Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande"

Transkript

1 1 (20) Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl , Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Övriga deltagande Stefan Didrik, sekreterare Per Almström, kommunchef Åke Svensson, skolchef 270 Ulf Molin (C), kommunstyrelsens vice ordförande Höganäs kommun 270 Kenneth Holmer (S), 2 vice ordförande Barn- och utbildningsnämnden 270 Lars Ottosson (PF), ordförande Barn- och utbildningsnämnden 270 Lina Löfgren (M), vice ordförande Barn- och utbildningsnämnden 270 Karolina Hansen, nämndsekreterare Barn- och utbildningsnämnden 270 Utses justera Lars Svensson Justeringens plats och tid Kommunkontoret Underskrifter Sekreterare Stefan Didrik Paragrafer Ordförande Arnold Andréasson Justerare Lars Svensson Organ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kommunkontoret Stefan Didrik

2 270 2 (20) Nedläggningen av busslinje 529. Dnr Ulf Molin, kommunalråd i Höganäs kommun, deltar på sammanträdet och redogör för det projekt som Höganäs kommun bedriver tillsammans med Skånetrafiken kring skolskjutsfrågan i kommunen. Målet har varit skolelever boende längsmed kollektivtrafikstråken skall använda linjetrafiken som skolskjutsar. ordföranden kontaktar kommunstyrelsens ordförande i Örkelljunga kommun samt ordföranden i kollektivtrafiknämnden Region Skåne för forts dialog i ärendet. Delgivning: BUN Oderljunga Sockengille

3 271 3 (20) Handikappolitiskt program. Dnr (KF) Ifrån Socialnämnden föreligger förslag till Handikappolitiskt program för beslut i kommunfullmäktige. Ifrån handikapporganisationerna har remissvar inkommit genom Linda Gottschalk. föreslå kommunstyrelsen hemställer fullmäktige antar handikappolitiskt program för Perstorps kommun.

4 272 4 (20) Flaggspel utmed riksväg 21. Dnr Ordföranden föreslår Perstorps kommun utmed riksväg 21 flaggar upp dels vilka företag som finns på orten men även markerar här börjar Skåne Nordväst/Familjen Helsingborg. ge Tekniska kontoret i uppdrag finna lämplig mark för flaggspel utmed riksväg 21 samt, ärendet återrapporteras senast den 1 januari Delgivning: Samhällsbyggnadschef

5 273 5 (20) Ansökan om ekonomiskt bistånd Perstorps GK. Dnr Perstorps golfklubb har i skrivelse till kommunen efterfrågat om man kunde få ta lite av kommunens lager av gatsten för fräscha upp golfbanans raber. Arbetsutskottet beslutade ge Tekniska kontoret i uppdrag ta fram en prisbild för gatstenarna. Golfklubben har nu tillsammans med fritidsintendenten arbetat fram ett förslag som innebär kommunen efterskänker gatstenen mot golfklubben åtar sig vid ett antal tillfällen i samband med friluftsdagar och liknande hålla aktiviteter för kommunens ungdomar. skänka gatstenen till Perstorps golfklubb under förutsättning man upprättar ett skriftligt avtal om motprestationer med Kultur- och fritidsnämnden. Delgivning: Fritidsintendenten Kommunchefen Perstorps GK Driftsingenjör

6 274 6 (20) Utredning om ny idrottshall. Dnr (KS) Ifrån fritidsintendenten föreligger en utredning om en ny idrottshall i Perstorps kommun. överlämna skrivelsen till kommunstyrelsen samt, påpeka för kommunstyrelsen utredningen inte har tagit hänsyn till infrastrukturen i området såsom parkering, el etc. till området.

