Granskning av användning och hantering av medarbetarenkäter. Örnsköldsviks kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Granskning av användning och hantering av medarbetarenkäter. Örnsköldsviks kommun"

Transkript

1 Granskning av användning och hantering av medarbetarenkäter Örnsköldsviks kommun

2 Innehåll 1 Sammanfattning Inledning Bakgrund Syfte Avgränsning Revisionsfrågor Revisionskriterier Metod och genomförande Lagar och föreskrifter Arbetsmiljölag Arbetsmiljöverkets föreskrifter 2001: Kommunens styrande dokument Övergripande mål och styrkort Personalidé Arbetsmiljöpolicy Kommunstyrelsens delegationsordning Genomförande av medarbetarundersökningen Syfte och målgrupp Organisation och ansvarsfördelning Utformning av enkäten Enkätfrågorna Hållbart medarbetarengagemang Genomförande av enkätundersökning Resultatanalys och handlingsplaner Kommun- och förvaltningsnivå Avdelnings- och enhetsnivå Uppföljning Kommun- och förvaltningsnivå Avdelnings- och enhetsnivå Svar på revisionsfrågor Bedömning...11 Källförteckning

3 1 Sammanfattning På uppdrag av revisorerna i Örnsköldsviks kommun har EY genomfört en granskning av kommunens hantering och användning av medarbetarenkäter. Granskningen omfattar kommunstyrelsen utifrån ett ansvarsperspektiv. Samtliga övriga nämnders verksamhetsområden omfattas av granskningens informationsinhämtning. I kommunen genomförs en årlig medarbetarenkät. Enkäten utformas och hanteras av kommunledningsförvaltningens personalavdelning. Alla anställda har möjlighet att besvara enkäten. Resultatet analyseras gemensamt av chefer och personal på enhets-, avdelningsoch förvaltningsnivå och ligger till grund för arbetet med handlingsplaner och annan verksamhetsplanering. Vår bedömning är att kommunens medarbetarenkät fungerar som ett viktigt verktyg för att ge underlag och information till kommunstyrelsen och nämnderna. Den möjliggör jämförelser mellan år och mellan verksamhetsområden. Det är positivt att kommunen deltar i indexet Hållbart Medarbetarengagemang som tagits fram av SKL och Rådet för främjande av kommunala analyser eftersom det möjliggör jämförelser med andra kommuner. Personalavdelningen arbetar med medarbetarenkäten på ett tydligt sätt och finns som stöd för den övriga organisationen. Hela organisationen är involverad i arbetet med att genomföra och analysera enkäten, vilket skapar förutsättningar för att resultatet är förankrat och en aktiv del i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Enkäten är utformad på ett vedertaget sätt och resultatet är tillräckligt omfattande för att fungera som vägledande mått på hur kommunens personalidé efterlevs. Handledningsmaterialet för chefer är omfattande och ger tydliga instruktioner för hela processen från enkät till åtgärd och uppföljning. Kommunstyrelsens arbetsutskott får årligen ta del av resultatet av hela medarbetarenkäten. Nämnderna får resultatet för de tre perspektivmål som berörs i styrkortet under attraktiv arbetsgivare. Vi ser dock att det finns fördelar med att nämnderna får ta del av hela resultatet för sitt verksamhetsområde. Det bidrar till en helhetsbild av verksamhetens förutsättningar. Vi rekommenderar därför att: Samtliga nämnder som en informationspunkt årligen tar del av resultatet av medarbetarenkäten. Kommunen tydliggör, i delårsrapport och årsredovisning, vilka åtgärder som vidtas med anledning av de resultat som framkommer i medarbetarenkäter. 2

