Förbundsstyrelsens förslag på Verksamhetsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förbundsstyrelsens förslag på Verksamhetsplan 2012-2013"

Transkript

1 Förbundsstyrelsens förslag på Verksamhetsplan Förbundsstyrelsens förslag på Verksamhetsplan 0-0 Inledning Vänsterns studentförbunds verksamhetsplan är ett dokument som beskriver den närmaste framtiden för vårt förbund. Det är i detta dokument som vi anger den politiska och organisatoriska inriktningen för den kommande kongressperioden, ett år framöver. Planen diskuteras och antas av vårt förbunds högsta beslutande organ, kongressen. VSF har två dokument där medlemmarna fastslår förbundets politiska inriktning: Principprogrammet och verksamhetsplanen. Principprogrammet innehåller vår politik på en abstrakt nivå, där vi pratar om ideologi och våra långsiktiga mål om ett klasslöst samhälle fritt från sexism och rasism. Verksamhetsplanen är grunden för VSF:s verksamhet på alla nivåer under det kommande året, och ska användas för att kontinuerligt utveckla och förbättra vår verksamhet. Planen ska koppla det kortsiktiga arbetet med den långsiktiga visionen, taktiken och strategin. Nyckeln till ett bra arbete med verksamhetsplanen är att den kontinuerligt utvärderas och erfarenheterna av det konkreta arbetet med planen används till grund för nulägesanalys, erfarenhetsåterföring och framtidsplanering. DEL Politiska förutsättningar Det politiska och ekonomiska läget i världen präglas av instabilitet och ökande motsättningar, både mellan stater och mellan arbetarklassen och kapitalistklassen. Det står utom tvivel att kapitalismen inte ens kan tillgodose mänsklighetens mest grundläggande behov. Borgerlighetens och reformisternas idé om en krisfri kapitalism har visat sig vara en naiv dröm. Den ekonomiska krisen skärpte konflikten mellan arbete och kapital. Medan kapitalet kunde gå på offensiven, fick arbetarklassen betala priset för krisen. Detta gäller inte bara i Sverige utan samma sak har också skett i stora delar av världen. Krisens effekter har sett olika ut i olika länder, i Sverige har den tydligaste effekten varit att arbetslösheten har ökat kraftigt. Inte någonstans har krisen inneburit det som många förutspådde nyliberalismens död som politisk idé. Istället har krisen kommit att användas som en förevändning för att förflytta den ekonomiska politiken ännu längre åt höger. De stora statsskulderna i EU:s länder gör det allt svårare att bedriva en välfärdspolitik utan att gå till angrepp mot borgerlighetens intressen något som EU:s politiska makthavare inte är intresserade av. Arbetarrörelsen och vänstern i Sverige har misslyckats med att formulera motstrategier och alternativ till kapitalismen. Utan dessa har det varit svårt att mobilisera människor för en i grunden annorlunda ekonomisk politik. Men de senaste årens hårda kamper bland annat i Grekland, visar att borgarna inte ostört kan flytta över krisens kostnader på arbetarklassen. Vänsterns tillbakagång är en del av en djup europeisk och global kris. Över hela Europa pressas de traditionella arbetarpartierna tillbaka samtidigt som rasistiska och högerextrema rörelser går framåt. Den svenska arbetarrörelsen har under de senaste årtiondena upplevt ett enormt nederlag. Massarbetslösheten utnyttjas av arbetsköparna och högern för att pressa tillbaka arbetarnas ställning. Bemanningsföretag och visstidsanställningar har blivit

2 Förbundsstyrelsens förslag på Verksamhetsplan norm på de ungas arbetsmarknad. Organisationsgraden i LO-förbunden är lägre än tidigare samtidigt som ett flertal fackliga organisationer centraliserats - vilket medfört att de fackliga företrädarna blivit allt mer osynliga ute på arbetsplatserna. Det är långt ifrån självklart för ungdomar idag att organisera sig fackligt, något det var för vår föräldrageneration. Välfärden är ständigt under attack. En av vänstern och arbetarrörelsens prioriterade uppgifter idag måste vara att i kamp mot kapitalet försvara och återta de landvinningar som tidigare generationer har tillkämpat sig. Vårt försvar av välfärden är inte ett nostalgiskt och okritiskt försvar av den svenska modellen utan en konkret kamp för krav som stärker arbetarklassens och de progressiva samhällskrafternas ställning. Vi kan inte förlita oss på den gamla arbetarrörelsen. Den kommer inte att röra på sig utan ett tryck underifrån. Istället är det vår uppgift att bygga upp en ny kamptradition hos den unga generationen. I kölvattnet på högerns nedmontering av välfärden har gamla konservativa värderingar om kvinnans särskilda underordnade plats i hemmet och i samhället återkommit med full kraft. Samtidigt har de strukturer som bevarar kvinnans underordning på arbetsmarknaden och inom utbildningen förstärkts. Det är kvinnor och rasifierade grupper som får ta den hårdaste smällen av arbetarklassens tillbakapressade ställning. Vi utsätts dagligen för desinformation från massmedia när det gäller utrikespolitiken. Vi vet därför att vi ständigt måste söka andra informationskällor för att förstå vad som händer i världen. I Mellanöstern och Nordafrika har den arabiska våren visat att folkets styrka kan störta diktatorer och att de arabiska folken vill ha demokrati. USA och NATO är inte intresserade av demokrati i Mellanöstern. Vi vet att det bakom deras fina ord om humanitära interventioner döljer sig krassa ekonomiska intressen. Det aldrig sinande kriget mot terrorismen ger ständigt regeringarna i västvärlden nya befogenheter för att övervaka, avlyssna och fängsla människor utan rättegång både i de egna länderna och i de av västvärlden ockuperade länderna. Vi påminns ständigt om vår nya fiende, muslimen, och uppmanas att vara rädda för terrorismen samtidigt som skjutgalna fascister mördar socialister och invandrare. De krigshetsande liberaler som sprider rasistiska stereotyper om muslimer bär ett tungt ansvar för den tragedi som utspelade sig på Utöya. vi vet att vänstern är den enda kraft som kan stoppa den fascistiska terrorn. Kapitalismen har framkallat en global klimatkris som allvarligt hotar mänsklighetens överlevnad och som kapitalismen omöjligt själv kan lösa. Samtidigt som miljöproblemen alltmer ha kommit att uppmärksammas har de också avpolitiserats. Fokus i den politiska debatten har kommit att hamna på individens ansvar och på att konsumera rätt. Vår uppgift är att flytta fokus i debatten och ställa konkreta krav på en omställning av produktionen, och en ombyggnad av den samhälleliga infrastrukturen. Vi har de senaste åren sett hur principen om en avgiftsfri utbildning alltmer har kommit att attackeras. Den borgerliga regeringen har nu infört studieavgifter för utomeuropeiska studenter och även inhemska studenter drabbas av många dolda avgifter. Dessa angrepp mot den avgiftsfria utbildningen måste förstås som en del i en internationell trend mot en mer marknadsanpassad och avgiftsbelagd högre utbildning. I England har högerregeringen de senaste åren tredubblat studieavgifterna. Denna avgiftsbeläggning infördes efter att regeringen först beslutade att avgiftsbelägga endast utländska studenter. Precis som med många andra försämringar inom välfärdssektorn ser vi här exempel på de små stegens tyranni. När man väl har lyckats få genomslag för principen att utbildning är en handelsvara blir det lättare att gå vidare och avgiftsbelägga alla studenter. Den nyliberala ideologins krigståg når även den högre utbildningen i Sverige. Genom Svenskt näringslivs galna utspel om att minska studiestödet för bland annat humaniora förflyttas gränsen för vilka förslag som inte längre är extrema höger ut. Samtidigt förstärks synen på kunskap som en handelsvara, som enbart är önskvärd om den är profiterbar. ECTS-systemets framfart, förslaget att

