Omslag Leif Johansson/Scandinav Bildbyrå, sidan 3 Maud Lindeberg/Socialstyrelsen Tryck Edita Bobergs AB, Falun, februari 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Omslag Leif Johansson/Scandinav Bildbyrå, sidan 3 Maud Lindeberg/Socialstyrelsen Tryck Edita Bobergs AB, Falun, februari 2015"

Transkript

1 Årsredovisning 2014

2 Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge bilder, fotografier och illustrationer krävs upphovsmannens tillstånd. Artikelnummer Foto Omslag Leif Johansson/Scandinav Bildbyrå, sidan 3 Maud Lindeberg/Socialstyrelsen Tryck Edita Bobergs AB, Falun, februari 2015

3 Året som gått Jag kan återigen se tillbaka på ett mycket händelserikt år för Socialstyrelsen. Året har till stor del präglats av händelser i vår omvärld såväl på det inrikespolitiska planet som internationellt. Redan under våren aviserade regeringen ytterligare förändringar i myndighetsstrukturen där Socialstyrelsen gavs en tydligt samordnande roll inom kunskapsstyrningen av hälso- och sjukvård och socialtjänst. Samtidigt som vi tar oss an detta förtroende med stor tillförsikt har det varit en utmaning att parallellt med alla regeringsuppdrag och löpande uppgifter, hantera de verksamhetsförändringar, som Socialstyrelsen varit föremål för ända sedan år Trots dessa utmaningar kan jag med glädje konstatera att Socialstyrelsen fortsatt levererar underlag av hög kvalitet till regeringen, huvudmän och profession. Under året har Socialstyrelsen också lyckats ISO-certifiera aspekterna kvalitet, informationssäkerhet, miljö och arbetsmiljö i vårt ledningssystem. Därmed ställer vi nu samma höga krav på oss själva som vi ställer på verksamheterna inom vården och omsorgen. Året har också plågsamt tydligt påmint oss om den sårbarhet och utsatthet som fortfarande är utbredd över stora delar av världen. Ebolakrisen i västra Afrika har skördat ett stort antal dödsoffer och inneburit ett omfattande mänskligt lidande. Vid sidan av att ha upprätthållit den nationella beredskapen understryker de stödjande insatser som Socialstyrelsen varit en del av, vikten av ett globalt ansvarstagande i händelser som dessa. Det är min sammanfattande bedömning att Socialstyrelsen under år 2014 levt upp till de krav som regeringen och andra aktörer förväntar sig av oss och att vi genom våra insatser bidragit till förbättringar inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten och till en ökad jämlikhet. Lars-Erik Holm

4 Förkortningar adhd Attention deficit hyperactivity disorder BBIC Barns behov i centrum DHS Dokument- och ärendehanteringssystem DRG Diagnosrelaterade grupper EES Europeiska ekonomiska samarbetsområdet EHEC Enterohemorragisk E. coli EU Europeiska unionen FÅB Förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag HBTQ Homosexuella, bisexuella, transpersoner och queerpersoner Hosp Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal HVB Hem för vård eller boende ICF Internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa ISO Internationella standardiseringsorganisationen IVF In vitro fertilisering IVO Inspektionen för vård och omsorg JK Justitiekanslern JO Justitieombudsman (riksdagens ombudsmän) LPT Lag (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård LSS Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade LVM Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall LVU Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga NI Nationella informationsstrukturen NOMESKO Nordisk medicinalstatistisk kommitté OECD Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling PRIO Plan för riktade insatser inom området psykisk ohälsa RSA Risk- och sårbarhetsanalys RSN Rikssjukvårdsnämnden SKL Sveriges Kommuner och Landsting SoL Socialtjänstlag (2001:453) SOSFS Socialstyrelsens författningssamling TLV Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket WHO Världshälsoorganisationen ÄBIC Äldres behov i centrum 4

5 Innehåll Året som gått 3 Förkortningar 4 Verksamheten Organisation 7 Verksamhetens omfattning 7 Ledningssystem 8 Särskilda insatser 9 Socialstyrelsen i medierna 11 Extern samverkan 11 Intäkter, kostnader och transfereringar 12 Resultatredovisning 13 Fördjupad redovisning 15 Äldre 15 Barn och unga 17 Psykisk ohälsa 21 Funktionshinder 23 Patientsäkerhet 24 Smittskydd 26 ANDTS 28 Krisberedskap 29 Kunskap 31 Kunskapsöversikter 31 Nationella riktlinjer 33 Rekommendationer om screening 34 Vägledningar 35 Stöd för kunskapstillämpning 36 Individbaserade register 37 Statistik 38 NordDRG 42 Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal 42 Donationsregistret 43 Uppföljning och utvärdering 43 Regelgivning 49 Socialstyrelsens författningssamling 49 Handböcker 50 Övriga uppgifter 53 Behörighet och legitimation 53 Specialistkompetensbevis 56 Tillståndsprövning 57 Statsbidrag 58 Kurser för ST-läkare 59 5

6 Remisser 59 Externa förfrågningar 60 Särskilda organ 62 Rättsliga rådet 62 Rikssjukvårdsnämnden 63 Personal och kompetens 65 Sjukfrånvaro 65 Kompetensförsörjning och bemanning 67 Samverkan mellan arbetsgivare och fackliga organisationer 68 Ekonomiska uppgifter 69 Sammanställning av väsentliga uppgifter Ekonomisk redovisning 73 Resultaträkning 74 Balansräkning 75 Redovisning mot anslag 77 Redovisning mot inkomsttitel 80 Redovisning av finansiella villkor 81 Tilläggsupplysningar och noter 89 Ersättningar till ledande befattningshavare och insynsråd 90 Noter 91 Årsredovisningens undertecknande 98 Bilaga 1. Regeringsuppdrag Pågående uppdrag 102 Avslutade uppdrag Bilaga 2. Socialstyrelsens publikationer

7 Verksamheten 2014 Socialstyrelsen är en statlig förvaltningsmyndighet vars uppdrag är att verka för en god hälsa och social välfärd, samt för omsorg och vård av hög kvalitet på lika villkor för hela befolkningen. Grundläggande bestämmelser för myndighetens verksamhet finns i förordningen (2009:1243) med instruktion för Socialstyrelsen. Myndigheten har en bred nationell och internationell verksamhet som rör socialtjänst, hälso- och sjukvård, hälsoskydd, smittskydd och epidemiologi. Socialstyrelsen verkar för en god vård och omsorg genom att styra med kunskap, regler, statsbidrag, och genom att göra uppföljningar och utvärderingar. Socialstyrelsen har fyra särskilda organ. Socialstyrelsens råd för vissa rättsliga, sociala och medicinska frågor (rättsliga rådet) och Rikssjukvårdsnämnden är beslutande organ. Nationella rådet för organ- och vävnadsdonation (donationsrådet) samt Nationella rådet för specialiseringstjänstgöring är rådgivande organ. Organisation Socialstyrelsen är en enrådighetsmyndighet. Det innebär att generaldirektören fattar beslut på myndighetens vägnar och ensam bär ansvaret för verksamheten inför regeringen. Socialstyrelsens insynsråd bidrar till att uppfylla kravet på demokratisk insyn och medborgerligt inflytande, men det har inga beslutsbefogenheter. Myndigheten har fem avdelningar med ansvar för var sitt verksamhetsområde. Områdena är: statistik och jämförelser; kunskapsstyrning; kunskapsstöd; regler och behörighet; samt utvärdering och analys. Utöver dessa fem avdelningar finns också stödfunktionerna generaldirektörens stab, verksamhetsstöd och kommunikation. Verksamhetens omfattning Socialstyrelsens totala kostnader under 2014 uppgick till tkr. Myndigheten finansierades, utöver förvaltningsanslaget, till närmare hälften av sakanslag och externa medel. Då sakanslag och externa medel under flera år utgjort en betydande del av Socialstyrelsens finansiering har det medfört att myndighetens organisation är mycket större än det 7

