Innehåll. Vår vision. Nexans IKO Sweden. Vår affärsidé. Strategiska mål Vår värdegrund

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll. Vår vision. Nexans IKO Sweden. Vår affärsidé. Strategiska mål 2007-2009. Vår värdegrund"

Transkript

1 N e x a n s I K O S w e d e n A B Å r s r a p p o r t

2 Nexans IKO Sweden Huvudkontor och produktion i Grimsås, ca 490 anställda Säljkontor i Göteborg, Söderköping, Sundsvall, Helsingfors och Vilnius, ca 10 anställda. Svenska dotterbolaget Axjo Kabel, 2 anställda. Danska systerbolaget Nexans Jydsk Denmark (konsolideras i Nexans IKO Swedens rapportering), ca 30 anställda Strategiska mål Uppnå långsiktig lönsamhet Utveckla tillväxtmarknader Göra Nexans attraktivare för kunder och anställda Vår vision Vi vill vara den ledande leverantören av kablar och kabelsystem. Med ledande menar vi att vi skall vara Kundernas första val Uthålligt lönsamma En attraktiv arbetsgivare Vår affärsidé Med bredd, kapacitet och hög servicegrad erbjuder vi effektiva och miljövänliga kabellösningar till marknaderna infrastruktur, installation och industri. Vår hemmamarknad är Sverige, Danmark, Finland, Estland, Lettland och Litauen. Vår värdegrund Medarbetarskapet Varje anställd på Nexans IKO Sweden ska sträva mot Kundorientering Resultatorientering Självutveckling Laganda Ledarskapet Varje chef på Nexans IKO Sweden ska sträva mot Ett coachande ledarskap Ett kommunikativt ledarskap Ett förändringskompetent ledarskap Innehåll Förord Verksamheten i korthet Investeringar Miljöansvar Socialt ansvar Personalutveckling Nyckeltal Fotona i Årsrapporten är bilder som Nexans fotoklubb har tagit på temat "Attraktiv arbetsgivare.

3 Nexans IKO Sweden 2007 Förord Göra Nexans attraktivare temat för 2007 Ett av våra strategiska mål är att göra Nexans IKO Sweden attraktivare för såväl kunder som för anställda. Under 2007 genomförde vi för andra gången en attityd- och kundundersökning för att mäta hur marknaden bedömer vår service och våra produkter. Resultatet visade att vi inom många områden står mycket starka men det gav också underlag för fortsatt arbete med förbättringar av vår verksamhet i syfte att bli en attraktivare leverantör. En del av undersökningen fokuserade på att mäta hur väl vi uppnått vårt mål för positionering på marknaden: att vara global expert som ger hög service med lokal närvaro. Resultatet visar att Nexans jämfört med den tidigare mätningen 2004 ännu tydligare uppfattas som det globala företaget med brett expertkunnande inom kablar och kabelsystem. Undersökningen visade också att vi påtagligt förbättrade vår servicenivå och förmåga att vara en pålitlig leverantör under 2007 men att det likväl krävs fortsatt förändringsarbete. Detta arbete kommer att ha hög prioritet under var det även dags för en uppföljning av de anställdas attityder till företaget som vi senast undersökte Ca 80 % av de anställda svarade och bidrog därmed till att ge underlag dels till att mäta hur väl vi lyckats med de överenskomna åtgärderna från 2004 och dels till fortsatt arbete med att utveckla företaget i syfte att bli en attraktivare arbetsgivare. Vi är övertygade om vikten av att ha anställda som trivs för att få motiverade och engagerade medarbetare. Ett attraktivt företag gör det också lättare att rekrytera duktiga personer i framtiden. Resultatet från denna medarbetarundersökning blev mycket tillfredsställande. Vi kunde konstatera att inom de flesta av de prioriterade förbättringsområden som identifierades 2004 hade påtagliga förebättringar skett. Som ett exempel svarade 97 % att Nexans IKO Sweden är en bra arbetsgivare och 94 % att de kan rekommendera en vän att söka jobb på Nexans. Inte desto mindre ger det nedbrutna resultatet per arbetsplats / avdelning underlag för förbättringsarbete och åtgärdsplaner togs fram i slutet av året. Omvärlden 2007 har med en god konjunktur inom de flesta områden karaktäriserats av en stark efterfrågan inom våra tre huvud- marknadssegment: infrastruktur, installation och industri. En utmaning har varit att hantera det fortsatt historiskt sett mycket höga och starkt volatila priset på koppar. Kombinationen av målinriktade insatser i linje med vår strategiska plan och god hantering av omvärldsförändringar gjorde sammantaget att 2007 blev ännu ett år med rekordhög omsättning och med ett förbättrat resultat. Försäljningen för Nexans IKO Sweden Group blev 2669 MSEK mot 2364 MSEK året innan och rörelseresultatet ökade till 175 MSEK från 122 MSEK. Detta är ett mycket tillfredsställande resultat som gör att vi står starka inför de kommande årens utmaningar. Stefan Olsson VD

