Socialnämnden (19) Mötet startar med studiebesök på Ängvillan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Socialnämnden 2014-09-24 1(19) Mötet startar med studiebesök på Ängvillan"

Transkript

1 Socialnämnden (19) Plats och tid Nämndrummet, kommunhuset, kl Mötet startar med studiebesök på Ängvillan Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Margareta Ivarsson (C) ordförande Björn Hörgren (M) Anders Westerlind (M) Barbro Thelaus(KD) Birgitta Kahn (MP) Marianne Ohlsson (C ) ord 137 Magnus Zetterlund (S) 132 Solweig Gard (S) , 133,136, Erik Gustafsson (S) Daniel Hjelm (S) Anita Gustafsson (M) Kent Hakefelt (FP) Marianne Ohlsson (C) Olof Edèn (MP) Per Söderberg, Tf socialchef Klas Johansson, enhetschef APH Ulrika Vitalis, enhetschef IFO Mia Hernell Blomqvist, utredningssekreterare Ulrika Johansson, förvaltningssekreterare Daniel Hjelm (S) Socialförvaltningen Omedelbar justering 135 Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: Ulrika Johansson Ordförande Justerande... Margareta Ivarsson Daniel Hjelm ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Socialnämnden Datum för anslagets uppsättande Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningen Datum för anslags nedtagande Underskrift Ulrika Johansson

2 Socialnämnden SN 129 Godkännande av dagordning Margareta Ivarsson, ordförande meddelar att Sn 135 justeras omedelbart. Socialnämnden godkänner dagordningen.

3 Socialnämnden SN 130 Redovisning av delegeringsbeslut Socialnämnden tar del av delegeringsbeslut som är fattade enligt delegeringsordning. Redovisade delegeringsbeslut Delegeringsbeslut uttagna från verksamhetssystemen omsorg VO, omsorg LSS och Treserva IFO för perioden till och med gällande: Individ- och familjeomsorg, ekonomiskt bistånd Individ- och familjeomsorg, övrigt bistånd Äldreomsorg LSS Faderskap Anställningsbevis Arbetsutskottets protokoll Socialnämnden godkänner redovisningen.

4 Socialnämnden SN 131 Dnr Besök från särskilt boende Carina Nilsson undersköterska Björkhagsgården och Malin Ranefell undersköterska Gunnarskärsgården deltar i mötet och berättar hur verksamheten ser ut på våra särskilda boenden. Muntligt Socialnämnden tackar för redovisningen.

5 Socialnämnden SN 132 Dnr Arbetsplats Hammarö, lägesrapport Klas Johansson, enhetschef arbetsplats Hammarö redovisar hur arbetet fortskrider. Kontinuerliga möten hålls med de förvaltningar som tar emot praktikanter. Byggledare till byggteamet har rekryterats och ska påbörja arbetet med skolmuseet. Mjuka Linjen ligger under APH och starts upp den 16 oktober. Kommunala uppföljningsansvaret arbetas det med, nytt data system har införts för att lättare identifiera den som hoppar av gymnasiet. Muntlig redovisning Socialnämnden godkänner redovisningen

6 Socialnämnden SN 133 Dnr 2014/ Mjuka linjen Mjuka linjen är en anpassad busstur som fungerar som ett komplement till de ordinarie bussturerna och är anpassade på ett sådant vis att turerna skall nå till platser som de ordinarie bussturerna inte passerar. Komforten i bussen skall ha den karaktären att man skall kunna åka med, trots att man har någon form av fysisk svårighet. Socialförvaltningen i Hammarö kommun har för avsikt att starta en Mjuka linje-tur i Hammarö och Skoghall med start den 16 oktober. Det kommer att ske under försöksperiod på fem veckor, för att därefter utvärderas. Om det finns intresse hos kommuninvånarna, är målsättningen att Mjuka linjen fortsätter. Tjänsteskrivelse Snau 267 Socialnämnden godkänner införandet av Mjuka linjen verksamheten.

