1. Protokollets justering. Kommunfullmäktiges beslut. 3. Fastställande av dagordning. Kommunfullmäktiges beslut

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1. Protokollets justering. Kommunfullmäktiges beslut. 3. Fastställande av dagordning. Kommunfullmäktiges beslut"

Transkript

1 2, KF :00 KS: 18/2011 KALLELS E Kommunfullmäktige Dnr Protokollets justering, upprop samt fastställande av dagordning 1. Protokollets justering Två ledamöter som tillsammans med ordföranden ska justera protokollet samt två ersättare för dessa utses. Protokollet ska justeras onsdagen den 21 september, kl på kommunsekreterarens tjänsterum på Rådhuset. Kommunfullmäktiges beslut Till justerande utses Till ersättare utses 2. Upprop 3. Fastställande av dagordning Kommunfullmäktiges beslut Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer växel

2 3, KF :00 KS: 13/2011 Interpellationer och frågor Interpellationer KALLELS E Kommunfullmäktige Dnr Mats El Kott, fp, ställer en fråga till kommunalråd AnnSofie Andersson angående upphanlingen av ny arena. Frågor Emanuel Sandberg, kd, ställer en fråga till Anton Waara angående utbildningen till gymnasieingenjör. Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer växel

3 3, KF :00 / :s bilaga: Interpellation, Mats El Kott,

4 3, KF :00 / :s bilaga: Fråga, Emanuel Sandberg,

5 4, KF :00 KS: 14/2011 Dialog med revisionen 1. Revisionsrapporter: - Momsrutiner KALLELS E Kommunfullmäktige Dnr Kommunstyrelsens beredskap och arbete med etik, korruption och oegentligheter (EKO-frågor) - Livskvalitet inom äldreomsorgen 2. Information om Marieby Brandstodsfond Marieby bästa Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer växel

6 4, KF :00 / :s bilaga: Sammanfattning momsrutiner Sammanfattning av revisionsrapport Östersunds kommun Hela rapporten finns på Momsrutiner Revisorerna i Östersund kommun har gett Komrev inom PwC i uppdrag att granska kommunens momsrutiner. Följande revisionsfråga har varit aktuell: - Är momsrutinerna och den interna kontrollen avseende momshantering tillfredsställande? Vår granskning har avgränsats till kommunens momsredovisningsrutiner kring den månatliga redovisningen av affärsmoms och särskild momskompensation. Brister har uppmärksammats inom följande områden: - Fördelningsnyckeln för moms inom tekniska förvaltningen har använts under flera år och det är osäkert om den överensstämmer med nuvarande förutsättningar. - Vård- och omsorgsförvaltningen är fundersam på om samtliga servicehus omfattas av återsökningsrätten. - Möjligheter till att fördela momskompensationen på lokaler och vårdkostnad nyttjas inte. - Socialförvaltningen har inte lyft moms för kostnader inom ramen för försörjningsstöd. - Brister förekommer i momshanteringen av fakturor rörande måltidsrepresentation då fullt momsavdrag i vissa fall sker oavsett kostnad. - Tekniska förvaltningen har tidigare inte haft tillfredställande momsrutiner för biogasverksamheten. Felet är identifierat och korrigerat mot Skatteverket. Sammanfattningsvis bedömer vi dock att kommunens momsredovisningsrutiner avseende den månatliga redovisningen av affärsmoms och särskild momskompensation i stort sett fungerar tillfredsställande. Vi lämnar följande förslag till förbättringsåtgärder: Inom tekniska förvaltningen bör separata baskonton för affärsmoms och Jönköpingsmoms läggas upp och ersätta rutinen med fördelningsnycklar. Vård- och omsorgsförvaltningen bör omgående ta kontakt med Skatteverket för utredning om eventuella momsfel avseende serviceboenden har begåtts. Vård- och omsorgsförvaltningen och Socialförvaltningen bör analysera möjligheter till att fördela momskompensation mellan lokaler och vårdkostnad. Möjligheterna till retroaktiv ansökan dvs. omprövning för bör beaktas. Efterlevnaden av reglerna för momshanteringen av fakturor rörande måltidsrepresentation bör säkerställas. Tekniska förvaltningen bör i sin internkontrollplan införa en systematisk efterkontrollrutin för moms. Anneth Nyqvist Komrev inom PwC ,

