With the support of the Lifelong Learning Programme of the European Union. PROJECT nº: ES1-LEO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "With the support of the Lifelong Learning Programme of the European Union. PROJECT nº: 2010-1-ES1-LEO05-21207"

Transkript

1 VÄLJ SPRÅK SELECT YOUR LANGUAGE Svenska English

2 With the support of the Lifelong Learning Programme of the European Union PROJECT nº: ES1-LEO AKTOS: Transfer and dissemination of good practices models for professional training in the rural areas. Projektet genomförs med ekonomiskt stöd från Europeiska kommissionen. För uppgifterna i denna publikation ansvarar endast upphovsmannen. Europeiska kommissionen tar inget ansvar för hur dessa uppgifter kan komma att användas.

3 TITEL TEKNISK INFORMATION: Titel: Författare: CEDER VALLE DEL ESE-ENTRECABOS, ADESPER, D.C. LITIJA, LAUKU CEĻOTĀJS, INFOCENTER EOOD, CFL. Grafisk design: VORAGO Tecnología S.L. Av. Jardín Botánico, nro. nº1345, Edificio Intra Gijón - Asturias (Spanien). Upplaga: Word Wood Web Dicentia TACK TILL Vi vill tacka alla de personer, företag och organisationer som bidragit till denna guide och den allmänna utvecklingen av Aktos-projektet. Ett speciellt tack vill vi rikta till: Staffangymnasiet, Söderhamn Studiefrämjandet, Söderhamn Södra Norrlands Vindkraftcentrum Omställning Söderhamn Växhusets Ekocentrum Hannevind Vindkraft

4 INDEX 1. INLEDNING Programmet för livslångt lärande and tidigare program Tidigare program Nuvarande program AKTOS-projektet: Vidareutveckling och spridning av goda exempel på yrkesutbildning på landsbygd Projektets europeiska dimension. Det transnationella partnerskapet. 2. VERKTYG UTARBETADE INOM FONTES OCH AKTOS Verktyg utarbetade i projektet FONTES Verktyg utarbetade i projektet AKTOS. 3. NYA OMRÅDEN FÖR SYSSELSÄTTNING 3.1 Vad menas med nya områden för sysselsättning? 3.2. Ursprung och utveckling av nya områden för sysselsättning Utbildning med anknytning till nya typer av yrken Utbildningsmöjligheter Steg som måste följas i Sverige för att nya utbildningsvägar och yrkesgrupper ska inkluderas i utbildningssystemen Nuvarande utbildningsmöjligheter inom aktuella områden Beskrivning av nya områden för sysselsättning och nya typer av yrken Inledning Specifika nya områden för sysselsättning. 4. EXEMPEL PÅ OMFATTANDE UTVECKLINGSPLANER 5. REFERENSER

5 1. INTRODUKTION 1.1 Programmet för livslångt lärande och tidigare program Tidigare program DET TIDIGARE PROGRAMMET LEONARDO DA VINCI Det är ett gemenskapsprogram som skapades 1994 för att stödja modeller inom yrkesutbildning genom att finansiera projekt bedrivna av transnationella aktörer och vars målsättning var att främja nytänkande, förbättra kvalitet och främja den europeiska dimensionen av alla typer av yrkesutbildning. De tidigare Leonardo da Vinci projekten finansierades av EU och hade som målsättning att utarbeta nya, innovativa utbildningsmaterial inom yrkesutbildningens ram. De strategiska prioriteringarna inom programmet var: 1. Utveckling av en europeisk arbetsmarknad. 2. Förändring, modernisering och anpassning av de europeiska utbildningssystemen. De specifika målen var: 1. Att stödja deltagarna att fortsätta sin yrkesutbildning för att förvärva och använda färdigheter, kvalifikationer och kompetenser. 2. Att främja förbättringar beträffande kvalitet och innovation inom system, institutioner, yrkesutbildning och yrkesutövning. 3. Att öka attraktionen i yrkesutbildning och möjligheten till mobilitet för företag och individer samt att underlätta mobilitet för arbetare under utbildningsfasen. Delområden i programmet: Tidigare bestod programmet av 3 olika delområden: A: Mobilitet. B: Pilotprojekt, språkfärdigheter och transnationella nätverk. 1

6 C: Tematiska områden och referensdokumentprojekt. DELOMRÅDE A: MOBILITY LEONARDO DA VINCI PROGRAMMET DELOMRÅDE B: PILOTPROJEKT, SPRÅKFÄRDIGHETER OCH TRANSNATIONELLA NÄTVERK DELOMRÅDE C: REFERENSDOKUMENTPROJEKT OCH TEMATISKA OMRÅDEN 2

7 1.1.2 Nuvarande program PROGRAMMET FÖR LIVSLÅNGT LÄRANDE (LLP) Den europeiska kommissionen har integrerat sina många utbildningsansatser i ett enda program. Programmet för livslångt lärande (LLP) stödjer möjligheter till lärande från barnaåren till äldre dagar. Det har en budget på 7000 millioner för perioden , och den efterföljer programmen Socrates, Leonardo da Vinci och elearning-programmen, som upphörde Programmet består av: 4 delprogram 4 övergripande program Jean Monnet programmet DELPROGRAM De fyra delprogrammen fokuserar på olika stadier i utbildning: Comenius tillgodoser utbildningsbehoven hos alla inom skolsystemet från förskola till och med gymnasium, inklusive behoven som finns inom de institutioner och organisationer som tillhandahåller denna form av utbildning. Erasmus tillgodoser utbildningsbehoven hos alla som deltar i högre utbildning (även transnationella studenter som befinner sig i olika företag) inklusive behoven som finns i de institutioner och organisationer som anordnar eller stöder denna form av utbildning. Leonardo da Vinci tillgodoser utbildningsbehoven hos alla deltagare i yrkesutbildning samt behoven hos de institutioner och organisationer som tillhandahåller eller stöder denna typ av utbildning. 3

8 Grundtvig tillgodoser utbildningsbehoven hos alla deltagare inom vuxenutbildningen såväl som behoven hos de institutioner som erbjuder eller stöder denna form av utbildning. LEONARDO DA VINCI De nya programmen inom Leonardo da Vinci utvecklas för närvarande inom ramen för Programmet för livslångt lärande inom EU och de har till uppgift att sprida produkter och material som skapats inom tidigare projekt som visar på goda exempel. Delprogrammet riktar sig mot att tillgodose utbildningsbehoven hos personer inom yrkesutbildningsområdet, såväl som de utbildningsbehov som finns inom de institutioner och organisationer som erbjuder eller stöder denna form av träning. Det finns viss verksamhet som sköts av europeiska kommissionens genomförandeorgan (Executive Agency) eller av de olika nationernas programkontor: Multilaterala för nyskapande utvecklingsprojekt (Executive Agency) Multilaterala nätverk (Executive Agency) Kompletterande åtgärder (Executive Agency) Multilaterala projekt för vidareutvecklingsprojekt (Nationella programkontor) Föreningar (Nationella programkontor) Förberedande besök (Nationella programkontor) Mobilitet (Nationella programkontor) MULTILATERALA PROJEKT FÖR VIDAREUTVECKLING Projekten för vidareutveckling syftar till att identifiera en eller flera lösningar och innovativa idéer för att anpassa dem så de kan genomföras i andra länder eller för andra målgrupper. Dessa projekt avser att utveckla och ta fram en viss produkt, till skillnad från föreningar, som har till uppgift att utbyta god praxis och metoder mellan parterna. Vidareutvecklingsprocessen av nytänkande utbildning innehåller: 4

9 Kartläggning och analys av målgruppens förutsättningar Urval och analys av innovativa innehåll som kan uppfylla dessa krav och analys av vidareutvecklingens genomförbarhet Integrering av detta innehåll i utbildningssystem och praxis på nationell, regional och/eller branschnivå Detta innebär: PROGRAMMET FÖR LIVSLÅNGT LÄRANDE Anpassning av tidigare resultat till utbildningssystem, kultur, behov och förutsättningar hos målgrupperna (uppdatering av produkten, etc.). Överföring av produkterna till nya sociokulturella och språkliga sammanhang Användning av produkterna i nya sektorer eller av nya målgrupper samt genomförande av pilotprojekt inom offentliga eller privata utbildningsorganisationer. DELPROGRAM ÖVERGRIPANDE PROGRAM JEAN MONNET PROGRAMMET COMENIUS ERASMUS LEONARDO DA VINCI GRUNDTVIG AKTOSPROJEKTET NYSKAPANDE UTVECKLINGSPROJEKT VIDAREUTVECKLINGS- PROJEKT TEMATISKA NÄTVERK KOMPLETTERANDE ÅTGÄRDER MULTILATERALA PROJEKT PARTNERSKAP MOBILITET FÖRBEREDANDE BESÖK 5

