Hiinsynsregleri MB kdver att prospektdrenmed sdkerhetskall visa att glillandebullerkravuppfulls i Naturvfrrdsverkets

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hiinsynsregleri MB kdver att prospektdrenmed sdkerhetskall visa att glillandebullerkravuppfulls i Naturvfrrdsverkets"

Transkript

1 VKS Vindkraft SverigeAB Strandv2igen Motala Samrldssvar anqiende vindkraftsproiekt Hultema KRAV att all prospekteringav mildfarlig Vi k6ver, som ombudfdr personerenligt bilagd sakdgarfdrteckning, verksamheti form av vindkraftstationvid Hultema"Motala kommunomedelbartavbrytseftersomden stari strid med Miljdbalken, MB, Kommunallagen,KL, och Plan- och Bygglag,PBL. Somandraaltemativkrdver vi att antaletvindkraftverk vdsentligenreducerasmed hdnsyntill fbljande parametrar: l. Buller vid bostdderdaalla verkenkdrs vid firll effekt. 2. Regionaltprioriteradenaturomrideni omradetsnordviistradel. franrasbranterftir hdngglidanderovfiiglar runt om omridel 3. SkyddsavstAnd I sistriimndaaltemativkriiver vi?ivenatt detaljplanupprdttasi syfte att samordnakonkurrerande verksamheti form av helikopterflyg med vindkraftstationen. GRTJNDER Hiinsynsregleri MB kdver att prospektdrenmed sdkerhetskall visa att glillandebullerkravuppfulls i Naturvfrrdsverkets mensi har inte skettdaprospektiireninte har beaktatberdkningsosdkerheten sker i verk som sedaninte drivs giort att en investering prospektdren inte sannolikt har regelverk.vidare vid full effekt utan endastutnyttjasnedstiilldai effekt. God ekonomilederlogiskt setttill att antaletverk bdr minskasi att dessakan drivas vid full effekt. Enlig KL 2 kap. g I skall alla invanarebehandlaslika i kommunenekonomisktsettmen st skerinte di uppenbartfilr reduceradevdrden.i Danmarkt'ex' har man beddmt ca 60 grannfastigheter kronor per fastighet.samstdmmigdanskforskningvisar n[mligen till hundratusentals v6rdenedgangen att vardetpafastighetersjunkern6r vindkraftverk uppfbrs.ljudet fr6n vindkraftverkentillsammansmed det faktumatt de synspi si langaavstandgdr att mangadrar sig ftr att kiipa fastigheteri ndrhetenav vindlaaftverb vilket far till fbljd att: l. Den somuppftir vindlaaftverk, eller andrakonstuktioner som ger ifrin sig miljtistdmingar' iir skyldig att erslittadem som drabbasav vdrdef6rlusterpasinafasigheter.reglerom dettafinns 6veni MB 32 kap. g 3 och g 6. Detta giiller 6venom vindkraftverkethdller sig inom tillatna grinser vad gdller ljudnivaeroch annat.vi vil ddrfttr redani dettaskedefestaer uppmiirksamhetpi detta. 2. Om vindkraftverkuppftrs vid Hultemakommerdettaatt ledatill att vdrdetpavdra och vara sakiigaresfastighetersjunker,och vi och dessakommerdaatt kriiva ersdttningfdr denna viirdeminskningfirllt ut. I PBL finns regler somkrdver detaljplandakonkunerandeverksamhetuppst6ri ett omrfrde,somhfir, visavi pagiendeutbildning av helikopterpiloter.detaljplaniir det endainstument medvilket myndighetemakan tillse att en s6dansamordningsker.

2 2 Innehill Inledande hdnvisningar... Allmdnnadvergripande synpunkter Tematiskttilldgg till dversikplanen- vindkraft Motala kommunsamtyttrandeni anslutninghextill...3 Omgivnings-/milj6piverkan Ekonomiska konsekvenser fdr ndromradet till vindkraftprojektet Kort sammanfattningav tekn. dr, docentbertil Perssonifrigasatta uppgifter och bediimningari samrfishandlingama...6 Inledande hf,nvisninear Vi AberoparvArt sarnrfissvar daterat och VKS svarharpi Vi bekrdftaratt vi samtyckeroch instdmmeri bifogadesamrfisskrivelserdaterade201l-l l-16 och som Woltjer m.fl. ingivit till VKS, Ldnsstyrelseni 0sterg6tlandslan och Motala Kommun. Fiir att undvikaupprepningarskall ddrfdr vad vi nedananftir sessom en utveckling och komplettering av dessaskrivelser. Vi har anlitat t kn. dr, docentbertil Perssonatt tekniskt analyseraoch kommenteraffin VKS till oss bekantgjordahandlingarsomunderlagfbr samrad.flansythandebifogasoch skall sessomen integreraddel i dettasamrfissvar. Samrid vara bristfllllig4 ofirllstiindigaoch pavissaomradendirekt Vi ansererhdllnasamrddsunderlag missvisande.dishibutionenav informationsgivningenom projektethar inte inkluderatalla i denkrets sommiljdbalkenfiireskriver skall deltai samridet.vi hdvdaratt ett si storskaligt,kostnadskrdvande, miljdrftiriindrandeoch efter utfdrandemer eller mindre oiterkalleligt naturfdrstdrandeprojekt som Hultemaberdr ett viisentligt stdne omr6de6n det somvks, Motala kornmunoch Ldnsstyr lseni dstergdtlandvalt att informera.projektfdrslagetomfattarett mycketkdnsligt omradei utkantenav Motalakommunoch angrdnsarsivdl till FinspAngs(c:a 2,5 km) som Hallsbergs(c:a 2,6 km) kommuner.desammaoch liven Lfinsstyrelseni 0rebro l6n bordediir6r varit involveradei projekplaneringen. Till sakenhdr att flera boendeni Motalakommunensutkanthar savdlpostadresssomfast telefonuppkopplingtill annankommun.annonseringoch kungdrelssli lidningat 6s[ organmed med ndrmareanknyfifng huvudsakligspridningi bl.a. Motala kommunndr &lrfdr aldrig grdnsboende till annankommun.ej heller har sivitt vi flr informeradebeaktatsatt mangadldreboendei berorda projektomridesaknarmiijlighet att enkeltkunnata till sig utgiven informationpi grundav ffinvaro av

3 3 intemetuppkoppling.fdr att fi nflrmareinformationom projektetmasteman i dessafall f6r det ftirsta vetaom detsammaoch fdr det andraaktivt kontaktaprojektledningenoch begarahandlingar,vars existensoch firllstdndighetman inte vet om. Miljdbalkens6 kap 4 $ stadgaratt samrfi skall ske,ftrutom med enskildasomkan antasbli sdrskilt berdrd4 bl.a. med lfinsstyrelsenoch kommunen.den samridshandlingsom i dettahdnseende ftiretetts iir ett protokoll daterat13juni 20l l fran mdtemed drende:"samradangaendevindkraftsparkhultemai Motala''.Niirvarandevar representanter frin kommunen,liinsstyrelse4projettdren samtav dem anlitad och betaldkonsult.protokollet6r upprdttatsomminnesanteckningar av den anlitadekonsultenoch justeratenbartav projektdren.vi iffigasdtter om fdreskrivetsamrid i dettaavseendeverkligenhar skett och dokumenterats i laga ordning. Vidare stadgasi miljdbalkens6 kap a$ 2 st. att: "Samredetska genomfdrasi god tid och i behtivlig omfattninginnanen ansiikanom tillstdnd gdrsoch denmiljdkonsekvensbeskrivning somkrdvsenligt I upprettas." Ovannimnda gzillande omstdndigheter projektet fdr senkiinnedomom och bristandetid f6r $ samrfi inneb?irenligt ver Asiktatt bestdmmelsen inte iakttagits.ej heller har iakttagitsatt "Fdre samradetskaden somavseratt bedrivaverksamheteneller vidta itgiirden l6mnauppgifterom den planeradeverksamhetens eller Atgdrdenslokalisering omfattningoch utforrming samtdessfdrutsedda miljdp6verkan.uppgifternaska ldmnastill linsstyrelseq tillsynsmyndighetenoch de enskildasom sdrskiltbertirs." Albniinna dversripande wnpunkter VKS skriverpi sin hemsidaangiende'undersdkningaroch inventeringari Hultemaomr6def' att "Flera undersiikningarhar genomfdrtsoch ytterligarenagrapagir 6nnui HultemaomrAdet. Nedanredovisasett utdragav de undersdkningarsom genomfbrtseller sompigir, allt materialkommeratt redovisasi sambandmed att ansdkanom miljdtillstand kungtto." ps ay lfinsstyrelsenp6kalladeomfattande inventeringamaoch utredningamaav naturvzirden, kulturmiljd, friluftsliv, infrastruktur,riksintressefdr mineralutvinning,ljud och ljus, landskapsbildsanalys, kemikaliehanteringsamtaltemativlokalisering6r endastdelvis och ofullstiindigt dokumenterade i sarnridsunderlaget. SeirskiltArbristenpAkartlAggning av myrkomplexetinom etableringsomridet,allmiinekologiskinventeringav helaomradetftigel- och fladdermdssinventering besvdrande.viss informationt.ex. fotomontageoch siktanalysdr dessutom missvisandeoch vilseledande. Ett samr6dftiruts?itteratt hela det underliggandematerialeti genomftirdaunderstikningaroch inventeringarfinns tillgiingligt. Dd sdinte dr fallet och di huvudpartenav samredsundertecknama pa grundav brister i informationsgivningenendastmedgivitsmycket kort tid fdr att ta del av, begrunda samtbeddmahittills erh6lletutredningsmaterial, tvingasvi begriinsaosstill att fokuserapi ett antal fragorddr vi anseratt ytterligarc utedningar behdvseller ddr vi har motstidiga beddmningarav konsekvenseffekter. Tematiskt till$ss till dversiktphnen - vindkraft Motala kommun sant vttranden i anslutnine hfirtill FrAndversiktsplanenhar noteratsatt vindftrh6llandenai HultemaomrAdet inte dr optimala. Hultemaomridet& heller inte med i Energimyndighetens analysav vindkraftsomraden av riksinhesse antydernan att dversiktsplanenkan indikeravar ftir exploatering.betrdjfandebebyggelsetetheten vindkraftsutbyggnad kan ske.motsatt konklusion,att 169bebyggelsetiithet kan inaebtiraviktiga lungor har man inte kommenteratpe annats6ttanatt att bevaraur viirdefrrll miljti- och naturvardsynpunkt, "Vinanaruve*traverama ettresoehv

