Att samtala med två publiker dubbla kontexter i en tv-sänd gudstjänst Petter Lövgren

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Att samtala med två publiker dubbla kontexter i en tv-sänd gudstjänst Petter Lövgren"

Transkript

1 UPPSALA UNIVERSITET C-uppsats i lingvistik Institutionen för lingvistik och filologi HT 04 Att samtala med två publiker dubbla kontexter i en tv-sänd gudstjänst Petter Lövgren Handledare: Cilla Häggkvist

2 Abstract This paper explores the construction of identity and categorization in a televised Christian service. The main aim is to view and evaluate the existence of two outer contexts, on the one hand the participants present in the church building, and on the other hand the television viewers. Some of the aspects analyzed are how the participants of the service are aware of the two audiences and acknowledge them and involve them in the service. This concerns in particular the leader of the service and his effect on the dynamics and positioning of roles during the communicative events of the service. The material is a recording and a transcription of a Christian service aired through a public service channel. As results of the analysis I have found the service to be an extremely context dependent situation relying on the presuppositions of and coherence among the participants. The structure and procedure of talk and interaction during the service indicates that the service has two audiences in mind at the time of the recording. The leader of the service addresses the church attendants and the television viewers in often clearly distinct ways. The analysis shows how the switch of addressors and addressees generates different roles and identities, and views the verbal and non-verbal tools used to acquire this. 1

3 1. INLEDNING Syfte Material och metod TRANSKRIPTION KONTEXT Dubbla yttre kontexter Praktiskt realiserade dubbla kontexter SITUATIONELL KONTEXT KATEGORISERINGSARBETE IDENTITETSARBETE Diskursidentitet Situationell identitet Transportabel identitet SJÄLVIDENTITET OCH RELIGION DISKUSSION REFERENSLISTA APPENDIX I TRANSKRIPTIONSKONVENTIONER APPENDIX II TRANSKRIPTION APPENDIX III STRUKTURELL ÖVERSIKT AV GUDSTJÄNSTEN

4 1. Inledning Språk har en samlande effekt, genom det skapar och upprätthåller människor grupper och tillägnar sig identiteter, t.ex. inom religiösa institutioner. Identitetsskapande pågår såväl i gruppen som helhet som i individuell relation till religionen. Språket är alltså en angelägen del gällande religionsskapande och religiösa identiteter. Det religiösa representeras och uttrycks språkligt av ritualer, vilka jag ser som språk och kommunikation i vid bemärkelse. Det är denna språkliga grund som analyseras i föreliggande arbete. Ritual is always a point where God and humanity come into contact (Stromberg 1993). Det rituella språket skapar sålunda en länk mellan människa och det religiösa, och det religiösa rummet är platsen där detta händer, ibland under ledning av en representant från respektive religion. De ord som t.ex. prästen yttrar genererar en för kontexten obestridbar sannig. Denna typ av semantiska kreation finner jag intressant. Att det religiösa språket nyttjas på olika sätt (från de tidiga avlatsbreven inom den katolska kyrkan till relativt nya filmen The Passion of the Christ), ser jag som ett sätt att manifestera en identitet som vilken annan. Vissa gör det genom kläder och vissa gör det genom att investera sitt kulturella kapital och känslokapital i en ideologi. En sådan identitetsinskaffning sker då framför allt genom att anamma ett annat språk alternativt jargong. Självklart har många grupper i samhället ett gemensamt språk, t.ex. ungdomar, finansmän etc. Särskilt tydligt blir dock detta fenomen i gudstjänsten då dennas språk är ritualiserat. Vidare menar jag att en ideologi aldrig är mer populär än sin profet, att det rituella språket, och dess producent, dikterar villkoren för eventuell gudomlig inblandning i den religiösa kontext som kyrkorummet utgör. Det teokratiska språket kan på detta sätt lyckosamt liknas vid den symbolik vilken används inom till exempel reklam. Att involvera en individ i en gruppidentitet, t.ex. den religiösa församlingen, sker möjligen inte på samma villkor som reklamen, men de ytliggande strukturerna och formerna för att åstadkomma detta kan mycket väl vara likartade (jfr Djurström 1997). Dessa processer kan även ske, likt reklamen, genom olika medier, t.ex. tv. Identitets och kategoriseringsarbetet genom detta medium sker inom dubbla kontextuella ramar, dubbla publiker vilka deltar på olika villkor från olika positioner. Å ena sidan de som deltar i själva kyrkorummet och å andra sidan tv-tittarna. 3

