With the support of the Lifelong Learning Programme of the European Union. PROJECT nº: ES1-LEO

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "With the support of the Lifelong Learning Programme of the European Union. PROJECT nº: 2010-1-ES1-LEO05-21207"

Transkript

1 VÄLJ SPRÅK SELECT YOUR LANGUAGE Svenska English

2 With the support of the Lifelong Learning Programme of the European Union PROJECT nº: ES1-LEO AKTOS: Transfer and dissemination of good practices models for professional training in the rural areas. Projektet genomförs med ekonomiskt stöd från Europeiska kommissionen. För uppgifterna i denna publikation ansvarar endast upphovsmannen. Europeiska kommissionen tar inget ansvar för hur dessa uppgifter kan komma att användas.

3 TITEL TEKNISK INFORMATION: Titel: Författare: CEDER VALLE DEL ESE-ENTRECABOS, ADESPER, D.C. LITIJA, LAUKU CEĻOTĀJS, INFOCENTER EOOD, CFL. Grafisk design: VORAGO Tecnología S.L. Av. Jardín Botánico, nro. nº1345, Edificio Intra Gijón - Asturias (Spanien). Upplaga: Word Wood Web Dicentia TACK TILL Vi vill tacka alla de personer, företag och organisationer som bidragit till denna guide och den allmänna utvecklingen av Aktos-projektet. Ett speciellt tack vill vi rikta till: Staffangymnasiet, Söderhamn Studiefrämjandet, Söderhamn Södra Norrlands Vindkraftcentrum Omställning Söderhamn Växhusets Ekocentrum Hannevind Vindkraft

4 INDEX 1. INLEDNING Programmet för livslångt lärande and tidigare program Tidigare program Nuvarande program AKTOS-projektet: Vidareutveckling och spridning av goda exempel på yrkesutbildning på landsbygd Projektets europeiska dimension. Det transnationella partnerskapet. 2. VERKTYG UTARBETADE INOM FONTES OCH AKTOS Verktyg utarbetade i projektet FONTES Verktyg utarbetade i projektet AKTOS. 3. NYA OMRÅDEN FÖR SYSSELSÄTTNING 3.1 Vad menas med nya områden för sysselsättning? 3.2. Ursprung och utveckling av nya områden för sysselsättning Utbildning med anknytning till nya typer av yrken Utbildningsmöjligheter Steg som måste följas i Sverige för att nya utbildningsvägar och yrkesgrupper ska inkluderas i utbildningssystemen Nuvarande utbildningsmöjligheter inom aktuella områden Beskrivning av nya områden för sysselsättning och nya typer av yrken Inledning Specifika nya områden för sysselsättning. 4. EXEMPEL PÅ OMFATTANDE UTVECKLINGSPLANER 5. REFERENSER

5 1. INTRODUKTION 1.1 Programmet för livslångt lärande och tidigare program Tidigare program DET TIDIGARE PROGRAMMET LEONARDO DA VINCI Det är ett gemenskapsprogram som skapades 1994 för att stödja modeller inom yrkesutbildning genom att finansiera projekt bedrivna av transnationella aktörer och vars målsättning var att främja nytänkande, förbättra kvalitet och främja den europeiska dimensionen av alla typer av yrkesutbildning. De tidigare Leonardo da Vinci projekten finansierades av EU och hade som målsättning att utarbeta nya, innovativa utbildningsmaterial inom yrkesutbildningens ram. De strategiska prioriteringarna inom programmet var: 1. Utveckling av en europeisk arbetsmarknad. 2. Förändring, modernisering och anpassning av de europeiska utbildningssystemen. De specifika målen var: 1. Att stödja deltagarna att fortsätta sin yrkesutbildning för att förvärva och använda färdigheter, kvalifikationer och kompetenser. 2. Att främja förbättringar beträffande kvalitet och innovation inom system, institutioner, yrkesutbildning och yrkesutövning. 3. Att öka attraktionen i yrkesutbildning och möjligheten till mobilitet för företag och individer samt att underlätta mobilitet för arbetare under utbildningsfasen. Delområden i programmet: Tidigare bestod programmet av 3 olika delområden: A: Mobilitet. B: Pilotprojekt, språkfärdigheter och transnationella nätverk. 1

6 C: Tematiska områden och referensdokumentprojekt. DELOMRÅDE A: MOBILITY LEONARDO DA VINCI PROGRAMMET DELOMRÅDE B: PILOTPROJEKT, SPRÅKFÄRDIGHETER OCH TRANSNATIONELLA NÄTVERK DELOMRÅDE C: REFERENSDOKUMENTPROJEKT OCH TEMATISKA OMRÅDEN 2

7 1.1.2 Nuvarande program PROGRAMMET FÖR LIVSLÅNGT LÄRANDE (LLP) Den europeiska kommissionen har integrerat sina många utbildningsansatser i ett enda program. Programmet för livslångt lärande (LLP) stödjer möjligheter till lärande från barnaåren till äldre dagar. Det har en budget på 7000 millioner för perioden , och den efterföljer programmen Socrates, Leonardo da Vinci och elearning-programmen, som upphörde Programmet består av: 4 delprogram 4 övergripande program Jean Monnet programmet DELPROGRAM De fyra delprogrammen fokuserar på olika stadier i utbildning: Comenius tillgodoser utbildningsbehoven hos alla inom skolsystemet från förskola till och med gymnasium, inklusive behoven som finns inom de institutioner och organisationer som tillhandahåller denna form av utbildning. Erasmus tillgodoser utbildningsbehoven hos alla som deltar i högre utbildning (även transnationella studenter som befinner sig i olika företag) inklusive behoven som finns i de institutioner och organisationer som anordnar eller stöder denna form av utbildning. Leonardo da Vinci tillgodoser utbildningsbehoven hos alla deltagare i yrkesutbildning samt behoven hos de institutioner och organisationer som tillhandahåller eller stöder denna typ av utbildning. 3

8 Grundtvig tillgodoser utbildningsbehoven hos alla deltagare inom vuxenutbildningen såväl som behoven hos de institutioner som erbjuder eller stöder denna form av utbildning. LEONARDO DA VINCI De nya programmen inom Leonardo da Vinci utvecklas för närvarande inom ramen för Programmet för livslångt lärande inom EU och de har till uppgift att sprida produkter och material som skapats inom tidigare projekt som visar på goda exempel. Delprogrammet riktar sig mot att tillgodose utbildningsbehoven hos personer inom yrkesutbildningsområdet, såväl som de utbildningsbehov som finns inom de institutioner och organisationer som erbjuder eller stöder denna form av träning. Det finns viss verksamhet som sköts av europeiska kommissionens genomförandeorgan (Executive Agency) eller av de olika nationernas programkontor: Multilaterala för nyskapande utvecklingsprojekt (Executive Agency) Multilaterala nätverk (Executive Agency) Kompletterande åtgärder (Executive Agency) Multilaterala projekt för vidareutvecklingsprojekt (Nationella programkontor) Föreningar (Nationella programkontor) Förberedande besök (Nationella programkontor) Mobilitet (Nationella programkontor) MULTILATERALA PROJEKT FÖR VIDAREUTVECKLING Projekten för vidareutveckling syftar till att identifiera en eller flera lösningar och innovativa idéer för att anpassa dem så de kan genomföras i andra länder eller för andra målgrupper. Dessa projekt avser att utveckla och ta fram en viss produkt, till skillnad från föreningar, som har till uppgift att utbyta god praxis och metoder mellan parterna. Vidareutvecklingsprocessen av nytänkande utbildning innehåller: 4