7 4, KF :00 / :s bilaga: Sammanfattning EKO-rapport Sammanfattning av revisionsrapport Östersunds kommun Hela rapporten finns på Kommunstyrelsens beredskap och arbete med etik, korruption och oegentligheter (EKO-frågor) På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Östersunds kommun har PwC genomfört en granskning avseende kommunstyrelsens beredskap och arbete med etik, korruption och oegentligheter (EKO - frågor). Följande revisionsfråga har varit aktuell: - Är kommunstyrelsens arbete med frågor rörande etik, korruption och oegentligheter (EKO) ändamålsenlig? Vi bedömer att kommunstyrelsen genomfört bedömningar av var i verksamheten risker kan uppstå. I väsentlighet och riskanalysen behandlas bland annat farliga förmåner, bisysslor, inköp och attest. Vi bedömer även att riktlinjer för det förebyggande arbetet finns innefattande bland annat följande policys och beslut: Attestreglemente, som innefattar även kontokortsanvändning, delegationsordningar för samtliga förvaltningar, regler för farliga förmåner och regler för bisysslor samt kravet på att en plan för intern kontroll ska finnas inom samtliga förvaltningar. Genom intervjuer med bland annat controllers i kommunen bedömer vi att det förebyggande arbetet genomförs i stort enligt riktlinjerna. För verksamhet där risker för korruption och oegentligheter bedöms föreligga bedömer vi att det i stort sker en kontroll men att det finns en förbättringspotential av bland annat kontroll av investeringsprojekt och inköp samt information och utbildning kring farliga förmåner. Vi bedömer att uppföljning och rapportering förekommer men att den kan förbättras genom att utöka antalet rapporteringstillfällen till två per år. Vår sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsens arbete med frågor rörande etik, korruption och oegentligheter (EKO) i stort är ändamålsenligt (funktionell) men att vissa förbättringsområden finns. Vi vill bland annat uppmärksamma om följande punkter: Vid rekommenderar att information och utbildning kring punkten farliga förmåner genomförs i enlighet med fastslagen plan för intern kontroll från kommunledningsförvaltningen. De kommunala bolagen bör omfattas av denna genomgång. Det kan finnas anledning att se över möjligheten att samordna kontrollinsatser mellan kommunledningsförvaltningen och enskilda förvaltningar. Vi bedömer också att enskilda investeringsprojekt på ett mer ingående sätt än idag bör väljas ut och granskas avseende inköp, attest och rimlighet i kostnader med mera. Denna åtgärd kan öka medborgarnas förtroende för kommunens förebyggande arbete avseende EKO - frågor. Anneth Nyqvist PwC Kommunal Sektor ,

8 4, KF :00 / :s bilaga: Sammanfattning livskvalitet ÄO Sammanfattning av revisionsrapport Östersunds kommun Hela rapporten finns på Livskvalitet inom äldreomsorgen På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Östersunds kommun har PwC genomfört en granskning avseende livskvalitet inom äldreomsorgen. Följande revisionsfråga har varit aktuell: - Säkerställer vård- och omsorgsnämnden att vårdtagarna garanteras en god livskvalitet? Vård- och omsorgsnämnden har inte antagit någon gemensam värdegrund men det finns tydliga kvalitetskrav, kvalitetspolicy, servicedeklarationer m m som omfattar ungefär samma områden. Vi har uppfattat att bemötande är en viktig fråga som diskuteras ofta. Nämndens rutiner avseende kontaktmannaskap, genomförandeplaner, levnadsberättelser, bemötandeplaner m m i kombination med den uppföljning som görs via intervjuer och enkäter ger goda förutsättningar för att kunna säkerställa ett bra bemötande. Utifrån vad som framkommit vid intervjuerna anordnas en rad aktiviteter på boendena och personalen försöker även hitta tillfällen till mer spontana aktiviteter. I socialstyrelsens undersökning är dock NKI för social samvaro och aktiviteter lågt både i Östersund och i riket. Vi bedömer att förvaltningen arbetat aktivt för att förbättra måltidsmiljön för de enskilda. När det gäller att förebygga undernäring menar vi att det finns väl utarbetade rutiner och att personalen är väl införstådda med dessa. Även gällande vårdhygien bedömer vi att det finns väl utarbetade rutiner och att de är kända bland personalen. Sammanfattningsvis bedömer vi att vård- och omsorgsnämnden på ett aktivt sätt försöker säkerställa en god livskvalitet för vårdtagarna men att man inte nått de uppsatta målen och ambitionerna inom alla områden. Vi lämnar följande förslag till åtgärder: - En beskrivning över de dokument som ingår i mål- och kvalitetsarbetet bör upprättas för att tydliggöra hur alla delar hänger ihop. - De enkäter och undersökningar som genomförs bör kompletteras med mer djupgående intervjuer för att få vetskap om vilka aktiviteter som saknas. - Förvaltningsledning bör verka för att fler volontärer och frivilligorganisationer lockas till boendena för att hjälpa till med individuella aktiviteter. - Formerna för hur kommunikationen med de anhöriga ska fungera för att de ska känna sig trygga med att de enskilda får den stimulans de behöver bör ses över. - Enhetschefernas ansvar gällande personalens tillämpning av gällande hygienrutiner bör tydliggöras. Anneth Nyqvist PwC Kommunal Sektor ,

9 5, KF :00 KS: 8/2011 Kommunstyrelsen informerar KALLELS E Kommunfullmäktige Dnr Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer växel

10 5, KF :00 / :s bilaga: <Tjänstemannaförslag> TJÄNS TEMANNAFÖRS LAG 1 Datum Dnr Kerstin Fridlund-Jonasson Nämnd/styrelse som ärendet ska till Kommunstyrelsen informerar Skriv en kort inledning. Om det är ett yttrande ska remisstiden anges i inledningen. Datum skrivs ut i löpande text - den 4 december Belopp skrivs ut kronor. Miljoner kan skrivas med bokstäver. I tabeller används tkr och mnkr. Nämnder, styrelser och förvaltningar skrivs med liten bokstav. Endast riksomfattande organisationer och myndigheter skrivs med stor bokstav. Använd inte förkortningar och interna begrepp. Exempel FAKO och KLG. Ändringar ska tydligt framgå av beslutsunderlag för taxor och avgifter, reglementen och delegationsbestämmelser. Partibeteckningar skrivs med stor bokstav. Underlag för beslut Ditt eget tjänstemannaförslag skrivs först, därefter övriga beslutsunderlag i datumordning. Kommunledningsförvaltningens tjänstemannaförslag Kultur- och fritidsnämndens beslut , 123 Förslag till beslut Skriv korta numrerade huvudsatser 1. Föreningen Skatan får bidrag med kronor. 2. Pengarna tas ur kommunstyrelsens anslag för strand- och vattenvård, ansvar 123, verksamhet Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att 4. Detaljbudget 2010 för kommunstyrelsen fastställs. Bakgrund Här ska en utförligare bakgrund till ärendet skrivas. FÖRVALTNING Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer växel