4 Nexans IKO Sweden 2007 Verksamheten i korthet Utvecklad marknadsposition Under året utvärderades vår marknadsposition med hjälp av en attitydundersökning. Enligt denna är Nexans den mest kända kabeltillverkaren i Sverige sett över alla marknadssegment. Jämfört med vår senaste undersökning 2004 visade denna också att bilden av Nexans som den globala experten på kablar och kabelsystem med hög lokal närvaro blivit tydligare på marknaden. Det finns dock vissa segment där vi är för dåligt kända och som vi kommer att koncentrera insatserna på under 2008 och framåt. Infrastruktur I spåren av stormen Gudrun förväntades 2007 ett mycket stort behov av eldistributionskabel i Sverige. Vår avsikt att med Nexans svenska och internationella resurser täcka en stor del av detta behov slog ut mer än väl såtillvida att behovet något understeg den kapacitet vi hade till förfogande. I Danmark fortsatte framgångarna med vår eldistributionskabel Axclight-O i vilken optokablar också kan installeras. Våra produkter för utbyggnad av optiska fibernät ända fram till hemmen började komma igång i Sverige och Norge 2007 och väntas öka kraftigt de närmaste åren. Industri På industrisidan levererar Nexans i Sverige framför allt till fordonsindustrin, där efterfrågan höll sig starkare än väntat under 2007 vilket gav god försäljning på detta område. Installation Med vår portfölj av erkänt högkvalitativa standardkablar för installation och en fortsatt god byggkonjunktur blev även försäljningen inom installationssektorn stor.

5 Investeringar Nytt IT-system Efter ett problematiskt första inkörningsår kunde vi under 2007 börja skörda de första frukterna av det nya IT-system som togs i bruk i april Vi kunde hämta igen alla tapp i försämrad leveransprecision och effektivitet som vi fått under 2006 och kunde börja resan mot den avsevärt förhöjda servicenivå som vi långsiktigt har som mål att nå med detta. Expansion av produktionen Största investeringen 2007 var påbörjandet av en utbyggnad och omorganisation inom kraftkabelproduktionen, dels för att höja kapaciteten, dels göra flödet tydligt och komma närmare visionen om en mönsterfabrik för kabelproduktion. Även en ny produktionslinje för optofiberkablar införskaffades som tillsammans med olika rationaliserande och effektiviserande förändringar kommer att rusta oss bättre för den ökande efterfrågan på kablar för fiber-till-hemmet-nät. En mindre, men viktig, investering 2007 var uppgraderingen av vårt huvudsprinklersystem med s.k. relining vilket för framtiden säkrar denna viktiga infrastruktur för verksamheten. Forskning och utveckling Företagets materiallaboratorium, en del av Nexans globala forskningsorganisation, investerade i en ny brandugn som förberedelse för testning enligt kommande brandsäkerhetsregler enligt EUs s.k. CPD-krav.

