Härryda kommun Granskning av arbetssituationen för biståndsbedömarna inom Härryda kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Härryda kommun Granskning av arbetssituationen för biståndsbedömarna inom Härryda kommun"

Transkript

1

2 Härryda kommun Granskning av arbetssituationen för biståndsbedömarna inom Härryda kommun Januari 2014 Torbjörn Bengtsson och Louise Abrahamsson

3 Innehåll Sammanfattning Inledning Granskningsresultat Avslutning

4 Sammanfattning Deloitte AB har av Härryda kommuns förtroendevalda revisorer fått i uppdrag att granska arbetssituationen för biståndsbedömarna. Revisionsfråga Säkerställer kommunstyrelsen att arbetssätt och rutiner finns för att säkerställa att personalen inom biståndsverksamheten har en tillfredställande arbetssituation för att kunna bedriva verksamheten på ett tillfredställande sätt? Svar på revisionsfråga Vår bedömning är att kommunstyrelsen och sociala myndighetsnämnden inte fullt ut har arbetssätt och rutiner för att säkerställa att biståndsbedömarnas arbetssituation är tillfredsställande. Följande iakttagelser och rekommendationer lämnas: Iakttagelser Biståndsbedömarnas uppdrag har under de senaste två åren blivit mer tydligt. Årets medarbetarundersökning kan möjligen tolkassom att det fortfarande finns en viss otydlighet i deras uppdrag. Det finns tecken på att arbetsbelastningen inom handläggarenheten är ojämnt fördelad mellan biståndsbedömarna. Som en konsekvens av den höga arbetsbelastningen har förvaltningen valt att inte prioritera uppföljningen av fattade beslut. Utöver de uppföljningar som görs i samband med omprövningar sker ingen uppföljning alls. Förvaltningens uppskattning är att cirka % av alla beslut följs inte upp. Statistik visar att biståndsbedömarna i Härryda kommun har fler ärenden per biståndsbedömare än genomsnittet. Vid en bedömning måste hänsyn tas till den organisatoriska indelning som förvaltningen har valt med särskilda vårdplaneringshandläggare. Handläggarenheten har vidtagit förebyggande åtgärder för att minska personalomsättningen genom att rekrytera erfaren personal och involvera kommunens personalvårdsenhet Oasen. Endast en biståndsbedömare har arbetat mindre än två år på handläggarenheten. Sjukskrivningsnivån var 2012 över genomsnittet för socialtjänsten i Härryda kommun, Härryda kommun, Västra Götalands län samt riket. Under de nio första månaderna 2013 har sjukskrivningsnivån sjunkit och ligger nu under genomsnittet för socialtjänsten inom Härryda kommun. Enligt plan kommer förvaltningen från och med 2015 ha individuella beslut avseende särskilt boende. Förvaltningens bedömning är att detta kommer öka handläggarenhetens arbetsbelastning. I 2

5 kommunfullmäktiges budgetbeslut för får handläggarenheten ett tillskott med 1,0 årsarbetare från och med 1 januari 2014, främst med anledning av förordningen om individuella beslut på särskilt boende. Rekommendationer Nämnden bör tillse att samtliga tidsbegränsade biståndsärenden följs upp inom beslutad tidsram. Nämnden bör göra en bedömning av om nuvarande organisation är utformad på optimalt sätt utifrån nya krav på individuell bedömning i särskilt boende och de olika målgruppernas behov av bistånd. Härvid bör biståndsbedömarnas arbetsbelastning ägnas särskild uppmärksamhet. Jönköping den 15januari2014 DELOITTE AB TorbjörnBengtsson Certifieradkommunalrevisor Louise Abrahamsson Revisor 3

6 1.Inledning 1.1 Bakgrund Deloitte AB har av Härryda kommuns förtroendevalda revisorer fått i uppdrag att genom en förstudie granska arbetssituationen för biståndsbedömarna. Det har under senare år varit stor omsättning på personal inom biståndsverksamheten vilket har påverkat verksamheten negativt. Personalavdelningenarbetaraktivt med biståndsgruppen Organisation Handläggarenheten har totalt 15 medarbetare varav elva är biståndsbedömare. Fyra biståndsbedömare arbetar med personer under 65 år och tar beslut enligt LSS och SoL samt har ansvar för psykiatriärendena. Fyra biståndsbedömare arbetar med personer över 65 år och tar beslut enligt LSS och SoL. Tre biståndsbedömare arbetar med vårdplanering. Vidare finns en verksamhetsutvecklare och tre avgiftshandläggare. Handläggarenheten arbetar på delegation från sociala myndighetsnämnden som har ansvaret att fullgöra kommunens uppgifter avseende myndighetsutövning mot enskild inom socialtjänstens område. Enligt uppgift från förvaltningen har kommunstyrelsen det övergripande ansvaret vad gäller riktlinjer, kvalitetsarbete, effektivitet och organisation. I reglementet för kommunstyrelsen 4 framgår styrelsens personalansvar. Kommunstyrelsen är kommunens organ för frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare.i reglementet 6 framgår ansvaret vad gäller socialtjänst. Kommunstyrelsen har hand om social omsorg till äldre samt stöd och service till funktionshindrade, medan myndighetsutövning mot enskild utövas av den sociala myndighetsnämnden. I reglementet för sociala myndighetsnämnden 2 framgår sociala myndighetsnämndens verksamhetsområde. Den sociala myndighetsnämnden har att svara för myndighetsutövning i individärenden på socialtjänstens område. I 3 framgår verksamhetens inriktning: Den sociala myndighetsnämnden skall se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten samt i enlighet de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt i enlighet med bestämmelser i detta reglemente. Nämnden skall också se till att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. 4

7 1.2Syfte och avgränsning Granskningens syfte är att erhålla en helhetsbild avseende om kommunstyrelsen säkerställer att arbetssätt och rutiner finns för att kunna bedriva verksamheten på ett tillfredsställande sätt. Granskningen avgränsas till en förstudie där kartläggning av biståndsbedömarnas nuvarande arbetssituation genomförs. 1.3Revisionsfråga och revisionskriterier Säkerställer kommunstyrelsen att arbetssätt och rutiner finns för att säkerställa att personalen inom biståndsverksamheten har en tillfredställande arbetssituation för att kunna bedriva verksamheten på ett tillfredställande sätt? Revisionskriterier för granskningen är: direktiv, riktlinjer och lagstiftning. 1.4Underliggande frågeställningar Vilket stöd finns för denna yrkesgrupp? Hur säkerställs kompetensförsörjningen inom sektorn? Hur ser personalomsättningen ut inom denna yrkesgrupp? Vilka förebyggande åtgärder vidtas för att minska personalomsättningen? Hur ser rekryteringsläget ut för personal till biståndsverksamheten? Hur många ärenden hanterar respektive person inom gruppen? Hur är sjukskrivningsnivån inom denna grupp? 1.5Metod och granskningsinriktning Granskningen har genomförts genom intervjuer med biståndsbedömare och handläggarenhetens enhetschef samt dokumentstudier. 1.6Faktakontroll Förstudien är faktakontrollerad av kommunens representanter. 1.7Lagstiftning Socialtjänstlagen (SoL) Socialtjänstlagen är i huvudsak en målinriktad ramlag som ger kommunen möjlighet att utforma verksamheten inom socialtjänsten efter egna önskemål. Socialtjänstlagen reglerar samhällets skyldigheter att främja människors ekonomiska och sociala trygghet. Lagen uppmärksammar handläggning av ärenden vilket framgår i elfte kapitlet 1 Socialtjänstlagen: Socialnämnden ska utan dröjsmål inleda utredning av vad som genom ansökan, anmälan eller på annat sätt har kommit till nämndens kännedom och som kan föranleda någon åtgärd av nämnden. Vad som har kommit fram vid utredning och som har betydelse för ett ärendes avgörande ska tillvaratas på ett betryggande sätt. 5

