Vår VD har ordet. Välkommen. Karl-Göran Fahrer Svensson VD Relacom AB. Höjdpunkter 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vår VD har ordet. Välkommen. Karl-Göran Fahrer Svensson VD Relacom AB. Höjdpunkter 2013"

Transkript

1 HÅLLBARHETSREDOVISNING RELACOM AB 2013

2 Innehåll 3 Vår VD har ordet 4 Om Hållbarhetsredovisningen 6 Om Relacom 8 Strategier och mål 10 Miljö 14 Kundrelationer 20 Medarbetare 26 Vårt samhällsengagemang 28 Intressentdialog 30 GRI referensindex Relacom 2014

3 Välkommen Vår VD har ordet Hållbarhet är något vi på Relacom tar på allvar. Vi vill försäkra oss om att vi utför våra tjänster på ett ansvarsfullt sätt, och det är just därför som vi 2011 lanserade ett hållbarhetsprogram som baseras på våra grundläggande värderingar, vår uppförandekod och Global Compacts tio principer. Vi anser att hållbarhetsarbetet är en grundförutsättning för att kunna vara det bästa företaget inom de segment vi verkar. För att möjliggöra detta anser jag att vi måste ha en gemensam förståelse om vart vi ska och vad som behövs för att nå dit. Höjdpunkter 2013 Under de senaste åren har prioriteringarna varit att dels befästa våra nyckelstrategier, dels att implementera vår nya organisation. De organisatoriska förändringar som påbörjades 2012 innebär att varje region får totalansvar oavsett marknadsområde för produktion och lönsamhet. Regioncheferna styr över affärsutvecklingen och försäljningen. Vi säkerställer därigenom att idéer från våra anställda har en kommunikationsväg direkt in i ledningsgruppsmötena. Vi är väldigt nöjda att vi under 2013 uppnått mål och aktiviteter som är viktiga för våra kunder och medarbetare. Några av dessa är:»» Vi har kunden i fokus och en kundservice som överträffar kundernas förväntningar. Vi kan genom vår kundundersökning uppvisa ännu nöjdare kunder än under förgående år. En ökning från 68 till 75 %.»» Årets medarbetarundersökning gjordes tillsammans med Great Place to Work (GPTW) som är världens största arbetsplatsstudie och den mest använda medarbetarundersökningen i världen. Relacom ligger bra till, jämfört med de bästa, avseende företagets egna insatser som arbetsgivare, t.ex. hur vi informerar och lyssnar. personlarm med fler funktioner än tidigare, dels genom att utbilda instruktörer för repetitionsutbildning i arbeten med särskilda risker.»» Leveransprecisionen håller målnivån. Vi har överträffat målen för utsläpp av växthusgaser och sortering av blandat avfall. Relacom fortsätter att ständigt förbättra hållbarhetsprogrammet så att det integreras i den dagliga verksamheten. Effekten av det kan utläsas i att det inte, för Relacoms del, har rapporterats några brott mot miljö- och arbetsrättsliga lagar under året. Arbetsmiljöverket har vid några tillfällen genomfört inspektioner som lett till korrigerande åtgärder inom hälsa och säkerhet. Vi vill att alla som känner till Relacom ska känna sig trygga med att vi är hängivna att leverera tjänster med bästa service, kompetens och säkerhet, samtidigt som vi arbetar med ett hållbart perspektiv och tar ansvar för den miljö och det samhälle som vi verkar i. Genom att ha ett långsiktigt förhållningssätt och respekt till vår omvärld vill vi skapa en attraktiv arbetsplats, minska vår miljöbelastning och hjälpa våra kunder att nå sina hållbarhetsmål. Karl-Göran Fahrer Svensson VD Relacom AB»» Relacom har arbetat intensivt för att förbättra säkerheten för våra anställda. Dels genom att investera i VD-posten som jag tillträdde under våren 2014 innehades under 2013 av Thomas Körmendi. * The Global Compacts principer baseras på FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, ILO:s grundläggande konventioner om mänskliga rättigheter i arbetslivet, Rio-deklarationen samt FN:s konvention mot korruption. 3

4 Om Hållbarhetsredovisningen Om hållbarhetsredovisningen Rapporteringsprinciper Denna hållbarhetsredovisning omfattar Relacom AB, dvs. Relacomkoncernens svenska verksamhet, och syftar till att öppet redovisa Relacoms hållbarhetsarbete under För 2014 kommer vi även att presentera en koncerngemensam rapport. Relacom AB har som målsättning att årligen presentera en hållbarhetsredovisning. Hädanefter kommer Relacom AB att benämnas som Relacom i rapporten. Rapporten bygger på riktlinjerna för hållbarhetsredovisning från Global Reporting Initiative (GRI). Nytt för i år är att rapporten baseras på GRI:s nya riktlinjer för rapportering G4 Sustainability Reporting Guidelines (G4). Relacom har valt att rapportera på tillämpningsnivå Core, vilket innebär att samtliga standardindikatorer i version G4 rapporteras. Utöver det redovisas de specifika indikatorer som speglar Relacoms ekonomiska, miljömässiga och sociala påverkan, eller som påverkar våra intressenters beslut. Det här är vår tredje hållbarhetsrapport. Den utges årligen och vår senaste rapport publicerades i juni Begränsningar i redovisningen av indikatorer LA1B: vi har valt att redovisa personalrörlighet och inte personalomsättning. Anledningen är att vi i beräkningen även inkluderar personal som blivit uppsagd eller slutat på grund av omorganisering. LA9 och LA11: ej redovisat fördelningen på ålder och kön. Fredrik Karlsson, Vice VD Relacom AB Kontaktinformation Tove Wengler Kommunikation Tel: Fredrik Karlsson Vice VD Relacom AB 4

5 Bild 1. Kategorier och aspekter enligt GRI G4 Part1 Reporting Principles and Standard Disclosures Category Economic Environmental Aspects III Economic Performance Market Presence Indirect Economic Impacts Procurement Practices Category Social Materials Energy Water Biodiversity Emissions Effluents and Waste Products and Services Compliance Transport Overall Supplier Environmental Assessment Environmental Grievance Mechanisms Subcategories Labor Practices and Decent Work Human Rights Society Product Responsibility Aspects III Employment Labor/Management Relations Occupational Health and Safety Training and Education Diversity and Equal Opportunity Equal Remuneration for Women and Men Supplier Assessment for Labor Practices Labor Practices Grievance Mechanisms Investment Non-discrimination Freedom of Association and Collective Bargaining Child Labor Forced or Compulsory Labor Security Practices Indigenous Rights Assessment Supplier Human Rights Assessment Human Rights Grievance Mechanisms Local Communities Anti-corruption Public Policy Anti-competitive Behavior Compliance Supplier Assessment for Impacts on Society Grievance Mechanisms for Impacts on Society Customer Health and Safety Product and Service Labeling Marketing Communications Customer Privacy Compliance 5