5 Genom uppsatsen förekommer olika användningar av kontextbegrepp vilka syftar till att belysa vissa delar av kommunikationen genom vissa kontextuella ramar. Situationell kontext behandlar det direkta studiet av enskilda situationer och de moment och deltagare situationen innehåller. Detta är relevant för att begränsa respektive stödja tolkningsmöjligheterna för en viss kontext (se sid. 12). Inom situationella identiteter, vilka relaterar till identiteter i samtal och ger konsekvenser för hur samtalet fortlöper, förekommer överliggande respektive närliggande kontexter för det interaktionella tolkningsarbete (se sid. 24). Ett annat centralt och frekvent begrepp jag kommer använda är positionering (Goffman 1998), detta nyttjas för att beskriva de samtalsroller och identiteter vilka deltagarna tar och ges under interaktionen. 1.2 Syfte Denna uppsats har som syfte att behandla och analysera ett material rörande naturligt producerat talspråk i ett funktionalistiskt perspektiv, och visar på en övergripande struktur rörande språkets sociala konsekvenser inom en viss kontext. Detta sker genom att analysera en tv-sänd gudstjänst sociolingvistsikt identitetsmässigt. Analysen utgår från antagandet att kommunikationen äger rum inom dubbla kontexter. Då jag genomför en diskursanalys på transkriberat material kommer undersökningen delvis få en deskriptiv karaktär. Transkriptionen bör ses som mindre fin, detta av anledning till att jag, som nämnt, önskar inbegripa ytterligare dimensioner utöver de rent språkliga. Frågor jag söker besvara är bland andra: Hur refererar man till en gudomlighet? Är vardagsrummet en förlängning av gudstjänsten? Hur kan de dubbla kontexterna beskrivas? Hur fungerar gudstjänsten som identitetsskapande institution och tradition? Återfinns speciella lingvistiska drag vilka indikerar att gudstjänsten är tv-sänd? Jag diskuterar kring den involverade tv-tittaren som gudstjänstdeltagare och problematiken kring den dubbla, och därför komplexa, kontexten. Uppsatsens analys innehåller en sociolingvistisk hållning till materialet, jag söker redogöra för den språkliga interaktionen mellan predikant och gudstjänstdeltagare och någon form av gudomlighet; samt relativt djupgående analys kring strukturerna omgivandes identitetsskapande och kategoriseringshantering. 4

6 1.3 Material och metod Källmaterialet till denna undersökning är en 60 minuter lång tv-sänd gudstjänst från Lunds domkyrka genom Svenska Kyrkan, vilken sändes i SVT2 17 september, 2004 klockan Detta audiovisuella material har jag transkriberat enligt Valescos transkriptionskonventioner (se appendix I). Då materialet även behandlar visuell information av vikt finns hänvisningar i transkriptionen där relevanta icke-verbala händelser ägt rum. Den sociolingvistiska och identitetsskapande analysen kretsar mycket kring den religiösa ritualen, vilken i högsta grad har en visuell symbolik. Det deskriptiva valet av transkription ger en utgång vilken, enligt Kibrik, kräver tre avgörande delar, koncept för vilka redogörs nedan (Milroy 1997:75): 1. Undersökningssubjekt (språket eller en del av språket) 2. Underökningens objekt (skrivna texter eller inspelad data). 3. Undersökningens produkt, modellen av undersökningsobjektet, i mitt fall en transkription och analyserna grundade på denna. Jag utgår från Kibriks modell beträffande innehåll och kombinerar detta med den analytiska undersökningsmetod Milroy presenterar. Denna förutsätter kunskaper om målspråket, men istället för att hänvisa till intuition, som t.ex. inom grammatiska undersökningar, görs generaliseringarna från en corpus oberoende insamlade data (Milroy 1997:76). Jag tillämpar även ett generaliserat samhällsperspektiv angående religionen som ett relativt bekant fenomen, men vilket kräver vidare kunskap för att fullt kunna förstås och delta i. Problemet med att studera språk i användning är att delta som forskare utan att själv influera talhandlingen (Jarowskij & Coupland 1999:69). Labov myntade det berömda uttrycket the observer s paradox (Norrby 1996:33). Jag har behandlat detta problem genom att använda ett expositoriskt redigerat material. Den enda möjliga kopplingen jag kan ha till materialet jag använt är som medlem av Svenska kyrkan, vilket är obetydligt då tid och plats för inspelningen inte stämmer överens med var jag befann mig för tillfället i fråga. Däremot är jag, trots att jag utför en vetenskaplig studie på det audiovisuella materialet, vilken tittare som helst. Labovs observationsproblem blir ur denna synvinkel irrelevant, en inspelning av denna i fråga aktuella gudstjänst skulle ha skett oberoende av denna undersöknings genomförande eller inte. 5

7 2. Transkription Att transkribera naturligt tal, vi förutsätter att mitt material behandlar detta, innebär en förflyttning av tal från ett öppet medium till ett relativt slutet. Jag ser de kontexter inom vilka naturligt tal förekommer som ett stort medium, direkt tillgängligt för lyssnare i samma diskursiva samhälle och inom adekvat hörhåll från talaren. Ett öppet medium är dock, enligt min åsikt, mer tillgängligt för felaktiga tolkningar (om vi förutsätter att talarens prototypiska intention är den lyckade tolkningen), avstånd, ljud från omgivning, svårtolkade gester, ointresse, etc. kan med största sannolikhet alterera informationen. Ingen förekommande tolkning kan per definition vara fel, men i gudstjänstens kontext utfaller t.ex. vissa tolkningar som motstridande de samtalsstrukturer som finns. För att lagra talöverföring inom ett slutet medium är transkriberat tal den form som bör användas. Att studera tal i interaktion ter sig relativt svårt att genomföra om talet inte är transkriberat. Skriven text är vidare en effektiv och tillgänglig lagring av materialet jämfört med videoinspelningar. Ochs (1999:167-82) visar på arkets fysiska ramar som eventuellt missledande, den spatiala organisationen presupponerar att certain items will be noticed before others and that certain items will be seen as part of particular unit and categories (Ochs i ed. Jarowskij & Coupland 1999:169). Transkriberingen av icke-verbala markörer bör ske utifrån undersökningens syfte (Ochs 1999:174-75). Den undersökning jag ämnar genomföra rör i högsta grad ickeverbal kommunikation, t.ex. rituella handlingar där särskilda yttranden vilka i frånvaro av särskilda icke-verbala informationsbärare inte blir lyckosamma. Fairclough refererar till dessa som visaulier ( visuals Fairclough 1989:27). Vidare nämner Ochs den selektiva process forskaren omedvetet bedriver, och att ett inspelat material inte eliminerar denna, snarare skjuts selektionen upp till den tid då transkriptionen äger rum. Det är bland annat av denna anledning jag satt mig själv utanför inspelningskontexten (jag gör skillnad på kontext och inspelningskontext då även tv-rummet måste ses som kontext). Transkriptionen är forskarens instrument och hjälper denne att utföra undersökningen (Ochs 1999:168). Min transkription följer Valescos transkriptionskonventioner (se appendix I) vilken är relativt fattig på 6

