Vår VD har ordet. Välkommen. Karl-Göran Fahrer Svensson VD Relacom AB. Höjdpunkter 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vår VD har ordet. Välkommen. Karl-Göran Fahrer Svensson VD Relacom AB. Höjdpunkter 2013"

Transkript

1 HÅLLBARHETSREDOVISNING RELACOM AB 2013

2 Innehåll 3 Vår VD har ordet 4 Om Hållbarhetsredovisningen 6 Om Relacom 8 Strategier och mål 10 Miljö 14 Kundrelationer 20 Medarbetare 26 Vårt samhällsengagemang 28 Intressentdialog 30 GRI referensindex Relacom 2014

3 Välkommen Vår VD har ordet Hållbarhet är något vi på Relacom tar på allvar. Vi vill försäkra oss om att vi utför våra tjänster på ett ansvarsfullt sätt, och det är just därför som vi 2011 lanserade ett hållbarhetsprogram som baseras på våra grundläggande värderingar, vår uppförandekod och Global Compacts tio principer. Vi anser att hållbarhetsarbetet är en grundförutsättning för att kunna vara det bästa företaget inom de segment vi verkar. För att möjliggöra detta anser jag att vi måste ha en gemensam förståelse om vart vi ska och vad som behövs för att nå dit. Höjdpunkter 2013 Under de senaste åren har prioriteringarna varit att dels befästa våra nyckelstrategier, dels att implementera vår nya organisation. De organisatoriska förändringar som påbörjades 2012 innebär att varje region får totalansvar oavsett marknadsområde för produktion och lönsamhet. Regioncheferna styr över affärsutvecklingen och försäljningen. Vi säkerställer därigenom att idéer från våra anställda har en kommunikationsväg direkt in i ledningsgruppsmötena. Vi är väldigt nöjda att vi under 2013 uppnått mål och aktiviteter som är viktiga för våra kunder och medarbetare. Några av dessa är:»» Vi har kunden i fokus och en kundservice som överträffar kundernas förväntningar. Vi kan genom vår kundundersökning uppvisa ännu nöjdare kunder än under förgående år. En ökning från 68 till 75 %.»» Årets medarbetarundersökning gjordes tillsammans med Great Place to Work (GPTW) som är världens största arbetsplatsstudie och den mest använda medarbetarundersökningen i världen. Relacom ligger bra till, jämfört med de bästa, avseende företagets egna insatser som arbetsgivare, t.ex. hur vi informerar och lyssnar. personlarm med fler funktioner än tidigare, dels genom att utbilda instruktörer för repetitionsutbildning i arbeten med särskilda risker.»» Leveransprecisionen håller målnivån. Vi har överträffat målen för utsläpp av växthusgaser och sortering av blandat avfall. Relacom fortsätter att ständigt förbättra hållbarhetsprogrammet så att det integreras i den dagliga verksamheten. Effekten av det kan utläsas i att det inte, för Relacoms del, har rapporterats några brott mot miljö- och arbetsrättsliga lagar under året. Arbetsmiljöverket har vid några tillfällen genomfört inspektioner som lett till korrigerande åtgärder inom hälsa och säkerhet. Vi vill att alla som känner till Relacom ska känna sig trygga med att vi är hängivna att leverera tjänster med bästa service, kompetens och säkerhet, samtidigt som vi arbetar med ett hållbart perspektiv och tar ansvar för den miljö och det samhälle som vi verkar i. Genom att ha ett långsiktigt förhållningssätt och respekt till vår omvärld vill vi skapa en attraktiv arbetsplats, minska vår miljöbelastning och hjälpa våra kunder att nå sina hållbarhetsmål. Karl-Göran Fahrer Svensson VD Relacom AB»» Relacom har arbetat intensivt för att förbättra säkerheten för våra anställda. Dels genom att investera i VD-posten som jag tillträdde under våren 2014 innehades under 2013 av Thomas Körmendi. * The Global Compacts principer baseras på FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, ILO:s grundläggande konventioner om mänskliga rättigheter i arbetslivet, Rio-deklarationen samt FN:s konvention mot korruption. 3

4 Om Hållbarhetsredovisningen Om hållbarhetsredovisningen Rapporteringsprinciper Denna hållbarhetsredovisning omfattar Relacom AB, dvs. Relacomkoncernens svenska verksamhet, och syftar till att öppet redovisa Relacoms hållbarhetsarbete under För 2014 kommer vi även att presentera en koncerngemensam rapport. Relacom AB har som målsättning att årligen presentera en hållbarhetsredovisning. Hädanefter kommer Relacom AB att benämnas som Relacom i rapporten. Rapporten bygger på riktlinjerna för hållbarhetsredovisning från Global Reporting Initiative (GRI). Nytt för i år är att rapporten baseras på GRI:s nya riktlinjer för rapportering G4 Sustainability Reporting Guidelines (G4). Relacom har valt att rapportera på tillämpningsnivå Core, vilket innebär att samtliga standardindikatorer i version G4 rapporteras. Utöver det redovisas de specifika indikatorer som speglar Relacoms ekonomiska, miljömässiga och sociala påverkan, eller som påverkar våra intressenters beslut. Det här är vår tredje hållbarhetsrapport. Den utges årligen och vår senaste rapport publicerades i juni Begränsningar i redovisningen av indikatorer LA1B: vi har valt att redovisa personalrörlighet och inte personalomsättning. Anledningen är att vi i beräkningen även inkluderar personal som blivit uppsagd eller slutat på grund av omorganisering. LA9 och LA11: ej redovisat fördelningen på ålder och kön. Fredrik Karlsson, Vice VD Relacom AB Kontaktinformation Tove Wengler Kommunikation Tel: Fredrik Karlsson Vice VD Relacom AB 4

5 Bild 1. Kategorier och aspekter enligt GRI G4 Part1 Reporting Principles and Standard Disclosures Category Economic Environmental Aspects III Economic Performance Market Presence Indirect Economic Impacts Procurement Practices Category Social Materials Energy Water Biodiversity Emissions Effluents and Waste Products and Services Compliance Transport Overall Supplier Environmental Assessment Environmental Grievance Mechanisms Subcategories Labor Practices and Decent Work Human Rights Society Product Responsibility Aspects III Employment Labor/Management Relations Occupational Health and Safety Training and Education Diversity and Equal Opportunity Equal Remuneration for Women and Men Supplier Assessment for Labor Practices Labor Practices Grievance Mechanisms Investment Non-discrimination Freedom of Association and Collective Bargaining Child Labor Forced or Compulsory Labor Security Practices Indigenous Rights Assessment Supplier Human Rights Assessment Human Rights Grievance Mechanisms Local Communities Anti-corruption Public Policy Anti-competitive Behavior Compliance Supplier Assessment for Impacts on Society Grievance Mechanisms for Impacts on Society Customer Health and Safety Product and Service Labeling Marketing Communications Customer Privacy Compliance 5

