Hållbarhetsredovisning 2012 Cybercom

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hållbarhetsredovisning 2012 Cybercom"

Transkript

1 Hållbarhetsredovisning 2012

2

3 Hållbarhetsredovisning 2012 Cybercom Detta är Cybercoms tredje hållbarhetsredovisning. I denna rapport redovisar Cybercom sitt hållbarhetsarbete utifrån dimensionerna ekonomiskt ansvar, miljöansvar och socialt ansvar. Hållbarhetsredovisningen publiceras i samband med årsredovisningen för 2012 och kompletterar årsredovisningen. Cybercoms hållbarhetsredovisning riktar sig särskilt mot de grupper som har intresse för Cybercoms hållbarhetsarbete såsom medarbetare, kunder, ägare, intresseorganisationer och hållbarhetsanalytiker. Cybercom redovisar enligt GRI nivå C, version G3.1. Hållbarhetsredovisningen är strukturerad enligt följande: Vi inleder med Cybercoms vision och strategiska mål. Sedan följer en beskrivning av bolaget Cybercom samt Cybercoms hållbarhetsarbete och resultatet av arbetet under året. Vidare beskrivs ledning och styrning av hållbarhetsarbetet samt intressenternas förväntningar på Cybercom. Cybercoms arbete enligt dimensionerna ekonomiskt ansvar, miljöansvar och socialt ansvar beskrivs och analyseras. Detta arbete sammanfattas sedan i GRI-indexet på sidorna där de indikatorer som Cybercom uppfyller helt eller delvis redovisas. Hållbarhetsredovisningen utgör även Cybercoms årliga kommunikation kring hur företaget lever upp till och arbetar med FN:s Global Compact och dess tio principer för ansvarsfullt företagande. För ytterligare information kontakta: Niklas Flyborg VD och koncernchef Cybercom Group Adress: Cybercom Group Lindhagensgatan 126 Box Stockholm Cybercom och FN:s Global Compact Under 2012 har Cybercom anslutit sig till FN:s Global Compact, ett initiativ som framhåller företagets arbete med mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption. CYBERCOM HÅLLBARHETSREDOVISNING 2012 SID 1

4 Innehåll Hållbarhetsvision och strategiska mål....1 VD-kommentar Detta är Cybercom....5 CSR-arbete under året....6 Styrning och ledning....8 CSR-ambassadörer Intressenters förväntningar...11 Intressentintervju med Robur Swedbank Ekonomiskt ansvar Bidrag till SOS Barnbyar och Barncancerfonden Miljöansvar Cybercoms interna miljöarbete Miljöcertifiering Hållbara affärer Socialt ansvar...17 Medarbetare och arbetsplatsen Medarbetarundersökning Intressent intervju med HR Cybercom Polen Utveckling och förvaltning av kompetenser Kunder och leverantörer Cybercoms ansvar i relation till kunderna Cybercoms ansvar i leverantörsledet Samhällsengagemang Samarbete med SOS Barnbyar i Rwanda Samarbete med Barncancerfonden Appendix...26 GRI-Index...29 Definitioner...37 CYBERCOM HÅLLBARHETSREDOVISNING 2012 SID 2

5 Hållbarhetsvision och strategiska mål VD-kommentar Som VD för Cybercom ser jag tre viktiga perspektiv för att vi ska kunna växa med god lönsamhet: verksamhetsperspektivet, det finansiella perspektivet och hållbarhetsperspektivet. Hållbarhetsperspektivet innebär att vi tar ansvar för hur människor och miljö påverkas av företagets verksamhet. Därför är hållbarhetsarbetet på Cybercom en långsiktigt strategisk fråga. Vår vision är att vara det hållbara IT-bolaget. Därför är det viktigt att rapportera om och följa upp Cybercoms hållbarhetsarbete. Det gör vi för tredje året i rad i denna hållbarhetsredovisning. I vår strävan att vara det hållbara IT-bolaget tar vi ansvar i våra uppdrag som IT-konsulter gentemot våra kunder, våra medarbetare och samhället och miljön i stort. Vi utvärderar våra affärer innan och under arbetets gång för att säkerställa att vi agerar etiskt och i linje med FN:s Global Compact och dess riktlinjer för hållbarhet och socialt ansvarstagande. Under 2012 har Cybercom anslutit sig till FN:s Global Compact, ett initiativ som framhåller företagets arbete med mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption. Cybercoms tre strategiska hållbarhetsmål 2012 Minska våra CO 2 -utsläpp orsakade av resor per omsättningskrona med 5 procent fram till Ett ordinarie möte i Cybercom ska vara ett digitalt möte i första hand. Vi har därför uppmanat våra anställda att bara resa när det är absolut nödvändigt och istället använda vårt koncerngemensamma videokonferenssystem över nätet, Lync. Effekten har varit omedelbar. Användandet av videokonferenser både internt och gentemot kund ökade stadigt under CO 2 -utsläppen i samband med resor per omsättningskrona minskade med 44 procent jämfört med året innan, vilket är mycket glädjande. Förbättra resultatet i våra medarbetarundersökningar För att förbättra resultatet i våra medarbetarundersökningar och öka engagemanget hos våra anställda har vi genomfört en rad åtgärder under Vi har ramverk för våra anställda och våra chefer, vi har lanserat vår mission, vår vision och våra värderingar för ett Cybercom, vi har skrivit under ett upprop i Veckans Affärer med målet att förbättra könsfördelningen i ledningen. Under 2012 genomförde vi för tredje året i rad vårt program med så kallade CSR-ambassadörer på Cybercom. För att mäta resultatet av våra insatser för mer engagerade medarbetare kommer vi att genomföra en koncernövergripande medarbetarundersökning under I Polen genomförde HR-konsultbolaget Aon Hewitt och Harward Business Review Poland en medarbetarundersökning där Cybercom Polen var med. Cybercom i Polen valdes till landets näst mest populära arbetsplats. CYBERCOM HÅLLBARHETSREDOVISNING 2012 SID 3

6 VD-kommentar Införa en uppförandekod för våra leverantörer Under 2012 tog vi fram en uppförandekod för våra leverantörer och partners. Under året har vi kontaktat dem med uppmaning och krav att de ska skriva under. Under 2013 kommer vi att följa upp hur våra leverantörer följer Cybercoms uppförandekod. Hållbara lösningar åt våra kunder Att som företag fokusera på hållbarhetsperspektivet handlar både om att se till risker och till möjligheter. Under 2012 har vi arbetat proaktivt med att ta fram hållbara lösningar åt våra kunder. Ett exempel är det vi kallar Green Connectivity, ett erbjudande som vi har tagit fram till våra kunder inom mobilindustrin. Vi hjälper nätägarna att bli mer miljövänliga och samtidigt minska sina energikostnader genom att optimera energianvändningen i näten. Ett annat exempel är Flexible Learning on Demand (FLOD) som Cybercom gjorde åt Mediecenter i Mälardalen och som nominerades till årets hållbara projekt av tidningen CIO. Här ersattes fysisk distribution och fysisk media för filmer, artiklar och annat med en digital lösning. Vi tar även fram digitala lösningar som ersätter pappersarkiv, system för webbaserade möten som minskar resandet och olika former av så kallad Grön IT som till exempel hosting av servrar. För att ytterligare öka vårt fokus på hållbara affärer kommer vi att mäta hur vi lyckas med att skapa hållbara affärer inom Cybercom Därför har vi delvis reviderat våra hållbarhetsmål. Cybercoms tre strategiska hållbarhetsmål 2013 I vårt hållbarhetsarbete under 2013 vill vi ta ekonomiskt ansvar, socialt ansvar och miljöansvar med medarbetaren, kunden och samhället i fokus. Medarbetaren: Vi vill öka engagemanget bland våra anställda genom att ge dem en god arbetsmiljö, bra villkor och möjligheter till god utveckling. Det mäter vi via en koncernomfattande medarbetarundersökning. Kunden: Vi vill öka antalet hållbara affärer hos våra kunder. Det mäter vi genom att se vilka affärer som bidrar till att effektivisera verksamheten, spara pengar eller minska miljöpåverkan hos våra kunder. Samhället: Vi vill minska våra CO 2 -utsläpp till följd av resor per omsättningskrona med 5 procent fram till år Det mäter vi genom att summera utsläppen som de anställdas flygresor i tjänsten orsakar och dela det med bolagets omsättning. Möjligheter och utmaningar De mål vi har satt upp för 2013 speglar de möjligheter och utmaningar vi ser framöver. Möjligheterna handlar om att utveckla fler hållbara affärer där vi hjälper våra kunder att spara pengar, tid eller minska sin miljöpåverkan. En annan möjlighet och utmaning är att öka engagemanget hos vårt kärnkapital våra anställda. När det gäller miljöpåverkan är den ständiga utmaningen att få organisationen att jobba smartare och resa mindre. En annan utmaning är att löpande informera anställda och leverantörer om vår uppförandekod samt se till att koden följs. Läs vidare om vårt engagemang och ständiga arbete i vår hållbarhetsredovisning och kom gärna med förslag om hur vi kan förbättra oss ytterligare! Niklas Flyborg, VD Cybercom Group CYBERCOM HÅLLBARHETSREDOVISNING 2012 SID 4

7 Detta är Cybercom Cybercom är ett konsultbolag verksamt på marknaden för IT-tjänster och erbjuder tjänster inom ekosystemet kring kommunikation Connectivity. Cybercom erbjuder tekniska lösningar för att mobiltelefoner, system, maskiner och människor ska kunna kommunicera med varandra. Cybercoms tjänsteerbjudande delas in i fyra områden: Connected Engineering Connectivity Management Digital Solutions Secure Connectivity Inom dessa fyra områden erbjuder Cybercom konsulttjänster, strategi och rådgivning, test och kvalitetssäkring, säkerhetslösningar, systemutveckling, systemintegration, systemförvaltning och hosting. Leveransen sker både med lokala resurser och med hjälp av global leveransförmåga. Viktiga IT-trender som driver Cybercoms utveckling är: Det uppkopplade samhället människor, organisationer, företag, enheter, maskiner och system kommunicerar med varandra alltmer via IP (Internet Protocol). Ökat behov av nätkapacitet mobil- och datanätoperatörer har behov av att nyttomaximera, expandera och uppgradera sina nät för att möta en ökande efterfrågan. Företagens leveransmodeller att företagen satsar på onlinelösningar och e-handelstjänster för att nå sina kunder. Produktifiering av IT IT blir alltmer en industrialiserad tjänst, alltmer molnbaserad. Ökad andel offshore. Tack vare medarbetare med lång branscherfarenhet och verksamhetskunnande kan bolaget erbjuda strategi- och teknikexpertis till företag inom telekom, industri, media, offentlig sektor, handel samt bank och finans. Industrisektorn och offentlig sektor är stora köpare av IT-tjänster i Norden. Telekomsektorn har varit den dominerande kundsektorn hos Cybercom under många år men har minskat i förhållande till de andra sektorerna i takt med att IT-baserade kommunikationslösningar blir en större del av alla företags verksamhet. Den offentliga sektorn har under senare år ökat sitt inköp av IT-tjänster i takt med att myndigheter och departement använder internet i allt större utsträckning för att informera och kommunicera med allmänheten. Med verksamhet i sju länder åtar sig Cybercom uppdrag i större delar av världen. Cybercom verkar i nära samarbete med kunden och kan samtidigt erbjuda global leveransförmåga. Cybercoms verksamhet har en stark plattform i Norden och etableringar i Cybercom är ett IT-konsultbolag som erbjuder tjänster inom Connected Engineering, Connectivity Management, Digital Solutions, Secure Connectivity. östra Europa, Asien samt Dubai. Cybercom är ett tillväxtbolag som i huvudsak vuxit genom förvärv från 2006 med cirka 535 MSEK i omsättning till cirka MSEK i omsättning under Telekom utgör den största andelen, 40 procent, av Cybercoms omsättning. Bolaget grundades 1995 och är sedan 1999 noterat på NASDAQ OMX Stockholm. För mer information om Cybercom som bolag vänligen se vår årsredovisning. CYBERCOM HÅLLBARHETSREDOVISNING 2012 SID 5