11 5, KF :00 / :s bilaga: <Tjänstemannaförslag> TJÄNS TEMANNAFÖRS LAG 2 Datum Dnr underskrift kontrasignering Utdrag till Skriv in vem/vilka som ska få en kopia av beslutet Ange om tjänstemannaförslaget ska skickas med beslutet Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer växel

12 6, KF :00 KS: 407/2011 PROTOKOLL Kommunstyrelsen Dnr Reviderat förslag för Budget 2012 och flerårsplan för Östersunds kommun med anledning av ändrade förutsättningar Efter att kommunstyrelsens budgetberedning berett förslag till budget för 2012 och flerårsplan , med majoritetens anslag till nämnderna samt preliminär budget för den intäktsfinansierade verksamheten, har SKL kommit ut med en ny skatteunderlagsprognos. Denna förändrar förutsättningarna jämfört med budgetberedningsförslag. För 2012 innebär den en sänkning av skatteintäkterna och statsbidragen sammantaget med 22,4 mnkr, för ,1 mnkr och för 2014 med 32,2 mnkr. Med anledning av försämringen har den politiska majoriteten lämnat instruktioner om förändringar i budgetförslaget. Det etablerade finansiella målet för god ekonomisk hushållning - ett resultat om minst 2 % av skatteintäkterna - dels för direktfinansiering av investeringar i årligen återkommande nivå och dels för att ha en buffert för oförutsedda behov, innehåller från och med 2012 dessutom utrymme för amorteringar av upptagna lån. Med anledning av att majoriteten nu föreslår sänka anslaget för oförutsedda kostnader med 5 mnkr kan kravet på resultat för år 2012 sänkas från 71 mnkr till 66 mnkr vilket blir den nya nivån för att uppnå god ekonomisk hushållning. För året 2013 är de nya resultatkraven 70 mnkr och för året mnkr för att god ekonomisk hushållning ska uppnås. I de nya beräkningarna uppgår i flerårsplan resultaten till 31 mnkr respektive 9 mnkr. Till nivån för god ekonomisk hushållning saknas 39,2 mnkr för år 2013 och 68,4 mnkr för år 2014, varför en besparing i motsvarande grad föreslås. Detta motsvarar ett finansiellt mål på 2,2-2,4 % av skatteintäkterna i resultat. Underlag för beslut Kommunledningsförvaltningens tjänstemannaskrivelse Kommunledningsförvaltningens tjänstemannaskrivelse Reviderat förslag till budget 2012 och flerårsplan Budgetberedningens ändringar , Budgetberedningens ändringar , , Verbala delar Majoritetens ändringar maa ny skatteprognos Anteckning Carina Zetterström, c, meddelar att oppositionens budgetskrivelse kommer att lämnas inför kommunfullmäktiges sammanträde den 15 september Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer växel

13 6, KF :00 KS: 407/2011 PROTOKOLL Kommunstyrelsen Dnr Kommunfullmäktiges beslut 1. Inom ramen för god ekonomisk hushållning avser kommunfullmäktige under budgetåret disponera högst 12 mnkr av rörelsekapitalet för finansiering av oförutsedda behov. 2. Kommunstyrelsen bemyndigas att under budgetåret disponera högst 3 mnkr av rörelsekapitalet för finansiering av oförutsedda behov. 3. Förslag till driftbudget för 2012 med ett kommunbidrag per nämnd/styrelse för anslagsfinansierad verksamhet och med inriktningsmål, effektmål och nyckeltal fastställs. 4. Energikostnader 2012 har budgeteras utifrån ett elpris på 50 öre/kwh och ett genomsnittligt fjärrvärmepris på 330 kr/mwh. För att möta osäkerheter för kring prisutvecklingen inom energiområdet avsätts en central buffert till beloppen 3, 6 respektive 9 mnkr för åren 2012, 2013 och Kommunstyrelsen bemyndigas att, inom avsatt buffert, fördela ut erforderliga medel till nämnder/styrelser efter redovisning av faktiska kostnader. 5. För att möta osäkerheter kring möjlig utbyggnadstakt av nya LSSboenden avsätts en central buffert till beloppen 10, 18 respektive 24,5 mnkr för åren 2012, 2013 och Kommunstyrelsen bemyndigas att, inom avsatt reserv, fördela ut erforderliga medel till Vård- och omsorgsnämnden. Det ska ske efter Vård- och omsorgsnämndens särskilda redovisning av faktiska kostnader som överstiger de till nämnden redan fördelade medel för ändamålet. 6. En central buffert för aktiv markpolitik och ökad planberedskap i enlighet med Tillväxtprogrammet och kommunfullmäktiges beslut , avsätts med beloppen 5 mnkr för 2012, därefter 7,5 mnkr från och med år För intäktsfinansierad verksamhet - affärsdrivande verksamhet, interna stödfunktioner och tekniska verksamheter - överförs årets resultat till eget kapital. 8. För anslagsfinansierade nämnder och deras verksamheter/enheter överförs ej årets resultat. 9. Förslag till investeringsbudget för 2012 fastställs för samtliga nämnder och styrelser per verksamhetsområde (verksamhet två positioner eller motsvarande), förutom enskilda investeringsobjekt överstigande 10 mnkr som fastställs per objekt. Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer växel