6 Nexans IKO Sweden 2007 Miljöansvar Produktionsvolym Nexans fortsätter expanderas sin verksamhet. I december 2006 beviljades Nexans IKO Sweden ett utökat tillstånd för produktion av kabel från till ton och volymen 2007 blev ton. Avveckling av avfallsdeponi Avvecklingen av företagets gamla deponiplats som stängdes 2004 följdes planenligt under Planen beräknas leda till att deponin fullständigt avvecklats En särskild insats under året var utgrävningen av en gammal förbränningsplats, där allt miljöfarligt avfall nu avlägsnats och tagits om hand av SAKAB. Hantering av betydande miljöaspekter Företagets definierade s.k. betydande miljöaspekter har under 2007 hanterats enligt följande: 1. Råvaruförbrukning - Under 2007 fortgick våra löpande åtgärder för att reducera råvaruförbrukningen, vilket också har en direkt ekonomisk effekt. 2. Områden förorenade med olja och dioxiner - Under 2007 lades företagets process med förtenning av tunna kopparledare ned. Därmed återstår för åtgärd endast de oljefyllda baden som används vid koppartrådsdragningen. 3. Avfallsdeponi - Se ovan 4. Produktionsavfall - Se tabellen Miljömål 5. Energiförbrukning - Se tabellen Miljömål 6. Transporter - Se tabellen Miljömål Nyckeltal - miljö Samtliga Nexans IKO Swedens miljörelaterade nyckeltal framgår av tabellen Miljödata. Miljömål - Nexans IKO Sweden Miljömål Mål 2007 Utfall 2007 Mål 2008 Produktionsavfall 3,4 % 3,6 %* 3,5 % (Avfallsvärde / produktionsvärdet) Minskad energiförbrukning Minska 2 % Minskade med drygt 1 % Minska 2 % Minskad miljöpåverkan från Analys av transportalternativ Påbörjades först under slutet Analys av miljökonsekvenser av våra transporter till kund av 2007, avslutas under 2008 olika transportalternativ till kund. Aktiviteter kring sparsam Uppskjutet till 2008 Aktiviteter kring sparsam körning, s.k. ECO-driving körning, s.k. ECO-driving Rutiner för väntande lastbilar Trafikgruppens arbete påbörjat. Rutiner för väntande lastbilar (Slutsatser presenterade jan 2008) Minska våra utsläpp av klimatpåverkande gaser Miljödata - Nexans IKO Sweden Ta fram modell för beräkning av utsläppet av klimatpåverkande gaser Deltagande i samarbetsprojekt liknande Klimatneutrala transporter initierat av Vägverket, Schenker, Volvolastvagnar, Preem och Chalmers Tjänsteresepolicy med tåg som 1:a alt. i syd o mellan Sverige Internlogistik, t ex utreda trucktransporter för råmaterial Område Specificering Produktion av kabel ca ton ca ton Energiförbrukning Driftel + elpanna MWh MWh Olja 42 m 3 66 m 3 Drivmedel Diesel miljöklass m 3 88 m 3 Gasolförbrukning 4,0 ton 3,3 ton Vattenförbrukning Eget vatten m m 3 Kommunalt vatten m m 3 Avfall Avfall till återvinning ton** ton Avfall till deponi 0,5 ton 1 ton Farligt avfall 109 ton*** 51 ton Transporter Uttransporterat ton ton Intransporterat (uppskattad mängd) ton ton * Pga mindre batchar har vi inte nått målet. ** Varav ton träavfall från både 2006 och 2007 *** Merparten hänför sig till utgrävningen av en gammal förbränningsplats. Se "Avveckling av avfallsdeponi" ovan.

7 Socialt ansvar Samhällsutveckling Nexans IKO Sweden definierar sitt samhällsansvar i första hand till samhället Grimsås där omkring hälften av personalen bor. I andra hand står vårt ansvar regionalt till Tranemo Kommun och vårt upptagningsområde i både Västergötland och Småland. I tredje hand knyter vi vårt ansvar till de hemmamarknader vi sköter inom Nexans, dvs Sverige, Finland, Danmark och Baltikum. Inom ramarna för denna definition har vi under 2007 fortsatt stödja fritids- och kulturaktiviteter i Grimsås genom föreningarna IKO Fritid och Grimsås Idrottsförening. IKO Fritids föreningsstuga har flitigt använts av både anställda, andra företag från grannkommuner och av skolklasser. Omkring 35 ungdomar, ofta anställdas barn, har erbjudits feriearbete. Därutöver hade vi ett antal PRAO- och APU-platser för högstadie- och gymnasieelever. Vi har haft fadderverksamhet åt Tranängskolans högstadium och givit stipendier till gymnasieelever däribland ett stipendium till deltagande i Berzeliusdagarna i Stockholm. Vi arbetade aktivt med arbetskrafts- och infrastrukturfrågor genom kommunens näringslivsråd. Vi har försökt ge en allsidig information till regionala media om viktigahändelser på företaget. Sedan ca 10 år tillbaka ger företaget ett årligt ekonomiskt stöd till välgörande verksamhet i nationell skala. Årets bidrag gick till Cancerfonden. Ny friskvårdsanläggning Den 7 mars invigdes en ny friskvårdsanläggning i centrumhuset i Grimsås med ett Öppet Hus där närmare 80 personer utnyttjade möjligheten till gratis provtagning av kolesterolvärde, blodtryck och blodsockervärde. Elin Sundell, programledare för TV4s "Forma Kroppen" höll också föreläsning och gav träningsinstruktioner.