8 CSR-arbete under året LEDNING OCH STYRNING MÅL RESULTAT UTVECKLING ÖKA KUNSKAP OCH ENGAGEMANG KRING VÅRT HÅLLBARHETSARBETE: För att öka den interna kunskapen och engagemanget för vårt hållbarhetsarbete etablerade vi så kallade CSR-ambassadörer inom företaget. Våra CSR-ambassadörer arbetar med CSR-frågor både internt och externt. FÖRANKRA UPPFÖRANDEKODEN I LEVE- RANTÖRSLEDET: Cybercoms värderingar, normer och principer konkretiserades i uppförandekoden som infördes 2004 och reviderades Under 2012 införde Cybercom även en uppförandekod för sina leverantörer och partners Uppförandekod leverantörer. Koden finns med bifogat i Cybercoms leverantörsavtal. INFÖRA RAMVERK FÖR ANSTÄLLDA OCH CHEFER: För att ytterligare förankra Cybercoms vision och värderingar har Cybercom utarbetat Employee Standards och Leadership Profile, ramverk som speglar Cybercoms vision och värderingar som det hållbara IT-bolaget. EKONOMI CSR-ambassadörerna och CSR-ansvariga har hållit föredrag internt runt om i organisationen. Cybercom har varit inbjudet för att hålla föredrag externt exempelvis i skolor och företrädare för Cybercom har blivit intervjuade om bolagets CSR-arbete. Detta har i sin tur ökat kunskapen om Cybercoms CSR-arbete externt och ökat engagemanget för hållbarhetsfrågor internt. Cybercom har kontaktat befintliga och nya leverantörer och partners och bett dem skriva under koden. Ramverken förankrades och antogs i Cybercoms ledningsgrupp. Cybercom har för tredje året i rad utsett CSRambassadörer som arbetar internt och externt med CSR-frågor. Syftet med detta är att ambassadörerna ska bidra till att utveckla Cybercoms hållbarhetsarbete, samt att de ska bidra till att öka kunskapen om bolagets hållbarhetsarbete internt och externt. Uppföljning av att leverantörerna lever upp till koden kommer att ske under Under 2013 ska ramverken implementeras bland anställda och chefer. MÅL RESULTAT UTVECKLING HA FLER VIDEOKONFERENSER FÖR ATT MINSKA RESANDET: Införa Lync, videokonferenssystem för att öka andelen konferenser över nätet och minska andelen konferenser som kräver resor. MILJÖ Under 2012 började allt fler använda Lync. Användandet ökade med 50 procent i oktober jämfört med i maj Antalet flygresor i tjänsten minskade med 66 procent jämfört med 2011 och belastningen på samhället minskade. Under 2013 är målsättningen att ha ett fortsatt högt Lync-användande och fortsatt minska flygresor i tjänsten och därmed den ekonomiska belastningen i samhället. MÅL RESULTAT UTVECKLING MINSKA UTSLÄPPEN PÅ GRUND AV RESANDE I FÖRHÅLLANDE TILL OMSÄTT- NINGEN: På sikt minska utsläpp till följd av resande genom införande av det IT-baserade konferenssystemet Lync. ÖKA CYBERCOMS POSITIVA MILJÖPÅ- VERKAN I KUNDLEDET: Identifiera tjänster som kan öka Cybercoms positiva miljöpåverkan bland kunderna. CO 2 -utsläppen minskade under 2012 från 0,605 kg per omsättningskrona till 0,338 kg per omsättningskrona. Under 2012 identifierade Cybercom två nya erbjudanden som innebär hållbara affärer för kunderna. Erbjudandet Green Connectivity innebär att Cybercom hjälper nätägarna att bli mer energieffektiva och samtidigt minska sina energikostnader. Business Effectiveness handlar om att spara tid, pengar och minska resandet genom införandet av sociala intranät. Under 2013 är målet att fortsätta den positiva trenden med fortsatt minskade utsläpp till följd av resor. För 2013 har Cybercom som mål att öka antalet hållbara affärer. CYBERCOM HÅLLBARHETSREDOVISNING 2012 SID 6

9 CSR-arbete under året MEDARBETARE OCH ARBETSPLATSEN MÅL RESULTAT UTVECKLING FÖRBÄTTRA MEDARBETARNAS SYN PÅ CYBERCOM I HELA KONCERNEN: Genomföra en koncernomfattande medarbetarundersökning för att fånga upp hur medarbetarna mår, utvecklas och uppfattar Cybercom som arbetsplats i alla länder vi verkar. KUNDER OCH LEVERANTÖRER Under 2012 genomförde Cybercom inte någon koncerngemensam medarbetarundersökning. Däremot ingick Cybercom Polen i en medarbetarundersökning som HR-konsultföretaget Aon Hewitt och Harvard Business Review Poland genomförde och valdes då till näst bästa arbetsplats i Polen. MÅL RESULTAT UTVECKLING FÖRBÄTTRA KUNDNÖJDHETEN: Genomföra en koncernomfattande kundundersökning för att ta reda på vad kunderna anser om Cybercom och vad bolaget kan förbättra i förhållande till dem. UTÖKA CYBERCOMS SOCIALA ANSVAR I LEVERANTÖRSKEDJAN: För att bättre säkra god affärsetik, integritet och informationssäkerhet i hela kedjan har Cybercom under 2012 antagit en uppförandekod för leverantörer och samarbetspartners, Uppförandekod leverantörer. SAMHÄLLSENGAGEMANG Under 2012 genomförde inte Cybercom någon koncernomfattande kundundersökning. Kundernas återkoppling mättes individuellt efter avslutade projekt. Cybercom har uppmanat nya och befintliga leverantörer och partners att skriva under. Under 2013 har Cybercom för avsikt att göra en ny koncernomfattande medarbetarundersökning och förbättra resultatet jämfört med föregående undersökning. Under 2013 har Cybercom för avsikt att genomföra en ny koncernomfattande kundundersökning med målet att förbättra resultatet jämfört med mätningen Under 2013 ska Cybercom se hur leverantörerna lever upp till koden. MÅL RESULTAT UTVECKLING FÖRBÄTTRA FÖR BARN I SVERIGE: Uppmuntra anställda att skaffa det betalkort som Cybercom tagit fram med Barncancerfonden där 135 SEK per kort och år går till Barncancerfonden. Uppmuntra anställda till andra initiativ som att cykla i organiserade lopp mot barncancer. Under 2012 fick Barncancerfonden SEK via de anställdas kortköp. Det är mindre än under 2012 ( SEK) på grund av att antalet anställda i Cybercom minskade under året. Men Cybercom samlade även in SEK via en tävling riktad till studenter och unga. Resultatet blev sålunda SEK till Barncancerfonden. Fortsätta att marknadsföra kortet bland vår personal samt initiera andra insamlingsaktiviteter i syfte att öka insamlade medel till Barncancerfonden. FÖRBÄTTRA FÖR BARN I TREDJE VÄRLDEN: Fortsatt engangemang för SOS Barnbyar. Cybercomkoncernen bidrog fortsatt med pengar till SOS Barnbyar. Bland frivilliga initiativ kan nämnas att 23 Cybercomanställda har sprungit lopp där varje person som går i mål betyder SEK till SOS Barnbyar. Vidare startade Cybercomanställda ett frivilligt projekt för insamling av pengar till SOS Barnbyar, ADAM, A-Donation-A-Month. Varje månad ger 113 Cybercomanställda motsvarande en dollar av sin månadslön till SOS Barnbyar. Under 2012 var Cybercom ett av de företag som SOS Barnbyars generalsekreterare omnämnde som positivt exempel i boken Affärsaktivisten. Fortsätta samarbetet med SOS Barnbyar och upplysa anställda om fler tillvägagångssätt att stötta barnen som SOS Barnbyar hjälper. CYBERCOM HÅLLBARHETSREDOVISNING 2012 SID 7

10 Styrning och ledning Cybercoms CSR-arbete leds ytterst av bolagets koncernledning och styrs i första hand av företagets uppförandekod. Cybercoms hållbarhetsarbete leds ytterst av bolagets koncernledning och styrs i första hand av företagets uppförandekod för anställda och för leverantörer. Cybercoms koncernledning leder bolagets hållbarhetsarbete. Arbetet koordineras av CSR-ansvarig på kommunikationsavdelningen och drivs operativt i bolagets olika affärsområden. Cybercoms uppförandekod infördes 2004 och uppdaterades under Den reviderade koden förankrades inom organisationen under Den ingår i introduktionspaket till nyanställda. Under 2012 infördes och förankrades koden bland våra leverantörer genom vår Uppförandekod för leverantörer. Koden är en del av Cybercoms nya affärsavtal med leverantörer och partners. Befintliga leverantörer har också fått koden i samband med fakturering. I Cybercoms uppförandekod redogörs för bolagets sociala och miljömässiga värderingar, normer, principer liksom för de krav och förväntningar vi har på våra anställda respektive våra leverantörer. Koden täcker tio områden inklusive mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och affärsetik inberäknat antikorruption. Koden används som ett stöd för att lösa olika etiska dilemman i organisationen kring ansvarsfrågor. Koden följer FN:s Global Compact och dess tio principer inom dessa fyra områden. En utgångspunkt för kodens innehåll har bland annat varit våra kunders krav och förväntningar på vårt hållbarhetsarbete. Det handlar bland annat om att minimera negativ miljöpåverkan. Vidare ska koden bemöta de dilemman Cybercom möter i den dagliga verksamheten. För medarbetare och samarbetspartners är det viktigt att veta var Cybercom står i frågor som till exempel de anställdas rättigheter och vad som är önskat agerande när det gäller etik och moral i näringslivet. Under 2012 beslöt koncernledningen att koncernen skulle ta fram Employee Standards och Leadership Profile, ramverk för anställda och chefer som speglar bolagets vision och värderingar som det hållbara IT-bolaget. Dessa standarder kommer att rullas ut under 2013 och utgör styrmedel för bolagets hållbarhetsarbete framgent. Cybercoms CSR-ambassadörer inom organisationen är en annan viktig del i Cybercoms styrning och ledning av CSR-frågor. Ambassadörerna arbetar i nära samverkan med Cybercoms kommunikationsavdelning och ledning för att konkretisera de riktlinjer och målsättningar Cybercom har ställt upp samt att kommunicera kring dessa frågor internt och externt. Ett fjärde verktyg för styrning och ledning av Cybercoms CSR-arbete är FN:s Global Compact och dess riktlinjer för hållbarhet och socialt ansvarstagande. Det innebär att Cybercom som företag förbinder sig att: Genomföra förändringar av verksamheten så att FN:s Global Compact och dess 10 principer inom områdena mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption blir en del av Cybercoms strategi, kultur och dagliga verksamhet, inklusive leverantörer. Förespråka och främja FN:s Global Compact och dess tio principer. Varje år mäta, redovisa och kommunicera Cybercoms CSR-arbete och hur vi jobbar med FN:s Global Compact och dess principer. CYBERCOM HÅLLBARHETSREDOVISNING 2012 SID 8