14 6, KF :00 KS: 407/2011 PROTOKOLL Kommunstyrelsen Dnr För fastighetsrelaterade investeringar i skolor krävs kommunstyrelsens igångsättningstillstånd. 11. Resultat-, kassaflödes- och balansbudget, daterade , för 2012 antas. 12. Bemyndiga kommunstyrelsen att, inom avsatt lönereserv på 6,7 mnkr, fördela erforderligt löneökningsutrymme till berörda nämnder när löneökningsbehovet för 2012 fastställts. 13. Bemyndiga kommunstyrelsen att till berörda nämnder fördela ut det lokalkostnadsutrymme/investeringsutrymme som uppstår 2013 i takt med avskrivningar i befintliga lokaler. Lokalkostnadsutrymmet uppgår budgetåret 2013 till 2,1 mnkr, motsvarande ett investeringsutrymme på ca 23 mnkr. 14. Utdebiteringen för Östersunds kommun 2012 fastställs till 22:37 för varje skattekrona. 15. Förslag till ekonomisk flerårsplan för , inklusive ett preliminärt sparkrav på 38,4 mnkr år 2013 resp 67,6 mnkr 2014, antas. Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer växel

15 6, KF :00 / :s bilaga: <Tjänstemannaförslag> TJÄNS TEMANNAFÖRS LAG Dnr Christine Wåhlén Kommunstyrelsen Reviderat förslag för Budget 2012 och flerårsplan för Östersunds kommun med anledning av ändrade förutsättningar Efter att kommunstyrelsens budgetberedning berett förslag till budget för 2012 och flerårsplan , med majoritetens anslag till nämnderna samt preliminär budget för den intäktsfinansierade verksamheten, har SKL kommit ut med en ny skatteunderlagsprognos. Denna förändrar förutsättningarna jämfört med budgetberedningsförslag. För 2012 innebär den en sänkning av skatteintäkterna och statsbidragen sammantaget med 22,4 mnkr, för ,1 mnkr och för 2014 med 32,2 mnkr. Med anledning av försämringen har den politiska majoriteten lämnat instruktioner om förändringar i budgetförslaget. Det etablerade finansiella målet för god ekonomisk hushållning - ett resultat om minst 2 % av skatteintäkterna - dels för direktfinansiering av investeringar i årligen återkommande nivå och dels för att ha en buffert för oförutsedda behov, innehåller från och med 2012 dessutom utrymme för amorteringar av upptagna lån. Med anledning av att majoriteten nu föreslår sänka anslaget för oförutsedda kostnader med 5 mnkr kan kravet på resultat för år 2012 sänkas från 71 mnkr till 66 mnkr vilket blir den nya nivån för att uppnå god ekonomisk hushållning. För året 2013 är de nya resultatkraven 70 mnkr och för året mnkr för att god ekonomisk hushållning ska uppnås. I de nya beräkningarna uppgår i flerårsplan resultaten till 31 mnkr respektive 9 mnkr. Till nivån för god ekonomisk hushållning saknas 39,2 mnkr för år 2013 och 68,4 mnkr för år 2014, varför en besparing i motsvarande grad föreslås. Detta motsvarar ett finansiellt mål på 2,2-2,4 % av skatteintäkterna i resultat. Underlag för beslut Kommunledningsförvaltningens tjänstemannaskrivelse Kommunledningsförvaltningens tjänstemannaskrivelse Reviderat förslag till budget 2012 och flerårsplan Budgetberedningens ändringar , Budgetberedningens ändringar , , Verbala delar Majoritetens ändringar maa ny skatteprognos Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer växel

