Din manual HITACHI CP2896TAN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Din manual HITACHI CP2896TAN http://sv.yourpdfguides.com/dref/1274204"

Transkript

1 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HITACHI CP2896TAN. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer, säkerhetsanvisningar, tillbehör etc). Detaljerade användarinstruktioner finns i bruksanvisningen Instruktionsbok Manual Bruksanvisning Användarguide Bruksanvisningar

2 Utdrag ur manual: Kontrollera att mottagaren nått rumstemperatur innan den slås på. Kontrollera nätspänningen, tv:n är ämnad för V (50 Hz) nätspänning. Koppla ur mottagaren från vägguttaget vid åskväder eller när tv:n inte skall användas under en längre tid. Stäng av mottagaren och koppla ur den från vägguttaget innan du rengör den. + och - markeringar när du sätter i batterierna. Placera inte någonting på tv:n. Denna mottagare är ämnad för inomhusbruk. Utsätt den inte för vattenstänk eller fukt. Kommer det vätska eller främmande föremål in i mottagaren måste den kontrolleras av auktoriserad servicepersonal. Utsätt inte nätsladden för mekanisk belastning, hetta eller kemikalier. Skadas nätsladden, koppla ur mottagaren från vägguttaget och låt den kontrolleras av auktoriserad servicepersonal. Öppna inte mottagarens bakstycke. Apparaten innehåller inte någonting som kan åtgärdas av användaren. Lämna all serviceverksamhet till auktoriserad servicepersonal. Vissa radiosändare, t. ex. GSM-telefoner kan orsaka felfunktion. Exempel: Mottagaren reagerar inte på fjärrkontrollen. Stäng då av mottagaren med huvudströmbrytaren och vänta ca. 10 sekunder innan du kopplar på den igen. Avlägsna inte garantietiketten från mottagarens bakstycke. Obs! Släng inte använda batterier tillsammans med normalt hushållsavfall. Ta hänsyn till miljön och lämna dem till speciella uppsamlingsplatser. 2 x AAA 1,5 V 2P S 66 Installation Anslutningar Anslutning av antennen Anslut antennkabeln till antennkontakten på tv:ns baksida. Använd en högklassig uteantenn för bästa mottagning. Anslutning av en videobandspelare Om du samtidigt ansluter en videobandspelare, skall antennsladden anslutas till videobandspelarens antenningång. Anslut därefter videobandspelarens antennutgång till tv:ns antenningång med antennsladden som följde med videobandspelaren. Följ alltid anslutnings- och användningsdirektiven som följde med videobandspelaren. Obs! Följde en extra antennsladd med tv:n, skall tv:n anslutas till antennuttaget med denna sladd. Ansluts en videobandspelare till tv:n skall sladden användas mellan videon och tv:n. Anslutning av nätsladden När alla andra anslutningar är gjorda kan nätsladden anslutas till ett eluttag. Eluttaget skall vara ett växelströmsuttag på V (50 Hz). För mera information om anslutningar, se avsnittet "Extra utrustning". AERIAL RF OUT/TV Fjärrkontrollen Beredskapslägeknapp, för att stänga av mottagaren till beredskapsläge 2. Sifferknappar, för val av tv-program 3. Ljudvolym 4. Tyst-knapp, för att stänga av och på ljudet 5. Klocka, visar tiden (om text-tv-service erbjuds) 6. TV-knapp, för tv:ns påslagning från beredskapsläge/lämna menyer 7. Markörknappar uppåt/nedåt, stegning framåt/bakåt vänster/höger, ljudvolym 8. OK-knapp, för att spara ändringar / bekräfta val 9. Färgknappar Röd (ZOOM), för att ändra bildformat Grön (SOUND), visning av Ljud-menyn Gul (VISION), visning av Önskebild-menyn Blå (PIP), används inte Färgknappar används även för att välja önskad funktion i menyer. 10. nextview, används inte 11. TEXT-knapp, för val av text-tv Knappar under locket (Locket öppnas genom att skjuta det nedåt. ) ?-knapp, används inte MENU-knapp, val av meny-läge i-knapp, för val av Information-menyn SIZE-knapp, förstoring av textsida VCR-knapp, se avsnittet "Fjärrstyrning av yttre utrustning" SAT-knapp, se avsnittet "Fjärrstyrning av yttre utrustning" STOP-knapp, visning av stillbild/"frysning" av textsida REC-knapp, för att länka/låsa program vid inspelning TV ME NU OK ZO OM SOU NEX 8 ND VISION PIP TVIE W TEXT VCR? SIZE SAT VCR REC STOP P S Installation Installation av ny mottagare APSi-funktionen ställer automatiskt in områdets alla synliga tv-program. Efter inställning sorteras programmen, i en ordningsföljd som är förbestämd på fabriken. 67! Kontrollera först att antennkabeln är ansluten. Koppla på mottagaren genom att trycka in huvudströmbrytaren på tv:ns framsida. 1 2 Välj önskat språk med markörknapparna (upp/nedåt). Spr k V lj spr k Anv nd knapparna DANSK DEUTSCH ENGLISH ESPA OL FRAN AIS ITALIANO NEDERLANDS NORSK POLSKI PORTUGUES SUOMI SVENSKA T RK E Bekräfta valet med OK-knappen. tryck sedan p» 3 Välj rätt land med markörknapparna. Land V lj land Anv nd knapparna BELGIEN DANMARK FINLAND FRANKRIKE IRLAND ITALIEN NEDERLÄND. NORGE POLEN PORTUGAL» SCHWEIZ SPANIEN STORBRITAN. SVERIGE TJECKIEN TURKIET TYSKLAND STERRIKE ANNAT Bekräfta valet med OK-knappen. tryck sedan p 4 VÄNTA! Tv:n visar avstämningsvisaren samt lokaliserade kanalnummer. Låt mottagaren slutföra avstämningen innan du fortsätter. När avstämningsvisaren har nått 100 % är alla kanaler lokaliserade och sparade i förbestämd ordningsföljd och tv:n visar en ny APSi-meny. APSi S ker efter TV-program... V.g. v nta TV TV TV TV TV TV TV TV TV TV TV TV TV TV I vissa länders (t.ex. Belgien och Holland) kabelnät används automatisk kanalinställningsfunktion ACI (= Automatic Channel Installation). Detta möjliggör helautomatisk kanalinställning inklusive sortering och namn. När ACI-funktionen är aktiv, visas information på bildskärmen. Om nödvändigt, kan en extra meny visas på bildskärmen, innehållande en lista över förinställningar som t.ex. bosättningsort. För att fortsätta ACIfunktionen, välj gällande tvåsiffriga kod och tryck på OK-knappen.

