Din manual HITACHI CP2896TAN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Din manual HITACHI CP2896TAN http://sv.yourpdfguides.com/dref/1274204"

Transkript

1 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HITACHI CP2896TAN. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer, säkerhetsanvisningar, tillbehör etc). Detaljerade användarinstruktioner finns i bruksanvisningen Instruktionsbok Manual Bruksanvisning Användarguide Bruksanvisningar

2 Utdrag ur manual: Kontrollera att mottagaren nått rumstemperatur innan den slås på. Kontrollera nätspänningen, tv:n är ämnad för V (50 Hz) nätspänning. Koppla ur mottagaren från vägguttaget vid åskväder eller när tv:n inte skall användas under en längre tid. Stäng av mottagaren och koppla ur den från vägguttaget innan du rengör den. + och - markeringar när du sätter i batterierna. Placera inte någonting på tv:n. Denna mottagare är ämnad för inomhusbruk. Utsätt den inte för vattenstänk eller fukt. Kommer det vätska eller främmande föremål in i mottagaren måste den kontrolleras av auktoriserad servicepersonal. Utsätt inte nätsladden för mekanisk belastning, hetta eller kemikalier. Skadas nätsladden, koppla ur mottagaren från vägguttaget och låt den kontrolleras av auktoriserad servicepersonal. Öppna inte mottagarens bakstycke. Apparaten innehåller inte någonting som kan åtgärdas av användaren. Lämna all serviceverksamhet till auktoriserad servicepersonal. Vissa radiosändare, t. ex. GSM-telefoner kan orsaka felfunktion. Exempel: Mottagaren reagerar inte på fjärrkontrollen. Stäng då av mottagaren med huvudströmbrytaren och vänta ca. 10 sekunder innan du kopplar på den igen. Avlägsna inte garantietiketten från mottagarens bakstycke. Obs! Släng inte använda batterier tillsammans med normalt hushållsavfall. Ta hänsyn till miljön och lämna dem till speciella uppsamlingsplatser. 2 x AAA 1,5 V 2P S 66 Installation Anslutningar Anslutning av antennen Anslut antennkabeln till antennkontakten på tv:ns baksida. Använd en högklassig uteantenn för bästa mottagning. Anslutning av en videobandspelare Om du samtidigt ansluter en videobandspelare, skall antennsladden anslutas till videobandspelarens antenningång. Anslut därefter videobandspelarens antennutgång till tv:ns antenningång med antennsladden som följde med videobandspelaren. Följ alltid anslutnings- och användningsdirektiven som följde med videobandspelaren. Obs! Följde en extra antennsladd med tv:n, skall tv:n anslutas till antennuttaget med denna sladd. Ansluts en videobandspelare till tv:n skall sladden användas mellan videon och tv:n. Anslutning av nätsladden När alla andra anslutningar är gjorda kan nätsladden anslutas till ett eluttag. Eluttaget skall vara ett växelströmsuttag på V (50 Hz). För mera information om anslutningar, se avsnittet "Extra utrustning". AERIAL RF OUT/TV Fjärrkontrollen Beredskapslägeknapp, för att stänga av mottagaren till beredskapsläge 2. Sifferknappar, för val av tv-program 3. Ljudvolym 4. Tyst-knapp, för att stänga av och på ljudet 5. Klocka, visar tiden (om text-tv-service erbjuds) 6. TV-knapp, för tv:ns påslagning från beredskapsläge/lämna menyer 7. Markörknappar uppåt/nedåt, stegning framåt/bakåt vänster/höger, ljudvolym 8. OK-knapp, för att spara ändringar / bekräfta val 9. Färgknappar Röd (ZOOM), för att ändra bildformat Grön (SOUND), visning av Ljud-menyn Gul (VISION), visning av Önskebild-menyn Blå (PIP), används inte Färgknappar används även för att välja önskad funktion i menyer. 10. nextview, används inte 11. TEXT-knapp, för val av text-tv Knappar under locket (Locket öppnas genom att skjuta det nedåt. ) ?-knapp, används inte MENU-knapp, val av meny-läge i-knapp, för val av Information-menyn SIZE-knapp, förstoring av textsida VCR-knapp, se avsnittet "Fjärrstyrning av yttre utrustning" SAT-knapp, se avsnittet "Fjärrstyrning av yttre utrustning" STOP-knapp, visning av stillbild/"frysning" av textsida REC-knapp, för att länka/låsa program vid inspelning TV ME NU OK ZO OM SOU NEX 8 ND VISION PIP TVIE W TEXT VCR? SIZE SAT VCR REC STOP P S Installation Installation av ny mottagare APSi-funktionen ställer automatiskt in områdets alla synliga tv-program. Efter inställning sorteras programmen, i en ordningsföljd som är förbestämd på fabriken. 67! Kontrollera först att antennkabeln är ansluten. Koppla på mottagaren genom att trycka in huvudströmbrytaren på tv:ns framsida. 1 2 Välj önskat språk med markörknapparna (upp/nedåt). Spr k V lj spr k Anv nd knapparna DANSK DEUTSCH ENGLISH ESPA OL FRAN AIS ITALIANO NEDERLANDS NORSK POLSKI PORTUGUES SUOMI SVENSKA T RK E Bekräfta valet med OK-knappen. tryck sedan p» 3 Välj rätt land med markörknapparna. Land V lj land Anv nd knapparna BELGIEN DANMARK FINLAND FRANKRIKE IRLAND ITALIEN NEDERLÄND. NORGE POLEN PORTUGAL» SCHWEIZ SPANIEN STORBRITAN. SVERIGE TJECKIEN TURKIET TYSKLAND STERRIKE ANNAT Bekräfta valet med OK-knappen. tryck sedan p 4 VÄNTA! Tv:n visar avstämningsvisaren samt lokaliserade kanalnummer. Låt mottagaren slutföra avstämningen innan du fortsätter. När avstämningsvisaren har nått 100 % är alla kanaler lokaliserade och sparade i förbestämd ordningsföljd och tv:n visar en ny APSi-meny. APSi S ker efter TV-program... V.g. v nta TV TV TV TV TV TV TV TV TV TV TV TV TV TV I vissa länders (t.ex. Belgien och Holland) kabelnät används automatisk kanalinställningsfunktion ACI (= Automatic Channel Installation). Detta möjliggör helautomatisk kanalinställning inklusive sortering och namn. När ACI-funktionen är aktiv, visas information på bildskärmen. Om nödvändigt, kan en extra meny visas på bildskärmen, innehållande en lista över förinställningar som t.ex. bosättningsort. För att fortsätta ACIfunktionen, välj gällande tvåsiffriga kod och tryck på OK-knappen.