7 275 7 (20) Medlemskap i klimatkommunerna. Dnr Kommunledningskontoret har tillsammans med Söderåsens miljöförbund sett över möjligheten för Perstorps kommun söka medlemskap i Klimatkommunerna. Enligt beräkningarna så saknas det några poäng för Perstorp skall kunna ansöka om ett medlemskap. För kunna driva frågan vidare föreslår ordföranden miljöförbundet får ett uppdrag under år 2014 inleda ett arbete som resulterar i konkreta frågor på hur Perstorps kommun skall kunna öka sina poäng i klimatkommunernas ranking. miljöförbundet får i uppdrag under 2014 inleda ett arbete som resulterar i konkreta åtgärder på hur Perstorps kommun skall kunna öka sina poäng i klimatkommunernas ranking. Delgivning: Söderåsens miljöförbund

8 276 8 (20) Översyn av kommunens fotbollsplaner. Dnr Ifrån allmänheten har inkommit synpunkter på kommunen missköter sina fotbollsplaner. Det är framförallt fotbollsplanen vid kyrkan i centralorten samt den vid Skrivarevägen som är eftersa i underhållet. begära in vad underhållsplanen säger om underhållet av kommunens fotbollsplaner ifrån Tekniska kontoret. Delgivning: Samhällsbyggnadschefen Kultur- och fritidsnämnden

9 277 9 (20) Detaljplan kv. Trumman. Dnr Detaljplanen för området runt kvarteret Trumman borde ses över med anledning av kommunens köp av tomter i kvarteret. ge byggnadsnämnden i uppdrag ta fram en ny detaljplan för kvarteret Trumman. Delgivning: BN

10 (20) Kvalitetsundersökningar. Dnr Som ett led i medlemskapet i Skåne Nordväst förväntas Perstorps kommun delta i följande kvalitetsundersökningar: Insikt (nöjdhet vid ärendehandläggning) Medarbetarundersökning Kkik (Kommunen kvalitét i korthet). I dagsläget budgeteras för deltagande i SCB:s medborgarenkät vartannat år. Kostnaden för de tre undersökningar som Skåne Nordväst vill ha redovisat beräknas till: Insikt: kr (genomförs 2015) Medarbetarundersökning: Görs redan/budgeterat Kkik: Gratis (tilläggsfrågor kostar) Perstorps kommun i framtiden skall budgetera för deltagande i följande undersökningar vartannat år; Kommunernas kvalitét i korthet, medarbetarundersökning, Insikt. Delgivning: Budgetberedningen Ekonomichefen Personalchefen Kommunsekreteraren

11 (20) Ny lokal SPF Eken. Dnr Pensionärsföreningen Eken har i skrivelse anmält sitt intresse få disponera Allégården som föreningslokal. Sedan tidigare pågår en diskussion om huruvida föreningen kan nyttja kommunens fastighet på Järnvägsgatan för sin verksamhet. ärendet bordläggs till nästa möte.

12 280 Avtal Sydven. 12 (20) Perstorps kommun har slutit ett avtal med Sydven som säkrar leveransen av råven till Perstorps industripark genom Bolmentunneln. Ordföranden och kommunchefen har nu tecknat behövliga avtal för säkra venförsörjningen till Perstorps industripark. lägga informationen till handlingarna.

13 (20) Aulans framtida användning. Dnr Kultur och fritidsnämnden inkom med ett yttrande angående Aulans framtida användning. Vice ordförande har framfört kommunen borde se över möjligheten använda Aulan som ett kulturcentrum. Under talet gjordes en utredning om vilken upprustning Aulan kunde behöva för detta ändamål. Denna utredning har sökts på förvaltningarna utan framgång. bordlägga ärendet till nästa sammanträde.

14 (20) Remiss av strategiplan för Serviceresor. Dnr Ifrån Skånetrafiken föreligger strategisk plan för Serviceresor. Remissvaret skall vara Skånetrafiken tillhanda den 18 december hos Skånetrafiken begära förlängd remisstid till den 1 februari samt, skicka ärendet till socialnämnden för yttrande till Skånetrafiken. Delgivning: Socialnämnden

15 (20) Renhållningstaxan Dnr (KF) Ifrån NÅRAB föreligger förslag till renhållningstaxa föreslå kommunstyrelsen hemställer kommunfullmäktige antar Renhållningstaxan.

16 16 (20) 284 Förfrågan om deltagande som avtalskommun i kompetenscentrum mot våld i nära relation. Dnr Malmö stad och länsstyrelsen har utrett frågan om ett gemensamt kompetenscentrum för mor våld i nära relationer. En förfrågan har nu gått ut till alla Skånes kommuner. skicka ärendet till socialnämnden. Delgivning: SN

17 (20) Detaljplan kvarteret Laxen. Dnr Ordföranden föreslår Byggnadsnämnden får i uppdrag se över detaljplanen för kvarteret Laxen i Perstorps kommun. ge Byggnadsnämnden i uppdrag upprätta en ny detaljplan för kvarteret Laxen.