6 Om Relacom Om Relacom Relacom är en ledande leverantör av teknikservice och erbjuder integrerade tjänster inom telekommunikation, kraft och M2M machine-to-machine. Relacom kombinerar bred erfarenhet inom nämnda branscher och teknisk spetskompetens med ett innovativt förhållningssätt för att ge service som överträffar våra kunders förväntningar. Relacom har ett brett utbud av tjänster och stor geografisk täckning på den svenska marknaden. Tillsammans med vårt systerbolag, Orbion Consulting, kan Relacom erbjuda helhetslösningar till våra kunder. Detta gör Relacom till den självklara partnern inom de branscher vi verkar. Vår verksamhet Bolagsstyrning inom Relacomkoncernen Reglerna om bolagsstämman finns i Aktiebolagslagen (2005:551) och i bolagsordningen. Vid bolagsstämman utses styrelse och revisorer. Relacom Management AB är moder i Relacomkoncernen och ägs av Nordea Bank, DNB Bank och HSH Nordbank. Aktieägarna företräds av styrelsen som består av tre ledamöter; Terje Christoffersen, Kenneth Karlberg och Leif Chr. Salomonsen. De riktlinjer, mål och visioner som styrelsen beslutar om implementeras och verkställs i de länder som Relacomkoncernen finns etablerad i. Koncernen leddes under 2013 av CEO Thomas Körmendi och leds idag av CEO Veronica Ezeyza-Alvear. Koncernen omfattar förutom Sverige; Finland, Norge och Danmark. Relacom har en bred verksamhet som innefattar allt ifrån att bygga landstäckande mobila nätverk och fibernät, till att underhålla el- och telekomnätverk. Relacom arbetar även med att säkerställa trådlös kommunikation på arbetsplatser, till hushåll, samt att installera nätverksapplikationer för detaljhandel och logistikföretag (M2M). Relacom agerar ofta som länk mellan operatörer, kraftbolag, slutanvändare och leverantörer. Våra kunder är internationella bolag, lokala företag, kommuner, elnätsbolag, nätägare och konsumenter. Organisation Relacom är ett självständigt bolag i Relacomkoncernen och har verksamhet i Sverige. Inom Relacomkoncernen delar dotter- och systerbolag på centrala funktioner såsom finans, HR, juridik, försäljning och marknad. Som Bild 2 visar, är verksamheten inom Relacom uppdelad i tre affärsområden; Telekom, Power Supply och M2M. Geografiskt har Relacom fyra regioner; Syd, Väst, Öst och Norr. Ledningsgruppen för Relacom består av: VD, regionchefer, chefer för staberna (t.ex. ekonomichef, HR) samt andra nyckelfunktioner (t.ex. juridik). Kärnvärden Relacoms avtryck i samhället påverkas av hur vi bedriver vår verksamhet, till exempel våra effektiva processer, hur vi styr vår produktion och skapar verktyg för att möta våra kunders krav. Relacoms verksamhet präglas av våra kärnvärden: erfarenhet, närvaro och innovation. Vi har en koncerngemensam uppförandekod som beskriver hur vi på Relacom ska agera. Uppförandekoden baseras på våra kärnvärden och de tio principerna i FN:s Global Compact. 6

7 Bild 2. Relacom AB:s organisationsstruktur VD Finans COO/Vice VD HR Sälj och Marknad Företagsnamn: Relacom AB Region Syd Region Väst Region Öst Region Norr Land Sverige Telekom M2M Säte för huvudkontor Stockholm Omsättning: MSEK Antal anställda 1081 Power Kunder, regionala och nationella Visste du? Relacom är sedan 2012 anslutet till Global Compact. Global Compact är ett initiativ från FN med syfte att arbeta för mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och bekämpning av korruption. Företag som är anslutana till Global Compact, tar ett aktivt ansvar i dessa frågor. Det innebär att Relacom åtar sig att arbeta i enlighet med FN:s tio grundprinciper för ansvarsfullt företagande. Varje år sammanställer vi rapporten Communication on Progress. Rapporten sammanfattar hur Relacom stödjer och arbetar för Global Compact och dess principer. 7

8 Strategier och mål Strategier och mål Kundfokus Ett företag Kundfokus är en central del i Relacoms affärsverksamhet och innebär att vi har kunden i fokus i allt vi gör. Vårt mål är att överträffa kundernas förväntningar och att vara kundernas förstahandsval. Relacoms organisation och verksamhetsprocesser ska alltid spegla och anpassa sig till förändringar i kundernas verklighet, för att vi ska fortsätta vara ett konkurrenskraftigt företag på marknaden. Vi genomför därför kundundersökningar kontinuerligt för att få kundernas feedback och förslag på förbättringar. Ständig förbättring Relacom arbetar ständigt med att utveckla och förbättra verksamheten. Vi investerar i förbättrade IT-verktyg samtidigt som vi lägger stor kraft på att förbättra våra produktionsprocesser för att optimera resursanvändningen. Dessutom arbetar vi med en hög kostnadsmedvetenhet genom hela organisationen och strävar efter att alltid hitta de mest kostnadseffektiva lösningarna, utan att tumma på kvalitén för de tjänster som levereras. Vi arbetar också med ständiga förbättringar för att öka trivseln på arbetsplatsen. Som ett resultat av medarbetarundersökningen (Great Place to Work) har vi också implementerat en rad förbättringar för att bli en bättre arbetsplats. Relacoms vision är att vara den ledande aktören på de marknader vi verkar. Vi vill vara förstahandsvalet för kunder inom telekommunikation, elförsörjning och M2M-marknaden för de tjänster vi erbjuder. För att uppnå detta kommunicerar Relacom en gemensam vision, gemensamma värderingar, principer och mål med kunder, anställda och andra intressenter. Vi kan utnyttja våra resurser på bästa sätt genom att sykronisera rutiner och arbetssätt inom Relacomkoncernen. Lönsamhet Lönsamhet, är ett resultat av nöjda och trogna kunder som värdesätter våra tjänster. Detta i kombination med en effektiv organisation innebär att vi skapar mervärden på ett kostnadseffektivt sätt. Våra priser ska vara marknadsmässiga och spegla de värden vi skapar för kunden. 8

9 9

10 Miljö Miljö Miljön ligger oss varmt om hjärtat och vi har under 2013 fortsatt att arbeta aktivt för att minska miljöpåverkan från våra produkter och tjänster. Målet med vårt miljöarbete är att hitta lösningar som inte bara är bra för miljön, utan också gynnar våra kunder och medarbetare. Våra fokusområden inom miljö är energi, klimat, arbete i känsliga områden, kemikalier och avfall. Vi tror att vi, genom att visa hur Relacom arbetar med hållbarhet, sänder en viktig signal till marknaden, våra kunder, leverantörer, entreprenörer och inte minst till våra anställda. Tabell 1. Miljönyckeltal Energi Energianvändning i form av el, värme och kyla är en av våra viktigaste miljöfaktorer. Projektet med att kartlägga vår energianvändning som genomfördes under 2012 visade att mycket återstår att göra innan vi vet den exakta användningen av el, värme och kyla i våra lokaler. Det pågår ett kontinuerligt arbete att, tillsammans med fastighetsägare, upprätta rutiner för rapportering och uppföljning av energianvändningen. I dagsläget är det bara för de tio största etableringarna som vi kan särredovisa el- och värmeförbrukning, i övrigt har vi använt schabloner i redovisningen Bränsleförbrukning (m3) Direkt energianvändning (MWh) Direkta utsläpp av koldioxid (ton CO2) Relacom vill bidra till en positiv miljöpåverkan i samhället genom våra tjänster, vilket bland annat innebär att se till att nät för kommunikation och tillgång till el fungerar korrekt. Vi arbetar intensivt för att minska miljöpåverkan från vår egen verksamhet, vilket också våra kunder förväntar sig att vi ska göra. Vår verksamhet uppfyller kraven i miljöstandarden ISO 14001: Tabell 2. Direkt energianvändning uppdelat per bränsle (MWh) EN Diesel Bensin El 732* 916* 1471 Värme Totalt 2827** 3042** Som leverantör av drivmedel använder vi oss av Statoil och OK/Q8. *) Faktisk elförbrukning avläst endast från egna elmätare. **) Beräknat utifrån schabloner för kontor, förråd/lager och garage.