3 Förbundsstyrelsens förslag på Verksamhetsplan överföra ett år från forskarutbildningen till utbildning på avancerad nivå i kölvattnet av Bolognaprocessen, hotet mot de mindre högskolorna och den allt mer akuta bostadbristen hotar arbetarklassens tillgång till högre studier. Vår kamp för studier som rättighet och en fri progressiv akademi ter sig viktigare än någonsin. Samtidigt växer nu motståndet på flera håll i världen, i Chile inspirerar studenterna med sin kamp. Efter 0 år av privatiseringar av utbildningssystemet har de lyckats skapa en massiv opinion för rätten till en avgiftsfri utbildning. De inspirerar oss genom att mobilisera brett mot den nyliberala utbildningspolitiken. Ett annat utbildningssystem är både nödvändigt och möjligt. Vår roll som Vänsterns studentförbund är att finnas på universitet och högskolor och organisera brett bland alla vänsterorienterade studenter. Att ständigt ifrågasätta borgerlighetens kunskapssyn och arbeta för studier för alla. Vi ska ständigt ifrågasätta borgerlighetens kunskapssyn och arbeta för allas rätt till utbildning på lika villkor. Vi ska visa på ett trovärdigt socialistiskt alternativ, såväl inom högskolan som i samhället. DEL Organisatoriska ramar Vår organisation Vänsterns studentförbund har fem organisatoriska organ med olika funktioner och ansvar. Dessa olika organ är lokalföreningarna, Pergite-redaktionen, förbundsstyrelsen, valberedningen och revisorerna. Arbetet regleras i VSF:s stadga. Ett stort stöd för lokalföreningarna i planeringen och utförandet av det organisatoriska arbete finns i den nyligen framtagna organisatoriska handboken. Arbetet i Vänsterns Studentförbunds olika organ ska formuleras efter ledamöternas och medlemmarnas gemensamma vilja, möjligheter och prioriteringar. För att ge mer struktur och stöd åt de som arbetar i de olika organen och ge en större insyn och demokratisk planering för hur dessa verksamheter sköts finns det några riktlinjer som vi gemensamt beslutar om. Lokalföreningarna Grunden i förbundets verksamhet sker i lokalföreningarna där den huvudsakliga politiska kampen bedrivs av förbundets aktiva medlemmar. Lokalföreningarna bedriver det aktiva utåtriktade arbetet som är basen för hela förbundet. VSF:s lokalföreningar ska under verksamhetsperioden Organisera sin politiska verksamhet efter lokala förutsättningar i enlighet med verksamhetsplanens intentioner och den av förbundsstyrelsen framtagna organisatoriska handboken Delta med representanter vid förbundsträffar Bidra till att det finns bra kommunikation inom förbundet Kontinuerligt informera förbundsstyrelsen om sin verksamhet Aktivt värva fler medlemmar och sprida VSFs idéer och åsikter Utifrån sina egna förutsättningar delta i lokal utbildningsbevakning genom lokala studentkårer. Undersöka möjligheterna att samarbete med näraliggande lokalföreningar om bland annat studier. Förbundsstyrelsen Förbundsstyrelsen är den del av förbundet som har ett övergripande ansvar för att förbundets verksamhet bedrivs i enlighet med kongressbesluten. Förbundsstyrelsen

4 Förbundsstyrelsens förslag på Verksamhetsplan huvudsakligen uppgift är att stötta lokalföreningarna i deras politiska och organisatoriska arbete, samt att vara förbundets politiska och organisatoriska ledning genom att ansvara för förbundets centrala och politiska arbete. VSF:s förbundsstyrelse ska under verksamhetsperioden Konkretisera denna verksamhetsplan och bära det huvudsakliga arbetet för att den genomförs. Agera politisk ledning och ansikte utåt för hela förbundet Stötta lokalföreningarna och vara lyhörda för deras behov av stöd och hjälp Besöka alla lokalföreningar minst en gång Hjälpa till att starta upp VSF på studieorter där lokalförening saknas men medlemmar finns Organisera minst en central helgkurs för förbundets medlemmar Ha god kontakt med Vänsterpartiets och Ung Vänsters centrala ledningar, i syfte att marknadsföra förbundet, locka medlemmar och effektivisera administrativt arbete genom gemensamma lösningar Vid behov ta ställning till politiska beslut som uppkommer mellan kongresserna Ta fram förslag till valberedning Valberedningen Valberedningen arbetar aktivt under hela verksamhetsperioden, inte bara inför kongressen. Valberedningens främsta uppgift är att ta fram lämpliga kandidater till förbundets poster och se till så att samtliga medlemmar är medvetna om vilka poster det finns, vad dessa innebär samt hur de kan gå till väga för att kandidera. Valberedningen ska uppmuntra och informera både lokalföreningar och medlemmar om kandidaturer och nomineringsstopp. För att valberedningen ska kunna genomföra detta är det viktigt att valberedningen har en bra kommunikation med både lokalföreningarna och förbundsstyrelsen, samt besöker dessa under kongressperioden. Det är framförallt viktigt att valberedningen har god kontakt med förbundsstyrelsen för att få en god insikt i hur arbetet fungerar. Valberedningens interna diskussioner är konfidentiella, och valberedningens ledamöter ska upprätthålla hög integritet i sitt arbete. VSF:s valberedning ska under verksamhetsperioden Ha en aktiv och god kommunikation med lokalföreningarna och förbundsstyrelsen Besöka varje lokalförening samt förbundsstyrelsens möten, enskilt eller i grupp Inom sig kontinuerligt utvärdera och diskutera FS-ledamöternas och revisorernas arbete Revisorerna Revisorernas roll är att se till att förbundets arbete bedrivs i enlighet med stadgan och kongressbeslut samt att granska ekonomin. Lokalföreningarna utser egna revisorer lokalt med kan givetvis alltid rådfråga förbundets valda revisorer om frågor uppstår. VSF:s revisorer ska under verksamhetsperioden: Granska förbundsstyrelsens arbete. Vara ett kontinuerligt stöd för förbundsstyrelsen i dess arbete i ekonomiska och organisatoriska frågor. Ge ett revisorsutlåtande till kongressen om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen Pergiteredaktionen Pergiteredaktionen ansvarar, i diskussion med den ansvariga utgivaren, för utgivningen av förbundets interntidning Pergite.

5 Förbundsstyrelsens förslag på Verksamhetsplan Pergiteredaktionen ska under verksamhetsåret: Ge ut tidningen Pergite minst gånger Arbeta aktivt för att även medlemmar utanför redaktionen medverkar i tidningen Återspegla förbundets politiska värderingar i tidningen Arbeta aktivt med interndemokratiska frågor i förhållande till den interna debatten i tidningen Medlemshantering Basen i politisk styrka och förändring för oss som socialistiskt förbund ligger i vår kapacitet att organisera medlemmar. För att bli bättre på medlemshantering på lokal nivå krävs det att vi utvecklar medvetna strategier för att rekrytera nya medlemmar och ta hand om de medlemmar vi redan har. För att underlätta den centrala medlemshanteringen är det viktigt att det finns ett uppdaterat centralt medlemsregister. Då vi arbetar för att uppnå jämlikhet anser vi som förbund att det är viktigt med lika möjlighet för alla oavsett klass, kön, etnicitet eller sexualitet att kunna delta i såväl samhället som vårt förbund. Trots detta har VSF nästan enbart lokalföreningar vid universiteten och inte högskolorna där en högre andel studerande ifrån studieovana hem läser. Sett till sin medlemsbas är förbundet dessutom näst intill genomgående etniskt svenskt och lyckas inte attrahera medlemmar som invandrat eller har en annan kulturell bakgrund. För att lyckas med en bred medlemsrekrytering måste vi tänka på maktperspektiv i vår hantering av både aktiva och blivande medlemmar. Vi måste även på sikt satsa på att få aktiva lokalföreningar vid högskolorna. Det är dock svårt att starta upp nya lokalföreningar, framförallt om vi saknar aktiva medlemmar på plats. För att lyckas behöver vi förbättra vår centrala medlemshantering, och ta fram strategier för bemötande av medlemmar utan lokalförening på sin ort. Ett bättre samarbete med ung vänster och vänsterpartiet kan även hjälpa oss på de orter där den övriga vänsterfamiljen finns men där vi idag inte har lokalföreningar. Ibland tvingas man i en ideell förening ta tag i medlemsfrågor av känsligare karaktär. Det kan röra sig om mobbning inom lokalföreningar eller styrelser, brottsliga handlingar mellan medlemmar eller enskilda medlemmars missbruksproblematik. Problem av den här typen hanteras med hänsyn till de enskildas integritet av ett litet fåtal. Det innebär dock att en demokratiskt skapad praxis saknas i dessa frågor. En sådan praxis skulle stödja de medlemmar som på lokal eller central nivå kommer i kontakt med dylika problem. I samband med förbundsträffar diskutera medlemshantering och rekrytering Arbeta med att starta upp fler lokalföreningar vid högskolor, samt ta fram en långsiktig strategi för detta Förbättra medlemshanteringen lokalt, med stöd av den organisatoriska handboken Utveckla och arbeta utifrån ett maktperspektiv i vår medlemshantering för att uppnå en breddad rekrytering Ta fram en handlingsplan för känsliga individärenden Studier Studier är centralt för vårt förbund då det ger oss verktygen att kunna förstå och analysera vårt samhälle och utifrån detta skapa vår politik. För att bli ett starkare förbund måste vi utveckla våra teoretiska kunskaper. Kontinuerliga studier krävs för att ge både nya och tidigare aktiva medlemmar en teoretisk förståelse för vår politik och ideologi. Våra studier i marxism, feminism och antirasism erbjuder dessutom ofta alternativa perspektiv på de kunskaper vi får på våra utbildningar. För att bli ett starkare förbund behöver vi därför bedriva studier i form av såväl studiecirklar, föreläsningar och kortare diskussioner kring teoretiska texter eller aktuella samhällsfenomen. Att samordna studier mellan lokalföreningarna kan vara ett sätt att vitalisera studiearbetet och en möjlighet för utbyte.

