Revisionsrapport. Marks kommun. Styrning och uppföljning av jämställdhetsarbetet. Februari 2010 Hans Axelsson

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Revisionsrapport. Marks kommun. Styrning och uppföljning av jämställdhetsarbetet. Februari 2010 Hans Axelsson"

Transkript

1 Revisionsrapport Styrning och uppföljning av jämställdhetsarbetet Marks kommun Februari 2010 Hans Axelsson

2 1 Sammanfattande bedömning Vi uppfattar att det finns kompetens, engagemang och en vilja att göra bra och rätt vad gäller jämställdhetsarbetet. Vi uppfattar också att saker är på gång i rätt riktning. Bl a konstaterar vi att arbete med jämställdhetsplan uppges pågå och att det finns en klart uttalad ambition att denna ska bli föremål för en politisk behandling under innevarande år. Vidare är CEMR-deklaration föremål för beslut och att utbildningsaktiviteter genomförs. Kommunen deltar också i ett utvecklingsarbete kring arbetsgivarfrågorna via SKL i den s k utvecklingsverkstaden. I verksamheten har bl a utbildningsaktiviteter genomförts och satsningar har gjorts på arbetsplatsträffar. En hel del är således på gång men i dagsläget bedömer vi att det finns brister i styrningen och uppföljningen av jämställdhetsarbetet. Det finns idag inte någon jämställdhetsplan som anger vad Marks kommun vill nå i sitt jämställdhetsarbete. Det finns idag heller inga fakta eller mått på hur väl jämställdheten är i kommunens olika förvaltningar. Den tidsbegränsade arbetsgivarpolicyn liksom riktlinjerna kring jämställdhetsfrågorna har inte som beslutet angav vare sig utvärderats och förnyats. Varken kommunstyrelse/ ksau eller nämnder efterfrågar inte alls eller i vart fall i mycket liten utsträckning information i jämställdhetsfrågorna. Man styr oftast heller inte via via handlingsplaner. När information väl erhålls ex:vis resultat av medarbetarundersökning blir beslutet ofta att man noterar informationen. Aktiva beslut där man värderar resultatet tas däremot sällan eller aldrig. Handlingsplan saknas när trakasserier etc inträffar. Sammanfattningsvis innebär detta att vi i dagsläget bedömer styrningen och uppföljningen av jämställdhetsarbetet som otillfredsställande. Vi anser att kommunstyrelsen ska ta nödvändiga initiativ för att nå ambitionen om att under innevarande år få fram en jämställdhetsplan. En jämställdhetsplan som enligt lagen ska vara åtgärdsinriktad och som så konkret och mätbart som möjligt anger vad man vill åstadkomma. Åtgärder ska anges och en redogörelse för vilka av dessa åtgärder som arbetsgivaren avser att påbörja eller genomföra under de kommande åren. Planen ska också innehålla en översiktlig redovisning av den handlingsplan för jämställda löner som arbetsgivaren ska göra enligt 11 i diskrimineringslagen. En redovisning av hur de planerade åtgärderna enligt första stycket har genomförts ska tas in i efterföljande plan. Vi anser också att kommunstyrelsen ska verka för att roller, ansvar och befogenheter tydliggörs och att uppföljnings- och återrapporteringsrutiner läggs fast. 2

3 2 Inledning 2.1 Syfte och revisionsfråga Jämställdhetsbegreppet betyder att kvinnor och män har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden. Som arbetsgivare ska man arbeta förebyggande med jämställdhet på arbetsplatsen. Fr o m 1 januari 2009 gäller att arbetsgivare ska upprätta en plan för jämställdhetsarbetet vart tredje år. Det uppdrag vi fått av revisorerna i Mark tar sin utgångspunkt i hur kommunstyrelsen och nämnderna lever upp till lagens krav och ev. egna riktlinjer. Revisionsfrågan har formulerats på följande sätt: Finns en tillfredsställande styrning och uppföljning av jämställdhetsarbetet i kommunstyrelsen och nämnderna? 2.2 Metod och avgränsning För att besvara revisionsfrågan har vi gått igenom aktuella styr- och uppföljningsdokument. Samtliga förvaltningschefer har också fått besvara några frågor med bäring på hur senaste medarbetarundersökningen med avseende på just jämställdhet hanterats. Frågorna har kompletterats med intervjuer med HR-chef och personalsekreterare på kommunledningskontoret, tekniska nämndens ordförande, teknisk chef och personalutvecklare samt kultur- och fritidsnämndens v. ordförande och kultur- och fritidschef. Intervjuerna har genomförts tillsammans med en och i något fall två av kommunens förtroendevalda revisorer. Ett avslutande avstämningsmöte har också gjorts med kommunstyrelsens arbetsutskott vid en träff där representanter för de förtroendevalda revisorerna också deltog. Granskningen har avgränsats till att enbart omfatta jämställdhet ur ett kommunalt arbetsgivar-/arbetstagarperspektiv. 3 Styrande för jämställdhetsarbetet 3.1 Lagen Arbetet med jämställdhet och jämställdhetsplan regleras i diskrimineringslagstiftningen från den 1 januari Den ställer krav på aktiva åtgärder inom olika områden samt en handlingsplan för jämställda löner. I diskrimineringslagstiftningen finns ytterligare fem diskrimineringsgrunder som inte kräver liknande planer. Tillsammans bildar de begreppet mångfald. Kön är en diskrimineringsgrund som också är av betydelse i alla de övriga diskrimineringsgrunderna (könsidentitet, etnicitet, funktionshinder, homosexualitet, ålder) 3

4 I diskrimineringslagens 3 kapitel anges krav på aktiva åtgärder. Följande huvudrubriker anges: samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare, målinriktat arbete, arbetsförhållanden, rekrytering lönefrågor och jämställdhetsplan. Under vart och en av rubrikerna anges en eller flera paragrafer. Vi redogör inte för samtliga utan hänvisar här till lagtexten. Vad avser jämställdhetsplan framgår av 13 att arbetsgivaren ska vart tredje år upprätta en plan för sitt jämställdhetsarbete. Planen ska innehålla en översikt över de åtgärder som enligt 4-9 som behövs på arbetsplatsen och en redogörelse för vilka av dessa åtgärder som arbetsgivaren avser att påbörja eller genomföra under de kommande åren. Planen ska också innehålla en översiktlig redovisning av den handlingsplan för jämställda löner som arbetsgivaren ska göra enligt 11. En redovisning av hur de planerade åtgärderna enligt första stycket har genomförts ska tas in i efterföljande plan. 3.2 Marks kommuns styrdokument Arbetsgivarpolicy Marks kommun har idag ingen gällande jämställdhetsplan men jämställdhetsfrågor reglerades fram till år 2009 i den arbetsgivarpolicy som antogs av Kommunfullmäktige I denna policy är jämställdhet ett av sex identifierade områden. För jämställdhet anges följande: I Marks kommun tar vi vara på och värdesätter kvinnors och mäns kunskaper, erfarenheter och behov. I Marks kommun vill vi underlätta möjligheten till ett jämställt uttag av föräldraledigheten. Av policyn framgår också ansvaret och befogenheterna avseende arbetsgivarpolitiken. Bl a framgår att kommunstyrelsen beslutar om långsiktig utveckling och riktlinjer för arbetsgivarpolitiken. Ksau beslutar om fördelning av förhandlingsutrymme och direktiv om inriktning över förvaltningsgränser. Nämnden har arbetsgivaransvar. Det anges att policyn gäller och att den ska utvärderas senast år Utöver arbetsgivarpolicyn finns riktlinjer antagna av kommunstyrelsen. Riktlinjerna beslutades De överensstämmer med policyns 6 identifierade områden varav det för jämställdheten framgår följande punkter: Anställda ska ges goda förutsättningar att förena yrkesliv och föräldraskap. 4