8 I lagens fjärde kapitel 1 regleras rätten till bistånd. Lagen anger inte specifikt vilken form av bistånd som kan ges utan det får kommunen att avgöra: Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet ska utformas så att det stärker hans och hennes möjligheter att leva ett självständigt liv Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) LSS syftar till att komplettera socialtjänstlagen och skall försäkra att särskilt behövande får det stöd de behöver i det dagliga livet. För att en insats skall kunna beslutas enligt LSS skall den funktionshindrade omfattas av personkretsen, vilken regleras i lagens första paragraf: Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer: 1.med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, 2.med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom, eller 3.med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service. I lagens sjunde paragraf regleras rätten till insatser: Den enskilde skall genom insatserna tillförsäkras goda levnadsvillkor. Insatserna skall vara varaktiga och samordnade. De skall anpassas till mottagarens individuella behov samt utformas så att de är lätt tillgängliga för de personer som behöver dem och stärker deras förmåga att leva ett självständigt liv Lag om valfrihetssystem (LOV) LOV tillämpas när en upphandlande myndighet beslutat att tillämpa valfrihetssystem vad gäller tjänster inom hälsovård och socialtjänster. Lagens omfattning framgår i första kapitlet 1 Lag om valfrihetssystem: Med valfrihetssystem enligt denna lag avses ett förfarande där den enskilde har rätt att välja den leverantör som ska utföra tjänsten och som en upphandlande myndighet godkänt och tecknat kontrakt med. Den upphandlande myndigheten behöver inte tillämpa samma valfrihetssystem inom alla berörda områden. Som framgår nedan har Härryda kommun infört LOV i hemtjänsten sedan 1 september

9 2.Granskningsresultat Utifrån genomförda intervjuer och dokumentstudier presenteras i följande kapitel resultatet av genomförd granskning. 2.1 Vilket stöd finns för denna grupp? Inom sektorn för socialtjänsts handläggarenhet i Härryda kommun arbetar biståndsbedömare med att fatta beslut om bistånd enligt SoL och LSS. Som stöd har biståndsbedömarna riktlinjer fastställda av kommunstyrelsen den 26 november Tidigare granskningar har påvisat brister i riktlinjerna för biståndsbedömarna. Arbetet med att fastställa nya riktlinjer var omfattande och biståndsbedömarna fick delta i utformningen genom att komma med synpunkter. Biståndsbedömarna anser att handläggningen nu är mer tydlig och listan med checkpunkter de går igenom vid varje beslut har minskat, vilket i sig har resulterat i kortare handläggningstider. Utöver riktlinjer har biståndsbedömarna tillgång till en prioriteringslista som beskriver vilka ärenden som har första prioritet, andra prioritet samt tredje prioritet. Biståndsbedömarna har även vid ärenden inom SoL tillgång till en rutinbeskrivning som beskriver flödesschemat över biståndsbedömarnas huvudprocess. Rutinbeskrivningens syfte är att beskriva de processer i verksamheten som behövs för att säkra verksamhetens kvalitet, identifiera de aktiviteter som ingår i handläggningen och bestämma aktiviteternas inbördes ordning samt beskriva ett bestämt tillvägagångssätt för hur en handläggning skall utföras. En gång i månaden hålls en arbetsplatsträff vars syfte är att säkerställa att alla medarbetare får möjlighet till delaktighet och inflytande i arbetet. Arbetsplatsträffen är ett forum för dialog mellan medarbetare och chef för att gemensamt arbeta med utveckling, planering och uppföljning av arbetet inom det egna området. Biståndsbedömarna har även handläggarträffar för intern kollegial handledning där de diskuterar ärenden. Vidare får biståndsbedömarna gå på utbildningar, under förutsättning att någon kollega kan täcka upp arbetet. Biståndsbedömarna har också tillgång till JP Infonet, en internetbaserad information där de kan läsa domar och aktuella händelser vad gäller lagstiftningen Organisationsstruktur Efter ett par år med hög arbetsbelastning och hög personalomsättning ser biståndsbedömarna en positiv skillnad vad gäller ledarskapet och stämningen på arbetsplatsen. I april i år infördes en ny arbetsfördelning. Tidigare indelning var med utgångspunkt i lagstiftningen, SoL respektive LSS, samt en grupp som tog beslut inom psykiatriärenden. Nuvarande indelning utgår från ålder; beslut om insatser för personer under 65 år inom SoL och LSS samt beslut om insatser för personer över 65 år inom SoL och LSS. Den grupp som tar beslut om insatser för personer under 65 år 7

10 tar även beslut om insatser vad gäller psykiatri. Vårdplaneringsteamet har funnits sedan en längre tid. Figur 1: Organisationsstruktur biståndsbedömare Härryda kommun. Nuvarande struktur innebär att biståndsbedömarna får hantera två lagstiftningar vilket i sin tur innebär att de inte kan bli lika djupgående i sina kunskaper Handläggarenhetens arbetsbelastning Stämningen i arbetsgruppen har förbättrats det senaste halvåret men arbetsbelastningen är fortsatt hög. Under intervjuer med representanter från de olika grupperna inom handläggarenheten uttrycks att det förekommer en ojämn arbetsfördelning. Biståndsbedömarna för personer under 65 år har möjligen en något högre arbetsbelastning än övriga grupper. Representanterna från handläggarenheten bedömer att detta beror på psykiatriärendena vilka biståndsbedömarna för personer under 65 år ansvarar för. Representanterna från vårdplaneringshandläggarna uttrycker en tillfredsställelse vad gäller arbetsbelastning. Dock uttrycks att organisationsstrukturen kan göra arbetet ryckigt och vårdplaneringshandläggarna kan i vissa fall bli uppbundna Medarbetarundersökning Bilaga 1 är ett utdrag ur en medarbetarundersökning som genomförts på handläggarenheten under Medarbetarna har i sina svar utgått från en 5-gradig skala där en 1:a motsvarar instämmer inte alls och en 5:a motsvarar instämmer helt. Utifrån bilaga 1 anser 20 % av medarbetarna att de har en orimlig arbetsbelastning och 27 % anser att arbetsbelastningen inte är helt tillfredsställande. Vad gäller tydlighet instämmer 47 % att uppdraget är tydligt medan 47 % anser att uppdraget varken är tydligt eller otydligt. Av intervjuerna har det framkommit att stämningen i arbetsgruppen har förbättrats, vilket även avspeglas i denna medarbetarundersökning. Vad gäller samarbete i arbetsgruppen instämmer 40 % och ytterligare 53 % instämmer helt att de har ett bra samarbete. Vidare instämmer 33 % och ytterligare 40 % instämmer helt att det finns ett öppet klimat där alla får komma till tals. 8