10 1.2. AKTOS-projektet: Vidareutveckling och spridning av goda exempel på yrkesutbildning på landsbygd. AKTOS-projektet: Överföring och spridning av goda exempel på yrkesutbildning på landsbygd, är ett Leonardo da Vinci nyskapande vidareutvecklingsprojekt, som utarbetats inom ramen för programmet för livslångt lärande och pågår under 18 månader. Projektet har som målsättning att överföra resultatet från ett tidigare projekt som utarbetades som tematiskt nätverk under det tidigare Leonardo da Vinci-programmet som hette FONTES: Tematiska nätverk för att validera och sprida goda exempel och kvalitetsmodeller för yrkesutbildning på landsbygd, och som beviljades Inom projektet FONTES, lyftes olika specifika utbildningsvägar fram genom att man utvecklade olika verktyg inom området: Det europeiska observatoriet, informations- och lärresurscenter, distansutbildningsplattform, projektwebbsida, spridningsmaterial och en guide över goda exempel. Den huvudsakliga produkten ur FONTES-projektet som har överförts inom AKTOS-projektet är guiden över goda exempel, som avser att informera användare och målgrupper om de olika anställningsmöjligheter som genereras av olika lokala resurser på landsbygden vilka ofta inte utnyttjas till fullo. MÅLSÄTTNING OCH RESULTAT De specifika målen med projektet har varit är: att vidareutveckla ett verktyg som integrerar ett innovativt innehåll och resultat, detta verktyg har varit guiden över goda exempel i FONTES-projektet. att vidareutveckla detta material till landsbygdsområden, som har behov av speciell utbildning relaterad till användandet av lokala resurser. att anpassa innehållet till behov och förutsättningar hos de olika målgrupperna: kvinnor på landsbygd, lågkvalificerade unga människor, marginaliserade grupper, personer med funktionshinder, sociala aktörer inom området och utbildningsanordnare. 6

11 att föra innehållet vidare till ett nytt sociokulturellt och språkligt sammanhang. att stimulera företag, organisationer inom området och sociala aktörer med anknytning till yrkesutbildning att delta i projektet. Följande resultat har uppnåtts: Vi har gett ut en Interaktiv guide över goda exempel, som finns på engelska och partnerskapets samtliga språk. Denna guide innehåller de huvudsakliga steg som måste följas för att uppnå förändring, modernisering och tillämpning av nyskapande kvalitetsutbildningssystem inom yrkesutbildning i Europa. Det har för avsikt att främja erkännandet av nya typer av yrken relaterade till nya anställningsresurser. Webbsida för information och spridning (http://aktos.org), vars huvudsakliga syfte är att sprida information om projektets olika delar, dess egenskaper, funktion och aktiviteter som genomförs, de resultat som uppnåtts och att överföra resultatet till eventuellt andra användare. Denna information har uppdaterats under hela projektets gång i samarbete med alla partner. Webbsidan finns tillgänglig på partnerskapets olika språk samt på engelska. Spridning, utbildningstillfällen samt spridningsmaterial i projektet. Följande delar har framtagits: o En tvåspråkig informationsbroschyr, som framtagits på alla språk i partnerskapet samt på engelska. Broschyren presenterar allmän information om projektet, dess mål, förväntade resultat, målgrupper, det transnationella samarbetet samt Programmet för livslångt lärande, Leonardo da Vinciprogrammet samt Multilaterala vidareutvecklingsprojekt. o Fyra digitala informationspaneler, där man redogör för utvecklingen i projektet samt presenterar goda exempel. Dessa paneler finns tillgängliga på projektets webbsida samt på projektets samtliga språk inklusive engelska. o Spridning och utbildningstillfällen genomförs av alla partner för att sprida information om projektet och för att testa utbildningsmaterialet som vidareutvecklats i projektet. De teman som lyfts fram i varje kurs har valts ut 7

12 bland de teman som ingick i FONTES-projektet samt enligt de förutsättningar som finns i respektive partners område och de förutsättningar som finns i målgrupperna. o Samarbetsavtal som undertecknas av olika myndigheter, representanter och företag som har anknytning till projektets olika områden och/eller som har sagt sig vara villiga att bidra till projektets olika aktiviteter. Dessa avtal har tecknats inom varje partners respektive område. 8

13 1.3. Projektets europeiska dimension. Det transnationella partnerskapet. Det transnationella samarbetet har varit grundpelaren på vilket projektet har byggts annars skulle det förlora sin mening. Det transnationella partnerskapet för AKTOS-projektet inkluderar flera olika aktörer och har bildats med 6 partner från 5 olika länder (Spanien, Slovenien, Lettland, Bulgarien och Sverige). Partnerskapet skapades för att tillgodose behovet av en bred samarbetsorganisation som uppfyller projektets och målgruppernas olika förväntningar och förutsättningar. Dessa strukturer för samman erfarenhet hos partnerskapets olika partner och är ett värdefullt bidrag till projektet Samarbetet bygger på flera gemensamma egenskaper hos partnerna och även på nätverkets funktion, som tillåter alla parter att delta i beslutsfattandet och utvecklingen av nätverket för att berika det med sina bidrag. Projektets partner har också varit inblandade i ledningen och utvärderingen av projektet. De har bidragit till validering och anpassning av innehåll och målsättning efter de verkliga behoven i de regioner där projektet genomfördes. En transnationell styrgrupp bildades inom partnerskapet. Det innehöll en representant för varje parter. Deras uppgift var att genomföra uppföljning och utvärdering av projektets aktiviteter: uppnådda mål, gjorda framsteg, effektivitet i verksamheten, kvalitén på produkter, etc. Bortsett från det ordinarie samarbetet under hela projektet har samarbetspartnerna träffats i flera transnationella sammankomster. I dessa möten diskuterade de olika frågor som rör utvecklingen av projektet, tidsprogram, åtgärder, uppgifter inom varje område, allmänna framsteg eller fortlöpande bedömning, för att uppnå de mål som fastlagts. I samtliga fall har stora ansträngningar beträffande information gjorts för att ge omfattande upplysningar om aktiviteter och resultat för alla partner under hela projektet. 9

14 2. VERKTYG UTARBETADE INOM FONTES OCH AKTOS 2.1. Verktyg utarbetade i projektet FONTES De huvudsakliga verktygen som utarbetades av projektet, förutom övriga aktiviteter och produkter var: The European Observatory, ett analysverktyg som utvärderade intresse, efterfrågan och möjligheter till ett genomförande av specifika utbildningsvägar i speciella områden och för särskilda målgrupper, genom den så kallade FONTES-analysen. Informations- och lärresurscenter (ILRC), som fungerade som ett virtuellt centrum för informations- och utbildningsresurser vars främsta uppgift var att fungera som en informativ referenssajt för det tematiska nätverket FONTES Distansutbildningsplattform, avsedd för viktig vägledning för alla företag och organisationer som är intresserade av att erbjuda utbildningstjänster genom att använda ny informations- och kommunikationsteknik Guiden över goda exempel, som innehöll en sammanfattning av det arbete som utförts inom ramen för FONTES-projektet, samt användbar information om nya anställningsformer och nya yrken som kan utgöra en arbetsmarknadsmöjlighet på landsbygden. Projektets webbsida, som skapades enligt vissa viktiga krav för att uppfylla följande mål: sprida projektet, underlätta kontakten mellan olika grupper och vara en plats som underlättar samarbetet mellan parterna. 10

15 2.2. Verktyg utarbetade i projektet AKTOS Inom AKTOS-projektet, som vi redan nämnt i föregående avsnitt, har olika aktiviteter genomförts och olika produkter framtagits. Bland dessa produkter, har de främsta verktygen varit följande produkter: Den interaktiva guiden över goda exempel, som är ett resultat av en tillämpning av det vidareutvecklade materialet och ska vara ett användbart verktyg för omvandling, modernisering och anpassning av europeiska, innovativa kvalitétssystem för yrkesutbildning. Guiden finns tillgänglig i digitalt format på partnerskapets olika språk samt på engelska. Den är uppbyggd enligt följande 1. Inledning 2. Verktyg utarbetade inom projekten FONTES och AKTOS 3. Nya områden för sysselsättning 4. Exempel på omfattande landsbygdsutvecklingsplaner 5. Referenser Projektets webbsida, finns tillgänglig på partnerskapets olika språk samt på engelska. Webbplatsen har skapats för att sprida projektet samt göra kontakten mellan de olika målgrupperna lättare. Webbsidan innehåller följande delar: o AKTOS-projektet, där det finns information om projektet och om programmet Leonardo da Vinci. De olika delar som detta avsnitt är uppdelat i är: beskrivning, mål, målgrupper, partnerskap och transnationella möten. o Projektets resultat, där de viktigaste resultaten under utvecklingen av projektet presenteras. De olika delar som detta avsnitt är uppdelat i är: broschyr, samarbetsavtal, informationspaneler, interaktiv guide över goda exempel och utbildningstillfällen. 11