5 Varje medarbetare har på lika villkor möjlighet att påverka sin arbetstid genom flexibla arbetstidslösningar. Småbarnsföräldrar har möjlighet att få tjänstledighet utöver den lagstadgade och att förlägga arbetstider flexibelt. Vid löneöversyn och tillsättning av nya tjänster skall lön sättas oberoende av kön. Föräldralediga ingår i den årliga löneöversynen, Vid varje rekrytering, vid organisering av arbetsplatsen och då åtgärder vidtas som rör hälsan sak genusperspektivet iakttas. Vid introduktion av nyanställda skall information ges om verksamheternas jämställdhetsarbete. Riktlinjerna ska enligt beslutet utvärderas senast 31 december 2008 och tas upp till förnyad prövning år Jämställdhetsdeklaration CEMR Kommunstyrelsen beslutade 23 november 2009 att föreslå kommunfullmäktige anta CEMR:s (Council of European Municipalities and Regions) Europeiska deklaration om jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå. Kommunfullmäktige beslutade att återremittera ärendet för ytterligare beredning i form av en utbildningsdag som ska genomföras under första kvartalet 2010 varefter ärendet tas upp för förnyad prövning på kommunfullmäktiges sammanträde vilka frågor CEMR-deklarationen anges vara ett verktyg att integrera jämställdhetsperspektivet i det politiska beslutsfattandet och i den praktiska verksamheten. Avsikten är att diskrimineringslagstiftningen efterlevs och att reglerade principer omsätts i praktiken. Ur ett jämställdhets- och kvalitetsperspektiv anges deklarationen bl a belysa kommunens politiska och beslutsfattande roll, arbetsgivarroll och personalpolitik. Deklarationen ska kunna fungera som en vardagschecklista vid beslutsfattande och konsekvensanalys av beslut, planering och beredning, det praktiska genomförandet, uppföljning och utvärdering av genomförandet och förändringsprocesser. Av informationsmaterial framgår också att varje undertecknande kommun har rätt att göra en självständig bedömning av vilka eller vilken fråga i deklarationen man vill fokusera på. Vidare ska undertecknaren utarbeta en handlingsplan för jämställdhet och tillsätta nödvändiga resurser för att den genomförs. 5

6 4 Uppföljning och utvärdering av jämställdhetsarbetet När arbetsgivarpolicy respektive riktlinjen antogs angavs i beslutet att det gällde för perioden och att utvärdering skulle ske senast 31 december Riktlinjerna skulle enligt beslutet tas upp till förnyad prövning under år Utvärdering eller förnyad prövning har dock inte gjorts. I nuläget saknas således styrdokument för jämställdhetsarbetet i Marks kommun. I den senaste genomförda s k kommunkompassen noterar vi att personalpolitik, i vilket arbetet med jämställdhetsfrågor bör ingå, är det område som får lägst poäng av samtliga områden i Mark men också lägre än medianvärdet. 4.1 Senaste medarbetarundersökning I den senast genomförda medarbetarundersökningen år 2007 gjordes en enkät där några av frågorna berörde jämställdhet och mångfald. I den sammanställda rapporten anges att 6 % av medarbetarna anser inte att det råder likabehandling med avseende på ålder, funktionshinder, kulturell bakgrund och etnisk tillhörighet. 10 % av medarbetarna svarade att det inte råder likabehandling mellan könen inom Marks kommun. medarbetarna upplever i något större utsräckning att alla behandlas lika i jämfört med liknande undersökningsresultat från år Totalt uppgav 4 % av medarbetarna i Marks kommun att de under de senaste sex månaderna (innan enkäten år 2007, min anm.) har upplevt någon form av kränkande särbehandling som t ex mobbing eller sexuella trakasserier. Motsvarande siffra var år 2005 var 7 %. Svaren fördelade sig mellan förvaltningarna på följande sätt: Kränkande särbehand- Sexuella trakasserier Trakasserier ling/mobbing % % % BUF KFF SAM SOC UBF KLK TSF Totalt Olika former av kränkande särbehandling behöver nödvändigtvis inte förekomma enbart mellan personal utan skulle också kunna avse tillmälen etc från andra. Beroende på bl a 6

7 befattning är man sannolikt olika utsatta för sådana utifrån kommande trakasserier etc. Detta kan påverka hur man svarar och det kan därför finnas anledning att se över frågans formulering till nästa undersökning för att säkerställa vad man avser och därmed få bättre underlag för att dra säkrare slutsatser och möjligheter att vidta rätta åtgärder, Hur hanterades då resultatet av den genomförda enkätundersökningen? För att få reda på detta ställde vi följande frågor till samtliga förvaltningschefer. Hur hanterade ni enkätresultatet inom din förvaltning? Upprättades någon typ av åtgärds/handlingsprogram? Vem tog beslut om detta ev. program? Har ni följt upp åtgärderna/programmet? Om ja, hur och vilket blev resultatet? Har din nämnd/styrelse blivit informerad eller fattat några aktiva beslut med anledning av enkätresultatet och/eller i jämställdhetsfrågor i övrigt? Om ja, när och vilket eller vilka beslut har tagits? Av erhållna svar kan vi dra i huvudsak följande generella slutsatser: någon egentlig värdering av resultatet saknas att enkätresultatet diskuterats på i första hand arbetsplatsträffar (APT) etc. att handlingsplan eller åtgärdsprogram inte upprättades att uppföljning av ev. åtgärder inte gjorts uppföljning av APT information/diskussion och ev. effekter följs upp i nästa undersökning utbildningsaktiviteter genomförts att nämnderna inkl. styrelsen informerats om resultatet men att några aktiva beslut inte tagits. Svaren i sin helhet återges i bilaga 1. I de samtal som förts med representanter för kommunledningskontoret och några av nämnderna/förvaltningarna uppfattar vi bl a följande Arbete med jämställdhetsplan på gång och CEMR-deklarationen på väg till politiken för beslut. Tvingar oss att bli bättre som arbetsgivare och med ett tydligare genusperspektiv. Viktigt att hitta framgångsfaktorer ex Jämix nyckeltal Personalplanerna tar i någon liten mån upp frågor kring jämställdhet. Konkreta åtgärder eller redovisningar hur det faktiskt ser ut finns vissa skrivningar Tekniska förvaltningens arbete efter senaste medarbetarundersökningen indikerar att man tar frågorna på stort allvar. Man anser själva att man kommit en bit på väg men kan bli än bättre. Flera kvinnliga chefer finns nu inom förvaltningen. Förvaltningar med egen personalsekreterare har större förutsättningar att ta sig an och jobba med jämställdhetsfrågorna än övriga. Utbildning har genomförts och ytterligare utbildningsaktiviteter är att vänta. 7

8 Kommunen med i ett projekt via Sveriges Kommuner och Landsting som handlar om att utveckla arbetsgivarfrågorna.. Övergripande styrdokumenten kommuniceras ut av kommunledningskontoret men handlingsplaner ska göras på nämndnivå då de är anställningsmyndighet. Finns en personalhandbok men den borde ses över då den är något spretig Kommunstyrelse och dess arbetsutskott får redovisning av lönekartläggning och nämnderna inkl. KS informeras om ex:vis resultat av medarbetarenkät. Sällan eller aldrig efterfrågar nämnderna någon annan redovisning. 5 Avstämning med kommunstyrelsens arbetsutskott Vid vårt avstämningsmöte med kommunstyrelsens arbetsutskott framkommer som vi bedömer det inte något i sak kring synpunkter på avsaknaden av jämställdhetsplan såväl som bristande utvärdering och efterlevnad av kommunfullmäktige och kommunstyrelsebeslutet. Vi noterar bl a följande enskilda synpunkter: Arbetat mycket med ledning- och styrning men under senare tid fokuserat på andra frågor än jämställdhet. Viktigt att se det sammanlagda arbetet. Ambitionen anges vara att få in jämställdheten i den normala styrprocessen. Pågående projekt utvecklingsverkstad hanterar arbetsgivarfrågor inkl. genusfrågorna. CEMR-arbetet/utbildningen viktig grund. Viktigt att klargöra roller och ansvar för jämställdhetsarbetet. Som ansvarig förtroendevald borde man få dokumentation avseende ex:vis genomförda medarbetarundersökningar och inte som nu enbart muntlig information. Då utvärdering av arbetsgivarpolicy och dess riktlinjer inte gjorts är det viktigt att vi inför rutin som säkerställer att våra fattade beslut verkställs. Arbete med jämställdhetsplan pågår och uppgifter under mötet gör gällande att målet är att få den antagen under år etta arbete anges också vara en viktig grund i det pågående arbetet med att ta fram ett förslag på en jämställdhetsplan. Målet är här att ha en antagen jämställdhetsplan under år

