Granskning av användning och hantering av medarbetarenkäter. Örnsköldsviks kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Granskning av användning och hantering av medarbetarenkäter. Örnsköldsviks kommun"

Transkript

1 Granskning av användning och hantering av medarbetarenkäter Örnsköldsviks kommun

2 Innehåll 1 Sammanfattning Inledning Bakgrund Syfte Avgränsning Revisionsfrågor Revisionskriterier Metod och genomförande Lagar och föreskrifter Arbetsmiljölag Arbetsmiljöverkets föreskrifter 2001: Kommunens styrande dokument Övergripande mål och styrkort Personalidé Arbetsmiljöpolicy Kommunstyrelsens delegationsordning Genomförande av medarbetarundersökningen Syfte och målgrupp Organisation och ansvarsfördelning Utformning av enkäten Enkätfrågorna Hållbart medarbetarengagemang Genomförande av enkätundersökning Resultatanalys och handlingsplaner Kommun- och förvaltningsnivå Avdelnings- och enhetsnivå Uppföljning Kommun- och förvaltningsnivå Avdelnings- och enhetsnivå Svar på revisionsfrågor Bedömning...11 Källförteckning

3 1 Sammanfattning På uppdrag av revisorerna i Örnsköldsviks kommun har EY genomfört en granskning av kommunens hantering och användning av medarbetarenkäter. Granskningen omfattar kommunstyrelsen utifrån ett ansvarsperspektiv. Samtliga övriga nämnders verksamhetsområden omfattas av granskningens informationsinhämtning. I kommunen genomförs en årlig medarbetarenkät. Enkäten utformas och hanteras av kommunledningsförvaltningens personalavdelning. Alla anställda har möjlighet att besvara enkäten. Resultatet analyseras gemensamt av chefer och personal på enhets-, avdelningsoch förvaltningsnivå och ligger till grund för arbetet med handlingsplaner och annan verksamhetsplanering. Vår bedömning är att kommunens medarbetarenkät fungerar som ett viktigt verktyg för att ge underlag och information till kommunstyrelsen och nämnderna. Den möjliggör jämförelser mellan år och mellan verksamhetsområden. Det är positivt att kommunen deltar i indexet Hållbart Medarbetarengagemang som tagits fram av SKL och Rådet för främjande av kommunala analyser eftersom det möjliggör jämförelser med andra kommuner. Personalavdelningen arbetar med medarbetarenkäten på ett tydligt sätt och finns som stöd för den övriga organisationen. Hela organisationen är involverad i arbetet med att genomföra och analysera enkäten, vilket skapar förutsättningar för att resultatet är förankrat och en aktiv del i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Enkäten är utformad på ett vedertaget sätt och resultatet är tillräckligt omfattande för att fungera som vägledande mått på hur kommunens personalidé efterlevs. Handledningsmaterialet för chefer är omfattande och ger tydliga instruktioner för hela processen från enkät till åtgärd och uppföljning. Kommunstyrelsens arbetsutskott får årligen ta del av resultatet av hela medarbetarenkäten. Nämnderna får resultatet för de tre perspektivmål som berörs i styrkortet under attraktiv arbetsgivare. Vi ser dock att det finns fördelar med att nämnderna får ta del av hela resultatet för sitt verksamhetsområde. Det bidrar till en helhetsbild av verksamhetens förutsättningar. Vi rekommenderar därför att: Samtliga nämnder som en informationspunkt årligen tar del av resultatet av medarbetarenkäten. Kommunen tydliggör, i delårsrapport och årsredovisning, vilka åtgärder som vidtas med anledning av de resultat som framkommer i medarbetarenkäter. 2

4 2 Inledning 2.1 Bakgrund Medarbetarenkäten är ett av de årliga underlagen som finns för att planera en verksamhet. Arbetsgivaren kan genom dessa enkäter undersöka hur medarbetare upplever sin arbetsmiljö, både den psykiska och den psykosociala samt följa upp hur personalmål av olika slag följs upp. För Örnsköldsviks kommuns medarbetare ingår medarbetarenkäten som en regelbunden insats från arbetsgivaren. Medarbetarenkätens resultat sammanställs och presenteras efter att den är besvarad på arbetsgruppnivå, avdelningsnivå och vidare uppåt i organisationen. År 2013 uppgick svarsfrekvensen till 78,2 procent vilket bedöms vara en tillfredsställande nivå för att kunna utgöra underlag vid bedömning av måluppfyllelse och därmed vara en väsentlig del av verksamhetsstyrningen inom kommunen. Ett av kommunstyrelsens och nämndernas sätt att bedriva uppsikt över sina verksamheter är genom medarbetarenkäten. Revisorerna har i sin i sin risk- och väsentlighetsanalys identifierat en risk i att medarbetarenkäten inte hanteras på ett ändamålsenligt och tillfredsställande sätt. 2.2 Syfte Granskningens övergripande syfte är att bedöma ändamålsenligheten i kommunens hantering och användning av medarbetarenkäter. 2.3 Avgränsning Granskningen omfattar kommunstyrelsen utifrån ett ansvarsperspektiv. Samtliga övriga nämnders verksamhetsområden omfattas av granskningens informationsinhämtning. 2.4 Revisionsfrågor Granskningens analys samt slutsats kommer att utgå från följande revisionsfrågor: Är genomförandet, analysen och återkopplingen av medarbetarenkäter i kommunen ändamålsenlig? Genomförs ändamålsenliga åtgärder utifrån erhållna resultat? Är metoder för utvärdering och analys vedertagna, statistiskt säkra och tydliga? Används systemstöd vid genomförandet av personalenkäter? 2.5 Revisionskriterier Med revisionskriterier avses bedömningsgrunder som används i granskningen för analyser, slutsatser och bedömningar. Revisionskriterierna hämtas ifrån lagar och förarbeten eller interna regelverk, policyer och fullmäktigebeslut. I denna granskning utgörs de huvudsakliga revisionskriterierna av: Kommunallagen (1991:900) kap 6 Arbetsmiljölagen Arbetsmiljöverkets föreskrifter 2001:1 Fullmäktiges fastställda mål inom personalområdet 3

5 Arbetsmiljöpolicy Metod och genomförande Granskningen har genomförts i form av dokumentgranskning och intervjuer. Intervjuade är personaldirektör och arbetsmiljösamordnare på kommunledningsförvaltningens personalavdelning. Förvaltningschefer för bildningsförvaltningen, välfärdsförvaltningen, samhällsbyggnadsförvaltningen samt konsult och service har besvarat frågor via e-post. Utöver vår interna kvalitetssäkring har samtliga intervjuade fått möjlighet att komma med synpunkter på rapportutkastet. Detta för att säkerställa att revisionsrapporten bygger på korrekta fakta och uttalanden. 3 Lagar och föreskrifter 3.1 Arbetsmiljölag Arbetsmiljölagen säger att arbetsgivaren och arbetstagarna ska samverka för att åstadkomma en god arbetsmiljö (3 kap 1 a ). Arbetsmiljön skall vara tillfredsställande med hänsyn till arbetets natur och den sociala och tekniska utvecklingen i samhället och arbetsförhållandena ska anpassas till människors olika förutsättningar i fysiskt och psykiskt avseende (2 kap 1 ). Arbetstagaren skall ges möjlighet att medverka i utformningen av sin egen arbetssituation samt i förändrings- och utvecklingsarbete som rör det egna arbetet. 3.2 Arbetsmiljöverkets föreskrifter 2001:1 Arbetsmiljöverkets föreskrifter säger att systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) ska ingå som en naturlig del i den dagliga verksamheten och att arbetstagarna ska ha möjlighet att delta i detta. Det ska finnas en skriftlig arbetsmiljöpolicy och rutiner för hur SAM ska genomföras. Tillämpningsföreskrifterna anger enkäter som ett möjligt sätt att skapa en bild av förhållanden som innebär fysiska och psykiska påfrestningar. 4 Kommunens styrande dokument 4.1 Övergripande mål och styrkort Kommunen använder sig av Gemensam Process för Styrning (GPS) för att styra verksamheten. Kommunfullmäktige antog den 20 december 2010 en vision och ett antal övergripande mål för kommunen. Ett av dessa mål är att vara en attraktiv arbetsgivare med kompetenta medarbetare. Sedan 2011 är attraktiv arbetsgivare ett av fem perspektiv som organisationen styrs utifrån. Detta följs upp i årsredovisningen genom tre parametrar: jämställda arbetsplatser med mångfald, gott ledarskap och kompetenta medarbetare samt friska medarbetare i en bra arbetsmiljö. Dessa mätvärden följs bland annat upp genom kommunens medarbetarenkät. 4.2 Personalidé Personalidén är ett samlingsnamn för en rad personalpolitiska visionsdokument antagna av kommunfullmäktige. Personalidén omfattar avtal om samverkan, det lönepolitiska programmet, arbetsmiljöpolicy, drogpolicy, jämställdhets och mångfaldspolicy, ledarskap och medarbetarskapsdokumentet samt personalförsörjningsstrategin. Dokumenten tydliggör kommunens strategiska personalpolitik och utgör ett arbetsverktyg för chefer och medarbetare i personalfrågor. 4

