An Apple Subsidiary FILEMAKER PRO ADVANCED LICENSAVTAL FÖR PROGRAMVARA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "An Apple Subsidiary FILEMAKER PRO ADVANCED LICENSAVTAL FÖR PROGRAMVARA"

Transkript

1 An Apple Subsidiary FILEMAKER PRO ADVANCED LICENSAVTAL FÖR PROGRAMVARA VIKTIGT - LÄS NOGGRANT: GENOM ATT INSTALLERA, KOPIERA, LADDA NER, ÅTKOMMA ELLER PÅ ANNAT SÄTT ANVÄNDA DENNA PROGRAMVARA GODTAR NI OCH BLIR BUNDEN AV VILLKOREN I AVTALET. OM NI INTE GODTAR VILLKOREN, VARKEN INSTALLERA, KOPIERA, LADDA NED, ÅTKOM, ELLER ANVÄND PROGRAMVARAN. OM NI ANSKAFFAT DEN I EN AFFÄR ELLER PÅ ANNAN PLATS, RETURNERA DEN DIT UTAN DRÖJSMÅL FÖR FULL ÅTERBETALNING. OM DENNA PROGRAMVARA UPPLÅTITS TILL ER UNDER ETT FILEMAKER VOLYMLICENSAVTAL ERSÄTTER DET AVTALETS VILLKOR DET FÖRELIGGANDE AVTALETS VILLKOR OCH DET FÖRELIGGANDE AVTALET MEDFÖR INTE UPPLÅTELSE AV EN YTTERLIGARE LICENS TILL PROGRAMVARAN. FileMaker Pro Advanced innehåller: 1. Programvaruapplikationen FileMaker Pro Advanced och därtill anknuten dokumentation inklusive drivers ("Applikationen"); 2. FileMaker Pro Advanced Runtime Engine, som skapas av Applikationen ("Runtime"); 3. Startlösningar och andra exempelfiler som utgör del av produkten ("Extras"). Programvara jämte dokumentation som medföljer detta Licensavtal ("Programvaran") licensieras till Er av FileMaker, Inc. och/eller FileMaker International (tillsammans och var och en för sig "FMI") och får uteslutande användas i enlighet med villkoren i detta Licensavtal. Det är alltså inte fråga om försäljning av Programvaran till Er. FMI förbehåller sig alla rättigheter som inte uttryckligen upplåts till Er. Rättigheterna enligt detta Licentsavtal är begränsade till FMI:s och dess licensgivares immateriella rättigheter till Programvaran och omfattar inte andra patent eller immateriella rättigheter. Ni äger det medium (disketter/cd) på vilka Programvaran har lagrats, men FMI och dess licensgivare behåller äganderätten till själva Programvaran. 1. Upplåtelsen (Licens) och begränsningar. I enlighet med detta Licensavtal upplåter FMI till Er följande rättigheter: (a) Applikationen. Ni äger rätt att installera och använda en version av Applikationen på endast en dator i taget. Även om såväl Macintosh som Windows tillhandahåller Applikationen på olika språk, äger Ni endast rätt att använda en språkversion för en av plattform i taget (d.v.s. antingen Macintosh eller Windows), förutom i fall som anges i paragrafen 1(e). Ni får inte samtidigt använda eller åtkomma mer än ett exemplar av Programvaran från samma operativa system (t.ex genom användning av virtuell eller annan teknik). Ni får inte tillåta att fler än fem (5) FileMaker Pro eller FileMaker Go klienter samtidig åtkomst till Applikationen. Ni får inte rätt att använda

2 Programvaran med systemanpassad programvara (middleware), serverapplikation, CGI eller annan programvara eller teknik som tillåter fler än en klient åtkomst till en databas, med undantag för vad som uttryckligen framgår av paragraferna 1(a) och 1(f). (b) Runtime. Ni äger rätt att (1) använda Runtime, (2) kopiera och distribuera ett obegränsat antal av Runtime, dock enbart i samband med distribution av Era egna FileMaker Pro lösningar ("Egna Lösningar"), samt (3) upplåta underlicens till tredje män för användning, kopiering samt distribution av Egna Lösningar i enlighet med villkoren i paragraf 7 nedan. All användning av Runtime samt Egna Lösningar får enbart ske på "standalone" basis. Ni har inte rätt att använda Runtime med systemanpassad programvara (middleware), serverapplikation, CGI eller annan programvara eller teknik som möjliggör för fler än en klients åtkomst till Runtime. Dessutom är det förbjudet att använda Runtime eller Egna Lösningar som klienter i någon FileMaker produkt (t.ex. Programvaran, FileMaker Pro eller FileMaker Server). Ni får inte distribuera några companion tekniker eller Plug-ins (t.ex. the web publishing components, den samlade FileMaker ODBC/JDBC komponenten som möjliggör FileMaker att vara en datakälla) eller ODBC import filter med Runtime eller Era Egna Lösningar med undantag för de delar som omfattas av Extras i paragraf 1(c) inklusive External Function Plug-ins exempel och filer konstruerade utifrån mallar och prov filer. (c) Extras. FMI upplåter Er en icke-exklusiv, icke-överlåtbar licens som berättigar Er till följande, inom de begränsningar som följer av detta Licensavtal i övrigt: (1) att använda, kopiera samt distribuera Extras för intern användning, (2) modifiera Extras, och därefter använda, kopiera och distribuera enskilda modifierade Extras, under förutsättningen att dessa är modifierade i väsentliga hänseenden, samt (3) infoga Extras som komponent i Era Egna Lösningar, och upplåta underlicens till tredje män att använda, kopiera och distribuera de Egna Lösningarna i enlighet med villkoren i paragraf 7 nedan. Oaktat det som ovan sagts får Ni inte distribuera alla eller delar av Extras för användning av andra som verktyg eller för infogande i andra produkter eller annan programvara. Ni får inte använda, kopiera, modifiera eller distribuera Extras för användning tillsammans med någon annan produkt än en FMI produkt eller Egen Lösning. Ni måste radera eventuella FMI:s logotyper, som ingår i Extras, innan Ni distribuerar Extras. (d) Årliga licensavtal och tidsbegränsade licensavtal. Om du licensierar Mjukvaran enligt ett årligt licensavtal eller annat avtal med begränsad avtalstid (t.ex. Årligt Volymlicensavtal eller Årligt Platslicensavtal), har du endast rätt att använda Mjukvaran under avtalstiden för licensavtalet och du måste upphöra med all användning av Mjukvaran vid utgången av ditt licensavtal. (e) Rättigheter knutna till backup, bärbar dator resp. dator stationerad i bostaden. Ni äger rätt att göra en kopia av Programvaran i maskinläsbar form enbart av säkerhetsskäl. Dessutom får den huvudsakliga användaren av den dator där Programvaran har installerats, uteslutande för egen användning, göra en kopia av Programvaran och använda den antingen på sin hemdator eller en bärbar dator. Som en uttrycklig förutsättning för detta Licensavtal, måste Ni se till att det på varje kopia återfinns de upplysningar om upphovsrätt och annan äganderätt som finns på det originalexemplar som Ni erhållit från FMI. (f) Alternativ licensrätt för lagring/nätverksanvändning. Som alternativ till rättigheterna enligt paragraf 1 (a) ovan, äger Ni rätt att lagra eller installera Programvaran på en lagringsenhet (t.ex. en nätverksserver eller terminalserver) för att möjliggöra personer

