå till högst 0,5 procent av prisbasbeloppet enligt socialförsäkringsbalken exklusive moms. Alkoholhaltiga drycker får inte ingå i representationskostnaderna. Representationsbeloppet avser pris inklusive serveringsavgift och liknande kostnader. Vid personalsammankomster och informationsmöten för anställda får lokalhyra och underhållning ingå i representationskostnaden. Om lokalhyra och underhållning ingår i representationskostnaden gäller kommunens beloppsgräns på totalt en (l) procent av prisbasbeloppet per person. Beloppet avser samtliga kostnader, d.v.s. förtäring, dryck, lokalhyra och underhållning och övriga kostnader i samband med den interna representationen. Måltider vid interna kurser och interna konferenser skall anses utgöra driftskostnader. Interna kurser och konferenser räknas som interna även om externa personer deltar, förutsatt att syftet är internt för verksamheten.

29 6(12) Förfriskningar och annan enklare förtäring, t.ex. kaffe, te, läskedryck, bulle och smörgås betraktas inte som intern representation i bokföringshänseende utan anses som skattefria förmåner till de anställda. Intern representation som överstiger beloppsgränserna eller som avviker från normalreglerna i detta reglemente ska i varje enskilt fall skriftligen godkännas i förväg av kommunstyrelsens ordförande eller kommundirektören. 4. Representation i hemmet Representation i hemmet medges endast undantagsvis och då med särskild motivering. Vid representation i hemmet gäller samma belopp per person som vid extern/intern representation. Räkning ska ställas till den som ska attestera representationskostnaderna och åtföljas av originalkvitton och notering om vilka som varit gäster och vilken organisation de företräder. 5. Enklare förtäring på arbetsplatsen Förfriskningar och annan enklare förtäring, som intas på eller i omedelbar anslutning till arbetsplatsen, exempelvis kaffe, te, läsk och bulle betraktas inte som intern representation utan betraktas som skattefria förmåner till de anställda.

30 7(12) Enklare förtäring kan också förekomma, till exempel i samband med övertidsarbete, utan att detta medför förmånsbeskattning för de anställda. 6. Arbetsmåltider Med arbetsmåltid menas sådana måltider som intas med kolleger på arbetsplatsen under eller i anslutning till arbetet, ofta för att spara tid. Huvudregeln är att sådana måltider är en skattepliktig förrnån om det inte är fråga om intern representation eller enklare förtäring enligt gällande skatteregler och föreskrifter. Tids- och effektivitetsvinster utgör inte grund för någon annan bedömning. Detta innebär att måltider, som är bekostade av kommunen, som intas i samband med exempelvis lunchmöten och som inte är att anse som enklare förtäring, medför förmånsbeskattning. Den person som intagit måltiden ansvarar själv för att meddela lönehandläggaren om kostförmånen. 7. Kurser och konferenser, studie- och konferensresor Deltagande i kurser och konferenser, studie- och konferensresor skall alltid ha ett omedelbart samband med kommunens verksamhet.

31 8(12) Anställda som åker på en studie- eller konferensresa, som betalas av kommunen, beskattas inte för värdet av resan så länge det handlar om en renodlad studie- eller konferensresa. Ett litet inslag av nöje och rekreation under resan innebär i regel inte att resan blir skattepliktig. Om inslaget av nöje och rekreation har en mer framträdande roll kan dock resan, helt eller delvis, betraktas som en skattepliktig förmån. En viktig omständighet är den tidsmässiga fördelningen mellan studier/konferens och andra aktiviteter under resan. För att räknas som en studie- eller konferensresa måste resan innehålla en inte oväsentlig del effektivt arbete. Som en tumregel bör studie- eller konferenstiden vara minst sex timmar per dag. Under en vecka bör den effektiva studie- eller konferenstiden omfatta minst 30 timmar, jämnt fördelade under veckan. Den förmån som uppkommer när den anställdes make eller maka följa med på en resa värderas till marknadsvärdet. Det är den anställde som beskattas för värdet av denna förmån. Program och resultat I samband med att konferensen planeras ska ett detaljerat program upprättas över hela konferensen. Programmet samt deltagadörteckning ska bifogas verifikatet på konferenskostnaderna. Resultatet av en konferens ska dokumenteras och kunna förevisas på begäran.

Representationsreglemente för Staffanstorps kommun

Representationsreglemente för Staffanstorps kommun FÖRFATTNING 7.4 Antaget av kommunfullmäktige 158/13 Reviderad av kommunfullmäktige 158/14 Representationsreglemente för Staffanstorps kommun Antaget av Kommunfullmäktige den 2 december 2013, 158 och reviderat

Läs mer

178 Representationsreglemente Höörs kommun

178 Representationsreglemente Höörs kommun PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Sida 2016-09-12 1 (1) KOMMUNSTYRELSEN Dnr KSF 2016/311 178 Representationsreglemente Höörs kommun Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: Representationsreglementet

Läs mer

Representationsregler vid Högskolan i Borås

Representationsregler vid Högskolan i Borås HÖGSKOLAN I BORÅS STYRDOKUMENT Sida 1 (7) Representationsregler vid Högskolan i Borås Fastställda av rektor 2012-03-27 att gälla tillsvidare från och med 2012-04-01, reviderade 2013-12-01. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Riktlinjer för representation och gåvor

Riktlinjer för representation och gåvor Ekonomihandboken Riktlinjer för representation och gåvor Beslutad av: Tf universitetsdirektör Per Brolin Datum: 2011-09-16 Författare: Ekonomiavdelningen, Joakim Karlsson Datum: 2011-09-16 Innehåll 1.