11 Under 2013 minskade vi vår bränsleförbrukning med 14,1 procent. Minskningen av bränsleförbrukningen har varit möjlig tack vare olika åtgärder i hela organisationen, bland annat genom en fortsatt utveckling av produktionsplaneringen och ett löpande utbyte av tjänstebilar med modernare motorer. Vi har under 2013 påbörjat en omfattande upphandling av nya tjänstefordon som under 2014 ska ersätta halva vår nuvarande fordonspark. De nya fordonen är effektivare och mer bränslesnåla, vilket förmodas ge ytterligare minskning av bränsleförbrukningen Klimat verksamhet och minskar både kostnader och koldioxidutsläpp från transporter. Vi ämnar kunna minska det totala reseavståndet med procent under kommande år, tack vare bättre planering genom GPS-systemet. Vår hållbarhetsredovisning är framtagen enligt GRI G4 som ställer krav på redovisning av koldioxid enligt GHG-protokollet (eng. Green House Gas Protocol). GHG-protokollet delar in utsläppen av växthusgaser i Scope 1-3, där Scope 1 är egna direkta utsläpp, Scope 2 är indirekta utsläpp från användning av el, värme och kyla och Scope 3 är övriga indirekta utsläpp från inköpta tjänster och transporter, se bild 3. Vi tar klimatfrågan på allvar och arbetar aktivt för att minska koldioxidutsläppen från våra tjänster och transporter. De miljöeffekter som klimatförändringarna medför, till exempel extremt väder, förändringar i nederbörd, snöfall och is, har en direkt ekonomisk inverkan på vår bransch och våra kunder. För att minska våra utsläpp har vi infört ett GPS-system för att planera våra uppdrag smartare och optimera reseavstånd. Det sparar tid, ökar den totala effektiviteten i vår Bild 3. GHG-protokollets Scope 1-3 Tabell 3. Direkta utsläpp av växthusgaser (ton CO2)* EN15 Scope CO2 Diesel 5737, CO2 Bensin 77,4 527,5 782,7 CO2 Bensin (förmånsbilar i tjänsten) 389,5 527,5 782,7 Totalt *) För förmånsbilar i tjänsten antas en förbrukning av bensin på 0,9 l/mil. CO2 CH4 SCOPE 1 DIREKTA SCOPE 2 INDIREKTA SCOPE 3 INDIREKTA EGNA BILAR OCH MASKINER INKÖPT EL, VÄRME OCH KYLA INKÖPTA TRANSPORTER OCH TJÄNSTER Tabell 4. Indirekta utsläpp av växthusgaser* EN16 Scope Indirekta utsläpp av växthusgaser (CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs, SF6) enligt Scope 2 i GHG-protokollet, dvs utsläpp från inköpt el, värme och kyla.* CO2 el och värme *) Utsläpp av koldioxid (CO2) har beräknats med hjälp av statistik från el- och värmeleverantörer. Tabell 5. Indirekta utsläpp av växthusgaser från inköpta tjänster och transporter (ton CO2-e) EN17 Scope CO2 transporter DB Schenker 8,2 8,5 8,6 CO2 Flygresor CO2 Tågresor 0,001 0,001 0,001 CO2 Avfallstransporter CO2 Posten Totalt 19,1 18,3 18, ,2 11,

12 För att minska miljöpåverkan från tjänsteresor är videomötesutrustning installerad på våra kontor, vilket gör det möjligt för oss att hålla gruppmöten utan att resa. Dessutom har vi också installerat lösningar för online-möten med exempelvis kunder och affärspartners, för att begränsa onödiga resor. För interna administrativa arbetsmöten använder vi onlineverktyg (video, chatt, telefoni) i stället för att resa. Under 2013 har även satsningar på internetbaserade utbildningar gjorts. Minskat våra flygresor -20% Arbete i känsliga områden För en del av vår verksamhet behöver vi gräva i mark och i närhet av vatten som har högt ekologiskt och/eller kulturellt värde. Det är vår högsta prioritet att se till att teknik, utrustning och material som vi använder inte skadar närmiljön vi arbetar i. Vi har därför utarbetat en handlingsplan och publicerat riktlinjer för våra tekniker. Riktlinjerna fokuserar på nödvändiga åtgärder att ta hänsyn till och visar hur verksamhet kan bedrivas i känsliga områden. Vårt mål är att vår påverkan på den omgivande naturen ska vara minimal och att all onödig trafik i känsliga områden ska undvikas. Kemikalier När Relacom utför installationer använder vi ibland olika typer av kemikalier. För att säkerställa att användningen av kemikalier inte skadar miljön eller människor söker vi ständigt efter bättre alternativ ur ett miljö- och säkerhetsperspektiv. När det är möjligt används ämnen som härrör från naturliga råvaror eller som inte klassificeras som skadliga eller giftiga. Vår utmaning är att uppfylla kundernas krav och samtidigt fasa ut farliga kemikalier. Tabell 6. Farligt avfall (ton) EN Blykabel 14,99 10,12 5,39 Olja, oljefilter 2,52 0,20 0,28 Oljehaltigt vatten, oljehaltigt slam 0,28 3,02 28,30 Elektronik 103,72 93,45 56,02 Färgavfall i småemballage, lösningsmedel 0,07 0,83 0,582 Batterier (blybatterier) 14,36 19,50 10,92 Småbatterier 2,82 5,03 6,31 Aerosoler 0,67 0,78 0,36 Asfalt innehållande stenkolstjära 14,70 11,84 0 Gatubrunnsslam, slam 11,28 31,46 0,91 Stolpar (st) Lysrör (st) Avfall För att minska vår miljöpåverkan och säkerställa en hållbar utveckling är både avfallsminimering och ansvarsfull avfallshantering mycket relevanta parametrar att fokusera på. Rutiner för avfallshantering utgör en integrerad del av vår verksamhet. Genom våra leverantörsavtal kan vi både utnyttja och återvinna avfall som uppkommer i vår serviceverksamhet. Samma krav och rutiner för avfall gäller för våra underentreprenörer. Vår ambition är därför att se till att avfall från den egna verksamheten återvinns i så stor utsträckning som möjligt. På samtliga verksamhetsorter har vi uppsamlingsstationer för avfall inklusive behållare för att samla inte bara kontorsavfall, utan framförallt kablar och byggavfall från vår serviceverksamhet. Vi har också infört rutiner för korrekt hantering och transport av avfall från platser utanför våra stationeringsorter där vi utför uppdrag. Vårt farliga avfall presenteras i tabell 6 och övrigt avfall i tabell 7. 12

13 Tabell 7. Icke farligt avfall (% av totala avfallsmängden)* EN23 Återvinning Förbränning Plastkabel 10,1 12,1 9,7 Papper 5,8 0,23 0,3 Skrot 15,3 13,5 14, Brännbart 25,7 29,4 32,9 Deponi Deponi 1,09 0,90 1,0 Annat Övrigt 9,11 9,97 7,2 *) Annat avfall som samlas in från projekten är till exempel schaktmassor, aluminium och kabeltrummor. Total mängd avfall 2011: 777,3 ton; 2012: 805,5 ton; 2013: 838,9 ton. Minskat vår bränsleförbrukning -14% Minskat osorterat avfall -9% Visste du att? Sedan 2012 använder vi en kemikaliedatabas för hantering av förbrukning, skyddsblad, säkerhetsdatablad och riskbedömning av kemikalier. Detta möjliggör en effektiv och säker hantering av våra kemikalier. 13

14 Kundrelationer Kundrelationer För att uppnå och behålla en affärsverksamhet i världsklass mäter kundlojalitet samt Satisfied Customer Index (SCI) är det nödvändigt att förstå och infria kundens behov som mäter hur väl kundens förväntningar uppfylls. och förväntningar. Relacom fokuserar på att ha NPS mäts genom att fråga våra slutkunder om de en nära dialog med kunderna och att aktivt kan rekommendera oss och vilka förbättringar fånga upp deras behov och förväntningar. Våra kunder räknar med att Relacom har ett aktivt kvalitets- och hållbarhetsarbete som innefattar att vi minskar vår miljöpåverkan, har en säker arbetsplats och tar socialt ansvar. Det är viktigt med hög integritet för våra kunder. Därför har vi implementerat rutiner som ser till att kunddata hanteras på ett säkert sätt, vilket resulterat i att inga fall av förlorad kunddata rapporterats under året. Kundnöjdhet God service är en av de viktigaste faktorerna när kunder väljer leverantör. Att uppnå hög kundnöjdhet är en hörnsten i Relacoms affärsstrategi. Vi tror att en nära dialog med våra kunder är nyckeln till att lyckas och vi jobbar ständigt med att följa upp hur nöjda våra kunder är. Uppföljningen gör det möjligt för oss att hitta förbättringsområden så att vi kan nå vårt mål; att möta och överträffa våra kunders förväntningar. Under 2013 har vi fokuserat på att ytterligare förbättra uppföljningen av Relacoms kundnöjdhet. Relacom mäter två viktiga nyckeltal för kundnöjdhet; Net Promoter Score (NPS) som 14 SCI 75% som skulle öka deras kundnöjdhet. Frågorna skickas ut med SMS till kunderna efter utfört arbete. Genom SMS-utskick har kunderna möjlighet att snabbt ge oss feedback på utförd tjänst, vilket även har resulterat i hög svarsfrekvens. SCI tar ett bredare grepp om kundnöjdheten hos våra nyckelkunder. Den baseras bland annat på vår leveransprecision, andel reklamerade uppdrag, kvalitet samt enkäter om kundnöjdhet. Resultat 2013 Relacoms mål att få ett NPS-värde på 50 uppnåddes under 2013, med ett resultat på 51. Mer än 50 procent av Relacoms slutkunder gav högsta betyg (10 av 10) på teknikernas arbete och uppförande. Relacoms NPS-värde är betydligt högre än andra företag som mäter enligt NPSmetoden. Något som visar att vi lyckats väl med att hålla kunden i fokus och att ge exceptionell service. Eftersom Relacom strävar efter ständig förbättring har målet reviderats till 55 för Under 2014 kommer vi att arbeta vidare med att förfina vår kunduppföljning, bland annat med att mäta NPS på fler tjänsteområden, öka svarsfrekvensen,