3 i Er verksamhet eller enhet tillgång och användning av Programvaran via ett internt privat nätverk, dock under förutsättning att Ni anskaffar och tilldelar en licens för varje klient eller dator på vilken Programvaran används eller installeras via lagringsenheten. Programvarulicensen får inte delas eller användas samtidigt på olika klienter eller datorer. (g) Utbildning. Om Programvaran licensieras för utbildningsändamål till reducerat pris, får den endast användas exklusivt för utbildningsändamål av inskrivna studenter, fakultet, lärare och administratörer vid en K-12 (eller motsvarande) ackrediterad utbildningsinstitution, eller högre institutionsnivå. För Programvaran licensierad av en auktoriserad utbildningsinstitution, omfattar inte rättigheterna avseende bärbar dator resp. dator stationerad i bostaden enligt paragraf 1(e) studenter, men väl fakultet, lärare och administratörer. (h) Överlåtelseförbud. NI FÅR INTE ÖVERLÅTA ERA RÄTTIGHETER ENLIGT DETTA LICENSAVTAL UTAN FMI:s SKRIFTLIGA SAMTYCKE I FÖRVÄG. (i) Immaterialrättsliga kännetecken. Programvaran skyddas av upphovsrättslig lagstiftning. Som en uttrycklig förutsättning för detta Licensavtal, måste Ni se till att det på varje kopia återfinns de FMI:s varumärken, upplysningar om upphovsrätt eller annan rätt (tillsammans och var och en för sig "Upplysningarna") som finns på det originalexemplar som Ni erhållit från FMI, om inte annat föreskrivs i paragrafen 1(c). Om Ni beställt "About"-lådan, måste Er "About"-låda innehålla följande upplysning: "Delar av programvaran är FileMaker, Inc. Alla rättigheter förbehållna." Ni får inte använda FMI:s namn, logotyp eller varumärken på något annat sätt för marknadsföring av Er Egen Lösning än som uttryckligen tillåts av FMI. (j) Uppgraderingar och uppdateringar. Om Programvaran licensieras till Er i form av en uppgraderad eller uppdaterad version, får den enbart användas för att ersätta en tidigare version av Programvaran som tidigare licensierats till Er. Ni är införstådd med att licensiering till Er i form av en uppgraderad eller uppdaterad version inte innebär en ytterligare licensiering av Programvaran (d.v.s., Ni får inte använda den uppdaterade eller uppgraderade Programvaran annat än att för att ersätta den tidigare versionen, och Ni får inte heller överlåta den tidigare versionen av Programvaran, som Ni ersätter, till en tredje man). (k) Tredje part som omfattas av avtalet. Vissa komponenter som ingår i FMI-programvaran och program från tredje part med öppen källkod som ingår i FMIprogramvaran har gjorts eller kan komma att göras tillgängliga av FMI på dess Open Source-webbplats ( Tillkännagivanden, licensvillkor och friskrivningsklausuler för dylikt material finns i den elektroniska dokumentationen till FMI-programmet eller medföljer sådant material och din användning av sådant material är reglerad av tillverkarens villkor. 2. Ytterligare inskränkningar. NI FÅR INTE EFTERFORSKA KONSTRUKTIONEN AV, DEKOMPILERA, BAKÅTASSEMBLERA PROGRAMVARAN ANNAT ÄN I DEN UTSTRÄCKNING SOM GÄLLANDE LAG GER RÄTT TILL. NI FÅR INTE MODIFIERA, ANPASSA, ÖVERSÄTTA, HYRA UT, LÅNA UT ELLER SKAPA BEARBETNINGAR BASERADE PÅ PROGRAMVARAN

4 ELLER NÅGON DEL DÄRAV. PROGRAMVARAN ÄR INTE AVSEDD FÖR ANVÄNDNING VID ANLÄGGNINGAR FÖR KÄRNKRAFT, FLYGNAVIGERING ELLER KOMMUNIKATIONSSYSTEM, FLYGTRAFIKÖVERVAKNING, LIVSUPPEHÅLLANDE ELLER ANNAN UTRUSTNING DÄR FEL I PROGRAMVARAN KAN ORSAKA DÖD, PERSONSKADA, ELLER ALLVARLIG SAK- ELLER MILJÖSKADA. 3. Upphörande. Detta Licensavtal gäller tills vidare. Licensavtalet upphör omedelbart utan meddelande från FMI eller domstolsutslag om Ni underlåter att iaktta någon bestämmelse i detta Licensavtal. Om du licensierar Mjukvaran enligt ett årligt licensavtal eller annat avtal med begränsad avtalsperiod, upphör avtalet vid utgången av avtalstiden då du måste upphöra med all användning av Mjukvaran såvida du inte före utgången av avtalstiden har betalat för att förnya licensen. Vid upphörandet skall Ni förstöra Programvaran, allt medföljande skriftligt material samt alla kopior av dessa. Paragraferna 5, 6, 9 och 10 skall gälla även efter Licensavtalets upphörande. 4. Exportåtaganden. Du får inte använda eller exportera eller vidareexportera FMIprogramvaran på annat sätt än vad som är tillåtet enligt gällande lag i USA eller i det land FMI-programvaran förvärvades. I synnerhet gäller, men utan begränsning härtill, att FMIprogramvaran inte får exporteras eller vidareexporteras till (a) något land beträffande vilket USA har förordnat om handelsförbud, eller till (b) någon person som finns upptagen på listan "Specially Designated Nationals" som sammanställs av det amerikanska finansdepartementet (U.S. Treasury Department) eller listorna "Denied Person's List" eller "Entity List" som publiceras av det amerikanska handelsdepartementet (U.S. Department of Commerce). Genom att använda FMI-programvaran försäkrar du att du inte vistas i något sådant land och att du inte finns upptagen på någon av de ovan angivna listorna. Du godkänner också att inte använda FMI-programvaran för verksamhet som förbjuds av gällande lagstiftning i USA, inklusive, men inte begränsat till, utveckling, utformning, tillverkning eller produktion av atomvapen eller kemiska eller biologiska vapen. 5. Garanti. Under en nittio (90) dagars period från leveransdagen garanterar FMI att Programvaran väsentligen fungerar i enlighet med medföljande material.). FMI:s totala ansvar och Er enda gottgörelse från FMI enligt denna begränsade garanti utgörs, efter FMI:s bestämmande, av utbyte av Programvaran, återbetalning av licensavgiften eller reparation av Programvaran som skall returneras till FMI eller av FMI auktoriserad representant med kopia av inköpskvitto. DEN OVAN ANGIVNA GARANTIN ÄR DEN ENDA GARANTI SOM FMI LÄMNAR, OCH FMI OCH DESS LICENSGIVARE FRÅNSÄGER SIG UTTRYCKLIGEN ALLA ANDRA UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER (OAVSETT OM DESSA FÖLJER AV SKRIVEN LAG ELLER EJ), INKLUDERANDE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL PROGRAMVARANS OCH MEDFÖLJANDE SKRIFTLIG DOKUMENTATIONS SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR SÄRSKILT SYFTE. EFTERSOM VISSA JURISDIKTIONER INTE TILLÅTER UNDANTAG FRÅN ELLER BEGRÄNSNINGAR AV GARANTIER ELLER ANDRA VILLKOR ÄR DET MÖJLIGT ATT DENNA INSKRÄNKNING INTE GÄLLER ER. FMI GARANTERAR INTE ATT ANVÄNDNINGEN AV PROGRAMVARAN BLIR OAVBRUTEN ELLER FELFRI ELLER ATT BRISTER I PROGRAMVARAN KAN KORRIGERAS. INGEN MUNTLIG ELLER SKRIFTLIG INFORMATION ELLER RÅD LÄMNAT AV FMI ELLER AV FMI AUKTORISERAD REPRESENTANT SKALL GE UPPHOV TILL ETT GARANTIÅTAGANDE. VILLKOREN I DENNA BESTÄMMELSE OCH I GARANTIN UNDER DENNA PARAGRAF 5 PÅVERKAR INTE DE LAGLIGA RÄTTIGHETER SOM EN KONSUMENT SOM FÖRVÄRVAT PROGRAMVARAN