11 2.2 Uppföljning av beslut Intervjuerna visar att det vid handläggarenheten inte genomförs några uppföljningar av beslut, med undantag för de ärenden för personer över 65 år där besluten gäller en omprövning. Handläggarenhetens bedömning är att omprövningsbesluten svarar för cirka % av det totala antalet beslut vilket betyder att cirka % av besluten inte följs upp. Anledningen till detta är den höga arbetsbelastningen. Under de senaste två åren har fokus legat på att minska handläggningstiden, vilket har lett till att uppföljningar inte har prioriterats. Uppföljning av beslut vad gäller LSS har utförts fram till april i år, då ny arbetsindelning infördes. Efter detta har biståndsbedömarna för personer under 65 år haft en högre arbetsbelastning. Uppföljning av beslut vad gäller SoL har inte utförts sedan en längre tid tillbaka Hur är dialogen mellan biståndsbedömarna och utförarna? Genom datasystemet Treserva kommunicerar utförarna med biståndsbedömarna vad gäller brukarnas behov. När utförarna har kommit överens med brukarna om en förändring av behov meddelas biståndsbedömarna, och en omprövning genomförs. Intervjuerna visar att handläggarenheten har arbetat med att mer och mer styra över kommunikationen till brukarna då de anser att det åligger brukaren att påkalla ett förändrat behov. Detta har lett till att kommunikationen med utförarna har minskat och arbetstid för handläggning har frigjorts för biståndsbedömarna. 2.3 Hur säkerställs kompetensförsörjningen inom sektorn? Biståndsbedömarna får del av extern metodhandledning fyra gånger per halvår. Biståndsbedömarna får på förhand meddela vilka ärenden de vill diskutera, eller om det är någon specifik lagändring de vill få stöd i. Intervjuerna med biståndsbedömarna och enhetschefen indikerar att denna externa handledning är tillräcklig Behov av ytterligare kompetensförsörjning Det finns en efterfrågan av extern processhandledning inom handläggarenheten. Det har genom intervjuerna framkommit att biståndsbedömarna har arbetat upp en kompetens genom metodhandledningen vilket gjort att behovet för den sortens kompetensförsörjning minskat. Istället har efterfrågan på extern processhandledning ökat. 2.4 Hur ser personalomsättningen ut på handläggarenheten? Vad gäller personalomsättningen på handläggarenheten har sex biståndsbedömare arbetat mellan fem till tio år, fyra har arbetat två till fem år och en har arbetat mindre än två år. Ett par biståndsbedömare har under en tid gått över till andra tjänster inom sektorn för socialtjänst men har kommit tillbaka, vilket resulterar i att handläggarenheten har relativt många biståndsbedömare med erfarenhet. 9

12 2.4.1 Vilka förebyggande åtgärder vidtas för att minska personalomsättningen? Utöver att rekrytera erfaren personal har handläggarenheten under 2011 och 2012 tagit hjälp av personalvårdsenheten Oasen för att förbättra både ledarskapet och medarbetarskapet. Intervjuerna indikerar att arbetet med att minska personalomsättningen har varit effektfullt, då stämningen i arbetsgruppen på handläggarenheten har förbättrats och personal väljer att återvända Hur ser rekryteringsläget ut för personal till handläggarenheten? Handläggarenheten anser att rekryteringsläget är bra. Medarbetare väljer att komma tillbaka till handläggarenheten och praktikanter går ofta över till en anställning. 2.5 Hur många ärenden hanterar respektive biståndsbedömare inom handläggarenheten? Tabell 2: Antal brukare. Källa: Härryda kommun Brukarenovember 2013 Under 65 år 409 Över 65 år 679 Totalt 1088 Ovan tabell visar antalet brukare i november. Totalt har handläggarenheten 1088 brukare, varav 409 är under 65 år och 679 är över 65 år. Tabell 3: Antal brukare per biståndsbedömare. Källa: Härryda kommun Brukare per biståndsbedömare, november 2013 Biståndsbedömare under 65 år 102 Biståndsbedömareöver 65 år 170 Ovan tabell visar antalet brukare per biståndsbedömare för personer under respektive över 65 år i november Intervjuerna indikerar att biståndsbedömarna för personer över 65 år har en tillfredsställande arbetsbelastning trots att de i relation till biståndsbedömarna för personer under 65 år har fler ärenden per biståndsbedömare. Den större likheten i besluten för personer över 65 år gör att biståndsbedömarna för personer över 65 år klarar en högre andel ärenden. Vad gäller vårdplaneringshandläggarna hanterar de alla vårdplaneringar med undantag för psykiatriärendena, vilka biståndsbedömarna för personer under 65 år genomför. 10

13 Tabell 4: Jämförelse insatser per handläggare SoL. Källa: Kolada Personer 65 år och äldre med beslut om insatser enligt SoL som varje handläggare ansvarar för, 2012 Härrydakommun 187 Västra Götalands län (ovägt medel) Invånare (ovägtmedel) 167 Ovan tabell visar en jämförelse av genomsnitten för Härryda kommun, Västra Götalands län samt kommungruppen med invånare för Att utläsa från tabellen ovan har Härryda kommuns biståndsbedömare ett högre antal brukare per biståndsbedömare än ovan nämnda genomsnitt. Viktigt att tillägga är att biståndsbedömarna inom Härryda kommun får avlastning vad gäller vårdplaneringarna, som vårdplaneringshandläggarna utför. Vid en jämförelse mellan kommunerna bör detta innebära att biståndsbedömarna vid Härryda kommun klarar av en högre andel ärenden Avslag och överklaganden Tabell 5: Antal avslag 2012 samt jan-aug Källa: Härryda kommun Avslag Avslag 2012 Avslag LSS 46 AvslagSoL 46 Totalt 92 Avslag och delavslag jan aug 2013 Avslag LSS 32 AvslagSoL 41 Totalt 73 Statistiken indikerar ett ökat antal avslag 2013 i jämförelse med I jämförelse mellan lagstiftningarna visar statistiken att avslagen vad gäller SoL har ökat förhållandevis mer. Tabell 6: Antal överklaganden. Källa: Härryda kommun Överklaganden Totalt 10 9 Varav antalet utslag i förvaltningsrätten som gått emot kommunens beslut 1 1 Som framgår av statistiken i tabellen ovan är det ytterst få utslag i Förvaltningsrätten som går emot kommunens beslut. 11

14 2.6 Hur är sjukskrivningsnivån inom handläggarenheten? Tabell 7: Sjukskrivningsnivån. Källa: Härryda kommun samt Sveriges kommuner och landsting Sjukskrivning 2012 jan sep 2013 Handläggarenheten 9,06 % 3,08 % Sektorn för socialtjänst Härryda kommun 6,74 % 7,47 % Härrydakommun 6,00 % VästraGötalandslän 4,54 % Riket 5,50 % Att utläsa från tabellen ovan var sjukskrivningsnivån på handläggarenheten 2012 över genomsnittet för socialtjänsten i Härryda kommun, Härryda kommun totalt, Västra Götalands län samt riket. Under de nio första månaderna 2013 har sjukskrivningsnivån sjunkit och ligger nu under genomsnittet för socialtjänsten inom Härryda kommun. 2.7 Hantering av LOV LOV infördes den 1 september 2010 i hemtjänsten i Härryda kommun. I augusti i år infördes ett system för icke-väljarna som innebär ett månadsvis rullande schema för utförarna. Både kommunen och de privata utförarna ingår i detta system, där icke-väljarna tillfaller månadens utförare. Tre år efter införandet finns det sex brukare hos fem privata aktörer. 2.8 Individualisering av beslut vad gäller särskilt boende Enligt plan kommer det 2015 införas individualisering av beslut vad gäller särskilt boende. Individualiseringen betyder att det för varje beslut kommer att göras flertalet bedömningar. Förvaltningens bedömning är att detta kommer öka handläggarenhetens arbetsbelastning. I kommunfullmäktiges budgetbeslut för får handläggarenheten ett tillskott med 1,0 årsarbetare från och med 1 januari 2014, främst med anledning av förordningen om individuella beslut på särskilt boende. 12