6 Förbundsstyrelsens förslag på Verksamhetsplan Sommarkursen på Kvarnby folkhögskola har en lång tradition inom VSF och är av de viktigaste aktiviteterna för förbundet. Under sommarkursen får VSF:s medlemmar och sympatisörer ta del av bildning på sina egna villkor. Kvarnby folkhögskola är, med sitt radikala kursutbud, en mycket viktig samarbetspartner för VSF. Tillsammans ska vi diskutera former och möjligheter för mer studier inom VSF. Diskutera med Kvarnby folkhögskola hur studier inom VSF kan utvecklas och förbättras. Lokalt och centralt arbeta för att alla medlemmar får en teoretisk förståelse för vår politik och ideologi. Centralt anordna studietillfällen med diskussioner och föreläsningar vid förbundsträffar. Upprätta goda kontakter med ABF, Arbetarnas bildningsförbund, på alla nivåer i förbundet. Planera en sommarkurs sommaren 0 Kommunikation För att kunna växa som förbund både kunskapsmässigt och antalsmässigt är det centralt att förbundet har goda externa såväl som interna kommunikationskanaler. Idag använder vi i oss av vår hemsida och sociala medier för extern kommunikation, och förbundstidningen Pergite för intern kommunikation. Utöver dessa har vi våra fysiska förbundsträffar där sommarkursen, förbundskurser och givetvis kongressen spelar en stor roll för möten mellan aktivister i olika lokalföreningar, och för vår interna debatt. En stark förbundskänsla, vetskapen att vi är många som arbetar tillsammans för samma saker, är viktigt för VSF då det möjliggör ett gott debattklimat där vi kan diskutera visioner och strategier samt hjälpa och stödja varandra i de olika typerna av arbete vi gör. Gemensamma mål och strategier krävs även på det organisatoriska området, för att med gemensam styrka nå större genomslag för vår politik. Fortsätta att utveckla hemsidan Fortsätta arbetet med att upprätta ett internt internetforum för organisationens medlemmar för vilket FS är ansvariga att det pågår en kamratlig diskussion om alla medlemmar känner sig välkomna att delta i Aktivt arbeta med sociala medier Samarbeten Som förbund är det viktigt vilka vi samarbetar med då det både kan stärka oss och andra i den politiska kampen. Som vi vet ger storlek ofta även en styrka vilket ökar möjligheten att nå ut och bli lyssnad på. I våra samarbeten är det självklart att vi enbart arbetar med organisationer som kan hjälpa oss att strategiskt uppnå våra politiska mål. Det ska dock nämnas att det är tidskrävande att hålla uppe kontakter med andra organisationer och ofta kräver kompromisser ifrån den egna politiken. Med detta som utgångspunkt kan våra lokalföreningar själva välja samarbetspartners. Samtidigt som vi ska vara öppna och prestigelösa inför vad samarbeten med andra organisationer kan ge och lära oss, så bör vi vara måna om förbundets oberoende. Vänsterpartiet och Ung Vänster I dagens politiska situation är Ung Vänster och Vänsterpartiet de stora organisationer som står oss ideologiskt närmast. Vid arbete med kampanjer och aktioner så är de givna

7 Förbundsstyrelsens förslag på Verksamhetsplan kandidater för samarbeten. Ett samarbete med Vänsterpartiet ger oss värdefull insikt i vad som händer i den parlamentariska politiken kring frågor som berör vårt arbete. Organisering av studenter som idag är medlemmar i Ung Vänster och Vänsterparitet är en strategiskt viktig organisatorisk fråga för VSF då dessa har goda kunskaper i organisering och politiskt arbete. Så kallad dubbelorganisering bör vara självklart för studerande medlemmar i ung vänster och Vänsterpartiet, och vi ska aktivt uppmana till detta. Det är dock viktigt att VSF inte enbart blir en organisation för tidigare Ung Vänstermedlemmar. Vårt mål är att organisera alla vänsterorienterade studenter som stödjer våra politiska mål, oavsett politisk och organisatorisk bakgrund och erfarenheter. VSF fyller en viktig funktion i att organisera studenter som tidigare inte deltagit i den politiska kampen. Ekonomi Vänsterns organisationer har i allmänhet ingen stark ekonomi, och detsamma gäller såklart VSF. Vi har inga rika finansiärer bakom oss och får förlita oss på de bidrag vi kan få från Vänsterpartiet och andra externa organisationer, samt medlemmarnas medlemsavgifter. Förbundet bör ekonomiskt prioritera nationella sammankomster, resor och sommarkursen, då detta är verksamheter som höjer kunskapsnivån i förbundet respektive är verktyg för att värva medlemmar och bygga lokalföreningar. Det är viktigt att vi på alla nivåer i förbundet tänker strategiskt kring vår ekonomi och är noga med att alla medlemmar betalar sina medlemsavgifter i tid. Det är också viktigt att uppmuntra före detta medlemmar, parlamentariker eller andra som vill stödja oss att skänka pengar. Vänsterpartiet fattade på sin kongress i januari 0 beslut om att % av partistödet i partiföreningar och distrikt ska skänkas till VSF (på de orter där det finns högskola eller universitet). Detta måste, med hjälp av förbudsstyrelsen, följas upp av alla lokalföreningar. Aktivt söka ekonomiska medel, minst vår tilldelade procent, ifrån Vänsterpartiet för att upprätthålla en god ekonomisk bas för förbundet Utveckla vårt arbete med att själva få in pengar Lokalföreningarna ska två gånger årligen skicka en ekonomisk rapport till förbundsstyrelsen. DEL Politiska prioriteringar Feministisk kamp VSF är ett feministiskt förbund. Det innebär att feminismen är lika central för oss som socialismen och att den på samma sätt som socialismen genomsyrar allt vårt arbete. För att kunna föra den feministiska kampen framåt, måste vi kunna läsa och förstå vår omgivning feministiskt samt mobilisera, organisera och aktivera kvinnliga studenter. Vi måste ha ett tydligt feministiskt perspektiv i vår medlemshantering och rekrytering där vi strategiskt handlar för att nå fler kvinnor. Detta kan exempelvis ske genom riktade kampanjer mot institutioner med stor andel kvinnliga studenter. Det är dock viktigt att detta inte sker genom att kvinnor slussas in som feminister medan männen tar över rollerna som marxister och antirasister. Det feministiska perspektivet och analysen ska genomsyra att alla våra kampanjer och allt vårt material. Utveckla och arbeta efter ett genomgripande feministiskt perspektiv i vår

