I DETTA NUMMER: Ny förskola på intraprenad Omsorgspersonalen ska bli bättre på social dokumentation Previa - Vår nya företagshälsovård

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "I DETTA NUMMER: Ny förskola på intraprenad Omsorgspersonalen ska bli bättre på social dokumentation Previa - Vår nya företagshälsovård"

Transkript

1 Personaltidning för Värnamo kommun nr I DETTA NUMMER: Ny förskola på intraprenad Omsorgspersonalen ska bli bättre på social dokumentation Previa - Vår nya företagshälsovård Personaltidning för Värnamo kommun Redaktörer: Annette Petersson & Malin Svensk Ansvarig utgivare: Mats Hoppe

2 Innehåll Sid Ny förskola på intraprenad...3 Nytt samverkansavtal...4 Previa - vår nya företagshälsovård...5 Samarbete över åldersgränserna...7 Hur har du det på jobbet?...8 Nytt flexavtal för alla verksamheter år i grundskolan...10 Målstyrning Handledare i omsorgsarbete...11 Social dokumentation...12 Vårt mål är att se andra lyckas...13 Julhälsning från räddningstjänsten...14 Överförmyndare samverkar...15 Festmiddag på Scandic...16 Julhälsning...17 JULKRÖNIKOR brukar innehålla minnen från krönikörens barndomsjular och jag vill ju inte vara den som avviker från standarden! BARNDOMENS JULAR kan sammanfatts med ett ord; Väntan. Man tillbringade tiden från klockan på julaftonsmorgon till midnatt med att vänta på än det ena än det andra. På morgonen ville man att det skulle bli eftermiddag (Kalle Anka) på eftermiddagen väntade man på kvällen (julklappar). 1 Julen är här! MIN BARNDOMS JULAR firades alltid på landet hos mormor och morfar utanför Bor och hos farmor och farfar utanför Fryele. Starkaste minnena från julafton var när jag fick följa med till ladugården och ge kossorna, hästarna, grisarna och kissekatterna lite extra gott för att de också skulle känna att det var en alldeles speciell dag. Kissekatterna fick alltid varm mjölk direkt från kossorna, risgrynsgröt, skinka och korvskinn från den hemlagade julkorven. TIDERNA HAR FÖRÄNDRATS då nära och kära gått ur tiden och nya familjemedlemmar har tillkommit men fortfarande tillbringar jag så många av juldagarna som möjligt på landet. Jag vill att julen, till någon del, alltid ska innehålla ingredienserna gnistrande snö, stjärnklar kall kväll, eldkorgar som lyser upp i mörkret, tomte och doft av julskinka, risgrynsgröt och pepparkakor. Önskan om snö och den stjärnklara kvällen blir inte alltid uppfylld då det är svårt att påverka den delen själv men de andra ingredienserna kommer att finnas där! JAG HOPPAS ATT NI ALLA får möjlighet att njuta av julen och lite välförtjänt ledighet! God jul & Gott nytt år! Annette

3 Du kan göra skillnad - på riktigt! I DETTA NUMMER AV ALLEHANDA kan ni bland annat läsa om att en medarbetarundersökning kommer att genomföras i februari. Som arbetsgivare behöver vi få veta både vad som är bra och vad som är dåligt på våra arbetsplatser. MÅLET ÄR ATT BEVARA det som är bra och göra något åt det som är dåligt. Enkätsvaren kommer vara till stor nytta för att utveckla arbetsmiljön på kommunens arbetsplatser. NÅGRA KOMMER ATT SÄGA Äntligen! och andra rycker på axlarna vad ska det vara bra för?. I MIN FÖRRA ANSTÄLLNING när den tredje medarbetarundersökningen gjordes ringde en medarbetare från Värnamo sjukhus till mig. Hon hade många kritiska synpunkter på arbetsmiljö och ledning men tyckte inte det var någon idé att fylla i en massa frågor. Hon var kluven och villrådig. Mitt svar? Om bara de som stortrivdes på jobbet skulle svara på enkäten, då blev det meningslöst att fråga! JAG FÖRKLARADE FÖR HENNE att syftet med en medarbetarundersökning är att påbörja ett förbättringsarbete, att rätta till brister i arbetsmiljön, kanske få en omstart. Och efter två eller tre år så gör vi en ny undersökning för att se om vi kommit någon vart, om det som fick lägst betyg har blivit bättre, om nya brister eller problem har uppkommit. Och förbättringsarbetet fortsätter. - SÅ DU MENAR ATT DET ÄR PÅ RIK- TIGT? frågade hon. - Absolut! Tänk själv, hur tror du din chef känner det när hon eller han ska se resultatet för första gången att bli bedömd med full anonymitet av sin personal? Det är inte på låtsas precis, svarade jag. HON SKULLE BESVARA ENKÄTEN det tycker jag du ska göra också. Enkäten kommer att distribueras till alla anställda och glöm inte svara på den det är er chans att kunna säga hur ni upplever er arbetsmiljö och på så sätt kunna göra skillnad på riktigt! OCH PRATA MED DINA ARBETSKAM- RATER om detta. Ju fler som svarar desto säkrare kan vi vara på resultatet och desto större tyngd blir det av svaren. Mats Hoppe 2

4 Ny förskola på intraprenad! Text: Patrik Gustafsson Foto: Barn- och utbildningsförvaltningen VID TÅNNÖGATAN BYGGS det nu för fullt på den nya förskolan som ska drivas på intraprenad. Efter att olika intressenter fått presentera sina visioner för barn- och utbildningnämnden kommer personalen på förskolan Skattkistan att driva intraprenaden i de nya lokalerna. DERAS VERKSAMHETSIDÉ är att driva en Reggio Emilia inspirerad verksamhet. Reggio Emilia är en peda- gogisk filosofi som utvecklats på de kommunala förskolorna i den norditalienska staden Reggio nell Emilia under snart femtio år. LYSSNANDE, dokumentation och reflektion är några av denna pedagogiska filosofis kännetecken, liksom att se på olikhet som ett viktigt värde. TIDIGARE FINNS det i Värnamo kom- mun en intraprenad, Växthusets förskola som ligger på Trädgatan. INFLYTTNING PÅ FÖRSKOLAN vid Tånnögatan äger rum i maj, 2011 och redan nu kan man ställa sig i kö till förskolan. Barn beräknas att kunna börja i augusti. Namnet på förskolan är inte klart än.... Fakta INTRAPRENAD ÄR EN TERM som oftast används för att beskriva en verksamhet inom offentlig sektor. En Intraprenad har givits större befogenheter att styra över den egna verksamheten, samt ett större ansvar för resultatet av verksamheten. Verksamhet som sköts i form av en intraprenad får efter upphandling ekonomiska medel från sin uppdragsgivare t.ex. kommun eller landsting. En intraprenad är i reell mening liktydigt med en resultatenhet. Begreppet är huvudsakligen tillskapat för att ge ideologiskt utrymme för att skapa alternativ till traditionell verksamhet utan att bereda möjlighet till entreprenad. (Wikipedia.se) 3