9 Kartläggning och analys av målgruppens förutsättningar Urval och analys av innovativa innehåll som kan uppfylla dessa krav och analys av vidareutvecklingens genomförbarhet Integrering av detta innehåll i utbildningssystem och praxis på nationell, regional och/eller branschnivå Detta innebär: PROGRAMMET FÖR LIVSLÅNGT LÄRANDE Anpassning av tidigare resultat till utbildningssystem, kultur, behov och förutsättningar hos målgrupperna (uppdatering av produkten, etc.). Överföring av produkterna till nya sociokulturella och språkliga sammanhang Användning av produkterna i nya sektorer eller av nya målgrupper samt genomförande av pilotprojekt inom offentliga eller privata utbildningsorganisationer. DELPROGRAM ÖVERGRIPANDE PROGRAM JEAN MONNET PROGRAMMET COMENIUS ERASMUS LEONARDO DA VINCI GRUNDTVIG AKTOSPROJEKTET NYSKAPANDE UTVECKLINGSPROJEKT VIDAREUTVECKLINGS- PROJEKT TEMATISKA NÄTVERK KOMPLETTERANDE ÅTGÄRDER MULTILATERALA PROJEKT PARTNERSKAP MOBILITET FÖRBEREDANDE BESÖK 5

10 1.2. AKTOS-projektet: Vidareutveckling och spridning av goda exempel på yrkesutbildning på landsbygd. AKTOS-projektet: Överföring och spridning av goda exempel på yrkesutbildning på landsbygd, är ett Leonardo da Vinci nyskapande vidareutvecklingsprojekt, som utarbetats inom ramen för programmet för livslångt lärande och pågår under 18 månader. Projektet har som målsättning att överföra resultatet från ett tidigare projekt som utarbetades som tematiskt nätverk under det tidigare Leonardo da Vinci-programmet som hette FONTES: Tematiska nätverk för att validera och sprida goda exempel och kvalitetsmodeller för yrkesutbildning på landsbygd, och som beviljades Inom projektet FONTES, lyftes olika specifika utbildningsvägar fram genom att man utvecklade olika verktyg inom området: Det europeiska observatoriet, informations- och lärresurscenter, distansutbildningsplattform, projektwebbsida, spridningsmaterial och en guide över goda exempel. Den huvudsakliga produkten ur FONTES-projektet som har överförts inom AKTOS-projektet är guiden över goda exempel, som avser att informera användare och målgrupper om de olika anställningsmöjligheter som genereras av olika lokala resurser på landsbygden vilka ofta inte utnyttjas till fullo. MÅLSÄTTNING OCH RESULTAT De specifika målen med projektet har varit är: att vidareutveckla ett verktyg som integrerar ett innovativt innehåll och resultat, detta verktyg har varit guiden över goda exempel i FONTES-projektet. att vidareutveckla detta material till landsbygdsområden, som har behov av speciell utbildning relaterad till användandet av lokala resurser. att anpassa innehållet till behov och förutsättningar hos de olika målgrupperna: kvinnor på landsbygd, lågkvalificerade unga människor, marginaliserade grupper, personer med funktionshinder, sociala aktörer inom området och utbildningsanordnare. 6

11 att föra innehållet vidare till ett nytt sociokulturellt och språkligt sammanhang. att stimulera företag, organisationer inom området och sociala aktörer med anknytning till yrkesutbildning att delta i projektet. Följande resultat har uppnåtts: Vi har gett ut en Interaktiv guide över goda exempel, som finns på engelska och partnerskapets samtliga språk. Denna guide innehåller de huvudsakliga steg som måste följas för att uppnå förändring, modernisering och tillämpning av nyskapande kvalitetsutbildningssystem inom yrkesutbildning i Europa. Det har för avsikt att främja erkännandet av nya typer av yrken relaterade till nya anställningsresurser. Webbsida för information och spridning (http://aktos.org), vars huvudsakliga syfte är att sprida information om projektets olika delar, dess egenskaper, funktion och aktiviteter som genomförs, de resultat som uppnåtts och att överföra resultatet till eventuellt andra användare. Denna information har uppdaterats under hela projektets gång i samarbete med alla partner. Webbsidan finns tillgänglig på partnerskapets olika språk samt på engelska. Spridning, utbildningstillfällen samt spridningsmaterial i projektet. Följande delar har framtagits: o En tvåspråkig informationsbroschyr, som framtagits på alla språk i partnerskapet samt på engelska. Broschyren presenterar allmän information om projektet, dess mål, förväntade resultat, målgrupper, det transnationella samarbetet samt Programmet för livslångt lärande, Leonardo da Vinciprogrammet samt Multilaterala vidareutvecklingsprojekt. o Fyra digitala informationspaneler, där man redogör för utvecklingen i projektet samt presenterar goda exempel. Dessa paneler finns tillgängliga på projektets webbsida samt på projektets samtliga språk inklusive engelska. o Spridning och utbildningstillfällen genomförs av alla partner för att sprida information om projektet och för att testa utbildningsmaterialet som vidareutvecklats i projektet. De teman som lyfts fram i varje kurs har valts ut 7

12 bland de teman som ingick i FONTES-projektet samt enligt de förutsättningar som finns i respektive partners område och de förutsättningar som finns i målgrupperna. o Samarbetsavtal som undertecknas av olika myndigheter, representanter och företag som har anknytning till projektets olika områden och/eller som har sagt sig vara villiga att bidra till projektets olika aktiviteter. Dessa avtal har tecknats inom varje partners respektive område. 8

13 1.3. Projektets europeiska dimension. Det transnationella partnerskapet. Det transnationella samarbetet har varit grundpelaren på vilket projektet har byggts annars skulle det förlora sin mening. Det transnationella partnerskapet för AKTOS-projektet inkluderar flera olika aktörer och har bildats med 6 partner från 5 olika länder (Spanien, Slovenien, Lettland, Bulgarien och Sverige). Partnerskapet skapades för att tillgodose behovet av en bred samarbetsorganisation som uppfyller projektets och målgruppernas olika förväntningar och förutsättningar. Dessa strukturer för samman erfarenhet hos partnerskapets olika partner och är ett värdefullt bidrag till projektet Samarbetet bygger på flera gemensamma egenskaper hos partnerna och även på nätverkets funktion, som tillåter alla parter att delta i beslutsfattandet och utvecklingen av nätverket för att berika det med sina bidrag. Projektets partner har också varit inblandade i ledningen och utvärderingen av projektet. De har bidragit till validering och anpassning av innehåll och målsättning efter de verkliga behoven i de regioner där projektet genomfördes. En transnationell styrgrupp bildades inom partnerskapet. Det innehöll en representant för varje parter. Deras uppgift var att genomföra uppföljning och utvärdering av projektets aktiviteter: uppnådda mål, gjorda framsteg, effektivitet i verksamheten, kvalitén på produkter, etc. Bortsett från det ordinarie samarbetet under hela projektet har samarbetspartnerna träffats i flera transnationella sammankomster. I dessa möten diskuterade de olika frågor som rör utvecklingen av projektet, tidsprogram, åtgärder, uppgifter inom varje område, allmänna framsteg eller fortlöpande bedömning, för att uppnå de mål som fastlagts. I samtliga fall har stora ansträngningar beträffande information gjorts för att ge omfattande upplysningar om aktiviteter och resultat för alla partner under hela projektet. 9

14 2. VERKTYG UTARBETADE INOM FONTES OCH AKTOS 2.1. Verktyg utarbetade i projektet FONTES De huvudsakliga verktygen som utarbetades av projektet, förutom övriga aktiviteter och produkter var: The European Observatory, ett analysverktyg som utvärderade intresse, efterfrågan och möjligheter till ett genomförande av specifika utbildningsvägar i speciella områden och för särskilda målgrupper, genom den så kallade FONTES-analysen. Informations- och lärresurscenter (ILRC), som fungerade som ett virtuellt centrum för informations- och utbildningsresurser vars främsta uppgift var att fungera som en informativ referenssajt för det tematiska nätverket FONTES Distansutbildningsplattform, avsedd för viktig vägledning för alla företag och organisationer som är intresserade av att erbjuda utbildningstjänster genom att använda ny informations- och kommunikationsteknik Guiden över goda exempel, som innehöll en sammanfattning av det arbete som utförts inom ramen för FONTES-projektet, samt användbar information om nya anställningsformer och nya yrken som kan utgöra en arbetsmarknadsmöjlighet på landsbygden. Projektets webbsida, som skapades enligt vissa viktiga krav för att uppfylla följande mål: sprida projektet, underlätta kontakten mellan olika grupper och vara en plats som underlättar samarbetet mellan parterna. 10