16 6, KF :00 / :s bilaga: <Tjänstemannaförslag> TJÄNS TEMANNAFÖRS LAG Dnr Förslag till beslut Kommunfullmäktiges beslut 1. Inom ramen för god ekonomisk hushållning avser kommunfullmäktige under budgetåret disponera högst 12 mnkr av rörelsekapitalet för finansiering av oförutsedda behov. 2. Kommunstyrelsen bemyndigas att under budgetåret disponera högst 3 mnkr av rörelsekapitalet för finansiering av oförutsedda behov. 3. Förslag till driftbudget för 2012 med ett kommunbidrag per nämnd/styrelse för anslagsfinansierad verksamhet och med inriktningsmål, effektmål och nyckeltal fastställs. 4. Energikostnader 2012 har budgeteras utifrån ett elpris på 50 öre/kwh och ett genomsnittligt fjärrvärmepris på 330 kr/mwh. För att möta osäkerheter för kring prisutvecklingen inom energiområdet avsätts en central buffert till beloppen 3, 6 respektive 9 mnkr för åren 2012, 2013 och Kommunstyrelsen bemyndigas att, inom avsatt buffert, fördela ut erforderliga medel till nämnder/styrelser efter redovisning av faktiska kostnader. 5. För att möta osäkerheter kring möjlig utbyggnadstakt av nya LSSboenden avsätts en central buffert till beloppen 10, 18 respektive 24,5 mnkr för åren 2012, 2013 och Kommunstyrelsen bemyndigas att, inom avsatt reserv, fördela ut erforderliga medel till Vårdoch omsorgsnämnden. Det ska ske efter Vård- och omsorgsnämndens särskilda redovisning av faktiska kostnader som överstiger de till nämnden redan fördelade medel för ändamålet. 6. En central buffert för aktiv markpolitik och ökad planberedskap i enlighet med Tillväxtprogrammet och kommunfullmäktiges beslut , avsätts med beloppen 5 mnkr för 2012, därefter 7,5 mnkr från och med år För intäktsfinansierad verksamhet - affärsdrivande verksamhet, interna stödfunktioner och tekniska verksamheter - överförs årets resultat till eget kapital. 8. För anslagsfinansierade nämnder och deras verksamheter/enheter överförs ej årets resultat. 9. Förslag till investeringsbudget för 2012 fastställs för samtliga nämnder och styrelser per verksamhetsområde (verksamhet två positioner eller motsvarande), förutom enskilda investeringsobjekt överstigande 10 mnkr som fastställs per objekt. Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer växel

17 6, KF :00 / :s bilaga: <Tjänstemannaförslag> TJÄNS TEMANNAFÖRS LAG Dnr För fastighetsrelaterade investeringar i skolor krävs kommunstyrelsens igångsättningstillstånd. 11. Resultat-, kassaflödes- och balansbudget, daterade , för 2012 antas. 12. Bemyndiga kommunstyrelsen att, inom avsatt lönereserv på 6,7 mnkr, fördela erforderligt löneökningsutrymme till berörda nämnder när löneökningsbehovet för 2012 fastställts. 13. Bemyndiga kommunstyrelsen att till berörda nämnder fördela ut det lokalkostnadsutrymme/investeringsutrymme som uppstår 2013 i takt med avskrivningar i befintliga lokaler. Lokalkostnadsutrymmet uppgår budgetåret 2013 till 2,1 mnkr, motsvarande ett investeringsutrymme på ca 23 mnkr. 14. Utdebiteringen för Östersunds kommun 2012 fastställs till 22:37 för varje skattekrona. 15. Förslag till ekonomisk flerårsplan för , inklusive ett preliminärt sparkrav på 38,4 mnkr år 2013 resp 67,6 mnkr 2014, antas. Bakgrund Se bifogade beslutsunderlag. KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Bengt Marsh Bert-Olof Åkerström Utdrag till kommunens nämnder och förvaltningar samt Jämtlands Gymnasieförbund och Jämtlands Räddningstjänstförbund. Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer växel

18 6, KF :00 / :s bilaga: Tjänstemannaförslag

19 6, KF :00 / :s bilaga: Tjänstemannaförslag

20 6, KF :00 / :s bilaga: Tjänstemannaförslag

21 6, KF :00 / :s bilaga: Budget 2012, beslut, vision, sammandrag drift- och investe

22 6, KF :00 / :s bilaga: Budget 2012, beslut, vision, sammandrag drift- och investe

23 6, KF :00 / :s bilaga: Budget 2012, beslut, vision, sammandrag drift- och investe

24 6, KF :00 / :s bilaga: Budget 2012, beslut, vision, sammandrag drift- och investe

25 6, KF :00 / :s bilaga: Budget 2012, beslut, vision, sammandrag drift- och investe

26 6, KF :00 / :s bilaga: Budget 2012, beslut, vision, sammandrag drift- och investe

27 6, KF :00 / :s bilaga: Budget 2012, beslut, vision, sammandrag drift- och investe

28 6, KF :00 / :s bilaga: Budget 2012, beslut, vision, sammandrag drift- och investe

29 6, KF :00 / :s bilaga: Budget 2012, beslut, vision, sammandrag drift- och investe

30 6, KF :00 / :s bilaga: Budget 2012, blankett1,alla,juni Valnämnden Blankett 1 Budget 2012, plan Uppdrag Valnämnden har ansvar att på kommunal nivå genomföra riksdags- kommunfullmäktige och landstingsfullmäktigeval enligt vallagen samt folkomröstningar och val till EU-parlamentet. Nämnden ska utarbeta förslag till valdistriktsindelning och yttra sig över planer, utredningar och remisser som rör nämndens verksamhetsområde. Beskrivning av verksam heten Under åren hålls inga allmänna val. Viss översyn av valdistriktsindelning kommer att ske under 2013 inför valåret 2014 på grund av nya bostadsområden hålls val till EU-parlamentet i juni samt val till riksdag, kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige i september. Beslut om eventuellt statsbidrag för förtidsröstningen har ännu inte fattats, varför hänsyn till detta inte har tagits i den planerade budgeten. Resultat (alla nyckeltal och v olymtal över en tidsperiod, äv en de som tillhör effektmålen se trender) Utfall 2008 Utfall 2009 Utfall 2010 Prognos 2011 Nyckeltal Antal sammanträden Antal ledamöter Driftbudget/plan (2012 års prisnivå) Tkr Budget 2011 Budget 2012 Plan 2013 Plan 2014 Intäkter Kostnader Kommunbidrag Resultat VALNÄMNDEN Mattias Tagesson ordf örande Lennart Wadensjö Valnämndens sekreterare