8 fonetiska och fonologiska markörer. Den lämpar sig bättre för undersökningar, liknande den jag genomför, behandlandes mer samtals- och diskursinriktade analyser. Det råder t.ex. inga svårigheter att vid första anblick semantiskt bestämma orden. 3. Kontext Yttrandens betydelse och funktion realiseras och skapas i en kontext, ett sammanhang vilket definierar texten i ett annat perspektiv. Vice versa skapar yttrandena och dess producenter kontexten. Den tydligaste och mest konkreta uppdelning av kontext sker genom åtskillnad av de språkliga respektive icke-språkliga elementen vilka ingår i diskursen. Nunan nämner den språkliga, eller lingvistiska, kontexten som det språk som omger den analyserade diskursen. Detta inkluderar även icke-verbala handlingar som t.ex. gester, blickar, tonläge osv. Den icke-språkliga kontexten inkluderar i stora drag: typen av kommunikationshändelse, ämnet, syftet med händelsen, omgivningen, deltagarna och relationen dessa emellan, samt bakgrundskunskapen kring den kommunikativa händelsen (Nunan 1993:8). Ett annat sätt att beskriva kontext är genom ko-text, den förekommande diskursen. Det vill säga att allt, förutom det absolut första yttrandet, tolkas utifrån den tidigare texten (Brown & Yule 1983:46). Den inre texten erhåller sålunda en betydelse och referensstruktur vilken förutsätter och skapar sig själv. Detta gäller även i högsta grad för den yttre kontexten (Norrby 1996:41). T.ex. kan relationen mellan deltagarna variera markant under ett samtal, vidare, anser jag, styr ämnet radikalt deltagarnas yttranden och den kontext vilka förutsätter dessa. Den produktion deltagarna bedriver blir sålunda cirkulär, men de initiala yttrandena, i t.ex. ett samtal, är enligt min mening inte helt oberoende. De är en produkt av kulturella förutsättningar och kräver sålunda en kontext för att bli funktionella och förstådda. 3.1 Dubbla yttre kontexter Ovan nämnda teorier och analysverktyg kan med fördel brukas i en diskursanalys av en tv-sänd gudstjänst, om man talar om kyrkorummet i egenskap av inspelningsplats, som den verkliga kontexten. Vad händer när den inre kontexten, yttranden och paralingvistiska drag, uppfattas av mottagare i en helt annan yttre kontext än den 7

9 kyrkorummet representerar? Jag vill visa på komplexiteten i kontexten hos den tvsända gudstjänsten i och med att den är tillgänglig för fler än de som på plats i kyrkorummet kan uppleva den. Jag ser det som att man utvecklar dubbla kontexter från ett och samma kärnmaterial, det religiösa budskapet är det samma men distribueras via två olika medier i två olika kontexter. Detta innebär rimligtvis en anpassning av språket för att fungera både för tv-tittare och för kyrkobesökare, detta då deltagarna är medvetna om de dubbla kontexterna. I egenskap av ponerad gudstjänstbesökare i Lunds domkyrka kan jag spatialt och temporalt deiktiskt referera här till just domkyrkan i Lund vid en given tidpunkt. Men då mitt undersökningsmaterial inte direkt återger denna kontext kan detta te sig svårt att genomföra. Däremot kan jag utan spatiala och temporala problem tillgodogöra mig den information den tv-sända gudstjänsten förmedlar. Jag vill likna den tv-sända gudstjänsten vid en dokumentär, en belysning av vissa delar av verkligheten men knappast en återgivning. Man belyser, enligt min mening, relevanta och effektiva vidarebefordringar av det som hände i kyrkorummet via TV till en eventuell mottagare. Denna problematik ämnar jag behandla genom att applicera Hymes kontextdefinierande drag på materialet. Initialt fokuseras de personer vilka deltar i talhändelsen (speech event), producent respektive recipient. Dessa urskiljs som, talaren (adressor) vilken producerar och mottagaren (adressee) vilken hör eller läser yttrandet (Brown & Levinson 1983:38). Texten kan vara både skriven och talad (Norrby 1996:26). Detta är av intresse då det religiösa budskapet i högsta grad även förmedlas genom skriven text. Detta sker genom uppläsning av texter samt undertextning av böner, psalmer, trosbekännelser etc. i tv-sändningen. Hymes nämner ytterligare att antal kontextdefinierande drag av intresse, framför allt publik (audience), vilket blir särskilt relevant när en publik även kan vara en inte direkt tilltalad mottagare, t.ex. någon passerande förbi tv-rummet. Detta kan problematiseras vidare, anta att TV: n i en viss situation har funktionen av bakgrundsstimuli. I många sammanhang är förmodligen TV: n ofta påslagen utan att någon aktivt tittar. Var dras då gränsen mellan mottagare kontra publik? Hymes beskriver publiken som en eller flera personer vilka inte blir direkt tilltalade men uppfattar de producerande yttrandena (Hymes i Brown & Levinson 1983:38). I detta fall innebär det att tv-tittarna respektive gudstjänstdeltagarna blir två olika publiker. 8

