HÅLLBARHETSREDOVISNING 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HÅLLBARHETSREDOVISNING 2014"

Transkript

1 HÅLLBARHETSREDOVISNING 2014

2 Innehållsförteckning 1 VD HAR ORDET OM SSC Science Services Satellite Management Services Engineering Services Technology SAMHÄLLSVÄRDET HOS VÅRA TJÄNSTER OCH PRODUKTER Drift av satelliter bidrar till nytta i samhället Ingenjörstjänster stödjer forskning och kommunikation Uppsändning av raketer och ballonger verktyg för värdefull forskning Nyttolaster för sondraketer till nytta på jorden New Esrange till forskningssamhällets tjänst Miljövänliga framdrivningssystem för rymdbruk Miniatyriserade system för satelliter Havsövervakningssystem OM DENNA REDOVISNING OCH SSC:S HÅLLBARHETSARBETE VÅR HÅLLBARHETSVISION SÅ STYR VI VÅRT HÅLLBARHETSARBETE POLICYER VÅRA INTRESSENTER VÅRA PRIORITERADE HÅLLBARHETSOMRÅDEN ETIK OCH INTEGRITET Kundval och utvärdering Regulatoriska och legala utmaningar VÅRT EKONOMISKA ANSVAR MILJÖ VÅRT SOCIALA ANSVAR Medarbetare... 18

3 Medarbetarundersökning Rekrytering Kompetensutveckling Jämställdhet och mångfald, jämställdhetsplan och mål Jämställdhetsplan svenska verksamheten Arbetsmiljö, hälsa och säkerhet Samverkan med fackliga organisationer Kunder Produkter och tjänster inkl. kvalitet och säkerhet Kundnöjdhet Leverantörskedjan Tillgänglighet råvaror Samhälle Intressent och samhällsengagemang Hållbarhetsinitiativ vi anslutit oss till Medlemskap i organisationer G4-32: GRI G4 INDEX... 30

4 1 AAI11-S69 Hållbarhetsredovisning VD har ordet SSC beskriver sin mission som företag med orden we help Earth benefit from space, att hjälpa våra kunder att få tillgång till rymden till gagn för jorden och nytta för mänskligheten. SSC är ett globalt företag som levererar avancerade rymdtjänster till rymdorganisationer, företag, andra kommersiella aktörer och forskningsinstitut. Vi bidrar till olika former av kommunikation, klimatstudier, väderprognoser, katastrofhjälp, navigation, miljöövervakning, samhällssäkerhet och forskning i och om rymden. Gränsen för mänsklig aktivitet sätts inte längre av vad vi gör på och nära jordytan. En allt större del av rymden och det som finns där intresserar oss. Fantasins gränser sprängs, som när rymdsonden Philae landade på kometen 67p/Churyomov-Gerasimenko dit den förts av rymdfarkosten Rosetta. SSC arbetade, som en av många aktörer, för att den fantasieggande händelsen skulle bli verklighet. SSC driver en global verksamhet och utgör därmed också en spegel av den internationella rymdindustrin och rymdverksamheten. Rymdverksamhet och rymdforskning är som få andra aktiviteter föremål för internationellt samarbete. Det gäller också i tider av ökad internationell spänning. Företaget arbetar efter en femårig affärsplan, den senaste sträcker sig fram till 2019 och strategin är att växa inom området avancerade rymdtjänster vilket betyder att företaget måste vara väl förtroget med de utmaningar som nya kunder och nya affärer innebär. Rymdverksamhet har i många länder en hög politisk profil som anses ge nationella mervärden och internationellt politiskt inflytande. Allt fler länder skaffar sig rymdprogram av dessa anledningar. Att utvidga kretsen av kunder och kundländer är ett affärsintresse för SSC, samtidigt som ett arbete med nya kundländer också betyder att företaget verkar inom nya geo-politiska fält som kan innebära både politiska och affärsmässiga risker. Sådana risker måste värderas och bedömas. Våra interna redskap i form av processer för sådana bedömningar har under 2014 stärkts väsentligt. Som statligt ägt företag agerar SSC självklart i enlighet med svenska statens ägarpolicy och medarbetarna måste kunna och förstå vilka regler som finns för verksamheten och hur dessa skall tillämpas i ett internationellt perspektiv samt förstå de intressen och bevekelsegrunder som utgör grunden i olika länders rymdsatsningar och hur man som oberoende leverantör agerar i sådana kraftfält.

5 2 Många av de tjänster som SSC levererar bidrar positivt till kunskapsbyggande kring miljö, klimat och samhällsutveckling samt kunskap om rymden. Det är en del av det positiva mervärdet som företaget skapar. SSC är sedan 2013 medlem av FN:s Global Compact, FN:s program för hållbart företagande och har under 2014 avgivit en COP (Communication of Progress) i form av hållbarhetsredovisningen för Vi följer också OECD:s riktlinjer för multinationella företag. Vår hållbarhetsredovisning för 2014 sker enligt Global Reporting Initiatives (GRI) senaste modell GRI G4 som utgår från att företaget gjort en analys av de mest relevanta områdena och hur de bör redovisas. SSC:s hållbarhetsarbete måste självklart beröra alla aspekter av hållbarhetsfrågan men ett fokus ligger på att skapa medvetenhet hos SSC:s medarbetare globalt om hur företaget skapar de positiva mervärden som samhällsperspektivet kräver. SSC:s vision om hur företaget blir en hållbar aktör är sedan flera år oförändrad och lyder: SSC skall sträva efter en långsiktigt hållbar utveckling till förmån och nytta för miljön, samhället, våra kunder och medarbetare. Styrelsens beslutade mål riktat till verksamheten genom företagsledningen är: Att alla anställda på SSC är utbildade, har förstått och arbetar enligt de etiska och miljömässiga normer som har fastställts av företaget. Under 2014 har Finansdepartementets ägarenhet, som nu övergått till Näringsdepartementet, genomfört en genomlysning av SSC:s hållbarhetsarbete. SSC har varit en av de första ut av de statliga bolagen. Resultatet av processen visar att SSC har tagit viktiga steg i sitt arbete och pekar samtidigt på vissa utvecklingsområden. Bland styrkorna kan exempelvis nämnas att SSC har ökat sitt fokus på hållbarhetsarbetet i styrelsen liksom i företagsledningen. Inom företagsledningen har både en säkerhetskommitté och en hållbarhetskommitté etablerats för att koordinera hållbarhetsarbetet. SSC har under året implementerat en global uppförandekod som på ett övergripande sätt vägleder medarbetarna i deras arbete. SSC har även gjort en grundlig intern riskkartläggning och genomfört en rad aktiviteter för att förbättra säkerheten inom företaget. Andra aktiviteter som förtjänar att lyftas fram är att SSC höjt kvaliteten i sitt exportkontrollarbete samt genomför interna utredningar som bedrivs med hjälp av externa konsulter för att ytterligare stärka miljöarbetet på den svenska rymdbasen Esrange Space Center. Inom de områden där ägaren har identifierat att SSC kan utvecklas kan nämnas företagets ledningssystem som är under utveckling och där policyer och instruktioner bör anpassas efter resultatet av den interna riskkartläggningen. Arbetet med detta har påbörjats och kommer ytterligare att stärka företagets hållbarhetsarbete. SSC bör också ytterligare utveckla sina långsiktiga hållbarhetsmål för att fortsatt stödja utvecklingen av ett hållbart företagande. SSC:s uppförandekod omfattar mänskliga rättigheter på ett övergripande plan, en riskanalys har påbörjats för att säkerställa att SSC uppfyller FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter Under hösten medverkade SSC i hållbarhetsöverläggningar med den europeiska rymdorganisationen ESA, amerikanska NASA och en rad andra internationella och svenska rymdaktörer. SSC arrangerade också ett kompletterande seminarium i Kiruna med företagets viktigaste lokala intressenter och gäster från amerikanska NASA.

6

7 4 2 Om SSC Svenska rymdaktiebolaget, SSC, är en globalt verksam koncern som svarar för driften och utvecklingen av rymdbasen Esrange Space Center, tillhandahåller avancerade rymdtjänster på den globala rymdmarknaden, bedriver teknikutveckling inom rymdområdet och sköter drift och utveckling av testsystem vid provplatsen Vidsel på uppdrag av Försvarets materielverk (FMV). Företaget bildades Rymdbasen Esrange är en av SSC:s kärnverksamheter. Andra delar av verksamheten består av avancerade rymdtjänster samt teknikutveckling inom rymdområdet. Utveckling och viss produktion sker vid kontoren i Solna samt i Uppsala. SSC hade vid årets slut 553 anställda varav 293 i Sverige. Verksamheten bedrivs i tio länder (Sverige, Tyskland, Nederländerna, Spanien, USA, Chile, Australien, Kanada, Kina och Thailand) och inom fyra divisioner: Science Services, Satellite Management Services, Engineering Services och Technology. * Airborne Systems som utvecklar flygburna havsövervakningssystem avyttrades i juni 2014 till Sjölund & Thyselius. 2.1 Science Services Science Services har den största delen av sin verksamhet på rymdbasen Esrange, 45 km norr om Kiruna. Basen har en internationellt sett unik ställning som civil rymdbas genom sin omfattande infrastruktur samt tillgången till ett stort landningsområde för raketer och

8 5 ett stort luftrestriktionsområde vid uppskjutningar och ballongflygningar. Utveckling av experimentnyttolaster görs av divisionens avdelning i Solna. 2.2 Satellite Management Services Divisionen tillhandahåller markstationstjänster för kommunikation med satelliter och omfattar utöver den svenska verksamheten också de helägda dotterbolagen i USA (Universal Space Network Inc.), Chile (SSC Chile SA) och Australien (SSC Space Australia Pty Ltd). Sedan 2014 är PrioraNet Canada, numera SSC Space Canada, helägt av SSC. 2.3 Engineering Services Engineering Services arbetar med ingenjörstjänster för satellitkontroll och markstationstjänster med verksamhet i Sverige, Tyskland, Nederländerna och Spanien. Verksamheten omfattar de helägda dotterbolagen LSE Space GmbH, och Aurora Technology B.V. 2.4 Technology Technology omfattar Aerospace Test Systems som sköter drift och utveckling av testsystem vid provplatsen Vidsel, dotterbolagen ECAPS AB som utvecklar och tillverkar miljövänliga framdrivningssystem för rymdtillämpningar och NanoSpace AB som bedriver utveckling inom området mikroelektromekaniska system för rymdtillämpningar. Airborne Systems som utvecklar flygburna havsövervakningssystem avyttrades i juni 2014 till Sjölund & Thyselius. 3 Samhällsvärdet hos våra tjänster och produkter SSC:s mission är att hjälpa våra kunder att få tillgång till rymden till gagn för jorden och nytta för mänskligheten We help Earth benefit from space. Flertalet av SSC:s tjänster och produkter medverkar till en hållbar utveckling genom att bidra till att öka samhällets miljö- och klimatkunskap samt tillgång till kommunikation. 3.1 Drift av satelliter bidrar till nytta i samhället SSC medverkar i driften av satelliter genom satellitkontroll, kommunikation av styrsignaler samt mottagning av satellitdata. Satelliter förser forskarsamhället med viktiga data inom en rad områden. Numera spelar satelliter också en viktig roll i vår infrastruktur och vår vardag. SSC:s nätverk av satellitstationer och tjänster är nyckelkomponenter i många satellitsystem inom flertalet tillämpningar: Jordobservation Satelliter används i skogsbruk och jordbruksplanering (övervakning av odling och tillväxt, skadeangrepp, bevattningsbehov), ger information om naturresurser (olja,

