JÖNKÖPINGS KOMMUNFÖRENING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "JÖNKÖPINGS KOMMUNFÖRENING"

Transkript

1 Mötesdatum: 18 november Mötets öppnande Ordförande Charlie Heinpalu öppnar mötet. 2. Val av justerare Anders Carlsson valdes till justerare. 3. Godkännande av dagordning Dagordningen godkändes. 4. Arbetsmiljöfrågor Medarbetarundersökning har genomförts. Resultatet finns nu klart och är sammanställt. (Bilaga 3) Information om vilka effekter arbetsrelaterad stress på arbetsplatsen kan få, det kan leda till allvarliga hjärtproblem. (Bilaga 1) Ombuden uppmanas att anmäla alla hjärtinfarkter m.m. som arbetsskada om det kan misstänkas bero på arbetet. Diskussion om vilka ersättningsregler som gäller för lägerverksamhet och kompetensutveckling. Viktigt att ha koll på vad som gäller (finns bl.a. i AB, bilaga L i kollektivavtalet.) Information om en arbetsplatsolycka som elever i en annan kommun var inblandad i. Bara läraren blev dömd för arbetsmiljöbrott. (Bilaga 4) Information om vilka regler som gäller för ventilation m.m. (Bilaga 2) Skyddsombudet kan kräva att arbetsgivaren gör mätningar av arbetsplatsen. Utvärdering av arbetsmiljödagen. Diskussion bland de ombud som deltagit hur de hade uppfattat arbetsmiljödagen.

2 Utdelning av informationsfolder från Försäkringskassan som handlar om bedömning av arbetsförmåga och rätt till sjukpenning. 5. Aktuella överläggningar och rapporter Information om lönerörelsen. Bedömningssamtalen ska genomföras ganska snart. Kalenderåret är ny bedömningsperiod. Information om den löneutbildning som nyligen har genomförts i Jönköpings kommun (bara lönekriterierna ska bedömmas). Medarbetarsamtal och lönesamtal ska inte blandas ihop, utan det är två olika samtal. Dessutom tillkommer ett utfallssamtal där ansvarig chef meddelar den lön man har fått. Hela lönen tänket finns inte längre, utan det är bara prestationen som ska bedömmas. Diskussion om förstelärare: hur rektorn ska lönesätta en förstelärare och hur ansökningsförfarandet för förstelärare går till. 10 december är det förbundsråd. Då ska LR ta ställning till om vi ska säga upp kollektivavtalet eller inte. Beslut om uppsägning fattas i så fall inte slutgiltigt av förbundsrådet utan av Lärarnas Samverkansråd. Diskussion om nya lönekriterier pågår. Möjligheten kommer att finnas att i samverkan jobba extra med vissa lönekriterier. LR:s medlemmar ska få uttala sig om lönekriterierna innan de blir fastslagna. Jönköpings kommun vill kartlägga arbetet som de fackliga förtroendemännen gör. Lokalombuden kommer så småningom också att få redovisa vad de gör till arbetsgivaren. 6. SYV-frågor SYO-dagen saknade tidigare projektledare. Nu är en skolledare utsedd till detta.

3 Rekrytering av ny antagningssekreterare är på gång. 7. Vårens mötesdatum Vårens mötesdatum fastställdes till följande: 8/1, 4/2, 3/3, 16/4 (Medlemsmöte), 5-6/5 (Borghamn) och 2/6. 8. Övriga frågor Visning av kommunföreningens nya hemsida. Jönköpingsmodellen kommer inte att återkomma i nästa lönerörelse. Kommunföreningen kommer hädanefter med något så när regelbundna mellanrum att skicka ut ett informationsbrev till lokalombuden, lokalombuden uppmanas sedan att sprida detta till resten av medlemmarna på deras respektive skola. Diskussion om styrelsen någon gång i framtiden ska ut och äta tillsammans. 9. Mötets avslutande Ordförande Charlie Heinpalu avslutar mötet. Martin Klerung, sekreterare Anders Carlsson, justerare