5 I ANNAT FALL ÄN I NÄRINGSVERKSAMHET MÅ HA, INTE HELLER UTGÖR DE HINDER MOT ATT GÖRA GÄLLANDE ELLER BEGRÄNSAR ANSVAR FÖR DÖDSFALL ELLER PERSONSKADA SOM ORSAKAS AV FMI:S OAKTSAMHET. 6. Friskrivning och ansvarsbegränsningar. (a) Friskrivning. VARKEN FMI, DESS MODER- ELLER DOTTERBOLAG. ELLER NÅGON LICENSGIVARE, STYRELSELEDAMOT, LEDNINGSPERSONAL, ANSTÄLLD ELLER NÅGON NÄRSTÅENDE TILL DE OVAN UPPRÄKNADE ANSVARAR FÖR NÅGRA FÖLJDSKADOR ELLER INDIREKTA SKADOR (INKLUDERANDE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, FÖRLUST AV HANDELSVINST, FÖRLUST P.G.A. VERKSAMHETSAVBROTT, FÖRLUST AV DATA, AFFÄRSINFORMATION OCH DYLIKT), ELLER DIREKT FÖRLUST AV VERKSAMHET, HANDELSVINST ELLER INTÄKTER, OAVSETT OM SKADORNA ÄR FÖRUTSEBARA ELLER INTE, SOM HÄNFÖR SIG TILL ANVÄNDNINGEN ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA PROGRAMVARAN OCH MEDFÖLJANDE SKRIFTLIGT MATERIAL. DETTA GÄLLER OAVSETT GRUNDEN FÖR KRAVET (INOM ELLER UTOMOBLIGATORISKT, VÅLLANDE, SKADESTÅNDSRÄTTSLIGT, GRUNDAT PÅ SKRIVEN LAG ELLER PÅ ANNAT SÄTT) OCH ÄVEN OM FMI ELLER FMI:s FÖRETRÄDARE TIDIGARE HAR UPPLYSTS OM MÖJLIGHETEN ATT SKADAN IFRÅGA KUNDE INTRÄFFA. (b) Begränsning. FMI:S TOTALA ANSVAR GENTEMOT ER FÖR SKADOR, AV VILKA SLAG DE VARA MÅ OCH OAVSETT ORSAKERNA TILL DESSA OCH SOM INTE OMFATTAS AV FRISKRIVNINGEN I PARAGRAF 6 (a) OVAN, SAMT OAVSETT HUR GRUNDEN FÖR KRAV UPPSTÅR (INOM ELLER UTOMOBLIGATORISKT, VÅLLANDE, SKADESTÅNDSRÄTTSLIGT, GRUNDAT PÅ SKRIVEN LAG ELLER PÅ ANNA SÄTT), BEGRÄNSAS TILL DET HÖGRE BELOPPET AV USD 5,0 (FEM) ELLER DET BELOPP SOM NI BETALT I LICENSAVGIFT FÖR PROGRAMVARAN SOM ORSAKADE SKADAN. PARTERNA ÄR ÖVERENS OM ATT DENNA BESTÄMMELSE OM BEGRÄNSNING AV SANKTIONER OCH SKADESTÅND SKALL TILLÄMPAS OBEROENDE AV OCH SKALL ÖVERLEVA EN BRISTANDE FULLGÖRELSE AV DET HUVUDSAKLIGA SYFTET MED EN GARANTI. ANSVARSBEGRÄNSNINGEN I DENNA PARAGRAF 6 GÄLLER ÄVEN VID DÖDSFALL ELLER PERSONSKADOR ORSAKADE AV FMI:S VÅRDSLÖSHET I DEN UTSTRÄCKNING SOM GÄLLANDE RÄTT TILLÅTER BEGRÄNSNING AV SÅDANT ANSVAR. EFTERSOM VISSA JURISDIKTIONER INTE TILLÅTER FRISKRIVNING FRÅN ELLER BEGRÄNSNING AV ANSVAR FÖR FÖLJDSKADOR ELLER INDIREKTA SKADOR, KAN DET HÄNDA ATT DEN OVAN ANGIVNA BEGRÄNSNINGEN INTE ÄR TILLÄMPLIG I ERT FALL. INGA BESTÄMMELSER I DETTA LICENSAVTAL PÅVERKAR ELLER BEGRÄNSAR RÄTTIGHETER I TVINGANDE SKRIVEN LAG FÖR KONSUMENT SOM ANSKAFFAR PROGRAMVARA FÖR ANNAT ÄN NÄRINGSVERKSAMHET. 7. Underlicenser. Ni samtycker till att all distribution av Runtimeoch Extras skall ske enligt skriftligt avtal, vars villkor i vart fall skall: (i) ge en icke-exklusiv rätt till att använda bara en kopia av Runtime Applikationen och/eller Extras för varje kopia av Er egen lösning som Ni licensierar till Er kund; (ii) föreskriva att varje vidareöverlåtelse skall vara underställd begränsningarna i denna paragraf 7; (iii) föreskriva att Runtime och Extras (eller de benämningar till vilka dessa må ha omdöpts) upplåts med nyttjande rätt, och säljs inte, till den slutlige användaren, och de immateriella rättigheterna till alla kopior av Runtime och Extras stannar hos FMI och dess licensgivare; (iv) innehålla begränsningar väsentligen i den form som framgår av paragrafen 2 (Inskränkningar) och paragrafen 4

6 (Exportrestriktioner) i detta Licensavtal; samt (v) innehålla begränsningar i garanti och ansvar som överensstämmer med och är väsentligen i den form som i paragraferna 5 och 6 i detta Licensavtal. 8. Teknisk Support. Ni är ensam ansvarig för att tillhandahålla all teknisk support till Era underlicenstagare avseende Egna Lösningar, och Ni får inte hänvisa någon underlicenstagare till FMI för teknisk support avseende Era Egna Lösningar. Dessutom åtar Ni Er härmed att inkludera Ert namn och adress i en "About"-skylt avseende Egen Lösning. 9. Skadeslöshetsförbindelse. Ni skall ersätta FMI och hålla FMI skadeslös från alla krav, allt skadestånd, förlust, ansvar samt kostnader (inklusive skäliga advokatkostnader och kostnader för andra rådgivare) som uppkommer i anledning av någon Egen Lösning som Ni distribuerat och som grundar sig på Era egna bidrag i sådan Egen Lösning. 10. Godkännande av dataanvändning. Du godkänner att FMI och dess dotterbolag och företrädare får samla in, lagra, bearbeta och använda diagnostisk, teknisk och tillhörande information, innefattande men ej begränsad till information om din dator, system, program och tillbehör. Informationen insamlas regelbundet för att underlätta programuppdatering, produktsupport och eventuellt andra tjänster (om några) relaterade till FMI-programvaran för att verifiera överensstämmelsen med villkoren för detta Avtal. FMI får även använda samlad information, så länge den har en form som inte identifierar dig personligen, till att förbättra produkter eller tillhandahålla tjänster eller tekniker. Information kommer alltid att behandlas i enlighet med FileMakers Privacy Policy som genom hänvisning till inkorporeras i detta Avtal. 11. Allmänna villkor. Om det i det land där Programvaran upplåts till Er finns ett lokalt dotterbolag till FMI, skall detta Licensavtal tolkas och tillämpas enligt det landets lag. I annat fall skall detta Licensavtal tolkas och tillämpas i enlighet med Förenta Staternas lag och Kalifornisk delstatslag. Parterna är överens om att Förenta Nationernas konvention angående avtal om internationella köp av varor (1980), med gällande ändringar, uttryckligen undantas från all tillämplighet avseende detta Licensavtal. Detta Licensavtal utgör det fullständiga avtalet mellan parterna ifråga om den Programvara som upplåtits enligt dessa bestämmelser och det åsidosätter samtliga tidigare och samtidiga överenskommelser härom. Ni bekräftar att Ni inte har förlitat Er på några av FMI uppgivna förhållanden eller utfästelser dock att inget i detta licensavtal friskriver eller begränsar ansvar för bedrägeri. För att justeringar eller ändringar av bestämmelser i detta Licensavtal skall vara giltiga krävs att dessa sker i skriftlig form samt undertecknas av sfmi. Om någon bestämmelse i detta Licensavtal av behörig domstol bedöms stå i strid med gällande lag, skall bestämmelsen tillämpas i den utsträckning som är möjlig, och övriga bestämmelser i detta Licensavtal äger fortsatt giltighet. FMI:s underlåtenhet eller dröjsmål att utnyttja viss rättighet skall inte innebära att FMI avstått från någon rättighet såvida inte FMI uttryckligen meddelat sådant avstående skriftligen. FMI:s enstaka eller partiella utnyttjande av viss rättighet skall inte innebära att FMI avstått eller prekluderats från någon rätt att utnyttja rättigheter obegränsat eller påkalla andra rättigheter eller sanktioner. All Programvara som upplåts till amerikansk myndighet (United States Government) till följd av erbjudanden den 1 december 1995 och därefter, är tillhandahållen med de kommersiella

7 licensrättigheter och begränsningar som beskrivs i detta Licensavtal. All Programvara som upplåts till amerikansk myndighet före den 1 december 1995 är tillhandahållen med BEGRÄNSADE RÄTTIGHETER såsom föreskrivs i FAR, 48 CFR (JUNE 1987) eller DFAR, 48 CFR (OCT 1988) i tillämplig utsträckning.