9 Bilaga 1 sid 1 (5) INKOMNA SVAR AVSEENDE HANTERING AV MEDARBETARENKÄTRESULTAT Kultur och Fritid Kultur- och fritid har inte i någon större omfattning arbetat med jämställdhetsfrågorna de senaste två åren. Vi ingår naturligtvis i kommunens årliga granskning av att det inte finns några löneskillnader beroende på kön, samt har deltagit i kommunens utbildning för chefer gällande mångfald. I övrigt så har förvaltningen en personalplan där det tydliggöras att förvaltningens uppdrag är att säkerställa jämställdhet och mångfald i samband med tillsättning av tjänster, lönesamtal och medarbetarsamtal. Vad det gäller medarbetarundersökningen så gjordes den våren 2007 och då var inte jag anställd på förvaltningen. Vad jag har fått till mig är att ledningsgruppen diskuterade frågeställningen, men att det var svårt att hitta en lämplig metodik för att behandla frågorna på APT. Det har inte tagits fram något program eller åtgärdsplan, det har inte heller tagits några beslut i nämnden kopplat till enkätundersökningen utöver personalplanen. Det som har gjort kopplat till personalutveckling generellt de senaste två åren som jag tror kan ha påverkan på jämställdhetsfrågorna är följande; Folkhälsointroduktion för alla medarbetare Utvecklingarbete kring Arbetsplatsträffar och samverkan med alla medarbetare. Uppmuntran och information kring förvaltningssamverkan och arbetsplatsombud, vilket innebär att fler jobbar fackligt idag. Utbildning av enhetercheferna i medarbetar- och lönesamtal, arbetsrätt, rehabilitering, folkhälsa samt alkoholfrågor. Därutöver har cheferna grupphandledning i sitt ledarskap samt erbjudande om personlig mentor. Kommunledningskontoret När det gäller kommunledningskontoret har resultatet av enkäten behandlats på enheternas arbetsplatsträffar. Vi har under året koncentrerat oss på mångfald och inte använt Bilaga 1 sid 2(5) 9

10 begreppet jämställdhet. På kommunledningskontorets och barn- och utbildningsförvaltningens gemensamma utvecklingsdag under december 2008 var mångfald också temat. Något åtgärdsprogram har inte upprättats, men begreppet mångfald har diskuterats på personalmöten. Vi har också särskilda utvecklingsdagar för samtliga chefer i kommunen. På den utvecklingsdag vi anordnade under våren 2008 var temat mångfald. Kommunstyrelsen har informerats om enkätresultatet både vad gäller hela kommunen och kommunledningskontoret. Samrehabförvaltningen Resultatet presenterades och diskuterades i ledningsgruppen. Därefter i varje verksamhet/arbetsgrupp på respektive APT. Grupperna diskuterade även vad som var angeläget för sin grupp. Detta görs årligen i GUS grupp utvecklingssamtal som vi använder oss av i förvaltningen som ett komplement till medarbetarsamtalen. Ingen specifik handlingsplan upprättades i och med enkätresultatet däremot upprättar varje grupp årligen sin handlingsplan vid GUSen Handlingsplanen som görs under GUSen följs upp i sin helhet varje halvår samt vid behov under arbetsmiljöpunkten på de månatliga APT Antalet t.v anställda medarbetare i Samrehab är 90 stycken. 8 av dessa är män. Miljö Inom mils verksamhet har enkäterna under både 2005 och 2007 varit underlag för kontorsutvecklande arbete. Arbetet planerades och genomfördes av kontoret men har rapporterats till nämnd. Åtgärderna som följde bl a som resultat av enkäterna utvärderas ständigt och jobbas aktivt med framförallt inom ramen för APT. Det mest märkbara resultatet är förändring och utveckling av den interna organisationen och kontorets arbetssätt. Mil hade mycket höga poäng i jämställdhetssfrågorna i enkäten Vi (och nämnden) har därför inte prioriterat Bilaga 1 sid 3(5) 10

11 arbetet med att ytterligare förbättra förhållandena utan avvaktat kommunens gemensamma arbete med jämställdhetsfrågor. Nämnden har blivit informerad om de olika insatserna/förändringarna. Några formella beslut förutom i verksamhetsplan och uppföljningar är inte tagna i nämnd utan på förvaltningsnivå. Längre tillbaka hade vi en jämställdhetsplan som nämnden årligen beslutade om där olika insatser gjordes under året. Kommunen arbetar för närvarande på central nivå med att ta fram grunderna för jämställdhetsfrågor. Vi i förvaltningarna/nämnderna avvaktar dessa centrala riktlinjer för att vid behov utveckla eller fylla på med nämndriktlinjer för det som ev är specifikt för de olika nämnderna. Skolan Vi gjorde så att resultatet av alla delar i undersökningen diskuterades dels vid centralt samverkansmöte på Barn- och ungdomsförvaltningen, dels vid ett gemensamt rektorsmöte där alla chefer inom förvaltningen deltog. Utifrån dessa diskussioner beslöt v i gemensamt att resultaten skulle bearbetas på varje arbetsplats utifrån undersökningens resultat. Alla enheter arbetade alltså utifrån sina egna resultat. Nämnden informerades om undersökningens alla delar. Inga beslut togs. Inom förvaltningen arbetar alla enheter särskilt med likabehandlingsplaner och värdegrund. Detta är också ett av nämnden prioriterat arbete. I förvaltningen finns också en genuspedagog, vars uppdrag är att arbeta med genusfrågor inom förskolan. Idag har hon hunnit arbeta med cirka en tredjedel av förskolornas personal, vilket varit mycket uppskattat. Räddningstjänsten Jag svarar allmänt på hur vi arbetat för att få fler kvinnor till räddningstjänsten. Av tradition är det väldigt få kvinnor anställda som brandmän. Vi ställer också fysiska krav på de som anställs hos oss pga arbetets karaktär och krav enligt Arbetarskyddsstyrelsen på de som utför rökdykning. Vi har alltid sett positivt på att få fler kvinnor som brandmän och vi har bl.a. arrangerat prova på dagar för kvinnor som vill bli brandmän. Vi ansvarar också Bilaga 1 sid 4(5) 11

12 tillsammans med gymnasieskolan för en linje på omvårdnadsprogrammet där elever en dag i veckan är hos oss på brandstationen och flertalet där är tjejer. Vi anser att vi har nått ett bra resultat när det gäller att få fler kvinnor som brandmän. I dag är 5 kvinnor anställda som deltidsbrandmän hos oss och 1 tjej är anställd som heltidsbrandman. Vi har också under åren haft flera tjejer anställda som semestervikarie som heltidsbrandmän. I jämförelse med andra räddningstjänster har vi många kvinnor anställda hos oss. Vi har inte upprättat något särskilt handlingsprogram för att få fler kvinnor men vi har vid flera tillfällen redovisat för räddningsnämnden hur vi arbetat med frågan. Socialtjänsten Samtliga chefer fick en genomgång av den förvaltningsövergripande versionen. Därefter fick alla enhetschefer en genomgång av sina egna områden av respektive verksamhetschef. Enhetscheferna gav därefter sina medarbetare information om resultatet av undersökningen på arbetsplatsträffar. Ett verktyg för utveckling av arbetsmiljön (arbetsguide) togs fram i samband med medarbetarundersökningen. Guiden var ett stöd i arbetet med att gå igenom resultatet och komma igång med fortsatt utveckling av arbetsmiljöarbetet. Förutom att undersökningen gav ett mycket bra resultat för i stort sett alla chefer på olika nivåer så kunde några områden urskiljas som var förbättringsområden: Medarbetar-/utvecklingssamtal och kompetensutveckling Organisation och samarbete när det gäller konflikthantering och förmågan att på arbetsplatsen föra en öppen och ärlig kommunikation Enhetscheferna behöver bli tydligare gentemot sin personal när det gäller den individuella kompetensutvecklingsplanen. En uppföljning har skett med alla chefer under 2009 om hur de hanterar kompetensutvecklingsplaner för anställda. I samband med detta har samtliga chefer fått i uppdrag att bli tydligare genom att dokumentera varje medarbetares kompetensutveckling. En kommunövergripande kompetensutvecklingsmall tas fram och skall börja användas våren 2010 som ett stöd för cheferna. Bilaga 1 sid 5(5) 12