4 2 Inledning 2.1 Bakgrund Medarbetarenkäten är ett av de årliga underlagen som finns för att planera en verksamhet. Arbetsgivaren kan genom dessa enkäter undersöka hur medarbetare upplever sin arbetsmiljö, både den psykiska och den psykosociala samt följa upp hur personalmål av olika slag följs upp. För Örnsköldsviks kommuns medarbetare ingår medarbetarenkäten som en regelbunden insats från arbetsgivaren. Medarbetarenkätens resultat sammanställs och presenteras efter att den är besvarad på arbetsgruppnivå, avdelningsnivå och vidare uppåt i organisationen. År 2013 uppgick svarsfrekvensen till 78,2 procent vilket bedöms vara en tillfredsställande nivå för att kunna utgöra underlag vid bedömning av måluppfyllelse och därmed vara en väsentlig del av verksamhetsstyrningen inom kommunen. Ett av kommunstyrelsens och nämndernas sätt att bedriva uppsikt över sina verksamheter är genom medarbetarenkäten. Revisorerna har i sin i sin risk- och väsentlighetsanalys identifierat en risk i att medarbetarenkäten inte hanteras på ett ändamålsenligt och tillfredsställande sätt. 2.2 Syfte Granskningens övergripande syfte är att bedöma ändamålsenligheten i kommunens hantering och användning av medarbetarenkäter. 2.3 Avgränsning Granskningen omfattar kommunstyrelsen utifrån ett ansvarsperspektiv. Samtliga övriga nämnders verksamhetsområden omfattas av granskningens informationsinhämtning. 2.4 Revisionsfrågor Granskningens analys samt slutsats kommer att utgå från följande revisionsfrågor: Är genomförandet, analysen och återkopplingen av medarbetarenkäter i kommunen ändamålsenlig? Genomförs ändamålsenliga åtgärder utifrån erhållna resultat? Är metoder för utvärdering och analys vedertagna, statistiskt säkra och tydliga? Används systemstöd vid genomförandet av personalenkäter? 2.5 Revisionskriterier Med revisionskriterier avses bedömningsgrunder som används i granskningen för analyser, slutsatser och bedömningar. Revisionskriterierna hämtas ifrån lagar och förarbeten eller interna regelverk, policyer och fullmäktigebeslut. I denna granskning utgörs de huvudsakliga revisionskriterierna av: Kommunallagen (1991:900) kap 6 Arbetsmiljölagen Arbetsmiljöverkets föreskrifter 2001:1 Fullmäktiges fastställda mål inom personalområdet 3

5 Arbetsmiljöpolicy Metod och genomförande Granskningen har genomförts i form av dokumentgranskning och intervjuer. Intervjuade är personaldirektör och arbetsmiljösamordnare på kommunledningsförvaltningens personalavdelning. Förvaltningschefer för bildningsförvaltningen, välfärdsförvaltningen, samhällsbyggnadsförvaltningen samt konsult och service har besvarat frågor via e-post. Utöver vår interna kvalitetssäkring har samtliga intervjuade fått möjlighet att komma med synpunkter på rapportutkastet. Detta för att säkerställa att revisionsrapporten bygger på korrekta fakta och uttalanden. 3 Lagar och föreskrifter 3.1 Arbetsmiljölag Arbetsmiljölagen säger att arbetsgivaren och arbetstagarna ska samverka för att åstadkomma en god arbetsmiljö (3 kap 1 a ). Arbetsmiljön skall vara tillfredsställande med hänsyn till arbetets natur och den sociala och tekniska utvecklingen i samhället och arbetsförhållandena ska anpassas till människors olika förutsättningar i fysiskt och psykiskt avseende (2 kap 1 ). Arbetstagaren skall ges möjlighet att medverka i utformningen av sin egen arbetssituation samt i förändrings- och utvecklingsarbete som rör det egna arbetet. 3.2 Arbetsmiljöverkets föreskrifter 2001:1 Arbetsmiljöverkets föreskrifter säger att systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) ska ingå som en naturlig del i den dagliga verksamheten och att arbetstagarna ska ha möjlighet att delta i detta. Det ska finnas en skriftlig arbetsmiljöpolicy och rutiner för hur SAM ska genomföras. Tillämpningsföreskrifterna anger enkäter som ett möjligt sätt att skapa en bild av förhållanden som innebär fysiska och psykiska påfrestningar. 4 Kommunens styrande dokument 4.1 Övergripande mål och styrkort Kommunen använder sig av Gemensam Process för Styrning (GPS) för att styra verksamheten. Kommunfullmäktige antog den 20 december 2010 en vision och ett antal övergripande mål för kommunen. Ett av dessa mål är att vara en attraktiv arbetsgivare med kompetenta medarbetare. Sedan 2011 är attraktiv arbetsgivare ett av fem perspektiv som organisationen styrs utifrån. Detta följs upp i årsredovisningen genom tre parametrar: jämställda arbetsplatser med mångfald, gott ledarskap och kompetenta medarbetare samt friska medarbetare i en bra arbetsmiljö. Dessa mätvärden följs bland annat upp genom kommunens medarbetarenkät. 4.2 Personalidé Personalidén är ett samlingsnamn för en rad personalpolitiska visionsdokument antagna av kommunfullmäktige. Personalidén omfattar avtal om samverkan, det lönepolitiska programmet, arbetsmiljöpolicy, drogpolicy, jämställdhets och mångfaldspolicy, ledarskap och medarbetarskapsdokumentet samt personalförsörjningsstrategin. Dokumenten tydliggör kommunens strategiska personalpolitik och utgör ett arbetsverktyg för chefer och medarbetare i personalfrågor. 4