11 Styrning och ledning Cybercoms CSR-ambassadörer Cybercom har sedan 2010 ett program för CSR-ambassadörer. Varje år uppmanas anställda i företaget att söka och tre personer väljs ut. De utbildas på djupet i Cybercoms CSR-arbete och får bland annat besöka Cybercoms samhällsengagemangsprojekt i Rwanda, där Cybercom under många år haft affärsåtaganden. Ambassadörerna har en viktig roll i att implementera och tydliggöra Cybercoms CSR-arbete i förhållande till kollegor, kunder och andra intressenter. I detta implementeringsarbete ingår att CSR-ambassadörerna återberättar Cybercoms CSR-arbete internt, bland annat via vårt intranät och nyhetsbrev samt externt när Cybercom bjuds in att hålla föredrag om vårt CSR-arbete. Ambassadörerna håller föreläsningar, bloggar i Cybercoms nyhetsrum på webben och adresserar viktiga CSR-frågor för interna och externa diskussioner. Under året har frågan om hur Cybercom kan sprida engagemanget för hållbarhetsfrågor i hela organisationen och samtidigt fånga upp idéer runt om på kontoren varit i fokus för CSR-ambassadörerna. Resultatet är att Cybercom under 2013 kommer att föreslå att samtliga kontorschefer ska ta större ansvar för, kanalisera och mäta hållbarhetsarbetet i organisationen. Målet med detta är att bättre ta vara på och genomföra hållbarhetsarbetet i hela organisationen. CSR-ambassadör Salla Heinänen på plats i Rwanda. Några frågor till CSR-ambassadör Salla Heinänen: Vad har du gjort som CSR-ambassadör på Cybercom? Att vara ambassadör har inneburit flera olika saker. Alltifrån att hålla föredrag för ledningsgrupper och förmedla och kommunicera inom företaget till att organisera insamlingar av leksaker och pengar till den SOS Barnby Cybercom stöttar i Rwanda. Vi som ambassadörer har bloggat en hel del om hållbarhetsfrågor i vårt vanliga arbetsliv. Men det projekt som jag är mest stolt över är ADAM, A-Donation-A-Month. Vi skapade en koncerntäckande donationskampanj med syfte att samla in pengar till barn antingen till SOS Barnbyar i de nordiska länderna eller till SOS Barnbyar i utvecklingsländer. För att göra det enkelt för dem som vill ge pengar handlar det om löneavdrag som görs automatiskt varje månad. gensvar när det gäller till exempel donationskampanjer. De anställda vill gärna hjälpa till. Vad kan utvecklas inom CSR på Cybercom? Alla jag talar med är mycket intresserade av vårt CSR-arbete. Jag ser nu att mer arbete skulle behöva göras så att alla på företaget känner till vårt CSRarbete bättre. Därför tror jag att vi skulle behöva CSR-ambassadörer i alla länder och på alla kontor där Cybercom har verksamhet. Då skulle vi till exempel i Finland, där vi finns på flera orter, kunna organisera rikstäckande events. Vad har du lärt dig i din roll som CSRambassadör? Intresset för CSR-frågor bland de anställda på Cybercom är större än vad jag trodde. Vi har fått ett stort CYBERCOM HÅLLBARHETSREDOVISNING 2012 SID 9

12 Styrning och ledning CSR-amabassadör Salla Heinänen träffar skolbarnen på SOS Barnbyars skola i Gikongoro, Rwanda. CYBERCOM HÅLLBARHETSREDOVISNING 2012 SID 10

13 Intressenters förväntningar Cybercom har anställda, 650 kunder och drygt aktieägare. Dialog och samverkan med dem och övriga intressenter är en viktig del i vårt arbete med att skapa hållbara värden. Cybercom har identifierat sina viktigaste intressenter utifrån vilka Cybercom anser att bolaget genom sin verksamhet har en stor påverkan på samt de som har en stor påverkan på Cybercom. Denna ömsesidiga påverkan är en viktig faktor för Cybercoms möjlighet att bedriva och utveckla sin verksamhet. Cybercom har identifierat medarbetare, kunder, investerare, leverantörer, samhället och fackliga organisationer. Kommunikation med intressenterna pågår kontinuerligt som en integrerad del av verksamheten. I tabellen nedan framgår hur bolaget interagerar med dessa intressenter. Våra viktigaste hållbarhetsfrågor De viktigaste hållbarhetsfrågorna identifieras via dialog med intressenterna och i samråd med den styrgrupp för hållbarhetsfrågor som Cybercom har där delar av ledningsgruppen ingår. De anställda pekar i bolagets medarbetarundersökning på vikten av kompetensutveckling och tydliga karriärvägar. Ur CSR-ambassadörernas perspektiv är en viktig fråga att hitta kanaler för att kanalisera det engagemang som finns på olika kontor runt om i organisationen. Ur chefernas perspektiv är den viktigaste frågan hur Cybercom ska öka engagemanget bland de anställda. Dels handlar det om att Cybercoms mål, visioner och arbete inom CSR ska spegla bolagets värderingar (Innovation, Passion, Trust). Dels handlar det om att ha ramverk och verktyg för anställda och chefer som speglar The Cybercom Way. Cybercom har identifierat medarbetare, kunder, investerare, leverantörer, fackliga organisatoner och samhället som bolagets viktigaste intressenter. Ur ett kundperspektiv är det viktigt att de anställda lever som Cybercom lär. Connectivity - att vara uppkopplad och till exempel hålla möten med kunder och kollegor via nätkonferenser i stället för att resa eller att hitta hållbara affärslösningar är i fokus för kunderna. Ur ett investerarperspektiv är det viktigt att Cybercoms hållbarhetsarbete är mätbart och går att visa på ett rättvisande sätt. Att Cybercom är tydligt när det gäller affärsetik och kundernas integritet är viktiga frågor liksom att bolaget fokuserar mer på att utveckla hållbara affärer åt kunderna. Intressentgrupp Frågor Dialog Resultat Medarbetare Kompetensutveckling, arbetsmiljö, företagskultur, organisation Medarbetarundersökning Utbildningar, chefskonferenser, möten om vision, värden Kunder Erbjudande, kvalitet, leverans, säkerhetshantering, integritet Kundundersökning Säljutbildning, system för säkerhet Investerare/ägare Lönsamhet, ansvarsfullt företagande Årsstämma, styrelsearbete, möten Hållbarhetsredovisning, bolagsstyrningsrapport Leverantörer Levererantörers miljöarbete Uppförandekod leverantörer, upphandling, förhandling Samhället/frivilligorganisationer Fackliga organisationer Klimatfrågan, elektroniskt avfall, välgörenhet Arbetsrätt, anställningsvillkor, kompetensutveckling, arbetsmiljö, medbestämmande, styrelsefrågor Möten med välgörenhetsorganisationer, skolor, företag Arbetsplatsmöten, styrelsemöten Efterlevnad kod, hållbarhetsfokus Bidrag till välgörenhetsorganisationer, föredrag i skolor Stöd i löneförhandlingar och förhandlingar om uppsägningar CYBERCOM HÅLLBARHETSREDOVISNING 2012 SID 11

14 Intressenters förväntningar Intressentintervju med Swedbank Robur Swedbank Robur är en av Cybercoms ägare. Daniel Paska arbetar som hållbarhetsanalytiker på Swedbank Robur och analyserar Cybercom ur ett hållbarhetsperspektiv. Han ser möjligheter för Cybercom att erbjuda hållbara tjänster och hjälpa kunderna att spara energi, papper, tid och pengar medan riskerna för IT-bolag handlar om affärsetik, informationssäkerhet, integritetsfrågor och arbetsrättsliga frågor i utvecklingsländer. Vad har hållbarhetsfrågor för betydelse för er som ägare? Det är viktigt för oss att vara en ansvarstagande kapitalförvaltare. Hållbarhetsrisker är en del av de finansiella riskerna vi ser när vi analyserar bolag som våra fonder kan investera i. Vi har även hållbarhetsfonder och i dessa fonder är hållbarhet helt avgörande för vilka bolag fonden kan investera i, där vi bara investerar i de bästa bolagen i varje bransch. Vilka är de viktigaste hållbarhetsfrågorna för ett IT-konsultbolag som Cybercom? Generellt är hållbarhetsriskerna låga i IT-konsultbolag om man jämför med till exempel industribolag. De risker vi tittar på rör arbetsvillkor i bolagets verksamhet i utvecklingsländer, affärsetik i kund- och leverantörskontakter och hur man upprätthåller kundernas integritet och informationssäkerhet i de system IT-konsultbolag bygger åt kunderna. Vilka är de främsta riskerna för Cybercom ur hållbarhetssynpunkt? Cybercom är ett globalt bolag som har verksamhet i till exempel Indien. Här blir det relevant att se till affärsetik och arbetsrättsliga frågor. Har bolaget tydliga regler och uppföljningsmekanismer? Är personalarbetet koncerngemensamt eller behandlar man personalen avsevärt annorlunda i olika länder? Andra risker vi analyserar är hur bolaget sköter kundintegriteten och informationssäkerheten i de system bolaget bygger åt kunderna. Vilka är de främsta möjligheterna för Cybercom ur hållbarhetssynpunkt? Vi ser möjligheter framöver i att erbjuda kunderna Daniel Paska, hållbarhetsanalytiker på Swedbank Robur. hållbara lösningar där kunden kan spara energi, minska pappersanvändningen, spara tid och pengar samt naturligtvis driva kundernas och Cybercoms affärsverksamhet framåt. Det handlar om att få utväxling i kundledet när det gäller hållbarhetsperspektivet. Att integrera hållbara lösningar åt kunderna lyfter Cybercoms erbjudande och stöttar därmed bolagets affärer. Vad bör Cybercom arbeta mer med ur ett hållbarhetsperspektiv framgent? Vi skulle vilja se en tydligare integration av bolagets hållbarhetsfördelar ur ett kundperspektiv, att Cybercom väver in hållbarhet i sina erbjudanden gentemot kund. Cybercom kan också tydligare visa hur bolaget arbetar med riskminimering när det gäller affärsetik. Vad ser du för möjligheter med att Cybercom arbetar med hållbarhetsfrågor? Cybercoms arbete med hållbarhetsfrågor ger er kunskap som ni kan använda i er försäljning och utveckling av nya produkter och tjänster. Cybercom kan ta fram och informera kunderna om de tjänster som även bidrar till reducerad miljöpåverkan som till exempel hosting av kundernas servrar. CYBERCOM HÅLLBARHETSREDOVISNING 2012 SID 12

15 Ekonomiskt ansvar Cybercoms hållbarhetsarbete har betydelse för bolagets förmåga att attrahera kunder, medarbetare och investerare. Ur ett ägarperspektiv bidrar hållbarhetsarbetet till att öka värdet på bolaget. Cybercom är ett börsnoterat bolag med kravet på sig från sina ägare att skapa lönsamhet genom ett ansvarsfullt företagande där bolaget agerar enligt sin uppförandekod och riktlinjerna i FN:s Global Compact. Under 2012 blev det behållna värdet i Cybercom negativt. Bolaget har under året genomgått organisations- och strukturförändringar i syfte att skapa bättre förutsättningar för lönsamhet. Därför avyttrade Cybercom sin verksamhet i Kina och avvecklade verksamheten i Rumänien. Ur ett hållbarhetsperspektiv minskar därmed Cybercoms riskexponering som rör arbetsvillkor och affärsetik i länder med högre risk när det gäller affärsetik och arbetsvillkor. Cybercom genomförde ett kostnadsbesparingsprogram som innebar att 88 medarbetare får lämna bolaget. Under 2012 genomförde Cybercom även en nyemission om cirka 126 MSEK för att stärka bolagets kapitalstruktur och skapa bättre förutsättningar för att uppnå bolagets finansiella mål avseende bland annat nettoskuldsättning och rörelsemarginal. Bidrag till SOS Barnbyar och Barncancerfonden Utöver de värden som Cybercom skapar genom sin kärnverksamhet, bidrar Cybercom ekonomiskt till en mer hållbar utveckling genom de ekonomiska bidrag bolaget ger till Barncancerfonden och SOS Barnbyar. Under 2012 bidrog Cybercom även med pengar kopplat till antalet medverkande i tävlingen Koda för livet. Tillsammans blev det under 2012 drygt SEK. Till SOS Barnbyars verksamhet i Rwanda bidrog Cybercom under 2012 med SEK. Detta ersätter julgåvor till kunder och personal. Utöver detta har 113 medarbetare anslutit sig till ADAM, A-Donation-A- Month, där de gör löneavdrag varje månad till förmån för SOS Barnbyar (se avsnitt ADAM). Dessutom har bolaget bidragit med SEK med anledning av medverkan i ett löplopp. De innehavsmässigt största ägarna per Namn Antal aktier Andel % JCE Group AB ,70 Swedbank Robur Fonder ,20 Didner & Gerge Aktiefond ,64 Nordnet Pensionsförsäkring AB ,26 SEB Life International Assurance ,77 JCE Securities AB ,62 SEB Enskilda ,46 Fibonacci Asset Management ,22 Sundman, Dag Olofsson ,02 Andra AP-fonden ,97 Summa ,86 Övriga ,14 Totalt antal aktier ,00 Cybercom Group: Skapat och fördelat ekonomiskt värde, ksek Skapat värde Intäkter Fördelat värde Ersättning till anställda Övriga externa kostnader Av- och nedskrivningar Realisationsresultat Finansnetto Skatt Behållet värde i Cybercom CYBERCOM HÅLLBARHETSREDOVISNING 2012 SID 13