16 o Spridningsåtgärder som genomförts inom projektet. Spridnings- och publicitetsåtgärder i olika utföranden utgör en mycket viktig del av projektet. De olika delar som detta avsnitt är uppdelat i är: spridning via internet, trycksaker samt informations- och upplysningskampanjer. o Intressanta länkar, där olika europeiska länkar och länkar i de länder som deltar i projektet kan hittas. Dessa länkar är relaterade till de områden som berör projektet. o Fotogalleri, där man kan hitta olika bilder på det arbete som utförts av projektets partner under projektets gång. De olika delar som detta avsnitt är uppdelat i är: transnationella möten, informations- och upplysningsinsatser samt utbildningstillfällen. Detta är en aktiv webbsida, där alla parter har samarbetat för uppdatering och underhåll under hela projektet. 12

17 3. NYA OMRÅDEN FÖR SYSSELSÄTTNING 3.1. Vad menas med nya områden för sysselsättning? Med nya områden för sysselsättning menas ny yrkesmässig verksamhet (antingen potentiell eller nyss uppkommen) som uppfyller nya sociala behov och som sannolikt kan bli en del av en ständigt växande arbetsmarknad. Denna nya yrkesverksamhet måste uppfylla dessa fyra kriterier: Överensstämma med sociala behov. Bli en del av ofullständiga eller icke-fungerande arbetsmarknader. Ha ett väl definierat lokalt sammanhang för de produkter eller tjänster som erbjuds. Ha en hög potential för att skapa sysselsättning. 13

18 3.2. Ursprung och utveckling av nya områden för sysselsättning De djupa förändringar som skett i västvärlden ur demografisk, social och ekonomisk synvinkel, har medfört nya arbetstillfällen. Den åldrande befolkningen, omvandlingen av familjestrukturer, den nya industriella revolutionen och globalt ömsesidigt beroende marknader har i stor utsträckning bidragit till att skapa nya behov som i sin tur genererat nya anställningar och tjänster som antingen hade varit obefintliga eller knappt utvecklade utan dessa samhällsförändringar. En av de största utmaningarna i det moderna samhället är att skapa arbetstillfällen som samhället efterfrågar. Detta är ingen lätt uppgift, det kräver stora insatser för att söka, upptäcka och experimentera i de nya områden där det sannolikt kan skapas sysselsättning på lokal och regional nivå. Allt som allt måste det utvecklas nya verksamheter som uppfyller nya sociala behov. Dessa nya verksamheter bör lönegrupperas, kategoriseras och noggrant beskrivas för att bli ett nytt yrke inom de nya områdena för sysselsättning. Hushållsnära tjänster, tjänster som förbättrar vår livskvalitet, kultur- och fritidstjänster och miljöskydd är de fyra hörnstenarna i de så kallade nya områdena för sysselsättning, som klassificerats av den förre ordföranden för Europeiska kommissionen Jacques Delors i vitboken "Tillväxt, konkurrenskraft och sysselsättning med titeln: Utmaningarna och vägarna in i 21: a århundradet". Syftet med nya områden för sysselsättning är att främja lokala strategier som förväntas skapa sysselsättning. Det praktiska förverkligandet av dessa nya områden för sysselsättning kommer att anpassas till lokala särdrag och verkliga behov för att vara effektivt på respektive ort. Den europeiska sysselsättningsstrategin, ur strukturell och marknadsmässig synvinkel, kräver investeringsansträngningar för att öka personalinsatser, särskilt eftersom yrkesutbildning ingår. Ökad sysselsättning kräver mer flexibla organisationer, effektivare arbetsmarknadspolitik, främjande av lokala och regionala initiativ samt en minskning av personalkostnader som inte är relaterad till löner. Särskilda ansträngningar bör göras för att inkludera unga människor på arbetsmarknaden och bekämpa långtidsarbetslöshet samt uppnå lika möjligheter för män och kvinnor på arbetsmarknaden. Ett effektivt genomförande av projektet förutsätter att aktörer på alla nivåer deltar, inklusive regeringar, regionala och lokala myndigheter och arbetsmarknadens parter. 14

19 Att skapa sysselsättning är kopplat till ekonomisk tillväxt, vilket nämns i vitboken, och konkurrenskraft bygger på tre pelare: Främjande av lokala initiativ som möter behoven hos individer och företag. Ett större engagemang från företag, som traditionellt sett endast är sysselsatta med ekonomiska frågor i sökandet efter nya metoder att skapa sysselsättning. Ett sådant engagemang skulle kunna göra företag till viktiga noder för lokal utveckling. En minskning av de indirekta kostnaderna för arbetskraft skulle minska kostnaderna för okvalificerade arbetet, vilket skulle bidra till en inkludering av outbildade arbetslösa. De nya områdena för sysselsättning omfattar inte alla nya yrken som helhet, bara de som är knutna till de nya behoven inom ett visst område. De viktigaste delarna som ligger bakom sådana behov är följande: a) De sociala och demografiska förändringarna de senaste decennierna och den tekniska utvecklingen som helhet ökar sociala behov. b) En åldrande befolkning och förändringar av familjestrukturen medför behov av en social och demografisk natur. c) Kvinnors entré på arbetsmarknaden. Att kvinnor i Europa i allt högre grad deltar på arbetsmarknaden medför behov av nya tjänster som en följd av att de inte längre arbetar i samma utsträckning i hemmet d) Den tekniska utvecklingen innebär mycket stora förändringar i våra dagliga liv och våra hem när det handlar om tidsanvändning. e) Den ökade urbaniseringen av samhället. f) Ökad utbildningsnivå och en ambition att röra sig framåt på det sociala planet. Vi måste betona att nya områden för sysselsättning är mer än en rad åtgärder för att skapa arbetstillfällen; de påverkar också positivt konkurrenskraften, ekonomin och den sociala välfärden. Vi strävar efter att skapa nödvändiga förutsättningar, tack vare nya områden för sysselsättning (nya yrken), för att uppnå hållbar utveckling på landsbygden i det kommande årtiondet genom att öka sysselsättningsgraden med hjälp av lokala resurser och främja mångfald av den lokala produktionsstrukturen. 15

20 3.3. Utbildning med anknytning till nya typer av yrken. UTBILDNINGSBEHOV Ett behov är gapet mellan hur saker är och hur saker och ting borde vara. Begreppet "behov" har olika betydelser beroende på ens perspektiv och verksamhet. Ur perspektivet utbildning är ett "behov" ett uttryck för skillnaden mellan önskvärda kvalifikationer och meriter som krävs för att utföra en viss verksamhet och faktiska kvalifikationer och meriter. UTBILDNINGSPLAN - METOD FÖR ATT UTARBETA EN LÄROPLAN Utbildningsprocesser på landsbygden är komplexa på grund av de speciella förutsättningar som råder på landsbygden och landsbygdsbefolkningens förutsättningar. Förutom att erbjuda formell utbildning i varje land, finns det inte många andra alternativ för att få kvalifikationer inom en viss sektor på landsbygden. Det nuvarande utbildningsbehovet är mycket varierande, och i vissa fall är det svårt att hitta en homogen grupp människor med samma intresse som kan utbildas. Därför bör man uppmärksamma behoven hos befolkningen som det gäller, i stället för utbildningen i sig, och möjligheten för denna målgrupp att lösa de problem som uppkommit ur deras behov. På denna punkt är det viktigt att vara medvetna om att Leonardo da Vinci-programmet gör det möjligt att använda nya metoder för att nå människor och uppnå resultat som eftersträvas i utbildningen, och samtidigt främja målgruppens intressen. Vi föreslår en öppen plan för utbildning som utbildningsmodell för nya yrken och läroplaner som utformats i FONTES tematiska nätverk under det tidigare FONTES projektet. Utbildningsplanen och utformningen av läroplanen som föreslås är upplagd i flera steg, enligt nedan: A) UTBILDNINGSPLAN Syftet med utbildningsplanen för nya yrkeskategorier, som kan knytas till nya yrken, består av utbildning för mångsidig teknisk personal som uppfyller följande krav: De måste kunna utföra sina uppgifter på ett optimalt sätt. De måste ha en personlighet och yrkesmässig mognad som ger dem möjlighet att delta i processen av livslångt lärande. De måste känna till resurserna i det område där de arbetar. 16