6 4.2.1 Arbetsmiljöpolicy I arbetsmiljöpolicyn för lyfts ett aktivt arbete med resultaten från medarbetarenkäten fram som ett prioriterat arbetsområde för att stärka ledar- och medarbetarskapet. Medarbetarenkäten nämns också som ett av flera verktyg för att utvärdera arbetsmiljöpolicyn, genom möjligheten att hämta siffror för Nöjd medarbetarindex (sedan 2014 års medarbetarenkät ersatt med index för Hållbart medarbetarengagemang). 4.3 Kommunstyrelsens delegationsordning Kommunstyrelsens delegationsordning stadgar att personalfrågor såsom att anställa och avveckla personal, ledigheter m.m. för all personal utom kommundirektör och förvaltningschef delegeras till kommundirektören/förvaltningschefen för konsult- och serviceförvaltningen, med rätt att vidaredelegera. Varken delegationsordningen eller Kommunstyrelsens riktlinjer för delegationsbeslut och verkställighet i personaladministrativa ärenden innehåller specifik delegation av arbetsmiljöfrågor. 5 Genomförande av medarbetarundersökningen 5.1 Syfte och målgrupp Syftet med medarbetarenkäten är att fungera som ett av underlagen till verksamhetsplanering, att undersöka hur medarbetarna upplever sin arbetsmiljö, både den fysiska och den psykosociala, och att följa upp hur personalidén efterlevs. Medarbetarenkäten är också en viktig del av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) men kompletteras på detta område av arbetsmiljörond, arbetsplatsträffar och utvecklingssamtal. Kommunens personaldirektör beskriver också att det finns ett stort värde i att ha en temperaturmätare på organisationen, med möjlighet att följa upp trender och tendenser i olika frågor. Målgruppen är samtliga medarbetare med månadslön samt långtidssjukskrivna och tjänstlediga som varit borta mindre än två år. För att svara på enkäten ska man ha varit anställd minst 2 månader på nuvarande arbetsplats. 5.2 Organisation och ansvarsfördelning Kommunledningsförvaltningens personalavdelning ansvarar för planering och utformning av enkäten, information och vägledning, upphandling av teknisk plattform samt sammanställning av statistik och rapporter. Det är personalavdelningen som återrapporterar till kommunstyrelsen och till samverkansrådet (facklig representation på ledningsnivå). Varje förvaltningschef ansvarar för analys av sina resultat samt genomförande av förvaltningsspecifika åtgärder. Det omfattar bland annat handlingsplaner och utvärdering av chefer utifrån resultatet (se avsnitt 5.5 Resultatanalys och handlingsplaner). Varje enhetschef ansvarar för distribution av inloggningsuppgifter till sina medarbetare samt för att motivera och instruera medarbetarna att svara på undersökningen. 5.3 Utformning av enkäten Enkäten består av ett trettiotal frågor om medarbetarens upplevda arbetssituation. Frågorna består av påståenden som den svarande antingen kan instämma eller inte instämma i, ibland med ja eller nej-alternativ och ibland på en femgradig skala. Till detta kommer även ett antal bakgrundsfrågor som till exempel kön, ålder, sysselsättningsgrad, yrkestitel, etc. 5

7 Medarbetarenkätens frågor har kombinerats ihop till fem index, varav HME har tre underindex. Dessa index kan användas var för sig för att följa upp olika perspektiv i de kommunala målen. De fördelas enligt följande: Ledarskap Arbetstillfredsställelse Hälsa Tolerans Hållbart medarbetarengagemang o HME Motivation o HME Ledarskap o HME Styrning Fram till 2013 användes Nöjd medarbetarindex som en sammanvägning av alla frågor. Detta index nämns fortfarande i flera styrande dokument. Sedan 2014 används däremot enbart HME-index för motsvarande uppföljning Enkätfrågorna Enligt kommunens arbetsmiljösamordnare härstammar merparten av frågorna från AHAenkäten. AHA-enkäten är ett frågeformulär på vetenskaplig grund som utvecklats av Karolinska Institutet. Formuläret är anpassat för att kartlägga medarbetarnas hälsa och psykosociala arbetsmiljö med återkoppling till deltagarna både på individ- och på gruppnivå. Kommunen återkopplar inte längre resultaten på individnivå men har tagit med sig en stor del av frågorna i den nuvarande medarbetarenkäten. Kommunen har lagt till ytterligare frågor baserat på erfarenheter från medarbetarenkäter i andra kommuner med påföljande synpunkter från diskrimineringsombudsmannen. Kommunen har också haft stöd av en analys- och statistikansvarig på AFA. Frågorna har löpande utvärderats och uppdaterats efter synpunkter från medarbetare, till exempel när någon fråga varit oklart formulerad Hållbart medarbetarengagemang Indexet Hållbart medarbetarengagemang (HME) med sina tre underindex är ett tillägg till enkäten från HME är utvecklat av Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Rådet för främjande av kommunala analyser. Resultatet för övergripande kommunal nivå registreras i kommun- och landstingsdatabasen Kolada 1 för att kunna delta i nationella jämförelser. HME mäts genom nio enkätfrågor. SKL rekommenderar att frågorna inkluderas i en redan befintlig medarbetarenkät, om sådan finns, och att frågorna placeras sammanhållet i början eller i slutet av enkäten. I kommunens medarbetarenkät har de placerats sammanhållet i början av enkäten. Övriga rekommendationer gällande disposition, utformning och resultathantering är också uppfyllda. 5.4 Genomförande av enkätundersökning Medarbetarenkäten genomförs en gång per år på hösten. Enkäten genomförs i form av en webbenkät. Den tekniska plattformen för detta upphandlas med ettårigt avtal. Företaget tillhandahåller enbart den tekniska plattformen, allt arbete relaterat till undersökningen genomförs internt på personalavdelningen. Kommunens arbetsmiljösamordnare upplever att 1 6

