Kultur- och värdegrundsarbete inom MSB en process för analys, utvärdering, genomförande och uppföljning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kultur- och värdegrundsarbete inom MSB en process för analys, utvärdering, genomförande och uppföljning"

Transkript

1 SB-2014/ MN (15) HANDLÄGGARE Ida Wiking Kultur- och värdegrundsarbete inom MSB en process för analys, utvärdering, genomförande och uppföljning Kultur- och värdegrundsarbete är en ständigt pågående process. Nedanstående rapport kommer därför att preciseras och utvecklas under Mycket arbete pågår som del av förvaltningens rullande verksamhetsutveckling kompletterat med påbörjade fördjupningar med anledning av genomförda revisioner. 1. Bakgrund Kommunens revisorer har i brev fått en redogörelse av samhällsbyggnadsnämndens åtgärder med anledning av revisorernas rekommendationer. En av punkterna i denna är ett åtagande om att genomföra en kultur- och värdegrundsanalys i samarbete med kommunstyrelseförvaltningen i enlighet med kommunens åtgärdsprogram för fastighetstilldelning från november 2013, punkt 10. Åtagandet om kultur- och värdegrundsarbete återfinns även i samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsplan för Efter att nämnden redovisade ovanstående åtgärdsplan återkom revisorerna med ytterligare fyra frågor om nämndens och förvaltningens egen analys av tillståndet i organisationen: 1. Vilka anser nämnden vara de viktigaste orsakerna till de bristfälligheter som upptäckts i förvaltningen? 2. Vilka förändringar anser nämnden att det krävs för att eliminera dessa orsaker? 3. Hur kommer nämnden att följa upp genomförande och resultat av dessa förändringar? 4. Bedömer nämnden att det vore lämpligt att etablera en visselblåsarkanal för att göra det möjligt för anställda att anonymt lämna tips om bristfälligheter inom förvaltningen? POSTADRESS Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Stab BESÖKSADRESS Sjödalsvägen 29 Huddinge TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB Huddinge

2 2 (15) På förfrågan från förvaltningschefen har kommunrevisionens ordförande sedan lämnat ett svar i e-post där en tolkning gjorts av de fyra ställda frågorna som innebär att nämnden på sitt möte den 30 januari 2014 bör fatta beslut om en konkret och uppföljningsbar verksamhetsplan för värdegrundsarbetet. I svaret har också beskrivits innehållet i en sådan plan där tre punkter särskilt har framförts; nulägesanalys, målbild och delmål. Denna syftar till att redogöra för processen för kultur- och värdegrundsarbetet, vad som görs och vad som planeras. Inför samhällsbyggnadsnämndens sammanträde i januari 2014 finns en redovisning i övrigt om uppföljning av såväl pågående verksamhetsutveckling som åtgärder identifierade i revisioner. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens (MSB) arbetsuppgifter består enligt nämndernas reglementen av åtta olika typer av verksamheter som är så pass skilda från varandra att de kompetenser som krävs för att utföra uppgifterna i stort sett är helt olika. Delar av verksamheten är myndighetsutövning och är lagreglerad i större eller mindre detaljer vad gäller ärendehantering och beslut. Andra delar är drift och förvaltning av kommunens marker, fastigheter och offentliga platser. Denna verksamhet är mindre reglerad och minst reglerad är skötseln och förvaltningen av kommunens marker. Den reglering som finns på skötselområdet är kommunens egen, i form av inrättade naturreservat, samt övergripande lagstiftning som gäller för alla markägare och vid all form av upplåtelser. Kommunens Personal- och planeringsutskott (PPU) beslutade att överföra förvaltningen av exploateringsfastigheter från kommunstyrelsens förvaltning (KSF) till Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Ett från KSF reglerar att det skulle ske från och med Samtidigt har en personalresurs inklusive budgetmedel för denna överförts från KSF. Under 2013 har ett antal revisioner och granskningar av samhällsbyggnadsnämndens verksamheter genomförts. Dessa har sammantaget visat på brister och behov av ett systematiskt värdegrundsarbete. - Upphandling - Hantering av gårdsarrenden - Hantering av exploaterings- och fritidsfastigheter

3 3 (15) 2. Preliminär analys, utvärdering och omedelbara åtgärder En första analys av hur de olika bristerna kunde uppkomma har gjorts av MSB:s ledning. En viktig utgångspunkt är att förvaltningen består av många olika kulturer, både mellan och inom avdelningar. Dessa kulturer skiljer sig åt utifrån att förvaltningen rymmer mycket olika verksamheter. Flera av de delar som beskrivs nedan gäller därför inte förvaltningsövergripande, utan rör öar inom MSB. Kultur av att leverera, inte administrera Förvaltningen levererar mycket verksamhet i förhållande till den budget och den personal som finns avsatt. Leveranser får också mycket positiv uppmärksamhet och risken är att det är som är roligt och som ger positiv återkoppling är det som fokuseras snarare än ett korrekt utförande. Detta återspeglas även i bemanningen, där exempelvis Naturvårdsavdelningen är klart underbemannad på handläggarsidan men lägger förhållandevis mycket resurser på operativ personal och entreprenörer. Ett skifte behövs därför där ordentlig administrativ ordning och dokumentation premieras. Detta rör till exempel att genomföra korrekta upphandlingar även om dessa tar längre tid och kräver en större administrativ arbetsinsats. Styrsignalerna behöver förstärkas med innebörden att en grundförutsättning för att leveranser ska vara godtagbara är att lagar och regler följs. Det behöver bli tydligt för medarbetarna att det kan innebära att mängden leverenser inte kommer att kunna vara lika stor framöver, åtminstone under en övergångsperiod när administrativa rutiner skärps upp. Kommentar [WI1]: Ändrad mening utifrån Ann-Maries synpunkt Inom de förvaltande avdelningarna har många tjänstemän arbetat under många år och utvecklat rutiner och praxis för sitt arbete. Här finns en lojalitet och vilja till att göra det bästa och att uträtta så mycket som möjligt för de medel som är tillgängliga i budget. Detta har lett till att mycket blivit gjort rent praktiskt men att de administrativa sysslorna har minimerats. Det finns en negativ inställning till struktur och administration på dessa avdelningar, där administration, projektplaner och strategier uppfattas som tidsödande och kontrollerande. I och med att många har arbetat länge med samma arbetsuppgifter så har mycket kunnat hållas i huvudet på medarbetarna, d.v.s. en praxis har utvecklats som inte har dokumenterats. Detta har lett till en låg grad av insyn eftersom beslutsunderlag och övrig dokumentation har varit klart bristfälliga. Bristfällig dokumentation har också stor betydelse vid pensionsavgångar och nyrekryteringar och har medfört att kunskaper om hur det är att arbeta i en kommun har tunnats ut, vilket inte enbart gäller de förvaltande avdelningarna.

4 4 (15) Otillräckligt administrativt och stabsmässigt stöd Förvaltningens stab omorganiserades för att arbeta mera proaktivt och strategiskt och för att minska förvaltningschefens direktledning av personal (27 personer). Staben delades upp i en administrativ enhet och en stabsgrupp. Personalchefen blev administrativ chef för adm. enheten och förvaltningschefen blev närmaste chef för stabsgruppen. En administrativ översyn gjordes för att se hur administrativa uppgifter skulle samordnas mellan stab (stab = adm. enhet och stabsgrupp) och avdelningar. Omorganisationen har inte lett till önskade förändringar eftersom chefen för den administrativa avdelningen har varit föräldraledig och därefter slutade i organisationen. Stabsgruppen har haft svårt att nå en samsyn på förändringsarbete. Den administrativa översyn som bedrevs tog lång tid och ledde till smärre förbättringar. Internkontrollarbetet har gått långsamt framåt, bland annat p.g.a. långtidssjukskrivning. Totalt sett har drivkraften inom staben för förändringsarbete varit blandat. Insikten i behovet av förändrings- och förbättringsarbeten och den takt som det måste bedrivas samt hur det ska bedrivas, har varit blandad bland personalen inom staben. Före den omorganisation som gjordes har stabens arbete/organisation i många år varit relativt oförändrad och saknat administrativ chef. Flera administrativa uppgifter saknar central funktion. Med tanke på förvaltningens åtta skilda verksamheter finns en svårighet med att hitta rätt administrativt stöd som lämpligen hanteras på förvaltningsnivå och inte avdelningsnivå. Det finns dock ett antal funktioner som bör hanteras likvärdigt, exempelvis; fakturahantering, nämndadministration, registrering, arkivhantering, personalhantering, hantering av delegationsbeslut och hur man hanterar en arbetsordning för en avdelning. I dagsläget arbetar avdelningarna på olika sätt med ovanstående och har stort utrymme att utforma egna arbetssätt. I kombination med att administrativ kompetens delvis saknas på avdelningarna bidrar detta till att det administrativa stödet är eftersatt och inte fungerar tillfredsställande. Det finns även ett glapp i de centrala direktiven på kommunövergripande nivå. Att hitta tydliga svar om beloppsgränser för direktupphandling eller delegation om ekonomiskt ansvar har varit mycket svårt. Det har med andra ord varit svårt för avdelningarna inom MSB att agera rätt. Förutom avsaknad av förvaltningsgemensamma rutiner finns även en kultur där rutiner och fattade beslut inte alltid följs. Medarbetare agerar utifrån att de alltid kan överpröva och öppet ifrågasätta fattade beslut och kräva att få ta del av allt beslutsunderlag, även i fall då detta inte är möjligt.