8 Förbundsstyrelsens förslag på Verksamhetsplan 0-0 medlemshantering och rekrytering Arbeta kontinuerligt med internfeministiska frågor på alla nivåer i förbudent, samt på förbundsträffar Stärka förbundets feministiska skolning vid förbundsträffar Antirastisk kamp Den strukturella rasismen är en grundläggande del av det svenska klassamhället. Rasismen är ständigt närvarande och har de senaste - åren fått större ideologiskt utrymme i media och i den politiska debatten, dessutom har den fått fotfäste även hos en del etablerade partier och på de stora ledarsidorna. Dessa problemformuleringar och ett allt mer hårdnande klassamhälle skapar grogrund för rasistiska och högerextrema rörelser och partier som till exempel Sverigedemokraterna. Sverigedemokraternas framgång är alltid vårt misslyckande. Vi måste visa på att solidaritet och enighet är grunden för en arbetarrörelse som förändrar, som bekämpar den ökande rasismen och den hårdnande klasspolitiken, står fasta i kampen mot rasismen och aldrig accepterar rasisternas problemformuleringar. Vi ska visa på kritiska perspektiv där andra pekar på enkla lösningar och vi ska avslöja sverigedemokraternas politik som ett led i en arbetarfientlig högerpolitik. Låta det antirasistiska perspektivet genomsyra all vår verksamhet Höja medvetenheten kring antirasism i VSF Aktivt opinionsbilda mot avgifter för utomeuropeiska studenter både på central nivå och lokalt vid universitet och högskolor Utbildningspolitik Det som är vår huvudsakliga roll inom arbetarrörelsen är att arbeta med frågor som rör studenter och deras vardag ut ett socialistiskt, feministiskt och antirasistiskt perspektiv. Detta innebär att vår särprägel är att arbeta med utbildningspolitiska frågor, framförallt de som är relaterade till högre studier. Detta gör vi för att kunna förbättra våra egna liv och möjligheterna för alla att studera på lika villkor vid högskolan. För att detta ska vara möjligt måste vi ha kunskap och förståelse för utbildningspolitiska frågor och möjlighet att sprida dem. Vårt utbildningspolitiska program har några år på nacken och därför är en uppdatering av programmet en prioriterad syssla under året. För att hålla kraven i det utbildningspolitiska programmet vid liv måste vi som förbund använda oss aktivt av programmet för att kunskapen om vår politik inte ska försvinna eller förstelna. Vi bör använda det som underlag för politiska diskussioner, kårpolitiskt arbete och politisk propagandaspridning på bloggar och i tryckt material. VSF är en unik studentorganisation eftersom vi har ett konfliktperspektiv på studentrelaterade frågor. Som utbildningspolitiska aktörer uppmuntrar vi att våra medlemmar aktiverar sig lokalt vid sina studentkårer eller i lokal ämnespåverkan vid sin högskola eller universitet. Vi bör även samarbeta med Vänsterpartiet och andra organisationer för att kunna nå fram med vår politik eller tillsammans med dem utveckla en bättre högskolepolitik. Genomföra en uppdatering av det utbildningspolitiska programmet, som tas upp på nästa kongress. Samarbeta med andra organisationer i utbildningspolitiska frågor. Arbeta med att lyfta fram förbundet som en stark aktör som erbjuder ett alternativt utbildningspolitisk perspektiv i debatten Utveckla våra kunskaper och vår internpolitiska debatt i utbildningspolitiska frågor

9 Förbundsstyrelsens förslag på Verksamhetsplan Utåtriktat arbete Under de senaste tre verksamhetsperioderna har vi VSF både centralt och lokalt arbetat med förbundskampanjer med som baserats på materiella frågor och ingått i en bredare marxistisk och feministisk samhällsanalys. Kampanjarbetet möjliggör för VSF att bli starkare som förbund då vi både blir tydligare utåt för studenter och internt då det främjar en enhetlig förbundspolitik. Trots detta anser vi att VSF under det kommande verksamhetsåret inte ska arbeta med att ta fram en ny kampanj. Detta menar vi är en naturlig följd av att kongressperioderna kortats ner till ett år. Arbete med en kampanj tar tid, både för lokalföreningarna och förbundsstyrelsen. För att den tiden skall betalas igen är det viktigt att lokalföreningarna och förbundsstyrelsen har tid att genomföra kampanjen och att förbundsstyrelsen kan avsätta tid att stötta lokalföreningarna i deras kampanjarbete. Förbundsstyrelsens stöttande arbete ger en viktig förutsättning för byggandet av nya och förstärkandet av svaga lokalföreningar. Det kommande året ska förbundsstyrelsen se över förbundets grundläggande materialbehov och vara lyhörd för lokalföreningarnas behov. För att nå ut till nya medlemmar på orter där lokalföreningar saknas är det viktigt att vi syns och hörs i det offentliga samtalet. Att få utrymme i media är dock inte det lättaste. Av strategiska skäl bör vårt mediaarbete därför rikta sig till studentmedier. Stötta lokalföreningarna i deras arbete med den pågående kampanjen Utbildning är en rättighet, inte en handelsvar Arbeta aktivt med att få in debattartiklar i lokal och nationell media, med ett tydligt fokus på studentmedia, samt arbeta mediastrategiskt för att öka vår närvaro i det redaktionella materialet i media i allmänhet och studentmedia i synnerhet Interndemokrati och internfeminism Under kongressperioden skall VSF arbeta med att utveckla den interna demokratin, där internfeminismen är en central del. Det är en prioriterad interndemokratisk fråga att både organisera fler kvinnor i organisationen men också att hela tiden arbeta med de internfeministiska perspektiven när vi har möten, föreläsningar och kampanjer. Vi bör fortsätta utveckla tjej- och killträffar på kurser och kongresser, medlemmarnas egna upplevelser bör fortsatt stå i centrum. Det är viktigt att arbetet med internfeminism motverkar heteronormen. Samtidigt ska arbetet för att aktivt motarbeta andra maktstrukturer inom förbundet fortsätta. VSF:s analys innebär att rasismen, klassamhället och könsmaktsordningen begränsar våra medlemmars möjligeheter att få inflytande inom förbundet. Därutöver kan också andra strukturer och organisationsvana ha betydelse. VSF skall ständigt arbeta för att ha en så levande interndebatt som möjligt. I detta arbete är studier av avgörande betydelse. Ett annat sätt att underlätta interndemokratin är att vara noga med formalia, detta för att undvika informella maktstrukturer och underlätta för nya medlemmar att delta i det organisatoriska arbetet och den politiska diskussionen. Arbeta kontinuerligt med interndemokratiska frågor både på central och lokal nivå I samband med större förbundsevenemang hålla separata tjej- och killträffar En gång om året genomföra en utvärdering av vår interndemokratiska situation. Denna ska ledas och följas upp av förbundsstyrelsen och genomföras på både lokal och central nivå Vara noga med att upprätthålla god formalia på våra möten, för att möjliggöra alla medlemmars deltagande på lika villkor.

10 Förbundsstyrelsens förslag på Verksamhetsplan 0-0 På internetforumet aktivt arbeta med att motverka heteronormen Avslutning Det kommande året ett viktigt år för att bygga upp organisationen och värva fler medlemmar och aktivister. Under året som kommer behövs vi ute på gator för att protestera högljutt när borgarna genomför sina nedskärningar och utförsäljningar. Vi kommer att behövas i föreläsningssalen för att ge ett annat perspektiv då det enda perspektiv som presenteras är det rådande nyliberala och patriarkala. Vi kommer att behöva påpeka att den svenska asylpolitiken är inhuman när andra istället flörtar med Sverigedemokraterna. Vi kommer att behöva stå upp för oss själva och våra levnadsvillkor, för ingen annan kommer att göra det åt oss. Om vi följer och på ett bra sätt uppfyller verksamhetsplanen kommer Vänsterns studentförbund under verksamhetsåret att bli ett större och starkare förbund. Vi kommer hålla fler bokbord, lyfta det antirasistiska, feministiska och socialistiska perspektivet på våra utbildningar och framförallt värva fler medlemmar i kampen för socialism, feminism och antirasism. Tillsammans bygger vi förändring!

VSF:s verksamhetsplan 2015

VSF:s verksamhetsplan 2015 VSF:s verksamhetsplan 2015 Vänsterns studentförbunds verksamhetsplan är ett dokument som beskriver den närmaste framtiden för vårt förbund på ett konkret vis. Det är i detta dokument som vi anger den politiska

Läs mer

Verksamhetsplan för Vänsterns studentförbund

Verksamhetsplan för Vänsterns studentförbund Verksamhetsplan 2011-2012 Sida 1 av 12 Verksamhetsplan för Vänsterns studentförbund Antagen på VSF:s åttonde kongress den 22-23 januari 2011 1 Verksamhetsplan 2011-2012 Sida 2 av 12 Inledning Vår verksamhetsplan

Läs mer

IOGT-NTO:s Mål och verksamhetsinriktning

IOGT-NTO:s Mål och verksamhetsinriktning :s Mål och verksamhetsinriktning 2018 2019 Ideologisk ram :s arbete utgår alltid från -rörelsens grundsatser. Grundsatserna slår fast att -rörelsen är en del av en världsomspännande folk- och bildningsrörelse

Läs mer

Studiemallar för grundkurser 2013

Studiemallar för grundkurser 2013 Studiemallar för grundkurser 2013 Studier är en av våra viktigaste och mest uppskattade verksamheter. Den skolning som vår studieverksamhet skapar är så viktig att det nämns som en av vår organisations

Läs mer

Verksamhetsplan för Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism 2014-2015

Verksamhetsplan för Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism 2014-2015 Verksamhetsplan för Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism 2014-2015 Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism är Sveriges största antirasistiska ungdomsorganisation. Ungdom Mot Rasism är ett nätverk av antirasister