10 Figur 3.1 nedan åskådliggör de termer som används och hur dessa relaterar till varandra. I figuren återfinns de som talar till vänster och de som hör till höger. Med denna indelning vill jag visa att deltagare i samtal alltid har samtalsroller. Även om en producent inte tilltalar en deltagare kommer denne att ses som talare om den icke tilltalade kan höra vad som sades. Särskilt känsligt blir detta under gudstjänsten, om någon tittar på tv-sändningen kommer situationen att innehålla interaktion. Producent den som producerar tal Recipient/åhörare den tar emot tal Talare intentionellt och kontrollerad talproduktion Mottagare relativt medveten, av talaren intentionellt positionerad recipient Lyssnare relativt medveten, av talaren ej intentionellt positionerad recipient Publik gemensamt begrepp för en eller flera personer vilka inte blir direkt tilltalade men uppfattar de producerade yttrandena Figur 3.1 Diskursidentiteter i interaktionen. I figuren ovan används begreppet positionering, Goffmans (1998) beskrivning av positionering fokuserar på roller som relativt statiska och förutbestämda. Harré och van Langen-hove (1999) riktar istället fokus mot dynamiken i sociala situationer och ser positionering som en konstituerande process. I denna uppsats kommer jag att hålla mig till Goffmans beskrivning då detta belyser särdrag hos materialet. Gudstjänstens händelseförlopp är extremt kontextstyrt och bygger till stor del på förutfattningar. Detta diskuteras vidare under kategoriseringsarbete (sid ) och identitetsarbete (sid ). Jämför situationen med TV: n som bakgrundsstimuli med att på plats i kyrkorummet delta i en gudstjänst. Kyrkobesökarna i undersökningsmaterialet visar inte upp ett sporadiskt deltagande i aktiviteten utan tar medvetet en mycket deltagande 9

11 roll. T.ex. är man involverad direkt i bönerna och psalmerna, och har möjlighet att ta del av nattvarden. Är denna publik, medlemmar av den ursprungliga yttre kontexten samt den inre språkliga, mer relevant för diskursen än den publik som uppfattar budskapet via TV? Uppenbart är dock att kyrkobesökarna kan påverka på ett annat plan än tv-tittarna. Undersökningen visar att det handlar om något av en balansakt. Predikan riktar talaren, i detta fall biskopen, uteslutande direkt in i kameran mot tvtittaren. Men denne har ingen möjlighet att personligen delta i de ritualer som äger rum. Tv-tittaren kan i detta läge endast betrakta. Sammanfattningsvis anser jag att gudstjänstdeltagarna i kyrkorummet är nödvändiga för att diskursens inre kontext ska kunna realiseras på det sätt det sker. Dessa är sålunda ur denna synpunkt mer relevanta för gudstjänsten, kyrkobesökarna påverkar som jag ser det på ett annat sätt än tv-tittarna. Kamerorna vilka spelar in det som sker i kyrkan påverkar antagligen med sin närvaro, tv-sändningen har högst troligt en stor inverkan på hela diskursen. Den komplexa kontextuella situationen och undersökningsmaterialet kan åskådliggöras på följande sätt: DISKURS Gudstjänst YTTRE KONTEXT 1. Gudstjänsten i domkyrkan i Lund YTTRE KONTEXT 2. Det rum i vilken TV: n återfinns INRE KONTEXT Det religiösa budskapet Figur 3.2 Relationen mellan inre och yttre kontexter i diskursen 10

12 Pilarna i figur 3.2. indikerar riktning av textflöde. En viktig poäng med denna figur är beroendet och förnyandet av kontext. I YTTRE KONTEXT 1. skapar deltagarna tillsammans den inre kontexten, de samarbetar och skapar på så sätt en inre kontext som i sin tur påverkar den yttre. Deltagarna i YTTRE KONTEXT 2. kan däremot inte förhandla fram en yttre kontext utifrån den inre, de har ingen språklig påverkan på vare sig biskop eller kyrkobesökare. Vidare kan man göra distinktionen under predikan: TALARE (gudstjänstledare) PUBLIK (gudstjänstdeltagare) MOTTAGARE (tv-tittare) Figur 3.3 Riktning av talproduktion Pilarna i figur 3.3 indikerar talarens produktion och yttranden riktade till mottagare i olika yttre kontexter. Men, som nämnt ovan, riktas inte talproduktion och textflöde till nödvändigtvis en eller flera exklusiva mottagare. Sålunda kan ytterligare en dimension av produktionen illustreras, nämligen den där biskopen är talare och alla blir mottagare och en uppdelning inte är nödvändig. Dessa figurer illustrerar antaganden grundade på gudstjänstledarens kommunikativa agerande, under de rent konkreta delarna av gudstjänster definierade som talakter (Norrby 1996:68). Dessa involverar inte bön, psalmer eller trosbekännelser, under dessa involveras alla deltagare, inklusive tv-tittarna. Men under predikan riktas, som nämnt tidigare, all språklig och icke-verbal uppmärksamhet mot tv-tittaren, varvid denne enligt Hymes kontextbeskrivande drag blir mottagare och gudstjänstdeltagaren publik (Brown & Yule 1983:39). Märkbart är hur tydligt gudstjänstledaren som ordförande styr dynamiken i diskursen. Andra av Hymes kategorier som kan appliceras på undersökningsmaterialet är först och främst vilken kanal (channel) som nyttjas. Den komplexa kontexten ger 11