3 36% 5 Lämna inställningsläge genom att trycka på TV-knappen. Du kan sortera, namnge eller ta bort program genom att följa instruktionerna som ges i avsnittet "Ändring av programlista". Vill du söka efter fler programkanaler senare, se avsnittet "Kanalsökning". 2P S 68 Daglig användning Koppla på och stänga av tv:n Påkoppling Tryck in apparatens huvudströmbrytare. För att koppla på från beredskapsläge, håll TV-knappen intryckt tills tv:n kopplas på eller välj direkt ett program med sifferknapparna. Avstängning till beredskapsläge Avstängning till beredskapsläge Tryck på fjärrkontrollens beredskapsläge-knapp, för att ställa apparaten i beredskapsläge (ett avstängt läge som väljs med fjärrkontrollen). Obs! Apparaten ställs i beredskapsläge, om antennsignalen saknas i över 5 minuter. För mera information, se avsnittet "Avstängning till beredskapsläge med timer". Avstängning Tryck in huvudströmbrytaren på apparatens framsida Påkoppling från beredskapsläge Obs! När tv:n inte skall användas under en längre tid, t.ex. när du slutar dagens tv-tittande, skall tv:n stängas av med huvudströmbrytaren. Skall tv:n inte användas under en längre period, bör även nät- och antennsladd dras ut. ZO OM SOU NEX TV TV OK ND VISION PIP TVIE W TEXT Val av tv-program Programmen kan väljas på fyra olika sätt. ME NU? SIZE SAT VCR VCR REC i STOP A Direkt programval Välj önskad programplats med fjärrkontrollens sifferknappar. B Stegvist programval Välj följande/föregående program med markörknapparna (upp-/nedåt). C Programlista Håller du markörknappen (upp- eller nedåt) intryckt visas en smal programlista på bildskärmen. Från denna lista kan du lätt välja önskat program. D Välja program från Information-menyn Välj Information-menyn genom att trycka på i-knappen (under locket) och följ bildskärmens direktiv. Lämna menyn genom att trycka på TVknappen. Frontpanelen Mottagarens frontpanel sitter bakom en lucka. Luckan öppnas med ett lätt tryck i övre kanten på luckan. Fäll därefter ned luckan. 1. Nätströmmens indikatorlampa 2. Huvudströmbrytare för på- och avstängning av mottagaren 3. Indikerar fjärrkontroll / kopieringsfunktion aktiverad 4. Indikerar att tv:n är på 5. Volym-knappar 6. Stegningsknappar för programval P R AUDIO L VIDEO S-VIDEO Obs! Frontpanelens utseende varierar mellan olika mottagarmodeller men funktionerna är de samma. För information om frontpanelens kontakter, se avsnittet "Extra utrustning". 2P S Daglig användning Ljudkontroll Volym Använd -/+ eller markörknapparna (vänster och höger). Tyst-knappen ( V) Tryck en gång för att tysta ljudet. Tryck en gång till för att koppla in alla högtalare tillbaka. Används ljudutgång-anslutningen (inte i alla modeller, se avsnittet "Extra utrustning"), kopplar andra trycket ljudet tillbaka via kontakterna och det tredje trycket återställer till normalt l&auäller sidan till normal höjd etc. "Fryser" textsida på bildskärmen MARKÖRKNAPPAR FÄRGKNAPPAR TV TV OK ZO OM SOU NEX ND VISION PIP TVIE W TEXT MENU i ME TEXT SIZE STOP NU? SIZE SAT STOP VCR VCR REC STOP *) inte i alla modeller, se "Flersida" Läsning av textsida Inställning av favoritsida Välj programplatsen som du vill programmera favoritsidor på. 1 Tryck på TEXT-knappen för att välja text-tv. 1 Innehåller sändningen inte text-tv visas "Ingen textsändning" på bildskärmen. Välj ett tresiffrigt sidnummer för önskad textsida, t.ex Välj ny textsida med markörknapp (upp-/nedåt) eller välj ett nytt sidnummer. LES SPORT PROGRAMM 71 TOP-index INDEX IMPRESSUM V lj rubrik med mark rknapparna, tryck sedan p» Val av text-tv programinställningar 1 Tryck på MENU-knappen (under locket). Välj "Programinställningar" och bekräfta med OKknappen. 2 Obs! I Uppdateringsläge kan du inte byta programplats. Dold information Dold information (t.ex. problemlösningar etc.) kan tas fram genom att först trycka på MENU-knappen (under locket) och sedan på den gröna färgknappen. Texten försvinner när du trycker in den gröna färgknappen på nytt. 3 Välj önskad programplats. 4 Följ instruktionerna på bildskärmen. Text-TV alfabet - För att välja rätt text-tv-alfabete Text-TV undersidor (i modeller med 512-sidors text-tv) - Välj HÄMTA för att välja manuellt. Välj RULLANDE för automatisk växling av undersida. Volym Bild Brusreducering Text-TV alfabet Backa LG V. du inte använda funktionen, välj AV. PÅ eller AV. Toninställning - Se "Ljudkontroll". Spridning - Används till att bredda ljudbilden. inställningar gäller för alla programplatser. 2P S 74 Ljud och bild Bildinställning Spara ny önskebild Sparade bildinställningar gäller för alla programplatser. 1 Tryck på den gula knappen två gånger. 2 Justera inställningarna med markörknapparna. 3 Tryck på OK-knappen om du vill spara inställningen.

4 nskade inst llningar Ljus Kontrast F rg Backa Spara» Display-inställningar och menyspråk 1 Välj Önskebild menyn genom att trycka på den gula knappen. 2 Tryck på den röda knappen för att välja Display-inställningar. 3 nskebild Ändra inställningarna med markörknapparna. Inst llningar NSKAD Spara Displayinst lln. nskade inst lln.» Backa Inställningar som kan göras i denna meny: Program nr. - permanent visning av programnumret Volyminställning - visning av volymvisare Menyspråk - val av skärmspråk Bildskärpa - kontroll av bildskärpan Färgton - kontroll av färgtemperatur (röd-blå balansen) Bildlutning (inte i alla modeller) - Jordens magnetfält kan inverka på bilden. Du kan kompensera inverkan med denna funktion. Display-inst llningar Program nr. Volyminst llning Menyspr k Bildsk rpa F rgton Backa Obs! Ändring av menyspråk syns inte direkt utan först när du sparar ändringen med OK-knappen. 4 Tryck på OK-knappen om du önskar att spara ändringen. VISAS EJ VISAS SVENSKA Spara» Programinställningar Med dessa inställningar kan du kompensera skillnader i utsänd signal mellan olika programkanaler. Med inställning "brusreducering" (inte i alla modeller) kan du reducera bildbrus för bättre bildkvalitet. 1 2 Tryck på MENU-knappen (under locket). Välj "Programinställningar" med markörknapparna upp-/nedåt. Programinst llningar Program nr. Volym Bild Brusreducering Text-TV alfabet Backa LG V. EUROP. 1 3 Tryck på OK-knappen. Välj önskad programplats med siffereller markörknapparna vänster/ höger. 4 5 Ändra inställningarna med markörknapparna. 6 Tryck på OK-knappen om du vill spara inställningen. Varje programplats måste ställas in var för sig. Text-tv-funktionerna förklaras i avsnittet "Text-tv". 2P S 75 Kanalsökning Visning av Söka program-menyn Alla avstämningsfunktioner väljs på Söka program-menyn. 1 Tryck på MENU-knappen (under locket). 2 Välj funktion Söka program med markörknapp (upp-/nedåt). Tryck på OK-knappen Välj önskat alternativ med markörknapparna och följ direktiven som visas på bildskärmen. Automatisk sökning på nytt Använd denna funktion när du vill radera tidigare inställda program och ersätta dem med nya. Programmen sorteras därtill i en förbestämd ordningsföljd. 3 Följ instruktionerna som visas på bildskärmen. Inställningarna är: Flytta - för att omorganisera programkanalerna Ta bort - för att radera en programkanal från listan Namn - för att göra det lättare att identifiera individuella programkanaler V lj sedan fr n de olika alternativen nedan Flytta Ta bort Namn Extra utrustning Anslutning av extra utrustning På tv:ns baksida Figuren visar hur extra utrustning kan anslutas till tv:n. För bästa bild- och ljudkvalitet rekommenderar vi att du alltid använder Scart-anslutning när det är möjligt. Scart-kontakt E2 är förinställd för VHSvideobandspelare. För att ändra E2 kontaktens inställning, se avsnittet "Val av inställning för extra utrustning". Visa program från yttre apparat Välj programmet genom att trycka på sifferknapp 0 (upprepade gånger) på tv:ns fjärrkontroll. Följande lista visar programplatserna som används för extra utrustning. För information om inställningar för extra utrustning, se "Val av inställning för extra utrustning". Min 8 och 12 W Scart E3 (orange) VHS/RGB Ljudutgångar T.ex. satellitmottagare Yttre ljudförstärkare Scart E1 (svart) VHS/RGB Scart E2 (blå) VHS/SVHS Satellitmottagare Kontakt Scart E1 Scart E2 Scart E3 Frontkontakter (A/V) Välj programplats Dekoder Videobandspelare E1 E2 (förinställd för videobandspelare) E3 (inte i alla modeller) AV TV-spel DVD-spelare = Kontakten finns inte på alla modeller. På tv:ns framsida Kontakterna på framsidan finns placerade bakom en lucka som öppnas genom att först trycka på dess övre kant och sedan fälla ned den. Hörlurens volym När en hörlur är ansluten, justeras hörlurens volym med fjärrkontrollens -/+ knappar. Om du vill kan du stänga av högtalarna genom att trycka på fjärrkontrollens tyst-knapp ( V). P R AUDIO L VIDEO S-VIDEO A/V RCA VHS A/V Mini-DIN + RCA SVHS/Hi ,5 mm 2P S Extra utrustning Val av inställning för extra utrustning Om du ansluter en VHS-videobandspelare till Scart E2, behöver du inte göra någonting mera. Ansluter du en dekoder, se också avsnittet "Dekoder". För övrig utrustning visar tv:n inställningar som du måste bekräfta. Följ instruktionerna nedtill Anslut kablarna enligt figuren i avsnitt "Anslutning av extra utrustning". Koppla på tv:n och apparaten du skall ansluta. Anslutna apparater V lj apparat 2 3 Tryck på MENU-knappen (under locket). 4 Välj menyrad "Söka program" och bekräfta med OK-knappen. 5 Välj menyrad "Anslutna apparater" och bekräfta med OKknappen.

