With the support of the Lifelong Learning Programme of the European Union. PROJECT nº: ES1-LEO

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "With the support of the Lifelong Learning Programme of the European Union. PROJECT nº: 2010-1-ES1-LEO05-21207"

Transkript

1 VÄLJ SPRÅK SELECT YOUR LANGUAGE Svenska English

2 With the support of the Lifelong Learning Programme of the European Union PROJECT nº: ES1-LEO AKTOS: Transfer and dissemination of good practices models for professional training in the rural areas. Projektet genomförs med ekonomiskt stöd från Europeiska kommissionen. För uppgifterna i denna publikation ansvarar endast upphovsmannen. Europeiska kommissionen tar inget ansvar för hur dessa uppgifter kan komma att användas.

3 TITEL TEKNISK INFORMATION: Titel: Författare: CEDER VALLE DEL ESE-ENTRECABOS, ADESPER, D.C. LITIJA, LAUKU CEĻOTĀJS, INFOCENTER EOOD, CFL. Grafisk design: VORAGO Tecnología S.L. Av. Jardín Botánico, nro. nº1345, Edificio Intra Gijón - Asturias (Spanien). Upplaga: Word Wood Web Dicentia TACK TILL Vi vill tacka alla de personer, företag och organisationer som bidragit till denna guide och den allmänna utvecklingen av Aktos-projektet. Ett speciellt tack vill vi rikta till: Staffangymnasiet, Söderhamn Studiefrämjandet, Söderhamn Södra Norrlands Vindkraftcentrum Omställning Söderhamn Växhusets Ekocentrum Hannevind Vindkraft

4 INDEX 1. INLEDNING Programmet för livslångt lärande and tidigare program Tidigare program Nuvarande program AKTOS-projektet: Vidareutveckling och spridning av goda exempel på yrkesutbildning på landsbygd Projektets europeiska dimension. Det transnationella partnerskapet. 2. VERKTYG UTARBETADE INOM FONTES OCH AKTOS Verktyg utarbetade i projektet FONTES Verktyg utarbetade i projektet AKTOS. 3. NYA OMRÅDEN FÖR SYSSELSÄTTNING 3.1 Vad menas med nya områden för sysselsättning? 3.2. Ursprung och utveckling av nya områden för sysselsättning Utbildning med anknytning till nya typer av yrken Utbildningsmöjligheter Steg som måste följas i Sverige för att nya utbildningsvägar och yrkesgrupper ska inkluderas i utbildningssystemen Nuvarande utbildningsmöjligheter inom aktuella områden Beskrivning av nya områden för sysselsättning och nya typer av yrken Inledning Specifika nya områden för sysselsättning. 4. EXEMPEL PÅ OMFATTANDE UTVECKLINGSPLANER 5. REFERENSER

5 1. INTRODUKTION 1.1 Programmet för livslångt lärande och tidigare program Tidigare program DET TIDIGARE PROGRAMMET LEONARDO DA VINCI Det är ett gemenskapsprogram som skapades 1994 för att stödja modeller inom yrkesutbildning genom att finansiera projekt bedrivna av transnationella aktörer och vars målsättning var att främja nytänkande, förbättra kvalitet och främja den europeiska dimensionen av alla typer av yrkesutbildning. De tidigare Leonardo da Vinci projekten finansierades av EU och hade som målsättning att utarbeta nya, innovativa utbildningsmaterial inom yrkesutbildningens ram. De strategiska prioriteringarna inom programmet var: 1. Utveckling av en europeisk arbetsmarknad. 2. Förändring, modernisering och anpassning av de europeiska utbildningssystemen. De specifika målen var: 1. Att stödja deltagarna att fortsätta sin yrkesutbildning för att förvärva och använda färdigheter, kvalifikationer och kompetenser. 2. Att främja förbättringar beträffande kvalitet och innovation inom system, institutioner, yrkesutbildning och yrkesutövning. 3. Att öka attraktionen i yrkesutbildning och möjligheten till mobilitet för företag och individer samt att underlätta mobilitet för arbetare under utbildningsfasen. Delområden i programmet: Tidigare bestod programmet av 3 olika delområden: A: Mobilitet. B: Pilotprojekt, språkfärdigheter och transnationella nätverk. 1

6 C: Tematiska områden och referensdokumentprojekt. DELOMRÅDE A: MOBILITY LEONARDO DA VINCI PROGRAMMET DELOMRÅDE B: PILOTPROJEKT, SPRÅKFÄRDIGHETER OCH TRANSNATIONELLA NÄTVERK DELOMRÅDE C: REFERENSDOKUMENTPROJEKT OCH TEMATISKA OMRÅDEN 2

