Omslag: Kvartersvärden Jimmy Carlsson

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Omslag: Kvartersvärden Jimmy Carlsson"

Transkript

1 Årsredovisning 2014

2 Omslag: Kvartersvärden Jimmy Carlsson möter hyresgäster 2 årsredovisning i kvarteret Pennskrinet, 2013 ab gotlandshem Visby

3 innehåll årsredovisning 2014 i korthet 4 VD har ordet 5 mål och måluppfyllelse 6 Våra kunder och vår marknad 7 Våra medarbetare och ledare 9 Våra processer 1 1 Vårt samhällsperspektiv 14 Vår ekonomi 1 7 Miljöredovisning 19 förvaltningsberättelse styrelse, VD och revisorer 25 Uppdrag och viktiga händelser 26 Femårsöversikt 27 Framtida utveckling 28 Vinstdisposition 29 ekonomiska sammanställningar Koncernresultaträkning 31 Koncernbalansräkning 32 Kassaflödesanalys koncern 34 Moderbolagets resultaträkning 35 Moderbolagets balansräkning 36 kassaflödesanalys moderbolaget 38 Noter 39 revisionsberättelse 50 granskningsrapport 51 lägenhetbestånd 52 3

4 2014 i korthet 2014 i korthet Januari Brand i underjordiskt garage i kvarteret Stäven, Visby. Vi processkartlägger Driftavdelningens arbetsflöden. Februari Vi fortsätter vår verksamhetsutveckling och processkartlägger Förvaltning och Ekonomis arbetsflöden. Rekrytering av två nya avdelningschefer slutförs. Mars Den 18 mars genomförs årsstämman för både AB GotlandsHem och GotlandsHem Värme AB. Diskussion förs med Region Gotland och Statens Fastighetsverk (SFV) om utökning av ungdoms- /studentlägenheter i kvarteret Järnvägen, Visby. April Vi deltar i årets Ö-livsmässa på Wisby Strand. Årets kundenkät sänds ut. Vi beslutar utöka anslagen för måleriarbeten samt yttre underhåll. Maj Vi kompetensutvecklar oss. Styrelsen besöker Växjöbostäder och hälften av Förvaltning och Driftavdelning besöker Kristianstadbyggen, Lenhovda Radiatorfabrik samt Kalmarhem. Friskvårdsdagen genomförs i slutet av maj i strålande sol. Förvaltningschef och marknadschef börjar. juni Ny aktieägarpolicy tas i regionfullmäktige 16 juni. Ny förvaltnings- och driftsorganisation driftsätts. Ledningsgruppen genomför planeringsdagar för Bo & Hyra tidningen ges ut. Första spadtaget för 84 lägenheter i kvarteret Adjutanten 3, Visby. Beslut i styrelsen att utöka antal ungdomslägenheter, sänka åldern för att registrera sig i vår bostadskö samt återställa en kontorslokal i Hemse till sju lägenheter. Juli Vi färdigställer driftavdelningens nya kontorslokaler och samlar hela driftavdelningen under ett och samma tak. Augusti Andra hälften av Förvaltning och Driftavdelning besöker Kristianstadbyggen, Lenhovda Radiatorfabrik samt Kalmarhem. September Styrelsen fastställer regelverk för korttidsuthyrning. Årets medarbetarundersökning sänds ut. Vi deltar på Gråbodagen och bjuder våra hyresgäster på ponnyridning och tävlingar. Oktober Hälsoundersökning för all personal genomförs. Intern projektutbildning genomförs. November Hyresförhandlingen för 2015 genomförs. Resultatet blev 1,3 % i hyreshöjning. Ledningsgruppen genomför två dagars ledarskapsutbildning. December Bo & Hyra tidningen ges ut. Styrelsen beslutar om försäljning av ett mindre fastighetsbestånd i Havdhem samt en justerad finanspolicy. Revisorerna har inget att anmärka på i höstens internrevision. Signalgatan i kvarteret Taptot, Visby 4 Organisationsnummer

5 vd har ordet vd har ordet Ännu ett verksamhetsår med både positiva och negativa förtecken har genomförts och AB GotlandsHem kan avsluta sitt 57:e verksamhetsår. Året började på sämsta sätt. Den 19 januari brann ett av våra underjordiska garage i kvarteret Stäven, Visby. Branden, som visade sig vara anlagd, fick stora konsekvenser. Förutom en stor materiell förstörelse så fick berörda hyresgäster stora inskränkningar i sitt boende. Jag tycker vi hanterade följderna av branden, efter viss turbulens de första dygnen, på ett bra sätt. Det gav oss anledning att se över vår kris- och beredskapsorganisation. I detta arbete har vi haft möten med berörda myndigheter och organisationer för att dra erfarenheter och stå bättre rustade inför kommande händelser. Det som varit betydligt positivare är att vi äntligen kommit i gång med nyproduktionen i lite större volymer. Vi är nu först med att bidra till utvecklingen av en ny stadsdel. Kvarteret Adjutanten 3, Visby med 84 lägenheter i spännande stjärnhus har visat sig tilltala marknaden. Inflyttning planeras hösten/vinter 2015 och våren Vi har goda förhoppningar att få mer mark på området där vi också har möjlighet att fortsätta med stjärnhuskonceptet. Efterfrågan på lägenheter på landsbygden har tyvärr visat en vikande trend under de senaste åren. Anledningen är troligtvis den demografiska utvecklingen där mer av verksamhet koncentreras till Visby med omnejd. Efterfrågan på studentlägenheter har varit mindre än vi trodde i och med utökningen av studenter på campus. Vi har haft lediga studentlägenheter i stort sett hela året. För att möjliggöra för ungdomar att få in en fot på bostadsmarknaden tog styrelsen beslut att utöka antal ungdomslägenheter från 75 till 100 samt att sänka åldern då man har möjlighet att registrera sig i vår kö från 18 till 16 år. Året har också präglats av översyn av vår egen organisation och verksamhet. Nya avdelningschefer för marknad och förvaltning har anställts samt att ny förvaltnings- och driftorganisation sjösatts. Ett omfattande arbete har också gjorts för att genomlysa våra arbetsprocesser och grunden är lagd för ett utvecklat kvalitetsarbete under Vi har också under hösten genomfört kund- och medarbetarundersökningar. Generellt har vi fått hyggliga resultat i båda enkäterna. Det finns så klart saker att förbättra och dessa kommer att arbetas in i vår verksamhetsplan för Ekonomin har utvecklats betydligt mer positivt än vi bedömde i samband med att budget för året lades. Det är främst utvecklingen på räntemarknaden samt lägre kostnader för el, vatten och värme som bidragit till detta. Vi har med detta kunnat lägga ca 20 % mer på fastighets- och lägenhetsunderhåll än planerat. Hyresförhandlingen för 2015 landade på 1,3 %, en nivå som väl stämmer överens med budgeten för På fastighetssidan har försäljning av ett mindre bestånd i Havdhem beslutats och försäljning genomförs under januari Jag är stolt över vårt miljöarbete. Vi har fortsatt genomfört åtgärder för att minska energiförbrukningen i våra äldre fastigheter, installerat miljövänliga tvättstugor, bytt asbestfasader samt att i nyproduktionen bygga lågenergihus. PCB-saneringen av fastigheterna i kvarteret Stäven, Visby har påbörjats och löper på enligt plan. Resultatet av den utökade provtagningen av marken i samma område är inte klar. Här finns det anledning till oro för framtida stora kostnader beroende av de krav på sanering som kan komma att ställas. Vad ser jag för utmaningar åren framåt? n Utvecklingen av Uppsala universitet Campus Gotland är en viktig del för Gotlands utveckling. AB Gotlands- Hem är redo att nyproducera i takt med efterfrågan n Fortsätta nyproduktionen av ny stadsdel i Visby vilket kräver bra framförhållning vad avser markanvisning n Bli en aktiv part i utvecklingen av nya områden och kunna påverka detaljplanearbetet n Andelen äldre i samhället kommer att öka likväl som att ungdomar behöver en ingång på bostadsmarknaden n Fortsätta att utveckla vår organisation med service och kvalitet i framsätet Slutligen vill jag tacka styrelse, medarbetare, hyresgäster och entreprenörer för ett bra år. Staffan Thurgren VD AB GotlandsHem 5

6 mål och måluppfyllelse mål och måluppfyllelse AB GotlandsHem arbetar med balanserad styrning för att nå vision och övergripande mål. styrmodell Inom koncernen Region Gotland, med dess helägda bolag, används balanserat styrkort som metod för att få alla att arbeta mot de mål som pekats ut som strategiskt viktiga för att nå Vision Gotland I samklang med vår ägare så använder AB Gotlands- Hem samma styrmodell och styrkortsperspektiv. Våra mål är definierade utifrån vår verksamhet och siktar på att uppfylla både företagets och vår ägares vision. Våra mål Våra mål definieras inom fem (5) styrkortsområden: Kunderna upplever att de får tjänster av god kvalitet, är informerade, delaktiga och respektfullt bemötta. Medarbetare och ledare trivs, är engagerade, tar ansvar och utvecklas för att möta framtida utmaningar. Processerna ger resultat av god kvalitet till kostnader i nivå med jämförbara bolag. Samhälle Gotland utvecklas i linje med visionsmålen och har ett starkt varumärke. Ekonomin är uthållig och i balans ur ett generationsperspektiv. Målen ska uppnås genom att ett antal framgångsfaktorer förverkligas och utvärdering av hur väl vi når målen görs med hjälp av signalfärger i vårt styrkort*. styrkort = Grönt - det här är vi bra på = Gult - det här är vi inte tillräckligt bra på = Rött - det är vi inte bra på, åtgärder krävs Siffrorna inom parentes redovisar föregående års värde vår planering Utifrån vår vision, strategi och verksamhetsidé så följer vi upp och planerar utifrån våra styrkortsområden. Detta gör vi genom en årlig planering med tydlig handlingsplan kopplad till budget avslutar det näst sista året i en 5-årsplanering och samtidigt som verksamheten utvecklas framåt så förbereder vi även för nya långsiktiga mål och utmaningar. Som ett led i detta har vi valt att byta enkätleverantör både för kund- och medarbetarundersökningarna som genomförts under året. Undersökningarna genomförs vartannat år och i samband med byte av leverantör inför vi även ett förändrat arbetssätt där vi tydligare kopplar ihop planerade åtgärder under året med resultatet i undersökningarna. När det gäller kundenkäten kommer vi framöver att bättre kunna jämföra oss med andra företag inom branschen samt få hjälp med tydliga fokusområden. Bytet innebär även att vi kan förfina utvärderingen av våra framgångsfaktorer. När det gäller medarbetarenkäten har den utökats med en hälsoundersökning. Bytet innebär att vi inte redovisar något resultat från tidigare år i styrkortet för kund och medarbetare utan vi anger en trend baserad på en samlad bedömning. Nya styrtal kommer att tas fram under Med hjälp av det nya utvärderingsverktyget som följer med kundenkäten kan vi tydligare planera våra underhållsprojekt och på ett bättre sätt återkoppla med riktad information till de projekten. övergripande resultat 2014 års övergripande resultat lyder: n Årets resultat 10,7 mkr n Årets omsättning 389,9 mkr n Investeringar i anläggningstillgångar 105,1 mkr n Låneportföljen har ökat med 66 mkr n Nya lån kopplat till nyproduktion 53,3 mkr n Soliditet 16,3 % n Avkastning eget kapital 5,6 % n Vakansgraden fortsatt låg n Lägenhetsbeståndet har utökats med tre (3) lägenheter n Nyproduktion med 84 lägenheter i kvarteret Adjutanten 3, Visby pågår * Signalfärgerna används ej i styrkortet 2014 för Kund samt Medarbetare och Ledare på grund av byte av mätvärde. 6 årsredovisning 2013 ab gotlandshem Organisationsnummer