5 Tryck på den röda knappen (Lägg till ny apparat). V lj sedan fr n de olika alternativen nedan L gg till ny apparat Ändra anslutning Ta bort apparat Backa L gg till ny apparat 6 7 Välj önskad utrustning från listan och bekräfta med OK-knappen. 8 Kontrollera att apparaten är ansluten till rätt kontakt. Bekräfta valet med OK-knappen. Video Video (S-/Hi8) / DVD Videobandspelare, antenning ng Satellitmottagare Videokamera Videokamera (S-/Hi8) Dekoder TV-spel Dator Tryck p Backa» Utrustningen kan nu användas. Ändra ingångsinställning Du kan ändra ingångsinställning för varje kontakt. Detta kan vara nödvändigt när ett flertal apparater ansluts eller när inställningen har ändrats. Ändra 1 Upprepa steg 1-5 som ovan. Välj önskad utrustning från listan. Namn Anslutning L ge App. typ VCR E2 VIDEO VRIG Spara Info Decoder info» Backa 2 3 Tryck på den gröna knappen för att visa Ändra-menyn. 4 Följ instruktionerna som visas på bildskärmen. Kopiera kanalinställning från/till en videobandspelare Om din tv och videobandspelaren har nextview-link funktion, kan du kopiera kanalinställning från videon till tv:n eller tvärtom. Fördelen med denna funktion är att ha samma programordning på båda enheterna. 1 Tryck på MENU-knappen (under locket). 2 Välj funktion Söka program. 3 Välj önskad kopieringsfunktion. 4 Tryck på OK-knappen för att starta kopieringen. S ka program Automatisk s kning p nytt L gga till nya program S ka manuellt Anslutna apparater Kopiera TVns program till videon Kopiera videons program till TVn Radera alla program Tryck p Backa» 2P S 78 Extra utrustning Inspelning av program via tv:n Du kan spela in ett satellitprogram från en yttre satellitmottagare eller kopiera en kamerainspelning samtidigt som du tittar på den. Anslut videobandspelaren som skall användas för inspelning till den blå E2 Scart-kontakten. SVHS-program kan inte spelas in via tv:n. Exempel: Inspelning från videokamera Anslut videokameran till AV-kontakten på mottagarens framsida. Videokamera Scart E2 Slå på videokameran och välj programmet som skall spelas in. A/Vprogramplatsen kan väljas med sifferknapp 0 (se "Val av inställning för extra utrustning"). 1 2 När önskat program visas på tv:n, tryck på REC-knappen (under locket). 3 Tryck på OK-knappen. 4 Slå på videobandspelaren och ställ den i EXT- eller AV-läge (inspelning från yttre enhet). Starta inspelningen. Videobandspelare SVHS VIDEO inspelning En kassettsymbol visas på bildskärmen under inspelning. Om du har låst en tv-programplats för inspelning kan du inte välja någon annan tv-programplats. Annullering av låsfunktion Efter inspelning kan du annullera låsfunktionen enligt följande: L s detta program till videon (Scart-kontakt E2) tryck p Backa» 1 Tryck på REC-knappen (under locket). 2 Annullera låsningen genom att trycka på OK-knappen. VIDEO inspelning Frig r detta program fr n videon (Scart-kontakt E2) tryck p Backa» Dekoder Har du en dekoder som antennsladden är ansluten till, följ instruktionerna i avsnittet "Val av inställning för extra utrustning". Välj "Dekoder" i steg 7 (när menyn "Anslutna apparater" visas). Ansluts dekodern endast med Scart-kabel, anslut den till Scart-kontakt E1 (eller E3, inte i alla modeller). Följ därefter efterföljande instruktioner. Anslutning av dekoder till Scartkontakten 1 Välj önskat program. 4 5 Välj funktion Dekoder och ändra den till D1, D2 (D3, D4) eller AV. Är dekoder ansluten till Scart E1: Välj D1 om både bild och ljud är kodade. Välj D2 om endast bilden är kodad. Är dekodern ansluten till Scart E3 (inte på alla modeller): Välj D3 om både bild och ljud är kodade. Välj D4 om endast bilden är kodad. 6 Spara inställningen med OK-knappen. 2P S Extra utrustning Fjärrstyrning av yttre utrustning Med denna fjärrkontroll kan du styra ett flertal video och satellitmottagarmodeller. Programmering av fjärrkontrollen Efter att batterierna är monterade visas texten "VIDEO-styrning ej programmerad" (eller "SAT-styrning ej programmerad") på bildskärmen när du trycker på VCR (eller SAT) knappen. nedtill visar de vanligaste funktionerna. nedtill visar de vanligaste funktionerna. U Avstängning (till beredskapsläge) Val av programplats Markör upp/ned Val av programplats Ändring av VCR/SAT-koden Du kan ändra VCR- eller SAT-koden genom att göra följande: 1. Ta ut batterierna och tryck på TV-knappen. 2. Lägg i batterierna. 3. Håll VCR (eller SAT) knappen intryckt och tryck på?-knappen och tryck därefter på OK-knappen. 4. Tryck in koden med sifferknapparna. 5. Följ instruktionerna som visas på bildskärmen. Markörknappar Färgknappar TV TV OK ZO OM SOU NEX OK ND VISION PIP TVIE W TEXT ME NU TEXT REC STOP? SIZE SAT VCR SAT VCR VCR REC STOP 2P S 80 Felsökning Fel Ett strömavbrott, t.ex. vid åskväder, kan ställa mottagaren i ett läge så att fjärrstyrningen slutar att fungera.