15 3.Avslutning 3.1 Diskussion Biståndsbedömarna anser att uppdraget blivit tydligare efter att nya riktlinjer infördes. De nya riktlinjerna har även bidragit till att handläggningstiderna har minskat. Utöver riktlinjer får biståndsbedömarna stöd i form av prioriteringslista, rutinbeskrivningar, arbetsplatsträffar, handläggarträffar, utbildningar samt JP Infonet. Enligt medarbetarundersökningen finns det dock fortfarande en viss otydlighet i biståndsbedömarnas uppdrag. Utifrån intervjuerna antyds att det kan finnas skillnader i arbetsbelastning mellan de olika grupperna. Biståndsbedömarna för personer under 65 år har olikartade ärenden samt ansvar för psykiatriärendena, medan biståndsbedömarna för personer över 65 år har relativt likartade ärenden. Intervjuerna indikerar att den ojämna nivån av arbetsbelastning inom handläggarenheten möjligen kan ha en koppling till organisationsstrukturen. Av intervjuerna framgår att ett stort antal beslut inte följs upp. Skälet till det är att biståndsbedömarna medvetet på grund av hög arbetsbelastning valt att inte prioritera uppföljning av ärenden. Konsekvensen av att beslut inte följs upp kan bli att enskilda brukare inte får den vård de behöver. Utifrån kommunens perspektiv kan konsekvensen bli att man får en högre kostnad än man annars skulle ha haft. Statistiken enligt ovan visar att biståndsbedömarna i Härryda kommun har fler ärenden per biståndsbedömare än genomsnittet. Samtidigt måste hänsyn tas till den organisatoriska indelning som förvaltningen har valt med särskilda vårdplaneringshandläggare som avlastar övriga biståndsbedömare. Den organisationsstruktur som Härryda kommun har valt gör att jämförelsen inte är helt rättvisande. Rimligen bör en biståndsbedömare i Härryda kommun till följd av att man slipper vårdplaneringarna klara ett större antal ärenden. Handläggarenheten har vidtagit förebyggande åtgärder för att minska personalomsättningen genom att rekrytera erfaren personal och involvera kommunens personalvårdsenhet Oasen. Endast en biståndsbedömare har arbetat mindre än två år på handläggarenheten. Handläggarenheten bedömer dagens rekryteringsläge som bra. Sjukskrivningsnivån var 2012 över genomsnittet för socialtjänsten i Härryda kommun, Härryda kommun, Västra Götalands län samt riket. Under de nio första månaderna 2013 har sjukskrivningsnivån sjunkit och ligger nu under genomsnittet för socialtjänsten inom Härryda kommun. 13

16 Enligt plan kommer förvaltningen från och med 2015 ha individuella beslut avseende särskilt boende. Förvaltningens bedömning är att detta kommer öka handläggarenhetens arbetsbelastning. Med anledning av förordningen om individuella beslut på särskilt boende får handläggarenheten ett tillskott på 1,0 årsarbetare från och med 1 januari Rekommendationer och förslag på utvecklingsområden Den övergripande revisionsfrågan är om kommunstyrelsen säkerställer att arbetssätt och rutiner finns för att säkerställa att personalen inom biståndsverksamheten har en tillfredställande arbetssituation för att kunna bedriva verksamheten på ett tillfredställande sätt. Vår bedömning är att kommunstyrelsen och den sociala myndighetsnämnden inte fullt ut har arbetssätt och rutiner för att säkerställa att biståndsbedömarnas arbetssituation är tillfredsställande. Utifrån vad som framkommit i granskningen lämnas följande rekommendation: Nämnden bör tillse att samtliga tidsbegränsade biståndsärenden följs upp inom beslutad tidsram. Nämnden bör göra en bedömning av om nuvarande organisation är utformad på optimalt sätt utifrån nya krav på individuell bedömning i särskilt boende och de olika målgruppernas behov av bistånd. Härvidbörbiståndsbedömarnasarbetsbelastningägnassärskilduppmärksa mhet. 14

17 Med Deloitte avses en eller flera av Deloitte Touche TohmatsuLimited, en brittisk juridisk person (Eng: limited by guarantee ), och dess nätverk av medlemsfirmor, som var och en är juridiskt åtskilda och oberoende enheter. För en mer detaljerad beskrivning av den legala strukturen för Deloitte Touche TohmatsuLimited och dess medlemsfirmor, besök Deloitte erbjuder tjänster inom revision, skatterådgivning, business consulting och finansiell rådgivning till offentliga och privata klienter inom en mängd branscher. Med ett globalt nätverk av medlemsfirmor i mer än 150 länder, kan Deloitte erbjuda spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter de behöver för att ta itu med sina mest komplexa utmaningar. Deloitte har medarbetare i nätverket alla fast beslutna att bli standard ofexcellence. Detta dokument innehåller endast allmän information. Varken Deloitte Touche TohmatsuLimited, dess medlemsfirmor eller deras närstående företag (gemensamt kallade "Deloittes Nätverk") lämnar råd eller tjänster genom denna publicering. Innan beslut fattas eller åtgärd vidtas som kan påverka din ekonomi eller din verksamhet, bör du konsultera en professionell rådgivare. Inget företag inom Deloittes Nätverk är ansvarigt för någon skada till följd av att man har förlitat sig på information i detta dokument.

18 2014 Deloitte AB

Granskning avseende assistentersättning

Granskning avseende assistentersättning Granskning avseende assistentersättning Härryda kommun Oktober 2013 Johan Osbeck, revisor Pernilla Lihnell, certifierad kommunal revisor Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskning...

Läs mer

Uppföljning av tidigare granskning

Uppföljning av tidigare granskning Uppföljning av tidigare granskning Härnösands kommun Maj 2015 Innehåll Sammanfattning 1 Uppdrag och bakgrund 1 Revisionsfråga 1 Revisionskriterier 1 Svar på revisionsfrågan 1 1. Inledning 2 Uppdrag och

Läs mer

Revisionsrapport Bisysslor Rutiner för kartläggning och rapportering. Härjedalens kommun

Revisionsrapport Bisysslor Rutiner för kartläggning och rapportering. Härjedalens kommun Revisionsrapport Bisysslor Rutiner för kartläggning och rapportering Härjedalens kommun 23 juni 2016 Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 3 2. Resultat... 4 3. Revisionell bedömning... 6 1 Sammanfattning

Läs mer

Revisionsrapport Leasing av bilar. Krokoms kommun

Revisionsrapport Leasing av bilar. Krokoms kommun Revisionsrapport Leasing av bilar Krokoms kommun Juni 2014 Innehåll Sammanfattning... 1 Uppdrag och bakgrund... 1 Revisionsfråga... 1 Revisionskriterier... 1 Svar på revisionsfrågan... 1 Iakttagelser...

Läs mer

Revisionsrapport Överförmyndarnämnden och valnämnden Översiktlig granskning. Ragunda kommun

Revisionsrapport Överförmyndarnämnden och valnämnden Översiktlig granskning. Ragunda kommun Revisionsrapport Överförmyndarnämnden och valnämnden Översiktlig granskning Ragunda kommun 21 januari 2016 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 5

Läs mer

/6-~c~Æ ~v{; _e/ Elisabeth Friberg, vice ordförrupe. .lile fj ~ C'" Till Kommunstyrelsen

/6-~c~Æ ~v{; _e/ Elisabeth Friberg, vice ordförrupe. .lile fj ~ C' Till Kommunstyrelsen KROKOMEN T JïELTE Revisorerna 2UI40g - Z 9 2014-09-29 Till Kommunstyrelsen Revisionsrapport "Intern kontroll" Kommunens revisorer har behandlat revisionsrapporten överlämnar den till kommunstyrelsen för

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av arkivrutiner. Krokoms kommun

Revisionsrapport Granskning av arkivrutiner. Krokoms kommun Revisionsrapport Granskning av arkivrutiner Krokoms kommun 2 februari 2016 Innehåll Sammanfattning... 2 1.Inledning... 3 2.Granskningsresultat... 4 3. Bedömning och rekommendationer... 7 1 Sammanfattning

Läs mer

Revisionsrapport Leasing av bilar. Härjedalens kommun

Revisionsrapport Leasing av bilar. Härjedalens kommun Revisionsrapport Leasing av bilar Härjedalens kommun 19 september 2014 Innehåll Sammanfattning... 1 Uppdrag och bakgrund... 1 Revisionsfråga... 1 Revisionskriterier... 1 Svar på revisionsfrågan... 1 Iakttagelser...