13 också en komplicerad kanal, den är inte enbart talad utan även skriven text i form av undertextning till böner, psalmer, trosbekännelser med mera. Svenska är huvudsakligen den kod (code) vilken används. Meddelandeform (message form) faller sig lämpligt att kategorisera som en ceremoni av relativt hög formalitetsgrad, vilken är del av en talhändelse (speech event) vi kan specificera som gudstjänst. Denna kategorisering gör diskursen lättare att överblicka, detta då de dubbla kontexterna försvårar en enhetlig analys. Lägger man till topik (topic) och omgivning (setting), ser jag det som en metod att förflytta analysen närmare en punkt mellan de båda yttre kontexterna. Med detta menas att analysen borde ske utifrån en synvinkel vilken ligger närmare talproduktionens ursprung och inte fastna i mottagarens samtalsroll. 3.2 Praktiskt realiserade dubbla kontexter Ovan beskrivs det strukturella skapandet av dubbla kontexter och dess produktionsflöden. Praktiskt uttrycks detta främst genom icke-språkliga markörer, de enda möjliga tillfällen till kontakt de tv-tittande deltagarna kan ha med biskopen (talaren) uppstår när denne riktar sin blick mot kameran. Dylika handlingar indikerar att talaren är medveten om sina två publiker. Vid tillfällen då talaren riktar sin uppmärksamhet åt andra håll än kameran positioneras tv-tittarna direkt som lyssnare. De kan auditivt klart uppfatta talarens produktion, men avsaknad av visuella markörer utesluter tv-tittarna ur den inre kontext vilken talaren förhandlar fram med mottagarna. Detta är situationsbundet och fungerar också omvänt, d v s, i de talhändelser då talaren (gudstjänstledaren) talar med blicken riktad direkt in i kameran positioneras gudstjänstdeltagarna som lyssnare och tv-tittare som mottagare. Den inledande processionen följs av en situation där tecken på medvetenhet om de två publikerna är tydliga, talaren erkänner de båda publikerna genom verbala och icke-verbala handlingar, detta kan man se i följande exempel. Understrykningar i transkriptionen indikerar att talare har ögonkontakt med kameran. Ex. 1 Gudstjänstledare (L), gudstjänstdeltagare (GD) 001 L: i faderns å sonens å den helige andes [namn ] /// GD?: [(( ))] 002 L: Herren vare med er (1 ) 12

14 003 L: vi lever alla i ett spänningsfält / [...] I rad 001 riktar L sin blick först mot kyrkorummet, möjligtvis mot en gudomlig symbol eller liknande, efter detta mot gudstjänstbesökarna (GD) i bänkraderna till höger respektive vänster om honom själv. Under 003 utför talaren en liknande blickrörelse, men mer tydlig mot GD på de båda sidorna. Först i rad 003 tittar L i kameran och skapar visuell kontakt med tv-tittarna för första gången. Genom dessa inledande handlingar har sålunda L gjort relevant två publiker, vilka deltar genom olika kontexter och under olika förutsättningar (se sid. 5-6). En liknande situation uppstår på rad 005, då L direkt med personliga pronomen dej tilltalar dem som ber om syndernas förlåtelse. Ex. 2 Gudstjänstledare (L) 005 L: till DEJ som ber om dina synders förlåtelse säger ja på Jesu Kristi uppdrag / dina synder är dej förlåtna / i faderns och sonens och den helige andes namn: // amen // Under talhandlingen vänder sig L, liksom i ex.1., mot respektive sidor för att tilltala GD och avslutar med att titta rakt in i kameran. Den understrukna texten i ex. 2 ovan indikerar att L riktar sin blick in i kameran och talproduktionen mot tv-tittarna. Att L inom samma taltur växlar mottagare respektive lyssnare tyder på medvetenhet om de dubbla kontexterna i vilka de olika publikerna deltar. Förmodligen vill L göra alla potentiella deltagare till mottagare. Märkbart för ex. 2 är att tv-tittarna positioneras deltagande i en rituell handling, i ex. 1 fick uteslutande GD delta i ritualen genom rad 003, tv-tittarna blev först deltagande i och med att ritualen var avslutad. I figur 3.3 ovan illustreras L:s textproduktion och hur han riktar den mellan publikerna. Vid inledningen av L:s huvudpredikan tilltalas tv-tittarna direkt med du, till skillnad från ex. 2 där båda yttre kontexters deltagare tituleras med andra persons personliga pronomen. GD är inte visuellt uppenbart tilltalade men möjligtvis indirekt då predikan är en central del av gudstjänsten. Ex. 3 Gudstjänstledare (L) 13

15 009 L: HÄRLIG: / e jorden // vilka associationer tänker du på när jag säge så? /// Detta exempel innehåller också ett intressant exempel på ett kommunikativt problem. Predikan ter sig till form och innehåll som en monolog, den direkta frågan till tvtittarna indikerar däremot att L söker starta en dialog. Inofficiellt förekommer informell talproduktion gudstjänstdeltagarna emellan, men denna är otydbar och inte direkt påverkande den inre kontexten. Officiell talproduktion under gudstjänsten är inte förbehållen L, tre ytterliggare talare förekommer och bidrar under förbön till diskursens uppbyggnad. Endast en av dessa talare erkänner de dubbla publikerna genom att initialt söka ögonkontakt med tvtittaren. Ex. 4 Man nummer 2 (M2) 010 M2: låt oss be: / i vår förbön Under resten av talturen (se appendix II) upprättas ingen verbal eller icke-verbal kontakt mellan talare och tv-tittare. Gudstjänstdeltagarna involveras dock i förbönens innehåll med frekventa användanden av oss och vi. Då tv-tittaren genom Man 2:s (M2) inledande uppmaning görs delaktig i förbönen, kan antas att denne givits adekvat uppmärksamhet och inte kräver ytterliggare markörer för att diskursen ska göras tillgänglig. 4. Situationell kontext Den tv-sända gudstjänsten är i ett lyckat genomförande beroende av att en uppsättning förutsättningar tas i bruk. Tal i användning är i högsta grad en social aktivitet, vilket ger konsekvenser inom en viss kontext i en viss situation. Detta relevantgör en etnografisk analys av materialet. Hymes belyser den situationella kontexten som, å ena sidan, begränsande omfånget av möjliga tolkningar, och, å andra sidan, stödjande den åsyftade tolkningen (Brown & Yule 1983:37). 14