8 verktyget är ändamålsenligt och inte av tekniska skäl har inneburit några begränsningar för genomförandet. Inför genomförandet skickar personalavdelningen ut vägledande material till alla medarbetare. I detta ingår information om enkätens syfte, praktisk information om hur man besvarar enkäten samt svar på vanliga frågor som har med enkäten att göra. Alla enhetschefer får också skickat till sig ett vägledande material som utöver ovanstående också innehåller vägledning kring hur man kan instruera och motivera sina medarbetare, samt information kring hantering och fördelning av inloggningsuppgifter. Såväl medarbetare som chefer informeras också om att enkäten är en viktig del i respektive enhets verksamhetsplanering. I informationsmaterialet till både medarbetare och enhetschefer betonas att det ingår i personalens arbetsuppgifter att fylla i enkäten och att chefen ska se till att det finns tillgång till en dator för att göra detta, alternativt att personalen kan utföra arbetsuppgiften hemifrån. Enhetscheferna instrueras också att inte glömma bort medarbetare som är föräldralediga, tjänstlediga eller sjukskrivna. Enkätsvaren är anonyma. För att fylla i enkäten behöver medarbetaren ha tillgång till inloggningsuppgifter i form av ett användarnamn och ett lösenord. Respektive enhetschef får i förväg en serie inloggningsuppgifter att fördela mellan sina medarbetare. Inloggningsuppgifterna är kopplade till respektive arbetsgrupp men är inte kopplade till någon enskild person. Enhetscheferna uppmanas att fördela inloggningsuppgifterna på ett sätt som främjar anonymiteten, till exempel genom slumpvis utlottning. Någon uppföljning på detta område görs inte från central nivå. Personalavdelningen ser en risk i att medarbetare kan lämna datorn när de är inloggade i enkäten, och att andra medarbetare då riskerar att ändra eller titta på svaren. En säkerhetsåtgärd är därför att det inte är möjligt att gå tillbaka till tidigare frågor vid besvarande av enkäten. I vägledningsmaterialet till enhetschefer finns tips på metoder för att få medarbetarna att svara på enkäten. Svarsfrekvensen har de senaste åren sett ut enligt följande: Svarsfrekvens i medarbetarundersökningen Förvaltning BF 72,3 75,5 73,1 73,4 KLF 90,4 94,6 94,7 92 KOF 76,4 77,0 84,6 85,5 SBF 83,8 85,0 85,8 82,7 VF 75,3 75,9 79,1 79,5 Totalt 75,2 76,8 78,3 78,3 Svarsfrekvensen är baserad på antalet genererade inloggningsuppgifter eftersom någon koppling till individuella anställda inte görs i systemet. Mängden genererade inloggningar baseras på att cheferna i förväg rapporterar in hur många medarbetare de har. Om enheten får för få inloggningsuppgifter kan arbetsmiljösamordnaren skapa fler på begäran. Om enheten har fått för många tas dessa bort i samband med att enkäten avslutas. Om en chef glömmer bort att rapportera att enheten har fått för många inloggningsuppgifter så kommer dessa att visas som bortfall i statistiken. Arbetsmiljösamordnarens bedömning är detta troligen innebär en marginell skillnad i dagsläget. 7