16 Miljöansvar Cybercom genomför en rad åtgärder för att minska sin miljöpåverkan och för att proaktivt hjälpa sina kunder att reducera deras miljöpåverkan. Under 2012 minskade Cybercom sina CO 2 -utsläpp från flygtransporter med 44 procent per omsättningskrona, samtidigt har Cybercom tagit fram nya erbjudanden till kunderna som minskar deras miljöpåverkan och sparar resurser. Cybercoms interna miljöarbete Inom Cybercom sker ett löpande arbete med att höja medarbetarnas miljömedvetenhet och integrera miljöaspekter i det dagliga arbetet. Cybercoms verksamhet har totalt sett en relativt låg miljöpåverkan. CO 2 -utsläpp från persontransporter är den mest betydande direkta miljöpåverkan Cybercom har. Efter det kommer förbrukning av kontorsmaterial och kassering av datorer. Cybercom ställer miljömässiga krav på leverantörer av kontorsmaterial och datorer. Cybercom har undersökt de anställdas resor i tjänsten och kommit fram till att det är flygresor som står för merparten av utsläppen. Jämför vi utsläppen från flygresor med CO 2 -utsläppen från elförbrukning står flygresor för 70 procent av CO 2 -utsläppen, medan elförbrukningen står för 30 procent. Koldioxidutsläpp, 2012 Cybercom Group Elkraft 29,8% Transporter med flyg 70,2% hand. Därför införde bolaget under 2012 ett system för onlinemöten på samtliga kontor genom det ITbaserade kommunikationsverktyget Lync. Användandet av videokonferenser både internt och gentemot kund ökade med 50 procent till cirka 300 videokonferenser per vecka, om vi jämför det genomsnittliga användandet i maj med oktober, november och december För att behålla den positiva trenden med minskade koldioxidutsläpp behåller Cybercom målet att fortsatt minska CO 2 -utsläpp till följd av flygresor per omsättningskrona fram till Förutom Lync drivs inom Cybercom ett systematiskt arbete för att reducera koncernens negativa miljöpåverkan. Några exempel på åtgärder som vidtas är: Tidsinställd släckning av belysning efter kontorstid. Hantering av gammal IT-utrustning som då det är möjligt avyttras för återanvändning och i annat fall går utrustningen till samarbetspartners för återvinning. Hantering av uttjänta elprodukter som återvinns i möjligaste mån. Samtliga skrivare är standardmässigt inställda på dubbelsidig utskrift och medarbetarna uppmanas att undvika pappersutskrifter så långt det är möjligt. Källsortering av papper och övrigt avfall. Inköp av produkter, förbrukningsvaror och tjänster ska, om möjligt, leva upp till högt ställda miljökrav. Köpa förnybar el. Cybercom ställer krav på leverantörer av kontorsmaterial och datorer. Det krävs att de kan uppfylla miljökraven enligt TCO 95 och TCO 99 och att materialet är återvinningsbart. Koldioxidutsläpp från flygtrafik i förhållande till bolagets omsättning Förändring i % Koldioxidutsläpp* 0,338 kg 0,605 kg -44% Som framgår av grafen står flygtransporter för drygt 70 procent av Som framgår av grafen står flygtransporter för 70 procent av koncernens koldioxidutsläpp. Exkl. Singapore och Indien. koncernens koldioxidutsläpp. * Data är exklusive Cybercoms samriskbolag i Indien. För att minska miljöpåverkan till följd av resor införde Cybercom 2011 målet att minska utsläppen till följd av flygresor per omsättningskrona med minst fem procent till år Under 2012 minskade utsläppen med 44 procent. Detta beror bland annat på att koncernen av kostnadskäl införde restriktioner när det gäller resande under Vidare har ledningen beslutat att ett ordinarie möte i Cybercom ska vara ett digitalt möte i första CYBERCOM HÅLLBARHETSREDOVISNING 2012 SID 14

17 Miljöansvar Miljöcertifiering Cybercom arbetar med miljöcertifiering av företagets verksamheter enligt ISO Cybercom strävar efter att samtliga verksamheter ska certifieras på sikt och arbetet har påbörjats. Göteborgskontoret var den första delen av Cybercom som certifierades och det skedde under Under 2012 låg arbetet med detta på samma nivå som under Koncernledningen utvärderar en utvidgning av certifieringen under Energianvändning per energikälla, 2012 Cybercom Group Kärnkraft, 8,5% Vind, 6,4% Naturgas, 3,7% Kol, 18,2% Olja, 0,2% Vatten, 63,0% Total energianvändning MWh Koldioxidutsläpp per energikälla, 2012 Cybercom Group CO 2-utsläpp, ton , ,1 0,0 0,0 Vatten Kol Naturgas Vind 0,0 1,3 0,0 Kärnkraft Olja Torv Kol står för en liten del av Cybercoms energianvändning men en större del av koldioxidutsläppen. CYBERCOM HÅLLBARHETSREDOVISNING 2012 SID 15

18 Miljöansvar Hållbara affärer Cybercom har under 2012 arbetat med att identifiera och utveckla hållbara affärer som minskar våra kunders miljöpåverkan, sparar tid eller pengar. Resultatet är bland annat två nya erbjudanden, Green Connectivity och Business Effectiveness. Green Connectivity är ett erbjudande som vänder sig till kunder inom mobilindustrin. Cybercom hjälper nätägarna att minska sina energikostnader genom att optimera energianvändningen i näten och optimera mixen av vatten-, sol- och vindkraft. Besparingar på runt 20 MSEK kan uppnås genom optimering av runt 100 sajter i ett nät. Business Effectiveness är ett erbjudande som handlar om att spara tid och pengar åt kunderna genom införandet av digitala lösningar. Ett exempel är att Cybercom utvecklar ett socialt intranät åt en kund i fastighetsbranschen. Kunden beräknas göra stora besparingar på ett effektivare arbetssätt via det nya intranätet. Andra exempel på områden där IT kan öka effektiviteten och sänka resursförbrukningen är i industriprocesser, trafikflöden och inomhusklimat. Cybercom har till exempel utvecklat ett system för fjärrstyrning av hissar. Ett samlingsnamn för denna typ av erbjudanden inom IT-branschen är Grön IT. Grön IT inkluderar även mer miljöanpassade och strömsnålare datorer. Cybercom tillhandahåller även så kallad hosting av servrar. Det innebär att driva kunders servrar åt dem. Cybercom kan bedriva detta arbete på ett mer energieffektivt sätt jämfört med om varje enskild kund ska driva sina servrar. Vidare kan IT ersätta fysiska produkter och aktiviteter med elektronisk information. Flexible Learning on Demand (FLOD) som Cybercom gjorde åt Mediecenter i Mälardalen är ett sånt exempel. FLOD nominerades till årets hållbara projekt av tidningen CIO. Här ersattes fysisk distribution och fysisk media för filmer, artiklar och annat med en digital lösning. Dessutom kan Cybercom genom rätt utrustning skapa förutsättningar för distansarbete, något som inte endast reducerar fysiska resor utan som också skapar en mer flexibel arbetsplats. Cybercom har ett mycket genomarbetat erbjudande av paketerade tjänster till myndigheter, kommuner och landsting. Många av dessa tjänster syftar specifikt till att reducera miljöpåverkan genom tjänster för distansmöte, mötesadministration (papperslöst), hållbarhetsredovisning och regelefterlevnad av miljöpolicy. För den som vill fördjupa sig i dessa tjänster finns de tydligt beskrivna i Cybercoms tjänstekatalog. Även Cybercoms erbjudande inom infrastrukturella tjänster bidrar starkt till att förenkla för medborgaren och göra det enkelt att utföra tjänster digitalt och därmed minska miljöpåverkan. För att öka fokuset i organisationen på hållbara affärer har vi som mål att öka antalet hållbara affärer med våra kunder. Det mäter vi genom att se till vilka affärer som bidrar till att effektivisera verksamheten, spara pengar eller minska miljöpåverkan hos våra kunder. CYBERCOM HÅLLBARHETSREDOVISNING 2012 SID 16

19 Socialt ansvar - Medarbetare och arbetsplatsen Under 2012 lanserade Cybercom bolagets tre värdeord: Innovation, Passion, Trust. För att förbättra resultatet i våra medarbetarundersökningar och öka engagemanget hos våra anställda har Cybercom genomfört en rad åtgärder under I Polen har detta redan givit resultat. Cybercom i Polen valdes till landets näst bästa arbetsplats i en riksomfattande undersökning. Det är HR-konsultbolaget Aon Hewitt i samarbete med Harvard Business Review Poland som har genomfört undersökningen Best Employers Program. Man har identifierat de bästa arbetsgivarna, studerat hur organisationer kan uppnå en verklig konkurrensfördel genom sina medarbetare och vad som är avgörande för att en organisation ska vara en bra arbetsplats. Årets undersökning involverade 90 företag och över anställda. Cybercom Polen blev näst bästa arbetsplats och bästa arbetsplats bland IT-företag i Polen. Nästa koncernövergripande medarbetarundersökning som Cybercom ska genomföra under Målet är att öka engagemanget bland våra anställda. Under 2012 har bolaget fokuserat på olika åtgärder för att öka medarbetarnas engagemang framgent: Vi har utarbetat standarder för våra anställda och våra chefer, Employee Standards och Leadership Profile som speglar företagets vision och värderingar som det hållbara IT-bolaget. Dessa kommer att presenteras under Vi har lanserat vår mission, vår vision och våra värderingar för ett enat Cybercom på konferenser, bolagsmöten och vid andra events. Cybercoms mission är: Boosting your performance in the connected world. Bolagets vision är: We are our clients most trusted business partner in the connected world. Cybercoms tre värdeord är: Innovation, Passion, Trust. Vi har infört en förslagslåda på intranätet där våra medarbetare kommer med förslag på hur de vill förbättra Cybercom. Vi har skrivit under på att förbättra könsfördelningen i ledningen, Veckans Affärers upprop, 30 procentsklubben. Att gå med i 30 procentsklubben innebär att Cybercom som bolag ska sträva efter att ha minst 30 procent kvinnor i ledningen. I början av 2012 hade Cybercom en kvinna och sex män i koncernledningen. I slutet av året var fördelningen fyra kvinnor och sju män. Under 2012 genomförde vi för tredje året i rad vårt system med så kallade CSR-ambassadörer på Cybercom. Tre IT-konsulter hade vid sidan av sina arbeten som konsulter uppdraget att sätta sig in i Cybercoms hållbarhetsarbete, utveckla det i samarbete med ledningen och CSR-ansvariga samt att kommunicera om arbetet internt och externt. CYBERCOM HÅLLBARHETSREDOVISNING 2012 SID 17

20 Socialt ansvar - Medarbetare och arbetsplatsen Intressentintervju med HR Cybercom Polen Marzena Tyrann är HR-chef på Cybercom i Polen som valdes till näst bästa arbetsplats i en riksomfattande arbetsplatsundersökning under 2012 som HR-konsultbolaget Aon Hewitt och Harvard Business Review Poland håller i. Cybercom i Polen stod ut bland våra Cybercomkontor med utmärkelsen Best Employer Vad kan andra Cybercomkontor lära sig av er? Best Employer 2012 är en fantastisk utmärkelse att få. Det här visar att våra anställda tror på oss och att vi har skapat en bra arbetsplats. Vad är då nyckeln till framgång? Främst handlar det om att vi lever enligt våra värdeord Passion, Innovation och Trust. Vi försöker vara en öppen arbetsplats. Vi lyssnar till våra medarbetares behov och ser till sociala förmåner. Vi försöker kommunicera ofta och informera om förändringar som är på gång. Vi tror att vår yrkesmässiga framgång är starkt relaterad till våra värderingar. Våra värderingar utgör en integrerad del av verksamheten och är hjärtat i varje beslut som fattas. Vi anställer människor med olika bakgrund och kompetenser men med passionen och viljan att utvecklas. Vi strävar efter att skapa arbetsvillkor så att arbetet blir en passion och inte en plikt. Vi strävar efter att skapa en öppen kulturbaserad miljö som bygger på tillit och öppen kommunikation som ger innovativa idéer som revolutionerar IT-marknaden. Varför valdes ni till näst bästa arbetsplats i Polen? Det handlar i första hand om att vi har engagerade och kompetenta medarbetare. Vi strävar efter att skapa en kultur som bygger på öppen och ärlig kommunikation med respekt och förtroende. Vi strävar efter att skapa en god arbetsmiljö med en öppen atmosfär. Vi stöttar våra anställda så att de kan fokusera på utveckling och självförverkligande. Vårt mål är att ha balans mellan våra medarbetares behov och företagets affärsstrategi. Det är även viktigt att ledningen i företaget kan engagera och leda medarbetarna individuellt och skapa en framtidsvision för företaget. Eftersom de anställda känner till företagets mål väl vet de hur de ska bidra till att uppnå målen. Marzena Tyrann, HR-chef Cybercom Polen Vi främjar effektivitet och lojalitet bland våra anställda. Vi har därför skapat Cybercom Prestige Club för att uppmuntra medarbetare som har arbetat mer än timmar på ett kommersiellt projekt. Hur har ni gjort för att lyckas? Vi stödjer våra anställdas engagemang genom att tillhandahålla de resurser de behöver för att utföra sina arbetsuppgifter. Vi tror att tydlig kommunikation inom organisationen är viktigt för att de anställda ska veta vad de kan förvänta sig och vad som förväntas av dem. En viktig del av engagemang handlar om känslomässigt engagemang. Därför är det viktigt att ha goda vänner på arbetsplatsen och stöttas både professionellt och personligen. Det uppmuntrar vi genom att våra anställda träffas både på arbetet och på fritiden. Varje kontor ordnar evenemang och utflykter som hjälper de anställda att lära känna varandra bättre. Vi erbjuder våra anställda förmånspaket där alla har privat sjukvårdsförsäkring, möjligheter till att motionera, lära sig utländska språk, stöd för vidareutbildning och gruppförsäkring. CYBERCOM HÅLLBARHETSREDOVISNING 2012 SID 18