6 Om Relacom Om Relacom Relacom är en ledande leverantör av teknikservice och erbjuder integrerade tjänster inom telekommunikation, kraft och M2M machine-to-machine. Relacom kombinerar bred erfarenhet inom nämnda branscher och teknisk spetskompetens med ett innovativt förhållningssätt för att ge service som överträffar våra kunders förväntningar. Relacom har ett brett utbud av tjänster och stor geografisk täckning på den svenska marknaden. Tillsammans med vårt systerbolag, Orbion Consulting, kan Relacom erbjuda helhetslösningar till våra kunder. Detta gör Relacom till den självklara partnern inom de branscher vi verkar. Vår verksamhet Bolagsstyrning inom Relacomkoncernen Reglerna om bolagsstämman finns i Aktiebolagslagen (2005:551) och i bolagsordningen. Vid bolagsstämman utses styrelse och revisorer. Relacom Management AB är moder i Relacomkoncernen och ägs av Nordea Bank, DNB Bank och HSH Nordbank. Aktieägarna företräds av styrelsen som består av tre ledamöter; Terje Christoffersen, Kenneth Karlberg och Leif Chr. Salomonsen. De riktlinjer, mål och visioner som styrelsen beslutar om implementeras och verkställs i de länder som Relacomkoncernen finns etablerad i. Koncernen leddes under 2013 av CEO Thomas Körmendi och leds idag av CEO Veronica Ezeyza-Alvear. Koncernen omfattar förutom Sverige; Finland, Norge och Danmark. Relacom har en bred verksamhet som innefattar allt ifrån att bygga landstäckande mobila nätverk och fibernät, till att underhålla el- och telekomnätverk. Relacom arbetar även med att säkerställa trådlös kommunikation på arbetsplatser, till hushåll, samt att installera nätverksapplikationer för detaljhandel och logistikföretag (M2M). Relacom agerar ofta som länk mellan operatörer, kraftbolag, slutanvändare och leverantörer. Våra kunder är internationella bolag, lokala företag, kommuner, elnätsbolag, nätägare och konsumenter. Organisation Relacom är ett självständigt bolag i Relacomkoncernen och har verksamhet i Sverige. Inom Relacomkoncernen delar dotter- och systerbolag på centrala funktioner såsom finans, HR, juridik, försäljning och marknad. Som Bild 2 visar, är verksamheten inom Relacom uppdelad i tre affärsområden; Telekom, Power Supply och M2M. Geografiskt har Relacom fyra regioner; Syd, Väst, Öst och Norr. Ledningsgruppen för Relacom består av: VD, regionchefer, chefer för staberna (t.ex. ekonomichef, HR) samt andra nyckelfunktioner (t.ex. juridik). Kärnvärden Relacoms avtryck i samhället påverkas av hur vi bedriver vår verksamhet, till exempel våra effektiva processer, hur vi styr vår produktion och skapar verktyg för att möta våra kunders krav. Relacoms verksamhet präglas av våra kärnvärden: erfarenhet, närvaro och innovation. Vi har en koncerngemensam uppförandekod som beskriver hur vi på Relacom ska agera. Uppförandekoden baseras på våra kärnvärden och de tio principerna i FN:s Global Compact. 6

7 Bild 2. Relacom AB:s organisationsstruktur VD Finans COO/Vice VD HR Sälj och Marknad Företagsnamn: Relacom AB Region Syd Region Väst Region Öst Region Norr Land Sverige Telekom M2M Säte för huvudkontor Stockholm Omsättning: MSEK Antal anställda 1081 Power Kunder, regionala och nationella Visste du? Relacom är sedan 2012 anslutet till Global Compact. Global Compact är ett initiativ från FN med syfte att arbeta för mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och bekämpning av korruption. Företag som är anslutana till Global Compact, tar ett aktivt ansvar i dessa frågor. Det innebär att Relacom åtar sig att arbeta i enlighet med FN:s tio grundprinciper för ansvarsfullt företagande. Varje år sammanställer vi rapporten Communication on Progress. Rapporten sammanfattar hur Relacom stödjer och arbetar för Global Compact och dess principer. 7

8 Strategier och mål Strategier och mål Kundfokus Ett företag Kundfokus är en central del i Relacoms affärsverksamhet och innebär att vi har kunden i fokus i allt vi gör. Vårt mål är att överträffa kundernas förväntningar och att vara kundernas förstahandsval. Relacoms organisation och verksamhetsprocesser ska alltid spegla och anpassa sig till förändringar i kundernas verklighet, för att vi ska fortsätta vara ett konkurrenskraftigt företag på marknaden. Vi genomför därför kundundersökningar kontinuerligt för att få kundernas feedback och förslag på förbättringar. Ständig förbättring Relacom arbetar ständigt med att utveckla och förbättra verksamheten. Vi investerar i förbättrade IT-verktyg samtidigt som vi lägger stor kraft på att förbättra våra produktionsprocesser för att optimera resursanvändningen. Dessutom arbetar vi med en hög kostnadsmedvetenhet genom hela organisationen och strävar efter att alltid hitta de mest kostnadseffektiva lösningarna, utan att tumma på kvalitén för de tjänster som levereras. Vi arbetar också med ständiga förbättringar för att öka trivseln på arbetsplatsen. Som ett resultat av medarbetarundersökningen (Great Place to Work) har vi också implementerat en rad förbättringar för att bli en bättre arbetsplats. Relacoms vision är att vara den ledande aktören på de marknader vi verkar. Vi vill vara förstahandsvalet för kunder inom telekommunikation, elförsörjning och M2M-marknaden för de tjänster vi erbjuder. För att uppnå detta kommunicerar Relacom en gemensam vision, gemensamma värderingar, principer och mål med kunder, anställda och andra intressenter. Vi kan utnyttja våra resurser på bästa sätt genom att sykronisera rutiner och arbetssätt inom Relacomkoncernen. Lönsamhet Lönsamhet, är ett resultat av nöjda och trogna kunder som värdesätter våra tjänster. Detta i kombination med en effektiv organisation innebär att vi skapar mervärden på ett kostnadseffektivt sätt. Våra priser ska vara marknadsmässiga och spegla de värden vi skapar för kunden. 8

9 9

10 Miljö Miljö Miljön ligger oss varmt om hjärtat och vi har under 2013 fortsatt att arbeta aktivt för att minska miljöpåverkan från våra produkter och tjänster. Målet med vårt miljöarbete är att hitta lösningar som inte bara är bra för miljön, utan också gynnar våra kunder och medarbetare. Våra fokusområden inom miljö är energi, klimat, arbete i känsliga områden, kemikalier och avfall. Vi tror att vi, genom att visa hur Relacom arbetar med hållbarhet, sänder en viktig signal till marknaden, våra kunder, leverantörer, entreprenörer och inte minst till våra anställda. Tabell 1. Miljönyckeltal Energi Energianvändning i form av el, värme och kyla är en av våra viktigaste miljöfaktorer. Projektet med att kartlägga vår energianvändning som genomfördes under 2012 visade att mycket återstår att göra innan vi vet den exakta användningen av el, värme och kyla i våra lokaler. Det pågår ett kontinuerligt arbete att, tillsammans med fastighetsägare, upprätta rutiner för rapportering och uppföljning av energianvändningen. I dagsläget är det bara för de tio största etableringarna som vi kan särredovisa el- och värmeförbrukning, i övrigt har vi använt schabloner i redovisningen Bränsleförbrukning (m3) Direkt energianvändning (MWh) Direkta utsläpp av koldioxid (ton CO2) Relacom vill bidra till en positiv miljöpåverkan i samhället genom våra tjänster, vilket bland annat innebär att se till att nät för kommunikation och tillgång till el fungerar korrekt. Vi arbetar intensivt för att minska miljöpåverkan från vår egen verksamhet, vilket också våra kunder förväntar sig att vi ska göra. Vår verksamhet uppfyller kraven i miljöstandarden ISO 14001: Tabell 2. Direkt energianvändning uppdelat per bränsle (MWh) EN Diesel Bensin El 732* 916* 1471 Värme Totalt 2827** 3042** Som leverantör av drivmedel använder vi oss av Statoil och OK/Q8. *) Faktisk elförbrukning avläst endast från egna elmätare. **) Beräknat utifrån schabloner för kontor, förråd/lager och garage.