18 (20) Kommunchefen informerar - Deltar på Öresundskommitténs möte och presenterar Perstorp som är Öresundsregionens minsta kommun. lägga informationen till handlingarna.

19 287 Inbjudningar 19 (20) Öresunds kommuner, 26 november Köpenhamn Kommmunledningskonferens, 29 november Lund Sustainability Öresund, 3 december Malmö Avtackning kommunchef Carin Hillåker, Burlöv 29 november Informationsträff länsstyrelsen 19/20 november, Kristianstad/Malmö. E.mission i Öresundsregionen, Malmö 22 november. SCB medborgarundersökning våren 2014 lägga informationen till handlingarna.

20 288 Meddelanden 20 (20) Färingetofta norra mot vindkraft Stambanan.com protokoll Samrådsmöte färdtjänst Östra Skåne Protokoll SKNV Valnämnden protokoll NÅRAB protokoll Skrivelse Demensföreningen Skåne Söderåsens miljöförbund samråd Årsstämmor 2013 Rönneåns venkommitté och Rönneåns venråd Skrivelse SRF Skåne Söderåsens miljöförbund protokoll lägga informationen till handlingarna.

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande 1 (20) Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl. 09.00-11.20 Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

Ersättare Lennart Engström (KD) Karl-Otto Rosenqvist (MP) Lars Nyander (S)

Ersättare Lennart Engström (KD) Karl-Otto Rosenqvist (MP) Lars Nyander (S) 1 Plats och tid: Stadshuset, 429, 2013-12-11 kl 08:30-11:45 ande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) 331-349, 351-353 Eva Kullenberg (FP)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(15) Tid och plats 2015-06-10 - Kommunhuset klockan 13.00-14.40. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson (KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Tommy

Läs mer

Sal Balder, Valhall, 2015-05-25 kl. 18.30-22.00. Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80. Kommunhuset 2015-05-28 kl. 13.

Sal Balder, Valhall, 2015-05-25 kl. 18.30-22.00. Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80. Kommunhuset 2015-05-28 kl. 13. Plats och tid Sal Balder, Valhall, kl. 18.30-22.00 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Utses att justera Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80 Per-Inge Pettersson Lizette

Läs mer

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP)

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Plats och tid: 429, 2014-02-19, kl. 08:30-09:40 ande: Robin Holmberg (M) Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Ersättare:

Läs mer

Gunilla Aronsson Tomas Söreling Underskrifter Paragrafer. Gunilla Aronsson Tomas Söreling

Gunilla Aronsson Tomas Söreling Underskrifter Paragrafer. Gunilla Aronsson Tomas Söreling Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 14:00-16.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars-Erik Rönnlund, kommunchef Carina Littorin, MP Britt Idensjö, sekreterare

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00. Anders Malm Mikael von Krassow

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00. Anders Malm Mikael von Krassow 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00 Beslutande: Övriga närvarande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Christina Hanstål (M)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-03-18 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-03-18 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(10) Tid och plats 2015-03-18 - i Kommunhuset klockan 11.30-12.00, 17.20-18.10. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - ledamot Tommy

Läs mer

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare 1(22) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 14.00-15.30 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (C) ordförande Rolf Gruvborg (M) Magnus Andreasson (FP) Roland Moberg (KD) ej 30

Läs mer

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar 2010-10-04 Paragrafer 473 Kommunstyrelsens ärendelista 474 Vallonbygden rapporterar 475 Underhållsplan affärsområde förvaltade fastigheter Vallonbygden 476 Investeringsplan uppföljning 477 Investeringsförslag

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) Plats och tid Skutan Strömsvik,,, 08:15-12:45 Beslutande Erland Olauson (S), ordf Lars Beckman (S) Bertil Eklund (NB) jäv 38 Anders Carlsson (C) Per Hollertz (M) Stefan Kemle Närvarande ersättare

Läs mer

Ann-Kristin Petersson (S) ordförande Jane Skytt (MP) Gunilla Magnusson (KV)

Ann-Kristin Petersson (S) ordförande Jane Skytt (MP) Gunilla Magnusson (KV) Tillsynsnämnden 2015-02-06 1 (9) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset. Kl. 08:00-09:50 Beslutande Ann-Kristin Petersson (S) ordförande Jane Skytt (MP) Gunilla Magnusson (KV) Övriga deltagare

Läs mer

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ...