16 Firth har utformat en schematisk modell för att lingvistiskt undersöka den situationella kontexten (Brown & Yule 1983:37). I korthet är de faktorer Firth använder följande: A. De relevanta dragen hos deltagarna: personer, personligheter (i) Deltagarnas verbala handling (ii) Deltagarnas icke-verbala handling B. De relevanta objekten C. Den verbala handlingens effekt Denna modell kan med fördel appliceras på de verbala och icke-verbala rituella handlingar vilka äger rum under en gudstjänst. Se exempelvis det kommunikativa utbytet i ex. 5. Ex. 5 Gudstjänstledare (L), gudstjänstdeltagare (GD) 007 L: GUD // du som ständigt SKApar och förnyar // vi tackar dej för jordens skönhet // för allt spel av färg å form å toner / som fyller oss med glädje /// för allt stort å rikt / som du låtit människor frambringa // forskningens ljus och konstens härlighet // för skönhet / glädje / å godhet / som vi får njuta av // öppna Gu:d // våra sinnen för din närvaror/ i Jesu namn: / [amen ] GD: [amen] Enligt Firths metod kategoriseras (A.) de deltagande L och GD som just deltagare. Dessas personligheter definierar jag som, för L, gudstjänstledare och reproducent av det kristna budskapet, och för GD, gudstjänstdeltagare och kyrkobesökare med olika syften med sin närvaro. (A. (i)) L:s verbala handling utgörs av en mindre predikan, antagligen unikt författad för detta tillfälle och situation, (ii) ingen icke-verbal handling av intresse utförs vilken skulle kunna påverka eller bli påverkad av den situationella kontexten. De relevanta objekten (B.) för den situationella kontexten är, självklart, kyrkorummet, men också kan nämnas Gud som tilltalsobjekt. Att objektifiera ett 15

17 sådant koncept som Gud må vara schematiskt och modellmässigt möjligt, men utanför kyrkorummets formella diskurs mindre funktionellt. (C.) Den verbala handlingens effekt är i denna situation att GD producerar yttrandet amen samtidigt som B utför dito. Det tal L under sin taltur producerar, skulle förmodligen inte generera en identisk konsekvens i en annan kontext, gudstjänsten och kyrkorummet ger sålunda förutsättningarna för yttrandets effekt. Gudstjänstledaren i egenskap av sitt ämbete bidrar också i högsta grad till den lyckade tolkningen. 5. Kategoriseringsarbete Den etnometodologiska inriktningen på identitet i tal-i-interaktion behandlar kategorier som kunskap tolkad utifrån interaktörernas kommunikativa beteende. Man ser, med andra ord, inte deltagarna som bundna till en passiv eller latent identitet, utan kategorierna ses som tillsammans med andra aktivt framarbetade för sig själv eller andra (Antaki & Widdicombe 1998:2). Antaki och Widdicombe redogör för fem principer relevanta för det etnometodologiska behandlandet av identitet: (1) Kategorier med associerade drag: Sacks menar att människor organiserar saker i världen i samlingar (collections), i och med detta grupperar de vad som annars skulle vara skilda objekt. Sålunda byggs kategorier upp av vissa karaktäristika eller särdrag, t.ex. att vara på ett visst sätt, i detta fall att vara kristna. Detta betyder att en person kan tillhöra ett oändligt antal kategorier. Processen fungerar även åt andra hållet, att särdrag implicerar kategorier, dvs. om en person som utför en viss handling identifieras denna som kristen (Antaki & Widdicombe 1998:3-6). (2) Indexikalitet och tillfällighet; man menar att alla yttranden genererar varierande betydelse under olika omständigheter, spatiala som temporala. Sacks applicerar detta på kategorimedlemsskap, bruket av kategorier ska förstås och tolkas utifrån de exakta omständigheterna kring produktionen av yttrandet. (3) Relevantgöra och orientera mot, denna princip klargör att identitetsarbetet är interaktörernas verksamhet, inte analytikerns. Deltagarna relevantgör vissa särdrag eller karaktäristika och det är det enda som bör studeras eller tolkas. På samma sätt orienterar deltagarna mot saker i världen som någonting. 16

Talspråk och skriftspråk

Talspråk och skriftspråk Akademin för utbildning EXAMENSARBETE kultur och kommunikation, UKK HSV407 15 hp Termin VT År 2012 Talspråk och skriftspråk Samma fast olika Spoken language and written language Same but different Handledare:

Läs mer

Varför knackar han inte bara på? En studie om arbete med läsförståelse i åk 1-2

Varför knackar han inte bara på? En studie om arbete med läsförståelse i åk 1-2 Varför knackar han inte bara på? En studie om arbete med läsförståelse i åk 1-2 Helena Eckeskog Institutionen för språkstudier Studier i pedagogiskt arbete 7 Studier i språk och litteratur från Umeå universitet