6 4.2.1 Arbetsmiljöpolicy I arbetsmiljöpolicyn för lyfts ett aktivt arbete med resultaten från medarbetarenkäten fram som ett prioriterat arbetsområde för att stärka ledar- och medarbetarskapet. Medarbetarenkäten nämns också som ett av flera verktyg för att utvärdera arbetsmiljöpolicyn, genom möjligheten att hämta siffror för Nöjd medarbetarindex (sedan 2014 års medarbetarenkät ersatt med index för Hållbart medarbetarengagemang). 4.3 Kommunstyrelsens delegationsordning Kommunstyrelsens delegationsordning stadgar att personalfrågor såsom att anställa och avveckla personal, ledigheter m.m. för all personal utom kommundirektör och förvaltningschef delegeras till kommundirektören/förvaltningschefen för konsult- och serviceförvaltningen, med rätt att vidaredelegera. Varken delegationsordningen eller Kommunstyrelsens riktlinjer för delegationsbeslut och verkställighet i personaladministrativa ärenden innehåller specifik delegation av arbetsmiljöfrågor. 5 Genomförande av medarbetarundersökningen 5.1 Syfte och målgrupp Syftet med medarbetarenkäten är att fungera som ett av underlagen till verksamhetsplanering, att undersöka hur medarbetarna upplever sin arbetsmiljö, både den fysiska och den psykosociala, och att följa upp hur personalidén efterlevs. Medarbetarenkäten är också en viktig del av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) men kompletteras på detta område av arbetsmiljörond, arbetsplatsträffar och utvecklingssamtal. Kommunens personaldirektör beskriver också att det finns ett stort värde i att ha en temperaturmätare på organisationen, med möjlighet att följa upp trender och tendenser i olika frågor. Målgruppen är samtliga medarbetare med månadslön samt långtidssjukskrivna och tjänstlediga som varit borta mindre än två år. För att svara på enkäten ska man ha varit anställd minst 2 månader på nuvarande arbetsplats. 5.2 Organisation och ansvarsfördelning Kommunledningsförvaltningens personalavdelning ansvarar för planering och utformning av enkäten, information och vägledning, upphandling av teknisk plattform samt sammanställning av statistik och rapporter. Det är personalavdelningen som återrapporterar till kommunstyrelsen och till samverkansrådet (facklig representation på ledningsnivå). Varje förvaltningschef ansvarar för analys av sina resultat samt genomförande av förvaltningsspecifika åtgärder. Det omfattar bland annat handlingsplaner och utvärdering av chefer utifrån resultatet (se avsnitt 5.5 Resultatanalys och handlingsplaner). Varje enhetschef ansvarar för distribution av inloggningsuppgifter till sina medarbetare samt för att motivera och instruera medarbetarna att svara på undersökningen. 5.3 Utformning av enkäten Enkäten består av ett trettiotal frågor om medarbetarens upplevda arbetssituation. Frågorna består av påståenden som den svarande antingen kan instämma eller inte instämma i, ibland med ja eller nej-alternativ och ibland på en femgradig skala. Till detta kommer även ett antal bakgrundsfrågor som till exempel kön, ålder, sysselsättningsgrad, yrkestitel, etc. 5

7 Medarbetarenkätens frågor har kombinerats ihop till fem index, varav HME har tre underindex. Dessa index kan användas var för sig för att följa upp olika perspektiv i de kommunala målen. De fördelas enligt följande: Ledarskap Arbetstillfredsställelse Hälsa Tolerans Hållbart medarbetarengagemang o HME Motivation o HME Ledarskap o HME Styrning Fram till 2013 användes Nöjd medarbetarindex som en sammanvägning av alla frågor. Detta index nämns fortfarande i flera styrande dokument. Sedan 2014 används däremot enbart HME-index för motsvarande uppföljning Enkätfrågorna Enligt kommunens arbetsmiljösamordnare härstammar merparten av frågorna från AHAenkäten. AHA-enkäten är ett frågeformulär på vetenskaplig grund som utvecklats av Karolinska Institutet. Formuläret är anpassat för att kartlägga medarbetarnas hälsa och psykosociala arbetsmiljö med återkoppling till deltagarna både på individ- och på gruppnivå. Kommunen återkopplar inte längre resultaten på individnivå men har tagit med sig en stor del av frågorna i den nuvarande medarbetarenkäten. Kommunen har lagt till ytterligare frågor baserat på erfarenheter från medarbetarenkäter i andra kommuner med påföljande synpunkter från diskrimineringsombudsmannen. Kommunen har också haft stöd av en analys- och statistikansvarig på AFA. Frågorna har löpande utvärderats och uppdaterats efter synpunkter från medarbetare, till exempel när någon fråga varit oklart formulerad Hållbart medarbetarengagemang Indexet Hållbart medarbetarengagemang (HME) med sina tre underindex är ett tillägg till enkäten från HME är utvecklat av Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Rådet för främjande av kommunala analyser. Resultatet för övergripande kommunal nivå registreras i kommun- och landstingsdatabasen Kolada 1 för att kunna delta i nationella jämförelser. HME mäts genom nio enkätfrågor. SKL rekommenderar att frågorna inkluderas i en redan befintlig medarbetarenkät, om sådan finns, och att frågorna placeras sammanhållet i början eller i slutet av enkäten. I kommunens medarbetarenkät har de placerats sammanhållet i början av enkäten. Övriga rekommendationer gällande disposition, utformning och resultathantering är också uppfyllda. 5.4 Genomförande av enkätundersökning Medarbetarenkäten genomförs en gång per år på hösten. Enkäten genomförs i form av en webbenkät. Den tekniska plattformen för detta upphandlas med ettårigt avtal. Företaget tillhandahåller enbart den tekniska plattformen, allt arbete relaterat till undersökningen genomförs internt på personalavdelningen. Kommunens arbetsmiljösamordnare upplever att 1 6