7 våra kunder och vår marknad Genom vårt mål arbetar vi kontinuerligt med att förbättra vårt samarbete med hyresgästerna. Kunderna upplever att de får tjänster av god kvalitet, är informerade, delaktiga och respektfullt bemötta Service Antalet invånare på Gotland uppgår till drygt invånare vilket innebär att var sjunde gotlänning har sitt hem hos oss. Hyresgästen är viktig för oss och i vår service vill vi mäta vad hyresgästen upplever i mötet med våra medarbetare, tjänster och produkter. Årets kundundersökning sändes ut till samtliga våra hyresgäster och gav en svarsfrekvens på 63,2 % (2012: 66 % svarsfrekvens av utskick till respondenter). I årets undersökning får vår samlade service ett ganska bra eller mycket bra resultat av 82 % av våra hyresgäster medan 18 % anser att vi kan förbättra vår service. Vårt serviceindex mäts nu i fyra delområden: Ta hyresgästen på allvar 86 % av våra hyresgäster anser att de blir tagna på allvar men vi kan även utläsa att vi kan bli bättre på att informera och återkoppla om de åtgärder vi gör. Under hösten har vi tagit ett grepp kring boinflytande och har, tillsammans med hyresgästföreningen, kontinuerliga möten med hyresgästerna i våra större kvarter. Syftet är att informera om vad som är på gång inom förvaltningen samt att få ett bättre samarbete och kommunikation med våra hyresgäster. Tryggheten Tryggheten, som numera ingår som en del av vårt serviceindex, får ett bra betyg av 76 % av våra hyresgäster. Sedan föregående mätning noteras att vi fortsätter hålla ett starkt värde på den upplevda tryggheten. Genom nätverket Tryggare Gotland, där vår förvaltning deltar, hoppas vi på en fortsatt nära dialog med hyresgästerna för att identifiera fler konkreta trygghetsåtgärder. Vi har under de senaste åren satsat stort på bättre ytterbelysning. Det är glädjande att kunna se att där vi gjort förändringar är mer eller mindre 100 % av våra hyresgäster nöjda. Rent och snyggt Alla vill ha rent och snyggt och 79 % av våra hyresgäster tycker att vi klarar det bra. Minst rent tycker våra hyresgäster att det är i källarna samt i tvättstugorna. Under hösten har vi fräschat upp en källare i Slite med ny färg. Vi storsatsar på våra tvättstugor och där vi genomfört stora renoveringar, satt in nya maskiner med automatdosering och möjlighet till tvättbokning via hemsidan stiger medelvärdet kraftigt. Det finns dock fortfarande mycket att göra så totalvärdet ligger kvar på medel även i årets undersökning. Vid förra kundundersökningen fick vi låga betyg på grovsopshantering. Våra ansträngningar har gett goda resultat. Betyget från hyresgästen kring återvinning av grovsopor, städning av miljöstugor, sophantering och möjligheten att leva miljövänligt går från ett medelvärde till ett starkt värde sedan föregående mätning. Få hjälp när det behövs 88 % av våra hyresgäster anser att de får hjälp när det behövs och det är en förbättring mot vår senaste mätning. Produkt Tidigare års mätning av inflytande har vi ersatt med hyresgästens syn på lägenheten och fastighetens kvalité, såväl inne som ute. Produkten som helhet får ett bra betyg från 75 % av hyresgästerna. Vårt produktindex består av tre delområden: Lägenheten På Gotland bor det ca 2,2 personer i varje hushåll och av de hushåll som bor hos oss trivs 74 % i sina lägenheter. I enkätsvaren kan vi utläsa ett sämre betyg på värmekomforten i lägenheterna, luftkvalitén samt ljudmiljö och ljudisolering. Detsamma gäller hur vi informerar om de underhållsprojekt vi planerar och genomför. Allmänna utrymmen Vårt bostadsbestånd är mycket varierat med allt från radhus, hus med loftgångar till flerfamiljshus med trappuppgångar. 79 % av våra hyresgäster är nöjda medan övriga anser att vi kan förbättra trivseln och utformningen i entréer och trapphus. Utemiljön 71 % av våra hyresgäster är nöjda medan resterande har mycket att säga om utformningen av närmiljön med tillgång till bänkar och bord, trafikmiljön samt val av blommor, buskar och träd. I kvarteret Terra Nova, Visby har vi tagit ner träd och buskage för att skapa mer öppna ytor kring lekplatsen samt omplanterat med mer lågt växande buskar. Kvarteret Östertull, Visby har fått förbättrad belysning i cykelrum och beskärning av träd och buskar har skett. Vår förvaltning kommer under kommande år att fördjupa sig mer i detta område och arbeta med förbättringar. Profil Tidigare års mätning av vårt bemötande har vi ersatt med en helhetsbedömning av vår profil som innehåller hyresgästens trivsel och möjlighet att leva miljömedvetet. Profilen innehåller även hyresgästens bedömning av våra ansträngningar för en hållbar utveckling och hur vi uppfattas som hyresvärd. 7

8 mål och måluppfyllelse 82 % av våra hyresgäster är nöjda med vår profil men vi har också ett förbättringsområde i samarbetet med våra entreprenörer där hyresgästen signalerar en osäkerhet kring igenkännande av vilka entreprenörer som vi anlitar. Förvaltningen har under hösten etablerat återkommande uppföljningsmöten med våra entreprenörer för att förbättra kvalité, samarbete och bemötande till våra hyresgäster. Attraktivitet Tidigare års mätning av vår tillgänglighet har vi nu ersatt med vår attraktivitet som är en samlad bedömning av bostadens läge, tillgång till service och bostadsområdets rykte. 90 % av våra hyresgäster trivs i våra områden, talar väl om bostadsområdet och kan rekommendera andra att flytta till kvarteret. Under april fick vi ett positivt bemötande när vi deltog vid årets Ö-livsmässa. I vårt populära bostadsområde, Gråbo, arrangerades i september Gråbodagen där vi under glada former mötte våra hyresgäster för kommunikation, tävlingar och ponnyridning. Prisvärdhet Genom byte av enkätleverantör har vi nu också möjlighet att mäta om hyresgästen anser sig få valuta för sin månadshyra och om den produkt vi erbjuder upplevs som prisvärd. 68 % av våra hyresgäster anser att vi erbjuder en prisvärd produkt. I vårt bestånd finns några utomhusbassänger. I kvarteret Melonen, Visby kunde våra hyresgäster under sommaren njuta av tillgång till gratis bad i en bassäng med nyrenoverade ytskikt bestående av små mosaikplattor. Våra tillvalskök är populära så under året har vi beslutat göra valet tillgängligt för alla våra hyresgäster oavsett ålder på nuvarande kök. Totalt har 27 hyresgäster bytt ut hela sitt kök genom tillval. Flera standardförbättringar har gjorts under året, bland annat byte av fönster och fönsterdörrar samt låsbyten i ytterdörrar. Ett antal av årets standardhöjande åtgärder har medfört, efter förhandling med hyresgästföreningen, en hyresjustering för berörda hyresgäster. Trend Att mäta trenden innan den får en oönskad utveckling är ett nytt område för oss. Trenden just nu talar sitt tydliga språk, 18 % av våra hyresgäster anser att vi behöver förbättra skötseln av gemensamhetsutrymmen samt tydligare återkoppla vilka underhåll vi planerar för och vilka vi genomför. Vi står oss bra i jämförelse med andra bolag. Jämför vi vår produkt så ligger vi något under medelvärde medan vi ligger något högre i delar av vårt serviceindex. Framgångsfaktorer Styrtal Resultat Trend sedan i % 2014 mätning 2012 Service Produkt Serviceindex Ta kunden på allvar Trygghet* Rent och snyggt Hjälp när det behövs Produktindex Lägenheten Allmänna utrymmen Utemiljön Profil Förvaltningen och värdskapet 82 Attraktivitet Prisvärdhet Trivsel i kvarteret 90 Ge hyresgästen valuta för hyrespengarna 68 Nytt mätområde Trend Hyresgästens känsla av kommande förändring 82 Nytt mätområde Ny mätskala införd Trend över utveckling anges som bedömningsvärde från tidigare år. *) Trygghet var tidigare en egen framgångsfaktor och mäts nu som en del i samlat serviceindex. 8 Organisationsnummer

9 våra medarbetare och ledare Genom vårt mål skapar vi ett arbetsklimat och en arbetsmiljö som främjar medarbetarens vilja att utvecklas. Medarbetare/Ledare trivs, är engagerade, tar ansvar och utvecklas för att möta framtida utmaningar Vara en god arbetsgivare Friskvård är viktigt för oss. Under året har vi bidragit till medarbetarnas friskvårdsaktiviteter motsvarande en kostnad av kr. Alla medarbetare erbjuds även friskvård på betald arbetstid. Under 2014 har 1,4 % (1,5 %) av den totala arbetstiden ägnats åt friskvård i olika former. Trots det låga utnyttjandet av friskvård på arbetstid så vet vi att många av våra medarbetare aktivt rör på sig och motionerar även utanför arbetstid. Årets hälso- och medarbetarundersökning visar att vi över lag mår bra och har förhållandevis få hälsoproblem även om vi blivit lite rundare om magen. Vi sover gott, stressar inte eller röker i någon nämnvärd utsträckning. Konditionstestet visade dock att vi på sikt behöver förbättra konditionen för att inte drabbas av ohälsa längre fram. Denna rekommendation tar vi som arbetsgivare givetvis till oss och kommer framöver att fokusera mer på aktiviteter kopplade till livsstilsfrågor. Under året har stort fokus lagts på verksamhetsutveckling av hela företaget. Det är ett arbete som är både omfattande och långsiktigt och vi har valt att skynda långsamt. Att utveckla företaget innebär förändringar och vi har lagt mycket tid på att informera och involvera alla medarbetare. En viss oro finns men medarbetarundersökningen, som genomförs vartannat år, visar ändå på ett högt förtroende för företaget och dess chefer samt att medarbetarna över lag upplever utvecklingen positiv. Trivseln är hög och medarbetarna upplever att de har ett meningsfullt arbete och kan rekommendera andra att jobba i företaget. Arbetsmiljö Under året har vi gjort en stor genomlysning av vår kris- och beredskapsplan och den enklaste av en mängd åtgärder är införskaffande av tydliga signalvästar som ska användas vid händelse av krissituation. Antalet tillsvidareanställda var den 31 december 85 stycken (81). Antalet tjänstemän har i medeltal varit 29 årsarbetare (28,24) och antalet fasighetsarbetare 54,49 (52,32). Under året har företaget dessutom haft tidsbegränsade anställningar motsvarande 2,54 årsarbetare (5,79). Under sommarperioden har vi haft sju semestervikarier. I ett samarbete med Socialtjänstens ungdomsgrupp har nio ungdomar i åldrarna år arbetat hos oss under sommaren. Ungdomarna har bland annat målat om våra cykelhus i kvarteret Stäven, Visby. Under arbetstiden, som förlades till 6 tim/dag, så har ungdomarna haft stöd från en personlig handledare. Antal tillsvidareanställda per den 31 dec Antal anställda Kvinnor Män Totalt Den totala sjukfrånvaron har minskat till 5,1 % (6 %) vilket främst förklaras genom att långtidsfrånvaron har sjunkit. I sjukfrånvaron per kategori så noterar vi en hög sjukfrånvaro bland kvinnorna kopplad till långtidsfrånvaro. Sjukfrånvaro i procent Totalt 5,1 6,0 4,8 Kort 3,7 3,3 3,0 Lång 1,4 2,7 1,8 Kvinnor 8,1 2,5 4,2 Män 3,9 3,5 5, år 0,0 0,0 0, år 2,6 8,4 6, år 2,3 4,8 4,0 Andel långtidsfrånvaro 27,8 45,0 37,0 Ledarskap Vår nyrekryterade förvaltningschef började i maj månad och den 1 juni gick startskottet för vår nya organisation med en förvaltning och en driftavdelning. Denna organisationsförändring skedde som en konsekvens av den verksamhetsutveckling som hela personalen har bidragit till. För att förstärka förvaltningen som är vår största avdelning så har en yttre samordnare internrekryterats till förvaltningen under hösten. Rollen ska fokusera på yttre skötsel, nyproduktion och utveckling av vår yttre miljö. Förvaltningen har också nyanställt en projektledare med fokus på boinflytandeprojekt samt förvaltningens utvecklingsprojekt. 9