LICENSAVTAL FÖR PROGRAMVARAN - FILEMAKER PRO

LICENSAVTAL FÖR PROGRAMVARAN - FILEMAKER PRO LICENSAVTAL FÖR PROGRAMVARAN - FILEMAKER PRO VIKTIGT - LÄS NOGGRANT: GENOM ATT INSTALLERA, KOPIERA, LADDA NER, ÅTKOMMA ELLER PÅ ANNAT SÄTT ANVÄNDA DENNA PROGRAMVARA GODTAR NI OCH BLIR BUNDEN AV VILLKOREN

Läs mer

Licensavtal för programvaran

Licensavtal för programvaran Licensavtal för programvaran De program som visas i listan tillsammans med relaterad dokumentation på sidan för programnedladdning ( Mjukvaran ) licensieras och överlåts inte till den Licenstagare som

Läs mer

An Apple Subsidiary. Platslicensavtal

An Apple Subsidiary. Platslicensavtal An Apple Subsidiary Platslicensavtal Platslicensavtalets mjukvaruprogram FileMaker Pro, FileMaker Pro Advanced, FileMaker Server och eventuell övrig mjukvara på sidan för programnedladdning ( Mjukvaran

Läs mer

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE Läs noga igenom alla villkor i detta licensavtal (nedan kallat avtalet ) mellan TOTAL IMMERSION och dig själv (nedan kallad du eller LICENSTAGARE

Läs mer

SUSE(R) Linux Enterprise 11 Software Development Kit ("SDK") SP1 Novell(R) Licensavtal för program

SUSE(R) Linux Enterprise 11 Software Development Kit (SDK) SP1 Novell(R) Licensavtal för program SUSE(R) Linux Enterprise 11 Software Development Kit ("SDK") SP1 Novell(R) Licensavtal för program LÄS NOGA IGENOM DETTA AVTAL. GENOM ATT INSTALLERA ELLER PÅ ANNAT SÄTT ANVÄNDA PROGRAMVARAN (INKLUSIVE

Läs mer

2. BEVILJANDE AV LICENS:

2. BEVILJANDE AV LICENS: SMART Technologies Inc. Slutanvändarlicensavtal för programvara LÄS DETTA SLUTANVÄNDARLICENSAVTAL ( LICENSAVTALET ) NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER PROGRAMVARAN. GENOM ATT ANVÄNDA PROGRAMVARAN ACCEPTERAR DU

Läs mer

Licens för användning av Arbetsförmedlingens API för lediga jobb

Licens för användning av Arbetsförmedlingens API för lediga jobb Sida: 0 av 5 Licens för användning av Arbetsförmedlingens API för lediga jobb Version 1.0 Sida: 1 av 5 Innehållsförteckning Bakgrund... 2 1. Licens... 2 2. Immateriella rättigheter... 2 3. Personuppgiftsbehandling...

Läs mer

DU BÖR LÄSA FÖLJANDE AVTAL NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER DENNA PROGRAMVARA. DIN

DU BÖR LÄSA FÖLJANDE AVTAL NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER DENNA PROGRAMVARA. DIN LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE FÖR SONY PROGRAMVARA DU BÖR LÄSA FÖLJANDE AVTAL NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER DENNA PROGRAMVARA. DIN ANVÄNDNING AV PROGRAMVARAN UTGÖR DIN ACCEPT TILL AVTALET. VIKTIGT LÄS NOGGRANT:

Läs mer

Licensavtal för SUSE(r) LINUX Enterprise Desktop (SLED) 11 Novell(r)

Licensavtal för SUSE(r) LINUX Enterprise Desktop (SLED) 11 Novell(r) Licensavtal för SUSE(r) LINUX Enterprise Desktop (SLED) 11 Novell(r) LÄS IGENOM AVTALET NOGGRANT. GENOM ATT INSTALLERA ELLER PÅ ANNAT SÄTT ANVÄNDA PROGRAMVARAN (INKLUSIVE DESS KOMPONENTER) GODKÄNNER NI

Läs mer

Användaravtal för MyVeritas

Användaravtal för MyVeritas Användaravtal för MyVeritas LÄS IGENOM DET HÄR ANVÄNDARAVTALET ( AVTALET ) NOGGRANT INNAN DU REGISTRERAR DIG PÅ WEBBPLATSEN FÖR INTERNETBASERADE PROGRAM ( WEBBPLATSEN ). GENOM ATT ANVÄNDA WEBBPLATSEN (1)

Läs mer

Nikon beviljar dig härmed en icke-exklusiv, permanent (enligt villkoren i Avsnitt 1 och 3) licens (som inte får licensieras vidare) att:

Nikon beviljar dig härmed en icke-exklusiv, permanent (enligt villkoren i Avsnitt 1 och 3) licens (som inte får licensieras vidare) att: ViewNX 2 för alla länder Nikon Corporation Licensavtal Detta licensavtal från Nikon ("Avtalet") är ett juridiskt avtal mellan dig (fysisk eller juridisk person) och Nikon Corporation ("Nikon"). Avtalet

Läs mer

Licensavtal för SUSE(r) Linux Enterprise Server 11 Novell(r)

Licensavtal för SUSE(r) Linux Enterprise Server 11 Novell(r) Licensavtal för SUSE(r) Linux Enterprise Server 11 Novell(r) LÄS IGENOM AVTALET NOGGRANT. GENOM ATT INSTALLERA ELLER PĹ ANNAT SÄTT ANVÄNDA PROGRAMVARAN (INKLUSIVE DESS KOMPONENTER) GODKÄNNER NI VILLKOREN

Läs mer

PRENUMERATIONSTJÄNSTER.

PRENUMERATIONSTJÄNSTER. SUSE Linux Enterprise Server 11 SP3 för VMware ("SLES för VMware") Licensavtal för SUSE-programvara LÄS NOGA IGENOM DETTA AVTAL. GENOM ATT KÖPA, INSTALLERA OCH/ELLER ANVÄNDA PROGRAMVARAN (INKLUSIVE DESS

Läs mer

Novell(r) Teaming 2.0 Novell Programvarulicensavtal

Novell(r) Teaming 2.0 Novell Programvarulicensavtal Novell(r) Teaming 2.0 Novell Programvarulicensavtal LÄS IGENOM AVTALET NOGGRANT. GENOM ATT INSTALLERA, HÄMTA ELLER PÅ ANNAT SÄTT ANVÄNDA PROGRAMVARAN GODKÄNNER NI VILLKOREN I DETTA AVTAL. OM NI INTE GODKÄNNER

Läs mer

HEIDELBERG SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATS/ON-LINE SHOP

HEIDELBERG SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATS/ON-LINE SHOP HEIDELBERG SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATS/ON-LINE SHOP Vi ber er läsa igenom dessa allmänna villkor noggrant innan ni använder denna webbplats. Om ni inte godkänner dessa allmänna

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN Välkommen till Illusionen! Tack för att du använder Illusionen som tillhandahålls av Fotboll 2000. Detta är villkoren för användning av denna webbplats och programvara, bilder,

Läs mer

PROMETHEAN LIGHTING THE FLAME OF LEARNING

PROMETHEAN LIGHTING THE FLAME OF LEARNING VERSION 1 PROFESSIONELL LICENS PROMETHEAN LICENSAVTAL FÖR PROGRAMVARA: PROFESSIONELL LICENS ( Licens ) V1.5 (december 2010) För ActivInspire ( Programvaran ) LAND: Landet där Du huvudsakligen vistas (om

Läs mer

Villkor för användande av Postens funktion spåra brev och paket

Villkor för användande av Postens funktion spåra brev och paket Villkor för användande av Postens funktion spåra brev och paket 1 Allmänt 1.1 Posten AB (publ), nedan kallat Posten, erbjuder företag och privatpersoner att ladda ner och använda Postens datorprogram med

Läs mer

FileMaker Business Alliance Avtal 1. Tillträde 2. Konfidentiell Information.

FileMaker Business Alliance Avtal 1. Tillträde 2. Konfidentiell Information. An Apple Subsidiary FileMaker Business Alliance Avtal VÄNLIGEN LÄS IGENOM DETTA AVTAL NOGGRANT. Genom att ansluta er till FileMaker Business Alliance ( FBA ) intygar ni att: (1) ni är behörig att träffa

Läs mer

VIKTIGT MEDDELANDE: VAR GOD LÄS DETTA NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER PROGRAMVARAN:

VIKTIGT MEDDELANDE: VAR GOD LÄS DETTA NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER PROGRAMVARAN: VIKTIGT MEDDELANDE: VAR GOD LÄS DETTA NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER PROGRAMVARAN: Detta licensavtal (licensen) är ett juridiskt avtal mellan dig (licenstagaren eller du) och Stoneridge Electronics Limited

Läs mer

FileMaker Business Alliance Avtal 1. Tillträde 2. Konfidentiell Information.