13 För att få en bättre kommunikation på arbetsplatsen och för att undvika konflikter kan nämnas utbildningar som getts dels till all personal och dels till chefer och fackliga ombud: Alla enhetschefer har genomgått en treårig utbildning som syftade till att stärka cheferna i sin roll. Utbildning i hantering av missbruk på arbetsplatsen, chefer och fackliga ombud Samverkansutbildning, all personal en halvdag plus en heldag ytterligare för chefer och fackliga ombud Tydliggjort arbetet med systematiskt arbetsmiljöarbete genom en Arbetsmiljöanalys och en Hot och våldsanalys. Båda dokumenten visar på vikten av det egna förhållningssättet i arbetet med brukare/vårdtagare. Löneprocessen ska tydliggöras för samtliga anställda. Detta arbete pågår och ska vara genomfört inför löneöversyn 2010 I frågor kring jämställdhet och mångfald visade medarbetarenkäten att 80 % av de anställda upplevde att alla behandlades lika oavsett kön. En personalplan finns upprättad i socialförvaltningen som lyfter in jämställdhetsfrågorna som en naturlig del i personalarbetet. Personalplanen följs upp årligen i årsredovisning. Diskussioner om jämställdhet förs i socialförvaltningens samverkansgrupp men kan vara svårt att se som enskild företeelse. Jämställdhetsarbetet omfattar förhållningssätt, utbildning, lön, arbetstider, ledigheter mm och ska finnas med som en naturlig del i det dagliga arbetet när beslut fattas i olika frågor som rör personal. I nästa medarbetarundersökning som sker våren 2010 kommer uppföljning att ske. Ärendet har behandlats i socialnämnden år , 85. Några aktiva beslut efter redovisningen har inte fattats från nämnden. 13

Jämställdhetsplan 2010 för

Jämställdhetsplan 2010 för SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN Datum 2009-08-24 1 (2) Jämställdhetsplan 2010 för Service- och teknikförvaltningen Innehållsförteckning Jämställdhetsplan 2010 3 Inledning 3 Service- och Teknikförvaltningens

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan Antagen av kommunfullmäktige , 9 SÄTERS KOMMUN

Jämställdhets- och mångfaldsplan Antagen av kommunfullmäktige , 9 SÄTERS KOMMUN Jämställdhets- och mångfaldsplan 2016-2018 Antagen av kommunfullmäktige 2016-02-15, 9 SÄTERS KOMMUN 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Jämställdhet... 3 Ansvar för jämställdheten... 3 Säters kommuns

Läs mer

Jämställdhetsplan för Värmdö kommun

Jämställdhetsplan för Värmdö kommun Jämställdhetsplan för Värmdö kommun 1 Inledning Värmdö kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare med jämställda arbetsplatser och gott medarbetarskap där vi möter varandra med respekt och öppenhet. Ett

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan. Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 20 SÄTERS KOMMUN

Jämställdhets- och mångfaldsplan. Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 20 SÄTERS KOMMUN Jämställdhets- och mångfaldsplan Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 20 SÄTERS KOMMUN 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Jämställdhet... 3 Ansvar för jämställdheten... 3 Mångfald... 4 Syfte...

Läs mer

MÅNGFALDSOCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN FÖR SIGTUNA KOMMUN PLANEN AVSER 2012 2015. 2012-05-10 Arbetsgivardelegationen. Dnr 2012:128

MÅNGFALDSOCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN FÖR SIGTUNA KOMMUN PLANEN AVSER 2012 2015. 2012-05-10 Arbetsgivardelegationen. Dnr 2012:128 MÅNGFALDSOCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN FÖR SIGTUNA KOMMUN PLANEN AVSER 2012 2015 Dnr 2012:128 2012-05-10 Arbetsgivardelegationen 2 Förord Kommunens mångfalds- och jämställdhetsplan 2012 2015 beskriver inriktningen

Läs mer

Mångfalds- och jämställdhetsplan för trafikkontoret

Mångfalds- och jämställdhetsplan för trafikkontoret 1 (8) Mångfalds- och jämställdhetsplan för trafikkontoret 2013-2015 Inledning Trafikkontorets styrgrupp för mångfalds- och jämställdhetsgrupp, med representanter från alla avdelningar, de fackliga organisationerna

Läs mer

Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter

Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter Tjänsteutlåtande 0 Österåker Kommunstyrelsens kontor Datum 2015-10-20 Dnr KS 2015/0342 Till Kommunfullmäktige Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter Sammanfattning Arbetet med lika rättigheter

Läs mer

Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17

Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17 Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17 Jämställdhetsplan för Perstorps kommun Jämställdhet innebär att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Jämställdhet

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING Jämställdhets- och mångfaldsplan 2015-2017 för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2015-09-17, 90, Dnr 2014/0523 KS Innehållsförteckning Inledning... 2 Definitioner... 2 Ett område i kommunens personalpolicy...

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN för Hofors kommun 2013-2016

JÄMSTÄLLDHETSPLAN för Hofors kommun 2013-2016 JÄMSTÄLLDHETSPLAN för Hofors kommun 2013-2016 Hofors kommun fastställd av, KF 61/2013-06-10 Jämställdhetsplanen gäller från och med 2013-08-31 Revideras 2016-08-31 0 Inledning Enligt 13 i diskrimineringslagen

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN

JÄMSTÄLLDHETSPLAN Barn- och utbildningsförvaltningen JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2010-2012 för personal, barn och elever inom Barn- och utbildningsförvaltningen i Simrishamns kommun ADRESS: 272 80 Simrishamn BESÖK: Lilla Rådmansgatan

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER, SKYLDIGHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR MEDARBETARE I MARKS KOMMUN

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER, SKYLDIGHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR MEDARBETARE I MARKS KOMMUN Kf 2012-09-27, 116 Blad 1(9) PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER, SKYLDIGHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR MEDARBETARE I MARKS KOMMUN Inledning Samhället präglas allt mer av mångfald, med människor från exempelvis olika

Läs mer

Jämställdhetsplan

Jämställdhetsplan Jämställdhetsplan 2015-2017 Tyresö kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare för såväl kvinnor som män. Alla individer ska ges lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter oavsett kön. Det ska finnas

Läs mer

Riktlinje för jämställdhet & mångfald 2012-2015

Riktlinje för jämställdhet & mångfald 2012-2015 STYRDOKUMENT Sida 1(9) Riktlinje för jämställdhet & mångfald 2012-2015 Område Styrning och ledning Fastställd KSAU 2012-08-28 118 Program Personalpolitiskt program Giltighetstid Tillsvidare Plan Riktlinje

Läs mer

Socialförvaltningens handlingsplan för jämställdhet 2016

Socialförvaltningens handlingsplan för jämställdhet 2016 Tjänsteskrivelse 1 (1) 2015-11-25 SN 2015.0188 Handläggare Anders Hedåberg Socialnämnden Socialförvaltningens handlingsplan för jämställdhet 2016 Sammanfattning Enligt diskrimineringslagen så ska arbetsgivaren

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter. Österåkers Kommun

Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter. Österåkers Kommun Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter Österåkers Kommun 2015-2017 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Personalstatistik... 4 Förvärvsarbete och föräldraskap... 8 Trakasserier... 9 Lediga

Läs mer

Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017

Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017 Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Jämställdhetsplan 2015-20174 Plan 2015-02-23, 61 Kommunstyrelsen Dokumentansvarig/processägare Version

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPOLICY FÖR EMMABODA KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2011-10-31

JÄMSTÄLLDHETSPOLICY FÖR EMMABODA KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2011-10-31 JÄMSTÄLLDHETSPOLICY FÖR EMMABODA KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2011-10-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Jämställdhetspolicy för Emmaboda kommun... 1 Vision... 1 Definition... 1 Emmaboda kommun som arbetsgivare...