6 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Lodräta eller diagonala linjer på bildskärmen. Åtgärd Stäng av mottagaren med huvudströmbrytaren, vänta i ca. 10 sekunder och koppla på den igen. Byt till en dubbelisolerad antennkabel. Dålig färgrenhet. Stäng av mottagaren med huvudströmbrytaren och vänta i ca. 15 minuter innan du kopplar på mottagaren igen. När mottagaren kopplas på med huvudströmbrytaren aktiveras den automatiska avmagnetiseringen. Flytta utrustning som alstrar starka magnetfält, t.ex. extra högtalare bort från mottagarens omedelbara närhet. Stäng av mottagaren med huvudströmbrytaren och vänta i ca. 15 minuter innan du kopplar på den igen. När mottagaren kopplas på med huvudströmbrytaren aktiveras den automatiska avmagnetiseringen. Bilden är deformerad eller färgrenhetsfel i bildens yttre områden. På programplatsen visas endast en "svart" bild eller så visas programmet från utrustning som är ansluten till Scart-kontakten. Kontrollera att "Söka manuellt"-menyns "Dekoder" -inställning är i AV-läge. Vissa program eller menyer kan inte väljas och meddelandet "Tryck in den hemliga koden för att ta bort spärren" visas på bildskärmen. "Spärra TVn"-funktionen är aktiverad. Se instruktionerna i avsnittet "Programlåsning" för att öppna låsningen. Har du glömt koden, kan du använda universalkoden ZOOM (röda-knappen) för att öppna låset. Tekniska data Norm Nätanslutning Effektförbrukning Effektförbrukning i beredskapsläget Bildrör Frekvensområde Antal programplatser Antal AV-programplatser Ljudeffekt Anslutningar på framsidan Hörlurar Audio/Video Anslutningar på baksidan Audio/Video (Scart) PAL B, G NTSC 3.58/4.43 via Scart V, 50 Hz 135 W (normal) max. 0,2 W 28"/71 cm, 29"/74 cm MHz x 10 WRMS / , 3,5 mm Audio in: 0-2 VRMS /1 k Video in: 1 V/75 Y/C in (SVHS/Hi8) Audio in: 0-2 VRMS /1 k Audio ut: 0-2 VRMS /10 k Video in/ut: 1 V/75 RGB in: 0,7 V/75 (E1) Y/C in (SVHS/Hi8) (E2) 0-2 V RMS /10 k (RCA) min. 10 WRMS /8 75, koaxialkabel Ljudutgångar Högtalaranslutning Antennanslutning Rätt till ändringar förbehålles. 3P S Hitachi, Ltd. Tokyo, Japan International Sales Division THE HITACHI ATAGO BUILDING, No Nishi Shinbashi, 2 Chome, Minato Ku, Tokyo , Japan. Tel: HITACHI EUROPE LTD, Whitebrook Park Lower Cookham Road Maidenhead Berkshire SL6 8YA UNITED KINGDOM Tel: Fax: consumer HITACHI EUROPE S.A. 364 Kifissias Ave. & 1, Delfon Str Chalandri Athens GREECE Tel: Fax: HITACHI EUROPE GmbH Munich Office Dornacher Strasse 3 D Feldkirchen bei München GERMANY Tel: Fax: Hotline: (12ct/min) HSE- HITACHI EUROPE S. A. Gran Via Carlos III, Barcelona SPAIN Tel: Fax: HITACHI EUROPE srl Via Tommaso Gulli N.39, Milano, Italia ITALY Tel: Tel: Servizio Clienti Fax: /2 customerservice. HITACHI Europe AB Box 77 S Kista SWEDEN Tel: +46 (0) Fax: +46 (0) HITACHI EUROPE S.A.S Lyon Office B. P. 45, BRON CEDEX FRANCE Tel: Fax: HITACHI EUROPE LTD (Norway) AB STRANDVEIEN Lysaker NORWAY Tel: Fax: HITACH EUROPE AB Egebækgård Egebækvej 98 DK-2850 Nærum DENMARK Tel: Fax: HITACHI EUROPE AB Neopoli / Niemenkatu 73 FIN Lahti FINLAND Tel : Fax: Hitachi Europe Ltd Bergensesteenweg Sint- Pieters-Leeuw BELGIUM Tel: Fax: HITACHI EUROPE LTD Na Sychrove 975/ Pr aha 10 Bohdalec CZECH REPUBLIC Tel: Fax: com

2. Sätt in ert programkort. Pilen och det guldfärgade fältet på kortet skall vara vänt uppåt och inåt.

2. Sätt in ert programkort. Pilen och det guldfärgade fältet på kortet skall vara vänt uppåt och inåt. SNABBINSTALLATION SNABBINSTALLATION Med dessa enkla punkter kan ni komma igång på ett par minuter med er nya mottagare. De flesta inställningar är förberedda för normalt bruk så allt ni behöver göra är

Läs mer

Bruksanvisning. Smartbox Twin en Produkt ifrån Emitor AB

Bruksanvisning. Smartbox Twin en Produkt ifrån Emitor AB Bruksanvisning Smartbox Twin en Produkt ifrån Emitor AB Förord: Smartbox Twin är en mottagare för fria (okodade) digitala terresta TV-kanaler (FTA). Emitor AB friskriver sig från allt ansvar vad det gäller

Läs mer

Produkten Ni köpt håller högsta kvalitet och använder sig av trådlösa signaler för att skicka bild i färg samt stereoljud.

Produkten Ni köpt håller högsta kvalitet och använder sig av trådlösa signaler för att skicka bild i färg samt stereoljud. Tack för att du valt våra produkter! Produkten Ni köpt håller högsta kvalitet och använder sig av trådlösa signaler för att skicka bild i färg samt stereoljud. Läs igenom manualen innan Ni påbörjar installationen.

Läs mer

SMARTBOX. Användarmanual 14.12.16

SMARTBOX. Användarmanual 14.12.16 1 SMARTBOX Användarmanual 14.12.16 INNEHÅLL. FJÄRRKONTROLL... 3 PRODUKT... 4 KOM IGÅNG... 5 KANALSÖKNING... 6 ANVÄNDNING... 7 TV-GUIDE... 8 HEJ OCH GRATTIS TILL DIN SMARTBOX! I den här manualen kan du

Läs mer

Grand 7 DVB-T TV. Användarmanual. Svenska

Grand 7 DVB-T TV. Användarmanual. Svenska Grand 7 DVB-T TV Användarmanual Svenska Innehåll 1. VÄLKOMMEN TILL GRAND 7 DVB-T TV...2 1.1 Introduktion...2 1.2 Egenskaper...3 1.3 Förpackningens innehåll...3 1.4 Anslutningar och reglage...4 2. KOM IGÅNG...5

Läs mer

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920 Installationsguide VARNING FÖR ATT UNDVIKA BRANDRISK OCH ELEKTRISK STÖT, UTSÄTT EJ DENNA APPARAT FÖR REGN ELLER FUKT Viktiga säkerhetsföreskrifter - Läs dessa instruktioner - Behåll dessa instruktioner

Läs mer

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041. P/O 02-2009-A here

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041. P/O 02-2009-A here TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041 Start Snabbinstallationsguide Daglig användning P/O 02-2009-A here Se utförligare vägledning på www.triax.se Vad ingår? Start Anslutning till TV,

Läs mer

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*).

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*). web edition quick guide RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM DUAL SCREEN Din bil är utrustad med en exklusiv multimediaanläggning. Rear Seat Entertainment-systemet utökar bilens ordinarie ljudanläggning

Läs mer

ZAP DVB-T SLD600 Digital TV-Mottagare För marksänd digital-tv Användarhandbok

ZAP DVB-T SLD600 Digital TV-Mottagare För marksänd digital-tv Användarhandbok 190140 ZAP DVB-T SLD600 Digital TV-Mottagare För marksänd digital-tv Användarhandbok 1 SÄKERHETSINSTRUKTIONER Strömadapter När du sätter i eller tar ur strömadaptern ur vägguttaget, se till att du tar

Läs mer

Kabel mottagare C 1201 CX

Kabel mottagare C 1201 CX BRUKSANVISNING SVENSK Kabel mottagare C 1201 CX INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Fjärrkontrollens funktioner... sida 3 2. Betjäning av knappar på mottagarens front... sida 4 3. Installation... sida 5 4. Anslutning

Läs mer

Bruksanvisning. Smartbox T-20 en Produkt ifrån Emitor AB

Bruksanvisning. Smartbox T-20 en Produkt ifrån Emitor AB Bruksanvisning Smartbox T-20 en Produkt ifrån Emitor AB Förord: Smartbox är en mottagare för fria kanaler och med plats för en Common Interface modul med programkort för kodade kanaler. Detta ingår dock

Läs mer

Din manual BOSE AL8 TRADLOS LJUDLANK TILL HELA HEMMET http://sv.yourpdfguides.com/dref/1315544

Din manual BOSE AL8 TRADLOS LJUDLANK TILL HELA HEMMET http://sv.yourpdfguides.com/dref/1315544 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för BOSE AL8 TRADLOS LJUDLANK TILL HELA HEMMET. Du hittar svar på alla dina frågor i BOSE

Läs mer

TSR200 Digital Satellit Mottagare. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Quickguide

TSR200 Digital Satellit Mottagare. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Quickguide TSR200 Digital Satellit Mottagare Quickguide Look, Listen & Live www.thomsonstb.net 1.0 Mottagarens baksida 1. SAT OUT För anslutning av en extra mottagare till parabolens satellitsignal 2. IR IN För anslutning

Läs mer

Snabbguide Inspelningsbar HDTV-box Samsung SMT-C7160

Snabbguide Inspelningsbar HDTV-box Samsung SMT-C7160 Snabbguide Inspelningsbar HD-box Samsung SMT-C760 Allt du behöver veta för att koppla in och komma igång med din inspelningsbara HD-box HEM 2234-Snabbguide SMT-C760_54-03.indd 20-03- 5.03 (GB) EXT OUT