21 Socialt ansvar - Medarbetare och arbetsplatsen Hur vill du vidareutveckla Cybercom Polen som arbetsplats? För att fortsätta utvecklingen av Cybercom ska vi fokusera på följande områden: Organisera tekniska utbildningar för att förbättra kompetensen. Utveckla mjuka värden via det interna programmet the Academy of Leadership. Utveckla internt program för att mäta prestationerna bland de anställda och belöna de mest aktiva medarbetarna. Utveckla kunskaperna i engelska genom undervisning. Delta på IT-konferenser och events samt ge de anställda möjlighet att göra professionella framträdanden. Hålla föreläsningar på universitetet i Warszawa och Lodz. Olika grupper på Cybercom ska känna stöd för att ledningen arbetar effektivt med sina projekt och tar fram innovativa lösningar. Vår kommunikation mellan chefer, teamledare och anställda ska vara konsekvent och öppen. Policyer och processer ska vara tydliga och öppna och medarbetare ska bli informerade om förändringar. Vårt intranät är ett verktyg för att uppnå detta. Vårt interna nyhetsbrev är ett annat verktyg. Vår HRavdelning som stöttar våra anställda är ett tredje. Våra TIP DAYS (Trust, Innovation, Passion) är ännu ett sätt att fånga upp och prata om hur vi kan utvecklas. Att utveckla arbetsplatsen är också att vara synlig på den lokala IT-marknaden och behålla en positiv bild av företaget och varumärket. Cybercom Polen valdes till näst bästa arbetsplats i en riksomfattande arbetsplatsundersökning genomförd av Aon Hewitt och Harward Business Review Poland. CYBERCOM HÅLLBARHETSREDOVISNING 2012 SID 19

22 Socialt ansvar - Medarbetare och arbetsplatsen Utveckling och förvaltning av kompetenser Inom Cybercom finns ett gediget kunskapskapital som bolaget ständigt måste utveckla för att fortsätta vara bland de främsta inom IT-branschen. Cybercom satsar därför kontinuerligt på kompetensutveckling av sina medarbetare. Under 2012 fick medarbetarna i genomsnitt 29 timmars utbildning att jämföras med i snitt 27 timmar året innan. Antalet utbildningstimmar har successivt ökat vilket är en medveten satsning för att svara på behovet av kompetensutveckling som medarbetarna uttryckte i medarbetarundersökningen Utbildningstimmar per anställd, Cybercom Group Ökningen har i första hand skett i Polen och i Sverige. Bland annat har Cybercom arbetat med att utveckla sitt interna kompetensnätverk, interna nätverk bland konsulterna där olika experter lär ut till varandra och delar kunskap. En viktig del i arbetet är att ha strukturerade metoder för att följa upp den enskilda medarbetarens kompetensutveckling. Det gör Cybercom bland annat genom årliga utvecklingssamtal på samtliga kontor där chefen tillsammans med medarbetaren sätter individuella utvecklingsplaner och mål för kommande år. Under 2012 hade 84 procent av medarbetarna utvecklingssamtal att jämföras med i snitt 76 procent året innan. En förklaring till att inte samtliga medarbetare haft utvecklingssamtal är att anställda börjat efter att årets utvecklingssamtal skett. Antal timmar tim 27 tim +40% 29 tim Den genomsnittliga utbildningen av de anställda har ökat med drygt 7 procent mellan 2011 och CYBERCOM HÅLLBARHETSREDOVISNING 2012 SID 20

23 Socialt ansvar - Medarbetare och arbetsplatsen Omsorg om våra medarbetare För Cybercom är medarbetarnas välbefinnande av högsta vikt och en förutsättning för att vi ska vara konkurrenskraftiga och kunna utveckla vår affär. Alla medarbetare ska känna sig respekterade och sedda. Oavsett var i världen man arbetar inom Cybercom har man lika rättigheter. Genom Cybercoms uppförandekod lägger bolaget grunden för de rättigheter och möjligheter som varje medarbetare har som komplement till gällande lagstiftning. Inom Cybercom råder noll tolerans mot diskriminering eller oetiskt uppträdande mot en kollega eller samarbetspartner. Alla medarbetare ska, oavsett var de är verksamma, ha tillgång till en hälsosam och säker arbetsmiljö. I de fall det är relevant utbildas medarbetarna i hälsa och säkerhet. I vår kod klargör vi även att Cybercom inte deltar i politiska partier, organisationer och deltar inte i lobbyverksamheter eller stödjer dessa finansiellt. Cybercoms medarbetare tar del av Cybercoms uppförandekod och utbildas i kodens innehåll. Cybercom agerar i enlighet med Internationella arbetsorganisationens konventioner och rekommendationer, vår ersättning överstiger minimilön. Bolagets ersättningar ska vara marknadsmässiga, det är en mycket viktig faktor för att attrahera och behålla kompetens. Cybercom stödjer organisations- och föreningsfrihet. 81 procent av de anställda omfattas av kollektivavtal. I Sverige är cirka hälften av de anställda fackanslutna. Ser vi till hela koncernen är det en mindre andel. Cybercom Group: Anställda Andel kvinnliga medarbetare i ledande befattningar % N/A Andel anställda som täcks av kollektivavtal 81% 73% Uttagen sjukfrånvaro (i förhållande till arbetstid) 2% 2% Antal utbildningstimmar per anställd 29 tim 27 tim Cybercom Group: Totalt antal anställda uppdelat på kön, Kvinnor Män Totalt Cybercom arbetar aktivt för att män och kvinnor ska ha lika möjlighet att vara hemma med barn. Detta gäller både vård av barn och föräldraledighet. I Sverige har bolaget skapat ekonomiska förutsättningar för att medarbetarna ska kunna vara föräldralediga, genom föräldrautfyllnad. Under 2012 har 89 personer tagit ut föräldrautfyllnad i Sverige. Cybercom Group: Arbetskraft per land, 2012 Land Sverige Danmark Indien Polen Finland Singapore Totalt Antal kvinnliga medarbetare Antal manliga medarbetare Totalt antal anställda CYBERCOM HÅLLBARHETSREDOVISNING 2012 SID 21

24 Socialt ansvar - Kunder och leverantörer Cybercom har ett socialt ansvar gentemot sina kunder och leverantörer. Det handlar bland annat om affärsetik, integritet och informationssäkerhet. Det handlar också om att hjälpa kunderna till hållbara affärer. För att bättre säkra god affärsetik, integritet och informationssäkerhet i hela kedjan, har Cybercom under 2012 infört en uppförandekod för bolagets leverantörer och samarbetspartners, Uppförandekod leverantörer. Cybercom bifogar koden i nya avtal med leverantörer och partners. Koden har också skickats ut till existerande leverantörer och partners. Under 2013 kommer Cybercom att följa upp att leverantörer och partners följer koden. Att ta ansvar i relation till våra kunder inkluderar att beakta vad kundens och Cybercoms produkter och tjänster ska användas till. Det medför att när Cybercom får förfrågan att göra affärer i länder med odemokratiskt styre eller där mänskliga rättigheter riskerar att kränkas, görs en utvärdering om Cybercom riskerar att förvärra situationen för landets befolkning. En del i utvärderingen är att föra dilemmadiskussioner med relevanta funktioner inom Cybercom. Ett exempel där Cybercom har utvärderat kunden innan projektets början och sedan beslutat om samarbete är byggandet av ett mobilnät i Rwanda. Cybercom anser att projektet bidrar till ökad access till internet och mobiltelefoni två viktiga verktyg för ett mer transparent samhälle och för människors möjlighet att praktisera sina mänskliga fri- och rättigheter såsom yttrandefriheten. I många fall är internet och mobiltelefoni också medel för att kunna bedriva verksamhet och försörja sig. Genom att vara med och tillhandahålla dessa tjänster kan Cybercom bidra till ekonomisk utveckling. I andra fall har Cybercom kommit fram till motsatsen och valt att avstå från uppdrag. Det ligger inom Cybercoms ansvar att göra allt bolaget kan för att motverka kriminalitet inom ramarna för verksamheten. Genom att utveckla produkter som uppfyller kundernas krav på säkerhet kan man reducera risken för att de används för oegentligheter. Detta är inte endast ett ansvar mot vår kund, det är också ett ansvar mot samhället och dess medborgare. Exempel på tjänster där detta är en central fråga är säkerställande och certifiering av betalkortslösningar och internetbankplattformar till bank- och finansbranschen. Cybercom motarbetar även aktivt IT-brottslighet genom bedrägeriutredningar och industrispionageutredningar där vi samarbetar med internationell polis och myndigheter. I likhet med många företag i IT- och telekombranschen har Cybercom beslutat att aktivt arbeta mot spridning av barnpornografi på nätet. Vi arbetar inte åt eller tillsammans med denna typ av företag eller företag relaterade till detta. För att utvärdera hur kunderna uppfattar Cybercoms arbete genomför vi efter varje projekt en utvärdering där kunden värderar Cybercoms arbete. Att ta socialt ansvar för våra kunder handlar också om att bidra till att öka antalet hållbara affärer. Därför har Cybercom för 2013 infört som mål att öka antalet hållbara affärer med våra kunder. Det kommer vi att mäta genom att se till vilka affärer som bidrar till att effektivisera verksamheten, spara pengar eller minska miljöpåverkan hos våra kunder. CYBERCOM HÅLLBARHETSREDOVISNING 2012 SID 22