8 Personalutveckling Medarbetarundersökning För att styra personalutvecklingen effektivt mot det övergripande målet att vara en attraktiv arbetsgivare genomfördes 2007 en medarbetarundersökning (uppföljning av liknande undersökning 2005). Syftet är att kartlägga faktorer som dels avgör hur väl medarbetarna trivs på företaget, dels gör att vi även framöver kan rekrytera duktig och välutbildad personal. Cirka 100 påståenden testades inom t ex psykosocial arbetsmiljö, samarbete, delaktighet, personlig utveckling, värdegrund, arbetsvillkor, utvecklingssamtal, företagsledning, min närmaste chef. Resultatet bryts ner på avdelningar och arbetsgrupper inom företaget. Resultatet presenterades och analyserades av företagsledning, personalorganisationerna, jämställdhetskommittén, chefer och personal och användes i förbättringsarbetet. Värdegrund Arbetet har fortsatt under året med att få vår värdegrund att bli en naturlig del av vardagen. Värdegrunden lyfts fram ibland annat utvecklingssamtal, ledarutveckling, introduktioner och rekryteringsannonser. En kampanj med "månadens värdegrundare" lanserades också under året och synliggjordes med affischer och bordspratare. Ledarskapsutveckling Den årliga ledardagen i oktober fokuserade på medarbetarundersökningen. Cheferna fick i uppdrag att gå igenom resultatet med sina grupper samt att ta fram åtgärdsplaner för förbättringar. Samtidigt löpte vårt ledarskapsprogram "Färdplan mot fortsatt framgång" vidare med fokus på de tre nyckelbegreppen inom ledarskapet/värdegrunden. Chefsprofiler togs fram ur medarbetarundersökningen som stöd för att hitta förbättringsområden hos cheferna. Arbetsmiljöutbildning genomfördes för samtliga skyddsombud, chefer och övriga personer med arbetsmiljöansvar. Rekrytering 2007 började 53 personer på företaget och 46 slutade. Personalomsättningstakten ökade på grund av generationsskifte, vilket också påverkade medelåldern som sjönk från 45 år 2006 till 44 år För att få in ny kompetent arbetskraft deltog företaget vid rekryteringsmässor, tog fram ny form på rekryteringsannonsering och byggde ut annons- och ansökningstjänsterna via internet. Företaget har ambitionen att successivt öka andelen kvinnor. Denna steg från 18% 2006 till 19% Utbildning 1,5% av arbetad tid ägnades 2007 åt utbildning, att jämföra med målet som är 2%.

9 Nyckeltal Nyckeltal Nexans IKO Sweden Group Omsättning och resultat Omsättning Mkr Rörelseresultat Mkr Resultat före skatt Mkr Tillgångar Anläggningstillgångar Mkr Omsättningstillgångar Mkr Kassa, Bank Mkr Summa tillgångar Mkr Eget kapital och skulder Eget kapital Mkr Kortfristiga skulder Mkr Övriga skulder Mkr Summa eget kapital o skulder Mkr Verksamhetsindikatorer Avkastning på totalt kapital % 17,7 11,8 8,3 5,3 11,5 Avkastning på eget kapital % 33,7 23,1 15,9 9,6 19,2 Rörelsemarginal % 6,6 5,1 3,9 3,8 6,4 Soliditet % 52,5 50,9 52,1 55,1 59,7 Kapitalomsättningshastighet ggr 2,6 2,5 2,1 2,0 1,8 Omsättning per anställd kkr Antal medarebetare vi årets slut

10 Nexans IKO Sweden AB, Grimsås Tel Fax Årsrapport Nexans IKO Sweden 2007 Juni 2008 Nexans IKO Sweden AB SJUNIO9ÅTTA I AB

Dahls roll som VVS-grossist. är att förenkla flödet av varor och. information mellan leverantörer och. kunder. Leveranssäkerhet är ett nyckelbegrepp.