15 genomföra inkomna förslag på förbättringsåtgärder samt att tydligare kommunicera resultatet. Kundnöjdheten (SCI) ökade från 68 % år 2012 till 75 % under Även här arbetar vi fortsättningsvis med att öka svarsfrekvensen, informera resultaten internt och att genomföra inkomna förbättringsförslag. Relacoms mål för nästa år är att SCI ska öka ytterligare till 80 %. Vi ingår bara samarbete med leverantörer som uppfyller de krav inom kvalitet, miljö och etiska riktlinjer som är fastställda i våra policydokument och därför utvärderas alla Relacoms leverantörer innan samarbete inleds. Utvärderingen baseras på referenser och kundnöjdhet, finansiell säkerhet, verksamhetssystem samt leveransservice och support. Vid bristande leveransförmåga eller andra avvikelser genomförs en ny utvärdering. Snabb hantering av kundklagomål Att hantera och lösa kundreklamationer är också ett sätt för oss på Relacom att förbättra verksamheten. Vi hanterar kundklagomål så snabbt och effektivt som möjligt. Vi registrerar och följer upp alla kundklagomål samt genomför korrigerande åtgärder för att bristerna inte ska återkomma. På Relacom mäts den genomsnittliga tiden för att lösa reklamationsärenden och resultaten följs upp varje månad. Samarbete med leverantörer Relationen till våra leverantörer präglas av hög affärsmoral, objektivitet och affärsmässighet. Relacoms inköpspolicy innebär att alla våra leverantörer ska följa Relacoms uppförandekod. På Relacom tror vi att ett långsiktigt och nära samarbete med våra leverantörer ger högre kvalitet och lönsamhet för båda parter. Relacom har exempelvis regelbundna möten med våra nyckelleverantörer där vi följer upp hur de uppfyllt sina åtaganden och var det kan behövas förbättringsåtgärder. Relacoms mål är att ta ansvar för både kvalitet, miljö, arbetsmiljö samt övriga sociala aspekter i hela vår leverantörskedja. Därför satsar vi på att utöka kontrollen av våra egna och våra leverantörers underleverantörer. Under 2014 kommer en regelbunden granskning av våra större leverantörer att införas. Vi kommer även att öka kontrollen av våra mindre leverantörer för att säkra att de lever upp till ställda arbetsmiljökrav. Visste du att? Färre än 1 % av de uppdrag som Relacom utförde under 2013 har reklamerats. 15

16 Affärsetik I Relacoms uppförandekod har vi definierat regler för flera områden såsom arbetsmiljö, diskriminering, respekt för arbetstagarnas rättigheter, avskaffande av barnarbete och tvångsarbete, miljöansvar, leverantörskedjans ansvar, affärsetik och bekämpning av korruption. Relacom arbetar aktivt med att se till att uppförandekoden genomsyrar det dagliga arbetet och är en del av företagskulturen. Alla nyanställda på Relacom får information om uppförandekoden under sitt introduktionsprogram och chefer på alla nivåer i Relacom ska arbeta i enlighet med principerna och värderingarna i uppförandekoden. Vi vill att Relacoms arbete ska präglas av högsta möjliga kvalitet, ärlighet, öppenhet och ansvarskänsla. Därför stöttar och skyddar vi medarbetare som anmäler misstanke om förhållanden som strider mot våra grundläggande värden och mål. Det finns därför ett inarbetat whistleblowingsystem där våra medarbetare uppmuntras att rapportera in alla typer av avvikelser från vår uppförandekod och policys eller andra etiska eller brottsliga missförhållanden. Även våra intressenter och kunder kan lämna åsikter till Relacom via hemsidan eller telefon till Relacoms HR-chef. Dessa åsikter hanteras konfidentiellt. Visste du att? Relacom har en policy mot korruption. Policyn informerar och stöttar anställda i hur de ska agera i olika situationer med våra kunder. Vid nyanställning informeras personalen om policyn och vår whistleblowerfunktion. 16

17 Berättelser från verksamheten - Affärsetik Under hösten 2013 deltog vi i en oberoende extern revision av Corporate Social Responsibility (CSR). Revisionen granskade hur väl vi uppfyller uppförandekoden, bland annat avseende jämställdhet, hälsa, säkerhet och löner. Vi är stolta över att Relacom fick högsta betyg i utvärderingen, klass A- excellent, med totalbetyget 93,7 av 100. Granskningen gjordes i ett samarbete med flera företag. Positiva omdömen från revisorerna:»» Relacoms lättillgängliga samling av dokumentation, riktlinjer och rutiner samt rapportering på intranätet anses vara ledande praxis för andra organisationer.»» Policys och goda rutiner för kontroll av anställdas skyddsutrustning. Årliga hälsokontroller erbjuds alla anställda.»» ID-kort (ID06) för att garantera kompetens och verifiera tillhörighet.»» Uppföljningssystem (C2) för tillbud och arbetsskador finns tillgängligt på intranätet. Från utvärderingen tar vi också med oss att vi ska förbättra uppföljningen av våra leverantörer med fokus på hållbarhetsaspekter. Bild 4. Resultat av CSR-revisionen indelat i hållbarhetsaspekter Tvångsarbete Affärsetik 10% 8% Hälsa och säkerhet 6% 4% (Yttre) Miljö 2% 0% Föreningsrätt Löner och ersättningar Diskriminering Arbetstid Disciplinära metoder 17

18 Berättelser från verksamheten Service som överträffar kundens förväntningar Många av Relacoms medarbetare får toppbetyg av våra slutkunder. Relacom samlar in de fina kundsynpunkterna som kommer via kundtjänst och kundundersökningar och sprider dem vidare inom företaget för att uppmärksamma goda arbetsinsatser. Relacom har exempelvis flera kanaler för att nå ut med information, såsom intranät, nyhetsbrev, videoutbildning, telefoninformation och sammanfattningar från ledningsgruppsmöten. Här följer ett urval på kommentarer från nöjda kunder som kommit in under året. Er kundtjänst kan inte få annat betyg än superb! Jag ringde in tidigare idag för att få mitt bredband installerat och fick prata med en väldigt trevlig tjej, Anna. Hon hjälpte mig och tog sig tid för att ringa till tekniker som skulle klämma in och få mitt bredband installerat imorgon. Sådan hjälp och att man anstränger sig för att kunden ska bli nöjd, är sådant som ger er väldigt gott rykte och gör dagen roligare och lättare för oss kunder. /Hälsningar från en mycket nöjd kund i Svenljunga Jag vill bara framföra mitt stora TACK för hur snabbt och smidigt Peter Lahdo fixade mina IT-problem igår. Det gick både fort och blev bra och han tog fullt ansvar för hela utförandet. Dessutom gjorde Peter något som väldigt få tar sig tid till; han sökte mig flera gånger idag för att följa upp att allt gått bra. Vilket det ju gjorde.tack. Ett showcase för hur man utför bra service och visar omtanke om kund! /En nöjd branschkollega I fredags morse upptäckte jag att telefonledningen var nedriven och låg på gräsmattan. Idag var det fixat, trots semestertider och helg! Det hade jag inte förväntat mig. Alltid kul att bli glatt överraskad! /Nöjd kund i Örebro 18