8 VERKSAMHETEN 2014 Finansiering 2014 Avgifter m.m. 2 % Sakanslag och externa medel 48 % F-anslag 50 % som förvaltningsanslaget täcker. Det här ger en sårbarhet eftersom sakanslag och externa medel ofta är en oförutsägbar och kortsiktig finansieringskälla samtidigt som kostnaderna för organisationen är mer trög rörliga och inte kan bromsas lika snabbt som finansieringsunderlaget kan minskas. Under 2014 hanterade myndigheten totalt ärenden, att jämföra med föregående år då ärenden registrerades. Skillnaden beror främst på att tillsynsverksamheten var en del av Socialstyrelsen under delar av Från och med 2014 ingår även rättsliga rådets ärenden i redovisningen. Under året hanterade rådet sammanlagt ärenden. Vid utgången av 2014 var 723 personer anställda på Socialstyrelsen vilket är en ökning med 38 personer jämfört med samma tidpunkt föregående år. Socialstyrelsen hanterade 200 regeringsuppdrag under 2014, exklusive uppdrag om transfereringar. Det är nästan samma antal som 2013 när 215 uppdrag hanterades. Myndigheten fick 100 nya uppdrag, inklusive upp drag i regleringsbrevet, och avslutade 85 uppdrag under året. Även 2014 redovisar Socialstyrelsen kostnader för slutredovisade regeringsuppdrag i den utsträckning det är möjligt. Socialstyrelsen har kunnat kostnadsberäkna 95 procent av dessa uppdrag jämfört med 80 procent Ambitionen är att kunna redovisa kostnader för samtliga avlämnade regeringsupp drag. Kostnaderna för respektive regeringsuppdrag redo visas i bilaga 1. Ledningssystem Socialstyrelsens arbete med att utveckla ledningssystemet har under 2014 resulterat i certifiering av ledningssystemet enligt ISO-standarderna för kvalitet, informationssäkerhet, miljö och arbetsmiljö. Därmed har myndigheten skapat förutsättningar för en ökad systematik i arbetet med att förbättra verksamheten och uppfylla intressenternas behov. För att förbättra och vidareutveckla ledningssystemet har Socialstyrelsen fortsatt arbetet med processutveckling. Fokus har varit att öka samverkan mellan processerna, förbättra processernas prestanda, och öka förmågan att mäta och följa upp. Informationssäkerhetsarbetet har till stor del handlat om att utveckla och hitta nya former för styrningen av it-verksamheten och dess samverkan med övrig verk samhet inom Socialstyrelsen. Numera bereds till exempel prioriteringar av it-relaterad verksamhet i ett myndighetsövergripande forum. Genom införandet av ett integrerat ledningssystem har myndigheten även förbättrat förutsättningarna för att kunna arbeta med de betydande miljöaspekterna på ett systematiskt sätt. Arbetet med miljömålen bedrivs decentraliserat och alla avdelningar har egna miljöhandlingsplaner. Inom arbetsmiljöområdet är enheternas riskanalyser avgörande för prioriteringar och åtgärder. I år har även en medarbetarundersökning genomförts som tillsammans med riskanalyserna utgör grunden för myndighetens arbetsmiljöplan. I syfte att säkerställa att myndigheten lever upp till kraven i ledningssystemet och främja en kontinuerlig utveckling av verksamheten etablerade Socialstyrelsen under hösten en ny internrevisionsfunktion för ledningssystemet. En övergripande revision av den styrande dokumenta- 8

9 VERKSAMHETEN 2014 tionen har därefter genomförts och identifierade för bättringsområden ingår i en handlingsplan för den fortsatta utvecklingen av ledningssystemet kommande år. Särskilda insatser Antiziganism i statlig tjänst Regeringen publicerade 2014 en vitbok om övergrepp och kränkningar av romer under 1900-talet. Syftet med vitboken var att ge ett erkännande åt offren och deras anhöriga och skapa förståelse för den romska minoritetens situation i dag. Socialstyrelsen bidrog med material till vitboken, men ville också ta ett eget ansvar för de kränkningar som myndigheten utsatt grupperna för. Socialstyrelsen har därför låtit externa författare granska myndighetens roll i de statliga övergreppen mot romer och resande under 1900-talet. Detta för att lära av historien i syfte att kunna se framåt och bygga upp ett förtroende mellan myndigheten och romer och resande. Granskningen, som redovisas i rapporten Antiziganism i statlig tjänst, visar att dåvarande Socialstyrelsen och Medicinalstyrelsen var aktiva när det gällde bland annat tvångssterilisering och tvångsomhänder tagande av barn till romer och resande. Myndigheterna ansvarade också för inven teringar och registreringar av dessa grupper. De flesta romer och resande har direkt eller indirekt påverkats av detta agerande och effekterna kvarstår än i dag. Utifrån granskningen har Socialstyrelsen dragit slutsatsen att myndigheten var mycket pådrivande i åtgärder som kränkte och exkluderade romer och resande samt att agerandet fortfarande påverkar möjligheterna att arbeta för en hälso- och sjukvård och socialtjänst som har minoriteternas förtroende. Socialstyrelsens historia är ett av skälen till varför myndigheten i dag särskilt prioriterar de röstsvaga, diskriminerade eller utsatta för att verka för att de får en god hälsa, vård och omsorg. För att inte historien ska upprepa sig ska Socialstyrelsen arbeta kontinuerligt för att de anställda ska ha hög medvetenhet om mänskliga rättigheter och känna till myndighetens historia. Ny modell för målnivåer och indikatorer Socialstyrelsen har under året fastställt en modell för framtagande av nationella målnivåer kopplade till indikatorer inom nationella riktlinjer. Det primära syftet med nationella målnivåer är att ge hälso- och sjukvården tydliga mål att arbeta mot för att i förlängningen kunna ge patienterna en jämlik vård av hög kvalitet. Dessutom kan målnivåerna användas som en måttstock i samband med uppföljning och utvärdering av vården. Modellen för att ta fram nationella målnivåer kombinerar vetenskapliga och statistiska underlag med en bred konsensusprocess där representanter från berörda vårdprofessioner, huvudmän och patientföreningar deltar. Målnivåerna anger hur stor andel i en viss patientgrupp som bör komma ifråga för en viss rekommenderad åtgärd, eller andelen patienter som bör uppnå ett visst resultat till följd av vårdens insatser. Målnivåerna kommer regelbundet att ses över och vid behov justeras för att säkerställa att de fyller sitt syfte. I de flesta fall kommer en översyn av nivåerna att ske vartannat år. 9

10 VERKSAMHETEN 2014 En ny förvaltningsmodell I syfte att skapa förutsättningar för en ändamålsenlig och sammanhållen författningssamling för vård och omsorgssektorn har Socialstyrelsen under 2014 utvecklat en förvaltningsmodell för myndighetens författningar. Genom modellen säkerställer myndigheten att varje författning regelbundet utvärderas, uppdateras och vid behov revideras. Dessutom har myndigheten genomfört en särskild insats under året för att revidera samtliga författningar beslutade före år Samordning mot psykisk ohälsa I oktober lanserade Socialstyrelsen tillsammans med Läkemedelsverket, Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU), Folkhälsomyndigheten och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) ett samordnat kunskapsstöd om attention deficit hyperactivity disorder (adhd). Arbetet är en del av regeringens plan för riktade insatser inom psykisk ohälsa (PRIO) som syftar till att säkerhetsställa en behovsanpassad och samordnad kunskapsstyrning inom området. Målsättningen är att verksamheter inom hälso- och sjukvård samt socialtjänst ska ha det kunskapsstöd som behövs för att tillgodose behoven hos patienter, brukare och anhöriga. Genom den gemensamma lanseringen har myndigheterna visat på möjligheterna till en mer samordnad och behovsanpassad statlig kunskapsstyrning. Utveckling av it-driften Socialstyrelsen har en komplex it-miljö med ett flertal nationella register och avancerade registermiljöer. Under året har myndigheten arbetat med att säkerställa en redundant it-drift, vilket är en grundförutsättning för en hög it-säkerhet och en viktig del i Socialstyrelsens informationssäkerhetsarbete. En sekundär it-hall har upphandlats liksom all hårdvara inklusive nätverk och förbindelser. När arbetet avslutas ska hela myndighetens it-system finnas i två hallar. Den nationella innovationsstrategin Staten har ett övergripande ansvar för hälso- och sjukvården och det är därför viktigt att staten utöver traditionella styrmedel bidrar till att främja hälsoutvecklingen genom att skapa förutsättningar för innovation och nytänkande i landsting, kommuner och näringsliv. Socialstyrelsen fick i regleringsbrevet för 2014 i uppdrag att redogöra för hur myndigheten bidragit till att förverkliga den nationella innovationsstrategin och bedöma inom vilka områden som det finns störst möjligheter till och behov av innovation. Socialstyrelsen har en central roll i detta arbete och bidrar löpande aktivt genom exempelvis kunskapsförmedling i olika former, analyser och statistikframställning. I en särskild skrivelse till regeringen lyfter Socialstyrelsen fram följande områden som särskilt viktiga för att nå betydande förbättringar av kvalitet, effektivitet eller ändamålsenlighet inom hälso- och sjukvård samt socialtjänst: samarbete utifrån patient- och brukarnytta involvering av patienter och brukare kunskap om hur komplexa system fungerar och förändras informationsstrukturer och datahantering. 10