Läs mer

2010-04-30 Kapitel 13 Representation och regler i förhållande till anställda. Ekonomiavdelningen

2010-04-30 Kapitel 13 Representation och regler i förhållande till anställda. Ekonomiavdelningen Ekonomiavdelningen INNEHÅLL 13 REPRESENTATION OCH REGLER I FÖRHÅLLANDE TILL ANSTÄLLDA... 2 13.1 Representation... 2 13.1.1 Allmänt om representation... 2 13.1.2 Bakgrund... 2 13.1.3 Extern representation...

Läs mer

Riktlinjer Representation, gåvor och personalförmåner

Riktlinjer Representation, gåvor och personalförmåner Riktlinjer Representation, gåvor och personalförmåner Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Representation, gåvor och personalförmåner Riktlinjer 2014-06-16, 103 Kommunfullmäktige

Läs mer

Riktlinjer för representation

Riktlinjer för representation Riktlinjer för representation Inledning Dessa riktlinjer syftar till att konkretisera policyn. Bakgrund Riktlinjerna anger den norm som gäller för representation, uppvaktningar och gåvor inom Falköpings

Läs mer

Policy och riktlinjer för representation och personalförmåner

Policy och riktlinjer för representation och personalförmåner Policy och riktlinjer för representation och personalförmåner Fastställd av kommunfullmäktige 201704-27, 53 Sida 2(8) Innehållsförteckning Policy för representation och personalförmåner... 3 Riktlinjer

Läs mer

Policy rörande representation och gåvor

Policy rörande representation och gåvor 071210_KMH_Policy_representation.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Policy rörande representation och gåvor Beslutad av rektor 2007-12-10 Dnr 08/4 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Besöksadress: Valhallavägen

Läs mer

Lokala föreskrifter. Beslut 2011-09-22. Dnr EK2011-37. Föreskrifter för representation

Lokala föreskrifter. Beslut 2011-09-22. Dnr EK2011-37. Föreskrifter för representation Beslut 1 2011-09-22 Dnr EK2011-37 Rektor Föreskrifter för representation Bakgrund De allmänna reglerna om representation utgår från skattelagstiftningen och bestämmelser om vad som är avdragsgill kostnad

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje för Norrköpings kommuns representation 2014-06-16. KS 2013/1007 ersätter KS-1747/2001

Riktlinje. Riktlinje för Norrköpings kommuns representation 2014-06-16. KS 2013/1007 ersätter KS-1747/2001 Riktlinje 2014-06-16 Riktlinje för Norrköpings kommuns representation KS 2013/1007 ersätter KS-1747/2001 Antagen av kommunfullmäktige den 16 juni 2014. Representation är en viktig del i Norrköpings kommuns

Läs mer

Interna riktlinjer till representationspolicyn

Interna riktlinjer till representationspolicyn Sida 1(5) Enheten för ekonomi EvaLena Östlin, 054-701 10 15 evalena.ostlin@regionvarmland.se Datum 2015-03-01 enna eslubeslbebeslutad av regiondirektören 2015-03-01 Interna riktlinjer till representationspolicyn

Läs mer

Datum 2014-03-12. Kommunstyrelsen föreslås vidare, under förutsättning av att kommunfullmäktige antar policy för representation, för egen del besluta

Datum 2014-03-12. Kommunstyrelsen föreslås vidare, under förutsättning av att kommunfullmäktige antar policy för representation, för egen del besluta KS 6 9 APRIL 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Dahlmann Christian Datum 2014-03-12 Diarienummer KSN-2014-0128 Kommunstyrelsen Policy och riktlinjer för representation Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Riktlinjer för representation och gåvor på Ekonomihögskolan

Riktlinjer för representation och gåvor på Ekonomihögskolan Riktlinjer för representation och gåvor på Ekonomihögskolan ALLMÄNT I dessa riktlinjer anges hur vi arbetar med intern och extern representation på Ekonomihögskolan. Riktlinjerna är till största delen

Läs mer

Policy och riktlinje för representation

Policy och riktlinje för representation Personal Gemensamt för staden Policy och riktlinje för representation - Policy/riktlinjer/regler Handläggare: Jan Persson Fastställare: Kommunfullmäktige Gällande from 2013-10-02 Policy och riktlinje för

Läs mer

Kungälvs kommuns policy och riktlinjer för intern representation

Kungälvs kommuns policy och riktlinjer för intern representation Kungälvs kommuns policy och riktlinjer för intern representation Diarienummer: Dokumentansvarig: Beredande organ: Beslutad av: Datum för beslut: Giltighetstid: Handläggare: KS 2016/1678 Kommunledningssektorn/Kanslichef

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET 2008-10-23 Kap 10 Regler anställda och

GÖTEBORGS UNIVERSITET 2008-10-23 Kap 10 Regler anställda och 10 Regler i förhållande till anställda och... 2 10.1 Representation... 2 10.1.1 Allmänt om representation... 2 10.1.2 Bakgrund... 2 10.1.3 Extern representation... 2 10.1.4 Intern representation... 3 10.1.5

Läs mer

Riktlinjer för representation och gåvor

Riktlinjer för representation och gåvor ÄLDREFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2009-02-23 Handläggare: Lars B Strand Telefon: 508 36 205 Till Äldrenämnden 17 mars 2009 Äldreförvaltningens förslag till beslut fastställs enligt bilaga till