3 36% 5 Lämna inställningsläge genom att trycka på TV-knappen. Du kan sortera, namnge eller ta bort program genom att följa instruktionerna som ges i avsnittet "Ändring av programlista". Vill du söka efter fler programkanaler senare, se avsnittet "Kanalsökning". 2P S 68 Daglig användning Koppla på och stänga av tv:n Påkoppling Tryck in apparatens huvudströmbrytare. För att koppla på från beredskapsläge, håll TV-knappen intryckt tills tv:n kopplas på eller välj direkt ett program med sifferknapparna. Avstängning till beredskapsläge Avstängning till beredskapsläge Tryck på fjärrkontrollens beredskapsläge-knapp, för att ställa apparaten i beredskapsläge (ett avstängt läge som väljs med fjärrkontrollen). Obs! Apparaten ställs i beredskapsläge, om antennsignalen saknas i över 5 minuter. För mera information, se avsnittet "Avstängning till beredskapsläge med timer". Avstängning Tryck in huvudströmbrytaren på apparatens framsida Påkoppling från beredskapsläge Obs! När tv:n inte skall användas under en längre tid, t.ex. när du slutar dagens tv-tittande, skall tv:n stängas av med huvudströmbrytaren. Skall tv:n inte användas under en längre period, bör även nät- och antennsladd dras ut. ZO OM SOU NEX TV TV OK ND VISION PIP TVIE W TEXT Val av tv-program Programmen kan väljas på fyra olika sätt. ME NU? SIZE SAT VCR VCR REC i STOP A Direkt programval Välj önskad programplats med fjärrkontrollens sifferknappar. B Stegvist programval Välj följande/föregående program med markörknapparna (upp-/nedåt). C Programlista Håller du markörknappen (upp- eller nedåt) intryckt visas en smal programlista på bildskärmen. Från denna lista kan du lätt välja önskat program. D Välja program från Information-menyn Välj Information-menyn genom att trycka på i-knappen (under locket) och följ bildskärmens direktiv. Lämna menyn genom att trycka på TVknappen. Frontpanelen Mottagarens frontpanel sitter bakom en lucka. Luckan öppnas med ett lätt tryck i övre kanten på luckan. Fäll därefter ned luckan. 1. Nätströmmens indikatorlampa 2. Huvudströmbrytare för på- och avstängning av mottagaren 3. Indikerar fjärrkontroll / kopieringsfunktion aktiverad 4. Indikerar att tv:n är på 5. Volym-knappar 6. Stegningsknappar för programval P R AUDIO L VIDEO S-VIDEO Obs! Frontpanelens utseende varierar mellan olika mottagarmodeller men funktionerna är de samma. För information om frontpanelens kontakter, se avsnittet "Extra utrustning". 2P S Daglig användning Ljudkontroll Volym Använd -/+ eller markörknapparna (vänster och höger). Tyst-knappen ( V) Tryck en gång för att tysta ljudet. Tryck en gång till för att koppla in alla högtalare tillbaka. Används ljudutgång-anslutningen (inte i alla modeller, se avsnittet "Extra utrustning"), kopplar andra trycket ljudet tillbaka via kontakterna och det tredje trycket återställer till normalt l&auäller sidan till normal höjd etc. "Fryser" textsida på bildskärmen MARKÖRKNAPPAR FÄRGKNAPPAR TV TV OK ZO OM SOU NEX ND VISION PIP TVIE W TEXT MENU i ME TEXT SIZE STOP NU? SIZE SAT STOP VCR VCR REC STOP *) inte i alla modeller, se "Flersida" Läsning av textsida Inställning av favoritsida Välj programplatsen som du vill programmera favoritsidor på. 1 Tryck på TEXT-knappen för att välja text-tv. 1 Innehåller sändningen inte text-tv visas "Ingen textsändning" på bildskärmen. Välj ett tresiffrigt sidnummer för önskad textsida, t.ex Välj ny textsida med markörknapp (upp-/nedåt) eller välj ett nytt sidnummer. LES SPORT PROGRAMM 71 TOP-index INDEX IMPRESSUM V lj rubrik med mark rknapparna, tryck sedan p» Val av text-tv programinställningar 1 Tryck på MENU-knappen (under locket). Välj "Programinställningar" och bekräfta med OKknappen. 2 Obs! I Uppdateringsläge kan du inte byta programplats. Dold information Dold information (t.ex. problemlösningar etc.) kan tas fram genom att först trycka på MENU-knappen (under locket) och sedan på den gröna färgknappen. Texten försvinner när du trycker in den gröna färgknappen på nytt. 3 Välj önskad programplats. 4 Följ instruktionerna på bildskärmen. Text-TV alfabet - För att välja rätt text-tv-alfabete Text-TV undersidor (i modeller med 512-sidors text-tv) - Välj HÄMTA för att välja manuellt. Välj RULLANDE för automatisk växling av undersida. Volym Bild Brusreducering Text-TV alfabet Backa LG V. du inte använda funktionen, välj AV. PÅ eller AV. Toninställning - Se "Ljudkontroll". Spridning - Används till att bredda ljudbilden. inställningar gäller för alla programplatser. 2P S 74 Ljud och bild Bildinställning Spara ny önskebild Sparade bildinställningar gäller för alla programplatser. 1 Tryck på den gula knappen två gånger. 2 Justera inställningarna med markörknapparna. 3 Tryck på OK-knappen om du vill spara inställningen.