Läs mer

Miljö- och byggnadskontoret jämställdhetsplan 2012 2014

Miljö- och byggnadskontoret jämställdhetsplan 2012 2014 Miljö- och byggnadskontoret jämställdhetsplan 2012 2014 Inledning och bakgrund Syftet med Sollentuna kommuns jämställdhetsplan är att främja kvinnor och mäns lika rätt ifråga om arbete, anställnings- och

Läs mer

Jämställdhetsplan 2013-2015

Jämställdhetsplan 2013-2015 Jämställdhetsplan 2013-2015 I jämställdhetsplanen beskrivs Tyresö kommuns övergripande mål för jämställdhetsarbetet samt de aktiva åtgärder som kommunen som arbetsgivare planerar att vidta för att främja

Läs mer

Sigtuna kommuns jämställdhetsplan 2008-2011. Antagen av kommunstyrelsen den 14 april 2008

Sigtuna kommuns jämställdhetsplan 2008-2011. Antagen av kommunstyrelsen den 14 april 2008 Sigtuna kommuns jämställdhetsplan 2008-2011 Antagen av kommunstyrelsen den 14 april 2008 Fotograf: Mikael Sjöberg Konstnär: Hans Kündig Skulpturen Rondo, 4 meter bred och 4 meter hög, stod på plats till

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan för tiden 1 juli juli 2018

Jämställdhets- och mångfaldsplan för tiden 1 juli juli 2018 JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN Datum Antagen av Kommunstyrelsen Reviderad datum Paragraf 37 1(11) Jämställdhets- och mångfaldsplan för tiden 1 juli 2015 1 juli 2018 2(11) Innehåll Inledning... 3 Plan

Läs mer

Likabehandlingsplan för Karlshamns kommun

Likabehandlingsplan för Karlshamns kommun Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller fr. o m: Lagakraftvunnet beslut Beslut: KS 48, 2009-03-24 Reviderad: KS 96, 2012-04-24 Karlshamns kommun 1. Inledning Alla har olika bakgrund, erfarenheter

Läs mer

BESTÄMMELSER FÖR HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ

BESTÄMMELSER FÖR HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ Blad 1 BESTÄMMELSER FÖR HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ Antagna av kommunfullmäktige 13 mars 2014 (Ersätter tidigare beslutad hälsopolicy KS 2004-08-25 samt Arbetsmiljöbestämmelser med riktlinjer för systematiskt

Läs mer

Jämställdhetspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-15, 95 Rev. 2008-04-17, 24

Jämställdhetspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-15, 95 Rev. 2008-04-17, 24 Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-15, 95 Rev. 2008-04-17, 24 Inledning Jämställdhetslagen 1991:433 har till ändamål att främja kvinnors och mäns lika rätt i arbetslivet. Jämställdhet i arbetslivet innebär

Läs mer

Ansvarig: Personalchefen

Ansvarig: Personalchefen Enhet: Personalenheten Utarbetad av: Personalenheten Giltig från: 2013-04-04 Ansvarig: Personalchefen Dokumentnamn: Jämställdhetsplan för Alvesta kommun 2013-2015 Ersätter: Alvesta kommuns jämställdhetsplan

Läs mer

Likabehandlingsplan 2015-2017

Likabehandlingsplan 2015-2017 Antagen ks 227/2014 Sida 1(5) Kommunledningskontoret Anna Olsson anna.olsson@osby.se Likabehandlingsplan 2015-2017 Likabehandlingsplanen beskriver och ger struktur åt likabehandlingsarbetet i kommunens

Läs mer

Miljöförvaltningens mångfaldsplan

Miljöförvaltningens mångfaldsplan Miljöförvaltningens mångfaldsplan 2010-2012 Inledning Med mångfaldsplanen vill vi visa vår ambition och vilja att uppnå en arbetsplats som genomsyras av acceptans och uppskattning för alla individers olikheter.

Läs mer

Likabehandlingsplan

Likabehandlingsplan Kommunledningskontoret, HR-avdelningen Kontaktperson: Mattias Wirsén, tfn 13 55 23 Likabehandlingsplan 2016-2019 För lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet Antagen av Kommunstyrelsen 2016-05-25.

Läs mer

Jämställdhets och mångfaldsplan. Kortversion

Jämställdhets och mångfaldsplan. Kortversion Jämställdhets och mångfaldsplan 2011 2013 Kortversion 2(8) Övergripande mål är att alla medarbetare ska ha kunskap om Staffanstorps kommuns arbete med jämställdhet och mångfald samt att detta arbete ska

Läs mer

PLAN FÖR AKTIVA ÅTGÄRDER MOT DISKRIMINERING OCH TRAKASSERIER

PLAN FÖR AKTIVA ÅTGÄRDER MOT DISKRIMINERING OCH TRAKASSERIER Ledningskontoret 2012-04-10 1(5) PLAN FÖR AKTIVA ÅTGÄRDER MOT DISKRIMINERING OCH TRAKASSERIER Fastställd av Kommunstyrelsen den 10 april 2012, 31 BAKGRUND Diskrimineringslagen gäller från den 1 januari

Läs mer

Samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare

Samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare S MARIA - GAMLA STANS STADSDELSFÖRVALTNING BILAGA VERKSAMHETSPLAN 2007 DNR 102-719/2006 SID 1 (5) LIKABEHANDLINGSPLAN 2007 Utgångspunkter Målet med jämställdhets- integrations och mångfaldsarbetet är att

Läs mer

Jämställdhetsplan. -Handlingsplan

Jämställdhetsplan. -Handlingsplan Jämställdhetsplan -Handlingsplan 3 kap. 13 Arbetsgivaren ska vart tredje år upprätta en plan för sitt jämställdhetsarbete. Planen ska innehålla en översikt över de åtgärder enligt 4-9 som behövs på arbetsplatsen

Läs mer

Handlingsplan för jämställdhet och mångfald 2013-2014

Handlingsplan för jämställdhet och mångfald 2013-2014 Handlingsplan för jämställdhet och mångfald 2013-2014 Antagen av Kommunstyrelsen 2013-09-04, KS/2013:377 Innehållsförteckning Inledning... 3 Diskrimineringsgrunderna... 3 Mål och aktiva åtgärder... 3 Arbetsförhållanden...

Läs mer

Jämställdhetsplan 2012 2014

Jämställdhetsplan 2012 2014 REGION GOTLAND Gymnasie och vuxenutbildningsförvaltningen Jämställdhetsplan 2012 2014 (Beslutad i GVN 2011 12 21) 1. Inledning Gymnasie och vuxenutbildningsförvaltningens jämställdhetsplan för 2012 till

Läs mer

Med Tyresöborna i centrum

Med Tyresöborna i centrum Med Tyresöborna i centrum 2 Innehåll Vår arbetsgivare 4 Personalpolicyn 5 Delaktighet och samverkan 6 Hälsa och arbetsmiljö 7 Jämställdhet och mångfald 8 Förbättring och utveckling 9 Lön, lönebildning

Läs mer

Avseende period 2016

Avseende period 2016 Stadsarkivet Sid 1 (10) 2017-01-17 Stadsarkivet Uppföljningsrapport Jämställdhetsoch mångfaldsplan Avseende period 2016 stockholm.se Sid 2 (10) 1 Inledning Jämställdhet och mångfald är ett förbättrings-

Läs mer

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd Jämställdhets- och mångfaldsplan

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd Jämställdhets- och mångfaldsplan Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd Sid 1 (10) 2015-12-09 Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd Jämställdhets- och mångfaldsplan 2016 stockholm.se Sid 2 (10) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Samverkan... 4 3 Arbetsförhållanden...