8 verktyget är ändamålsenligt och inte av tekniska skäl har inneburit några begränsningar för genomförandet. Inför genomförandet skickar personalavdelningen ut vägledande material till alla medarbetare. I detta ingår information om enkätens syfte, praktisk information om hur man besvarar enkäten samt svar på vanliga frågor som har med enkäten att göra. Alla enhetschefer får också skickat till sig ett vägledande material som utöver ovanstående också innehåller vägledning kring hur man kan instruera och motivera sina medarbetare, samt information kring hantering och fördelning av inloggningsuppgifter. Såväl medarbetare som chefer informeras också om att enkäten är en viktig del i respektive enhets verksamhetsplanering. I informationsmaterialet till både medarbetare och enhetschefer betonas att det ingår i personalens arbetsuppgifter att fylla i enkäten och att chefen ska se till att det finns tillgång till en dator för att göra detta, alternativt att personalen kan utföra arbetsuppgiften hemifrån. Enhetscheferna instrueras också att inte glömma bort medarbetare som är föräldralediga, tjänstlediga eller sjukskrivna. Enkätsvaren är anonyma. För att fylla i enkäten behöver medarbetaren ha tillgång till inloggningsuppgifter i form av ett användarnamn och ett lösenord. Respektive enhetschef får i förväg en serie inloggningsuppgifter att fördela mellan sina medarbetare. Inloggningsuppgifterna är kopplade till respektive arbetsgrupp men är inte kopplade till någon enskild person. Enhetscheferna uppmanas att fördela inloggningsuppgifterna på ett sätt som främjar anonymiteten, till exempel genom slumpvis utlottning. Någon uppföljning på detta område görs inte från central nivå. Personalavdelningen ser en risk i att medarbetare kan lämna datorn när de är inloggade i enkäten, och att andra medarbetare då riskerar att ändra eller titta på svaren. En säkerhetsåtgärd är därför att det inte är möjligt att gå tillbaka till tidigare frågor vid besvarande av enkäten. I vägledningsmaterialet till enhetschefer finns tips på metoder för att få medarbetarna att svara på enkäten. Svarsfrekvensen har de senaste åren sett ut enligt följande: Svarsfrekvens i medarbetarundersökningen Förvaltning BF 72,3 75,5 73,1 73,4 KLF 90,4 94,6 94,7 92 KOF 76,4 77,0 84,6 85,5 SBF 83,8 85,0 85,8 82,7 VF 75,3 75,9 79,1 79,5 Totalt 75,2 76,8 78,3 78,3 Svarsfrekvensen är baserad på antalet genererade inloggningsuppgifter eftersom någon koppling till individuella anställda inte görs i systemet. Mängden genererade inloggningar baseras på att cheferna i förväg rapporterar in hur många medarbetare de har. Om enheten får för få inloggningsuppgifter kan arbetsmiljösamordnaren skapa fler på begäran. Om enheten har fått för många tas dessa bort i samband med att enkäten avslutas. Om en chef glömmer bort att rapportera att enheten har fått för många inloggningsuppgifter så kommer dessa att visas som bortfall i statistiken. Arbetsmiljösamordnarens bedömning är detta troligen innebär en marginell skillnad i dagsläget. 7

9 Kommunen gör inte någon undersökning av vilka medarbetare som valt att inte svara på enkäten eller varför. I de fall då enskilda enheter har ovanligt låg svarsfrekvens följs detta upp av närmast överordnade chef. 5.5 Resultatanalys och handlingsplaner Resultaten presenteras på arbetsgruppsnivå, enhetsnivå, avdelningsnivå, förvaltningsnivå och övergripande kommunnivå. Varje chef tar del av resultat från sina medarbetare. Varje enhet kan jämföra sitt resultat med det genomsnittliga från förvaltningen och med det genomsnittliga från kommunen som helhet. I en grupp på färre än tio personer måste minst fem personer ha svarat och i en grupp på fler än tio personer måste minst hälften ha svarat, annars tas ingen gruppvis rapport fram utan svaren ingår enbart i den övergripande sammanställningen. Bakgrundsvariabler redovisas inte på arbetsgrupps- och enhetsnivå, i syfte att skydda anonymiteten. Ett av villkoren för ett enhets- eller avdelningsresultat är också att det inte går att räkna ut vad enskilda personer har svarat genom att jämföra en total rapport med delrapporter. Varje förvaltningsenhet genomför själv analyser av sina resultat men kommunledningen kan vara behjälplig i arbetet Kommun- och förvaltningsnivå Kommunledningen gör analyser på kommunnivå och förvaltningsnivå som delges förvaltningarna. Det är bara kommunledningen som analyserar HME-index och rapporterar detta till Kolada för nationell jämförelse. På förvaltningsnivå presenteras resultatet av undersökningen vid en chefsträff i anknytning till att enkäten är genomförd. Där fokuserar man på det som är gemensamt för hela förvaltningen. Analysen är inriktad på att identifiera utvecklingsområden och hitta lämpliga aktiviteter. Diskussionerna tas med som del i arbetet med verksamhetsplan för kommande år. Identifierade fokusområden varierar mellan förvaltningarna. Konsult- och serviceförvaltningen uppger till exempel att många medarbetare har meddelat problem med nacke, rygg och axlar, vilket bland annat resulterade i att förvaltningen har inkluderat lyftteknik och ergonomiska genomgångar i sitt avtal med företagshälsovård. Bildningsförvaltningen har istället identifierat en upplevd hög arbetsbelastning som nu ska motverkas genom en ledarutbildning Avdelnings- och enhetsnivå På avdelningsnivå och enhetsnivå presenteras resultatet av undersökningen vid en arbetsplatsträff. Ambitionen från kommunens sida är att detta ska ske inom kort tid efter att resultatet är presenterat, för att det ska finnas en tydlig koppling mellan personalens medverkan i enkäten och förbättringsarbetet. Enligt kommunens avtal för samverkan har samtliga medarbetare som ingår i arbetslaget eller som har sitt arbete förlagt på arbetsplatsen rätt att delta vid arbetsplatsträffar. Arbetsgrupper som inte har fått ett resultat, till exempel på grund av låg svarsfrekvens, ska fortfarande delta i analysarbetet. Dessa använder sig av avdelningens eller förvaltningens resultat som grund för sin dialog. Som stöd i arbetet får varje enhetschef en handledning som innehåller förslag på hur analysprocessen kan organiseras. Handledningen innehåller rekommenderade diskussionsfrågor och förslag på gruppövningar uppdelade per index. Nytt för 2014 är att avdelningar och enheter analyserar HME-index, vilket tidigare bara analyserats på övergripande kommun- och förvaltningsnivå. Handledningen tipsar även om olika 8