4 nskade inst llningar Ljus Kontrast F rg Backa Spara» Display-inställningar och menyspråk 1 Välj Önskebild menyn genom att trycka på den gula knappen. 2 Tryck på den röda knappen för att välja Display-inställningar. 3 nskebild Ändra inställningarna med markörknapparna. Inst llningar NSKAD Spara Displayinst lln. nskade inst lln.» Backa Inställningar som kan göras i denna meny: Program nr. - permanent visning av programnumret Volyminställning - visning av volymvisare Menyspråk - val av skärmspråk Bildskärpa - kontroll av bildskärpan Färgton - kontroll av färgtemperatur (röd-blå balansen) Bildlutning (inte i alla modeller) - Jordens magnetfält kan inverka på bilden. Du kan kompensera inverkan med denna funktion. Display-inst llningar Program nr. Volyminst llning Menyspr k Bildsk rpa F rgton Backa Obs! Ändring av menyspråk syns inte direkt utan först när du sparar ändringen med OK-knappen. 4 Tryck på OK-knappen om du önskar att spara ändringen. VISAS EJ VISAS SVENSKA Spara» Programinställningar Med dessa inställningar kan du kompensera skillnader i utsänd signal mellan olika programkanaler. Med inställning "brusreducering" (inte i alla modeller) kan du reducera bildbrus för bättre bildkvalitet. 1 2 Tryck på MENU-knappen (under locket). Välj "Programinställningar" med markörknapparna upp-/nedåt. Programinst llningar Program nr. Volym Bild Brusreducering Text-TV alfabet Backa LG V. EUROP. 1 3 Tryck på OK-knappen. Välj önskad programplats med siffereller markörknapparna vänster/ höger. 4 5 Ändra inställningarna med markörknapparna. 6 Tryck på OK-knappen om du vill spara inställningen. Varje programplats måste ställas in var för sig. Text-tv-funktionerna förklaras i avsnittet "Text-tv". 2P S 75 Kanalsökning Visning av Söka program-menyn Alla avstämningsfunktioner väljs på Söka program-menyn. 1 Tryck på MENU-knappen (under locket). 2 Välj funktion Söka program med markörknapp (upp-/nedåt). Tryck på OK-knappen Välj önskat alternativ med markörknapparna och följ direktiven som visas på bildskärmen. Automatisk sökning på nytt Använd denna funktion när du vill radera tidigare inställda program och ersätta dem med nya. Programmen sorteras därtill i en förbestämd ordningsföljd. 3 Följ instruktionerna som visas på bildskärmen. Inställningarna är: Flytta - för att omorganisera programkanalerna Ta bort - för att radera en programkanal från listan Namn - för att göra det lättare att identifiera individuella programkanaler V lj sedan fr n de olika alternativen nedan Flytta Ta bort Namn Extra utrustning Anslutning av extra utrustning På tv:ns baksida Figuren visar hur extra utrustning kan anslutas till tv:n. För bästa bild- och ljudkvalitet rekommenderar vi att du alltid använder Scart-anslutning när det är möjligt. Scart-kontakt E2 är förinställd för VHSvideobandspelare. För att ändra E2 kontaktens inställning, se avsnittet "Val av inställning för extra utrustning". Visa program från yttre apparat Välj programmet genom att trycka på sifferknapp 0 (upprepade gånger) på tv:ns fjärrkontroll. Följande lista visar programplatserna som används för extra utrustning. För information om inställningar för extra utrustning, se "Val av inställning för extra utrustning". Min 8 och 12 W Scart E3 (orange) VHS/RGB Ljudutgångar T.ex. satellitmottagare Yttre ljudförstärkare Scart E1 (svart) VHS/RGB Scart E2 (blå) VHS/SVHS Satellitmottagare Kontakt Scart E1 Scart E2 Scart E3 Frontkontakter (A/V) Välj programplats Dekoder Videobandspelare E1 E2 (förinställd för videobandspelare) E3 (inte i alla modeller) AV TV-spel DVD-spelare = Kontakten finns inte på alla modeller. På tv:ns framsida Kontakterna på framsidan finns placerade bakom en lucka som öppnas genom att först trycka på dess övre kant och sedan fälla ned den. Hörlurens volym När en hörlur är ansluten, justeras hörlurens volym med fjärrkontrollens -/+ knappar. Om du vill kan du stänga av högtalarna genom att trycka på fjärrkontrollens tyst-knapp ( V). P R AUDIO L VIDEO S-VIDEO A/V RCA VHS A/V Mini-DIN + RCA SVHS/Hi ,5 mm 2P S Extra utrustning Val av inställning för extra utrustning Om du ansluter en VHS-videobandspelare till Scart E2, behöver du inte göra någonting mera. Ansluter du en dekoder, se också avsnittet "Dekoder". För övrig utrustning visar tv:n inställningar som du måste bekräfta. Följ instruktionerna nedtill Anslut kablarna enligt figuren i avsnitt "Anslutning av extra utrustning". Koppla på tv:n och apparaten du skall ansluta. Anslutna apparater V lj apparat 2 3 Tryck på MENU-knappen (under locket). 4 Välj menyrad "Söka program" och bekräfta med OK-knappen. 5 Välj menyrad "Anslutna apparater" och bekräfta med OKknappen.