Dahls roll som VVS-grossist. är att förenkla flödet av varor och. information mellan leverantörer och. kunder. Leveranssäkerhet är ett nyckelbegrepp. Dahls roll som VVS-grossist är att förenkla flödet av varor och information mellan leverantörer och kunder. Leveranssäkerhet är ett nyckelbegrepp. Dahl är en samarbetspartner som ansvarar för kundens lager,

Läs mer

Nu börjar resan mot att bli bäst i Sverige

Nu börjar resan mot att bli bäst i Sverige Skellefteå Kraft Årsredovisning 2013 INNEHÅLL Hans Kreisel, vd. Nu börjar resan mot att bli bäst i Sverige Vd har ordet 2 Det här är Skellefteå Kraft 4 Korta fakta 6 Vårt 2013 i backspegeln 8 Vårt kundansvar

Läs mer

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 Innehåll INTRUM JUSTITIA PÅ EN MINUT Kort om 2009 1 VD-ord 2 Affärsidé, vision och strategier 4 Tre ambitioner för 2010 5

Läs mer

ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag

ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag Årsberättelse 2006 1 Siffror i korthet 2 DettaärÅF 4 VD har ordet 6 Affärsidé, vision, mål och strategier 8 Omvärld och marknad 12 Medarbetare 16 Hållbar utveckling Divisioner 19 Engineering 22 Infrastruktur

Läs mer

årsred0 visning Vi fortsätter att göra många förbättringar varje dag. Det är så vi bygger ett starkt KappAhl. verksamhet hållbarhet resultat

årsred0 visning Vi fortsätter att göra många förbättringar varje dag. Det är så vi bygger ett starkt KappAhl. verksamhet hållbarhet resultat årsred0 visning 2014 verksamhet hållbarhet resultat Vi fortsätter att göra många förbättringar varje dag. Det är så vi bygger ett starkt KappAhl. Johan Åberg, vd, sidorna 2 3 ... hållbarhet och lönsamhet

Läs mer

Året i korthet. Nyckeltal. Året i korthet

Året i korthet. Nyckeltal. Året i korthet Årsredovisning 2005 Innehåll Året i korthet 1 Koncernchefens kommentar 2 Detta är TeliaSonera 4 Strategi för lönsam tillväxt 5 Marknaden för telekommunikationstjänster 6 Tillväxtinitiativ 7 Kostnadseffektivisering

Läs mer

SEB:s finansiella information finns på www.sebgroup.com. Innehåll. Ekonomisk information under 2006. 2005 i korthet 1

SEB:s finansiella information finns på www.sebgroup.com. Innehåll. Ekonomisk information under 2006. 2005 i korthet 1 Årsredovisning 2005 Innehåll SEB:s finansiella information finns på www.sebgroup.com 2005 i korthet 1 Styrelseordföranden har ordet 2 VD har ordet 3 Detta är SEB 4 Marknad, konkurrens och kunder 6 SEB:s

Läs mer

INTRUM JUSTITIA ÅRSREDOVISNING Katalysator för en sund ekonomi sedan 1923

INTRUM JUSTITIA ÅRSREDOVISNING Katalysator för en sund ekonomi sedan 1923 20 13 INTRUM JUSTITIA ÅRSREDOVISNING Katalysator för en sund ekonomi sedan 1923 2 XXXXXXXXXXX 1923 2013 INTRUM JUSTITIA Intrum Justitia hjälper sedan 90 år kunder inom många branscher med kredithantering.

Läs mer

Årsredovisning 2006/2007

Årsredovisning 2006/2007 Årsredovisning 2006/2007 Innehåll Året som gått 1 Lagercrantz Group 2 Lagercrantz Group i korthet 3 VD har ordet 4 Vision, affärsidé, mål och strategier 6 Decentralisering och målstyrning 7 En stark företagskultur

Läs mer

POOLIA ÅRSREDOVISNING 2011

POOLIA ÅRSREDOVISNING 2011 POOLIA ÅRSREDOVISNING 2011 Poolia AB (publ) Kungsgatan 57 A Box 207 101 24 Stockholm Telefon: 08-555 650 00 Fax: 08-555 650 01 Org.nr: 556447-9912 www.poolia.com Framsidan består av våra medarbetare i