Läs mer

Rapport Hantering av föreningsbidrag. Timrå kommun

Rapport Hantering av föreningsbidrag. Timrå kommun Rapport Hantering av föreningsbidrag Timrå kommun November 2015 Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 2 2. Granskningsresultat 3 3. Bedömning och rekommendationer 6 Sammanfattning Uppdrag och bakgrund

Läs mer

Oktober Rapport Granskning av Hemtjänsten Härnösands kommun

Oktober Rapport Granskning av Hemtjänsten Härnösands kommun Oktober 2015 Rapport Granskning av Hemtjänsten Härnösands kommun Innehåll Sammanfattning 3 1. Inledning 4 2. Granskningsresultat 5 3. Bedömning och rekommendationer 9 Sammanfattning Uppdrag och bakgrund

Läs mer

Granskning avseende kommunens rutiner och riktlinjer för bisysslor inom kommunledningens verksamhet

Granskning avseende kommunens rutiner och riktlinjer för bisysslor inom kommunledningens verksamhet Granskning avseende kommunens rutiner och riktlinjer för bisysslor inom kommunledningens verksamhet Härryda kommun Maj 2014 Johan Osbeck, certifierad kommunal revisor Pernilla Lihnell, certifierad kommunal

Läs mer

Jämförelsetal. Östersunds kommun

Jämförelsetal. Östersunds kommun Jämförelsetal Östersunds kommun Mars 215 Innehåll Sammanfattning... 3 Uppdrag och bakgrund... 3 Syfte... 3 Iakttagelser... 3 1.Inledning... 4 Uppdrag och bakgrund... 4 Revisionsfråga... 4 Avgränsning...

Läs mer

Habo kommun Granskning av interna kontrollplaner i Habo kommun. Februari 2014 Sofia Josefsson och Louise Abrahamsson

Habo kommun Granskning av interna kontrollplaner i Habo kommun. Februari 2014 Sofia Josefsson och Louise Abrahamsson Habo kommun Granskning av interna kontrollplaner i Habo kommun Februari 2014 Sofia Josefsson och Louise Abrahamsson Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 2 2. Deloittes syn på intern kontroll 3 3. Intern

Läs mer

Kungälvs kommun. Granskning av utbetalningsprinciper Personlig assistans. Granskningsrapport. KPMG AB 2014-08-27 Antal sidor: 5

Kungälvs kommun. Granskning av utbetalningsprinciper Personlig assistans. Granskningsrapport. KPMG AB 2014-08-27 Antal sidor: 5 Bilaga 1 Granskning av utbetalningsprinciper Personlig assistans Granskningsrapport KPMG AB Antal sidor: 5 2014 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent

Läs mer

Rapport avseende granskning av resursfördelning

Rapport avseende granskning av resursfördelning Rapport avseende granskning av resursfördelning inom kultur- och fritidsnämnden Östersunds kommun April 2014 Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 2 2. Granskningsresultat 3 3. Revisionell bedömning 5

Läs mer

Revisionsnämnden beslutade den 8 april 2013 att överlämna granskningen av internkontrollplaner till kommunstyrelsen.

Revisionsnämnden beslutade den 8 april 2013 att överlämna granskningen av internkontrollplaner till kommunstyrelsen. Kommunens revisorer 2013-04-08 GRANSKNING AV INTERNKONTROLLPLANER I HÄRRYDA KOMMUN Revisionsnämnden beslutade den 8 april 2013 att överlämna granskningen av internkontrollplaner till kommunstyrelsen. Rapporten

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av inköpsrutiner och ramavtal. Krokoms kommun

Revisionsrapport Granskning av inköpsrutiner och ramavtal. Krokoms kommun Revisionsrapport Granskning av inköpsrutiner och ramavtal Krokoms kommun December 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskningsresultat... 3 3. Bedömning och rekommendationer... 8

Läs mer

Rapport avseende granskning av öppna ärenden. Östersunds kommun

Rapport avseende granskning av öppna ärenden. Östersunds kommun Rapport avseende granskning av öppna ärenden Östersunds kommun December 2014 Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 2 Uppdrag och bakgrund 2 Revisionsfråga 2 Revisionskriterier 2 Avgränsning 2 Metod 2

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten

Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten Verksamhetschef Bistånd och avgifter Områdeschef SoL Socialpsykiatri Områdeschef LSS Boende/ Sysselsättning Områdeschef LSS Boende/ Pers ass

Läs mer

Revisionsrapport Arkivrutiner. Härjedalens kommun

Revisionsrapport Arkivrutiner. Härjedalens kommun Revisionsrapport Arkivrutiner Härjedalens kommun 23 januari 2015 Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 3 2. Resultat... 4 3. Revisionell bedömning... 7 1 Sammanfattning Uppdrag, bakgrund och revisionsfråga

Läs mer

Detta styrdokument beslutades av vård- och omsorgsnämnden

Detta styrdokument beslutades av vård- och omsorgsnämnden Riktlinjer som stöd för Handläggning enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS och enligt SOL för personer under 65 år. 1 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Målgrupp... 3

Läs mer

Rapport Arbetet för att minska sjukfrånvaro Härnösands kommun. Kommunstyrelsen Socialnämnden

Rapport Arbetet för att minska sjukfrånvaro Härnösands kommun. Kommunstyrelsen Socialnämnden Rapport Arbetet för att minska sjukfrånvaro Härnösands kommun Kommunstyrelsen Socialnämnden September 2016 Innehåll Sammanfattning 3 1. Inledning 4 2. Granskningsresultat 5 3. Bedömning och rekommendationer

Läs mer

December 2014. Revisionsrapport Ansökan om ersättning för kostnader från Migrationsverket Östersunds kommun

December 2014. Revisionsrapport Ansökan om ersättning för kostnader från Migrationsverket Östersunds kommun December 2014 Revisionsrapport Ansökan om ersättning för kostnader från Migrationsverket Östersunds kommun Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 2 2. Granskningsresultat 3 3. Bedömning och rekommendationer

Läs mer

Rapport avseende granskning av interna överenskommelser och externa avtal

Rapport avseende granskning av interna överenskommelser och externa avtal Rapport avseende granskning av interna överenskommelser och externa avtal Östersunds kommun Oktober 2013 Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 2 2. Rutinbeskrivning 3 3. Granskningsresultat 5 Sammanfattning

Läs mer

Revisionsrapport Rutiner för rekrytering. Härjedalens kommun

Revisionsrapport Rutiner för rekrytering. Härjedalens kommun Revisionsrapport Rutiner för rekrytering Härjedalens kommun 12 juni 2014 Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 4 2. Resultat... 5 3. Revisionell bedömning... 8 1 Sammanfattning Uppdrag, bakgrund

Läs mer

Granskning avseende Härryda kommuns hantering av upplåning och placeringar.

Granskning avseende Härryda kommuns hantering av upplåning och placeringar. Granskning avseende Härryda kommuns hantering av upplåning och placeringar. Härryda kommun Oktober 2014 Pernilla Lihnell, certifierad kommunal Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 4 2. Finansförvaltningen...

Läs mer

Biståndshandläggning November 2016 Äldreomsorgens nationella värdegrund 5 kap. 4 socialtjänstlagen (2001:453,SoL) Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt

Läs mer

Vilka rättigheter har Esther och vilka skyldigheter har vi?

Vilka rättigheter har Esther och vilka skyldigheter har vi? Vilka rättigheter har Esther och vilka skyldigheter har vi? Flera lagar som styr O Socialtjänstlagen - SoL O Hälso- och sjukvårdslagen- HSL O Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS

Läs mer

Granskning avseende kommunens efterlevnad av rese- och representationspolicy

Granskning avseende kommunens efterlevnad av rese- och representationspolicy Granskning avseende kommunens efterlevnad av rese- och representationspolicy Härryda kommun Oktober 2013 Johan Osbeck, revisor Pernilla Lihnell, certifierad kommunal revisor Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

Socialtjänstlagens uppbyggnad

Socialtjänstlagens uppbyggnad Socialtjänstlagens uppbyggnad Lagen innehåller 16 kapitel med tillhörande paragrafer 1. Socialtjänstens mål 2. Kommunens ansvar 3. Socialnämndens uppgifter 4. Rätten till bistånd 5. Särskilda bestämmelser

Läs mer

Granskning avseende samordning av kommunens fastighetsskötares kompetens.