10 angreppssätt beroende på om resultaten är bra, låga eller uteblivna. Handledningen lyfter också fram ett antal frågor som kan vara mer lämpade att ta upp på individnivå i utvecklingssamtalet än att diskutera på gruppnivå. Handledningen innehåller även uppmaningen att inte se enkäten som det enda svaret utan att komplettera med övrig kunskap från till exempel personalidén, utvecklingsresa, personalmöten, utvecklingssamtal och andra kontakter med medarbetarna. Den rekommenderade arbetsgången är att chef samt personal gemensamt analyserar resultatet av medarbetarenkäten och skapar en handlingsplan med åtgärder. I detta ingår att ha föregående års handlingsplan som underlag för att diskutera vilka åtgärder som har genomförts och vilka resultat dessa har gett. Handlingsplanen rekommenderas omfatta tre prioriterade förbättringsområden för det kommande året. Handlingsplanen ska ligga till grund för det fortsatta systematiska arbetsmiljöarbetet och tas med i verksamhetsplaneringen inför kommande år. 5.6 Uppföljning Kommun- och förvaltningsnivå Resultatet av medarbetarenkäten återrapporteras till Kommunstyrelsens arbetsutskott av personaldirektören. Resultatet återrapporteras inte i sin helhet till nämnderna. I styrkortsperspektivet Attraktiv arbetsgivare ingår däremot tre perspektivmål som hos alla nämnder till stor del följs upp genom resultatet från medarbetarenkäten. Dessa är: 1. Jämställda arbetsplatser med mångfald, mäts bland annat genom indexet tolerans. 2. Gott ledarskap och nöjda kompetenta medarbetare, mäts genom indexen ledarskap och hållbart medarbetarengagemang samt frågorna Jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete och Jag har utvecklingssamtal med min chef en gång per år. 3. Friska medarbetare i en bra arbetsmiljö, mäts bland annat genom indexen hälsa och arbetstillfredsställelse. Styrkortet följs upp delårsvis men dessa uppföljningsvärden ligger fast över året eftersom medarbetarundersökningen bara genomförs på hösten. Återrapportering sker till den fackliga representationen genom samverkansråd och samverkanskommitté. Kommunens personaldirektör beskriver medarbetarundersökningen som ett viktigt internt verktyg för att följa upp genomförda åtgärder. Som exempel lyfter hon fram att betyget på kvaliteten i lönesamtalen var lägre men att kommunen satte in centrala åtgärder i form av chefsutbildningar och lönepolitiska seminarier. Efter dessa insatser har det övergripande värdet ökat märkbart Avdelnings- och enhetsnivå Ansvarig chef följer upp handlingsplanen tillsammans med medarbetarna på arbetsplatsträffar vid tertialuppföljningar. Handledningsdokumentet för chefer uppmanar till att använda handlingsplanen kontinuerligt som underlag för diskussion, samt att utvärdera arbetet inför kommande års medarbetarenkät. När enhets- och avdelningschefer har utvecklingssamtal med sina överordnade chefer används deras resultat inom ledarindex som underlag. 9

11 6 Svar på revisionsfrågor Revisionsfråga Är genomförandet, analysen och återkopplingen av medarbetarenkäter i kommunen ändamålsenlig? Genomförs ändamålsenliga åtgärder utifrån erhållna resultat? Är metoder för utvärdering och analys vedertagna, statistiskt säkra och tydliga? Används systemstöd vid genomförandet av personalenkäter? Sammanfattning Syftet med medarbetarenkäten är att fungera som ett underlag till verksamhetsplanering, att undersöka hur medarbetarna upplever sin arbetsmiljö samt att bidra till det systematiska arbetsmiljöarbetet. Kommunstyrelsen involverar hela organisationen i både genomförande och analys vilket ger goda förutsättningar för att syftet ska uppfyllas. Enligt vår bedömning är systemet för genomförande, analys och återkoppling av medarbetarenkäter ändamålsenligt. Varje chef ansvarar för att varje år ta fram åtgärder i en handlingsplan. Resultatet används som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet samt som underlag för verksamhetsplaneringen, i form av handlingsplaner och aktiviteter till verksamhetsplan och aktivitetsplan. Konkreta åtgärder följs inte upp av Kommunstyrelsen annat än genom årsredovisning. I granskningen har inte framkommit något resultat som tyder på att åtgärderna är annat än ändamålsenliga. Medarbetarenkäten skickas till samtliga anställda och undgår därför många problem kopplade till statistisk säkerhet. Kommunen har vidtagit flera åtgärder för att säkerställa anonymiteten. Kommunen har utarbetat omfattande vägledningsmaterial riktat till både chefer och anställda som ska säkerställa att alla inblandade har tillräcklig kunskap för sin medverkan i arbetet. Enligt vår bedömning är metoderna för utvärdering och analys vedertagna, statistiskt säkra och tydliga. Ett IT-system har upphandlats och används för insamling av data samt för framställande av rapporter. Företaget tillhandahåller verktyget och det är kommunens personalavdelning som planerar, utformar, genomför och analyserar enkäten. 10

12 7 Bedömning Den här granskningens övergripande syfte är att bedöma ändamålsenligheten i kommunens hantering och användning av medarbetarenkäter. Granskningen omfattar kommunstyrelsen utifrån ett ansvarsperspektiv. Samtliga övriga nämnders verksamhetsområden omfattas av granskningens informationsinhämtning. Vår bedömning är att kommunens medarbetarenkät är ett viktigt verktyg för att ge underlag och information till kommunstyrelsen och nämnderna. Den möjliggör jämförelser mellan år och verksamhetsområden. Det är positivt att kommunen deltar i indexet Hållbart Medarbetarengagemang som tagits fram av SKL och Rådet för främjande av kommunala analyser eftersom det möjliggör jämförelser med andra kommuner. Personalavdelningen arbetar med medarbetarenkäten på ett tydligt sätt och finns som stöd för den övriga organisationen. Hela organisationen är involverad i arbetet med att genomföra och analysera enkäten, vilket skapar förutsättningar för att resultatet är förankrat och en aktiv del i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Enkäten är utformad på ett vedertaget sätt och resultatet är tillräckligt omfattande för att fungera som vägledande mått på hur personalidén efterlevs. Handledningsmaterialet för chefer är omfattande och ger tydliga instruktioner för hela processen från enkät till åtgärd och uppföljning. Kommunstyrelsens arbetsutskott får årligen ta del av resultatet av hela medarbetarenkäten. Nämnderna får endast resultat på de tre perspektivmål som berörs i styrkortet under attraktiv arbetsgivare. Vi ser dock att det finns fördelar med att nämnderna får ta del av hela resultatet för sitt verksamhetsområde. Det bidrar till en helhetsbild av verksamhetens förutsättningar. Vi rekommenderar därför att: Samtliga nämnder som en informationspunkt årligen tar del av resultatet av medarbetarenkäten. Kommunen tydliggör, i delårsrapport och årsredovisning, vilka åtgärder som vidtas med anledning av de resultat som framkommer i medarbetarenkäter. 11

13 Källförteckning Granskningsunderlag Arbetsmiljöpolicy Att arbeta med medarbetarenkäten - Handledning och stöd vid förändringsarbete i verksamheten (2013 och 2014 års version) Avtal om samverkan Etiska riktlinjer för medarbetarenkät (reviderad ) Följebrev lösenord 2013 Följebrev resultat 2013 Information om medarbetarenkät 2013 (till chef) Instruktion webbenkät 2013 (till medarbetare) Kommunstyrelsens delegationsordning (reviderad 2013) Rktlinjer för delegationsbeslut och verkställighet i personaladministrativa ärenden Medarbetarenkät 2013 utdrag över frågor Medarbetarenkät 2014 utdrag över frågor Personalidé med tillhörande policydokument Verksamhetsplaner 2014 Årsredovisning 2013 Referensmaterial AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete - Arbetsmiljöverket HME, modell och användaranvisningar SKL 12

Medarbetarenkät 2013

Medarbetarenkät 2013 Medarbetarenkät 2013 Medarbetarundersökning 2013 Resultatet från den medarbetarenkät som skickades ut under förra året är nu sammanställt och klart. Här kan ni se resultatet för hela kommunen. Medarbetarenkäten

Läs mer

Bild 1. Medarbetarundersökning September 2013

Bild 1. Medarbetarundersökning September 2013 Bild 1 Medarbetarundersökning September 2013 FÖRÄNDRINGSARBETE ÅTERKOPPLING UPPFÖLJNING Kvalitetssäkring FÖRSTUDIE Syfte Mål PROJEKTPLAN När/Hur? Information Ansvarsfördelning STRUKTUR Enkätutformning

Läs mer

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö STYRDOKUMENT Sida 1(10) Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö Område 1 Styrning och ledning Fastställd KSAU, 2012-04- 24, 70 Program 1.2 Personalpolitiskt program Giltighetstid Tillsvidare Plan Riktlinje

Läs mer

Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Dokumentet gäller för: chefer

Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Dokumentet gäller för: chefer ARBETSMILJÖPOLICY Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Dokumentet gäller för: chefer och medarbetare 3 (5) 1 INLEDNING För

Läs mer

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö STYRDOKUMENT Sida 1(12) Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö Typ av dokument Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö Beslutad KSAU, 2017-02-28, 23 Giltig t o m Tills vidare Dokumentansvarig HR-avdelningen Diarienummer

Läs mer

ARBETSMILJÖPOLICY Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/Upprättad Version Sida Dokumentägare Dokumentansvarig Reviderad Giltighetstid

ARBETSMILJÖPOLICY Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/Upprättad Version Sida Dokumentägare Dokumentansvarig Reviderad Giltighetstid ARBETSMILJÖPOLICY 1 av 6 INNEHÅLL GOD ARBETSMILJÖ... 3 EN GOD ARBETSMILJÖ FÖRUTSÄTTER... 3 VARJE MEDARBETARE SKA... 3 KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING... 4 ARBETSMILJÖARBETE I PRAKTIKEN... 4 ANSVAR OCH ROLLER...