25 Socialt ansvar - Samhällsengagemang Inom ramen för vårt samhällsengagemang stödjer Cybercom SOS Barnbyar och Barncancerfonden. Engagemanget är långsiktigt och har genom olika aktiviteter engagerat de anställda. Valet av SOS Barnbyar och Barncancerfonden som Cybercoms samhällsprojekt grundar sig på hur Cybercom kan bidra samt på vilka marknader som bolaget bedriver verksamhet. Cybercom tar hänsyn till vilka grupper som är i särskilt stort behov av stöd, vilka grupper vars utveckling är särskilt viktig för ett samhälles utveckling och vilka produkter och tjänster som är till stor nytta för dessa grupper. Samarbete med SOS Barnbyar i Rwanda Under 2012 har arbetet med SOS Barnbyar i Rwanda fortsatt. Det var under 2009 som Cybercom tecknade ett långsiktigt partneravtal med SOS Barnbyar och kom att finansiera en betydande del av verksamheten för en grundskola med 400 barn i Gikongoro i Rwanda. Under året har anställda tillsammans med CSR-ansvariga besökt projektet och visat sitt stöd för SOS Barnbyar. ADAM A Donation A Month Do you want to donate about a dollar a month to support Cybercom SOS Children? Join ADAM, A Donation A Month, one of the winning sustainability concepts at Cybercom. Cybercom has chosen SOS Children Villages as our main good cause to support. Each year we help around 400 school children in the village of Gikongoro in Rwanda. Now we give you the opportunity to be part of helping out children at SOS Children Villages at a village near you or in Rwanda. You sign up by mailing us on givng us your name, employment number and the amount you would like to donate. You will then be signed up until further notice. Corresponding to a dollar a month will be deducted from your salary. Our goal is that one out of five will join ADAM. Mail us now! ADAM, A-Donation-A-Month För att ytterligare stärka Cybercoms engagemang för SOS Barnbyar bland de anställda startade bolagets CSR-ambassadörer kampanjen ADAM, A-Donation-A- Month eller A-Dollar-A-Month. Anställda kan dra av motsvarande en dollar i månaden av sin lön. Pengarna går till SOS Barnbyars verksamhet i det land som den anställde bor, eller om det inte finns verksamhet lokalt i landet, till SOS Barnbyar i Rwanda. SOS Barnbyar har verksamhet i flera av de länder som Cybercom har verksamhet såsom i Finland, Polen och Indien. Hittills har 113 anställda anslutit sig till ADAM från kontoren i Sverige, Finland, Singapore och Polen. Springa för livet Anställda har också engagerat sig i SOS Barnbyar genom kampanjen Springa för livet. Den 16 juni sprang 23 medarbetare i Sverige Malmömilen. För varje person som kom i mål donerade Cybercom SEK. Resultatet blev SEK till SOS Barnbyars fadderverksamhet. Det motsvarar tio fadderbarn under ett år. CYBERCOM HÅLLBARHETSREDOVISNING 2012 SID 23

26 Socialt ansvar - Samhällsengagemang Valet av projekt Valet av SOS Barnbyar i Rwanda har en direkt koppling till Cybercoms verksamhet. Cybercom driver kundprojekt världen över, bland annat i Rwanda där Cybercom har byggt landets tredje nationella mobilnät åt operatören Tigo samt optimerar nätens prestanda. Cybercom bidrar till att förbättra levnadsvillkoren i Rwanda genom att öka möjligheterna till billig telefoni. Det nya telefonnätet ökar tillgängligheten för telefonsamtal, ökar konkurrensen och sänker samtalskostnaden vilket kommer befolkningen till godo. I anslutning till detta projekt i Rwanda stödjer Cybercom SOS Barnbyar för att ytterligare bidra till utvecklingen i landet. Cybercom är ett internationellt kunskapsföretag och vill bidra till kunskapsutveckling i länder där företaget har projekt. Utbildning utgör grunden för ett barns utveckling och ger barnet möjligheter att ta sig ur fattigdom. Cybercoms partnerskap med SOS Barnbyar är ett långsiktigt samarbete med återkommande aktiviteter. Samtliga dotterbolag är engagerade i barnbyn i Gikongoro och Cybercoms engagemang i SOS Barnbyar skapar stolthet bland medarbetarna. SOS Barnbyar arbetar för att hjälpa utsatta barn över hela världen. De ger föräldralösa och övergivna barn ett hem, en familj och utbildning. SOS Barnbyar har varit verksamma i Rwanda i 30 år. Grundskolan i Gikongoro byggdes 1992 och består av sex klassrum som ger undervisning till omkring 400 barn från barnbyn. Grundskolan har sedan starten fördubblat sin kapacitet. Cybercom ger inga julklappar utan donerar istället medel till Rwanda. Företaget skickar julkort till kunder och andra intressenter som visar Cybercoms arbete med SOS Barnbyar i Rwanda. Season s Greetings from Cybercom and SOS Children s Village in Gikongoro, Rwanda. Cybercom is supporting SOS Children s Villages and its school in Gikongoro in lieu of gift-giving during the holiday season. During 2012, 20 new children have arrived at the village and been given a home, a loving family, and the possibility to educate themselves all the way to university. The SOS Children s Village in Gikongoro is home to 120 children and provides an education to 400 children in the nearby area. This year, a national vaccination program against cervical cancer has been rolled out and all girls in sixth grade are invited to participate. CYBERCOM HÅLLBARHETSREDOVISNING 2012 SID 24

27 Socialt ansvar - Samhällsengagemang Samarbete med Barncancerfonden Cybercom arbetar även med ett projekt tillsammans med Barncancerfonden i Sverige. När anställda på Cybercom i Sverige använder betalkort i tjänsten går 135 SEK per kort och år till Barncancerfonden. Organisationen har sin logotyp på företagskortet och Cybercom hjälper till att marknadsföra Barncancerfonden mot andra potentiella givare. Under 2012 blev det SEK till Barncancerfonden vilket är något lägre än under Detta beror på att Cybercom hade färre medarbetare under Men tack vare andra insamlingsaktiviteter blev det totala bidraget till Barncancerfonden SEK, sammantaget SEK mer än Cybercom stödjer Barncancerfonden NAME NAMESSON CYBERCOM GROUP AB CORPORATE Koda för livet Cybercom i Karlskrona anordnade en tävling, Koda för Livet, för att locka till sig unga talanger där bolaget gav SEK till Barncancerfonden för varje person som deltog. Tävlingen resulterade i totalt SEK till Barncancerfonden. Engagemanget för Barncancerfonden stärker företagskulturen på Cybercom genom att företaget och de anställda kan samlas kring en viktig fråga. Cybercom är ett ungt företag med en relativt låg medelålder och inom Cybercom finns det många anställda med barn. Cirka 300 barn insjuknar varje år i cancer i Sverige och Cybercom vill göra något för att hjälpa till och samtidigt ge uttryck för Cybercoms företagskultur. { Koda för Livet Älskar du utmaningar? Ta chansen! - du kan vinna en Nexus 7. Du är välkommen på 24 timmar maratonkodning. Skriv en uppkopplad Androidapplikation - du kan vinna en Nexus 7. Cybercom bjuder på mat och dryck, det enda du behöver ta med dig är en egen dator. Vi ses på Campus Gräsvik 1, den 30/11 kl: Har du minst 120 högskolepoäng och jobbat max 3 år? Skicka ditt namn till Är du bland de tio första att anmäla dig får du även en biobiljett! { Vi ses där! Alert! Cybercom skänker 1000 kr till BARNCANCERFONDEN för varje deltagare! CYBERCOM HÅLLBARHETSREDOVISNING 2012 SID 25

Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Kundundersökning, intervjuer

Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Kundundersökning, intervjuer Cybercom GRI-Bilaga Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Rapporteringen av Cybercoms hållbarhetsarbete följer sedan 2011 riktlinjerna

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2011 Cybercom

Hållbarhetsredovisning 2011 Cybercom Hållbarhetsredovisning 2011 Hållbarhetsredovisning 2011 Cybercom Detta är Cybercoms andra hållbarhetsredovisning. I denna rapport redovisar Cybercom sitt hållbarhetsarbete utifrån dimensionerna ekonomiskt

Läs mer

VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING

VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING VÄRMEK vill att man vid användande av VÄRMEK-avtal ska känna sig säker på att man engagerar leverantörer som tar ansvar för sina produkter miljömässigt,

Läs mer

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct)

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct) Version 2.0, 2013-09-24 Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod Kalix Tele24 tillhandahåller telefonister till företag, myndigheter och organisationer inom ett mycket stort spektra av verksamheter.

Läs mer

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD Om Hufvudstadens uppförandekod. Hufvudstaden har en hundraårig historia. Sedan 1915 har vi utvecklat företaget till att vara ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med ett

Läs mer

Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER

Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER Inledande ord Jämtkraft är ett ansvarsfullt företag, som tar ansvar för den påverkan som verksamheten faktiskt innebär. Vi är medvetna om att

Läs mer

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct)

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct) Mekonomen Groups uppförandekod (Code of Conduct) 2014 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen Group som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder

Läs mer

Vår vision. Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör.

Vår vision. Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Uppförandekod Vår vision Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Vi ska vara det ledande skogsföretaget

Läs mer

Vår uppförandekod. (Code of Conduct)

Vår uppförandekod. (Code of Conduct) Vår uppförandekod (Code of Conduct) 2012 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder gentemot omvärlden

Läs mer

Enkätundersökning 2009

Enkätundersökning 2009 Enkätundersökning 2009 Som ägare önskar vi lyfta fram betydelsen av att svenska börsbolag arbetar strukturerat med hållbarhetsfrågor, som en förutsättning för långsiktigt värdeskapande och finansiell avkastning.

Läs mer

Semcon Code of Conduct

Semcon Code of Conduct Semcon Code of Conduct Du håller nu i Semcons Code of Conduct som handlar om våra koncerngemensamma regler och förhållningssätt. Semcons mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer

Läs mer

Kooperativa Förbundets policy för hållbar utveckling (HU)

Kooperativa Förbundets policy för hållbar utveckling (HU) Beslutad 2007-10-05 Kooperativa Förbundets policy för hållbar utveckling (HU) Denna policy gäller i första hand verksamhet inom KF-koncernen och dess bolag. Det är vår strävan att denna policy även ska

Läs mer

Infranords uppförandekod

Infranords uppförandekod Uppförandekod Infranords uppförandekod Infranords uppförandekod tydliggör hur vi ska uppträda som affärspartners, arbetsgivare och samhällsaktör. Uppförandekoden har beslutats av Infranords styrelse och

Läs mer

För att uppfylla våra allmänna principer har vi definierat ett antal grundsatser som vi verkar efter

För att uppfylla våra allmänna principer har vi definierat ett antal grundsatser som vi verkar efter Uppförandekod Det är viktigt för Sjöräddningssällskapet att alla medarbetare och frivilliga sjöräddare strävar åt samma håll och skapar förtroende. Därför arbetar vi efter en uppförandekod med regler och

Läs mer

Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna

Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna Uppfylla vår medarbetarstrategi Leverera våra HR ambitioner Stödja vår verksamhet Främja våra värderingar Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna www.schindler.com/careers

Läs mer

Uppförandekod Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla anställda hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör.

Uppförandekod Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla anställda hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Uppförandekod Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla anställda hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Vår vision: Vi ska vara det ledande skogsföretaget

Läs mer

Sveriges nationella inköpscentral inom försörjningssektorn

Sveriges nationella inköpscentral inom försörjningssektorn Sveriges nationella inköpscentral inom försörjningssektorn Värmek är medlemmarna Värmek är en inköpscentral i form av en ekonomisk förening som ägs av sina 144 medlemar. Värmekhar i uppdrag av sina medlemmar

Läs mer

Bolagen har ordet. Atlas Copco

Bolagen har ordet. Atlas Copco Bolagen har ordet Hållbart värdeskapandes enkätundersökning är ett viktigt verktyg för att ta tempen på nivån och omfattningen på svenska bolags hållbarhetsarbete. Men i kvantitativa resultat är det ofta

Läs mer

Policy för Miljö och hållbarhet

Policy för Miljö och hållbarhet Policy för Miljö och hållbarhet Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2017-04-25 116 Datum för fastställelse 2017-04-25 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

Hållbart värdeskapande 2011

Hållbart värdeskapande 2011 Hållbart värdeskapande 2011 Vi vill börja med att tacka för den fina responsen i samband med projektlanseringen 2009. Med en svarsfrekvens på hela 84 procent fick vi som investerare en bra bild av hur

Läs mer

Intressentundersökning bekräftar Vattenfalls prioriterade hållbarhetsområden

Intressentundersökning bekräftar Vattenfalls prioriterade hållbarhetsområden 2014-03-24 Intressentundersökning bekräftar Vattenfalls prioriterade hållbarhetsområden För Vattenfall är det viktigt att lyssna till företagets intressenter och förstå deras förväntningar på bolaget.