FileMaker Business Alliance Avtal 1. Tillträde 2. Konfidentiell Information. An Apple Subsidiary FileMaker Business Alliance Avtal Detta avtal ( Avtalet ) för FileMaker Business Alliance ( FBA ) gäller mellan er och den enhet, det dotterbolag eller det lokala kontor för FileMaker,

Läs mer

NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON

NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON OBS! Den begränsade tillverkargarantin (nedan kallad garantin) gäller endast för äkta Nokia-produkter med Windows-telefoner som säljs via

Läs mer

An Apple Subsidiary LICENSAVTAL FÖR PROGRAMVARAN - FILEMAKER PRO

An Apple Subsidiary LICENSAVTAL FÖR PROGRAMVARAN - FILEMAKER PRO LICENSAVTAL FÖR PROGRAMVARAN - FILEMAKER PRO VIKTIGT - LÄS NOGGRANT: GENOM ATT INSTALLERA, KOPIERA, LADDA NER, ÅTKOMMA ELLER PÅ ANNAT SÄTT ANVÄNDA DENNA PROGRAMVARA GODTAR NI OCH BLIR BUNDEN AV VILLKOREN

Läs mer

LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE

LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE Läs följande licensavtal noggrant innan du börjar använda det här programmet. Genom att acceptera detta avtal godkänner du att bli licensinnehavare och accepterar till fullo

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL Version, 2015-05-07 Dessa användarvillkor gäller för Licenstagares användning av digitala produkter och tjänster vilka tillhandahålls

Läs mer

Villkor för TomTom Innehållstjänst av TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Nederländerna ( TomTom )

Villkor för TomTom Innehållstjänst av TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Nederländerna ( TomTom ) Villkor för TomTom Innehållstjänst av TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Nederländerna ( TomTom ) 1) Definitioner Licens Modifiera TomTomknappen TomTominnehåll TomTominnehållstjänst

Läs mer

Tack för att du använder Vanderbilts webbplats. Vi vill nedan upplysa dig som användare av Vanderbilts webbplats om våra användarvillkor.

Tack för att du använder Vanderbilts webbplats. Vi vill nedan upplysa dig som användare av Vanderbilts webbplats om våra användarvillkor. Tack för att du använder Vanderbilts webbplats. Vi vill nedan upplysa dig som användare av Vanderbilts webbplats om våra användarvillkor. 1. Omfattning 2. Tjänster 3. Registrering, lösenord 4. Rätten att

Läs mer

ANVÄNDNINGSVILLKOR. Läs igenom dessa villkor noggrant innan du använder denna webbplats.

ANVÄNDNINGSVILLKOR. Läs igenom dessa villkor noggrant innan du använder denna webbplats. ANVÄNDNINGSVILLKOR Läs igenom dessa villkor noggrant innan du använder denna webbplats. Genworth Financial-gruppen av företag som erbjuder försäkrings- och finanstjänster ("Genworth Financial") tillhandahåller

Läs mer

LICENSAVTAL FÖR STONERIDGE ELECTRONICS LTD PROGRAMPRODUKTER

LICENSAVTAL FÖR STONERIDGE ELECTRONICS LTD PROGRAMPRODUKTER LICENSAVTAL FÖR STONERIDGE ELECTRONICS LTD PROGRAMPRODUKTER I OCH MED ATT DU ERHÅLLER EN AKTIVERINGSKOD OCH ANGER DEN FÖR ATT AKTIVERA PROGRAMLICENSEN OCH ANSLUTER EN MASKINVARUNYCKEL ( DONGLE ) BEKRÄFTAR

Läs mer

Bilaga. Särskilda villkor för Öppen källkod. Programvaror och tjänster 2014. Systemutveckling

Bilaga. Särskilda villkor för Öppen källkod. Programvaror och tjänster 2014. Systemutveckling Sid 1 (7) 2014-11-07 Dnr 96-36-2014 Bilaga Särskilda villkor för Öppen källkod Programvaror och tjänster 2014 Systemutveckling Sid 2 (7) Innehållsförteckning 1 Tillämplighet 2 2 Särskilt om kontraktshandlingar

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR för TomToms Webbplatser

ANVÄNDARVILLKOR för TomToms Webbplatser ANVÄNDARVILLKOR för TomToms Webbplatser 1 Tillämpningsområde Dessa Användarvillkor gäller för användning av TomToms Webbplatser och innehåller dina rättigheter, skyldigheter och restriktioner vid användning

Läs mer

PC-DMIS PROGRAMVARULICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE

PC-DMIS PROGRAMVARULICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE PC-DMIS PROGRAMVARULICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE LÄS DESSA VILLKOR OCH BESTÄMMELSER INNAN DU INSTALLERAR OCH/ELLER ANVÄNDER DENNA PROGRAMVARUPRODUKT FRÅN WILCOX ASSOCIATES, INC. PROGRAMVARULICENSEN ÄR

Läs mer

Trend Micro Licensavtal för Slutanvändare

Trend Micro Licensavtal för Slutanvändare Trend Micro Licensavtal för Slutanvändare Mjukvara: Trend Micro AntiVirus plus AntiSpyware/Trend Micro Internet Security/Trend Micro Internet Security Pro Version: Svensk Syfte: Testlicens och betald licens

Läs mer

Användningsvillkor. Begränsad licens. Upphovsrätt/varumärken. Läs våra användningsvillkor innan du använder webbplatsen

Användningsvillkor. Begränsad licens. Upphovsrätt/varumärken. Läs våra användningsvillkor innan du använder webbplatsen Användningsvillkor Läs våra användningsvillkor innan du använder webbplatsen När det gäller den här webbplatsen [clp.partners.axa/se] ( webbplatsen ) avser AXA Financial Insurance Company Limited, Financial

Läs mer

WEBBPLATSENS TILLGÄNGLIGHET

WEBBPLATSENS TILLGÄNGLIGHET Friskrivningsklausul: WEBBPLATSENS TILLGÄNGLIGHET Under tiden som webbplatsen förbereds kan vissa tekniska problem uppstå som ligger utanför vår kontroll och vi kan därför inte garantera att du vid alla

Läs mer

FileMaker. Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services

FileMaker. Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services FileMaker Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services 2004 2009, FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker, filmappslogotypen,

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR. 1. Allmänt. 2. Tjänsten och villkor för tillträde till denna

ANVÄNDARVILLKOR. 1. Allmänt. 2. Tjänsten och villkor för tillträde till denna ANVÄNDARVILLKOR 1. Allmänt 1.1 Dessa användarvillkor ( Användarvillkoren ) gäller när du som användare ( Användare ) ingår avtal ( Avtalet ) med M.C. WITTE of Sweden AB, org. nr 556871-4298, med adress

Läs mer

VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN. Läs dessa villkor noggrant innan du använder webbplatsen.

VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN. Läs dessa villkor noggrant innan du använder webbplatsen. VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN Läs dessa villkor noggrant innan du använder webbplatsen. Den här webbplatsen ("Webbplatsen") tillhandahålls av C.M.E Blasting & Mining Equipment Ltd. ("Företaget")

Läs mer

(A) klicka på lämplig ikon för att acceptera Villkoren, när Precodia gör detta val tillgängligt i användargränssnittet; eller

(A) klicka på lämplig ikon för att acceptera Villkoren, när Precodia gör detta val tillgängligt i användargränssnittet; eller Användningsvillkor 1. Din relation med Precodia 1.1 Din användning av Precodia är föremål för ett juridiskt bindande avtal mellan Dig som har tecknat en 1-årig licens att använda läsverktyget Precodia

Läs mer

Läshjälp och ordlista

Läshjälp och ordlista Läshjälp och ordlista för licensavtalet avseende den Svenska Nationella Releasen av Snomed CT [1 juli 2015] 1. INLEDNING Socialstyrelsen ansvarar för licensieringen av den Svenska Nationella Releasen av

Läs mer

DESKTOPAPPLIKATIONSPROGRAMVARA FÖR MICROSOFT OFFICE 2010

DESKTOPAPPLIKATIONSPROGRAMVARA FÖR MICROSOFT OFFICE 2010 LICENSVILLKOR FÖR PROGRAMVARA FRÅN MICROSOFT DESKTOPAPPLIKATIONSPROGRAMVARA FÖR MICROSOFT OFFICE 2010 Nedan finns två separata uppsättningar licensvillkor. Endast en uppsättning gäller för dig. Om du använder

Läs mer

Kontakta F-Secure direkt om du är intresserad av andra rättigheter till programvaran än de som beviljas i dessa villkor.