Läs mer

SMARTBOX. Användarmanual 15.07.06

SMARTBOX. Användarmanual 15.07.06 1 SMARTBOX Användarmanual 15.07.06 INNEHÅLL. FJÄRRKONTROLLER... 3 PRODUKT... 5 KOM IGÅNG... 6 KANALSÖKNING... 7 ANVÄNDNING... 8 TV-GUIDE... 9 HEJ OCH GRATTIS TILL DIN SMARTBOX! I den här manualen kan du

Läs mer

Din manual PHILIPS 29PT8403 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1010938

Din manual PHILIPS 29PT8403 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1010938 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för PHILIPS 29PT8403. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

NETIKKA TV BRUKSANVISNING

NETIKKA TV BRUKSANVISNING Netikka TV 1 Version 2.1 NETIKKA TV BRUKSANVISNING Netikka TV 2(10) Välkommen som Netikka TV-användare! Välkommen att använda Anvias Netikka TV-tjänst. Vi gratulerar dig till ett bra val! Tjänsten ger

Läs mer

Din manual HITACHI 42PD8600 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1274901

Din manual HITACHI 42PD8600 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1274901 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HITACHI 42PD8600. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

SMARTBOX. Användarmanual 15.10.28

SMARTBOX. Användarmanual 15.10.28 1 SMARTBOX Användarmanual 15.10.28 INNEHÅLL. FJÄRRKONTROLLER... 3 PRODUKT... 5 KOM IGÅNG... 6 KANALSÖKNING... 8 ANVÄNDNING... 10 TV-GUIDE... 11 HEJ OCH GRATTIS TILL DIN SMARTBOX! I den här manualen kan

Läs mer

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049. 08-2009-A here

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049. 08-2009-A here TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049 Start Snabbinstallationsguide Daglig användning 08-2009-A here Se en mera utförlig beskrivning på www.triax.com Start Vad medföljer Anslutning till

Läs mer

En svensk uppfinning

En svensk uppfinning Användarhandbok En svensk uppfinning I början av 000-talet uppfann tekniker på Ericsson möjligheten att låta en vanlig TV kommunicera med hjälp av mobiltelefoninätet. Tanken var att datorn upplevs som

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

DVB-T FTA17. Digital Terrestrial Mottagare. Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare

DVB-T FTA17. Digital Terrestrial Mottagare. Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare DVB-T FTA17 Digital Terrestrial Mottagare Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare LÄS DETTA FÖRST! Användar manualen hjälper Er att bli bekant med installationen

Läs mer

ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS NORSK SUOMI DANSK SVENSKA POLSKI MAGYAR LT-20C70BU LCD PANEL TV INSTRUCTIONS

ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS NORSK SUOMI DANSK SVENSKA POLSKI MAGYAR LT-20C70BU LCD PANEL TV INSTRUCTIONS ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS NORSK SUOMI DANSK SVENSKA POLSKI LT-20C70BU LCD PANEL TV MAGYAR INSTRUCTIONS 1 LT-20C70BU LCD PANEL TV BRUKSANVISNING Varning SKÄR INTE av

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL. Sändare. Mottagare SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

INSTRUKTIONSMANUAL. Sändare. Mottagare SÄKERHETSFÖRESKRIFTER INSTRUKTIONSMANUAL Sändare Mottagare SÄKERHETSFÖRESKRIFTER - För att förhindra kortslutningar bör denna produkt endast användas inomhus och i torra utrymmen. Utsätt inte komponenterna för regn eller väta.

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning Introduktion Vi vill tacka er för att ni köpt denna produkt. Alla mottagarens delar är tillverkade av den högsta standarden på våra ISO 9002 fabriker. Naturligtvis vill ni börja använda

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL. DVB-2004BT Digitalbox för digitala marknätet

ANVÄNDARMANUAL. DVB-2004BT Digitalbox för digitala marknätet ANVÄNDARMANUAL DVB-2004BT Digitalbox för digitala marknätet Index Index & Egenskaper 1 Säkerhetsinformation 2 Digitalboxens fram och baksida 3 Fjärrkontroll 4 Anslutningar, antenn och annan utrustning

Läs mer

Snabbguide för HD-4ct

Snabbguide för HD-4ct Fjärrkontrollen 1 18 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Pos. Beskrivning 1 Stäng och starta mottagaren 2 Kanalval / knappa in värden i menyer 3 Växlar

Läs mer

Din manual HP PAVILION SLIMLINE S7700 http://sv.yourpdfguides.com/dref/850818

Din manual HP PAVILION SLIMLINE S7700 http://sv.yourpdfguides.com/dref/850818 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP PAVILION SLIMLINE S7700. Du hittar svar på alla dina frågor i HP PAVILION SLIMLINE

Läs mer

Din manual DAEWOO DJ-4710 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3404223

Din manual DAEWOO DJ-4710 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3404223 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för DAEWOO DJ-4710. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Bruksanvisning. Med en BeoLink Active utrustning och ett par aktiva Bang & Olufsen högtalare får ditt Bang & Olufsen system en extra dimension.

Bruksanvisning. Med en BeoLink Active utrustning och ett par aktiva Bang & Olufsen högtalare får ditt Bang & Olufsen system en extra dimension. B E O L I N K A C T I V E 1 Med en BeoLink Active utrustning och ett par aktiva Bang & Olufsen högtalare får ditt Bang & Olufsen system en extra dimension. Nu kan du spela vilken programkälla du vill (audio

Läs mer

21A-620 21A-720 21A-624 (VPS/PDC) 21A-724 (VPS/PDC)

21A-620 21A-720 21A-624 (VPS/PDC) 21A-724 (VPS/PDC) Bruksansvisning DS Svenska DK Dansk Brugsansvisning Modell A-60 A-70 A-64 (VPS/PDC) A-74 (VPS/PDC) Videobandspelare Videorecorder PLAY REW REC OTR STOP/EJECT F.FWD PAUSE STILL VIDEO L AUDIO R FUNCTION

Läs mer

Univox DLS-33TV. Slingförstärkare med kudde/soffslinga och AutoScart. Bruksanvisning. Univox DLS-33TV slingförstärkare. Soffslinga.

Univox DLS-33TV. Slingförstärkare med kudde/soffslinga och AutoScart. Bruksanvisning. Univox DLS-33TV slingförstärkare. Soffslinga. Univox DLS-33TV Slingförstärkare med kudde/soffslinga och AutoScart Bruksanvisning Univox DLS-33TV slingförstärkare Slingkudde Soffslinga Art nr Beskrivning 203340 Univox DLS-33TV, Slingförstärkare med

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

SCANDINAVIA A WINDOW TO THE WORLD

SCANDINAVIA A WINDOW TO THE WORLD SCANDINAVIA A WINDOW TO THE WORLD Snabbstartguide Lär dig grunderna för att snabbt komma igång med din Scandinavia - Window to the World, Android -TV! People of Lava, A Window to the World Fjärrkontrollen

Läs mer

Ver. 200805. Digitalmottagare. Artikelnummer 38-2915 Modell 8303. www.clasohlson.com

Ver. 200805. Digitalmottagare. Artikelnummer 38-2915 Modell 8303. www.clasohlson.com Ver. 200805 Digitalmottagare Artikelnummer 38-2915 Modell 8303 www.clasohlson.com SVENSKA Digitalmottagare Artikelnummer 38-2915 Modell 8303 Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den

Läs mer

TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo Mottagare. Bruksanvisning

TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo Mottagare. Bruksanvisning TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo Mottagare 305013 Bruksanvisning Tack för att du valt TRIAX ST-HD527 CI digital mark / satellit mottagare. För att få bästa utbyte av din nya digital mottagare bör du noggrant

Läs mer

In Car Video IVSC-5501. Bruks- och monteringsanvisning. http://www.blaupunkt.com

In Car Video IVSC-5501. Bruks- och monteringsanvisning. http://www.blaupunkt.com In Car Video IVSC-5501 Bruks- och monteringsanvisning http://www.blaupunkt.com INNEHÅLLSFÖRTECKNING Allmänt... 8 Tillbehör... 8 Monterings- och säkerhetsanvisningar... 8 Leveransomfattning... 9 Montering...