5 5 (15) Stuprör inom förvaltningen Hösten 2011 gjordes en ledningsgruppsutveckling med extern konsult. En del av den analys som gjordes då, och som fortfarande är gällande, är att förvaltningen arbetar i stuprör. Detta återspeglas även i ledningsgruppens arbete som har fokus på rent operativt arbete och leveranser, och därmed saknar strategisk styrning. Historiskt är också förvaltningen en mix av olika förvaltningar och verksamheter och någon gemensam MSB-mall med en viss värdegrund att komma in i saknas. År 2000 upphörde gatukontoret som en egen förvaltning och inkorporerades i miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. År 2008 flyttades mark- och exploateringsavdelningen över till MSB från kommunstyrelsen förvaltning. Samma år omorganiserades miljökontoret så att personalen flyttades till naturvårdsavdelningen, miljötillsynsavdelningen och planavdelningen, bygglov och staben. Under 2011 och 2013 har ledningsgruppen haft ett stort antal personella förändringar: - Föräldraledig personalchef, augusti 2012 februari Vikarierande bygglovchef oktober 2011 januari Ordinarie bygglovchef, januari 2012 april Tillförordnad bygglovchef, april 2012 januari Tillförordnad naturvårdschef, september Tillförordnad personalchef/adm. chef, december Ny planchef, september 2013 Ledningsgruppen definierade under 2012 Miljö- och samhällsbyggandsförvaltningens externa uppdrag och har arbetat tydligare genom att projektsätta politiska prioriteringar. Processen med verksamhetsplanering har utvecklats under framförallt 2013 med att tydliggöra mål och åtaganden i nämndernas verksamhetsplaner. Flera program och strategier har tagits fram, såsom lekplatsprogram, trafikstrategi, ny dagvattenstrategi och program för utveckling av naturområden. Dessa ligger till grund för inriktning, prioritering och utförande av kommande arbete. Mycket återstår dock med att utveckla den förvaltningsgemensamma styrningen utifrån verksamhetsplanen. Bristande kompetens Granskningen av exploateringsfastigheter samt den fördjupade granskningen av arendegårdar visar på kompetensbrister hos de som har haft hand om

6 6 (15) förvaltningen av dessa. Kompetens för att förvalta exploateringsfastigheterna och arrendegårdar samt andra upplåtelser på naturmark har i delar saknats för det omfattande och komplexa ekonomiska och juridiska ansvar som fastighetsförvaltning innebär. Investeringar på arrendegårdar har av handläggaren/avdelningschefen delvis bokförts som drift, och upphandlingar har inte skötts enligt LOU. Arbetssättet visar på låg administrativ kompetens genom bristfällig dokumentation och ekonomisk hantering. Den ekonomiadministrativa kompetensen på avdelningarna är generellt för låg. Staben har haft bristande resurser och delvis bristande erfarenhet för att kunna driva fram de strategiska och förvaltningsövergripande centrala funktioner som idag saknas. Kultur av att vilja vara bra och tillmötesgående Inom bygglovdelningen har en kultur av att dölja svårigheter framkommit när ett stort antal handlingar rörande tillsynsärenden kommit fram i efterhand. Det finns en vilja att vara bra och inte visa upp brister. Orsaken behöver inte vara illvilja utan snarare oförmåga. Vid bristande kompetens kan en strategi vara att inte ta tag i ett svårt ärende utan glömma bort det. Förvaltningen av exploateringsfastigheterna har i granskningar visat på flera brister och bristande kompetens. Exploateringsfastigheterna är även ett exempel på en kultur av att vara tillmötesgående mellan förvaltningar. Vid överflyttningen borde MSB:s ha gjort en egen analys över hur dessa uppgifter skulle ha lösts och drivits på MSB utifrån ett affärsmässigt perspektiv. Beslutsunderlag för att ta över verksamheten var otillräckliga (det saknades exempelvis långsiktiga underhållsplaner) och MSB skulle utifrån dessa premisser inte tagit sig an uppgiften. Överflyttningen gav dessutom oklarheter i styrningen på grund av att mark- och exploateringsavdelningen arbetar på delegation av kommunstyrelsen. Ofullständig internkontroll Arbetet med internkontroll måste fungera bättre. Befintliga ekonomiska rutiner, system och lagreglerade processer (bland annat överklagande) räcker inte. Förvaltningens internkontrollarbete utgår från COSO-modellen där identifierade risker bedöms utifrån sannolikhet att de inträffar samt konskevens om de inträffar. Denna modell ger verktyg för ständiga små förbättringar men kräver dock ett bra utgångsläge och kan inte användas vid behov av snabbare och mer långtgående förändringar. Förvaltningen har tidigare utgått från att det mesta fungerar ganska bra men revisioner och granskningar har uppmärksammat att elementära delar för en god intern

7 7 (15) kontroll saknas. Exemplen med hanteringen av arrendegårdarna och exploateringsfastigheterna tydliggör detta där endast en person skötte dessa respektive uppgifter. Mer genomgripande arbete med att nå en god intern kontroll behövs därför, och i detta arbete behöver de strategiska frågorna vara ledande vilket de tidigare inte varit. Slutsatser: MSB behöver bli en förvaltning Gemensamma riktlinjer, rutiner och arbetssätt behöver tas fram Förvaltningens administrativa stöd till avdelningarna behöver omgående förstärkas inom det ekonomiadministrativa området Rätt kompetens behöver säkerställas vilket kan innebära kompetensutveckling, rekrytering eller upphandling av kompetens Internkontrollarbetet måste förbättras Kommentar [WI2]: Tillägg utifrån Ann- Maries synpunkt Omedelbart vidtagna och pågående åtgärder Åtgärdsprogrammet från innehåller ett stort antal åtgärder för att komma tillrätta med brister angående upphandling, hantering av gårdsarrenden, hantering av bygglov, hantering av exploateringsfastigheter samt hantering av permanentbostäder och fritidshus inom naturvårdsfastigheter. Samtliga av dessa åtgärdspunkter ska genomföras under januari-februari 2014 och kommer att redovisas på samhällsbyggnadsnämndens sammanträden 30 januari respektive 20 februari. På januarinämnden kommer även en redovisning att göras av pågående verksamhetsutveckling inom MSB samt status på samtliga åtgärder i revisioner som riktas till samhällsbyggnadsnämnden. De brister som framkommit i revisionerna under hösten 2013 har hanterats omgående med en preliminär analys, åtgärder och ställningstaganden såsom: - Fördjupad utredning av exploateringsfastigheter: förvaltningen av exploateringsfastigheter har lagts ut på extern part i avvaktan på mer permanent hantering. - En fördjupad utredning av jordbruksfastigheternas/arrendegårdarnas förvaltning har gjorts på förvaltningens initiativ. - Personalåtgärder har vidtagits i samband med utredningar och rättslig prövning har aktualiserats.