Läs mer

å sen så - en studie av barns konnektorer och informationsstruktur i berättelser. Handledare: Åke Viberg

å sen så - en studie av barns konnektorer och informationsstruktur i berättelser. Handledare: Åke Viberg UPPSALA UNIVERSITET Institutionen för lingvistik och filologi Ämne: Lingvistik Eva-Karin Annemark C-uppsats VT-2004 å sen så - en studie av barns konnektorer och informationsstruktur i berättelser. Handledare:

Läs mer

Samarbete i grupp. En studie i hur lärare i idrott och hälsa arbetar med gruppens samarbete. Holm, Johan Kjellqvist, Marc. Handledare: Britt Hallerdt

Samarbete i grupp. En studie i hur lärare i idrott och hälsa arbetar med gruppens samarbete. Holm, Johan Kjellqvist, Marc. Handledare: Britt Hallerdt Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Självständigt arbete i didaktik relaterat till Idrott och hälsa 15 hp Samarbete i grupp En studie i hur lärare i idrott och hälsa arbetar med

Läs mer

Värdegrund, demokrati och inflytande ur ett elevperspektiv

Värdegrund, demokrati och inflytande ur ett elevperspektiv UTBILDNING & DEMOKRATI 2005, VOL 14, NR 3, 7 30 Värdegrund, demokrati och inflytande ur ett elevperspektiv Michael Tholander Using a conversation-analytic approach, the present study investigates how Swedish

Läs mer

Eleven tar plats: språk, turtagning och multimodalitet i klassrummet

Eleven tar plats: språk, turtagning och multimodalitet i klassrummet Eleven tar plats: språk, turtagning och multimodalitet i klassrummet FREDRIK LUNDSTRÖM Den här studien fokuserar klassrumsinteraktion på ett yrkesprogram. Å ena sidan kommer den att visa ett pluralistiskt

Läs mer

Glädje, samhörighet viss del galenskap

Glädje, samhörighet viss del galenskap Glädje, samhörighet viss del galenskap Förskolepedagogers förhållningssätt till musik, i ljuset av kreativitet och barns delaktighet Simon Elmquist Johnny Hagman Kurs: LAU370/LAU390 Handledare: Christina

Läs mer

Kommunikation mellan bank och kund

Kommunikation mellan bank och kund 2003:200 SHU EXAMENSARBETE Kommunikation mellan bank och kund En studie angående kommunikationen mellan gymnasieelever och banken JENS LAGERQVIST KRISTOFFER LUNDGREN Samhällsvetenskapliga och ekonomiska

Läs mer

Att skräddarsy sig själv En kvalitativ studie om ungdomars självframställan på sociala nätverk och dess påverkan på deras syn på sig själva

Att skräddarsy sig själv En kvalitativ studie om ungdomars självframställan på sociala nätverk och dess påverkan på deras syn på sig själva Att skräddarsy sig själv En kvalitativ studie om ungdomars självframställan på sociala nätverk och dess påverkan på deras syn på sig själva SQ1562, Vetenskapligt arbete i socialt arbete, 15 hp Scientific

Läs mer

Introduktionen - en interaktiv process

Introduktionen - en interaktiv process Örebro Universitet Institutionen för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap Sociologi Introduktionen - en interaktiv process En kvalitativ studie av en introduktionsprocess för nyanställda på ett

Läs mer

EXAMENSARBETE. Elevers uppfattningar om begreppet kunskap

EXAMENSARBETE. Elevers uppfattningar om begreppet kunskap EXAMENSARBETE 2008:009 Elevers uppfattningar om begreppet kunskap Daniel Sandberg Helena Zetterström Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde C-nivå Institutionen för Pedagogik

Läs mer

Erfarenhet och meningsskapande

Erfarenhet och meningsskapande Utbildning & Demokrati 2008, vol 17, nr 3, 25 46 Tema: Didaktiska undersökningar Erfarenhet och meningsskapande Johan Öhman Experience and meaning making. The purpose of this article is to contribute to

Läs mer

Bild som samtal EXAMENSARBETE. Hösten 2006 Lärarutbildningen. www.hkr.se. bildarbete i undervisningen för konstruktiv konflikthantering

Bild som samtal EXAMENSARBETE. Hösten 2006 Lärarutbildningen. www.hkr.se. bildarbete i undervisningen för konstruktiv konflikthantering EXAMENSARBETE Hösten 2006 Lärarutbildningen Bild som samtal bildarbete i undervisningen för konstruktiv konflikthantering Författare Lisa Carlsson Christina Lantz Handledare Elisabet Malmström Ewa Gislèn

Läs mer

Ge dem nycklar och kunskap En socialpedagogisk studie av socialt arbete med ungdomar

Ge dem nycklar och kunskap En socialpedagogisk studie av socialt arbete med ungdomar GÖTEBORGS UNIVERSITET Institutionen för socialt arbete Ge dem nycklar och kunskap En socialpedagogisk studie av socialt arbete med ungdomar Socionomprogrammet C-uppsats Författare: Cecilia Fredin Handledare:

Läs mer

Attityder och bemötande mot funktionshindrade.

Attityder och bemötande mot funktionshindrade. Beteckning: Institutionen för vårdvetenskap och sociologi. Attityder och bemötande mot funktionshindrade. Tanja Sjöstrand Juni 2008 Examensarbete 10 p Social omsorg HK 97 Anders Hydén Sammanfattning Studien

Läs mer

Formell kompetens en förutsättning för god kvalitet i förskolan?