5 Nytt samverkansavtal Text: Annette Petersson Foto: Flickr ETT NYTT SAMVERKANSAVTAL har tecknats under hösten. Samverkan är det samråd som sker mellan arbetsgivare och de fackliga organisationerna och de arbetsrättsliga utgångspunkterna för samverkan anges huvudsakligen i medbestämmandelagen, arbetsmiljölagen och lagen om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen. Genom behandling av ett ärende i samverkan fullgör arbetsgivaren sin informations- och förhandlingsskyldighet enligt medbestämmandelagen (11, 19 och 38 ). Med samverkan avses också de direkta relationerna på arbetsplatsen: samverkan mellan chef och medarbetare, samspelet mellan och inom arbetsenheter, gruppens och enskilda medarbetares möjligheter att påverka arbetsresultat och sin egen arbetssituation. UTGÅNGSPUNKTEN för samverkan är att så många frågor som möjligt ska behandlas av dem som direkt berörs i sitt arbete. Formellt sett sker samverkan på tre nåvåer i organisationen, CSG, LSG och FSG. Andra viktiga inslag i ett väl fungerande samverkansklimat är arbetsplatsträffar och medarbetarsamtal. Samverkan handlar i realiteten i högsta grad om de direkta relationerna på arbetsplatsen och om hur arbetsplatsens frågor hanteras, säger Caroline Palmqvist, personalchef. För medarbetaren kommer samverkan alltså främst till uttryck i det dagliga arbetet och genom arbetsplatsträffar och medarbetarsamtal fortsätter Caroline. CENTRAL SAMVERKANSGRUPP (CSG) CSG utgör kommunens organ för medbestämmande- och arbetsmiljöfrågor av kommunövergripande och principiell natur. Den centrala samverkansgruppen består av högst fem arbetsgivarrepresentanter samt högst sex representanter för arbetstagarorganisationerna. FÖRVALTNINGENS SAMVERKANS- GRUPP (FSG) FSG utgör förvaltningens organ för medbestämmande- och arbetsmiljöfrågor av förvaltningsövergripande och principiell natur. Mandaten för den fackliga representationen fördelas mellan LO, TCO- förbunden gemensamt och förbunden gemensamt varvid de äger SACOrätt till högst två mandat vardera. LOKAL SAMVERKANSGRUPP (LSG) LSG ska behandla alla frågor inom medbestämmande- och arbetsmiljöområdet som faller inom verksamhetsområdet för samverkansgruppen. Mandaten för den fackliga representationen fördelas mellan LO, TCOförbunden gemensamt och SACOförbunden gemensamt varvid de äger rätt till högst två mandat vardera. ARBETSPLATSTRÄFFAR (APT) APT är regelbundna träffar som äger rum i arbetslaget/enheten. Frekvensen i träffarna bör bestämmas utifrån respektive verksamhets behov och förutsättningar. Arbetsplatsträffarna ska ledas av en arbetsgivarrepresentant. Syftet med arbetsplatsträffarna är att skapa forum för dialog mellan arbetsledning och medarbetare för att gemensamt arbeta med utveckling, planering och uppföljning av arbetet inom det egna området. MEDARBETARSAMTAL Medarbetar- samtal utgör ett viktigt inslag i samverkan och för den enskilde medarbetaren är det ett komplement till samverkan i det dagliga arbetet och till arbetsplatsträffar. Ett medarbetarsamtal är framåtsyttrande och handlar om medarbetarens utveckling i relation till verksamheten. 4

6 Previa - vår nya företagshälsovård Text: Anna Söderberg Foto: Previa Distrikt Jönköpings län PREVIA DISTRIKT JÖNKÖPING omfattar Jönköpings län. Här är vi ca 25 medarbetare som tillsammans jobbar för ökad hälsa hos våra kundföretag och deras medarbetare. Utöver Värnamo kommun har vi idag även Vaggeryd, Eksjö, Habo och Mullsjö som kommun kunder. Det innebär ökad erfarenhet och förståelse för den kommunala verksamheten och dess förutsättningar. VI ÄR VÄLDIGT GLADA över att välkomna Värnamo kommun som våra kunder och ser fram emot att fortsätta bygga upp vårt samarbete under åren som kommer. En ny enhet byggs nu upp och vi träffar er på plats i vår Värnamomottagning eller ute på arbetsplatsen. En styrgrupp kommer att finnas för att leda, utvärdera och utveckla samarbetet mellan kommunen och Previa. I tillägg till gruppens arbete träffar Previa varje förvaltning enskilt i samverkansmöten. HOS OSS KAN DU FÅ HJÄLP med många olika tjänster inom området företagshälsa. T.ex. hälsokontroller, arbetsförmågebedömning, stresshantering, ergonomibedömning och stödsamtal. Vi hjälper till med rehabiliteringsfrågor och ärenden. I samverkan kan vi arbeta med uppföljning efter medarbetarenkäter och skyddsronder för individer och/ eller arbetsplatser. Många tjänster vänder sig till hela arbetsgrupper som t.ex. inspirationsföreläsningar, workshops med inriktning på ergonomi eller stresshantering, organisationsförändring och sömnskola. PREVIA I SVERIGE har ca 6000 kunder med omkring årsanställda vilka innefattar en fjärdedel av den arbetsföra befolkningen. Våra kunder består av fåmansföretag, mellanstora lokala organisationer och stora risktäckande verksamheter från det privata näringslivet och den offentliga verksamheten. Inom offentliga verksamheten har vi kunder som landsting och kommuner, statliga myndigheter, universitet samt statliga företag. Även ett antal större ideella organisationer är kunder. PREVIA I SVERIGE HAR CA 1000 medarbetare och är organiserat i 25 distrikt med 100 enheter på 70 orter. Vi är företagsläkare, företagssköterskor, psykologer, beteendevetare, företagsgymnaster, arbetsmiljöingenjörer, hälsopedagoger och organisationskonsulter. Utöver dessa kompetenser, kan Previa erbjuda specialiserade konsulter inom olika områden såsom; hälsopedagogik, psykologi, arbetsmiljö, ledarskap, riskbruk, m fl. PREVIA VILL INSPIRERA ledningen i organisationer att satsa på förebyggande och hälsofrämjande program som ger långsiktiga effekter för verksamheten och motiverar individen att ta personligt ansvar och påverka sin hälsa genom sundare livsstil. Previas syn är att det krävs insatser både för den enskilde medarbetaren och för organisationen i stort för att skapa synergieffekter. Individers långvariga hälsa främjas av en frisk organisation och sunda arbetsplatser där människor både trivs och presterar. Vi erbjuder företagshälsa inom fyra kompetensområden; hälsa ledarskap arbetsmiljö rehabilitering Förhållningssätt Previas förhållningssätt är konsultens. Vi ser chefen som vår huvudsakliga uppdragsgivare. Vi vill underlätta arbetet i vardagen och det mer långsiktiga arbetet för ansvariga på arbetsplatsen genom att med vår kompetens komplettera deras eget kunnande. Previas medarbetare erbjuder både service- och kunskapstjänster. Tjänsterna utformas efter vårt arbetssätt och anpassas efter kundens ambitioner och behov AB PREVIA ÄGS sedan 25 oktober 2007 av TryghedsGruppen. TryghedsGruppen är en självägd institution med medlemsinflytande. PREVIA ÄR CERTIFIERAT enligt SS- EN 9001:2008 av SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, fr.o.m Ett certifierat kvalitetsledningssystem är en garanti för att vår verksamhet har kunden i fokus. VI ÄR STOLTA ÖVER förtroendet att bli Värnamo kommuns leverantör av företagshälsa och ser fram emot att träffa er alla, medarbetare, arbetsledare och chefer framöver. Varmt välkommen till oss! 5