9 6 gas m m) och är mycket viktiga resurser i samband med katastrofer som jordbävningar och oljespill. Samhällsplanering Med hjälp av satelliter kan vi kartlägga människors förflyttning i och utanför städer. Denna information är viktig vid planering av bostadsområden, vägar, broar och annan grundläggande infrastruktur. Telekommunikation och mediasändningar Satelliter används som bekant för att förmedla radio-, tv, telefoni- och datasändningar mellan stationer på marken. Navigering Rymdbaserade system visar människor vägen på jorden, vare sig de går, åker bil, båt eller flygplan. Väder-, klimat- och miljöforskning Övervakning och beräkning av väder och klimat är viktigt både på kort och mycket lång sikt. Satelliter hjälper oss att förutse livshostande väderfenomen som orkaner och tropiska stormar och de ger oss viktiga data i forskning kring klimatförändringar. Rymdforskning Rymdforskningen ger mänsligheten förståelse för universums uppkomst och vart vi är på väg. Den ger information om vilka naturresurser vi kan finna i rymden och undersöker om det är möjligt att skapa nya civilisationer utanför vår egen planet. Strategisk säkerhet Övervakning med satelliter används rutinmässigt för att stödja länders försvar och upprätthålla nationell säkerhet. 3.2 Ingenjörstjänster stödjer forskning och kommunikation SSC tillhandahåller ingenjörstjänster åt rymdorganisationer såsom den europeiska rymdorganisationen ESA och den tyska rymdstyrelsen DLR. SSC:s ingenjörer stödjer kunders rymdprojekt från specifikation och upphandling, till drift av satelliter och rymdfarkoster i omloppsbana. Rymdprojekten kan handla om: Jordobservation Via satelliter utföra miljö- och klimatforskning genom att kartlägga av polarisarnas tjocklek och utbredning, mätning av temperatur och fuktighet i atmosfären liksom ozon och andra växthusgaser, mätning av havs- och landtemperatur. Genom högupplösta satellitbilder övervaka vegetation, jord- och vattenutbredning, innanhav och andra vattendrag samt kustområden, bilder som även kan användas som hjälpmedel vid katastrofer. Telekommunikation Via satelliter förse Europa, Mellanöstern och Afrika med kommunikationstjänster såsom television, bredband och telefoni vilket medger tillgång till kommunikation även för otillgängliga platser, exempelvis skolor i otillgängliga byar på landsbygden. Navigering SSC medverkar till det europeiska satellitbaserade navigationssystemet Galileo genom att tillhandahålla ingenjörstjänster och markstationstjänster.

10 7 Rymdforskning Utforskning av andra planeter via satelliter såsom Mars, Venus, Solen och andra rymdobjekt exempelvis kometer. 3.3 Uppsändning av raketer och ballonger verktyg för värdefull forskning SSC erbjuder uppsändningstjänster av sondraketer och höghöjdsballonger med vetenskapliga eller tekniska instrument. Uppsändningarna genomförs ofta med miljövetenskapliga ändamål och i internationellt samarbete vilket därmed ger ett globalt perspektiv. Sondraketer Sondraketer kan bland annat användas för atmosfärstudier, rymdforskning (Norrskensforskning), tekniska tester och grundforskning (forskning i nära tyngdlöshet). Sondraketer är även ett utmärkt verktyg för studenter att lära sig mer om rymdteknik och rymdforskning. SSC genomför på uppdrag av Rymdstyrelsen och dess tyska motsvarighet DLR, två uppsändningar per år av studentraketer. Ballonger Höghöjdsballonger används för klimat- och miljöforskning, astronomi och tekniska tester, ofta så kallade falltester av flyg- och rymdfarkoster. Även ballonger lämpar sig för studentprojekt och SSC genomför även här två projekt per år på uppdrag av Rymdstyrelsen och dess tyska motsvarighet DLR. Raketsystem SSC utvecklar tekniska system för sondraketer med uppdrag att utföra atmosfärstudier kring nattlysande moln, pärlemormoln och vattenånga eller forskning i tyngdlöshet. 3.4 Nyttolaster för sondraketer till nytta på jorden SSC utvecklar experimentutrustning för forskning i nära tyngdlöshet för grundforskning inom olika vetenskapliga discipliner såsom materialvetenskap, biologi, vätskefysik och kemi. Utvecklingen sker i nära samarbete med forskarna. Eftersom gravitationen påverkar allt på jorden är det en viktig fråga inom många forskningsområden hur olika processer beter sig i frånvaro av gravitation. Utan gravitationens påverkan kan man tydligare se beteenden och parametrar i exempelvis vätskor och metaller på ett mycket tydligare sätt. Några exempel på vad forskningen lett till är: Kunskap om att framställa material till bilmotorer som är självsmörjande så att man kunde ta bort det mycket giftiga blyet som tidigare tillsattes i bensinen. Bättre kunskap om viktiga proteinkristallers uppbyggnad för att tillverka nya mediciner. Bättre kunskaper om metallers gjutning och stelning för att tillverka lättare och starkare material för användning i flygmotorer och bilmotorer. Bättre kunskap om hur vårt immunförsvar fungerar och därmed kunna bättre förebygga och bota infektionsrelaterade symtom och sjukdomar. Bättre kunskap om vätskors egenskaper som har resulterat i bland annat förbättrade kylsystem som till exempel används i dagens laptops.

11 8 3.5 New Esrange till forskningssamhällets tjänst SSC driver sedan ett par år tillbaka ett projekt som har till syfte att modernisera och utveckla rymdbasen Esrange; New Esrange. Projektet innefattar såväl underhåll och förbättring som framtida utveckling och utökning av existerande infrastruktur och tjänster där uppskjutningar av småsatelliter är en komponent. Detta för att möta en ökad efterfrågan på tillgång till rymden, för rymdrelaterad forskning, teknisk utveckling, innovation och konkurrenskraft. Hållbarhet är en viktig aspekt i projektet där man strävar efter att ta hänsyn till miljön i alla skeden. SSC:s vision med New Esrange är att Esrange ska bli Europas mest avancerade rymdcenter som erbjuder ett brett utbud av infrastrukturtjänster till det internationella forskningssamhället inkluderat en grön uppskjutningsplats för småsatelliter. 3.6 Miljövänliga framdrivningssystem för rymdbruk SSC:s svenska dotterbolag ECAPS är idag världsledande inom utveckling av gröna raketmotorsystem. Efterfrågan på att hitta en ersättare till hydrazinet för att skydda vår miljö på jorden och i rymden ökar allt mer. ESA driver sedan i juli 2012 initiativet CleanSpace, som har som mål att göra Europas rymdverksamhet mer miljövänlig och där har ECAPS system särskilt lyfts fram som det alternativ till hydrazin som ligger längst fram. NASA letar också efter alternativ till hydrazinet för att minska miljö- och hanteringsmässiga risker och kostnader för tillverkningsprocesser för rymdfarkoster men även för ökad prestanda hos rymdfarkoster väl i bana. ECAPS system kan ersätta det mycket giftiga, cancerogena och reaktiva ämnet hydrazin som idag är det mest använda satellitbränslet. Sedan i juni 2012 har EU:s kemikalieinspektion REACH höjt kraven på företag som levererar hydrazin. Hydrazin återfinns på REACH lista över mycket farliga substanser. Hydrazin är mycket giftigt både för människan och för vattenorganismer, är extremt brandfarligt och explosivt vilket kräver rigorösa säkerhetsrutiner vid hantering vid tankning av satelliter och vid transport av ämnet till uppskjutningsplatser. Vid förbränning blir Hydrazin till ammoniak, väte och kväve. ECAPS bränsle är baserat på det lagringsbara Ammonium Dinitramid (ADN) som är enkelt att hantera och transportera tack vare dess låga toxicitet och känslighet. Bränslet kan transporteras ombord på vanliga passagerarflyg och vid tankning av satelliter krävs endast den utrustning som normalt används i kemirenrum, d.v.s. labbrock, gummihandskar och skyddsglasögon. Bränslet blir till vattenånga vid förbränning. 3.7 Miniatyriserade system för satelliter MEMS teknik (mikroelektromekaniska system) har hittills använts i områden som bioteknik, life science och i fordonsindustrin. Att göra komponenter och system så små och lätta som möjligt är önskvärt inom många områden men där behovet är mycket stort är inom rymdtekniken. Att skicka farkoster till rymden och få dem att färdas där är kostsamt, ju större och tyngre farkoster och system desto dyrare blir det. SSC:s dotterbolag NanoSpace arbetar bl.a. med raketmotorsystem till framtidens små satelliter, s.k. kubsatelliter och bränslehanteringssystem såsom ett mätinstrument för bränslemängd i satellittankar och ett system för flödeskontroll av gas till elektriska raketmotorer.

12 9 Antalet kubsatelliter har ökat dramatiskt de senaste åren, de första fem satelliterna sändes upp 2003, 2013 hade antalet ökat till 83 och beräknas nu öka med ett 50-tal per år. Efterfrågan på NanoSpace raketmotorsystem ökar också med kraven på att dels kunna styra satelliterna och dels kunna ta dem ur bana för att undvika att uttjänta satelliter ligger kvar som skrot i rymden. 3.8 Havsövervakningssystem SSC:s havsövervakningssystem används av kustbevakningsorganisationer världen över för spaning efter oljeutsläpp, övervakning av fiskevatten, isförhållanden samt sjöräddning. Systemet har även använts vid sökandet efter det försvunna Malaysiska planet MH370 av de Malaysiska och Vietnamesiska kustbevakningsorganisationerna. Den kanadensiska kustbevakningen har hittat ytterligare ett användningsområde för sina system, kartläggning av valar. Verksamheten avyttrades i juni Om denna redovisning och SSC:s hållbarhetsarbete SSC har genomfört en väsentlighetsanalys för hållbarhetsarbetet. Genom en dialog med olika intressenter och ett internt arbete har de viktigaste hållbarhetsfrågorna identifierats. Under 2014 genomförde ägaren en hållbarhetsanalys som är i allt väsentligt förenligt med SSC:s egen väsentlighetsanalys som genomfördes SSC redovisar sedan 2013 enligt Global Reporting Initiative GRI-G4 och denna redovisning är den sjunde som SSC avger. Då SSC är ett kunskapsföretag är våra medarbetare en viktig strategisk tillgång och därför ett viktigt hållbarhetsområde för SSC. Medarbetarperspektivet har därför en framträdande roll i denna rapport. 5 Vår hållbarhetsvision SSC skall sträva efter en långsiktigt hållbar utveckling till förmån och nytta för miljön, samhället, våra kunder och medarbetare. 6 Så styr vi vårt hållbarhetsarbete Avdelningen för Public Affairs har varit formellt ansvarig för SSC:s hållbarhetsarbete i nära samverkan med medarbetare inom funktionen Strategisk Säkerhet. I företagsledningen har under 2014 chefen för Public Affairs haft det ansvarsområdet övergår ansvaret för hållbarhetsfrågor till chefen för den nyetablerade avdelningen Strategy and Sustainable Business. Företagsledningen får återkommande rapporter om hur hållbarhetsarbetet fortskrider och godkänner också en löpande årsvis planering för aktiviteterna. Under 2014 bildades en hållbarhetskommitté bestående av personer från företagsledningen där VD är ordförande och chefen för Public Affairs sammankallande. Under året hölls två möten.