5 Tryck på den röda knappen (Lägg till ny apparat). V lj sedan fr n de olika alternativen nedan L gg till ny apparat Ändra anslutning Ta bort apparat Backa L gg till ny apparat 6 7 Välj önskad utrustning från listan och bekräfta med OK-knappen. 8 Kontrollera att apparaten är ansluten till rätt kontakt. Bekräfta valet med OK-knappen. Video Video (S-/Hi8) / DVD Videobandspelare, antenning ng Satellitmottagare Videokamera Videokamera (S-/Hi8) Dekoder TV-spel Dator Tryck p Backa» Utrustningen kan nu användas. Ändra ingångsinställning Du kan ändra ingångsinställning för varje kontakt. Detta kan vara nödvändigt när ett flertal apparater ansluts eller när inställningen har ändrats. Ändra 1 Upprepa steg 1-5 som ovan. Välj önskad utrustning från listan. Namn Anslutning L ge App. typ VCR E2 VIDEO VRIG Spara Info Decoder info» Backa 2 3 Tryck på den gröna knappen för att visa Ändra-menyn. 4 Följ instruktionerna som visas på bildskärmen. Kopiera kanalinställning från/till en videobandspelare Om din tv och videobandspelaren har nextview-link funktion, kan du kopiera kanalinställning från videon till tv:n eller tvärtom. Fördelen med denna funktion är att ha samma programordning på båda enheterna. 1 Tryck på MENU-knappen (under locket). 2 Välj funktion Söka program. 3 Välj önskad kopieringsfunktion. 4 Tryck på OK-knappen för att starta kopieringen. S ka program Automatisk s kning p nytt L gga till nya program S ka manuellt Anslutna apparater Kopiera TVns program till videon Kopiera videons program till TVn Radera alla program Tryck p Backa» 2P S 78 Extra utrustning Inspelning av program via tv:n Du kan spela in ett satellitprogram från en yttre satellitmottagare eller kopiera en kamerainspelning samtidigt som du tittar på den. Anslut videobandspelaren som skall användas för inspelning till den blå E2 Scart-kontakten. SVHS-program kan inte spelas in via tv:n. Exempel: Inspelning från videokamera Anslut videokameran till AV-kontakten på mottagarens framsida. Videokamera Scart E2 Slå på videokameran och välj programmet som skall spelas in. A/Vprogramplatsen kan väljas med sifferknapp 0 (se "Val av inställning för extra utrustning"). 1 2 När önskat program visas på tv:n, tryck på REC-knappen (under locket). 3 Tryck på OK-knappen. 4 Slå på videobandspelaren och ställ den i EXT- eller AV-läge (inspelning från yttre enhet). Starta inspelningen. Videobandspelare SVHS VIDEO inspelning En kassettsymbol visas på bildskärmen under inspelning. Om du har låst en tv-programplats för inspelning kan du inte välja någon annan tv-programplats. Annullering av låsfunktion Efter inspelning kan du annullera låsfunktionen enligt följande: L s detta program till videon (Scart-kontakt E2) tryck p Backa» 1 Tryck på REC-knappen (under locket). 2 Annullera låsningen genom att trycka på OK-knappen. VIDEO inspelning Frig r detta program fr n videon (Scart-kontakt E2) tryck p Backa» Dekoder Har du en dekoder som antennsladden är ansluten till, följ instruktionerna i avsnittet "Val av inställning för extra utrustning". Välj "Dekoder" i steg 7 (när menyn "Anslutna apparater" visas). Ansluts dekodern endast med Scart-kabel, anslut den till Scart-kontakt E1 (eller E3, inte i alla modeller). Följ därefter efterföljande instruktioner. Anslutning av dekoder till Scartkontakten 1 Välj önskat program. 4 5 Välj funktion Dekoder och ändra den till D1, D2 (D3, D4) eller AV. Är dekoder ansluten till Scart E1: Välj D1 om både bild och ljud är kodade. Välj D2 om endast bilden är kodad. Är dekodern ansluten till Scart E3 (inte på alla modeller): Välj D3 om både bild och ljud är kodade. Välj D4 om endast bilden är kodad. 6 Spara inställningen med OK-knappen. 2P S Extra utrustning Fjärrstyrning av yttre utrustning Med denna fjärrkontroll kan du styra ett flertal video och satellitmottagarmodeller. Programmering av fjärrkontrollen Efter att batterierna är monterade visas texten "VIDEO-styrning ej programmerad" (eller "SAT-styrning ej programmerad") på bildskärmen när du trycker på VCR (eller SAT) knappen. nedtill visar de vanligaste funktionerna. nedtill visar de vanligaste funktionerna. U Avstängning (till beredskapsläge) Val av programplats Markör upp/ned Val av programplats Ändring av VCR/SAT-koden Du kan ändra VCR- eller SAT-koden genom att göra följande: 1. Ta ut batterierna och tryck på TV-knappen. 2. Lägg i batterierna. 3. Håll VCR (eller SAT) knappen intryckt och tryck på?-knappen och tryck därefter på OK-knappen. 4. Tryck in koden med sifferknapparna. 5. Följ instruktionerna som visas på bildskärmen. Markörknappar Färgknappar TV TV OK ZO OM SOU NEX OK ND VISION PIP TVIE W TEXT ME NU TEXT REC STOP? SIZE SAT VCR SAT VCR VCR REC STOP 2P S 80 Felsökning Fel Ett strömavbrott, t.ex. vid åskväder, kan ställa mottagaren i ett läge så att fjärrstyrningen slutar att fungera.