11 VERKSAMHETEN 2014 Socialstyrelsen i medierna Av de resultat Socialstyrelsen presenterade under 2014 var det de nya öppna jämförelserna av folkhälsan och uppföljningarna av väntetiderna vid sjukhusens akutmottagningar och i cancervården som uppmärksammades mest i medierna. Sammanlagt omskrevs myndigheten i ungefär artiklar, motsvarande cirka 230 artiklar per vecka. I 92 procent av artiklarna skildrades Socialstyrelsen i neutral eller positiv ton. Även de tre sakområden som myndigheten prioriterar i sina egna medieinitiativ: barn och unga; äldre; och psykisk ohälsa, var framträdande i rapporteringen. Utvärderingen av vården vid demenssjukdom, nya föreskrifter för att stärka skyddet för våldsutsatta barn och kartläggningen av hur psykofarmaka förskrivs till placerade barn är några exempel på det. Totalt rörde en tredjedel av medierapporteringen om Socialstyrelsen något av dessa tre sakområden. Extern samverkan Socialstyrelsen samverkar och har regelbundna möten med andra myndigheter vars verksamhet berör Socialstyrelsens ansvarsområden. Myndigheten träffar dessutom regelbundet företrädare för större intresseorganisationer såsom berörda patient-, arbetsgivar-, arbetstagar- och yrkesorganisationer och andra tongivande aktörer inom vård- och omsorgssektorn. Mer formaliserad samverkan bedrivs inom Socialstyrelsens råd för funktionshindersfrågor, äldrefrågor och missbruksfrågor, samt i möten som sker inom ramen för nationell samverkan för psykisk hälsa och med företrädare för nationella minoriteter. På detta sätt utbyts erfarenheter i aktuella frågor. Organisationerna ges också möjlighet till delaktighet och insyn i myndighetens arbete och Socialstyrelsen får tillgång till aktuell kunskap. Ett exempel på fördjupad samverkan för att underlätta kunskaps styr ning och kunskapsspridning är arbetet med Kunskapsguiden. Det är en nationell plattform för att samla kunskapsstödjande material som Social styrelsen ger ut i samverkan med Folkhälsomyndigheten, Läkemedelsverket, Statens beredning för medicinsk utvärdering, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och TLV. Kunskapsguiden samlar kunskap inom evidensbaserad praktik, missbruk och beroende, psykisk ohälsa och vård och omsorg om äldre. Under året har flera utvecklingsinsatser genomförts med utgångspunkt i intressent- och behovsanalyser. Ett nytt område, missbruk och beroende, har lagts till, en samlingssida för adhd har lanserats, och plattformens sökfunktion har utvecklats. Ett annat exempel på samverkan är myndighetens uppdrag att samordna arbetet med en gemensam informationsstruktur inom vård och omsorg. Det sker inom ramen för den nationella strategin för e-hälsa. För att ge vägledning kring den gemensamma informationsstrukturen och underlätta användningen av den i vård och omsorg samverkar myndigheten nationellt. Det görs på flera olika sätt, bland annat i Socialdepartementets nationella samrådsgrupp tillsammans med andra nyckelaktörer inom vård- och omsorgssektorn och i Socialstyrelsens råd för e-hälsa och gemensam informationsstruktur. 11

12 VERKSAMHETEN 2014 Intäkter, kostnader och transfereringar Socialstyrelsens omsättning har 2014 minskat med cirka tkr, vilket kan förklaras av myndighetsdelningen 2013 då Inspektionen för vård och omsorg (IVO) bildades ur Socialstyrelsens tillsynsverksamhet. Jämförelseåret 2013 innefattar tillsynsverksamheten fram till 1 juni Om jämförelseåret rensas från tillsynsverksamheten har övrig verksamhet ökat med cirka tkr. Intäkter Socialstyrelsens verksamhet finanseras med anslag, avgifter och andra ersättningar samt bidrag från andra myndigheter. Bidragen, främst från Kammarkollegiet, är i huvudsak knutna till särskilda regeringsuppdrag och betalas ut efter beslut av regeringen. Intäkterna 2014 uppgick till tkr, vilket är en minskning med 16 procent jämfört med Om tillsynsverksamheten räknas bort från jämförelseåret har dock övrig verksamhet ökat med cirka tkr under Tabell 1. Intäkter Intäkter fördelade på finansieringsslag , löpande priser (tkr) Förvaltningsanslag Övriga anslag Avgifter och andra ersättningar Bidrag från myndigheter och andra organisationer Finansiella intäkter Totala intäkter Kostnader Fördelningen av Socialstyrelsens kostnader för år 2012 till 2014 framgår i tabell 2. Den minskade kostnaden för personal och lokaler beror främst på färre anställda och minskat lokalbehov efter verksamhetsövergången till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Tabell 2. Kostnader Kostnader för verksamheten , löpande priser (tkr) Verksamhetens kostnader Kostnader för personal Kostnader för lokaler Övriga driftkostnader Finansiella kostnader Avskrivningar och nedskrivningar Totala kostnader

13 VERKSAMHETEN 2014 Tabell 3. Kostnader fördelade på verksamhetsgrenar Kostnader fördelade på verksamhetsgrenar , löpande priser (tkr)* Verksamhetsgren Tillsyn Kunskap Regelgivning Övriga uppgifter Särskilda organ Övrigt Totala kostnader * Mer utförlig beskrivning av förändringar av verksamhetsgrenarna och deras kostnader ges i respektive avsnitt. Kommentar till kostnadsberäkning Verksamhetsgren tillsyn övergick till IVO 2013 vilket gör att tillsyn saknar utfall Övriga verksamhetsgrenar har alla ökat jämförelsevis med 2013, vilket till viss del kan förklaras med att de myndighetsgemensamma kostnaderna nu fördelas på kvarstående verksamhetsgrenar efter förbrukad tid. Tidigare fördelades kostnaderna även på verksamhetsgrenen tillsyn. De kostnader som redovisas under övrigt på jämförelseåret 2013 hänförs till verksamhetsövergången och har fakturerats IVO och motsvaras av ökade intäkter samma år (se tabell 1. Intäkter). Transfereringar Nettotransfereringarna uppgick 2014 till tkr jämfört med 2013 då de uppgick till tkr. Transfereringarna avsåg främst bidrag till landsting och kommuner. Socialstyrelsen har även betalat ut bidrag till andra myndigheter på uppdrag av regeringen. Myndigheten har fått tkr genom återbetalningar av tidigare års bidrag som skett när mottagarna inte förbrukat medlen. Resultatredovisning Socialstyrelsen redovisar sin verksamhet i enlighet med förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag (FÅB). Enligt denna ska myndigheten redovisa och kommentera verksamhetens resultat i förhållande till de uppgifter som framgår av myndighetens instruktion och till vad regeringen, i förekommande fall, har angett i regleringsbrev eller i något annat beslut. Resultatredovisningen ska främst avse hur verksamhetens prestationer har utvecklats med avseende på volym och kostnader. Resultatredovisningen ska ge en rättvisande bild av den genomförda verksamheten och resultatet av denna verksamhet. Socialstyrelsen har följt Ekonomistyrningsverkets allmänna råd till 3 kap. 1 FÅB. Socialstyrelsens prestationer avser i huvudsak längre projekt. Myndigheten redovisar därför prestationernas totala kostnad det år prestationen avslutas, vilket inkluderar kostnader från tidigare år som är hänförbara till prestationen. I årsredovisningen för 2014 redovisas även årskostnaden för ett antal prestationer där det bedöms vara relevant. Kostnaderna för 13