4 4 ftir langtid fiamit sldckerut mdjliqhetenatt uoofdranv beb!'geelsei niiromredet"(understnrketav oss). Det starkabevarandemotivetftir ett stort oexploateratnatur-och skogsomridei dennalandsdelkan likstiillas medbevekelsegrunden att beh6llaoutbyggdanonlandslilvariatakta Hultemaprojektetstridermot kommunensdversiktsplansrekommendationer f6r etableringi skogsbygd. Liinsstyrelsenhar i sitt yttrandebl.a. pipekat att syftet medriksinbessef6r naturvird och kulturmiljdvird samtnatura2000-omraden behdvertydliggtirasfdr att underliittabeddmningenav hur eventuellavindkraftverk kan kommaatt piverka dessaviirden.man har bl.a. szirskiltutpekat Kdmskogsmossen och Trolleflod samtbredsjdmossen. Myrkomplexetinom etableringsomridetligger mellandessomriden. X'lvq Helikopterflygeti HultemaomrAdetdr frekventoch omfattandefr6n helikopterflottiljen i Linkdping. Man har uppenbarligenvalt dvningsomradelsomhuvudsakligenligger pi Sveaskogsmark, f6r att undvikalangatransportflygningar.triiningsplatserfdr startoch landningdr bl.a. Tybbleomrddet, SkdnnarboomridetsamtTyldhkramavid Annsjdn.Skulle vindkaftsetableringenbli verklighettorde milit?irflygetsnuvarandetiiningsomr&dei anknytring till projektomrfidetbehdvaomliggas. Bullerstdmingamafran dvningsflygningamai Hultemaomredets niirhet skulle annarskraftigt tika varfdr vi utg6rfidn att helikopterflottiljen mdstefinna helt annatfaningsomrede.dokumentationom den synnerligenstdrandehelikopterdvningsflygringenoch dessinverkanp&projektet saknas. Civilflygets inflygningshtijd iiver det kuperadehultemaomrddetfdreslashdjd. Dokumentationav beslut hlrom ft6n Luftfartsverketsaknas. Landskapsanalvs Analysen,upprtittadav SWECO,fir avseddsomett komplementtill vindkraftsplanenoch tar sikte mot landskapskaraktttremas tilighet fbr vindkraftsutbyggnadsamtskall ge riktli4ier medhiinsyntill landskapsbilden, friluftslivet och kulturvflrden.den omfattarhelamotala kommunmen i detta sammanhang fr fokus paskogsbygden,niimrastvad man kallar GodegArdsbergslagddr HultemaomrAdet 6r bel6get. Man pastdratt skogsbygdeninte iir siillsynt, generelltsetttalig och d6rfdr l6mplig fdr stdrre vindkraftsexploatering.vi motslitterosskraftigt dettaallmlnna p6st6ende.oexploateradestdrre skogsomrfienmed opaverkadfaunaoch sjiilvutvecklatdjurliv 6r tvdrtom ovanli$ i dennadel av landet. Natura2000-omrfiet med naturreservaten iir enligt uppgift sddrasverigesstdnta reservatsomrdde. Hela det sammanhingande skogs-och reservatsomredet ir ett av de fii ffin onaturligaelementtysta omradena i dennadel av landet,i Motala kommun sannoliktdet enda.det torde,vad tiligheten beffiffar, knappast finnasnigot naturomradesom inte kraftigt paverkasvid storskaligomvandlingtill industriomrade. Man konstaterarocksfli analysenatt vissaomriden i landskapethar s6dantvdrdeatt piverkan biir undersdkasndrmarevid en eventuellexploatering.vks stallningstagande sfider direkt mot det sarskildahdnsynstagande som Motala kommunangivit i sin egenlandskapsanalys betiiffande Tjiillmo kyrka Aldrebebyggelseoch centralort,hdttorpsgird; Johannisbergs sdterioch HdllestadsBergsslag. Resultatav undersdkningarom paverkani dettahinseendehar ej delgivits oss. s

5 Omqivninqs-/mili dnaverknn Nedanhar gjorts en sammanstillningav vdrdefrrllaoch potentiellt stdrdamiljder runt Hultema l. Tjeilhnoknka, 6ldrebebyggelseoch centralort 2. Hiittorpsgird sflteri 3. Johannisbergs 4. HallestadsBergslagoch dessfortsething in i FinspAngskommun 5. Kflmskogensnaturreservat;omridet ingari EU's niituerkf6r skyddadnatur,natura2000, utpekatenligt bide figel- och habitatdirektivet. 6. Trolleflods naturreservat;natura2000,utpekatenligt badeart- och habitatdirektivet. bildat20ll i syfteatt uppfflla av riskdagenoch 7. Htllestad-To{p;naturreservat, regeringenbeslutademiljiikvalitesm6len Levandeskogaroch Ett rikt v?ixt-och djurliv. 8. Ansjdn, Stor- och Lilldns utvecklandeav naturoch kulturviirdeninkluderande naturvirdsavtalmed liinsstyrelsen ekar genomurval av Lflnstyrelsen 9. Ansjdn, Lien m.fl. sjdar;fristiillning av bevarandev6rda kommun i Finsp6ngs belflgna sjdar; rekreationsomraden Ansjdn, Lien m.fl Melltorpsgruvan 12.Karsfalla; utveckling av naturvdrdeninom ett storreomredegenomavbranning 13.Bokskogensdderom Hultema ger "goda fdrutsdtbringarfdr en att HultemaomrAdet Man konstaterari den inledandesammanfattningen fbrenas".samtidigtskrivet man i etableringd6r hiig energiavkastningoch liten omgivningspfiverkan kan antasinnebflra automatiskt enligt lagstiftningen neistameningatt projektet"dr si stort att det betydandemiljdpiverkan". I dennaskrivelsemed bifogadeyttrandenhar faktabelagtsatt i dettafall hiig ger badeen oacceptabelomgivningspiverkanoch en stor negativmiljtipaverkan.man energiavkastning slir genomstorskaligindustrietableringmitt i ett s?illsyntstort naturomradesdnderett sedan generationerfiir mdnniskor,djur, figlar, insekteroch v6xter skapatnaturlandskap.skdnnarboledens blir i stor omfattningomintetgiordgenombuller och artificiell4 dvermfiktigq och naturupplevelse oundvikliganegativasynintryck. Bifogadenygiordafotomontagemed vindkraftverkeninmonteradeutifran oredigeradegrundmotivvisar negativavisuella p&verkansomvindkraftverkenskulle ha ftan savf,lndrasoml6ngt denovervaidigande Fritidsomridet vid passagevid SkdnnarbosjdrL h6ll. Sebildeift6n Tjallmo kyrka, Skiinnarboledens Ansjiin samtbostadenvid Planberget. Beslutsfattamamiste inse att ett omfattandeingreppi landskapetmed uppfdrandeav myckethiiga rotorbladhar stor paverkanpamarkbeskaffenhet, vindkraftverkmed i ytterkantoerhtirt snabbsvdngande v6xtlighet,djur och faglar.t.ex. fir omfattringenav faglari ett fiigelskyddsomridesomblir skadadeav rotorbladeninte klarlagd. I ndromridet mellanklastorpoch Mickelsbohar firnnits i vart fall ett av ndrboendekiint kungstimsbo.vid nyligen giort besdkpaplatsenhar skogsomridetawerkatsoch och markenmarkberedd.nu den25 oktober markberetts.tredetiom hystekungsdmsboetvar nedsagad ver sr cl tre att la Jo v Det var larna. och en fem En naturfo hade lsen bevi kte avbil ftir rtidlistadefigelaner i habitaten av Bevarandet i o-ted.t. uu o* o-rt.tr har satsatstoraresurserftir att -1l1"111tedr*har ansettsha myckethdg prioritetoch ltinsstyrelsen bibehilla ochutvecklaffigellivet. Anl6ggandetav nya viigar samtftirsttirkningochvidgningav befintligav[gar, byggandeav mellandessainnebiirstortingreppi forvarje verk samtkabeldragning etableringsomrflden medett stort Speciellti myromrideti norradelenav dentilltiinkta etableringen markbesfaffenheten. djur- och fiir forutstittningarna antalmossaroch smig6l*, kan urlakningoch driineringhelt iindra fbgellivetnegativtliksom landskapskarakt2iren.