8 8 (15) Flera avdelningar arbetar aktivt med att utveckla bemötande utifrån såväl ett externt perspektiv (invånare och kunder) som ett internt perspektiv (medarbetarskap och ledarskap). Lantmäteriavdelningen har utifrån medarbetarenkäten 2013 identifierat behov av att stärka medarbetarskap och medarbetaransvar på avdelningen och arbetar dels med coachning av avdelningens chefer, och dels med att implementera förbättringar i förhållningssätt för hela avdelningens personal. Syftet är bland annat att avdelningens chefer ska få stöd i att proaktivt skapa en arbetsvardag som är långsiktigt hållbar och att stärka medarbetargruppernas och avdelningens förmåga att arbeta som ett team. Även mark- och exploateringsavdelningen har arbetat med att ge medarbetarna redskap för att hantera hög arbetsbelastning och med att utveckla medarbetarskapet. Huvuddelen av dessa insatser har genomförts under 2013 men fortsätter och följs upp under Inom bygglovavdelningen pågår bemötandeutbildningar samt utbildningar i etik och moral för alla medarbetare. Avdelningen genomför ett omfattande förändringsarbete med nio identifierade lösningsspår där alla medarbetare har deltagit i någon arbetsgrupp. Lösningsspåren omfattar bl.a. förbättrade rutiner inom olika verksamhetsdelar, förbättrad registrering, förbättrat samarbete med andra avdelningar inom förvaltningen och utvecklat teamarbete inom avdelningen samt förbättrad extern information. Förvaltningens servicecenter har genomfört en bemötandeutbildning och därefter haft en bemötandekonsult som suttit och lyssnat vid inkommande telefonsamtal. Medlyssningen har efterföljts av återkopplingssamtal där bra saker lyfts fram liksom förbättringsmöjligheter. Ett liknande koncept med samma konsult har genomförts på mark- och exploateringsavdelningen samt gatu- och trafikavdelningen där medarbetare har blivit skuggade i sin vardag för att sedan få återkoppling och stöd i en individuell handlingsplan för förbättrat bemötande. Genom projektet Positivt företagsklimat har bland annat studiebesök och utbildningsdagar hållits under Förutom ett gott bemötande är förbättrade rutiner vid företagsförfrågningar mål för projektet som fortsätter under Värdegrundsarbetets genomförande och uppföljning Genomgripande analys och utvärdering Kommentar [WI3]: Har gjort ett avsnitt av tidigare avsnitt 3 och 4 eftersom dessa går in i varandra. Tidigare var avsnitt 3 Genomgripande analys och utvärdering (det som nu är första rubriken i det sammanslagna avsnittet). Nulägesanalys Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens syfte med det värdegrundsarbete

9 9 (15) som ska göras är att snarast komma tillrätta med samtliga avikelser från en sund organisationskultur och värdegrund, samt att identifiera och motverka de mekanismer eller förhållanden som riskerar att leda bort från önskat läge, var helst i organisationen dessa än kan finnas eller uppstå. För att på allvar kunna analysera den egna kulturen och genomföra ett värdegrundsarbete behövs en extern part. En kultur- och värdegrundsanalys är därför under upphandling och anbud utvärderas. Uppdraget består i att genomföra en nulägesanalys som tar reda på var och hur eventuella förbättringsinsatser ska göras av förvaltningens kultur- och värdegrund i sin helhet så väl som inom respektive avdelning med undergrupper. Analysen ska även ta reda på vad som ska göras, dvs. vilken typ av åtgärder som behövs. Utfallet av värdegrundsanalysen är av vikt innan man startar förändringsarbetet. Dessutom behövs en kartläggning av nuläget för att kunna utvärdera eventuella förbättringsinsatser. Målet med analysen är att kartlägga den nu rådande organisationskulturenoch värdegrunden, förstärka en sund kultur- och värdegrund, samt motverka avvikelser som riskerar att motverka kommunens förmåga att nå uppsatta mål. Åtgärder ska konkretiseras, prioriteras och tidssättas i en handlingsplan för att uppnå önskat läge inom relevant organisationsnivå. Ledningsgrupputveckling Parallellt med kultur- och värdegrundsanalysen kommer ledningsgruppen att genomgå en utvecklingsinsats. Syftet är att förstärka ledningsgruppens ledarskap, strategiska arbetsätt och gruppgemenskap samt att ge utrymme för individuella utvecklingsbehov i ledningsgruppen. Insatsen innebär även att komma med förslag på hur ledningsgruppen ska arbeta vidare för att utvecklas över tid. Här pågår ett upphandlingsarbete som slutförs den 17 januari. Genomförande Kultur- och värdegrundsanalysen kommer att innebära en bred förankring där alla medarbetare involveras och den preliminära analysen ovan, som är gjord ur ett ledningsperspektiv, kommer att utvecklas. I den kommande analysen ska även den politiska ledningen inom nämnden samt kommunledningen involveras. Konkret kommer arbetet att genomföras genom intervjuer och/eller workshops med; Samtliga medarbetare Förvaltningsledning

10 10 (15) Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott, miljönämndens ordförande Kommundirektör, planeringschef, personalchef Delavstämning med förvaltningschefen Slutredigering av och tidsatt handlingsplan genomförs med förvaltningschefen Slutredovisning ledningsgrupp Slutredovisning nämnd Kommentar [WI4]: Tidigare stod det presidium För att kunna involvera samtliga medarbetare på MSB kommer en enkät att genomföras parallellt med att kommunens medarbetarundersökning pågår. En del ämnen i dessa undersökningar överlappar varandra (t.ex. ledarskap och kommunikationsforum) men frågorna som ställs är av olika karaktär och djup. Nulägesanalysens enkät belyser värderingsgemenskapen, dels i horisontalplanet, dvs. graden av värderingsgemenskap hos medarbetarna inom respektive mellan avdelningar och undergrupperingar, dels i vertikalplanet, dvs. förhållandet mellan ledning, chefer/arbetsledare och medarbetare. Till den vertikala dimensionen hör bl.a. inställning hos medarbetarna till den gällande värdegrunden, dvs. hur den upplevs av de anställda, huruvida man känner sig bekant med och förstår innehållet i värdegrunden, accepterar och är beredd att följa den. Befintliga värderingar korreleras med andra ord mot befintlig värdegrund, kärnvärden, policyer och andra värdebaserade styrverktyg. När svaren i enkäten är bearbetade statistiskt kommer en skriftlig rapport att upprättas där resultaten redovisas i detalj. Resultatet ska ge en tydlig bild av vilka värderingar som verkligen styr medarbetares och chefers agerande och samtidigt visa på områden som kan utvecklas och förbättras. Rapporten ger ett konkret underlag för utvecklingsinsatser i organisationen. Materialet ska även brytas ned och särredovisats på avdelnings- eller grupperingsnivå. Möjligheter till benchmarking finns också, där man utvärderar den egna verksamheten i förhållande till ett genomsnitt av aktörer inom samma verksamhetsområde. Instrumentet ska göra det möjligt att också utvärdera effekterna av ett utvecklingsarbete. En förnyad mätning planeras som del av uppföljningsarbetet att göras efter en tid, för att se om man kommit tillrätta med eventuella brister och lyckats nå en sund och god organisationskultur. Tidplan Arbetet med att intervjua, involvera och sammanställa en

11 11 (15) nulägesanalys/beskrivning av organisationskuturen ska genomföras under januari-februari och analysen ligger sedan till grund för framtagande av en målbild och handlingsplaner för att nå det önskade läget. Kommunens medarbetarundersökning genomförs i januari-februari och sammanställs under februari-mars. Även ledningsgruppens utvecklingsinsats kommer att påbörjas under februari och vidare utvecklingsarbete fortsätter sedan parallellt med kultur- och värdegrundsarbetet. Sammantaget med de åtgärder som beskrivs i svar till revisorerna lägger förvaltningen stora insatser under kvartal på att fördjupa processen. När målbild och konkret handlingsplan är formulerad utifrån genomförd kultur- och värdegrundsanalys kan det operativa arbetet preciseras. Detta innebär att en konkret plan kommer att utformas och implementeras i nästa steg och några delmål finns inte framtagna ännu (22 januari). Kommentar [WI5]: tillägg Värdegrundsarbete tar tid och genomförs som en process i flera delsteg. Till den nödvändiga förförståelsen i ett kultur- och värdegrundsarbete hör insikten om att en organisation ytterst sällan, för att inte säga aldrig, har en homogen kultur- och värdegrund. Mycket sannolikt finns det olika under- och subgrupper i detta avseende. Naturligtvis kommer då handlingsplanerna att skilja sig åt i dessa fall även om vissa generella mönster går att tydliggöra. Koppling till kommunövergripande arbete Kommunstyrelsens förvaltning initierar och samordnar ett antal kommunövergripande åtgärder i syfte att öka intern kontroll och genom ett antal olika åtgärder öka kunskap och regelefterlevnad samt motverka uppkomst av oegentligheter. Framtagande av en etisk kod (på remiss inför vidare behandling i kommunens ledningsgrupp 30 januari). Fem punkter som gäller alla anställda och bygger på lagar, förordningar och kommunens egna riktlinjer. Riktlinjer mot jäv (på remiss på respektive förvaltning) Obligatoriska utbildningsinslag vid central introduktion samt chefsutbildning. Avser nya chefer och medarbetare. Syftet är att öka regelkännedom och efterlevnad av tillämpning av policies, riktlinjer och HKF, samt motverka uppkomst av avvikelser/gråzoner.