21 De måste vara engagerade i lokal utveckling. De måste vara beredda att möta dagens och framtidens utmaningar med initiativkraft och kreativitet. Utbildningsplanen är uppdelad i tre faser: Öka medvetenhet. Utbildning. Uppföljning. UTBILDNINGSPLAN 1) Upplysningsfas 2) Utbildningsfas Information till sociala aktörer Informationsinsatser mot målgrupperna Gemensamma möten Teoretisk utbildning Eget arbete Grupparbete Observation Reflektion Analys Problemslösning Erfarenhet Praktisk utbildning Ansvar Initiativ Organisation 3) Uppföljningsfas Tillgång till arbete Arbete Säkerhet 17

22 UPPLYSNINGSFAS Det finns en dubbel målsättning med att öka medvetenheten: Att involvera arbetsmarknadens parter i utbildningen för att säkerställa ständig anpassning till faktiska behov. Att uppmuntra och främja sysselsättning för målgruppen, för att de ska kunna anpassa sig till de arbetsmetoder som används och att ta initiativ och vara uppfinningsrik. De aktiviteter som föreslås i detta sammanhang är: 1) Möten mellan utbildningsansvariga och företrädare för arbetsmarknadens parter inom den aktuella sektorn. 2) Samtal, diskussioner och seminarier riktade till målgruppen och till yrkesverksamma inom sektorn. 3) Att föra representanter för arbetsmarknadens parter och företrädare för målgruppen tillsammans. UTBILDNINGSFAS 1. Didaktiska riktlinjer och metoder Arbetsprogrammet som används under utbildningsfasen är uppbyggt i flera moduler. Varje modul ger deltagarna en ny syn på ämnet som tas upp, och ger dem möjlighet att jämföra detta synsätt med det som faktiskt används i sektorn. Programmet vill lära ut en serie intressanta tekniker, men också illustrera problemen i sektorn, få de studerande att reflektera och, framför allt, ge dem nödvändiga kvalifikationer för att hitta lösningar på dessa problem. Det uppmuntrar också lagarbete och en positiv inställning till gemensamt arbete och föreningar, både för att försvara produkten och att diversifiera erbjudandet. 18

23 Programmet som föreslås består av teoretiska och praktiska lektioner, beroende på modulernas innehåll. Detta tillvägagångssätt innebär stor delaktighet och uppmuntrar till reflektion. Teoretiska lektioner kommer att innehålla olika typer av aktiviteter som syftar att stimulera den intellektuella utvecklingen hos deltagarna och deras förmåga att arbeta i grupp, eftersom att arbeta tillsammans med andra blir allt viktigare på landsbygden. Därmed kommer lärarrollen kompletteras med en del eget arbete och en del gruppaktiviteter. De teoretiska lektionerna kan kompletteras med bildspel och dokumentärer. Det finns också möjlighet att bjuda in någon som har specialistkvalifikationer som kan ge nya synvinklar och erfarenheter i ämnet för att berika utbildningens innehåll och bidra med nya, praktiska lösningar på specifika problem. Dessa aktiviteter för utbildningen närmare verkligheten. Praktiska aktiviteter kommer att genomföras, när så är möjligt, inom områden som är bekanta för deltagarna. Därför arbetar vi med verkliga situationer samt uppmuntrar intresset och engagemanget hos de studerande. Beroende på ämnet som behandlas i varje enskilt fall måste rätt säsong väljas för att kunna utföra praktiska övningar. Organisation av de teoretiska aktiviteterna: Den allmänna modellen för de teoretiska aktiviteterna ser ut som följer: Aktiviteter Teoretisk förklaring av läraren Frågeunderlag delas ut Pedagogiskt material konsulteras Frågorna besvaras (individuellt) Arbete i små grupper. Slutsatser dras Allmänna slutsatser dras i storgrupp Sekundära problem och frågeställningar löses Bildspel eller dokumentär när så är lämpligt 19

24 Allmän målsättning med de teoretiska aktiviteterna: Detta arbete är avsett att uppnå följande mål: För individen Uppmuntra observation och reflektion Skapa band till övriga studerande Analysera problem och följderna därav Upptäcka specifika problem Förstå vad som orsakar problemen Komma fram till möjliga lösningar Förbättra skrivförmågan För gruppen Kunna framföra sina åsikter inför gruppen Förbättra den muntliga förmågan Lyssna till och ta in andras åsikter Förstå andra deltagares synpunkter Gemensamt sökande efter lösningar Grupparbetsrutiner: Arbetsgången som föreslås innefattar grupparbete som en viktig del av utbildningen. Grupparbete kommer alltid att ske efter det individuella arbetet över samma frågor som efteråt kommer att behandlas av gruppen, så att varje elev kan föra fram sina egna idéer. 20

25 Grupparbetet kommer att läggas upp på följande sätt: Aktiviteter 1. Dela in de studerande i små grupper på 4-5 personer 2. Utse en som för anteckningar i varje grupp, som skriver ned de frågor som gruppen kommit överens om 3. Utse en ordförande som samordnar diskussionen och håller i talordningen 4. Deltagande av alla personer i gruppen 5. En slutrapport eller ett utkast ska sammanställas Efter att ha dragit generella slutsatser och förklarat dem för deltagarna kommer läraren att bidra med ytterligare teknisk och vetenskaplig information för att komplettera det arbete som gjorts hittills. Läraren kommer att förklara några aspekter som är oklara eller som inte har diskuterats på av grupperna. 2. Didaktiskt material och andra resurser Det didaktiska materialet och övriga resurser som ska användas beror på sammanhanget och på förutsättningarna hos de studerande. Genom att arbeta flexibelt kommer lärare välja det material och de resurser som de anser lämpliga enligt deras egna kriterier. Det är viktigt att komma ihåg att material och resurser är avsedda för att underlätta utbildning och de förväntas bidra till utbildningen. Det är lämpligt att utveckla innehållet som ingår i projektet så att det kan användas som riktlinjer. Utöver detta, i syfte att utveckla modulupplägget i utbildningsplanen som beskrivs, kan det rekommenderas att använda datorer, audiovisuell utrustning mm. Klassrummen som används skall vara lämpliga för olika grupparrangemang för att säkerställa effektiviteten i utbildningsverksamheten. 21

Gå över gränsen! hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för internationellt samarbete?

Gå över gränsen! hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för internationellt samarbete? Gå över gränsen! hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för internationellt samarbete? Vad vill du göra och vad kan vi hjälpa till med? Fortbilda dig personligen? Göra ett studiebesök?

Läs mer

Programmet för livslångt lärande. Nya möjligheter till europeiskt samarbete och utveckling för utbildningssektorn

Programmet för livslångt lärande. Nya möjligheter till europeiskt samarbete och utveckling för utbildningssektorn Programmet för livslångt lärande Nya möjligheter till europeiskt samarbete och utveckling för utbildningssektorn Vilka möjligheter finns? För individer: studiebesök fortbildningskurser job shadowing praktik

Läs mer

Europeiska unionens program för yrkesutbildning

Europeiska unionens program för yrkesutbildning Leonardo da Vinci Europeiska unionens program för yrkesutbildning Leonardo da Vinci Leonardo da Vinci är Europeiska unionens program för utveckling av yrkesutbildningen, som startade 1995. Programmet har

Läs mer

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad 1 SKOLPLAN FÖR VUXENUTBILDNINGEN Skolplanen för vuxenutbildningen i Nässjö

Läs mer

1 (9) Datum: 2012-11-16 Diarienr: YH2012/1344

1 (9) Datum: 2012-11-16 Diarienr: YH2012/1344 1 (9) Datum: 2012-11-16 Diarienr: YH2012/1344 Återrapportering av regeringsuppdrag 2012 avseende förslag på vilken nivå utbildning i svenska för invandrare och nu pågående utbildningar som leder till en

Läs mer

EUROPEISKT AVTAL OM YRKESUTBILDNING INOM JORDBRUKET

EUROPEISKT AVTAL OM YRKESUTBILDNING INOM JORDBRUKET EUROPEISKT AVTAL OM YRKESUTBILDNING INOM JORDBRUKET BRYSSEL, DEN 2 DECEMBER 2002 EFFAT (EUROPEAN FEDERATION OF TRADE UNIONS IN THE FOOD, AGRICULTURE AND TOURISM SECTORS ) GEOPA (EMPLOYERS GROUP OF THE