31 6, KF :00 / :s bilaga: Budget 2012, blankett1,alla,juni Överförmyndaren Blankett 1, 2012 Budget 2012, plan Uppdrag Enligt föräldrabalken åligger det varje kommun att ha en överförmyndare eller överförmyndarnämnd. Östersunds kommun har ensam överförmyndare med ersättare. Överförmyndaren har till uppgift att utöva tillsyn över gode mäns, förvaltares och förmyndares förvaltning. Tillsynen ska förhindra rättsförluster för de personer som inte kan ta hand om sig själva, förvalta sin egendom eller på annat sätt tillvarata sina rättigheter. Målgruppen för överförmyndarens verksamhet är invånare folkbokförda i Östersunds kommun med behov av ställföreträdare enligt föräldrabalkens regler samt ensamkommande barn vistandes i kommunen. Det är främst föräldrabalken som styr överförmyndarens verksamhet. Överförmyndarens kansli är organiserat under område styrning/ administration och kostnader för personalen budgeteras under kommunstyrelsen/ kommunlednings förvaltningen. Utveckling av verksamheten Verksamhetens mål på väg mot v isionen om ett demokratiskt, socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart Östersund. Demokratiskt, socialt och ekonomiskt hållbart samhälle Överförmyndarens uppdrag är att se till att de kommunmedborgare som inte själva kan föra sin talan får sina rättigheter rätt tillvaratagna genom legala och förordnande ställföreträdare. Öv erförmyndarens uppgift att medverka till att de kommunmedborgare som inte själv kan tillv arata sina rättigheter känner sig try gga och åtnjuter den rättssäkerhet de har rätt till. En v äl f ungerande öv erförmyndare medv erkar till invånarnas trygghet och rättssäkerhet. Duktiga ställföreträdare bidrar till att den enskilde hjälpbehöv ande medborgaren f år en meningsfull tillv aro med trygghet rörande sin ekonomi och sina samhälleliga rättigheter. Växande v erksamhet indikerar utökat hjälpbehov hos kommunmedborgarna. Totalt antal pågående ärenden Antal ny a ärenden Antal avslutade ärenden Ökad komplexitet i ärendena leder till utökat behov av tillsynsarbete Totalt antal händelser/ aktiviteter i ärendena Överförmyndaren står under tillsyn av Länsstyrelsen och Justitieombudsmannen JO. Länsstyrelsens tillsyn av kommunens öv erförmyndarv erksamhet sker årligen samt efter anmälan JO granskar my ndighetens agerande efter anmälan Länsstyrelsens bedömning hur öv erförmyndaren f ungerar Antal anmälningar som leder till granskning Ett mål i tillväxtprogrammet anger att antalet kommuninvånare år 2020 är Överförmyndarens uppgift är att utöva tillsyn över gode mäns, förvaltares och förmyndares förvaltning. Tillsynen ska förhindra rätts förluster för de personer som inte kan ta hand om sig själva, förvalta sin egendom eller på annat sätt tillvarata sina rättigheter. Idag är ca 2 % av kommunens invånare föremål för överförmyndarens aktiva tillsyn. Kompetens och beredskap att korrekt hantera den ökande ärendemängd som kan antas bli konsekv ensen av ökat antal kommuninvånare. Fortlöpande utv eckling av v erksamheten sker, liksom arbete f ör att sy nliggöra samt f örty dliga öv erförmyndarens roll och funktion. Arbete med att utv eckla samv erkan med andra my ndigheter i syfte att ge snabbare och effektiv are hantering av ärenden. Beskrivning av verksam heten Kostnaderna utgörs nästintill uteslutande av utbetalningar av arvoden och ställföreträdares kostnader. Resterade delar kan hänskjutas till f rämst kostnader för förtroendevalda och för rekrytering av nya ställföreträdare. Ny ersättare f ör öv erförmyndaren innebär ny a kostnader kopplade till kompensation för förlorad arbetsförtjänst och utbildningsinsatser.