Läs mer

HÖGSKOLAN I GÄVLE 2011-06-22 Dnr 2011/1113

HÖGSKOLAN I GÄVLE 2011-06-22 Dnr 2011/1113 HÖGSKOLAN I GÄVLE 2011-06-22 Dnr 2011/1113 REPRESENTATION VID HÖGSKOLAN I GÄVLE 1. Begreppet representation Representation är ett samlingsbegrepp för uppskattning och gästfrihet som Högskolan i Gävle mottar

Läs mer

Riktlinjer för representation, gåvor och vissa personalvårdsförmåner

Riktlinjer för representation, gåvor och vissa personalvårdsförmåner Styrdokument, riktlinjer Stöd & Process 2016-10-07 Per-Richard Lindgren 08-5909 7118 Dnr Fax KS/2016:345 per-richard.lindgren@upplandsvasby.se Riktlinjer för representation, gåvor och vissa personalvårdsförmåner

Läs mer

Representationspolicy vid Högskolan i Gävle. Beslutad av rektor Reviderad 2012-10-31 Dnr HIG 2011/1113

Representationspolicy vid Högskolan i Gävle. Beslutad av rektor Reviderad 2012-10-31 Dnr HIG 2011/1113 Representationspolicy vid Högskolan i Gävle Beslutad av rektor Reviderad 2012-10-31 Dnr HIG 2011/1113 HÖGSKOLAN I GÄVLE 2012-06-18 Dnr 2011/1113 Reviderad 2012-10-31 REPRESENTATIONSPOLICY VID HÖGSKOLAN

Läs mer

Göteborgs Stads policy och riktlinje för representation (H 2015 nr 68, P 2015-05-07

Göteborgs Stads policy och riktlinje för representation (H 2015 nr 68, P 2015-05-07 Göteborgs Stads policy och riktlinje för representation (H 2015 nr 68, P 2015-05-07 Policy och riktlinje för representation 1. Policy för representation Allmänhetens förtroende är av största betydelse

Läs mer

Kallelse till Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kallelse till Kommunstyrelsens arbetsutskott KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT KALLELSE 1 (1) Kallelse till Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Fredag den 27 januari 2017, klockan 09:00 Plats A-salen Ärenden Diarienummer 0 Val av justerare 1 Godkännande

Läs mer

Bokföringsanvisningar Representationsriktlinjer dnr HS 2012/562-111

Bokföringsanvisningar Representationsriktlinjer dnr HS 2012/562-111 Bokföringsanvisningar Representationsriktlinjer dnr HS 2012/562-111 Högskolan i Skövdes verksamhet är till största delen skattefinansierad. Det innebär ett särskilt ansvar för alla anställda att medelsanvändning

Läs mer

Policy fo r representation, ga vor och personalfo rma ner

Policy fo r representation, ga vor och personalfo rma ner Policy fo r representation, ga vor och personalfo rma ner Norrtälje kommuns värdegrund ska alltid beaktas vid all förekommande representation: Invånaren först Allas lika värde Höga förväntningar Norrtälje

Läs mer

Riktlinjer för representation och gåvor

Riktlinjer för representation och gåvor UFV 2014/787 Riktlinjer för representation och gåvor Fastställd av rektor 2014-06-24 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Ansvar 3 1.2 Förutsättningar 4 1.3 Beslut 4 2 Representation 4 2.1 Extern representation

Läs mer

Riktlinjer för representation samt riktlinjer för gåvor och annan uppvaktning från arbetsgivaren

Riktlinjer för representation samt riktlinjer för gåvor och annan uppvaktning från arbetsgivaren 1 (5) Reglemente för uppvaktning av kommunens anställda, kommunfullmäktige 2012-09-10, 14 med Riktlinjer för representation samt riktlinjer för gåvor och annan uppvaktning från arbetsgivaren Bakgrund och

Läs mer

Riktlinjer för representation vid Härnösands kommun Extern och intern representation

Riktlinjer för representation vid Härnösands kommun Extern och intern representation Kommunstyrelseförvaltningen Per Falkman Per.falkman@harnosand.se RIKTLINJER/RUTINER 2012-03-06 Riktlinjer för representation vid Härnösands kommun Extern och intern representation Dokumentnamn Fastställd/upprättad

Läs mer

Representation och gåvor för anställda i Växjö kommun

Representation och gåvor för anställda i Växjö kommun Rev av belopp och mutbrott 2012 Personalkontoret KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Representation och gåvor för anställda i Växjö kommun Beslut av kommunchefen och gäller från 2012-08-01. Representation All

Läs mer

Riktlinjer för representation i Trelleborgs kommun

Riktlinjer för representation i Trelleborgs kommun TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Datum Diarienummer 2016-05-19 KS 2015/727 1 (5) Kommunsekreterare Stefan Didrik 0410 73 31 17, Stefan.Westling-Didrik@trelleborg.se Riktlinjer för representation i Trelleborgs

Läs mer

Riktlinjer för representation, gåvor och m u- tor

Riktlinjer för representation, gåvor och m u- tor ÄLDREFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 118-337/2009 SID 1 (9) 2009-12-16 Handläggare: Linda Moberg Telefon: 08-508 36 202 Till Äldrenämnden 9 februari 2010 Riktlinjer för representation, gåvor och m u-

Läs mer

Anvisningar för representation Eskilstuna kommun

Anvisningar för representation Eskilstuna kommun Anvisningar för representation Eskilstuna kommun Antagen av kommunfullmäktige den 29 augusti 2013, 266 1 Innehåll Anvisningar för representation... 1 Eskilstuna kommun... 1 1. Inledning - Vad är representation?...