4 Bilaga 1: Blir aldrig mig själv igen Av: Elisabeth Vene Publicerad 10 november :00 Stress. Camilla Olofsson är klasslärare i skolår 4-6 på Tunge skola i Kode. Hon var bara 39 år när hon drabbades av brustet hjärta. Jag klippte gräset när det bara small till i bröstet. Jag kröp in och lade mig i soffan och skickade min femåriga dotter att hämta grannarna. Det går nog över bara jag får vila lite, tyckte jag, men de ringde ambulans. Jag är så tacksam att jag hamnade på Sahlgrenska, där de har jättekoll. Aldrig kunde jag föreställa mig att drabbas av en hjärtåkomma, jag var ju inte ens 40! Jag hade haft det väldigt stressigt, jag var både klasslärare på halvtid och it-ansvarig, resurs och administrativ hjälp åt rektor på deltid. Jag var också ansvarig för hoppsektionen i ridklubben och höll i hopptävlingarna. Mitt i alltihop skulle vi på en släktings begravning. De sa att jag skulle bli helt återställd, men det stämmer inte. Man blir aldrig sig själv igen, det säger andra drabbade också. Jag är mindre stresstålig, får hjärtklappning och blir väldigt trött när det har varit mycket omkring mig. Det finns dagar då jag bara ligger. Det är frustrerande att inte kunna göra allt man vill.

5 Bilaga 2: Kan vi kräva bättre ventilation? Publicerad 10 november :50 EXPERTFRÅGA: Vi har flyttat in i nya lokaler som har väldigt dålig ventilation. Jag och andra kolleger känner av det i form av huvudvärk och trötthet. Vi har påtalat det för vår chef men ingenting händer. Han sitter inte heller i samma avdelning som vi gör. Ska man behöva tåla sånt? Lise-Lotte Argulander, förbundsjurist på arbetsgivarorganisationen Visita: I föreskriften som heter Arbetsplatsens utformning (AFS 2009:2) finns regler kring luft och ventilation. Av den framgår att luften och ventilationen ska vara tillfredsställande och tillräcklig med hänsyn till det arbete som utförs i lokalen. För att ta reda på det kan en luft- och ventilationsmätning behöva utföras. Ni kan via ert skyddsombud begära att arbetsgivaren ska göra en sådan undersökning. Finns inte lokalt skyddsombud kan ni prata med er fackliga organisation som då via ett regionalt skyddsombud kan begära en undersökning. Maria Steinberg, forskare i arbetsmiljörätt vid Örebro universitet: Vänd er till ert skyddsombud. Denna har rätt att kräva att arbetsgivaren gör en undersökning av ventilationen och vidtar åtgärder om det finns brister. Har ni företagshälsovård, be att er arbetsgivare anlitar den. Sker ingen förbättring inom skälig tid så har skyddsombudet rätt att vända sig till Arbetsmiljöverket. En inspektör från Arbetsmiljöverket kan då komma till er och kräva en förbättring.

6 Googla på AFS 2009:2 Arbetsplatsens utformning och läs paragraf och kommentardelen som finns längst bak. Är dessa krav inte uppfyllda, ska skyddsombudet begära det. Glenn Bergenstoff, regionalt skyddsombud på IF Metall Borås: Nej, det är inget ni ska behöva tåla. Eftersom ni redan har tagit upp det med er chef och ingen förändring har skett så tycker jag att ni ska vända er till ert skyddsombud. Denna kan hjälpa er med problemet. I föreskriften Arbetsplatsens utformning (AFS 2009:2) anges hur luftkvalitet och ventilation ska vara utformade. Bland annat ska uteluft tillföras arbetslokaler och personalutrymmen i tillräcklig omfattning. Det är sällan ett öppningsbart fönster är den mest optimala lösningen på ett ventilationsproblem, då detta många gånger kan medföra drag och kallras.

7 Bilaga 3: Medarbetarundersökning Jönköpings kommun genomför årligen en medarbetarundersökning. Syftet är att utifrån personalens upplevelse om sin psykosociala arbetsmiljö skapa ett underlag för att kunna förbättra kommunens verksamheter. Medarbetarundersökningen är en nulägesmätning och vänder sig till alla som helt eller delvis är i tjänst under månaden, och är månadsanställda. Svarsperioder under hösten Svarsperiod är september för alla förvaltningar utom utbildningsförvaltningen, som svarar i oktober. Resultatet presenteras i QlikView (ledningsstöd via webben) i oktober (november för UBF). De flesta medarbetare får del av enkäten via en länk. Varje enkät har en kod som anger enhet/avdelning eller liknande. Alla svar är helt konfidentiella ingen kommer att kunna utläsa vad just du har svarat. Resultatet från återkoppling och åtgärdsplan Resultatet presenteras för respektive förvaltnings ledningsgrupp och samverkansgrupp. Ledningsgruppen i varje förvaltning diskuterar resultatet, för att avgöra vilka områden förvaltningen bör förbättra och utveckla inom de närmaste året/åren. Varje chef ger återkoppling av sin enhets resultat till sin personal, jämför med föregående år (där det är möjligt) och tillsammans med medarbetarna upprättar de en åtgärdsplan att arbeta med till nästkommande undersökning Svarsfrekvenser, resultat 2013 Undersökningen 2013 gav 76 % svarsfrekvens totalt, vilket innebär en sänkning för många verksamheter sedan Information om 2014 års medarbetarundersökning till chefer i Jönköpings kommun Jönköpings kommun genomför årligen medarbetarundersökningar. Syftet med medarbetarundersökningen är att utifrån personalens upplevelse om sin psykosociala arbetsmiljö skapa kunskapsunderlag för att förbättra kommunens verksamheter.