Läs mer

S Å d i i. Årsredovisning 2010

S Å d i i. Årsredovisning 2010 S Å d i i Årsredovisning 2010 Innehåll Detta är Semcon 2 VD-ord 4 Vision, affärsidé, mål och strategier 6 Effektiv projektstyrning 8 Tjänster 1 0 Historik 1 0 Marknad och trender 12 Life Science 14 Energi

Läs mer

Årsredovisning. Jämtkraft AB 2010

Årsredovisning. Jämtkraft AB 2010 Årsredovisning Jämtkraft AB 2010 Innehåll: Året i korthet... 4 Drivkraft... 5 VD har ordet...6 7 Jämtkraft i dag...8 9 Jämtkraft och miljön...10 11 Låga priser... 12 13 Elproduktion...14 15 Våra medarbetare...

Läs mer

Ålö Intressenter AB Ålö AB Alo Danmark A/S Alo North America Inc. Ålö Sverige Alö Deutschland Vertriebs-GmbH Alo USA Inc.

Ålö Intressenter AB Ålö AB Alo Danmark A/S Alo North America Inc. Ålö Sverige Alö Deutschland Vertriebs-GmbH Alo USA Inc. ÅRSREDOVISNING 2009 Ålös affärsidé är att utifrån kundernas behov utveckla, tillverka och globalt marknadsföra frontlastare med tillbehör för att maximera traktorns nyttovärde i jordbruk, industri och

Läs mer

Årsredovisning 2007 Hållbarhetsredovisning Bolagsstyrningsrapport. Ledande inom växande energi- och miljömarknader

Årsredovisning 2007 Hållbarhetsredovisning Bolagsstyrningsrapport. Ledande inom växande energi- och miljömarknader Årsredovisning 2007 Hållbarhetsredovisning Bolagsstyrningsrapport Ledande inom växande energi- och miljömarknader Innehåll Under fliken Alfa Laval på 2 minuter 1 Viktiga händelser 2007 2 Fjärde året i

Läs mer

XXXXXXXXXXXX 1 INTRUM JUSTITIA 2012

XXXXXXXXXXXX 1 INTRUM JUSTITIA 2012 XXXXXXXXXXXX 1 INTRUM JUSTITIA 2012 2 XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX 3 Innehåll Kort om 2012 4 VD-ord 6 Intrum Justitia i korthet 10 Affärsidé, mission, vision, kundnytta, strategier och mål 12 Våra tjänster

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för Tele2 AB (publ) organisationsnummer 556410-8917 för räkenskapsåret

Läs mer

Mot en genuint hållbar verksamhet

Mot en genuint hållbar verksamhet swedol årsredovisning 2013 Hållbar styrning Hållbarhetsredovisningen beskriver de viktigaste aspekterna av Swedols påverkan och ansvarstagande i samhället och omfattar hela koncernen. Hållbarhetsarbetet

Läs mer

hållbara energilösningar i världsklass

hållbara energilösningar i världsklass hållbara energilösningar i världsklass Årsredovisning 213 Innehållsförteckning NIBE-koncernen Vår verksamhet 213 3 Det här är NIBE 4 NIBE i hemmet 6 NIBE i större fastigheter 7 NIBE i industrin 8 VD har

Läs mer

Årsredovisning 2007/08

Årsredovisning 2007/08 Årsredovisning /8 INNEHÅLL ÅRSSTÄMMA 8 Årsstämma 8 och kalendarium Denna sida Kort om Lagercrantz Group /8 i korthet VD har ordet Affärsidé, vision, mål och strategi 8 Förvärv Marknad Divisioner Electronics

Läs mer

MYNDIGHETSPRESENTATION

MYNDIGHETSPRESENTATION MYNDIGHETSPRESENTATION Årsberättelse 2008 GD KOMMENTAR GD kommentar Jag kan med glädje konstatera att verket under 2008 blivit miljöcertifierat i enlighet med ISO 14001. Det är resultatet av ett långsiktigt

Läs mer

N O TE Å R S R E D O V ISNING

N O TE Å R S R E D O V ISNING 08 Årsredovisning Innehåll NOTE i korthet 1 Året i korthet 2 Koncernchefens kommentarer 4 Affärside, vision och mål 6 Från vision till verklighet 7 Ny strategi för tillväxt 8 Marknad 12 Tillväxtorienterade

Läs mer

Årsredovisning 2014. Alla har rätt till ett bra liv. Ja, alla.