Läs mer

Stora investerare starka påtryckare i svenska börsbolagens hållbarhetsutveckling

Stora investerare starka påtryckare i svenska börsbolagens hållbarhetsutveckling Pressmeddelande 2017-02-15 Stora investerare starka påtryckare i svenska börsbolagens hållbarhetsutveckling Hållbart värdeskapande, ett samarbetsprojekt mellan Sveriges största investerare som pågått sedan

Läs mer

MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS ADDTECHS CODE OF CONDUCT MEDARBETARE

MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS ADDTECHS CODE OF CONDUCT MEDARBETARE MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS Det är våra medarbetare som gör Addtech. De är vår absolut främsta resurs. Ansvar och frihet är två av Addtechs kärnvärden och sammanfattas som "Frihet under ansvar",

Läs mer

CSR. Hållbarhet på WH Bolagen

CSR. Hållbarhet på WH Bolagen CSR Hållbarhet på WH Bolagen Miljöansvar Vi utbildar medarbetare i vårt miljöansvar. Detta gör vi för att kunna bedriva ett framgångsrikt miljöarbete. Vi skapar på så sätt medvetenhet, sprider kunskap

Läs mer

Aura Light Uppförandekod. Riktlinjer avseende värderingar och etik Datum: Senast reviderad:

Aura Light Uppförandekod. Riktlinjer avseende värderingar och etik Datum: Senast reviderad: Aura Light Uppförandekod Riktlinjer avseende värderingar och etik Datum: 2016-07-08 Senast reviderad: Inledning I Aura Lights uppförandekod kan du läsa om våra etiska riktlinjer som utgör grunden för hur

Läs mer

FABEGES UPPFÖRANDEKOD Vår syn på ansvar, relationer och affärsetik

FABEGES UPPFÖRANDEKOD Vår syn på ansvar, relationer och affärsetik FABEGES UPPFÖRANDEKOD Vår syn på ansvar, relationer och affärsetik SKAPA RÄTT FÖRUTSÄTTNINGAR 1 INNEHÅLL Vår uppgift 4 Vilka vi är 6 Nära våra kunder 7 Samhälle och miljö 8 Arbetsmiljö och medarbetare

Läs mer

Uppförandekod - intern

Uppförandekod - intern Uppförandekod - intern Vår uppförandekod beskriver Svenska Retursystems förväntningar på ett etiskt och hållbart agerande och förhållningssätt i vardagen. Uppförandekoden gäller i sin helhet för samtliga

Läs mer

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank Miljö- och Hållbarhetspolicy Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2016-04-19 110. Datum för fastställelse 2016-04-19 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

SOS Alarms uppförandekod

SOS Alarms uppförandekod SOS Alarms uppförandekod SOS Alarm har ett viktigt uppdrag och som offentligägt ägt bolag och som en ansvarfull samhällsaktör förväntas SOS Alarm alltid agera föredömligt. Detta innebär att vi i alla våra

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

Enkätundersökning 2009

Enkätundersökning 2009 Enkätundersökning 2009 Som ägare önskar vi lyfta fram betydelsen av att svenska börsbolag arbetar strukturerat med hållbarhetsfrågor, som en förutsättning för långsiktigt värdeskapande och finansiell avkastning.

Läs mer

Våra affärsprinciper

Våra affärsprinciper Våra affärsprinciper Vår vision är att skapa hållbara energilösningar i världsklass. Vi vill kunna kombinera stark och uthållig tillväxt tillsammans med god lönsamhet. Genom detta skapar vi värdetillväxt

Läs mer

Vår vägvisare. * MTD betyder morgontidig distribution.

Vår vägvisare. * MTD betyder morgontidig distribution. * Vår vägvisare * MTD betyder morgontidig distribution. Det som kännetecknar framgångsrika företag är förmågan att skapa värden för sina kunder. Att helt enkelt göra nytta. Ett starkt varumärke, goda relationer

Läs mer

Uppförandekod. Have a safe journey

Uppförandekod. Have a safe journey Uppförandekod Have a safe journey Viktiga principer Saferoad ska verka i enlighet med sunda, etiska affärsmetoder, sätta höga krav på oss själva och på vår på verkan på miljön och samhället i stort. Vi

Läs mer

Code of Conduct för leverantörer

Code of Conduct för leverantörer Code of Conduct för leverantörer Endast tillsammans når vi våra mål Swedavias Code of Conduct för leverantörer är grundläggande för ett framgångsrikt och långsiktigt samarbete mellan oss på Swedavia och

Läs mer

Tillsammans är vi starka

Tillsammans är vi starka Tillsammans är vi starka Välkommen! Sättet vi lever vår vision och vår affärsidé på är vad som bland annat skiljer oss från våra konkurrenter. Det handlar om HUR vår omgivning upplever samarbetet med oss

Läs mer

Vd-ord. G4-3 Redovisa organisationens namn Not 1. G4-4 Redovisa de viktigaste varumärkena, produkterna och tjänsterna

Vd-ord. G4-3 Redovisa organisationens namn Not 1. G4-4 Redovisa de viktigaste varumärkena, produkterna och tjänsterna ICA Gruppens hållbarhetsredovisning följer den senaste versionen av GRI:s, Global Reporting Initiatives, riktlinjer (G4). Den täcker alla väsentliga principer i FN:s Global Compact och beskriver hållbarhetsfrågor

Läs mer

Hållbarhetsprogram 2015, Slutversion

Hållbarhetsprogram 2015, Slutversion Hållbarhetsprogram 2015, Slutversion Hållbarhetspolicy Axfood AB ska sträva mot ständiga förbättringar av sitt arbete med miljö-, naturresurs- och sociala frågor. Grundläggande i arbetet är att arbeta

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD VÅRA VÄRDERINGAR VÅRA RIKTLINJER START ANSVAR MÄNNISKORNA KUNDERNA FÖRETAGET EFTERLEVNAD PARTNERS

NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD VÅRA VÄRDERINGAR VÅRA RIKTLINJER START ANSVAR MÄNNISKORNA KUNDERNA FÖRETAGET EFTERLEVNAD PARTNERS NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD Det här dokumentet sammanfattar vår affärsetiska kod. Koden bygger på våra värderingar och vägleder oss i sam- arbetet med kollegor, kunder, partners och andra intressenter.

Läs mer

Uppförandekod för vindkraftprojektörer

Uppförandekod för vindkraftprojektörer Uppförandekod för vindkraftprojektörer Fredrik Lindahl Ordförande Svensk vindkraftförening VD Slitevind AB 2011-01-29 2 Svensk Vindkraftförening Ideell och politiskt obunden Öppen för alla Bildades 1986

Läs mer

Uppförandekod för leverantörer

Uppförandekod för leverantörer April 2011 Uppförandekod för leverantörer INLEDNING Att bedriva affärsverksamhet med en högt ställda etiska krav är grundläggande för Sodexo. Därför har vi utvecklat denna Uppförandekod för att tydliggöra

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka

Läs mer

Uppförandekod. Ventus Norden Org nr: Högbergsgatan Stockholm. Uppförandekod Sverige

Uppförandekod. Ventus Norden Org nr: Högbergsgatan Stockholm. Uppförandekod Sverige V E N T U S N O R D E N O2 02 Innehållsförteckning 03 Inledning 03 Kunder och vårt arbete 03 Våra medarbetare 03 Arbetsmiljö 04 Särskilda riktlinjer för din tjänst 04 Språk och bemötande 04 Alkohol och

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

Säkerhet i fokus. Ansvarskod för leverantörer

Säkerhet i fokus. Ansvarskod för leverantörer Säkerhet i fokus Ansvarskod för leverantörer Specialfastigheters ambition är att vara det fastighets bolag som bäst kan förutse och tillfredsställa hyresgästernas behov av ändamålsenliga och säkra lokaler

Läs mer

Hållbarhet i flygbranschen

Hållbarhet i flygbranschen Hållbarhet i flygbranschen Framtidens lösning - vi kommer inte flyga mindre, vi kommer flyga grönare Flygets globala miljömål 2010-2020 ska bränsleeffektiviteten öka med 1,5% per år (just nu överträffar

Läs mer

Därför fokuserar staten på hållbarhet

Därför fokuserar staten på hållbarhet Därför fokuserar staten på hållbarhet Finansmarknadsminister Peter Norman 9 april 2014 Staten en stor bolagsägare En av Sveriges största bolagsportföljer 51 bolag 42 helägda och 9 delägda 2 noterade bolag

Läs mer

Addtechkoncernens. Corporate Social Responsibility

Addtechkoncernens. Corporate Social Responsibility Addtechkoncernens CSR-arbete Corporate Social Responsibility Kort om Addtechkoncernen Teknikhandel under många varumärken Addtech är en teknikhandelskoncern som tillför både tekniskt och ekonomiskt mervärde

Läs mer

SKANDIAS POLICY OM ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET)

SKANDIAS POLICY OM ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET) Klassificering Sida Publik 1/8 Skandias Bolagsmanual Regelverkstyp Policy Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt Nr 1.02 SKANDIAS POLICY OM ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET) Beslutad av Styrelsen

Läs mer

Rapport. Framgångsfaktorer i Swedbanks upphandling av 10 000 bärbara datorer

Rapport. Framgångsfaktorer i Swedbanks upphandling av 10 000 bärbara datorer Rapport Framgångsfaktorer i Swedbanks upphandling av 10 000 bärbara datorer TCO Development, Stockholm, januari 2015 Innehåll Sammanfattning...3 Introduktion...4 Riskanalys av inköp pekar ut IT-produkter...5

Läs mer

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative.

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative. Uppförandekod Husqvarna Groups uppförandekod följer FNs Global Compacts principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruption riktade till företag. Husqvarna Group stödjer FN Global Compact

Läs mer

Hållbarhetspolicy. Denna hållbarhetspolicy fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 15 april 2015.

Hållbarhetspolicy. Denna hållbarhetspolicy fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 15 april 2015. Hållbarhetspolicy Denna hållbarhetspolicy fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 15 april 2015. Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Omfattning... 2 3. Syfte... 2 4. Hållbarhetsdefinition...

Läs mer

Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse Stena Metallkoncernens uppförandekod

Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse Stena Metallkoncernens uppförandekod Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse 2012-02-22 Stena Metallkoncernens uppförandekod 1 Bakgrund Den familjeägda Stena Metallkoncernen skapar arbetstillfällen och ger samhället mervärde genom att

Läs mer

Gunnebos uppförandekod

Gunnebos uppförandekod Gunnebos uppförandekod 2 VD:s introduktion Gunnebos vision är att bli en världsledande leverantör av en säkrare framtid. För att uppnå den visionen måste vi ta ett stort ansvar i alla delar av vår verksamhet,

Läs mer

Code of Conduct. Arbetsvillkor

Code of Conduct. Arbetsvillkor Code of Conduct AddLifekoncernen är Nordens största oberoende distributör av diagnostiska produkter samt en ledande oberoende leverantör av medicinteknisk utrustning och förbrukningsartiklar. Bolagen inom

Läs mer

HÅLLBARHETSREDOVISNING LIBER AB 2016

HÅLLBARHETSREDOVISNING LIBER AB 2016 HÅLLBARHETSREDOVISNING LIBER AB 2016 Liber och miljön - hållbarhet ska genomsyra hela vår verksamhet Liber är ett av Sveriges ledande förlag inom läromedel och facklitteratur. I vårt dagliga uppdrag ingår

Läs mer

http://www.easyresearch.se/s.asp?id=27275423&pwd=4lrkvm8l&showresponses=true

http://www.easyresearch.se/s.asp?id=27275423&pwd=4lrkvm8l&showresponses=true Page 1 of 14 Language: Svenska Som ägare önskar vi lyfta fram betydelsen av att svenska börsbolag arbetar strukturerat med hållbarhetsfrågor, som en förutsättning för långsiktigt värdeskapande och finansiell

Läs mer

Information till Årsredovisning 2002, inkluderande Hållbarhetsredovisning.

Information till Årsredovisning 2002, inkluderande Hållbarhetsredovisning. Information till Årsredovisning 2002, inkluderande Hållbarhetsredovisning. Sektionens innehåll: 1) SKFs Etiska riktlinjer 2) SKF-koncernens policy: Miljö, Hälsa och Säkerhet 1) SKFs Etiska riktlinjer För

Läs mer

Byråns interna miljöarbete

Byråns interna miljöarbete Byråns interna hållbarhetsarbete Byråns interna miljöarbete För Mannheimer Swartling innebär en hållbar affärsmodell dels att föregå med gott exempel när det gäller att bidra till en bättre miljö genom

Läs mer

Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse 2012-02-22. Stena Metallkoncernens Uppförandekod

Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse 2012-02-22. Stena Metallkoncernens Uppförandekod Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse 2012-02-22 Stena Metallkoncernens innehåll BAKGRUND...3 Stena Metallkoncernens åtaganden... 4 Förhållande till kunder och andra aktörer... 4 Förhållande till

Läs mer

Innehåll. 3 Förord av koncernchefen. 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas. 5 Midsonas 6 grundläggande principer. 6 Respekt för mänskliga rättigheter

Innehåll. 3 Förord av koncernchefen. 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas. 5 Midsonas 6 grundläggande principer. 6 Respekt för mänskliga rättigheter CODE OF CONDUCT 1 Innehåll 3 Förord av koncernchefen 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas 5 Midsonas 6 grundläggande principer 6 Respekt för mänskliga rättigheter 6 Miljö 7 Respekt för lagstiftning 7

Läs mer

Miljö www.kalixtele24.se www.kalixtele24.se

Miljö www.kalixtele24.se www.kalixtele24.se Miljö Vi verkar för att belastningen på natur och miljö begränsas så långt som möjligt i våra kunduppdrag. Miljöledningssystem Miljöutredning MiljöPolicy Övergripande Miljömål detaljerade Miljömål Handlingsprogram

Läs mer

SWECO AB (publ) Org nr 556542-9841 Gjörwellsgatan 22, Box 34044, 100 26 Stockholm Tel: 08-695 60 00 Fax: 08-695 60 10 E-post: info@sweco.