Läs mer

Förbundsstyrelsens förslag nr

Förbundsstyrelsens förslag nr Ärende Förbundsstyrelsens förslag nr :s Mål och verksamhetsinriktning 2018 2019 Förslag på Mål och verksamhetsinriktning 2018 2019 avser mellanperioden i strategi 2016 2021. Förslaget innehåller färre

Läs mer

Vi vill bygga framtiden

Vi vill bygga framtiden å p n e k fi y N? Socia a n r e t a r ldemok Vi vill bygga framtiden Politiken måste alltid blicka framåt. Den måste alltid handla om framtiden, om det samhälle vi vill skapa imorgon, inte om det vi redan

Läs mer

DIK:S STADGA. Antagen av DIK:s kongress 25 november 2012 DIK

DIK:S STADGA. Antagen av DIK:s kongress 25 november 2012 DIK DIK:S STADGA Antagen av DIK:s kongress 25 november 2012 DIK DIK organiserar akademiker utbildade inom dokumentation, information, kommunikation och kultur. Verksamheten utgår från DIK:s professioner. DIK

Läs mer

SEKOs handlingsprogram mot. rasism, nazism och främlingsfientlighet

SEKOs handlingsprogram mot. rasism, nazism och främlingsfientlighet SEKOs handlingsprogram mot rasism, nazism och främlingsfientlighet SEKOs handlingsprogram mot rasism, nazism och främlingsfientlighet I Tyskland kom nazisterna och tog kommunisterna, men jag sa ingenting,

Läs mer

Verksamhetsplan Verksamhetsplan Antaget av SEKOs kongress 2006

Verksamhetsplan Verksamhetsplan Antaget av SEKOs kongress 2006 Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2007 2009. Antaget av SEKOs kongress 2006 Verksamhetsplan 2007 2009 Inledning I SEKO ska medlemmen stå i centrum. SEKOs verksamhet växer fram ur samtalen på arbetsplatserna.

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016

Verksamhetsplan 2015/2016 Verksamhetsplan 2015/2016 Förbundsstyrelsens förslag till kongressen Inledning I år antar kongressen för första gången en långtidsplan. Den drar upp riktlinjerna för de kommande fem åren och hur vi ska

Läs mer

Organisatoriskt handlingsprogram

Organisatoriskt handlingsprogram Organisatoriskt handlingsprogram SSU:s 38:e förbundskongress 2015 Förslag på organisatoriskt handlingsprogram Bakgrund Ett omfattande arbete med att stöpa om form och innehåll gjordes till kongressen 2013.

Läs mer

Hur bildar jag en lokalgrupp?

Hur bildar jag en lokalgrupp? Hur bildar jag en lokalgrupp? Innehåll Vilka är vi? Så här gör du för att starta en lokalgrupp Hur går det första mötet till? Det lokala årsmötet Vad kan vi som lokalgrupp göra? Hur finansierar vi verksamheten?

Läs mer

SSU:s uppgift. Organisatoriskstrategi I Rörelse SSU:s 37:e förbundskongress - Täby 9-12 augusti 2013

SSU:s uppgift. Organisatoriskstrategi I Rörelse SSU:s 37:e förbundskongress - Täby 9-12 augusti 2013 I Rörelse SSU:s 37:e förbundskongress - Täby 9-12 augusti 2013 1 SSU:s uppgift 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Vår uppgift är att samla unga människor med socialdemokratiska värderingar samt de unga som delar

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2014-15

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2014-15 1 VERKSAMHETSPLAN ÅR 201415 Centrum mot rasism Stockholm 20140315 2 Inledning CMR:s huvudsakliga kärnverksamhet är att följa och påverka utvecklingen i Sverige vad gäller diskriminering och rasism. Följande

Läs mer

3 (8) Under verksamhetsperioden ska vi arbeta med att utveckla hela rekryteringskedjan som innefattar, frågan betalningen välkomnandet introduktionen.

3 (8) Under verksamhetsperioden ska vi arbeta med att utveckla hela rekryteringskedjan som innefattar, frågan betalningen välkomnandet introduktionen. 2 (8) Den här verksamhetsplanen för Socialdemokraterna i Bohuslän sträcker sig från 1 januari 2015 till 31 december 2018. Eftersom det är en flerårig verksamhetsplan håller den sig på en övergripande verksamhetsnivå.

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN. Verksamhetsplan för Ung Vänster Antagen på Ung Vänsters 45:e kongress 2011

VERKSAMHETSPLAN. Verksamhetsplan för Ung Vänster Antagen på Ung Vänsters 45:e kongress 2011 VERKSAMHETSPLAN Inledning Detta är Ung Vänsters verksamhetsplan för den kommande kongressperioden. Verksamhetsplanen beskriver vilka utmaningar och målsättningar som ligger i fokus för förbundet under

Läs mer

Centerstudenters eftervalsanalys 2014 Av Hannes Hervieu och Alfred Askeljung

Centerstudenters eftervalsanalys 2014 Av Hannes Hervieu och Alfred Askeljung EN BREDARE RÖRELSE Centerstudenters valrörelse kan självklart inte särskiljas från Centerpartiets valrörelse. Våra kandidater ställde upp i valet som Centerpartister med Centerpartiets valfrågor och politiska

Läs mer

S-studenters långtidsplan fram till 2020

S-studenters långtidsplan fram till 2020 S-studenters långtidsplan fram till SOCIALDEMOKRATISKA Inledning S-studenter är det socialdemokratiska studentförbundet i Sverige och har sin ideologiska och organisatoriska grundsyn inom socialismen och

Läs mer

Förbundsstyrelsens förslag till Handlingsplan NHRs förbundskongresskongress den 13-15 september 2013

Förbundsstyrelsens förslag till Handlingsplan NHRs förbundskongresskongress den 13-15 september 2013 Förbundsstyrelsens förslag till Handlingsplan NHRs förbundskongresskongress den 13-15 september 2013 Handlingsplanen för Neurologiskt Handikappades Riksförbund, NHR, är vägledande för vilka frågor vi ska

Läs mer

Antagen på Ung Vänsters 46:e kongress i Linköping 9-12 maj 2013

Antagen på Ung Vänsters 46:e kongress i Linköping 9-12 maj 2013 Verksamhetsplan Antagen på Ung Vänsters 46:e kongress i Linköping 9-12 maj 2013 Med reservation för ej justerat protokoll Inledning Under 110 år har Ung Vänster gått i första ledet i kampen för socialism

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2016

Verksamhetsplan 2015-2016 Verksamhetsplan 2015-2016 Riksorganisationen Reacta Reacta är en ideell riksorganisation bestående av ca 20 lokalföreningar & hälsoråd, med totalt 2000 unga medlemmar. Föreningar som ansluter sig till

Läs mer

Emeli Eriksson, Simon Frohlund, Ung Vänster Malmö, Sara Hultqvist, Ung Vänster Hedemora,

Emeli Eriksson, Simon Frohlund, Ung Vänster Malmö, Sara Hultqvist, Ung Vänster Hedemora, 0 0 0 0 0 A - Röda boken.0 Vad är det som alla nystartade klubbar får? Vilken bok är det man öppnar när ingen svarar på förbundscentralen? Var hittar man förklaringen till vad en kontrapropositionsvotering

Läs mer

Vi är Vision! Juni 2016

Vi är Vision! Juni 2016 Vi är Vision! Juni 2016 2 Inledning Under några år har vi tillsammans byggt Vision och vi har varit framgångsrika. Allt fler väljer att bli medlemmar i Vision. Vi växer för varje dag som går. Bilden och

Läs mer

O. Organisation och stadgar

O. Organisation och stadgar O. Organisation och stadgar Organisatoriska handlingsprogrammet 453 Ändring bildningsnivåer Att under den första rubriken som lyder skola, sista stycket andra meningen, ändra lydelsen Genom aktiv bildning

Läs mer

FACKLIG UTBILDNING (FU)

FACKLIG UTBILDNING (FU) FACKLIG UTBILDNING (FU) Motionerna FU 1 FU 7 MOTION FU 1 Byggnads GävleDala Det blir svårare få ungdomar intressera sig för fackliga frågor. Detta beror oftast på okunskap om vad en fackförening är och

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR FÖRENINGEN FYRISGÅRDEN

VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR FÖRENINGEN FYRISGÅRDEN VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR FÖRENINGEN FYRISGÅRDEN 1. FYRISGÅRDEN, MÖTESPLATSEN FÖR ALLA 1.1 VERKSAMHETSIDÉ Fyrisgården är en ideell förening som anordnar fritidsaktiviteter med mera för alla åldrar. Verksamheten

Läs mer

Västerbottens Skidförbund har vid Skidtinget 2012 i Umeå arbetat med de strategiska områden SSF pekat ut för att nå visionen.