Läs mer

Mittuniversitetets regler för representation, arbetsmöten, interna kurser, konferenser, gåvor och uppvaktning

Mittuniversitetets regler för representation, arbetsmöten, interna kurser, konferenser, gåvor och uppvaktning 2017-02-21 DNR: Mittuniversitetets regler för representation, arbetsmöten, interna kurser, konferenser, gåvor och Publicerad: 2017-02-21 Beslutsfattare: Förvaltningschef Håkan Stenström Handläggare: Marianne

Läs mer

Policy och riktlinjer för representation och personalförmåner

Policy och riktlinjer för representation och personalförmåner Policy och riktlinjer för representation och personalförmåner FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2015-11-23 Innehållsförteckning 1. Policy för representation och personalförmåner s. 3 2. Riktlinjer för representation

Läs mer

Direktionen beslutade den 2013-11-04 60 att det skulle upprättas en policy med riktlinjer för representation inom Räddningstjänsten Jämtland.

Direktionen beslutade den 2013-11-04 60 att det skulle upprättas en policy med riktlinjer för representation inom Räddningstjänsten Jämtland. TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Datum: Dnr: 740.2013.01728 Lars Nyman 063-14 47 04 lars.nyman@ostersund.se Direktionen för Räddningstjänsten Jämtland Policy och riktlinjer för Representation. Direktionen beslutade

Läs mer

1(8) Riktlinjer för intern och extern representation, gåvor och uppvaktningar samt sponsring. Styrdokument

1(8) Riktlinjer för intern och extern representation, gåvor och uppvaktningar samt sponsring. Styrdokument 1(8) Riktlinjer för intern och extern representation, gåvor och uppvaktningar samt sponsring Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinjer Beslutad av Kommunfullmäktige 2014-09-24 110 Dokumentansvarig

Läs mer

Regler och riktlinjer för representation vid Karolinska Institutet

Regler och riktlinjer för representation vid Karolinska Institutet Regler och riktlinjer för representation vid Karolinska Institutet Gäller från och med 2011-11-01 Ersätter riktlinjer från 2008-07-01 Regler och riktlinjer för representation vid Karolinska Institutet

Läs mer

Riktlinjer för representation

Riktlinjer för representation Riktlinjer för representation Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Diarienummer: KS/2017:94 Dokumentet är beslutat av: Kommunstyrelsen Dokumentet beslutades den: 3 april 2017 Dokumentet gäller

Läs mer

Rekommenderad kostnad, momsavdrag, och konteringsanvisningar för ett antal händelser

Rekommenderad kostnad, momsavdrag, och konteringsanvisningar för ett antal händelser Lathund representation m.m. Denna lathund ska ses endast som en vägledning och bygger på LU:s föreskrifter om representation (Dnr EK2011/37) samt Skatteverkets bestämmelser. Rekommenderad kostnad, avdrag,

Läs mer

Riktlinjer för representation och gåvor i Bromma stadsdelsförvaltning

Riktlinjer för representation och gåvor i Bromma stadsdelsförvaltning BROMMA STADSDELSFÖRVALTNING ADMINISTRATION TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (8) 2008-12-01 Handläggare: Elin Olaisson Telefon: 08 508 06 406 Till Bromma stadsdelsnämnd Riktlinjer för representation och gåvor i Bromma

Läs mer

Rekommenderad kostnad, momsavdrag, och konteringsanvisningar för ett antal händelser

Rekommenderad kostnad, momsavdrag, och konteringsanvisningar för ett antal händelser Lathund representation m.m. Denna lathund ska ses endast som en vägledning och bygger på LU:s föreskrifter om representation (Dnr EK2011/37) samt Skatteverkets bestämmelser. Rekommenderad kostnad,, och

Läs mer

POLICY FÖR REPRESENTATION OCH GÅVOR

POLICY FÖR REPRESENTATION OCH GÅVOR Birgitta Jönsson 0455-303120 2005-05-03 2006-04-06 POLICY FÖR REPRESENTATION OCH GÅVOR antagen av kommunfullmäktige den 27 oktober 2005 1 Representation Denna policy för representation och gåvor inom Karlskrona

Läs mer

Översyn av riktlinjer för representation, gåvor och annan uppvaktning från arbetsgivaren (HKF 9910)

Översyn av riktlinjer för representation, gåvor och annan uppvaktning från arbetsgivaren (HKF 9910) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR 2014-01-14 KS-2013/557.112 1 (3) HANDLÄGGARE Patrick Stenbacka 08-535 302 88 Patrick.stenbacka@huddinge.se Kommunstyrelsen Översyn av riktlinjer

Läs mer

RIKTLINJER I SAMBAND MED REPRESENTATION VID HÖGSKOLAN I GÄVLE

RIKTLINJER I SAMBAND MED REPRESENTATION VID HÖGSKOLAN I GÄVLE HÖGSKOLAN I GÄVLE 2012-06-18 Dnr 2011/1113 Reviderad 2012-10-31 Reviderad 2013-09-17 RIKTLINJER I SAMBAND MED REPRESENTATION VID HÖGSKOLAN I GÄVLE Begreppet representation Representation är ett samlingsbegrepp

Läs mer

Reglemente för representation i Enköpings kommun

Reglemente för representation i Enköpings kommun 1 (9) Ärendenummer KS2014/248 Reglemente för representation i Enköpings kommun Gäller från och med 2014 Antagen av kommunstyrelsen den 2014-08-26, 168 2 (9) Innehåll 1. Allmänna riktlinjer... 3 1.1 Begreppet