32 6, KF :00 / :s bilaga: Budget 2012, blankett1,alla,juni Tillströmningen av nya ärenden är fortsatt stor och mängden ärenden totalt fortsätter att öka. Antalet godmanskap enligt FB 11.4, som är den ärendetyp med störst v olym i verksamheten, är relativt konstant. Ett trendbrott är att antalet f örvaltarskap ökar v ilket indikerar ökad komplexitet i ärendena och ökat hjälpbehov hos huvudmännen. Orsaken till den totala ökande ärendemängden och ökande komplexiteten är svårt att hitta enkla f örklaringar till. Analyser för att klargöra orsakerna pekar på ett tydligt ökat tillsynsbehov i ärendena. En jämf örelse av totalt antal händelser/ aktiv iteter i samtliga ärendena visar en ökning från 7683 händelser år 2006 till händelser år 2010, en ökning om 45 % under 5 år. Under 2011 pekar prognos på ett utfall på händelser, v ilket innebär en ökning om 30 % under ett år. Allt pekar på att hjälpbehov et hos medborgarna av ställföreträdare kommer f ortsatt leda till ökad belastning på verksamheten genom f ortlöpande anmälningar om behov och/ eller ansökningar till öv erförmyndaren. Den grupp som ökar mest är de mest socialt utsatta vilket leder till ökande kostnader f ör kommunen. En betungande uppgift f ör öv erförmyndaren är att try gga tillgången på ställföreträdare. Insatser f ör att hitta f ler ställf öreträdare genom rekryteringskampanjer är ett prioriterat område i verksamheten som också genererar kostnader. Kommunens organiserade mottagande av ensamkommande barn medför utökade arbetsuppgifter. Här råder stor osäkerhet kring tillströmningen av nya ärenden. Särskild lagstiftning styr området. Beräkningarna utgår från att f ull kostnadstäckning f ortsatt kommer erhållas avseende dessa ärenden. Finansieringen av öv erförmyndarens extraarbete till f öljd av mottagandet av ensamkommande barn är osäker. Verksamheten har under lång tid haft problem att klara budgetmål. I budget 2012 finns beslut om utökad ram om 1,0 mkr. Utöv er detta finns beslut från och med 2011 om tillskott om 100 tkr årligen för att kompensera huv udmännens f örsämrade f örutsättningar att betala ställföreträdarnas arvoden till följd av den allmänna ekonomiska nedgången. Den större komplexiteten i ärendena leder också till ökade arv odeskostnader. En def initiv prognos f ör 2012 är svårt att göra på grund av många osäkerhetsf aktorer. Folkhälsa Prioriterade områden Delaktighet och inflytande för barn och äldre Planerade aktiviteter Fortlöpande arbete med att tillse att de kommunmedborgare som inte själv a kan f öra sin talan f år sina rättigheter rätt tillv a- ratagna genom legala och förordnande ställföreträdare. Resultat Utfall 2009 Utfall 2010 Prognos 2011 Mål 2012 Totalt antal pågående ärenden Antal ny a ärenden Antal avslutade ärenden Antal ärenden avseende godmanskap enligt FB :4 Antal ärenden avseende godmanskap enligt FB :7 Totalt antal händelser/ aktiviteter i ärenden Driftbudget/plan (2012 års prisnivå) Mnkr Budget 2011 Budget 2012 Intäkter Kostnader 5,0 6,2 6,3 6,3 Kommunbidrag 5,0 6,2 6,3 6,3 Plan 2013 Resultat Plan 2014 ÖVERFÖRMYNDAREN Jim Nilsson Öv erförmyndare Pererik Linde Kanslichef

Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommundirektören kommenterar 4 Viktiga händelser under året 5 Femårsöversikt 6 Vad kostar det?

Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommundirektören kommenterar 4 Viktiga händelser under året 5 Femårsöversikt 6 Vad kostar det? Årsredovisning 2007 Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommundirektören kommenterar 4 Viktiga händelser under året 5 Femårsöversikt 6 Vad kostar det? 7 Förvaltningsberättelse Resultat, måluppfyllelse

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING ÖSTERSUNDS KOMMUN 2010. Årsredovisning 2010. Del 1

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING ÖSTERSUNDS KOMMUN 2010. Årsredovisning 2010. Del 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2010 Del 1 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2 Innehåll FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Förvaltningsberättelse Finansiella rapporter kommunen Sammanställd redovisning koncernen Personalekonomisk

Läs mer

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Beslutad 2013-11-18 KF 85 Layout ekonomikontoret december 2013 Innehållsförteckning Förord... 3 Framtidens Skara... 3 Medborgarnas skara kommun... 5 Utmaningar för

Läs mer

Budget 2013 LOMMA KOMMUN

Budget 2013 LOMMA KOMMUN Budget 2013 LOMMA KOMMUN SAMT PLAN FÖR EKONOMIN ÅREN 2014-2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 3 Fem år i sammandrag... 4 Vart går skattepengarna?... 5 Styrprocess

Läs mer

verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan

verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan  verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan Verksamhetsplan 2015 2017 verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan

Läs mer

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN BUDGET MUNKFORS KOMMUN Beslutad KF -10-30 Mål justerade enligt Sn 83, -11-06 INLEDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING inledning MUNKFORS KOMMUN 1 INLEDNING 1 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET 2 ORGANISATIONSÖVERSIKT

Läs mer

Budget 2015 LOMMA KOMMUN

Budget 2015 LOMMA KOMMUN Budget 2015 LOMMA KOMMUN SAMT PLAN FÖR EKONOMIN ÅREN 2016-2017 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 3 Fem år i sammandrag... 4 Vart går skattepengarna?... 5 Styrprocess

Läs mer

Innehållsförteckning Bilder framsida: Creative Commons CC BY CC BY

Innehållsförteckning Bilder framsida: Creative Commons CC BY CC BY Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 På väg mot 150 000 invånare... 3 Vad innehåller detta dokument?... 4 Processen för styrning, uppföljning och utveckling av Örebro... 5 Strategiska områden

Läs mer

Mål och budget 2015. med plan 2016 2017. Kommunfullmäktige 2014-12-16

Mål och budget 2015. med plan 2016 2017. Kommunfullmäktige 2014-12-16 Mål och budget 2015 med plan 2016 2017 Kommunfullmäktige 2014-12-16 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 1 2 Planeringsförutsättningar... 4 2.1 Omvärld... 4 2.1.1 Budgetpropositionen för 2015... 4

Läs mer

Strategisk plan 2016-2018

Strategisk plan 2016-2018 Styrande dokument Måldokument Plan Sida 1 (48) Strategisk plan 2016-2018 Till landstingsfullmäktige 9-10 juni 2015 GÄLLER FÖR VERKSAMHET [Norrbottens läns landsting] GODKÄNT DATUM [Godkänt datum] DOKUMENT-ID

Läs mer

En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro.