7 Socialnämnden SN 134 Dnr 2014/ Djupsundet, ersättningsbostäder Elevhemmen vi HUC ska byggas om till ersättningsbostäder för de som rivs på Kolonin, Alla som ska bo där är på plats, ombyggnad av de sju ersättningsbostäderna kommer att påbörjas under hösten och beräknas vara klart under våren Muntlig redovisning Socialnämnden godkänner redovisningen.

8 Socialnämnden SN 135 Dnr 2014/157 Remissvar Socialstyrelsen På uppdrag av regeringen har socialstyrelsen fått uppdraget att ta fram en vägledning för att öka förutsättningarna inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten att upptäcka våld i nära relationer. Socialstyrelsen har tagit fram Att vilja se, att vilja veta och att våga fråga - vägledning för att öka förutsättningarna att upptäcka våldsutsatthet. Vägledningen belyser våld i nära relationer oavsett om det gäller mäns våld mot kvinnor, kvinnors våld mot män, våld i samkönade relationer, våld mot barn, barn som bevittnat våld eller hedersvåld. Våldet kan vara fysiskt, psykiskt eller sexuellt. Vägledningen är skickad på en andra remissrunda efter en omfattande revidering. Hammarö kommun skall denna gång inkomma med synpunkter. Socialstyrelsen (2014): Att vilja se, att vilja veta och att våga fråga- vägledning för att öka förutsättningarna att upptäcka våldsutsatthet. Tjänsteskrivelse Socialnämnden godkänner remissvaret gällande Dnr 31070/2012.

9 Socialnämnden SN 136 Dnr 2014/ Delårs bokslut Tf socialchef Per Söderberg fördrar ärendet och kan konstatera att alla mål kommer att uppfyllas. En genomgång av mål och mått görs. Budgetprognosen för socialnämnden bedöms vara balanserad för 2014 med ett ± 0 bokslut. Ekonomirapport Delårsbokslut 2014 Socialnämnden godkänner rapporten.

10 Socialnämnden SN 137 Dnr 2014/ Yttrande till IVO Dnr /2014 IVO har granskat LSS-gruppbostaden vid Parkvägen 32. Under IVO:s utredning har det blir tydligt att både personal och enhetschef inte anser att personalbemanningen är tillräcklig för att ge brukarna kultur- och fritidsaktiviteter i tillräckligt hög utsträckning. Personalbemanningen har utökats med 0,5 tjänst den 5 maj 2014 och det finns anledning att följa upp denna åtgärd under hösten, samt göra en noggrann genomgång av brukarnas behov av aktiviteter så att de uppnår goda levnadsvillkor. Tjänsteskrivelsen Begäran om yttrande från IVO (inkl bilagor) Socialnämnden godkänner yttrandet till Inspektionen för vård och omsorg i ärende Dnr /2014.

11 Socialnämnden SN 138 Dnr 2014/ Medarbetarundersökning Vartannat år genomför Hammarö kommun en övergripande medarbetarundersökning där de anställdas upplevelse gällande till exempel kompetensutveckling, förbättringsarbete, ledarskap, arbetsmiljö, jämställdhet/mångfald och stolthet över arbete mäts. Årets medarbetarundersökning genomfördes under våren personer inom Socialförvaltningen har svarat på enkäten. Totalt arbetar ca 450 personer inom förvaltningen. Undersökningen redovisas utifrån tre olika nivåer: Hammarö kommun, förvaltning och chef. Denna redovisning avser Socialförvaltningen, där resultatet till viss del jämförs med Hammarö kommuns resultat. Tjänsteskrivelse Undersökning Hammarö kommun Undersökning Socialförvaltningen Socialnämnden godkänner redovisningen och ger förvaltningen i uppdrag att arbeta med de angivna åtgärdsplanerna. Återrapport till socialnämnden kommer ske var 6:e månad.