13 10 Styrelsen får fortlöpande rapportering om utvecklingen av hållbarhetsarbetet och de program som företagsledningen initierar för att ge hållbarhetsfrågan en hög profil internt och på ett sätt som kan bidra till SSC:s renommé. Den årliga hållbarhetsrapporten är alltid föremål för styrelsens granskning och godkännande fattade styrelsen beslut om ett strategiskt mätbart mål för hållbarhetsarbetet som lyder: Alla anställda på SSC är utbildade, har förstått och arbetar enligt de etiska och miljömässiga normer som har fastställts av företaget genomfördes en väsentlighetsanalys för att identifiera de mest relevanta områdena för SSC inom hållbarhetsområdet baserat på den faktiska ekonomiska, sociala och miljömässiga påverkan SSC har samt områdenas betydelse för de interna och externa intressenternas överväganden och beslut i förhållande till SSC genomförde ägaren en hållbarhetsanalys som är förenlig med SSC:s väsentlighetsanalys. Under 2014 har SSC:s ledare globalt medvetandegjorts om SSC:s hållbarhetsarbete och den påverkan detta har på företagets affärsverksamhet. Det globala utbildningsprojekt omfattande samtliga medarbetare som planerades till 2014 har senarelagts i avvaktan på resultatet av ägarens hållbarhetsanalys. SSC ville ta del av ägarens analys samt bredda SSC:s egen förståelse för sina hållbarhetsutmaningar för att undvika att utbildningens fokus inte hade tillräcklig förankring i vår globala affärsverksamhet. Målet är att detta verktyg skall implementeras under 2015 och mätas genom antalet anställda som genomgått utbildningen. Arbetet med SSC:s globala ledningssystem har fortgått under året och en ansvarig har utsetts som leder och arbetet med uppbyggnad och implementering av systemet som kommer att lanseras under I samband med detta kommer hållbarhetsfrågorna på ett mer tydligt sätt att synliggöras i de processer som styr företaget. Alla processer kommer att samlas i en gemensam portal på intranätet liksom policyer, instruktioner och regelverk och kommer därmed enklare att synas i sitt sammanhang. SSC:s globala policyer liksom policyer som avser den svenska verksamheten finns publicerade på SSC:s intranät. Intranätet är sedan 2014 tillgängligt för samtliga medarbetare i koncernen SSC implementerade en uppförandekod i hela koncernen hösten 2014 som även finns publicerad på SSC:s externa webbplats. Beslut fattades under 2014 om införandet av en visselblåsarfunktion för internt bruk avsedd för anmälan om brott mot lagar, uppförandekod och andra viktiga policyer och instruktioner. Mottagare av anmälningar är en tredjepart. Funktionen kommer att implementeras under 2015.

14 11 7 Policyer Den svenska verksamheten inom SSC har policyer för: Policy Ägande Ansvar Alkohol och droger HR Chefer Arbetsmiljö HR Chefer Platschef Besöksmottagare Besök Esrange Esrange Esrange Etik VD Medarbetare Finansiella risker Legal Finansdirektör Löner HR Chefer Miljö VD Medarbetare Personalbilar HR HR Rekrytering HR Chefer Strategic Tull, logistik, exportkontroll Security Chefer Följande policyer gäller för hela koncernen: Policy Ägande Ansvar Attest & befogenhetsregler Finance Chefer Media Public Affairs Medarbetare Mångfald VD Medarbetare Representation Finance Chefer Resor HR Medarbetare Strategic Säkerhet Security Chefer, medarbetare Uppförandekod VD Medarbetare Samtliga policyer återfinns på SSC:s intranät. I samtliga SSC:s verksamheter ingår i introduktionen av nyanställda, en genomgång av bolagsövergripande policyer samt bolagsspecifika policyer och riktlinjer som är anpassade efter verksamhetens art och de lagar och förordningar som gäller i de länder de verkar. Exempelvis har dotterbolaget LSE etikklausuler som ingår i anställningskontrakten. Företaget Aurora (dotterbolag till LSE) har en särskild Code of ethics tillgänglig för sina medarbetare och den svenska verksamheten bilägger uppförandekoden till anställningsavtalen. 8 Våra intressenter SSC är en global koncern verksam i tio länder. Företaget är aktör inom ett samhällspolitiskt nyckelområde med hög politisk profil. I syfte att bibehålla den goda relationen informerar SSC kontinuerligt politiker och andra beslutsfattare om företaget och dess verksamhet. SSC är delägare i Kiruna kommuns utvecklingsbolag Progressum, samt medverkar i det lokala Rymdråd som finns i Kiruna.

15 12 SSC har kontinuerlig kontakt med olika delar av regeringens departement, näringsdepartementets ägarenhet och den samarbetsgrupp för rymdfrågor som leds från Utbildningsdepartementet. SSC för också en ständig dialog med samebyarna i närheten av Esrange kring markanvändning och för ömsesidigt utbyte av information kring respektive verksamheter. SSC är också medlemsorganisation i rymdsveriges samarbetsorgan Rymdforum och Swedish Aerospace Industries, en samarbetsgrupp för den civila flyg- och rymdindustrin. SSC tar vid sina anläggningar i Sverige emot omkring 3000 besökare per år. Dessa är främst företrädare för kunder och myndigheter, politiker, representanter från utländska ambassader och studerande. Vid besöken presenteras svensk rymdverksamhet generellt och SSC:s verksamhetsområden i synnerhet. I SSC:s särskilda intresse ligger att sprida kunskap om hur rymdverksamheten tillämpas i vardagen och varför den är viktig för den enskilda människan och samhället. SSC tillämpar en generös policy gentemot massmedia som visar intresse för företaget och rymdfrågor. Intressentdialog SSC befinner sig i en ständig dialog med kunder, samarbetspartners och det omgivande samhället. Det är av yttersta vikt för SSC att ha en kontinuerlig kommunikation med sina intressenter vilket sker konstant genom olika kanaler och fora. Några exempel från 2014 är: Deltagande i tre seminarier anordnade för rymdutredaren varav SSC arrangerat ett om samhällsnytta Arrangerat ett seminarium för amerikanska beslutsfattare inom rymd på svenska ambassaden i Washington Deltagit i seminarium om hållbarhet med NASA:s och ESA:s hållbarhetschefer i Stockholm Anordnat seminarium med NASA:s hållbarhetschef i Kiruna, diskussioner om hållbarhetsfrågor med närvaro från lokal industri, IRF, kommunen och samerna Deltagit i två stora internationella rymdmässor plus ett antal mindre fackkonferenser kring olika ämnen De seminarier, mässor och andra sammankomster som SSC deltagit i visar tydligt hur nära samhällspolitiken som rymdbranschen befinner sig. Vad som sker i rymden har idag grundläggande betydelse för samhällsfunktioner, miljö- och klimatövervakning och nationell säkerhet. SSC:s nyckelintressenter är: affärskontakter, medarbetare, fackföreningar, myndigheter/samarbetsorganisationer, forskningsinstitut, regeringskansliet genom Utbildningsdepartementet, ägaren genom Näringsdepartementet, regionala myndigheter och grupper; kommuner, länsstyrelsen i Norrbotten, samebyar samt allmänheten via medier.

16 13 9 Våra prioriterade hållbarhetsområden Vissa områden som prioriterats som viktiga för SSC och/eller våra intressenter ingår inte som viktiga områden i GRI:s riktlinjer. Vi har dock valt att inkludera beskrivningar hur vi arbetar inom dessa områden i rapporten för att de anses som strategiskt viktiga. De områden som inte är kopplade till en G4-kategori eller G4 väsentlig aspekt framgår av en separat tabell. Väsentliga hållbarhetsområden redovisade enligt GRI: Område G4-kategori G4 väsentliga aspekter Väsentlighet inom organisationen Väsentlighet utanför organisationen Relevans utanför organisationen Kundnöjdhet Produktansvar Produkter och tjänster Strategisk betydelse för SSC:s ägare, kunder, leverantörer Samhälle Affärsetik och antikorruption Antikorruption Strategisk betydelse för SSC:s ägare Rekrytering Social Anställning Jämställdhet och mångfald Policyer, standards, uppförandekod Profilindikator Etik och integritet - Intressent- och samhällsengagemang Profilindikator Intressentengagemang - Strategisk betydelse för SSC:s ägare, myndigheter, lokalbefolkning, kunder Jämställdhet och mångfald Social Jämställdhet och mångfald Strategisk betydelse för ägaren Medarbetarnas hälsa och säkerhet Social Säkerhet och hälsa Ursprungsbefolkningars rättigheter Mänskliga rättigheter Ursprungsbefolkningars rättigheter Strategisk betydelse för SSC:s ägare,ursprung sbefolkningar där SSC är verksamma

17 14 Väsentliga hållbarhetsområden som inte ingår i GRI:s riktlinjer: Område Regulatoriska och legala utmaningar Samhällsvärdet hos våra produkter Samarbete med fackliga organisationer Val av kund och kundutvärdering Väsentlighet inom organisationen Väsentlighet utanför organisationen Tillgänglighet råvaror Långsiktig ekonomisk stabilitet Internutbildning hållbarhet och säkerhet Produktkvalitet och säkerhet Nöjda medarbetare Relevans utanför organisationen Strategisk betydelse för SSC:s ägare, myndigheter Strategisk betydelse för SSC:s kunder och i förlängningen även samhället Strategisk betydelse för centrala fackliga organisationer Strategisk betydelse för SSC:s ägare samt kunder Strategisk betydelse för SSC:s kunder och leverantörer Strategisk betydelse för SSC:s ägare, kunder och leverantörer Strategisk betydelse för SSC:s ägare, kunder, leverantörer, samhället 10 Etik och integritet inklusive affärsetik och anti-korruption SSC har de senaste åren gått från att vara en lokal aktör till en global aktör inom rymdbranschen. SSC:s operativa enheter finns nu på ett flertal kontinenter och SSC:s kunder återfinns i länder runt om i hela världen. Detta ställer krav på SSC att öka vår förståelse och vårt arbete om de affärsmässiga förutsättningarna som finns på respektive marknad och nation. Det ställer även högre krav på SSC att följa upp dessa frågeställningar i både det operativa och strategiska arbetet. Att ha tydliga riktlinjer och uppföljning beträffade affärsetik och integritet är en viktig del för SSC. Ansvaret för att ta fram styrdokument kring dessa frågor faller på chefen för Public Affairs som ansvarar för hållbarhet samt chefen för Strategic Security, men det är varje chef och anställds ansvar att se till att kraven följs. Målet med SSC:s etik och integritetsarbete är att varje SSC anställd skall förstå och följa de riktlinjer företaget har inom området för att säkerställa att de som medarbetare och SSC som företag inte bryter interna eller legala riktlinjer inom området. Under 2014 har även hållbarhetsrisker så som etik och antikorruption ingått i SSC:s kontinuerliga riskarbete vilket har medfört att frågeställningarna adresserats både i det strategiska och operativa arbetet. SSC mäter resultatet av etik- och integritetsarbete genom antal inträffade incidenter rapporterades inga incidenter som berör etik och integritet i något av SSC:s bolag.