7 1.1.2 Nuvarande program PROGRAMMET FÖR LIVSLÅNGT LÄRANDE (LLP) Den europeiska kommissionen har integrerat sina många utbildningsansatser i ett enda program. Programmet för livslångt lärande (LLP) stödjer möjligheter till lärande från barnaåren till äldre dagar. Det har en budget på 7000 millioner för perioden , och den efterföljer programmen Socrates, Leonardo da Vinci och elearning-programmen, som upphörde Programmet består av: 4 delprogram 4 övergripande program Jean Monnet programmet DELPROGRAM De fyra delprogrammen fokuserar på olika stadier i utbildning: Comenius tillgodoser utbildningsbehoven hos alla inom skolsystemet från förskola till och med gymnasium, inklusive behoven som finns inom de institutioner och organisationer som tillhandahåller denna form av utbildning. Erasmus tillgodoser utbildningsbehoven hos alla som deltar i högre utbildning (även transnationella studenter som befinner sig i olika företag) inklusive behoven som finns i de institutioner och organisationer som anordnar eller stöder denna form av utbildning. Leonardo da Vinci tillgodoser utbildningsbehoven hos alla deltagare i yrkesutbildning samt behoven hos de institutioner och organisationer som tillhandahåller eller stöder denna typ av utbildning. 3

8 Grundtvig tillgodoser utbildningsbehoven hos alla deltagare inom vuxenutbildningen såväl som behoven hos de institutioner som erbjuder eller stöder denna form av utbildning. LEONARDO DA VINCI De nya programmen inom Leonardo da Vinci utvecklas för närvarande inom ramen för Programmet för livslångt lärande inom EU och de har till uppgift att sprida produkter och material som skapats inom tidigare projekt som visar på goda exempel. Delprogrammet riktar sig mot att tillgodose utbildningsbehoven hos personer inom yrkesutbildningsområdet, såväl som de utbildningsbehov som finns inom de institutioner och organisationer som erbjuder eller stöder denna form av träning. Det finns viss verksamhet som sköts av europeiska kommissionens genomförandeorgan (Executive Agency) eller av de olika nationernas programkontor: Multilaterala för nyskapande utvecklingsprojekt (Executive Agency) Multilaterala nätverk (Executive Agency) Kompletterande åtgärder (Executive Agency) Multilaterala projekt för vidareutvecklingsprojekt (Nationella programkontor) Föreningar (Nationella programkontor) Förberedande besök (Nationella programkontor) Mobilitet (Nationella programkontor) MULTILATERALA PROJEKT FÖR VIDAREUTVECKLING Projekten för vidareutveckling syftar till att identifiera en eller flera lösningar och innovativa idéer för att anpassa dem så de kan genomföras i andra länder eller för andra målgrupper. Dessa projekt avser att utveckla och ta fram en viss produkt, till skillnad från föreningar, som har till uppgift att utbyta god praxis och metoder mellan parterna. Vidareutvecklingsprocessen av nytänkande utbildning innehåller: 4

9 Kartläggning och analys av målgruppens förutsättningar Urval och analys av innovativa innehåll som kan uppfylla dessa krav och analys av vidareutvecklingens genomförbarhet Integrering av detta innehåll i utbildningssystem och praxis på nationell, regional och/eller branschnivå Detta innebär: PROGRAMMET FÖR LIVSLÅNGT LÄRANDE Anpassning av tidigare resultat till utbildningssystem, kultur, behov och förutsättningar hos målgrupperna (uppdatering av produkten, etc.). Överföring av produkterna till nya sociokulturella och språkliga sammanhang Användning av produkterna i nya sektorer eller av nya målgrupper samt genomförande av pilotprojekt inom offentliga eller privata utbildningsorganisationer. DELPROGRAM ÖVERGRIPANDE PROGRAM JEAN MONNET PROGRAMMET COMENIUS ERASMUS LEONARDO DA VINCI GRUNDTVIG AKTOSPROJEKTET NYSKAPANDE UTVECKLINGSPROJEKT VIDAREUTVECKLINGS- PROJEKT TEMATISKA NÄTVERK KOMPLETTERANDE ÅTGÄRDER MULTILATERALA PROJEKT PARTNERSKAP MOBILITET FÖRBEREDANDE BESÖK 5

10 1.2. AKTOS-projektet: Vidareutveckling och spridning av goda exempel på yrkesutbildning på landsbygd. AKTOS-projektet: Överföring och spridning av goda exempel på yrkesutbildning på landsbygd, är ett Leonardo da Vinci nyskapande vidareutvecklingsprojekt, som utarbetats inom ramen för programmet för livslångt lärande och pågår under 18 månader. Projektet har som målsättning att överföra resultatet från ett tidigare projekt som utarbetades som tematiskt nätverk under det tidigare Leonardo da Vinci-programmet som hette FONTES: Tematiska nätverk för att validera och sprida goda exempel och kvalitetsmodeller för yrkesutbildning på landsbygd, och som beviljades Inom projektet FONTES, lyftes olika specifika utbildningsvägar fram genom att man utvecklade olika verktyg inom området: Det europeiska observatoriet, informations- och lärresurscenter, distansutbildningsplattform, projektwebbsida, spridningsmaterial och en guide över goda exempel. Den huvudsakliga produkten ur FONTES-projektet som har överförts inom AKTOS-projektet är guiden över goda exempel, som avser att informera användare och målgrupper om de olika anställningsmöjligheter som genereras av olika lokala resurser på landsbygden vilka ofta inte utnyttjas till fullo. MÅLSÄTTNING OCH RESULTAT De specifika målen med projektet har varit är: att vidareutveckla ett verktyg som integrerar ett innovativt innehåll och resultat, detta verktyg har varit guiden över goda exempel i FONTES-projektet. att vidareutveckla detta material till landsbygdsområden, som har behov av speciell utbildning relaterad till användandet av lokala resurser. att anpassa innehållet till behov och förutsättningar hos de olika målgrupperna: kvinnor på landsbygd, lågkvalificerade unga människor, marginaliserade grupper, personer med funktionshinder, sociala aktörer inom området och utbildningsanordnare. 6