Kontakta F-Secure direkt om du är intresserad av andra rättigheter till programvaran än de som beviljas i dessa villkor. F-SECURE LICENSVILLKOR VIKTIGT LÄS FÖLJANDE JURIDISKA VILLKOR ("VILLKOREN") NOGGRANT INNAN DU INSTALLERAR ELLER ANVÄNDER F- SECURES PROGRAMVARA. NÄR DU VÄLJER GODKÄNN NEDAN ELLER INSTALLERAR, KOPIERAR

Läs mer

2.3 För att ditt medlemskap skall beviljas måste du vara över 18 år och vara registrerad kund på Webbplatsen

2.3 För att ditt medlemskap skall beviljas måste du vara över 18 år och vara registrerad kund på Webbplatsen ALLMÄNNA VILLKOR FÖR SVENSKA SPELS MEDLEMSTJÄNSTER 1. ALLMÄNT 1.1 Detta avtal fastställer villkoren ( Allmänna Villkor ) för AB Svenska Spels ( Svenska Spel ) tillhandahållande av interaktiva tjänster

Läs mer

LICENSAVTAL FÖR CRYSTAL REPORTS STANDARD, PROFESSIONAL OCH DEVELOPER VIKTIGT! LÄS NOGGRANT

LICENSAVTAL FÖR CRYSTAL REPORTS STANDARD, PROFESSIONAL OCH DEVELOPER VIKTIGT! LÄS NOGGRANT LICENSAVTAL FÖR CRYSTAL REPORTS STANDARD, PROFESSIONAL OCH DEVELOPER VIKTIGT! LÄS NOGGRANT: DETTA LICENSAVTAL ÄR EN JURIDISK ÖVERENSKOMMELSE MELLAN DIG OCH BUSINESS OBJECTS FÖR DEN BUSINESS OBJECTS-PROGRAMVARUPRODUKT

Läs mer

SVENSKA. APPLE INC. PROGRAMLICENSAVTAL FÖR OS X MAVERICKS För användning på Apple-märkta datorer

SVENSKA. APPLE INC. PROGRAMLICENSAVTAL FÖR OS X MAVERICKS För användning på Apple-märkta datorer SVENSKA APPLE INC. PROGRAMLICENSAVTAL FÖR OS X MAVERICKS För användning på Apple-märkta datorer LÄS NOGA IGENOM DETTA PROGRAMLICENSAVTAL ( AVTALET ) INNAN DU ANVÄNDER APPLE- PROGRAMVARAN. GENOM ATT ANVÄNDA

Läs mer

SLUTANVÄNDARLICENSAVTAL FÖR PROMETHEANS ACTIVINSPIRE PROFESSIONAL ( LICENSAVTAL ) VER. 1.8

SLUTANVÄNDARLICENSAVTAL FÖR PROMETHEANS ACTIVINSPIRE PROFESSIONAL ( LICENSAVTAL ) VER. 1.8 SLUTANVÄNDARLICENSAVTAL FÖR PROMETHEANS ACTIVINSPIRE PROFESSIONAL ( LICENSAVTAL ) VER. 1.8 Detta är slutanvändarlicensavtalet för Prometheans programvara ActivInspire Professional Edition ( programvaran

Läs mer

Creative Commons Erkännande_DelaPåSammaVillkor

Creative Commons Erkännande_DelaPåSammaVillkor Creative Commons Erkännande_DelaPåSammaVillkor Genom att nyttja Licensrättigheterna (definierade nedan), accepterar och godkänner Du att Du är bunden av villkoren i denna Creative Commons Erkännande- DelaPåSammaVillkor

Läs mer

GOOGLE FÖRETAGSFOTON TJÄNSTEAVTAL FÖR FOTOGRAFER

GOOGLE FÖRETAGSFOTON TJÄNSTEAVTAL FÖR FOTOGRAFER GOOGLE FÖRETAGSFOTON TJÄNSTEAVTAL FÖR FOTOGRAFER FOTOGRAFERING TJÄNSTELEVERANTÖR: Adress: E-post: Telefon: FÖRETAGSNAMN: Företagets adress: E-post: Telefon: Bokat datum: Bokad tid: Tjänsteleverantören

Läs mer

TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL

TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL ActivTrades Plc är auktoriserat och reglerat av Financial Services Authority i Storbritannien TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL Dessa tilläggsvillkor ska läsas tillsammans med ActivTrades Kundavtal.

Läs mer

PALAVER VILLKOR FÖR GÄSTER

PALAVER VILLKOR FÖR GÄSTER 1. ALLMÄNT PALAVER VILLKOR FÖR GÄSTER Dessa villkor (nedan dessa villkor eller villkoren ) gäller när Palaver Place AB, org.nr 559062-9902, Aroseniusvägen 26, 168 50 Bromma (nedan Palaver Place, vi, oss

Läs mer

FileMaker Pro 11. Köra FileMaker Pro 11 på Citrix XenApp

FileMaker Pro 11. Köra FileMaker Pro 11 på Citrix XenApp FileMaker Pro 11 Köra FileMaker Pro 11 på Citrix XenApp 2007 2010 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker är ett varumärke

Läs mer

FÖRSÄLJNINGSVILLKOR FÖR GROUPONS VOUCHERS SVERIGE

FÖRSÄLJNINGSVILLKOR FÖR GROUPONS VOUCHERS SVERIGE FÖRSÄLJNINGSVILLKOR FÖR GROUPONS VOUCHERS SVERIGE 1. Allmän information 1.1 Dessa Försäljningsvillkor gäller för varje Voucher ni köper från Groupon. 1.2 Groupon avser Groupon AB, ett företag registrerat

Läs mer

ELECTRONIC ARTS SLUTANVÄNDARLICENSAVTAL FÖR SPELET THE SIMS 3 (DISTRIBUERAT PÅ FYSISKT MEDIA)

ELECTRONIC ARTS SLUTANVÄNDARLICENSAVTAL FÖR SPELET THE SIMS 3 (DISTRIBUERAT PÅ FYSISKT MEDIA) ELECTRONIC ARTS SLUTANVÄNDARLICENSAVTAL FÖR SPELET THE SIMS 3 (DISTRIBUERAT PÅ FYSISKT MEDIA) Denna slutanvändarlicens ("Licens") är ett avtal mellan dig och Electronic Arts Inc. och dess dotterbolag ("EA").

Läs mer

Servicebeskrivning Fast-Track Dispatch

Servicebeskrivning Fast-Track Dispatch FAST-TRACK DISPATCH (FTD eller programmet ) VILLKOR Med hänsyn till punkterna nedan har parterna kommit överens om följande: För avtalets syfte gäller följande definitioner: Slutanvändare innebär personen

Läs mer

2005-06-02 1 Open Source-licenser

2005-06-02 1 Open Source-licenser 2005-06-02 1 Open Source-licenser Open Source-licenser NEA Nätverket för Elektroniska Affärer Advokat Sofia Geilert 2005-06-02 2 Open Source-licenser Open Source-licenser Antal olika licenser för open

Läs mer

Installations- och uppdateringsprogram för FileMaker Server 12.0v2 augusti 2012

Installations- och uppdateringsprogram för FileMaker Server 12.0v2 augusti 2012 Installations- och uppdateringsprogram för FileMaker Server 12.0v2 augusti 2012 Programbeskrivning Installationsprogrammet installerar FileMaker Server 12.0v2 för OS X och Windows. Uppdateringsprogrammet

Läs mer

Licensavtal för slutanvändare

Licensavtal för slutanvändare Licensavtal för slutanvändare Programvaran som finns i din Garmin-produkt ( Programvaran ) ägs av Garmin Ltd. eller dess dotterbolag ( Garmin ). Kartor från tredje part som är integrerade i eller medföljer

Läs mer

QTA Reader Version 1.13

QTA Reader Version 1.13 QTA Reader Version 1.13 Version 1.0 Innehållsförteckning Licensavtal (End User License Agreement, EULA)... 3 1 Introduktion 6 1.1 Systemkrav QTA Reader... 6 1.2 Manualen i pappersformat... 6 1.3 Mer information...