Läs mer

Riktlinjer för representation och gåvor

Riktlinjer för representation och gåvor Ekonomihandboken Riktlinjer för representation och gåvor Beslutad av: Universitetsdirektör Per Brolin Datum: 2014-12-17 Dnr: 2014/453-1.1 Författare: Ekonomiavdelningen, Joakim Karlsson Datum: 2014-12-17

Läs mer

Regler och riktlinjer för representation, gåvor och andra förmåner

Regler och riktlinjer för representation, gåvor och andra förmåner Sida 1 av 5 Regler och riktlinjer för representation, gåvor och andra förmåner Inom LRF Samköp gäller förbud mot givande och tagande av förmån som utgör muta 1. Varje medarbetare 2 inom LRF Samköp är skyldig

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING Regler för representation i Antagen av fullmäktige 2006-02-06, 27 Reviderad av fullmäktige 2007-12-17, 119 (p 5.1) Reviderad av fullmäktige 2013-04-24, 46, dnr 2012/0704 KS.014 Innehåll 1 Tillämpningsområde...

Läs mer

Lekebergs kommuns riktlinjer för intern och extern representation, gåvor och uppvaktningar

Lekebergs kommuns riktlinjer för intern och extern representation, gåvor och uppvaktningar Lekebergs kommuns riktlinjer för intern och extern representation, gåvor och uppvaktningar Fastställd av: Kommunstyrelsen Datum: 2016-04-12 Ansvarig för revidering: Personalchef Diarienummer: KS 15-5 Policy

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd *

Skatteverkets allmänna råd * Skatteverkets allmänna råd * ISSN 1652-1439 Skatteverkets allmänna råd om avdrag för utgifter för representation m.m. att tillämpas fr.o.m. beskattningsåret 2004 och fr.o.m. 2005 års taxering Inkomsttaxering

Läs mer

Policy och riktlinjer för representation och gåvor vid SLU samt gränsdragningar

Policy och riktlinjer för representation och gåvor vid SLU samt gränsdragningar 1(8) Dnr SLU ua Fe.2012.1.0-1539 Ekonomiavdelningen STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Ekonomiadministration, upphandling, stiftelser och bolag Dokumenttyp: Policy samt riktlinjer Beslutsfattare: Rektor Ekonomiavdelningen

Läs mer

Översyn av riktlinjer för representation, gåvor och annan uppvaktning från arbetsgivaren (HKF 9910)

Översyn av riktlinjer för representation, gåvor och annan uppvaktning från arbetsgivaren (HKF 9910) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 27 januari 2014 8 Paragraf Diarienummer KS-2013/557.112 Översyn av riktlinjer för representation, gåvor och annan uppvaktning från arbetsgivaren

Läs mer

Riktlinjer för representation

Riktlinjer för representation Riktlinjer för representation Innehållsförteckning 1 Om dokumentet...1 2 Syfte och beskrivning...1 3 Omfattning...1 4 Giltighet...1 5 Riktlinjer för representation i koncernen Mälarenergi...1 5.1 Vad är

Läs mer

Dnr: A-799-5425/06. Polismyndighetens policy för. Representation

Dnr: A-799-5425/06. Polismyndighetens policy för. Representation Dnr: A-799-5425/06 Polismyndighetens policy för Representation Enheten för planering, uppf. o analys Controller G Kjellman Diarienr 2006-06-07 A-799-5425/06 Bilaga 1 Policy och regler för representation

Läs mer

2 (6) Extern representation riktar sig utåt och syftar till att inleda eller utveckla förbindelser som är viktiga för verksamheten eller som ett led i

2 (6) Extern representation riktar sig utåt och syftar till att inleda eller utveckla förbindelser som är viktiga för verksamheten eller som ett led i TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2012-09-07 Kerstin Hedén HR-chef 1 (6) Riktlinjer för representation, uppvaktning, resor, mm Representation Tyresö kommun har en bred verksamhet med många kontaktytor i samhället

Läs mer

Anvisningar - Representation, gåvor, mutor och jäv för anställda och förtroendevalda i Katrineholms kommun

Anvisningar - Representation, gåvor, mutor och jäv för anställda och förtroendevalda i Katrineholms kommun Styrdokument Anvisningar - Representation, gåvor, mutor och jäv för anställda och förtroendevalda i Katrineholms kommun Antagen av kommunfullmäktige, 87 Giltighetstid --2018-12-31 2 (5) Beslutshistorik

Läs mer

3nco\( Ingrid Hansson

3nco\( Ingrid Hansson -a SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) m Sammantradesdatum 2012-11-16 STAFFAN STOPPS Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Rådhuset sammanträdesrum Esarp/ fredagen den 16 november 2012 klockan 10.30-11.00

Läs mer

Policydokument för kustflottans officersförening.

Policydokument för kustflottans officersförening. 2014/05/20 Policydokument för kustflottans officersförening. 1 Inledning Syftet med detta policydokument är att klarlägga vilka regler som är styrande avseende representation, resor, IT samt synen på alkohol

Läs mer

POLICY FÖR REPRESENTATION

POLICY FÖR REPRESENTATION POLICY FÖR REPRESENTATION GULLSPÅNG KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2014-05-26, 84 Dnr: Ks 2013/313 Revideras 2017 Kommunledningskontoret Torggatan 19, Box 80 548 22 HOVA Tel: 0506-360 00 www.gullspang.se

Läs mer

Revisionsrapport Intern kontroll avseende representation och resor hos samtliga nämnder

Revisionsrapport Intern kontroll avseende representation och resor hos samtliga nämnder www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Intern kontroll avseende representation och resor hos samtliga nämnder Kalix kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning...