9 Kommunen gör inte någon undersökning av vilka medarbetare som valt att inte svara på enkäten eller varför. I de fall då enskilda enheter har ovanligt låg svarsfrekvens följs detta upp av närmast överordnade chef. 5.5 Resultatanalys och handlingsplaner Resultaten presenteras på arbetsgruppsnivå, enhetsnivå, avdelningsnivå, förvaltningsnivå och övergripande kommunnivå. Varje chef tar del av resultat från sina medarbetare. Varje enhet kan jämföra sitt resultat med det genomsnittliga från förvaltningen och med det genomsnittliga från kommunen som helhet. I en grupp på färre än tio personer måste minst fem personer ha svarat och i en grupp på fler än tio personer måste minst hälften ha svarat, annars tas ingen gruppvis rapport fram utan svaren ingår enbart i den övergripande sammanställningen. Bakgrundsvariabler redovisas inte på arbetsgrupps- och enhetsnivå, i syfte att skydda anonymiteten. Ett av villkoren för ett enhets- eller avdelningsresultat är också att det inte går att räkna ut vad enskilda personer har svarat genom att jämföra en total rapport med delrapporter. Varje förvaltningsenhet genomför själv analyser av sina resultat men kommunledningen kan vara behjälplig i arbetet Kommun- och förvaltningsnivå Kommunledningen gör analyser på kommunnivå och förvaltningsnivå som delges förvaltningarna. Det är bara kommunledningen som analyserar HME-index och rapporterar detta till Kolada för nationell jämförelse. På förvaltningsnivå presenteras resultatet av undersökningen vid en chefsträff i anknytning till att enkäten är genomförd. Där fokuserar man på det som är gemensamt för hela förvaltningen. Analysen är inriktad på att identifiera utvecklingsområden och hitta lämpliga aktiviteter. Diskussionerna tas med som del i arbetet med verksamhetsplan för kommande år. Identifierade fokusområden varierar mellan förvaltningarna. Konsult- och serviceförvaltningen uppger till exempel att många medarbetare har meddelat problem med nacke, rygg och axlar, vilket bland annat resulterade i att förvaltningen har inkluderat lyftteknik och ergonomiska genomgångar i sitt avtal med företagshälsovård. Bildningsförvaltningen har istället identifierat en upplevd hög arbetsbelastning som nu ska motverkas genom en ledarutbildning Avdelnings- och enhetsnivå På avdelningsnivå och enhetsnivå presenteras resultatet av undersökningen vid en arbetsplatsträff. Ambitionen från kommunens sida är att detta ska ske inom kort tid efter att resultatet är presenterat, för att det ska finnas en tydlig koppling mellan personalens medverkan i enkäten och förbättringsarbetet. Enligt kommunens avtal för samverkan har samtliga medarbetare som ingår i arbetslaget eller som har sitt arbete förlagt på arbetsplatsen rätt att delta vid arbetsplatsträffar. Arbetsgrupper som inte har fått ett resultat, till exempel på grund av låg svarsfrekvens, ska fortfarande delta i analysarbetet. Dessa använder sig av avdelningens eller förvaltningens resultat som grund för sin dialog. Som stöd i arbetet får varje enhetschef en handledning som innehåller förslag på hur analysprocessen kan organiseras. Handledningen innehåller rekommenderade diskussionsfrågor och förslag på gruppövningar uppdelade per index. Nytt för 2014 är att avdelningar och enheter analyserar HME-index, vilket tidigare bara analyserats på övergripande kommun- och förvaltningsnivå. Handledningen tipsar även om olika 8

10 angreppssätt beroende på om resultaten är bra, låga eller uteblivna. Handledningen lyfter också fram ett antal frågor som kan vara mer lämpade att ta upp på individnivå i utvecklingssamtalet än att diskutera på gruppnivå. Handledningen innehåller även uppmaningen att inte se enkäten som det enda svaret utan att komplettera med övrig kunskap från till exempel personalidén, utvecklingsresa, personalmöten, utvecklingssamtal och andra kontakter med medarbetarna. Den rekommenderade arbetsgången är att chef samt personal gemensamt analyserar resultatet av medarbetarenkäten och skapar en handlingsplan med åtgärder. I detta ingår att ha föregående års handlingsplan som underlag för att diskutera vilka åtgärder som har genomförts och vilka resultat dessa har gett. Handlingsplanen rekommenderas omfatta tre prioriterade förbättringsområden för det kommande året. Handlingsplanen ska ligga till grund för det fortsatta systematiska arbetsmiljöarbetet och tas med i verksamhetsplaneringen inför kommande år. 5.6 Uppföljning Kommun- och förvaltningsnivå Resultatet av medarbetarenkäten återrapporteras till Kommunstyrelsens arbetsutskott av personaldirektören. Resultatet återrapporteras inte i sin helhet till nämnderna. I styrkortsperspektivet Attraktiv arbetsgivare ingår däremot tre perspektivmål som hos alla nämnder till stor del följs upp genom resultatet från medarbetarenkäten. Dessa är: 1. Jämställda arbetsplatser med mångfald, mäts bland annat genom indexet tolerans. 2. Gott ledarskap och nöjda kompetenta medarbetare, mäts genom indexen ledarskap och hållbart medarbetarengagemang samt frågorna Jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete och Jag har utvecklingssamtal med min chef en gång per år. 3. Friska medarbetare i en bra arbetsmiljö, mäts bland annat genom indexen hälsa och arbetstillfredsställelse. Styrkortet följs upp delårsvis men dessa uppföljningsvärden ligger fast över året eftersom medarbetarundersökningen bara genomförs på hösten. Återrapportering sker till den fackliga representationen genom samverkansråd och samverkanskommitté. Kommunens personaldirektör beskriver medarbetarundersökningen som ett viktigt internt verktyg för att följa upp genomförda åtgärder. Som exempel lyfter hon fram att betyget på kvaliteten i lönesamtalen var lägre men att kommunen satte in centrala åtgärder i form av chefsutbildningar och lönepolitiska seminarier. Efter dessa insatser har det övergripande värdet ökat märkbart Avdelnings- och enhetsnivå Ansvarig chef följer upp handlingsplanen tillsammans med medarbetarna på arbetsplatsträffar vid tertialuppföljningar. Handledningsdokumentet för chefer uppmanar till att använda handlingsplanen kontinuerligt som underlag för diskussion, samt att utvärdera arbetet inför kommande års medarbetarenkät. När enhets- och avdelningschefer har utvecklingssamtal med sina överordnade chefer används deras resultat inom ledarindex som underlag. 9