SWECO AB (publ) Org nr 556542-9841 Gjörwellsgatan 22, Box 34044, 100 26 Stockholm Tel: 08-695 60 00 Fax: 08-695 60 10 E-post: info@sweco. SWECO AB (publ) Org nr 556542-9841 Gjörwellsgatan 22, Box 34044, 100 26 Stockholm Tel: 08-695 60 00 Fax: 08-695 60 10 E-post: info@sweco.se www.swecogroup.com Code of Conduct Code of Conduct Brev från

Läs mer

NSG-gruppen Uppförandekod för leverantörer

NSG-gruppen Uppförandekod för leverantörer Introduktion NSG-gruppen Uppförandekod för leverantörer NSG-gruppens mål är ett gott rykte över hela världen när det gäller yrkesmässiga, lagliga och etiska förfaranden inom vår verksamhet och som anges

Läs mer

Uppförandekod (Code of Conduct)

Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod (Code of Conduct) Våra åtaganden Vår uppförandekod definierar hur vi alla arbetar i Kährs Groups verksamheter globalt och vi är stolta över den etiska affärssed som är etablerad inom bolaget.

Läs mer

InItIatIvet för. socialt ansvar

InItIatIvet för. socialt ansvar InItIatIvet för socialt ansvar Initiativet för socialt ansvar Initiativet för Socialt ansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna

Läs mer

IT-fakultetens mål och handlingsplan för miljö och hållbar utveckling

IT-fakultetens mål och handlingsplan för miljö och hållbar utveckling IT-fakultetens mål och handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 2009-2010 IT-fakulteten har i sin handlingsplan utgått ifrån universitetets handlingsplan för miljö och hållbar utveckling och Chalmers

Läs mer

Våra etiska regler Uppförandekod

Våra etiska regler Uppförandekod Våra etiska regler Uppförandekod ABA Skol AB erbjuder det bästa inom bild- & lekmaterial, läromedel och skolmöbler till de viktigaste människorna i världen! Vi är ett företag som säljer bild-, förbruknings-

Läs mer

OM UPPFÖRANDE KODEN VISION AFFÄRSIDÉ KÄRNVÄRDEN. JM skapar hus att trivas i

OM UPPFÖRANDE KODEN VISION AFFÄRSIDÉ KÄRNVÄRDEN. JM skapar hus att trivas i VISION JM skapar hus att trivas i OM UPPFÖRANDE KODEN Syftet med uppförandekoden är att säkerställa ett korrekt agerande i vårt dagliga arbete och att ge vägledning i viktiga frågeställningar. Uppförandekoden

Läs mer

Ägarinstruktion. för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt. Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014

Ägarinstruktion. för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt. Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014 1 Ägarinstruktion för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014 2 1. Inledning Ett kundstyrt bolag Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt, Skandia,

Läs mer

SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer

SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer I SJs uppförandekod för leverantörer anger vi våra grundläggande krav vad gäller mänskliga rättigheter och arbetsvillkor, miljö och affärsetik. SJ förväntar

Läs mer

Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 1 (6) Axfoods hållbarhetsprogram 2010

Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 1 (6) Axfoods hållbarhetsprogram 2010 Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 1 (6) Axfoods hållbarhetsprogram 2010 Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 2 (6) Innehållsförteckning 0. Hållbarhetspolicy...3 1. Varor...3 2. Avfall och kretslopp...4 3. Transporter...4

Läs mer

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål HR-strategi Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål Policy, riktlinjer och HR-processer För att förtydliga och förenkla arbetet för chefer, medarbetare

Läs mer

AFFÄRSETISKA BESTÄMMELSER

AFFÄRSETISKA BESTÄMMELSER AFFÄRSETISKA BESTÄMMELSER Innehållsförteckning 1. MÅL... 3 2. HÄLSA OCH SÄKERHET... 3 3. RELATIONEN TILL MEDARBETAREN... 3 4. AFFÄRSMETODER... 4 5. RESPEKT FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER... 4 6. SOCIALT ANSVAR...

Läs mer

fagerhult group Code of Conduct

fagerhult group Code of Conduct fagerhult group Code of Conduct Fagerhult Group Code of Conduct Vår globala närvaro ställer krav på att våra medarbetare och affärspartners tar ansvar för sig själva och för varandra. Vi har därför skapat

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

De svenska börsföretagens arbete med miljö och hållbar utveckling CSR värderat utifrån företagens hemsidor

De svenska börsföretagens arbete med miljö och hållbar utveckling CSR värderat utifrån företagens hemsidor De svenska börsföretagens arbete med miljö och hållbar utveckling CSR värderat utifrån företagens hemsidor Anna Massarsch Människorättsjurist - Globe Forum Business Network och Magnus Enell Hållbarhetsexpert

Läs mer

Varför är vår uppförandekod viktig?

Varför är vår uppförandekod viktig? Vår uppförandekod Varför är vår uppförandekod viktig? Det finansiella systemet är beroende av att allmänheten har förtroende för oss som bank. Få saker påverkar kunden mer än det intryck du lämnar. Uppförandekoden

Läs mer

VD HAR ORDET. VD och koncernchef

VD HAR ORDET. VD och koncernchef UPPFÖRANDEKOD VD HAR ORDET Det är viktigt att vår omvärld kan lita på oss. Lita på vår professionalitet och integritet. Därför måste vi vara professionella i vårt handlande gentemot kunder, leverantörer

Läs mer

Fortum Värmes hållbarhetspolicy

Fortum Värmes hållbarhetspolicy (7) Fortum Värmes hållbarhetspolicy Denna hållbarhetspolicy är beslutad av styrelsen i AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad (Fortum Värme). Policyns principer skall följas av medarbetare i Fortum

Läs mer

Väsentlighetsanalys för E.ON. Norden

Väsentlighetsanalys för E.ON. Norden Väsentlighetsanalys för E.ON Norden 2014 Väsentlighetsanalys för E.ON Norden 2014 I arbetet med att bidra till ett mer hållbart samhälle har vi tagit hjälp av drygt 250 personer som är viktiga för oss

Läs mer

Grön IT policy. Karlstads kommun 2013-09-13

Grön IT policy. Karlstads kommun 2013-09-13 Grön IT policy Karlstads kommun 2013-09-13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Bakgrund... 3 1.1 Strategisk plan... 3 1.2 Miljö- och Klimatstrategin... 3 2 Grön IT... 3 2.1 Syfte... 3 2.2 Tillämpning... 4 3 Förutsättningar

Läs mer

REDOVISNING MILJÖLEDNING I STATEN 2015

REDOVISNING MILJÖLEDNING I STATEN 2015 REDOVISNING MILJÖLEDNING I STATEN 2015 Naturvårdsverket 2016-09-26 Kristina von Oelreich Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2016-09-28 1 Bidra till de nationella miljömålen och FN:s

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program 1 (7) Typ: Program Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: KF 2010-04-20, 18 Uppdateras: 2015 Styrdokument för personalarbetet på samtliga arbetsplatser i Strömsunds kommun. Strömsunds kommun

Läs mer

VÅR AFFÄRSKOD BillerudKorsnäs syn PÅ relationer och AnsVAr

VÅR AFFÄRSKOD BillerudKorsnäs syn PÅ relationer och AnsVAr VÅR AFFÄRSKOD BillerudKorsnäs SYN PÅ RELATIONER OCH ANSVAR Billerudkorsnäs arbetar aktivt med att kommunicera koden i hela organisationen. Koden fastställdes av BillerudKorsnäs styrelse 7 maj 2013. 2 INNEHÅLL

Läs mer

Riktlinjer för ägarstyrning

Riktlinjer för ägarstyrning 1(5) Riktlinjer för ägarstyrning Dokumenthistorik: Version Beslutad Datum Koppling till övrig styrdokumentation 1.0 Riktlinjer för intern styrning och kontroll Riktlinjer för placeringsverksamheten Riktlinjer

Läs mer

Hållbarhetsprogram 2011

Hållbarhetsprogram 2011 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 HÅLLBARHETSPOLICY 3 VAROR 4 MÅL 4 KRETSLOPP 4 MÅL 4 TRANSPORTER 4 MÅL 4 ENERGI- OCH LOKALANVÄNDNING 5 MÅL 5 LEVERANTÖR 5 MÅL 5 MEDARBETARE 5 MÅL 5 KUNDEN I HÅLLBARHETSARBETET

Läs mer

INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR

INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR Initiativet för Socialt ansvar är en av CSR Västsveriges tipslistor för ökat ansvarstagande, lokalt och globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

Sinfras interna uppförandekod:

Sinfras interna uppförandekod: Sid: 1 08-52509940 s interna uppförandekod: Fastställd 20140603 Verksamhetsidé är en inköpscentral som på uppdrag av medlemmarna sluter ramavtal i enlighet med Lag om Upphandling inom försörjningssektorn

Läs mer

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Uppförandekod Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2016-06-10 Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Innehåll 1 Hjärt-Lungfondens uppgift och vision... 1 2 Våra värdeord...

Läs mer

Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar

Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar 2 Sven Uthorn VD och koncernchef Harriet Piscator CFO Highlights, första kvartalet 2017 Tillväxtsatsningar Marknaden och B3IT Finansiell utveckling, jan-mars

Läs mer

KINNARPS UPPFÖRANDEKOD KINNARPS UPPFÖRANDEKOD

KINNARPS UPPFÖRANDEKOD KINNARPS UPPFÖRANDEKOD 1 KINNARPS UPPFÖRANDEKOD 2 INLEDNING Kinnarps, som grundades av Jarl och Evy Andersson 1942, har sina rötter i den svenska landsbygden. Från början var Kinnarps ett litet familjeföretag, men har idag vuxit

Läs mer

Uppförandekod. Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014.

Uppförandekod. Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014. Uppförandekod Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014. Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Dokumentägare... 2 3. Ansvar i externa relationer... 2 3.1. Lagar

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2009

Hållbarhetsredovisning 2009 09 Hållbarhetsredovisning 2009 Hertz är Sveriges ledande hyrbilsföretag. Med en så stark position följer ett stort ansvar gentemot miljön och företagets intressenter. Hertz arbetar därför sedan länge med

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 STADSLEDNINGSKONTORET KOMMUNIKATIONSSTABEN Bilaga 2 DNR 050-2895/2010 SID 1 (5) 2011-06-22 KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 Detta program är ett långsiktigt måldokument där kommunfullmäktige

Läs mer

emålbild för Kungsbacka 2020 Vårt utvecklingsarbete för att bli en del av e-samhället

emålbild för Kungsbacka 2020 Vårt utvecklingsarbete för att bli en del av e-samhället emålbild för Kungsbacka 2020 Vårt utvecklingsarbete för att bli en del av e-samhället Förord Vi behöver jobba smartare, effektivare och på nytt sätt för att möta förändrade förutsättningar. Genom att ta

Läs mer

Riktlinjer för ansvarsfulla investeringar Optimized Portfolio Management Stockholm AB (Bolaget) Antagen den 30 november 2016 OPM

Riktlinjer för ansvarsfulla investeringar Optimized Portfolio Management Stockholm AB (Bolaget) Antagen den 30 november 2016 OPM Riktlinjer för ansvarsfulla investeringar Optimized Portfolio Management Stockholm AB (Bolaget) Antagen den 30 november 2016 OPM Optimized Portfolio Management 1 Ansvarsfulla investeringar, inledning OPM

Läs mer