Läs mer

Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01

Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01 Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01 Sammanhanget Erasmus+ Strategi: Europa 2020 Tillväxtstrategi som antogs av medlemsländerna och EUkommissionen 2010. Kom till för att

Läs mer

På väg mot en kvalifikation

På väg mot en kvalifikation På väg mot en kvalifikation SeQF-konferens 11 november 2015 På väg mot en kvalifikation Cristina Pontis, undervisningsråd, Skolverket Mot en yrkesexamen? Person A: Yrkesprogram på gymnasieskolan Person

Läs mer

Internationella programkontoret vägen till världens kunskap

Internationella programkontoret vägen till världens kunskap Internationella programkontoret vägen till världens kunskap Internationella programkontoret vägen till världens kunskap Internationella programkontoret är en myndighet som främjar kunskapsutbyte och samarbete

Läs mer

Erasmus för alla vanliga frågor (se även IP/11/1398)

Erasmus för alla vanliga frågor (se även IP/11/1398) MEMO/11/818 Bryssel den 23 november 2011 Erasmus för alla vanliga frågor (se även IP/11/1398) Vad är Erasmus för alla? Erasmus för alla är EU-kommissionens förslag till nytt program för allmän och yrkesinriktad

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen VERKSAMHETSPLAN 2015 Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen Inledning Internationella Kvinnoföreningen i Malmö, IKF i Malmö, är en väl etablerad ideell förening

Läs mer

Anna Kahlson, anna.kahlson@yhmyndigheten.se Pär Sellberg, par.sellberg@yhmyndigheten.se Nationella samordnare validering

Anna Kahlson, anna.kahlson@yhmyndigheten.se Pär Sellberg, par.sellberg@yhmyndigheten.se Nationella samordnare validering Verktyg för det livslånga lärandet Anna Kahlson, anna.kahlson@ Pär Sellberg, par.sellberg@ Nationella samordnare validering Validering, EQF, Europass hur hänger allt ihop? Lissabonstrategin år 2000 - Europeiska

Läs mer

Demokrati och hållbar utveckling Utbildning är nyckeln till var och ens frihet samt till en gynnsam ekonomisk och personlig utveckling.

Demokrati och hållbar utveckling Utbildning är nyckeln till var och ens frihet samt till en gynnsam ekonomisk och personlig utveckling. Ger fler möjligheter Rätten till utbildning är en central fråga i socialdemokratisk politik. Alla har olika förutsättningar så därför måste utbudet vara brett, ändamålsenligt och anpassat till såväl individens

Läs mer

Gymnasieskolan. 3 år frivillig skolform 18 nationella program 60 inriktningar Antagningskrav

Gymnasieskolan. 3 år frivillig skolform 18 nationella program 60 inriktningar Antagningskrav Gymnasieskolan 3 år frivillig skolform 18 nationella program 60 inriktningar Antagningskrav De 6 högskoleförberedande nationella programmen EK - Ekonomi - Juridik - Ekonomi SA - Samhällsvetenskap - Beteendevetenskap

Läs mer

Programmet för livslångt lärande

Programmet för livslångt lärande Programmet för livslångt lärande Medverka till att EU blir ett konkurrenskraftigare kunskapssamhälle med hållbar utveckling, fler och bättre jobb samt ökad social sammanhållning över nationsgränser Programmet

Läs mer

Kort om gymnasiesärskolan

Kort om gymnasiesärskolan Kort om gymnasiesärskolan Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN 978-91-87115-81-3 Beställningsnummer:

Läs mer

Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01

Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01 Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01 Sammanhanget Erasmus+ Strategi: Europa 2020 Tillväxtstrategi som antogs av medlemsländerna och EUkommissionen 2010. Kom till för att

Läs mer

Kvalificerad yrkesutbildning/yrkeshögskoleutbildning

Kvalificerad yrkesutbildning/yrkeshögskoleutbildning Utbildningsstatistisk årsbok 2012 Kvalificerad yrkesutbildning/yrkeshögskoleutbildning 13 Kvalificerad yrkesutbildning (Ky) och yrkeshögskoleutbildning (Yh) Innehåll Fakta om statistiken... 234 Kommentarer

Läs mer

Utsikt ger insikt - Internationalisering som utvecklingskraft

Utsikt ger insikt - Internationalisering som utvecklingskraft Utsikt ger insikt - Internationalisering som utvecklingskraft Your learning outcomes are your passport to the European labour market Allmän projektinformation EURIAC = European Industrial Automation Class

Läs mer

Gymnasieskolan och småföretagen

Gymnasieskolan och småföretagen Gymnasieskolan och småföretagen Mars 2004 Inledning Gymnasieskolan är central för småföretagens kompetensförsörjning och konkurrenskraft. Företagarna välkomnar att regeringen nu slår ett slag för ökad

Läs mer

Leonardo da Vinci - programmen som rör yrkesutbildning

Leonardo da Vinci - programmen som rör yrkesutbildning Leonardo da Vinci - programmen som rör yrkesutbildning Internationella PROGRAMKONTORET Statlig myndighet Utbildningsdepartementet Uppdrag: stödja olika former av internationellt samarbete inom utbildning

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM17. Meddelande om en öppen utbildning. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Utbildningsdepartementet

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM17. Meddelande om en öppen utbildning. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Utbildningsdepartementet Regeringskansliet Faktapromemoria Meddelande om en öppen utbildning Utbildningsdepartementet 2013-10-30 Dokumentbeteckning KOM (2013) 654 Meddelande från Kommissionen till Europaparlamentet, Rådet, Europeiska

Läs mer

En ny myndighet. yhmyndigheten.se

En ny myndighet. yhmyndigheten.se En ny myndighet Myndigheten för yrkeshögskolan analyserar kompetensbehov, beslutar om Yh-utbildningar, ger stöd till utbildningsanordnare och granskar utbildningarnas resultat. Målet är en yrkeshögskola

Läs mer

Universitets- och högskolerådet Internationella möjligheter för dig som är studie- och yrkesvägledare inom vuxenutbildning

Universitets- och högskolerådet Internationella möjligheter för dig som är studie- och yrkesvägledare inom vuxenutbildning 2015-11-12 Universitets- och högskolerådet Internationella möjligheter för dig som är studie- och yrkesvägledare inom vuxenutbildning Ewa Gustafsson Birgitta Fridell Kerstin Hagblom Program 12.30 13.15

Läs mer

En ny myndighet. yhmyndigheten.se

En ny myndighet. yhmyndigheten.se En ny myndighet Myndigheten för yrkeshögskolan analyserar kompetensbehov, beslutar om Yh-utbildningar, ger stöd till utbildningsanordnare och granskar utbildningarnas resultat. Målet är en yrkeshögskola

Läs mer

Trädgårdsmästare, ekologi och entreprenörskap YH 400 p.

Trädgårdsmästare, ekologi och entreprenörskap YH 400 p. Trädgårdsmästare, ekologi och entreprenörskap YH 400 p. är en unik trädgårdsmästarutbildning, där vi kompletterar den traditionella hantverkskunskapen hos trädgårdsmästaren med ekologi och entreprenörskap.

Läs mer

Vuxenutbildning efter reformerna

Vuxenutbildning efter reformerna Vuxenutbildning efter reformerna Lägesbeskrivning ur SKL perspektiv Gymnasieskola, gymnasiesärskola,särvux Kompetensförsörjning Regionförbundet Västerbotten, Skellefteå 24 feb 2011 mats.soderberg@skl.se

Läs mer

Tabell 1: Programmen i Gävleborg som ger högst inkomst. Plats Program Skola Kommun Årsinkomst

Tabell 1: Programmen i Gävleborg som ger högst inkomst. Plats Program Skola Kommun Årsinkomst Tabell : Programmen i Gävleborg som ger högst inkomst Plats Program Skola Kommun Årsinkomst Industriprogrammet 2 Fordonsprogrammet 3 Elprogrammet gymnasieskola Sandviken 39 800 gymnasieskola Sandviken

Läs mer

Kommunal vuxenutbildning

Kommunal vuxenutbildning I det följande dokumentet redovisas en uppföljning av sysselsättning och annan aktivitet bland elever som avslutade sina studier inom den kommunala vuxenutbildningen år 2011. Totalt fanns under år 2011

Läs mer

Kommunal vuxenutbildning

Kommunal vuxenutbildning Skolverket har i uppdrag att årligen följa upp övergången till arbetsmarknad och annan sysselsättning efter avslutade vuxenstudier. Nedan redovisas en första uppföljning av sysselsättning bland elever

Läs mer

Det livslånga lärandet

Det livslånga lärandet Det livslånga lärandet 6 6. Det livslånga lärandet Totalt deltagande i lärande Livslångt lärande är ett vitt begrepp som sträcker sig från vaggan till graven. Enligt EU täcker det livslånga lärandet in

Läs mer

Folkuniversitetets verksamhetsidé. Att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv

Folkuniversitetets verksamhetsidé. Att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv Folkuniversitetets verksamhetsidé Att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv Folkuniversitetet för ett rikare liv Folkuniversitetets idé är att kunskap, förståelse

Läs mer

Rätt kompetens i rätt tid! Myndighetens analysarbete av arbetslivets efterfrågan på kompetens och anordnarnas ansvar att beskriva efterfrågan

Rätt kompetens i rätt tid! Myndighetens analysarbete av arbetslivets efterfrågan på kompetens och anordnarnas ansvar att beskriva efterfrågan Rätt kompetens i rätt tid! Myndighetens analysarbete av arbetslivets efterfrågan på kompetens och anordnarnas ansvar att beskriva efterfrågan Analys och omvärldsbevakning Syftet med analysarbetet att bedöma

Läs mer

Välkommen till gymnasieskolan!