11 Under 2013 minskade vi vår bränsleförbrukning med 14,1 procent. Minskningen av bränsleförbrukningen har varit möjlig tack vare olika åtgärder i hela organisationen, bland annat genom en fortsatt utveckling av produktionsplaneringen och ett löpande utbyte av tjänstebilar med modernare motorer. Vi har under 2013 påbörjat en omfattande upphandling av nya tjänstefordon som under 2014 ska ersätta halva vår nuvarande fordonspark. De nya fordonen är effektivare och mer bränslesnåla, vilket förmodas ge ytterligare minskning av bränsleförbrukningen Klimat verksamhet och minskar både kostnader och koldioxidutsläpp från transporter. Vi ämnar kunna minska det totala reseavståndet med procent under kommande år, tack vare bättre planering genom GPS-systemet. Vår hållbarhetsredovisning är framtagen enligt GRI G4 som ställer krav på redovisning av koldioxid enligt GHG-protokollet (eng. Green House Gas Protocol). GHG-protokollet delar in utsläppen av växthusgaser i Scope 1-3, där Scope 1 är egna direkta utsläpp, Scope 2 är indirekta utsläpp från användning av el, värme och kyla och Scope 3 är övriga indirekta utsläpp från inköpta tjänster och transporter, se bild 3. Vi tar klimatfrågan på allvar och arbetar aktivt för att minska koldioxidutsläppen från våra tjänster och transporter. De miljöeffekter som klimatförändringarna medför, till exempel extremt väder, förändringar i nederbörd, snöfall och is, har en direkt ekonomisk inverkan på vår bransch och våra kunder. För att minska våra utsläpp har vi infört ett GPS-system för att planera våra uppdrag smartare och optimera reseavstånd. Det sparar tid, ökar den totala effektiviteten i vår Bild 3. GHG-protokollets Scope 1-3 Tabell 3. Direkta utsläpp av växthusgaser (ton CO2)* EN15 Scope CO2 Diesel 5737, CO2 Bensin 77,4 527,5 782,7 CO2 Bensin (förmånsbilar i tjänsten) 389,5 527,5 782,7 Totalt *) För förmånsbilar i tjänsten antas en förbrukning av bensin på 0,9 l/mil. CO2 CH4 SCOPE 1 DIREKTA SCOPE 2 INDIREKTA SCOPE 3 INDIREKTA EGNA BILAR OCH MASKINER INKÖPT EL, VÄRME OCH KYLA INKÖPTA TRANSPORTER OCH TJÄNSTER Tabell 4. Indirekta utsläpp av växthusgaser* EN16 Scope Indirekta utsläpp av växthusgaser (CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs, SF6) enligt Scope 2 i GHG-protokollet, dvs utsläpp från inköpt el, värme och kyla.* CO2 el och värme *) Utsläpp av koldioxid (CO2) har beräknats med hjälp av statistik från el- och värmeleverantörer. Tabell 5. Indirekta utsläpp av växthusgaser från inköpta tjänster och transporter (ton CO2-e) EN17 Scope CO2 transporter DB Schenker 8,2 8,5 8,6 CO2 Flygresor CO2 Tågresor 0,001 0,001 0,001 CO2 Avfallstransporter CO2 Posten Totalt 19,1 18,3 18, ,2 11,

12 För att minska miljöpåverkan från tjänsteresor är videomötesutrustning installerad på våra kontor, vilket gör det möjligt för oss att hålla gruppmöten utan att resa. Dessutom har vi också installerat lösningar för online-möten med exempelvis kunder och affärspartners, för att begränsa onödiga resor. För interna administrativa arbetsmöten använder vi onlineverktyg (video, chatt, telefoni) i stället för att resa. Under 2013 har även satsningar på internetbaserade utbildningar gjorts. Minskat våra flygresor -20% Arbete i känsliga områden För en del av vår verksamhet behöver vi gräva i mark och i närhet av vatten som har högt ekologiskt och/eller kulturellt värde. Det är vår högsta prioritet att se till att teknik, utrustning och material som vi använder inte skadar närmiljön vi arbetar i. Vi har därför utarbetat en handlingsplan och publicerat riktlinjer för våra tekniker. Riktlinjerna fokuserar på nödvändiga åtgärder att ta hänsyn till och visar hur verksamhet kan bedrivas i känsliga områden. Vårt mål är att vår påverkan på den omgivande naturen ska vara minimal och att all onödig trafik i känsliga områden ska undvikas. Kemikalier När Relacom utför installationer använder vi ibland olika typer av kemikalier. För att säkerställa att användningen av kemikalier inte skadar miljön eller människor söker vi ständigt efter bättre alternativ ur ett miljö- och säkerhetsperspektiv. När det är möjligt används ämnen som härrör från naturliga råvaror eller som inte klassificeras som skadliga eller giftiga. Vår utmaning är att uppfylla kundernas krav och samtidigt fasa ut farliga kemikalier. Tabell 6. Farligt avfall (ton) EN Blykabel 14,99 10,12 5,39 Olja, oljefilter 2,52 0,20 0,28 Oljehaltigt vatten, oljehaltigt slam 0,28 3,02 28,30 Elektronik 103,72 93,45 56,02 Färgavfall i småemballage, lösningsmedel 0,07 0,83 0,582 Batterier (blybatterier) 14,36 19,50 10,92 Småbatterier 2,82 5,03 6,31 Aerosoler 0,67 0,78 0,36 Asfalt innehållande stenkolstjära 14,70 11,84 0 Gatubrunnsslam, slam 11,28 31,46 0,91 Stolpar (st) Lysrör (st) Avfall För att minska vår miljöpåverkan och säkerställa en hållbar utveckling är både avfallsminimering och ansvarsfull avfallshantering mycket relevanta parametrar att fokusera på. Rutiner för avfallshantering utgör en integrerad del av vår verksamhet. Genom våra leverantörsavtal kan vi både utnyttja och återvinna avfall som uppkommer i vår serviceverksamhet. Samma krav och rutiner för avfall gäller för våra underentreprenörer. Vår ambition är därför att se till att avfall från den egna verksamheten återvinns i så stor utsträckning som möjligt. På samtliga verksamhetsorter har vi uppsamlingsstationer för avfall inklusive behållare för att samla inte bara kontorsavfall, utan framförallt kablar och byggavfall från vår serviceverksamhet. Vi har också infört rutiner för korrekt hantering och transport av avfall från platser utanför våra stationeringsorter där vi utför uppdrag. Vårt farliga avfall presenteras i tabell 6 och övrigt avfall i tabell 7. 12

13 Tabell 7. Icke farligt avfall (% av totala avfallsmängden)* EN23 Återvinning Förbränning Plastkabel 10,1 12,1 9,7 Papper 5,8 0,23 0,3 Skrot 15,3 13,5 14, Brännbart 25,7 29,4 32,9 Deponi Deponi 1,09 0,90 1,0 Annat Övrigt 9,11 9,97 7,2 *) Annat avfall som samlas in från projekten är till exempel schaktmassor, aluminium och kabeltrummor. Total mängd avfall 2011: 777,3 ton; 2012: 805,5 ton; 2013: 838,9 ton. Minskat vår bränsleförbrukning -14% Minskat osorterat avfall -9% Visste du att? Sedan 2012 använder vi en kemikaliedatabas för hantering av förbrukning, skyddsblad, säkerhetsdatablad och riskbedömning av kemikalier. Detta möjliggör en effektiv och säker hantering av våra kemikalier. 13

14 Kundrelationer Kundrelationer För att uppnå och behålla en affärsverksamhet i världsklass mäter kundlojalitet samt Satisfied Customer Index (SCI) är det nödvändigt att förstå och infria kundens behov som mäter hur väl kundens förväntningar uppfylls. och förväntningar. Relacom fokuserar på att ha NPS mäts genom att fråga våra slutkunder om de en nära dialog med kunderna och att aktivt kan rekommendera oss och vilka förbättringar fånga upp deras behov och förväntningar. Våra kunder räknar med att Relacom har ett aktivt kvalitets- och hållbarhetsarbete som innefattar att vi minskar vår miljöpåverkan, har en säker arbetsplats och tar socialt ansvar. Det är viktigt med hög integritet för våra kunder. Därför har vi implementerat rutiner som ser till att kunddata hanteras på ett säkert sätt, vilket resulterat i att inga fall av förlorad kunddata rapporterats under året. Kundnöjdhet God service är en av de viktigaste faktorerna när kunder väljer leverantör. Att uppnå hög kundnöjdhet är en hörnsten i Relacoms affärsstrategi. Vi tror att en nära dialog med våra kunder är nyckeln till att lyckas och vi jobbar ständigt med att följa upp hur nöjda våra kunder är. Uppföljningen gör det möjligt för oss att hitta förbättringsområden så att vi kan nå vårt mål; att möta och överträffa våra kunders förväntningar. Under 2013 har vi fokuserat på att ytterligare förbättra uppföljningen av Relacoms kundnöjdhet. Relacom mäter två viktiga nyckeltal för kundnöjdhet; Net Promoter Score (NPS) som 14 SCI 75% som skulle öka deras kundnöjdhet. Frågorna skickas ut med SMS till kunderna efter utfört arbete. Genom SMS-utskick har kunderna möjlighet att snabbt ge oss feedback på utförd tjänst, vilket även har resulterat i hög svarsfrekvens. SCI tar ett bredare grepp om kundnöjdheten hos våra nyckelkunder. Den baseras bland annat på vår leveransprecision, andel reklamerade uppdrag, kvalitet samt enkäter om kundnöjdhet. Resultat 2013 Relacoms mål att få ett NPS-värde på 50 uppnåddes under 2013, med ett resultat på 51. Mer än 50 procent av Relacoms slutkunder gav högsta betyg (10 av 10) på teknikernas arbete och uppförande. Relacoms NPS-värde är betydligt högre än andra företag som mäter enligt NPSmetoden. Något som visar att vi lyckats väl med att hålla kunden i fokus och att ge exceptionell service. Eftersom Relacom strävar efter ständig förbättring har målet reviderats till 55 för Under 2014 kommer vi att arbeta vidare med att förfina vår kunduppföljning, bland annat med att mäta NPS på fler tjänsteområden, öka svarsfrekvensen,