11 att föra innehållet vidare till ett nytt sociokulturellt och språkligt sammanhang. att stimulera företag, organisationer inom området och sociala aktörer med anknytning till yrkesutbildning att delta i projektet. Följande resultat har uppnåtts: Vi har gett ut en Interaktiv guide över goda exempel, som finns på engelska och partnerskapets samtliga språk. Denna guide innehåller de huvudsakliga steg som måste följas för att uppnå förändring, modernisering och tillämpning av nyskapande kvalitetsutbildningssystem inom yrkesutbildning i Europa. Det har för avsikt att främja erkännandet av nya typer av yrken relaterade till nya anställningsresurser. Webbsida för information och spridning (http://aktos.org), vars huvudsakliga syfte är att sprida information om projektets olika delar, dess egenskaper, funktion och aktiviteter som genomförs, de resultat som uppnåtts och att överföra resultatet till eventuellt andra användare. Denna information har uppdaterats under hela projektets gång i samarbete med alla partner. Webbsidan finns tillgänglig på partnerskapets olika språk samt på engelska. Spridning, utbildningstillfällen samt spridningsmaterial i projektet. Följande delar har framtagits: o En tvåspråkig informationsbroschyr, som framtagits på alla språk i partnerskapet samt på engelska. Broschyren presenterar allmän information om projektet, dess mål, förväntade resultat, målgrupper, det transnationella samarbetet samt Programmet för livslångt lärande, Leonardo da Vinciprogrammet samt Multilaterala vidareutvecklingsprojekt. o Fyra digitala informationspaneler, där man redogör för utvecklingen i projektet samt presenterar goda exempel. Dessa paneler finns tillgängliga på projektets webbsida samt på projektets samtliga språk inklusive engelska. o Spridning och utbildningstillfällen genomförs av alla partner för att sprida information om projektet och för att testa utbildningsmaterialet som vidareutvecklats i projektet. De teman som lyfts fram i varje kurs har valts ut 7

12 bland de teman som ingick i FONTES-projektet samt enligt de förutsättningar som finns i respektive partners område och de förutsättningar som finns i målgrupperna. o Samarbetsavtal som undertecknas av olika myndigheter, representanter och företag som har anknytning till projektets olika områden och/eller som har sagt sig vara villiga att bidra till projektets olika aktiviteter. Dessa avtal har tecknats inom varje partners respektive område. 8

13 1.3. Projektets europeiska dimension. Det transnationella partnerskapet. Det transnationella samarbetet har varit grundpelaren på vilket projektet har byggts annars skulle det förlora sin mening. Det transnationella partnerskapet för AKTOS-projektet inkluderar flera olika aktörer och har bildats med 6 partner från 5 olika länder (Spanien, Slovenien, Lettland, Bulgarien och Sverige). Partnerskapet skapades för att tillgodose behovet av en bred samarbetsorganisation som uppfyller projektets och målgruppernas olika förväntningar och förutsättningar. Dessa strukturer för samman erfarenhet hos partnerskapets olika partner och är ett värdefullt bidrag till projektet Samarbetet bygger på flera gemensamma egenskaper hos partnerna och även på nätverkets funktion, som tillåter alla parter att delta i beslutsfattandet och utvecklingen av nätverket för att berika det med sina bidrag. Projektets partner har också varit inblandade i ledningen och utvärderingen av projektet. De har bidragit till validering och anpassning av innehåll och målsättning efter de verkliga behoven i de regioner där projektet genomfördes. En transnationell styrgrupp bildades inom partnerskapet. Det innehöll en representant för varje parter. Deras uppgift var att genomföra uppföljning och utvärdering av projektets aktiviteter: uppnådda mål, gjorda framsteg, effektivitet i verksamheten, kvalitén på produkter, etc. Bortsett från det ordinarie samarbetet under hela projektet har samarbetspartnerna träffats i flera transnationella sammankomster. I dessa möten diskuterade de olika frågor som rör utvecklingen av projektet, tidsprogram, åtgärder, uppgifter inom varje område, allmänna framsteg eller fortlöpande bedömning, för att uppnå de mål som fastlagts. I samtliga fall har stora ansträngningar beträffande information gjorts för att ge omfattande upplysningar om aktiviteter och resultat för alla partner under hela projektet. 9