6 Betydelsenav Hultema/Skdnnarboi nordtishadstergdtlandftr natur-och friluftslivet kan sammanfattas silunda 1. Omridet ifriga 6r ett av de stcirstaoexploateradeskogsomridena i noffa Ostergotland innefattandebl.a. siidra Sverigesstdrstanaturr servat,ett Natura2000-omrfie. OmrAdetflr ett mycket stort och viktigt rekreationsomrfiefdr tdtorternamotala FinspAng, Linkdping, Nonkdping och Orebro. I omradethar storaskattepengarsatsatsfbr att erbjudaett rorligt och varieratfriluftsliv ftir bl.a. dessaorter. Ett storskaligtuttyttjande som industriomrfldeftir vindkraftsverk(c:a 26 vindkraftsverk)skulle omintetgdrasyftet med de redangiordafriluftssatsningamaftr allmdnheten,nu och paling sikt. Aven om utveckling av vindkraft tir angeliigenmiste betydelsenav ett varieratlandskapmed sjdar,berg och skogarftir befolkningeni regionenvagaavsevfirttyngr dn de kommersiella vindkraftsintressena. I energimyndighetens kartldggningav vindomradenav riksintressefdr etableringingir inte Hultema/Skdnnarbo-omr6det. Elsnslutnins VindkraftsverkenselanslutningAliggersevitt Ark6nt fdr ossenligl gdllandebest6mmelser ndtdgareni omridet, somiir Vattenfall. Aven om vindkraftsprojektdreninte har dettakostrads-,omgivnings-och miljdansvmir det fdr oss piverkansbertirdai vindkraftsprojektetsn6romr6de,liksom f6r beslutsfattamapi kommun-och ItinsstyrelsenivA oerhiirt viktigt att kunnagdraen helhetsbedtimning av projektetstvi delar, Vissaav ossblir dessutompaverkadeav dentilltdnkta drygt 15lon langaluftledningentill Jakobshyttan. Omfattningenoch beliigenhetenav teknikbyggnader,kopplings-och tansformatorstationersaknas redogtirelserfdr. Di elanslutringenenligt samridsunderlaget ar en stor del av totalkostradenfbr hela kraftproduktioneni dentilltiinkta vindlaaftsparkenfaller det kommersiellaintressetddrestomgivningsoch miljdpaverkanomdjliggdr storskaligheteni dentilltdnkta vindkraftsverksutbyggnaden. Ekononiska konsekvenserfiir nfironradet till vindkraftnroiektet VKS har enligt uppgift ffiffat dverenskommelse medmark6garensveaskogom arrendeav Hultemaomridet.Omridet grlinsartill storadelartill utkantemaav Sveaskogsmarkinnehavi dennadel av Motalakommun. Det iir orimligt att nagon,sdrskilt inte staten,skall kunnata alla int?ikterfrln utarrenderingav omridet, Vi av ett projektgenomfbrande. medann6romrddetfar ta de synnerligenstoranegativakonsekvensema projektutvecklaren pa och den kommeratt stdllastorakrav s[v6l markigarenoch anendatomsom painldsenav fastigheteri vissafall och 6rlig kompensationftir den slutligavindkraftsparksdgaren somdrabbarndrliggandefastighetersamtandelav de irliga intdkter somoavsett viirdernedgdng projektetskommersiellautfall har motiveratdessgenomftirande. Kort sammanfattnins av tekn. dr. docent Bertil Perssonifrdqasatta uppgifter och bed6nninssr i samridshandlinsarna uppvisarbetydandebrister i kompetensoch byggerpi en rad missfdrst6nd.det Samridsunderlaget saknariterstdllandeav naturenoch miljdbeskrivning,mkb. Irrelevantaoch vilseledandeuppgifterom altemativplacering,nollalternativoch bildmontagegdr att samradetbdr tas om i synnerhetsomen samladbeddmningav prospektetsaknasi samridsunderlaget.,f'

7 Hultemaprojektetinnebdratt regionaltprioriteradenaturomr6denkring kellfldden" smisjdaroch gdlar kan piverkasmenligt av vegbyggnad,utdikning och alkaliskt lakvattenft6n betong. BullernivAeroch p6verkanav blixtrandevitt hdgintensivtljus nddvnndiggdrnedstdllningav si manga verk att 12,5% av energilengstengartill spillo. Projektetblir dihrnedsannoliktoekonomisktoch samh6llsonyttigt. Yrkande att all prospekteringav miljdfarlig Vi Hver, somombudfbr personerenligt bilagd sakegarfbrteckning, verksamheti form av vindkraftstationvid Hultema"Motala kommunomedelbartavbr5rtseftersomden stari shid med MiU0balken"MB, Kommunallagen,KL, och Plan- och Bygglag,PBL. Somalternativlrflver vi att antaletvindkraftverkviisentligenreducerasmed hinsyn till ftljande parametar: L Buller vid bostdderd&alla verkenkdrs vid firll effekt. 2. Regionaltprioriteradenaturomredeni omradetsnordvestradel. 3. Skyddsavstllndfr6n rasbranterfbr hangglidanderovfllglar runt om omrddet. I sistrdmndaaltemativkrdver vi iiven att detaljplanupprattasi syfte att samordnakonkunerande verksamheti forrr av helikopterflyg med vindkraftstationen., ar T)ailmo, bble och Ljusfallshamm pen Bevara Tyliiskog *)Vi fdrbehalleross rdttenatt kompletterasakiigarfdrteckningen med ytterligarepqsoner,eftersom 4r ofullsdndigt. samrddsftrfarandet

8 Bilagor: 1. SakAgarfrrteckning 2. Woltjer m.fl. samrddsskrivelse 20ll-ll Woltjer m.fl. samridsskrivelse Bertil Persson Bullernivi och bildmontage frr vindkraftstation Hultema, Motala kommun, samt analys av samridsrurderlag. Kopior till: Motala Kommun Liinsstyrelsen F'inspflngs kommun stadsbyggnad samhailsplanering samha[sbyggnad Motala Linkdping Bergslagsvtigen Finsping Hallsbergs Kommun Lflnsstyrelsen i Orebro lfln Fysisk planering Plan och kultur Vtisfra Storgatan 14 Stortorget Hallsberg Orebro Ledmdter i kommun- styrelsen i Motala Via e-postadresser Ledamiiter i kommunfullmflktige i Motala kommun Via e-postadresser

afi-fi-25 { Goran Lidstrdm E ! PA kompletterande yttrande 24 nov, budget 201s.pdf / Uploaded File (74K) orru++uwrutd(oldmun Kommunstyrelsen

afi-fi-25 { Goran Lidstrdm E ! PA kompletterande yttrande 24 nov, budget 201s.pdf / Uploaded File (74K) orru++uwrutd(oldmun Kommunstyrelsen Utskrivet av: Ulrika Osterstrdm Namn: kompletterande yttrande PA int6r Budget 2015 : Vilhelmina den 25 november 2014 O7i1O:41 Sidan I av 1 Frin: Arende: Ti :!Tommy Streling kompletterande yttrande PA infdr

Läs mer

Svar på skrivelse från patientnämnden om fast vårdkontakt 2014-0051A

Svar på skrivelse från patientnämnden om fast vårdkontakt 2014-0051A MISSIV 1(1) 2014-10-30 LJ2014/440 Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsstyrelsen Svar på skrivelse från patientnämnden om fast vårdkontakt 2014-0051A Bakgrund Patientnämnden i Landstinget i Jönköpings

Läs mer

Qkb,A\^ a'^ ffiupn$frlil. Beslut om bygglov. Brf Fyrisiing Envall Per R&sundaviigen 2 16983 SOLNA. S0kande:

Qkb,A\^ a'^ ffiupn$frlil. Beslut om bygglov. Brf Fyrisiing Envall Per R&sundaviigen 2 16983 SOLNA. S0kande: ffiupn$frlil S0knde: STADSBYGGNAD SKONTORET Brf Fyrisiing Envll Per R&sundviigen 2 16983 SOLNA Dirienummer 200911 i l 87-l Beslut m bygglv Fstighetsbeteckning: LUTHAGEN 82:2 Frirsmling: Dmkyrk Fstighetsdress:

Läs mer

WfYm,, AhIKOfu4 2008-03- 0 +

WfYm,, AhIKOfu4 2008-03- 0 + WfYm,, Datum 2408-02-29 VAr beteckning BTN 2007-0719 I (3) Stads byg g nadskontoret Plan- och bygglov G6ran Nimmersj6 Delegationsbeslut B 086 Protokoll ftirt dver iirenden handlagt enligt 6 kap 33 $ kommunallagen

Läs mer

Arsredovisning. Stiftelsen fdr njursjuka 802425-9171. Rdkenskapsiret. f6r

Arsredovisning. Stiftelsen fdr njursjuka 802425-9171. Rdkenskapsiret. f6r ? t ; Arsredovisning f6r Stiftelsen fdr njursjuka 802425-9171 Rdkenskapsiret 2013 [ ^ Stiftelsen fdr njursjuka 1(7) Styrelsen fdr Stiftelsen fdr njursjuka fir hdrmed avge irsredovisning fdr rdkenskapsiret