19 Berättelser från verksamheten Hållbarhet = nöjd kund DGC är en nätoperatör som utvecklar och säljer datakommunikations-, drift- och telefonilösningar till företag. DGC:s affärsidé är att leverera skalbara och kundanpassade datakommunikations-, drift- och telefonitjänster i ett eget rikstäckande nät till kunder som har verksamhet på många platser. DGC:s huvudmål är att ha marknadens nöjdaste och mest lojala kunder. Relacom är en viktig leverantör till DGC. Ofta är det Relacoms tekniker som realiserar installationerna av DGC:s datakommunikations- och telefonitjänster och är de som träffar slutanvändarna ute i landet. För att våra kunder skall vara nöjda och lojala, måste dessa möten bli en bra upplevelse. Då krävs en leverantör som är flexibel, med bra servicekänsla och förståelse för kundernas situation. Under 2013 valde DGC Relacom som samarbetspartner för att uppgradera deras rikstäckande nät. Valet baserades både på leveransförmåga och pris, men även mjuka värden som lyhördhet, förtroende och hållbarhet. Relacom hjälper DGC i vårt hållbarhetsarbete genom att på ett föredömligt sätt mäta och följa upp sina resor för alla de arbeten som utförs för DGC:s räkning. Relacoms ansträngningar är något som differentierar dem mot andra och visar att de vill ta ansvar för hållbar utveckling. /Patrik - DGC 19

20 Medarbetare Medarbetare Relacom är ett tjänsteföretag och våra medarbetare utgör företagets absolut viktigaste tillgång. Vår målsättning är att vara en attraktiv arbetsgivare som lockar kompetent personal och där medarbetare trivs och vill utvecklas tillsammans. Det är viktigt att Relacoms anställda känner att våra värderingar överensstämmer med verkligheten. Vi arbetar därför aktivt med att bland annat satsa på utbildning och förbättra internkommunikationen. Visste du att? Relacom fick förtroendet att säkra kommunikationen på flera av de platser som USA:s president besökte under hans besök i Sverige. Ett tiotal tekniker arbetade med detta och var djupt engagerade i planeringen och verkställandet. Projektledaren/-arna hade till och med direktkontakt med Vita huset. Arbetet uppskattades av alla parter och efter besöket visade den amerikanske ambassaden sin uppskattning genom personligt besök hos Relacom där man tackade för de fina insatserna. 20

Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Kundundersökning, intervjuer

Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Kundundersökning, intervjuer Cybercom GRI-Bilaga Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Rapporteringen av Cybercoms hållbarhetsarbete följer sedan 2011 riktlinjerna

Läs mer

Vår vision. Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör.

Vår vision. Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Uppförandekod Vår vision Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Vi ska vara det ledande skogsföretaget

Läs mer

Korta fakta om Skanska idag

Korta fakta om Skanska idag Korta fakta om Skanska idag 1 Grundat 1887 Skanska är ett av världens ledande byggföretag Cirka 133 miljarder SEK omsättning 2003 Cirka 4,000 återkommande kunder 60,000 medarbetare (12000 i Sverige) Czech,

Läs mer

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD Om Hufvudstadens uppförandekod. Hufvudstaden har en hundraårig historia. Sedan 1915 har vi utvecklat företaget till att vara ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med ett

Läs mer

VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING

VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING VÄRMEK vill att man vid användande av VÄRMEK-avtal ska känna sig säker på att man engagerar leverantörer som tar ansvar för sina produkter miljömässigt,

Läs mer

Vår uppförandekod. (Code of Conduct)

Vår uppförandekod. (Code of Conduct) Vår uppförandekod (Code of Conduct) 2012 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder gentemot omvärlden

Läs mer

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct)

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct) Mekonomen Groups uppförandekod (Code of Conduct) 2014 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen Group som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder

Läs mer

Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse 2012-02-22. Stena Metallkoncernens Uppförandekod

Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse 2012-02-22. Stena Metallkoncernens Uppförandekod Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse 2012-02-22 Stena Metallkoncernens innehåll BAKGRUND...3 Stena Metallkoncernens åtaganden... 4 Förhållande till kunder och andra aktörer... 4 Förhållande till

Läs mer

Semcon Code of Conduct

Semcon Code of Conduct Semcon Code of Conduct Du håller nu i Semcons Code of Conduct som handlar om våra koncerngemensamma regler och förhållningssätt. Semcons mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer

Läs mer

Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse Stena Metallkoncernens uppförandekod

Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse Stena Metallkoncernens uppförandekod Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse 2012-02-22 Stena Metallkoncernens uppförandekod 1 Bakgrund Den familjeägda Stena Metallkoncernen skapar arbetstillfällen och ger samhället mervärde genom att

Läs mer

Policy för Miljö och hållbarhet

Policy för Miljö och hållbarhet Policy för Miljö och hållbarhet Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2017-04-25 116 Datum för fastställelse 2017-04-25 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS ADDTECHS CODE OF CONDUCT MEDARBETARE

MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS ADDTECHS CODE OF CONDUCT MEDARBETARE MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS Det är våra medarbetare som gör Addtech. De är vår absolut främsta resurs. Ansvar och frihet är två av Addtechs kärnvärden och sammanfattas som "Frihet under ansvar",

Läs mer

Infranords uppförandekod

Infranords uppförandekod Uppförandekod Infranords uppförandekod Infranords uppförandekod tydliggör hur vi ska uppträda som affärspartners, arbetsgivare och samhällsaktör. Uppförandekoden har beslutats av Infranords styrelse och

Läs mer

Uppförandekod - intern

Uppförandekod - intern Uppförandekod - intern Vår uppförandekod beskriver Svenska Retursystems förväntningar på ett etiskt och hållbart agerande och förhållningssätt i vardagen. Uppförandekoden gäller i sin helhet för samtliga

Läs mer

Uppförandekod Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla anställda hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör.

Uppförandekod Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla anställda hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Uppförandekod Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla anställda hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Vår vision: Vi ska vara det ledande skogsföretaget

Läs mer

Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER

Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER Inledande ord Jämtkraft är ett ansvarsfullt företag, som tar ansvar för den påverkan som verksamheten faktiskt innebär. Vi är medvetna om att

Läs mer

FABEGES UPPFÖRANDEKOD Vår syn på ansvar, relationer och affärsetik

FABEGES UPPFÖRANDEKOD Vår syn på ansvar, relationer och affärsetik FABEGES UPPFÖRANDEKOD Vår syn på ansvar, relationer och affärsetik SKAPA RÄTT FÖRUTSÄTTNINGAR 1 INNEHÅLL Vår uppgift 4 Vilka vi är 6 Nära våra kunder 7 Samhälle och miljö 8 Arbetsmiljö och medarbetare

Läs mer

Uppförandekod för leverantörer och samarbetspartner. Denna policy fastställdes av Castellum AB:s (publ) styrelse den 20 januari 2016.

Uppförandekod för leverantörer och samarbetspartner. Denna policy fastställdes av Castellum AB:s (publ) styrelse den 20 januari 2016. Uppförandekod för leverantörer och samarbetspartner Denna policy fastställdes av Castellum AB:s (publ) styrelse den 20 januari 2016. Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Affärsetik... 2 3. Arbetsetik...

Läs mer

Vd-ord. G4-3 Redovisa organisationens namn Not 1. G4-4 Redovisa de viktigaste varumärkena, produkterna och tjänsterna

Vd-ord. G4-3 Redovisa organisationens namn Not 1. G4-4 Redovisa de viktigaste varumärkena, produkterna och tjänsterna ICA Gruppens hållbarhetsredovisning följer den senaste versionen av GRI:s, Global Reporting Initiatives, riktlinjer (G4). Den täcker alla väsentliga principer i FN:s Global Compact och beskriver hållbarhetsfrågor

Läs mer

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank Miljö- och Hållbarhetspolicy Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2016-04-19 110. Datum för fastställelse 2016-04-19 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

TRE STEG TILL ETT LYCKAT HÅLLBARHETSARBETE

TRE STEG TILL ETT LYCKAT HÅLLBARHETSARBETE TRE STEG TILL ETT LYCKAT HÅLLBARHETSARBETE STEG 1 BESTÄM VILKA OMRÅDEN NI SKA ARBETA MED Börja med att ta reda på vilka interna och externa krav och önskemål som finns. När ni har gjort det kan ni välja

Läs mer

Intressentundersökning bekräftar Vattenfalls prioriterade hållbarhetsområden

Intressentundersökning bekräftar Vattenfalls prioriterade hållbarhetsområden 2014-03-24 Intressentundersökning bekräftar Vattenfalls prioriterade hållbarhetsområden För Vattenfall är det viktigt att lyssna till företagets intressenter och förstå deras förväntningar på bolaget.