Läs mer

Handbok till Policy för representation, mutor och jäv

Handbok till Policy för representation, mutor och jäv Kommunstyrelsens förvaltning 2014-04-07 Handbok till Policy för representation, mutor och jäv 1. Beloppsgränser Representation De beloppsgränser som anges nedan avser värdet exklusive moms. Anledningen

Läs mer

Policy gällande representation och gåvor

Policy gällande representation och gåvor Policy gällande representation och gåvor Svenska Kommunalarbetareförbundet (förbundskontoret) Antagen av förbundsstyrelsen 2010-09-08 Reviderad av förbundsstyrelsen 2013-12-19 1 (8) Policy gällande representation

Läs mer

KOSTNADER. Faktura från restaurang där antal deltagare framgår Syfte anges i Agresso. Ev. begränsat Nej 5532 PR, Institutionell info etc

KOSTNADER. Faktura från restaurang där antal deltagare framgår Syfte anges i Agresso. Ev. begränsat Nej 5532 PR, Institutionell info etc Affärshändelse/aktivitet Beskrivning affärshändelse Underlag utgörs av Moms avdrag Aktivitet av PR-karaktär Evenemang för att rekrytera studerande. Middag med underhållning. Deltagande är anställda, studerande

Läs mer

BESLUT UPPSALA UNIVERSITET UFV 201 4/787

BESLUT UPPSALA UNIVERSITET UFV 201 4/787 UPPSALA UNIVERSITET BESLUT FÖRSLAG 201 4-12-09 UFV 201 4/787 1 (1) Hanna Mörtberg Redovisningschef Avdelningen för ekonomi och upphandling Box 256 751 05 Uppsala Besöksadress S:t Olofsgatan 10 B Telefon

Läs mer

Representation vid Uppsala universitet 1. Begreppet representation

Representation vid Uppsala universitet 1. Begreppet representation BESLUT 1(7) Beslut 2003-06-10 UFV 2003/1373. Reviderat 2007-12-03 UFV 2007/2023 och 2010-02-23 UFV 2010/266 Claes Falk Ekonomidirektör Ekonomiavdelningen Box 256 SE-751 05 Uppsala Besöksadress/Visiting

Läs mer

Regler för representation och gåvor vid Karolinska Institutet

Regler för representation och gåvor vid Karolinska Institutet Regler för representation och gåvor vid Karolinska Institutet Regler för representation och gåvor Dnr: 1-806/2016. INNEHÅLL Inledning... 1 Beslut om representation... 1 Dispens... 1 Representation... 2

Läs mer

Riktlinjer för representation, gåvor samt jäv

Riktlinjer för representation, gåvor samt jäv ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 1.1-0102/2011 SID 1 (12) 2011-05-23 Handläggare: Amanda Hernbäck Telefon: 08-508 35 511 Till Arbetsmarknadsnämnden 2011-06-14 Riktlinjer för representation,

Läs mer

Riktlinjer om representation, gåvor och vissa personalvårdsförmåner i Regeringskansliet

Riktlinjer om representation, gåvor och vissa personalvårdsförmåner i Regeringskansliet Riktlinjer RKFC 2013:11 2013-07-12 FA 2013/1036/LED Förvaltningsavdelningen Riktlinjer om representation, gåvor och vissa personalvårdsförmåner i Regeringskansliet Förvaltningschefen beslutar följande

Läs mer

Riktlinjer för representation, uppvaktning och gåvor

Riktlinjer för representation, uppvaktning och gåvor 1 (6) Typ: Riktlinje Giltighetstid: Tills vidare Version: 1.0 Fastställd: KF 2012-12-12, 122 Uppdateras: Riktlinjer för representation, uppvaktning och gåvor Innehållsförteckning 1. Allmänt om representation

Läs mer

Innehållsförteckning 1. 8 Representation 3

Innehållsförteckning 1. 8 Representation 3 Sid 1 (18) Innehållsförteckning 1 8 Representation 3 8.1 Definition av begreppet representation. 3 8.1.1 Förtäring som inte är att betrakta som representation.. 3 8.1.2 Deltagande i externa kurser och

Läs mer

Rekommenderad kostnad, momsavdrag, och konteringsanvisningar för ett antal händelser

Rekommenderad kostnad, momsavdrag, och konteringsanvisningar för ett antal händelser Lathund representation m.m. Uppdaterad 2017-07-01 Denna lathund ska ses endast som en vägledning och bygger på LU:s föreskrifter om representation (Dnr EK2011/37) samt Skatteverkets bestämmelser. Rekommenderad

Läs mer

Skatteverkets meddelanden

Skatteverkets meddelanden Skatteverkets meddelanden ISSN 1652-1447 Skatteverkets information om avdrag för utgifter för representation m.m. att tillämpas fr.o.m. beskattningsåret 2004 och fr.o.m. 2005 års taxering SKV M 2004:4

Läs mer

Riktlinjer för representation vid Högskolan i Skövde

Riktlinjer för representation vid Högskolan i Skövde 3GSKOLA : SKÖVDE Rektor BESLUT 2015-10-01 Dnr HS 2015/668 Riktlinjer för representation vid Högskolan i Skövde Härmed fastställer jag riktlinjer för representation vid Högskolkan i Skövde. Riktlinjerna

Läs mer

Riktlinjer för representation inom Tidaholms kommun har tagits fram med utgångspunkt i Skatteverkets bestämmelser.