15 2.2. Verktyg utarbetade i projektet AKTOS Inom AKTOS-projektet, som vi redan nämnt i föregående avsnitt, har olika aktiviteter genomförts och olika produkter framtagits. Bland dessa produkter, har de främsta verktygen varit följande produkter: Den interaktiva guiden över goda exempel, som är ett resultat av en tillämpning av det vidareutvecklade materialet och ska vara ett användbart verktyg för omvandling, modernisering och anpassning av europeiska, innovativa kvalitétssystem för yrkesutbildning. Guiden finns tillgänglig i digitalt format på partnerskapets olika språk samt på engelska. Den är uppbyggd enligt följande 1. Inledning 2. Verktyg utarbetade inom projekten FONTES och AKTOS 3. Nya områden för sysselsättning 4. Exempel på omfattande landsbygdsutvecklingsplaner 5. Referenser Projektets webbsida, finns tillgänglig på partnerskapets olika språk samt på engelska. Webbplatsen har skapats för att sprida projektet samt göra kontakten mellan de olika målgrupperna lättare. Webbsidan innehåller följande delar: o AKTOS-projektet, där det finns information om projektet och om programmet Leonardo da Vinci. De olika delar som detta avsnitt är uppdelat i är: beskrivning, mål, målgrupper, partnerskap och transnationella möten. o Projektets resultat, där de viktigaste resultaten under utvecklingen av projektet presenteras. De olika delar som detta avsnitt är uppdelat i är: broschyr, samarbetsavtal, informationspaneler, interaktiv guide över goda exempel och utbildningstillfällen. 11

16 o Spridningsåtgärder som genomförts inom projektet. Spridnings- och publicitetsåtgärder i olika utföranden utgör en mycket viktig del av projektet. De olika delar som detta avsnitt är uppdelat i är: spridning via internet, trycksaker samt informations- och upplysningskampanjer. o Intressanta länkar, där olika europeiska länkar och länkar i de länder som deltar i projektet kan hittas. Dessa länkar är relaterade till de områden som berör projektet. o Fotogalleri, där man kan hitta olika bilder på det arbete som utförts av projektets partner under projektets gång. De olika delar som detta avsnitt är uppdelat i är: transnationella möten, informations- och upplysningsinsatser samt utbildningstillfällen. Detta är en aktiv webbsida, där alla parter har samarbetat för uppdatering och underhåll under hela projektet. 12

17 3. NYA OMRÅDEN FÖR SYSSELSÄTTNING 3.1. Vad menas med nya områden för sysselsättning? Med nya områden för sysselsättning menas ny yrkesmässig verksamhet (antingen potentiell eller nyss uppkommen) som uppfyller nya sociala behov och som sannolikt kan bli en del av en ständigt växande arbetsmarknad. Denna nya yrkesverksamhet måste uppfylla dessa fyra kriterier: Överensstämma med sociala behov. Bli en del av ofullständiga eller icke-fungerande arbetsmarknader. Ha ett väl definierat lokalt sammanhang för de produkter eller tjänster som erbjuds. Ha en hög potential för att skapa sysselsättning. 13

18 3.2. Ursprung och utveckling av nya områden för sysselsättning De djupa förändringar som skett i västvärlden ur demografisk, social och ekonomisk synvinkel, har medfört nya arbetstillfällen. Den åldrande befolkningen, omvandlingen av familjestrukturer, den nya industriella revolutionen och globalt ömsesidigt beroende marknader har i stor utsträckning bidragit till att skapa nya behov som i sin tur genererat nya anställningar och tjänster som antingen hade varit obefintliga eller knappt utvecklade utan dessa samhällsförändringar. En av de största utmaningarna i det moderna samhället är att skapa arbetstillfällen som samhället efterfrågar. Detta är ingen lätt uppgift, det kräver stora insatser för att söka, upptäcka och experimentera i de nya områden där det sannolikt kan skapas sysselsättning på lokal och regional nivå. Allt som allt måste det utvecklas nya verksamheter som uppfyller nya sociala behov. Dessa nya verksamheter bör lönegrupperas, kategoriseras och noggrant beskrivas för att bli ett nytt yrke inom de nya områdena för sysselsättning. Hushållsnära tjänster, tjänster som förbättrar vår livskvalitet, kultur- och fritidstjänster och miljöskydd är de fyra hörnstenarna i de så kallade nya områdena för sysselsättning, som klassificerats av den förre ordföranden för Europeiska kommissionen Jacques Delors i vitboken "Tillväxt, konkurrenskraft och sysselsättning med titeln: Utmaningarna och vägarna in i 21: a århundradet". Syftet med nya områden för sysselsättning är att främja lokala strategier som förväntas skapa sysselsättning. Det praktiska förverkligandet av dessa nya områden för sysselsättning kommer att anpassas till lokala särdrag och verkliga behov för att vara effektivt på respektive ort. Den europeiska sysselsättningsstrategin, ur strukturell och marknadsmässig synvinkel, kräver investeringsansträngningar för att öka personalinsatser, särskilt eftersom yrkesutbildning ingår. Ökad sysselsättning kräver mer flexibla organisationer, effektivare arbetsmarknadspolitik, främjande av lokala och regionala initiativ samt en minskning av personalkostnader som inte är relaterad till löner. Särskilda ansträngningar bör göras för att inkludera unga människor på arbetsmarknaden och bekämpa långtidsarbetslöshet samt uppnå lika möjligheter för män och kvinnor på arbetsmarknaden. Ett effektivt genomförande av projektet förutsätter att aktörer på alla nivåer deltar, inklusive regeringar, regionala och lokala myndigheter och arbetsmarknadens parter. 14

19 Att skapa sysselsättning är kopplat till ekonomisk tillväxt, vilket nämns i vitboken, och konkurrenskraft bygger på tre pelare: Främjande av lokala initiativ som möter behoven hos individer och företag. Ett större engagemang från företag, som traditionellt sett endast är sysselsatta med ekonomiska frågor i sökandet efter nya metoder att skapa sysselsättning. Ett sådant engagemang skulle kunna göra företag till viktiga noder för lokal utveckling. En minskning av de indirekta kostnaderna för arbetskraft skulle minska kostnaderna för okvalificerade arbetet, vilket skulle bidra till en inkludering av outbildade arbetslösa. De nya områdena för sysselsättning omfattar inte alla nya yrken som helhet, bara de som är knutna till de nya behoven inom ett visst område. De viktigaste delarna som ligger bakom sådana behov är följande: a) De sociala och demografiska förändringarna de senaste decennierna och den tekniska utvecklingen som helhet ökar sociala behov. b) En åldrande befolkning och förändringar av familjestrukturen medför behov av en social och demografisk natur. c) Kvinnors entré på arbetsmarknaden. Att kvinnor i Europa i allt högre grad deltar på arbetsmarknaden medför behov av nya tjänster som en följd av att de inte längre arbetar i samma utsträckning i hemmet d) Den tekniska utvecklingen innebär mycket stora förändringar i våra dagliga liv och våra hem när det handlar om tidsanvändning. e) Den ökade urbaniseringen av samhället. f) Ökad utbildningsnivå och en ambition att röra sig framåt på det sociala planet. Vi måste betona att nya områden för sysselsättning är mer än en rad åtgärder för att skapa arbetstillfällen; de påverkar också positivt konkurrenskraften, ekonomin och den sociala välfärden. Vi strävar efter att skapa nödvändiga förutsättningar, tack vare nya områden för sysselsättning (nya yrken), för att uppnå hållbar utveckling på landsbygden i det kommande årtiondet genom att öka sysselsättningsgraden med hjälp av lokala resurser och främja mångfald av den lokala produktionsstrukturen. 15