Läs mer

Norrköping 2010-09-03 1 (13) LICENSVILLKOR

Norrköping 2010-09-03 1 (13) LICENSVILLKOR Norrköping 2010-09-03 1 (13) LICENSVILLKOR 2 (13) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 DEFINITIONER 3 2 LICENS 3 3 LEVERANSVILLKOR 4 4 PRIS- OCH BETALNINGSVILLKOR 5 5 AVTALSPERIOD OCH UPPSÄGNING 5 6 SEKRETESS, SÄKERHET

Läs mer

FileMaker. Köra FileMaker Pro 10 på Citrix Presentation Server

FileMaker. Köra FileMaker Pro 10 på Citrix Presentation Server FileMaker Köra FileMaker Pro 10 på Citrix Presentation Server 2004 2009, FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker, filmappslogotypen,

Läs mer

Allmänna villkor. DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB

Allmänna villkor. DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB Allmänna villkor DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB 1. Inledning 1.1 Dessa allmänna villkor ( Villkoren ) gäller för användning av DPOrganizer som är en programvara tillhandahållen av Beyano AB, org.

Läs mer

Mall för licensavtal (SGU:s exempel)

Mall för licensavtal (SGU:s exempel) 1 Mall för licensavtal (SGU:s exempel) 1. Parter Licenstagare* Kommun A Att. Namn: Licensgivare* Sveriges geologiska undersökning (SGU) Kundtjänst (direktnummer) Kalle Karlsson Fakt. Adress: Box 99, 12390

Läs mer

Trend Micro Licensavtal för Slutanvändare

Trend Micro Licensavtal för Slutanvändare Trend Micro Licensavtal för Slutanvändare Mjukvara: Trend Micro Konsumentprodukter Version: Svensk Syfte: Testlicens och betald abonnemang licens Datum: Juni 2012 VIKTIGT: FÖLJANDE AVTAL ( AVTALET ) INNEHÅLLER

Läs mer

Tjänstevillkor. Doc: 890-01002, R1.0 1 www.yanzi.se

Tjänstevillkor. Doc: 890-01002, R1.0 1 www.yanzi.se Tjänstevillkoren beskriver Yanzi s tjänster, integritetspolicy, begränsning av ansvar, förpliktelser, osv. Tjänstevillkoren är skrivna på svenska och gäller den Svenska marknaden. Doc: 890-01002, R1.0

Läs mer

LICENSAVTAL -VARUMÄRKE-

LICENSAVTAL -VARUMÄRKE- LICENSAVTAL -VARUMÄRKE- Villaägarna Riksförbund, 802003-7118, Box 7119, 192 07 Sollentuna, nedan benämnt Villaägarna, medger Eskilstorps Bygg AB, 556789-0123, Hantverkargatan 1, 123 45 Eskilstorp, nedan

Läs mer

Trend Micro Licensavtal för Slutanvändare

Trend Micro Licensavtal för Slutanvändare Trend Micro Licensavtal för Slutanvändare Mjukvara: Trend Micro Konsumentprodukter Version: Svensk Syfte: Testlicens och betald abonnemang licens Datum: Maj 2015 VIKTIGT: FÖLJANDE AVTAL ( AVTALET ) INNEHÅLLER

Läs mer

Trend Micro Licensavtal för Slutanvändare

Trend Micro Licensavtal för Slutanvändare Trend Micro Licensavtal för Slutanvändare Mjukvara: Trend Micro Konsumentprodukter Version: Svensk Syfte: Testlicens och betald abonnemang licens Datum: Juli 2013 VIKTIGT: FÖLJANDE AVTAL ( AVTALET ) INNEHÅLLER

Läs mer

Bilaga. Särskilda villkor för proprietär programvara. Programvaror och tjänster Kontorsstöd

Bilaga. Särskilda villkor för proprietär programvara. Programvaror och tjänster Kontorsstöd Sid 1 (6) 2014-09-11 Dnr 96-33-2014 Bilaga Särskilda villkor för proprietär programvara Programvaror och tjänster 2014 Kontorsstöd Sid 2 (6) Innehållsförteckning 1 Tillämplighet 2 2 Särskilt om kontraktshandlingar

Läs mer

Dessa Användarvillkor avser det avtal som Kund tecknar med BASTA Online AB för användning av BASTA Projekthanteraren.

Dessa Användarvillkor avser det avtal som Kund tecknar med BASTA Online AB för användning av BASTA Projekthanteraren. Användarvillkor för BASTA Projekthanteraren A. Allmänt 1. Definitioner I dessa Användarvillkor skall nedan nämnda termer ha följande betydelser. Användarvillkor: Dessa Användarvillkor. Användare: Den som

Läs mer

VILLKOR FÖR TJÄNSTER. Läs dessa villkor ("tjänstevillkor") noggrant innan du använder tjänsterna.

VILLKOR FÖR TJÄNSTER. Läs dessa villkor (tjänstevillkor) noggrant innan du använder tjänsterna. GLOBAL VERSION 7 November 2014 VILLKOR FÖR TJÄNSTER 1. INLEDNING Volvo vill erbjuda dig bästa möjliga tjänster (anges nedan i detta avsnitt 1) för att göra det så säkert, bekvämt och trevligt som möjligt

Läs mer

Användarhandbok för Windows v6

Användarhandbok för Windows v6 Net id OEM v6 GUI Användarhandbok för Windows v6 Net id OEM v6 GUI Användarhandbok för Windows v6.1 Klassning: Publik Innehåll Net id OEM... 3 Net id PKI-klientprogramvara... 3 Licensavtal... 3 Upphovsrätt...

Läs mer

Licensavtal. Villkor för användning: (lokal användning)

Licensavtal. Villkor för användning: (lokal användning) Licensavtal Villkor för användning: (lokal användning) Läs igenom följande villkor för användning noga. Dessa bestämmelser och villkor ('Villkor för användning') är ett juridiskt bindande avtal mellan

Läs mer

LICENSAVTAL FÖR BUSINESS OBJECTS

LICENSAVTAL FÖR BUSINESS OBJECTS LICENSAVTAL FÖR BUSINESS OBJECTS VIKTIGT! LÄS NOGGRANT DETTA LICENSAVTAL ÄR EN JURIDISK ÖVERENSKOMMELSE MELLAN DIG OCH BUSINESS OBJECTS FÖR DEN BUSINESS OBJECTS-PROGRAMVARUPRODUKT SOM MEDFÖLJER LICENSAVTALET,

Läs mer

BEGRÄNSAD GARANTI. (i) reparera den defekta delen av BlackBerry-enheten utan kostnad för dig med nya eller upprustade delar

BEGRÄNSAD GARANTI. (i) reparera den defekta delen av BlackBerry-enheten utan kostnad för dig med nya eller upprustade delar BEGRÄNSAD GARANTI Ytterligare rättigheter enligt gällande konsumentlagar. Om du är konsument kan du ha juridiska (lagstadgade) rättigheter utöver de som fastställs i denna begränsade garanti (t.ex. konsumentlagarna

Läs mer

FileMaker Pro 13. Använda Fjärrskrivbord med

FileMaker Pro 13. Använda Fjärrskrivbord med FileMaker Pro 13 Använda Fjärrskrivbord med FileMaker Pro 13 2007-2013 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är

Läs mer

FileMaker Pro 12. Använda Fjärrskrivbord med

FileMaker Pro 12. Använda Fjärrskrivbord med FileMaker Pro 12 Använda Fjärrskrivbord med FileMaker Pro 12 2007-2012 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är

Läs mer

ELECTRONIC ARTS SLUTANVÄNDARENS LICENSAVTAL FÖR PROGRAMVARAN FIFA 13

ELECTRONIC ARTS SLUTANVÄNDARENS LICENSAVTAL FÖR PROGRAMVARAN FIFA 13 ELECTRONIC ARTS SLUTANVÄNDARENS LICENSAVTAL FÖR PROGRAMVARAN FIFA 13 Detta licensavtal för slutanvändare ( licensen ) är en överenskommelse mellan dig och Electronic Arts Inc., dess dotterbolag och dess