Västerbottens Skidförbund har vid Skidtinget 2012 i Umeå arbetat med de strategiska områden SSF pekat ut för att nå visionen. För kommande verksamhetsår, 2012-2013, föreslås att skall arbeta med huvudinriktning enligt denna verksamhetsplan. Förbundets båda kommittéer, alpint och längd, är de delar av förbundets organisation som

Läs mer

Övriga handlingar. SSU:s 38:e förbundskongress 2015

Övriga handlingar. SSU:s 38:e förbundskongress 2015 Övriga handlingar SSU:s 38:e förbundskongress 2015 1 2 Uttalanden Jämlik framtid Det är det jämlika samhället som vi människor blir fria att forma våra liv utan att vår bakgrund bestämmer förutsättningarna.

Läs mer

Perspektiv och teorier i internationell politik

Perspektiv och teorier i internationell politik Risk och räddningsprogrammet Internationella relationer Perspektiv och teorier i internationell politik Varför måste vi läsa om teorier? Teorier är vägkartorna som tillåter oss att få ett begrepp om den

Läs mer

Rättvisepartiet Socialisterna

Rättvisepartiet Socialisterna Rättvisepartiet Socialisterna Socialistiskt alternativ i Uddevalla 2010 Rättvisepartiet Socialisterna ställer för första gången upp i valet till Uddevalla kommunfullmäktige och blir därmed kommunens enda

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2015

Verksamhetsplan 2014-2015 Verksamhetsplan 2014-2015 Riksorganisationen Reacta Reacta är en ideell riksorganisation bestående av nästan 20 lokalföreningar, med totalt 2500 unga medlemmar. Reacta står upp för att varje barn och ung

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 IF Metalls styrka bygger på att vi är många och kunniga, både när vi driver frågor på arbetsplatserna och i samhället i stort. Organisering handlar inte enbart

Läs mer

Ledamot i avdelningsstyrelse

Ledamot i avdelningsstyrelse Ledamot i avdelningsstyrelse Inledning Du som är avdelningsstyrelseledamot är en idéburen ledare och demokratiskt vald av medlemmar vid ett årsmöte. Tillsammans med de andra i styrelsen leder, samordnar

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2007 2009

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2007 2009 JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2007 2009 Jämställdhet handlar inte om att välja bort utan om att lyfta fram mer till förmån för alla. Jämställdhet mellan könen är ett viktigt krav från demokratisk utgångspunkt och

Läs mer

UNF:s arbetsplan 2014 2015

UNF:s arbetsplan 2014 2015 UNF:s arbetsplan 2014 2015 Vision En demokratisk och solidarisk värld fri från droger Övergripande mål UNF är erkänt bäst i Sverige på att påverka ungas attityder kring alkohol och andra droger För att

Läs mer

POLITISKT PROGRAM INLEDNING OCH VÄRDEGRUND. Antaget på kongressen 20150315

POLITISKT PROGRAM INLEDNING OCH VÄRDEGRUND. Antaget på kongressen 20150315 POLITISKT PROGRAM Antaget på kongressen 20150315 INLEDNING OCH VÄRDEGRUND s syfte är att stärka och stötta de anslutna ungdomsråden i deras strävan att skapa en bättre tillvaro för ungdomar där de verkar

Läs mer

FSAstuds verksamhetsplan för verksamhetsåret 2015

FSAstuds verksamhetsplan för verksamhetsåret 2015 FSAstuds verksamhetsplan för verksamhetsåret 2015 FSAstuds ska under verksamhetsåret 2015 koncentrera verksamheten till tre fokusområden: En starkare studentorganisation En yrkesidentitet redan under studietiden

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Studiehandledning Ledaren och gruppen Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014. Utrikespolitiska Föreningen Göteborg

VERKSAMHETSPLAN 2014. Utrikespolitiska Föreningen Göteborg VERKSAMHETSPLAN 2014 Göteborg INNEHÅLL Ett av Göteborgs främsta forum för utrikespolitiska frågor Utblick Medlemmar Externa relationer Ekonomi Kommunikation Utrikespolitiska Förbundet Sverige ETT AV GÖTEBORGS

Läs mer

Utkast till UNF:s arbetsplan 2014 2015

Utkast till UNF:s arbetsplan 2014 2015 Utkast till UNF:s arbetsplan 2014 2015 Vision En demokratisk och solidarisk värld fri från droger Övergripande mål UNF är bäst i Sverige på att påverka ungas attityder kring alkohol och andra droger UNF

Läs mer

juni 2014 Förbundsmöte 2014 Visions värdegrund

juni 2014 Förbundsmöte 2014 Visions värdegrund juni 2014 Förbundsmöte 2014 Visions värdegrund Inledning och bakgrund Förbundsmötet i Norrköping 2012 beslutade att se över värdegrunden och presentera förslag till värdegrund för Vision på förbundsmötet

Läs mer

KAPITEL 1 ORGANISATIONEN RFSL

KAPITEL 1 ORGANISATIONEN RFSL KAPITEL 1 ORGANISATIONEN RFSL Om RFSL Medlemmar Avdelningar Kongressen Valberedningen och revisorer Förbundsstyrelsen (FS) Förbundskansliet Avdelningarna samlas RFSL Ungdom Bilagor - förteckning 1-4 Handbok

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15141 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) Nolltolerans

Motion till riksdagen: 2014/15141 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) Nolltolerans Kommittémotion Motion till riksdagen: 2014/15141 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) Nolltolerans 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...1 2 Förslag till riksdagsbeslut...1 3 Inledning...2 4 Nolltolerans

Läs mer

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september!

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september! Feminism för alla Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september Vi har en feministisk politik som också arbetar med antirasism och mänskliga rättigheter.

Läs mer

Stadgar. Antagna på Ung Vänsters 46:e kongress Linköping 9-12 maj 2013

Stadgar. Antagna på Ung Vänsters 46:e kongress Linköping 9-12 maj 2013 Stadgar Antagna på Ung Vänsters 46:e kongress Linköping 9-12 maj 2013 1 Förbundets namn och målsättning Förbundets namn är Ung Vänster. Ung Vänster organiserar ungdom som kämpar för en feministisk och

Läs mer

Ett öppet parti. i takt med tiden. SSU:s plan för en öppen process. Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund. Stockholm 25 januari 2012

Ett öppet parti. i takt med tiden. SSU:s plan för en öppen process. Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund. Stockholm 25 januari 2012 Ett öppet parti i takt med tiden SSU:s plan för en öppen process Stockholm 25 januari 2012 Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund Sammanfattning Många kräver att Socialdemokraterna utser sin partiordförande

Läs mer

STADGAR ANTAGNA PÅ VSF:S SJUNDE KONGRESS I STOCKHOLM 31 OKT- 2 NOV 2008

STADGAR ANTAGNA PÅ VSF:S SJUNDE KONGRESS I STOCKHOLM 31 OKT- 2 NOV 2008 STADGAR ANTAGNA PÅ VSF:S SJUNDE KONGRESS I STOCKHOLM 31 OKT- 2 NOV 2008 1 FÖRBUNDETS NAMN OCH SYFTE 1 Förbundets namn är Vänsterns Studentförbund, VSF. VSF engagerar studerande på eftergymnasiala utbildningar,

Läs mer

Förbundsstyrelsens förslag till VALPROFIL- DOKUMENT 2014

Förbundsstyrelsens förslag till VALPROFIL- DOKUMENT 2014 Förbundsstyrelsens förslag till VALPROFIL- DOKUMENT 0 Ung Vänsters Riksting 0 april 0 Förbundsstyrelsens förslag till valprofildokument 0 0 0 0 0 Överklassen har valt sida, har du? Inledning Det här är

Läs mer

Radikalt Forum En helg av antikapitalistiska analyser, motstånd och alternativ.

Radikalt Forum En helg av antikapitalistiska analyser, motstånd och alternativ. Radikalt Forum 2009 En helg av antikapitalistiska analyser, motstånd och alternativ. Den ekonomiska krisen har svept över världen och det finns inga tecken på att den är på väg att försvinna. I Frankrike

Läs mer

Lika rätt ett Sverige för alla. integrationsprogram

Lika rätt ett Sverige för alla. integrationsprogram Lika rätt ett Sverige för alla integrationsprogram Vi är alla olika men har lika värde och rätt 3 En lagstiftning 5 Sveriges officiella inställning till mångfald och integration 6 Lika värde lika rätt

Läs mer

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013.