12 12 (15) Förtydligande och skärpning av representationsregler (beslut i kommunstyrelsen den 27 januari och i kommunfullmäktige 10 februari) Föreläsningar för alla chefer om mutor, jäv, etisk kod, representation, anhöriganställningar, bisysslor m.m. (två datum i mars, inbjudan inom kort till chefer) Uppdaterade och förtydligade generella introduktionschecklistor för nya medarbetare för ansvarig chef och ny medarbetare. Specifika förvaltningstillägg sker under våren 2014 (beslut taget 9 januari av personalchefsgruppen) Övervägande om manuell registerkontroll av leverantörsregister mot personalsystem i syfte att öka intern kontroll avseende bisysslor Införande av förmånsportal som säkerställer full efterlevnad avseende Skatteverkets regler när det gäller erbjudna förmåner (upphandling pågår) Införande av förbud mot nyanställning av nära anhörig/närstående i Huddinge kommuns rekryteringsprocess (klart) Ett arbetsgivarvarumärke kommer att tas fram under 2014 med utgångspunkt i det geografiska varumärket för Huddinge kommun. Respektive förvaltningsledningsgrupp involveras i arbetet och arbetsgivarvarumärket syftar till att formulera och förtydliga vad Huddinge kommun som arbetsgivare står för och erbjuder såväl till befintliga medarbetare som externt. Under 2015 följer ett projekt för att kommunicera nytt arbetsgivarvarumärke. Förslag till summering av nya regelverk och dess förtydliganden samt diskussionspunkter för APT-möten i syfte att öka regelkännedom samt efterlevnad. Under 2013 har nya riktlinjer antagits för bisysslor (HKF 9930) samt för att motverka mutor (HKF 9920). På MSB har därför information riktad till all personal påbörjats genom att tas upp på arbetsplatsträffar och detta arbete fortsätter under En kursplan kommer att utformas under det första kvartalet 2014 som inkluderar information och praktiska övningar kring att motverka mutor, men även bisysslor, jäv och andra intressekonflikter, registrering samt intern representation. Utbildningen blir ordinarie inslag i MSB:s utbildning för nyanställda och kommer även att genomföras löpande under 2014

13 13 (15) för alla anställda. Särskild rutin för jävsproblematik i bygglovärenden är utarbetad enligt separat förslag till beslut av SBN i januari En preliminär målbild för värdegrundsarbetet Huddinge kommuns vision är att vara en av de tre mest populära kommunerna i Stockholms län att bo, besöka och verka i. Visionen utgör den övergripande målbilden för all verksamhet. För att nå visionen är fyra kärnvärden identifierade som ska vägleda medarbetarna i det dagliga arbetet. Mod betyder att vi vågar ta för oss, ta nya vägar och ta ställning i viktiga frågor. Omtänksamhet betyder att vi bryr oss om invånare, medarbetare, besökare, företagare och natur. Driv betyder att vi kraftfullt driver utvecklingen framåt och att vi tar en ledande roll i regionen. Mångfald betyder att vi tar tillvara variation och omväxling i miljöer, invånare, medarbetare och utbud. Vi vill utnyttja potentialen i mångfalden och skapa ett rikt och flexibelt samhälle. Visionen och kärnvärdena ska vara en integrerad del i det systematiska värdegrundsarbetet som ska genomföras enligt handlingsplanen och en hävstång för att komma tillrätta med samtliga avvikelser från en sund organisationskultur och värdegrund. Utifrån nulägesanalysen kommer en specifik målbild för MSB:s värdegrundsarbete att tas fram. En preliminär målbild ser ut som följer: Enhetlig kultur över hela MSB med inriktning att nå en transparent och öppen arbetskultur med stort engagemang och insikt i kommunens och förvaltningens roll och ansvar Det ska vara lätt att göra rätt Kompetent förvaltning av kommunens marker och fasta egendom, där kompetens som eventuellt saknas upphandlas Väl fungerande och väl avvägd internkontroll i hela miljösamhällsbyggnadsförvaltningen Medverka till att Huddinge kommun blir en av de tre mest populära kommunerna i länet Förvaltningen kännetecknas av kommunens kärnvärden omtänksamhet, driv, mod och mångfald. Kommentar [WI6]: Bytt ut ordet ensad eftersom flera ledamöter inte förstod ordets innebörd. Kommentar [WI7]: Tillägg av Helén Kommentar [WI8]: Förtydligande utifrån kommentar av Bobbie som tyckte att tidigare mening var alltför självklar och förde tankarna till behov av kompetensutveckling. Vi har snarare diskuterat denna punkt utifrån en ev. framtida beställar- och utförarorganisation.

14 14 (15) Uppföljning Uppföljning av arbetet kommer att göras utifrån: - Regelbunden uppföljning på SBN:s sammanträden under året av hur arbetet fortskrider - Uppföljning av aktiviteter utifrån den handlingsplan som kommer att tas fram - Uppföljning av resultat utifrån den målbild och de delmål som sätts upp utifrån målbilden Den övergripande revisonen som görs inom kommunen är en bra och ändamålsenlig övergripande kontrollinstans för kommunens verksamhet. Införandet av en visselblåsarfunktion har diskuterats i kommunen sedan tidigare. Under 2013 gjorde kommunstyrelsens förvaltning en ordentlig utredning med omvärldsanalys av detta. En juridisk bedömning ger vid handen att en visselblåsarkanal dvs att anställda ska garanteras anonymitet, inte riskera repressalier och kunna rapportera misstänkta oegentligheter - inte kan införas i en kommunal organisation. Det beror på att visslare /tipsare inte kan garanteras anonymitet även om en extern funktion anlitas eftersom den externa funktionen är att betrakta som en uppdragstagare och omfattas av t ex tryckfrihetsförordningen på samma sätt som en kommunal myndighet. Det är inte heller tillåtet att föra whistleblowingregister, behandla personuppgifter enligt PuL, som gäller andra anställda än personer i nyckelpositioner. Registret får dessutom endast omfatta allvarliga oegentligeter i lagens mening. Det kan inte garanteras att tipsare inte råkar ut för repressalier. En dom i Arbetsdomstolen visar att arbetsgivaren har rätt att omplacera en visslare om det blir stora störningar i verksamheten. Kommunstyrelsens förvaltning som samordnar frågan om en eventuell visselblåsarkanal har även diskuterat frågan med SKL som följer den utredning som regeringen har tillsatt för se över om det behövs ett förstärkt skydd för tipsare av oegentligheter. Förvaltningen är positiv till att införa former för rapportering av missförhållanden och den funktion som en visselblåsarkanal kan fylla. En sådan funktion bör dock vara kommungemensam och inte gälla endast MSB. Med hänsyn till ovan redovisade osäkerheter avvaktar förvaltningen den statliga utredningens resultat, som ska återrapporteras i maj 2014, innan

15 15 (15) ställning tas i frågan om det vore lämpligt att etablera specifikt en visselblåsarkanal som metod för att rapportera missförhållanden. Kommentar [WI9]: Omskrivet stycke utifrån kommentarer från Bobbie och Ann- Marie

Kommunstyrelsens förvaltnings åtgärder för förstärkt intern kontroll

Kommunstyrelsens förvaltnings åtgärder för förstärkt intern kontroll 2014-01-27 KS-2014/143.118 1 (6) HANDLÄGGARE Stenbacka, Patrick 08-535 302 88 Patrick.Stenbacka@huddinge.se Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens förvaltnings åtgärder för förstärkt intern kontroll Förslag