10 mål och måluppfyllelse I juni började vår nya marknadschef och med två nya chefstjänster inom företagets ledningsgrupp så har mycket tid lagts på verksamhetsutveckling, utveckling av marknadsavdelningen samt ledningsutbildning för samtliga våra chefer. Under året har vår marknads- och förvaltningsavdelning inlett ett närmare samarbete där rollen förvaltningssekreterare delvis har ersatts av en kundtjänstfunktion inom marknadsavdelningen. Den nya rollen arbetar tvärorganisatoriskt i företaget då vi ser stora vinster med att samordna kommunikation och bemötande ut mot vår kund. Kompetensförsörjning Vi har förutom sedvanlig fortbildning inom respektive kompetensområde även vidareutbildat vår personal inom områden såsom upphandlingar samt bedömning av fuktskador och ventilation. Våra chefer har även utbildats i ledningsarbete samt i ledarskap. Under året har vi också tagit oss tid för kompetensutveckling då Förvaltning och Driftavdelning besökte Kristianstadbyggen, Lenhovda Radiatorfabrik och Kalmarhem. Vår styrelse har besökt Växjöbostäder. Syftet med studiebesöken har varit att utbyta erfarenheter inom kundservice, bostadsbyggande och smarta arbetssätt. I snitt har varje medarbetare haft två (2) utbildningsdagar. Under hösten upprättade vi en arbetspool inom förvaltningen i syfte att bygga en god introduktion för nya medarbetare inom förvaltningen. Poolen arbetar projektbaserat över hela vårt bestånd och är mycket uppskattad av de som arbetar i poolen. Poolen säkerställer även en långsiktighet inför kommande pensionsavgångar och gör att vi får en god kompetensöverföring till nya medarbetare. Förvaltningen har under året infört projektarbete och olika ansvarsområden för de medarbetare som vill bygga på sin kompetens inom förvaltningen. Arbetssättet innebär att ansvaret för specificerade områden lyfts ner i organisationen och kompetensen breddas bland medarbetarna. Medelåldern i företaget har minskat marginellt till 50,8 år och det är i åldrarna samt som vi noterar förändringen. Den genomsnittliga anställningstiden uppgår nu till 18,4 (19,4) år. Åldersstruktur tjänstemän och fastighetsanställda Åldersförd. Tjänstemän Fastigh.anst. Totalt % % % % % % Totalt % Framgångsfaktorer Styrtal Resultat Trend sedan 2014 mätning 2012 Vara en god arbetsgivare Nöjd medarbetarindex 6,6* Arbetsmiljö Arbetsmiljöindex Sjukfrånvaro ska vara högst 4,5 % (6,0) 6,5* 5,1 % Ledarskap Upplevelsen av att ledarskapet är tydligt och nära 7,3* Kompetensförsörjning Betyget på kompetensutveckling Alla medarbetare ska ha en egen kompetensutvecklingsplan (målet uppfylles inte) 7,2* Snitt 2 utb.dgr/ medarbetare *) Ny mätskala införd Trend över utveckling anges som bedömningsvärde från tidigare år. 10 Organisationsnummer

11 våra processer Genom vårt mål arbetar vi med ett arbetsklimat och en arbetsmiljö som främjar medarbetarens vilja att utvecklas. Processerna ger resultat av god kvalitet till kostnader med jämförbara bolag Uthyrning Andelen omflyttningar i våra bostäder (lägenheter och studentrum) har minskat något och var under året 17 % (19 %). Det är framför allt, förutom studentrummen, lägenheter om 2 rok och 3 rok som bytt kontraktsinnehavare. Omflyttningen i våra vanliga lägenheter är 13 % (14 %). Direktbyten av lägenhet mellan hyresgäster var 108 stycken (99). Vi kan konstatera att vi har en jämn flyttfrekvens i våra bostäder över tid. Hyresbortfallet i förhållande till hyresintäkter uppgår till kr, vilket motsvarar 0,7 % (0,6 %) för samtliga våra lägenheter. Att den ökar något beror på att vissa lägenheter på landet varit svåra att hyra ut. Vakansgraden i våra lägenheter är fortsatt låg och uppgår till 0,13 %. Av den så kan vi utläsa att vakansgraden är så låg som 0,04 % i Visby och något högre, 0,46 %, i vårt övriga bestånd. Trenden på landsbygden visar att det är svårare att hyra ut. Många av våra lediga lägenheter finns tillgängliga att söka under längre perioder och i något enstaka fall har vi tvingats justera hyran. De som aktivt söker lägenhet på landsbygden behöver inte ha mer än några månaders kötid för att få en lägenhet. Uppsala universitet Campus Gotland har under året utökat antal studentplatser. Vakansgraden för våra studentboenden uppgår till 5,69 % och vid årsskiftet fanns 7 (23) stycken lediga studentrum att söka. Vi är en av många aktörer på Gotland som tillhandahåller studentboenden. Under de senaste två åren har vi noterat en stor minskning i antalet gymnasiestuderande samtidigt som Uppsala universitet Campus Gotland har ökat antalet studieplatser. Det innebär att det totala behovet av studentrum mer eller mindre är oförändrad vilket kan vara en del av förklaringen till vår vakansgrad. AB GotlandsHem bedriver ett aktivt arbete tillsammans med hyresgästen och de sociala myndigheterna för att finna lösningar till kvarboende. Av våra totalt 226 (235) betalningsföreläggande verkställdes slutligen 10 (9) avhysningar. Det finns även andra skäl till avhysning, i 12 kap Jordabalken regleras hyresgästens vårdplikt och trots intensivt samarbete med flera myndigheter, har vi haft 4 (0) avhysningsärenden på grund av upprepade störningar i boendet. Då och då händer det att en lägenhet överges av sin hyresgäst. En övergiven lägenhet innebär både merkostnad och merarbete i form av godstömning i lägenheten samt eftersökning av hyresgästen. Under året har 8 (10) lägenheter övergivits av våra hyresgäster. Underhåll Året började mindre bra för oss. I januari bröt en omfattande brand ut i ett av våra underjordiska garage i kvarteret Stäven, Visby. Som en konsekvens av branden slogs all medieförsörjning ut under ett antal dagar och påverkade ett stort antal boende i kvarteret. För 18 av lägenhetsinnehavarna innebar detta en evakuering från sina lägenheter i cirka två (2) månader. Den totala kostnaden för branden uppgår till 6,7 mkr och efter åldersavdrag på vvs och el med 65 %, avdragen självrisk samt ersättning från försäkringsbolaget så blir nettokostnaden för denna brand 1,2 mkr. Under året har även sex (6) mindre bränder inträffat i kvarteren Castor, Sjöliljan, Taptot, Riggen, Myran och Bogen, samtliga kvarter inom Visby. Fasadrenovering på Stjärngatan i kvarteret Castor, Visby 11

12 mål och måluppfyllelse Under verksamhetsåret har vi reparerat och underhållit våra fastigheter till en sammanlagd kostnad av 123,2 mkr (128,8 mkr). Ett bra underhåll är en långsiktig investering för företaget som bevarar värdet på fastigheterna och gör boendet attraktivare för hyresgästerna. Av den totala kostnaden för underhåll har investeringar gjorts för 47,8 mkr (58,4 mkr) och periodiskt underhåll för 75,4 mkr (70,3 mkr). Den varma vintern och det gynnsamma ränteläget har gjort att vi även i år har kunnat öka anslagen för underhåll utöver planlagd budget. Några av våra större investeringsprojekt under året var: n Fönster och fasader för 20,8 mkr n Badrum och stammar för 14 mkr n Renovering tvättstugor för 2,7 mkr n Pågående ombyggnad av lokal till lägenheter i Hemse, vid årsskiftet upparbetat med 4 mkr I det periodiska underhållet ingår såväl planerade som oplanerade åtgärder i form av både inre och yttre underhåll. I vårt planerade årliga inre underhåll har under året målning genomförts i (1371) rum. Luckbyten har skett i 252 (203) kök och 896 (526) golv har bytts. Intervallet för målning har tidigare uppgått till cirka 18 år. Under året har vi enligt plan minskat intervallet till cirka 17 år. Drift (värme/el/vatten) Det finns ingen standard för hur man värderar beräknad miljöpåverkan från energianvändning i fastigheter. AB GotlandsHem värnar om miljön och sedan 1997 har vi arbetar med att minska energianvändningen. Jämför vi oss med SABOs Skåneinitiativ, som är en sammanslutning av flera av SABO:s medlemsföretag, så visar årets utvärdering på att vi kommer att klara de uppsatta målen enligt Skåneinitiativets mål. Under året har vi fokuserat på värmen i våra lägenheter då vi noterat flera ojämnheter i temperaturen mellan lägenheter i samma kvarter. Vi har därför satt in temperaturmätare i flera av våra kvarter för att kunna distansavläsa lägenhetsvärmen. Det ger oss enklare och fler möjligheter att individjustera temperaturen för en jämn värme per lägenhet. En stor utmaning vi ser framöver är att energitaxan förändras. Den fasta delen blir övervägande vilket innebär att vår besparingspotential i energiåtgärderna blir betydligt lägre och återbetalningstiden ökar. Detta innebär att vi behöver ta ett samlat grepp kring våra energiprojekt. I avvaktan på framtagande av en ny långsiktig plan har vi lagt vissa energiprojekt vilande såsom exempelvis solceller och solfångare. För att ha ännu bättre kontroll över el och vvsservicen i våra fastigheter har vi under året minskat antalet entreprenörstimmar och istället valt att hålla kompetensen internt inom driftavdelningen. Fastighetsskötsel Våra fastigheter omgärdas av m 2 asfaltsbelagda ytor och promenadstråk, och under året har vi renoverat m 2 asfaltsbelagda ytor. Under året har vi drabbats av klotter på våra fastigheter till ett saneringsvärde om kr (98 000kr). Förutom att skadegörelsen kostar för oss skapar den också en otrygghet i våra kvarter som inte är önskvärd. Det är svårt för oss att helt och fullt hitta en bra lösning på detta problem då det är mångbottnat och till viss del kräver insatser som faller utanför våra möjligheter som bostadsbolag. Klotterfrågan bör framöver få större uppmärksamhet inom ramen för Tryggare Gotland. Klotter Belopp i tkr Ibland går det inte som man tänkt sig. En av våra entreprenörer blev under våren bestulen på en tubnyckel. Själva händelsen löstes på ett betryggande sätt och för att ytterligare öka trygghet och säkerhet har vi tillsammans med vår leverantör av låssystem tagit fram ett automatiserat system som ger en mer kvalitetssäkrad rutin vad gäller vår nyckelhantering. Vi har även sett över våra interna rutiner avseende begäran om upplåsning av lägenhet från hyresgäst som på ett eller annat sätt förlorat sin lägenhetsnyckel. Ibland uppstår akuta fel i våra fastigheter som inte kan hanteras genom ordinarie felanmälan. Som ett komplement till ordinarie felanmälan finns vår fastighetsjour vars uppgift är att åtgärda akuta fel som innebär fara för fastighet eller person. Vår fastighetsjour har under året haft anrop. Av dessa har (1 005) föranlett utryckningar över hela Gotland. Vi noterar en kraftig ökning av antalet utryckningar under året. Förutom de vanligaste orsakerna som exempelvis stopp i avlopp, vattenläckor eller elfel så ser vi att ökningen främst beror på låsfel eller låsöppning. 12 Organisationsnummer