Välkommen till gymnasieskolan! 030509 Välkommen till gymnasieskolan! Inledning: Jämfört med den skolan du kommer från, grundskolan, så kommer du snart att märka en del skillnader. I grundskolan läste du ämnen. Det gör du också i gymnasieskolan

Läs mer

TEKNIKPROGRAMMET Mål för programmet

TEKNIKPROGRAMMET Mål för programmet TEKNIKPROGRAMMET Mål för programmet Teknikprogrammet är ett högskoleförberedande program och utbildningen ska i första hand förbereda för vidare studier i teknikvetenskap och naturvetenskap men också i

Läs mer

Lägesbeskrivning. Elin Landell Kanslichef Valideringsdelegationen

Lägesbeskrivning. Elin Landell Kanslichef Valideringsdelegationen Lägesbeskrivning Elin Landell Kanslichef Vad är validering? en strukturerad bedömning, värdering och dokumentation samt ett erkännande av kunskaper och kompetens som en person besitter oberoende av hur

Läs mer

Leonardo da Vinci. Europeiska unionens. program för. yrkesutbildning

Leonardo da Vinci. Europeiska unionens. program för. yrkesutbildning Leonardo da Vinci Europeiska unionens program för yrkesutbildning Leonardo da Vinci Programmet för livslångt lärande Leonardo da Vinci -programmet är Europeiska unionens program för yrkesutbildning. Från

Läs mer

Naturvetenskapsprogrammet (NA)

Naturvetenskapsprogrammet (NA) Naturvetenskapsprogrammet (NA) Naturvetenskapsprogrammet (NA) ska utveckla elevernas kunskaper om sammanhang i naturen, om livets villkor, om fysikaliska fenomen och skeenden och om kemiska processer.

Läs mer

Folkbildning i Sverige Tio studieförbund: Varje studieförbund har sin egen profil och ideologiska särart.

Folkbildning i Sverige Tio studieförbund: Varje studieförbund har sin egen profil och ideologiska särart. Folkbildning i Sverige Tio studieförbund: Varje studieförbund har sin egen profil och ideologiska särart. Studieförbundens verksamheter: Studiecirklar (664 000 deltagare) Annan folkbildningsverksamhet

Läs mer

EU-PROJEKTGUIDEN. Guide för att söka EU-stöd. East Sweden EU-kontoret - Bryssel

EU-PROJEKTGUIDEN. Guide för att söka EU-stöd. East Sweden EU-kontoret - Bryssel EU-PROJEKTGUIDEN Guide för att söka EU-stöd East Sweden EU-kontoret - Bryssel Innehållsförteckning Inledning... 1 EU-stöd... 2 Grundprinciper för de transnationella sektorsprogrammen... 3 Hur planerar

Läs mer

Fortsatt samarbete inom yrkesutbildning i EU

Fortsatt samarbete inom yrkesutbildning i EU Fortsatt samarbete inom yrkesutbildning i EU Ny kompetens för framtida arbetsmarknadsbehov att förutse och matcha kompetensbehov Stockholm 30 november 2010 Upplägg Europasamarbete med koppling till utbildning

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer

Ett europeiskt perspektiv på yrkesutbildning

Ett europeiskt perspektiv på yrkesutbildning Ett europeiskt perspektiv på yrkesutbildning Konferens om yrkesutbildning för morgondagen Stockholm den 4 december 2013 Kristina Cunningham, EU-kommissionen, Bryssel Rättslig grund för EU:s verksamhet

Läs mer

Utbildningar. www.yhgavleborg.se

Utbildningar. www.yhgavleborg.se Integrationspedagog Behandlingspedagog Kvalificerad automationstekniker Kvalificerad verkstadstekniker Kulturkommunikatör 3D-CAD konstruktör Optotekniker Skogsbrukstekniker Drifttekniker process IT-säkerhetstekniker

Läs mer

1.0 Kortfattade landsrapporter

1.0 Kortfattade landsrapporter 1.0 Kortfattade landsrapporter Detta avsnitt består av 27 kortfattade landsrapporter som presenterar de huvudsakliga lärlingsutbildningarna och praktikprogrammen i varje medlemsstat. Rapporterna ger en

Läs mer

Handbok ALLMÄN INFORMATION. Svenska

Handbok ALLMÄN INFORMATION. Svenska Handbok ALLMÄN INFORMATION Svenska IQWBL - Improving Quality in Work-Based Learning 2010-1-FI1-LEO05-03042 LLP 2007-2013 Leonardo da Vinci Transfer of Innovation Innehåll 1 Arbetsplatsförlagt lärande (APL):

Läs mer

Skolplan Med blick för lärande

Skolplan Med blick för lärande Skolplan 2012-2015 Med blick för lärande Antagen av barn- och utbildningsnämnden den 23 maj 2012 Sävsjö kommuns skolplan - en vägvisare för alla förskolor och skolor i Sävsjö kommun Sävsjö kommuns skolplan

Läs mer

Examensmålet: Ämnen i relation till examensmålet samverkan i programarbetslaget

Examensmålet: Ämnen i relation till examensmålet samverkan i programarbetslaget Utvecklingspaket 2012-06-13 Examensmålet: Ämnen i relation till examensmålet samverkan i programarbetslaget Introduktion Examensmålet ska ligga till grund för planeringen av utbildningen och undervisningen

Läs mer

Myndighetens syn på. Lärande i arbete

Myndighetens syn på. Lärande i arbete Myndighetens syn på Lärande i arbete 1 2 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2012 Dnr: YH 2012/3 ISBN-nr: 978-91-87073-07-6 Grafisk form: Markant Reklambyrå AB Myndighetens syn på lärande i arbete

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

Validering för kompetensförsörjning

Validering för kompetensförsörjning Validering för kompetensförsörjning Linda Wiklund Omvärldsanalytiker Anna Kahlson Nationell samordnare validering Myndigheten för yrkeshögskolans uppdrag Besluta om vilka utbildningar som ska ingå i yrkeshögskolan

Läs mer

Förkortad fritidsledarutbildning på distans

Förkortad fritidsledarutbildning på distans Förkortad fritidsledarutbildning på distans Inledning Huvudmän för Valla folkhögskola är Sveriges 4H och Studiefrämjandet. Innehållet i fritidsledarutbildningen på Valla folkhögskola vilar på folkhögskoleförordningen,

Läs mer

2014-03-12. Läsa in gymnasiet på folkhögskola

2014-03-12. Läsa in gymnasiet på folkhögskola 2014-03-12 Läsa in gymnasiet på folkhögskola 2 (5) Sammanfattning Efterfrågan på utbildad arbetskraft växer och en gymnasieutbildning har blivit en förutsättning för att klara sig på arbetsmarknaden. Därför

Läs mer

Fakta om Folkuniversitetet

Fakta om Folkuniversitetet Fakta om Folkuniversitetet Folkbildningstanken alla människors livslånga rätt att fritt söka efter kunskap genomsyrar vår pedagogik, organisation och våra värderingar. Folkuniversitetet är ett studieförbund.