Läs mer

Remiss: Personalpolicy för Huddinge kommun

Remiss: Personalpolicy för Huddinge kommun NATUR- OCH BYGGNADS FÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2015-06-09 Sida 1(2) Diarienr: TN-2015/210.199 Handläggare Felicia Almerén 08-535 365 47 felicia.almeren@huddinge.se Remiss: Personalpolicy för

Läs mer

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-26--27, 182 Innehållsförteckning Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun...1 Inledning...1 Internkontroll...1 Organisation

Läs mer

Reglemente för internkontroll

Reglemente för internkontroll Kommunstyrelseförvaltningen REGLEMENTE Reglemente för internkontroll "Dubbelklicka - Infoga bild 6x6 cm" Dokumentnamn Fastställd/upprättad av Dokumentansvarig/processägare Reglemente för internkontroll

Läs mer

Remiss - Värdegrund för Huddinge kommun

Remiss - Värdegrund för Huddinge kommun BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2014-04-15 FSN-2014/92.119 1 (4) HANDLÄGGARE Tullgren, Elisabet 08-535 360 30 elisabet.tullgren@huddinge.se Förskolenämnden Remiss - Värdegrund för Huddinge kommun Förslag

Läs mer

Plan för intern kontroll 2014

Plan för intern kontroll 2014 SBN ADM 2013/474.111 Plan för intern kontroll 2014 för samhällsbyggnadsnämnden MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN OKTOBER 2013 Innehåll Innehåll 2 Inledning 3 Huddinges system för intern kontroll

Läs mer

REMISSVAR: Motion väckt av Emil Högberg (S) med förslag för att förbättra företagsklimatet yttrande till kommunstyrelsen

REMISSVAR: Motion väckt av Emil Högberg (S) med förslag för att förbättra företagsklimatet yttrande till kommunstyrelsen DIARIENR 2014-02-26 SBN 2014-237 1 (5) HANDLÄGGARE Åke Andersson 08-535 364 06 Ake.andersson@huddinge.se Samhällsbyggnadsnämnden REMISSVAR: Motion väckt av Emil Högberg (S) med förslag för att förbättra

Läs mer

Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse

Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse 8 april 2014 KS-2014/476.912 1 (7) HANDLÄGGARE Mikael Blomberg 08-535 302 98 mikael.blomberg@huddinge.se Kommunstyrelsen Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

DATUM 8 januari 2014. Pågående åtgärder för att förbättra och utveckla nämndens verksamhet

DATUM 8 januari 2014. Pågående åtgärder för att förbättra och utveckla nämndens verksamhet Uppföljning av pågående verksamhetsutveckling på MSB samt identifierade åtgärder i revisioner riktade till SBN 1 (11) 8 januari 2014 SB-2014/27.912 HANDLÄGGARE Ida Wiking 08-535 363 83 ida.wiking@huddinge.se

Läs mer

Värdegrund för Huddinge kommun remissvar

Värdegrund för Huddinge kommun remissvar SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-04-16 SN-2014/1118.119 1 (2) HANDLÄGGARE Erika Svärdh 08-535 312 05 erika.svardh@huddinge.se Socialnämnden Värdegrund för Huddinge kommun remissvar

Läs mer

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen Personalpolicy Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställnings taganden och värderingar som ska prägla arbetet i verksam heten. Personal politiken är ett medel för att uppnå

Läs mer

Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden

Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden Personalpolicy Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden och värderingar som ska prägla arbetet i verksamheten. Personalpolitiken är ett medel för att uppnå Huddinge

Läs mer

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING Utgåva februari 2006 6:1 REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Inledning 1 Syftet Detta reglemente syftar till att säkerställa att såväl den politiska som den professionella

Läs mer

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 9 Innehåll 1. Sammanfattning och kommentarer/rekommendationer 1 2. Uppdrag 2

Läs mer

Remiss - Personalpolicy för Huddinge kommun

Remiss - Personalpolicy för Huddinge kommun BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-06-22 GSN-2015/406.199 1 (2) HANDLÄGGARE Tullgren, Elisabet 08-535 360 30 elisabet.tullgren@huddinge.se Grundskolenämnden Remiss

Läs mer

Plan för intern kontroll 2014

Plan för intern kontroll 2014 SBN ADM 2013/474.111 Plan för intern kontroll 2014 för samhällsbyggnadsnämnden JANUARI 2014 Innehåll Innehåll 2 Inledning 3 Huddinges system för intern kontroll 3 Beskrivning av nämndens system för intern

Läs mer

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Revisionsrapport 2010 Landskrona stad Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Jakob Smith Februari 2011 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 1 UPPDRAGET... 4 1.1 Bakgrund och

Läs mer

Reglemente för intern kontroll

Reglemente för intern kontroll Reglemente för intern kontroll Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-06-17 För revidering av reglementet ansvarar: Kommunfullmäktige För

Läs mer

tydlighe kommunice feedback tillit förtroende vision arbetsglädje LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY ansvar delegera närvarande bemötande tillåtande humor

tydlighe kommunice feedback tillit förtroende vision arbetsglädje LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY ansvar delegera närvarande bemötande tillåtande humor dialog delegera tydlighe humor besluta stöd lojal kommunice feedback bemötande motivera rättvis tillåtande lyhörd delaktighet inkluderande ansvar närvaro tydlighet samarbete närvarande förtroende vision

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN Syfte med reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att kommunstyrelsen, nämnder och bolagsstyrelser upprätthåller en tillfredsställande

Läs mer

Granskning intern kontroll

Granskning intern kontroll Revisionsrapport Granskning intern kontroll Kinda kommun Karin Jäderbrink Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Bakgrund 2 2.1 Uppdrag och revisionsfråga 2 2.2 Avgränsning

Läs mer

Verksamhetsplan -etiska riktlinjer för anställda och förtroendevalda

Verksamhetsplan -etiska riktlinjer för anställda och förtroendevalda Diarienummer: Ks2013/0256.103 Verksamhetsplan -etiska riktlinjer för anställda och förtroendevalda Gäller från: 2013-07-01 Gäller för: Medarbetare och förtroendevalda i Ljungby kommun samt Kommunala bolag

Läs mer

ENHETENS NAMN OCH ANSVARIG CHEF:

ENHETENS NAMN OCH ANSVARIG CHEF: ENHETENS NAMN OCH ANSVARIG CHEF: Formulär för kvalitetsuppföljning av verksamheten Fyll i formuläret så korrekt och sanningsenligt som möjligt. Syftet är inte bara att kvalitetssäkra verksamheten utan

Läs mer

Granskning av hur väl stödet av ekonomitjänster fungerar

Granskning av hur väl stödet av ekonomitjänster fungerar Revisionsrapport Granskning av hur väl stödet av ekonomitjänster fungerar Söderhamns kommun Rolf Hammar David Boman December 13 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Bakgrund och syfte... 3 1. Revisionsfråga...

Läs mer

Organisation av och uppföljning av intern kontroll

Organisation av och uppföljning av intern kontroll Dnr VON-2015-91 Dpl 00 sid 1 (7) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Biståndskontoret Tjänsteyttrande 2015-03-05 Mikael Lind, 0545405452 mikael.lind@karlstad.se Organisation av och uppföljning av intern kontroll

Läs mer

Kommunstyrelsen Bygg- och miljönämnden Humanistiska nämnden Socialnämnden Tekniska nämnden. För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium

Kommunstyrelsen Bygg- och miljönämnden Humanistiska nämnden Socialnämnden Tekniska nämnden. För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisorerna 1 (1) Kommunstyrelsen Bygg- och miljönämnden Humanistiska nämnden Socialnämnden Tekniska nämnden För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Revisorerna har uppdragit till

Läs mer

Sammanställning handlingsplaner från medarbetarenkät 2014

Sammanställning handlingsplaner från medarbetarenkät 2014 Handläggare Anita Jönsson Tfn 0142-850 78 Kommunstyrelsens förvaltning 1(5) Tjänsteskrivelse 2015-08-31 KS/2015:28 Kommunstyrelsen Sammanställning handlingsplaner från medarbetarenkät 2014 Samtliga förvaltningar

Läs mer

Plan för. miljöarbetet. Rehabiliteringspolicy. med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE

Plan för. miljöarbetet. Rehabiliteringspolicy. med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE Plan för Rehabiliteringspolicy miljöarbetet med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-09-13 1 2 OMSLAGSFOTO: PAUL SUNDELIN. INFORMATIONSAVDELNINGEN NOVEMBER 2010. Plan för miljöarbetet

Läs mer

Sundbybergs stads styrmodell med principer för planering, uppföljning och ekonomistyrning

Sundbybergs stads styrmodell med principer för planering, uppföljning och ekonomistyrning 2016-09-26 1 (5) Kommunstyrelsen Sundbybergs stads styrmodell med principer för planering, uppföljning och ekonomistyrning Beslutsunderlag Förslag till Sundbybergs stads styrmodell med principer för planering,

Läs mer

Intern styrning och kontroll

Intern styrning och kontroll Intern styrning och kontroll Reglemente och tillämpningsanvisningar Fastställs av regionfullmäktige 2015-06-17 Reglemente intern styrning och kontroll med Sida 1 av 6 Innehåll 1 Inledning...3 1.1 Region

Läs mer

Policy för verksamhetsstyrning

Policy för verksamhetsstyrning Policy för verksamhetsstyrning Antagen av 20150929, 105 Bakgrund Halmstads kommuns policy för verksamhetsstyrning är framtagen för att fastställa hur arbetet med planering, genomförande, uppföljning och

Läs mer

I policyn fastställs ansvaret för den interna kontrollen samt på vilket sätt uppföljningen av den interna kontrollen ska ske.