Formell kompetens en förutsättning för god kvalitet i förskolan? Formell kompetens en förutsättning för god kvalitet i förskolan? En kvalitativ studie av hur förskolechefer i Östergötlands län uppfattar betydelsen av formell kompetens i förskolan Författare: Carolina

Läs mer

Fokusgruppsintervjuer med ungdomar om genus och våld

Fokusgruppsintervjuer med ungdomar om genus och våld Kriminologiska institutionen Stockholms universitet 106 91 STOCKHOLM Rapport 2003:2 Fokusgruppsintervjuer med ungdomar om genus och våld Konstruktioner av gärningspersoner och offer Jenny Karlsson & Tove

Läs mer

Kulturella skillnader ur ett audionomperspektiv - en intervjustudie om kommunikation i patientmöten

Kulturella skillnader ur ett audionomperspektiv - en intervjustudie om kommunikation i patientmöten Örebro universitet Hälsoakademin Examensarbete i Hörselvetenskap VT 2011 Kulturella skillnader ur ett audionomperspektiv - en intervjustudie om kommunikation i patientmöten Författare: Maya Alberthson

Läs mer

Lik men unik. En kvalitativ studie kring hur en grupp unga tjejer beskriver identitetsskapande och självpresentation på Facebook

Lik men unik. En kvalitativ studie kring hur en grupp unga tjejer beskriver identitetsskapande och självpresentation på Facebook Lik men unik En kvalitativ studie kring hur en grupp unga tjejer beskriver identitetsskapande och självpresentation på Facebook Institutionen för socialt arbete Socionomprogrammet termin 6 C-uppsats HT-2011

Läs mer

I mörkret ser ingen vad som sker..

I mörkret ser ingen vad som sker.. Örebro universitet Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap Sociologi I mörkret ser ingen vad som sker.. - En kvalitativ studie av kvinnors upplevelse av trygghet och otrygghet i staden.

Läs mer

Kvinna föds inte till man, kvinna blir det.

Kvinna föds inte till man, kvinna blir det. Kvinna föds inte till man, kvinna blir det. Daniel Samuelsson Institutionen för pedagogik och didaktik Examensarbete 15 hp Genus Självständigt arbete - UC301P (15 hp) VT -terminen 2011 Handledare: Adrian

Läs mer

Ge dem en röst Lärares uppfattningar om hur de skapar förutsättningar för elevers delaktighet i grundsärskolan.

Ge dem en röst Lärares uppfattningar om hur de skapar förutsättningar för elevers delaktighet i grundsärskolan. Självständigt arbete Ge dem en röst Lärares uppfattningar om hur de skapar förutsättningar för elevers delaktighet i grundsärskolan. Författare: Hanna Karlsson Helen Larsson Handledare: Elisabet Frithiof

Läs mer

Kan vi inte spela något annat? Undervisningsmaterial som kulturella artefakter i institutionaliserad violinundervisning. En fallstudie.

Kan vi inte spela något annat? Undervisningsmaterial som kulturella artefakter i institutionaliserad violinundervisning. En fallstudie. Kan vi inte spela något annat? Undervisningsmaterial som kulturella artefakter i institutionaliserad violinundervisning. En fallstudie. Magnus Dahlberg Masteravhandling i musikpedagogik Norges Musikkhøgskole

Läs mer

Den dominanta rollen i en grupp.

Den dominanta rollen i en grupp. Den dominanta rollen i en grupp. En undersökning om hur den dominanta rollen kan framstå i en barngrupp. Carolina Karlström och Charlotte Svärd Lärarhögskolan i Stockholm Institutionen för samhälle, kultur

Läs mer

Flerspråkighet problem eller förutsättning för utveckling?

Flerspråkighet problem eller förutsättning för utveckling? Lärarhögskolan i Stockholm - Institutionen för individ, omvärld och lärande Flerspråkighet problem eller förutsättning för utveckling? En förskolestudie Magdalena Karlsson Handledare: Margareta Ahlström

Läs mer

Kommentarmaterial till kursplanen i moderna språk

Kommentarmaterial till kursplanen i moderna språk Kommentarmaterial till kursplanen i moderna språk Kommentarmaterial till kursplanen i moderna språk Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Tel: 08-598 191 90 Fax: 08-598 191 91 E-post:

Läs mer

Medvetande och kultur

Medvetande och kultur HÖGSKOLAN KRISTIANSTAD Institutionen för Beteendevetenskap Magisteruppsats i Pedagogik (61-80) 20 poäng Medvetande och kultur en studie av hur högstadieelever arbetar med källkritik på material från nätet

Läs mer

CRM-system, konsten att skapa lönsamma relationer eller en teknisk lösning för lagring av information?

CRM-system, konsten att skapa lönsamma relationer eller en teknisk lösning för lagring av information? CRM-system, konsten att skapa lönsamma relationer eller en teknisk lösning för lagring av information? En studie av implementeringsprocessens kritiska aspekter samt påverkande faktorer CRM-system, the

Läs mer

Gymnasielärares syn på lärare-elevrelationen

Gymnasielärares syn på lärare-elevrelationen LÄRARPROGRAMMET Gymnasielärares syn på lärare-elevrelationen Ida Carleson Examensarbete 15 hp Vårterminen 2009 Handledare: Gunilla Hörberg Examinator: Peter Karlsudd Humanvetenskapliga Institutionen HÖGSKOLAN

Läs mer

Om ämnet Moderna språk

Om ämnet Moderna språk Om ämnet Moderna språk Bakgrund och motiv Ämnet moderna språk har gemensam uppbyggnad och struktur med ämnena engelska och svenskt teckenspråk för hörande. Dessa ämnen bildar ett sammanhängande system

Läs mer