13 Hela 234 utryckningar kopplas till detta och den vanligaste orsaken beror på att hyresgästen låst sig ute eller råkat kasta nycklar/mobil i sopstationen. Fastighetsjouren omfattar inte sådan service och under 2015 kommer vi utvärdera hur vi kan förändra denna typ av utryckning. Jourutryckningar Antal förmedlade Antal förkastade Antal avstyrda genom råd Nybyggnation Under året har diskussioner förts med Region Gotland och Statens Fastighetsverk (SFV) om utökning av studentlägenheter i kvarteret Järnvägen, Visby. Vi är fortsatt redo för nyproduktion i takt med efterfrågan inom ramen för detaljplanearbetet. Köp av befintlig fastighet i kvarteret Järnvägen, Visby är inte aktuell. Ett byggprojekt för nyproduktion av 84 lägenheter i kvarteret Adjutanten 3, Visby har startats under året och inflyttning beräknas mellan november 2015 och april Produktionskostnaden för lägenhetsytan (BOA) är beräknad till kr/m 2. Totalt har ett tal sökande visat intresse för lägenheterna som har en öppen planlösning och ligger i storleksordning 41 m 2 79 m 2, fördelat på 14 st 1:or, 28 st 2:or, 28 st 3:or och 14 st 4:or. Lägenheterna är fördelade på tre stjärnformade huskroppar och har inglasade balkonger eller uteplats. Ett av husen är rökfritt. Framgångsfaktorer (vad vi måste vara bra på) Styrtal (hur vet vi om vi lyckats - resultat 2013 ) Resultat Uthyrning Hyresbortfallet för bostäder bör inte 0,7 % 0,5% överstiga 1 % (0,6) Flyttfrekvensen, exklusive studentbostäder, 13 % 14% bör inte överstiga 20 % Underhåll Underhållsintervallerna bör inte öka Kostnaden per kvm bör minst ligga i nivå med riket* Underhållsintervall för måleri har minskat med 1 år I rikssnittet för SABOföretagen Drift (värme/el/vatten) Förbrukningen/m2 och miljöpåverkan ska minskas enligt beslut i miljöplan Redovisas under samhällsperspektiv och miljöredovisning Fastighetsskötsel Kostnaden per kvm ska ligga i nivå med jämförbara bolag* Över snittet för för SABOföretagen Nybyggnation Nybyggnation av ca 40 lägenheter/år Beslutade byggprojekt är genomförda med liten avvikelse mot planering vad gäller kostnad och kvalitet. Egen utvärdering i efterkalkyl. Kvarteret Adjutanten 3, Visby 84 lgh. Inga byggprojekt (nyproduktion) genomförda under året *) Underhåll och fastighetsskötsel mäts genom jämförelsetal från SABO. Jämförelsetal för 2014 är ännu inte sammanställda på riksnivå varför våra värden jämförs med utfall 2013 och uppskattas för

14 mål och måluppfyllelse vårt samhällsperspektiv Genom vårt mål bidrar AB GotlandsHem till Region Gotlands utveckling av det gotländska samhället. Gotland utvecklas i linje med visionsmålen och har ett starkt varumärke Säkra god planering av bostadsförsörjning utifrån olika gruppers behov Reglerna i vår bostadskö är väldigt enkla. Varje dag i kön omvandlas till en poäng och lägenheterna erbjuds i kötidsordning. Antalet bostadssökande uppgår till ungefär och under hösten sändes en enkät ut till samtliga för att ta reda på varför man är registrerad i vår bostadskö och hur det framtida boendet ser ut personer motsvarande 49 % svarade på vår enkät. Av de som svarat bor 14 % hos oss idag. Av svaren kan vi utläsa att 41 % aktivt söker en lägenhet och att 9 % har behov av en lägenhet inom det närmaste året. Av de svarande säger 38 % att de är registrerade i vår bostadskö som en slags försäkring för framtiden. 71 % av de svarande vill helst bo inom Visby. Åldersfördelningen i bostadskön ligger på samma nivåer som tidigare år. Från november månad har det varit möjligt för ungdomar i åldern år att registrera sig i vår bostadskö. Fram till årsskiftet hade 308 ungdomar tagit vara på den möjligheten. Av de totalt som är registrerade i vår bostadskö så är det 12 % som redan bor hos oss. Åldersfördelning i bokön n För 55+ boende, där minst en i hushållet måste ha fyllt 55 år fanns vid årsskiftet 24 (24) lägenheter i kvarteret Norderstrand, Visby n Antalet studentlägenheter är oförändrad, 210 stycken, och vid årsskiftet fanns 7 (23) vakanta studentlägenheter n Ungdomar mellan 16 och 23 år kan via vår ungdomskö söka en lägenhet. Vid årsskiftet fanns 78 (76) lägenheter och efter ett styrelsebeslut arbetar vi successivt med att utöka antalet tillgängliga lägenheter till 100 st för att möta efterfrågan. Styrelsen beslutade under året att sänka åldern för att registrera sig i vår bostadskö från 18 till 16 år för att skapa en jämlikare konkurrenssituation Möjlighet till förtur ges endast vid medicinsk och social förtur samt separationsförtur. Den medicinska och sociala förturen beslutas genom en förtursgrupp bestående av representanter från Socialförvaltningen, AB GotlandsHem och Hälso- och Sjukvårdsförvaltningen. Separationsförturer handläggs av AB Gotlands- Hem enligt givna regler. Under 2014 beviljades totalt 78 (82) förturer. En konsekvens av den låga vakansgraden är att väntetiden i förturskön växer från tidigare 2-3 mån till 4-5 mån. En trend i förturskön är att antalet unga människor som står utanför arbetsmarknaden ökar. 16 år? Ställ dig i kö nu! 6 % 3 % 13 % 10 % 15 % 22 % 31 % - 20 år år år år år åt 70+ år För att säkerställa bostadsförsörjning utifrån olika gruppers behov är ett antal lägenheter öronmärkta. Dessa är: n För personer över 65 år fanns vid årsskiftet 89 (88) markplanslägenheter eller lägenheter i fastigheter med hiss runt om på ön. Vi noterar vissa svårigheter med att hyra ut denna typ av lägenhet på landsbygden medan efterfrågan är stor i Visby 14 Organisationsnummer

15 Lagen om bostadsanpassningsbidrag ger personer med bestående funktionsnedsättning rätt att få sin bostad anpassad och så långt det är möjligt försöker AB GotlandsHem att tillgodose alla önskemål. Bostadsanpassningarna bekostas av Region Gotland och under året har vi godkänt 195 (187) åtgärder av mindre och större art till ett totalt värde av kr ( kr). Den minsta anpassningen motsvarade en kostnad av 404 kr (700 kr) och den mest omfattande kr ( kr). Bostadsbyggande och befolkningsutvecklingen på Gotland för perioden visar på en ökning om nya bostäder (alla kategorier). Befolkningsutvecklingen totalt sjunker samtidigt som den centraliseras i större utsträckning till Visby. Denna utveckling delar vi med många andra områden i Sverige. Det som gör vår utmaning unik är att vi inte har några kringliggande kommuner att ta hjälp av i någon form då Gotland är en ö. I SCB:s medborgarundersökning hösten 2014 så får Region Gotland ett medelstarkt betyg i kategorin Nöjd-Region-Index. Det är främst två (2) förbättringsområden som kan höja helhetsbetyget. Ett av dessa områden är Bostäder som får betygsindex 48 i enkäten. Betygsindex under 40 klassas som inte godkänt, gränsen för nöjd går vid 55 och 75 eller högre klassas som mycket nöjd. SCB:s undersökning är en attitydundersökning och den ger oss en av flera viktiga faktorer, tillsammans med vår egen statistik, när vi, tillsammans med vår ägare, tar oss an utmaningen att säkra en god planering av bostadsförsörjningen framöver. Befolkningsutveckling x x Befolkningsutveckling Gotland Befolkningsutveckling Visby Nya lägenheter Nya småhus Nya bostäder totalt Främja trygghet och säkerhet I vår senaste kundundersökning får vi både ris och ros. På plussidan så är det vår personal som får massor av beröm och de symboliserar trygghet, närhet och god hjälp. På den andra sidan får vi en del kritik kring att vi satsar alla resurser i Visby, att vi bygger för lite, att ungdomarna har svårt att komma ut på bostadsmarknaden och att hyrorna är för höga. Kritiken är inte enkel att lösa men på olika sätt så försöker vi så gott vi kan att tillsammans med vår ägare hitta en bra utveckling framåt för både bolaget och hela regionen. I kundundersökningen har vi fått mängder med fria kommentarer. Här framträder en behovsbild även på områden där vi inte riktigt räcker till som bostadsbolag. Behovsbilden signalerar bättre stöd till enskilda individer som får förändrad livssituation och behov av trygghetsskapande åtgärder som ligger långt utanför vårt ansvarsområde. Den enskilda individens behov av ekonomisk hjälp eller helt enkelt behov av medmänsklig kontakt är andra signaler vi får. Våra hyresgäster har även önskemål om annan utveckling såsom byggande av förskolor och skolor, något som inte ingår i vårt nuvarande uppdrag. Tryggheten är viktig för våra hyresgäster. Över 90 % av våra hyresgäster har i årets kundundersökning haft mycket att säga om kontakt med grannarna, belysning i kvarteret och personlig trygghet i området på kvällar och nätter. Vår trygghetsjour har under året haft 375 (358) utryckningar i Visby samt 61 (35) utryckningar spridda över resterande orter på Gotland. Den ökning vi ser från föregående år kan vi nästan uteslutande koppla till vår avhysningsstatistik. Statistiken ur ett längre perspektiv visar på en ökande trend. Detta ser vi som positiv återkoppling på det arbetssätt vi haft sedan år 2007 då vi införde ett nära samarbete med Socialförvaltningen inom Region Gotland. Det är positivt att våra hyresgäster känner sig trygga och vågar anmäla störningar i ett samhälle som i övrigt ofta sänder signaler om att sköta sitt och inte lägga sig i x x x x x x x x x x x x x x

16 mål och måluppfyllelse Trygghetsutryckningar Övriga Gotland Visby Trygghetsutryckningar för övriga Gotland infördes under Första uppföljning skedde Under året har vi haft flera aktiviteter med trygghetsförebyggande åtgärder i samarbete med de sociala myndigheterna på Gotland. Bland annat har vi bidragit till starten av Grannsamverkan i kvarteret Vitkålen, Visby. Vår sociala nätverksgrupp har under året haft ett flertal träffar där gruppen har tagit del av föreläsningar inom olika trygghetsämnen, haft möjlighet till diskussion kring enskilda händelser samt utbyte av erfarenheter. Som ett led i trygghet så har vi under året haft studiebesök av årskurs 3 från Gråboskolan, Visby. De har fått se vår verksamhet, mött vår fastighetsjour och fått lyssna på våra reparatörer när de visat och berättat om hur man byter ut en vandaliserad dörr och hur man sanerar klotter. Som en del i socialt ansvarstagande och utveckling på Gotland stöder AB GotlandsHem ett antal större och mindre idrottsföreningar genom direkt sponsorskap och genom att erbjuda lokaler till förmånliga villkor. Genom vårt stöd till idrottsföreningar med en välorganiserad ungdomsverksamhet är vi med och bygger basen till ett bättre samhälle och bidrar till att ge barn och ungdomar en chans till en bättre fritid och hälsa. Koncernens framgångsfaktorer Främja Uthyrning hälsa och förebygga ohälsa och sjukdomar Läs vidare under vår miljöredovisning Vårt bidrag (aktivitet) Tillhandahålla goda boendemiljöer som inbjuder till ett aktivt och hälsosamt liv Resultat/Prognos PCB-sanering av fogar 0,5% Radonmätning 14% 9 nya moderna, miljövänliga tvättstugor (mål 3-6 tvättstugor/år) Öka takten för att ställa om till förnybar energi och effektivisera energianvändningen Läs vidare under vår miljöredovisning Fortsätta att begränsa företagets miljöpåverkan Bygga energisnåla hus Energioptimera driften Återvinning ökat med 15 % (mål 2 %) Vattenförbrukning minskat med 1 % Investerat i ytterligare 1 elbil samt 1 biogasbil Drivmedelsförbrukningen minskat med 9 % (mål 2 %) Nyproduktion med energieffektivt hus i kv. Adjutanten 3, Visby Mål för kompost och energianvändning uppfylldes inte fullt ut Säkra god planering av bostadsförsörjning utifrån olika gruppers behov Delta i framtagandet av bostadsförsörjningsplan Öka långsiktigheten i markoch planfrågor Lämnat synpunkter på detaljplanen avseende kv. Serganten, Visby Främja trygghet och säkerhet Delta i trygghetsvandringar Utbilda personalen i ämnen som främjar trygghet och säkerhet i bostadsområdena Flera möten med socialnätverksgruppen; föreläsningar och utbyte av erfarenheter Etablerat grannsamverkan i kv. Vitkålen, Visby 16