8 Medarbetarundersökningen är en nulägesmätning och vänder sig till alla som innehar en månadsanställning i kommunen. Om man är föräldraledig, sjukskriven eller tjänstledig under hela undersökningsperioden på fyra veckor, deltar man inte i undersökningen. Enkätutformning Enkäten genomförs som webbenkät med undantag av vissa arbetsplatser som får en pappersenkät. Varje enkät har en kod som beteckning för funktion/avdelning/enhet/del av enhet eller motsvarande. Koden har betydelse vid återkopplingsarbetet; svaren hanteras helt konfidentiellt och ingen kommer att kunna utläsa en enskild individs svar. För att redovisa resultat per kön måste antal kvinnor respektive män, som besvarat enkäten, uppgå till minst åtta. Bakgrundsvariabler såsom ålder, utbildning etc. kommer endast att användas förvaltningsövergripande och då i syfte att se eventuella skillnader mellan hur olika grupper upplever sin arbetssituation. Distribution För medarbetare inom Socialförvaltningen, Tekniska kontoret och Utbildningsförvaltningen kommer länken till webbenkäten finnas i medvind. För medarbetare inom Stadskontoret, Stadsbyggnadskontoret, Kultur Jönköpings kommun, Fritid Jönköping, Miljökontoret och Räddningstjänsten distribueras länken via e-post. På de arbetsplatser som har pappersenkät ska enkäten delas ut av dig som chef. Enkäterna levereras till arbetsplatsen via internpost. Varje medarbetare fyller i enkäten och lägger den i det bifogade svarskuvertet som sedan skickas via internpost till ArMedia. Resultat Resultatet läggs in i QlikView vilket gör det möjligt för dig som chef att ta ut tabeller och diagram. Resultatet ska sedan återkopplas till medarbetarna där jämförelser med föregående års resultat görs i de fall detta är möjligt. På så vis öppnas möjlighet till diskussion kring hur ni tillsammans förbättrar och utvecklar verksamheten. Om du har frågor kring årets medarbetarenkät, kontakta din förvaltnings kontaktperson: Marianne Segerberg (soc) Christer Nissinen (tk) Monica Lundkvist (utb) Linda Andersson, (stk, kultur, fritid, stb, rtj, miljö)

9 Bilaga 4 Farlig metod bakom olycka Av: Ann Norrby Publicerad 10 november :00 FÄLLD. Eleverna på byggprogrammet föll 17 meter när teleskoplastaren välte. Den ena skadade synen och talförmågan, den andra fick lindrigare skador. Olyckan hade kunnat undvikas om läraren varit med sina elever, anser tingsrätten. Tre elever som gick byggprogrammet i Kvinnerstaskolan i Örebro fick hösten 2012 till uppgift att riva ett fritidshus. När fritidshuset var rivet, använde de en teleskoplastare för att fotografera resultatet ovanifrån. Två elever ställde sig i korgen på lastarens bom. Den tredje eleven körde ut bommen maximalt och höjde upp den till 17 meter. Då välte lastaren. Eleverna i korgen föll till marken. Den ene fick hjärnskakning, sår och blåmärken. Den andre fick mycket allvarliga skador. Han har fått flera hjärnblödningar, krossat ena sidan av ansiktet, spräckt skallen, skadat lungorna, ryggradskotor, tarmar, njuren och mjälten. Hans syn och talförmåga skadades. Åklagaren: Elevernas lärare borde ha bedömt riskerna med rivningen och teleskoplastaren samt ha haft bättre tillsyn över elevernas arbete. Skolans rektor och en enhetschef borde ha sett till att det fanns rutiner för riskbedömning. Rektorn skulle också ha kontrollerat att läraren haft tillräcklig utbildning och att eleverna var tillräckligt informerade om riskerna.