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ... KS2013/19 Plats och tid, Kommunstyrelsesalen, kl 08:30-15:15 ande Se sidan 2 Övriga deltagare Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding Justerare

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

A-salen, Växjö kommun. Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker

A-salen, Växjö kommun. Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker Plats A-salen, Växjö kommun Tid Kl. 10:00-10.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på hemsidan.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på hemsidan. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 12.00 Ledamöter Thomas Lidberg (S) ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström (C) Carl Donnér (M) Maria

Läs mer

Utbildnings- och fritidsnämnden 2012-11-22 1(30)

Utbildnings- och fritidsnämnden 2012-11-22 1(30) Utbildnings- och fritidsnämnden 2012-11-22 1(30) Plats och tid Kommunkontoret, stora sammanträdesrummet, torsdag den 22 november 2012 kl. 08.00-14.10. Ajournering för lunch kl. 12.30-13.20. Beslutande

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 13 april 2015 kl 19:00 21:20

Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 13 april 2015 kl 19:00 21:20 2015-04-13 1 (22) Plats och tid ande Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 13 april 2015 kl 19:00 21:20 Björn Andreasson (M), ordförande Susanne Andersson (M) Ola Kollén (C), 2:e vice ordförande Maria Boström-Lambrén

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Sessionssalen och sammanträdesrum Yxningen, kl 09.00 16.10 Beslutande Ledamöter Elisabet Edlund (S), ordförande Magnus Hesse (M), vice ordförande Thomas Lidberg (S) Mira Wedenberg (M) Joakim

Läs mer

Sammanträdesdatum Samrådsgrupp minoriteter 2012-03-28 15 Plats och tid Kommunkontoret onsdagen den 28 mars kl. 14.00 15.30

Sammanträdesdatum Samrådsgrupp minoriteter 2012-03-28 15 Plats och tid Kommunkontoret onsdagen den 28 mars kl. 14.00 15.30 Samrådsgrupp minoriteter 2012-03-28 15 Plats och tid Kommunkontoret onsdagen den 28 mars kl. 14.00 15.30 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Birgitta Larsson, ordförande Lennart Albinsson, Storlule

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2015-05-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2015-05-18 Plats Tranemosalen i Tranemo Tid 18:00-19:00 Närvarande Beslutande Enligt närvarolista 4/2015 Övriga närvarande Tina Haglund, processekreterare Annika Hedvall, kommunchef Anna Fagefors, förbundschef samordningsförbundet

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum Samhällsbyggnadsutskottet 2013 09 16 1 (13) Plats och tid: Astrakanen, kommunkontoret i Båstad kl 10.00 16.15 Beslutande: Thomas Andersson (FP), ordförande Pelle Höglund (M), ledamot

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott Tid och plats 2015-06-11 - i Kommunhuset klockan 13.00-15.30 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - 1:e vice ordförande Leif Svensson (S) - 2:e vice ordförande Gunilla Edman (S)

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-18

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-18 VIMMERBY KOMMUN Sammanträdesdatum SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidm 1(1) Plats och sammanträdestid Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdagen den 18 mars 2014 Klockan 09.00-12.00,13.00-15:50, Ajournering 09:05-10.00.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-03-30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-03-30 Plats Forumsalen i Tranemo Tid 13:30-17:30 Närvarande Beslutande Icke tjänstgörande ersättare Crister Persson (C), ordförande Claes Redberg (S) Jonas Blank (V) Rose Torkelsson (S) Madde Lind (S) Göran

Läs mer

Service- och tekniknämnden 2009-06-11 81

Service- och tekniknämnden 2009-06-11 81 Service- och tekniknämnden 2009-06-11 81 Plats och tid Förrådet, Kerstinboda, Mejerigatan 5 ande Pat Werner (s), Sten Holmgren (c), Christer Ekstrand (s), Maj-Britt Staaf (s), Kerstin Engman (s), Leif

Läs mer