Läs mer

Policy för likabehandling

Policy för likabehandling Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Omfattning och ansvar... 3 0.1. Omfattning... 3 0.2. Ansvar... 3 0.2.1. Samverkan... 3 0.2.2. Centralt och lokalt ansvar... 3 0.2.3. Chefen/arbetsledaren...

Läs mer

Code of Conduct för leverantörer

Code of Conduct för leverantörer Code of Conduct för leverantörer Endast tillsammans når vi våra mål Swedavias Code of Conduct för leverantörer är grundläggande för ett framgångsrikt och långsiktigt samarbete mellan oss på Swedavia och

Läs mer

Policy för hållbar utveckling

Policy för hållbar utveckling Moraknivs utgångspunkt är att ett väl fungerande samhälle bygger på hållbar utveckling, vilket för oss innebär en väl avvägd balans mellan ekonomiskt, socialt och miljömässigt ansvarstagande. Detta dokument

Läs mer

Nordnet Citizenship bakgrund

Nordnet Citizenship bakgrund Nordnet Citizenship bakgrund GRI-index, bakgrundsdata och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Nordnets årsredovisning Rapporteringen av vårt hållbarhetsarbete (Citizenship) följer sedan

Läs mer

Social Responsibility Day Så här arbetar Vattenfall med hållbarhet

Social Responsibility Day Så här arbetar Vattenfall med hållbarhet Social Responsibility Day Så här arbetar Vattenfall med hållbarhet Stockholm den 20 februari 2013 Seminariets agenda Vattenfall's Sustainability Platform Vattenfall's sju fokusområden Tre exempel - Vattenfalls

Läs mer

Uppförandekod. Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014.

Uppförandekod. Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014. Uppförandekod Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014. Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Dokumentägare... 2 3. Ansvar i externa relationer... 2 3.1. Lagar

Läs mer

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2016:13-020 Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-16 91 2 Inledning Det arbete som görs i verksamheterna

Läs mer

HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD

HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD Code of conduct HANS LINNARSON, VD och koncernchef Husqvarna har under sin l ånga och tr aditionsrik a historia byggt upp et t mycket got t anseende som är ovärderligt.

Läs mer

Uppförandekod för leverantörer

Uppförandekod för leverantörer April 2011 Uppförandekod för leverantörer INLEDNING Att bedriva affärsverksamhet med en högt ställda etiska krav är grundläggande för Sodexo. Därför har vi utvecklat denna Uppförandekod för att tydliggöra

Läs mer

Aura Light Uppförandekod. Riktlinjer avseende värderingar och etik Datum: Senast reviderad:

Aura Light Uppförandekod. Riktlinjer avseende värderingar och etik Datum: Senast reviderad: Aura Light Uppförandekod Riktlinjer avseende värderingar och etik Datum: 2016-07-08 Senast reviderad: Inledning I Aura Lights uppförandekod kan du läsa om våra etiska riktlinjer som utgör grunden för hur

Läs mer

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida.

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida. Vår uppförandekod IVL:s uppförandekod Allmänt IVL Svenska Miljöinstitutet AB (IVL) åtnjuter högt anseende som ett ansvarstagande företag. Det bygger på integritet och affärsverksamhet som är konsekvent

Läs mer

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative.

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative. Uppförandekod Husqvarna Groups uppförandekod följer FNs Global Compacts principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruption riktade till företag. Husqvarna Group stödjer FN Global Compact

Läs mer

För att uppfylla våra allmänna principer har vi definierat ett antal grundsatser som vi verkar efter

För att uppfylla våra allmänna principer har vi definierat ett antal grundsatser som vi verkar efter Uppförandekod Det är viktigt för Sjöräddningssällskapet att alla medarbetare och frivilliga sjöräddare strävar åt samma håll och skapar förtroende. Därför arbetar vi efter en uppförandekod med regler och

Läs mer

Riktlinjer för ansvarsfulla investeringar Optimized Portfolio Management Stockholm AB (Bolaget) Antagen den 30 november 2016 OPM

Riktlinjer för ansvarsfulla investeringar Optimized Portfolio Management Stockholm AB (Bolaget) Antagen den 30 november 2016 OPM Riktlinjer för ansvarsfulla investeringar Optimized Portfolio Management Stockholm AB (Bolaget) Antagen den 30 november 2016 OPM Optimized Portfolio Management 1 Ansvarsfulla investeringar, inledning OPM

Läs mer

Stockholms stads Personalpolicy

Stockholms stads Personalpolicy Stockholms stads Sten Nordin, Finansborgarråd Tydliga gemensamma mål Det arbete vi utför i Stockholms stad ska utgå från dem som bor och verkar i staden. Verksamheten syftar till att ge invånarna en så

Läs mer

OM UPPFÖRANDE KODEN VISION AFFÄRSIDÉ KÄRNVÄRDEN. JM skapar hus att trivas i

OM UPPFÖRANDE KODEN VISION AFFÄRSIDÉ KÄRNVÄRDEN. JM skapar hus att trivas i VISION JM skapar hus att trivas i OM UPPFÖRANDE KODEN Syftet med uppförandekoden är att säkerställa ett korrekt agerande i vårt dagliga arbete och att ge vägledning i viktiga frågeställningar. Uppförandekoden

Läs mer

UN GLOBAL COMPACT. Communication on Progress 2014

UN GLOBAL COMPACT. Communication on Progress 2014 UN GLOBAL COMPACT Communication on Progress 2014 VÅRT FORTSATTA STÖD Jag kan med stolthet meddela att Water Company ger sitt fortsatta stöd för United Nations Global Compacts tio principer gällande Mänskliga

Läs mer

Bolagen har ordet. Atlas Copco

Bolagen har ordet. Atlas Copco Bolagen har ordet Hållbart värdeskapandes enkätundersökning är ett viktigt verktyg för att ta tempen på nivån och omfattningen på svenska bolags hållbarhetsarbete. Men i kvantitativa resultat är det ofta

Läs mer

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct)

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct) Version 2.0, 2013-09-24 Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod Kalix Tele24 tillhandahåller telefonister till företag, myndigheter och organisationer inom ett mycket stort spektra av verksamheter.

Läs mer

Självutvärdering för leverantörer

Självutvärdering för leverantörer Självutvärdering för leverantörer Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Miljö 3. Affärsetik 4. Arbetsmiljö och sociala villkor 5. Föreningsfrihet 6. Arbetstid 7. Löner 8. Tvångsarbete 9. Barnarbete 10.

Läs mer

Uppförandekod, koncernbolagen

Uppförandekod, koncernbolagen Uppförandekod, koncernbolagen Uppförandekod, koncernbolagen Inledning Att koncernbolagens verksamhet bedrivs på ett professionellt tillika ansvarsfullt sätt är avgörande för respektive företags långsiktiga

Läs mer

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Kvalitet & Arbetsmiljö Så här arbetar vi med kvalitet & arbetsmiljö Vi på Swea Energi och Qstar Oil har en grundfilosofi när det gäller att arbeta med

Läs mer

Säkerhet i fokus. Ansvarskod för leverantörer

Säkerhet i fokus. Ansvarskod för leverantörer Säkerhet i fokus Ansvarskod för leverantörer Specialfastigheters ambition är att vara det fastighets bolag som bäst kan förutse och tillfredsställa hyresgästernas behov av ändamålsenliga och säkra lokaler

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden

Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden Personalpolicy Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden och värderingar som ska prägla arbetet i verksamheten. Personalpolitiken är ett medel för att uppnå Huddinge

Läs mer

ELECTROLUX UPPFÖRANDEKOD

ELECTROLUX UPPFÖRANDEKOD ELECTROLUX UPPFÖRANDEKOD Electrolux policyförklaring Electroluxkoncernen strävar efter att vara det bästa vitvaruföretaget i världen, såsom vi uppfattas av kunder, anställda och aktieägare. En del av denna

Läs mer

Vår vägvisare. * MTD betyder morgontidig distribution.