7 ... Fakta Previa Distrikt Jönköpings Län. Telefon: Kl Besöksadress: Previa Brushanegatan Värnamo Vid Vråens Vårdcentral. Beställningsblankett från närmsta chef skickas av chef till företagshälsovården. Företagsläkare: 4 st Företagssköterska: 8 st Företagssjukgymnast: 3 st Arbetsmiljöingenjör: 1 st Beteendevetare: 3 st Support: 5 st Kundansvarig Värnamo Kommun: Anna Söderberg 6

8 Samarbete över åldersgränserna Text: Annette Petersson Foto: Malin Svensk DAGCENTRAL VÄSTERSOL OCH PEPPARMYNTANS FÖRSKOLA har startat ett samarbete där äldre personer och barn får träffas och lära känna varandra. Syftet är ett ömsesidigt utbyte mellan olika generationer. Samarbetet går ut på att låta barn och äldre träffas och lära känna varandra. VAR TREDJE VECKA träffas man, varannan gång på förskolan och varannan gång på Västersol. När de äldre och barnen träffas sjunger man välkända barnsånger tillsammans, spelar spel eller leker olika lekar. Även utektiviteter görs när vädret tillåter. IDÉEN TILL SAMARBETET bygger på att alla barn inte har möjlighet att uppleva gamla och nya traditioner. Dessutom ökar barnens respekt och förståelse gentemot de äldre människorna och umgänget med äldreblir ett naturligt inslag för barnen. Idag har olika generationer pga olika anledningar stora avstånd till varandra. - Närhet med dagliga möten mellan generationerna ökar tryggheten och förståelsen för varandra. Den äldre generationen i familjen kanske bor långt borta så barnen träffar inte äldre så ofta säger Annika Brown, förskollärare. PÅ DESSA GEMENSAMMA TRÄFFAR träffar ger barnen en dos av stimuli för de äldre, oavsett om den äldre deltar i, eller bara tittar på barnens aktiviteter. Nytt avtal gällande hyrbilar/poolbilar fr o m 1 december BESTÄLLNING AV HYRBILAR Använd beställningsblankett för bokning/beställning av hyrbil/poolbil som finns på intranet. Bokning måste ske senast 2h innan användandet. (Ex. för användning måndag kl måste beställning ske senast fredagen veckan innan) Maila denna blankett till se HÄMTA NYCKLAR/AVTAL hos Växeln i Stadshuset. (För de som inte hämtar bil direkt av leverantören eller bokar lämning/hämtning på annan plats än Stadshuset) EFTER ANVÄNDANDET lämnar användaren nycklar/avtal till Växeln. Efter arbets tid lämnas dessa i brevlådan vid huvudentrén. Glöm inte underskriften! Lämning/hämtning inom Värnamo tätort ingår i avtalade priser, lämning/hämtning är möjlig 7 till alla andra platser inom kommunen mot en avgift (se prisbilaga). BESTÄLLNING AV POOLBILAR: (2st Volvo V50 finns tillgängliga på anvisad plats på parkering bakom Stadshuset) ANVÄND BESTÄLLNINGSBLANKETT för bokning/beställning av hyrbil/ poolbil som finns på intranet. Bokning måste ske senast 2h innan användandet. Maila denna blankett till HÄMTA NYCKLAR/AVTAL hos Växeln i Stadshuset. Efter användandet lämnar användaren nycklar/avtal till Växeln. Efter arbets tid lämnas dessa i brevlådan vid huvudentrén. Glöm inte att skriva in mätarställningen! AVBOKNING AV FORDON skall ske senast 2h innan användandet av bilen! Hertz kommer i första hand styra bokningarna till kommunens poolbilar om dessa finns tillgängliga annars blir det en hyrbil. Växelns öppettider: Måndag Torsdag Fredag Lunchstängt (Juni Aug stänger växeln kl (mån-tors) och på fredagar) MER INFO OCH UTBILDNING om bl.a. webbeställningssystem för Hyrbilar & poolbilar den 12 Januari 2011 kl i KF-salen. Anmäl er till:

9 Hur har du det på jobbet? Text: Monika Cvitanovic EN MEDARBETARUNDERSÖKNING kommer att genomföras i februari Undersökningen riktar sig till samtliga tillsvidareanställda medarbetare och är ett led i kommunens personalpolitiska arbete och vår strävan efter att bli en ännu bättre arbetsgivare. SYFTET MED ENKÄTEN är att få en uppfattning om hur nöjda medarbetarna i Värnamo kommun är med sin upplevda arbetssituation i frågor som delaktighet, respektfullt bemötande, ledarskap, personlig utveckling och arbetsförhållanden för att därefter kunna arbeta vidare med ett riktat förbättrings- och utvecklingsarbete. MEDARBETARUNDERSÖKNING har upphandlats under hösten och SKOPresearch AB har lämnat förmånligast anbud och tilldelats kontraktet att leverera och genomföra medarbetarundersökningen i Värnamo kommun. SKOP HAR STOR ERFARENHET av olika slags marknads-, brukar-, personal-, attityd- och opinionsundersökningar. Varje medarbetares konfidentialitet garanteras i undersökningen och det kommer inte vara möjligt att utläsa vad en enskild medarbetare har svarat. FÖRARBETE OCH PLANERING har påbörjats av personalavdelningen tillsammans med SKOP i november och innebär formulering av frågor, arbete med personalregister, enkätutformning och distributionsplanering. CHEFERNA HAR FÅTT INFORMATION om medarbetarundersökningen i december. Medarbetarna får därmed sin information inför genomförandet av medarbetarundersökningen av respektive chef på arbetsplatsträffar under december januari Efter undersökningen förmedlas resultatet av medarbetarundersökningen så att chefer och arbetslag ska kunna arbeta vidare med förbättringsåtgärder. NÖJDA MEDARBETARE är en förutsättning för att visioner ska kunna uppnås och att Värnamo kommun ska kunna tillhandahålla kostnadseffektiv service med god kvalitet till Värnamo kommuns medborgare. Varje enskilt svar är viktigt, och ju högre svarsfrekvens desto tillförlitligare resultat. 8