6 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Lodräta eller diagonala linjer på bildskärmen. Åtgärd Stäng av mottagaren med huvudströmbrytaren, vänta i ca. 10 sekunder och koppla på den igen. Byt till en dubbelisolerad antennkabel. Dålig färgrenhet. Stäng av mottagaren med huvudströmbrytaren och vänta i ca. 15 minuter innan du kopplar på mottagaren igen. När mottagaren kopplas på med huvudströmbrytaren aktiveras den automatiska avmagnetiseringen. Flytta utrustning som alstrar starka magnetfält, t.ex. extra högtalare bort från mottagarens omedelbara närhet. Stäng av mottagaren med huvudströmbrytaren och vänta i ca. 15 minuter innan du kopplar på den igen. När mottagaren kopplas på med huvudströmbrytaren aktiveras den automatiska avmagnetiseringen. Bilden är deformerad eller färgrenhetsfel i bildens yttre områden. På programplatsen visas endast en "svart" bild eller så visas programmet från utrustning som är ansluten till Scart-kontakten. Kontrollera att "Söka manuellt"-menyns "Dekoder" -inställning är i AV-läge. Vissa program eller menyer kan inte väljas och meddelandet "Tryck in den hemliga koden för att ta bort spärren" visas på bildskärmen. "Spärra TVn"-funktionen är aktiverad. Se instruktionerna i avsnittet "Programlåsning" för att öppna låsningen. Har du glömt koden, kan du använda universalkoden ZOOM (röda-knappen) för att öppna låset. Tekniska data Norm Nätanslutning Effektförbrukning Effektförbrukning i beredskapsläget Bildrör Frekvensområde Antal programplatser Antal AV-programplatser Ljudeffekt Anslutningar på framsidan Hörlurar Audio/Video Anslutningar på baksidan Audio/Video (Scart) PAL B, G NTSC 3.58/4.43 via Scart V, 50 Hz 135 W (normal) max. 0,2 W 28"/71 cm, 29"/74 cm MHz x 10 WRMS / , 3,5 mm Audio in: 0-2 VRMS /1 k Video in: 1 V/75 Y/C in (SVHS/Hi8) Audio in: 0-2 VRMS /1 k Audio ut: 0-2 VRMS /10 k Video in/ut: 1 V/75 RGB in: 0,7 V/75 (E1) Y/C in (SVHS/Hi8) (E2) 0-2 V RMS /10 k (RCA) min. 10 WRMS /8 75, koaxialkabel Ljudutgångar Högtalaranslutning Antennanslutning Rätt till ändringar förbehålles. 3P S Hitachi, Ltd. Tokyo, Japan International Sales Division THE HITACHI ATAGO BUILDING, No Nishi Shinbashi, 2 Chome, Minato Ku, Tokyo , Japan. Tel: HITACHI EUROPE LTD, Whitebrook Park Lower Cookham Road Maidenhead Berkshire SL6 8YA UNITED KINGDOM Tel: Fax: consumer HITACHI EUROPE S.A. 364 Kifissias Ave. & 1, Delfon Str Chalandri Athens GREECE Tel: Fax: HITACHI EUROPE GmbH Munich Office Dornacher Strasse 3 D Feldkirchen bei München GERMANY Tel: Fax: Hotline: (12ct/min) HSE- HITACHI EUROPE S. A. Gran Via Carlos III, Barcelona SPAIN Tel: Fax: HITACHI EUROPE srl Via Tommaso Gulli N.39, Milano, Italia ITALY Tel: Tel: Servizio Clienti Fax: /2 customerservice. HITACHI Europe AB Box 77 S Kista SWEDEN Tel: +46 (0) Fax: +46 (0) HITACHI EUROPE S.A.S Lyon Office B. P. 45, BRON CEDEX FRANCE Tel: Fax: HITACHI EUROPE LTD (Norway) AB STRANDVEIEN Lysaker NORWAY Tel: Fax: HITACH EUROPE AB Egebækgård Egebækvej 98 DK-2850 Nærum DENMARK Tel: Fax: HITACHI EUROPE AB Neopoli / Niemenkatu 73 FIN Lahti FINLAND Tel : Fax: Hitachi Europe Ltd Bergensesteenweg Sint- Pieters-Leeuw BELGIUM Tel: Fax: HITACHI EUROPE LTD Na Sychrove 975/ Pr aha 10 Bohdalec CZECH REPUBLIC Tel: Fax: com