14 VERKSAMHETEN 2014 prestationerna inkluderar både direkta och indirekta kostnader. De indirekta kostnaderna är fördelade efter direkt tid och utgör cirka 33 procent av de totala kostnaderna. Myndigheten har vidareutvecklat redovisningen för några prestationer bland annat i syfte att ge en mer rättvisande bild av kostnad per ärende. Socialstyrelsen bedömer att redovisningen av prestationerna på ett rättvisande sätt beskriver myndighetens verksamhet. Urvalet har gjorts med utgångspunkt från volym, kostnad och relevans och beslutats av generaldirektören. För vissa prestationer har myndigheten bedömt att det inte är relevant att redovisa snittkostnad. Det gäller prestationer som sinsemellan kan ha stora variationer i arbete och tidsåtgång. Utöver redovisningen av prestationer lämnar Socialstyrelsen en fördjupad redovisning. Avsnittet beskriver vad myndigheten genomfört under året med utgångspunkt från de sakområden som varit mest aktuella. Beskrivningen syftar till att ge en tydligare bild av myndighetens arbete för en god vård och omsorg inom respektive område. Socialstyrelsens samtliga regeringsuppdrag under 2014 redovisas i bilaga 1 och i bilaga 2 ges en samlad redovisning av årets publikationer. 14

15 Fördjupad redovisning Socialstyrelsens verksamhet berör många sakområden och enskilda sakfrågor inom hälso- och sjukvård och socialtjänst. Myndigheten samordnar ett antal sakområden internt, till exempel äldre, barn- och unga och psykisk ohälsa. Socialstyrelsen samordnar även de övergripande perspektiven utländsk bakgrund, nationella minoriteter och HBTQ-frågor. Perspektiven är integrerade i verksamheten och är viktiga i så väl arbetet med myndighetens olika prestationer som i personal- och arbetsmiljöfrågor. Socialstyrelsen har under året även utsetts till strategisk myndighet för HBTQ-området. Syftet med att samordna utvalda sakområden och perspektiv är bland annat att Socialstyrelsen ska kunna ge enhetliga budskap och effektivt kunna genomföra de uppdrag myndigheten får som rör specifika sakområden och perspektiv. Nedan följer en beskrivning av större insatser som slutförts under året inom några sakområden. Äldre Socialstyrelsen har under året utvecklat stödet till huvudmännens kvalitetsutveckling genom att ta fram öppna jämförelser och en undersökning om äldres uppfattningar om vården och omsorgen. Myndigheten har också genomfört satsningar på att utveckla informationsstruktur och statistik i samlade vård- och omsorgsprocesser. Även kunskapsstyrning en har utvecklats genom flera översikter och läkemedelsområdet har uppmärksammats. Vidare har Socialstyrelsen följt upp och utvärderat en rad nationella reformer, liksom de nationella riktlinjerna för vård och omsorg vid demenssjukdom. Stöd till kvalitetsutveckling Personalkontinuitet är viktigt för många äldre som får stöd och hjälp i vardagen. Med få och välkända personer är det lättare för den äldre att känna trygghet och påverka hur servicen, hjälpen och omvårdnaden ska utföras. I årets rapport av öppna jämförelser inom vård och omsorg om äldre visar Socialstyrelsen att personer som har hemtjänst i genomsnitt möter 14 olika personer från personalen under en tvåveckorsperiod. 15

16 FÖRDJUPAD REDOVISNING Mätningen omfattade 176 kommuner och resultatet i kommunerna varierade från 6 till 26 personer. Av de kommuner som ingick i mätningen hade 74 kommuner försämrat sitt resultat sedan föregående mätperiod medan 36 kommuner fick ett bättre resultat. För andra året i rad har Socialstyrelsen frågat alla äldre med hemtjänst eller särskilt boende vad de tycker om sin vård och omsorg. Myndigheten redovisade resultatet i rapporten Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Totalt har drygt personer svarat på enkäterna. Resultatet visar att förändringarna jämfört med 2013 är små, men att vissa tendenser kan urskiljas. De svarande med hemtjänst anser bland annat att det har blivit lite svårare att få kontakt med hemtjänstpersonalen och en något lägre andel anser att personalen har tillräckligt med tid för att utföra tjänsterna åt dem. Andelen personer på äldreboenden som har förtroende för alla i personalen har också minskat med drygt 2 procentenheter sedan förra undersökningen och även upplevelsen av trygghet förefaller ha minskat något. Undersökningen visar dock att den största andelen av de svarande, 89 procent i hemtjänst och 83 procent med särskilt boende, sammantaget är mycket eller ganska nöjda med sin omsorg. Äldres väg genom vården och omsorgen Socialstyrelsen har ett nationellt samordningsansvar för en gemensam informationsstruktur inom vård och omsorg. I den gemensamma informationsstrukturen ingår bland annat den nationella informationsstrukturen (NI) som möjliggör att olika verksamheter kan strukturera information kring en individ på samma sätt. Under året har myndigheten påbörjat en vidareutveckling av NI, bland annat med målsättningen att skapa sammanhängande modeller för dokumentation och journalföring inom vård och omsorg om äldre. Socialstyrelsen utvecklar också begreppet hälsoärende inom socialtjänsten som ska förbättra möjligheterna att hålla ihop information mellan socialtjänsten och hälso- och sjukvården. Arbetet redovisas i rapporten Samordnad vård och omsorg om de mest sjuka äldre. En utvecklad gemensam informationsstruktur är en förutsättning för att utveckla den nationella statistiken om vård och omsorg om äldre. Socialstyrelsen har därför tagit fram planen Nationell statistik om äldres hälsa, vård och omsorg Utvecklingsplan I planen presenterar myndigheten flera förslag till åtgärder för att förbättra statistiken. Utvecklingsplanen ska ligga till grund för årliga handlingsplaner med målet att i framtiden kunna följa de mest sjuka äldres väg genom vården och omsorgen, från behov eller diagnos via insatser och åtgärder och slutligen till resultat. Snabb spridning av behovsbaserat arbetssätt Äldres behov i centrum (ÄBIC) är en modell som Socialstyrelen har utvecklat för att beskriva äldres behov med stöd av den internationella klassifikationen, ICF. Syftet med modellen är att stödja ett behovsinriktat och systematiskt arbetssätt genom att använda ett gemensamt språk för att beskriva behov, mål och resultat. Strukturerad dokumentation av äldres behov ger även jämförbara data, vilket är en förutsättning för att kunna utveckla nationell statistik. Till stöd för införandet av ÄBIC ger myndigheten en utbildning i två steg för lokala processledare. Utbildningen gavs för första gången

Kort om Socialstyrelsen

Kort om Socialstyrelsen Kort om Socialstyrelsen Socialstyrelsen arbetar för att du ska få tillgång till en god vård och omsorg Det ska inte spela någon roll vem du är eller var du bor i Sverige alla ska ha tillgång till en god

Läs mer

Strategisk färdplan Kortversion

Strategisk färdplan Kortversion Strategisk färdplan 2017 2020 Kortversion Vår färdplan Den strategiska färdplanen är ett stöd i Socialstyrelsens arbete för att svara mot vårt uppdrag. Uppdraget utgår från de lagar som styr myndighetens

Läs mer

Lagstiftning kring samverkan

Lagstiftning kring samverkan 1(5) Lagstiftning kring samverkan För att samverkan som är nödvändig för många barn och unga ska komma till stånd finns det bestämmelser om det i den lagstiftning som gäller för de olika verksamheterna

Läs mer

SOSFS 2014:xx (S) Utkom från trycket den 2014

SOSFS 2014:xx (S) Utkom från trycket den 2014 2013-11-11 1 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer; beslutade den xx xx 2014. SOSFS 2014:xx (S) Utkom från trycket den 2014 Socialstyrelsen föreskriver följande med stöd

Läs mer

Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende vad är nytt?

Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende vad är nytt? Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende vad är nytt? Charlotta Rehnman Wigstad, samordnare ANDTS (alkohol, narkotika, dopning, tobak, spel) charlotta.rehnman-wigstad@socialstyrelsen.se

Läs mer

Som. satsning på. Socialstyrelsen. inom. Inom. visass senast den I:4. implementering. Postadress Stockholm

Som. satsning på. Socialstyrelsen. inom. Inom. visass senast den I:4. implementering. Postadress Stockholm Regeringsbeslut 2012-05-24 I:4 S2012/3905/FS (delvis) Socialdepartementet 106 30 Stockholm Uppdrag om insatser inom området psykisk ohälsa Regeringens beslut Som ett led i regeringens satsning på insatser

Läs mer

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer (M och S) Föreskrifter och allmänna råd Våld i nära relationer Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling () publiceras myndighetens föreskrifter och allmänna råd. Föreskrifter

Läs mer

Kraften i kunskap stöd för en evidensbaserad socialtjänst

Kraften i kunskap stöd för en evidensbaserad socialtjänst Kraften i kunskap stöd för en evidensbaserad socialtjänst Olivia Wigzell 2016-10-06 Vi ger den nationella bilden 2016-10-06 Socialchefsdagarna i Karlstad 2 Slutsatser från lägesrapport vård och omsorg

Läs mer

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Nationell tillsyn 2012-2013. Hur ser det ut?

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Nationell tillsyn 2012-2013. Hur ser det ut? Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Nationell tillsyn 2012-2013 - kommunernas, hälso- och sjukvårdens och kvinnojourernas arbete - Hur ser det ut? Ingrid Andersson Inspektionen för vård och

Läs mer

Överenskommelser om en förbättrad patientsäkerhet

Överenskommelser om en förbättrad patientsäkerhet BILAGA TILL GRANSKNINGSRAPPORT DNR: 31 2013 0103 Bilaga 4. Överenskommelser om en förbättrad patientsäkerhet Patientsäkerhet har staten gett tillräckliga förutsättningar för en hög patientsäkerhet? (RiR

Läs mer

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 KF, februari 2013 Dnr 325-1035/2012 www.stockholm.se Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Februari 2013 Stockholms stads program

Läs mer

Lagstiftning om samverkan kring barn och unga

Lagstiftning om samverkan kring barn och unga Lagstiftning om samverkan kring barn och unga en sammanfattning Samverkan är nödvändig för många barn och unga. Därför finns det bestämmelser om samverkan i den lagstiftning som gäller för socialtjänsten,

Läs mer

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete xx Fastställd Socialnämnden 2014-05-07 Reviderad - Produktion Socialförvaltningen

Läs mer

Program för stöd till anhöriga

Program för stöd till anhöriga Program för stöd till anhöriga 2017-2020 stockholm.se Maj 2016 Dnr: 3.1.1 244/2016 och 540-244/2016 Utgivare: Socialförvaltningen och Äldreförvaltningen 3 (11) Introduktion Det här programmet ska fungera

Läs mer

Politisk viljeinriktning för Palliativ vård i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Kunskapsstöd för god palliativ vård

Politisk viljeinriktning för Palliativ vård i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Kunskapsstöd för god palliativ vård Politisk viljeinriktning för Palliativ vård i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Kunskapsstöd för god palliativ vård Antagen av Samverkansnämnden 2013-10-04 Samverkansnämnden rekommenderar

Läs mer

Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06

Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06 Politisk viljeinriktning för Vård och insatser vid depression, ångest och schizofreni i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Nationella utvärdering 2013 Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06

Läs mer

Öppna jämförelser för socialtjänst och hemsjukvård

Öppna jämförelser för socialtjänst och hemsjukvård Öppna jämförelser för socialtjänst och hemsjukvård Västerås 2014 05 22 2014 05-22 Inom vilka områden publiceras Öppna jämförelser? Öppna jämförelser finns idag för: Hälso-och sjukvården, Läkemedel, Cancer,

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Myndigheters organisering för utvärdering inom vård och omsorg i en komplex värld. Vårdanalys Cecilia Stenbjörn, Stockholm, 20 oktober 2017

Myndigheters organisering för utvärdering inom vård och omsorg i en komplex värld. Vårdanalys Cecilia Stenbjörn, Stockholm, 20 oktober 2017 Myndigheters organisering för utvärdering inom vård och omsorg i en komplex värld Vårdanalys Cecilia Stenbjörn, Stockholm, 20 oktober 2017 Agenda MYNDIGHETENS ROLL, UPPDRAG OCH ARBETSSÄTT UTMANINGAR ATT

Läs mer

Uppdrag att säkerställa en samordnad och behovsanpassad statlig kunskapsstyrning inom området psykisk ohälsa

Uppdrag att säkerställa en samordnad och behovsanpassad statlig kunskapsstyrning inom området psykisk ohälsa Regeringsbeslut I:6 2013-02-28 S2013/1667/FS (delvis) Socialdepartementet Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Uppdrag att säkerställa en samordnad och behovsanpassad statlig kunskapsstyrning inom området

Läs mer

Uppdrag om nationell informationsstruktur och nationellt fackspråk

Uppdrag om nationell informationsstruktur och nationellt fackspråk Regeringsbeslut I:4 2013-05-08 S2007/4754/FS (delvis) Socialdepartementet Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Uppdrag om nationell informationsstruktur och nationellt fackspråk Regeringens beslut Regeringen

Läs mer

Information om Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9)

Information om Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS, Landsting: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, tandvård

Läs mer

SOSFS 2011:9 (M och S) Föreskrifter och allmänna råd. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2011:9 (M och S) Föreskrifter och allmänna råd. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2011:9 (M och S) Föreskrifter och allmänna råd Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras myndighetens

Läs mer

- utveckla beskrivningen av den gemensamma informationsstrukturen för den sociala barn- och ungdomsvården, som ett underlag för

- utveckla beskrivningen av den gemensamma informationsstrukturen för den sociala barn- och ungdomsvården, som ett underlag för Regeringsbeslut I:7 2014-04-03 S2007/4754/FS (delvis) Socialdepartementet Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Uppdrag om nationell informationsstruktur och nationellt fackspråk Regeringens beslut Regeringen

Läs mer

Rutiner för f r samverkan

Rutiner för f r samverkan Rutiner för f r samverkan Huvudmännen för hälso- och sjukvården och socialtjänsten ska tillsammans säkerställa att övergripande rutiner för samverkan i samband med egenvård utarbetas. Rutinerna ska tas

Läs mer

Stockholms stad program för stöd till anhöriga

Stockholms stad program för stöd till anhöriga 159/2012 SoN dnr 3.1-098/2012 ÄN dnr070303- Stockholms stad program för stöd till anhöriga 2012-2016 Förslag maj 2012 SOCIALFÖRVALTNINGEN ÄLDREFÖRVALTNINGEN Inledning Många anhöriga utför ett omfattande

Läs mer

Analys av Öppna Jämförelser gällande Social barn- och ungdomsvård

Analys av Öppna Jämförelser gällande Social barn- och ungdomsvård RAPPORT april 2014 Analys av Öppna Jämförelser gällande Social barn- och ungdomsvård Resultat och förbättringsområden Sammanfattning För femte gången presenterar Socialstyrelsen öppna jämförelser av den

Läs mer

SOSFS 2009:6 (M och S) Föreskrifter. Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2009:6 (M och S) Föreskrifter. Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2009:6 (M och S) Föreskrifter Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SoL) föreskriver