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. IOGT-NTO-rörelsens grundsatser utgör en ideologisk kompass och riktning för hela

Läs mer

Verksamhetsplan Antagen på Ung Vänsters 47:e kongress, Karlstad maj 2015

Verksamhetsplan Antagen på Ung Vänsters 47:e kongress, Karlstad maj 2015 Verksamhetsplan Antagen på Ung Vänsters 47:e kongress, Karlstad 14-17 maj 2015 Inledning Förbundet tar steget in i en ny kongressperiod i omgivningar som hastigt förändras. På flera kontinenter fördjupas

Läs mer

Ett rödare och varmare Kristinehamn

Ett rödare och varmare Kristinehamn 1 Plattform för en valseger 2010 Ett rödare och varmare Kristinehamn Det finns en viktig skiljelinje mellan socialdemokratisk politik och den politik som borgarna för och det är synen på hur välfärds skol-,

Läs mer

Effektrapport 2014 Latinamerikagrupperna

Effektrapport 2014 Latinamerikagrupperna Effektrapport 2014 Latinamerikagrupperna Latinamerikagrupperna är medlem av Frivilligorganisationernas Insamlingsråd, FRII. Som medlem förbinder sig Latinamerikagrupperna att följa FRIIs kvalitetskod vilken

Läs mer

Äntligen är det dags att söka till PiLs styrelse och utskott!

Äntligen är det dags att söka till PiLs styrelse och utskott! Äntligen är det dags att söka till PiLs styrelse och utskott! Vill du vara med och engagera dig i en av Sveriges främsta personalvetarföreningar? engagerar hundratals medlemmar som alla brinner för personalfrågor

Läs mer

Iranskariksförbundets stadgar

Iranskariksförbundets stadgar Iranskariksförbundets stadgar 1 Definition: Iranska Riksförbundet i Sverige, IRIS som i stadgan benämns Riksförbund är en demokratisk, obunden, frivillig organisation. Riksförbundet är organiserat genom

Läs mer

Stadgar. Antagna på Ung Vänsters 46:e kongress, 2013

Stadgar. Antagna på Ung Vänsters 46:e kongress, 2013 Antagna på Ung Vänsters 46:e kongress, 2013 Stadgar Antagna på Ung Vänsters 46:e kongress, Linköping 9-12 maj 2013 1 Förbundets namn och målsättning Förbundets namn är Ung Vänster. Ung Vänster organiserar

Läs mer

SAMHÄLLSKUNSKAP. Ämnets syfte och roll i utbildningen

SAMHÄLLSKUNSKAP. Ämnets syfte och roll i utbildningen SAMHÄLLSKUNSKAP Ämnets syfte och roll i utbildningen Utbildningen i samhällskunskap skall ge grundläggande kunskaper om olika samhällen, förmedla demokratiska värden och stimulera till delaktighet i den

Läs mer

Albins folkhögskola,

Albins folkhögskola, Idé- och måldokument för Albins folkhögskola, avseende perioden 2013-2017 Uppgift Föreningen Albins folkhögskola har till uppgift att: Ø bedriva folkhögskoleverksamhet i samarbete med medlemsorganisationerna,

Läs mer

HRFs värdegrund Förbundsstyrelsens förslag till Hörselskadades Riksförbunds kongress 2016

HRFs värdegrund Förbundsstyrelsens förslag till Hörselskadades Riksförbunds kongress 2016 Förbundsstyrelsens förslag till Hörselskadades Riksförbunds kongress 2016 Om Hörselskadades Riksförbund (HRF) har i nästan ett århundrade bedrivit verksamhet för att stärka hörselskadade och tillvarata

Läs mer

Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Internationell solidaritet genom föreningens arbete för

Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Internationell solidaritet genom föreningens arbete för Vision & idé Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Internationell solidaritet genom föreningens arbete för att alla människor ska omfattas av mänskliga

Läs mer

Överklassen har valt sida, har du?

Överklassen har valt sida, har du? Överklassen har valt sida, har du? Inledning Det här är Ung Vänsters valprofildokument. Det är ett internt dokument som syftar till att skärpa och utveckla Ung Vänsters profil i valrörelsen. Här beskriver

Läs mer

En styrelse som gör skillnad

En styrelse som gör skillnad Upplaga 5 Upplaga 1 Vision utbildningar En styrelse som gör skillnad *Förslag på utbildningsmaterial* Ett arbetsliv där alla får plats och behövs och som ger möjlighet till gemenskap och utveckling. (Visions

Läs mer

VERKSAMHETSPROGRAM ArkitektStudenterna

VERKSAMHETSPROGRAM ArkitektStudenterna VERKSAMHETSPROGRAM ArkitektStudenterna 2015-2017 Vad är ArkitektStudenterna och varför finns vi? ArkitektStudenterna är Sveriges Arkitekters studentorganisation och det samlande organet för Sveriges Arkitekters

Läs mer

EU-kritiker som inte är till salu. Jöran Fagerlund

EU-kritiker som inte är till salu. Jöran Fagerlund EU-kritiker som inte är till salu Jöran Fagerlund 1989 Blev medlem i KU och VPK Supervalåret 2014 Besegra Reinfeldt två gånger. Få fler medlemmar. Samma politik i Sverige som i EU. Inte till salu. Mobilisera

Läs mer

Strategi Kärlek och respekt - ska det vara så jävla svårt?

Strategi Kärlek och respekt - ska det vara så jävla svårt? Strategi 2018-2020 Kärlek och respekt - ska det vara så jävla svårt? Det här är Röda Korsets Ungdomsförbund Röda Korsets Ungdomsförbund engagerar unga människor och skapar respekt för människovärdet, ökar

Läs mer

Stockholms Universitet Masterprogrammet i Statsvetenskap Praktikrapport Fackförbundet SKTF. Praktikrapport

Stockholms Universitet Masterprogrammet i Statsvetenskap Praktikrapport Fackförbundet SKTF. Praktikrapport Praktikrapport Praktik - Fackförbundet SKTF Omfattning: 2010-09-01-2011-01-21. 20 veckor (30 hp), heltid. Handledare: Besöks-/Postadress: Therese Svanström Andersson, Stabschef SKTF. 08-7896533 / 070-2983244

Läs mer

Lektion 5 Livsåskådningar. Requiem for the american dream.

Lektion 5 Livsåskådningar. Requiem for the american dream. Lektion 5 Livsåskådningar Requiem for the american dream. Uppgifter till filmen: Skriv ner tre frågor var som ni vill ställa utifrån filmen. Skriv ner tre saker ni reagerade på i filmen. Vad har vi sett

Läs mer

Mål och riktlinjer 2015-2017. Justerat enligt kongressbeslut

Mål och riktlinjer 2015-2017. Justerat enligt kongressbeslut Mål och riktlinjer 2015-2017 Justerat enligt kongressbeslut 1 Mål och Riktlinjer 2015 2017 Sveriges Pensionärsförbund, SPF, går in i en ny kongressperiod, visare och än mer kompetent i frågor som rör seniorer

Läs mer

Partidistriktsmotion Stockholms partidistrikt

Partidistriktsmotion Stockholms partidistrikt Partidistriktsmotion Stockholms partidistrikt Vi ska skapa ett öppet och modernt folkrörelseparti som sätter organisationsutveckling och samhällsförändring högst på dagordningen. Det krävs för möta dagens

Läs mer

DAGS FÖR ETT FEMINISTISKT SYSTEMSKIFTE I VÄLFÄRDEN

DAGS FÖR ETT FEMINISTISKT SYSTEMSKIFTE I VÄLFÄRDEN DAGS FÖR ETT FEMINISTISKT SYSTEMSKIFTE I VÄLFÄRDEN Dags för ett feministiskt systemskifte i välfärden Det drar en feministisk våg över Sverige. Den feministiska rörelsen är starkare än på mycket länge

Läs mer

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram BY: George Ruiz www.flickr.com/koadmunkee/6955111365 GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING Partiprogrammet i sin helhet kan du läsa på www.mp.se/

Läs mer

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne ÖVERENSKOMMELSEN SKÅNE Innehåll Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne

Läs mer

Verksamhetsinriktning 2016/2017

Verksamhetsinriktning 2016/2017 Förslag till: Verksamhetsinriktning 2016/2017 Förord En verksamhetsinriktning beskiver uppgifter, mål och prioriteringar för vår organisation. Hur vi når målen och vilka metoder vi använder redovisas i

Läs mer

2016 ÅRS VÄGVAL OCH PLAN

2016 ÅRS VÄGVAL OCH PLAN 2016 ÅRS VÄGVAL OCH PLAN Gör en annan värld möjlig. 2016 ÅRS VÄGVAL OCH PLAN ABF Skånes Strategiska utvecklingsplan 2016-2019 reglerar det arbete och den verksamhet som ska ske i distriktet. Den tar sin

Läs mer

Digitaliseringens transformerande kraft

Digitaliseringens transformerande kraft Digitaliseringens transformerande kraft Vad innebär utvecklingen? Omvärldsanalys Vad bör staten göra? förslag till strategiska områden för digitaliseringspolitiken förslag inom sakområden Kunskap och bred

Läs mer

Verksamhetsplanen är dokumentet som pekar ut hur partiet kommer att arbeta under 2016, vilka mål vi sätter upp åt oss själva och hur vi ska uppnå dem.