10 De åtalade förnekar brott. Tingsrätten: Elevernas dåvarande lärare vållade genom sin oaktsamhet de två elevernas allvar liga respektive mycket allvarliga skador. Olyckan hade kunnat undvikas om läraren varit på arbetsplatsen eller om eleverna fått veta att de inte fick höja upp bommen till högst 4 5 meter. Den dåvarande enhetschefen och rektorn hade ett övergripande arbetsmiljöansvar som de dock levde upp till. Domslut: Läraren döms till 50 dagsböter. Fakta DOMEN: 26 september 2014, Örebro tingsrätt, mål B

ARBETSMILJÖHANDBOK. Företaget AB. Stina Ledare. Sven Andersson. Karin Persson. kontorschef. lagerchef

ARBETSMILJÖHANDBOK. Företaget AB. Stina Ledare. Sven Andersson. Karin Persson. kontorschef. lagerchef ARBETSMILJÖHANDBOK har 25 anställda och är en försäljningsverksamhet som har kontor och lager, (ingen produktion). VD är, kontorschef är och lagerchef är Sven Andersson VD Sven Andersson lagerchef kontorschef

Läs mer

Medling i skola samt vid brott

Medling i skola samt vid brott Medling i skola samt vid brott En utredning om medling i Norrbotten Luleå Tekniska Universitet Utredningssociologi Jennie Oja Förord Jag vill först och främst tacka kommunförbundet i Norrbotten som gav

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Skolbibliotek, det var en bra fråga!

Skolbibliotek, det var en bra fråga! Skolbibliotek, det var en bra fråga! Rapport från intervjuer med nio skolledare och chefer inom ESFprojektet Skolbibliotekarielyftet Nov 2012 Pia Holgersson, Velopia lärande utvärderare, Skolbibliotekarielyftet

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

Kunskap som förebygger. En samling artiklar publicerade under preventionsprojektet om hot och våld på arbetsplatsen 2009 2011.

Kunskap som förebygger. En samling artiklar publicerade under preventionsprojektet om hot och våld på arbetsplatsen 2009 2011. Kunskap som förebygger. En samling artiklar publicerade under preventionsprojektet om hot och våld på arbetsplatsen 2009 2011. Förord AFA Försäkring har genomfört preventionsprojektet Hot och våld på uppdrag

Läs mer

Arbetsmiljön är viktig

Arbetsmiljön är viktig Arbetsmiljön är viktig Vi tillbringar en stor del av vårt liv på jobbet. Hur vi mår i skolan eller på jobbet är väldigt viktigt och påverkar oss i vårt dagliga liv. Arbetsmiljön påverkar också våra förutsättningar

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Arbetsmiljöansvar och straffansvar. två helt olika saker

Arbetsmiljöansvar och straffansvar. två helt olika saker Arbetsmiljöansvar och straffansvar två helt olika saker Arbetsmiljöansvar och straffansvar Två helt olika saker Arbetsmiljöverket Text: Avdelningen för regelarbete och expertstöd Redaktör: Annika Hellberg

Läs mer

Arbete befordrar hälsa och välstånd

Arbete befordrar hälsa och välstånd Arbete befordrar hälsa och välstånd Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning bland Civilekonomernas medlemmar 2011 2 Arbete befordrar hälsa och välstånd - Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning

Läs mer

Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar och erfarenheter

Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar och erfarenheter RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar och erfarenheter Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar

Läs mer

DOM 2015-03-03 Sundsvall

DOM 2015-03-03 Sundsvall 1 HOVRÄTTEN FÖR NEDRE NORRLAND Rotel 12 DOM 2015-03-03 Sundsvall Mål nr B 399-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Östersunds tingsrätts dom den 19 februari 2014 i mål nr B 2863-11, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Arbetsgivarens arbetsmiljöansvar och chefens arbetsmiljöuppgifter

Arbetsgivarens arbetsmiljöansvar och chefens arbetsmiljöuppgifter Maj 2013 Arbetsgivarens arbetsmiljöansvar och chefens arbetsmiljöuppgifter Ett pussel med sju lika viktiga bitar Innehåll Förord... 2 Olika typer av ansvar... 3 Delegering ett pussel med sju lika viktiga

Läs mer

Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall

Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Arbetsmiljöverket 2007 Text: Bengt Olof Åradsson, enheten för processäkerhet

Läs mer

Du och din lön. Så fixar du lönesamtalet

Du och din lön. Så fixar du lönesamtalet Du och din lön Så fixar du lönesamtalet Du och din lön Så fixar du lönesamtalet Lärares löner sätts individuellt. Om du har koll på hur systemet fungerar blir det lättare att få högre lön. Varje år ska

Läs mer

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández.