Läs mer

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialberedningen Sammanträdesdatum 2014-11-12 64/71 44./. Bilaga. Handlingsplan psykiatrisk ohälsa I Norrbottens län finns sedan hösten 2013 en överenskommelse om samarbete

Läs mer

1. Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten 2. Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa

1. Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten 2. Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa Information om statliga stimulansmedel aktuella för Kalmar län genom överenskommelser mellan SKL och regeringen 2015 avseende socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Blekinge landsting och kommuner Antagen av LSVO Tillämpning Blekingerutiner- Egenvård/Hälso- och sjukvård

Blekinge landsting och kommuner Antagen av LSVO Tillämpning Blekingerutiner- Egenvård/Hälso- och sjukvård Tillämpning Blekingerutiner- Egenvård/Hälso- och sjukvård Blekingerutin för samverkan i samband med möjlighet till egenvård. Socialstyrelsen gav 2009 ut en föreskrift om bedömningen av om en hälso- och

Läs mer

Patientens rätt till fast vårdkontakt verksamhetschefens ansvar för patientens trygghet, kontinuitet och samordning

Patientens rätt till fast vårdkontakt verksamhetschefens ansvar för patientens trygghet, kontinuitet och samordning Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS, Landsting: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, tandvård

Läs mer

Motion 34 Nationell sammanhållen kunskapsstyrning Motion 71 Landstingen och regionerna ska utveckla sitt samarbete inom hälso- och sjukvårdsområdet

Motion 34 Nationell sammanhållen kunskapsstyrning Motion 71 Landstingen och regionerna ska utveckla sitt samarbete inom hälso- och sjukvårdsområdet MOTIONSSVAR 2015-10-23 Vård och omsorg Sofia Tullberg Gunilla Thörnwall Bergendahl Motion 34 Nationell sammanhållen kunskapsstyrning Motion 71 Landstingen och regionerna ska utveckla sitt samarbete inom

Läs mer

Nationellt system för uppföljning som kommunerna nu implementerar. Omfattning, förutsättningar och framtidsutsikter för privat utförd vård och omsorg

Nationellt system för uppföljning som kommunerna nu implementerar. Omfattning, förutsättningar och framtidsutsikter för privat utförd vård och omsorg Nationellt system för uppföljning som kommunerna nu implementerar Bakgrund *Socialtjänstlagen och Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade har bestämmelser om att kvaliteten i verksamheten

Läs mer

Uppdrag om stärkt stöd till barn som anhöriga

Uppdrag om stärkt stöd till barn som anhöriga Regeringsbeslut III:4 2017-02-16 S2017/01014/FS Socialdepartementet Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Uppdrag om stärkt stöd till barn som anhöriga Regeringens beslut Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag

Läs mer

Artikelnummer 2014-02-22

Artikelnummer 2014-02-22 Årsredovisning 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna i kommersiella sammanhang.

Läs mer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Upprättad 2013-12-18 2(5) Kvalitetsledningssystem i Timrå Bakgrund Socialtjänstlagen (SoL) 3 kap 3 säger insatserna

Läs mer

Regionala stödstrukturer för kunskapsutveckling

Regionala stödstrukturer för kunskapsutveckling Regionala stödstrukturer för kunskapsutveckling Redovisning 2012 Kalmar län 2013-01-25 1 Mona Krispinsson RF Ann-Sofie Togner LT Ann-Christine Larsson Fokus Nadja Widén RF Innehåll 1. ÅTERRAPPORTERING

Läs mer

Nationell konferens om kompetens 2014 Nya publikationer och uppdrag

Nationell konferens om kompetens 2014 Nya publikationer och uppdrag Nationell konferens om kompetens 2014 Nya publikationer och uppdrag Ulla Essén Annika Jalap Hermanson 2014-05-21 Några nya publikationer från Socialstyrelsen Allmänna råd och meddelandeblad Allmänna råd

Läs mer

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND SAMVERKANSRUTINER (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND Egenvård ska erbjuda möjligheter till ökad livskvalitet och ökat välbefinnande genom självbestämmande, ökad frihetskänsla och

Läs mer

Åtgärder för att höja kvaliteten i medicinska underlag

Åtgärder för att höja kvaliteten i medicinska underlag Åtgärder för att höja kvaliteten i medicinska underlag Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer är skyddade av upphovsrätten. Det

Läs mer

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Datum: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2012-06-13 Stadskontoret Stadsområdesförvaltningar/Sociala Resursförvaltningen

Läs mer

Förslag till yttrande över motion om garanterat äldreboende efter viss ålder

Förslag till yttrande över motion om garanterat äldreboende efter viss ålder Vård- och omsorgsnämndens handling nr 27/2014 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) Vår handläggare Johanna Wennerth, utvecklingsledare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över motion

Läs mer

Remissvar Barns och ungas rätt vid tvångsvård. Förslag till ny LVU

Remissvar Barns och ungas rätt vid tvångsvård. Förslag till ny LVU BESLUTSUNDERLAG 1/1 Ledningsstaben Kerstin Aldstedt 2015-10-14 Dnr: RS 2015-607 Regionstyrelsen Remissvar Barns och ungas rätt vid tvångsvård. Förslag till ny LVU Region Östergötland har beretts möjlighet

Läs mer

Nya föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer SOSFS 2014:4

Nya föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer SOSFS 2014:4 Nya föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer SOSFS 2014:4 Författning om socialnämnders och vårdgivares ansvar vid våld i nära relationer Marit Birk 2014-12-12 Inledning Målbeskrivning Sammanhållen

Läs mer

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård BURLÖVS KOMMUN Socialförvaltningen 2014-11-19 Beslutad av 1(6) Ninette Hansson MAS Gunilla Ahlstrand Enhetschef IFO Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård Denna

Läs mer

Att arbeta med våld i nära relationer. Ingrid Hjalmarson Eva Norman

Att arbeta med våld i nära relationer. Ingrid Hjalmarson Eva Norman Att arbeta med våld i nära relationer Ingrid Hjalmarson Eva Norman Utvärderingar om Våld i nära relationer Kommunernas och hälso- och sjukvårdens ansvar för insatser mot våld SoL 5 kap reglerar insatserna

Läs mer

Tertialrapport 1 om enskilda klagomål och lex Sarah inom socialtjänsten 2015

Tertialrapport 1 om enskilda klagomål och lex Sarah inom socialtjänsten 2015 Tertialrapport 1 om enskilda klagomål och lex Sarah inom socialtjänsten 2015 Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan landstinget och kommunerna angående bedömning av egenvård

Överenskommelse om samverkan mellan landstinget och kommunerna angående bedömning av egenvård Överenskommelse om samverkan mellan landstinget och kommunerna angående bedömning av egenvård Samverkansrutin i Östra Östergötland Del 1 Den överenskomna processen Del 2 Flödesschema Del 3 Författningen

Läs mer

Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård

Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se 2013-12-06 Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSANSVAR Enligt hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) och

Läs mer

Ett samordnat statligt kunskapsstöd om adhd

Ett samordnat statligt kunskapsstöd om adhd Ett samordnat statligt kunskapsstöd om adhd Adhd-dagen 2014 Samordnad kunskapsstyrning inom psykisk ohälsa Ett gemensamt uppdrag om kunskapsstyrning Socialstyrelsen ska tillsammans med Läkemedelsverket,

Läs mer

Egenvård, samverkan kommun och landsting i Uppsala län

Egenvård, samverkan kommun och landsting i Uppsala län ViS - Vård i samverkan kommun - landsting Godkänt den: 2016-07-27 Ansvarig: Monica Jonsson Kommun(er): Länets samtliga kommuner Landstingsförvaltning(ar): Alla Fastställt av: Beredningsgrupp (TLK) Egenvård,

Läs mer

Nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni och schizofreniliknande. Publicerades 3 februari

Nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni och schizofreniliknande. Publicerades 3 februari Nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd 2011 Publicerades 3 februari Vad är riktlinjerna? Rekommendationer på gruppnivå Stöd till styrning och

Läs mer

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård Meddelandeblad Berörda: nämnder med ansvar för äldre- och handikappomsorg enl. SoL och LSS, landsting och kommuner (sjukvårdshuvudmän), enskilda vårdgivare, enskilda verksamheter enl. SoL och LSS, samverkansnämnder,