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 149 2015-10-05 Kf 22 1

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 149 2015-10-05 Kf 22 1 FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 149 2015-10-05 Kf 22 1 LIKABEHANDLINGSPOLICY Likabehandlingspolicy plan för lika rättigheter och möjligheter hos Härjedalens kommun 1. Inledning Syftet

Läs mer

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Innehållsförteckning Inledning... 2 Mål och åtgärder 2015-2017... 4 Arbetsförhållanden...4 Underlätta förvärvsarbete och föräldraskap...5 Trakasserier och sexuella

Läs mer

BILAGA 3. MÅNGFALDS- OCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN

BILAGA 3. MÅNGFALDS- OCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN MILJÖFÖRVALTNINGEN 2007-10-11 SID 1 (5) Kontaktperson Ingegärd Bergsmark BILAGA 3. MÅNGFALDS- OCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN Inledning Arbetet med mångfald och jämställdhet styrs av lagstiftning och stadens interna

Läs mer

Revisionsrapport nr 1, 2012 R Wallin. Vadstena kommun. Bisysslor bland anställda

Revisionsrapport nr 1, 2012 R Wallin. Vadstena kommun. Bisysslor bland anställda Revisionsrapport nr 1, 2012 R Wallin Vadstena kommun Bisysslor bland anställda t Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 3. Revisionsfrågor...3 3.1. Avgränsning...3 3.2. Granskningens genomförande...3

Läs mer

PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER OCH MÖJLIGHETER

PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER OCH MÖJLIGHETER PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER OCH MÖJLIGHETER Arbetsförhållanden Utveckling och lönefrågor Rekrytering Trakasserier 2016-2018 DISKRIMINERINGSLAGEN SFS 2008:567, KAP 3, 13 Inledning Räddningstjänsten SÖRFs

Läs mer

VÄRMDÖ KOMMUN KLK/Personalenheten

VÄRMDÖ KOMMUN KLK/Personalenheten VÄRMDÖ KOMMUN KLK/Personalenheten Tjänsteskrivelse 2005-02-16 Dnr 05KS/0139 Handläggare: Jonas Rydberg Tel: 08/570 383 38 Kommunstyrelsen Jämställdhetspolicy respektive jämställdhetsplan 2005 vid Värmdö

Läs mer

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Arbetsförhållande Utveckling och lönefrågor Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Föräldraskap Rekrytering Trakasserier Antagen av kommunfullmäktige 80 2012-05-24 Ystads kommun ska tillämpa

Läs mer

Ljusnarsbergs kommuns. Mångfaldsplan. Ersätter Jämställdhetsplan, Internkontroll Antagen av kommunstyrelsen den 27 januari

Ljusnarsbergs kommuns. Mångfaldsplan. Ersätter Jämställdhetsplan, Internkontroll Antagen av kommunstyrelsen den 27 januari Ljusnarsbergs kommuns Mångfaldsplan Ersätter Jämställdhetsplan, Internkontroll 2000-12-11 Antagen av kommunstyrelsen den 27 januari 2016 30 Mångfaldsplan 2016-01-27 Mångfaldsplan Inledning Sverige och

Läs mer

Jämställdhetsplan med mångfalldsperspektiv. Försvarsutbildarna Ystad

Jämställdhetsplan med mångfalldsperspektiv. Försvarsutbildarna Ystad 2016-04-30 Jämställdhetsplan med mångfalldsperspektiv Försvarsutbildarna Ystad 2016 1 Jämställdhetsplan med mångfaldsperspektiv Lagar Fr.o.m. 1 januari 2009 gäller, Diskrimineringslag, (2008:567). Lagen

Läs mer

Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013

Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013 1. Bakgrund Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013 Grunden för jämställdhets- och mångfaldsarbetet vid Högskolan i Skövde är likabehandling och att alla anställda och studenter ska

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan

Jämställdhets- och mångfaldsplan Kommunövergripande jämställdhets- och mångfaldsplan 2016-2018 Innehåll Inledning 3 Styrdokument 3 Diskrimineringslagen 4 Begrepp 4 Mål och aktiviteter 5 Arbetsförhållanden 5 Föräldraskap 6 Trakasserier

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan

Jämställdhets- och mångfaldsplan Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 Antaget av kommunfullmäktige 2013-10-30 2 0 1 4-2 0 1 6 Jämställdhets- och mångfaldsplan Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33

Läs mer

Jämställdhetsplan

Jämställdhetsplan PLAN Jämställdhetsplan 2016 2018 Fastställd av regionfullmäktige Framtagen av ledningskontoret Datum 2015-10-12 Gäller 2016 2018 Ärendenr RS 2015/71 Innehåll Region Gotlands Likabehandlingspolicy... 2

Läs mer

MÅNGFALDSPROGRAM FÖR SIGTUNA KOMMUN. Antagen av kommunstyrelsen den 19 april 2010. Dnr KS 2010:231

MÅNGFALDSPROGRAM FÖR SIGTUNA KOMMUN. Antagen av kommunstyrelsen den 19 april 2010. Dnr KS 2010:231 MÅNGFALDSPROGRAM FÖR SIGTUNA KOMMUN Antagen av kommunstyrelsen den 19 april 2010 Dnr KS 2010:231 Fotografier på framsidan Kompisar: Foto Shayfoto Kille pluggar: Foto Anna Wahlström Fotbollsmatch: Foto

Läs mer

Sala kommun uppmanas underteckna deklarationen för jämställdhet

Sala kommun uppmanas underteckna deklarationen för jämställdhet SALA KOMMUN Kommunstyrelsens förvaltning Ink. 2012-03- 1 3 Centerpartiet i Sala kommun Motion ang Sala kommun uppmanas underteckna deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män (CEMRs jämställdhetsdeklaration)

Läs mer

Jämställdhetsplan Fastställd i Kommunfullmäktige den 25 oktober Dnr 2016/1136.

Jämställdhetsplan Fastställd i Kommunfullmäktige den 25 oktober Dnr 2016/1136. Jämställdhetsplan 2016 Fastställd i Kommunfullmäktige den 25 oktober 2016. Dnr 2016/1136. 1(7) Innehåll Vad säger diskrimineringslagen om jämställdhet?... 2 Arbetsförhållanden... 2 Rekrytering... 2 Lönefrågor...

Läs mer

CEMR Jämställdhetsdeklaration Handlingsplan för implementering 2014-2016

CEMR Jämställdhetsdeklaration Handlingsplan för implementering 2014-2016 CEMR Jämställdhetsdeklaration Handlingsplan för implementering 2014-2016 Beslut Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet 2014-06-16 att anta följande handlingsplan för implementering av CEMR Jämställdhetsdeklaration

Läs mer

Jämställdhetsplan. för anställda i Ljusdals Kommun 2012-2014. ljusdal.se BESLUT I KS 2011-10-06

Jämställdhetsplan. för anställda i Ljusdals Kommun 2012-2014. ljusdal.se BESLUT I KS 2011-10-06 Jämställdhetsplan för anställda i Ljusdals Kommun 2012-2014 ljusdal.se Inledning Jämställdhetslagen pekar i 4-11 ut de områden där alla arbetsgivare är skyldiga att vidta så kallade aktiva åtgärder för

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Jämställdhetsplan

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Jämställdhetsplan ÖREBRO LÄNS LANDSTING Jämställdhetsplan 2013 2015 1 Örebro läns landsting 2013 Grafisk form: LoVS Kommunikation. Foto: Nina Hellström Papper: inlaga, Multi design smooth white, 130 g, omslag, Multiart

Läs mer

Plan för lika rättigheter och möjligheter i Kumla kommun

Plan för lika rättigheter och möjligheter i Kumla kommun 1(10) 2015-06-17 KS 2015/156 Kommunstyrelsen Plan för lika rättigheter och möjligheter i Kumla kommun 2015-2018 2(10) Innehåll Plan för lika rättigheter och möjligheter i Kumla kommun 2015-2018... 1 1.