Vår vägvisare. * MTD betyder morgontidig distribution. * Vår vägvisare * MTD betyder morgontidig distribution. Det som kännetecknar framgångsrika företag är förmågan att skapa värden för sina kunder. Att helt enkelt göra nytta. Ett starkt varumärke, goda relationer

Läs mer

Gunnebos uppförandekod

Gunnebos uppförandekod Gunnebos uppförandekod 2 VD:s introduktion Gunnebos vision är att bli en världsledande leverantör av en säkrare framtid. För att uppnå den visionen måste vi ta ett stort ansvar i alla delar av vår verksamhet,

Läs mer

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen Personalpolicy Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställnings taganden och värderingar som ska prägla arbetet i verksam heten. Personal politiken är ett medel för att uppnå

Läs mer

Enkätundersökning 2009

Enkätundersökning 2009 Enkätundersökning 2009 Som ägare önskar vi lyfta fram betydelsen av att svenska börsbolag arbetar strukturerat med hållbarhetsfrågor, som en förutsättning för långsiktigt värdeskapande och finansiell avkastning.

Läs mer

Swereas mål är att vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare under ständig utveckling

Swereas mål är att vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare under ständig utveckling p e r s o n a l p o l i c y Swereas mål är att vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare under ständig utveckling Vår personalpolicy Att bygga och utveckla ny kunskap ställer särskilda krav

Läs mer

Vd-ord. G4-3 Redovisa organisationens namn Not 1. G4-4 Redovisa de viktigaste varumärkena, produkterna och tjänsterna

Vd-ord. G4-3 Redovisa organisationens namn Not 1. G4-4 Redovisa de viktigaste varumärkena, produkterna och tjänsterna hållbarhetsredovisning följer GRI:s, Global Reporting Initiative, riktlinjer (G4). Den täcker alla väsentliga principer i FN:s Global Compact och beskriver hållbarhetsfrågor av intresse för intressenter.

Läs mer

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka

Läs mer

Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna

Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna Uppfylla vår medarbetarstrategi Leverera våra HR ambitioner Stödja vår verksamhet Främja våra värderingar Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna www.schindler.com/careers

Läs mer

HEBA GRI-bilaga 2015

HEBA GRI-bilaga 2015 HEBA GRI-bilaga 2015 Bakgrundsinformation, metoder, antaganden och kompletterande fakta för hållbarhetsinformation presenterad i HEBAs årsredovisning. Med start 2015 följer redovisningen av HEBAs hållbarhetsarbete

Läs mer

Anna N. Stenströmer Miljö- och kvalitetskoordinator OKQ8

Anna N. Stenströmer Miljö- och kvalitetskoordinator OKQ8 Anna N. Stenströmer Miljö- och kvalitetskoordinator OKQ8 Agenda Vad vi förhåller oss till Strategi Hur följer vi upp och visar efterlevnad av krav i leverantörskedjan? Lärdomar och erfarenheter att ta

Läs mer

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad Förslag 6 maj 2008 Personalpolicy för Stockholms stad Vårt gemensamma uppdrag ett Stockholm i världsklass Stockholm växer under kommande år. För att staden ska vara fortsatt attraktiv måste de kommunala

Läs mer

Corporate Social Responsibility En hållbar affärsverksamhet

Corporate Social Responsibility En hållbar affärsverksamhet Corporate Social Responsibility En hållbar affärsverksamhet En affärsmässig och hållbar CSR-insats Vår verksamhet kännetecknas av våra rötter i det grönländska samhället. Det innebär att när du möter Royal

Läs mer

Våra etiska regler Uppförandekod

Våra etiska regler Uppförandekod Våra etiska regler Uppförandekod ABA Skol AB erbjuder det bästa inom bild- & lekmaterial, läromedel och skolmöbler till de viktigaste människorna i världen! Vi är ett företag som säljer bild-, förbruknings-

Läs mer

Kooperativa Förbundets policy för hållbar utveckling (HU)

Kooperativa Förbundets policy för hållbar utveckling (HU) Beslutad 2007-10-05 Kooperativa Förbundets policy för hållbar utveckling (HU) Denna policy gäller i första hand verksamhet inom KF-koncernen och dess bolag. Det är vår strävan att denna policy även ska

Läs mer

Vattenfalls uppförandekod för leverantörer

Vattenfalls uppförandekod för leverantörer Vattenfalls uppförandekod för leverantörer Inledning Vattenfall tillhandahåller energi för dagens samhälle och bidrar till morgondagens energisystem. Vi åtar oss att bedriva vår affärsverksamhet i enlighet

Läs mer

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG ! 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG 50 IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETARENGAGEMANG 1 2 3 4 5 SKAPA EN GOD RELATION Relationen

Läs mer

Våra hållbarhetsmål. Hållbarhetsmålen godkändes av koncernledningen för Regional Unit (RU) Sweden i maj 2013 och gäller till december 2015.

Våra hållbarhetsmål. Hållbarhetsmålen godkändes av koncernledningen för Regional Unit (RU) Sweden i maj 2013 och gäller till december 2015. Våra hållbarhetsmål För att styra E.ONs hållbarhetsarbete i Norden har vi definierat elva hållbarhetsmål som täcker områdena Miljö, Medarbetare, Kunder och Leverantörer. en är baserade på vårt globala

Läs mer

KINNARPS UPPFÖRANDEKOD KINNARPS UPPFÖRANDEKOD

KINNARPS UPPFÖRANDEKOD KINNARPS UPPFÖRANDEKOD 1 KINNARPS UPPFÖRANDEKOD 2 INLEDNING Kinnarps, som grundades av Jarl och Evy Andersson 1942, har sina rötter i den svenska landsbygden. Från början var Kinnarps ett litet familjeföretag, men har idag vuxit

Läs mer

Uppförandekod. Have a safe journey

Uppförandekod. Have a safe journey Uppförandekod Have a safe journey Viktiga principer Saferoad ska verka i enlighet med sunda, etiska affärsmetoder, sätta höga krav på oss själva och på vår på verkan på miljön och samhället i stort. Vi

Läs mer

Medarbetarpolicy för Samhall AB. Beslutad av styrelsen

Medarbetarpolicy för Samhall AB. Beslutad av styrelsen Medarbetarpolicy för Samhall AB Beslutad av styrelsen 2016-12-15 Medarbetarpolicyn beskriver hur det ska vara att arbeta i Samhall och vad som förväntas av medarbetare och chefer i företaget. Arbetet styrs

Läs mer

Personalpolicy. Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö.

Personalpolicy. Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö. Personalpolicy Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö. Kommunens vision Finströms kommuns grundläggande uppgift är att ge finströmarna

Läs mer

OKQ8 och hållbar bilism

OKQ8 och hållbar bilism Hållbar bilism OKQ8 och hållbar bilism OKQ8 vill jobba med hållbarhet i hela leverantörskedjan från råvara till färdig produkt. Det är en förutsättning för att vi ska kunna garantera drivmedlens hållbarhetsprestanda.