11 6 Svar på revisionsfrågor Revisionsfråga Är genomförandet, analysen och återkopplingen av medarbetarenkäter i kommunen ändamålsenlig? Genomförs ändamålsenliga åtgärder utifrån erhållna resultat? Är metoder för utvärdering och analys vedertagna, statistiskt säkra och tydliga? Används systemstöd vid genomförandet av personalenkäter? Sammanfattning Syftet med medarbetarenkäten är att fungera som ett underlag till verksamhetsplanering, att undersöka hur medarbetarna upplever sin arbetsmiljö samt att bidra till det systematiska arbetsmiljöarbetet. Kommunstyrelsen involverar hela organisationen i både genomförande och analys vilket ger goda förutsättningar för att syftet ska uppfyllas. Enligt vår bedömning är systemet för genomförande, analys och återkoppling av medarbetarenkäter ändamålsenligt. Varje chef ansvarar för att varje år ta fram åtgärder i en handlingsplan. Resultatet används som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet samt som underlag för verksamhetsplaneringen, i form av handlingsplaner och aktiviteter till verksamhetsplan och aktivitetsplan. Konkreta åtgärder följs inte upp av Kommunstyrelsen annat än genom årsredovisning. I granskningen har inte framkommit något resultat som tyder på att åtgärderna är annat än ändamålsenliga. Medarbetarenkäten skickas till samtliga anställda och undgår därför många problem kopplade till statistisk säkerhet. Kommunen har vidtagit flera åtgärder för att säkerställa anonymiteten. Kommunen har utarbetat omfattande vägledningsmaterial riktat till både chefer och anställda som ska säkerställa att alla inblandade har tillräcklig kunskap för sin medverkan i arbetet. Enligt vår bedömning är metoderna för utvärdering och analys vedertagna, statistiskt säkra och tydliga. Ett IT-system har upphandlats och används för insamling av data samt för framställande av rapporter. Företaget tillhandahåller verktyget och det är kommunens personalavdelning som planerar, utformar, genomför och analyserar enkäten. 10

12 7 Bedömning Den här granskningens övergripande syfte är att bedöma ändamålsenligheten i kommunens hantering och användning av medarbetarenkäter. Granskningen omfattar kommunstyrelsen utifrån ett ansvarsperspektiv. Samtliga övriga nämnders verksamhetsområden omfattas av granskningens informationsinhämtning. Vår bedömning är att kommunens medarbetarenkät är ett viktigt verktyg för att ge underlag och information till kommunstyrelsen och nämnderna. Den möjliggör jämförelser mellan år och verksamhetsområden. Det är positivt att kommunen deltar i indexet Hållbart Medarbetarengagemang som tagits fram av SKL och Rådet för främjande av kommunala analyser eftersom det möjliggör jämförelser med andra kommuner. Personalavdelningen arbetar med medarbetarenkäten på ett tydligt sätt och finns som stöd för den övriga organisationen. Hela organisationen är involverad i arbetet med att genomföra och analysera enkäten, vilket skapar förutsättningar för att resultatet är förankrat och en aktiv del i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Enkäten är utformad på ett vedertaget sätt och resultatet är tillräckligt omfattande för att fungera som vägledande mått på hur personalidén efterlevs. Handledningsmaterialet för chefer är omfattande och ger tydliga instruktioner för hela processen från enkät till åtgärd och uppföljning. Kommunstyrelsens arbetsutskott får årligen ta del av resultatet av hela medarbetarenkäten. Nämnderna får endast resultat på de tre perspektivmål som berörs i styrkortet under attraktiv arbetsgivare. Vi ser dock att det finns fördelar med att nämnderna får ta del av hela resultatet för sitt verksamhetsområde. Det bidrar till en helhetsbild av verksamhetens förutsättningar. Vi rekommenderar därför att: Samtliga nämnder som en informationspunkt årligen tar del av resultatet av medarbetarenkäten. Kommunen tydliggör, i delårsrapport och årsredovisning, vilka åtgärder som vidtas med anledning av de resultat som framkommer i medarbetarenkäter. 11