Läs mer

Bobokonen Edingsgatan 4 662 36 Åmål

Bobokonen Edingsgatan 4 662 36 Åmål Bobokonen Edingsgatan 4 662 36 Åmål LICENSAVTAL LIFE KINETIK LAGTRÄNARE mellan Bobokonen, genom Rose-Marie Johansson, Edingsgatan 4, 662 36 Åmål Ust.-ID-Nr.: DE 129459403 - härefter kallad licensgivare

Läs mer

Visma Utvecklarpaket för eget bruk

Visma Utvecklarpaket för eget bruk Visma Utvecklarpaket för eget bruk Tack för ditt intresse att köpa Visma Utvecklarpaket för eget bruk. Bifogat med detta e-brev finns vårt avtal med tillhörande bilagor. Visma Spcs är en av Sveriges största

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR APPMANAGER CMS 1.0. MOBILAPPEN ORANGE. APPSALES SWEDEN AB

ALLMÄNNA VILLKOR APPMANAGER CMS 1.0. MOBILAPPEN ORANGE. APPSALES SWEDEN AB ALLMÄNNA VILLKOR APPMANAGER CMS 1.0. MOBILAPPEN ORANGE. APPSALES SWEDEN AB Appsales Allmänna villkor för Appsales AppManager CMS Mobila Applikationer skapade i verktygen AppManager CMS 1.0 AppManager CMS.

Läs mer

AVTAL LÅN AV ELEVDATOR

AVTAL LÅN AV ELEVDATOR Trelleborg2000, v 1.0, 2008-09-16 AVTAL LÅN AV ELEVDATOR Som årskurs 1 elev på Söderslättsgymnasiets Samhälls- och Ekonomiprogram, kommer du under din studietid få möjligheten att låna en bärbar dator

Läs mer

Ändring av priset för Tjänsten meddelas Kunden till den e-mailadress Kunden anmält till Trust-IT.

Ändring av priset för Tjänsten meddelas Kunden till den e-mailadress Kunden anmält till Trust-IT. 1. Avtalet och parterna 1.1 Om Tjänsten, 556538-4699 (Trust-IT), tillhandahåller en webbaserad tjänst som heter TimeOrganizer (Tjänsten). Det är en tidsrapporteringstjänst med GPSpositionering för både

Läs mer

Låneavtal för personlig elevdator

Låneavtal för personlig elevdator Låneavtal för personlig elevdator Säffle kommun 1 Allmänna förutsättningar Herrgårdsgymnasiet i Säffle kommun erbjuder eleverna att under sin studietid, genom lån disponera en bärbar dator med tillhörande

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MEDSPACE

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MEDSPACE ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MEDSPACE Genom att beställa tjänster från MedSpace har Användaren accepterat dessa Allmänna Villkor. Dessa Allmänna Villkor finns tillgängliga på MedSpace webbsida och kan erhållas

Läs mer

Net id OEM Användarhandbok för Windows

Net id OEM Användarhandbok för Windows Net id OEM Användarhandbok för Windows Net id OEM Användarhandbok för Windows Copyright 2012 SecMaker AB Klassning: Publik Version: 5.6 1 / 8 Net id OEM Användarhandbok för Windows Copyright 2012 SecMaker

Läs mer

ActivEngages licens- och supporttjänstavtal för slutanvändare

ActivEngages licens- och supporttjänstavtal för slutanvändare ActivEngages licens- och supporttjänstavtal för slutanvändare Detta ActivEngage licens- och supporttjänstavtal (fortsättningsvis kallat avtalet ) ingås mellan användaren av ActivEngage-programvaran (fortsättningsvis

Läs mer

5.3 Eleven ansvarar själv för att data som lagras i Datorutrustningen säkerhetskopieras.

5.3 Eleven ansvarar själv för att data som lagras i Datorutrustningen säkerhetskopieras. AVTALSVILLKOR VID LÅN AV DATORUTRUSTNING 2014-08-18 1 Allmänna villkor 1.1 Detta avtal reglerar villkoren för elevens lån av en bärbar persondator med kringutrustning inklusive programvaror (nedan kallat

Läs mer

AVTAL OM RÄTT ATT NYTTJA UNDERVISNINGSMATERIAL. (Avsnitt inom parentes skall ersättas med för avtalet aktuella uppgifter)

AVTAL OM RÄTT ATT NYTTJA UNDERVISNINGSMATERIAL. (Avsnitt inom parentes skall ersättas med för avtalet aktuella uppgifter) Avtal Datum Dnr Sid 1 (5) AVTAL OM RÄTT ATT NYTTJA UNDERVISNINGSMATERIAL (Avsnitt inom parentes skall ersättas med för avtalet aktuella uppgifter) Parter 1. Umeå universitet, institutionen för (namn),

Läs mer

ELECTRONIC ARTS SLUTANVÄNDARENS LICENSAVTAL FÖR PROGRAMVARAN BF2

ELECTRONIC ARTS SLUTANVÄNDARENS LICENSAVTAL FÖR PROGRAMVARAN BF2 ELECTRONIC ARTS SLUTANVÄNDARENS LICENSAVTAL FÖR PROGRAMVARAN BF2 Detta slutanvändaravtal ( Licensen ) är ett avtal mellan dig och Electronic Arts Inc. ( EA ). Licensen reglerar din användning av den här

Läs mer

LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE

LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE Läs följande licensavtal noggrant innan du börjar använda det här programmet. Genom att acceptera detta avtal godkänner du att bli licensinnehavare och accepterar till fullo

Läs mer

LICENSAVTAL FÖR BUSINESS OBJECTS

LICENSAVTAL FÖR BUSINESS OBJECTS LICENSAVTAL FÖR BUSINESS OBJECTS VIKTIGT - LÄS NOGA: DETTA ÄR ETT JURIDISKT AVTAL MELLAN DIG OCH BUSINESS OBJECTS GÄLLANDE BUSINESS OBJECTS-PROGRAMVARA OCH FUNGERAR SOM ETT TILLÄGG TILL DET HÄR PROGRAMVARULICENSAVTALET,

Läs mer

Din manual TEXAS INSTRUMENTS TI-83 PLUS

Din manual TEXAS INSTRUMENTS TI-83 PLUS Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för TEXAS INSTRUMENTS TI-83 PLUS. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok

Läs mer

2.1 Reflectus AB, org nr , nedan kallad Reflectus eller Leverantören.

2.1 Reflectus AB, org nr , nedan kallad Reflectus eller Leverantören. 1(5) Allmänna villkor Anido provkonto 1 Inledning 1.1 Dessa Allmänna villkor beskriver rättigheter och skyldigheter avseende nyttjande av Anido projektstyrning efter registrering av provkonto på https://system.anido.se/signup.

Läs mer

QTA Check-in Node version 1.2.15

QTA Check-in Node version 1.2.15 QTA Check-in Node version 1.2.15 Version 1.0 2014-08-11 Innehållsförteckning 1 Introduktion 3 1.1 Systemkrav QTA Check-in Node... 3 1.2 Manualen i pappersformat... 3 1.3 Mer information... 3 1.4 Licensavtal

Läs mer

Uppgradering avavigilon Control Center 6

Uppgradering avavigilon Control Center 6 Uppgradering avavigilon Control Center 6 När du uppgraderar till programvaran ACC 6, måste din programvara och dina licenser uppgraderas. OBS: Du kan endast uppgradera ACC 5.x till ACC 6. Om du kör en

Läs mer

Utskrift online 4.0. Utgåva 1

Utskrift online 4.0. Utgåva 1 Utskrift online 4.0 Utgåva 1 2008 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Nokia, Nokia Connecting People och Nseries är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Nokia tune är

Läs mer

SAP BUSINESSOBJECTS LICENSAVTAL VIKTIGT LÄS NOGGRANT

SAP BUSINESSOBJECTS LICENSAVTAL VIKTIGT LÄS NOGGRANT SAP BUSINESSOBJECTS LICENSAVTAL VIKTIGT LÄS NOGGRANT: DETTA ÄR EN JURIDISKT BINDANDE ÖVERENSKOMMELSE MELLAN DIG OCH SAP BUSINESSOBJECTS FÖR DEN SAP BUSINESSOBJECTS-PROGRAMVARUPRODUKT SOM MEDFÖLJER LICENSAVTALET,

Läs mer