Verksamhetsplanen är dokumentet som pekar ut hur partiet kommer att arbeta under 2016, vilka mål vi sätter upp åt oss själva och hur vi ska uppnå dem. Verksamhetsplanen är dokumentet som pekar ut hur partiet kommer att arbeta under 2016, vilka mål vi sätter upp åt oss själva och hur vi ska uppnå dem. Vi har arbetat för en visionär verksamhetsplan som

Läs mer

2013-05-07 Sida 1 av 6. Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden

2013-05-07 Sida 1 av 6. Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden 2013-05-07 Sida 1 av 6 Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden 2013-05-07 Sida 2 av 6 Inledning Jakten på framtiden har under 2012 och 2013 inneburit ett omfattande arbete,

Läs mer

Valseger 2014 valplan grön ungdom väst och göteborg

Valseger 2014 valplan grön ungdom väst och göteborg Valseger 2014 valplan grön ungdom väst och göteborg Inledning Grön Ungdom ska synas och höras. Ingen ska kunna missa att på något sätt under 2014 komma i kontakt med oss eller med Miljöpartiet. Grön Ungdom

Läs mer

STADGAR. Antagna av förbundsmötet 2011

STADGAR. Antagna av förbundsmötet 2011 STADGAR Antagna av förbundsmötet 2011 Stadgar för S-kvinnors förbund Grundstadgar för S-kvinnors distrikt Grundstadgar för S-kvinnors klubbar/föreningar Stadgar för S-kvinnors förbund FÖRBUND 1 Ändamål

Läs mer

Motioner och motionssvar på principprogrammet

Motioner och motionssvar på principprogrammet 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 Motioner och motionssvar på principprogrammet PP1 - Men hippiesen då? (s.1) Ja, jag vet, det nämns längre ner. Men jag tycker vi redan i portalmeningen ska nämna att

Läs mer

En demokratisk Europeisk Union byggd på en progressiv informationspolitik VALSTRATEGI

En demokratisk Europeisk Union byggd på en progressiv informationspolitik VALSTRATEGI En demokratisk Europeisk Union byggd på en progressiv informationspolitik Syftet med detta dokument är att förklara hur Ung Pirat ser på valet och vad förbundet kommer att göra under valrörelsen. Dokumentet

Läs mer

Feminism för alla. Feministiskt initiativ - Valplattform riksdag 2014

Feminism för alla. Feministiskt initiativ - Valplattform riksdag 2014 Feminism för alla Det är nu det händer var med och skriv historia Feministiskt initiativ vidgar demokratin med en genomgripande politik mot alla former av diskriminering. Vi är den öppna handen som är

Läs mer

Kommunikationsplan 13/14

Kommunikationsplan 13/14 Kommunikationsplan 13/14 Chalmers Studentkår är dess medlemmar. I enlighet med Chalmers Studentkårs verksamhetsidé innefattar Chalmers Studentkårs kärnverksamhet med utbildningsfrågor, sociala frågor och

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer

Förslag till Vänsterpartiet Malmös verksamhetsplan 2015

Förslag till Vänsterpartiet Malmös verksamhetsplan 2015 Förslag till Vänsterpartiet Malmös verksamhetsplan 2015 Organisering, förstärkta positioner och radikalisering av samhällsdebatten är nyckelorden 2015 för Vänsterpartiet Malmö. Organisering Vänsterpartiet

Läs mer

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun Förslag 2013-03-28 Framtid Ånge 2.0 Strategi för utveckling av Ånge kommun 2014-2020 1 Du håller framtiden i din hand Framtid Ånge 2.0 är Ånge kommuns utvecklingsstrategi för den bygd som vi lever och

Läs mer

Följebrev till Proposition 6: Medlemskapsansökan i LSU - Sveriges ungdomsorganisationer

Följebrev till Proposition 6: Medlemskapsansökan i LSU - Sveriges ungdomsorganisationer P6 Handläggare: Styrelsen Datum: 2016-03-02 Dnr: O412-6/1516 Följebrev till Proposition 6: Medlemskapsansökan i LSU - Sveriges ungdomsorganisationer Innehåll 1. Inledning... 2 2. Om LSU... 2 2.1 Medlemsvillkor...

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Piratpartiet i Stockholms län 2014

Verksamhetsberättelse för Piratpartiet i Stockholms län 2014 1 Verksamhetsberättelse för Piratpartiet i Stockholms län 2014 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...1 Summering...1 Huvudspåren...1 Internt arbete...2 Politiskt programarbete...3 Aktivism och medlemsvård!...3

Läs mer

Underlag vision. Kongressombuden November 2008

Underlag vision. Kongressombuden November 2008 Till Kongressombuden November 2008 Underlag vision Underlag till Extra kongressen 2009 På kongressen 2008 behandlas visionen i gruppsittningen och yrkanden har bearbetats av redaktionsutskotten. Ett nytt

Läs mer

Röda Korsets Ungdomsförbund Karlstad Verksamhetsplan med budget 2017

Röda Korsets Ungdomsförbund Karlstad Verksamhetsplan med budget 2017 Röda Korsets Ungdomsförbund Karlstad Verksamhetsplan med budget 2017 ställer upp Vår vision ett humant samhälle s vision är ett samhälle som tar tillvara på barn och unga som en resurs och där människovärdet

Läs mer

Saco Studentråd Kongress 2014 Motioner & motionssvar

Saco Studentråd Kongress 2014 Motioner & motionssvar Saco Studentråd Kongress 2014 Motioner & motionssvar Förbundens förslag och styrelsens svar Innehåll Motion till Saco Studentråds kongress, Jusek studerandesektion, Jämställdhet 4 Bakgrund 4 Styrelsens

Läs mer

STARK TILLSAMMANS. Handels kongress 2016 GRESS. Vår kongress

STARK TILLSAMMANS. Handels kongress 2016 GRESS. Vår kongress r a t S ill t k m m sa ans 16 KON 20 GRESS Vår kongress Handels 25:e kongress hålls i april 2016. Temat är: Alla medlemmar berörs på ett eller annat sätt av Handels kongress, vare sig man är aktiv eller

Läs mer

Proposition 1 Stadgarna

Proposition 1 Stadgarna Proposition 1 Stadgarna Förslag till förändringar i stadgarna för PeaceWorks Sweden. PeaceWorks styrelse har under året som gått genomfört en översyn av föreningens stadgar i syfte att förtydliga utveckla

Läs mer

Forskningsprojektet Egenorganiserade föreningar bland personer med intellektuell funktionsnedsättning

Forskningsprojektet Egenorganiserade föreningar bland personer med intellektuell funktionsnedsättning Forskningsprojektet Egenorganiserade föreningar bland personer med intellektuell funktionsnedsättning Vi har gjort en kort sammanfattning över vad vi har kommit fram till i projektet. Det är bra om du

Läs mer

Förslag på verksamhetsplan för Stockholmsdistriktet 2017

Förslag på verksamhetsplan för Stockholmsdistriktet 2017 Förslag på verksamhetsplan för Stockholmsdistriktet 2017 INLEDNING Under det kommande året vill vi arbeta med att implementera nya arbetssätt så att styrelsen kan fokusera mer på frågor i Amnesty Sveriges

Läs mer

Kongress mot Vision 2018 för Hälsa och Helhet

Kongress mot Vision 2018 för Hälsa och Helhet Kongress 2011..mot Vision 2018 för Hälsa och Helhet Vår vision 2018 för hälsa och helhet Introduktion Vision för hälsa och helhet Samtal vid borden; Presentation ; Vem är jag? Reflektion kring Visionen

Läs mer

SöderS organisationsplan 14/15

SöderS organisationsplan 14/15 SöderS organisationsplan 14/15 Fastställd av fullmäktige 2014-05-27 SöderS är och ska vara en flexibel organisation. Därför finns det frihet att förändra organisationsplanen, även om andemeningen inte

Läs mer