Årsredovisning 2014. Alla har rätt till ett bra liv. Ja, alla. Årsredovisning 2014 Alla har rätt till ett bra liv. Ja, alla. Innehåll Humana 2014 1 Humana i korthet 2 Händelser under året 4 Verksamhetsområden 6 Vd-ord 8 Omsorgsmarknaden 12 Hur vi skapar värde och

Läs mer

clas ohlson Årsredovisning 2013/14 Framgångsrikt erbjudande och stärkt marknadsposition miljarder kr länder

clas ohlson Årsredovisning 2013/14 Framgångsrikt erbjudande och stärkt marknadsposition miljarder kr länder clas ohlson Årsredovisning 2013/14 6 8 miljarder kr 5 länder Framgångsrikt erbjudande och stärkt marknadsposition Med visionen att utveckla Clas Ohlson till en ledande internationell detaljhandelskedja

Läs mer

Årsredovisning 1998 ÅRSREDOVISNING 1998. Vi ska berika våra kunder genom ledande kompetens och långsiktiga relationer.

Årsredovisning 1998 ÅRSREDOVISNING 1998. Vi ska berika våra kunder genom ledande kompetens och långsiktiga relationer. Årsredovisning 1998 98 ÅRSREDOVISNING 1998 Vi ska berika våra kunder genom ledande kompetens och långsiktiga relationer. Innehåll Ekonomisk information via Internet: www.seb.se Syfte, affärsidé, vision

Läs mer

medlemmar och kunder samhälle och omvärld VD har ordet 4 Vision och mål 6

medlemmar och kunder samhälle och omvärld VD har ordet 4 Vision och mål 6 HSB Göteborg Årsredovisning 2008 verksamhetsbeskrivning VD har ordet 4 Vision och mål 6 medlemmar och kunder Kunddialog/service 8 Medlemsdialog 12 kommunikation 15 Parlamentarisk verksamhet 16 Koden för

Läs mer

Årsredovisning 2014 GodEl

Årsredovisning 2014 GodEl Årsredovisning 2014 GodEl Innehållsförteckning GodEl 2014 i korthet 2 Viktiga händelser 2014 3 Vårt syfte 4 Vår vision 4 Så här fungerar det 5 VD-ord 6 Elprisutveckling under 2014 7 Bra för våra kunder

Läs mer

Hur skapar vi hållbara transporter?

Hur skapar vi hållbara transporter? EXEMPELSAMLING FÖR MOBILITETSPROJEKT Hur skapar vi hållbara transporter? Innehåll Innehållsförteckning Förord 2 Kommunerna och projekten 3 inom temaområdet Om att starta och driva projekt 6 Att tänka på

Läs mer

Lean. Skapa mer värde med resurseffektiva processer och flöden. Läs om principerna och hur man lyckas med Lean sid 2-5

Lean. Skapa mer värde med resurseffektiva processer och flöden. Läs om principerna och hur man lyckas med Lean sid 2-5 Lean Skapa mer värde med resurseffektiva processer och flöden Läs om principerna och hur man lyckas med Lean sid 2-5 Exempel på Lean-satsningar sid 6-39 Läs om Lean-utbildningar på baksidan 1 Med Lean

Läs mer

Årsredovisning 2012. Rustat för tillväxt. Genom att erbjuda vad du behöver till ett lägre pris.

Årsredovisning 2012. Rustat för tillväxt. Genom att erbjuda vad du behöver till ett lägre pris. Årsredovisning 2012 Rustat för tillväxt. Genom att erbjuda vad du behöver till ett lägre pris. 2012 i korthet Med 38 miljoner kunder i 11 länder är Tele2 en av Europas ledande telekomoperatörer. Vi erbjuder

Läs mer

Besök vår årsredovisning för 2011 på www.tele2.com!

Besök vår årsredovisning för 2011 på www.tele2.com! Årsredovisning 2011 Besök vår årsredovisning för 2011 på www.tele2.com! Läs mer om Tele2 2011 på http://reports.tele2.com/2011/ar. På vår webbplats www.tele2.com hittar du alltid den senaste informationen.

Läs mer