14 2. VERKTYG UTARBETADE INOM FONTES OCH AKTOS 2.1. Verktyg utarbetade i projektet FONTES De huvudsakliga verktygen som utarbetades av projektet, förutom övriga aktiviteter och produkter var: The European Observatory, ett analysverktyg som utvärderade intresse, efterfrågan och möjligheter till ett genomförande av specifika utbildningsvägar i speciella områden och för särskilda målgrupper, genom den så kallade FONTES-analysen. Informations- och lärresurscenter (ILRC), som fungerade som ett virtuellt centrum för informations- och utbildningsresurser vars främsta uppgift var att fungera som en informativ referenssajt för det tematiska nätverket FONTES Distansutbildningsplattform, avsedd för viktig vägledning för alla företag och organisationer som är intresserade av att erbjuda utbildningstjänster genom att använda ny informations- och kommunikationsteknik Guiden över goda exempel, som innehöll en sammanfattning av det arbete som utförts inom ramen för FONTES-projektet, samt användbar information om nya anställningsformer och nya yrken som kan utgöra en arbetsmarknadsmöjlighet på landsbygden. Projektets webbsida, som skapades enligt vissa viktiga krav för att uppfylla följande mål: sprida projektet, underlätta kontakten mellan olika grupper och vara en plats som underlättar samarbetet mellan parterna. 10

15 2.2. Verktyg utarbetade i projektet AKTOS Inom AKTOS-projektet, som vi redan nämnt i föregående avsnitt, har olika aktiviteter genomförts och olika produkter framtagits. Bland dessa produkter, har de främsta verktygen varit följande produkter: Den interaktiva guiden över goda exempel, som är ett resultat av en tillämpning av det vidareutvecklade materialet och ska vara ett användbart verktyg för omvandling, modernisering och anpassning av europeiska, innovativa kvalitétssystem för yrkesutbildning. Guiden finns tillgänglig i digitalt format på partnerskapets olika språk samt på engelska. Den är uppbyggd enligt följande 1. Inledning 2. Verktyg utarbetade inom projekten FONTES och AKTOS 3. Nya områden för sysselsättning 4. Exempel på omfattande landsbygdsutvecklingsplaner 5. Referenser Projektets webbsida, finns tillgänglig på partnerskapets olika språk samt på engelska. Webbplatsen har skapats för att sprida projektet samt göra kontakten mellan de olika målgrupperna lättare. Webbsidan innehåller följande delar: o AKTOS-projektet, där det finns information om projektet och om programmet Leonardo da Vinci. De olika delar som detta avsnitt är uppdelat i är: beskrivning, mål, målgrupper, partnerskap och transnationella möten. o Projektets resultat, där de viktigaste resultaten under utvecklingen av projektet presenteras. De olika delar som detta avsnitt är uppdelat i är: broschyr, samarbetsavtal, informationspaneler, interaktiv guide över goda exempel och utbildningstillfällen. 11

16 o Spridningsåtgärder som genomförts inom projektet. Spridnings- och publicitetsåtgärder i olika utföranden utgör en mycket viktig del av projektet. De olika delar som detta avsnitt är uppdelat i är: spridning via internet, trycksaker samt informations- och upplysningskampanjer. o Intressanta länkar, där olika europeiska länkar och länkar i de länder som deltar i projektet kan hittas. Dessa länkar är relaterade till de områden som berör projektet. o Fotogalleri, där man kan hitta olika bilder på det arbete som utförts av projektets partner under projektets gång. De olika delar som detta avsnitt är uppdelat i är: transnationella möten, informations- och upplysningsinsatser samt utbildningstillfällen. Detta är en aktiv webbsida, där alla parter har samarbetat för uppdatering och underhåll under hela projektet. 12

17 3. NYA OMRÅDEN FÖR SYSSELSÄTTNING 3.1. Vad menas med nya områden för sysselsättning? Med nya områden för sysselsättning menas ny yrkesmässig verksamhet (antingen potentiell eller nyss uppkommen) som uppfyller nya sociala behov och som sannolikt kan bli en del av en ständigt växande arbetsmarknad. Denna nya yrkesverksamhet måste uppfylla dessa fyra kriterier: Överensstämma med sociala behov. Bli en del av ofullständiga eller icke-fungerande arbetsmarknader. Ha ett väl definierat lokalt sammanhang för de produkter eller tjänster som erbjuds. Ha en hög potential för att skapa sysselsättning. 13

18 3.2. Ursprung och utveckling av nya områden för sysselsättning De djupa förändringar som skett i västvärlden ur demografisk, social och ekonomisk synvinkel, har medfört nya arbetstillfällen. Den åldrande befolkningen, omvandlingen av familjestrukturer, den nya industriella revolutionen och globalt ömsesidigt beroende marknader har i stor utsträckning bidragit till att skapa nya behov som i sin tur genererat nya anställningar och tjänster som antingen hade varit obefintliga eller knappt utvecklade utan dessa samhällsförändringar. En av de största utmaningarna i det moderna samhället är att skapa arbetstillfällen som samhället efterfrågar. Detta är ingen lätt uppgift, det kräver stora insatser för att söka, upptäcka och experimentera i de nya områden där det sannolikt kan skapas sysselsättning på lokal och regional nivå. Allt som allt måste det utvecklas nya verksamheter som uppfyller nya sociala behov. Dessa nya verksamheter bör lönegrupperas, kategoriseras och noggrant beskrivas för att bli ett nytt yrke inom de nya områdena för sysselsättning. Hushållsnära tjänster, tjänster som förbättrar vår livskvalitet, kultur- och fritidstjänster och miljöskydd är de fyra hörnstenarna i de så kallade nya områdena för sysselsättning, som klassificerats av den förre ordföranden för Europeiska kommissionen Jacques Delors i vitboken "Tillväxt, konkurrenskraft och sysselsättning med titeln: Utmaningarna och vägarna in i 21: a århundradet". Syftet med nya områden för sysselsättning är att främja lokala strategier som förväntas skapa sysselsättning. Det praktiska förverkligandet av dessa nya områden för sysselsättning kommer att anpassas till lokala särdrag och verkliga behov för att vara effektivt på respektive ort. Den europeiska sysselsättningsstrategin, ur strukturell och marknadsmässig synvinkel, kräver investeringsansträngningar för att öka personalinsatser, särskilt eftersom yrkesutbildning ingår. Ökad sysselsättning kräver mer flexibla organisationer, effektivare arbetsmarknadspolitik, främjande av lokala och regionala initiativ samt en minskning av personalkostnader som inte är relaterad till löner. Särskilda ansträngningar bör göras för att inkludera unga människor på arbetsmarknaden och bekämpa långtidsarbetslöshet samt uppnå lika möjligheter för män och kvinnor på arbetsmarknaden. Ett effektivt genomförande av projektet förutsätter att aktörer på alla nivåer deltar, inklusive regeringar, regionala och lokala myndigheter och arbetsmarknadens parter. 14