Läs mer

Till Ministern fijr forskning och hrigre utbildning

Till Ministern fijr forskning och hrigre utbildning Till Ministern fijr forskning och hrigre utbildning Helene Hellmark Knutsson Utbi ldningsdepartementet I nfor rege ri ngens fors kn i ngspropositio n 201,6-2020 overld m na r Svens k sjukskdterskeforening

Läs mer

RRCET. tbotoe"xxxl/ 10 augusti 1996. Jcirgen Gustavsson & Mats Areskoug

RRCET. tbotoexxxl/ 10 augusti 1996. Jcirgen Gustavsson & Mats Areskoug RRCET tbotoe"xxxl/ 10 augusti 1996 Jcirgen Gustavsson & Mats Areskoug ronscnema 12.w 13.00 14.00 15.00 r6.00 t7.w 18.00 19.00 20.00 2r.w 22.ffi 23.00 24.00 Den glada ankan-tiiltet Gustaf Adolf-tiiltet

Läs mer

r' $yt Kbllaryttervdggar 275 mm SV moment av 0,40 ton m/m. Vindbjiiiklaget er pa 6versidan vdrmeisoierat

r' $yt Kbllaryttervdggar 275 mm SV moment av 0,40 ton m/m. Vindbjiiiklaget er pa 6versidan vdrmeisoierat Trevanings radhus helt i Httbetong Hans Berglund Mijlarhdiden i Stockholm iir ett omrdde pd ca 100 radhus under uppfdrande. Konstruktdr f 6r radhusen iir chef en /dr Hialntar Granholm AB:s Stockholmskontor,

Läs mer

FoR KAnINEDOM -0F 27. 200s. srann r,ax Avdelning I. Ovrnxr,.LcAT BESLUT Stadsdelsfullmdktiges beslut den 7 april 2008, S 106. r,ansn.t.

FoR KAnINEDOM -0F 27. 200s. srann r,ax Avdelning I. Ovrnxr,.LcAT BESLUT Stadsdelsfullmdktiges beslut den 7 april 2008, S 106. r,ansn.t. r,ansn.t.rten I srann r,ax 200s -0F 27 Medd-elad i Malmd KLAGAI\DE Eil Houshan g, 590823-2A7 6 R.estaurang Rex (Nobel) Restauran g & Pizzeria Nobelviigen 107 21437 Malmd Ombud: Advokat Bo Thorvinger Hamilton

Läs mer

#g-{.rfl. ffi LANSSTYHELSEN VASIEBNORBLANO. Beslut om projektstitd. Beslutsnummer 2013-81655. BeSlut 2013-12-18. Beslutsfattare

#g-{.rfl. ffi LANSSTYHELSEN VASIEBNORBLANO. Beslut om projektstitd. Beslutsnummer 2013-81655. BeSlut 2013-12-18. Beslutsfattare & ffi LANSSTYHELSEN VASIEBNORBLANO E!roFd*r lodtrildoldco t( hnd$todrdt idloo; bropa h sbrr i hfldrty$bof,&.0 BeSlut 2013-12-18 Beslutsnummer 2013-81655 Beslut om projektstitd Ldnsstyrelsen beslutar att

Läs mer

$ 4 F0regiende protokoll 20120917. Godkiindes och lades till handlinsarna. D) Medlemsregistratornsrapport Klubben har ca 550 medlemmar

$ 4 F0regiende protokoll 20120917. Godkiindes och lades till handlinsarna. D) Medlemsregistratornsrapport Klubben har ca 550 medlemmar Protokoll fiirt vid sammantrlide med Specialklubben f6r Shih Tzu den 6-7/10 i Giiteborg Niirvarande: Nils-olof Bratt (ordf.), Harald Andersson, Anette Hdkansson, Therese Gustafsson, Sture Wistrand, Mia

Läs mer

(2015:XX) om behandling av personuppgifter och journalforing i hiilso- och

(2015:XX) om behandling av personuppgifter och journalforing i hiilso- och Till Socialstyrelsen Stockholm 2015-09-01 Svensk sj ukskdterskeforening Dnr 121 1 81 1 5 Remiss avseende lorslag - Socialstyrelsens foreskrifter och allmiinna rid (2015:XX) om behandling av personuppgifter

Läs mer

$HQrcKAN. ffimte$m. lpp@rn. $h@hu 2t/$20rt. varmtvfrrlkontmma. titl Amgelhotmml. tffihfrlsaff. Engelholms. Arrangtir: Karateklubb.

$HQrcKAN. ffimte$m. lpp@rn. $h@hu 2t/$20rt. varmtvfrrlkontmma. titl Amgelhotmml. tffihfrlsaff. Engelholms. Arrangtir: Karateklubb. $HQrcKAN ffimte$m lpp@rn $h@hu 2t/$20rt tffihfrlsaff Er varmtvfrrlkontmma 3G titl Amgelhotmml Engelholms Arrangtir: Karateklubb Shotokan SHOTOKAN KARATE SM Shobu lppon Angelholm 2011 I T TAvLING DATUM

Läs mer

4'3. Polisen. Irg tl Dorotea kommun. Storumans kommun. r-.l. l!l!e '-:-! lrj! LYCKSELE KOMMUN. SORSELE KOi\4MUN 5uors5n Tjeilddie

4'3. Polisen. Irg tl Dorotea kommun. Storumans kommun. r-.l. l!l!e '-:-! lrj! LYCKSELE KOMMUN. SORSELE KOi\4MUN 5uors5n Tjeilddie lrj! @ Polisen SORSELE KOi\4MUN 5uors5n Tjeilddie Irg tl Dorotea kommun t.-, 4'3 Storumans kommun l!l!e '-:-! E r-.l st VTLHELT,ITNA l- I ; xol,rr.rurrr LYCKSELE KOMMUN w Samverkansciverenskommelse zort-zor8

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 11 lov- och tillståndsprövning

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 11 lov- och tillståndsprövning del 11 lov- och tillståndsprövning 93 11 LOV- OCH TILLSTÅNDSPRÖVNING 11.1 Lagstiftning För att förenkla prövningen av vindkraftverk har ändringar gjorts den första augusti 2009 i Plan- och bygglagen, Miljöbalken

Läs mer

DELGENERALPLAN FOR ONAS SKARGANO

DELGENERALPLAN FOR ONAS SKARGANO PORVOON KAUPUNKI ' gorga STAD ONAKSEN SA/ARISTON OSAYLEISKAAVA DELGENERALPLAN FOR ONAS SKARGANO KAAVALUONNOS 28.2.2008 PLANUTKAST KAAVAMERTIH HAr II.IrIAAnAvxser PLANBESTAnIUeISeR och -BETEcKN INGAR 1:10

Läs mer

ffilsl',mn' =dfg. setffixbaollahi Socialsekreterare Enheten for Forsorjning och Stod Individ och familj eomsorgen Gotland Kommun 0498-263328

ffilsl',mn' =dfg. setffixbaollahi Socialsekreterare Enheten for Forsorjning och Stod Individ och familj eomsorgen Gotland Kommun 0498-263328 =dfg. ffilsl',mn' I (1) Socialfdrvaltningen I ndivid- och familjeomsorg Abdollahi Setare Tel: 0498 269000 Avierfiird, Urban Salomon Jungmansgatan 953tr, 62152 VISBY Hej Urban! Oversiinder utredningen till

Läs mer

Arsredovisning. Legevind Ekonomisk Fiirening. 76960t-62s7. Riikenskapsiret. fdr

Arsredovisning. Legevind Ekonomisk Fiirening. 76960t-62s7. Riikenskapsiret. fdr \- Arsredovisning fdr \, Legevind Ekonomisk Fiirening 7696t-62s7 Riikenskapsiret 26 L Legevind Ekonorn isk Forening 76961-6257 1(6) Styrelsen for Legevind Ekonomisk Forening far hiirmed avge Arsredovisning

Läs mer

Tilrs4. Lantmdterimynd ig heten Orebro kommun 2071,46-30. Tiils1. Tiils2. Tiils3 KOMMENTAR TILL STADGARNA

Tilrs4. Lantmdterimynd ig heten Orebro kommun 2071,46-30. Tiils1. Tiils2. Tiils3 KOMMENTAR TILL STADGARNA Lantmdterimynd ig heten 2071,46-30 KOMMENTAR TILL STADGARNA Vid hiinvisning till lagrum avser SFL lagen (7973:1L50) om f0rvaltning av samfiilligheter. Tillingressen Tiils1 Tiils2 Tiils3 Tilrs4 SFL innehaller

Läs mer

STADGAR fiir Bredband i Nora Ekonomisk fiirening

STADGAR fiir Bredband i Nora Ekonomisk fiirening STADGAR fiir Bredband i Nora Ekonomisk fiirening $ l. Firma Frireningens firma iir Bredband i Nora ek.f. $ 2, F'iireningens $indamil 1. Fcireningen, som iir en ekonomisk ftlrening, har till sitt andamii

Läs mer

IARV IANEJUM FIBER EKONDMISK FORENINE Sida 1 av 7

IARV IANEJUM FIBER EKONDMISK FORENINE Sida 1 av 7 IARV IANEJUM FIBER EKONDMISK FORENINE Sida 1 av 7 Datum 2012-09-16 Till Kommunstyrelsen ivara Kommun Larv Ldngjum Fibervillmed detta brev informera Erom pi hurforeningen ser pa kontakterna med Era tjdnstemin

Läs mer

Protokoll ftirt vid Styrelsemtite med Scenkonstbolaget i Ostergiithnd AB 25 september 2015.