Läs mer

Jämställdhetsplan

Jämställdhetsplan Sid 1 (10) Dokumenttyp Policy/plan Dokumentansvarig Personalchef Beslutad av (datum och ) KF, 2016-03-21, 21 Gäller för Alla kommunens verksamheter Giltig fr o m 2016-03-21 Senast reviderad Jämställdhetsplan

Läs mer

PLAN FÖR JÄMSTÄLLDHET OCH MÅNGFALD 2005

PLAN FÖR JÄMSTÄLLDHET OCH MÅNGFALD 2005 Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsdirektören 2004-09-27 Bilaga 4. PLAN FÖR JÄMSTÄLLDHET OCH MÅNGFALD 2005 Jämställdhetslagen Den 1 januari 1992 trädde den nya Jämställdhetslagen i kraft. Fr o

Läs mer

Trelleborgs kommuns jämställdhetspolicy. Trelleborgs kommuns tidigare jämställdhetsarbete

Trelleborgs kommuns jämställdhetspolicy. Trelleborgs kommuns tidigare jämställdhetsarbete Jämställdhetsplan Antagen 2014-xx-xx Framtagen av Vendela Muhrén, Annika Ekberg och Magnus Dahlberg, Kommunledningsförvaltningen Revideras vart tredje år Innehåll 2 (12) Trelleborgs kommuns tidigare jämställdhetsarbete...

Läs mer

HR-enheten inom sektor styrning och verksamhetsstöd ansvarar för den övergripande uppföljningen av planen.

HR-enheten inom sektor styrning och verksamhetsstöd ansvarar för den övergripande uppföljningen av planen. I Skövde kommun har vi en positiv grundsyn med stark tilltro till verksamheten, till oss själva, våra arbetskamrater, vår arbetsgrupp och vår chef. Delaktighet, ansvar och inflytande ska vara naturliga

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan

Jämställdhets- och mångfaldsplan Jämställdhets- och mångfaldsplan Dokumenttyp Plan Fastställd/upprättad 2012-12-20 av Kommunfullmäktige, 96 Senast reviderad - Detta dokument gäller för Kommunövergripande Giltighetstid 2013-2015 Dokumentansvarig

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Revisionsrapport Systematiskt arbetsmiljöarbete Marks kommun 18 mars 2009 Bo Thörn Sammanfattning Revisorerna i Marks kommun har gett Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers i uppdrag att granska kommunens

Läs mer

Reomti Bygg AB Jämställdhetsplan

Reomti Bygg AB Jämställdhetsplan 06 Jämställdhetsplan sid 1 av 6 Reomti Bygg AB Jämställdhetsplan 06 Jämställdhetsplan sid 2 av 6 Diskrimineringslagen Lagens ändamål 1 Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra

Läs mer

Jämställdhetsplan 2005-2007

Jämställdhetsplan 2005-2007 Jämställdhetsplan 2005-2007 Socialförvaltningen Falköpings kommun Antagen av socialnämnden 2005-06-12, 81 Socialförvaltningens jämställdhetsplan 2005 2007 Vad säger lagen? Den nuvarande lagen trädde i

Läs mer

JÄMLIKHETS- OCH MÅNGFALDSPOLICY. HSB Skåne

JÄMLIKHETS- OCH MÅNGFALDSPOLICY. HSB Skåne JÄMLIKHETS- OCH MÅNGFALDSPOLICY HSB Skåne 2 (6) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Övergripande mål 3. Definition av begrepp 3 2 Rekrytering 4 3 Löner 4 4 Utbildning och kompetensutveckling 5 5 Arbetsmiljö och arbetsförhållanden

Läs mer

2(15) Handläggare: Kristoffer Seydlitz, HR-partner Antaget av Kommunstyrelsen: KS 140, Ärendenummer: 2016/100 Reviderad:

2(15) Handläggare: Kristoffer Seydlitz, HR-partner Antaget av Kommunstyrelsen: KS 140, Ärendenummer: 2016/100 Reviderad: 2(15) Handläggare: Kristoffer Seydlitz, -partner Antaget av Kommunstyrelsen: KS 140, 2016-11-09 Ärendenummer: 2016/100 Reviderad: 3(15) Inledning Det finns en lagstadgad skyldighet enligt Diskrimineringslagen

Läs mer

TILLÄMPNING. Jämställdhet. Hudiksvalls kommun

TILLÄMPNING. Jämställdhet. Hudiksvalls kommun TILLÄMPNING Jämställdhet i Hudiksvalls kommun Jämställdhet Jämställdhet handlar om förhållandet mellan kvinnor och män. Diskriminerings lagens syfte vad gäller förbudet att diskriminera på grund av kön,

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN 2016

LIKABEHANDLINGSPLAN 2016 INNEHÅLL Förord... 2 Likabehandling på VA SYD... 3 Definition... 3 Värdegrunden drar upp riktlinjerna... 3 Att vara en attraktiv arbetsgivare och spegla den omvärld vi verkar i... 3 Vi ska jobba långsiktigt...

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inledning

Arbetsmiljöpolicy. Inledning 2014-07-17 1(6) Antagen i kommunfullmäktige 83 2013-08-22 Ansvarig Personalenheten Inledning I det här dokumentet presenteras den kommunövergripande policyn samt en kortfattad presentation av de underliggande

Läs mer

Jämställdhetspolicy för Västerås stad

Jämställdhetspolicy för Västerås stad för Västerås stad Antagen av kommunfullmäktige den 5 december 2013 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås

Läs mer

Vallentuna kommuns värdegrund:

Vallentuna kommuns värdegrund: PERSONALPOLITISKT PROGRAM Fastställt av kommunfullmäktige 1991. Jämställdhet och mångfald reviderat 2000. Avsnitt "Lön - belöning" reviderat 2001 Reviderat av Kommunstyrelsens arbetsutskott i januari 2007

Läs mer

Jämställdhetsplan. för anställda 2008-2009. Personalavdelningen, Bengt Wirbäck 2008-12-22 Dnr 10-1900/08

Jämställdhetsplan. för anställda 2008-2009. Personalavdelningen, Bengt Wirbäck 2008-12-22 Dnr 10-1900/08 Jämställdhetsplan för anställda 2008-2009 Personalavdelningen, Bengt Wirbäck 2008-12-22 Dnr 10-1900/08 1(4) 2008-12-22 JÄMSTÄLLDHETSPLAN för anställda 2008-2009 INLEDNING Högskolan i Gävle ser jämställdhet

Läs mer

Verksamhetsplan. för jämställdhet. Diarienummer: Ks2015/0392.192. Gäller från: 2016-01-01. Fastställd av: Kommunstyrelsen, 2016-01-12 18

Verksamhetsplan. för jämställdhet. Diarienummer: Ks2015/0392.192. Gäller från: 2016-01-01. Fastställd av: Kommunstyrelsen, 2016-01-12 18 Diarienummer: Ks2015/0392.192 Verksamhetsplan för jämställdhet Gäller från: 2016-01-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen, 2016-01-12 18 Utarbetad av: Jämställdhetsstrategerna Revideras

Läs mer

Jämställdhetsplan serviceförvaltningen - redovisning

Jämställdhetsplan serviceförvaltningen - redovisning TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Monika Nordh Cangemark 2014-09-11 SFN 2014/0757 0480-450406 Servicenämnden Jämställdhetsplan serviceförvaltningen - redovisning Förslag till beslut Servicenämnden