10 Nytt fl exavtal för alla verksamheter Text: Annette Petersson UNDER HÖSTEN har ett ramavtal om flexibel arbetstid tecknats med alla fackliga organisationer förutom Kommunal. Ramavtalet möjliggör flextid för många av kommunens medarbetare, men det är varje arbetsplats som bestämmer om man vill använda flextid eller inte. Det gamla flextidsavtalet som tillkom under 1990-talet har upphört att gälla i och med att det nya ramavtalet har blivit klart. RAMAVTALET OM flexibel arbetstid syftar till att: - möjliggöra anpassning och arbetsinsats efter arbetets varierande krav - ge medarbetare utrymme att påverka förläggningen av sin arbetstid om arbetet medger - underlätta för medarbetare med barn att kunna förena arbete och familj - att Värnamo kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare Det är alltid verksamhetens krav och behov som styr medarbetares möjligheter att använda flex. säger Cecilia Bülow, PA-konsult. OPTIMAL FUNKTION bygger på förtroendet mellan arbetsgivare och medarbetare och personligt ansvar. Det är verksamhetens behov och dess planering som styr möjligheten till påverkan av arbetstid för medarbetare och medarbetares egen planering måste därför grundas på den ordinarie arbetstiden eller schemat. Flextid är en förmån som ger stor frihet under ansvar och det är en förmån som är guld värd! säger Cecilia Bülow. OM EN ARBETSPLATS VILL tillämpa flextid måste en bilaga skrivas till ramavtalet där man bestämmer vilka flexramar som ska gälla. Bilagan är ett kollektivavtal och ska tecknas av personalavdelningen och berörd facklig organisation. Då kommunen har många skilda verksamheter med olika förutsättningar är det viktigt att flexramarna anpassas efter de olika behoven. AVSTÄMNING AV ARBETAD TID sker två gånger per år; 30 april och 31 oktober. Vid dessa tillfällen kan flextidssaldot vara högst 40 plustimmar eller högst 40 minustimmar, om inget an- nat har överenskommits vid den en- skilda arbetsplatsen. FLEXLEDIGHET EN HEL eller en halv dag kräver godkännande från närmaste chef. Förutsättningen är också att ingen vikarie tas in. Har ni frågor om flextid kan ni vända er till er chef eller er fackliga organisation. 9

11 27 år i grundskolan Text: Patrik Gustafsson...BEHÖVER EN ELEV MED LÄS- och skrivsvårigheter för att ha jämlik arbetsbelastning i förhållande till övriga elever. Skoldatatekets fokus ligger på att erbjuda programvaror och teknik som kompenserar när läs- och/eller skrivförmågan inte räcker till. VERKSAMHETEN INVIGDE sin nya lokal på Mossleskolan den 1 oktober 2008 och var då det första Skoldatateket i Jönköpings län. Sedan starten har Skoldatateket haft ca 90 elevärenden. SKOLDATATEKET TRÄFFAR elever och föräldrar och visar möjligheter som tekniken erbjuder. Innan en provperiod som är tre-fyra veckor, får pedagogerna kring den aktuella eleven grundlig utbildning i programmen och hur de kan anpassa undervisningen utifrån elevens problematik. VISAR SEDAN UTVÄRDERING att verktygen är till nytta, får eleven fortsatt tillgång till tekniken. AV PROGRAMMEN är talsyntesen, ClaroRead, det program som har många värdefulla användningsområden för elever med läs- och skrivsvårigheter. Den kan bl.a. läsa när man skriver, läsa text på Internet och inskannande texter. Andra exempel på program som kan erbjudas är stavningsprogram, digital ordbok, ordbehandlingsprogram med bildstöd, ordprediktionsprogram och minnesträningsprogram. Skannerpenna och diktafon är ex på andra verktyg som lånas ut. Utifrån jämlikhetsaspekten har Värnamo kommun tecknat ett serviceavtal vilket gör att eleven även kan få tillgång till talsyntes i hemmet. ÖKAD MOTIVATION, större självständighet och delaktighet och ökad måluppfyllelse är exempel på vinster i skolarbetet när elever med läs- och skrivsvårigheter får tillgång till alternativ teknik. I en ny nationell utvärdering av Skoldatateken, gjord av Specialpedagogiska skolmyndigheten, framkommer att faktorer som påverkar elevernas måluppfyllelse är bl a tillgång till verktygen, kompetens och attityd hos lärare och introduktion vid tidig ålder. SKOLDATATEKET I VÄRNAMO utbildar även pedagoger i närliggande kommuner och tar emot studiebesök. Skoldatateket ingår i nätverk både nationellt och regionalt. För närvarande ligger en heltidstjänst på Skoldatateket vilken delas av specialpedagogerna Annica Martinsson och Inger Lökander. Målstyrning eller konsten att bli bättre Text: Malin Svensk ATT HITTA FÖRBÄTTRINGAR kräver inte bara ett vaket öga. Det kräver allas uppmärksamhet. Hela tiden. På alla instanser. Till exempel att upptäcka brister som ingen tänkt på tidigare, eller att påvisa bra saker som andra kan ta lärdom av. Det är ett arbete som man aldrig blir klar med, eftersom strävan att bli bättre alltid är densamma. EXAKT VAD SKA BLI BÄTTRE DÅ? Det mesta fungerar ju bra, så det kan vi konstatera nöjt i våra arbetsgrupper och bocka av i målstyrningsdokumentet. MÅLTAVLORNA i vårt kvalitetsarbete är främst det vi kan bli bättre på. I hela verksamheten finns våra måltavlor utspridda, som pockar på uppmärksamhet och åtgärder, säger Ann-Louise Övringe, Kvalitets- och utvecklingsansvarig. Några är stora och tydliga, andra är pyttesmå. Vissa är gamla och välkända, andra är helt nya, fortsätter Ann-Louise Utmaningen är att upptäcka dem. NÄR DE NEGATIVA utmaningarna väl är lokaliserade kan vi fundera ut förbättringar och göra en åtgärdsplan. och när de är åtgärdade, så kan vi bocka av det också. SYMBOLEN FÖR målstyrningsprojek- tet är således en måltavla i kommunens färger. En lagerkrans är en klassisk symbol för kvalitet och framgång., berättar Ann-Louise. Färgerna är Värnamo kommuns färger i gult och blått. Kort sagt en symbol som bäddar för ett framgångsrikt arbete! Den här symbolen använder vi i alla sammanhang när vi pratar om och arbetar med vår målstyrning, säger Ann-Louise. I de fall vi går ut externt så använder vi den så klart tillsammans med logotypen för Värnamo kommun. DET ÄR MOPS KOMMUNIKATION som tagit fram symbolen tillsammans med styrgruppen för målstyrningsarbetet. 10