Läs mer

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater!

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater är en komplett digital underhållningslösning som du kan använda för att titta på TV, spela in från

Läs mer

K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning

K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning Inledning: OBS! Läs igenom anvisningen noga innan du tar fjärrstyrningen i bruk. Krav för optimal funktion. Bra och stabil 2G GSM signal. Fri sikt från fjärrstyrningen

Läs mer

Användarhandbok Telia Digital-tv Allt du behöver veta för att se på tv och hyra film

Användarhandbok Telia Digital-tv Allt du behöver veta för att se på tv och hyra film Tv Användarhandbok Telia Digital-tv Allt du behöver veta för att se på tv och hyra film Välkommen till Telia Digital-tv Med Telia Digital-tv får du suverän bild- och ljudkvalitet direkt via bredband. Och

Läs mer

Använda TV-ut LÄS DETTA FÖRST. Se PC-bilden på en TV! Ansluta din PC till en TV eller en videobandspelare. VIKTIG INFORMATION för europeiska kunder

Använda TV-ut LÄS DETTA FÖRST. Se PC-bilden på en TV! Ansluta din PC till en TV eller en videobandspelare. VIKTIG INFORMATION för europeiska kunder Använda TV-ut Se PC-bilden på en TV! Ditt nya RAGE 128-baserade grafikkort har TV-ut funktionalitet. Anslut helt enkelt ditt kort till en TV, en bildskärm eller båda. Du kan till och med koppla grafikkortet

Läs mer

BRUKSANVISNING. Digitalmottagare. Modell/Malli: 8303 Nr/Nro: 38-2183. Ver. 001-200708

BRUKSANVISNING. Digitalmottagare. Modell/Malli: 8303 Nr/Nro: 38-2183. Ver. 001-200708 BRUKSANVISNING Ver. 001-200708 Digitalmottagare Modell/Malli: 8303 Nr/Nro: 38-2183 Digitalmottagare, art.nr 38-2183, modell 8303 Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för

Läs mer

Falck 5700 Kari StyrBox ver.3

Falck 5700 Kari StyrBox ver.3 Bruksanvisning Falck 5700 Kari StyrBox ver.3 Art.nr.: 538 002 Falck 5700 Kari StyrBox är ett hjälpmedel till personer som har behov att brytarstyra elektriska, batteridrivna eller IR-styrda apparater.

Läs mer

Kortfattad användarhandbok

Kortfattad användarhandbok Kortfattad användarhandbok TANDBERG MXP-system - Svenska Programvaruversion F1 D13624.04 June 2006 Detta dokument får inte kopieras vare sig i sin helhet eller i utdrag utan skriftligt godkännande från:

Läs mer

Allt du behöver veta för att koppla in din digitalbox!

Allt du behöver veta för att koppla in din digitalbox! Allt du behöver veta för att koppla in din digitalbox! Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda dina nya tjänster. Har du allt du behöver? Förutom

Läs mer

Din manual NOKIA STREAMER http://sv.yourpdfguides.com/dref/828662

Din manual NOKIA STREAMER http://sv.yourpdfguides.com/dref/828662 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA STREAMER. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning. 3511045 Version 1.0 1201 Daglig användning 3 När du är färdig med installationen

Läs mer

Borderlight digital IPTV Installationsmanual

Borderlight digital IPTV Installationsmanual Borderlight digital IPTV Installationsmanual Innehållsförteckning Installationsmanual Borderlight IPTV Välkommen till Borderlight IPTV... 3 Vad är IPTV... 3 Vad är HDTV... 3 Vad behövs för IPTV... 4 Hur

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL DIGITAL TELEVISION

VÄLKOMMEN TILL DIGITAL TELEVISION VÄLKOMMEN TILL DIGITAL TELEVISION Vi gratulerar dig till ditt val av Philips digitala markbundna mottagare DTR 2000. Med hjälp av DTR 2000 kan du - få tillgång till ett större antal digitala markbundna

Läs mer

ProV. Progressiv TV/VIDEO-konverterare PV-100. Innehållsförteckning

ProV. Progressiv TV/VIDEO-konverterare PV-100. Innehållsförteckning SE-1 021108 01210 Innehållsförteckning Kapitel 1 Introduktion 1.1 Viktig information... 2 1.2 Produktfunktioner... 2 1.3 Paketets innehåll... 3 Kapitel 2 Installation 2.1.1 Framsida... 4 2.1.2 Baksida...

Läs mer

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable Lenco L-69 USB SKIVSPELARE Direct Encoding Turntable Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VARNING: Användning

Läs mer

Telia Digital-tv. Använd tjänsterna i din tv. Handbok

Telia Digital-tv. Använd tjänsterna i din tv. Handbok Telia Digital-tv Använd tjänsterna i din tv Handbok Välkommen till Telia Digital-tv Med Telia Digital-tv får du suverän bild- och ljudkvalitet direkt via bredband. Och självklart kan du surfa samtidigt

Läs mer

BeoCom 2500 kan byggas ut med en fjärrkontrollmodul för styrning av volymen från de flesta audio och videosystemen från Bang & Olufsen.

BeoCom 2500 kan byggas ut med en fjärrkontrollmodul för styrning av volymen från de flesta audio och videosystemen från Bang & Olufsen. BeoCom 2500 är en användarvänlig telefon med många praktiska och tidsbesparande funktioner, som underlättar och gör telefonerandet till ett nöje. Den lätta och formriktiga telefonluren tillsammans med

Läs mer

CRC-1400 Bruksanvisning

CRC-1400 Bruksanvisning CRC-1400 Bruksanvisning Högupplöst (HD) Digital kabelmottagare CONAX * Komplett manuell: www.topfield.fi * PIN-kod är från början inställt på 0000. Säkerhetsanvisningar Läs noga igenom följande säkerhetsföreskrifter.

Läs mer

1. Introduktion. 2. Beskrivning. 3. Säkerhet och miljö. 4. Förpackningen. AKG K912 hörlurssystem: 3.1 Säkerhet. 3.2 Miljö

1. Introduktion. 2. Beskrivning. 3. Säkerhet och miljö. 4. Förpackningen. AKG K912 hörlurssystem: 3.1 Säkerhet. 3.2 Miljö BRUKSANVISNING 1. Introduktion Bäste kund, vi tackar dig för att valt en AKG produkt. För att få ut det mesta ur ditt nya trådlösa hörlurssystem ber vi dig att noggrant läsa igenom denna bruksanvisning

Läs mer

CityKit & Memokey Audio/Video VDS

CityKit & Memokey Audio/Video VDS CityKit Audio/Video VDS 4870, 4960 & 4961 Memokey Audio/Video 4982 & 4984 Installations och användarmanual Se hemsida / support för senaste manualerna. http://www.axema.se/ Ver. 2.3 axema Sida 1 Installationsmanual

Läs mer

CityKit Audio/Video VDS 4870, 4960 & 4961 3-0303 & 3-0304. Memokey Audio/Video 4982 & 4984. Installations och användarmanual

CityKit Audio/Video VDS 4870, 4960 & 4961 3-0303 & 3-0304. Memokey Audio/Video 4982 & 4984. Installations och användarmanual CityKit Audio/Video VDS 4870, 4960 & 4961 3-0303 & 3-0304 Memokey Audio/Video 4982 & 4984 Installations och användarmanual Se hemsida / support för senaste manualerna. http://www.axema.se/ Ver. 2.7 CityKit

Läs mer

Sound Bar HT-ST3. Användarinstruktioner

Sound Bar HT-ST3. Användarinstruktioner Sound Bar HT-ST3 Användarinstruktioner SE Innehållsförteckning Installation Innehållet i förpackningen 3 Installation 4 Ansluta högtalaren och subwoofern 5 Anslutning 6 Starta systemet 8 Grundläggande

Läs mer

Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406

Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406 Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406 Denna bruksanvisning måste genomläsas innan du använder spelaren för första gången. stöder MP3, CD-DA och Video-CD (VCD 2,0) spelar också kopierade

Läs mer

ALC ( Automatisk Ljudnivåkontroll ). Sändaren justerar automatiskt volymen till ljudsignalen. Detta ger en jämn signal och därmed pålitlig sändning.