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöpolicy

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöpolicy Arbetsmiljöpolicy Innehållsförteckning Kommunens målsättning 3 Definition av begreppet arbetsmiljö 3 Regelverk 3 Delegation 4 Systematiskt arbetsmiljöarbete undersöka, åtgärda och följa upp 4 Samverkan

Läs mer

Kalmar kommuns medarbetarenkät 2014

Kalmar kommuns medarbetarenkät 2014 Kalmar kommuns medarbetarenkät 2014 Kalmar kommun Barn-och ungdomsförvaltningen Antal svar: 1210 Antal medarbetare: 1409 Svarsfrekvens: 85,9% Innehållsförteckning Sida Läsanvisning 1 Sammanfattning 2 Bakgrund

Läs mer

Medarbetarenkäten 2012 Kalmar kommun Södermöreskolan

Medarbetarenkäten 2012 Kalmar kommun Södermöreskolan Medarbetarenkäten 2012 Kalmar kommun Södermöreskolan Antal svar: 30 Antal medarbetare: 47 Svarsfrekvens: 63,8% Innehållsförteckning Sida Läsanvisning 1 Sammanfattning 2 Bakgrund och syfte 2 Svarsfrekvens

Läs mer

LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret 2014-01-09

LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret 2014-01-09 LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 Personalkontoret 2014-01-09 LULEÅ KOMMUN RAPPORT Version 2 Sammanfattning Medarbetarenkäten är en aktivitet för att få en uppfattning om hur medarbetarna värderar sina arbetsförhållanden

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

Resultat Medarbetarenkäten

Resultat Medarbetarenkäten Resultat Medarbetarenkäten 2016 Medarbetarenkäten 2016 Vi svarar på enkäten för att påverka vår arbetsmiljö och använder resultatet för att utveckla vår arbetsplats. Medarbetarenkäten är gemensam för hela

Läs mer

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Revisionsrapport 2010 Landskrona stad Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Jakob Smith Februari 2011 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 1 UPPDRAGET... 4 1.1 Bakgrund och

Läs mer

Resultat Medarbetarenkäten 2014. Kommunkontoret HR-avdelningen 1502101 Rev 1

Resultat Medarbetarenkäten 2014. Kommunkontoret HR-avdelningen 1502101 Rev 1 Resultat Medarbetarenkäten 2014 Kommunkontoret HR-avdelningen 1502101 Rev 1 Medarbetarenkäten 2014 Medarbetarenkäten utgår ifrån Lunds kommuns medarbetarpolicy. Enkäten består av frågor om verksamheten,

Läs mer

Lärarnas arbetsmiljö

Lärarnas arbetsmiljö www.pwc.se Revisionsrapport Marie Lindblad Cert. kommunal revisor Lärarnas arbetsmiljö Skellefteå kommun Linda Marklund Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...3

Läs mer

POLICY FÖR ARBETSMILJÖN I HÄRJEDALENS KOMMUN

POLICY FÖR ARBETSMILJÖN I HÄRJEDALENS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 150 2015-10-05 Ks 12 1 POLICY FÖR ARBETSMILJÖN I HÄRJEDALENS KOMMUN God arbetsmiljö ska prägla Härjedalens kommun i dess tjänster, i utrustningar, lokaler,

Läs mer

LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret

LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 Personalkontoret 2011-12-19 2011 LULEÅ KOMMUN RAPPORT Version 2 Sammanfattning Medarbetarenkäten är en aktivitet för att få en uppfattning om hur medarbetarna värderar sina arbetsförhållanden

Läs mer

Arvika kommun medarbetarundersökning. Resultatrapport - 2012

Arvika kommun medarbetarundersökning. Resultatrapport - 2012 1 Arvika kommun medarbetarundersökning rapport - 2012 Antal svar på Kommunen (kommunförvaltning o bolag) 2012: 1739 av 2385 (73%) Skala 1-5: (1=instämmer inte alls... 5=instämmer helt) 4-5 grön stapel

Läs mer

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun PERSONALENHETEN 2009-09-28 1 (5) Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun Detta dokument fastställer rutiner samt reder ut ansvarsförhållanden för arbetsmiljöarbetet inom Enköpings

Läs mer

Resultat av stadens medarbetarundersökning 2012

Resultat av stadens medarbetarundersökning 2012 KYRKOGÅRDSNÄMNDEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2013-01-29 Handläggare: Carin Björnvall Telefon: 08-508 300 13 Till KN 2012-12-11 Resultat av stadens medarbetarundersökning 2012 Förslag till beslut 1. Kyrkogårdsnämnden

Läs mer

Koncernkontoret Koncernstab HR

Koncernkontoret Koncernstab HR 1 (7) REGION SKÅNE 2013 ÅRS UPPFÖLJNING AV DET SYSTEMATISKA ARBETSMILJÖARBETET (SAM) För att säkerställa det systematiska arbetsmiljöarbetets effektivitet, funktion och utveckling måste det regelbundet

Läs mer

BESTÄMMELSER FÖR HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ

BESTÄMMELSER FÖR HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ Blad 1 BESTÄMMELSER FÖR HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ Antagna av kommunfullmäktige 13 mars 2014 (Ersätter tidigare beslutad hälsopolicy KS 2004-08-25 samt Arbetsmiljöbestämmelser med riktlinjer för systematiskt

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inledning

Arbetsmiljöpolicy. Inledning 2014-07-17 1(6) Antagen i kommunfullmäktige 83 2013-08-22 Ansvarig Personalenheten Inledning I det här dokumentet presenteras den kommunövergripande policyn samt en kortfattad presentation av de underliggande

Läs mer

Ledningssystem för arbetsmiljöarbetet i Sigtuna kommun

Ledningssystem för arbetsmiljöarbetet i Sigtuna kommun Ledningssystem för arbetsmiljöarbetet i Sigtuna kommun Antagen av: KS den 2009-06-15 138 Arbetsgivardelegationen 2009-05-29 Innehåll Värdegrund 4 Inledning 5 1 Arbetsmiljöpolicy 6 1.1 Viljeinriktning...

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöpolicy 1(5)

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöpolicy 1(5) Arbetsmiljöpolicy Arbetsmiljöpolicy 1(5) Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Mål... 3 Genomförande... 3 Samverkan och delaktighet... 3 Systematiskt arbetsmiljöarbete... 4 Uppföljning... 4 Avslutning...