18 15 SSC beslutade under 2014 att införa en uppförandekod som skall styra SSC:s verksamhet. Under arbetet med uppförandekoden fick samtliga anställda möjlighet att komma med synpunkter kring dess innehåll. Innehållet diskuterades även i en workshop under en av SSC:s ledarkonferenser där chefer inom hela koncernen fick möjlighet att tycka till och diskutera hur uppförandekoden kommer att påverka deras arbete. Därefter fastställdes uppförandekoden och implementerades. Under 2015 kommer arbetet att fortsätta med utbildning och skapande av konkreta verktyg för att kunna konkretisera och integrera uppförandekoden i vårt dagliga arbete. Under första kvartalet 2015 kommer en workshop hållas på SSC:s ledarkonferens där fokus kommer att ligga på hur de olika delarna av uppförandekoden påverkar SSC, vilka risker som uppstår om denna inte följs och hur dessa risker kan motverkas Kundval och utvärdering SSC arbetar på en marknad med en begränsad kundkrets. Verksamheten har en utpräglad karaktär av business to business och flertalet kunder är institutionella eller företag i en statlig krets men antalet privata aktörer ökar successivt. Starka samhällspolitiska intressen finns inom hela branschområdet. SSC:s kundurval begränsas av lagstiftningen om svensk exportkontroll samt i övrigt tillämpliga internationella sanktioner. Inför beslut om att inleda en affärsrelation finns särskilda processer inom olika divisioner för hur kundval och affärsupplägg skall hanteras. SSC kommer att under 2015 införa verktyg baserat på uppförandekoden i våra säljprocesser för att säkerställa att SSC genomför hållbara affärer. Både funktionerna Public Affairs och Strategisk säkerhet agerar rådgivare till affärsenheterna i samband med kundprocesser. Detta gäller framför allt vid möjliga affärer med nya kunder och nya länder. SSC:s uppförandekod behandlar relationen till kunder och de krav som ställs på medarbetarna i kundkontakter Regulatoriska och legala utmaningar SSC:s verksamhet styrs av ett flertal nationella och internationella regler. SSC har öppna och nära dialoger med nationella myndigheter för att säkerställa ett så gott samarbete som möjligt. Med tanke på att delar av SSC:s verksamhet är unik (t.ex. raket- och ballonguppskjutningar) ställs höga krav på SSC att vara både transparent och proaktiv i kontakterna med myndigheter. Gemensamt för SSC verksamhet är de utmaningar koncernen har när det gäller efterlevnaden av exportkontrollagar. Det är främst de amerikanska men även de svenska exportkontrollagarna som påverkar SSC:s verksamhet. SSC har under 2014 genomfört ett flertal kompetenshöjande åtgärder för att ytterligare höja kvaliteten i vårt exportkontrollarbete. Exempel på detta är implementeringen av kontrollmekanismer för att säkerställ att SSC:s affärer följer exportkontrollregler. SSC har även under 2014 genomfört utbildningsinsatser inom området. Dessa utbildningar kommer fortsätta under SSC kommer även under 2015 ha utbildat ännu en ansvarig för exportkontroll placerad på Esrange och som kommer att stärka organisationens dagliga arbete inom området.

19 16 11 Vårt ekonomiska ansvar 12 Miljö Ekonomiskt stabil verksamhet är av strategisk betydelse för de flesta av företagets intressenter; kunder, leverantörer, medarbetare och för staten som ägare. Utan en stabil ekonomi äventyras företagets existens och verksamhetens nytta. För att åstadkomma en stabil ekonomi finns en av styrelsen fastställd femårig affärsplan med bedömd finansiell utveckling och investeringsbehov. Ägaren fastställer i dialog med företagsledningen avkastningskrav som i SSC:s fall också återspeglar det samhällsuppdrag som företaget har. Under 2013 såg ägaren över SSC:s uppdragsmål och ekonomiska mål. Dessa fastställdes i samband med årsstämman i april Affärsplanen är ett strategiskt styrinstrument och den realiseras genom årliga planer och uppföljning sker månadsvis på koncernnivå inom företagsledningen. Extern rapportering sker kvartalsvis. Resultatet för 2013 blev 10.7 MSEK och förbättringen fortsatte 2014 med ytterligare förstärkt resultatutveckling, 33.9 MSEK. Styrelsen kommer därför att föreslå en utdelning till ägaren, i linje med bolagets utdelningspolicy, vid årsstämman i april SSC tillhandahåller ett flertal produkter och tjänster som minskar miljöbelastningen och som bidrar till samhällets miljö- och klimatkunskap. Samtidigt innebär bolagets verksamhet naturligen en viss miljöpåverkan, vissa miljörisker samt råvaru- och energiförbrukning. SSC vill medverka till en hållbar utveckling i enlighet med Sveriges nationella mål genom att utveckla produkter och tjänster med miljöprofil och genom att beakta miljöaspekter i all verksamhet och väga in dessa vid beslut som påverkar den framtida verksamheten. SSC respekterar internationella rymdkonventioner, nationella lagar och förordningar inom miljöområdet, miljöbalken inkluderad. Miljöfrågorna är en väsentlig del av SSC:s dagliga agenda och att företagets planering riktar in sig på miljöfrågor precis som det står i det av styrelsen fastlagda målet för hållbarhetsarbetet. Några exempel på åtgärder som införts för att minska miljöbelastningen är: Ett väl utbyggt video- och telefonkonferenssystem som används frekvent och därmed minskar behovet av resande och reducerar SSC:s medverkan till koldioxidutsläpp Byte av utomhusbelysning till LED-lampor har inletts både på Esrange och vid satellitstationen i Santiago, Chile för att minska energiförbrukningen Kraftsystemet på satellitstationen i Santiago har bytts ut för att minska energiförbrukningen Källsortering av avfall och tillbörlig hantering sker kontinuerligt Engångsartiklar har ersatts med porslin i Solna för att minska mängden avfall och miljöpåverkan Vid val av transportmedel för gods skall hänsyn tas till miljön Använda raket- och ballongdelar omhändertas En studie av lokaler i Solna och Esrange har gjorts med avseende på hantering av farligt gods exempelvis gaser, explosiver och kemikalier som resulterat i förbättringsförslag och åtgärder som kommer att bidra till minskade miljörisker

20 17 Tillstånd Ett flertal anställda har fått utbildning inom packning av farligt gods för att öka säkerheten vid godssändningar och därmed minska miljörisker Esrange har tillstånd från Räddningsverket, räddningstjänst och Länsstyrelsen för hantering av brandfarliga och explosiva varor, beslut från miljökontoret angående förvaring av raketdelar samt kompostering av hushållsavfall samt tillstånd för avloppsanläggningar. Arbete med att hitta lösningar för omhändertagande av använda raketdelar av extern part påbörjades under Esrange har också anmälan om samråd enligt miljöbalken och beslut från Länsstyrelsen angående arkeologiska utredningar och förelägganden om skydd för naturmiljön.

21 18 13 Vårt sociala ansvar 13.1 Medarbetare Antal anställda i koncernen uppdelat på anställningsform och kön per den 31/ Tillsvidareanställda heltid varav kvinnor varav män Tillsvidareanställda deltid varav kvinnor varav män Visstidsanställda varav kvinnor varav män Konsulter* varav kvinnor varav män *Antal konsulter redovisades ej för Antal anställda i koncernen uppdelat på kön och region per 31/12 Sverige Europa USA Chile Australien Kina Thailand Kvinnor Män Totalt

22 Medarbetarundersökning Den senaste medarbetarundersökningen som gjordes i hela koncernen genomfördes under hösten % av koncernens anställda deltog i undersökningen. År 2014 liksom 2012 och 2013, präglades av en hel del förändringar i organisationen för att möta företagets nya inriktning till att bli en ledande leverantör av avancerade rymdtjänster. Arbete med olika aktiviteter för att komma tillrätta med de svaga faktorer som identifierades i undersökningarna 2012 och 2013 har fortgått under 2014, bland annat arbetet med ett nytt ledningssystem som kommer att tydliggöra och underlätta styrningen av verksamheten, ytterligare förtydligande och förankring av SSC:s vision, mission och affärsplaner. Resultaten från undersökningen hanteras övergripande i organisationen, i divisionerna samt i varje arbetsteam. Nästa medarbetarundersökning är beslutad att genomföras under Rekrytering SSC är beroende av att kunna anställa kvalificerade människor för att nå framgång. SSC måste därför vara en attraktiv arbetsgivare med motiverade medarbetare som har rätt kompetens för sina arbetsuppgifter. Kanaler som används för rekrytering är exempelvis webben, sociala medier, annonsering, rekryteringsföretag och arbetsmarknadsdagar. Genom exjobb, praktik och studiebesök vid främst Esrange skapas kontakter med studenter som kan utgöra en framtida rekryteringsbas. Utöver ovanstående kanaler annonseras lediga tjänster i koncernen även internt på SSC:s intranät. För den svenska verksamheten finns en rekryteringspolicy som behandlar mångfald, ansvar och värdegemenskap.