Bruksanvisning TV. Art 47 SL Full-HD + 100 Art 42 SL Full-HD + 100 Art 37 SL Full-HD + 100 233 33538.032

Bruksanvisning TV. Art 47 SL Full-HD + 100 Art 42 SL Full-HD + 100 Art 37 SL Full-HD + 100 233 33538.032 Bruksanvisning TV Art 47 SL Full-HD + 100 Art 42 SL Full-HD + 100 Art 37 SL Full-HD + 100 233 33538.032 Innehåll Fjärrkontroll TV-funktioner... 3 Kontrolldel på framsidan... 4 Anslutningar på baksidan

Läs mer

Internetportal... 20 TV:ns kontrollknappar och drift... 7. Netflix... 20 Ansutningsström... 7

Internetportal... 20 TV:ns kontrollknappar och drift... 7. Netflix... 20 Ansutningsström... 7 Innehåll TV - funktioner... 2 Konfigurering av nätverksinställningar... 19 Kära SHARP-kund... 3 Ansluta till din mobiltelefon via Wifi... 19 Viktiga säkerhetsföreskrifter... 3 Använda MIRACAST... 20 Miljöinformation...

Läs mer

FH05 HDR. Symbolen AC 3 och dubbel D är Dolby Laboratories varumärken. Symbolerna används med licens från Dolby Laboratories.

FH05 HDR. Symbolen AC 3 och dubbel D är Dolby Laboratories varumärken. Symbolerna används med licens från Dolby Laboratories. Copyright 2011 Anvia TV Oy Alla rättigheter förbehållna. Ingen del av denna bruksanvisning får mångfaldigas, kopieras, spridas, distribueras, nerladdas, sparas eller förmedlas i någon form eller för något

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTIONS L32510FHD PVR DVD

BRUKSANVISNING FÖR BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTIONS L32510FHD PVR DVD BRUKSANVISNING FÖR BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTIONS L32510FHD PVR DVD FARGE TV MED FJERNKONTROLL FÄRG TV MED FJÄRRKONTROLL COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL Innehåll Säkerhetsföreskrifter... 1

Läs mer

Översikt över fjärrkontrollen...(3) Översikt över TV:ns knappar och indikatorer...(10)

Översikt över fjärrkontrollen...(3) Översikt över TV:ns knappar och indikatorer...(10) Innehållsförteckning Kontroller och indikatorer på fjärrkontroll och TV Översikt över fjärrkontrollen...(3) Översikt över TV:ns knappar och indikatorer...(10) Se på TV Se på TV...(15) Använda den digitala,

Läs mer

LCD-TV LED LCD TV BRUKSANVISNING LCD-TV, MODELLER TV MODELLER LED LCD. Modell : Serie Nr : SVENSKA

LCD-TV LED LCD TV BRUKSANVISNING LCD-TV, MODELLER TV MODELLER LED LCD. Modell : Serie Nr : SVENSKA SVNSKA LCD-TV LD LCD TV BRUKSANVISNING LCD-TV, MODLLR SL8*** 7SL8*** SL8*** 7SL8*** 55SL8*** TV MODLLR LD LCD SL9*** 7SL9*** Vänligen läs noga igenom bruksanvisningen innan du börjar att använda din nya

Läs mer

Vi samarbetar också med våra distributörer och förhandlare. Vi bygger partnerskap innanför både konsumentmarknaden och den professionella marknaden.