Riktlinjer för representation inom Tidaholms kommun har tagits fram med utgångspunkt i Skatteverkets bestämmelser. 2011:16 Riktlinjer för representation i Tidaholms kommun Antagna av kommunfullmäktige 2011-04-27 Inledning Riktlinjer för Representation gäller samtliga kommunala verksamheter även verksamhet som bedrivs

Läs mer

Reglemente och rutiner

Reglemente och rutiner Sidan 1 av 6 Bilaga 11, KF 57/2015 Reglemente och rutiner för Gåvor och representation i Östhammars kommun www.osthammar.se Sidan 2 av 6 1 Gåvor och uppvaktningar vid 25-års anställning Östhammars kommun

Läs mer

Riktlinjer för representation. Helsingborg Arena och Scen AB

Riktlinjer för representation. Helsingborg Arena och Scen AB Riktlinjer för representation Helsingborg Arena och Scen AB Inledning Följande riktlinjer syftar till att konkretisera Helsingborgs stads representationspolicy och innehåller exempel på hur medarbetare

Läs mer

Lathund för representation, gåvor m.m. Reviderad

Lathund för representation, gåvor m.m. Reviderad Lathund för representation, gåvor m.m. Reviderad 171106 Måltid är en i grunden privat levnadsomkostnad som den anställde ska betala själv. En måltid är en tillagad varm eller kall anrättning. Dit räknas

Läs mer

Reducerad Kontoplan Bas för Odontologiska fakulteten

Reducerad Kontoplan Bas för Odontologiska fakulteten Reducerad Kontoplan Bas för Odontologiska fakulteten Kontogrupp Konto Text Sid nr 18 1821 Inventarier årets anskaffning 3 18 1851 Datorer och utrustning årets anskaffning 3 47 4790 Term.glasögon o övriga

Läs mer

Policy avseende Farliga förmåner i Bräcke kommun. Antagen av kommunfullmäktige 75/2015

Policy avseende Farliga förmåner i Bräcke kommun. Antagen av kommunfullmäktige 75/2015 Policy avseende Farliga förmåner i Bräcke kommun Antagen av kommunfullmäktige 75/2015 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Omfattning... 3 3. Måltider... 3 4. Rabatter, subventioner och lån... 4 5.

Läs mer

Regler för representation vid Högskolan Dalarna

Regler för representation vid Högskolan Dalarna Regler för representation vid Högskolan Dalarna Beslut: Rektor 2002-05-30 Revidering: Rektor 2012-03-26 Dnr: DUC 2012/491/10 Gäller fr.o.m. 2012-03-26 Ersätter: Representationspolicy, 2002-05-30, DUF 2002/827/19

Läs mer

Innehållsförteckning 1. 8 Representation 3

Innehållsförteckning 1. 8 Representation 3 Sid 1 (19) Innehållsförteckning 1 8 Representation 3 8.1 Definition av begreppet representation. 3 8.1.1 Förtäring som inte är att betrakta som representation.. 3 8.1.2 Deltagande i externa kurser och

Läs mer

283 Riktlinje för intern representation, uppvaktningar och gåvor.

283 Riktlinje för intern representation, uppvaktningar och gåvor. PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Sida 2016-09-26 1 (1) KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Dnr KSF 2016/327 283 Riktlinje för intern representation, uppvaktningar och gåvor. Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

Riktlinjer för representation, gåvor och förmåner

Riktlinjer för representation, gåvor och förmåner Ekonomihandboken Riktlinjer för representation, gåvor och förmåner Beslutad av: Universitetsdirektör Per Brolin Datum: 2016-12-01 Dnr: 2016/6448-1.1 Författare: Ekonomiavdelningen Datum: 2016-12-01 Innehållsförteckning

Läs mer

Reglemente för representation

Reglemente för representation Kommunal författningssamling för Motala kommun Reglemente för representation för Motala kommun Antagna av: Kommunfullmäktige Diarienummer: 14/KS 0322 Datum: 2011-02-28 Paragraf: 50 Reviderade av: Kommunfullmäktige

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) klockan Bertil Persson (M) Pia Jönsson (S) Berit Lagergren (M)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) klockan Bertil Persson (M) Pia Jönsson (S) Berit Lagergren (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) 2011-04-04 Tekniska nämndens arbetsutskott Plats och tid Rådhuset, Särslöv, måndagen den 4 april 2011, klockan 08.30-11.20 Beslutande Bertil Persson (M) Pia Jönsson (S) Berit

Läs mer

Syftet med kompletteringsbudgeten är att överföra ej utnyttjade investeringsramar mellan åren på grund av tidsförskjutning av investeringar.

Syftet med kompletteringsbudgeten är att överföra ej utnyttjade investeringsramar mellan åren på grund av tidsförskjutning av investeringar. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (D. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-04-08 Blad 5 Ks 61 Au 37 Dnr 53/2014-042 Kompletteringsbudget år 2014 Syftet med kompletteringsbudgeten är att överföra ej utnyttjade investeringsramar

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 13 (15)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 13 (15) Sammanträdesprotokoll 13 (15) Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott 2013-12-11 108 för trafiksäkerhetsåtgärder 2013 (KS 2013.364) Beslut Teknik- och fastighetsutskottet föreslår att Kommunstyrelsen

Läs mer

Sammanträdesdatum Arbetsutskott (1) 8 KS/2013:695. Prissättning av småhustomter inom Östra Olofstorp etapp 2.