23 20 Nyanställda koncernen ålderskategori och kön 1/1-31/12, 2014 Sverige Europa USA Chile Australien Kina Thailand <30 år varav kvinnor varav män år varav kvinnor varav män >50 år varav kvinnor varav män Nyanställda under 2014 uppgick till 12,3% Anställda som slutat koncernen ålderskategori och kön 1/1-31/12, 2014 Sverige Europa USA Chile Australien Kina Thailand <30 år varav kvinnor varav män år varav kvinnor varav män >50 år varav kvinnor varav män Medarbetaromsättningen för anställda som slutat 2014 var 19,7%. Den relativt höga medarbetaromsättningen kan härröras till avyttring av verksamheten Airborne Systems samt outsourcing av viss infrastrukturell verksamhet vid Esrange.

24 Kompetensutveckling Mål- och utvecklingssamtal skall hållas med samtliga medarbetare en gång per år. En kompetensutvecklingsplan skall tas fram och uppföljning skall ske efter sex månader. Chefer skall registrera att de haft samtalen och detta följs även upp i medarbetarundersökningen. HR dokumenterar genomförda kurser och utbildningar i individuella medarbetarakter Jämställdhet och mångfald, jämställdhetsplan och mål Våra olikheter skapar mångfald som ger möjligheter och breddar företagets kompetens och kunskap, vilket ses som en strategisk tillgång i vår affärsutveckling. Mångfald ska vara ett självklart inslag i vår verksamhet och innebär att alla har samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter inom alla områden oavsett kön, könsidentitet eller -uttryck, etnisk tillhörighet, ålder, funktionsnedsättning, sexuell läggning, eller religion. Som en följd av detta ska alla behandlas lika både vid intern- och externrekryteringar, vid medarbetarutveckling och lönesättning. Alla medarbetare har rätt att behandlas med respekt och med hänsyn till var och ens rättmätiga krav på integritet. Alla former av diskriminering och etniska trakasserier är förbjudna på arbetsplatsen. Alla medarbetare har ett ansvar för att företagets mångfaldspolicy följs och därigenom motverka diskriminering. Chefer ansvarar för att policyn följs. SSC:s styrelse godkänner mångfaldspolicyn. Mångfald är ett ämne som tas upp vid chefsutbildningar. Ett aktivt arbete kring mångfald ska bedrivas i verksamheten och det ska vara i åtanke när affärs- och verksamhetsplaner tas fram. SSC:s mångfaldspolicy gäller för hela koncernen. Lönekartläggning genomfördes under 2014 och en handlingsplan har tagits fram för att tillse att lönesättningen inom SSC är könsneutral.

25 22 Medarbetare i koncernen uppdelat på ålder och kön per 31/12 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% Män >50 år Kvinnor >50 år Män år Kvinnor år Män <30 år Kvinnor <30 år 10% 0% Chefer koncernen ålderskategori och kön per 31/12, % 0% 7% 26% 15% 52% Kvinnor <30 år Män <30 år Kvinnor år Män år Kvinnor >50 år Män >50 år

26 23 Chefer koncernen ålderskategori och kön per 31/12, % 0% 6% 27% 15% 52% Kvinnor <30 år Män <30 år Kvinnor år Män år Kvinnor >50 år Män >50 år Företagsledning koncernen ålderskategori och kön per 31/12 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% Män >50 år Kvinnor >50 år Män år Kvinnor år Män <30 år Kvinnor <30 år 10% 0% bestod företagsledningen av totalt 8 personer varav 2 kvinnor bestod företagsledningen av 8 personer varav 2 kvinnor bestod företagsledningen av 6 personer varav 2 kvinnor. Sammanfattningsvis kan man konstatera att andelen kvinnor inom koncernen är relativt låg, 24%. Rymdbranschen är mansdominerad då andelen kvinnor som väljer en passande

27 24 ingenjörsutbildning är låg och SSC har svårt att rekrytera kvinnor då få visar intresse för utlysta tjänster Jämställdhetsplan svenska verksamheten Under 2013 togs en ny jämställdhetsplan fram för SSC:s svenska verksamhet gällande åren Planen innehåller konkreta mål för ökad jämställdhet på kort och lång sikt samt aktiviteter för att nå dessa mål. Bland de övergripande målen kan nämnas: Att bibehålla fördelningen på minst 70 % respektive 30 % mellan män och kvinnor på bolagsnivå var antalet kvinnor 27%. Antal kvinnliga chefer skall vara proportionellt mot förhållandet mellan totala antalet kvinnor och män i företaget var antalet kvinnor 26%. Att utjämna könsfördelningen inom arbetsgrupper Att genom riktlinjer och krav till verksamheten, aktivt arbeta för ökad mångfald Att företaget ska vara fritt från kränkande särbehandling VD i moderbolaget har det övergripande ansvaret för godkännande och genomförande av jämställdhetsplanen. Cheferna har ansvaret för att jämställdhetsarbetet blir en integrerad del av affärs- och verksamhetsplaneringen, samt för att följa upp satta riktlinjer och mål inom planen. Medarbetarna ansvarar för att agera i enlighet med mångfaldspolicyn och för att eventuella brister/missförhållanden i arbetsmiljön gällande jämställdhetsfrågor påtalas. HR i samverkan med arbetsgivar- och arbetstagarrepresentanter ansvarar för förvaltning av planen. Jämställdhetsplanen ska utvärderas och revideras under Arbetsmiljö, hälsa och säkerhet SSC följer arbetsmiljölagen och har en arbetsmiljöpolicy och rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete liksom en rutin för anmälan av arbetsskador och tillbud. Våra utländska dotterbolag följer de lagar och regler som gäller för respektive land. Då antalet arbetsskador och arbetsrelaterad sjukfrånvaro är låg har vi valt att inte rapportera några indikatorer gällande detta då risk för identifiering av personer föreligger. Arbetsmiljöfrågorna hanteras i den dagliga verksamheten i samarbete med medarbetarna. Alla ska aktivt medverka till en god arbetsmiljö genom att ta ansvar i sitt arbete och visa omtanke om varandra. Arbetsmiljöarbetet återspeglas även i affärs- och verksamhetsplanerna samt i SSC:s arbetsmiljöpolicy. Det är arbetsgivaren som är ansvarig för arbetsmiljön och för att planera, leda och följa upp arbetsmiljöarbetet. I ansvaret ligger också att kontrollera att skyddsinstruktioner följs och att åtgärder vidtas för att förbättra arbetsmiljön. Under 2014 undertecknade alla nya chefer i den svenska verksamheten arbetsledaransvar för arbetsmiljöfrågor inom sina respektive divisioner. Arbetsmiljö och ansvar ingår i SSC:s chefsutbildningar. Inom SSC finns en arbetsmiljökommitté i Solna respektive på Esrange som sammanträder två gånger per år. Årliga skyddsronder genomförs på Esrange och i Solna.

28 25 Uppsändningar av sondraketer och höghöjdsballonger är den del av SSC:s verksamhet som är mest riskfylld då den involverar explosiver, heliumgas, tunga nyttolaster och stora mängder plastmaterial som kan medföra skaderisk för person och egendom. SSC arbetar därför aktivt med säkerhet och säkerhetsfrågor och rutiner kring detta. SSC:s Esrangeanläggning är klassad som civilt skyddsobjekt och tillträdeskontroll tillämpas. Samtliga besökare måste visa ID-handling samt acceptera att säkerhetsrutinerna följs innan de tillåts inträde på området. Alla medarbetare på Esrange genomgår utbildning i första hjälpen och hjärtdefibrillator vart annat år och brandskydd vart tredje år. I Solna utbildas personer med jämna mellanrum. Varje år genomförs en räddningsövning för räddningsgruppen på Esrange. Räddningsövningen genomförs under tre arbetsdagar där både teori och praktik ingår. Planering och instruktioner för sjukvård och räddningstjänst finns tillgängligt för alla på intranätet. Evakueringsledare finns utsedda för varje våningsplan i Solna. Den hantering av kemikalier som sker i Solna är riskfylld. Det finns rutiner för att förebygga skador, förbättra arbetsmiljön och för all hantering av lösningsmedel, andra kemikalier och giftiga ämnen. Denna hantering sker i ett speciellt kemirenrum samt i labb med ventilerade dragskåp. SSC genomförde under 2014 med hjälp av en extern konsult, en studie av hanteringen av farliga ämnen både i Solna och på Esrange. Studien utmynnade i förbättringsförslag och åtgärder som SSC påbörjat adressera under Detta arbete kommer att fortsätta under Verksamheten inom Aerospace Test Systems som sköter drift och utveckling av testsystem vid provplatsen Vidsel på uppdrag av FMV måste anses som riskfylld. Vid denna anläggning gäller FMV:s rutiner kring säkerhet. På Vidsel leds arbetsmiljöarbetet av FMV. En arbetsgivarrepresentant samt skyddsombud från SSC i Vidsel blir kallade till skyddskommittémötena. Den övriga verksamhet som bedrivs inom SSC:s verksamhetsområden Satellite Management Services och Engineering Services är inte lika riskfylld ur ett mänskligt säkerhetsperspektiv. SSC har en låg sjukfrånvaro och få fall av arbetsrelaterade sjukdomar och olycksfall. Sjukfrånvaro medarbetare per region och kön 2014 Sverige Europa USA Chile Kvinnor 1,7% 0,9% 0,3% 0,2% Män 1,3% 1,0% 1,3% 2,9%

29 Samverkan med fackliga organisationer SSC följer gällande lagar och kollektivavtal för anställningsvillkor som råder i de länder vi verkar. Vissa av våra utländska dotterbolag har inga lokala fackklubbar eller kollektivavtal, dock har alla medarbetare frihet att organisera sig fackligt enligt gällande lagstiftning. Vi strävar efter att upprätthålla goda relationer med medarbetarnas fackliga organisationer där sådana finns. I Sverige har SSC ett samverkansavtal med fackklubbarna och håller regelbundna möten med syfte att främja företagets utveckling och effektivisering och därmed dess konkurrenskraft genom att tidigt informera och engagera de fackliga organisationerna. Samverkansavtalet ersätter inte MBL och Utvecklingsavtalet mellan SAF LO/PTK utan är ett komplement. Två medarbetarrepresentanter är medlemmar av styrelsen. Antal anställda som omfattas av kollektivavtal i koncernen % 61% Omfattas av kollektivavtal Omfattas ej av kollektivavtal Samtliga anställda i den svenska verksamheten omfattas av kollektivavtal, företagsledningen undantaget.

HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013

HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 VD HAR ORDET... 1 2 OM SSC... 4 3 OM DENNA REDOVISNING OCH SSC:S HÅLLBARHETSARBETE... 7 4 VÅR HÅLLBARHETSVISION... 7 5 SÅ STYR VI VÅRT HÅLLBARHETSARBETE...