Läs mer

Vuxenutbildning utbildning för vuxna på grundläggande, gymnasial och påbyggnadsnivå

Vuxenutbildning utbildning för vuxna på grundläggande, gymnasial och påbyggnadsnivå 1 (6) 2000-09-26 230.2000-607 Vuxenutbildning utbildning för vuxna på grundläggande, gymnasial och påbyggnadsnivå Vision, mål och uppdrag Utbildningskommunen Eksjö ska erbjuda:. en vuxenutbildning som

Läs mer

Verksamhetsplan Studie- och yrkesvägledning

Verksamhetsplan Studie- och yrkesvägledning Verksamhetsplan yrkesvägledning Reviderad juni 2013 Innehållsförteckning Inledning... 2 Organisation... 2 Vägledningsverksamhetens övergripande mål och syfte... 2 Bakgrund... 3 yrkesvägledning allt viktigare

Läs mer

Tabell 1: Programmen i Gävleborgs län som ger högst inkomst

Tabell 1: Programmen i Gävleborgs län som ger högst inkomst Tabell : Programmen i Gävleborgs län som ger högst inkomst Plats Program Skola Kommun Årsinkomst Sandviken 324000 2 Sandviken 30600 3 Elprogrammet Sandviken 3000 4 Byggprogrammet Polhemsskolan Gävle 295500

Läs mer

Grundtvig inför 2013. Sara lindholm och Kerstin hagblom 2012-12-03

Grundtvig inför 2013. Sara lindholm och Kerstin hagblom 2012-12-03 Grundtvig inför 2013 Sara lindholm och Kerstin hagblom 2012-12-03 Dagens program 09.30 Morgonkaffe/thé 10.00 - Genomgång av utlysningen 2013 - Hur Grundtvig kan bidra till ökad kvalitet och internationalisering

Läs mer

Kort om särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå

Kort om särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå Kort om särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå Tryck: Wikströms tryckeri Upplaga: 5 000 Grafisk produktion: Typisk Form designbyrå Foto, omslag: Dan Lepp/Johnér, Michael McLain, s. 5 Juliana Wiklund/Johnér

Läs mer

örighet och särskild behörighet genom tillval.

örighet och särskild behörighet genom tillval. örighet och särskild behörighet genom tillval. Utbildningskatalog 2013-2014 Hästskötare Djurskötare - lantbruksdjur Djurskötare - djurparksdjur Arbete med hundar Djurvårdare - djursjukvård Djurvårdare

Läs mer

Skolplan läsåren 2016/ / En skolkommun i utveckling KS2015/726/07 Antagen av kommunfullmäktige , 33

Skolplan läsåren 2016/ / En skolkommun i utveckling KS2015/726/07 Antagen av kommunfullmäktige , 33 Datum Sida 2016-02-22 1 (7) Skolplan läsåren 2016/2017 2018/2019 - En skolkommun i utveckling KS2015/726/07 Antagen av kommunfullmäktige 2016-03-21, 33 Postadress Besöksadress Telefon Internet och fax

Läs mer

VALLE 2.0 ÖVERGRIPANDE MÅL: UTGÅNGSPUNKTER:

VALLE 2.0 ÖVERGRIPANDE MÅL: UTGÅNGSPUNKTER: ÖVERGRIPANDE MÅL: Etablera en regional stödplattform för validering i Skåne - Innebärande Ökat utbud av validering Ökad tillgänglighet till validering Gemensamt utvecklingsarbete avseende validering -

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 15.12.2016 2017/0000(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE med ett förslag till Europaparlamentets rekommendation

Läs mer

Luckor i glastaket. Kvinna och chef i det svenska näringslivet. Krister B Andersson, Håkan eriksson. Svenskt Näringsliv

Luckor i glastaket. Kvinna och chef i det svenska näringslivet. Krister B Andersson, Håkan eriksson. Svenskt Näringsliv 0 Luckor i glastaket Krister B Andersson, Håkan eriksson November,2005 Kvinna och chef i det svenska näringslivet 1 Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning och slutsatser... 3 Förändrade förutsättningar

Läs mer

EN MODERN SAMVERKANSFORM

EN MODERN SAMVERKANSFORM EN MODERN SAMVERKANSFORM Vad är Vård- och omsorgscollege? Vård- och omsorgscollege (VO-College) är en samverkansform på regional och lokal nivå mellan utbildningsanordnare och arbetsliv inom vård och omsorg.

Läs mer

Om ämnet Engelska. Bakgrund och motiv

Om ämnet Engelska. Bakgrund och motiv Om ämnet Engelska Bakgrund och motiv Ämnet engelska har gemensam uppbyggnad och struktur med ämnena moderna språk och svenskt teckenspråk för hörande. Dessa ämnen är strukturerade i ett system av språkfärdighetsnivåer,

Läs mer

Ungdomssatsning på utbildning i Luleå

Ungdomssatsning på utbildning i Luleå Kommunstyrelsen 2009-12-07 233 607 Arbets- och personalutskottet 2009-11-16 245 531 Dnr 09.672-613 deckf14 Ungdomssatsning på utbildning i Luleå Bilaga: Sammanställning över kurser Ärendebeskrivning I

Läs mer

Folkuniversitetets verksamhetsidé

Folkuniversitetets verksamhetsidé folkuniversitetet Box 26 152. 100 41 Stockholm Tel 08-679 29 50. Fax 08-678 15 44 info@folkuniversitetet.se www.folkuniversitetet.se Folkuniversitetets verksamhetsidé Att genom kunskap och skapande ge

Läs mer

Roadmap 2018 validation and the value of competences NVL:s expertnätverk för validering

Roadmap 2018 validation and the value of competences NVL:s expertnätverk för validering Schools EQF and National Qualification Framework Agency The River of EQAVET Systematic Quality Assurans Europass express The Art of Life Long Learning Universities ECVET The city of accumulation of part

Läs mer

14 Kvalificerad yrkesutbildning (KY)

14 Kvalificerad yrkesutbildning (KY) Utbildningsstatistisk årsbok 2008 Kvalificerad yrkesutbildning (KY) 14 Kvalificerad yrkesutbildning (KY) Innehåll Fakta om statistiken...192 14.1 Ansökningar och antagna till kvalificerad yrkesutbildning

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Beställningsuppgifter: Fritzes

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

Utvecklingen av EQF i Europa och implementeringen i Sverige

Utvecklingen av EQF i Europa och implementeringen i Sverige Utvecklingen av EQF i Europa och implementeringen i Sverige Stockholm City Conference Center, Stockholm 24 oktober 2012 Carina Lindén, Upplägg Fördjupat samarbete inom yrkesutbildningen i EU och konkreta

Läs mer

2009Idéprogram. Fastställt av förbundsstämman

2009Idéprogram. Fastställt av förbundsstämman 2009Idéprogram Fastställt av förbundsstämman Många små steg till ett hållbart samhälle 2 i n n e h å l l Idéprogrammet i korthet 3 Människosyn 4 Bildningssyn 5 Demokratisyn 7 Kultursyn 7 Hållbar utveckling

Läs mer

Förslag på hur ECVET kan genomföras inom yrkeshögskolans utbildningar.

Förslag på hur ECVET kan genomföras inom yrkeshögskolans utbildningar. Förslag på hur ECVET kan genomföras inom yrkeshögskolans utbildningar. Myndigheten för yrkeshögskolans återrapporteringar 2012 1 (8) Datum: 2012-06-16 Diarienr: 2012/1165 Återrapportering av regeringsuppdrag

Läs mer

Skolverkets tankar om introduktionsprogrammen - Lund 16 juni 2015. Bengt Weidow

Skolverkets tankar om introduktionsprogrammen - Lund 16 juni 2015. Bengt Weidow Skolverkets tankar om introduktionsprogrammen - Lund 16 juni 2015 Bengt Weidow Agenda Elever på programmen Planen för utbildningen Den individuella studieplanen Preparandutbildning Programinriktad individuellt

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Norrbottens läns landsting

Kompetensförsörjningsstrategi för Norrbottens läns landsting Kompetensförsörjningsstrategi för Norrbottens läns landsting Norrbottningen ska leva ett rikt och utvecklande liv i en region med livskraft och tillväxt. En fungerande och effektiv kompetensförsörjning

Läs mer

Myndigheten för yrkeshögskolan

Myndigheten för yrkeshögskolan Myndigheten för yrkeshögskolan Erika Grybb, Maria Hedlund 2017-05-10 Myndigheten för yrkeshögskolans uppdrag Yrkeshögskolan Analysera och bedöma omvärldens behov av kvalificerad arbetskraft och arbetsmarknadens

Läs mer

Utdrag ur EU-kommissionens arbetsprogram KOM (2005) 15 slutlig

Utdrag ur EU-kommissionens arbetsprogram KOM (2005) 15 slutlig Sida 2005-04-21 1 (5) Bilaga 1 Utdrag ur EU-kommissionens arbetsprogram KOM (2005) 15 slutlig VÄLSTÅND Halvtidsöversynen av samt genomförandet av Lissabonstrategin. Initiativ/förslag: etablerandet av ett