I policyn fastställs ansvaret för den interna kontrollen samt på vilket sätt uppföljningen av den interna kontrollen ska ske. KOMMUNKONTORET 2004-01-20 1 Sundbybergs stads policy för intern kontroll Inledning Denna policy avser inte att reglera vad som är god intern kontroll. Varje nämnd ska utforma och utföra den egna kontrollen

Läs mer

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Strategisk plan 1 (6) Datum 20141125 Diarienr 2012-1845 version 1.1 Projekt Ledning och samverkan Enheten för samverkan och ledning Bengt Källberg Patrik Hjulström

Läs mer

Granskning av ändrad organisation avseende nämndernas ekonomfunktion Nynäshamns kommun Revisionsrapport

Granskning av ändrad organisation avseende nämndernas ekonomfunktion Nynäshamns kommun Revisionsrapport Granskning av ändrad organisation avseende nämndernas ekonomfunktion Nynäshamns kommun Revisionsrapport Percy Carlsbrand Februari 2011 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och rekommendationer...

Läs mer

Leksands kommun. Revisionsrapport. Sammanfattning Kommunstyrelsens ansvar för ledning, styrning och uppföljning av kommunkoncernens.

Leksands kommun. Revisionsrapport. Sammanfattning Kommunstyrelsens ansvar för ledning, styrning och uppföljning av kommunkoncernens. www.pwc.se Revisionsrapport Sammanfattning Kommunstyrelsens ansvar för ledning, styrning och uppföljning av kommunkoncernens verksamhet Louise Cedemar Helena Steffansson Carlson David Boman Niklas Eriksson

Läs mer

Riktlinjer för mål- och styrdokument Värnamo kommun

Riktlinjer för mål- och styrdokument Värnamo kommun KS 2016.160 Riktlinjer för mål- och styrdokument Värnamo kommun Beslutad av: Kommunstyrelsen 2016-05-09 231 Dokumentansvarig på politisk nivå; Kommunstyrelsen Dokumentansvarig på tjänstemannanivå; Kommunchef

Läs mer

Informatören som coach och strategisk partner eller Från informationsproducent till kommunikationsstrateg. 18 juni Nina Åkermark

Informatören som coach och strategisk partner eller Från informationsproducent till kommunikationsstrateg. 18 juni Nina Åkermark Informatören som coach och strategisk partner eller Från informationsproducent till kommunikationsstrateg 18 juni Nina Åkermark Nya högre krav! Uppdraget i verksamhetsplanen Strategisk kommunikationsplanering

Läs mer

Reglemente för intern kontroll med tillämpningsanvisningar

Reglemente för intern kontroll med tillämpningsanvisningar Reglemente för intern kontroll med tillämpningsanvisningar Antagen av kommunfullmäktige 2005-04-25 53 VIMMERBY KOMMUN REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Antaget av kommunfullmäktige 2005-04-25, 53. Syfte

Läs mer

REGLEMENTE INTERN KONTROLL HAGFORS KOMMUN

REGLEMENTE INTERN KONTROLL HAGFORS KOMMUN REGLEMENTE INTERN KONTROLL HAGFORS KOMMUN Reglemente för intern kontroll 1 Syfte Reglementet syftar till att säkerställa att styrelsen, nämnden och de kommunala bolagen upprätthåller en tillfredsställande

Läs mer

Uppföljning av omorganisation på kommunledningskontoret

Uppföljning av omorganisation på kommunledningskontoret 2015-03-19 Eva Åström RAPPORT Uppföljning av omorganisation på kommunledningskontoret Bakgrund I budget 2014 framgår att en satsning skulle göras för att öka tillväxten i kommunen genom en samlad strategi.

Läs mer

Strategisk kompetensförsörjning - ny bilaga till Riktlinje för medarbetarskap

Strategisk kompetensförsörjning - ny bilaga till Riktlinje för medarbetarskap Kommunstyrelsen 2016-01-20 Kommunledningskontoret KLK HR KSKF/2015:297 Annika Tjernström 016-710 72 79 1 (1) Kommunstyrelsen Strategisk kompetensförsörjning - ny bilaga till Riktlinje för medarbetarskap

Läs mer

Reglemente Fastställd i Kommunfullmäktige 13-06-17

Reglemente Fastställd i Kommunfullmäktige 13-06-17 1 Reglemente Fastställd i Kommunfullmäktige 13-06-17 Innehållsförteckning - Syfte med reglemente. 1 Syfte... Sid 3 - Organisation av intern kontroll 2 Kommunstyrelsen... Sid 3 3 Nämnderna... Sid 3 4 Förvaltningschef...

Läs mer

Lednings- och styrdokument STYRNING OCH ORGANISATION. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument STYRNING OCH ORGANISATION. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument STYRNING OCH ORGANISATION Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 12 Grundläggande värden... 2 Kund/Brukarorientering... 2 Engagerat ledarskap...

Läs mer

Internkontrollplan Tekniska nämnden - Gatukontoret

Internkontrollplan Tekniska nämnden - Gatukontoret Internkontrollplan 2016 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Ansvar... 4 3 Arbetsgång vid internkontroll-granskning... 5 4 Förvaltningschefens rapportering... 6 5 Åtgärder... 7 5.1 Stora oförutseeda

Läs mer

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun Revisionsrapport Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Motala kommun Håkan Lindahl Juni 2012 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning 1 2. Bakgrund 1 3. Metod 2 4. Granskningsresultat

Läs mer

Chefspolicy för Söderköpings kommun

Chefspolicy för Söderköpings kommun y c i l o p s Chef Chefspolicy för Söderköpings kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2010-04-13 43 Söderköpings vision Söderköping är en av landets mest åtråvärda kommuner att uppleva, leva och verka i.

Läs mer

Landstinget Västernorrlands utmaningar

Landstinget Västernorrlands utmaningar Fempunktsprogrammet Landstinget Västernorrlands utmaningar Landstinget i Västernorrland har under senare år genomgått en rad förändringar. Det har bland annat gällt förändringar i organisation, i lednings-

Läs mer

REGLEMENTE INTERN KONTROLL

REGLEMENTE INTERN KONTROLL REGLEMENTE INTERN KONTROLL Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell beskaffenhet

Läs mer

Revisionsrapport: Förebyggande arbete mot mutor och jäv

Revisionsrapport: Förebyggande arbete mot mutor och jäv Revisorerna 2014-11-19 1 (1) Styrelsen i Ånge Fastighets- & Industri AB Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Förebyggande arbete mot mutor och jäv KPMG har på uppdrag

Läs mer

Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet

Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2004-11-25 (Formalia reviderad 2014-06-02) Ansvarig för revidering: Kommunstyrelsen Ansvarig tjänsteman:

Läs mer

Chef i Mjölby kommun KS/2016:172. Dokumentansvarig: Personalchef

Chef i Mjölby kommun KS/2016:172. Dokumentansvarig: Personalchef Chef i Mjölby kommun KS/2016:172 Dokumentansvarig: Personalchef Inledning Att vara chef är ett av de viktigaste uppdragen i Mjölby kommun. Uppdraget är utmanande och stimulerande, med fokus på att nå goda

Läs mer

En effektiv och kunskapsbaserad myndighet för genomförande av funktionshinderspolitiken en plan för utvecklingsarbete