Protokoll ftirt vid Styrelsemtite med Scenkonstbolaget i Ostergiithnd AB 25 september 2015. I (s) 2015-09-25 $$41-s6 Protokoll ftirt vid Styrelsemtite med Scenkonstbolaget i Ostergiithnd AB 25 september 2015. Tid: fredagen den 25 september 2015 kl. 10.30-12.30 Plats : Ostgdtateaterns kanslilokaler,

Läs mer

g Fr?imbyGflrd i Falun

g Fr?imbyGflrd i Falun HSB Bostadsriittsfiirenin g Fr?imbyGflrd i Falun Org.nr.716412-723 Styrelsenfhr hiirmedavgeirsredovisningfor riikenskapsiret - 21-l2-3r 21-1-1 HSBBrf FrcimbyGdrd i Falun Org.nr.716412-723 Kostnadsftirdelning

Läs mer

Lrsatsen Romane Droma, Melker Huset kl. 13:00-15:00. Staffan Jansson, (S) Vristeris stad. Ingrid Strandman, Omr6deschef Frirsiikringskassan

Lrsatsen Romane Droma, Melker Huset kl. 13:00-15:00. Staffan Jansson, (S) Vristeris stad. Ingrid Strandman, Omr6deschef Frirsiikringskassan SAMORDNINGS FORBUNDET Veste r&s Sammantrddesprotokoll SS 205-211 Z01g Sammantrfldesdatum 13 december 2013 Plats och tid Lrsatsen Romane Droma, Melker Huset kl. 13:00-15:00 Ledamiiter Staffan Jansson, (S)

Läs mer

STYRELSEN FOR VINDELNS FOLKHOCSI(OT,.q, Vindelns folkhcigskola, umeifilialen

STYRELSEN FOR VINDELNS FOLKHOCSI(OT,.q, Vindelns folkhcigskola, umeifilialen I (5) PROTOKOLL STYRELSEN FOR VINDELNS FOLKHOCSI(OT,.q, Datum ch tid Sammantriidesplats Beslutande $$12-2s 2012-04-20 Kl 10:00-15:00 Vindelns flkhcigskla, umeifilialen Bertil Hlmberg (s) rdftirande Kenth

Läs mer

FORSLAG 2013-tr-21 NARINGSLIVETS TRANSPORTRAD GREEN CARGO AB SKOGSINDUSTRIERNA SVENSK HANDEL

FORSLAG 2013-tr-21 NARINGSLIVETS TRANSPORTRAD GREEN CARGO AB SKOGSINDUSTRIERNA SVENSK HANDEL NARNGSLVETS TRANSPORTRAD GREEN CARGO AB SKOGSNDUSTRERNA SVENSK HANDEL FORSLAG 2013-tr-21 Fiirslag till miite med Alliansgruppen i Riksdagens Trafikutskott: Ta fram alternativa ltisningar till att kraftigt

Läs mer

$ I Stiimmans tippnande Elisabeth Sdderlind viilkomnar alla och lorklarar stiimman dppnad.

$ I Stiimmans tippnande Elisabeth Sdderlind viilkomnar alla och lorklarar stiimman dppnad. Protokoll ftirt vid regionftireningsstiimma med Fiireningen fiir bliidarsjuka i Stockholm, den 25 april2010 pfl Vin & Sprithistoriska Museet, Dalagatan 100 i Stockholm $ I Stiimmans tippnande Elisabeth

Läs mer

Fördjupad översiktplan för vindkraftsutbyggnad på land

Fördjupad översiktplan för vindkraftsutbyggnad på land ANTAGANDEHANDLING Fördjupad översiktplan för vindkraftsutbyggnad på land UTLÅTANDE-ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNINGSFÖRFARANDE Kommunstyrelsen beslöt 2008-09-23 264 att ställa ut Vindkraften i Laholm tillägg

Läs mer

,UI[Llf[JtllIll nni INTERPRESS 372G03. RETURVEcKA 31

,UI[Llf[JtllIll nni INTERPRESS 372G03. RETURVEcKA 31 il HH I,UI[Llf[JtllIll nni INTRPRSS 372G03 RTURVcKA 31 2 JIrl A N cii rc brjade jbba vid l6-iring ch frtsatinm psten under mi.nga fyttade till Thailand. Dir in skapat sig ett helt nytt liv, fast han sitter

Läs mer

2014-05-08 0K2 201Ut549

2014-05-08 0K2 201Ut549 LANTMATERMYND GHETEN MÖLNDALS STAD 431 82 Mölndal UNDENN,liTTELSE, om fastighetsbildningsbeslut Datum Enhet och dnr 2014-05-08 0K2 201Ut549 FORRATTNNG Anläggningsftirrättning berörande Papegoj an ga :

Läs mer

fu"k ,#rms,,4t*lp..kni* Tomas Jansson, VD J6nny Gardtman, sekreierare Jerker Lindstrom (S) SAi,t,lANTRADESPRoToKoLL 1(10) 2014-12.

fuk ,#rms,,4t*lp..kni* Tomas Jansson, VD J6nny Gardtman, sekreierare Jerker Lindstrom (S) SAi,t,lANTRADESPRoToKoLL 1(10) 2014-12. a,#rms,,4t*lp..kni* SAi,t,lANTRADESPRoToKoLL Kr.mfors ilcdiateknik AB 2014-12.11 1(10) Ann xet, Horndberget kl. 13.00-15.10. Rainor Melander (S), ordl. Jonne Norlin (S) Tj6mlg0r6nda sget. Thomas Nasholm

Läs mer

KOMMENTAR TILL STADGARNA

KOMMENTAR TILL STADGARNA KOMMENTAR TILL STADGARNA Vid hiinvisning till lagrum avser SFL lagen (1973:1$$ om f6rvaltning av samfalligheter. Till ingressen Till s I Till s 2 Till s 3 Till s 4 SFL innehaller tvingande regler frir

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-05-07 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-13.30 Beslutande Niclas Palmgren (M) ordf Eva Eliasson (S) Jan-Olof Johansson (S) Pauline Stenwall (M)

Läs mer

Överklagan av kammarrätten i Sundsvalls beslut i ärende (1982-14)

Överklagan av kammarrätten i Sundsvalls beslut i ärende (1982-14) 2014-12-01 Överklagan av kammarrätten i Sundsvalls beslut i ärende (1982-14) Vi yrkar att prövningstillstånd ska beviljas av. Vi anser att villkoren i 34 a andra stycket förvaltningsprocesslagen (1971:291)

Läs mer

KAROLINSKA J'U. 2oo7-? /? Uni,a e rs it e t s sj ukhus et. 20074?1f

KAROLINSKA J'U. 2oo7-? /? Uni,a e rs it e t s sj ukhus et. 20074?1f rgi qj Uni,a e rs it e t s sj ukhus et PROTOKOLL 2007-46-2r Justeras: Karolinska: 2oo7-? /? 20074?1f Fiirhandling angiende jour och beredskapsavtal fiir liikare vid Karolinska Universitetssj ukhuset Parter:

Läs mer

Överklagande av Plan- och byggnämndens i Strängnäs kommun beslut om bygglov för två vindkraftverk; Näs 1:4 och Knutsberg 1:2

Överklagande av Plan- och byggnämndens i Strängnäs kommun beslut om bygglov för två vindkraftverk; Näs 1:4 och Knutsberg 1:2 Elisabeth Östlin 0155-26 41 12 BESLUT 1(6) Se sändlista Överklagande av Plan- och byggnämndens i Strängnäs kommun beslut om bygglov för två vindkraftverk; Näs 1:4 och Knutsberg 1:2 BESLUT Länsstyrelsen

Läs mer

qf* KouvruNpuu,tiaAmrce

qf* KouvruNpuu,tiaAmrce sr#z qf* KouvruNpuu,tiaAmrce sam MArurRAp rs p Roro Ko LL Sammanbaidesdatum 2012-03-07 Sida 17(47) Akten Lena Dafgtrd Msn Kf$89 273t2009-060 Svar pa motion om att infcira lsa-systemet i kommunens fordon

Läs mer

: :. '. =f# = ', ...i ,.**9.31

: :. '. =f# = ', ...i ,.**9.31 =f# = ',,.**9.31...i : :. '. -- E\, -5c@J1A-ete:r= Kroatien fortsitter att fasci nera P5 Scandjet dr vi stolta over att presentera detta 5rs version av Kroatienguiden. Vi har gjort v6rt basta for att ge

Läs mer

PLANFÖRUTSÄTTNINGAR PLANFÖRUTSÄTTNINGAR SAMRÅDSHANDLING 2009-02-25 SVEDALA ÖVERSIKTSPLAN 2009

PLANFÖRUTSÄTTNINGAR PLANFÖRUTSÄTTNINGAR SAMRÅDSHANDLING 2009-02-25 SVEDALA ÖVERSIKTSPLAN 2009 PLANFÖRUTSÄTTNINGAR På följande sidor redovisas riksintressen som gäller enligt Miljöbalken kap 3 och 4 samt länsstyrelsens beskrivningar av vad som är värdet i riksintresseområdena. Här redovisas också

Läs mer

Protokoll frin ordinarie stdmma fdr Skredsviks fiber ek. for.

Protokoll frin ordinarie stdmma fdr Skredsviks fiber ek. for. Protokoll frin ordinarie stdmma fdr Skredsviks fiber ek. for. Tid och plats: sdndagen den 15 juni 2014 i bygdens hus, Skredsvik. $1. Miitets iippnande Foreningens ordftjrande Ingrid Karlsson oppnar m6tet.