En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro. En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro.se En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros

Läs mer

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktiges beslut BUDGET 2015 Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att: 1. Fastställa skattesatsen för primärkommunen till 20,33 för 2015. 2. Godkänna de förutsättningar som budget 2015, ram 2016 och plan

Läs mer

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Alléskolan i Hallsberg, aulan, måndagen den 4 maj 2015 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2. Allmänhetens frågestund (med

Läs mer

Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten.

Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. Mayvor Lundberg Ordförande

Läs mer

Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1

Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1 Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1 1 Innehåll Förvaltningsberättelse Resultat, måluppfyllelse och kvalitet... 3 2 Sammanfattning 2011... 13 Framtidsbedömning... 14 Omvärldsanalys... 16 Finansiell

Läs mer

Mål och budget 2015 2017

Mål och budget 2015 2017 Mål och budget 2015 2017 Omslagsbilden: Ruba Daklallah studerar på barn- och fritidsprogrammet på Torekällgymnasiet och praktiserar på en förskola i Södertälje. Innehållsförteckning Ett attraktivt och

Läs mer

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010 Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Ärende 1 Interpellation till socialnämndens ordförande En landsomfattande

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige. 1. Val av justeringsledamöter

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige. 1. Val av justeringsledamöter KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige 1. Val av justeringsledamöter 2. Allmänhetens frågestund 3. Mål och Budget 2015-2017 samt beslut om skattesats 2 4. Begäran

Läs mer

STRATEGISK PLAN 2013 2015 Kommunfullma ktige. Antagen 2012-09-03/Reviderad 2012-12-17

STRATEGISK PLAN 2013 2015 Kommunfullma ktige. Antagen 2012-09-03/Reviderad 2012-12-17 STRATEGISK PLAN 2013 2015 Kommunfullma ktige Antagen 2012-09-03/Reviderad 2012-12-17 3 (42) PRESENTATION AV KOMMUNENS STYRMODELL EU 2020 STRATEGIN är EU:s gemensamma tillväxt- och sysselsättningsstrategi

Läs mer

Strategisk plan. med budget 2013-2015

Strategisk plan. med budget 2013-2015 Strategisk plan med budget 2013-2015 2 Strategisk plan med budget 2013-2015 Vision Skövde 2025 Vision Skövde 2025 är Skövderegionens gemensamma vision. Här beskriver vi vår gemensamma framtidsbild för

Läs mer

Budget 2013, Plan 2014-2015. Hofors kommun

Budget 2013, Plan 2014-2015. Hofors kommun Hofors kommun Innehållsförteckning 1 Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 4 2 Kommunchefen har ordet... 5 3 Organisation... 6 4 Kommunens vision... 8 5 Omvärldsanalys... 9 6 Målstyrning... 10 6.1 Målstyrningsmodell...

Läs mer

INDIVID & FAMILJEOMSORG. Nämnd. budget

INDIVID & FAMILJEOMSORG. Nämnd. budget INDIVID & FAMILJEOMSORG Nämnd budget Innehållsförteckning 1 Översiktlig beskrivning av nämnden... 4 1.1 Nämndens uppdrag... 4 1.2 Verksamhetens omfattning... 4 1.3 Nämnd/styrelse... 4 1.4 Förvaltningens

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

Verksamhetsplan med budget 2015 och ekonomisk planering 2016-2017

Verksamhetsplan med budget 2015 och ekonomisk planering 2016-2017 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning 2014-11-13 KS 2014/0922 Kommunfullmäktige Verksamhetsplan med budget 2015 och ekonomisk planering 2016-2017 Förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige

Läs mer

Boendeplanering och särskilda avgifter för ej verkställda beslut

Boendeplanering och särskilda avgifter för ej verkställda beslut www.pwc.se Revisionsrapport Jan-Olov Larsén Boendeplanering och särskilda avgifter för ej verkställda beslut Botkyrka kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömningar och rekommendationer... 1

Läs mer

NORDANSTIGS KOMMUN. Årsredovisning 2009

NORDANSTIGS KOMMUN. Årsredovisning 2009 NORDANSTIGS KOMMUN Årsredovisning 2009 KS 47 / 2010 KF 20/2010 Innehåll Kommunstyrelsens ordförande... 4 Sammanfattning... 5 FEMÅRSÖVERSIKT...5 ÅRET I KORTHET...5 ÅRET I KORTHET...6 Förvaltningsberättelse...

Läs mer

Delårsbokslut/årsprognos 2014

Delårsbokslut/årsprognos 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2014-09-02 Ks/2014:109 042 Bokslut/ekonomiuppföljning Delårsbokslut/årsprognos 2014

Läs mer

Årsredovisning 2011 - 1 -

Årsredovisning 2011 - 1 - Årsredovisning 2011-1 - Version 2012-05-25, Antagen KF Arboga kommun 2011 Box 45 732 21 Arboga Telefon: 0589 870 00 Organisationsnummer: 212000 2122 Besöksadress: Smedjegatan 5 Web: www.arboga.se E post:

Läs mer