12 Socialnämnden SN 139 Dnr 2013/ Internkontroll 2014 Kommunfullmäktige i Hammarö kommun har beslutat om internkontroll planen. Socialförvaltningen har valt ut fyra riskområden, med åtta underliggande kontrollmoment, rapportering sker en gång om året. Tjänsteskrivelse, återsökning av statsbidrag Tjänsteskrivelse, beslutsattestering Tjänsteskrivelse, återsökning av statsbidrag Tjänsteskrivelse, utbetalning av försörjningsstöd Tjänsteskrivelse, läkemedelsgenomgång Tjänsteskrivelse, genomförandeplaner Tjänsteskrivelse, riktlinjer inom SoL och LSS och ledsagning Socialnämnden godkänner de redovisade delarna i Internkontrollen för Ks

13 Socialnämnden SN 140 Dnr Internkontroll 2015 Ärendet återupptas den 22 oktober.

14 Socialnämnden SN 141 Dnr 2014/ Då och Nu Sedan ett antal år tillbaka påbörjades ett projekt som benämns Då och nu. Initialt deltog Socialförvaltningen i detta arbete, men under de senaste åren har förvaltningen inte medverkat. Målsättningen med detta arbete är att: Stärka demokratin samt öka deltagarnas tolerans gällande alla människors lika värde. Öka självkänslan och självförtroendet till att våga ifrågasätta orättvisor. Deltagarna tar aktivt avstånd från destruktiv verksamhet exempelvis främlingsfientliga grupperingar. Deltagarna verkar för positiva värderingar i sin närmiljö samt fungerar som demokratiska förebilder. Målgrupp är ungdomar i som går i åk 8 och 9, totalt ca 15 stycken. Socialförvaltningen kommer bidra med del av en kuratorstjänst. Kostnaderna för den insatsen ersätts med medel som är avsatt för detta arbete i Barn- och utbildningsnämndens budget. Detta arbete belastar således inte Socialnämndens budget. Bedömning görs att Socialförvaltningen bör ingå i Då och nu -arbetet. Socialförvaltningens uppdrag är bland annat att arbeta med att motverka främlingsfientlighet och stärka ungdomar att få en bättre självkänsla och utvecklas som personer. Det är vidare viktigt att Barn- och utbildningsförvaltningen och Socialförvaltningens olika kompetenser används gemensamt så att detta arbete får en så bra effekt som möjligt. Tjänsteskrivelse Socialnämnden beslutar att från om med hösten 2014 ingår i Då och nu -arbetet.

15 Socialnämnden SN 142 Dnr 2014/ Ansökan att få hämta uppgifter från CSN EInfo är en modul i Treserva för elektroniskt informationsutbyte. Denna tjänst används idag inom IFO samt vid debitering inom Äldre- och Handikappomsorgen för att hämta inkomstuppgifter från Försäkringskassan. Nu finns det även en tjänst att hämta uppgifter från CSN (Centrala studiestödsnämnden). För att få använda tjänsten CSN Online krävs ett avtal mellan CSN och Socialnämnden, Hammarö kommun. Direktåtkomst ges först sedan Hammarö skrivit på en försäkran om att handläggare endast kan ta del av uppgifter som personer som är aktuella i ärenden i kommunen. Se bilaga. CSN tar inte ut några kostnader för detta. Tjänsteskrivelse Bilaga Socialnämnden godkänner ansökan om att få hämta uppgifter från CSN.

16 Socialnämnden SN 143 Dnr Delegeringsordning, revidering Delegeringsordningen antogs av socialnämnden Det finns det några fel som måste rättas till. Det finns därför behov av att revidera delegeringsordningen. De delar som måste revideras är: Kapitel 2. Socialtjänstlagen 6 Kap 7c, beslut att utse särskild socialsekreterare när vård ges i familjehem eller HVB, som ansvarar för kontakt med den unge, beslutsfattare enhetschef IFO. Kapitel 7. Socialtjänstförordningen 3 Kap 11, 14 och 15, beslut om in- och utskrivning vid HVB-hem avseende asyl- och PUT boende, beslutsfattare enhetschef ÖPI. Kapitel 10. Lag om mottagande av asylsökande mfl, 17 och 18, beslut om dagersättning och särskilt bidrag, beslutsfattare enhetschef IFO. Tjänsteskrivelse Delegeringsordning Socialnämnden godkänner revideringen av delegeringsordningen gällande 6Kap 7c SoL, 3 Kap 11, 14 och 15 Socialtjänstförordningen och 17,18 lag om mottagande av asylsökande mfl.