Sammanträdesdatum Arbetsutskott (1) 8 KS/2013:695. Prissättning av småhustomter inom Östra Olofstorp etapp 2. Mjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Arbetsutskott 2016-01-25 1 (1) Sida 8 KS/2013:695 Prissättning av småhustomter inom Östra Olofstorp etapp 2. För helt nya områden som kommunen planlägger

Läs mer

Riktlinjer för god etik i Tingsryds kommun

Riktlinjer för god etik i Tingsryds kommun Dokumenttyp Riktlinjer Version 1 Dokumentansvarig Kanslichef Senast reviderad - Fastställd KF 160620 126 Diarienummer 2014/119 041 Riktlinjer för god etik i Tingsryds kommun 1 Innehållsförteckning Allmänt

Läs mer

Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Reglemente för barn- och, reviderat oktober 2014 1 (6) 2014-10-27 Reglemente för barn- och Antaget av kommunfullmäktige 152/2013-11-25. Reviderat av kommunfullmäktige med avseende på antalet ledamöter

Läs mer

Regler för representation inom Danderyds kommun

Regler för representation inom Danderyds kommun 1(11) KS 2012/0310 för representation inom Danderyds kommun med instruktioner för kontering och redovisning 1 2(11) Innehåll 1. Till Dig som är verksam i Danderyds kommun... 3 1.1. Inledning... 3 1.2 Tillämpningsområde...

Läs mer

Lathund för kontering av kostnader avseende representation, kurser/konferens, arbetsmöten samt gåvor/uppvaktning

Lathund för kontering av kostnader avseende representation, kurser/konferens, arbetsmöten samt gåvor/uppvaktning Lathund för kontering av kostnader avseende representation, kurser/konferens, arbetsmöten samt gåvor/uppvaktning Den förändring som sker from 1 april 2013 innebär att det kan räcka med kommentarer i MIUNs

Läs mer

Riktlinjer för representation

Riktlinjer för representation 1 (9) Riktlinjer Diarienummer RS 1525-2014 Västra Götalandsregionen Beslutade av regionstyrelsen den 31 mars 2015 83 Riktlinjer för representation Riktlinjer representation 2 (9) Innehåll Inledning...

Läs mer

2012-09-19 Dnr: MIUN 2012/1442. Mittuniversitetets regler för representation, arbetsmöten, interna kurser, konferenser, gåvor och uppvaktning

2012-09-19 Dnr: MIUN 2012/1442. Mittuniversitetets regler för representation, arbetsmöten, interna kurser, konferenser, gåvor och uppvaktning Mittuniversitetets regler för representation, arbetsmöten, interna kurser, konferenser, gåvor och uppvaktning 1 Extern och intern representation, arbetsmöten, interna kurser, konferenser, gåvor och uppvaktning

Läs mer

Reglemente för samverkansnämnden

Reglemente för samverkansnämnden Reglemente för samverkansnämnden Samverkansnämnden är en gemensam nämnd för Forshaga och Kils kommuner. Nämnden ingår Kils kommuns organisation. Kommunallagens regler om nämnder tillämpas även på gemensamma

Läs mer

Riktlinjer för representation. 1 Inledning. 2 Representation. 2.1 Extern representation

Riktlinjer för representation. 1 Inledning. 2 Representation. 2.1 Extern representation Dokumentnamn Dokumenttyp Datum Riktlinjer för representation och konferenser Riktlinjer 2016-01-28 Diarienr/Projektnr Upprättad av Godkänd av Version 1.3.9 2013-5006 Tony Schmidt Gunilla Nordlöf 6.0 Riktlinjer

Läs mer

Budget 2015. Flerårsplan 2016-2017

Budget 2015. Flerårsplan 2016-2017 Flerårsplan - 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLL Förutsättningar Mandatperiodsbeställning och god ekonomisk hushållning 3 Ekonomistyrdirektiv 3 förutsättningar 4 Kommunbidrag per nämnd 6 Analys Finansiell

Läs mer

UaFS Blad 1 BESTÄMMELSER FÖR REPRESENTATION OCH UPPVAKTNING FÖR ANSTÄLLDA OCH FÖRTROENDEVALDA

UaFS Blad 1 BESTÄMMELSER FÖR REPRESENTATION OCH UPPVAKTNING FÖR ANSTÄLLDA OCH FÖRTROENDEVALDA Blad 1 BESTÄMMELSER FÖR REPRESENTATION OCH UPPVAKTNING FÖR ANSTÄLLDA OCH FÖRTROENDEVALDA Fastställda av kommunstyrelsen den 30 maj 2007, 166, med ändring den 12 februari 2014, 23 Bilaga regler för minnesgåvor

Läs mer

Gemensamma presidiet för internationella frågor och representation Enhetschef 040-675 33 01, 072-199 81 71 christina.marschall@skane.

Gemensamma presidiet för internationella frågor och representation Enhetschef 040-675 33 01, 072-199 81 71 christina.marschall@skane. Gemensamma presidiet för internationella frågor och representation Enhetschef 040-675 33 01, 072-199 81 71 christina.marschall@skane.se YTTRANDE Datum 2014-01-28 Dnr 1302546 1 (5) Gemensamma presidiet

Läs mer

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 1(7)

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 1(7) REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 1(7) I anslutning till vad i skollagen och socialtjänstlagen är föreskrivet om den kommunala organisationen för skolan respektive barnomsorgen skall följande gälla

Läs mer