12 Handledare i omsorgsarbete ett vinnande koncept Text & Foto: Malin Svensk DET HELA BÖRJADE MED ATT TVÅ ARBETSLAG inom omsorgsförvaltningen slogs ihop. Det innebar att det var många delar som skulle sammanfogas till en enhet. För att göra det på ett bra sätt valde omsorgsförvaltningen att plocka in en person, utanför arbetslagen, som styrde upp. Det var så handledning i omsorgsarbete uppkom. VI UPPTÄCKTE ATT DET FUNG- ERADE väldigt bra att någon utifrån kom in för att lösa upp knutar inom arbetslagen, säger Christina Johansson som arbetade med den första handledningen. IDAG ÄR SJU PERSONER handledare i omsorgsarbete. De kommer in i de flesta arbetsgrupper och uppdragen ser väldigt olika ut. Alla sju är utbildade undersköterskor med lång erfarenhet av omsorgsarbete. Handledarna får utbildning i gruppprocesser, hur man kan föra samtal, konflikthantering och liknande. HANDLEDARENS UPPDRAG kommer alltid från en chef som, i flera fall, fått indikationer från sin arbetsgrupp att de behöver utveckla gruppen eller omsorgsarbetet på något sätt. VI ÄR INTE DÄR FÖR ATT LETA FEL, snarare är vi under en period en del i gruppen. Vi är en mellanhand mellan gruppen och chefen, säger Kristina Johansson. VI BÖRJAR ALLTID MED ATT vara med på ett APT där vi presenterar oss själva och uppdraget. Därefter går vi bredvid alla i arbetsgruppen för att lära känna såväl gruppen som arbetsplatsen, förklarar Rigmor Lönn. Vi har samtal med alla och beskriver det vi ser. Alla får komma till tals. Det här öppnar upp för ett annat sätt att arbeta och som man kan arbeta vidare utifrån, fortsätter Marina Engström. Cecilia Ferm, Alma Maslan, Christina Johansson, Yvonne Linnander, Hanna Berntsson, Rigmor Lönn och Marina Engström Handledare i omsorgsarbete - uppdragsbeskrivning - Utvecklingsarbete som utgår från de interna kvalitétsgranskningarna - Tillsammans med arbetslagen ta fram rutiner och arbetssätt för att nå uppsatta mål i verksamheten - Utvecklingsarbete med arbetslagen kopplade till målstyrningsmodellen - Kartlägga kompetensbehov i det självplanerande arbetslaget - Implementera arbetsgivarens uppdrag 11

13 Omvårdnadspersonalen ska bli bättre på social dokumentation Text: Rigmor Åstrand Broberg Kvalitetssekreterare Foto: Flickr OMSORGSFÖRVALTNINGENS ÅR- LIGA kvalitetsgranskning av personalens dokumentation kring brukarna, startade Dessa granskningar har visat på behov av förtydligande kring riktlinjer och förbättringar kring innehållet i den sociala dokumentationen. EWA NILSSON-TÖRNKVIST ANSTÄLL- DES som projektledare med målet att vår personal ska bli bättre på att dokumentera kring de äldre och funktionshindrade i kommunen som får vård och omsorg. Alltså hur de insatser som dessa personer har beviljats genomförs och att det skett i samråd med brukaren. (SOSFS 2006:5). Ewa Nilsson-Törnkvist har genom träffar med områdeschefer och speciellt utsedda handledare i omsorgsarbetet, lagt grunden för arbetet om socialt synsätt. ENHETSCHEFEN INOM äldreomsorgen i Emmaboda kommun bjöds in och kom till Värnamo för att berätta om sina mycket inspirerande erfarenheter om arbetet utifrån ett socialt synsätt. Personal från Norrhamra äldreboende gjorde sedan ett studiebesök i Emmaboda. Ann Nilsson och Thomas Carlsson, adjunkter i socialt arbete och tillika författare till två böcker om social dokumentation, har under hösten bidragit med fem storföreläsningar om den sociala dokumentationen. Dessa har riktats till all omvårdnadspersonal i kommunen men även nära samverkanspartners som sjuksköterskor, arbetsterapeuter, biståndshandläggare var inbjudna. PROJEKTLEDAREN har vidare, tillsammans med en projektgrupp, tagit fram en gemensam genomförandeplan för både hemtjänst, särskilt boende för äldre och LSS-verksamheten (funktionshindrade). Bland undersköterskorna har utsetts ett dokumentationsombud för varje arbetslag som ska ha ett extra ansvar för dokumentationen. Dessa utbildas också av projektledaren. NÄSTA STEG ÄR ATT den sociala dokumentationen med genomförandeplanen ska vara överförd till förvaltningens nya verksamhetssystem Magna Cura. 12

14 Vårt mål är att se andra lyckas Text & foto: Malin Svensk KLOCKAN ÄR STRAX FÖRE 13 och kön ringlar sig utanför second handbutiken Östboboden. Annette och jag klampar in i den trivsamma butiken, helt ovetande om att den inte öppnats ännu. Det förstår vi först när personalen med ett leende säger: Ja, kom in ni andra också, klockan är ju snart 13. Och så ler han lite överseende mot mig och kunderna kliver in. Östboboden, är en del av verksamheten på Värnamo Arbetsmarknads Center (VAC). Det drivs via ett ESF-projekt för långtidsarbetslösa ungdomar. VAC HJÄLPER MÄNNISKOR att komma in i eller tillbaka till arbetslivet. För att det ska lyckas ser vi till varje individs förutsättningar och utgår från var och ens förmåga och möjligheter. Målet för oss är att de som är inskrivna hos oss ska få meningsfull sysselsättning och komma vidare i sitt liv, säger Bengt Johansson som är samordnare. FÖRUTOM ATT MAN SOM INSKRI- VEN inskriven här får ett arbete finns det arbetsledare, handledare, kurator, arbetsterapeut och friskvårdare i personalgruppen. Allt för att se till hela människan. VI TAR ETT VARV I BYGGNADEN och vi får se den bredd av verksamheter som finns på VAC. Bengt berättar kort om de olika avdelningarna och jag får kika in i plocket där man paketerar skruvar och liknande. Det finns även skogslag, som är ute och jobbar och ett rehabförråd. Där ser man till att liftar, rullatorer och rullstolar som används i kommunen är i gott skick. PÅ SNICKERIET LUKTAR DET gott och jag tänker på träslöjden i skolan. Men där slutar likheterna. De som arbetar på snickeriet reparerar möbler och tillverkar en del nytt. De möbler som finns att köpa på Östboboden har många gånger reparerats av snickeriarbetarna. LIKADANT ÄR DET MED kläderna, de har först varit hos personalen på sömnadsavdelningen. De går igenom plaggen och ser till att de är hela, rena och strukna. Den här dagen är flera dessutom igång med att sticka små, fina klädesplagg som ska plockas ihop till bebispaket. Glöm inte hunddagiset, säger en tjej till Bengt när vi går genom de trivsamma korridorerna. Bengt berättar att det finns ett litet hunddagis i verksamheten och även bilrekonditionering. SLUTLIGEN KOMMER VI till hjärtat i verksamheten, caféet. Där jobbar Eva som bjuder oss på fika, hembakat. Lagom till kaffet ansluter Christer Karlsson, som också är samordnare. Många här har haft det tufft och vi jobbar för att alla ska må bra och växa. Visst kan det vara tufft ibland men stämningen är varm och alla månar om varandra, säger han. Vad är då det bästa med att jobba här? SVARET KOMMER SNABBT och Christer och Bengt är eniga i sitt svar: Att se någon lyckas. Det känns i hjärtat och det är värt alla stunder av motgångar. Eva Johansson 13