Läs mer

Nationell utvärdering 2013 vård och insatser vid depression, ångest och schizofreni. Rekommendationer, bedömningar och sammanfattning

Nationell utvärdering 2013 vård och insatser vid depression, ångest och schizofreni. Rekommendationer, bedömningar och sammanfattning Nationell utvärdering 2013 vård och insatser vid depression, ångest och schizofreni Rekommendationer, bedömningar och sammanfattning Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis

Läs mer

Vårdgivare Verksamhetschef Anmälningsansvarig Vårdskada Allvarlig vårdskada Patientsäkerhet. Definitioner

Vårdgivare Verksamhetschef Anmälningsansvarig Vårdskada Allvarlig vårdskada Patientsäkerhet. Definitioner Patientsäkerhet Definitioner Vårdgivarens ansvar Anmälan enligt lex Maria Ny lex Maria-föreskrift Patientklagomål Nytt i socialtjänstlagen Anmälningar från elevhälsans medicinska del Övergång till ny myndighet

Läs mer

Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun

Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun Antagen i socialnämnden 2006-12-05 138 Riktlinjen grundar sig

Läs mer

Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) Inspektionen för vård och omsorg (IVO) En regionaliserad verksamhet Insynsråd Generaldirektören Internrevision Avdelningen för verksamhetsstöd och styrning Generaldirektörens stab Avdelningen för analys

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Kvalitetssäkring genom avvikelsehantering

Kvalitetssäkring genom avvikelsehantering Bilaga 9, SN 84, 2016-09-07 Kvalitetssäkring genom avvikelsehantering Dokumenttyp: Reviderad riktlinje Diarienummer: 119/2016 Beslutande: Socialnämnden Antagen: 2016-09-07 Gäller fr.o.m.: 2016-10-05 Reviderad:

Läs mer

Skyrev årsmöte 2013. Klas Öberg Avdelningschef Analys och utveckling

Skyrev årsmöte 2013. Klas Öberg Avdelningschef Analys och utveckling Skyrev årsmöte 2013 Klas Öberg Avdelningschef Analys och utveckling Sedan den 1 juni 2013 har den nybildade myndigheten Inspektionen för vård och omsorg (IVO) ansvaret för tillsyn av hälsooch sjukvård,

Läs mer

Tertialrapport 2 om enskilda klagomål och lex Sarah inom socialtjänsten 2015

Tertialrapport 2 om enskilda klagomål och lex Sarah inom socialtjänsten 2015 Tertialrapport 2 om enskilda klagomål och lex Sarah inom socialtjänsten 2015 Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Rapport. Öppna jämförelser för missbruks- och beroendevård 2013. www.ljungby.se

Rapport. Öppna jämförelser för missbruks- och beroendevård 2013. www.ljungby.se www.ljungby.se Rapport Öppna jämförelser för missbruks- och beroendevård 2013 Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Redovisad för socialnämnden 2013-06-19 Bakgrund Syftet med öppna jämförelser

Läs mer

1(8) Anhörigstöd. Styrdokument

1(8) Anhörigstöd. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2016-03-07 62 Dokumentansvarig Anhörigsamordnare/BA Reviderad 3(8) Innehållsförteckning 1 Bakgrund...4 2 Regelverk...5

Läs mer

Handlingsplan för anhörigstöd i Strömsunds

Handlingsplan för anhörigstöd i Strömsunds 1 (7) Typ: Plan Giltighetstid: 2015 Version: 1.0 Fastställd: SN 2013-02-21 Uppdateras: 1:a kvartalet 2014 Handlingsplan för anhörigstöd i Strömsunds kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. Bestämmelser

Läs mer

Öppna jämförelser inom socialtjänsten 2016 Våld i nära relationer

Öppna jämförelser inom socialtjänsten 2016 Våld i nära relationer Öppna jämförelser inom socialtjänsten 2016 Våld i nära relationer Nationella resultat och resultat Nässjö kommun Nytt för öppna jämförelser 2016 gemensam insamling Årets insamling har genomförts genom

Läs mer

S2011/6353/FST (delvis) Socialstyrelsen Stockholm. Regeringens beslut

S2011/6353/FST (delvis) Socialstyrelsen Stockholm. Regeringens beslut Regeringsbeslut II:1 2011-06-30 S2011/6353/FST (delvis) Socialdepartementet Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Uppdrag att leda, samordna och stimulera till ett nationellt utvecklingsarbete av stöd till

Läs mer

SOSFS 2007:10 (M och S) Föreskrifter och al männa råd Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2007:10 (M och S) Föreskrifter och al männa råd Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2007:10 (M och S) och allmänna råd Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets

Läs mer

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9 Socialnämnden LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9 DEL 1 Handläggare: Befattning: Mikael Daxberg Verksamhetsutvecklare Upprättad: 2014-02-14 Version: 1 Antagen av socialnämnden:

Läs mer

Medför lagstadgad personlig assistans verklig delaktighet och ett självständigt liv?

Medför lagstadgad personlig assistans verklig delaktighet och ett självständigt liv? Medför lagstadgad personlig assistans verklig delaktighet och ett självständigt liv? 10 september 2015, Hanaholmen The Capital of Scandinavia Riitta-Leena Karlsson Funktionshinderombudman i Stockholms

Läs mer

Yrkesintroduktion för personal på HVB för barn och unga

Yrkesintroduktion för personal på HVB för barn och unga Yrkesintroduktion för personal på HVB för barn och unga Guide till webbaserat stöd YRKESINTRODUKTION FÖR PERSONAL PÅ HVB FÖR BARN OCH UNGA 1 Guide till webbaserat stöd Yrkesintroduktion för personal på

Läs mer

Välkommen till Återföringsdialog!

Välkommen till Återföringsdialog! Välkommen till Återföringsdialog! Vilka faktorer kan stärka kvaliteten i HVB för vuxna? På vilket sätt kan tillsyn och granskning påverka kvaliteten? Agneta Krantz, Ulf Modin, Magdalena Helgesson och Lena

Läs mer

Resumé - upprinnelsen

Resumé - upprinnelsen Aktuellt nationellt - Äldre Socialstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanningen i särskilda boenden - Vanvård och upprättelse - Missbruk

Läs mer

Jenny Norén. Avd för vård och omsorg Sektionen för hälsa och jämställdhet

Jenny Norén. Avd för vård och omsorg Sektionen för hälsa och jämställdhet Cirkulärnr: 07:36 Diarienr: 07/2004 Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: Jenny Norén Datum: 2007-07-03 Mottagare: Rubrik: Sektionen för hälsa och jämställdhet Kommunstyrelsen Kommundirektörer Individ-

Läs mer

Nordisk tillsynskonferens 2015, Helsingfors. Seminarie B1: Tillsynen i gränsområdet mellan social- och hälsovården

Nordisk tillsynskonferens 2015, Helsingfors. Seminarie B1: Tillsynen i gränsområdet mellan social- och hälsovården 2015-09-15 1(7) Nordisk tillsynskonferens 2015, Helsingfors Seminarie B1: Tillsynen i gränsområdet mellan social- och hälsovården Samverkan mellan socialtjänst och hälso- och sjukvård när det gäller personer

Läs mer

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för äldre personer och bemanning i särskilda boenden;

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för äldre personer och bemanning i särskilda boenden; 1 2014-11-11 SOSFS 2015:XX (S) Utkom från trycket den 2015 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för äldre personer och bemanning i särskilda boenden; beslutade den XX XX 2015. Socialstyrelsen

Läs mer

Tertialrapport 3 om enskilda klagomål och lex Sarah inom socialtjänsten 2015

Tertialrapport 3 om enskilda klagomål och lex Sarah inom socialtjänsten 2015 Tertialrapport 3 om enskilda klagomål och lex Sarah inom socialtjänsten 2015 Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

SOSFS 2011:9 ersätter

SOSFS 2011:9 ersätter SOSFS 2011:9 trädde i kraft den 1 januari 2012 tillämpliga inom hälso- och sjukvård, tandvård, socialtjänst och verksamhet enligt LSS oavsett om det är i privat eller offentlig regi vid myndighetsutövning