19 Att skapa sysselsättning är kopplat till ekonomisk tillväxt, vilket nämns i vitboken, och konkurrenskraft bygger på tre pelare: Främjande av lokala initiativ som möter behoven hos individer och företag. Ett större engagemang från företag, som traditionellt sett endast är sysselsatta med ekonomiska frågor i sökandet efter nya metoder att skapa sysselsättning. Ett sådant engagemang skulle kunna göra företag till viktiga noder för lokal utveckling. En minskning av de indirekta kostnaderna för arbetskraft skulle minska kostnaderna för okvalificerade arbetet, vilket skulle bidra till en inkludering av outbildade arbetslösa. De nya områdena för sysselsättning omfattar inte alla nya yrken som helhet, bara de som är knutna till de nya behoven inom ett visst område. De viktigaste delarna som ligger bakom sådana behov är följande: a) De sociala och demografiska förändringarna de senaste decennierna och den tekniska utvecklingen som helhet ökar sociala behov. b) En åldrande befolkning och förändringar av familjestrukturen medför behov av en social och demografisk natur. c) Kvinnors entré på arbetsmarknaden. Att kvinnor i Europa i allt högre grad deltar på arbetsmarknaden medför behov av nya tjänster som en följd av att de inte längre arbetar i samma utsträckning i hemmet d) Den tekniska utvecklingen innebär mycket stora förändringar i våra dagliga liv och våra hem när det handlar om tidsanvändning. e) Den ökade urbaniseringen av samhället. f) Ökad utbildningsnivå och en ambition att röra sig framåt på det sociala planet. Vi måste betona att nya områden för sysselsättning är mer än en rad åtgärder för att skapa arbetstillfällen; de påverkar också positivt konkurrenskraften, ekonomin och den sociala välfärden. Vi strävar efter att skapa nödvändiga förutsättningar, tack vare nya områden för sysselsättning (nya yrken), för att uppnå hållbar utveckling på landsbygden i det kommande årtiondet genom att öka sysselsättningsgraden med hjälp av lokala resurser och främja mångfald av den lokala produktionsstrukturen. 15

20 3.3. Utbildning med anknytning till nya typer av yrken. UTBILDNINGSBEHOV Ett behov är gapet mellan hur saker är och hur saker och ting borde vara. Begreppet "behov" har olika betydelser beroende på ens perspektiv och verksamhet. Ur perspektivet utbildning är ett "behov" ett uttryck för skillnaden mellan önskvärda kvalifikationer och meriter som krävs för att utföra en viss verksamhet och faktiska kvalifikationer och meriter. UTBILDNINGSPLAN - METOD FÖR ATT UTARBETA EN LÄROPLAN Utbildningsprocesser på landsbygden är komplexa på grund av de speciella förutsättningar som råder på landsbygden och landsbygdsbefolkningens förutsättningar. Förutom att erbjuda formell utbildning i varje land, finns det inte många andra alternativ för att få kvalifikationer inom en viss sektor på landsbygden. Det nuvarande utbildningsbehovet är mycket varierande, och i vissa fall är det svårt att hitta en homogen grupp människor med samma intresse som kan utbildas. Därför bör man uppmärksamma behoven hos befolkningen som det gäller, i stället för utbildningen i sig, och möjligheten för denna målgrupp att lösa de problem som uppkommit ur deras behov. På denna punkt är det viktigt att vara medvetna om att Leonardo da Vinci-programmet gör det möjligt att använda nya metoder för att nå människor och uppnå resultat som eftersträvas i utbildningen, och samtidigt främja målgruppens intressen. Vi föreslår en öppen plan för utbildning som utbildningsmodell för nya yrken och läroplaner som utformats i FONTES tematiska nätverk under det tidigare FONTES projektet. Utbildningsplanen och utformningen av läroplanen som föreslås är upplagd i flera steg, enligt nedan: A) UTBILDNINGSPLAN Syftet med utbildningsplanen för nya yrkeskategorier, som kan knytas till nya yrken, består av utbildning för mångsidig teknisk personal som uppfyller följande krav: De måste kunna utföra sina uppgifter på ett optimalt sätt. De måste ha en personlighet och yrkesmässig mognad som ger dem möjlighet att delta i processen av livslångt lärande. De måste känna till resurserna i det område där de arbetar. 16