13 Källförteckning Granskningsunderlag Arbetsmiljöpolicy Att arbeta med medarbetarenkäten - Handledning och stöd vid förändringsarbete i verksamheten (2013 och 2014 års version) Avtal om samverkan Etiska riktlinjer för medarbetarenkät (reviderad ) Följebrev lösenord 2013 Följebrev resultat 2013 Information om medarbetarenkät 2013 (till chef) Instruktion webbenkät 2013 (till medarbetare) Kommunstyrelsens delegationsordning (reviderad 2013) Rktlinjer för delegationsbeslut och verkställighet i personaladministrativa ärenden Medarbetarenkät 2013 utdrag över frågor Medarbetarenkät 2014 utdrag över frågor Personalidé med tillhörande policydokument Verksamhetsplaner 2014 Årsredovisning 2013 Referensmaterial AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete - Arbetsmiljöverket HME, modell och användaranvisningar SKL 12

SJUKGYMNASTIKEN I LANDSTINGET DALARNA UPPFÖLJNINGSGRANSKNING

SJUKGYMNASTIKEN I LANDSTINGET DALARNA UPPFÖLJNINGSGRANSKNING SJUKGYMNASTIKEN I LANDSTINGET DALARNA UPPFÖLJNINGSGRANSKNING 2014-09-21 Rapporten är framtagen för uppdragsgivaren, och täcker enbart avtalade ändamål. All annan distribution och nyttjande sker på uppdragsgivarens

Läs mer

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Revisionsrapport Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Jean Odgaard Certifierad kommunal revisor Lunds kommun Adrian Göransson revisionskonsult Christel Eriksson Certifierad kommunal

Läs mer

Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare

Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Markstedt Cert. kommunal revisor Jenny Krispinsson Revisionskonsult Januari 2013 Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare Gällivare kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Verksamhetsstyrning och arbetssätt inom individ- och familjeomsorgen

Verksamhetsstyrning och arbetssätt inom individ- och familjeomsorgen Revisionsrapport Verksamhetsstyrning och arbetssätt inom individ- och familjeomsorgen Mora kommun December 2009 Karin Magnusson Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund...

Läs mer

Systematisk uppföljning. Beskrivning och exempel

Systematisk uppföljning. Beskrivning och exempel Systematisk uppföljning Beskrivning och exempel Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna

Läs mer

Samverkan kring uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård

Samverkan kring uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård Revisionsrapport Samverkan kring uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård Landstinget i Östergötland Linköpings kommun Datum 2010-04-07 Eva Ogensjö, certifierad kommunal revisor Karin Jäderbrink, certifierad

Läs mer

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 2014-09-16 REM 2011/101340 1 (17) Enheten för människa och omgivning Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 1. Sammanfattning Förslaget behandlar

Läs mer

Kommunens kundtjänst. Skellefteå kommun. Revisionsrapport. - Har det blivit lättare för medborgarna att komma i kontakt med kommunen?

Kommunens kundtjänst. Skellefteå kommun. Revisionsrapport. - Har det blivit lättare för medborgarna att komma i kontakt med kommunen? Revisionsrapport Kommunens kundtjänst - Har det blivit lättare för medborgarna att komma i kontakt med kommunen? Skellefteå kommun Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Robert Bergman Innehållsförteckning

Läs mer

ARBETSGIVAREN OCH DEN GODA ARBETSPLATSEN MEN FRAMFÖRALLT HUR VI LYCKAS MED DEN GODA VERKSAMHETEN SÅ VI KAN GÖRA DET GODA LIVET MÖJLIGT

ARBETSGIVAREN OCH DEN GODA ARBETSPLATSEN MEN FRAMFÖRALLT HUR VI LYCKAS MED DEN GODA VERKSAMHETEN SÅ VI KAN GÖRA DET GODA LIVET MÖJLIGT PERSONALSTRATEGISK UPPFÖLJNING / LUNDS KOMMUN HUR VI ARBETAR MED PERSONALFRÅGORNA ÄR AVGÖRANDE FÖR HUR VI LYCKAS MED DEN ATTRAKTIVA ARBETSGIVAREN OCH DEN GODA ARBETSPLATSEN MEN FRAMFÖRALLT HUR VI LYCKAS

Läs mer

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Verksam Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Sammanfattning Verksam är en guide för att utveckla effektiva samverkanssystem baserat på verktyget System Quality and Performance

Läs mer

ISM-rapport 16. Hälsofrämjande i praktiken Lättare sagt än gjort! Katrin Skagert Gunnar Ahlborg jr Caroline Bergman Lotta Dellve Annemarie Hultberg

ISM-rapport 16. Hälsofrämjande i praktiken Lättare sagt än gjort! Katrin Skagert Gunnar Ahlborg jr Caroline Bergman Lotta Dellve Annemarie Hultberg ISM-rapport 16 Hälsofrämjande i praktiken Lättare sagt än gjort! Katrin Skagert Gunnar Ahlborg jr Caroline Bergman Lotta Dellve Annemarie Hultberg ISM-rappport 16 Hälsofrämjande i praktiken Lättare sagt

Läs mer

Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun

Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun Denna verksamhetsredogörelse kommer att användas som ett av flera underlag i tillsynen av er kommun. För Skolinspektionen är det värdefullt