15 genomföra inkomna förslag på förbättringsåtgärder samt att tydligare kommunicera resultatet. Kundnöjdheten (SCI) ökade från 68 % år 2012 till 75 % under Även här arbetar vi fortsättningsvis med att öka svarsfrekvensen, informera resultaten internt och att genomföra inkomna förbättringsförslag. Relacoms mål för nästa år är att SCI ska öka ytterligare till 80 %. Vi ingår bara samarbete med leverantörer som uppfyller de krav inom kvalitet, miljö och etiska riktlinjer som är fastställda i våra policydokument och därför utvärderas alla Relacoms leverantörer innan samarbete inleds. Utvärderingen baseras på referenser och kundnöjdhet, finansiell säkerhet, verksamhetssystem samt leveransservice och support. Vid bristande leveransförmåga eller andra avvikelser genomförs en ny utvärdering. Snabb hantering av kundklagomål Att hantera och lösa kundreklamationer är också ett sätt för oss på Relacom att förbättra verksamheten. Vi hanterar kundklagomål så snabbt och effektivt som möjligt. Vi registrerar och följer upp alla kundklagomål samt genomför korrigerande åtgärder för att bristerna inte ska återkomma. På Relacom mäts den genomsnittliga tiden för att lösa reklamationsärenden och resultaten följs upp varje månad. Samarbete med leverantörer Relationen till våra leverantörer präglas av hög affärsmoral, objektivitet och affärsmässighet. Relacoms inköpspolicy innebär att alla våra leverantörer ska följa Relacoms uppförandekod. På Relacom tror vi att ett långsiktigt och nära samarbete med våra leverantörer ger högre kvalitet och lönsamhet för båda parter. Relacom har exempelvis regelbundna möten med våra nyckelleverantörer där vi följer upp hur de uppfyllt sina åtaganden och var det kan behövas förbättringsåtgärder. Relacoms mål är att ta ansvar för både kvalitet, miljö, arbetsmiljö samt övriga sociala aspekter i hela vår leverantörskedja. Därför satsar vi på att utöka kontrollen av våra egna och våra leverantörers underleverantörer. Under 2014 kommer en regelbunden granskning av våra större leverantörer att införas. Vi kommer även att öka kontrollen av våra mindre leverantörer för att säkra att de lever upp till ställda arbetsmiljökrav. Visste du att? Färre än 1 % av de uppdrag som Relacom utförde under 2013 har reklamerats. 15

16 Affärsetik I Relacoms uppförandekod har vi definierat regler för flera områden såsom arbetsmiljö, diskriminering, respekt för arbetstagarnas rättigheter, avskaffande av barnarbete och tvångsarbete, miljöansvar, leverantörskedjans ansvar, affärsetik och bekämpning av korruption. Relacom arbetar aktivt med att se till att uppförandekoden genomsyrar det dagliga arbetet och är en del av företagskulturen. Alla nyanställda på Relacom får information om uppförandekoden under sitt introduktionsprogram och chefer på alla nivåer i Relacom ska arbeta i enlighet med principerna och värderingarna i uppförandekoden. Vi vill att Relacoms arbete ska präglas av högsta möjliga kvalitet, ärlighet, öppenhet och ansvarskänsla. Därför stöttar och skyddar vi medarbetare som anmäler misstanke om förhållanden som strider mot våra grundläggande värden och mål. Det finns därför ett inarbetat whistleblowingsystem där våra medarbetare uppmuntras att rapportera in alla typer av avvikelser från vår uppförandekod och policys eller andra etiska eller brottsliga missförhållanden. Även våra intressenter och kunder kan lämna åsikter till Relacom via hemsidan eller telefon till Relacoms HR-chef. Dessa åsikter hanteras konfidentiellt. Visste du att? Relacom har en policy mot korruption. Policyn informerar och stöttar anställda i hur de ska agera i olika situationer med våra kunder. Vid nyanställning informeras personalen om policyn och vår whistleblowerfunktion. 16

17 Berättelser från verksamheten - Affärsetik Under hösten 2013 deltog vi i en oberoende extern revision av Corporate Social Responsibility (CSR). Revisionen granskade hur väl vi uppfyller uppförandekoden, bland annat avseende jämställdhet, hälsa, säkerhet och löner. Vi är stolta över att Relacom fick högsta betyg i utvärderingen, klass A- excellent, med totalbetyget 93,7 av 100. Granskningen gjordes i ett samarbete med flera företag. Positiva omdömen från revisorerna:»» Relacoms lättillgängliga samling av dokumentation, riktlinjer och rutiner samt rapportering på intranätet anses vara ledande praxis för andra organisationer.»» Policys och goda rutiner för kontroll av anställdas skyddsutrustning. Årliga hälsokontroller erbjuds alla anställda.»» ID-kort (ID06) för att garantera kompetens och verifiera tillhörighet.»» Uppföljningssystem (C2) för tillbud och arbetsskador finns tillgängligt på intranätet. Från utvärderingen tar vi också med oss att vi ska förbättra uppföljningen av våra leverantörer med fokus på hållbarhetsaspekter. Bild 4. Resultat av CSR-revisionen indelat i hållbarhetsaspekter Tvångsarbete Affärsetik 10% 8% Hälsa och säkerhet 6% 4% (Yttre) Miljö 2% 0% Föreningsrätt Löner och ersättningar Diskriminering Arbetstid Disciplinära metoder 17

18 Berättelser från verksamheten Service som överträffar kundens förväntningar Många av Relacoms medarbetare får toppbetyg av våra slutkunder. Relacom samlar in de fina kundsynpunkterna som kommer via kundtjänst och kundundersökningar och sprider dem vidare inom företaget för att uppmärksamma goda arbetsinsatser. Relacom har exempelvis flera kanaler för att nå ut med information, såsom intranät, nyhetsbrev, videoutbildning, telefoninformation och sammanfattningar från ledningsgruppsmöten. Här följer ett urval på kommentarer från nöjda kunder som kommit in under året. Er kundtjänst kan inte få annat betyg än superb! Jag ringde in tidigare idag för att få mitt bredband installerat och fick prata med en väldigt trevlig tjej, Anna. Hon hjälpte mig och tog sig tid för att ringa till tekniker som skulle klämma in och få mitt bredband installerat imorgon. Sådan hjälp och att man anstränger sig för att kunden ska bli nöjd, är sådant som ger er väldigt gott rykte och gör dagen roligare och lättare för oss kunder. /Hälsningar från en mycket nöjd kund i Svenljunga Jag vill bara framföra mitt stora TACK för hur snabbt och smidigt Peter Lahdo fixade mina IT-problem igår. Det gick både fort och blev bra och han tog fullt ansvar för hela utförandet. Dessutom gjorde Peter något som väldigt få tar sig tid till; han sökte mig flera gånger idag för att följa upp att allt gått bra. Vilket det ju gjorde.tack. Ett showcase för hur man utför bra service och visar omtanke om kund! /En nöjd branschkollega I fredags morse upptäckte jag att telefonledningen var nedriven och låg på gräsmattan. Idag var det fixat, trots semestertider och helg! Det hade jag inte förväntat mig. Alltid kul att bli glatt överraskad! /Nöjd kund i Örebro 18