Granskning avseende samordning av kommunens fastighetsskötares kompetens. Granskning avseende samordning av kommunens fastighetsskötares kompetens. Härryda kommun Mars 2014 Pernilla Lihnell, certifierad kommunal revisor Johan Osbeck, certifierad kommunal revisor Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

Oktober 2014 Pernilla Lihnell, Marcus Carlsson. Härryda kommun Granskning av Härryda kommuns principer för köp av mark

Oktober 2014 Pernilla Lihnell, Marcus Carlsson. Härryda kommun Granskning av Härryda kommuns principer för köp av mark Oktober 2014 Pernilla Lihnell, Marcus Carlsson Härryda kommun Granskning av Härryda kommuns principer för köp av mark Innehåll 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 3 3. Genomgång av lagstiftning vid

Läs mer

Deloitte. GranslQling av det systematiska arbetsmiljöarbetet i grundskolan. lönköpings kommun -- JÖNKÖPINGS :; KOMMUN

Deloitte. GranslQling av det systematiska arbetsmiljöarbetet i grundskolan. lönköpings kommun -- JÖNKÖPINGS :; KOMMUN Deloitte. -- JÖNKÖPINGS :; KOMMUN GranslQling av det systematiska arbetsmiljöarbetet i grundskolan lönköpings kommun Maj 2014 Innehåll 1. Sammanfattning 1 Revisionsfrågor 1 Svar på revisionsfrågan Iakttagelser

Läs mer

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning enligt LSS

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning enligt LSS Stöd och service till personer med funktionsnedsättning enligt LSS Stöd och service till personer med funktionsnedsättning 2 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) har kommit till

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer Omsorg om funktionshindrade Information och stödformer Vård och omsorg om de som lever med funktionshinder Det handlar egentligen inte om människor med särskilda behov utan om människor med alldeles vanliga

Läs mer

Revisionsrapport Representation Regler och rutiner. Härjedalens kommun

Revisionsrapport Representation Regler och rutiner. Härjedalens kommun Revisionsrapport Representation Regler och rutiner Härjedalens kommun 31 mars 2016 Innehåll Sammanfattning.3 1.Inledning..4 2.Resultat 5 3. Revisionell bedömning.8 Sammanfattning Uppdrag och bakgrund I

Läs mer

Rapport avseende granskning av resursfördelning inom socialnämnden. Timrå kommun

Rapport avseende granskning av resursfördelning inom socialnämnden. Timrå kommun Rapport avseende granskning av resursfördelning inom socialnämnden Timrå kommun Juni 2015 Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 3 2. Granskningsresultat 4 3. Bedömning och rekommendationer 9 Sammanfattning

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Granskning av LSS organisation och budgetföljsamhet. Emmaboda kommun. 31 januari Jard Larsson, certifierad kommunal revisor

REVISIONSRAPPORT. Granskning av LSS organisation och budgetföljsamhet. Emmaboda kommun. 31 januari Jard Larsson, certifierad kommunal revisor REVISIONSRAPPORT Granskning av LSS organisation och budgetföljsamhet Emmaboda kommun 31 januari 2013 Jard Larsson, certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund, revisionsfråga

Läs mer

September 2014. Efterlevnad kommunala policydokument- kommunens bolag Östersunds kommun

September 2014. Efterlevnad kommunala policydokument- kommunens bolag Östersunds kommun September 2014 Efterlevnad kommunala policydokument- kommunens bolag Östersunds kommun Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 3 2. Granskningsresultat 4 3. Bedömning och rekommendationer 9 Sammanfattning

Läs mer

Rapport avseende granskning av Renhållningsverksamheten. Östersunds kommun

Rapport avseende granskning av Renhållningsverksamheten. Östersunds kommun Rapport avseende granskning av Renhållningsverksamheten Östersunds kommun Oktober 2014 Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 2 2. Granskningsresultat 3 3. Revisionell bedömning 6 Sammanfattning Uppdrag

Läs mer

Februari 2015. Revisionsrapport Ansökan om ersättning för kostnader från Migrationsverket Timrå kommun

Februari 2015. Revisionsrapport Ansökan om ersättning för kostnader från Migrationsverket Timrå kommun Februari 2015 Revisionsrapport Ansökan om ersättning för kostnader från Migrationsverket Timrå kommun Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 3 2. Granskningsresultat 4 3. Bedömning och rekommendationer

Läs mer

Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS

Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS 1. Utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, 2. Betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada

Läs mer

Underhåll av VA-ledningsnät

Underhåll av VA-ledningsnät Underhåll av VA-ledningsnät Östersunds kommun Augusti 2015 Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 2 Uppdrag och bakgrund 2 Revisionsfråga 2 Revisionskriterier 2 Avgränsning 2 Metod 2 2. Granskningsresultat

Läs mer

Anna Setterström. Omsorgskonsulent Karlstads kommun

Anna Setterström. Omsorgskonsulent Karlstads kommun Anna Setterström Omsorgskonsulent Karlstads kommun 2012-09-25 Omsorgskonsulent Ansvarar för uppföljning och tillsyn i enskilda ärenden enligt SoL och LSS Upprättar riktlinjer och instruktioner enligt SoL

Läs mer

Personlig assistans. leva som alla andra. Förvaltningen för Funktionsstöd Kungsbacka kommun

Personlig assistans. leva som alla andra. Förvaltningen för Funktionsstöd Kungsbacka kommun Personlig assistans leva som alla andra Förvaltningen för Funktionsstöd Kungsbacka kommun Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Vissa kriterier måste vara uppfyllda för att man ska

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslag. De som tillhör någon av lagens tre personkretsar kan få rätt till

Läs mer

LSS Information för personer med funktionsnedsättning

LSS Information för personer med funktionsnedsättning LSS Information för personer med funktionsnedsättning Information från Socialkontoret i Danderyd om insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS LSS Lagen om stöd och service

Läs mer

Stöd och service enligt LSS

Stöd och service enligt LSS Stöd och service enligt LSS LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till en del personer med funktionsnedsättningar. Socialtjänstlagen,

Läs mer

Välkommen som ny stödfamilj i Jönköpings kommun!

Välkommen som ny stödfamilj i Jönköpings kommun! Välkommen som ny stödfamilj i Jönköpings kommun! Information till uppdragstagare i Funktionshinderomsorgen 2011-05-25 Innehållsförteckning Organisationsbeskrivning... 1 Målgrupp...1 Rättigheter för personer

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av rutiner för utbetalning av försörjningsstöd

Revisionsrapport Granskning av rutiner för utbetalning av försörjningsstöd Revisionsrapport Granskning av rutiner för utbetalning av försörjningsstöd Härnösands kommun Maj 2014 Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 3 2. Granskningsresultat 4 3. Bedömningar och rekommendationer

Läs mer

Information om LSS. Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg

Information om LSS. Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg Information om LSS Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg Om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som garanterar personer med omfattande varaktiga funktionshinder

Läs mer

Svar på motion (S): Låt brukarna själva bestämma över ledsagningen

Svar på motion (S): Låt brukarna själva bestämma över ledsagningen Tjänsteskrivelse 2017-09 - 15 Handläggare Marie Lindström Utredningsenheten Vård - och omsorgsnämnden Svar på motion (S): Låt brukarna själva bestämma över ledsagningen Förslag till beslut Motionen avslås.

Läs mer

Lokal lex Sarah-rutin Norrmalms stadsdelsförvaltning

Lokal lex Sarah-rutin Norrmalms stadsdelsförvaltning 1 Lokal lex Sarah-rutin Norrmalms stadsdelsförvaltning Reviderad juni 2016 Innehåll Vad är lex Sarah 2 Att medverka till god kvalitet 2 Missförhållanden ska rapporteras 3 Skyldigheten att rapportera 3

Läs mer

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Socialförvaltningen LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade En lag om rätten att leva som andra Genom LSS kan personer med omfattande funktionshinder få möjlighet till stöd

Läs mer

Tillsynsenheten. Administrativ chef MAS/MAR Omsorgskonsulenter Dietist

Tillsynsenheten. Administrativ chef MAS/MAR Omsorgskonsulenter Dietist Tillsynsenheten Administrativ chef MAS/MAR Omsorgskonsulenter Dietist Omsorgskonsulent Tillhör Tillsynsenheten Ansvarar för uppföljning och tillsyn i enskilda ärenden enligt SoL och LSS Upprättar riktlinjer

Läs mer

Insatsen kontaktperson enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Insatsen kontaktperson enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Socialförvaltningen Insatsen kontaktperson enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Tjänstedeklaration Beslutad av omsorgsnämnden 2011-12-15, 148. Övertagen av socialnämnden 2012-09-01.