20 3.3. Utbildning med anknytning till nya typer av yrken. UTBILDNINGSBEHOV Ett behov är gapet mellan hur saker är och hur saker och ting borde vara. Begreppet "behov" har olika betydelser beroende på ens perspektiv och verksamhet. Ur perspektivet utbildning är ett "behov" ett uttryck för skillnaden mellan önskvärda kvalifikationer och meriter som krävs för att utföra en viss verksamhet och faktiska kvalifikationer och meriter. UTBILDNINGSPLAN - METOD FÖR ATT UTARBETA EN LÄROPLAN Utbildningsprocesser på landsbygden är komplexa på grund av de speciella förutsättningar som råder på landsbygden och landsbygdsbefolkningens förutsättningar. Förutom att erbjuda formell utbildning i varje land, finns det inte många andra alternativ för att få kvalifikationer inom en viss sektor på landsbygden. Det nuvarande utbildningsbehovet är mycket varierande, och i vissa fall är det svårt att hitta en homogen grupp människor med samma intresse som kan utbildas. Därför bör man uppmärksamma behoven hos befolkningen som det gäller, i stället för utbildningen i sig, och möjligheten för denna målgrupp att lösa de problem som uppkommit ur deras behov. På denna punkt är det viktigt att vara medvetna om att Leonardo da Vinci-programmet gör det möjligt att använda nya metoder för att nå människor och uppnå resultat som eftersträvas i utbildningen, och samtidigt främja målgruppens intressen. Vi föreslår en öppen plan för utbildning som utbildningsmodell för nya yrken och läroplaner som utformats i FONTES tematiska nätverk under det tidigare FONTES projektet. Utbildningsplanen och utformningen av läroplanen som föreslås är upplagd i flera steg, enligt nedan: A) UTBILDNINGSPLAN Syftet med utbildningsplanen för nya yrkeskategorier, som kan knytas till nya yrken, består av utbildning för mångsidig teknisk personal som uppfyller följande krav: De måste kunna utföra sina uppgifter på ett optimalt sätt. De måste ha en personlighet och yrkesmässig mognad som ger dem möjlighet att delta i processen av livslångt lärande. De måste känna till resurserna i det område där de arbetar. 16

21 De måste vara engagerade i lokal utveckling. De måste vara beredda att möta dagens och framtidens utmaningar med initiativkraft och kreativitet. Utbildningsplanen är uppdelad i tre faser: Öka medvetenhet. Utbildning. Uppföljning. UTBILDNINGSPLAN 1) Upplysningsfas 2) Utbildningsfas Information till sociala aktörer Informationsinsatser mot målgrupperna Gemensamma möten Teoretisk utbildning Eget arbete Grupparbete Observation Reflektion Analys Problemslösning Erfarenhet Praktisk utbildning Ansvar Initiativ Organisation 3) Uppföljningsfas Tillgång till arbete Arbete Säkerhet 17

22 UPPLYSNINGSFAS Det finns en dubbel målsättning med att öka medvetenheten: Att involvera arbetsmarknadens parter i utbildningen för att säkerställa ständig anpassning till faktiska behov. Att uppmuntra och främja sysselsättning för målgruppen, för att de ska kunna anpassa sig till de arbetsmetoder som används och att ta initiativ och vara uppfinningsrik. De aktiviteter som föreslås i detta sammanhang är: 1) Möten mellan utbildningsansvariga och företrädare för arbetsmarknadens parter inom den aktuella sektorn. 2) Samtal, diskussioner och seminarier riktade till målgruppen och till yrkesverksamma inom sektorn. 3) Att föra representanter för arbetsmarknadens parter och företrädare för målgruppen tillsammans. UTBILDNINGSFAS 1. Didaktiska riktlinjer och metoder Arbetsprogrammet som används under utbildningsfasen är uppbyggt i flera moduler. Varje modul ger deltagarna en ny syn på ämnet som tas upp, och ger dem möjlighet att jämföra detta synsätt med det som faktiskt används i sektorn. Programmet vill lära ut en serie intressanta tekniker, men också illustrera problemen i sektorn, få de studerande att reflektera och, framför allt, ge dem nödvändiga kvalifikationer för att hitta lösningar på dessa problem. Det uppmuntrar också lagarbete och en positiv inställning till gemensamt arbete och föreningar, både för att försvara produkten och att diversifiera erbjudandet. 18

23 Programmet som föreslås består av teoretiska och praktiska lektioner, beroende på modulernas innehåll. Detta tillvägagångssätt innebär stor delaktighet och uppmuntrar till reflektion. Teoretiska lektioner kommer att innehålla olika typer av aktiviteter som syftar att stimulera den intellektuella utvecklingen hos deltagarna och deras förmåga att arbeta i grupp, eftersom att arbeta tillsammans med andra blir allt viktigare på landsbygden. Därmed kommer lärarrollen kompletteras med en del eget arbete och en del gruppaktiviteter. De teoretiska lektionerna kan kompletteras med bildspel och dokumentärer. Det finns också möjlighet att bjuda in någon som har specialistkvalifikationer som kan ge nya synvinklar och erfarenheter i ämnet för att berika utbildningens innehåll och bidra med nya, praktiska lösningar på specifika problem. Dessa aktiviteter för utbildningen närmare verkligheten. Praktiska aktiviteter kommer att genomföras, när så är möjligt, inom områden som är bekanta för deltagarna. Därför arbetar vi med verkliga situationer samt uppmuntrar intresset och engagemanget hos de studerande. Beroende på ämnet som behandlas i varje enskilt fall måste rätt säsong väljas för att kunna utföra praktiska övningar. Organisation av de teoretiska aktiviteterna: Den allmänna modellen för de teoretiska aktiviteterna ser ut som följer: Aktiviteter Teoretisk förklaring av läraren Frågeunderlag delas ut Pedagogiskt material konsulteras Frågorna besvaras (individuellt) Arbete i små grupper. Slutsatser dras Allmänna slutsatser dras i storgrupp Sekundära problem och frågeställningar löses Bildspel eller dokumentär när så är lämpligt 19

24 Allmän målsättning med de teoretiska aktiviteterna: Detta arbete är avsett att uppnå följande mål: För individen Uppmuntra observation och reflektion Skapa band till övriga studerande Analysera problem och följderna därav Upptäcka specifika problem Förstå vad som orsakar problemen Komma fram till möjliga lösningar Förbättra skrivförmågan För gruppen Kunna framföra sina åsikter inför gruppen Förbättra den muntliga förmågan Lyssna till och ta in andras åsikter Förstå andra deltagares synpunkter Gemensamt sökande efter lösningar Grupparbetsrutiner: Arbetsgången som föreslås innefattar grupparbete som en viktig del av utbildningen. Grupparbete kommer alltid att ske efter det individuella arbetet över samma frågor som efteråt kommer att behandlas av gruppen, så att varje elev kan föra fram sina egna idéer. 20

25 Grupparbetet kommer att läggas upp på följande sätt: Aktiviteter 1. Dela in de studerande i små grupper på 4-5 personer 2. Utse en som för anteckningar i varje grupp, som skriver ned de frågor som gruppen kommit överens om 3. Utse en ordförande som samordnar diskussionen och håller i talordningen 4. Deltagande av alla personer i gruppen 5. En slutrapport eller ett utkast ska sammanställas Efter att ha dragit generella slutsatser och förklarat dem för deltagarna kommer läraren att bidra med ytterligare teknisk och vetenskaplig information för att komplettera det arbete som gjorts hittills. Läraren kommer att förklara några aspekter som är oklara eller som inte har diskuterats på av grupperna. 2. Didaktiskt material och andra resurser Det didaktiska materialet och övriga resurser som ska användas beror på sammanhanget och på förutsättningarna hos de studerande. Genom att arbeta flexibelt kommer lärare välja det material och de resurser som de anser lämpliga enligt deras egna kriterier. Det är viktigt att komma ihåg att material och resurser är avsedda för att underlätta utbildning och de förväntas bidra till utbildningen. Det är lämpligt att utveckla innehållet som ingår i projektet så att det kan användas som riktlinjer. Utöver detta, i syfte att utveckla modulupplägget i utbildningsplanen som beskrivs, kan det rekommenderas att använda datorer, audiovisuell utrustning mm. Klassrummen som används skall vara lämpliga för olika grupparrangemang för att säkerställa effektiviteten i utbildningsverksamheten. 21

Gå över gränsen! hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för internationellt samarbete?

Gå över gränsen! hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för internationellt samarbete? Gå över gränsen! hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för internationellt samarbete? Vad vill du göra och vad kan vi hjälpa till med? Fortbilda dig personligen? Göra ett studiebesök?