19 Berättelser från verksamheten Hållbarhet = nöjd kund DGC är en nätoperatör som utvecklar och säljer datakommunikations-, drift- och telefonilösningar till företag. DGC:s affärsidé är att leverera skalbara och kundanpassade datakommunikations-, drift- och telefonitjänster i ett eget rikstäckande nät till kunder som har verksamhet på många platser. DGC:s huvudmål är att ha marknadens nöjdaste och mest lojala kunder. Relacom är en viktig leverantör till DGC. Ofta är det Relacoms tekniker som realiserar installationerna av DGC:s datakommunikations- och telefonitjänster och är de som träffar slutanvändarna ute i landet. För att våra kunder skall vara nöjda och lojala, måste dessa möten bli en bra upplevelse. Då krävs en leverantör som är flexibel, med bra servicekänsla och förståelse för kundernas situation. Under 2013 valde DGC Relacom som samarbetspartner för att uppgradera deras rikstäckande nät. Valet baserades både på leveransförmåga och pris, men även mjuka värden som lyhördhet, förtroende och hållbarhet. Relacom hjälper DGC i vårt hållbarhetsarbete genom att på ett föredömligt sätt mäta och följa upp sina resor för alla de arbeten som utförs för DGC:s räkning. Relacoms ansträngningar är något som differentierar dem mot andra och visar att de vill ta ansvar för hållbar utveckling. /Patrik - DGC 19

20 Medarbetare Medarbetare Relacom är ett tjänsteföretag och våra medarbetare utgör företagets absolut viktigaste tillgång. Vår målsättning är att vara en attraktiv arbetsgivare som lockar kompetent personal och där medarbetare trivs och vill utvecklas tillsammans. Det är viktigt att Relacoms anställda känner att våra värderingar överensstämmer med verkligheten. Vi arbetar därför aktivt med att bland annat satsa på utbildning och förbättra internkommunikationen. Visste du att? Relacom fick förtroendet att säkra kommunikationen på flera av de platser som USA:s president besökte under hans besök i Sverige. Ett tiotal tekniker arbetade med detta och var djupt engagerade i planeringen och verkställandet. Projektledaren/-arna hade till och med direktkontakt med Vita huset. Arbetet uppskattades av alla parter och efter besöket visade den amerikanske ambassaden sin uppskattning genom personligt besök hos Relacom där man tackade för de fina insatserna. 20

Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Kundundersökning, intervjuer

Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Kundundersökning, intervjuer Cybercom GRI-Bilaga Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Rapporteringen av Cybercoms hållbarhetsarbete följer sedan 2011 riktlinjerna

Läs mer

Korta fakta om Skanska idag

Korta fakta om Skanska idag Korta fakta om Skanska idag 1 Grundat 1887 Skanska är ett av världens ledande byggföretag Cirka 133 miljarder SEK omsättning 2003 Cirka 4,000 återkommande kunder 60,000 medarbetare (12000 i Sverige) Czech,

Läs mer

Vår uppförandekod. (Code of Conduct)

Vår uppförandekod. (Code of Conduct) Vår uppförandekod (Code of Conduct) 2012 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder gentemot omvärlden

Läs mer

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct)

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct) Mekonomen Groups uppförandekod (Code of Conduct) 2014 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen Group som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder

Läs mer

MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS ADDTECHS CODE OF CONDUCT MEDARBETARE

MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS ADDTECHS CODE OF CONDUCT MEDARBETARE MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS Det är våra medarbetare som gör Addtech. De är vår absolut främsta resurs. Ansvar och frihet är två av Addtechs kärnvärden och sammanfattas som "Frihet under ansvar",

Läs mer

Uppförandekod för leverantörer

Uppförandekod för leverantörer April 2011 Uppförandekod för leverantörer INLEDNING Att bedriva affärsverksamhet med en högt ställda etiska krav är grundläggande för Sodexo. Därför har vi utvecklat denna Uppförandekod för att tydliggöra

Läs mer

Självutvärdering för leverantörer

Självutvärdering för leverantörer Självutvärdering för leverantörer Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Miljö 3. Affärsetik 4. Arbetsmiljö och sociala villkor 5. Föreningsfrihet 6. Arbetstid 7. Löner 8. Tvångsarbete 9. Barnarbete 10.

Läs mer

Semcon Code of Conduct

Semcon Code of Conduct Semcon Code of Conduct Du håller nu i Semcons Code of Conduct som handlar om våra koncerngemensamma regler och förhållningssätt. Semcons mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer

Läs mer

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative.

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative. Uppförandekod Husqvarna Groups uppförandekod följer FNs Global Compacts principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruption riktade till företag. Husqvarna Group stödjer FN Global Compact

Läs mer

KINNARPS UPPFÖRANDEKOD KINNARPS UPPFÖRANDEKOD

KINNARPS UPPFÖRANDEKOD KINNARPS UPPFÖRANDEKOD 1 KINNARPS UPPFÖRANDEKOD 2 INLEDNING Kinnarps, som grundades av Jarl och Evy Andersson 1942, har sina rötter i den svenska landsbygden. Från början var Kinnarps ett litet familjeföretag, men har idag vuxit

Läs mer

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct)

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct) Version 2.0, 2013-09-24 Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod Kalix Tele24 tillhandahåller telefonister till företag, myndigheter och organisationer inom ett mycket stort spektra av verksamheter.

Läs mer

Gunnebos uppförandekod

Gunnebos uppförandekod Gunnebos uppförandekod 2 VD:s introduktion Gunnebos vision är att bli en världsledande leverantör av en säkrare framtid. För att uppnå den visionen måste vi ta ett stort ansvar i alla delar av vår verksamhet,

Läs mer

Policy för likabehandling

Policy för likabehandling Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Omfattning och ansvar... 3 0.1. Omfattning... 3 0.2. Ansvar... 3 0.2.1. Samverkan... 3 0.2.2. Centralt och lokalt ansvar... 3 0.2.3. Chefen/arbetsledaren...

Läs mer

Enkätfrågor till uppföljning av Uppförandekoden

Enkätfrågor till uppföljning av Uppförandekoden Enkätfrågor till uppföljning av Uppförandekoden Södertälje kommuns och dess bolags uppförandekod 1 Har ert företag en egen uppförandekod? Om ja, vänligen ladda upp er egen uppförandekod. 2 Har ert företag

Läs mer

NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD VÅRA VÄRDERINGAR VÅRA RIKTLINJER START ANSVAR MÄNNISKORNA KUNDERNA FÖRETAGET EFTERLEVNAD PARTNERS

NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD VÅRA VÄRDERINGAR VÅRA RIKTLINJER START ANSVAR MÄNNISKORNA KUNDERNA FÖRETAGET EFTERLEVNAD PARTNERS NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD Det här dokumentet sammanfattar vår affärsetiska kod. Koden bygger på våra värderingar och vägleder oss i sam- arbetet med kollegor, kunder, partners och andra intressenter.

Läs mer

Vår uppförandekod. Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14. Version 4 2013-08-01

Vår uppförandekod. Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14. Version 4 2013-08-01 Vår uppförandekod Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14 1 Inledning De allra flesta företag har en fastställd uppförandekod, eller Code of Conduct som många kallar den. För

Läs mer

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida.

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida. Vår uppförandekod IVL:s uppförandekod Allmänt IVL Svenska Miljöinstitutet AB (IVL) åtnjuter högt anseende som ett ansvarstagande företag. Det bygger på integritet och affärsverksamhet som är konsekvent

Läs mer

TRIBONAS UPPFÖRANDEKOD 2015

TRIBONAS UPPFÖRANDEKOD 2015 TRIBONAS UPPFÖRANDEKOD 2015 Vårt ansvar som arbetsgivare och medarbetare Vår företagskultur Tribonas företagskultur präglas av tre kärnvärden: Engagemang - På Tribona lägger vi stor vikt vid att sätta

Läs mer

CSR Ansvarsfullt företagande

CSR Ansvarsfullt företagande CSR Ansvarsfullt företagande Det finns ett ökat tryck på våra företag att respektera mänskliga rättigheter, grundläggande arbetsrättsprinciper och grundläggande miljöstandarder oavsett var i världen vi

Läs mer

HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD

HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD Code of conduct HANS LINNARSON, VD och koncernchef Husqvarna har under sin l ånga och tr aditionsrik a historia byggt upp et t mycket got t anseende som är ovärderligt.