17 vår ekonomi Genom vårt mål får vi en sund ekonomi som är i god balans Ekonomin är uthållig och i balans ur ett generationsperspektiv Årets resultat ligger långt över ägarens ekonomiska krav på bolaget. Detta kan främst förklaras med lägre kostnader för el, vatten och värme på grund av den milda våren, hösten och vintern. Riksbankens sänkning av reporäntan har även medfört att budgeterad ökning av räntorna uteblivit och istället har räntekostnaderna minskat. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 13,8 mkr (74,2 mkr) och året resultat till 10,7 mkr (70,4 mkr). Direktavkastningen på eget kapital uppgick till 5,6 % (33,1 %). Under året har vår finanspolicy setts över och justeringar har gjorts, andelen kapitalbindning som högst får förfalla inom ett år har ändrats från 30 % till 50 % och andelen räntebindning som högst får förfalla inom ett år har ändrats från 50 % till 60 %. Som en del av vår riskhantering har vi infört en ny lydelse i finanspolicyn att säkringsinstrument kan ersättas eller överflyttas till andra säkringsinstrument med syfte att åstadkomma en jämn och stabil räntekostnad över tiden. Kostnaderna för underhållsprojekt och nyproduktion följer den planerade investerings- och finansieringsbudgeten. Vissa underhållsprojekt har stoppats medan nya underhållsprojekt har tillkommit på grund av det prognostiserade goda årsresultatet. Lönsamhet Vår räntebindningstid ligger på 3,63 år (4,19 år) och den totala låneportföljen uppgår till 1,190 mkr (1,124 mkr). Prognosen för 2014 visade tidigt att resultatet skulle bli bättre än det budgeterade. För att återinvestera överskottet tidigarelades flera underhållsprojekt som var planerade för Finansiell ställning Företagets egna kapital uppgick vid årsskiftet till 246,8 mkr (236,2 mkr) och likviditeten till 27,5 mkr (12,1 mkr), vilket motsvarar 86 % (35 %) av en månadshyra. Soliditeten är god och uppgår till 16,3 % (16,7 %). Årets totala kassaflöde uppgick till 15,4 mkr (-5 mkr). Bolagets finansiella ställning är god, vi har goda bankkontakter och inga svårigheter att få krediter hos våra långivare. Arbetet med övergången till komponentavskrivning, enligt K3-reglerna, inleddes under hösten 2013 och infördes i början av Det har inte varit några större svårigheter med övergången eftersom vi var ute i god tid och förde många diskussioner mellan ekonomioch teknikavdelningarna för att komma fram till en gemensam plan för komponenthanteringen. Under året har vi även förbättrat vår komponentavskrivningsmodell, vilket innebär att vi nu har systemstöd för att bättre beräkna utrangeringen vid planering av kommande års underhållsprojekt. Jungmansgatan, kvarteret Bogen 1, Visby 17

18 mål och måluppfyllelse Under året har ekonomiavdelningen arbetat med förbättringar och effektiviseringar för att underlätta uppföljning och minimera manuella moment i vår verksamhet. Vi har bland annat arbetat med: n Minskning av antalet pappersfakturor, idag har vi över 70 % digitala fakturor n Översyn av våra kostnadsställen, uppdelning och sammanslagning för bättre uppföljning av våra driftskostnader n Automatisk förbrukningsregistrering av de digitala elfakturorna för avstämning mot den manuella avläsningen n Bytt program för kontering och attestering vilket ger större möjligheter till analyser n Infört möjlighet till elektronisk faktura för våra hyresgäster Finansiering/kapitalanskaffning Årets hyresförhandlingar resulterade i en överenskommelse om hyreshöjning med 1,3 % för Företagets fastighetsbestånd värderades under året och vi kan konstatera att någon nedskrivning av fastighetsvärdet inte är nödvändigt då vi har ett avkastningsvärde som vida överstiger bokfört värde. Beslut om försäljning av ett mindre fastighetsbestånd i Havdhem har fattats i styrelsen och försäljningen genomförs under januari AB GotlandsHem och Nordea har avtal om analys och förbättringsförslag av vår låneportfölj. Tjänsten omfattar planering utifrån vår finanspolicy avseende kapitalbindningstid, räntebindningstid, andel av låneportföljen som får förfalla inom ett visst tidsintervall samt byte av ränteflöden mellan fasta och rörliga räntor. Framgångsfaktorer (vad vi måste vara bra på) Styrtal (hur vet vi om vi lyckats - resultat 2013) Resultat/ Prognos Styrning, Uthyrning uppföljning och utvärdering Självskattas; bra, mindre bra, dåligt (bra) Bra Lönsamhet Avkastningen ska minst uppgå till ägarens krav. I snitt 7,5 mkr/år under perioden (11,6) Avkastningen på eget kapital ska vara minst 4 % (33) 22,1 mkr 5,6 % Finansiell ställning Soliditeten ska vara minst 1 1 % (16,7) Likviditeten ska motsvara % av en månadshyra (35%) 16,3 % 86 % Finansiering/kapitalanskaffning Den genomsnittliga räntebindningstiden ska vara 3 år +/-0,5 (4,19 år) Max 50% av låneportföljen får ha en räntebindning som understiger 1 år (31 %) Max 25 % av portföljen får ha låneförfall inom en 12 månaders period (27 %) 3,63 år 32 % 39 % 18 Organisationsnummer

19 miljöredovisning I vår ägares Vision 2025 finns bland annat angivet att Gotland ska bli en världsledande ö-region i miljö- och klimatfrågor. För att konkretisera detta så finns politiskt beslutade åtgärder samlade i miljöprogrammet Ekokommun Gotland och de definieras i 4 miljöstrategiska områden: n Kunskap och utbildning n Energi n Vatten n Livsmiljö Ekologiskt hållbart samhälle Vi arbetar dagligen med att skapa en hållbar utveckling i miljö- och boendefrågor. Våra hyresgäster ska kunna uppleva en god och sund boendemiljö. Vår målsättning med de åtgärder vi genomför är att förebygga olägenhet för våra hyresgästers hälsa och miljö. Att främja hälsa och hållbar utveckling är ett självklart förhållningssätt för vår verksamhet. Moderna och miljövänliga tvättstugor Vi fortsätter vårt hållbarhetsarbete och installerar tvättstugor som är säkrare, rättvisare och miljövänligare. De bokas elektroniskt via bokningstavla eller via vår hemsida. Tvättmaskinerna erbjuder automatdosering av miljömärkt tvättmedel utan fosfat. Detta motverkar överdosering eftersom automatdoseringen bidrar till att rätt mängd tvättmedel används. Att användningen av icke miljömärkta tvättmedel minskar är också en fördel. Under 2014 byggdes nio (9) nya moderna och miljövänliga tvättstugor i kvarteren Bogen 2 och Melonen, Visby. Målsättningen är att färdigställa mellan 3-6 tvättstugor per år. Totalt har nu lägenheter tillgång till dessa miljövänliga tvättstugor. PCB i kvarteret Stäven År 1970 byggdes kvarteret Stäven, Visby och då användes fogmassa innehållande PCB mellan betongblocken i byggnadernas ytterfasad samt runt entrédörrar. Enligt Förordningen (2007:19) om PCB, ska byggnader som innehåller PCB saneras senast 30 juni Sanering av PCB-fog i ytterfasad påbörjades under september 2014 och arbetet fortgår under Hittills har 1 km PCB-fog sanerats och 408 kg PCB avfall omhändertagits. PCB-avfall klassas som farligt avfall och destrueras av SAKAB. Den totala längden fog som ska saneras i kvarteret Stäven, Visby är cirka 11 km lång. Detta motsvarar en sträcka som är längre än längden av Visby ringmur tre gånger. Sanering av PCB-fog runt 77 entrédörrar i kvarteret Stäven, Visby påbörjades under 2014 och ungefär 75 % av saneringen slutfördes under året. Saneringsarbetet utförs enligt de riktlinjer och krav som är ställda. Berörd myndighet är informerad och har lämnat sitt godkännande för saneringen. Utöver den stora mängd PCB som finns i kvarteret Stäven, Visby, så har inventering påvisat mindre mängder PCB-fog runt 13 entrédörrar fördelat på tre bostadskvarter i kvarteret Taptot, Visby, Bofinken, Slite samt Sicklings, Klintehamn. De 13 entrédörrarna bidrog med 73 meter PCB-fog. PCB-fog i ytterfasad på våra egna lokaler vid Panncentralen, Visby har sanerades med 245 m PCB-fog. Sammanräknat har vi under året sanerat PCB-fog motsvarande cirka m eller 16 % av den totala planen utfördes en miljöteknisk markundersökning med avseende på PCB inom kvarteret Stäven, Visby av Sweco Environment AB, i enlighet med ställda myndighetskrav. Resultatet från undersökningen visade att ingen risk finns för människors hälsa eller miljö, förutom de odlingslotter som finns i kvarteret. Nya tvättstugor i kvarteret Bogen 2, Visby 19