En effektiv och kunskapsbaserad myndighet för genomförande av funktionshinderspolitiken en plan för utvecklingsarbete Datum: Dokumenttyp: 2016-08-31 Skrivelse Diarienr: Handläggare: 2016/0180 Tarja Birkoff 1 (5) Regeringen Socialdepartementet 103 33 Stockholm En effektiv och kunskapsbaserad myndighet för genomförande

Läs mer

Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. 1 (5) Reglemente för intern kontroll Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Syfte med reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att kommunstyrelsen

Läs mer

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun Vård- och omsorgsnämndens handling nr 17/2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Vår handläggare Lars Olsson, utredare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över motion om att inrätta

Läs mer

Landstingets ärende- och beslutsprocess

Landstingets ärende- och beslutsprocess LANDSTINGET I VÄRMLAND REVISIONSRAPPORT Revisorerna AM/JM 2012-12-18 Rev/12017 Landstingets ärende- och beslutsprocess Sammanfattning Denna granskning har omfattat hantering enligt riktlinjen för landstingets

Läs mer

Svar till revisorerna angående intern kontroll och återrapportering av delegationsbeslut UN-2014/

Svar till revisorerna angående intern kontroll och återrapportering av delegationsbeslut UN-2014/ Utbildningsnämnden Ordförandeförslag Diarienummer Klas Bergström (M) 2014-01-08 UN-2014/ Utbildningsnämnden Svar till revisorerna angående intern kontroll och återrapportering av delegationsbeslut UN-2014/

Läs mer

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad Så kan du arbeta med medarbetarenkäten Guide för chefer i Göteborgs Stad Till dig som är chef i Göteborgs Stad Medarbetarenkäten är ett redskap för dig som chef. Resultaten levererar förstås inte hela

Läs mer

Reglemente för intern kontroll för Älmhults kommun Antaget av kommunfullmäktige , 119.

Reglemente för intern kontroll för Älmhults kommun Antaget av kommunfullmäktige , 119. Reglemente för intern kontroll för Älmhults kommun Antaget av kommunfullmäktige 2015-06-22, 119. Detta reglemente fastställer ansvaret för den interna kontrollen, med utgångspunkt i kommunallagen och den

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL POLICY 1 (5) Datum Bertil Wiman 2006-05-29 0589-87020, 073-7657020 bertil.wiman@arboga.se REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Antaget av Kommunfullmäktige 2006-08-31, 81 Syfte med reglementet 1 Syfte Detta

Läs mer

Jämställdhetsplan 2010 för

Jämställdhetsplan 2010 för SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN Datum 2009-08-24 1 (2) Jämställdhetsplan 2010 för Service- och teknikförvaltningen Innehållsförteckning Jämställdhetsplan 2010 3 Inledning 3 Service- och Teknikförvaltningens

Läs mer

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum Plan för kunskap och lärande med kvalitet och kreativitet i centrum Förord Östersunds kommunfullmäktige har som skolhuvudman antagit denna plan. Med planen vill vi säkerställa att de nationella målen uppfylls.

Läs mer

Intern kontroll avseende de anställdas bisysslor

Intern kontroll avseende de anställdas bisysslor Intern kontroll avseende de anställdas bisysslor Vänersborgs kommun Revisionsrapport Datum 2011-03-07 Henrik Bergh Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Uppdrag och genomförande... 3 Sammanfattande

Läs mer

Kommunledning. Ärendenr: 2016/61 Fastställd: KS Reviderad: KS RIKTLINJE. Intern kontroll

Kommunledning. Ärendenr: 2016/61 Fastställd: KS Reviderad: KS RIKTLINJE. Intern kontroll Kommunledning Ärendenr: 2016/61 Fastställd: KS 2016-03-09 Reviderad: KS 2017-06-28 RIKTLINJE Intern kontroll 2/8 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Inledning... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 God

Läs mer

Internkontrollplan och systematiskt kvalitetsarbete 2017

Internkontrollplan och systematiskt kvalitetsarbete 2017 SKRIVELSE Anders Karlsson 160926 Vårt Dnr: 2015-G033 Kommunens revisorer Miljö- och byggen Internkontrollplan och systematiskt kvalitetsarbete 2017 Bakgrund Kommunfullmäktige har 2005-11-28 antagit ett

Läs mer

Nytt ledningssystem för Trelleborgs kommun (remiss till nämnderna)

Nytt ledningssystem för Trelleborgs kommun (remiss till nämnderna) Tjänsteskrivelse 1 (5) Datum 2015-02-11 Kvalitetschef Mattias Wikner 0410-73 34 40, 0708-81 74 35 mattias.wikner@trelleborg.se Nytt ledningssystem för Trelleborgs kommun (remiss till nämnderna) Trelleborgarna

Läs mer

Riktlinjer för styrdokument

Riktlinjer för styrdokument Sida 1/10 Riktlinjer för styrdokument Verksamheten i Kungsbacka kommun styrs, förutom av sitt eget självstyre, av många olika omvärldsfaktorer som, lagar och förordningar, staten och andra myndigheter.

Läs mer

POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR

POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR Dokumenttyp Säkerhetsklass Ansvarig Författare Beslutsfattare Fastställd Policy Intern Compliance Nils Lansing Styrelsen 2013-12-05 POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR Aros Kapital AB, 556669-3130 Sid

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Joanna Hägg Tilda Lindell Tierps kommun September 2014 pwc

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Joanna Hägg Tilda Lindell Tierps kommun September 2014 pwc www.pwc.se Revisionsrapport Joanna Hägg Tilda Lindell Granskning av intern kontroll Tierps kommun pwc Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Granskningsbakgrund...

Läs mer

Resultat av stadens medarbetarundersökning 2012

Resultat av stadens medarbetarundersökning 2012 KYRKOGÅRDSNÄMNDEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2013-01-29 Handläggare: Carin Björnvall Telefon: 08-508 300 13 Till KN 2012-12-11 Resultat av stadens medarbetarundersökning 2012 Förslag till beslut 1. Kyrkogårdsnämnden

Läs mer

Krisledningsplan för Örkelljunga kommun

Krisledningsplan för Örkelljunga kommun RAPPORT Datum 1(8) Kommunledningsförvaltningen Kenth Svensson, 0435-55007 kenth.svensson@orkelljunga.se Krisledningsplan för Örkelljunga kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2015-08-24 c:\users\kommun\desktop\kris\krisledningsplan

Läs mer

Remiss - Riktlinjer för styrdokument i Huddinge kommun

Remiss - Riktlinjer för styrdokument i Huddinge kommun BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-03-25 GSN-2013/75.112 1 (2) HANDLÄGGARE Berwing, Sandra 08-535 360 76 Sandra.Berwing@huddinge.se Grundskolenämnden Remiss -

Läs mer

Olofströms kommun. Granskning av bisysslor. KPMG AB 16 oktober 2012 Lars Jönsson

Olofströms kommun. Granskning av bisysslor. KPMG AB 16 oktober 2012 Lars Jönsson KPMG AB 16 oktober 2012 Lars Jönsson Innehåll 1. Bakgrund 1 2. Syfte 1 3. Avgränsning 1 4. Revisionskriterier 1 5. Ansvarig nämnd 2 6. Metod 2 7. Noteringar från granskningen 2 7.1 Finns kännedom om bisysslor?