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av kompetensförsörjning. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Granskning av kompetensförsörjning. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Granskning av kompetensförsörjning Härjedalens Kommun 27 Januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 5 Sammanfattning Uppdrag

Läs mer

Medarbetarenkäten 2009

Medarbetarenkäten 2009 Övergripande rapport för Jenny Axelsson Personalavdelningen 1. Inledning Piteå kommun ska genomföra en årlig kommunövergripande medarbetarenkät som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Resultat

Läs mer

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskrifternas tillämpningsområde. Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskrifternas tillämpningsområde. Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete Utkom från trycket Den 16 mars 2001 Beslutade den 15 februari 2001 (Ändringar införda t.o.m. 2008-09-30) Arbetsmiljöverket meddelar

Läs mer

Fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter i Härjedalens kommun

Fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter i Härjedalens kommun FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 150 2015-10-05 Ks 12 1 Fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter i Härjedalens kommun Inledning Huvudansvaret för arbetsmiljön vilar enligt arbetsmiljölagen

Läs mer

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE Samverkan FAS VÄRDEGRUND Kommunens värdegrund är ett förhållningssätt som genomsyrar allt vi gör i vårt arbete. Alla ska behandlas rättvist, våra relationer ska kännetecknas av öppenhet och gott bemötande.

Läs mer

Arbetsmiljö- och hälsastrategi

Arbetsmiljö- och hälsastrategi Datum Arbetsmiljö- och hälsastrategi Antagen av kommunstyrelsen 2016 Antagen av: Kommunstyrelsen 2016-04-05, 73 Dokumentägare: Personalavdelningen Ersätter dokument: Dokumentnamn: Arbetsmiljö- och hälsastrategi

Läs mer

UTBILDNINGSNÄMNDEN Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete

UTBILDNINGSNÄMNDEN Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete DIARIENUMMER UN 2016.057 R I KTLINJER UTBILDNINGSNÄMNDEN Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete Antagna av utbildningsnämnden 15 2017 Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete Innehåll 1. Övergripande

Läs mer

Bildningsförvaltningen. Handlingsplan för systematiskt kvalitetsarbete i arbetsmiljöfrågor

Bildningsförvaltningen. Handlingsplan för systematiskt kvalitetsarbete i arbetsmiljöfrågor Bildningsförvaltningen Handlingsplan för systematiskt kvalitetsarbete i arbetsmiljöfrågor Fastställd: Handläggare: Helene Björkqvist, Maria Evald Handlingsplan för systematiskt kvalitetsarbete inom arbetsmiljöområdet

Läs mer

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän)

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) 1 (17) Medarbetarundersökning 2014 Arvika kommun rapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) Stapel 1: svar på Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) 2014: 1857 av

Läs mer

Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM

Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM Ett vägledningsdokument till Arbetsmiljöverkets mallverktyg Startpaket SAM, som bygger på föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete,

Läs mer

Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422. Arbetsmiljöpolicy

Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422. Arbetsmiljöpolicy Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422 Arbetsmiljöpolicy Reviderad i november 2006 1. GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR Landstinget Sörmland ska skapa arbetsmiljöer som främjar personalens hälsa och förebygger ohälsa.

Läs mer

Kommunstyrelsens styrning och ledning av personalfrågor

Kommunstyrelsens styrning och ledning av personalfrågor Revisionsrapport Kommunstyrelsens styrning och ledning av personalfrågor Strömsunds kommun Britt-Marie Schönfeldt december 2011 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och förslag till åtgärder 1 2 Inledning

Läs mer

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter Högskolan i Gävle 2011-11-23 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter Enligt arbetsmiljölagen 3 kap 2 skall arbetsgivaren vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa

Läs mer

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB November 2013

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB November 2013 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2013 Genomförd av CMA Research AB November 2013 Läsanvisning och innehållsförteckning I denna rapport redovisas resultatet från medarbetarundersökningen 2013. För varje

Läs mer

GRANSKNING AV MEDARBETARENKÄTEN JAN-OLOV UNDVALL

GRANSKNING AV MEDARBETARENKÄTEN JAN-OLOV UNDVALL GRANSKNING AV MEDARBETARENKÄTEN JAN-OLOV UNDVALL Revisionsrapport 2 (15) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING/BAKGRUND... 4 3 SYFTE, REVISIONSFRÅGA OCH AVGRÄNSNING... 4 4 REVISIONSKRITERIER...

Läs mer

Dnr Kon 2017/35. Redovisning av åtgärder med anledning av medarbetarundersökningen genomförd 2016

Dnr Kon 2017/35. Redovisning av åtgärder med anledning av medarbetarundersökningen genomförd 2016 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2017-01-27 Dnr Kon 2017/35 Redovisning av åtgärder med anledning av medarbetarundersökningen genomförd 2016 Förslag till beslut Kompetensförvaltningens förslag till Kompetensnämnden

Läs mer

Handlingsplaner och aktiviteter utifrån medarbetarenkäten

Handlingsplaner och aktiviteter utifrån medarbetarenkäten Revisionsrapport Handlingsplaner och aktiviteter utifrån medarbetarenkäten November 2012 Landstinget Gävleborg Annika Smedman Landstinget Gävleborg, granskning av medarbetarenkäten (2011) 2012 Innehållsförteckning

Läs mer

Medarbetarenkäten 2016 handledning för förbättringsarbete

Medarbetarenkäten 2016 handledning för förbättringsarbete Medarbetarenkäten 2016 handledning för Piteå kommun vill vara en attraktiv arbetsgivare som kan rekrytera, motivera och utveckla kompetenta medarbetare. Medarbetarenkäten ger en nulägesbild av medarbetarnas

Läs mer

Laholms kommun. Uppföljning av granskning av kommunens hantering av medarbetarsamtal

Laholms kommun. Uppföljning av granskning av kommunens hantering av medarbetarsamtal Revisionsrapport 2015 Genomförd på uppdrag av revisorerna December 2015 Laholms kommun Uppföljning av granskning av kommunens hantering av medarbetarsamtal Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3

Läs mer

Svar på Arbetsmiljöverkets inspektion den 28 mars 2017

Svar på Arbetsmiljöverkets inspektion den 28 mars 2017 Södermalms sdf Administrativa avdelningen Tjänsteanteckningar Dnr: 291-2017-1.6. Sida 1 (10) 2017-08-109 Svar på Arbetsmiljöverkets inspektion den 28 mars 2017 Södermalms stadsdelsförvaltning, Stockholm

Läs mer

Tilldelning av arbetsmiljöuppgifter

Tilldelning av arbetsmiljöuppgifter 1 (5) Tilldelning av arbetsmiljöuppgifter Kommunstyrelsen i Trelleborgs kommun tilldelar nedanstående angivna arbetsmiljöuppgifter inom angivet ansvarsområde med rätt till vidarefördelning av arbetsmiljöuppgifter

Läs mer

Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet

Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet Använd checklistan så här: Syftet med den årliga uppföljningen är att undersöka om arbetsmiljöarbetet bedrivs enligt föreskriften

Läs mer

ESLÖVS KOMMUN. Riktlinjer för arbetsplatsträffar. Planera för arbetsplatsträff. Genomföra arbetsplatsträff

ESLÖVS KOMMUN. Riktlinjer för arbetsplatsträffar. Planera för arbetsplatsträff. Genomföra arbetsplatsträff Riktlinjer för arbetsplatsträffar Arbetsplatsträffen ska möjliggöra för samtliga medarbetare att aktivt delta i och ta ansvar för utveckling, planering och uppföljning samt ständig förbättring av den egna

Läs mer

Olofström kommun. Sjukfrånvaro och rehabilitering. Revisionsrapport KPMG AB. 1 juni Antal sidor: 14

Olofström kommun. Sjukfrånvaro och rehabilitering. Revisionsrapport KPMG AB. 1 juni Antal sidor: 14 ABCD Olofström kommun Sjukfrånvaro och rehabilitering Revisionsrapport KPMG AB 1 juni 2016 Antal sidor: 14 ABCD Olofström kommun Sjukfrånvaro och rehabilitering 2016-06-02 Innehåll 1. Sammanfattning 1

Läs mer

Granskning av kommunens arbete med chefs- och ledarskapsfrågor

Granskning av kommunens arbete med chefs- och ledarskapsfrågor Revisionsrapport Granskning av kommunens arbete med chefs- och ledarskapsfrågor Avesta kommun Februari 2008 Bengt Andersson Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 1 1.1 Uppdrag och revisionsfråga... 1 1.2

Läs mer

Arbetsmiljö. Riktlinjer för. Syfte. Bakgrund. Antagna av Kommunstyrelsen 2001-09-19.