Läs mer

Riktlinjer för användning av seriösa dataspel inom yrkesutbildningar

Riktlinjer för användning av seriösa dataspel inom yrkesutbildningar Riktlinjer för användning av seriösa dataspel inom yrkesutbildningar Anpassning, förberedelse och genomförande INNEHÅLL ORDLISTA INTRODUKTION MODUL 1: Förberedelse inför användning av seriösa dataspel

Läs mer

Lotta Naglitsch, Skolverket. Föreståndare Lärlingscentrum

Lotta Naglitsch, Skolverket. Föreståndare Lärlingscentrum Lotta Naglitsch, Skolverket Föreståndare Lärlingscentrum Lärlingscentrum Regeringen har gett Skolverket i uppdrag att inrätta ett lärlingscentrum. Målet är fler gymnasiala lärlingar och ökad kvalitet i

Läs mer

Övergripande indikatorer för bedömning som främjar inkludering

Övergripande indikatorer för bedömning som främjar inkludering Övergripande indikatorer för bedömning som främjar inkludering Inledning I projektet Bedömning som främjar inkludering beskrivs tillvägagångssätt för bedömning i ordinarie undervisningsmiljöer där arbetsformer

Läs mer

2011-11-21. 1 Inledning

2011-11-21. 1 Inledning 2011-11-21 Särskild bilaga till reglemente för Gemensamma nämnden vård, omsorg och hjälpmedel (VOHJS-nämnden) avseende regionalt Vård och omsorgscollege Sörmland (VO-College) 1 Inledning Vård och omsorgscollege

Läs mer

Överenskommelse om Idéburet - Offentligt Partnerskap

Överenskommelse om Idéburet - Offentligt Partnerskap 1 Samverkan mellan Trelleborgs kommun och Glokala Folkhögskolan Överenskommelse om Idéburet - Offentligt Partnerskap Bakgrund I oktober 2008 lades grunden till en nationell överenskommelse mellan regeringen,

Läs mer

Teknik och innovationer

Teknik och innovationer Teknik och innovationer 0011100010 1100101110 01101110001 01001110100 1111011000 Teknik Att ha kunskaper i teknik och naturvetenskap är viktigt i det samhälle vi lever i. Intresset för att läsa vidare

Läs mer

Bygga broar Gymnasiesärskolan och arbetslivet. Bengt Weidow Undervisningsråd

Bygga broar Gymnasiesärskolan och arbetslivet. Bengt Weidow Undervisningsråd Bygga broar 2015 Gymnasiesärskolan och arbetslivet Bengt Weidow Undervisningsråd Disposition 1. Ny gymnasiesärskola 2. Programmål, programfördjupningspaket och apl 3. Samverkan med arbetslivet 4. Skolans

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

DETTA ÄR GYMNASIESKOLAN

DETTA ÄR GYMNASIESKOLAN DETTA ÄR GYMNASIESKOLAN 18 nationella program 60 inriktningar 12 yrkesprogram + 6 högskoleförberedande program Programmen omfattar 2.500 poäng 1 DETTA ÄR ETT YRKES Gymnasiegemensamma ämnen, 600 p Engelska,

Läs mer

Kvalificerad yrkesutbildning/yrkeshögskoleutbildning

Kvalificerad yrkesutbildning/yrkeshögskoleutbildning Utbildningsstatistisk årsbok 2011 Kvalificerad yrkesutbildning/yrkeshögskoleutbildning 13 Kvalificerad yrkesutbildning (Ky) och yrkeshögskoleutbildning (Yh) Innehåll Fakta om statistiken... 246 Kommentarer

Läs mer

En evig kamp!? Skolans uppdrag. Generella kompetenser Specialförberedelser

En evig kamp!? Skolans uppdrag. Generella kompetenser Specialförberedelser En evig kamp!? Skolans uppdrag Generella kompetenser Specialförberedelser Gymnasieskolans uppdrag (prop.2008/2009:199) Grundskolan ansvarar för att ge det var och en behöver Gymnasieskolan ska i högre

Läs mer

ARBETS- MARKNADS- POLITISKT PROGRAM

ARBETS- MARKNADS- POLITISKT PROGRAM ARBETS- MARKNADS- POLITISKT PROGRAM Utbildning och kompetensutveckling Socialtjänst KOMMUNAL ARBETSMARKNADS- POLITIK Kommunfinansierad verksamhet och bolag Näringsliv Kommunfullmäktige februari 2010 VISION

Läs mer

LÄRARPROGRAMMET 60 POÄNG Teacher Education Programme, 60 Points

LÄRARPROGRAMMET 60 POÄNG Teacher Education Programme, 60 Points UTBILDNINGSPLAN LÄRARPROGRAMMET 60 POÄNG Teacher Education Programme, 60 Points Utbildningsplanen är fastställd av sektionsnämnden för lärarutbildning den 2 september 2003. 1. ALLMÄNT Den som vill bli

Läs mer

Elektriska Installatörsorganisationen. YH-utbildning. Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO

Elektriska Installatörsorganisationen. YH-utbildning. Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen YH-utbildning Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen Sida 2 av 8 Yrkeshögskoleutbildning Yrkeshögskolan är

Läs mer

För huvudmän inom skolväsendet. Matematiklyftet LÄSÅRET 2015/16 ANSÖK SENAST 16 JANUARI 2015 SISTA CHANSEN ATT DELTA I MATEMATIKLYFTET ANSÖK NU!

För huvudmän inom skolväsendet. Matematiklyftet LÄSÅRET 2015/16 ANSÖK SENAST 16 JANUARI 2015 SISTA CHANSEN ATT DELTA I MATEMATIKLYFTET ANSÖK NU! För huvudmän inom skolväsendet Matematiklyftet LÄSÅRET 2015/16 ANSÖK SENAST 16 JANUARI 2015 SISTA CHANSEN ATT DELTA I MATEMATIKLYFTET ANSÖK NU! Innehåll Fortbildning för alla matematiklärare 2 Läraren

Läs mer

Kent Johansson Europaparlamentariker

Kent Johansson Europaparlamentariker Europa som möjlighetsskapare EU består av 500 miljoner invånare 25 000 Skara 400 Västra Götaland Europa 2020 EU:s utmaningar för en smart & hållbar tillväxt för alla Sysselsättning: 75% av 20-65-åringarna

Läs mer

Vård- och omsorgscollege i Halland

Vård- och omsorgscollege i Halland En snabbguide inför uppstarten av Vård- och omsorgscollege i Halland en modern samverkansform mellan arbetsliv och utbildningar inom vård och omsorg Baserad på underlag från Vård-och omsorgscollege Västmanland

Läs mer

Vad har jag för möjligheter efter gymnasiet?

Vad har jag för möjligheter efter gymnasiet? Vad har jag för möjligheter efter gymnasiet? Vägar vidare efter gymnasiet YRKES- PROGRAM HÖGSKOLE- FÖRBEREDANDE PROGRAM ARBETE YRKESHÖGSKOLA FOLKHÖGSKOLA VUXENUTBILDNING UNIVERSITET/ HÖGSKOLA KOMPLETTERANDE

Läs mer

Välkommen till CFL Söderhamns arena för vuxnas lärande. www.cfl.soderhamn.se

Välkommen till CFL Söderhamns arena för vuxnas lärande. www.cfl.soderhamn.se Välkommen till CFL Söderhamns arena för vuxnas lärande www.cfl.soderhamn.se Söderhamn Visionen om växande Centrum för flexibelt lärande, CFL, är Söderhamns arena för vuxnas lärande. CFL erbjuder flexibelt

Läs mer

Introduktion till studier på Masugnen och sfi

Introduktion till studier på Masugnen och sfi Introduktion till studier på Masugnen och sfi Innehållsförteckning Till nya studerande på sfi i Lindesberg... 3 Hej!... 3 Syfte... 3 Masugnens utbildningsverksamhet... 3 Våra kurser och spår... 3 Frånvaro...

Läs mer

En stärkt yrkeshögskola ett lyft för kunskap U2015/04091/GV

En stärkt yrkeshögskola ett lyft för kunskap U2015/04091/GV 1(11) German Bender Tel: 08 782 91 85 German. bender@tco.se UTBILDNINGSDEPARTEMENTET En stärkt yrkeshögskola ett lyft för kunskap U2015/04091/GV (Ds 2015:41) TCO har på remiss från Utbildningsdepartementet

Läs mer