Vi samarbetar också med våra distributörer och förhandlare. Vi bygger partnerskap innanför både konsumentmarknaden och den professionella marknaden. Förord Bästa Parabolägare Du har valt en mottagare som representerar det senaste inom teknologi och design - samt den enda mottagare på marknaden som er utvecklad och designad i Danmark. Vi hoppas att

Läs mer

BeoVision 10. Handbok

BeoVision 10. Handbok BeoVision 10 Handbok Innehåll Menyöversikt, 3 Här visas en översikt över alla skärmmenyer. Navigera i menyer, 4 Så här använder du de olika fjärrkontrollerna för menynavigering. Första inställningen, 5

Läs mer

LED-TV-SKÄRM (MFM TV) användarhandbok

LED-TV-SKÄRM (MFM TV) användarhandbok TB300 TB350 LED-TV-SKÄRM (MFM TV) användarhandbok Tack för att du har köpt denna Samsung-produkt. Om du vill få mer heltäckande service kan du registrera din produkt på www.samsung.com/register Figurer

Läs mer

Innehåll SVENSKA. 4. Felsökning...16 5. Supporttiming...17 6. Specifikationer...17. 2. Inställning av din TV...11

Innehåll SVENSKA. 4. Felsökning...16 5. Supporttiming...17 6. Specifikationer...17. 2. Inställning av din TV...11 Innehåll Reglerande information... Beskrivning av varningssymbolerna... Säkerhetsnoteringar... Förord...4 Garanti och service / Reparation...4 Rengöring...4 1. Komma igång...5 Förpackningens innehåll...5

Läs mer

AVR 700/AVR 70/AVR 70C

AVR 700/AVR 70/AVR 70C Ljud-/videomottagare Bruksanvisning Innehåll Inledning 3 Medföljande tillbehör 3 Viktig säkerhetsinformation 3 Placera ljud-/videomottagaren 3 Reglage på den främre panelen 4 Uttag på den bakre panelen

Läs mer

Telia Digital-tv. Använd tjänsterna i din tv. Handbok

Telia Digital-tv. Använd tjänsterna i din tv. Handbok Telia Digital-tv Använd tjänsterna i din tv Handbok Välkommen till Telia Digital-tv Med Telia Digital-tv får du suverän bild- och ljudkvalitet direkt via bredband, och självklart kan du surfa samtidigt

Läs mer

IN1501, IN1503. 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03. Regulatory models: P1501, P1503

IN1501, IN1503. 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03. Regulatory models: P1501, P1503 IN1501, IN1503 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03 Regulatory models: P1501, P1503 Intyg om överensstämmelse Tillverkare: InFocus Corporation, 13190 SW 68th Parkway, Portland, Oregon 97223-8368

Läs mer

SB 16/230. Aktiv Soundbar Högtalare. Bruksanvisning SVENSKA

SB 16/230. Aktiv Soundbar Högtalare. Bruksanvisning SVENSKA Aktiv Soundbar Högtalare Bruksanvisning SVENSKA Innehållsförteckning Inledning 3 Beskrivning och funktioner 3 Ingående delar 3 Soundbar Topp-Panel Kontroller 4 Soundbar Bak-panelen reglage och anslutningar

Läs mer

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041. P/O 02-2009-A here

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041. P/O 02-2009-A here TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041 Start Snabbinstallationsguide Daglig användning P/O 02-2009-A here Se utförligare vägledning på www.triax.se Vad ingår? Start Anslutning till TV,

Läs mer

KIV-700 BRUKSANVISNING

KIV-700 BRUKSANVISNING DIGITAL MEDIASPELARE MED RECEIVER KIV-700 BRUKSANVISNING Innan du läser denna bruksanvisning bör du klicka på knappen nedan för att kontrollera om det finns någon uppdatering. 10ORD_IM316_Ref_sv_02_E Innehållsförteckning

Läs mer

Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema

Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema 2011 Seagate Technology LLC. Med ensamrätt. Seagate, Seagate Technology, Wavelogotypen, GoFlex, GoFlex

Läs mer

HKTS 20/HKTS 30. hemmabiosystem. Designed to Entertain. Bruksanvisning Svenska

HKTS 20/HKTS 30. hemmabiosystem. Designed to Entertain. Bruksanvisning Svenska HKTS 20/HKTS 30 hemmabiosystem Bruksanvisning Svenska Designed to Entertain. Viktiga säkerhets Instruktioner 1. Läs igenom instruktionerna. 2. Behåll instruktionerna. 3. Uppmärksamma alla varningar. 4.