17 Socialnämnden SN 144 Dnr Verksamhetsrapport, augusti Förvaltningen sammanställer varje månad en rapport över hela förvaltningen. Rapporten syftar till att ledamöterna lättare skall kunna följa de olika verksamheterna. Verksamhetsrapport augusti Socialnämnden godkänner rapporten. Återrapport av ej verkställda besluten samt införande av antal placerade på HVB gällande vuxna och barn på arbetsutskottet den 29 september..

18 Socialnämnden SN 145 Dnr Rapporter - IVO Dnr /2013, rapport om avslutat ärende. - Rapport om samverkansprotokoll, finns att läsa i pärmen. - Rapport om inkomna domar från Förvaltningsdomstolen i Karlstad

19 Socialnämnden SN 146 Dnr Övrigt Information om ersättningsnämnden kommer att finnas på socialförvaltningens hemsida.

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00. Anders Malm Mikael von Krassow

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00. Anders Malm Mikael von Krassow 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00 Beslutande: Övriga närvarande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Christina Hanstål (M)

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Socialnämnden 2013.01.30 1

Socialnämnden 2013.01.30 1 Socialnämnden 2013.01.30 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-15.35 ande Övriga deltagande Justerare Stefan Westergren (S) ordf Anders Palm-Lundin (S) Mikael Hernborg (S) Håkan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på hemsidan.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på hemsidan. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 12.00 Ledamöter Thomas Lidberg (S) ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström (C) Carl Donnér (M) Maria

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 11:10 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg, (S), ordförande Kenneth Axelsson, (M), vice ordförande Peder Griph, (S) Marianne

Läs mer

Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg 25 frågor och svar

Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg 25 frågor och svar Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg 25 frågor och svar 1 Det här är tredje upplagan (redigerad mars 2014) av vägledningen Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg. 25 frågor och svar. Vägledningen

Läs mer

Jonny Bengtsson Underskrifter Paragrafer. Jonny Bengtsson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Jonny Bengtsson Underskrifter Paragrafer. Jonny Bengtsson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Plats och tid Revelj Kommunhuset Hultsfred, onsdagen den 13:e maj 2015 kl. 13:00 17.00 ande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Utses att justera Jonny Bengtsson Underskrifter Paragrafer 65-74 Sekreterare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (8)

Sammanträdesprotokoll 1 (8) Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Lena Kandergård, 1:e vice ordförande (S) Börje Wahlund, 2:e vice ordförande

Läs mer

PROTOKOLL. Maud Jonsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-04-15. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00.

PROTOKOLL. Maud Jonsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-04-15. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Victoria Andersson (M) Maud Jonsson (FP)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2014-11-20 1 (12) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, kl. 09.00-12.00 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Mariette Sjölund (S), ordförande Rolf Korsbäck(S)

Läs mer

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Revisionsrapport Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Härryda kommun Juni 2009 Lars Näsström Innehållsförteckning Sammanfattning...1 1 Inledning...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Tidigare granskningsarbete...3

Läs mer

2015-04-20 1 (24) Tid Måndag den 20 april, kl 08:30-12:00 Rum 119, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg

2015-04-20 1 (24) Tid Måndag den 20 april, kl 08:30-12:00 Rum 119, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg 2015-04-20 1 (24) Tid Måndag den 20 april, kl 08:30-12:00 Plats Rum 119, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C)

Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet Klockan 08:30-11.45, ajournering 09.50-10.05 Beslutande Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 9-22 Birgitta Schmidt. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 9-22 Birgitta Schmidt. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 5 februari kl 16.00-18.30 Beslutande Ledamöter Birger Pettersson Wiik, S ordf Jessica Danielsson, Fp Kerstin Andersson, Kd Maj-Britt Hedefur, Kd Margareta

Läs mer

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar 2010-10-04 Paragrafer 473 Kommunstyrelsens ärendelista 474 Vallonbygden rapporterar 475 Underhållsplan affärsområde förvaltade fastigheter Vallonbygden 476 Investeringsplan uppföljning 477 Investeringsförslag