15 Julhälsning från räddningstjänsten VISST ÄR JULEN EN HÄRLIG TID. Mitt i den mörkaste årstiden lagar vi god mat, pyntar våra hem. Tyvärr är det även under denna tid som de flesta bränder med levande ljus inträffar. Dessutom inträffar många tillbud där räddningstjänsten inte larmas. Låt oss hjälpas åt att undvika onödiga larm och brandtillbud. TÄNK TILL om ni skall ha aktiviteter som lucia mm. Detta med tanke på eventuella automatiska brandlarm. VILL NI LÄSA MER om brandrisker, tips och råd hänvisas till vår hemsida EN RIKTIGT GOD JUL och Ett Gott Nytt År från personalen på räddningstjänsten Värnamo 14

16 Överförmyndare samverkar Text: Annette Petersson ÖVERFÖRMYNDARVERKSAMHETEN blir en gemensam samverkan mellan GGVV-kommunerna från årsskiftet. Idag är det drygt 700 personer i GGVV-området som är i behov av en god man eller överförmyndare. Genom åren har ärenden blivit allt fler och skärpta lagkrav på överförmyndarverksamheten har också tillkommit. Mot den bakgrunden gjordes en utredning om samverkan mellan kommunerna för att i första hand öka rättssäkerheten. VI VILL INTE HAMNA I DIKET i dessa frågor och om det blir en dyrare organisation än tidigare är inte primärt utan här handlar det om rättsäkerhet och framför allt mänskliga vinster, säger Hans-Göran Johansson (C), kommunstyrelsens ordförande. DET GEMENSAMMA KANSLIET för överförmyndarnas verksamhet kommer att lokaliseras till Värnamo. Tre handläggare; Kathy Thelander, Eva Gustafson och Anette Niska samt kommunjuristen Anna Thorén Starby kommer att arbeta med överförmyndarfrågor i GGVV-området. Almanacka för snart i din brevlåda Den 29 december börjar tekniska kontorets almanacka att delas ut till alla hushåll i Värnamo kommun. Almanackan innehåller information om delar av tekniska kontorets verksamhet: - Skötsel av gator och vägar - Vatten och avlopp - Avfall och återvinning Här finns också information om: - Fastighetsägarens skyldigheter - Tvätta bilen miljöanpassat - Skydda dig mot översvämningar - Minisorteringsguide - Adresser, öppettider och telefonnummer som kan komma till nytta. I almanacksdelen finner du överskådlig information om - Öppettider och telefonnummer till Stomsjö återvinningsgård och återvinningscentralerna - Ändrade hämtningsdagar vid helger under Dagarna då insamling av grovsopor och restavfall sker samt då miljöbilen kör runt och samlar in hushållens farliga avfall m m. 15

17 Festmiddag på Scandic Text: Eva Lindkvist ONSDAGEN DEN 1 DECEMBER samlades åringar på Scandic Hotell för en gemensam festmiddag och med utdelning av minnesgåvor. Totalt i år var det 65 medarbetare som varit anställda 25 år. Middagen bestod av: Förrätt: Räksallad med avokadodressing Varmrätt: Helstekt fläskytterfilé med brynta kantareller och potatiskaka Dessert: Blåbärspannacotta KVÄLLEN INLEDDES kl med att kommunchef Mats Hoppe hälsade alla varmt välkomna. Innan vi kunde sätta oss till bords så fotograferades samtliga festdeltagare av Värnamo Nyheter och det blev den klassiska bilden när alla står uppställda i hotellets trappa. UNDER MIDDAGEN höll kommunstyrelsens ordförande Hans-Göran Johansson ett tacktal. Hans-Göran tackade för deras insatser under dessa 25 år och hoppades att flera skulle vara anställda 25 år till med tanke på den låga ålder festdeltagarna hade. CHRISTER FJORDEVIK framförde också sitt tack till 25-åringarna med att berätta vad som hände 1985, det år de anställdes. Christer har för vana att gå igenom Värnamo Nyheters pressarkiv för att hitta passande händelser för just det år som de jubilerande anställdes. UNDER KVÄLLEN blev jubilarerna underhållna av musiker som spelade musik från 1985 och framåt. Vi har varit anställda 25 år inom Värnamo kommuns verksamheter! Andersson, Anita Kokerska Andersson, Maj-Lis Ekonomibiträde Bengtsson, Irma Förskollärare Berg, Ulla Barnskötare Björkroth, Annika Barnskötare Blanche, Gunilla Bitr. rektor Bossius, Ulla Ekonomibiträde Carlsson, Birgit Lärare lågstadiet Claesson, Ulla Fritidspedagog Collryd, Annica Förskollärare Danielsson,Elisabet Lärare lågstadiet Friberg, Ingalill Barnskötare Gustavsson, Lena Barnskötare Karlsson, Eivor Barnskötare Kvarnvik, Agneta Barnskötare Leo, Svante Adjunkt Lundgren, Siv Förskollärare Magnusson, Anette Lärare omvårdnadsä. Ottosson, Gunilla Förskollärare Petersson, Anne-Li Barnskötare Sten, Anette Förskollärare Sundeby, Ulla Adjunkt Sundgren, Lena Lärare lågstadiet Svensson, Elisabeth Förskollärare Winblad-Jensen, Marie Fritidspedagog Linden, Kersti Bibliotekarie Pettersson, Inger Biblioteksass. Fjellborg, Rose-Marie Omsorgshandledare Fredriksson, Susanne Undersköterska Gullberg, Camilla Vårdare Gustafson, Christina Vårdbiträde Gustavsson, Yvonne Undersköterska Johansson, Lena Undersköterska Jönsson, Lise-Lott Undersköterska Kärdevik, Eva-Karin Undersköterska Lingeskog Arvidsson, AnnB Vårdbiträde Melin, Anders Sjuksköterska Nilsson, Marie Undersköterska Norrhult Karin Undersköterska Ranestål, Margareta Arbetsterapibiträde Schiller, Bodil Vårdbiträde Strandh Catarina Undersköterska Svensson, Anna Vårdare Ulvatne, Karenmarie Sjuksköterska Danielsson, Jonas Brandman Forsblom, Peter Deltidsbrandman Petersson, Stefan Deltidsbrandman Almgren, Barbro Lokalvårdare Axelsson, Görel Lokalvårdare Carlsson, Dan Projekteringsingenjör Krönvall, Anita Dagbarnvårdare Engström Carlsson, Helena Specialpedagog Ericsson, Birgitta Lärare mellanst. Olsson, Anette Resurspedagog Nilsson, Ingmarie Ekonomiassistent Höijer, Per-Ove Skyddat arbete Syren, Tomas Skyddat arbete Wagrelius, Maria Socialsekreterare Berglund, Britta Undersköterska Ivemon, Monica Vårdare Johansson, Kerstin Undersköterska Linder, Gun Vårdare Uthas, Gunnel Undersköterska Nilsson, Sandra Lokalvårdare Grundh, Mikael Förskollärare 16