21 De måste vara engagerade i lokal utveckling. De måste vara beredda att möta dagens och framtidens utmaningar med initiativkraft och kreativitet. Utbildningsplanen är uppdelad i tre faser: Öka medvetenhet. Utbildning. Uppföljning. UTBILDNINGSPLAN 1) Upplysningsfas 2) Utbildningsfas Information till sociala aktörer Informationsinsatser mot målgrupperna Gemensamma möten Teoretisk utbildning Eget arbete Grupparbete Observation Reflektion Analys Problemslösning Erfarenhet Praktisk utbildning Ansvar Initiativ Organisation 3) Uppföljningsfas Tillgång till arbete Arbete Säkerhet 17

22 UPPLYSNINGSFAS Det finns en dubbel målsättning med att öka medvetenheten: Att involvera arbetsmarknadens parter i utbildningen för att säkerställa ständig anpassning till faktiska behov. Att uppmuntra och främja sysselsättning för målgruppen, för att de ska kunna anpassa sig till de arbetsmetoder som används och att ta initiativ och vara uppfinningsrik. De aktiviteter som föreslås i detta sammanhang är: 1) Möten mellan utbildningsansvariga och företrädare för arbetsmarknadens parter inom den aktuella sektorn. 2) Samtal, diskussioner och seminarier riktade till målgruppen och till yrkesverksamma inom sektorn. 3) Att föra representanter för arbetsmarknadens parter och företrädare för målgruppen tillsammans. UTBILDNINGSFAS 1. Didaktiska riktlinjer och metoder Arbetsprogrammet som används under utbildningsfasen är uppbyggt i flera moduler. Varje modul ger deltagarna en ny syn på ämnet som tas upp, och ger dem möjlighet att jämföra detta synsätt med det som faktiskt används i sektorn. Programmet vill lära ut en serie intressanta tekniker, men också illustrera problemen i sektorn, få de studerande att reflektera och, framför allt, ge dem nödvändiga kvalifikationer för att hitta lösningar på dessa problem. Det uppmuntrar också lagarbete och en positiv inställning till gemensamt arbete och föreningar, både för att försvara produkten och att diversifiera erbjudandet. 18

23 Programmet som föreslås består av teoretiska och praktiska lektioner, beroende på modulernas innehåll. Detta tillvägagångssätt innebär stor delaktighet och uppmuntrar till reflektion. Teoretiska lektioner kommer att innehålla olika typer av aktiviteter som syftar att stimulera den intellektuella utvecklingen hos deltagarna och deras förmåga att arbeta i grupp, eftersom att arbeta tillsammans med andra blir allt viktigare på landsbygden. Därmed kommer lärarrollen kompletteras med en del eget arbete och en del gruppaktiviteter. De teoretiska lektionerna kan kompletteras med bildspel och dokumentärer. Det finns också möjlighet att bjuda in någon som har specialistkvalifikationer som kan ge nya synvinklar och erfarenheter i ämnet för att berika utbildningens innehåll och bidra med nya, praktiska lösningar på specifika problem. Dessa aktiviteter för utbildningen närmare verkligheten. Praktiska aktiviteter kommer att genomföras, när så är möjligt, inom områden som är bekanta för deltagarna. Därför arbetar vi med verkliga situationer samt uppmuntrar intresset och engagemanget hos de studerande. Beroende på ämnet som behandlas i varje enskilt fall måste rätt säsong väljas för att kunna utföra praktiska övningar. Organisation av de teoretiska aktiviteterna: Den allmänna modellen för de teoretiska aktiviteterna ser ut som följer: Aktiviteter Teoretisk förklaring av läraren Frågeunderlag delas ut Pedagogiskt material konsulteras Frågorna besvaras (individuellt) Arbete i små grupper. Slutsatser dras Allmänna slutsatser dras i storgrupp Sekundära problem och frågeställningar löses Bildspel eller dokumentär när så är lämpligt 19

24 Allmän målsättning med de teoretiska aktiviteterna: Detta arbete är avsett att uppnå följande mål: För individen Uppmuntra observation och reflektion Skapa band till övriga studerande Analysera problem och följderna därav Upptäcka specifika problem Förstå vad som orsakar problemen Komma fram till möjliga lösningar Förbättra skrivförmågan För gruppen Kunna framföra sina åsikter inför gruppen Förbättra den muntliga förmågan Lyssna till och ta in andras åsikter Förstå andra deltagares synpunkter Gemensamt sökande efter lösningar Grupparbetsrutiner: Arbetsgången som föreslås innefattar grupparbete som en viktig del av utbildningen. Grupparbete kommer alltid att ske efter det individuella arbetet över samma frågor som efteråt kommer att behandlas av gruppen, så att varje elev kan föra fram sina egna idéer. 20