Läs mer

BDT 3/BDT 30. Blu-ray Disc -spelare. Bruksanvisning

BDT 3/BDT 30. Blu-ray Disc -spelare. Bruksanvisning Blu-ray Disc -spelare Bruksanvisning Innehåll VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR 3 UPPACKNING 5 INSTALLATIONSPLATS 5 RENGÖRING 5 TACK FÖR ATT DU VALDE HARMAN KARDON 5 BDT 3-/BDT 30-SPELARENS FUNKTIONER 6 MEDFÖLJANDE

Läs mer

DATAPROJEKTOR XJ-H2600/XJ-H2650 *

DATAPROJEKTOR XJ-H2600/XJ-H2650 * DATAPROJEKTOR XJ-H2600/XJ-H2650 * Instruktionshäfte * Modeller med USB-port Var noga med att läsa säkerhetsföreskrifterna i snabbstartsguiden som medföljer dataprojektorn. Förvara all användardokumentation

Läs mer

Innehåll. Bruksanvisning FULL HD LCD-skärm (för företag) TH-42LFE7E TH-50LFE7E TH-65LFE7E TH-42LFE7ER TQB0AC0100-2. Svenska. Norsk.

Innehåll. Bruksanvisning FULL HD LCD-skärm (för företag) TH-42LFE7E TH-50LFE7E TH-65LFE7E TH-42LFE7ER TQB0AC0100-2. Svenska. Norsk. Norsk Suomi Modellnummer TH-42LFE7E TH-50LFE7E TH-65LFE7E TH-42LFE7ER Bruksanvisning FULL HD LCD-skärm (för företag) Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter...2 Säkerhetsföreskrifter...3 Tillbehör...6 Anslutningar...7

Läs mer

LocationFree Basstation LocationFree Player för PC

LocationFree Basstation LocationFree Player för PC LocationFree Basstation LocationFree Player för PC Bruksanvisning LF-PK1 LF-B1 LFA-PC2 2006 Sony Corporation Innehåll Vad är basstation LocationFree?... 4 Identifiera delar och reglage (basstation)...

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

HKTS 9/16. Hemmabiosystem. Bruksanvisning Svenska

HKTS 9/16. Hemmabiosystem. Bruksanvisning Svenska HKTS 9/16 Hemmabiosystem Bruksanvisning Svenska HKTS 9/16 Hemmabiosystem Bruksanvisning Innehållsförteckning Inledning...3 Beskrivning och funktioner...3 HKTS200SUB anslutningar på Subbasens baksida...4

Läs mer

Sound Bar Användarinstruktioner HT-CT370/CT770

Sound Bar Användarinstruktioner HT-CT370/CT770 Sound Bar Användarinstruktioner HT-CT370/CT770 VARNING Placera inte apparaten där det är ont om utrymme, t.ex. i en bokhylla eller i en stängt skåp. Täck inte över ventilationsöppningarna på enheten med

Läs mer

IPTV-guide. Tv- guiden nås på fjärrkontrollen genom knappen TV.

IPTV-guide. Tv- guiden nås på fjärrkontrollen genom knappen TV. IPTV-guide Tv- guiden nås på fjärrkontrollen genom knappen TV. TV Guiden är precis vad det låter som, en digital programtablå som visar vilka program som visas just nu på respektive kanal samt de kommande

Läs mer

RDS DVD-Video Tuner DVA-9965R. BEDIENUNGSANLEITUNG Lesen Sie diese Bedienungsanleitung bitte vor Gebrauch des Gerätes.

RDS DVD-Video Tuner DVA-9965R. BEDIENUNGSANLEITUNG Lesen Sie diese Bedienungsanleitung bitte vor Gebrauch des Gerätes. FOR CAR USE ONLY/NUR FÜR AUTOMOBIL GEBRAUCH/POUR APPLICATION AUTOMOBILE UNIQUEMENT/ PARA USO EN AUTOMÓVILES/SOLO PER L UTILIZZO IN AUTOMOBILE/ENDAST FÖR BILBRUK R RDS DVD-Video Tuner DVA-9965R EN DE TM

Läs mer

ATT ANVÄNDA RADIO (GRUNDFUNKTIONER)

ATT ANVÄNDA RADIO (GRUNDFUNKTIONER) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning...2 Viktigt att notera...2 Tecken och symboler i denna bruksanvisning...2 RADION 3 KOMMA IGÅNG 4 Antenn...4 Batteri...4 Bältesclips...4 Gummitätning till tillbehörskontakten...4

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Laddning 3 Information till läraren 4 Information till eleven 5 Flera mottagare

Läs mer

Snabbhandledning CECHK04 7012194

Snabbhandledning CECHK04 7012194 Snabbhandledning CECHK04 7012194 Om dokumentationen till PS3 -systemet PS3 -systemets dokumentation omfattar följande: Säkerhet och Support Läs noggrant igenom detta dokument innan du använder produkten.

Läs mer