Läs mer

Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Kundundersökning, intervjuer

Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Kundundersökning, intervjuer Cybercom GRI-Bilaga Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Rapporteringen av Cybercoms hållbarhetsarbete följer sedan 2011 riktlinjerna

Läs mer

Policy för Miljö och hållbarhet

Policy för Miljö och hållbarhet Policy för Miljö och hållbarhet Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2017-04-25 116 Datum för fastställelse 2017-04-25 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

HÅLLBARHETSREDOVISNING 2015. SSC Hållbarhetsrapport 2015 1

HÅLLBARHETSREDOVISNING 2015. SSC Hållbarhetsrapport 2015 1 HÅLLBARHETSREDOVISNING 2015 SSC Hållbarhetsrapport 2015 1 WE HELP EARTH BENEFIT FROM SPACE Redovisning enligt GRI G4 Swedish Space Corporation (SSC) rapporterar sedan 2014 enligt Global Reporting Initiatives

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan Antagen av kommunfullmäktige , 9 SÄTERS KOMMUN

Jämställdhets- och mångfaldsplan Antagen av kommunfullmäktige , 9 SÄTERS KOMMUN Jämställdhets- och mångfaldsplan 2016-2018 Antagen av kommunfullmäktige 2016-02-15, 9 SÄTERS KOMMUN 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Jämställdhet... 3 Ansvar för jämställdheten... 3 Säters kommuns

Läs mer

Policy för likabehandling

Policy för likabehandling Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Omfattning och ansvar... 3 0.1. Omfattning... 3 0.2. Ansvar... 3 0.2.1. Samverkan... 3 0.2.2. Centralt och lokalt ansvar... 3 0.2.3. Chefen/arbetsledaren...

Läs mer

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank Miljö- och Hållbarhetspolicy Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2016-04-19 110. Datum för fastställelse 2016-04-19 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD Om Hufvudstadens uppförandekod. Hufvudstaden har en hundraårig historia. Sedan 1915 har vi utvecklat företaget till att vara ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med ett

Läs mer

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb!

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! Personalpolitiskt program Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! 1 Syfte med dokumentet I detta dokument beskrivs kommunens personalpolitik. Syftet med det personalpolitiska programmet är att tydliggöra

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan. Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 20 SÄTERS KOMMUN

Jämställdhets- och mångfaldsplan. Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 20 SÄTERS KOMMUN Jämställdhets- och mångfaldsplan Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 20 SÄTERS KOMMUN 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Jämställdhet... 3 Ansvar för jämställdheten... 3 Mångfald... 4 Syfte...

Läs mer

Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter. Österåkers Kommun

Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter. Österåkers Kommun Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter Österåkers Kommun 2015-2017 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Personalstatistik... 4 Förvärvsarbete och föräldraskap... 8 Trakasserier... 9 Lediga

Läs mer

Vår uppförandekod. (Code of Conduct)

Vår uppförandekod. (Code of Conduct) Vår uppförandekod (Code of Conduct) 2012 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder gentemot omvärlden

Läs mer

Medarbetarpolicy för Samhall AB

Medarbetarpolicy för Samhall AB Medarbetarpolicy för Samhall AB Medarbetarpolicyn beskriver hur det ska vara att arbeta i Samhall och vad som förväntas av medarbetare och chefer i företaget. Arbetet styrs genom riktlinjer, förhållningssätt,

Läs mer

Medarbetarpolicy för Samhall AB. Beslutad av styrelsen

Medarbetarpolicy för Samhall AB. Beslutad av styrelsen Medarbetarpolicy för Samhall AB Beslutad av styrelsen 2016-12-15 Medarbetarpolicyn beskriver hur det ska vara att arbeta i Samhall och vad som förväntas av medarbetare och chefer i företaget. Arbetet styrs

Läs mer

Jämställdhets- och Mångfaldsplan

Jämställdhets- och Mångfaldsplan 1 Jämställdhets- och Mångfaldsplan 2010 2 SYFTE OCH MÅL MED JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLANEN Arena Personal AB eftersträvar att bibehålla en jämn könsfördelning i verksamheten och rekryterar gärna personer

Läs mer

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct)

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct) Mekonomen Groups uppförandekod (Code of Conduct) 2014 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen Group som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder

Läs mer

Sveriges nationella inköpscentral inom försörjningssektorn

Sveriges nationella inköpscentral inom försörjningssektorn Sveriges nationella inköpscentral inom försörjningssektorn Värmek är medlemmarna Värmek är en inköpscentral i form av en ekonomisk förening som ägs av sina 144 medlemar. Värmekhar i uppdrag av sina medlemmar

Läs mer

VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING

VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING VÄRMEK vill att man vid användande av VÄRMEK-avtal ska känna sig säker på att man engagerar leverantörer som tar ansvar för sina produkter miljömässigt,

Läs mer

Uppförandekod. Ventus Norden Org nr: Högbergsgatan Stockholm. Uppförandekod Sverige

Uppförandekod. Ventus Norden Org nr: Högbergsgatan Stockholm. Uppförandekod Sverige V E N T U S N O R D E N O2 02 Innehållsförteckning 03 Inledning 03 Kunder och vårt arbete 03 Våra medarbetare 03 Arbetsmiljö 04 Särskilda riktlinjer för din tjänst 04 Språk och bemötande 04 Alkohol och

Läs mer

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct)

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct) Version 2.0, 2013-09-24 Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod Kalix Tele24 tillhandahåller telefonister till företag, myndigheter och organisationer inom ett mycket stort spektra av verksamheter.

Läs mer

Jämställdhetsplan med mångfalldsperspektiv. Försvarsutbildarna Ystad

Jämställdhetsplan med mångfalldsperspektiv. Försvarsutbildarna Ystad 2016-04-30 Jämställdhetsplan med mångfalldsperspektiv Försvarsutbildarna Ystad 2016 1 Jämställdhetsplan med mångfaldsperspektiv Lagar Fr.o.m. 1 januari 2009 gäller, Diskrimineringslag, (2008:567). Lagen

Läs mer

Med Tyresöborna i centrum

Med Tyresöborna i centrum Med Tyresöborna i centrum 2 Innehåll Vår arbetsgivare 4 Personalpolicyn 5 Delaktighet och samverkan 6 Hälsa och arbetsmiljö 7 Jämställdhet och mångfald 8 Förbättring och utveckling 9 Lön, lönebildning

Läs mer

Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013

Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013 1. Bakgrund Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013 Grunden för jämställdhets- och mångfaldsarbetet vid Högskolan i Skövde är likabehandling och att alla anställda och studenter ska

Läs mer

Ansvarig: Personalchefen

Ansvarig: Personalchefen Enhet: Personalenheten Utarbetad av: Personalenheten Giltig från: 2013-04-04 Ansvarig: Personalchefen Dokumentnamn: Jämställdhetsplan för Alvesta kommun 2013-2015 Ersätter: Alvesta kommuns jämställdhetsplan

Läs mer

Uppförandekod (Code of Conduct)

Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod (Code of Conduct) Våra åtaganden Vår uppförandekod definierar hur vi alla arbetar i Kährs Groups verksamheter globalt och vi är stolta över den etiska affärssed som är etablerad inom bolaget.

Läs mer

Stockholms stads personalpolicy

Stockholms stads personalpolicy Stadsledningskontoret Personalstrategiska avdelningen Stockholms stads personalpolicy Vårt gemensamma uppdrag Ett Stockholm för alla Vi som arbetar i Stockholms stad bidrar till att forma ett hållbart

Läs mer

VÄRMDÖ KOMMUN KLK/Personalenheten

VÄRMDÖ KOMMUN KLK/Personalenheten VÄRMDÖ KOMMUN KLK/Personalenheten Tjänsteskrivelse 2005-02-16 Dnr 05KS/0139 Handläggare: Jonas Rydberg Tel: 08/570 383 38 Kommunstyrelsen Jämställdhetspolicy respektive jämställdhetsplan 2005 vid Värmdö

Läs mer

Vi är Vision! Juni 2016

Vi är Vision! Juni 2016 Vi är Vision! Juni 2016 2 Inledning Under några år har vi tillsammans byggt Vision och vi har varit framgångsrika. Allt fler väljer att bli medlemmar i Vision. Vi växer för varje dag som går. Bilden och

Läs mer

Revidering med anledning av att dok gällande handlingsplan mot sexuella trakasserier numera ingår i Jämställdhetsplan.

Revidering med anledning av att dok gällande handlingsplan mot sexuella trakasserier numera ingår i Jämställdhetsplan. Strategiskt Dokumentnummer 2958 Version 5.0 Fastställt: 2016-03-04 Fastställd av: Johnsson Torgny, HC Granskad av: Norberg Anette, HC Handläggare: Wikman Lena, RNC Förändringar från senaste version Revidering

Läs mer

Jämställdhetsplan för Värmdö kommun

Jämställdhetsplan för Värmdö kommun Jämställdhetsplan för Värmdö kommun 1 Inledning Värmdö kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare med jämställda arbetsplatser och gott medarbetarskap där vi möter varandra med respekt och öppenhet. Ett

Läs mer

Jämställdhetsplan 2010 för

Jämställdhetsplan 2010 för SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN Datum 2009-08-24 1 (2) Jämställdhetsplan 2010 för Service- och teknikförvaltningen Innehållsförteckning Jämställdhetsplan 2010 3 Inledning 3 Service- och Teknikförvaltningens

Läs mer

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad Förslag 6 maj 2008 Personalpolicy för Stockholms stad Vårt gemensamma uppdrag ett Stockholm i världsklass Stockholm växer under kommande år. För att staden ska vara fortsatt attraktiv måste de kommunala

Läs mer

Intressentundersökning bekräftar Vattenfalls prioriterade hållbarhetsområden

Intressentundersökning bekräftar Vattenfalls prioriterade hållbarhetsområden 2014-03-24 Intressentundersökning bekräftar Vattenfalls prioriterade hållbarhetsområden För Vattenfall är det viktigt att lyssna till företagets intressenter och förstå deras förväntningar på bolaget.

Läs mer

SKANDIAS POLICY OM ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET)

SKANDIAS POLICY OM ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET) Klassificering Sida Publik 1/8 Skandias Bolagsmanual Regelverkstyp Policy Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt Nr 1.02 SKANDIAS POLICY OM ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET) Beslutad av Styrelsen

Läs mer

MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS ADDTECHS CODE OF CONDUCT MEDARBETARE

MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS ADDTECHS CODE OF CONDUCT MEDARBETARE MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS Det är våra medarbetare som gör Addtech. De är vår absolut främsta resurs. Ansvar och frihet är två av Addtechs kärnvärden och sammanfattas som "Frihet under ansvar",

Läs mer

Code of Conduct för leverantörer

Code of Conduct för leverantörer Code of Conduct för leverantörer Endast tillsammans når vi våra mål Swedavias Code of Conduct för leverantörer är grundläggande för ett framgångsrikt och långsiktigt samarbete mellan oss på Swedavia och

Läs mer

Plan för lika rättigheter och möjligheter i Regeringskansliet

Plan för lika rättigheter och möjligheter i Regeringskansliet 2016-12-20 Förvaltningsavdelningen Plan för lika rättigheter och möjligheter i Regeringskansliet Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Denna plan... 3 1.2 Inkluderande synsätt... 3 2. Diskrimineringslagen...