20 mål och måluppfyllelse Odlingslotterna sanerade vi under 2013 med gott resultat. Trots att vi uppfyllde myndighetens krav på genomförande av miljöteknisk markundersökning så beslutade myndigheten om ytterligare provtagning med efterföljande riskbedömning. Vi överklagade beslutet men fick avslag. Under 2014 har vi därför blivit tvungna att genomföra en ny omfattande provtagning i området med fokus på uteplatser samt mark nära fasad. Rapporten från detta arbete är omfattande och kommer att färdigställas under Radon I Sverige finns miljökvalitetsmål för God Bebyggd Miljö. Ett av målen innebär att radonhalten i bostäder ska understiga 200 Bq/m 3 år Eftersom radon varken luktar eller syns är mätning det enda sättet att upptäcka denna ädelgas. Vi har under 2014 påbörjat mätning av radon i våra bostadsområden. Radonmätningar genomförs i slumpvis utvalda lägenheter med hjälp av svarta runda dosor. Under 2014 har 650 lägenheter deltagit i mätningen. Målsättningen är att alla bostadsområden skall kontrolleras. Av de områden som är färdigkontrollerade har radonhalten legat under riktvärdet på 200 Bq/m 3. Återvinningen har under 2014 ökat för samtliga fraktioner med undantaget tidningar, vilket minskat rejält. En förklaring till det kan vara att fler idag väljer att läsa elektroniska tidningar. Den största ökningen står förpackningar av papper, plast samt färgat glas för. Miljömålet för 2014 var att vi skulle öka återvinning och kompost med vardera 2 % jämfört med förgående år. Målet uppfylldes för återvinningen, vilken ökande med 15 % (20 %). Mängden kompost minskade däremot under 2014 med 11 % (3 %). Mängden återvinning (ton), Wellpapp Tidningar Plast Papper n 2014 n 2013 n 2012 n Avfall Arbetet med att förbättra hantering och sortering av avfall är en ständigt pågående process. Vi har under flera år sett en ökning i att vilja sortera mer, vilket är mycket positivt. Tyvärr har mängden avfall under 2014 ökat och mängden kompost minskat. Under 2014 drabbades vi av bränder i fyra sophus, vilka totalförstördes. Metall Glas ofärgat Glas färgat Mängden avfall (ton) fördelat på kompost, brännbart och blandat avfall, Total mängd (ton) Kompost Brännbart Blandat n 2014 n 2013 n 2012 n Energianvändning Energibesparande åtgärder som exempelvis vindisolering, fönsterbyten och ventilationsoptimering genomförs löpande i våra kvarter. Åtgärderna sparar energi men ger även en bättre inomhusmiljö för våra hyresgäster. Under 2014 har vindarna i kvarteren Skalbaggen, Taggsvampen, Bogen 2 i Visby tilläggsisolerats med svensk miljövänlig gran- och tallfiber. Husen blir varmare på vintern och svalare på sommaren vilket ger en förnyelsebar och energieffektiv isolering. Under året har 52,1 GWh (139 kwh/ m 2 ) förbrukats jämfört med 54,2 GWh (140 kwh/ m 2 ) för Värme och varmvatten produceras till 100 % med fjärr- eller närvärme. Miljömålet för 2014 var att vi skulle minska energianvändningen (beräknat utifrån kwh/ m 2 ) med 2 % jämfört med föregående år, vilket inte uppfylldes. AB GotlandsHem köper all elenergi med märkningen Bra Miljöval. Detta innebär att elen kommer från förnyelsebara energikällor såsom biobränsle, sol-, vind- och vattenkraft. Under året har 6,47 GWh (17,3 kwh/m 2 ) förbrukats jämfört med 7,21 GWh (18,6 kwh/m 2 ) för Organisationsnummer

AB GotlandsHem, 556066-0523. Delårsrapport Januari juni 2014

AB GotlandsHem, 556066-0523. Delårsrapport Januari juni 2014 AB GotlandsHem, 556066-0523 Delårsrapport Januari juni 2014 Halvåret i korthet Januari Brand i underjordiskt garage i kv. Stäven, Visby. Vi processkartlägger Driftavdelningens arbetsflöden. Februari Vi

Läs mer

AB GotlandsHem, 556066-0523. Delårsrapport Januari juni 2013

AB GotlandsHem, 556066-0523. Delårsrapport Januari juni 2013 AB GotlandsHem, 556066-0523 Delårsrapport Januari juni 2013 Halvåret i korthet Januari Fokus på bokslutsarbete och årsavstämning samt presentation av verksamhetsplan för 2013. Kriterierna för att få hyra

Läs mer

Costumer Score Card 2014 rapport

Costumer Score Card 2014 rapport Styrelseärende 2014-09-10 ÄRENDE NR 8 DATUM FÖR STYRELSEMÖTET 2014-09-30 DNR 2014/1853-2.7.1 HANDLÄGGARE Marianne Badman 08-737 20 79 marianne.badman@familjebostader.com Costumer Score Card 2014 rapport

Läs mer

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8)

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Delårsrapport 2005 Lansering av ny hemsida och marknadsstödsystem under sommaren 2005 (www.hyresbostader-karlskoga.se). På styrelsens uppdrag avger

Läs mer

3 Redovisning från kommunens bolag

3 Redovisning från kommunens bolag 3 Redovisning från kommunens bolag 54 www.munkedal.se Koncernen Munkedals kommun KONCERNEN MUNKEDALS KOMMUN Kommunala bolag Förutom kommunen omfatts koncernen av följande bolag: Munkedals Bostäder AB Bolaget

Läs mer

NKI 2012. Nöjd kund-index. 5100 FS Nol

NKI 2012. Nöjd kund-index. 5100 FS Nol NKI 2012 Nöjd kund-index 5100 FS Nol Innehåll NKI 2012 Serviceindex Ta kunden på allvar Trygghet Rent & snyggt Hjälp när det behövs Produktindex Lägenheten Allmänna utrymmen Utemiljön Profil Attraktivitet

Läs mer

Vänliga, tillmötesgående och korrekta

Vänliga, tillmötesgående och korrekta Det skulle vara bra med en grillplats Vänliga, tillmötesgående och korrekta Vi hör tydligt hissen Under hösten 2013 genomfördes en undersökning för att ta reda på hur du som hyresgäst uppfattar Saxborn

Läs mer

Delårsrapport Januari juni 2015

Delårsrapport Januari juni 2015 AB GotlandsHem, 556066-0523 Delårsrapport Januari juni 2015 Foto: Nora Olofsson Lasse Söderberg, Ansvarig yttre skötsel i arbete under vårstädardagen. Org.nr 556066-0523 1 Halvåret i korthet Januari Arbete

Läs mer

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT STÅNGÅSTADEN Delårsrapport januari augusti 212 Delårsrapport januari augusti 212 AB Stångåstaden (publ) Resultat före skatt visar att utfallet de första 8 månaderna uppgår till 178 mkr vilket är betydligt

Läs mer

Nu bygger vi om i Rinkeby

Nu bygger vi om i Rinkeby Nu bygger vi om i Rinkeby Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Rinkeby Hus för hus Det tar upp

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 VÄSTERÅS FRAMTIDEN MÅSTE BYGGAS IDAG Västerås växer snabbare än på mycket länge och passerade nyligen 140 000 invånare, men bostadsbyggandet i Västerås går inte i takt med

Läs mer

Vänliga, tillmötesgående och korrekta

Vänliga, tillmötesgående och korrekta Det skulle vara bra med en grillplats Vänliga, tillmötesgående och korrekta Vi hör tydligt hissen Under hösten 2013 genomfördes en undersökning för att ta reda på hur du som hyresgäst uppfattar Saxborn

Läs mer

Nu bygger vi om i Husby

Nu bygger vi om i Husby Nu bygger vi om i Husby Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Husby Hus för hus Det tar upp till

Läs mer

Hyresbostäder i Karlskoga AB 1(9) Delårsrapport 2006-01-01-2006-08-31

Hyresbostäder i Karlskoga AB 1(9) Delårsrapport 2006-01-01-2006-08-31 Hyresbostäder i Karlskoga AB 1(9) Delårsrapport 2006 Hyresbostäders hemsida har vunnit priset Guldvivan för bästa webbplats 2005. (www.hyresbostader-karlskoga.se). På styrelsens uppdrag avger verkställande

Läs mer

Omslag: Unga boende i kv. Taptot, Visby. Foto: Roger 2 Utas årsredovisning 2013 ab gotlandshem

Omslag: Unga boende i kv. Taptot, Visby. Foto: Roger 2 Utas årsredovisning 2013 ab gotlandshem Årsredovisning 2015 Omslag: Unga boende i kv. Taptot, Visby Foto: Roger 2 Utas årsredovisning 2013 ab gotlandshem innehåll årsredovisning 2015 i korthet 4 ordförande har ordet 5 vd har ordet 7 mål och

Läs mer

Nu bygger vi om i Akalla

Nu bygger vi om i Akalla Nu bygger vi om i Akalla Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Akalla Hus för hus Det tar omkring

Läs mer

Delårsrapport 2008. Delårsrapport 2008 Hyresbostäder Karlskoga AB

Delårsrapport 2008. Delårsrapport 2008 Hyresbostäder Karlskoga AB Delårsrapport 2008 Delårsrapport 2008 Hyresbostäder Karlskoga AB 1 På styrelsens uppdrag avger verkställande direktören följande delårsrapport avseende 2008-01-01 2008-08-31. Innehåll Verksamheten 3 Marknaden

Läs mer

Styrkort Gotlands folkhögskola 2012 2015

Styrkort Gotlands folkhögskola 2012 2015 Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden Region Gotland 1 (7) Ekonomiperspektiv Vision/ verksamhetsidé Kund/brukarperspektiv Processperspektiv Styrkort Gotlands folkhögskola 2012 2015 Medarbetare/ ledarperspektiv

Läs mer

DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015

DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015 INNEHÅLL DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015 TEKNISKA NÄMNDEN Fastighet Dnr TEN 2015/518 ANSVARSOMRÅDE 2 KOMMENTAR TILL BUDGETUPPFÖLJNING PER AUGUSTI 2 PROGNOS DRIFTBUDGET 3 PROGNOS INVESTERINGSBUDGET 4 VIKTIGA

Läs mer

Bostads AB Poseidon 2010

Bostads AB Poseidon 2010 2010 Detta är Poseidon Vår vision är ett av Göteborgs största bostadsbolag. Hos oss bor drygt 40 000 personer nästan var tionde göteborgare. Fastighetsbeståndet omfattar 326 bostadsfastigheter med 23 780

Läs mer

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen. 2010 AFFÄRSPLAN 2013 AB Stora Tunabyggen Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.se BESÖK Vasagatan 27 TEL 0243-733 00 FAX 0243-733 70 E-POST info@tunabyggen.se BANKGIRO 465-2566 POSTGIRO 46 26 58-6 ORG

Läs mer

Från energi till sociala frågor - så blev Alingsåshem drivande i hållbar renovering

Från energi till sociala frågor - så blev Alingsåshem drivande i hållbar renovering Från energi till sociala frågor - så blev Alingsåshem drivande i hållbar renovering 2015 Alingsåshem Vårt uppdrag AB Alingsåshem är helägt av Alingsås kommun I vårt ägardirektiv står det: Alingsåshems

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2012

Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2012 Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2012 Org. nr 556137-3589 Verksamhet Uppsalahem AB är moderbolag till Kretia i Uppsala Kvarngärdet AB, Östra Orgeln Bostäder AB, Uppsalahem Eksätragården AB, Uppsalahem

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2011

Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2011 Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2011 Org. nr 556137-3589 Verksamhet Uppsalahem AB är moderbolag till Storvreta Centrum HB, 2 Torn AB, Attika AB samt Kretia i Kvarngärdet Uppsala AB. Moderbolag till

Läs mer

innehåll förvaltningsberättelse ekonomiska sammanställningar 2013 i korthet 4 vd har ordet 5

innehåll förvaltningsberättelse ekonomiska sammanställningar 2013 i korthet 4 vd har ordet 5 Årsredovisning 2013 innehåll 2013 i korthet 4 vd har ordet 5 förvaltningsberättelse styrelse, vd och revisorer 7 uppdrag och viktiga händelser 8 mål och måluppfyllelse 9 femårsöversikt 17 framtida utveckling

Läs mer

Region Gotlands styrmodell

Region Gotlands styrmodell Samhälle Verksamhet områden Social Ekonomisk Ekologisk Kvalitet Medarbetare Ekonomi (6 st) (7 st) (5 st) (4 st) (4 st) (6 st) Mätvärden/ indikatorer Verksamhetsplaner Gotland är Östersjöregionens mest

Läs mer

Handbok. För entreprenörer

Handbok. För entreprenörer Handbok För entreprenörer 1 Innehåll Vår vision och värdegrund 4 Välkommen 6 Om oss 8 Uppdrag och mål 10 Vårt varumärke 13 Vi tillsammans 14 Minneslista 15 Gott bemötande 16 Snyggt och städat 19 Sekretess

Läs mer

Koncernen Munkedals kommun

Koncernen Munkedals kommun Koncernen Munkedals kommun Kommunala bolag Förutom kommunen omfattas koncernen av följande bolag: Munkedals Bostäder AB Bolaget ägs till 100 procent av Munkedals kommun. Bolaget skall äga, förvalta och

Läs mer

Från energi till sociala frågor - så blev Alingsåshem drivande i hållbar renovering