Läs mer

Riktlinjer för handläggning enligt SoL för personer med psykisk funktionsnedsättning

Riktlinjer för handläggning enligt SoL för personer med psykisk funktionsnedsättning Datum Nämnd, förvaltning 2016-02-29 Socialnämnden Riktlinjer för handläggning enligt SoL för personer med psykisk funktionsnedsättning Beslutad av socialnämnden 2010-06-22 Reviderad 2014-05-20, 55 Reviderad

Läs mer

Motiv till medverkan. Tema. Vilket mandat ger politikerna tjänstemännen att tillämpa lagstiftning och rättsfall?

Motiv till medverkan. Tema. Vilket mandat ger politikerna tjänstemännen att tillämpa lagstiftning och rättsfall? LSS-råd 2013-09-26 Motiv till medverkan Tema Vilket mandat ger politikerna tjänstemännen att tillämpa lagstiftning och rättsfall? Handläggning LSS Omorganisation 2010: Ett av motiven var att skapa EN ingång

Läs mer

Insatsen ledsagarservice enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Insatsen ledsagarservice enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Socialförvaltningen Insatsen ledsagarservice enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Tjänstedeklaration Beslutad av omsorgsnämnden 2011-12-15, 148 Övertagen av socialnämnden 2012-09-01

Läs mer

Rapport avseende granskning av Rektors roll som pedagogisk ledare. Östersunds kommun

Rapport avseende granskning av Rektors roll som pedagogisk ledare. Östersunds kommun Rapport avseende granskning av Rektors roll som pedagogisk ledare Östersunds kommun Oktober 2015 Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 2 Uppdrag och bakgrund 2 Revisionsfråga 2 Revisionskriterier 2 Avgränsning

Läs mer

Råd och stöd. Handikappreformen 1994: Tillägg till HSL(3b, 18b ) Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS

Råd och stöd. Handikappreformen 1994: Tillägg till HSL(3b, 18b ) Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Råd och stöd Handikappreformen 1994: Tillägg till HSL(3b, 18b ) Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Personkrets LSS Utvecklingsstörda personer och personer med autism eller autismliknande

Läs mer

Jönköping kommun Granskning av äldreomsorgens utnyttjande av lokaler. Januari 2015 Torbjörn Bengtsson, Kristina Engelke

Jönköping kommun Granskning av äldreomsorgens utnyttjande av lokaler. Januari 2015 Torbjörn Bengtsson, Kristina Engelke Jönköping kommun Granskning av äldreomsorgens utnyttjande av lokaler Januari 2015 Torbjörn Bengtsson, Kristina Engelke Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 2 2. Granskning 3 Sammanfattning Uppdrag och

Läs mer

Rapport Granskning av Personalsystemet Heroma

Rapport Granskning av Personalsystemet Heroma Rapport Granskning av Personalsystemet Heroma Krokoms kommun 2015-10-07 Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 3 1.1. Uppdrag och bakgrund... 3 1.2. Revisionsfråga... 3 1.3. Revisionskriterier...

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden 1(5) Reglemente för socialnämnden Detta reglemente är beslutat av kommunfullmäktige den 28 februari 2011, 102. Utöver vad som anges i kommunallagen (1991:900) och i Trelleborgs kommuns reglemente med gemensamma

Läs mer

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. - Kan sökas av funktionsnedsatta i alla åldrar

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. - Kan sökas av funktionsnedsatta i alla åldrar LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade - Kan sökas av funktionsnedsatta i alla åldrar Rev nov 2014 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Den första januari 1994

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

Författningssamling. Reglemente för socialnämnden 1(5) Sammansättning

Författningssamling. Reglemente för socialnämnden 1(5) Sammansättning 1(5) Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 2014-04-24 73 Reviderad: 2014-10-30 153, 2015-09-24 116 Reglemente för socialnämnden Sammansättning 1 Socialnämnden består av elva ledamöter och elva

Läs mer

LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET

LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE (LSS) LSS är en rättighetslag som ska garantera personer med stora

Läs mer

Rapport Granskning av samverkan kring barnoch ungas psykiska hälsa. Härnösands kommun

Rapport Granskning av samverkan kring barnoch ungas psykiska hälsa. Härnösands kommun Rapport Granskning av samverkan kring barnoch ungas psykiska hälsa. Härnösands kommun November 2013 Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 3 2. Granskningsresultat 4 3. Bedömning och rekommendationer 12

Läs mer

Rutin utredning 11:1 barn

Rutin utredning 11:1 barn Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ- och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef Reviderad (av vem och datum) Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens ledningsgrupp,

Läs mer

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Nordmalings kommun 914 81 NORDMALING Tfn 0930-140 00 www.nordmaling.se Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Lagen börjar med personkretsen. Det är de personer som har rätt till hjälp.

Läs mer

Rapport avseende granskning av internkontrollarbetet. Timrå kommun

Rapport avseende granskning av internkontrollarbetet. Timrå kommun Rapport avseende granskning av internkontrollarbetet. Timrå kommun Juni 2014 Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 2 2. Rutinbeskrivning 3 3. Sammanfattande analys 6 4. Revisionell bedömning 7 5. Bilagor

Läs mer

Stockholms stad, Bromma stadsdelsförvaltning Helalivet Omsorg AB. Johan Rasmusson Magnus Källander Teodora Heim Malin Lundberg

Stockholms stad, Bromma stadsdelsförvaltning Helalivet Omsorg AB. Johan Rasmusson Magnus Källander Teodora Heim Malin Lundberg Stockholms stad, Bromma stadsdelsförvaltning Helalivet Omsorg AB Johan Rasmusson Magnus Källander Teodora Heim Malin Lundberg 18 december 2014 Innehåll 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 3. Bakgrund...

Läs mer

Habo kommun Granskning av kvaliteten i äldreomsorgen i Habo kommun. November 2013 Torbjörn Bengtsson och Jakob Janerheim

Habo kommun Granskning av kvaliteten i äldreomsorgen i Habo kommun. November 2013 Torbjörn Bengtsson och Jakob Janerheim Habo kommun Granskning av kvaliteten i äldreomsorgen i Habo kommun November 2013 Torbjörn Bengtsson och Jakob Janerheim Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 2 2. Kvalitetskriterier för hemtjänsten 3

Läs mer

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Stöd till personer med funktionsnedsättning Stöd till personer med funktionsnedsättning i Lessebo kommun Stöd till personer med funktionsnedsättning Omsorgen om personer med funktionsnedsättning (OF) erbjuder en rad olika stöd till personer med

Läs mer

Informationsöverföring. kommunikation med landstinget - uppföljande granskning

Informationsöverföring. kommunikation med landstinget - uppföljande granskning www.pwc.se Revisionsrapport Jenny Krispinsson Augusti 2015 Informationsöverföring och kommunikation med landstinget - uppföljande granskning Gällivare kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning...