18 Julhälsning från kommunstyrelsens ordförande MED LUCIA OCH ADVENT markeras inledningen för julfirandet på arbetsplatser, i skolor och föreningsliv.. Julgranar, julgranskulor och glitter är en kombination som hör julen till. Stämningsfyllt och vackert ståtar granarna i hemmen i juletider. Känslan av lugn och stämning är påtaglig. Ett lugn som alla behöver för återhämtning och avkoppling. EN DEL AV STÄMNINGEN får man av ljuv julmusik en musik som har förmågan att inte bara förmedla lugn och stämning utan också glädje och förväntan. Vi har fått avnjuta en hel del julmusik redan främst via alla underbart vackra luciatåg. Det har varit en fröjd både för ögat, örat och de inre sinnena. BÅDE LUCIA OCH JUL har sina egna traditioner traditioner som färdats genom generationer. Traditioner har vi alla hemma med familj, släkt och vänner men det finns också Lucia- och jultraditioner på våra arbetsplatser. Under dagarna före jul förekommer det mycket fester, både i skolor och på arbetsplatser alla dessa fester är tradition. VI SOM ARBETAR I KOM- MUNEN verkar i en stor verksamhet, vi har mer än 200 olika yrken, vi är flera tusen anställda alla med olika bakgrund, olika traditioner. Vi ska ta tillvara på den mångfald som finns att vara förtroendevald i en organisation med stor spännvid är både spännande och charmigt. ALLA NI TUSENTALS som arbetar inom kommunen har ett viktigt uppdrag att ge service, att möta, att bemöta, att hjälpa eller utföra något till kommunens invånare. Ni är alla ambassadörer för Värnamo kommun och ni gör det bra! JAG VILL MED DETTA TACKA ER alla för ett bra och engagerat jobb år 2010 samt tillönska er alla trevliga, härliga och stämningsfyllda helgdagar och ett Gott nytt år EN SÄRSKILD TANKE VILL JAG GE alla de som jobbar på schema i helgerna, har jour eller beredskap för att sköta vårt gemensamma uppdrag; att ge god service till kommuninvånarna, när vi andra är lediga. Hans-Göran Johansson Kommunstyrelsens ordförande 17

19 Allt från snittar till julmat och goda sillar För dig som vill förnya din julmat, för dig som behöver hjälp med att få ihop julmaten eller för dig som gillar att kika på recept och fina bilder. På finns allt ovanstående. Här kommer ett litet smakprov på Ris à la jordgubb. Färdig risgrynsgröt, köpt eller hemlagad, och frysta jordgubbar är komponenterna i denna supergoda och fräscha dessert. Det gör ingenting om bären fortfarande är kalla Tina jordgubbarna. Vispa grädden ganska hårt. Blanda samman bär, grädde, gröt och socker försiktigt och servera genast. Vinnarna i tävlingen om Nikotinfrågorna Lotta Broström omsorgsförvaltningen Emelie Gustavsson Sfi-lärare VUX Tobias Haglund kommunledningskontoret Frida Johansson omsorgsförvaltningen Linda Stavenrot omsorgsförvaltningen Grattis! Ni vinner varsitt presentkort på Team Sportia! 18

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

Friskt & fräscht på Berga Backe

Friskt & fräscht på Berga Backe informations Tidningen Strömmen till alla anställda inom Kalmar kommun Nr 2 * april 2014 Youth Empowerment Friskt & fräscht på Berga Backe Barnahus i södra Kalmar län 1 strömmen Ordet Hur långt sträcker

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

INTEGRATION GENOM ARBETE

INTEGRATION GENOM ARBETE INTEGRATION GENOM ARBETE Åstorp - Söderåsstaden där människor och företag möts och växer INFORMATIONSHÄFTE OM PROJEKTET INTEGRATION GENOM ARBETE www.astorp.se INTEGRATION GENOM ARBETE Integration Genom

Läs mer

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Organisation, kultur och struktur påverkar alla 4 Försök själv 5 Gör alla delaktiga 7 Konsultstöd kan behövas 7 Glädjande resultat en liten insats kan göra

Läs mer

Varför individuella utvecklingsplaner?

Varför individuella utvecklingsplaner? INGELA ELFSTRÖM Varför individuella utvecklingsplaner? En studie om ett nytt utvärderingsverktyg i förskolan Individ, omvärld och lärande/forskning nr 26 Ingela Elfström Varför individuella utvecklingsplaner?

Läs mer

Vad är kvalitet i förskolan?