Läs mer

Programmet för livslångt lärande. Nya möjligheter till europeiskt samarbete och utveckling för utbildningssektorn

Programmet för livslångt lärande. Nya möjligheter till europeiskt samarbete och utveckling för utbildningssektorn Programmet för livslångt lärande Nya möjligheter till europeiskt samarbete och utveckling för utbildningssektorn Vilka möjligheter finns? För individer: studiebesök fortbildningskurser job shadowing praktik

Läs mer

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad 1 SKOLPLAN FÖR VUXENUTBILDNINGEN Skolplanen för vuxenutbildningen i Nässjö

Läs mer

EUROPEISKT AVTAL OM YRKESUTBILDNING INOM JORDBRUKET

EUROPEISKT AVTAL OM YRKESUTBILDNING INOM JORDBRUKET EUROPEISKT AVTAL OM YRKESUTBILDNING INOM JORDBRUKET BRYSSEL, DEN 2 DECEMBER 2002 EFFAT (EUROPEAN FEDERATION OF TRADE UNIONS IN THE FOOD, AGRICULTURE AND TOURISM SECTORS ) GEOPA (EMPLOYERS GROUP OF THE

Läs mer

1 (9) Datum: 2012-11-16 Diarienr: YH2012/1344

1 (9) Datum: 2012-11-16 Diarienr: YH2012/1344 1 (9) Datum: 2012-11-16 Diarienr: YH2012/1344 Återrapportering av regeringsuppdrag 2012 avseende förslag på vilken nivå utbildning i svenska för invandrare och nu pågående utbildningar som leder till en

Läs mer

Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01

Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01 Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01 Sammanhanget Erasmus+ Strategi: Europa 2020 Tillväxtstrategi som antogs av medlemsländerna och EUkommissionen 2010. Kom till för att

Läs mer

Kvalificerad yrkesutbildning/yrkeshögskoleutbildning

Kvalificerad yrkesutbildning/yrkeshögskoleutbildning Utbildningsstatistisk årsbok 2012 Kvalificerad yrkesutbildning/yrkeshögskoleutbildning 13 Kvalificerad yrkesutbildning (Ky) och yrkeshögskoleutbildning (Yh) Innehåll Fakta om statistiken... 234 Kommentarer

Läs mer

Gymnasieskolan. 3 år frivillig skolform 18 nationella program 60 inriktningar Antagningskrav

Gymnasieskolan. 3 år frivillig skolform 18 nationella program 60 inriktningar Antagningskrav Gymnasieskolan 3 år frivillig skolform 18 nationella program 60 inriktningar Antagningskrav De 6 högskoleförberedande nationella programmen EK - Ekonomi - Juridik - Ekonomi SA - Samhällsvetenskap - Beteendevetenskap

Läs mer

Utsikt ger insikt - Internationalisering som utvecklingskraft

Utsikt ger insikt - Internationalisering som utvecklingskraft Utsikt ger insikt - Internationalisering som utvecklingskraft Your learning outcomes are your passport to the European labour market Allmän projektinformation EURIAC = European Industrial Automation Class

Läs mer

Leonardo da Vinci. Europeiska unionens. program för. yrkesutbildning

Leonardo da Vinci. Europeiska unionens. program för. yrkesutbildning Leonardo da Vinci Europeiska unionens program för yrkesutbildning Leonardo da Vinci Programmet för livslångt lärande Leonardo da Vinci -programmet är Europeiska unionens program för yrkesutbildning. Från

Läs mer

Anna Kahlson, anna.kahlson@yhmyndigheten.se Pär Sellberg, par.sellberg@yhmyndigheten.se Nationella samordnare validering

Anna Kahlson, anna.kahlson@yhmyndigheten.se Pär Sellberg, par.sellberg@yhmyndigheten.se Nationella samordnare validering Verktyg för det livslånga lärandet Anna Kahlson, anna.kahlson@ Pär Sellberg, par.sellberg@ Nationella samordnare validering Validering, EQF, Europass hur hänger allt ihop? Lissabonstrategin år 2000 - Europeiska

Läs mer

Demokrati och hållbar utveckling Utbildning är nyckeln till var och ens frihet samt till en gynnsam ekonomisk och personlig utveckling.

Demokrati och hållbar utveckling Utbildning är nyckeln till var och ens frihet samt till en gynnsam ekonomisk och personlig utveckling. Ger fler möjligheter Rätten till utbildning är en central fråga i socialdemokratisk politik. Alla har olika förutsättningar så därför måste utbudet vara brett, ändamålsenligt och anpassat till såväl individens

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Beställningsuppgifter: Fritzes

Läs mer

Förslag på hur ECVET kan genomföras inom yrkeshögskolans utbildningar.

Förslag på hur ECVET kan genomföras inom yrkeshögskolans utbildningar. Förslag på hur ECVET kan genomföras inom yrkeshögskolans utbildningar. Myndigheten för yrkeshögskolans återrapporteringar 2012 1 (8) Datum: 2012-06-16 Diarienr: 2012/1165 Återrapportering av regeringsuppdrag

Läs mer

Kort om gymnasiesärskolan

Kort om gymnasiesärskolan Kort om gymnasiesärskolan Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN 978-91-87115-81-3 Beställningsnummer:

Läs mer

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Förord Eget företagande måste bli ett lika naturligt val som anställning. För att nå dit kan utbildningsväsendet fylla en viktig funktion genom att

Läs mer

Utbildningar. www.yhgavleborg.se

Utbildningar. www.yhgavleborg.se Integrationspedagog Behandlingspedagog Kvalificerad automationstekniker Kvalificerad verkstadstekniker Kulturkommunikatör 3D-CAD konstruktör Optotekniker Skogsbrukstekniker Drifttekniker process IT-säkerhetstekniker

Läs mer

En ny myndighet. yhmyndigheten.se

En ny myndighet. yhmyndigheten.se En ny myndighet Myndigheten för yrkeshögskolan analyserar kompetensbehov, beslutar om Yh-utbildningar, ger stöd till utbildningsanordnare och granskar utbildningarnas resultat. Målet är en yrkeshögskola

Läs mer

Kompetensförsörjning och matchning

Kompetensförsörjning och matchning Kompetensförsörjning och matchning Arbetslivet behov, utbildningens innehåll och individens kompetens. Hur kan de europeiska verktygen vara ett stöd för samverkan mellan arbetslivet och utbildningsystemet?

Läs mer

Teknik och innovationer

Teknik och innovationer Teknik och innovationer 0011100010 1100101110 01101110001 01001110100 1111011000 Teknik Att ha kunskaper i teknik och naturvetenskap är viktigt i det samhälle vi lever i. Intresset för att läsa vidare

Läs mer

Gymnasieskolan och småföretagen

Gymnasieskolan och småföretagen Gymnasieskolan och småföretagen Mars 2004 Inledning Gymnasieskolan är central för småföretagens kompetensförsörjning och konkurrenskraft. Företagarna välkomnar att regeringen nu slår ett slag för ökad

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer

Myndighetens syn på. ledningsgruppsarbete. yrkeshögskolan

Myndighetens syn på. ledningsgruppsarbete. yrkeshögskolan Myndighetens syn på ledningsgruppsarbete inom yrkeshögskolan 1 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2011 Dnr: YH 2011/491 ISBN-nr: 978-91-978684-5-7 Elanders 2011 Ledningsgruppsarbete inom yrkeshögskolan

Läs mer

Hotell- och turismprogrammet (HT)

Hotell- och turismprogrammet (HT) Hotell- och turismprogrammet (HT) Hotell- och turismprogrammet (HT) ska utveckla elevernas kunskaper om service och bemötande, vilket är centralt inom branschen. Efter examen från programmet ska eleverna

Läs mer

Elektriska Installatörsorganisationen. YH-utbildning. Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO

Elektriska Installatörsorganisationen. YH-utbildning. Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen YH-utbildning Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen Sida 2 av 8 Yrkeshögskoleutbildning Yrkeshögskolan är

Läs mer

Gymnasiereformen i korthet

Gymnasiereformen i korthet En ny gymnasieskola Gymnasiereformen i korthet Hösten 2011 startar en ny gymnasieskola. Det är en skola med fokus på kunskap och kvalitet för att fler elever ska nå målen och därmed de kunskaper som krävs

Läs mer

Övergång från skola till arbetsliv Principer och rekommendationer

Övergång från skola till arbetsliv Principer och rekommendationer Övergång från skola till arbetsliv Principer och rekommendationer I slutet av 1999 påbörjade European Agency ett projekt för att undersöka processen för övergången från skola till arbetsliv runt om i Europa.