25 Grupparbetet kommer att läggas upp på följande sätt: Aktiviteter 1. Dela in de studerande i små grupper på 4-5 personer 2. Utse en som för anteckningar i varje grupp, som skriver ned de frågor som gruppen kommit överens om 3. Utse en ordförande som samordnar diskussionen och håller i talordningen 4. Deltagande av alla personer i gruppen 5. En slutrapport eller ett utkast ska sammanställas Efter att ha dragit generella slutsatser och förklarat dem för deltagarna kommer läraren att bidra med ytterligare teknisk och vetenskaplig information för att komplettera det arbete som gjorts hittills. Läraren kommer att förklara några aspekter som är oklara eller som inte har diskuterats på av grupperna. 2. Didaktiskt material och andra resurser Det didaktiska materialet och övriga resurser som ska användas beror på sammanhanget och på förutsättningarna hos de studerande. Genom att arbeta flexibelt kommer lärare välja det material och de resurser som de anser lämpliga enligt deras egna kriterier. Det är viktigt att komma ihåg att material och resurser är avsedda för att underlätta utbildning och de förväntas bidra till utbildningen. Det är lämpligt att utveckla innehållet som ingår i projektet så att det kan användas som riktlinjer. Utöver detta, i syfte att utveckla modulupplägget i utbildningsplanen som beskrivs, kan det rekommenderas att använda datorer, audiovisuell utrustning mm. Klassrummen som används skall vara lämpliga för olika grupparrangemang för att säkerställa effektiviteten i utbildningsverksamheten. 21

Projekt 2011-1-BG1-LEO05-05046

Projekt 2011-1-BG1-LEO05-05046 GRÖN ANSTÄLLBARHET: Överföring med synergieffekt av ett yrkesutbildningssystem för grundläggande arbetsplatskompetenser med medvetenhet om ekologisk hållbarhet i tre europeiska länder SYNTESRAPPORT April

Läs mer

Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning. Kvalitet ur ett. studentperspektiv

Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning. Kvalitet ur ett. studentperspektiv Utbildningens användbarhet Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning Kvalitet ur ett studentperspektiv Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre

Läs mer

Inkluderande undervisning och goda exempel, del II

Inkluderande undervisning och goda exempel, del II Inkluderande undervisning och goda exempel, del II Sammanfattande Rapport 2005 European Agency for Development in Special Needs Education Denna rapport har producerats och publicerats av European Agency

Läs mer

Formell kompetens en förutsättning för god kvalitet i förskolan?

Formell kompetens en förutsättning för god kvalitet i förskolan? Formell kompetens en förutsättning för god kvalitet i förskolan? En kvalitativ studie av hur förskolechefer i Östergötlands län uppfattar betydelsen av formell kompetens i förskolan Författare: Carolina

Läs mer

VAN Verktyg för anställning

VAN Verktyg för anställning VAN Verktyg för anställning Utvärdering av samverkansprojektet VAN för ungas ökade konkurrenskraft och etablering i arbetslivet, ett projekt med stöd från Europeiska socialfonden Ove Svensson, fil dr Wigforssgruppen

Läs mer

Att undervisa om konsumentkompetens. konsumentutbildning. Förslag på konsumentutbildningens mål och innehåll. TemaNord 2010:569

Att undervisa om konsumentkompetens. konsumentutbildning. Förslag på konsumentutbildningens mål och innehåll. TemaNord 2010:569 Att undervisa om konsumentkompetens en strategi för konsumentutbildning Förslag på konsumentutbildningens mål och innehåll TemaNord 2010:569 Att undervisa om konsumentkompetens en strategi för konsumentutbildning

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

TIDIGA INSATSER FÖR BARN I BEHOV AV STÖD. Framsteg och utveckling 2005 2010

TIDIGA INSATSER FÖR BARN I BEHOV AV STÖD. Framsteg och utveckling 2005 2010 TIDIGA INSATSER FÖR BARN I BEHOV AV STÖD Framsteg och utveckling 2005 2010 TIDIGA INSATSER FÖR BARN I BEHOV AV STÖD FRAMSTEG OCH UTVECKLING 2005 2010 European Agency for Development in Special Needs Education

Läs mer

En digital agenda i människans tjänst

En digital agenda i människans tjänst En digital agenda i människans tjänst en ljusnande framtid kan bli vår Delbetänkande av Digitaliseringskommissionen Stockholm 2014 SOU 2014:13 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD med kommentarer. Arbete med studieoch yrkesvägledning

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD med kommentarer. Arbete med studieoch yrkesvägledning SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD med kommentarer Arbete med studieoch yrkesvägledning Arbete med studie- och yrkesvägledning Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Telefax:

Läs mer

karriärvägledning.se.nu

karriärvägledning.se.nu karriärvägledning.se.nu Sammanfattning & goda exempel Utbildningsdepartementet SOU 2001:46 Sammanfattning Sammanfattning av huvudbetänkandet karriärvägledning.se.nu (SOU 2001:45) Samhällets syn på kvalifikation,

Läs mer

Nordisk forskning och exempel på validering

Nordisk forskning och exempel på validering Nordisk forskning och exempel på validering Per Andersson, Linköpings universitet Tova Stenlund, Umeå universitet NVL Nordiskt nätverk för vuxnas lärande, 2012 Sammanfattning Syftet med denna rapport är

Läs mer

Bedömningar som främjar inkludering

Bedömningar som främjar inkludering Bedömningar som främjar inkludering Riktlinjer och metoder European Agency for Development in Special Needs Education Denna rapport har framställts med stöd av EU kommissionens Generaldirektorat för Utbildning,

Läs mer

RAPPORT. Kunddrivna tjänster för äldre Delrapport 3 Innovationsprocess Lisa Johnsson & Sara Björlin-Lidén. Analys & Strategi.