Vad är kvalitet i förskolan? Institutionen för pedagogik Vad är kvalitet i förskolan? Intervjuundersökning av hur förskolans personal beskriver sin uppfattning av kvalitetsbegreppet Anna- Lena Karlsson & Birgitta Lindell Examensarbete

Läs mer

Offentlig service i privat företagande

Offentlig service i privat företagande Info 070-2008 EntreprenörSkola Offentlig service i privat företagande Info 070-2008 Entreprenörskola 2008 All rights reserved. 1 I mötet mellan offentlig verksamhet och privat företagande uppstår en ny

Läs mer

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Malmö högskola Lärarutbildningen Barn Unga Samhälle (BUS) Examensarbete 15 högskolepoäng Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Pedagogues response to children with special needs

Läs mer

HELA SKOLAN. - guide till hälsofrämjande skolutveckling. BoU-FÖRVALTNING ELEVER LÄRARE YRKESVÄGLEDARE RESTAURANG VAKTMÄSTARE FÖRÄLDRAR REKTOR

HELA SKOLAN. - guide till hälsofrämjande skolutveckling. BoU-FÖRVALTNING ELEVER LÄRARE YRKESVÄGLEDARE RESTAURANG VAKTMÄSTARE FÖRÄLDRAR REKTOR HELA SKOLAN ELEVER LÄRARE VAKTMÄSTARE BoU-FÖRVALTNING YRKESVÄGLEDARE RESTAURANG ELEVHÄLSA FÖRÄLDRAR REKTOR - guide till hälsofrämjande skolutveckling Ett material framtaget av Folkhälsocentrum Landstinget

Läs mer

JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter

JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter 1 2013 Wilder J. och Axelsson AK., Högskolan i Jönköping samt Föreningen JAG Föreningen JAG Tel: 08-789 30 00 E-post: foreningen@jag.se

Läs mer

Lärande och förändringsarbete inom äldreomsorgen

Lärande och förändringsarbete inom äldreomsorgen FoU-rapport 60:2009 Lärande och förändringsarbete inom äldreomsorgen En uppdragsutbildning inom ramen för Kompetensstegen 2008-2009 Redaktörer Erica Byström & Mats Ericsson FoU Centrum för vård, omsorg

Läs mer

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 DRÖMMEN OM ETT BÄTTRE LIV 1 Förord För att vi ska kunna utveckla verksamheten tillsammans är det viktigt att det finns en tydlig färdriktning. Med det här dokumentet

Läs mer

Svenska. SJU år tre fonder två europeiska temaår

Svenska. SJU år tre fonder två europeiska temaår Svenska ESF-Rådet Svenska ESF-rådet SJU år tre fonder två europeiska temaår sju år, tre fonder och två temaår 3 Sju år, tre fonder och två temaår 4 Tre perspektiv på Europeiska socialfonden 6 Europeiska

Läs mer

Att ge vardagsstöd till människor med funktionshinder

Att ge vardagsstöd till människor med funktionshinder Att ge vardagsstöd till människor med funktionshinder Att ge vardagsstöd till människor med funktionshinder Förändrade verksamheter eller verksamma förändringar? Tone Engen, Anette Klippe och Per Skoglund

Läs mer

Att få vara den jag är trots allt

Att få vara den jag är trots allt Att få vara den jag är trots allt Om hälso- och sjukvård på ett äldreboende Anette Hansson Klevner Maria Karlsson Rapport 4:2004 Se hur jag sitter som en uppdragen eka. Här är jag lycklig. Tomas Tranströmer

Läs mer

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Helen Uliczka Agneta Halvarsson APeL FoU Juni 2010 Innehåll Bakgrund... 3 Utvärderingens syfte och metod... 3 Om rapporten... 4 Resultat från webbenkäterna...

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Rapport från FoU-Jämt 2006:1

Rapport från FoU-Jämt 2006:1 F O U J ä m t Rapport från FoU-Jämt 2006:1 Vardagsrehabiliteringens roll inom kommunens hemtjänst Maritha Månsson Ann Nordholm Lena Andersson Annelie Mikaelsson Ulla Ekman Förord Rehabiliteringsinsatser

Läs mer

Handboken. Inspiration och handledning för föreningar som erbjuder sysselsättning för personer inom fas 3. www.helasverige.se

Handboken. Inspiration och handledning för föreningar som erbjuder sysselsättning för personer inom fas 3. www.helasverige.se Handboken Inspiration och handledning för föreningar som erbjuder sysselsättning för personer inom fas 3. www.helasverige.se INNEHÅLL 1. Fas 3 och Kompetenta anordnare 3 2. Goda exempel 3 Helt fantastiskt!

Läs mer

Etiska dilemman i socialtjänstens vardag

Etiska dilemman i socialtjänstens vardag UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för socialt arbete C-uppsats HT-2007 Etiska dilemman i socialtjänstens vardag En kvalitativ studie av personalens upplevelser Handledare: Mona Dufåker Författare: Elisabeth

Läs mer

VÄXANDE KUNSKAP MED PEDAGOGISKT LEDARSKAP

VÄXANDE KUNSKAP MED PEDAGOGISKT LEDARSKAP VÄXANDE KUNSKAP MED PEDAGOGISKT LEDARSKAP EN RAPPORT INNEHÅLL Förord...3 Från synvända till handling...4 En satsning på det pedagogiska ledarskapet...6 Strategisk planering för varje verksamhet...16 Lärarengagemang

Läs mer

Fritidspedagogen i skolannågon som sköter sig själv?

Fritidspedagogen i skolannågon som sköter sig själv? Södertörns högskola Institutionen för lärarutbildning Examensarbete 15 hp C-uppsats Höstterminen 2010 Fritidspedagogen i skolannågon som sköter sig själv? en essä om fritidspedagogens roll i samverkan

Läs mer

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen. Sektionen för lärande och miljö Specialpedagogprogrammet Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Läs mer

Goda exempel på hälsofrämjande förhållningssätt

Goda exempel på hälsofrämjande förhållningssätt på hälsofrämjande förhållningssätt Med individen i centrum utgår vi från det goda och skapar en känsla av sammanhang. Tillvaron blir begriplig, hanterbar och meningsfull. Inledning Äldreomsorgen i Katrineholms

Läs mer

Mål- och inspirationsdokument för Falkenbergs förskolor Alla ska lyckas! idag och för framtiden

Mål- och inspirationsdokument för Falkenbergs förskolor Alla ska lyckas! idag och för framtiden Mål- och inspirationsdokument för Falkenbergs förskolor Alla ska lyckas! idag och för framtiden Vi växer för alla barn Falkenbergs förskoleverksamhet är idag full av nya processer, utveckling och engagemang.

Läs mer

karriärvägledning.se.nu

karriärvägledning.se.nu karriärvägledning.se.nu Sammanfattning & goda exempel Utbildningsdepartementet SOU 2001:46 Sammanfattning Sammanfattning av huvudbetänkandet karriärvägledning.se.nu (SOU 2001:45) Samhällets syn på kvalifikation,

Läs mer

Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun

Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun Denna verksamhetsredogörelse kommer att användas som ett av flera underlag i tillsynen av er kommun. För Skolinspektionen är det värdefullt

Läs mer

Brukarorienterad utvärdering av verksamhet inom Göteborgs Stad Brukarrevision

Brukarorienterad utvärdering av verksamhet inom Göteborgs Stad Brukarrevision konsten att lyssna utan motstånd Brukarorienterad utvärdering av verksamhet inom Göteborgs Stad Brukarrevision En utvärdering av ett pilotprojekt Christina Norman Mars 2007 Brukarorienterad utvärdering

Läs mer