Läs mer

OKQ8 och hållbar bilism

OKQ8 och hållbar bilism Hållbar bilism OKQ8 och hållbar bilism OKQ8 vill jobba med hållbarhet i hela leverantörskedjan från råvara till färdig produkt. Det är en förutsättning för att vi ska kunna garantera drivmedlens hållbarhetsprestanda.

Läs mer

SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer

SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer I SJs uppförandekod för leverantörer anger vi våra grundläggande krav vad gäller mänskliga rättigheter och arbetsvillkor, miljö och affärsetik. SJ förväntar

Läs mer

Uppförandekod. Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014.

Uppförandekod. Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014. Uppförandekod Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014. Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Dokumentägare... 2 3. Ansvar i externa relationer... 2 3.1. Lagar

Läs mer

Våra hållbarhetsmål. Hållbarhetsmålen godkändes av koncernledningen för Regional Unit (RU) Sweden i maj 2013 och gäller till december 2015.

Våra hållbarhetsmål. Hållbarhetsmålen godkändes av koncernledningen för Regional Unit (RU) Sweden i maj 2013 och gäller till december 2015. Våra hållbarhetsmål För att styra E.ONs hållbarhetsarbete i Norden har vi definierat elva hållbarhetsmål som täcker områdena Miljö, Medarbetare, Kunder och Leverantörer. en är baserade på vårt globala

Läs mer

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Kvalitet & Arbetsmiljö Så här arbetar vi med kvalitet & arbetsmiljö Vi på Swea Energi och Qstar Oil har en grundfilosofi när det gäller att arbeta med

Läs mer

Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna

Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna Uppfylla vår medarbetarstrategi Leverera våra HR ambitioner Stödja vår verksamhet Främja våra värderingar Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna www.schindler.com/careers

Läs mer

Uppförandekod för Quintiles leverantörer

Uppförandekod för Quintiles leverantörer Uppförandekod för Quintiles leverantörer 2 En hållbar affärsverksamhet är viktig för Quintiles. Denna uppförandekod för leverantörer ( koden ), som är baserad på internationellt erkända normer, syftar

Läs mer

Enkätundersökning 2009

Enkätundersökning 2009 Enkätundersökning 2009 Som ägare önskar vi lyfta fram betydelsen av att svenska börsbolag arbetar strukturerat med hållbarhetsfrågor, som en förutsättning för långsiktigt värdeskapande och finansiell avkastning.

Läs mer

Loomis AB UPPFÖRANDEKOD. Loomis AB, Vallgatan 11 plan 4, Box 902, 170 09 Solna Växeltelefonnummer: 08-522 920 00, www.loomis.com

Loomis AB UPPFÖRANDEKOD. Loomis AB, Vallgatan 11 plan 4, Box 902, 170 09 Solna Växeltelefonnummer: 08-522 920 00, www.loomis.com Loomis AB UPPFÖRANDEKOD Loomis AB, Vallgatan 11 plan 4, Box 902, 170 09 Solna Växeltelefonnummer: 08-522 920 00, www.loomis.com 2 av 5 Ramar för Loomis uppförandekod Loomis uppförandekod skall spegla våra

Läs mer

GRI-REDOVISNING GRI-index 2014

GRI-REDOVISNING GRI-index 2014 GRI-index 2014 NCC 2014 1 Om NCC:s GRI-redovisning NCC rapporterar årligen sitt hållbarhetsarbete som en del av NCC:s årsredovising. Sedan 2010 tillämpas Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer för

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Human Resources riktning vision 2020

Human Resources riktning vision 2020 Human Resources riktning vision 2020 Riktlinje för Halmstads kommuns personalpolitik 2010-2014 Vi har en vision! Halmstads kommuns medarbetare har till uppgift att utveckla Halmstad som hemstad, kunskapsstad

Läs mer

Anna N. Stenströmer Miljö- och kvalitetskoordinator OKQ8

Anna N. Stenströmer Miljö- och kvalitetskoordinator OKQ8 Anna N. Stenströmer Miljö- och kvalitetskoordinator OKQ8 Agenda Vad vi förhåller oss till Strategi Hur följer vi upp och visar efterlevnad av krav i leverantörskedjan? Lärdomar och erfarenheter att ta

Läs mer

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG ! 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG 50 IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETARENGAGEMANG 1 2 3 4 5 SKAPA EN GOD RELATION Relationen

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Personalpolicy. Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö.

Personalpolicy. Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö. Personalpolicy Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö. Kommunens vision Finströms kommuns grundläggande uppgift är att ge finströmarna

Läs mer

fagerhult group Code of Conduct

fagerhult group Code of Conduct fagerhult group Code of Conduct Fagerhult Group Code of Conduct Vår globala närvaro ställer krav på att våra medarbetare och affärspartners tar ansvar för sig själva och för varandra. Vi har därför skapat

Läs mer

Vår uppförandekod gäller all vår verksamhet och vi förutsätter oss att all personal alltid följer dessa riktlinjer.

Vår uppförandekod gäller all vår verksamhet och vi förutsätter oss att all personal alltid följer dessa riktlinjer. Code of Conduct Brev från ledningen Hos oss på Caverion är det viktigt att utveckla företagets långsiktiga verksamhet. Vi strävar inte efter det goda ekonomiska resultatet till varje pris. Vi förstår att

Läs mer

Personalpolitiskt program 2009

Personalpolitiskt program 2009 Personalpolitiskt program 2009 Antaget av kommunfullmäktige 2009-02-25 8 2 PERSONALPOLITISKT PROGRAM I VÅRGÅRDA KOMMUN Vårgårda kommuns personalpolitiska program är ett övergripande idé- och styrdokument

Läs mer

bestämmelser uppmuntra att de följer dessa affärsetiska bestämmelser.

bestämmelser uppmuntra att de följer dessa affärsetiska bestämmelser. SSABs affärsetiska bestämmelser SSAB-koncernens affärsetiska bestämmelser SSABs mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer baserade på respekt, ansvar och högklassighet med medarbetare,

Läs mer

Tillsammans är vi starka

Tillsammans är vi starka Tillsammans är vi starka Välkommen! Sättet vi lever vår vision och vår affärsidé på är vad som bland annat skiljer oss från våra konkurrenter. Det handlar om HUR vår omgivning upplever samarbetet med oss

Läs mer

Uppförandekod ANTAGEN AV STYRELSEN I SÖDRA SKOGSÄGARNA EKONOMISK FÖRENING DEN 15 APRIL 2015.

Uppförandekod ANTAGEN AV STYRELSEN I SÖDRA SKOGSÄGARNA EKONOMISK FÖRENING DEN 15 APRIL 2015. Uppförandekod ANTAGEN AV STYRELSEN I SÖDRA SKOGSÄGARNA EKONOMISK FÖRENING DEN 15 APRIL 2015. Värdeskapande relationer, långsiktigt agerande Varför en uppförandekod? Södras uppförandekod sammanfattar de

Läs mer

GRI-komplement 2013. Hufvudstaden har identifierat följande fem intressentgrupper som berörs av vår verksamhet. Väsentligaste hållbarhetsfrågorna

GRI-komplement 2013. Hufvudstaden har identifierat följande fem intressentgrupper som berörs av vår verksamhet. Väsentligaste hållbarhetsfrågorna GRI-KOMPLEMENT 2013 GRI-komplement 2013 Hufvudstadens samlade hållbarhetsredovisning består av årsredovisning 2013 samt detta GRI-komplement. Bolagets hållbarhetsarbete redovisas enligt Global Reporting

Läs mer

Arbetsgivarpolitiskt

Arbetsgivarpolitiskt Arbetsgivarpolitiskt Innehåll Medarbetarskap... 7 Ledarskap... 9 Arbetsmiljö...11 Hälsa...13 Jämställdhet...15 Kompetensförsörjning...17 Lönepolitik...19 Mångfald...21 Arbetsgivarpolitiskt program Ljungby

Läs mer

CY innehåll 1.0 POli

CY innehåll 1.0 POli te r & ar m b än et PO LI sk sf CY fö li ör r ga h å rä l tt la ig nd he e n oc h m än sk lig a rä tt ig he te r Sv er ig e po lic y fö r ar be ts fö rh ål la nd en Po licy Ca rl sb er g innehåll 1.0 Föreningsfrihet