Läs mer

Jämställdhetspolicy på lika villkor

Jämställdhetspolicy på lika villkor Jäms spo t e h d l täl på lika villkor licy PÅ LIKA VILLKOR Jämställdhetspolicy INNEHÅLLSförteckning Strategisk arbetsgivarpolitik Varför Jämställdhetspolicy? Bakgrund Innehållet i arbetet med jämställdhet

Läs mer

Jämställdhetsplan för Eslövs kommun 2010-2013. Under perioden 2010-2013 gäller följande:

Jämställdhetsplan för Eslövs kommun 2010-2013. Under perioden 2010-2013 gäller följande: Jämställdhetsplan för Eslövs kommun 2010-2013 Denna plan är ett stöd och ett verktyg för ökad jämställdhet. Planen är främst avsedd för arbetsledare och medarbetare i organisationen och den förtydligar

Läs mer

Sammanställning handlingsplaner från medarbetarenkät 2014

Sammanställning handlingsplaner från medarbetarenkät 2014 Handläggare Anita Jönsson Tfn 0142-850 78 Kommunstyrelsens förvaltning 1(5) Tjänsteskrivelse 2015-08-31 KS/2015:28 Kommunstyrelsen Sammanställning handlingsplaner från medarbetarenkät 2014 Samtliga förvaltningar

Läs mer

S a m v e r k a n s a v t a l G ä v l e k o m m u n F AS F ö r n y e l s e Ar b e t s m i l j ö - S a m v e r k a n

S a m v e r k a n s a v t a l G ä v l e k o m m u n F AS F ö r n y e l s e Ar b e t s m i l j ö - S a m v e r k a n S a m v e r k a n s a v t a l G ä v l e k o m m u n F AS F ö r n y e l s e Ar b e t s m i l j ö - S a m v e r k a n 2007-12-17 Sid 1 (7) Utgångspunkter Medbestämmandelagen (MBL), arbetsmiljölagen (AML)

Läs mer

Likabehandlingsplan för Tyresö kommun 2013-2016. Antagen av kommunstyrelsen 2013-03-26

Likabehandlingsplan för Tyresö kommun 2013-2016. Antagen av kommunstyrelsen 2013-03-26 Likabehandlingsplan för Tyresö kommun 2013-2016 Antagen av kommunstyrelsen 2013-03-26 1 Likabehandlingspolicy för Tyresö kommun Tyresö kommun och dess verksamheter ska kännetecknas av ett respektfullt

Läs mer

Jämställdhetsplan för vård- och omsorgsförvaltningen

Jämställdhetsplan för vård- och omsorgsförvaltningen Jämställdhetsplan för vård- och omsorgsförvaltningen 2013-2014 Datum: 2013-11-18 Handläggare: Dnr: Johanna Wennerth VON/2013:71-029 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2013-12-05, 116 Innehållsförteckning

Läs mer

Plan för jämställd personalpolitik

Plan för jämställd personalpolitik Plan för jämställd personalpolitik Plan för jämställd personalpolitik Innehållsförteckning Inledning 3 Planens roll i förhållande till arbetet med jämställdhetsintegrering 4 Vision 5 Förutsättningar för

Läs mer

ARBETSMILJÖPOLICY Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/Upprättad Version Sida Dokumentägare Dokumentansvarig Reviderad Giltighetstid

ARBETSMILJÖPOLICY Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/Upprättad Version Sida Dokumentägare Dokumentansvarig Reviderad Giltighetstid ARBETSMILJÖPOLICY 1 av 6 INNEHÅLL GOD ARBETSMILJÖ... 3 EN GOD ARBETSMILJÖ FÖRUTSÄTTER... 3 VARJE MEDARBETARE SKA... 3 KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING... 4 ARBETSMILJÖARBETE I PRAKTIKEN... 4 ANSVAR OCH ROLLER...

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Barbro Schött SN 2016/

Handläggare Datum Ärendebeteckning Barbro Schött SN 2016/ TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Barbro Schött 2016-01-08 SN 2016/0022.01.01 0480-45 09 31 Socialnämnden Jämställdhetsplan Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att godkänna Jämställdhetsplan.

Läs mer

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE Samverkan FAS VÄRDEGRUND Kommunens värdegrund är ett förhållningssätt som genomsyrar allt vi gör i vårt arbete. Alla ska behandlas rättvist, våra relationer ska kännetecknas av öppenhet och gott bemötande.

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLDHET OCH MÅNGFALD 2009

HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLDHET OCH MÅNGFALD 2009 S HÄGERSTEN-LILJEHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING Handläggare: Linda Vikström BILAGA 6 SID 1 (6) 2008-11-18 HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLDHET OCH MÅNGFALD 2009 Hägersten-Liljeholmen stadsdelsnämnds mål För att

Läs mer

guide Guide till Likabehandlingsplan

guide Guide till Likabehandlingsplan guide Guide till Likabehandlingsplan Olikheter är en styrka Förvaltningens årliga arbete med likabehandlingsplanen Guidens syfte är att ge konkreta tips och vägledning i framtagandet av aktiviteter utifrån

Läs mer

Robertsfors kommun. Robertsfors kommuns jämställdhetsplan

Robertsfors kommun. Robertsfors kommuns jämställdhetsplan Robertsfors kommun Robertsfors kommuns jämställdhetsplan Perioden 2017-2019 Robertsfors kommuns jämställdhetsplan 2017-2019 1. Inledning Robertsfors kommuns definition av jämställdhet är att kvinnor och

Läs mer

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 POLICY Personalpolicy för Nyköpings kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 2/6 Personalpolitisk viljeinriktning Nyköpings kommun är en attraktiv arbetsgivare som behåller

Läs mer

SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING.

SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING. FÖR Vilka är de? Jämställdhetsplan 2013 SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING malm SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING DNR 1280-2012-1.1 SID 1 (10) JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN 2013-2015... 2 Inledning... 2

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan för

Jämställdhets- och mångfaldsplan för Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning Sida 1 (11) 2013-12-03 Bilaga 6 Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning Telefonvägen 30 Box 490 129 04 Hägersten Växel 08-508 22 000 hagersten-liljeholmen@stockholm.se

Läs mer

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun ÄNGELHOLMS KOMMUN Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Öppenhet Omtanke Handlingskraft Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Personalpolicyn är ett övergripande idé- och styrdokument som gäller

Läs mer

Landskrona räddningstjänsts Jämställdhetsplan 2007

Landskrona räddningstjänsts Jämställdhetsplan 2007 Landskrona räddningstjänsts Jämställdhetsplan 2007 Antagen av xxxxxxx Innehållsförteckning Inledning 3 Nulägesanalys 4 Organisation 4 Fysiska, psykiska och sociala frågor 4 Rekryteringsprocess 4 Sexuella

Läs mer

Handlingsplan för äldrenämndens jämställdhetsarbete avseende förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare Bilaga 3

Handlingsplan för äldrenämndens jämställdhetsarbete avseende förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare Bilaga 3 Handlingsplan för äldrenämndens jämställdhetsarbete avseende förhållandet mellan arbetsgivare arbetstagare 2015. Bilaga 3 Nämndens uppdrag till förvaltningen Prioriterat mål: De som vill arbeta heltid

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014. för. Valdemarsviks kommun

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014. för. Valdemarsviks kommun Sida 1 av 10 JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014 för Valdemarsviks kommun Sida 2 av 3 Ordlista... 3 Nulägesbeskrivning Bakgrund... 4 Kommunpolicy:... 4 Personalstruktur... 5 Hälsa... 5 Sjukfrånvaro... 5 Jämställda

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2015-2017 Jämställdhets- och mångfaldsplan 2015-2017 Hässleholms kommuns värdegrund Medborgaren i fokus Med respekt för individen Kvalitet som syns Hässleholms kommuns

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2014 för kommunledningskontoret

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2014 för kommunledningskontoret sid 1 (7) Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2014 för kommunledningskontoret Postadress: Kommunledningskontoret, 651 84 Karlstad Besöksadress: Tage Erlanderg 8 www.karlstad.se Tel: 054-540 00 00 Fax:

Läs mer