Läs mer

ENKÄTREDOVISNING Kartläggning om systematisk uppföljning av barn och unga i samhällsvård

ENKÄTREDOVISNING Kartläggning om systematisk uppföljning av barn och unga i samhällsvård ENKÄTREDOVISNING Kartläggning om systematisk uppföljning av barn och unga i samhällsvård SLUTVERSION, FEBRUARI 2012 Post: 118 82 Stockholm Besök: Hornsgatan 20 Telefon: 08-452 70 00 www.skl.se Förord Den

Läs mer

Arbets- och miljömedicin Uppsala

Arbets- och miljömedicin Uppsala Rapport nr 1/2013 Arbets- och miljömedicin Uppsala Hälsa och framtid i kommuner och landsting Magnus Svartengren 1, 2 Ulrich Stoetzer 1 Marianne Parmsund 1 Tomas Eriksson 2 Åsa Stöllman 2 Eva Vingård 2

Läs mer

Nyckeltal som spelar roll. Förbättra styrningen med hjälp av nyckeltal

Nyckeltal som spelar roll. Förbättra styrningen med hjälp av nyckeltal Nyckeltal som spelar roll Förbättra styrningen med hjälp av nyckeltal Innehållsförteckning Förord...3 1. Nyckeltal i styrprocessen en sann utmaning!...4 2. Att genomföra en väsentlighetsanalys...7 2.1

Läs mer

riksrevisionen granskar: etablering och integration Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens Rätt insats i rätt tid?

riksrevisionen granskar: etablering och integration Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens Rätt insats i rätt tid? riksrevisionen granskar: etablering och integration Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens Rätt insats i rätt tid? rir 2014:11 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska

Läs mer

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Revisionsrapport Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Härryda kommun Juni 2009 Lars Näsström Innehållsförteckning Sammanfattning...1 1 Inledning...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Tidigare granskningsarbete...3

Läs mer

Huvudmannens styrning av grundskolan

Huvudmannens styrning av grundskolan Kvalitetsgranskning Rapport 2015:01 Huvudmannens styrning av grundskolan - ett uppdrag med eleven i fokus Skolinspektionens rapport 2015:01 Diarienummer 400-2013:2398 Stockholm 2015 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

Fri att leka och lära

Fri att leka och lära Fri att leka och lära ett målinriktat arbete för barns ökade säkerhet i förskolan Betänkande av utredningen Barns säkerhet i förskolan Stockholm 2013 SOU 2013:26 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst.

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet Sjuksköterskan i kommunal äldrevård En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet www.vardforbundet.se December 2007 I sin rapportserie presenterar Vårdförbundet resultat från särskilda undersökningar

Läs mer

en granskningsrapport från riksrevisionen Aktivitetsersättning en ersättning utan aktivitet? rir 2015:7

en granskningsrapport från riksrevisionen Aktivitetsersättning en ersättning utan aktivitet? rir 2015:7 en granskningsrapport från riksrevisionen Aktivitetsersättning en ersättning utan aktivitet? rir 2015:7 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs

Läs mer

Beviljad tid och insats inom hemtjänsten

Beviljad tid och insats inom hemtjänsten www.pwc.se Revisionsrapport Jenny Krispinsson Jonas Wallin Beviljad tid och insats inom hemtjänsten Kalix kommun Beviljad tid och insats inom hemtjänsten Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning...

Läs mer

Kan nyckeltal visa hur vi mår?

Kan nyckeltal visa hur vi mår? Kan nyckeltal visa hur vi mår? Jämföra Analysera Utveckla Utgivning: Utvecklingsrådet i samarbete med Centrogruppen Arbetsmarknadsverket, Domstolsverket, Försvarsmakten, Försäkringskassan, Kriminalvården,

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem

Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem Sida 1(1) Datum 2015-02-18 Revisionen Till: BAS-nämnden För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Kommunstyrelsen Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem KPMG har av s revisorer fått i uppdrag

Läs mer

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel OM OFFENTLIG SEKTOR Statskontoret, 2014 Innehåll Sammanfattning 5 En studie om överenskommelser 9 Vad är en överenskommelse? 9 Ett komplement till traditionell styrning 9 Ett styrmedel i tiden 11 Andra

Läs mer

Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall

Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Arbetsmiljöverket 2007 Text: Bengt Olof Åradsson, enheten för processäkerhet

Läs mer

Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner

Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Samtal med 18 myndighetschefer om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Produktion & formgivning: Arbetsgivarverket Informationsenheten 2008 Innehåll Inledning 3 Bakgrund 3 Hur ser myndighetschefer

Läs mer

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015 Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014 Rapport I 2015 Myndigheten för yrkeshögskolan Diarienummer MYH 2015/711 Västerås 2015-03-11 ISBN 978-91-87073-33-5 1 (33) Datum: 2015-02-03

Läs mer