Läs mer

Jämställdhetsplan. Företagets verksamhet. Företagets jämställdhetspolicy. Planen gäller för. Infranord AB avdelning etc.: Besöksadress: Boxadress:

Jämställdhetsplan. Företagets verksamhet. Företagets jämställdhetspolicy. Planen gäller för. Infranord AB avdelning etc.: Besöksadress: Boxadress: Strategiskt dokument Dokumentnummer 2958 Version 1.0 Jämställdhetsplan Fastställd av: Torgny Johnsson Granskad av: Lena Wikman Handläggare: Åsa Dunér Enhet: P Planen gäller för Arbetsställe, huvudkontor,

Läs mer

LKAB:S STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING 2013 2020

LKAB:S STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING 2013 2020 LKAB:S STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING 2013 2020 VÅR AMBITION LKAB skapar välstånd genom att vara ett av de mest innovativa och resurseffektiva gruvföretagen i världen. 2 AMBITIONEN INNEBÄR ATT: LKAB

Läs mer

Code of Conduct Wulff Supplies

Code of Conduct Wulff Supplies Code of Conduct Wulff Supplies Dokumentnamn: Code of Conduct Wulff Supplies Ansvarig: Ledningsgruppen Datum: 110321 Miljö, kvalité, säkerhet och hälsa En del av vår vardag Innehållsförteckning Wulff Group/Wulff

Läs mer

CSR-policy. Socialt ansvar GRATIS HJÄLP I MATTE - 1 -

CSR-policy. Socialt ansvar GRATIS HJÄLP I MATTE - 1 - 2015-09-08 GRATIS HJÄLP I MATTE CSR-policy Mattecentrum är en ideell organisation som verkar för likvärdig kunskapsinhämtning i syfte att öka kunskaper i och stimulera intresset för matematik hos barn,

Läs mer

CR-ramverk för Ratos innehav

CR-ramverk för Ratos innehav CR-ramverk för Ratos innehav Implementerat under 2011 120304 CBL 1 Ledningsstruktur och styrning av CR-arbetet Nivå 1 (grundläggande) Ansvaret för styrning av CR-frågor hos företagsledningen Rutiner finns

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

Indikatorer för social hållbarhet enligt GRI. Teori och praktik

Indikatorer för social hållbarhet enligt GRI. Teori och praktik Miljöledningsprojektets årliga möte 2003 Tema indikatorer - Saltsjöbaden den 10-11 april, 2003 Indikatorer för social hållbarhet enligt GRI. Teori och praktik Magnus Enell Koncernchef Hållbar Utveckling

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2009

Hållbarhetsredovisning 2009 09 Hållbarhetsredovisning 2009 Hertz är Sveriges ledande hyrbilsföretag. Med en så stark position följer ett stort ansvar gentemot miljön och företagets intressenter. Hertz arbetar därför sedan länge med

Läs mer

VD HAR ORDET. VD och koncernchef

VD HAR ORDET. VD och koncernchef UPPFÖRANDEKOD VD HAR ORDET Det är viktigt att vår omvärld kan lita på oss. Lita på vår professionalitet och integritet. Därför måste vi vara professionella i vårt handlande gentemot kunder, leverantörer

Läs mer

Uppförandekod för AAK Group (kort version)

Uppförandekod för AAK Group (kort version) Uppförandekod för AAK Group (kort version) INLEDNING AAK:s vision är att vara det självklara valet för förädlade vegetabiliska oljor. För att vi ska uppnå detta är det avgörande för AAK att samtliga anställda

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

Innehåll. 3 Förord av koncernchefen. 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas. 5 Midsonas 6 grundläggande principer. 6 Respekt för mänskliga rättigheter

Innehåll. 3 Förord av koncernchefen. 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas. 5 Midsonas 6 grundläggande principer. 6 Respekt för mänskliga rättigheter CODE OF CONDUCT 1 Innehåll 3 Förord av koncernchefen 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas 5 Midsonas 6 grundläggande principer 6 Respekt för mänskliga rättigheter 6 Miljö 7 Respekt för lagstiftning 7

Läs mer

2014-09-23. CSR-Policy. Corporate Social Responsibility. Policy antagen: 2014-09-23 Styrelsen A-lotterierna EF. (Utfärdare: Eric Widegren)

2014-09-23. CSR-Policy. Corporate Social Responsibility. Policy antagen: 2014-09-23 Styrelsen A-lotterierna EF. (Utfärdare: Eric Widegren) 2014-09-23 CSR-Policy Corporate Social Responsibility Policy antagen: 2014-09-23 Styrelsen A-lotterierna EF (Utfärdare: Eric Widegren) Innehåll 1 CSR-Policy... 3 2 A-lotterierna-koncernens CSR-arbete...

Läs mer

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka

Läs mer

Code of Conduct Wulff Supplies Miljö, kvalité, säkerhet och hälsa En del av vår vardag

Code of Conduct Wulff Supplies Miljö, kvalité, säkerhet och hälsa En del av vår vardag nsvarig för dokumentet: Miljö, kvalité, säkerhet och hälsa En del av vår vardag Wulff Group/ Wulff-Group Plc. (Wulff) är en professionell sälj- och marknadsorganisation av kontorsmaterial. Vår vision är

Läs mer

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT Personalpolicy DOKUMENTNAMN Personalpolicy GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2014-06-16 DOKUMENTTYP Policy BESLUTAT/ANTAGET KF 2014-06-16 16 DOKUMENTÄGARE Pajala kommun VERSION 1.0 DOKUMENTANSVARIG Personal- och

Läs mer

P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4

P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4 1 Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 21 november 2005 Reviderad: P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4 I din hand håller du Sävsjö kommuns personalpolitiska program.

Läs mer

Enkätundersökning 2009

Enkätundersökning 2009 Enkätundersökning 2009 Som ägare önskar vi lyfta fram betydelsen av att svenska börsbolag arbetar strukturerat med hållbarhetsfrågor, som en förutsättning för långsiktigt värdeskapande och finansiell avkastning.

Läs mer

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Arbetsförhållande Utveckling och lönefrågor Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Föräldraskap Rekrytering Trakasserier Antagen av kommunfullmäktige 80 2012-05-24 Ystads kommun ska tillämpa

Läs mer

Medarbetarundersökning 2013. MEDARBETARUNDERSÖKNING 2013 Linköpings Universitet Systemteknik (ISY)

Medarbetarundersökning 2013. MEDARBETARUNDERSÖKNING 2013 Linköpings Universitet Systemteknik (ISY) MEDARBETARUNDERSÖKNING 213 LÄSVÄGLEDNING 1 I denna rapport presenteras resultaten från medarbetarundersökningen 213. Överst till vänster står namnet på enheten rapporten gäller för. Antal svar i rapporten

Läs mer

Val av leverantör och leverantörens ansvar

Val av leverantör och leverantörens ansvar - förord De flesta företag kräver en bra produkt och kvalitet till ett motsvarande relevant pris av sina leverantörer. Vi på Nudie Jeans tycker dessutom att det är mycket viktigt att ta ett större ansvar

Läs mer

Kompletterande GRI indikatorer 2012. Kompletterande information till Samhall AB:s årsoch hållbarhetsredovisning 2012

Kompletterande GRI indikatorer 2012. Kompletterande information till Samhall AB:s årsoch hållbarhetsredovisning 2012 Kompletterande GRI indikatorer 2012 Kompletterande information till Samhall AB:s årsoch hållbarhetsredovisning 2012 1 2 Personalrelaterade uppgifter MÅLUPPFYLLELSE PERSONALMÅL 2012 Område Mål Utfall Antal

Läs mer

Det ansvarsfulla företaget

Det ansvarsfulla företaget Det ansvarsfulla företaget Ställer krav på produkternas innehåll och dess miljöpåverkan Hjälper kunden med hållbara produktval Försäkrar sig om att produkter är säkra att använda Uppfyller producentansvaret

Läs mer

InItIatIvet för. reko arbetsplats

InItIatIvet för. reko arbetsplats InItIatIvet för reko arbetsplats Initiativet för reko arbetsplats Initiativet för Reko Arbetsplats är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

DUKA för en utvecklande arbetsplats

DUKA för en utvecklande arbetsplats DUKA för en utvecklande arbetsplats Förord Sedan Försäkringskassan blev en myndighet den första januari 2005 har vi arbetat intensivt med att skapa myndighetsgemensamma metoder, processer och en gemensam