Läs mer

Riktlinjer för biståndshandläggning och verkställighet enligt socialtjänstlagen, med inriktning äldreomsorgen. Antagen av kommunfullmäktige

Riktlinjer för biståndshandläggning och verkställighet enligt socialtjänstlagen, med inriktning äldreomsorgen. Antagen av kommunfullmäktige Riktlinjer för biståndshandläggning och verkställighet enligt socialtjänstlagen, med inriktning äldreomsorgen. Antagen av kommunfullmäktige 2015-12-08 Eksjö kommun 575 80 Eksjö Tfn 0381-360 00 Fax 0381-166

Läs mer

Revisionsrapport Gymnasieskolans Organisation och ekonomi. Härjedalens kommun

Revisionsrapport Gymnasieskolans Organisation och ekonomi. Härjedalens kommun Revisionsrapport Gymnasieskolans Organisation och ekonomi Härjedalens kommun 26 oktober 2015 Innehåll Sammanfattning.2 1.Inledning..4 2.Resultat 5 3. Revisionell bedömning.8 Sammanfattning Uppdrag och

Läs mer

Granskning av Elevhälsan Östersunds kommun. Barn- och utbildningsnämnden

Granskning av Elevhälsan Östersunds kommun. Barn- och utbildningsnämnden Granskning av Elevhälsan Östersunds kommun Barn- och utbildningsnämnden 00 Innehåll Sammanfattning 2 1. Inledning 4 2. Granskningsresultat 6 01 Sammanfattning Uppdrag och bakgrund I skollagen finns ett

Läs mer

Bistånd och insatser enligt SoL och LSS

Bistånd och insatser enligt SoL och LSS Bistånd och insatser enligt SoL och LSS Vad innehåller broschyren? I denna broschyr finner du information om det stöd och de insatser Strängnäs kommun har att erbjuda enligt socialtjänstlagen (SoL) för

Läs mer

Rapport avseende granskning av ITverksamheten. Härnösands kommun

Rapport avseende granskning av ITverksamheten. Härnösands kommun Rapport avseende granskning av ITverksamheten Härnösands kommun Maj 2014 Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 2 2. Granskningsresultat 3 3. Analys och kommentarer 6 Bilaga 1 Intervjuade 8 Sammanfattning

Läs mer

Granskning av socialsekreterarnas arbetssituation. Härryda kommun

Granskning av socialsekreterarnas arbetssituation. Härryda kommun Granskning av socialsekreterarnas arbetssituation Härryda kommun Januari 2015 Innehåll Sammanfattning 1 Inledning 3 Diskussion och bedömning 5 Bilaga 1 14 Sammanfattning Deloitte AB har av Härryda kommuns

Läs mer

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter i Åstorps kommun Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Åstorps Kommun

Läs mer

Rapport avseende granskning av IT-säkerhet. Östersunds kommun

Rapport avseende granskning av IT-säkerhet. Östersunds kommun Rapport avseende granskning av IT-säkerhet Östersunds kommun November 2014 Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 2 1.1. Uppdrag och bakgrund 2 1.2. Revisionsfråga 2 1.3. Revisionskriterier 2 1.4. Avgränsning

Läs mer

Rapport avseende granskning av kontroller av intäktsredovisningen.

Rapport avseende granskning av kontroller av intäktsredovisningen. Rapport avseende granskning av kontroller av intäktsredovisningen. Östersunds kommun April 2014 Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 2 2. Granskningsresultat 3 3. Revisionell bedömning 9 4. Bilagor 11

Läs mer

Tillsynsärende angående socialtjänstens ansvar och agerande

Tillsynsärende angående socialtjänstens ansvar och agerande 1 (5) Oskarshamns kommun Socialnämnden 572 28 Oskarshamn Tillsynsärende angående socialtjänstens ansvar och agerande Bakgrund Socialtjänsten i Oskarshamn har anmält till Länsstyrelsen att man önskar att

Läs mer

Information om stöd och service

Information om stöd och service Information om stöd och service Information om stöd och service enligt LSS Socialförvaltningen informerar Vad är LSS? LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Socialnämnden ska

Läs mer

Riktlinjer boendestöd för vuxna

Riktlinjer boendestöd för vuxna Riktlinjer boendestöd för vuxna Bistånd enligt socialtjänstlagen (SoL) 4 kap 1 Riktlinjer antagna av Socialnämnden den 18 december 2012 219 Innehållsförteckning Bakgrund...2 Lagstiftning...2 Målsättning...2

Läs mer

Rapport ang. ledsagning/ledsagarservice vid synskada

Rapport ang. ledsagning/ledsagarservice vid synskada DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth 2009-12-11 1(5) Rapport ang. ledsagning/ledsagarservice vid synskada Socialnämnden beslutade 2009-11-03 uppdra åt socialkontoret att sammanställa

Läs mer

Granskning Hänsyn till policydokument vid upphandling. Östersunds kommun

Granskning Hänsyn till policydokument vid upphandling. Östersunds kommun Granskning Hänsyn till policydokument vid upphandling Östersunds kommun April 2015 Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 2 2. Resultat 3 Riktlinjer 3 Upphandlingspolicy 3 Konkurrenspolicy 4 IT-säkerhetspolicy

Läs mer

Revisionsrapport Fastighetsunderhåll. Ragunda kommun

Revisionsrapport Fastighetsunderhåll. Ragunda kommun Revisionsrapport Fastighetsunderhåll Ragunda kommun 2 december 2015 Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 3 2. Resultat... 4 3. Revisionell bedömning... 7 1 Sammanfattning Uppdrag och bakgrund Underhåll

Läs mer

Stöd & Service. Funktionsstödsförvaltningen

Stöd & Service. Funktionsstödsförvaltningen Stöd & Service Funktionsstödsförvaltningen STÖD OCH SERVICE FRÅN FUNKTIONSSTÖDSFÖRVALTNINGEN Vi vill att denna broschyr ska ge dig en bild av de insatser som Funktionsstödsförvaltnigen kan erbjuda dig

Läs mer

Reglemente för socialnämnden. Antaget av kommunfullmäktige , 49 Dnr KS

Reglemente för socialnämnden. Antaget av kommunfullmäktige , 49 Dnr KS Reglemente för socialnämnden Antaget av kommunfullmäktige 2014-12-15, 49 Dnr KS.2014.44 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Nämndens uppgifter... 3 1.1. Avgränsningen av nämndens uppgifter... 3 1.2. Innehållet i nämndens

Läs mer

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Datum: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2012-06-13 Stadskontoret Stadsområdesförvaltningar/Sociala Resursförvaltningen

Läs mer

Varje medarbetare har ansvar för att inom sin enhet aktivt delta i verksamhetens utvärdering

Varje medarbetare har ansvar för att inom sin enhet aktivt delta i verksamhetens utvärdering Samverkan och samarbete det finns rutiner som tydliggör ansvaret för samarbete internt och externt, som gäller den enskildes behov av insatser vad avser t ex överföring av information hur samverkan ska

Läs mer

Personlig assistans. Nordiskt seminarium. 11 12 april 2013 Clarion Hotel Stockholm. Ulla Clevnert

Personlig assistans. Nordiskt seminarium. 11 12 april 2013 Clarion Hotel Stockholm. Ulla Clevnert Personlig assistans Nordiskt seminarium 11 12 april 2013 Clarion Hotel Stockholm Ulla Clevnert Personlig assistans enligt 9 2 LSS Biträde av personlig assistent eller ekonomiskt stöd till skäliga kostnader

Läs mer

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning LSS-omsorgen Det här kan du som har funktionsnedsättning få hjälp med Genom LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) kan personer med omfattande funktionsnedsättningar få möjlighet

Läs mer

Värmdö kommun. Förstudie angående styrning och organisation av LSS-verksamheten Revisionsrapport. KPMG AB 2011-12-13 Antal sidor: 9

Värmdö kommun. Förstudie angående styrning och organisation av LSS-verksamheten Revisionsrapport. KPMG AB 2011-12-13 Antal sidor: 9 Förstudie angående styrning och organisation av LSS-verksamheten KPMG AB Antal sidor: 9 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 2.1 Syfte och revisionsfrågor 3 2.2 Metod 3 2.3 Projektorganisation 3

Läs mer

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun.

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Stöd och lärande Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Kvalitetsindikatorer... 3 Lagrum... 3 Berörda... 3 Utveckling...

Läs mer