Läs mer

Riktlinje för jämställdhet & mångfald 2012-2015

Riktlinje för jämställdhet & mångfald 2012-2015 STYRDOKUMENT Sida 1(9) Riktlinje för jämställdhet & mångfald 2012-2015 Område Styrning och ledning Fastställd KSAU 2012-08-28 118 Program Personalpolitiskt program Giltighetstid Tillsvidare Plan Riktlinje

Läs mer

ab Svensk Exportkredit Swedish export credit corporation Uppförandekod 2015

ab Svensk Exportkredit Swedish export credit corporation Uppförandekod 2015 ab Svensk Exportkredit Swedish export credit corporation Uppförandekod 2015 SEK har en viktig roll i det svenska exportkreditsystemet. Integritet, högsta affärsetiska standard och ett hållbart förhållningssätt

Läs mer

SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer

SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer I SJs uppförandekod för leverantörer anger vi våra grundläggande krav vad gäller mänskliga rättigheter och arbetsvillkor, miljö och affärsetik. SJ förväntar

Läs mer

Infranords uppförandekod

Infranords uppförandekod Uppförandekod Infranords uppförandekod Infranords uppförandekod tydliggör hur vi ska uppträda som affärspartners, arbetsgivare och samhällsaktör. Uppförandekoden har beslutats av Infranords styrelse och

Läs mer

Jämställdhetsplan. Företagets verksamhet. Företagets jämställdhetspolicy. Planen gäller för. Infranord AB avdelning etc.: Besöksadress: Boxadress:

Jämställdhetsplan. Företagets verksamhet. Företagets jämställdhetspolicy. Planen gäller för. Infranord AB avdelning etc.: Besöksadress: Boxadress: Strategiskt dokument Dokumentnummer 2958 Version 1.0 Jämställdhetsplan Fastställd av: Torgny Johnsson Granskad av: Lena Wikman Handläggare: Åsa Dunér Enhet: P Planen gäller för Arbetsställe, huvudkontor,

Läs mer

CEMR Jämställdhetsdeklaration Handlingsplan för implementering 2014-2016

CEMR Jämställdhetsdeklaration Handlingsplan för implementering 2014-2016 CEMR Jämställdhetsdeklaration Handlingsplan för implementering 2014-2016 Beslut Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet 2014-06-16 att anta följande handlingsplan för implementering av CEMR Jämställdhetsdeklaration

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Innehållsförteckning Inledning... 2 Mål och åtgärder 2015-2017... 4 Arbetsförhållanden...4 Underlätta förvärvsarbete och föräldraskap...5 Trakasserier och sexuella

Läs mer

Vår vision. Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör.

Vår vision. Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Uppförandekod Vår vision Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Vi ska vara det ledande skogsföretaget

Läs mer

ARBETSMILJÖPOLICY Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/Upprättad Version Sida Dokumentägare Dokumentansvarig Reviderad Giltighetstid

ARBETSMILJÖPOLICY Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/Upprättad Version Sida Dokumentägare Dokumentansvarig Reviderad Giltighetstid ARBETSMILJÖPOLICY 1 av 6 INNEHÅLL GOD ARBETSMILJÖ... 3 EN GOD ARBETSMILJÖ FÖRUTSÄTTER... 3 VARJE MEDARBETARE SKA... 3 KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING... 4 ARBETSMILJÖARBETE I PRAKTIKEN... 4 ANSVAR OCH ROLLER...

Läs mer

ETISKA RIKTLINJER Vägledande principer för Rädda Barnens anställda och personer som verkar på uppdrag för Rädda Barnen

ETISKA RIKTLINJER Vägledande principer för Rädda Barnens anställda och personer som verkar på uppdrag för Rädda Barnen STRATEGI PROCESS PLAN POLICY RIKTLINJER RUTIN ETISKA RIKTLINJER Vägledande principer för Rädda Barnens anställda och personer som verkar på uppdrag för Rädda Barnen RIKTLINJER Fastställda av: Generalsekreteraren

Läs mer

Stockholms stads Personalpolicy

Stockholms stads Personalpolicy Stockholms stads Sten Nordin, Finansborgarråd Tydliga gemensamma mål Det arbete vi utför i Stockholms stad ska utgå från dem som bor och verkar i staden. Verksamheten syftar till att ge invånarna en så

Läs mer

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida.

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida. Vår uppförandekod IVL:s uppförandekod Allmänt IVL Svenska Miljöinstitutet AB (IVL) åtnjuter högt anseende som ett ansvarstagande företag. Det bygger på integritet och affärsverksamhet som är konsekvent

Läs mer

Innehåll. 3 Förord av koncernchefen. 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas. 5 Midsonas 6 grundläggande principer. 6 Respekt för mänskliga rättigheter

Innehåll. 3 Förord av koncernchefen. 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas. 5 Midsonas 6 grundläggande principer. 6 Respekt för mänskliga rättigheter CODE OF CONDUCT 1 Innehåll 3 Förord av koncernchefen 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas 5 Midsonas 6 grundläggande principer 6 Respekt för mänskliga rättigheter 6 Miljö 7 Respekt för lagstiftning 7

Läs mer

Beslutsärende Jämställdhetsplan 2017

Beslutsärende Jämställdhetsplan 2017 Styrelsehandling 7 Dnr 0919/16 2016-10-28 Patrik Stoppert Beslutsärende Jämställdhetsplan 2017 Förslag till beslut Styrelsen godkänner Jämställdhetsplan 2017 enligt underlag redovisat i Bilaga 1 till Styrelsehandling

Läs mer

Policy för intern styrning och kontroll

Policy för intern styrning och kontroll Rättslig grund Policy för intern styrning och kontroll Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut (FFFS 2014:1) Dokumentägare Antagen datum

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan

Jämställdhets- och mångfaldsplan Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 Antaget av kommunfullmäktige 2013-10-30 2 0 1 4-2 0 1 6 Jämställdhets- och mångfaldsplan Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33

Läs mer

Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER

Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER Inledande ord Jämtkraft är ett ansvarsfullt företag, som tar ansvar för den påverkan som verksamheten faktiskt innebär. Vi är medvetna om att

Läs mer

Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-09-10

Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-09-10 Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-09-10 AU 7:13 Dnr. KS 2014/223-750 Revidering av Arbetsmiljöpolicy Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

Läs mer

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg,

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg, Dokumentansvarig Monica Högberg, 0485-470 11 monica.hogberg@morbylanga.se Handbok Personal STRATEGI Beslutande Kommunstyrelsens 257 2015-11-03 Giltighetstid 2015-2019 1(6) Dnr 2015/000275-003 Beteckning

Läs mer

Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017

Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017 Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Jämställdhetsplan 2015-20174 Plan 2015-02-23, 61 Kommunstyrelsen Dokumentansvarig/processägare Version

Läs mer

Mångfaldsplan. Volvo GTO Powertrain Production Skövde 2012-2014

Mångfaldsplan. Volvo GTO Powertrain Production Skövde 2012-2014 Mångfaldsplan Volvo GTO Powertrain Production Skövde 2012-2014 Framtagen av Mångfaldskommittén: Jens Holtinger, Platschef Nina Persson, HR-chef Jenny Gustafsson, HR Business Partner Thomas Medin, Funktionschef

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 149 2015-10-05 Kf 22 1

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 149 2015-10-05 Kf 22 1 FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 149 2015-10-05 Kf 22 1 LIKABEHANDLINGSPOLICY Likabehandlingspolicy plan för lika rättigheter och möjligheter hos Härjedalens kommun 1. Inledning Syftet

Läs mer

Uppförandekod för leverantörer och samarbetspartner. Denna policy fastställdes av Castellum AB:s (publ) styrelse den 20 januari 2016.

Uppförandekod för leverantörer och samarbetspartner. Denna policy fastställdes av Castellum AB:s (publ) styrelse den 20 januari 2016. Uppförandekod för leverantörer och samarbetspartner Denna policy fastställdes av Castellum AB:s (publ) styrelse den 20 januari 2016. Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Affärsetik... 2 3. Arbetsetik...

Läs mer

Jämställdhetsplan

Jämställdhetsplan Jämställdhetsplan 2015-2017 Tyresö kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare för såväl kvinnor som män. Alla individer ska ges lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter oavsett kön. Det ska finnas

Läs mer

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd Jämställdhets- och mångfaldsplan

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd Jämställdhets- och mångfaldsplan Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd Sid 1 (10) 2015-12-09 Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd Jämställdhets- och mångfaldsplan 2016 stockholm.se Sid 2 (10) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Samverkan... 4 3 Arbetsförhållanden...

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter

Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter Tjänsteutlåtande 0 Österåker Kommunstyrelsens kontor Datum 2015-10-20 Dnr KS 2015/0342 Till Kommunfullmäktige Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter Sammanfattning Arbetet med lika rättigheter

Läs mer

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative.

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative. Uppförandekod Husqvarna Groups uppförandekod följer FNs Global Compacts principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruption riktade till företag. Husqvarna Group stödjer FN Global Compact

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan för tiden 1 juli juli 2018

Jämställdhets- och mångfaldsplan för tiden 1 juli juli 2018 JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN Datum Antagen av Kommunstyrelsen Reviderad datum Paragraf 37 1(11) Jämställdhets- och mångfaldsplan för tiden 1 juli 2015 1 juli 2018 2(11) Innehåll Inledning... 3 Plan

Läs mer

Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422. Arbetsmiljöpolicy

Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422. Arbetsmiljöpolicy Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422 Arbetsmiljöpolicy Reviderad i november 2006 1. GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR Landstinget Sörmland ska skapa arbetsmiljöer som främjar personalens hälsa och förebygger ohälsa.