RAPPORT. Kunddrivna tjänster för äldre Delrapport 3 Innovationsprocess Lisa Johnsson & Sara Björlin-Lidén. Analys & Strategi. RAPPORT Kunddrivna tjänster för äldre Delrapport 3 Innovationsprocess Lisa Johnsson & Sara Björlin-Lidén Oktober 2010 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet

Läs mer

Erasmus+ Programhandledning

Erasmus+ Programhandledning Erasmus+ Programhandledning Om innebörden av olika språkversioner skulle strida mot varandra gäller den engelska versionen. Version 3 (2015): 16/12/2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 DEL A ALLMÄN

Läs mer

Samlad redovisning och analys inom yrkesutbildningsområdet

Samlad redovisning och analys inom yrkesutbildningsområdet Regeringskansliet Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Redovisning av uppdrag Samlad redovisning och analys inom yrkesutbildningsområdet Dnr U2014/5371/S Härmed redovisas uppdrag 37 i Skolverkets

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet

Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet är tänkt att inspirera ungdomsarbetare, strateger och beslutsfattare i kommuner att påbörja och utveckla det systematiska kvalitetsarbetet inom den

Läs mer

Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarutbildningen 4 6

Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarutbildningen 4 6 Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarutbildningen 4 6 Guide för handledning och bedömning Innehåll Introduktion 3 Progression i yrkeslärande 5 Tre domäner av lärares kompetens 6 Domän 1: Didaktisk/Metodisk

Läs mer

Nya verktyg för föräldrar

Nya verktyg för föräldrar Nya verktyg för föräldrar förslag till nya former av föräldrastöd Sven Bremberg (redaktör) statens folkhälsoinstitut www.fhi.se Nya verktyg för föräldrar förslag till nya former av föräldrastöd Sven Bremberg

Läs mer

Handbok i i cultural planning. Att fånga platsens själ

Handbok i i cultural planning. Att fånga platsens själ Handbok i i cultural planning Att fånga platsens själ H a n d b o k i c u l t u r a l p l a n n i n g Att fånga platsens själ Sveriges Kommuner och Landsting Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm Tfn 08-452

Läs mer

FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK

FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK METAANALYS AV FYRA SATSNINGAR PÅ JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING SLUTRAPPORT OKTOBER 2013 ANN BOMAN KARIN SJÖBERG LENNART SVENSSON Sammanfattning Jämställdhetsintegrering är den strategi

Läs mer

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 2016 Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Ester Sorri Artikelnummer:

Läs mer

System för kvalitetsarbete inom Vård- och omsorgscollege Värmland. FoU-rapport. Jan Olof Åberg

System för kvalitetsarbete inom Vård- och omsorgscollege Värmland. FoU-rapport. Jan Olof Åberg Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper FoU Välfärd Värmland Jan Olof Åberg System för kvalitetsarbete inom Vård- och omsorgscollege Värmland FoU-rapport 2010:1 Jan Olof Åberg System för kvalitetsarbete

Läs mer

Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig själv

Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig själv Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig själv Effekter av internationella ungdomsprojekt inom Ung och Aktiv i Europa på unga och ungdomsledare Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

3. Förberedelser och allmänna förutsättningar

3. Förberedelser och allmänna förutsättningar Innehåll 1. Inledning 1.1 Förord av professor Bo Vinnerljung 1.2 Introduktion till Skolfam 1.3 Om manualen 1.3.1 Vinsterna med ett gemensamt arbetssätt 1.3.2 Läsanvisningar 1.4 Helsingborgs tack Del 1

Läs mer

Entreprenörskap stort och smått. Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet

Entreprenörskap stort och smått. Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet Entreprenörskap stort och smått Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet Entreprenörskap i stort och smått Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet Nutek Stockholm 2008 Infonr:

Läs mer

DE ÄR JU MINA KOLLEGER En metastudie av Sfx. Robert Höghielm Petros Gougoulakis

DE ÄR JU MINA KOLLEGER En metastudie av Sfx. Robert Höghielm Petros Gougoulakis DE ÄR JU MINA KOLLEGER En metastudie av Sfx Robert Höghielm Petros Gougoulakis 2 Uppdrag om utvärdering av utbildningar i svenska för specifika yrkeskategorier i Stockholms län. Sedan 2001 har målgruppsspecifika

Läs mer

Svensk äldrevård- framtidens exportvara

Svensk äldrevård- framtidens exportvara SWECARE FOUNDATION STOCKHOLM Svensk äldrevård- framtidens exportvara Identifiering av det svenska erbjudandet för framtida exportmöjligheter Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 2. BAKGRUND... 4 2.1

Läs mer

Bedömning av European Training Program Business & Service i Minsk, Vitryssland

Bedömning av European Training Program Business & Service i Minsk, Vitryssland Bedömning av European Training Program Business & Service i Minsk, Vitryssland 3 (16) Datum: 2011-12-14 2825 Rapport Bedömning av förberedelser och start av European Training Program Business & Service

Läs mer