Läs mer

INFORMATION. YffiffiSSffiru. fasa# Vindraganvagen B. - --t- -----

INFORMATION. YffiffiSSffiru. fasa# Vindraganvagen B. - --t- ----- YffiffiSSffiru fasa# Vindraganvagen B INFORMATION Efter semestern kommer vi att p6borja fonstermdlningen p6 Er fastighet (Vindragarvdgen 8). o Arbetena med fonstermdlningen kommer att pdborjas under vecka

Läs mer

MÖTESANTECKNINGAR SAMRÅDSMÖTE FÖR VINDKRAFTVERK PÅ NÖTEBERG 25 september 2009

MÖTESANTECKNINGAR SAMRÅDSMÖTE FÖR VINDKRAFTVERK PÅ NÖTEBERG 25 september 2009 MÖTESANTECKNINGAR SAMRÅDSMÖTE FÖR VINDKRAFTVERK PÅ NÖTEBERG 25 september 2009 Gällande detaljplan för Vindkraftverk på Nöteberg 2:1 m.fl. Lysekils Kommun Närvarande: 23 berörda sakägare Måns Hagberg, planförfattare

Läs mer

MEDLEMSBOK. Roslags-Breviks F a s ti ghe t s fi garefii ren in g. ll. p. 8.

MEDLEMSBOK. Roslags-Breviks F a s ti ghe t s fi garefii ren in g. ll. p. 8. MEDLEMSBOK Nr i Roslags-Breviks F a s ti ghe t s fi garefii ren in g ll. p. 8. STADGAR Reuiderade enligt beslut ordinarie d.rsmiite den 27 mars 1953 och uid extra sammqntriide den 11 maj 1953 (S 5 S I7),

Läs mer

+,*^ ^ ),-. "=.J3=a^ Avstyckning Erha[er &en Kellstorp 9:32 tig1, 1697 rfr. fdrrdttningen.avstycking

+,*^ ^ ),-. =.J3=a^ Avstyckning Erha[er &en Kellstorp 9:32 tig1, 1697 rfr. fdrrdttningen.avstycking Lantmaterimyndigheten Varbergs komm un Bes k rivn in g 2012-03-09 Arendenummer N117148 Fdrraitningslantmetare Fdrrattningen er registrerad Regisireringsdotum.2O(.: Q.9:..13 S.da 1 (2) Artb laga BE Akt

Läs mer

Synpunkter på förslag till Detaljplan för Ås 3:1, Ås 1:13 m.fl. Beteckning: DNR TN 177/2013-214

Synpunkter på förslag till Detaljplan för Ås 3:1, Ås 1:13 m.fl. Beteckning: DNR TN 177/2013-214 Till Tekniska förvaltningen Planavdelningen Synpunkter på förslag till Detaljplan för Ås 3:1, Ås 1:13 m.fl. Beteckning: DNR TN 177/2013-214 Parkeringar vid Tälthyddan Beträffande parkeringsmöjligheter

Läs mer

Lilnsstyrelsen Jlmdands lin

Lilnsstyrelsen Jlmdands lin Lilnsstyrelsen Jlmans lin BESLUT Datum 2015-05-22 Dnr (anges vi skiftvlxling) 258-5410-14 Ostersuns kmmun Milj 6- ch Samhallsntimnen 831 82 Ostersun Fartbe griinsnin g pi Strsj 6n. Ostersuns krnmun Dnr:

Läs mer

ftr fysikaktuellt), Lage Hedin (skattmiistare), och Raimund Feifel (sekreterare); Mattias Weiszflog (ledamot, kom 14:30).

ftr fysikaktuellt), Lage Hedin (skattmiistare), och Raimund Feifel (sekreterare); Mattias Weiszflog (ledamot, kom 14:30). Svenska X'ysikersamfundet Nationalkommitt6n fiir Flsik Protokoll till Styrelsemote Angstrrimlaboratoriet Upp sal a - 1 0-03 -26, kl. 12- I 7 Niirvarande: Karl-Fredrik Berggren (ordforandg), Ellen Moons

Läs mer

Boverket och vindkraften

Boverket och vindkraften Boverket och vindkraften Stads- och regionenheten Bengt Larsén Anette Löfgren Mer information på Boverkets hemsida www.boverket.se/samhällsplanering Boverket och vindkraften uppdrag och aktiviteter Att

Läs mer

FOrsfrkringsavtal Fdrsiikingsnummer SP8331 1"1.1.2

FOrsfrkringsavtal Fdrsiikingsnummer SP8331 11.1.2 FOrsfrkringsavtal Fdrsiikingsnummer SP8331 1"1.1.2 i'j;}t'{$s'$1{i!!&{$$n;i,${d$3ijij,ij.li-s+}{},ji${'lii'{jii].j.$\$as{i.ij.si.s0s.$l..\na}r${$s}s}ti1s{{}$ 1 {10) Mariehtilts Bygg & Konsult AB Organisationsnummer

Läs mer

5.6.201.5 28/01,1/2015. Giltighetstid: fr.o.m. 1.8.2075 tillsvidare

5.6.201.5 28/01,1/2015. Giltighetstid: fr.o.m. 1.8.2075 tillsvidare .^.t7. -?r?- v opetushatllrus utblr.dn TNGSSTYRETSEN F'ORE,SKRIFT 5.6.201.5 28/01,1/2015 Utbildnings anor dnarna Giltighetstid: fr.o.m. 1.8.2075 tillsvidare RAtten att meddela fciteskriften frilier av:

Läs mer

Bildande av Stora Boda naturreservat i Motala kommun samt fastställande av skötselplan för naturreservatet

Bildande av Stora Boda naturreservat i Motala kommun samt fastställande av skötselplan för naturreservatet Naturvårdsenheten Beslut 2013-12-04 sid 1 (6) 511-1125-12 0583-225 Bildande av Stora Boda naturreservat i Motala kommun samt fastställande av skötselplan för naturreservatet Länsstyrelsens beslut Länsstyrelsen

Läs mer

716407-0984. Postnummer. Telefonnummer. trgen oereckning. Hus A, Gdrd B. (-koordinat 6176653,1. rostnummer Postort. Postnummer rostort. Lund.

716407-0984. Postnummer. Telefonnummer. trgen oereckning. Hus A, Gdrd B. (-koordinat 6176653,1. rostnummer Postort. Postnummer rostort. Lund. fgover er Agarens namn Brf Jdrn6ldern C/O SBC Djdknegatan 2 E-postadress - Kon ifter Energideklaration rersonnummer/organisationsnummer 716407-0984 Postnummer 21135 Telefonnummer Postort Malmo vlobilte

Läs mer

ALz ry. Stockholms lhns sjukv6rdsomr6de Neurop syki atri ska enheten. Patientinformation I L (2) - fiirekomst/diagnos/behandling/uppftiljning

ALz ry. Stockholms lhns sjukv6rdsomr6de Neurop syki atri ska enheten. Patientinformation I L (2) - fiirekomst/diagnos/behandling/uppftiljning Stockholms lhns sjukv6rdsomr6de Neurop syki atri ska enheten ALz ry L (2) Patientinformation I ADHD hos intagna inom Kriminalvfirden - fiirekomst/diagnos/behandling/uppftiljning Steg I: Undersiikning av

Läs mer

FOn Bo s rad snarrsforenrngen s MEDJAN 2003 ARSREDOVISNING. Styrelsen avger hdrmed Arsredovisning for Brf. Smedjans verksamhet under 2003.

FOn Bo s rad snarrsforenrngen s MEDJAN 2003 ARSREDOVISNING. Styrelsen avger hdrmed Arsredovisning for Brf. Smedjans verksamhet under 2003. ARSREDOVISNING FOn Bo s rad snarrsforenrngen s MEDJAN 3 Styrelsen avger hdrmed Arsredovisning for Brf. Smedjans verksamhet under 3. Fiirvaltningsb erfr ttels e Styrelse Styrelsen har under hret 3 haft

Läs mer

lp-tv, analog tv, telefoni, internet, iobbet och framtiden.

lp-tv, analog tv, telefoni, internet, iobbet och framtiden. lp-tv, analog tv, telefoni, internet, iobbet och framtiden. TrfrdkCdft! - d.8s att rali.! Kommunikationer har varit grundlaggande och omvalvande f6r all samhallsutveckling. Nu ar nasta omvelvande teknikskifte

Läs mer

Behovsbedömning av MKB för detaljplan checklista Skäggriskan 2 1

Behovsbedömning av MKB för detaljplan checklista Skäggriskan 2 1 Behovsbedömning av MKB för detaljplan checklista Skäggriskan 2 1 BEHOVSBEDÖMNING Checklistan skall utgöra underlag för att i ett tidigt skede i planprocessen bedöma behovet av en miljöbedömning, om planens

Läs mer

- ftir trar:sportkiipare

- ftir trar:sportkiipare ; T"art7 :;j!?7'i';' ;-:; : a - ftir trar:sportkiipare REMISSYTTRANDE 2015-12-14 Trafikverket 78I 89 BORLANGE Trafikslagsiivergripande plan fiir utveckling av metoder, modeller och verktyg - fiir analys