Läs mer

För huvudmän inom skolväsendet. Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16

För huvudmän inom skolväsendet. Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16 För huvudmän inom skolväsendet Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16 Ansök senast den 23 januari 2015 Läslyftet 2015 2018 Hösten 2015 startar Läslyftet,

Läs mer

Studerandeuppföljning Yrkesvux januari - juni 2011

Studerandeuppföljning Yrkesvux januari - juni 2011 Studerandeuppföljning Yrkesvux januari - juni 2011 Studerandeuppföljning januari - juni 2011 Till kontaktperson för yrkesvux. Om byte av kontaktperson för yrkesvux sker, ska detta meddelas till Skolverket.

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Naturvetenskapsprogrammet (NA)

Naturvetenskapsprogrammet (NA) Naturvetenskapsprogrammet (NA) Naturvetenskapsprogrammet (NA) ska utveckla elevernas kunskaper om sammanhang i naturen, om livets villkor, om fysikaliska fenomen och skeenden och om kemiska processer.

Läs mer

Läraryrket 2025 hur ser framtiden ut? Teachers Lifelong Learning Network http://www.tellnet.eun.org

Läraryrket 2025 hur ser framtiden ut? Teachers Lifelong Learning Network http://www.tellnet.eun.org Läraryrket 2025 hur ser framtiden ut? Teachers Lifelong Learning Network http://www.tellnet.eun.org Läraryrket 2025 hur ser framtiden ut? Den här modulen har som mål att bidra till lärares kontinuerliga

Läs mer

PLAN FÖR INTERNATIONALISERING: 1. MÅL OCH INRIKTNING

PLAN FÖR INTERNATIONALISERING: 1. MÅL OCH INRIKTNING BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN Karlstad 2014-01-16 Magnus Persson +46 54 540 29 09 magnus.persson@karlstad.se PLAN FÖR INTERNATIONALISERING: 1. MÅL OCH INRIKTNING Syfte Karlstads kommuns internationella

Läs mer

Gymnasieutbildning i Gävleborgs län Antal elever/program 2010/2011

Gymnasieutbildning i Gävleborgs län Antal elever/program 2010/2011 Gymnasieutbildning i Gävleborgs län Antal elever/program 2010/2011 Nordanstig Ljusdal Hudiksvall Ovanåker Bollnäs Söderhamn Ockelbo Sandviken Gävle Hofors GÄSTRIKLAND GÄVLE Borgarskolan Fordonsprogrammet

Läs mer

Yrkeshögskoleutbildning. Yrkeshögskoleutbildning (YH-utbildning) är en eftergymnasial utbildningsform som kombinerar teoretiska studier och stark arbetslivsanknytning. Utbildningarna erbjuds inom branscher

Läs mer

Myndighetens syn på. Lärande i arbete

Myndighetens syn på. Lärande i arbete Myndighetens syn på Lärande i arbete 1 2 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2012 Dnr: YH 2012/3 ISBN-nr: 978-91-87073-07-6 Grafisk form: Markant Reklambyrå AB Myndighetens syn på lärande i arbete

Läs mer

AVESTA KOMMUN- ENTREPRENÖRSKAP DANIEL NORDSTRÖM 2014-06-18

AVESTA KOMMUN- ENTREPRENÖRSKAP DANIEL NORDSTRÖM 2014-06-18 AVESTA KOMMUN- ENTREPRENÖRSKAP DANIEL NORDSTRÖM 2014-06-18 AGENDA DANIEL NORDSTRÖM OM NORDSTRÖM EDUCATION FILMVISNING FRÅN HUDIKSVALL VARFÖR SATSA ENTREPRENÖRSKAP I AVESTA KOMMUN? BEVILJAD PROJKETANSÖKAN

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning i undervisningen inspiration till samverkan

Studie- och yrkesvägledning i undervisningen inspiration till samverkan Utvecklingspaket 2012-06-14 Studie- och yrkesvägledning i undervisningen inspiration till samverkan Utvecklingspaketets delar Inledande text (del 1) samt en sammanställning (del 2) över var man hittar

Läs mer

För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Den svenska skolan för nyanlända För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk

Läs mer

Huvudmän inom skolväsendet 2012-12-18 1 (10) Dnr 2012:1958

Huvudmän inom skolväsendet 2012-12-18 1 (10) Dnr 2012:1958 Huvudmän inom skolväsendet 1 (10) Information om Matematiklyftet I detta dokument finns information om Matematiklyftet samt hur man som huvudman ska gå tillväga om man vill ansöka om statsbidrag för matematikhandledare

Läs mer

Rätt kompetens i rätt tid! Myndighetens analysarbete av arbetslivets efterfrågan på kompetens och anordnarnas ansvar att beskriva efterfrågan

Rätt kompetens i rätt tid! Myndighetens analysarbete av arbetslivets efterfrågan på kompetens och anordnarnas ansvar att beskriva efterfrågan Rätt kompetens i rätt tid! Myndighetens analysarbete av arbetslivets efterfrågan på kompetens och anordnarnas ansvar att beskriva efterfrågan Analys och omvärldsbevakning Syftet med analysarbetet att bedöma

Läs mer

ATT FRÄMJA TILLGÄNGLIGHET TILL INFORMATION FÖR ETT LIVSLÅNGT LÄRANDE

ATT FRÄMJA TILLGÄNGLIGHET TILL INFORMATION FÖR ETT LIVSLÅNGT LÄRANDE ATT FRÄMJA TILLGÄNGLIGHET TILL INFORMATION FÖR ETT LIVSLÅNGT LÄRANDE Tillgänglig information är en grundläggande rättighet för alla studerande, med eller utan funktionsnedsättning och/eller särskilda behov

Läs mer

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Beslutad 2015-01-29 1 1 Inledning Den internationella kontakten är en viktig del i vårt samhälle, det är kunskapsbyggande

Läs mer

ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020)

ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020) ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020) Presentation vid Erasmus Mundus seminarium, Uppsala 24 februari 2012 Anna Gudmundsson, Nuvarande program Ett nytt

Läs mer

Utbildningsexplosion i befolkningen men får akademikerna arbete i nivå med sin utbildning?

Utbildningsexplosion i befolkningen men får akademikerna arbete i nivå med sin utbildning? PM Sida: 1 av 13 Datum: 2014-11-26 Utbildningsexplosion i befolkningen men får akademikerna arbete i nivå med sin utbildning? Arbetsförmedlingen Linda Pärlemo Sida: 2 av 13 Innehåll Sammanfattning... 3

Läs mer

Nytt europeiskt utbildningsprogram: Erasmus+

Nytt europeiskt utbildningsprogram: Erasmus+ Nytt europeiskt utbildningsprogram: Erasmus+ "Erasmus+" är namnet på EU:s nya program för utbildning, ungdom och sport. Det kommer att ersätta det ramprogram som finns idag och starta 2014. Det nya programmet

Läs mer

Folkuniversitetets verksamhetsidé

Folkuniversitetets verksamhetsidé folkuniversitetet Box 26 152. 100 41 Stockholm Tel 08-679 29 50. Fax 08-678 15 44 info@folkuniversitetet.se www.folkuniversitetet.se Folkuniversitetets verksamhetsidé Att genom kunskap och skapande ge

Läs mer

Skolambassadör för EU. Vad innebär det? Vad är det?