Läs mer

Sveriges nationella inköpscentral inom försörjningssektorn

Sveriges nationella inköpscentral inom försörjningssektorn Sveriges nationella inköpscentral inom försörjningssektorn Värmek är medlemmarna Värmek är en inköpscentral i form av en ekonomisk förening som ägs av sina 144 medlemar. Värmekhar i uppdrag av sina medlemmar

Läs mer

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej 1(6) Riktlinjer för statliga myndigheters redovisning av miljöledningsarbete 2009 Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Ja ISO14001 Ja EMAS Nej 2. Har myndigheten gjort en miljöutredning

Läs mer

Rapport. Framgångsfaktorer i Swedbanks upphandling av 10 000 bärbara datorer

Rapport. Framgångsfaktorer i Swedbanks upphandling av 10 000 bärbara datorer Rapport Framgångsfaktorer i Swedbanks upphandling av 10 000 bärbara datorer TCO Development, Stockholm, januari 2015 Innehåll Sammanfattning...3 Introduktion...4 Riskanalys av inköp pekar ut IT-produkter...5

Läs mer

VAD SOM DRIVER MEDARBETARNAS ENGAGEMANG OCH VARFÖR DET ÄR VIKTIGT

VAD SOM DRIVER MEDARBETARNAS ENGAGEMANG OCH VARFÖR DET ÄR VIKTIGT VAD SOM DRIVER MEDARBETARNAS ENGAGEMANG OCH VARFÖR DET ÄR VIKTIGT WhitePaper från Dale Carnegie Training Copyright 2012 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. drive_engagement_031113_wp_sw

Läs mer

SKF etiska riktlinjer. för leverantörer och underleverantörer

SKF etiska riktlinjer. för leverantörer och underleverantörer SKF etiska riktlinjer för leverantörer och underleverantörer SKF etiska riktlinjer för leverantörer och underleverantörer SKFs leverantörer och underleverantörer spelar en viktig roll i vår efterfrågekedja

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD - FÖR TELE2s AFFÄRSPARTNER-

UPPFÖRANDEKOD - FÖR TELE2s AFFÄRSPARTNER- UPPFÖRANDEKOD - FÖR TELE2s AFFÄRSPARTNER- ATT SÄKERSTÄLLA ETT ETISKT UPPFÖRANDE PÅ HÖGSTA NIVÅ Tele2 har förbundit sig att utöva sin verksamhet på högsta möjliga etiska nivå. Vi har antagit denna Uppförandekod

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Elsäkerhetsverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Elsäkerhetsverket Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Elsäkerhetsverket Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är inte miljöcertifierad.

Läs mer

Code of Conduct för Swedavias leverantörer

Code of Conduct för Swedavias leverantörer Code of Conduct för Swedavias leverantörer Code of Conduct för Swedavias leverantörer är Swedavias etiska riktlinjer som kompletterar och utvecklar Swedavias gemensamma värderingar (pålitliga, engagerade,

Läs mer

Code of Conduct Uppförandekod

Code of Conduct Uppförandekod Code of Conduct Uppförandekod Inledning och bakgrund Femtorp AB förser marknaden med söta livsmedel och dessertprodukter från de främsta tillverkarna. Våra kunder kan förvänta sig en hög servicegrad, kunskap

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Lednings- och styrdokument PERSONAL. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument PERSONAL. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument PERSONAL Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 8 Nya möjligheter av egen kraft... 2 Förväntningar... 2 Förväntningar på Dig som chef

Läs mer

Uppförandekod. för Sjätte AP-fonden

Uppförandekod. för Sjätte AP-fonden Uppförandekod för Sjätte AP-fonden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 Grundläggande för Sjätte AP fondens syn på avkastning och ansvarsfulla investeringar... 3 Krav på affärspartners företag och fonder...

Läs mer

Arbetsgivarstrategi. Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061

Arbetsgivarstrategi. Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Arbetsgivarstrategi Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Innehållsförteckning Vad innebär det att vara en bra

Läs mer

Nacka kommun - medarbetarenkät. Resultatrapport - Oktober 2012

Nacka kommun - medarbetarenkät. Resultatrapport - Oktober 2012 Nacka kommun - medarbetarenkät rapport - Oktober 2012 Antal svar på Modersmålet 2012: 34 av 39 (87%) Antal svar på Modersmålet 2011: 21 Antal svar på Vilans skola och förskola 2012: 78 av 92 (85%) Antal

Läs mer

SKAPA ENGAGEMANG: FÖRETAGSLEDNINGENS VIKTIGA ROLL

SKAPA ENGAGEMANG: FÖRETAGSLEDNINGENS VIKTIGA ROLL SKAPA ENGAGEMANG: FÖRETAGSLEDNINGENS VIKTIGA ROLL Dale Carnegie Training Whitepaper Copyright 2012 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. Senior_Leadership_062513_wp_EMEA Varför anses en

Läs mer

ja till socialt ansvar

ja till socialt ansvar ja till socialt ansvar www.unglobalcompact.org Grunden är FN s globala fördrag vi säger ja till socialt ansvar I en värld där orättvisorna är stora och många textilföretag blundar väljer vi på Segers att

Läs mer

Ägarinstruktion. för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt. Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014

Ägarinstruktion. för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt. Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014 1 Ägarinstruktion för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014 2 1. Inledning Ett kundstyrt bolag Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt, Skandia,

Läs mer

Kvalitetsmanual. EP-Service Kyl & Maskin AB Org.nr: 556143-6543. Ansvarig Juris Neret. Senast reviderad: 2011-10-10

Kvalitetsmanual. EP-Service Kyl & Maskin AB Org.nr: 556143-6543. Ansvarig Juris Neret. Senast reviderad: 2011-10-10 Kvalitetsmanual EP-Service Kyl & Maskin AB Org.nr: 556143-6543 Ansvarig Juris Neret Senast reviderad: 2011-10-10 1 Kvalitetsmanual EP-Service Kyl & Maskin AB INLEDNING Det är för oss på EP-Service helt

Läs mer

LÖNEPOLICY FÖR MÖLNDALS STAD

LÖNEPOLICY FÖR MÖLNDALS STAD M Ö L N D A L S S T A D LÖNEPOLICY FÖR MÖLNDALS STAD Utarbetad i samverkan och godkänd av kommunstyrelsen den 1 februari 2006 PERSONALKONTORET 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING 3 2. POLICY 3 2.1 Grundläggande

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Personalpolitik Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Policy Kommunstyrelsen Kommunkansliet Antagen 2005-06-16, Kf 39/05 Ansvar Personalchef Personalpolitik Kävlinge

Läs mer

Innehåll. 1.0 Arbete och mänskliga rättigheter 2.0 Hälsa och säkerhet 3.0 Miljö 4.0 Affärsetik

Innehåll. 1.0 Arbete och mänskliga rättigheter 2.0 Hälsa och säkerhet 3.0 Miljö 4.0 Affärsetik up p le fö ve r lic r an a en n de st tö ko ag re d ar r o fö e ch r Innehåll 1.0 Arbete och mänskliga rättigheter 2.0 Hälsa och säkerhet 3.0 Miljö 4.0 Affärsetik Bakgrund Carlsberg-gruppens uppförandekod

Läs mer

Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109

Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 77 Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109 KF Beslut Kommunstyrelsen tillstyrker kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 POLICY Personalpolicy för Nyköpings kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 2/6 Personalpolitisk viljeinriktning Nyköpings kommun är en attraktiv arbetsgivare som behåller

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se Personalpolicy för Sollentuna kommun www.sollentuna.se Vårt gemensamma uppdrag Sollentuna kommun växer och utvecklas. De som bor i vår kommun vill bygga bostäder, resa, idrotta, handla, låna böcker, cykla

Läs mer

HUR VI GÖR. Västerås 2014-02-17. Olov Andersson

HUR VI GÖR. Västerås 2014-02-17. Olov Andersson HUR VI GÖR Som riktlinjer och i vissa stycken krav i vår verksamhet har vi formulerat en samling policys. Som intressent till vårt bolag ser vi gärna att ni bekantar er med vår hållning i dessa frågor.

Läs mer