Läs mer

För att uppfylla våra allmänna principer har vi definierat ett antal grundsatser som vi verkar efter

För att uppfylla våra allmänna principer har vi definierat ett antal grundsatser som vi verkar efter Uppförandekod Det är viktigt för Sjöräddningssällskapet att alla medarbetare och frivilliga sjöräddare strävar åt samma håll och skapar förtroende. Därför arbetar vi efter en uppförandekod med regler och

Läs mer

Program för lika villkor vid Uppsala universitet

Program för lika villkor vid Uppsala universitet Dnr UFV 2015/766 Program för lika villkor vid Uppsala universitet Fastställt av konsistoriet 2016-06-16. Innehållsförteckning Rektors förord 3 Inledning 4 Ansvar 4 Utgångspunkter 4 Uppföljning 5 och strategier

Läs mer

Hållbart värdeskapande 2011

Hållbart värdeskapande 2011 Hållbart värdeskapande 2011 Vi vill börja med att tacka för den fina responsen i samband med projektlanseringen 2009. Med en svarsfrekvens på hela 84 procent fick vi som investerare en bra bild av hur

Läs mer

KINNARPS UPPFÖRANDEKOD KINNARPS UPPFÖRANDEKOD

KINNARPS UPPFÖRANDEKOD KINNARPS UPPFÖRANDEKOD 1 KINNARPS UPPFÖRANDEKOD 2 INLEDNING Kinnarps, som grundades av Jarl och Evy Andersson 1942, har sina rötter i den svenska landsbygden. Från början var Kinnarps ett litet familjeföretag, men har idag vuxit

Läs mer

Socialförvaltningens handlingsplan för jämställdhet 2016

Socialförvaltningens handlingsplan för jämställdhet 2016 Tjänsteskrivelse 1 (1) 2015-11-25 SN 2015.0188 Handläggare Anders Hedåberg Socialnämnden Socialförvaltningens handlingsplan för jämställdhet 2016 Sammanfattning Enligt diskrimineringslagen så ska arbetsgivaren

Läs mer

FABEGES UPPFÖRANDEKOD Vår syn på ansvar, relationer och affärsetik

FABEGES UPPFÖRANDEKOD Vår syn på ansvar, relationer och affärsetik FABEGES UPPFÖRANDEKOD Vår syn på ansvar, relationer och affärsetik SKAPA RÄTT FÖRUTSÄTTNINGAR 1 INNEHÅLL Vår uppgift 4 Vilka vi är 6 Nära våra kunder 7 Samhälle och miljö 8 Arbetsmiljö och medarbetare

Läs mer

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun ÄNGELHOLMS KOMMUN Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Öppenhet Omtanke Handlingskraft Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Personalpolicyn är ett övergripande idé- och styrdokument som gäller

Läs mer

Vd-ord. G4-3 Redovisa organisationens namn Not 1. G4-4 Redovisa de viktigaste varumärkena, produkterna och tjänsterna

Vd-ord. G4-3 Redovisa organisationens namn Not 1. G4-4 Redovisa de viktigaste varumärkena, produkterna och tjänsterna ICA Gruppens hållbarhetsredovisning följer den senaste versionen av GRI:s, Global Reporting Initiatives, riktlinjer (G4). Den täcker alla väsentliga principer i FN:s Global Compact och beskriver hållbarhetsfrågor

Läs mer

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö STYRDOKUMENT Sida 1(10) Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö Område 1 Styrning och ledning Fastställd KSAU, 2012-04- 24, 70 Program 1.2 Personalpolitiskt program Giltighetstid Tillsvidare Plan Riktlinje

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN

JÄMSTÄLLDHETSPLAN Barn- och utbildningsförvaltningen JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2010-2012 för personal, barn och elever inom Barn- och utbildningsförvaltningen i Simrishamns kommun ADRESS: 272 80 Simrishamn BESÖK: Lilla Rådmansgatan

Läs mer

RAPPORTERING Hur förhåller sig rapporteringen av de olika rapporteringsriktlinjerna, principerna och globala målen till varandra?

RAPPORTERING Hur förhåller sig rapporteringen av de olika rapporteringsriktlinjerna, principerna och globala målen till varandra? RAPPORTERING Hur förhåller sig rapporteringen av de olika rapporteringsriktlinjerna, principerna och globala målen till varandra? Karin Wimmer Agenda FN:s 17 Globala utvecklingsmål Global Reporting Initiative

Läs mer

Kollektivavtal om samverkan för Valdemarsviks kommun

Kollektivavtal om samverkan för Valdemarsviks kommun Bilaga 3 Kollektivavtal om samverkan för Valdemarsviks kommun Inledning Parterna sluter detta avtal med stöd av FAS 05 (Förnyelse-Arbetsmiljö-Samverkan i kommuner, landsting och regioner). Parternas syfte

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2015-2017 Jämställdhets- och mångfaldsplan 2015-2017 Hässleholms kommuns värdegrund Medborgaren i fokus Med respekt för individen Kvalitet som syns Hässleholms kommuns

Läs mer

Mångfalds- och jämställdhetsplan för trafikkontoret

Mångfalds- och jämställdhetsplan för trafikkontoret 1 (8) Mångfalds- och jämställdhetsplan för trafikkontoret 2013-2015 Inledning Trafikkontorets styrgrupp för mångfalds- och jämställdhetsgrupp, med representanter från alla avdelningar, de fackliga organisationerna

Läs mer

De svenska börsföretagens arbete med miljö och hållbar utveckling CSR värderat utifrån företagens hemsidor

De svenska börsföretagens arbete med miljö och hållbar utveckling CSR värderat utifrån företagens hemsidor De svenska börsföretagens arbete med miljö och hållbar utveckling CSR värderat utifrån företagens hemsidor Anna Massarsch Människorättsjurist - Globe Forum Business Network och Magnus Enell Hållbarhetsexpert

Läs mer

HÅLLBARHETSREDOVISNING

HÅLLBARHETSREDOVISNING HÅLLBARHETSREDOVISNING 2012 På omslaget: Bild tagen på Esrange Space Center Foto: Lars-Olov Jönsson, SSC 2 2 Verksamheten Svenska rymdaktiebolaget, SSC, är en globalt verksam koncern som svarar för driften

Läs mer

Miljö- och byggnadskontoret jämställdhetsplan 2012 2014

Miljö- och byggnadskontoret jämställdhetsplan 2012 2014 Miljö- och byggnadskontoret jämställdhetsplan 2012 2014 Inledning och bakgrund Syftet med Sollentuna kommuns jämställdhetsplan är att främja kvinnor och mäns lika rätt ifråga om arbete, anställnings- och

Läs mer

Jämställdhets och mångfaldsplan

Jämställdhets och mångfaldsplan Jämställdhets och mångfaldsplan 2015-2017 Mariestad Antagen av Kommunfullmäktige Mariestad 2015-03-30 Innehållsförteckning Inledning... 3 Diskrimineringslagen... 4 Definitioner... 4 Jämställdhet... 4 Mångfald...

Läs mer

JÄMLIKHETS- OCH MÅNGFALDSPOLICY. HSB Skåne

JÄMLIKHETS- OCH MÅNGFALDSPOLICY. HSB Skåne JÄMLIKHETS- OCH MÅNGFALDSPOLICY HSB Skåne 2 (6) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Övergripande mål 3. Definition av begrepp 3 2 Rekrytering 4 3 Löner 4 4 Utbildning och kompetensutveckling 5 5 Arbetsmiljö och arbetsförhållanden

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inom Praktikertjänstkoncernen 1 (5) ID-begrepp L17_1

Arbetsmiljöpolicy. Inom Praktikertjänstkoncernen 1 (5) ID-begrepp L17_1 1 (5) Arbetsmiljöpolicy Inom Praktikertjänstkoncernen Antagen vid styrelsemöte 31 januari 2014 2 (5) Innehåll 1 Arbetsmiljö 3 1.1 Ansvar... 3 1.2 Arbetsmiljömål... 3 1.3 Inköp... 3 1.4 Kompetens... 3 1.5

Läs mer

Moveri AB HANDLINGSPLAN FÖR ETNISK MÅNGFALD

Moveri AB HANDLINGSPLAN FÖR ETNISK MÅNGFALD Moveri AB HANDLINGSPLAN FÖR ETNISK MÅNGFALD INNEHÅLL Inledning och bakgrund 3 Mångfaldspolicy för Moveri AB 3 Nulägesbeskrivning 3 Moveri AB s mål för etnisk mångfald 4 Handlingsplan 5 Ansvarsfördelning

Läs mer

guide Guide till Likabehandlingsplan

guide Guide till Likabehandlingsplan guide Guide till Likabehandlingsplan Olikheter är en styrka Förvaltningens årliga arbete med likabehandlingsplanen Guidens syfte är att ge konkreta tips och vägledning i framtagandet av aktiviteter utifrån

Läs mer

FÖLJ LAGAR OCH REGLER

FÖLJ LAGAR OCH REGLER SEK har en viktig roll i det svenska exportkreditsystemet. Integritet, högsta affärsetiska standard och ett hållbart förhållningssätt är grundläggande värderingar i vår verksamhet. SEK:s värderingar och

Läs mer

Likabehandlingspolicy för Region Skåne

Likabehandlingspolicy för Region Skåne Likabehandlingspolicy för Region Skåne Ingen är vaccinerad mot diskriminering. Att reagera på det faktum att någon är annorlunda är naturligt. Det är när man börjar agera utifrån en rädsla för det som

Läs mer

Kvalitets och värdegrundsdeklaration

Kvalitets och värdegrundsdeklaration s och värdegrundsdeklaration på Fogdaröd: I vårt dagliga arbete på Fogdaröd strävar vi alltid efter att brukare, boende och elever med sina företrädare och anhöriga ska uppleva att vi med överlägsen yrkeskompetens

Läs mer

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen Personalpolicy Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställnings taganden och värderingar som ska prägla arbetet i verksam heten. Personal politiken är ett medel för att uppnå

Läs mer

PERSONALPOLITIKEN 2011-2014

PERSONALPOLITIKEN 2011-2014 PERSONALPOLITIKEN 2011-2014 Karlshamns Kommun Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret Rådhuset 374 81 Karlshamn Tfn 0454-811 30 Fax 0454-810 41 E-post: personal@karlshamn.se Internet: www.karlshamn.se

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

Hållbarhetspolicy C. 2 Version 2.0 Konfidentialitetsgrad: Klass 0 Publik information 12 december 2016 Upprättad av: Chef Public Affairs och

Hållbarhetspolicy C. 2 Version 2.0 Konfidentialitetsgrad: Klass 0 Publik information 12 december 2016 Upprättad av: Chef Public Affairs och C. 2 Version 2.0 Konfidentialitetsgrad: Klass 0 Publik information 12 december 2016 Upprättad av: Chef Public Affairs Fastställd av: Styrelsen i Landshypotek Bank Innehållsförteckning 1 Bankens affärsmodell...

Läs mer

Vår vägvisare. * MTD betyder morgontidig distribution.

Vår vägvisare. * MTD betyder morgontidig distribution. * Vår vägvisare * MTD betyder morgontidig distribution. Det som kännetecknar framgångsrika företag är förmågan att skapa värden för sina kunder. Att helt enkelt göra nytta. Ett starkt varumärke, goda relationer

Läs mer

Swereas mål är att vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare under ständig utveckling

Swereas mål är att vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare under ständig utveckling p e r s o n a l p o l i c y Swereas mål är att vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare under ständig utveckling Vår personalpolicy Att bygga och utveckla ny kunskap ställer särskilda krav

Läs mer

Fastställd av styrelsen 2015-04-29. Uppförandekod för Indutrade-koncernen

Fastställd av styrelsen 2015-04-29. Uppförandekod för Indutrade-koncernen Fastställd av styrelsen 2015-04-29 Uppförandekod för Indutrade-koncernen I Uppförandekoden ger oss vägledning, men det är det personliga ansvaret som spelar roll. II Bästa kollegor, Indutrade är en växande

Läs mer