Skolambassadör för EU. Vad innebär det? Vad är det? Skolambassadör för EU Vad innebär det? Vad är det? Varför har vi en skolambassadör på vår skola? Kan stimulera till ett ökat ansvar för EU-frågor på skolan. En inspiratör framför allt när det gäller internationalisering

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Utbildningsvägar till Fastighetsbranschen

Utbildningsvägar till Fastighetsbranschen Utbildningsvägar till Fastighetsbranschen Universitet och Högskola Yrkeshögskola Nivå 3 Nivå 2 Ungdom Gymnasiet Högskoleförberedande Exempelvis Teknikprogrammet Vuxen Omställning Elev/Student Yrkesvux

Läs mer

2011-11-21. 1 Inledning

2011-11-21. 1 Inledning 2011-11-21 Särskild bilaga till reglemente för Gemensamma nämnden vård, omsorg och hjälpmedel (VOHJS-nämnden) avseende regionalt Vård och omsorgscollege Sörmland (VO-College) 1 Inledning Vård och omsorgscollege

Läs mer

Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation. Sektorsprogrammen 2014-2020

Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation. Sektorsprogrammen 2014-2020 Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation Sektorsprogrammen 2014-2020 Fördelning av medel - ramen Tillväxtpolitiken: sektorsprogram: 15,1% = röda tråden TILLVÄXTFOKUS! Sammanhållningspolitiken: 31,1%

Läs mer

Kort om den svenska gymnasieskolan

Kort om den svenska gymnasieskolan Kort om den svenska gymnasieskolan Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN 978-91-86529-64-2 Beställningsnummer:

Läs mer

FOLKBILDNING 1997/98:115

FOLKBILDNING 1997/98:115 FOLKBILDNING 1997/98:115 Regeringens proposition 12 mars 1998 Textunderlag för OH-presentation 6.1 Bedömning av folkbildningens verksamhet Folkbildningen har genomfört en verksamhet som står i god överensstämmelse

Läs mer

Fler platser på yrkeshögskolan

Fler platser på yrkeshögskolan Fler platser på yrkeshögskolan Trots 4 arbetslösa misslyckas var femte rekryteringsförsök 4 människor är arbetslösa i Sverige idag. Socialdemokraternas mål är att Sverige ska öka antalet personer som arbetar

Läs mer

Validering vid VO-C Gävleborg

Validering vid VO-C Gävleborg VO-C GÄVLEBORG Validering vid VO-C Gävleborg Policy och struktur för validering av formell och reell kompetens inom ramen för Vård- och omsorgsprogrammet vid VO-C Gävleborg 2015-02-06 Bakgrund Validering

Läs mer

Deadlines EU-program

Deadlines EU-program Uppdaterad av Janna Wellander 2006-09-29 Deadlines EU-program INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. UTBILDNING 2. KULTUR 3. UNGDOM 4. INFORMATIONSTEKNOLOGI 5. SYSSELSÄTTNING OCH SOCIALA FRÅGOR 6. MILJÖ OCH ENERGI 7.

Läs mer

Plan för. Studie- och yrkesvägledning i Tranås kommun

Plan för. Studie- och yrkesvägledning i Tranås kommun Plan för Studie- och yrkesvägledning i Tranås kommun Innehållsförteckning Studie- och yrkesvägledning i Tranås kommun... 2 Definition av studie- och yrkesvägledning... 2 Mål för studie- och yrkesvägledningen...

Läs mer

Vad har jag för möjligheter efter gymnasiet?

Vad har jag för möjligheter efter gymnasiet? Vad har jag för möjligheter efter gymnasiet? Vägar vidare efter gymnasiet YRKES- PROGRAM HÖGSKOLE- FÖRBEREDANDE PROGRAM ARBETE YRKESHÖGSKOLA FOLKHÖGSKOLA VUXENUTBILDNING UNIVERSITET/ HÖGSKOLA KOMPLETTERANDE

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Madelene Johansson Stockholm 27 jan 2012

Madelene Johansson Stockholm 27 jan 2012 Madelene Johansson Stockholm 27 jan 2012 Internationella programkontoret Uppdrag: stödja olika former av internationellt samarbete inom utbildning främja svenskt deltagande i programmen analysera och sprida

Läs mer

Örebro läns kompetenskarta. Bo Wictorin Regional kompetensdag 30 november

Örebro läns kompetenskarta. Bo Wictorin Regional kompetensdag 30 november Örebro läns kompetenskarta Bo Wictorin Regional kompetensdag 30 november 1 Orsaker till tilltagande arbetskraftsbrist: Befolkningsutvecklingen En allt mer specialiserad arbetsmarknad BEFOLKNINGSFÖRÄNDRING

Läs mer

Hur kommer den nya gymnasieskolan, Gy 2011, påverka utbildningar på yrkeshögskolan?

Hur kommer den nya gymnasieskolan, Gy 2011, påverka utbildningar på yrkeshögskolan? Hur kommer den nya gymnasieskolan, Gy 2011, påverka utbildningar på yrkeshögskolan? Vad kan det fjärde året på gymnasieskolans teknikprogram få för betydelsen för yrkeshögskolan? Yrkeshögskolan och Gy

Läs mer

Vård- och omsorgscollege i Halland

Vård- och omsorgscollege i Halland En snabbguide inför uppstarten av Vård- och omsorgscollege i Halland en modern samverkansform mellan arbetsliv och utbildningar inom vård och omsorg Baserad på underlag från Vård-och omsorgscollege Västmanland

Läs mer

Om ämnet Engelska. Bakgrund och motiv

Om ämnet Engelska. Bakgrund och motiv Om ämnet Engelska Bakgrund och motiv Ämnet engelska har gemensam uppbyggnad och struktur med ämnena moderna språk och svenskt teckenspråk för hörande. Dessa ämnen är strukturerade i ett system av språkfärdighetsnivåer,

Läs mer

Anmälan av gymnasieutbildning till gymnasiesamverkansavtalet. Utbildning: Hantverksprogrammet - Hår & make up Stylist

Anmälan av gymnasieutbildning till gymnasiesamverkansavtalet. Utbildning: Hantverksprogrammet - Hår & make up Stylist Förvaltningsledningen Åke Hallberg Anmälan av gymnasieutbildning till gymnasiesamverkansavtalet Utbildning: Hantverksprogrammet - Hår & make up Stylist 1. Sammanfattning Hantverksprogrammet syftar till

Läs mer

1. Innehållsförteckning till detta häfte 2. Pärm Försättsblad till pärm Innehåll. 3. Lärarhandledning Utdrag ur Lpo 94 4.

1. Innehållsförteckning till detta häfte 2. Pärm Försättsblad till pärm Innehåll. 3. Lärarhandledning Utdrag ur Lpo 94 4. 1. Innehållsförteckning till detta häfte 2. Pärm Försättsblad till pärm Innehåll 2.1 Definition av SAK...flik 1 2.2 SAK planering för klass...flik 2 2.3 Branschöversikt...flik 3 2.4 Individuell handlingsplan...flik

Läs mer

KA1 Mobilitet Learning Mobility of Individuals

KA1 Mobilitet Learning Mobility of Individuals KA1 Mobilitet Learning Mobility of Individuals Huvudaktiviteterna i programmet Erasmus+ (Key Actions) KA1 Mobilitet (Learning Mobility of Individuals) KA2 Samarbetsprojekt (Cooperation for innovation and

Läs mer

Följ med oss idag. www.cerf.gr. Nyckelkompetenser för den europeiska arbetskraften

Följ med oss idag. www.cerf.gr. Nyckelkompetenser för den europeiska arbetskraften Certification Standard for European Reference Framework Key Competences 5 Nyckelkompetenser för den europeiska arbetskraften En viktig faktor i EU:s innovation, produktivitet och konkurrenskraft Följ med

Läs mer

ALLMÄN KURS PÅ FOLKHÖGSKOLA - EN VÄG TILL HÖGRE STUDIER

ALLMÄN KURS PÅ FOLKHÖGSKOLA - EN VÄG TILL HÖGRE STUDIER ALLMÄN KURS PÅ FOLKHÖGSKOLA - EN VÄG TILL HÖGRE STUDIER 1 Innehåll Folkhögskolans väg till högre studier Folkhögskolans Allmänna kurs Behörighet till högskola, yrkeshögskola och folkhögskolans eftergymnasiala

Läs mer

Välkommen till GR:s nystartade nätverk inom Servicesektorn!

Välkommen till GR:s nystartade nätverk inom Servicesektorn! 080908 Till: Ansvariga för utbildningar inom Handel/Turism/Hotell o Restaurang inom gymnasieskolan samt motsvarande personer inom Vuxenutbildningen. Inbjudna: En skolledare och en lärare per ingående program

Läs mer

Kan internationalisering ge bättre matematikundervisning?