Läs mer

Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare

Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Markstedt Cert. kommunal revisor Jenny Krispinsson Revisionskonsult Januari 2013 Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare Gällivare kommun Innehållsförteckning

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-03-30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-03-30 Plats Forumsalen i Tranemo Tid 13:30-17:30 Närvarande Beslutande Icke tjänstgörande ersättare Crister Persson (C), ordförande Claes Redberg (S) Jonas Blank (V) Rose Torkelsson (S) Madde Lind (S) Göran

Läs mer

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Beslutande: Allan Cederborg (M) ordförande Victoria Andersson (M) ersättare för Nathalie Häll (M) Monika Ingerhed (C) ersättare

Läs mer

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ...

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ... KS2013/19 Plats och tid, Kommunstyrelsesalen, kl 08:30-15:15 ande Se sidan 2 Övriga deltagare Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding Justerare

Läs mer

Tillgänglighet och bemötande inom individ- och familjeomsorg

Tillgänglighet och bemötande inom individ- och familjeomsorg www.pwc.se Revisionsrapport Inger Kullberg Cert. kommunal revisor Tillgänglighet och bemötande inom individ- och familjeomsorg Surahammars kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2008 Socialförvaltningen

Kvalitetsredovisning 2008 Socialförvaltningen Kvalitetsredovisning 2008 Socialförvaltningen Innehåll Sid Inledning. 3 - Våra utgångspunkter i kvalitetsarbetet 3 - Modell kvalitetsarbete.. 4 - Kvalitetsstyrningsprocessen. 4 - Kvalitetsredovisning Förvaltningsövergripande

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem

Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem Sida 1(1) Datum 2015-02-18 Revisionen Till: BAS-nämnden För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Kommunstyrelsen Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem KPMG har av s revisorer fått i uppdrag

Läs mer

Hur länge ska man behöva vänta?

Hur länge ska man behöva vänta? Hur länge ska man behöva vänta? En uppföljning av rapporteringsskyldighet och särskild avgift i socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Du får gärna citera Inspektionen

Läs mer

Social årsberättelse 2013. Kvalitetsberättelse för vård, omsorg och stöd.

Social årsberättelse 2013. Kvalitetsberättelse för vård, omsorg och stöd. Social årsberättelse 2013. Kvalitetsberättelse för vård, omsorg och stöd. Antagen av socialnämnden 2014-06-10, 85 Social årsberättelse 2013. Kvalitetsberättelse för vård, omsorg och stöd. Inledning Sociala

Läs mer

KVINNOFRID - ett kommunalt handlingsprogram för att bekämpa våld mot kvinnor

KVINNOFRID - ett kommunalt handlingsprogram för att bekämpa våld mot kvinnor KVINNOFRID - ett kommunalt handlingsprogram för att bekämpa våld mot kvinnor 2006-03 2 KVINNOFRID - ett kommunalt handlingsprogram för att bekämpa våld mot kvinnor Mål för kvinnofrid i Vänersborgs kommun

Läs mer

Utbildnings- och fritidsnämnden 2012-11-22 1(30)

Utbildnings- och fritidsnämnden 2012-11-22 1(30) Utbildnings- och fritidsnämnden 2012-11-22 1(30) Plats och tid Kommunkontoret, stora sammanträdesrummet, torsdag den 22 november 2012 kl. 08.00-14.10. Ajournering för lunch kl. 12.30-13.20. Beslutande

Läs mer

Socialnämnd 2015-06-16

Socialnämnd 2015-06-16 1 av 15 Socialnämnd Plats och tid: Höken. kommuhuset, kl. 18:00-20:40 Beslutande: Ersättare: Annicka Hörnsten Blommé (M) Leslie Öqvist (FP) Anna Hansson (M) Rickard Gille (M) Viktor Pierre (M) Eleonore

Läs mer

~~~' ~. I~atiineholms kommun \

~~~' ~. I~atiineholms kommun \ ~~~' ~. I~atiineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-28 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-13.50 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e

Läs mer