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández. 2012-09-10 En första delutvärdering av SAMTIDIGT Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer Maria Padrón Hernández Anette Moberg SAMMANFATTNING SamTidigt är ett treårigt ESF-finansierat projekt

Läs mer

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Verksam Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Sammanfattning Verksam är en guide för att utveckla effektiva samverkanssystem baserat på verktyget System Quality and Performance

Läs mer

Så klarar du arbetsmiljöansvaret FÖRTROENDEVALDAS ARBETSGIVARROLL I KOMMUNER, LANDSTING OCH REGIONER

Så klarar du arbetsmiljöansvaret FÖRTROENDEVALDAS ARBETSGIVARROLL I KOMMUNER, LANDSTING OCH REGIONER Så klarar du arbetsmiljöansvaret FÖRTROENDEVALDAS ARBETSGIVARROLL I KOMMUNER, LANDSTING OCH REGIONER Så klarar du arbetsmiljöansvaret FÖRTROENDEVALDAS ARBETSGIVARROLL I KOMMUN, LANDSTING OCH REGIONER

Läs mer

Din arbetsmiljö vem bryr sig?

Din arbetsmiljö vem bryr sig? Din arbetsmiljö vem bryr sig? 2 INNEHÅLL Friskfaktorer...4 Arbetsplatsens utformning...6 Du och chefen... 10 Balans i arbetslivet... 12 Vi är varandras arbetsmiljö... 14 Om din arbetsmiljö behöver förbättras...17

Läs mer

Ett systematiskt arbetsmiljöarbete främjar verksamhetsutveckling

Ett systematiskt arbetsmiljöarbete främjar verksamhetsutveckling Ett systematiskt arbetsmiljöarbete främjar verksamhetsutveckling Rapportserie 2013:2 Arbetsgivarverket Ett systematiskt arbetsmiljöarbete främjar verksamhetsutveckling 2013 Denna skrift handlar om att

Läs mer

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet Syns du finns vi Att vara ombud i Lärarförbundet Välkommen som ombud! Du som är ombud på arbetsplatsen är en viktig person i Lärarförbundet både för medlemmarna på din arbetsplats och för hela förbundet.

Läs mer

EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Rätt utbildad fel använd. Att vara ny i läraryrket EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND 1

EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Rätt utbildad fel använd. Att vara ny i läraryrket EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND 1 EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND Rätt utbildad fel använd Att vara ny i läraryrket EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND 1 Rätt utbildad fel använd Att vara ny i läraryrket EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS

Läs mer

All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem

All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem En enkätundersökning om bristande samordning av stödinsatser till föräldrar till barn med neuropsykiatriska

Läs mer

Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd

Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd en undersökning om hur barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har det i skolan och hur det påverkar familjen 2014-02-06 Denna rapport är ett

Läs mer

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet Sjuksköterskan i kommunal äldrevård En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet www.vardforbundet.se December 2007 I sin rapportserie presenterar Vårdförbundet resultat från särskilda undersökningar

Läs mer

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 2014-09-16 REM 2011/101340 1 (17) Enheten för människa och omgivning Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 1. Sammanfattning Förslaget behandlar

Läs mer

Anhörig. Stöd till dig som lever nära någon med psykisk ohälsa

Anhörig. Stöd till dig som lever nära någon med psykisk ohälsa Anhörig Stöd till dig som lever nära någon med psykisk ohälsa Innehållsförteckning Ta hand om dig - du gör en viktig insats! 3 Ingen såg Idas behov 4 5 Vem har rätt att få stöd? 6 Hjälpen kan se olika

Läs mer

Alkohol policy på serverings ställen

Alkohol policy på serverings ställen Alkohol policy på serverings ställen Rapport 2013:2 Titel: Alkoholpolicy på serveringsställen Utgiven av: Länsstyrelsen i Södermanland Utgivningsår: 2013 Författare: Ida Våhlin Foto: Ulrika Larsson Diarienr:

Läs mer

Se mig som person! - Röster från ungdomar i familjehem

Se mig som person! - Röster från ungdomar i familjehem Se mig som person! - Röster från ungdomar i familjehem Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer - i Sverige och i världen. Vår vision är en värld

Läs mer