Läs mer

Hållbart värdeskapande 2011

Hållbart värdeskapande 2011 Hållbart värdeskapande 2011 Vi vill börja med att tacka för den fina responsen i samband med projektlanseringen 2009. Med en svarsfrekvens på hela 84 procent fick vi som investerare en bra bild av hur

Läs mer

Fouriertransform AB. GRI-komplement 2013

Fouriertransform AB. GRI-komplement 2013 Fouriertransform AB GRI-komplement 2013 Om Fouriertransforms hållbarhetsrapportering 2013 Fouriertransform redovisar för fjärde året i rad sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna från Global

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

Vår uppförandekod. Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14. Version 4 2013-08-01

Vår uppförandekod. Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14. Version 4 2013-08-01 Vår uppförandekod Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14 1 Inledning De allra flesta företag har en fastställd uppförandekod, eller Code of Conduct som många kallar den. För

Läs mer

CSR. Hållbarhet på WH Bolagen

CSR. Hållbarhet på WH Bolagen CSR Hållbarhet på WH Bolagen Miljöansvar Vi utbildar medarbetare i vårt miljöansvar. Detta gör vi för att kunna bedriva ett framgångsrikt miljöarbete. Vi skapar på så sätt medvetenhet, sprider kunskap

Läs mer

Tillsammans är vi starka

Tillsammans är vi starka Tillsammans är vi starka Välkommen! Sättet vi lever vår vision och vår affärsidé på är vad som bland annat skiljer oss från våra konkurrenter. Det handlar om HUR vår omgivning upplever samarbetet med oss

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Hitta drivkraften, styrkan och nå målet! Gita Bolt 2013 Copyright: airyox AB Mångfaldigande av denna skrift, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrättsskydd

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Nordnet Citizenship bakgrund

Nordnet Citizenship bakgrund Nordnet Citizenship bakgrund GRI-index, bakgrundsdata och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Nordnets årsredovisning 2016 Rapporteringen av vårt hållbarhetsarbete (Citizenship) följer

Läs mer

De svenska börsföretagens arbete med miljö och hållbar utveckling CSR värderat utifrån företagens hemsidor

De svenska börsföretagens arbete med miljö och hållbar utveckling CSR värderat utifrån företagens hemsidor De svenska börsföretagens arbete med miljö och hållbar utveckling CSR värderat utifrån företagens hemsidor Anna Massarsch Människorättsjurist - Globe Forum Business Network och Magnus Enell Hållbarhetsexpert

Läs mer

Enkätfrågor till uppföljning av Uppförandekoden

Enkätfrågor till uppföljning av Uppförandekoden Enkätfrågor till uppföljning av Uppförandekoden Södertälje kommuns och dess bolags uppförandekod 1 Har ert företag en egen uppförandekod? Om ja, vänligen ladda upp er egen uppförandekod. 2 Har ert företag

Läs mer

NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD VÅRA VÄRDERINGAR VÅRA RIKTLINJER START ANSVAR MÄNNISKORNA KUNDERNA FÖRETAGET EFTERLEVNAD PARTNERS

NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD VÅRA VÄRDERINGAR VÅRA RIKTLINJER START ANSVAR MÄNNISKORNA KUNDERNA FÖRETAGET EFTERLEVNAD PARTNERS NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD Det här dokumentet sammanfattar vår affärsetiska kod. Koden bygger på våra värderingar och vägleder oss i sam- arbetet med kollegor, kunder, partners och andra intressenter.

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

Vårt. personalpolitiska. program

Vårt. personalpolitiska. program Vårt personalpolitiska program 2 Innehåll Inledning 5 Personal- och arbetsmiljöpolicy 7 Personalstrategi 9 Övergripande mål för personalarbetet 19 Omslagsbild: Lydia Lehtonen och Erik Lööv, projektledare

Läs mer

Läs om hur ditt företag kan integrera barns rättigheter i ert hållbarhetsarbete och ansvarsfulla företagande med hjälp av barnrättsprinciperna för

Läs om hur ditt företag kan integrera barns rättigheter i ert hållbarhetsarbete och ansvarsfulla företagande med hjälp av barnrättsprinciperna för Barn Är allas business Läs om hur ditt företag kan integrera barns rättigheter i ert hållbarhetsarbete och ansvarsfulla företagande med hjälp av barnrättsprinciperna för företag. Det är nu ni börjar! UNICEF/Roger

Läs mer

VAD SOM DRIVER MEDARBETARNAS ENGAGEMANG OCH VARFÖR DET ÄR VIKTIGT

VAD SOM DRIVER MEDARBETARNAS ENGAGEMANG OCH VARFÖR DET ÄR VIKTIGT VAD SOM DRIVER MEDARBETARNAS ENGAGEMANG OCH VARFÖR DET ÄR VIKTIGT WhitePaper från Dale Carnegie Training Copyright 2012 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. drive_engagement_031113_wp_sw

Läs mer

P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4

P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4 1 Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 21 november 2005 Reviderad: P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4 I din hand håller du Sävsjö kommuns personalpolitiska program.

Läs mer

Stockholms läns landstings Personalpolicy

Stockholms läns landstings Personalpolicy Stockholms läns landstings Personalpolicy Beslutad av landstingsfullmäktige 2010-06-21 1 2 Anna Holmberg, barnmorska från ord till verklighet Personalpolicyn stödjer landstingets uppdrag att ge god service

Läs mer

SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer

SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer I SJs uppförandekod för leverantörer anger vi våra grundläggande krav vad gäller mänskliga rättigheter och arbetsvillkor, miljö och affärsetik. SJ förväntar

Läs mer

Personalpolicy. för Stockholms stad

Personalpolicy. för Stockholms stad Personalpolicy för Stockholms stad Tydliga gemensamma mål För att värna och utveckla vår allra viktigaste tillgång, stadens anställda och deras arbete för stockholmarnas bästa, är en aktiv personalpolitik

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

Innehållsförteckning enligt GRI G3

Innehållsförteckning enligt GRI G3 Innehållsförteckning enligt GRI G3 Lernia har upprättat en hållbarhetsredovisning för 2009 i enlighet med riktlinjerna från Global Reporting Initiative, GRI G3. Redovisningen uppfyller tillämplighetsnivå

Läs mer

Uppförandekod (Code of Conduct)

Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod (Code of Conduct) Våra åtaganden Vår uppförandekod definierar hur vi alla arbetar i Kährs Groups verksamheter globalt och vi är stolta över den etiska affärssed som är etablerad inom bolaget.

Läs mer

Gerdins Group. Vision och värderingar i Gerdins Group

Gerdins Group. Vision och värderingar i Gerdins Group Gerdins Group Vision och värderingar i Gerdins Group I Gerdins Group utvecklar vi tillsammans Vi-känslan Denna folder har tillkommit för att förklara visioner, målsättningar och strategier inom Gerdins

Läs mer

Nacka kommun - medarbetarenkät. Resultatrapport - Oktober 2012

Nacka kommun - medarbetarenkät. Resultatrapport - Oktober 2012 Nacka kommun - medarbetarenkät rapport - Oktober 2012 Antal svar på Modersmålet 2012: 34 av 39 (87%) Antal svar på Modersmålet 2011: 21 Antal svar på Vilans skola och förskola 2012: 78 av 92 (85%) Antal

Läs mer

Medarbetaren i Nacka är målinriktad, kompetent och ansvarstagande samt serviceinriktad och stolt över sitt arbete.

Medarbetaren i Nacka är målinriktad, kompetent och ansvarstagande samt serviceinriktad och stolt över sitt arbete. 1 (7).. Personalpolicy Personalpolicyn visar vad arbetsgivaren tycker är viktigt och strävar mot. Genom personalpolicyn vill vi utveckla en framgångsrik verksamhet till fördel för både medarbetare och

Läs mer

Uppförandekod. Ventus Norden Org nr: Högbergsgatan Stockholm. Uppförandekod Sverige

Uppförandekod. Ventus Norden Org nr: Högbergsgatan Stockholm. Uppförandekod Sverige V E N T U S N O R D E N O2 02 Innehållsförteckning 03 Inledning 03 Kunder och vårt arbete 03 Våra medarbetare 03 Arbetsmiljö 04 Särskilda riktlinjer för din tjänst 04 Språk och bemötande 04 Alkohol och

Läs mer

AFFÄRSETISKA BESTÄMMELSER

AFFÄRSETISKA BESTÄMMELSER AFFÄRSETISKA BESTÄMMELSER Innehållsförteckning 1. MÅL... 3 2. HÄLSA OCH SÄKERHET... 3 3. RELATIONEN TILL MEDARBETAREN... 3 4. AFFÄRSMETODER... 4 5. RESPEKT FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER... 4 6. SOCIALT ANSVAR...

Läs mer

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen. 2010 AFFÄRSPLAN 2013 AB Stora Tunabyggen Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.se BESÖK Vasagatan 27 TEL 0243-733 00 FAX 0243-733 70 E-POST info@tunabyggen.se BANKGIRO 465-2566 POSTGIRO 46 26 58-6 ORG

Läs mer