Kan internationalisering ge bättre matematikundervisning? Kan internationalisering ge bättre matematikundervisning? Internationella programkontoret är en statlig myndighet som arbetar för att höja kvaliteten inom utbildningsområdet genom att ge förutsättningar

Läs mer

Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007

Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007 Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007 www.nystartsjobb.se Nystartsjobben Nystartsjobben infördes den 1 januari 2007. Syftet med nystartsjobben är att stimulera arbetsgivare

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap

Läs mer

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING TEKNIKCOLLEGE SOM TILLVÄXTFAKTOR Svenska teknik- och industriföretag har stor betydelse för vår samhällsekonomi

Läs mer

Teknikprogrammet (TE)

Teknikprogrammet (TE) Teknikprogrammet (TE) Teknikprogrammet (TE) ska utveckla elevernas kunskaper om och färdigheter i teknik och teknisk utveckling. Efter examen från programmet ska eleverna ha kunskaper för högskolestudier

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Grand Hotel, Lund den 12 september 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation:

Läs mer

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor Digital strategi Järfälla För- och grundskolor I Järfällas för- och grundskolor arbetar vi för att... barn, elever och medarbetare ska ha tillgång till digitala verktyg som ger ett bra stöd för lärande

Läs mer

Välkommen till CFL Söderhamns arena för vuxnas lärande. www.cfl.soderhamn.se

Välkommen till CFL Söderhamns arena för vuxnas lärande. www.cfl.soderhamn.se Välkommen till CFL Söderhamns arena för vuxnas lärande www.cfl.soderhamn.se Söderhamn Visionen om växande Centrum för flexibelt lärande, CFL, är Söderhamns arena för vuxnas lärande. CFL erbjuder flexibelt

Läs mer

EN MODERN SAMVERKANSFORM

EN MODERN SAMVERKANSFORM EN MODERN SAMVERKANSFORM Vad är Vård- och omsorgscollege? Vård- och omsorgscollege (VO-College) är en samverkansform på regional och lokal nivå mellan utbildningsanordnare och arbetsliv inom vård och omsorg.

Läs mer

PROJEKTMATERIAL. Tvärpedagogiskt utvecklingsarbete. Lunnevads folkhögskola. Juni 2001

PROJEKTMATERIAL. Tvärpedagogiskt utvecklingsarbete. Lunnevads folkhögskola. Juni 2001 PROJEKTMATERIAL Lunnevads folkhögskola Juni 2001 s Pedagogiska resurser www.folkbildning.net Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm, 08-412 48 00 1 Innehållsförteckning Utvecklingsprojekt för vuxenlärare:

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

Vuxnas deltagande i utbildning

Vuxnas deltagande i utbildning Utbildningsstatistisk årsbok 2014 Vuxnas deltagande i 18 Vuxnas deltagande i Innehåll Fakta om statistiken... 372 Kommentarer till statistiken... 374 18.1 Andel deltagare i åldern 25 64 år i formell eller

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

Skolverket. per-olov.ottosson@skolverket.se Enheten för kompetensutveckling

Skolverket. per-olov.ottosson@skolverket.se Enheten för kompetensutveckling Skolverket per-olov.ottosson@skolverket.se Enheten för kompetensutveckling Forskningsspridning Rektorsutb/lyft Lärarlyftet It i skolan Utlandsundervisning Lärande för hållbar utveckling bidrag/del av skolans

Läs mer

Måldokument Utbildning Skaraborg

Måldokument Utbildning Skaraborg Måldokument Utbildning Skaraborg 1 Inledning Undertecknande kommuner i Skaraborg har beslutat att samverka kring utbildning i Skaraborg. Denna samverkan regleras genom samverkansavtal som är bilagor till

Läs mer

Framtidens välfärd och civilsamhällets roll

Framtidens välfärd och civilsamhällets roll Framtidens välfärd och civilsamhällets roll Vad menas med civilsamhället? Civilsamhället Föreningar, sällskap och organisationer utanför både offentliga sektorn och marknadssamhället Civilsamhället avgränsas

Läs mer

Kan vi göra vuxenutbildningen tillgänglig för personer med funktionsnedsättning?

Kan vi göra vuxenutbildningen tillgänglig för personer med funktionsnedsättning? Kan vi göra vuxenutbildningen tillgänglig för personer med funktionsnedsättning? Statsbidrag till utvecklingsprojekt Kenneth Drougge, statsbidragsavdelningen kenneth.drougge@spsm.se 010-473 5387 En likvärdig

Läs mer

Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009

Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009 Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009 Ett hållbart Örebro - Vänsterpartiets och socialdemokraternas förslag till budget

Läs mer

Europeiska kommissionen. Vetenskap och samhälle Handlingsplan. Europeiska området för forskningsverksamhet. VETENSKAP och SAMHÄLLE

Europeiska kommissionen. Vetenskap och samhälle Handlingsplan. Europeiska området för forskningsverksamhet. VETENSKAP och SAMHÄLLE Europeiska kommissionen Vetenskap och samhälle Handlingsplan VETENSKAP och SAMHÄLLE Europeiska området för forskningsverksamhet INLEDNING Samtidigt som allmänheten generellt sett respekterar forskare,

Läs mer

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet Vuxenutbildningen i Strängnäs Utbildning på vuxnas villkor 2012 Komvux Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet 2 /KOMVUX Katalog 2011/2012 Välkommen till Komvux - en del av Campus Strängnäs Vårt

Läs mer

Investera i utbildning

Investera i utbildning Socialdemokraterna Investera i utbildning Politik för en kunskapsbaserad ekonomi 2 (12) Innehållsförteckning Investera i utbildning... 3 Nya utbildningspolitiska mål... 3 Högre resultat genom investeringar

Läs mer

Programplaner och annan viktig information

Programplaner och annan viktig information Programplaner och annan viktig information Fridegårdsgymnasiet presenterar i den här broschyren våra programplaner och annan viktig information som förklarar hur programmen är uppbyggda. Hösten 2011 görs

Läs mer

Myndigheten för yrkeshögskolans bedömning av utbildningar som leder till yrkesroller, yrkesgrupper och/eller kompetenser inom ett yrkesområde.

Myndigheten för yrkeshögskolans bedömning av utbildningar som leder till yrkesroller, yrkesgrupper och/eller kompetenser inom ett yrkesområde. YH2000, v1.3, 2012-01-13 1 (9) Datum: 2013-04-11 ANSÖKNINGSOMGÅNG 2013 Dnr: YH 2013/602 Myndigheten för yrkeshögskolans bedömning av utbildningar som leder till yrkesroller, yrkesgrupper och/eller kompetenser

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN 1 (7) Institutionen för socialvetenskap Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Social Work Research

Läs mer

Framtida arbetsmarknad Västra Götaland. 26/11 2013 Joakim Boström

Framtida arbetsmarknad Västra Götaland. 26/11 2013 Joakim Boström Framtida arbetsmarknad Västra Götaland 26/11 2013 Joakim Boström Kompetensplattform Västra Götaland Regeringsuppdraget sedan dec 2009 Stärka förutsättningar för kompetensförsörjning Öka kunskaperna om

Läs mer

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna POSITIONSPAPPER 2013-01-18 Vårt dnr: 1 (6) Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna Förord Detta är ett positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna. Det omfattar både

Läs mer

Av FP, M, C och KD aktualiserad fråga 2015-02-26: Hur kan vi utveckla yrkesvux?

Av FP, M, C och KD aktualiserad fråga 2015-02-26: Hur kan vi utveckla yrkesvux? ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Niemelä Tuomo Hellstrand Eva Datum 2015-04-13 Rev. 2015-05-12 Diarienummer AMN-2015-0158 Arbetsmarknadsnämnden Av FP, M, C och KD aktualiserad fråga 2015-02-26:

Läs mer

Ekonomiprogrammet (EK)

Ekonomiprogrammet (EK) Ekonomiprogrammet (EK) Ekonomiprogrammet (EK) ska utveckla elevernas kunskaper om ekonomiska samhällsförhållanden, om företagens roll och ansvar, om att starta och driva företag samt om det svenska rättssamhället.

Läs mer