Läs mer

Information om berg- och dalbanan i Kolmårdens djurpark

Information om berg- och dalbanan i Kolmårdens djurpark Information om berg- och dalbanan i Kolmårdens djurpark Naturskyddsföreningen Norrköping 1 maj 2016 Djurparkens utveckling Från början var Kolmårdens Djurpark en lugn anläggning som visade djur och hade

Läs mer

Överklagan av tillstånd enligt miljöbalken - Vindkraftpark Forsvidar

Överklagan av tillstånd enligt miljöbalken - Vindkraftpark Forsvidar 1/5 2015-01-20 Länsstyrelsen Stockholm Box 22067 104 22 STOCKHOLM Ert dnr: 5511-10704-2013 Överklagan av tillstånd enligt miljöbalken - Vindkraftpark Forsvidar Naturskyddsföreningen Gotland överklagar

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8) J. 3 VINDKRAFTSPOLICY FÖR LOMMA KOMMUN Introduktion Denna policy bygger på kommunens utredning Vindkraft i Lomma kommun 2004. För att ta del av bakgrunden till och fördjupade

Läs mer

Protokoll fran Alanasets Sndskoterklubb

Protokoll fran Alanasets Sndskoterklubb ft Protokoll fran Alanasets Sndskoterklubb S1. Val av ordf6rande och sekreterare fdr m6tet samt m6tets oppnande. M6tet valde Peder Liinasaari till motesordf6rande tillika motessekreterare. Motet oppnades

Läs mer

Landskapsbild vid förändrad layout på vindkraftpark Hultema. Komplettering av MKB för vindkraftpark Hultema i Motala kommun, Östergötlands län

Landskapsbild vid förändrad layout på vindkraftpark Hultema. Komplettering av MKB för vindkraftpark Hultema i Motala kommun, Östergötlands län 1(15) Komplettering av MKB för vindkraftpark Hultema i Motala kommun, Östergötlands län Landskapsbild vid förändrad layout på vindkraftpark Hultema 2015-02-24 Medverkande i MKB Hultema 2013-02-12 Beställare

Läs mer

Varför översiktsplanering för vindkraft

Varför översiktsplanering för vindkraft Varför översiktsplanering för vindkraft Stora investeringar och stor påverkan på landskapsbilden kräver bra beslutsunderlag Skapa planmässig beredskap för en omfattande utbyggnad av vindkraft Göra avvägningar

Läs mer

Vindkraftsutredning. Planeringsunderlag till översiktsplan för Marks kommun. Buffertzoner 1:

Vindkraftsutredning. Planeringsunderlag till översiktsplan för Marks kommun. Buffertzoner 1: HÄRRYDA BOLLEBYGDS MÖLNDALS BORÅS SVENLJUNGA KUNGSBACKA VARBERGS Buffertzoner Buffertzon för samhällsutveckling 1000 m Buffertzon infrastruktur 200 m Buffertzon bostäder och kyrkor 500 m FALKENBERGS Vindkraftsutredning

Läs mer

REVISIONSBERATTELSE fiir flr 2013

REVISIONSBERATTELSE fiir flr 2013 Till S amordnings fdrbundet Vristeris Kommunfullmiiktige i Vdsteris stad Landstingsfullmiiktige i Landstinget Viistmanland F

Läs mer

8i. st"ruclfarret. Verksamhebplan 16r Ar 2011. Kursverksamhet. Trdningsverksamhet. Medlemsantal

8i. struclfarret. Verksamhebplan 16r Ar 2011. Kursverksamhet. Trdningsverksamhet. Medlemsantal 8i. st"ruclfarret Bilaga 5 Verksamhebplan 16r Ar 211 Swingkattens verksamhet iir och blir vad medlemmama gdr den till. Fdreningen har m6nga entusiastiska och id6rika medlemmar som bidrar till att utveckla

Läs mer

Bilaga 1. Riktlinjer för kommunens hänsyn till naturvärden vid planering och tillstånd

Bilaga 1. Riktlinjer för kommunens hänsyn till naturvärden vid planering och tillstånd Bilaga. Riktlinjer för kommunens hänsyn till naturvärden vid planering och tillstånd Kommunen ska i all planering och i beslut som gäller exploatering av mark och vatten (översiktsplanering, bygglov, strandskyddsprövning

Läs mer

fii* ulla luntbruk En srnidig trahton - let

fii* ulla luntbruk En srnidig trahton - let (-\ r)amarbete med lantbrukarna i praktiska fr6gor, 6r den grund Volvos traktorkonstruktiirer bygger ps. Den slitstarka traktorn Volvo T24-T25, har ocksa fitt en utformning, som lantbrukarna gillar. Se

Läs mer

DOM 2012-12-10 Stockholm

DOM 2012-12-10 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 0612 2012-12-10 Stockholm Mål nr P 3639-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Östersunds tingsrätts, mark- och miljödomstolen dom 2012-03-29 i mål nr P 2257-11, se bilaga

Läs mer

_anv ,:C, lj /--*7. cnrne ) J NORHA -f t BILSPORTFORBUNDET -- /'-""'--"7 E OVNE NORRA BILSPORTFORBUNDET DI STRIKTSARSMOTESPROTOKOLL

_anv ,:C, lj /--*7. cnrne ) J NORHA -f t BILSPORTFORBUNDET -- /'-'--7 E OVNE NORRA BILSPORTFORBUNDET DI STRIKTSARSMOTESPROTOKOLL t \ t-q,,\!. l /--*7 _anv F j cnrne ) NORHA -f t BLSPORTFORBUNDET -- /'-""'--"7 E OVNE NORRA BLSPORTFORBUNDET D STRKTSARSMOTESPROTOKOLL 009-0-4 Kl f3.00. 9 Exhuset, Boden $ Arsmdtets dppnande Ovre Norras

Läs mer

Föreningen Svenskt Landskapsskydd (FSL)

Föreningen Svenskt Landskapsskydd (FSL) 2010-06-06 Åklagarkammaren i Halmstad Södra v. 5 Box 112 301 04 HALMSTAD Anmälan om misstanke om bedrägeriförsök för vindkraftverk å Gummaråsen, Varbergs kn HEMSTÄLLAN Sakägarna och FSL hemställer härmed

Läs mer

PWC:s granskningrapport av intern kontroll. KS 2015-137

PWC:s granskningrapport av intern kontroll. KS 2015-137 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-09-01 238 PWC:s granskningrapport av intern kontroll. KS 2015-137 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

'1;r i/ " *. - -":' ' 71*** -,

'1;r i/  *. - -:' ' 71*** -, Brf fiiirdingen I I, Uppsala ' 71*** -, *. - -":' -.i1...' r,v.../,.u_.t :../...1','.: i ;+tt{ge:, rii, il:.,;'iijiii-:i: i i i:-:.:..:i, i 'i,,':-f, :'.;t: loi' ;;.:-, l-/1 L1 't - :, l(8) Orgnr: 7l 6447-6298

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Byggnadsnämnden. Innehåll 2015-10-14. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Byggnadsnämnden. Innehåll 2015-10-14. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Byggnadsnämnden Sammanträdesdag 2015-10-14 Innehåll 65 Godkännande av ärendelista... 94 66 Anmälan av delegationsbeslut... 95 67 Delgivningar... 96 68 Detaljplan för Bosebygd 1:485 m.fl. (Duvgatan 5-9)

Läs mer

5. Lokala förutsättningar

5. Lokala förutsättningar 5. Lokala förutsättningar 5.1 Landskapets lokala förutsättningar I samband med framtagandet av vindkraftspolicy har även en gemensam kommunövergripande landskapsanalys för Hallstahammars och Köpings kommun

Läs mer

Medborgarförslag om undersökning av invånarnas inställning till Kattegatt Offshore. KS 2014-450

Medborgarförslag om undersökning av invånarnas inställning till Kattegatt Offshore. KS 2014-450 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 20-0-26 47 Medborgarförslag om undersökning av invånarnas inställning till Kattegatt Offshore. KS 204-40 KS, KF

Läs mer

BOSTÄDER PÅ HÖGBY FAstigheterna Åldermannen 2, 3 och 4 samt del av fastigheten Högby 1:2. Finspångs kommun, Östergötlands län Normalt planförfarande

BOSTÄDER PÅ HÖGBY FAstigheterna Åldermannen 2, 3 och 4 samt del av fastigheten Högby 1:2. Finspångs kommun, Östergötlands län Normalt planförfarande Dnr Ks 2011.0056 Behovsbedömning MKB Datum 2010-12-29 1 (6) Detaljplan för BOSTÄDER PÅ HÖGBY FAstigheterna Åldermannen 2, 3 och samt del av fastigheten Högby 1:2 Finspångs kommun, Östergötlands län Normalt

Läs mer

Underlag för behovsbedömning/ avgränsning av MKB för Detaljplan för Bro 5:22 samt del av Bro 5:10 m.fl. Brotorget Handläggare: Mikaela Nilsson

Underlag för behovsbedömning/ avgränsning av MKB för Detaljplan för Bro 5:22 samt del av Bro 5:10 m.fl. Brotorget Handläggare: Mikaela Nilsson Underlag för behovsbedömning/ avgränsning av MKB för Detaljplan för Bro 5:22 samt del av Bro 5:10 m.fl. Brotorget Handläggare: Mikaela Nilsson Översiktlig beskrivning av planområdet och dess influensområde

Läs mer

Bilaga 1 ÖVERGRIPANDE FÖRUTSÄTTNINGAR 1. MILJÖBALKEN...2

Bilaga 1 ÖVERGRIPANDE FÖRUTSÄTTNINGAR 1. MILJÖBALKEN...2 2009-10-15 Strömstad Kommun VINDKRAFTSPLAN 2009 Bilaga 1 ÖVERGRIPANDE FÖRUTSÄTTNINGAR INNEHÅLL 1. MILJÖBALKEN...2 2. RIKSINTRESSEN, MB 3 & 4 kap...2 2.1 Naturvård, 3 kap 6... 2 2.2 Friluftsliv, 3 kap 6...