Läs mer

Internkontrollplan 2017

Internkontrollplan 2017 3 STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Barbro Rinander 2016-12-14 GSN-2016-2735 Internkontrollplan 2017 Förslag till beslut föreslås besluta att att godkänna internkontrollplan för

Läs mer

Riktlinjer för arbetet med intern kontroll

Riktlinjer för arbetet med intern kontroll Riktlinjer för arbetet med intern kontroll Förskoleförvaltningen Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-12-16 1.0 Olof Fredholm Förskoleförvaltningen Ekonomiavdelningen Innehållsförteckning

Läs mer

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål HR-strategi Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål Policy, riktlinjer och HR-processer För att förtydliga och förenkla arbetet för chefer, medarbetare

Läs mer

Återrapportering. avseende fortsatt arbete med jämställdhetsintegrering vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Återrapportering. avseende fortsatt arbete med jämställdhetsintegrering vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samhällsskydd och beredskap 1 (6) Datum Diarienr 2015-4814 Utgåva Återrapportering avseende fortsatt arbete med jämställdhetsintegrering vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samhällsskydd och

Läs mer

Miljö- och hälsoskyddsnämndens plan för intern kontroll 2014

Miljö- och hälsoskyddsnämndens plan för intern kontroll 2014 1 (3) MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN Datum Diarienummer 2014-01-08 2013-005797- AD Miljö- och hälsoskyddsnämndens plan för intern kontroll 2014 Reglemente för intern kontroll 1 ger anvisningar för hur intern

Läs mer

Uppdraget som biståndshandläggare inom äldreomsorgen

Uppdraget som biståndshandläggare inom äldreomsorgen BROMMA STADSDELSFÖRVALTNING BESTÄLLARAVDELNING ÄLDREOMSORG SID 1 (6) 2007-04-23 SDN 2007-05-14 Handläggare: Eva Lindström Telefon: 508 06 321 Till Bromma stadsdelsnämnd Uppdraget som biståndshandläggare

Läs mer

Med Tyresöborna i centrum

Med Tyresöborna i centrum Med Tyresöborna i centrum 2 Innehåll Vår arbetsgivare 4 Personalpolicyn 5 Delaktighet och samverkan 6 Hälsa och arbetsmiljö 7 Jämställdhet och mångfald 8 Förbättring och utveckling 9 Lön, lönebildning

Läs mer

Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron?

Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron? Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron? Av Ronny Brandqvist Sida 1 av 19 Lean är INTE ett statiskt tillstånd Sida 2 av 19 Hur kan det se ut? Attityder,

Läs mer

Whistleblower-funktion i kommunen - motion väckt av Marica Lindblad (MP), Olof Olsson (MP), Birgitta Ljung (MP) och Marianne Broman (MP) remissvar

Whistleblower-funktion i kommunen - motion väckt av Marica Lindblad (MP), Olof Olsson (MP), Birgitta Ljung (MP) och Marianne Broman (MP) remissvar 5 augusti 2014 KFN-2014.202.119 1 (3) HANDLÄGGARE Annika Press 08-535 31 706 annika.press@huddinge.se Kultur- och fritidsnämnden Whistleblower-funktion i kommunen - motion väckt av Marica Lindblad (MP),

Läs mer

Riktlinjer för internkontroll och internkontrollplan

Riktlinjer för internkontroll och internkontrollplan Kommunstyrelsen 2014-01-27 1 (5) Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2014:65 Ann-Sofi Salomon, 5026 Riktlinjer för internkontroll och internkontrollplan Definition och syfte 1 Definition internkontroll

Läs mer

Granskning av kommunens arbete med chefs- och ledarskapsfrågor

Granskning av kommunens arbete med chefs- och ledarskapsfrågor Revisionsrapport Granskning av kommunens arbete med chefs- och ledarskapsfrågor Smedjebackens kommun December 2008 Bengt Andersson Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 1 1.1 Uppdrag och revisionsfråga...

Läs mer

Riktlinjer för styrdokument Örebro kommun

Riktlinjer för styrdokument Örebro kommun 2014-03-11 Ks 182/2013 Riktlinjer för styrdokument Örebro kommun Beslutad av: Kommunstyrelsen, den 18 mars 2014 Dokumentansvarig på politisk nivå; Kommunstyrelsens ordförande Dokumentansvarig på tjänstemannanivå;

Läs mer

Policy för konkurrensutsättning. Policy för konkurrensutsättning av kommunal verksamhet. i Falköpings kommun

Policy för konkurrensutsättning. Policy för konkurrensutsättning av kommunal verksamhet. i Falköpings kommun Policy för konkurrensutsättning av kommunal verksamhet i Falköpings kommun Innehållsförteckning Bakgrund 3 Tillvägagångssätt vid konkurrensutsättning 3 Vad som kan konkurrensutsättas 3 Arbetsordning för

Läs mer

Projektplan för värdeskapande visionsarbete

Projektplan för värdeskapande visionsarbete STAB Sida 1 (5) Enhet Datum Kansli 2012-02-21 Handläggare Edvin Ekholm/Annica Carter Allmänna utskottet Projektplan för värdeskapande visionsarbete Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att godkänna

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Mjölby kommun. Håkan Lindahl.

Revisionsrapport. Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Mjölby kommun. Håkan Lindahl. Revisionsrapport Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Mjölby kommun Håkan Lindahl Juni 2012 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning 1 2. Bakgrund 1 3. Metod

Läs mer

Hofors kommun. Intern kontroll. Revisionsrapport. KPMG AB Mars 2011 Antal sidor: 10

Hofors kommun. Intern kontroll. Revisionsrapport. KPMG AB Mars 2011 Antal sidor: 10 Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 10 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 3 3. Syfte 3 4. Avgränsning 3 5. Revisionskriterier 4 6. Ansvarig styrelse/nämnd 4 7. Metod 4 8. Projektorganisation 4

Läs mer

Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER

Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER Sveriges Kommuner och Landsting erbjuder på nytt den uppskattade utbildningen Förenkla helt enkelt som syftar

Läs mer

Yttrande över övergripande granskning av socialnämnden 2011

Yttrande över övergripande granskning av socialnämnden 2011 Allmänna utskottet 2012 06 07 49 5 Socialnämnden 2012 06 20 103 8 Dnr 2011/645 70 Yttrande över övergripande granskning av socialnämnden 2011 Bilagor: Övergripande granskning av socialnämnden 2011 Tjänsteutlåtande

Läs mer

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun PERSONALENHETEN 2009-09-28 1 (5) Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun Detta dokument fastställer rutiner samt reder ut ansvarsförhållanden för arbetsmiljöarbetet inom Enköpings

Läs mer

Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ. Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015

Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ. Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015 Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015 utvecklingssamtal 3 Utvecklingssamtal vägledning och riktlinjer Utvecklingssamtal är ett förberett

Läs mer

Remiss: Ingen övergödning Strategi för Stockholms län

Remiss: Ingen övergödning Strategi för Stockholms län 28 augusti 2014 rev. 15 september 2014 MN 2014-1331 1 (2) HANDLÄGGARE Johanna Pettersson 08-535 364 91 johanna.pettersson@huddinge.se Miljönämnden Samhällsbyggnadsnämnden Remiss: Ingen övergödning Strategi

Läs mer

Plan för intern kontroll 2014

Plan för intern kontroll 2014 MN 2013-1822 Plan för intern kontroll 2014 för miljönämnden JANUARI 2014 Innehåll Innehåll 2 Inledning 3 Huddinges system för intern kontroll 3 Beskrivning av nämndens system för intern kontroll 4 Riskreducerande

Läs mer

Uppföljning av plan för intern kontroll 2016

Uppföljning av plan för intern kontroll 2016 STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Barbro Rinander Datum 2016-11-24 Diarienummer GSN-2015-2632 Uppföljning av plan för intern kontroll 2016 Gatu- och samhällsmiljönämnden föreslås besluta att godkänna

Läs mer

Internkontrollplan 2017 för kommunstyrelsen

Internkontrollplan 2017 för kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2016-12-21 Konsult och uppdrag Kommunledningskontoret KSKF/2016:610 Lena Lundberg 016-710 2821 1 (1) Kommunstyrelsen Internkontrollplan 2017 för kommunstyrelsen Förslag till beslut Internkontrollplanerna

Läs mer

Revisionsrapport. Sveriges Lantbruksuniversitets årsredovisning 2008. 1. Sammanfattning

Revisionsrapport. Sveriges Lantbruksuniversitets årsredovisning 2008. 1. Sammanfattning Revisionsrapport Sveriges Lantbruksuniversitet Box 7070 750 07 Uppsala Datum Dnr 2009-03-30 32-2008-0760 Sveriges Lantbruksuniversitets årsredovisning 2008 Riksrevisionen har granskat Sveriges Lantbruksuniversitets

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av kompetensförsörjning. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Granskning av kompetensförsörjning. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Granskning av kompetensförsörjning Härjedalens Kommun 27 Januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 5 Sammanfattning Uppdrag

Läs mer

Plan för intern kontroll 2015

Plan för intern kontroll 2015 2 STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare B Rinander Datum 2015-03-25 Diarienummer GSN-2015-0516 Gatu- och samhällsmiljönämnden Plan för intern kontroll 2015 Förslag till beslut Gatu- och samhällsmiljönämnden

Läs mer

PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET. Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument?

PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET. Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? Datum:

Läs mer