Läs mer

Version Datum Utfärdat av Godkänt Ulrika Ström, Eva Franzen Förvaltningsledningen. Ulrika Ström, Ingrid Olausson, David Lidin

Version Datum Utfärdat av Godkänt Ulrika Ström, Eva Franzen Förvaltningsledningen. Ulrika Ström, Ingrid Olausson, David Lidin Version Datum Utfärdat av Godkänt 1 2010-05-05 Ulrika Ström, Eva Franzen Förvaltningsledningen 4 2014-06-24 Ulrika Ström, Ingrid Olausson, David Lidin Förvaltningsledningen 5 2015-01-05 Ingrid Olausson,

Läs mer

Närsjukvårdsberedningen

Närsjukvårdsberedningen Närsjukvårdsberedningen Bim Soerich Hälso- och sjukvårdsstrateg 040-675 31 27 bim.soerich@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2014-01-21 Dnr 1302793 1 (6) Närsjukvårdsberedningen Psykiatriöverenskommelse 2014

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

Projektdirektiv. Införande av ÄBIC i äldreomsorgen i Järfälla kommun. Dnr: Son 2014/370

Projektdirektiv. Införande av ÄBIC i äldreomsorgen i Järfälla kommun. Dnr: Son 2014/370 Projektdirektiv Införande av ÄBIC i äldreomsorgen i Järfälla kommun Dnr: Son 2014/370 Socialförvaltningen Besöksadress: Vibblabyvägen 3 Postadress: 177 80 JÄRFÄLLA Jenny Wilhelmsson, Telefon växel: 08-580

Läs mer

KONTAKTPERSON 9:4 LSS

KONTAKTPERSON 9:4 LSS Kvalitetsdokument KONTAKTPERSON 9:4 LSS Antaget av SON 2005-09-14 74 Reviderat SON 2008-04-23 44 Reviderat SON 2010-12-08 146 Socialförvaltningen Gotlands Kommun Innehåll Kontaktperson 3 Beslut 3 Verkställighet

Läs mer

Klicka här för att ändra format

Klicka här för att ändra format Klicka här för att ändra format Målbeskrivning föreskrifter Sammanhållen författning inom hela området våld i nära relationer för socialtjänst och hälso- sjukvård, utifrån brottsofferbestämmelserna 1 oktober

Läs mer

Dnr SN13/25 RIKTLINJER. Riktlinjer för handläggning inom missbruks- och beroendevården. Antagen av socialnämnden 2013-11-07

Dnr SN13/25 RIKTLINJER. Riktlinjer för handläggning inom missbruks- och beroendevården. Antagen av socialnämnden 2013-11-07 Dnr SN13/25 RIKTLINJER för handläggning inom missbruks- och beroendevården socialnämnden 2013-11-07 Dnr SN13/25 2/6 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Mål och inriktning... 3 3 Utredning och handläggning...

Läs mer

Verksamheten för personer med psykiska funktionsnedsättningar

Verksamheten för personer med psykiska funktionsnedsättningar 1(8) LSS Verksamheten för personer med psykiska funktionsnedsättningar i Hylte kommun Verksamhetstillsyn genomförd av Arbetsmiljöverket, Länsstyrelsen i Hallands län och Socialstyrelsens regionala tillsynsenhet

Läs mer

Så arbetar Socialstyrelsen med uppföljning och revidering av demensriktlinjerna

Så arbetar Socialstyrelsen med uppföljning och revidering av demensriktlinjerna Så arbetar Socialstyrelsen med uppföljning och revidering av demensriktlinjerna För ett anhörig- och demensvänligt samhälle, 11 mars 2015 Margareta Hedner, Nationella riktlinjer, Socialstyrelsen Vera Gustafsson,

Läs mer

Öppna jämförelser inom socialtjänsten 2016 Den sociala barn- och ungdomsvården

Öppna jämförelser inom socialtjänsten 2016 Den sociala barn- och ungdomsvården Öppna jämförelser inom socialtjänsten 2016 Den sociala barn- och ungdomsvården Nationella resultat och resultat Nässjö kommun Nytt för öppna jämförelser 2016 gemensam insamling Årets insamling har genomförts

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN NÄRVÅRD TIERP 2014

VERKSAMHETSPLAN NÄRVÅRD TIERP 2014 VERKSAMHETSPLAN NÄRVÅRD TIERP 2014 Närvård I Uppsala län definieras närvård som det samverkansarbete inom hälso- och sjukvård och social omsorg som bedrivs mellan lanstinget och kommunerna. Syftet är

Läs mer

Maria Åling. Vårdens regelverk

Maria Åling. Vårdens regelverk 2016-01 19 Maria Åling Vårdens regelverk Föreskrift, En föreskrift är bindande REGLER som skapats genom ett beslut i något offentligt organ. En föreskrift meddelas genom LAG eller FÖRORDNING eller, på

Läs mer

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun.

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Stöd och lärande Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Kvalitetsindikatorer... 3 Lagrum... 3 Berörda... 3 Utveckling...

Läs mer

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lex Maria;

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lex Maria; Socialstyrelsens författningssamling Ansvarig utgivare: Chefsjurist Eleonore Källstrand Nord SOSFS 2012:X (M) Utkom från trycket Den x månad 2012 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lex Maria;

Läs mer

Psykisk funktionsnedsättning

Psykisk funktionsnedsättning Ärendenr 1 (6) Handlingstyp Överenskommelse Psykisk funktionsnedsättning Överenskommelse mellan Hälso- och sjukvårdsnämnden och avseende samverkan kring barn, unga och vuxna personer med psykiska funktionsnedsättningar

Läs mer

Projektplan Samverkan kring barn med behov av samordnande insatser

Projektplan Samverkan kring barn med behov av samordnande insatser 1 Projektplan Samverkan kring barn med behov av samordnande insatser En del barn och unga har behov av särskilt stöd. Det kan bero på flera orsaker så som social problematik, psykisk ohälsa, kroniska sjukdomar

Läs mer

RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV STÅTRÄNING GÄLLANDE DELEGERAD OCH ORDINERAD INSATS ELLER EGENVÅRD

RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV STÅTRÄNING GÄLLANDE DELEGERAD OCH ORDINERAD INSATS ELLER EGENVÅRD RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV STÅTRÄNING GÄLLANDE DELEGERAD OCH ORDINERAD INSATS ELLER EGENVÅRD KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Vård- och omsorgsförvaltningen Ansvarig samt giltighetstid: Medicinskt ansvarig

Läs mer

KK10/166. Strategi mot hot och våld i nära relation. Antagen av KF, dnr KK10/166

KK10/166. Strategi mot hot och våld i nära relation. Antagen av KF, dnr KK10/166 KK10/166 Strategi mot hot och våld i nära relation Antagen av KF, dnr KK10/166 Strategi mot hot och våld i nära relation 2/7 Innehållsförteckning Inledning... 3 Definition... 3 Kartläggning... 3 Syfte...

Läs mer

1(11) Egenvård. Styrdokument

1(11) Egenvård. Styrdokument 1(11) Styrdokument 2(11) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-09-08 148 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska/alb Reviderad 3(11) Innehållsförteckning 1 Bakgrund...4

Läs mer

Socialnämndens strategi för Vård och omsorg, har varit utsänd. Mary Nilsson, socialchef, informerar.

Socialnämndens strategi för Vård och omsorg, har varit utsänd. Mary Nilsson, socialchef, informerar. Socialnämndens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2016-04-14 40 Socialnämndens strategi för Vård och omsorg revidering SN-2016/99 Arbetsutskottets förslag till beslut Socialnämnden beslutar att anta reviderad

Läs mer

Omvärldsbevakning landsting

Omvärldsbevakning landsting Omvärldsbevakning landsting Jean Odgaard Innehållsförteckning Barnkonventionen, * 1 Kortare väntetider i cancervården, * 1 Nationell samordnare för effektivare resursutnyttjande inom hälso- och sjukvården,

Läs mer