Arbetsmiljö. Riktlinjer för. Syfte. Bakgrund. Antagna av Kommunstyrelsen 2001-09-19. Kommunledningskontorets personalavdelning Kontaktperson: Boel Steén, tfn 13 56 87 Riktlinjer för Arbetsmiljö Antagna av Kommunstyrelsen 2001-09-19. Syfte Syftet med dessa riktlinjer är att visa Kristianstads

Läs mer

Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2010

Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2010 Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2010 Huvudresultat Mars 2010 Genomförd av CMA Research AB Lidköpings kommun 2010, sid 1 Fakta om undersökningen Syfte Syftet med undersökningen är att ta reda på

Läs mer

Värnamo den mänskliga tillväxtkommunen, invånare Övergripande mål

Värnamo den mänskliga tillväxtkommunen, invånare Övergripande mål Värnamo den mänskliga tillväxtkommunen, 40 000 invånare 2035 Övergripande mål 2016-2018 DELAKTIGHET - medborgare och medarbetare är delaktiga i kommunens utveckling KOMPETENSFÖRSÖRJNING arbetsgivare kan

Läs mer

Medarbetarundersökning Zonderas vision är att alla ska gå med lätta steg till jobbet!

Medarbetarundersökning Zonderas vision är att alla ska gå med lätta steg till jobbet! Medarbetarundersökning 2016 Zonderas vision är att alla ska gå med lätta steg till jobbet! Sammanfattning Svarsfrekvens: 71% Medarbetarindex: 69 Andel positiva svar, alla frågor 0-100, snitt organisationer

Läs mer

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Arbetsförhållande Utveckling och lönefrågor Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Föräldraskap Rekrytering Trakasserier Antagen av kommunfullmäktige 80 2012-05-24 Ystads kommun ska tillämpa

Läs mer

Guide för en bättre arbetsmiljö

Guide för en bättre arbetsmiljö Guide för en bättre arbetsmiljö Hur har ni det på arbetsplatsen? Vad bidrar till att det känns bra? Hur kan det bli bättre? 1 Börja med att svara på frågorna i rutan. Svaren ger troligtvis några exempel

Läs mer

Arbetsmiljöplan 2013. Socialnämnden

Arbetsmiljöplan 2013. Socialnämnden Tjänsteskrivelse 2013-02-27 SN 2013.0059 Handläggare: Annika Ljungberg, Personalavdelningen Socialnämnden Arbetsmiljöplan 2013 Sammanfattning Enligt kommunens arbetsmiljöpolicy ska varje nämnd upprätta

Läs mer

Arbetsmiljöprocess. Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Kommunstyrelsen ( )

Arbetsmiljöprocess. Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Kommunstyrelsen ( ) Arbetsmiljöprocess Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Kommunstyrelsen (2015-08-24) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2015-08-24 Dokumentansvarig: HR-avdelningen Senast reviderad:

Läs mer

Yttrande avseende revisionsrapport Kommunens systematiska arbetsmiljöarbete ledning och styrning

Yttrande avseende revisionsrapport Kommunens systematiska arbetsmiljöarbete ledning och styrning Kommunstyrelsen 2007-02-12 51 92 Arbets- och personalutskottet 2007-01-29 14 34 Personalkontoret, Kommunrevisionen, KPMG 06.812 007 febks20 Yttrande avseende revisionsrapport Kommunens systematiska arbetsmiljöarbete

Läs mer

Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete

Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete Reviderat av kommunstyrelsen 2008-06-11, 177 Reviderat av kommunstyrelsen 2009-08-12, 187 Reviderat av kommunfullmäktige 2011-04-26, 33 1(6) Innehåll Systematiskt

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 med ändringar i AFS 2003:4 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för

Läs mer

Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ. Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015

Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ. Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015 Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015 utvecklingssamtal 3 Utvecklingssamtal vägledning och riktlinjer Utvecklingssamtal är ett förberett

Läs mer

Arbetsmiljöplan, folkhälsonämnden 2015

Arbetsmiljöplan, folkhälsonämnden 2015 Styrdokument 2014-11-11 Ansvarig organisationsenhet: Folkhälsoförvaltningen Fastställd av Folkhälsonämnden 2014-11-12 Ersätter Arbetsmiljöplan 2014, 2013-12-11 146 c:\temp\cjen9qrefr.doc Arbetsmiljöplan,

Läs mer

Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet

Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet Använd checklistan så här: Syftet med den årliga uppföljningen är att undersöka om arbetsmiljöarbetet bedrivs enligt föreskriften

Läs mer

Årlig Redovisning av Arbetsmiljöarbetet... ÅRA

Årlig Redovisning av Arbetsmiljöarbetet... ÅRA MÖLNDALS STAD Årlig Redovisning av Arbetsmiljöarbetet... ÅRA med utgångspunkt från Arbetsmiljölagen och AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete. MÖLNDALS STAD Kerstin Olofsson Arbetsmiljösamordnare,

Läs mer

Medarbetarundersökning 2013

Medarbetarundersökning 2013 Rapport 1(23) Medarbetarundersökning 2013 2(23) Innehållsförteckning 3(23) 1 Bakgrund I Kramfors kommuns styrmodell har fokusområdet medarbetare det övergripande målet attraktiv arbetsgivare och ett av

Läs mer

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-26--27, 182 Innehållsförteckning Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun...1 Inledning...1 Internkontroll...1 Organisation

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Joanna Hägg Tilda Lindell Tierps kommun September 2014 pwc

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Joanna Hägg Tilda Lindell Tierps kommun September 2014 pwc www.pwc.se Revisionsrapport Joanna Hägg Tilda Lindell Granskning av intern kontroll Tierps kommun pwc Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Granskningsbakgrund...

Läs mer

Arbetsmiljöarbetet inom äldreomsorgen

Arbetsmiljöarbetet inom äldreomsorgen www.pwc.se Revisionsrapport Maria Strömbäck Revisionskonsult Arbetsmiljöarbetet inom äldreomsorgen Kalix kommun Jenny Krispinsson Cert. kommunal revisor Maj 2017 Arbetsmiljöarbete inom äldreomsorgen Innehållsförteckning

Läs mer

Guide för en bättre arbetsmiljö

Guide för en bättre arbetsmiljö Guide för en bättre arbetsmiljö Hur har ni det på arbetsplatsen? Vad bidrar till att det känns bra? Hur kan det bli bättre? 1 Börja med att svara på frågorna i rutan. Svaren ger troligtvis några exempel

Läs mer

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb!

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! Personalpolitiskt program Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! 1 Syfte med dokumentet I detta dokument beskrivs kommunens personalpolitik. Syftet med det personalpolitiska programmet är att tydliggöra

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete Uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter

Systematiskt arbetsmiljöarbete Uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter Systematiskt arbetsmiljöarbete sfördelning av arbetsmiljöuppgifter 1(7) Fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter Institutionen för Tema (reviderad 26 april 2010) Dnr Tema-2010-00082 På Institutionen för

Läs mer

IT-skyddsrond, en metod för ökad användbarhet

IT-skyddsrond, en metod för ökad användbarhet 1 IT-skyddsrond, en metod för ökad användbarhet Carola Löfstrand Arbetsmiljöspecialist Vision Medarbetardriven verksamhetsutveckling - genom digitalisering Hur fånga upp medarbetarnas behov och göra dom

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik Bakgrund Att arbeta i Ronneby kommun är ett välfärdsarbete. Vårt främsta uppdrag är att ge god service till våra medborgare. Det är därför en viktig samhällsfråga att kommunen

Läs mer

Sjukfrånvaro och rehabilitering

Sjukfrånvaro och rehabilitering www.pwc.se Revisionsrapport Robert Bergman Sjukfrånvaro och rehabilitering Strömsunds kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2.