Från energi till sociala frågor - så blev Alingsåshem drivande i hållbar renovering Från energi till sociala frågor - så blev Alingsåshem drivande i hållbar renovering 2015 Alingsåshem Vårt uppdrag AB Alingsåshem är helägt av Alingsås kommun I vårt ägardirektiv står det: Alingsåshems

Läs mer

Underskrifter Sekreterare... Peter Karlsson

Underskrifter Sekreterare... Peter Karlsson Sidan 35 Plats och tid Storgatan 38 kl. 13.30 Beslutande Veine Backenius ordf. (VB) Lennart Karlsson (LK) Anders Johansson (AJ) Jan Englund (JE) Waileth Elmersson (WE) Ingemar Jansson (IJ) Conny Fransson

Läs mer

Med stöd av beslutade policies formuleras årligen handlingsplaner och uppdrag i verksamheten

Med stöd av beslutade policies formuleras årligen handlingsplaner och uppdrag i verksamheten I Förbos affärsplan anges bolagets affärsidé, mål och strategier för att nå visionen om att Förbo ska uppfattas som en av Sveriges bästa hyresvärdar. Affärsplanen baseras på en analys av hur Förbo kan

Läs mer

Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga

Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga 1. Varför rustar ni upp husen? Husen är byggda på 60-talet och är i stort behov av stambyte och upprustning. Elinstallationerna uppfyller

Läs mer

Ängelholmshem - vi tar ansvar

Ängelholmshem - vi tar ansvar Ängelholmshem - vi tar ansvar Hållbarhetsarbete 2013 Vi inser vikten av att arbeta hållbart inom alla områden, att kombinera affärsmässighet med samhällsansvar ser vi som vårt uppdrag. Ett väl förankrat

Läs mer

KVALITETSBERÄTTELSE Personlig assistans

KVALITETSBERÄTTELSE Personlig assistans KVALITETSBERÄTTELSE Personlig assistans Sociala stödresurser Verksamhetsåret 2012 Kvalitetsarbete inom Sociala stödresurser Innehållsförteckning Inledning. 3 Gemensamt kvalitetsarbete.. SCB:s medborgarundersökning

Läs mer

Vision 2030 Burlövs kommun

Vision 2030 Burlövs kommun Vision 2030 Burlövs kommun Den kreativa mötesplatsen för boende, näringsliv, utveckling och kultur. Målorden för Burlövs kommun är: Trygg & nära, Grön & skön, Liv & rörelse Alla som bor och vistas i Burlövs

Läs mer

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen 2015-05-13 Dnr 15LS1947 BALANSERAT STYRKORT 2016 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstinget använder balanserad styrning/balanserat styrkort

Läs mer

Resultatet från medarbetarenkäten 2014, Måttband 245, och jämförelser med riket

Resultatet från medarbetarenkäten 2014, Måttband 245, och jämförelser med riket Bo Stenbom, HR chef Ärendenr BUN 2015/91 och 2014/891 Handlingstyp Tjänsteskrivelse 1 (1) Datum 20 april 2015 Barn- och utbildningsnämnden Resultatet från medarbetarenkäten 2014, Måttband 245, och jämförelser

Läs mer

2012 AFFÄRSPLAN 2016

2012 AFFÄRSPLAN 2016 2012 AFFÄRSPLAN 2016 AB Stora Tunabyggens affärsplan är framtagen av företagets styrelse och ledningsgrupp. Affärsplanen är beslutad i AB Stora Tunabyggens styrelse 2012-06-20 och gäller för åren 2012-2016.

Läs mer

Avdelning Bostad. Servicedeklaration

Avdelning Bostad. Servicedeklaration Avdelning Bostad Avdelning Bostad har ansvaret för förvaltning och utveckling av bostadsfastigheterna. I verksamheten ingår även Kundtjänstfunktionen med uthyrning, felanmälan och lägenhetsbesiktningar.

Läs mer

Innehåll. Årsredovisning 2012 AB GotlandsHem. 2012 i korthet 4 VD har ordet 5

Innehåll. Årsredovisning 2012 AB GotlandsHem. 2012 i korthet 4 VD har ordet 5 Årsredovisning 2012 Årsredovisning 2012 AB GotlandsHem Innehåll 2012 i korthet 4 VD har ordet 5 Förvaltningsberättelse Styrelse, VD och revisorer 7 Uppdrag och viktiga händelser 8 Mål och måluppfyllelse

Läs mer

Tjörns Bostads AB budgetdokument 2015

Tjörns Bostads AB budgetdokument 2015 Tjörns Bostads AB budgetdokument 2015 Tjörn Möjligheternas ö Ingress TBAB tillhandahåller bostäder för kommunens invånare, kommersiella lokaler samt lokaler för kommunens verksamheter. TBAB har en speciell

Läs mer

Granskningsredogörelse Fastighetsunderhåll

Granskningsredogörelse Fastighetsunderhåll www.pwc.se Granskningsredogörelse Fastighetsunderhåll Skelleftebostäder AB Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2. Syfte och

Läs mer

Verksamhetsplan för Bostadsrättsföreningen Lingonet 2015-2017ff

Verksamhetsplan för Bostadsrättsföreningen Lingonet 2015-2017ff Lingonets styrelse 2014-11-12 Verksamhetsplan för Bostadsrättsföreningen Lingonet 2015-2017ff Genom att fastställa en verksamhetsplan för tre år, 2015-2017ff, vill styrelsen förbättra förutsättningarna

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 AUGUSTI 2016

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 AUGUSTI 2016 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 AUGUSTI 2016 Ekonomichef ORG. NR 556137-3589 Verksamhet Uppsalahem AB är moderbolag till Kretia i Uppsala Kvarngärdet AB, Uppsalahem Eksätragården AB, Uppsalahem Elmer AB samt

Läs mer

Föreningen bildades år 2007. Då vi tidigare år ej har haft någon verksamhet är detta den första årsredovisningen från Brf Basunen.

Föreningen bildades år 2007. Då vi tidigare år ej har haft någon verksamhet är detta den första årsredovisningen från Brf Basunen. Förvaltningsberättelse år 2010 för Bostadsrättsföreningen Basunen Föreningen bildades år 2007. Då vi tidigare år ej har haft någon verksamhet är detta den första årsredovisningen från Brf Basunen. Mål

Läs mer

skicka vanlig post till Arvika Fastighets AB, 11 Administration, ARVIKA besöka oss, adress Östra Esplanaden 5, Arvika

skicka vanlig post till Arvika Fastighets AB, 11 Administration, ARVIKA besöka oss, adress Östra Esplanaden 5, Arvika Avdelning Bostad Avdelning Bostad har ansvaret för förvaltning och utveckling av bostadsfastigheterna. I verksamheten ingår även Kundtjänstfunktionen med uthyrning, felanmälan och lägenhetsbesiktningar.

Läs mer

Individuell mätning av el, kallt vatten och varmt vatten i AB Bostadens lägenheter

Individuell mätning av el, kallt vatten och varmt vatten i AB Bostadens lägenheter Individuell mätning av el, kallt vatten och varmt vatten i AB Bostadens lägenheter Projektledare Harry Jonsson Individuell mätning är en del av Life+projektet Green Citizens of Europe, Sustainable living

Läs mer

En ansvarsfull fastighetsägare

En ansvarsfull fastighetsägare En ansvarsfull fastighetsägare Vi har rivstartat Folksamgruppens fastighetsverksamhet har gjort ett starkt resultat 2016. Efter att ha förändrat både orga nisation och arbetssätt under 2015 har vi visat

Läs mer

Samverkan och matchmaking för en hållbar renovering. Charlotte Hauksson Affärsutvecklare för hållbara lösningar WSP

Samverkan och matchmaking för en hållbar renovering. Charlotte Hauksson Affärsutvecklare för hållbara lösningar WSP Samverkan och matchmaking för en hållbar renovering Charlotte Hauksson Affärsutvecklare för hållbara lösningar WSP 650 000 lägenheter i Sverige b WSP, spanaren, matchmakern och möjliggöraren VI VILL LYFTA

Läs mer

BUNS STYRKORT

BUNS STYRKORT Barn- och utbildningsförvaltningen Utvecklingsavdelningen/GCN 2008-10-08 BUNS STYRKORT 2009 2010 FÖRSLAG Vid sammanställningen på Lövsta var det följande områden som fick flest markeringar. Vi har försökt

Läs mer

KOMMUNIKATION Resultatet ska vara 1,5 % 2016 av skatteintäkter och generella stadsbidrag för att sedan öka till 1,75 % 2017 och nå 2,0 % 2018.

KOMMUNIKATION Resultatet ska vara 1,5 % 2016 av skatteintäkter och generella stadsbidrag för att sedan öka till 1,75 % 2017 och nå 2,0 % 2018. Kommunens finansiella mål är: KOMPETENS Likviditeten skall motsvara minst 1månads personalkostnad vilket motsvarar ca 20 miljoner kronor. KOMMUNIKATION Resultatet ska vara 1,5 % 2016 av skatteintäkter

Läs mer

Tjörns Bostads AB budgetdokument 2016

Tjörns Bostads AB budgetdokument 2016 Sida 1 av 8 Tjörns Bostads AB budgetdokument 2016 Nya lägenheter i Kållekärr Skiss på nya bostäder på Koholmen 1,0 12-09 G:\Win\Tjörns Bostads AB\BUDGET\2016\Budget TBAB 2016.doc Sida 2 av 8 Innehåll Om

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB Organisationsnummer 556041-1786 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Fastighets AB:s verksamhet är enligt bolagsordningen, att i allmännyttigt syfte

Läs mer

LIVSKVALITET ATT HYRA

LIVSKVALITET ATT HYRA LIVSKVALITET ATT HYRA PERSONAL NYPRODUKTION NYA SAMARBETS- FORMER GOD EKONOMI BOSTADS- SOCIALT HYRESGÄSTEN I CENTRUM Bildades: 1942 Antal lägenheter (st): 9 771 (636 069 kvm) HFAB i siffror 2013 Antal

Läs mer

Mål för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Mål för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Mål för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2015-2018 Vårt uppdrag - vårt ansvar I ekokommunen Eslöv ansvarar Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för energi- och klimatarbete samt att tillgängliggöra och

Läs mer

Vision och mål för Åstorps kommun

Vision och mål för Åstorps kommun Vision och mål för Åstorps kommun Kommunens vision, fokusområden och mål med perspektiv på år 2020 Beslutat av Kommunfullmäktige 2012-10-29 Dnr 2012/171 Postadress: 265 80 Åstorp Gatuadress: Storgatan

Läs mer

Tjörns Bostads AB budgetdokument 2014

Tjörns Bostads AB budgetdokument 2014 Tjörns Bostads AB budgetdokument 2014 Tjörn Möjligheternas ö Ingress TBAB tillhandahåller bostäder för kommunens invånare, kommersiella lokaler samt lokaler för kommunens verksamheter. TBAB har en speciell

Läs mer

HIT, MEN INTE LÄNGRE Svenska studentbostadsföretags problematik och arbete med vägglöss/april 2013

HIT, MEN INTE LÄNGRE Svenska studentbostadsföretags problematik och arbete med vägglöss/april 2013 HIT, MEN INTE LÄNGRE Svenska studentbostadsföretags problematik och arbete med vägglöss/april 2013 INNEHÅLL Bakgrund s. 3 Om rapporten s. 4 En kort analys om det rådande läget s. 5 Utbredning s. 6 Bekämpning

Läs mer

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016 BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG 556476-6243 Årsredovisning för 2016 INNEHÅLL: Ordförande har ordet 2 Förvaltningsberättelse 2 Styrelse, ledning och revisorer 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter

Läs mer

Medarbetarundersökning Zonderas vision är att alla ska gå med lätta steg till jobbet!

Medarbetarundersökning Zonderas vision är att alla ska gå med lätta steg till jobbet! Medarbetarundersökning 2016 Zonderas vision är att alla ska gå med lätta steg till jobbet! Sammanfattning Svarsfrekvens: 71% Medarbetarindex: 69 Andel positiva svar, alla frågor 0-100, snitt organisationer

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Detta ägardirektiv gäller tillsammans med den av fullmäktige beslutade Ägarpolicy för Eslövs kommun och dess bolag.