Läs mer

PLANBESKRIVNING Tillhörande detaljplan för Munkeby 1.63 m.fl. i Uddevalla kommun.

PLANBESKRIVNING Tillhörande detaljplan för Munkeby 1.63 m.fl. i Uddevalla kommun. Sid 1/ 5 REGISTRERINGSDATUM Antagandedatum: 2012-04-19 Lagakraftdatum: 2012-12-19 Arkivnr: DR 108 ANTAGANDEHANDLING Upprättad 2011.12.13 Reviderad 2012.04.19 Bilaga till Geoteknisk utredning avseende PM

Läs mer

YE B rtsamh E TsB E natrn r-,s D 2OOB-O7.O I r 2009.O6.3O

YE B rtsamh E TsB E natrn r-,s D 2OOB-O7.O I r 2009.O6.3O YE B rtsamh E TsB E natrn r-,s D 2OOB-O7.O I r 2009.O6.3O Skines Skidfiirbr -.d Box 1227 20,22,33 _lincnlholm sranns skrdr6nnunu Styrelse och kommitt6er 2008-2009 Ordftirande: Vice ordfiirande: Kassiir/kanslist:

Läs mer

REK@MMENDERADE T@LKNINGATR

REK@MMENDERADE T@LKNINGATR REK@MMENDERADE @LKNNGAR av Brf Guaredserrasse's sadgar S 30 Br*.:x.s-?:^' 2007 : Vem asvarar fiir uderhille? Som bosadsrlishavare har Du yjaderle ill Di lfigehe ua idsbegriisig. Fdreiges mark, hus och

Läs mer

Ka rsh.r^o. Arsta 20.15 Hjdlmaren, Hjdlmarsv. 43, 30:- 21.00 Valla krog, Valla Torg 57,29:- 22.01Tvdrbanan Valla torg-globen. OBS: sista avgangen"

Ka rsh.r^o. Arsta 20.15 Hjdlmaren, Hjdlmarsv. 43, 30:- 21.00 Valla krog, Valla Torg 57,29:- 22.01Tvdrbanan Valla torg-globen. OBS: sista avgangen Ka rsh.r^o SA var det dags att kdnna sig som en gdteborgare - det vill s iga full pi sparvagn. Vi beklagar att vi inte kan starta l ingre ut pa lirye 12, men det fanns inga krogar 6ppna pa passande tider

Läs mer

#y Crflror. T rivs elregler ftir B ostadsriittsfd renin gen Friimby Gfl rd STYRBLSEN

#y Crflror. T rivs elregler ftir B ostadsriittsfd renin gen Friimby Gfl rd STYRBLSEN M V #y Crflror T rivs elregler ftir B ostadsriittsfd renin gen Friimby Gfl rd Med sttid av Bostadsriittslagen har styrelsen ftir Brf Friimby Gird beslutat att fiiljande ordningsfiireskrifter skall giilla

Läs mer

Protokoll fiir IAL:s virirsmiite Solidaritetsriirelsens Hus" Stockholm" 14-15 mars 2009. Dag 1,2009-03-16. $ 4 Val av miitessekreterare

Protokoll fiir IAL:s virirsmiite Solidaritetsriirelsens Hus Stockholm 14-15 mars 2009. Dag 1,2009-03-16. $ 4 Val av miitessekreterare Intemationella Arbetslag Tegeviksgatan 40 I 1640 Stockholm Protokoll fiir IAL:s virirsmiite Solidaritetsriirelsens Hus" Stockholm" 14-15 mars 2009 Dag 1,2009-03-16 N?irvarande: Josefin Lindgren, Danild

Läs mer

Årsredovisning för Brf Skörden nr 165 i Stockholm 716417-4448. Räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för Brf Skörden nr 165 i Stockholm 716417-4448. Räkenskapsåret 2012 Årsredovisning för Brf Skörden nr 165 i Stockholm 716417-4448 Räkenskapsåret 2012 qmazars REVISIONSNEN:iTTELSE Till ftireningsstiimman i Brf Skdrden nr 165 i Stockholm Org.nr. 716417-4448 Rapport om irsredovisningen

Läs mer

AUHM,ir-\nds rdr.,ii- o(;fi HlttosKtrrsMysltcHIirt

AUHM,ir-\nds rdr.,ii- o(;fi HlttosKtrrsMysltcHIirt t.- \ a o'v AUHM,ir-\NDs rdr.,ii- o(;fi HlttosKtrrsMysltcHIirt Ar,lNns rvrrr,.r0- ocrr rrar,soskyddsmyndighet Priivningsnfimnden Norragatan 17, AX-22100 Mariehamn Tel: +358 l8 528600, Fax: +358 l8 528601

Läs mer

dar storstadenslutar och karyh /(X );";11,,,\, 1,'/'.Fr, ,ai.ry:*/ l.ii Gustavsbc$ 'iiar""*iyri.ljtll\ iv?asgn -\+ Lillsred '* i':'fn.

dar storstadenslutar och karyh /(X );;11,,,\, 1,'/'.Fr, ,ai.ry:*/ l.ii Gustavsbc$ 'iiar*iyri.ljtll\ iv?asgn -\+ Lillsred '* i':'fn. rp /(X );";11,,,\, L.4- /.o-u,ll," 1,'/'.Fr,,ai.ry:*/ ':4 9 t t,.-.,$\..'.\ '* i':'fn.o'u(l r,'l.a' \.2 62 *s. 'iiar""*iyri.ljtll\ iv?asgn -\+ Lillsred l.ii Gustavsbc$ ",i4 {," : ".L)zt.nh Falstale"dg1

Läs mer

Vindbruksplan - tematiskt tillägg till Översiktsplan 2003, Lidköpings kommun. Utlåtande

Vindbruksplan - tematiskt tillägg till Översiktsplan 2003, Lidköpings kommun. Utlåtande Vindbruksplan - tematiskt tillägg till Översiktsplan 2003, Lidköpings kommun Utlåtande Hur utställning/granskning genomförts. Vindbruksplanen har varit utställd för allmän granskning fr o m den 15 februari

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 2 inledning

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 2 inledning del 2 inledning 11 2. INLEDNING 2.1 Bakgrund Vind är en förnybar energikälla som inte bidrar till växthuseffekten. Däremot kan vindkraftverken påverka exempelvis landskapsbilden på ett negativt sätt, eftersom

Läs mer

DOM 2015-09-03 Stockholm

DOM 2015-09-03 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060202 DOM 2015-09-03 Stockholm Mål nr P 1444-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2015-01-27 i mål nr P 3885-14,

Läs mer

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål UTSTÄLLNINGSHANDLING 2010-12-06

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål UTSTÄLLNINGSHANDLING 2010-12-06 UTSTÄLLNINGSHANDLING 2010-12-06 Vindbruk Dalsland Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål BILAGA 3A, OMRÅDESBESKRIVNINGAR FÖR BENGTSFORS KOMMUN Planhandlingen

Läs mer

Remissvar Bygg Gotland förslag till översiktsplan för Gotlands kommun 2010 2025 Dnr 82004

Remissvar Bygg Gotland förslag till översiktsplan för Gotlands kommun 2010 2025 Dnr 82004 Gotlands Ornitologiska Förening c/o Måns Hjernquist Sproge Snoder 806 623 44 Klintehamn 0498-24 42 63 gof@blacku.se Stadsarkitektkontoret Gotlands Kommun 621 81 Visby Remissvar Bygg Gotland förslag till

Läs mer

Vdgledning for underhallsansvaret

Vdgledning for underhallsansvaret Vdgledning for underhallsansvaret I en bostadsrittsforening gdller i stora drag att bostadsrittshavaren ansvarar for att underhilla ligenhetens inre, med undantag for ledningar for avlopp, virme, gas,

Läs mer

cyr-,l-,nnoos saurallrchnrsnorenrng

cyr-,l-,nnoos saurallrchnrsnorenrng cyr-,l-,nnoos saurallrchnrsnorenrng Hciganiis kommun Tekniska forvaltningen Stadshuset 263 82 uocenas Molle by the sea 2003-05-18 Ang. behov av ny gatuskyltning. Flera har lor styrelsen ptrtalat, att motorfordonstrafik

Läs mer

FtiretagarFtirbundet. Betiinkandet En starkare fiiretagsinteckning (SOU 2O07 z7 l) YTTRANDE. 1u2007187381L2 2007-12-10. Justitiedepartementet

FtiretagarFtirbundet. Betiinkandet En starkare fiiretagsinteckning (SOU 2O07 z7 l) YTTRANDE. 1u2007187381L2 2007-12-10. Justitiedepartementet FtiretagarFtirbundet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm YTTRAND 20071210 114 1u2007187381L2 Betiinkandet n starkare fiiretagsinteckning (SOU 2O07 z7 l) Sammanfattning; ForetagarForbundet anser att

Läs mer