Läs mer

SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY

SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY Man kan se det som att vi alla har två arbeten - ett arbete där vi utför de arbetsuppgifter vi är utbildade för, och ett arbete där vi aktivt bidrar till att utveckla verksamheten.

Läs mer

Haparanda stad. Medarbetarundersökning hösten 2012 Totalt (Exklusive timanställda)

Haparanda stad. Medarbetarundersökning hösten 2012 Totalt (Exklusive timanställda) Haparanda stad Medarbetarundersökning hösten Totalt (Exklusive timanställda) Presentation Om undersökningen Svarsfrekvens per förvaltning Förklaringar Resultat - Index - Per fråga Prioriteringsdiagram

Läs mer

Ansvarsutövande: Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sundsvalls kommun

Ansvarsutövande: Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sundsvalls kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sundsvalls kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Delegation avarbetsmiljöansvar

Delegation avarbetsmiljöansvar 111) 2010-11-26 SKOLFÖRVALTNINGEN Sören Gustafsson till Skol nämnden i Sala Delegation avarbetsmiljöansvar Kommunstyrelsen har i beslut 2006-11-13 160, antagit och fastställt Arbetsmiljöpolicy och delegations

Läs mer

Medarbetarenkäten 2014 chefsutbildning Kiruna 2014 09 05. Louise Söderlund louise.soderlund@umea.se 070 3991179

Medarbetarenkäten 2014 chefsutbildning Kiruna 2014 09 05. Louise Söderlund louise.soderlund@umea.se 070 3991179 Medarbetarenkäten 2014 chefsutbildning Kiruna 2014 09 05 Louise Söderlund louise.soderlund@umea.se 070 3991179 Fem frågor Varför gör vi det här? Vilka förutsättningar gäller? Hur är undersökningen utformad?

Läs mer

1. Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2011-04-18 2. Bilaga Arbetsmiljökompassen 2010 Järfälla kommun

1. Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2011-04-18 2. Bilaga Arbetsmiljökompassen 2010 Järfälla kommun TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2011-04-18 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Kst 2011/148 Uppdrag till nämnder och styrelse att redovisa åtgärder med anledning av personalenkäten 2010 Förslag till beslut Kommunledningskontorets

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet Ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete leder till god arbetsmiljö som gynnar alla.

Läs mer

Granskning av det systematiska arbetsmiljöarbetet

Granskning av det systematiska arbetsmiljöarbetet Utförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Kalmar kommun 2017 Granskning av det systematiska arbetsmiljöarbetet Kalmar kommun Juni 2017 Ulrika Strånge EY Innehåll Sammanfattning... 3 1. Inledning...

Läs mer

RIKTLINJER FÖR DET SYSTEMATISKA ARBETSMILJÖARBETET I NORRTÄLJE KOMMUN

RIKTLINJER FÖR DET SYSTEMATISKA ARBETSMILJÖARBETET I NORRTÄLJE KOMMUN RIKTLINJER FÖR DET SYSTEMATISKA ARBETSMILJÖARBETET I NORRTÄLJE KOMMUN Norrtälje kommun vill med denna riktlinje säkerställa att det systematiska arbetsmiljöarbetet är ändamålsenligt utifrån vad lagstiftning

Läs mer

Så kan du som politiker hantera arbetsmiljöfrågor. Systematiskt arbetsmiljöarbete ett bra verktyg för politiskt valda i kommun och landsting

Så kan du som politiker hantera arbetsmiljöfrågor. Systematiskt arbetsmiljöarbete ett bra verktyg för politiskt valda i kommun och landsting Så kan du som politiker hantera arbetsmiljöfrågor Systematiskt arbetsmiljöarbete ett bra verktyg för politiskt valda i kommun och landsting Arbetsmiljöarbetet i kommun och landsting Du som är politiker

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan Antagen av kommunfullmäktige , 9 SÄTERS KOMMUN

Jämställdhets- och mångfaldsplan Antagen av kommunfullmäktige , 9 SÄTERS KOMMUN Jämställdhets- och mångfaldsplan 2016-2018 Antagen av kommunfullmäktige 2016-02-15, 9 SÄTERS KOMMUN 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Jämställdhet... 3 Ansvar för jämställdheten... 3 Säters kommuns

Läs mer

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen 2015-05-13 Dnr 15LS1947 BALANSERAT STYRKORT 2016 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstinget använder balanserad styrning/balanserat styrkort

Läs mer

STÖD FÖR SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE

STÖD FÖR SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE STÖD FÖR SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE 1. Systematiskt arbetsmiljöarbete Piteå kommuns Personalpolitiska riktlinjer för arbetsmiljö och samverkansavtal är vägledande i arbetsmiljöarbete. Arbetsmiljörutinerna

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

Riktlinje för jämställdhet & mångfald 2012-2015

Riktlinje för jämställdhet & mångfald 2012-2015 STYRDOKUMENT Sida 1(9) Riktlinje för jämställdhet & mångfald 2012-2015 Område Styrning och ledning Fastställd KSAU 2012-08-28 118 Program Personalpolitiskt program Giltighetstid Tillsvidare Plan Riktlinje

Läs mer

Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) - rapport

Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) - rapport Tjänsteskrivelse 1 (5) Datum Diarienummer 2014-03-03 2012/85 Personalenhetschef Helen Svensson 0410-73 34 96, 0708-81 79 35 helen.svensson@trelleborg.se Bildningsnämnden Uppföljning av det systematiska

Läs mer

Kränkande särbehandling

Kränkande särbehandling SKYDDSROND: Kränkande särbehandling datum: förvaltning eller motsvarande: arbetsplats: Bestämmelserna kring organisatorisk och social arbetsmiljö handlar bland annat om kränkande särbehandling. För att

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

2014-01-13. Arbetsmiljöplan 2014. Jämtlands Räddningstjänstförbunds

2014-01-13. Arbetsmiljöplan 2014. Jämtlands Räddningstjänstförbunds 2014-01-13 Arbetsmiljöplan 2014 Jämtlands Räddningstjänstförbunds Systematiskt arbetsmiljö- och hälsoarbete i förbundet Målet för det systematiska arbetsmiljö- och hälsoarbetet är att förena en väl fungerande

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Revisionsrapport Systematiskt arbetsmiljöarbete Marks kommun 18 mars 2009 Bo Thörn Sammanfattning Revisorerna i Marks kommun har gett Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers i uppdrag att granska kommunens

Läs mer

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Innehållsförteckning Inledning... 2 Mål och åtgärder 2015-2017... 4 Arbetsförhållanden...4 Underlätta förvärvsarbete och föräldraskap...5 Trakasserier och sexuella

Läs mer

Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-09-10

Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-09-10 Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-09-10 AU 7:13 Dnr. KS 2014/223-750 Revidering av Arbetsmiljöpolicy Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2016:13-020 Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-16 91 2 Inledning Det arbete som görs i verksamheterna

Läs mer

Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017

Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017 Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Jämställdhetsplan 2015-20174 Plan 2015-02-23, 61 Kommunstyrelsen Dokumentansvarig/processägare Version

Läs mer

Med Tyresöborna i centrum

Med Tyresöborna i centrum Med Tyresöborna i centrum 2 Innehåll Vår arbetsgivare 4 Personalpolicyn 5 Delaktighet och samverkan 6 Hälsa och arbetsmiljö 7 Jämställdhet och mångfald 8 Förbättring och utveckling 9 Lön, lönebildning

Läs mer