ALC ( Automatisk Ljudnivåkontroll ). Sändaren justerar automatiskt volymen till ljudsignalen. Detta ger en jämn signal och därmed pålitlig sändning. ANVÄNDARMANUAL Användarinstruktioner TACK FÖR ATT DU VALT SENNHEISER! EGENSKAPER IS 380 infrarött stereosystem, bestående av TI 380 infraröd sändare och HDI 380 infraröd hörlursmottagare är utvecklad för

Läs mer

TiVo. Installationsguide. Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box

TiVo. Installationsguide. Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box TiVo Installationsguide Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box 5 GHZ 1 2 1 2 PSTN DSL 1 2 3 4 WAN LED ON OFF LAN 1 LAN 2 LAN 3 LAN 4 LAN 5 WAN LAN1 LAN2 LAN3 LAN4 LAN5 LAN6 LAN7 LAN8 RES

Läs mer

1. Sätt in ert programkort. Pilen och det guldfärgade fältet på kortet skall vara vänt uppåt och inåt.

1. Sätt in ert programkort. Pilen och det guldfärgade fältet på kortet skall vara vänt uppåt och inåt. SNABBINSTALLATION SNABBINSTALLATION Med dessa enkla punkter kan ni komma igång på ett par minuter med er nya mottagare. De flesta inställningar är förberedda för normalt bruk så allt ni behöver göra är

Läs mer

DT-F1. Svensk bruksanvisning

DT-F1. Svensk bruksanvisning DT-F1 Svensk bruksanvisning 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kontroller Av och på knappen (Strömbrytare) Minnesknapp samt val av frekvensområde till Snabbvalsknapparna Snabbvalsknapp stegvis byte av

Läs mer

BDS. Integrerat hemmabiosystem. Snabb-Start guide

BDS. Integrerat hemmabiosystem. Snabb-Start guide Integrerat hemmabiosystem Snabb-Start guide Introduktion, högtalarplacering och anslutning Tack för att du har valt en Harman Kardon produkt! Denna snabb-starts guide innehåller all nödvändig information

Läs mer

Installationshandbok Telia Digital-tv via nätverksuttag

Installationshandbok Telia Digital-tv via nätverksuttag Tv Installationshandbok Telia Digital-tv via nätverksuttag Välkommen till Telia Digital-tv Suverän bild- och ljudkvalitet via bredbandet, det är vad Telia Digitaltv innebär. Med den här handboken kommer

Läs mer

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5 Förenklad användarmanual för DAISY-användning Olympus DM-5 Komma igång 1 Sätt i batteriet Börja med att sätta i medföljande batteri i spelaren. Gör detta genom att öppna luckan på baksidan. En skarv i

Läs mer

Flerfunktionell Digitalkamera

Flerfunktionell Digitalkamera Svenska Flerfunktionell Digitalkamera Användarhandledning ii Svenska Användarhandledning för digitalkamera INNEHÅLLSFÖRTECKNING IDENTIFIERA KOMPONENTERNA... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAY... 2 FÖRBEREDELSER...

Läs mer

Din manual F-SECURE PSB http://sv.yourpdfguides.com/dref/2817573

Din manual F-SECURE PSB http://sv.yourpdfguides.com/dref/2817573 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för F-SECURE PSB. Du hittar svar på alla dina frågor i F-SECURE PSB instruktionsbok (information,

Läs mer

Hårddiskenhet (med monteringskonsol) Bruksanvisning

Hårddiskenhet (med monteringskonsol) Bruksanvisning Hårddiskenhet (med monteringskonsol) Bruksanvisning CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel maskinvara PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Försiktighetsåtgärder Säkerställ att produkten används på ett säkert

Läs mer

Användarmanual. SMS Fjärrkontroll för Värmepump / Air Condition. Modell: GARD

Användarmanual. SMS Fjärrkontroll för Värmepump / Air Condition. Modell: GARD Användarmanual SMS Fjärrkontroll för Värmepump / Air Condition Modell: GARD Läs igenom bruksanvisningen innan du använder din produkt och behåll den för framtida bruk. Bilderna som används i denna manual

Läs mer

Innehåll. Modell: 42/50PF9966 Produkt No:... Bildröret Se Tips, s. 23.

Innehåll. Modell: 42/50PF9966 Produkt No:... Bildröret Se Tips, s. 23. Hjälp? Om den här bruksanvisningen inte ger svar på din fråga eller om inte Tips löser ditt TV problem, kan du ringa Philips kundtjänst. Se det bifogade Världsgaranti häftet. Innan du ringer är det bra

Läs mer

Trådlös 2,4 GHz bärbar Baby Monitor Denver SC15 Bruksanvisning Var vänlig läs hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda din Baby Monitor.

Trådlös 2,4 GHz bärbar Baby Monitor Denver SC15 Bruksanvisning Var vänlig läs hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda din Baby Monitor. Trådlös 2,4 GHz bärbar Baby Monitor Denver SC15 Bruksanvisning Var vänlig läs hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda din Baby Monitor. Innehåll och funktioner Funktioner KAMERA: 1. Antenn 2.

Läs mer

användarmanual boxer on demand

användarmanual boxer on demand användarmanual boxer on demand titta även På Vår InStruktIonSFIlM! 1 Innehåll Välkommen till Boxer On Demand... 3 Hur fungerar Boxer On Demand?... 3 Installation...4 Navigering i portalen...4 Fjärrkontrollen...5

Läs mer

Bruksanvisning för mottagare kärnkraftslarm

Bruksanvisning för mottagare kärnkraftslarm Bruksanvisning för mottagare kärnkraftslarm Detta är en mottagare som är framtagen för att varna om det inträffat en händelse i kärnkraftverket. Mottagaren kan ta emot tre olika nivåer av larm, som skiljer

Läs mer

Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING

Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING 55508 Radiomanöverdon 2008-03-19 Försäljning/Sales/Verkauf Mossvägen 8, 641 49 KATRINEHOLM,SWEDEN Telephone: +46 150-489550 Telefax: +46 150-489551 E-mail: zepro@zepro.com

Läs mer

Installationsguide. Allt du behöver veta för att koppla in din Digitalbox med HD. HUMAX CXHD-6000C Digitalbox med HD

Installationsguide. Allt du behöver veta för att koppla in din Digitalbox med HD. HUMAX CXHD-6000C Digitalbox med HD Installationsguide Allt du behöver veta för att koppla in din Digitalbox med HD HUMAX CXHD-6000C Digitalbox med HD Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja

Läs mer

MLR-1105 (Batteridriven mottagare med dörrklocka) LMLT-711 (Strömbrytare/sändare för dörrklocka)

MLR-1105 (Batteridriven mottagare med dörrklocka) LMLT-711 (Strömbrytare/sändare för dörrklocka) MODELL: MLR-1105 (Batteridriven mottagare med dörrklocka) LMLT-711 (Strömbrytare/sändare för dörrklocka) Inlärningsknapp Knapp för val av ljudvolym Knapp för val av ringsignal Lysdiodsindikator EGENSKAPER:

Läs mer

ProV + Progressiv TV/VIDEO-konverterare PV-500. Innehållsförteckning

ProV + Progressiv TV/VIDEO-konverterare PV-500. Innehållsförteckning SE-1 031107 01306 Rev-1 Innehållsförteckning Kapitel 1 Introduktion 1.1 Viktig information... 2 1.2 Produktfunktioner... 2 1.3 Paketets innehåll... 3 Kapitel 2 Installation 2.1.1 Framsida... 4 2.1.2 Baksida...

Läs mer

TITTA ÄVEN PÅ VÅR INSTRUKTIONSFILM!