Detta ägardirektiv gäller tillsammans med den av fullmäktige beslutade Ägarpolicy för Eslövs kommun och dess bolag. ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 35 C ÄGARDIREKTIV FÖR ESLÖVS BOSTADS AB Godkända av kommunfullmäktige 2011-12-19, antagna på bolagsstämma Bakgrund Eslövs kommun är en relativt stor aktör på bostadsmarknaden

Läs mer

plattform för lokalt trepartssamarbete på hyresmarknaden

plattform för lokalt trepartssamarbete på hyresmarknaden plattform för lokalt trepartssamarbete på hyresmarknaden 2 förord SABO, Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen är ense om att hyresrätten och dess konkurrenskraft behöver utvecklas. Den 25 januari 2001

Läs mer

Plats och tid Storgatan 38 kl. 13.30

Plats och tid Storgatan 38 kl. 13.30 Sidan 52 Plats och tid Storgatan 38 kl. 13.30 Beslutande Veine Backenius ordf. (VB) Björn Nilsson (BN) Waileth Elmersson (WE) Ingemar Jansson (IJ) Fredrik Lindquist (FL) Lars Magnusson (LM)... Övriga deltagande

Läs mer

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 PERIODEN I SAMMANDRAG Fortsatt stark hyresmarknad för kommersiella lokaler i Stockholm. Periodens hyresintäkter ökade till 72,9 miljoner kronor

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Revisionsrapport 2015 Genomförd på uppdrag av revisorerna september 2015 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Granskning av delårsrapport 2015 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 3. Förbundets

Läs mer

Aktieägarbrev hösten 2009 Offentliga Fastigheter Holding I AB

Aktieägarbrev hösten 2009 Offentliga Fastigheter Holding I AB Aktieägarbrev hösten 2009 Offentliga Fastigheter Holding I AB > 1 700 aktieägare i Norge > 700 aktieägare i Sverige Etatbygg Holding II AS (Norge) Offentliga Fastigheter Holding I AB (Sverige) Regementsfastigheter

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Kvartalsrapport juli 2008 sept 2009 Hyresintäkter ökade till 3 554 Mkr (3 000) Vinster från

Läs mer

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 1,7MSEK (1,4) Rörelseresultatet blev - 1,8 MSEK (- 1,7) Rörelsemarginalen blev - 106% (123,5%) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Tjörns Bostads AB budgetdokument 2011

Tjörns Bostads AB budgetdokument 2011 Tjörns Bostads AB budgetdokument 2011 Tjörn Möjligheternas ö Ingress TBAB tillhandahåller bostäder för kommunens invånare, kommersiella lokaler samt lokaler för kommunens verksamheter. TBAB har en speciell

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sida 1 Plats och tid Konferensrum, Corneliusgatan 15, kl 15,50 17,10 Beslutande Laila Borger, Ordförande Rune Berg Martti Hopponen Anders Eriksson Kurt Kvarnström Lars-Olov Eriksson Leif Eriksson Bo Brännström

Läs mer

NKI 2015 NÖJD KUND INDEX 2015

NKI 2015 NÖJD KUND INDEX 2015 NÖJD KUND INDEX 2015 HÖG SVARSFREKVENS OCH HÖJT SNITTRESULTAT VISAR ATT VI ÄR PÅ RÄTT VÄG Svarsfrekvens 2013 72 % - mycket högt! Svarsfrekvens 2015 65 % - fortfarande högt 2011 Totalt resultat 74,4 2013

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2017-2019 Budget 2017 Överförmyndarnämnden Budgetberedningens förslag till Kommunstyrelsen Innehåll Planerings- och uppföljningsprocessen -----------------------------------------------------------------

Läs mer

INFORMATIONSMÖTE 100224. Brf Svavlet 4

INFORMATIONSMÖTE 100224. Brf Svavlet 4 INFORMATIONSMÖTE 100224 Brf Svavlet 4 Rikard Johansson Bjurfors & Thörner AB Vi hjälper föreningen. Kontakta oss för alla typer av frågor om ombildningen Syfte med dagens möte Informera om ombildningen

Läs mer

och som innebär mervärden för kunderna i deras verksamhet eller boende, samt affärsmässigt tillgodogöra Rullande årsvärde, kurva 14,00 12,00 10,00

och som innebär mervärden för kunderna i deras verksamhet eller boende, samt affärsmässigt tillgodogöra Rullande årsvärde, kurva 14,00 12,00 10,00 Verksamhet Castellums affärsidé är att utveckla och förädla fastighetsbeståndet med inriktning på bästa möjliga resultat- och värdetillväxt genom att med lokal närvaro på utvalda marknader i Sverige erbjuda

Läs mer

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Kommunstyrelsen 2012-05-18 1 (5) Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2012:182 Anders Rehnman 016-710 14 67 Kommunstyrelsen Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Förslag till beslut

Läs mer

Delårsrapport för perioden

Delårsrapport för perioden 1(6) Nordanstigs Bostäder Aktiebolag Org nr 556410-7745 Delårsrapport för perioden 2015-01-01-2015-06-30 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning 5 Om inte annat särskilt

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag Bilaga 4 Verksamhetsplan - för nämnd och bolag Omvårdnadsnämnd 1 Mål inom respektive perspektiv 1.1 Medborgare och kunder Omvårdnadsnämnden har nöjda kunder som erbjuds god service och möjlighet till inflytande,

Läs mer

NÖJD HYRESGÄST BOSTAD LANDSTINGSBOSTÄDER I JÄMTLAND AB NOVEMBER 2010

NÖJD HYRESGÄST BOSTAD LANDSTINGSBOSTÄDER I JÄMTLAND AB NOVEMBER 2010 NÖJD HYRESGÄST BOSTAD LANDSTINGSBOSTÄDER I JÄMTLAND AB NOVEMBER 21 ScandInfo Marketing Research AB 21-12- David de Courcy Jenny Frank P.nr. 1484 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING... 3 Bakgrund... 3 Syfte...

Läs mer

Utvärdering av övergång av bostadsförmedling i Värmdö kommun till Stockholms bostadsförmedling

Utvärdering av övergång av bostadsförmedling i Värmdö kommun till Stockholms bostadsförmedling 2016-10-14 Handläggare Marie Lindström Kansli- och utredningsavdelningen 2016KS/0626 Utvärdering av övergång av bostadsförmedling i Värmdö kommun till Stockholms bostadsförmedling Besöksadress: Skogsbovägen

Läs mer

Personalpolicy. Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö.

Personalpolicy. Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö. Personalpolicy Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö. Kommunens vision Finströms kommuns grundläggande uppgift är att ge finströmarna

Läs mer

Vi gör inte som alla andra

Vi gör inte som alla andra Vi gör inte som alla andra D. Carnegie & Co gör inte som alla andra istället för att evakuera och renovera hela trapphus eller fastigheter, renoveras lägenhet för lägenhet i takt med den naturliga omflyttningen.

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2002 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - juni 2002 Försäljningen uppgick till 176,1 Mkr (169,3) Resultatet efter finansiella poster uppgick

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

LÄGESRAPPORT: Nyproduktion 2017

LÄGESRAPPORT: Nyproduktion 2017 LÄGESRAPPORT: Nyproduktion 2017 1. Nyproduktion För att undersöka nyproduktionstakten bland landets studentbostadsföretag har en kartläggning av färdigställda och pågående studentbostadsprojekt genomförts.

Läs mer

EVENTFASTIGHETER KUNDUNDERSÖKNING 2013

EVENTFASTIGHETER KUNDUNDERSÖKNING 2013 EVENTFASTIGHETER KUNDUNDERSÖKNING 2013 Innehållsförteckning Teknisk beskrivning 3 Frågeområden Kontakt och service 4 Personalen hos Eventfastigheter 5 Felanmälan 6 Lokalerna inomhus 8 Fastigheten 9 Miljö

Läs mer

Underskrifter Sekreterare... Peter Karlsson

Underskrifter Sekreterare... Peter Karlsson Sidan 11 Plats och tid Storgatan 38 kl. 13.30 Beslutande Veine Backenius ordf. (VB) Björn Nilsson (BN) Anders Johansson (AJ) Lennart Karlsson (LK) Waileth Elmersson (WE) Jan Englund (JE) Ingemar Jansson

Läs mer

Medarbetarpolicy för Samhall AB

Medarbetarpolicy för Samhall AB Medarbetarpolicy för Samhall AB Medarbetarpolicyn beskriver hur det ska vara att arbeta i Samhall och vad som förväntas av medarbetare och chefer i företaget. Arbetet styrs genom riktlinjer, förhållningssätt,

Läs mer

Medarbetarpolicy för Samhall AB. Beslutad av styrelsen

Medarbetarpolicy för Samhall AB. Beslutad av styrelsen Medarbetarpolicy för Samhall AB Beslutad av styrelsen 2016-12-15 Medarbetarpolicyn beskriver hur det ska vara att arbeta i Samhall och vad som förväntas av medarbetare och chefer i företaget. Arbetet styrs

Läs mer

Stockholms stads personalpolicy

Stockholms stads personalpolicy Stadsledningskontoret Personalstrategiska avdelningen Stockholms stads personalpolicy Vårt gemensamma uppdrag Ett Stockholm för alla Vi som arbetar i Stockholms stad bidrar till att forma ett hållbart

Läs mer

Ekonomisk analys LKF. Real estate Management

Ekonomisk analys LKF. Real estate Management Ekonomisk analys LKF Marknad Lunds Kommun Uthyrningsgrad bostäder 99,93% 6 500 aktivt sökande i bokön, 17 300 passivt sökande Kötider Centrala Lund: Lunds ytterområden: Orter utanför Lunds stad: 4-15 år

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Bokslutsrapport januari till mars 2010 Hyresintäkter uppgick till 618 Mkr (734) Vinster från

Läs mer

Värnamo den mänskliga tillväxtkommunen, invånare Övergripande mål

Värnamo den mänskliga tillväxtkommunen, invånare Övergripande mål Värnamo den mänskliga tillväxtkommunen, 40 000 invånare 2035 Övergripande mål 2016-2018 DELAKTIGHET - medborgare och medarbetare är delaktiga i kommunens utveckling KOMPETENSFÖRSÖRJNING arbetsgivare kan

Läs mer

Utfallsrapport med kommentarer - Tertial (Stockholms Stads Bostadsförmedling)

Utfallsrapport med kommentarer - Tertial (Stockholms Stads Bostadsförmedling) Utfallsrapport med kommentarer - Tertial 1 2013 (Stockholms Stads Bostadsförmedling) Övergripande kommentar 1. Stockholm är en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och

Läs mer

AB Landskronahem, remiss angående förändring av bolagets fastighetsbestånd

AB Landskronahem, remiss angående förändring av bolagets fastighetsbestånd Stadskontoret 1(4) Datum 2006-04-18 Handläggare Thore Johansson Controller Er referens Vår referens Kommunstyrelsen AB Landskronahem, remiss angående förändring av bolagets fastighetsbestånd I tidigare

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2016:13-020 Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-16 91 2 Inledning Det arbete som görs i verksamheterna

Läs mer

ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008. Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen.

ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008. Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen. ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008 ALLMÄNT Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen. Bolagets syfte är att minska risktagandet inom bolagssfären,

Läs mer

Välkommen till Folksam Fastigheter.

Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till oss! Vi på Folksam Fastigheter arbetar med att förvalta och utveckla fastigheter. Med en långsiktig horisont och stort hjärta strävar vi efter att ha

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord tisdagen den 31 maj 2011. Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 Dala Energi AB övergick till att upprätta kvartalsrapporter 2010-09-30 varför historisk jämförelse samma period

Läs mer