TITTA ÄVEN PÅ VÅR INSTRUKTIONSFILM! L A U N A M R A D N D ANVÄ N A M E D N O R BOXE TITTA ÄVEN PÅ VÅR INSTRUKTIONSFILM! 1 INNEHÅLL Välkommen till Boxer On Demand... 3 Hur fungerar Boxer On Demand?... 3 Installation...4 Navigering i portalen...4

Läs mer

Innehåll. SVenska. Installation. Användning. Anslutning av extrautrustning

Innehåll. SVenska. Installation. Användning. Anslutning av extrautrustning Innehåll Installation Hjälp? Om den här bruksanvisningen inte ger svar på din fråga eller om inte Tips löser ditt TV problem, kan du ringa Philips kundtjänst. Se det bifogade Världsgaranti häftet. Innan

Läs mer

USER MANUAL MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIEHANDLEIDING BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL

USER MANUAL MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIEHANDLEIDING BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL R2 USER MANUAL MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIEHANDLEIDING BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL USUARIO MANUAL DO UTILIZADOR Innehåll 02INNEHÅLL 03INFORMATION

Läs mer

TRC-1400 Bruksanvisning

TRC-1400 Bruksanvisning TRC-1400 Bruksanvisning Högupplöst (HD) Digital Terrestisk Mottagare CONAX * Komplett manuell: www.topfield.fi * PIN-kod är från början inställt på 0000. Säkerhetsanvisningar Läs noga igenom följande säkerhetsföreskrifter.

Läs mer

Falck 5716 FjärrKontroll

Falck 5716 FjärrKontroll Bruksanvisning Falck 5716 FjärrKontroll Art.nr.: 538 080 Innehållsförteckning Exempel på användning... 2 Inledning... 3 Möjligheter... 3 Programmering... 4 Överföring av IR-signaler... 4 Illustration för

Läs mer

Digital-TV-Box DCB-101

Digital-TV-Box DCB-101 SE-5 000701 00864 Digital-TV-Box 001 är nyckeln till den nya digitala tekniken för överföring av multimediatjänster via kabel-tv-nätet. Detta öppnar en ny värld av information i ditt hem. 002 kan förutom

Läs mer

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP Tekniska data Produkten levereras med aktuellt datum och klockslag inställt. Automatisk växling vinter-/sommartid. Programmeringsknapp - för förbikoppling

Läs mer

Hörlursriggen Manual. Kultur i Väst. Version: 2011-06-09/Staffan Melin, Oscillator. Illustration: Staffan Melin/Oscillator

Hörlursriggen Manual. Kultur i Väst. Version: 2011-06-09/Staffan Melin, Oscillator. Illustration: Staffan Melin/Oscillator Hörlursriggen Manual Illustration: Staffan Melin/Oscillator Version: 2011-06-09/Staffan Melin, Oscillator Innehållsförteckning Inledning 3 Förklarar vad utrustningen är till för samt några viktiga begrepp.

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Laddning 3 Information till läraren 4 Information till eleven 5 Flera mottagare

Läs mer

Din manual KONICA MINOLTA DI1610F http://sv.yourpdfguides.com/dref/589835

Din manual KONICA MINOLTA DI1610F http://sv.yourpdfguides.com/dref/589835 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för KONICA MINOLTA DI1610F. Du hittar svar på alla dina frågor i KONICA MINOLTA DI1610F

Läs mer

Radio. Odense AR 28. Bruksanvisning. FM-T 1-5 ARI lo-m

Radio. Odense AR 28. Bruksanvisning. FM-T 1-5 ARI lo-m Radio Odense AR 28 CONVENIENCE CONTROL ODENSE AR 28 CONVENIENCE CONTROL Bruksanvisning VOLUME TONE FM-T 1-5 ARI lo-m lo m 1 2 CONVENIENCE CONTROL ODENSE AR 28 CONVENIENCE CONTROL VOLUME TONE FM-T 1-5 ARI

Läs mer

A WORLD OF LISTENING DPR-2. FM RDS/DAB Digital Radio. - Läs denna bruksanvisning noga innan radion används första gången -

A WORLD OF LISTENING DPR-2. FM RDS/DAB Digital Radio. - Läs denna bruksanvisning noga innan radion används första gången - A WORLD OF LISTENING DPR-2 FM RDS/DAB Digital Radio - Läs denna bruksanvisning noga innan radion används första gången - Innehåll Knappar & exteriör 1 Återställa radion 8 Batteridrift 2 Hörlursuttag 8

Läs mer

LexCom Home Certifieringsutbildning

LexCom Home Certifieringsutbildning Användarens önskemål på funktioner, ex : Förse alla TV-apparater med en stabil signal av god kvalité oavsett antal anslutna TV. Accessmöjlighet av videokälla i alla rum Möjlighet att välja kanal på Sat-mottagaren

Läs mer

Användarmanual 31504

Användarmanual 31504 Innehållsförteckning 1.Lokalinformation...1 2.Fjärrkontroll Tandberg - Videokonferens...2 2.1 Fjärrkontroll Tandberg > Olika bildkällor...3 2.1.1 Uppspelning av videofilm...3 2.2 Fjärrkontroll Tandberg

Läs mer

AERO 20 AERO 25. www.nilfisk-alto.com 302002328-2008-05-21

AERO 20 AERO 25. www.nilfisk-alto.com 302002328-2008-05-21 www.nilfisk-alto.com AERO 20 AERO 25 302002328-2008-05-21 SVENSK - Bruksanvisning Viktiga säkerhetsinformationer Innan du tar maskinen i drift ska du läsa igenom denna bruksanvisning, och därefter förvara

Läs mer

Användarmanual. Digital TV-modul för NAVIGON 8410. Svenska

Användarmanual. Digital TV-modul för NAVIGON 8410. Svenska Användarmanual Digital TV-modul för NAVIGON 8410 Svenska Augusti 2009 Den överkorsade soptunnan på hjul betyder att inom EU måste produkten vid slutet av dess livslängd föras till en separat sopinsamling.

Läs mer

HR-DVS2EU BRUKS- ANVISNING. Mini DV/S-VHS VIDEOBANDSPELARE SVENSKA ALLRA FÖRST INNEHÅLL SE AUTOMATISK INSTÄLLNING PÅ BAKSIDAN

HR-DVS2EU BRUKS- ANVISNING. Mini DV/S-VHS VIDEOBANDSPELARE SVENSKA ALLRA FÖRST INNEHÅLL SE AUTOMATISK INSTÄLLNING PÅ BAKSIDAN VPS/PDC PROG DAILY/QTDN. AUX : WEEKLY/HEBDO SEC EXPRESS ENTER/ENTREE OK + DV IN/OUT ENTREE/SORTIE DV DV VHS DUB COPIE INSERT PR A.DUB S-VHS ET R.A.EDIT IN/OUT START PULL-OPEN Mini DV/S-VHS VIDEOBANDSPELARE

Läs mer

Användarguide Stadsnäts-TV. TV-box och Portalfunktioner Motorola VIP1003 HDTV-box Motorola VIP1963 HDTV-box med inspelning Kalejdo HD-portal

Användarguide Stadsnäts-TV. TV-box och Portalfunktioner Motorola VIP1003 HDTV-box Motorola VIP1963 HDTV-box med inspelning Kalejdo HD-portal Användarguide Stadsnäts-TV TV-box och Portalfunktioner Motorola VIP1003 HDTV-box Motorola VIP1963 HDTV-box med inspelning Kalejdo HD-portal Förpackningen med din nya tv-box innehåller följande delar: IP

Läs mer

19DVB-12V. LCD TV med DVB-T

19DVB-12V. LCD TV med DVB-T 19DVB-12V LCD TV med DVB-T BRUKSANVISNING Svenska SW-1 Innehåll 1. Information och säkerhet... 4 Säkerhet... 4 Att ta bort foten... 6 2. LCD TV översikt... 7 2.1 TV:ns kontrollpanel... 7 2.2 TV-anslutningar...

Läs mer

Bredbilds LCD-TV Bruksanvisning

Bredbilds LCD-TV Bruksanvisning Bredbilds LCD-TV Bruksanvisning SVENSKA LT-15S6LV LT-15K6LV LT-20H6LV LT-20S6LV LT-20Q6LV Läs denna bruksanvisning noga innan du börjar använda enheten. Varningar Varningar : Varningar RISK FÖR ELEKTRISKA

Läs mer

Snabbguide Konftel 250

Snabbguide Konftel 250 Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 250 SVENSK Beskrivning Konftel 250 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag. På www.konftel.com/250 hittar du en handbok

Läs mer